1.B/4.1 Zmûna sídla spoleãnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.B/4.1 Zmûna sídla spoleãnosti"

Transkript

1 Spoleãnost s ruãením omezen m v praxi díl 4 Sídlo spoleãnosti s r. o. a jeho zmûna str. 1 ãást 1B I díl 4 I kap. 1 1.B/4.1 Zmûna sídla spoleãnosti Jak jsme již uvedli v předcházející kapitole, je údaj o sídle společnosti uveden v obchodním rejstříku. V případě, že se společnost rozhodne sídlo společnosti změnit, nemůže tak učinit pouhým přestěhováním z jedné nemovitosti do druhé, ale musí též absolvovat změnu zápisu v obchodním rejstříku. V zásadě mohou nastat dva případy: 1. Společnost má ve společenské smlouvě či zakladatelské listině uvedeno jako sídlo společnosti pouze obec (např. České Budějovice) a sídlo se mění pouze v rámci obvodu obce. 2. Společnost má ve společenské smlouvě či zakladatelské listině uvedenu přesnou adresu sídla společnosti nebo se společnost stěhuje mimo území obce, kterou má uvedenu jako sídlo. Případ 1.: Společnost má ve společenské smlouvě či zakladatelské listině uvedeno jako sídlo společnosti pouze obec (např. České Budějovice) a sídlo se mění pouze v rámci obvodu obce. V tomto případě je změna adresy sídla poměrně jednoduchá, pokud není ve společenské smlouvě uvedeno jinak, pak rozhodnutí o takové změně podléhá jednateli. Pro změnu sídla v tomto případě tedy není třeba svolávat valnou hromadu. MoÏné varianty Zmûna sídla v rámci jedné obce

2 str. 2 ãást 1B I díl 4 I kap. 1 Spoleãnost s ruãením omezen m v praxi díl 4 Sídlo spoleãnosti s r. o. a jeho zmûna Doklady nezbytné pro zápis do obchodního rejstfiíku Zmûna sídla mimo pûvodní obec Rozhodnutí valné hromady Doklady nezbytné pro zápis do obchodního rejstfiíku Návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku musí podat jednatelé, kteří jej doloží následujícími doklady: a) výpisem z katastru nemovitostí, který se týká nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, do kterých bude sídlo společnosti přemístěno v jednom vyhotovení, b) písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, ve kterých bude umístěno sídlo společnosti, nebo písemné prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem nakládat, že s umístěním sídla souhlasí. Touto osobou může být například správce pověřený vlastníkem. Případ 2.: Společnost má ve společenské smlouvě či zakladatelské listině uvedenu přesnou adresu sídla společnosti nebo se společnost stěhuje mimo území obce, kterou má uvedenu jako sídlo. V takovém případě je zcela nezbytné, aby o změně sídla společnosti rozhodla valná hromada společnosti. Valná hromada vlastně rozhodne o změně obsahu společenské smlouvy. K tomuto rozhodnutí je zapotřebí alespoň dvoutřetinová většina všech hlasů společníků, pokud společenská smlouva nepožaduje počet hlasů vyšší. O rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis. Podobně u společností s ručením omezeným s jediným společníkem musí být rozhodnutí o změně zakladatelské listiny učiněno tímto jediným společníkem ve formě notářského zápisu. Knávrhu na zápis do obchodního rejstříku bude muset společnost doložit: 1. Výpis z katastru nemovitostí, který se týká nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, do kterých bude sídlo společnosti přemístěno v jednom vyhotovení.

3 Spoleãnost s ruãením omezen m v praxi díl 4 Sídlo spoleãnosti s r. o. a jeho zmûna str. 3 ãást 1B I díl 4 I kap Písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, ve kterých bude umístěno sídlo společnosti, nebo písemné prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem nakládat, že s umístěním sídla souhlasí. 3. Notářský zápis obsahující rozhodnutí valné hromady o změně společenské smlouvy (zakladatelské listiny) společnosti, který musí obsahovat též nově schválený text ve dvojím vyhotovení. 4. Úplné znění společenské smlouvy ve dvojím vyhotovení. Všechny listiny, které se zakládají do sbírky listin (tedy v tomto případě notářský zápis a úplné znění společenské smlouvy) lze k obchodnímu rejstříku přiložit místo v písemné v elektronické podobě. Návod na zpracování dokumentu do elektronické podoby naleznete na stránkách a také na zákaznickém portálu. Pokud se týká samotného návrhu na změnu zápisu v obchodním rejstříku návrh musí být podán na formuláři, který naleznete spolu s postupem pro jeho vyplnění na zákaznickém portálu nebo na stránkách Pouze upozorňujeme, že podpisy jednatelů musí být úředně ověřeny. Zápis změny sídla v obchodním rejstříku má deklaratorní charakter, to znamená, že rozhodnutí o změně sídla je účinné ode dne přijetí rozhodnutí, případně ode dne pozdějšího, který je v rozhodnutí stanoven. Společnost je povinna bez zbytečného odkladu po změně sídla podat návrh na zápis změny do obchodního rejstříku u příslušného soudu. tip Návrh na zmûnu zápisu v OR LhÛta pro podání návrhu

4 str. 4 ãást 1B I díl 4 I kap. 1 Spoleãnost s ruãením omezen m v praxi díl 4 Sídlo spoleãnosti s r. o. a jeho zmûna Byla-li již změna sídla provedena v obchodním rejstříku, živnostenskému úřadu se již neoznamuje. V opačném případě jste! povinni nahlásit změnu živnostenskému úřadu, který vás v případě nedodržení této povinnosti může pokutovat. Îivnostensk úfiad Živnostenskému úřadu se změna dokládá usnesením valné hromady o změně sídla, bylo-li ho ke změně třeba. Dále je nutné ke změně sídla doložit doklad o vztahu k sídlu (např. nájemní smlouva, kupní smlouva, výpis z katastru nemovitostí, postačí ale i písemné prohlášení vlastníka nebo osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí). Změna se ohlašuje na Jednotném registračním formuláři změnový list, který naleznete ve formulářích obsažených na Zákaznickém portálu. Formulář lze také vyzvednout na kterémkoliv živnostenském úřadu a nebo centrálním registračním místě CMR. Společnost by měla samozřejmě nahlásit změnu sídla i na jiné orgány. Například pokud společnost vlastní nemovitost, měla by změnu sídla ohlásit katastrálnímu úřadu. Rozsah tohoto oznámení záleží na činnosti společnosti a na majetku společnosti a na tom, do jakých právních vztahů společnost vstupuje.

5 Spoleãnost s ruãením omezen m v praxi díl 7 Sociální a zdravotní poji tûní spoleãníkû str. 1 ãást 2A I díl 7 I kap. 1 2.A/7 Sociální a zdravotní poji tûní spoleãníkû 2.A/7.1 Sociální poji tûní spoleãníkû Sociální pojištění zahrnuje obecně nemocenské pojištění, které upravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a důchodové pojištění, které upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Pojistné na sociální pojištění upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Problematika nemocenského pojištění společníků je jednoduchá, neboť společníci nejsou účastni nemocenského pojištění. To znamená, že společníkům se neposkytují žádné dávky nemocenského pojištění (například nemocenské). Rozsah sociálního poji tûní Nemocenské poji tûní! Společníci se nemohou k nemocenskému pojištění přihlásit ani dobrovolně.

6 str. 2 ãást 2A I díl 7 I kap. 1 Spoleãnost s ruãením omezen m v praxi díl 7 Sociální a zdravotní poji tûní spoleãníkû Úãast na dûchodovém poji tûní Rozhodn pfiíjem Protože společníci nejsou pojištěnci nemocenského pojištění, neuznává se u nich na příslušných tiskopisech dočasná pracovní neschopnost. Důchodového pojištění jsou účastni ti společníci, kteří mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro společnost s ručením omezeným práci, za kterou jsou touto společností odměňováni. Tito společníci jsou však účastni důchodového pojištění jen v těch kalendářních měsících, v nichž jim byl zúčtován příjem započitatelný do vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění aspoň ve výši rozhodného příjmu. Rozhodný příjem je stanoven zvlášť pro každý kalendářní rok a činí jednu čtvrtinu součinu všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, za který se posuzuje účast na důchodovém pojištění, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu (hodnoty těchto parametrů vyhlašuje vláda nařízením; pro rok 2010 platí hodnoty těchto parametrů stanovené nařízením vlády č. 339/2009 Sb.); rozhodný příjem se zaokrouhluje na celé stokoruny směrem nahoru. V roce 2009 činil rozhodný příjem částku Kč a vroce 2010 činí rozhodný příjem Kč. To znamená, že v roce 2010 jsou společníci účastni důchodového pojištění a zaplatí také pojistné na důchodové pojištění v tom kalendářním měsíci, v němž jim byl zúčtován příjem aspoň ve výši Kč. Účast společníků na důchodovém pojištění se tedy sleduje v každém kalendářním měsíci zvlášť. Pokud společníkům nebude v některém kalendářním měsíci zúčtována odměna nebo jim bude zúčtována odměna v částce nižší než je rozhodná částka (v roce 2010 tedy méně než Kč), nebudou v tomto ka-

7 Spoleãnost s ruãením omezen m v praxi díl 7 Sociální a zdravotní poji tûní spoleãníkû str. 3 ãást 2A I díl 7 I kap. 1 lendářním měsíci účastni důchodového pojištění a také v tomto měsíci nebudou platit žádné pojistné na důchodové pojištění. Spoleãníku byla za práci pro spoleãnost v roce 2010 zúãtována v mûsících leden aï ãerven odmûna ve v i Kã mûsíãnû, v ãervenci mu byla zúãtována odmûna Kã, v mûsících srpen aï listopad mu byla zúãtována odmûna Kã a v prosinci mu byla zúãtována odmûna Kã. Tento spoleãník bude úãasten dûchodového poji tûní jen v mûsících ãervenec a prosinec 2010 (tj. jako doba dûchodového poji tûní mu bude za rok 2010 vykázána doba 62 dnû), v nichï také zaplatí pojistné na dûchodové poji tûní; v ostatních mûsících roku 2010 úãasten dûchodového poji tûní nebude (tyto mûsíce se mu tedy nebudou zapoãítávat do dûchodu a za tyto mûsíce, v nichï se nehledí k odmûnû, se mu téï rozmûlní základ pro v poãet dûchodu, pokud tyto mûsíce spadnou do období rozhodného pro stanovení základu pro v poãet dûchodu; tímto obdobím je období posledních 30 let pfied pfiiznáním dûchodu, s v jimkou rokû pfied rokem 1986) a z odmûn zúãtovan ch v tûchto mûsících se také nebude odvádût pojistné na dûchodové poji tûní. V případě, že byl společníku zúčtován příjem z jeho činnosti (práce) pro společnost až po ukončení této činnosti, považuje se tento příjem za zúčtovaný v posledním kalendářním měsíci výkonu této činnosti. Důchodového pojištění není účasten ten společník, který vykonává pouze svá práva týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti na valné hromadě společníků v rozsahu a způsobem uvedeným ve společenské smlouvě, popřípadě ve stanovách, a podílí se na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky (v poměru obchodních podílů nebo způ- P Ktefií spoleãníci nejsou úãastni dûchodového poji tûní

8 str. 4 ãást 2A I díl 7 I kap. 1 Spoleãnost s ruãením omezen m v praxi díl 7 Sociální a zdravotní poji tûní spoleãníkû Pojistné spoleãníkû na dûchodové poji tûní DÛsledek neodvedení pojistného sobem určeným ve společenské smlouvě). Výkon těchto práv společníka a právo na podíl na zisku společnosti nezakládá účast společníka na důchodovém pojištění; to též znamená, že tento společník není poplatníkem pojistného na důchodové pojištění (z podílu na zisku se toto pojistné neplatí). Pro účely pojistného na důchodové pojištění mají společníci účastní důchodového pojištění postavení zaměstnanců a společnost s ručením omezeným má postavení jejich zaměstnavatele. Pojistné odvádí zaměstnavatel za kalendářní měsíc jednak za sebe (sazba pojistného činí u zaměstnavatele v případě společníků 21,5 % z vyměřovacího základu, jímž je úhrn odměn zúčtovaných všem společníkům a jednatelům účastným v kalendářním měsíci důchodového pojištění), jednak za své zaměstnance (sazba pojistného činí u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu, jímž je odměna zúčtovaná společníku účastnému důchodového pojištění v kalendářním měsíci). Pojistné na důchodové pojištění odvádí vždy zaměstnavatel, a to i za své zaměstnance. Za dobu důchodového pojištění se u zaměstnanců v pracovním poměru nebo činných na základě dohody o pracovní činnosti auspolečníků společnosti s ručením omezeným nepovažuje kalendářní měsíc, za který jejich zaměstnavatel (tj. společnost s ručením omezeným) neodvedl pojistné na důchodové pojištění, které byl povinen odvést, je-li tímto zaměstnavatelem společnost s ručením omezeným a tyto osoby jsou současně společníky této společnosti anebo členy statutárního orgánu nebo dozorčí rady této společnosti. U společnosti s ručením omezeným se tato úprava týká společníků, kteří vykonávají práci pro společnost za odměnu mimo pracovněprávní vztah, a společníků (všech, tj. i těch, kteří

9 Spoleãnost s ruãením omezen m v praxi díl 7 Sociální a zdravotní poji tûní spoleãníkû str. 5 ãást 2A I díl 7 I kap. 1 nejsou účastni důchodového pojištění), kteří jsou činní pro společnost na základě pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti. Dlužné pojistné však může být dodatečně zaplaceno avtomto případě se bude kalendářní měsíc, za který bylo dlužné pojistné zaplaceno, považovat za dobu důchodového pojištění. Pojistné dlužné za kalendářní měsíc však musí být zaplaceno do tří let ode dne splatnosti dlužného pojistného; to znamená, že bude-li dlužné pojistné zaplaceno v delší lhůtě, nebude to již mít vliv na to, že kalendářní měsíc, za který se pojistné dlužilo, se nebude společníku hodnotit jako doba důchodového pojištění. Pojistné, které dluží společnost, může zaplatit též společník; to platí též pro osobu, která byla společníkem. Byl-li již přiznán důchod a při přiznání důchodu nebyla započtena doba pojištění z důvodu neodvedení pojistného, přihlédne se u společníka dodatečně k této době, jen bylo-li dlužné pojistné uhrazeno za prosinec kalendářního roku, do něhož spadá kalendářní měsíc, za který nebylo dlužné pojistné odvedeno, nebo byloli dlužné pojistné uhrazeno za poslední kalendářní měsíc před přiznáním důchodu, za který společnost dlužila pojistné, anebo za poslední kalendářní měsíc, v němž byl pojištěnec společníkem; dlužné pojistné musí být přitom uhrazeno nejpozději do tří let ode dne splatnosti tohoto pojistného. V plata dûchodû spoleãníkûm Z důchodového pojištění se poskytují důchody starobní, invalidní a pozůstalostní. Výkon práce společníka pro společnost za! odměnu ani právo na podíl na zisku společnosti nemá vliv na výplatu těchto důchodů, s výjimkou výplaty předčasného starobního důchodu.

10 str. 6 ãást 2A I díl 7 I kap. 1 Spoleãnost s ruãením omezen m v praxi díl 7 Sociální a zdravotní poji tûní spoleãníkû P Starobní důchod přiznaný před dosažením důchodového věku (tzv. předčasný starobní důchod) se v období do dosažení důchodového věku nevyplácí, pokud práce společníka pro společnost za odměnu je vykonávána v takovém rozsahu, že zakládá účast společníka na důchodovém pojištění; předčasný starobní důchod se tedy neposkytuje v období do dosažení důchodového věku v těch kalendářních měsících, v nichž byla společníku zúčtována odměna aspoň ve výši rozhodného příjmu (tj. v roce 2010 aspoň ve výši Kč). Skutečnost, že v kalendářním měsíci nebyly splněny podmínky pro výplatu předčasného starobního důchodu, je povinna oznámit plátci důchodu společnost s ručením omezeným, a to na předepsaném tiskopisu; tuto skutečnost je povinen oznámit plátci důchodu též důchodce, který však může spolupodepsat oznámení zasílané společností s ručením omezeným. Lhůta pro oznámení této skutečnosti činí 8 kalendářních dnů. Spoleãník spoleãnosti s ruãením omezen m vykonává pro tuto spoleãnost práci za odmûnu mimo pracovnûprávní vztah; tomuto spoleãníku byl od 1. ledna 2010 pfiiznán pfiedãasn starobní dûchod, a to dva roky pfied dosaïením dûchodového vûku. Spoleãníku je kaïd mûsíc vyplácena odmûna ve v i Kã a jednou roãnû je mu v ãervenci vyplácena odmûna ve v i Kã. Tomuto spoleãníku se vyplácí pfiedãasn starobní dûchod v tûch mûsících, v nichï mu náleïí odmûna ve v i Kã (v e této odmûny nedosahuje rozhodné ãástky Kã), a v plata pfiedãasného starobního dûchodu nebude náleïet za mûsíc ãervenec, v nûmï byla spoleãníku zúãtována odmûna pfiesahující rozhodnou ãástku.

11 Spoleãnost s ruãením omezen m v praxi díl 7 Sociální a zdravotní poji tûní spoleãníkû str. 7 ãást 2A I díl 7 I kap. 1 Společnost s ručením omezeným má ve vztahu ke společníkům účastným důchodového pojištění postavení zaměstnavatele, a proto plní všechny povinnosti stanovené zaměstnavatelům při provádění důchodového pojištění (například vyplňuje a odesílá evidenční list důchodového pojištění). Kromě těchto obecných povinností však platí pro společnost s ručením omezeným specifické povinnosti. Společnost je povinna pro účely důchodového pojištění vést seznam společníků a členů statutárního orgánu (jednatelů) a dozorčí rady této společnosti za jednotlivé kalendářní měsíce a přehled kalendářních měsíců, za které tato společnost neodvedla pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, které byla povinna odvést. Za porušení této povinnosti vést tyto údaje (způsob vedení těchto údajů není přitom předepsán) může okresní správa sociálního zabezpečení uložit pokutu až do výše Kč (při opakovaném nesplnění této povinnosti, za jejíž nesplnění byla již pokuta uložena, pokutu až do výše Kč). Společnost, pro niž vykonávají společníci práci za odměnu mimo pracovněprávní vztahy, je dále povinna na předepsaném tiskopisu oznámit okresní správě sociálního zabezpečení den, kdy jim poprvé na základě jejich práce vznikla účast na důchodovém pojištění včetně dne zahájení jejich práce, a to do 8 dnů následujících po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém jejich účast na důchodovém pojištění poprvé vznikla, avtěchto případech i den skončení jejich práce, a to do 8 dnů následujících po tomto dni; do 8 dnů se rovněž oznamuje změna ohlášených údajů. Společnost, která zaměstnává tyto společníky a jíž nevznikla povinnost přihlásit se podle zákona o ne- Povinnosti v dûchodovém poji tûní

12 str. 8 ãást 2A I díl 7 I kap. 1 Spoleãnost s ruãením omezen m v praxi díl 7 Sociální a zdravotní poji tûní spoleãníkû DÛchodové poji tûní spoleãníkû pfii soubûhu ãinností P mocenském pojištění do registru zaměstnavatelů (tato povinnost nevzniká podle zákona o nemocenském pojištění tehdy, pokud společnost nezaměstnává žádné zaměstnance, kteří jsou účastni nemocenského pojištění), je povinna přihlásit se na předepsaném tiskopisu do registru zaměstnavatelů vedeného podle zákona o nemocenském pojištění do 8 kalendářních dnů následujících po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém poprvé vznikla společníku účast na důchodovém pojištění, a plnit další povinnosti vyplývající pro zaměstnavatele ze zákona o nemocenském pojištění. Rovněž za nesplnění těchto povinností lze uložit pokutu do Kč (při opakovaném porušení do Kč). Tatáž osoba může současně být společníkem ve více společnostech, může být společníkem a zaměstnancem v pracovněprávním vztahu, může být společníkem a jednatelem nebo může být společníkem a osobou samostatně výdělečně činnou; ve všech těchto případech platí, že pro účely účasti na důchodovém pojištění se každá činnost posuzuje samostatně. To znamená, že v každé této činnosti se sledují podmínky účasti na důchodovém pojištění zvlášť a z každé činnosti může vzniknout účast na důchodovém pojištění včetně povinnosti platit pojistné na důchodové pojištění. Tatáž osoba může být tedy současně účastna důchodového pojištění na základě více činností. To platí ivpřípadě, že se jedná o právní vztahy k téže společnosti. Spoleãník vykonává pro spoleãnost A práci mimo pracovnûprávní vztah za odmûnu, která ãiní Kã mûsíãnû. Od 1. ãervence 2010 zaãal tento spoleãník vykonávat pro spoleãnost B práci na základû pracovního pomûru za sjednanou mzdu Kã mûsíãnû. Tento

13 Spoleãnost s ruãením omezen m v praxi díl 7 Sociální a zdravotní poji tûní spoleãníkû str. 9 ãást 2A I díl 7 I kap. 1 spoleãník je od 1. ãervence 2010 úãasten dûchodového poji tûní z dvojího titulu (jako spoleãník vykonávající pro spoleãnost A práci za odmûnu a jako zamûstnanec v pracovním pomûru ke spoleãnosti B) a platí také pojistné na dûchodové poji tûní (prostfiednictvím spoleãností) zvlá È z kaïdého právního vztahu. Pracovní pomûr pfiitom zaloïí i úãast na nemocenském poji tûní.

14 str. 10 ãást 2A I díl 7 I kap. 1 Spoleãnost s ruãením omezen m v praxi díl 7 Sociální a zdravotní poji tûní spoleãníkû

15 Spoleãnost s ruãením omezen m v praxi díl 7 Ruãení jednatele str. 1 ãást 3A I díl 7 I kap A/7.4.2 Ruãení jednatele v s. r. o. A. Ručení jednatele za závazky společnosti vzniklé nevykonáváním působnosti jednatele s péčí řádného hospodáře Ručení jednatele s. r. o. za závazky společnosti vzniklé vdůsledku nevykonávání působnosti jednatele s péčí řádného hospodáře vyplývá z ustanovení 135 odst. 2 ObchZ ve vazbě na ustanovení 194 odst. 5, 6 ObchZ. Jednatel s. r. o. je ze zákona povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Vznikne-li v důsledku jednání jednatele, které nebylo vykonáváno s péčí řádného hospodáře, společnosti škoda, jednatel za škodu odpovídá. Jestliže je sporné, zda jednatel v dané věci jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, jednatel. V praxi to znamená, že společnost nemusí jednateli prokazovat, že v dané věci nejednal s péčí řádného hospodáře, nýbrž naopak jednatel musí prokazovat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Společnost nemůže s jednatelem uzavřít smlouvu, která by tuto odpovědnost jednatele omezovala nebo vylučovala. Kdyby taková smlouva byla uzavřena, byla by neplatná. Jednání s péãí fiádného hospodáfie

16 str. 2 ãást 3A I díl 7 I kap. 4.2 Spoleãnost s ruãením omezen m v praxi díl 7 Ruãení jednatele Odpovûdnost jednatele za kodu zpûsobenou plnûním pokynu valné hromady Ruãení jednatele Podíl spoleãníkû na zisku spoleãnosti Jednatel odpovídá společnosti za škodu, kterou způsobil společnosti plněním pokynu valné hromady, jen tehdy, pokud je pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy, neboť takový pokyn valné hromady neměl jednatel provést. Jestliže jednatel odpovídá společnosti za škodu, pak také ručí za závazky společnosti v důsledku toho vzniklé. V případě většího počtu jednatelů ručí jednatel za shora uvedené závazky společnosti, jestliže odpovědný jednatel škodu způsobenou společnosti neuhradil a věřitelé společnosti nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební neschopnost nebo z důvodu, že společnost zastavila platby. Jednatelé ručí společně a nerozdílně. Rozsah ručení jednatele je omezen rozsahem povinnosti jednatele k náhradě škody. Ručení jednatele zaniká, jakmile způsobenou škodu uhradí. B. Ručení jednatele za závazek společníků vrátit neoprávněně vyplacený podíl na zisku Ručení jednatele s. r. o. za závazek společníků vrátit neoprávněně vyplacený podíl na zisku vyplývá z ustanovení 123 odst. 4 ObchZ. Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých obchodních podílů, pokud nestanoví společenská smlouva jinak. K výplatě zisku nelze použít základního kapitálu společnosti, rezervního fondu ani ostatních kapitálových fondů ani prostředků, které mají být podle zákona nebo společenské smlouvy použity k doplnění těchto fondů. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíl na zisku. Pokud dojde k vyplacení podílu na

17 Spoleãnost s ruãením omezen m v praxi díl 7 Ruãení jednatele str. 3 ãást 3A I díl 7 I kap. 4.2 zisku v rozporu s výše uvedenými zásadami, jsou společníci povinni podíly na zisku společnosti vrátit. Jednatelé ručí za vrácení neoprávněně vyplacených podílů na zisku. Ručení se však nevztahuje na všechny jednatele, nýbrž pouze na ty, kteří vyslovili s výplatou podílů na zisku souhlas. Souhlas může být vysloven jak na valné hromadě, tak mimo ni. Ručení jednatelů, kteří vyslovili s výplatou podílů souhlas, je ručením společným a nerozdílným. Ruãení jednatele! Pro výplatu podílu na zisku provedenou z majetku společnosti, který není možno pro výplatu použít, neplatí zásada o plnění přijatém v dobré víře. C. Ručení jednatele za závazky společnosti vzniklé v souvislosti s vydáním usnesení valné hromady způsobem odporujícím zákonu nebo společenské smlouvě Ručení jednatele za závazky společnosti vzniklé v souvislosti s náhradou škody společníkům a třetím osobám a poskytnutím přiměřeného zadostiučinění společníkům v souvislosti s vydáním usnesení valné hromady způsobem odporujícím zákonu, společenské smlouvě, zakladatelské listině nebo stanovám vyplývá z ustanovení 131 odst. 5 ObchZ. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným a do její působnosti patří rozhodování o věcech zásadního charakteru. Z uvedeného důvodu, dojde-li k porušení právních povinností v souvislosti se svoláváním valné hromady, v souvislosti s přijímáním usnesení valné hromady nebo v sou- koda vzniklá v souvislosti s pfiijetím usnesení valné hromady

18 str. 4 ãást 3A I díl 7 I kap. 4.2 Spoleãnost s ruãením omezen m v praxi díl 7 Ruãení jednatele Ruãení jednatele vislosti s rozhodováním společníků mimo valnou hromadu a v důsledku toho k neplatnosti usnesení valné hromady, mají osoby, které tímto utrpěly škodu, právo na její náhradu. Společníci dále mají právo na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za porušení základních práv společníka, které může být poskytnuto ivpenězích. Jednatelé, kteří v souvislosti se svoláváním valné hromady, s přijímáním usnesení valné hromady nebo rozhodováním společníků mimo valnou hromadu nepostupovali v souladu se zákonem, společenskou smlouvou, zakladatelskou listinou nebo stanovami, ručí za závazky společnosti vzniklé v souvislosti s náhradou škody a s poskytnutím přiměřeného zadostiučinění společníkům. V případě většího počtu jednatelů je jejich ručení společným a nerozdílným. D. Ručení jednatele na základě prohlášení ručitele Jednatel s. r. o. může převzít v určitém vztahu i dobrovolné ručení na základě prohlášení ručitele. Pro určení práva, jímž se bude ručení jednatele založené ručitelským prohlášením řídit, platí stejné kritérium jako v případě obecné úpravy. Tzn., že v závislosti na charakteru zajišťovaného vztahu bude použit buď občanský nebo obchodní zákoník. Bude-li ručitelské prohlášení zajišťovat obchodněprávní vztah nebo bude-li se závazkový vztah na základě dohody účastníků učiněné dle ustanovení 262 ObchZ řídit obchodním zákoníkem, bude se ručení řídit ustanoveními 303 až 312 ObchZ. Bude-li jednatel na základě svého ručitelského prohlášení zajišťovat jako ručitel závazky plynoucí ze vztahu, který se řídí občanským zákoníkem, bude se ručení řídit ustanoveními 546 až 550 ObčZ.

19 Spoleãnost s ruãením omezen m v praxi díl 7 Ruãení jednatele str. 5 ãást 3A I díl 7 I kap. 4.2 Ručení jednatele na základě prohlášení ručitele adresovaného věřiteli představuje ručení vzniklé na základě vůle, kdy jednatel svým jednostranným právním úkonem prohlašuje, že uspokojí věřitele, pokud tak neučiní dlužník, v tomto případě zpravidla společnost, které je jednatelem. Jednatel v tomto ručitelském vztahu vystupuje jako fyzická osoba, nikoli jako statutární orgán společnosti. V případě nesplnění závazku ze strany dlužníka by tedy jednatel byl povinen splnit zajištěný závazek ze svých osobních prostředků. Ručitelský závazek jednatele by nezanikl ani v důsledku jeho smrti a byl by předmětem dědictví. Ruãení jednatele Smyslem ručitelského prohlášení jednatele, který je zpravidla! současně společníkem společnosti, které je jednatelem, je obvykle prezentace důvěry jednatele v činnost vlastní společnosti, příp. vyjádření jeho osobní zainteresovanosti na dobrých podnikatelských výsledcích společnosti, které je jednatelem. V praxi bývá někdy osobní ručení jednatele vyžadováno v souvislosti s poskytováním úvěrů nebo při uzavírání smluv velké hodnoty. Povinnost osobního ručení jednatele může být též stanovena v manažerské smlouvě uzavírané mezi jednatelem a obchodní společností nebo přímo ve společenské smlouvě společnosti.! Obdobně jako jednatel může závazek osobního ručení za závazky společnosti převzít ručitelským prohlášením též společník obchodní společnosti.

20 str. 6 ãást 3A I díl 7 I kap. 4.2 Spoleãnost s ruãením omezen m v praxi díl 7 Ruãení jednatele

21 Spoleãnost s ruãením omezen m v praxi díl 1 Zru ení spoleãnosti s likvidací str. 1 ãást 4A I díl 1 I kap. 1 4.A/1.1 Vstup spoleãnosti do likvidace Likvidací společnosti se rozumí likvidace jejího obchodního majetku. Likvidace společnosti je tedy jeden ze způsobů, kdy se společnost zrušuje. Likvidaci obchodní společnosti obecně upravuje ustanovení 70 ObchZ, které se vztahuje i na společnost s ručením omezeným. Likvidace směřuje k postupnému zániku společnosti, a to způsobem mimosoudního vypořádání jejích majetkových poměrů. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena rozhodnutím společníků. Může i nastat jiný okamžik zrušení, např. dnem právní moci rozhodnutí příslušného soudu, který vyslovil její neplatnost. Společnost nikdy po svém vzniku nezahájila činnost a nemá také žádný majetek a ani žádné závazky. Musí být provedena likvidace? Likvidace musí být provedena ve všech případech zrušení společnosti bez právního nástupce, tedy před jejím zánikem i v tomto případě musí být provedena likvidace. Jak vyplývá z výše uvedeného, je likvidace zahájena dnem, ke kterému je společnost rozhodnutím společníků zrušena. Likvidace se zapisuje do obchodního Co je likvidace? Zápis v obchodním rejstfiíku

22 str. 2 ãást 4A I díl 1 I kap. 1 Spoleãnost s ruãením omezen m v praxi díl 1 Zru ení spoleãnosti s likvidací? Zvefiejnûní likvidace Obchodní firma rejstříku podle ustanovení 38g ObchZ. Zápis v obchodním rejstříku má pouze deklaratorní účinek. Přesto je společnost povinna podat návrh rejstříkovému soudu (soudu, který vede obchodní rejstřík, u kterého je společnost zapsána) na zápis likvidace bez zbytečného odkladu po rozhodnutí společníků o zrušení společnosti. Spolu s návrhem je povinna založit do sbírky listin rejstříkového soudu rozhodnutí o zrušení společnosti a její likvidaci. Jak se formálně postupuje při zápisu likvidace společnosti do obchodního rejstříku? Musí se k tomu připojovat důkazní listiny? Návrh na zápis zrušení společnosti s likvidací se podává rejstříkovému soudu na předepsaném formuláři, který je uveřejněn na K návrhu se připojí listiny prokazující rozhodnutí společníků o zrušení společnosti. Na formuláři musí být ověřen podpis statutárního orgánu, tj. u s. r. o. jednatele. Návrh lze také podat i v elektronické podobě, ale to pouze za předpokladu, že podepsaná osoba má uznávaný elektronický podpis. Kromě toho musí společnost založit současně do sbírky listin rozhodnutí o zrušení společnosti ve dvojím vyhotovení, a to výhradně v elektronické podobě ve formátu PDF. Za účelem ochrany třetích osob, a to především věřitelů společnosti, musí být vstup společnosti do likvidace publikován. K tomu nepostačuje pouze zápis do obchodního rejstříku, ale likvidace se zveřejňuje ještě v Obchodním věstníku. Povinnost zveřejnění je povinností statutárního orgánu. Obchodní firma je název, pod kterým společnost s ručením omezeným je zapsána v obchodním rejstříku

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0 5/ Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. liadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákonů č. 10/1993 Sb., č. 10/1993 Sb., č. 30/93 Sb., č. 42/1994

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady

589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady 589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Změna: 10/1993 Sb. Změna: 160/1993 Sb. Změna: 307/1993 Sb.

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Poplatníci pojistného

Poplatníci pojistného ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 10/1993 Sb., č. 160/1993

Více

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout!

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout! Přehled změn v mzdovém účetnictví a pracovním právu 1. Pracovní právo 1.1 Zákoník práce Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce 77 odst. 1 ZP předepsaná forma, ve které musí

Více

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ZÁKON č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČSSZ 89 323 7 I/2011 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY s komentářem 2007

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY s komentářem 2007 DŮCHODOVÉ PŘEDPISY s komentářem 2007 3. aktualizace k 1. 1. 2009 Nabyly úèinnosti 1. 1. 2009 zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění

Více

Pokyny k vyplnění Přehledu

Pokyny k vyplnění Přehledu Pokyny k vyplnění Přehledu K o d d í l u 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř. 1 Příjmení vyplňte současné příjmení. ř. 2 Jméno vyplňte Vaše jméno. ř. 3 Titul vyplňte získané vědecké

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Nový zákon o nemocenském pojištění

Nový zákon o nemocenském pojištění Nový zákon o nemocenském pojištění (podle právního stavu k 1. 1. 2009) 1. Nový zákon... 2 1.1. Kdo je nemocensky pojištěný?... 2 1.2. Skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny... 2 1.3. Co musí splnit

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČSSZ - 89 323 5 I/2009 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 589/1992 Sb. - o pojistném na sociální zabezpečení - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 589/1992 Sb. ZÁKON České národní

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne 2015. o ukončení důchodového spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

N á v r h ZÁKON. ze dne 2015. o ukončení důchodového spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: I I I a. N á v r h ZÁKON ze dne 2015 o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ UKONČENÍ DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje ukončení

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2012

Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2012 Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2012 Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění vymezuje zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění Změna: 19/1996 Sb. Změna: 218/1996 Sb. Změna: 255/1996 Sb. Změna: 134/1997 Sb. (část) Změna: 129/1997 Sb. Změna: 289/1997 Sb. Změna: 134/1997

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s. a titul, jméno a příjmení 1 Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2, PSČ: 140 53,

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 4 4 Edice Úãetnictví a danû

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na zaměstnávání OZP na CHPM Pracoviště Úřadu práce ČR 1) : S 15 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. 120 00 Praha 2, Londýnská 15 ČAS/SM/2007/0001 VERZE 2 SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování Vydání: 1. 11. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČSSZ - 89 323 6 I/2010 89 323 6 - Pokyny.indd 1 30.11.2009 15:10:48 Řádný, opravný označte,

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

o důchodovém pojištění

o důchodovém pojištění ZÁKON č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb. (úplné znění č. 233/1998 Sb.), zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb.,

Více

1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 2. Údaje o samostatné výdělečné činnosti (SVČ) a daňovém přiznání

1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 2. Údaje o samostatné výdělečné činnosti (SVČ) a daňovém přiznání Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř. 1 Příjmení vyplňte současné příjmení. ř. 2 Jméno vyplňte jméno. ř.

Více