2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D."

Transkript

1

2 EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D.

3 Majetková a kapitálová struktura

4 Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv) a zdrojů jejich financování (pasiv) jelikož obsahuje veličiny vyjádřeny kurčitému okamžiku, jedná se o stavový výkaz Aktiva souhrn majetku podniku, vyjadřují co podnik vlastní (majetková struktura podniku) Pasiva vyjadřují zdroje financování majetku podniku, tj. aktiv (kapitálová struktura podniku)

5 Rozvaha druhy rozvah zahajovací, počáteční, konečná, řádná, mimořádná bilanční princip (dvojí pohled na majetek podniku) levá strana složení majetku podniku = aktiva pravá strana zdroje krytí majetku podniku = pasiva aktiv = pasiv!!! VŽDY!!!

6 AKTIVA PASIVA A. Pohledávky za upsaný A. Vlastní kapitál vlastní kapitál B. Dlouhodobý majetek AI A.I Základní kapitál B.I Dlouhodobý nehmotný majetek B.II Dlouhod. hmotný majetek B.III Finanční dlouhod. majetek A.II Kapitálové fondy A.III Fondy ze zisku A.IV Hospodářský výsledek minulých období C. Oběžná aktiva A.V Hospodářský výsledek běžného účetního období C.I Zásoby B. Cizí zdroje C.II Dlouhodobé pohledávky B.I Rezervy C.III Krátkodobé pohledávky B.II Dlouhodobé závazky C.IV Finanční majetek B.III Krátkodobé závazky B.IV Bankové úvěry a výpomoci D. Ostatní aktiva C. Ostatní pasiva přechodné účty aktiv přechodné účty pasiv D.I Časové rozlišení C.I Časové rozlišení D.II Dohadné účty aktivní C.II Dohadné účty pasivní aktiv pasiv

7 Stálá aktiva dlouhodobý majetek investiční, stálá aktiva hmotný majetek nevstupuje do výroby jako VF, odpisuje se movitý stroje, výrobní zařízení, dopravné prostředky,... nemovitý budovy, pozemky,... nehmotný majetek patenty, licence, oprávnění, autorská práva, know-how, goodwill,... finanční majetek majetkové účasti na jiných podnicích, tj. CP, které nejsou určené k běžnému obchodování

8 Rozvaha Odpisy peněžní vyjádření postupného p opotřebení dlouhodobého majetku po dobu jeho životnosti, vyjadřují věcný rozdíl náklady vs. výdaje (mechanizmus odpisování: podnik nemůže vykázat prostředky vynaložené na koupi stroje jako náklad přímo a ihned, náklady jsou až postupné odpisy tohoto stroje, nejsou to pak však už výdaje) Oprávky součet uskutečněných odpisů investičního majetku, tudíž kumulované odpisy (nabývací hodnota IM oprávky = zůstatková hodnota ota IM)

9 Oběžný majetek zásoby pohledávky peníze

10 Vlastní kapitál základní kapitál peněžní vklady, nepeněžní vklady kapitálové fondy fondy ze zisku např. rezervní fond pro případ nepříznivého běhu hospodaření ř podniku nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta minulých období bí výsledek hospodaření běžného období zisk / ztráta tát

11 Cizí kapitál rezervy vytvořené ř za určitým účelem (např. ř investiční výstavba) dlouhodobé závazky (splatné za více jak 1 rok) emitované dluhopisy, závazky vůči jiným podnikům,... krátkodobé závazky (splatné za méně jak 1 rok) závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům, státu,... bankovní úvěry a výpomoci závazky vůči finančním institucím

12 Výkaz zisku a ztrát VÝSLEDOVKA = VÝKAZ ZISKŮ Ů A ZTRÁT účetní přehled o výnosech, nákladech a hospodářském výsledku podniku za určité období jelikož obsahuje veličiny vyjádřeny za určité období, jedná se o tokový výkaz

13 Výkaz zisku a ztrát Výnosy peněžní hodnota realizovaných výrobků a služeb za určité období, bez ohledu na to, či v tomto období došlo k jejich j inkasu (výnos vzniká v okamžiku realizace = prodeje) Náklady peněžní částky, které podnik vurčitém období vynaložil na získaní výnosů bez ohledu na to, jestli byli v daném období skutečně č ě zaplacené (náklad = spotřeba ř výrobních faktorů) Hospodářský výsledek rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady podniku (zisk jestli HV > 0, ztráta jestli HV < 0)

14 Výnosy tržby z prodeje bez ohledu na to, jestli došlo k jejich inkasu provozní výnosy získané z provozní hospodářské činnosti podniku, tj. z té pro kterou byla firma založená (tržby z prodeje) finanční č výnosy z finančních č investic, CP, vkladů, účastí, atd. mimořádné výnosy získané například odprodejem odepsaných strojů

15 Náklady spotřeba výrobních faktorů bez ohledu na to, jestli byly skutečně zaplaceny provozní náklady spotřeba materiálu, energií, g, mzdy a platy,... finanční náklady placené úroky a jiné finanční náklady mimořádné náklady dary podniku jiným y yp j ý subjektům, mimořádné odměny,...

16 Výkaz zisku a ztrát sleduje se pro různé podnikové činnosti: běžná (provozní + finanční) a mimořádná základy struktury výsledovky hospodářský výsledek je vyjádřen rozdílem výnosů a nákladů HV se vyjadřuje za každou z uvedených oblastí zvlášť celkový HV podniku za určité období je sumou HV jednotlivých oblastí činnosti za dané období hrubý HV podléhá zdanění a vzniká čistý HV (z hlediska podniku je použitelný jenom ČHV)

17 + Provozní výnosy Provozní náklady Hospodářskývýsledekzprovozní provozní činnosti + Finanční výnosy Finanční náklady Hospodářský výsledek z finanční činnosti Hospodářský výsledek z běžné činnosti + Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Mimořádný hospodářský výsledek Hrubý hospodářský výsledek Daň Čistý hospodářský výsledek

18 Výkaz o cash flow VÝKAZ O CASH FLOW účetní přehled srovnávající bilanční formou zdroje tvorby peněžních prostředků (příjmy podniku) s jejich využitím (výdaje podniku) za určité období jelikož obsahuje veličiny vyjádřeny za určité období, jedná se tudíž o tokový výkaz

19 Výkaz o cash flow Příjmy peněžní částky, k které podnik za určité období skutečně obdržel, kladný peněžní tok = přírůstek peněžních prostředků, např. tržby při prodeji za hotovost, inkaso pohledávek, hotovostní t úvěry ě od bank, vklady majitele v hotovosti,...

20 Výkaz CF Výdaje peněžní částky, které podnik za určité období skutečně vynaložil, záporný peněžní tok = úbytek peněžních prostředků např. koupě dlouhodobého majetku netvoří náklad podniku i když je peněžním výdajem (náklady jsou až odpisy, které přenášejí cenu inv. majetku do nákladů podniku)

21 Metody výpočtu CF přímá metoda představuje zjištění všech příjmů a výdajů v podniku za dané období a jejich vzájemné porovnání nepřímá metoda spočívá v úpravě zisku / ztráty z hospodaření podniku o nepeněžní položky a o změny ě položek rozvahy vyjadřující j rozdíl mezi toky příjmů & výdajů a toky výnosů & nákladů

22 Výkaz CF obě metody rozlišují tři oblasti činnosti podniku provoz výsledky provozní činnosti (čistý provozní zisk), změny ě dluhů u dodavatelů, d změny pohledávek u odběratelů, změny zásob,... investice změny investičního majetku a zdrojů jeho krytí finance fondy plynoucí z použití úvěrů, splátek dluhů, placení dividend,...

23 Nepřímá metoda výpočtu CF hospodářský výsledek = zisk po úhradě úroků a zdanění / ztráta + náklady které nejsou výdaji (odpisy, rezervy na mzdy, na opravy,...) výdavky které nejsou náklady (např. nájemné placené předem) výnosy které nejsou příjmy (pohledávky,...) + příjmy které nejsou výnosy (např. nájemné inkasované předem) nárůst aktív + pokles aktív + nárůst pasív pokles pasív = CF

24 CF NEPŘÍMÁ METODA

25 N VÝDAJ VÝNOSY MZDY ODPISY 200 CF HV

26 VÝDAJ N VÝNOSY MZDY ÚMOR HV CF 100

27 VÝNOS PŘÍJEM VÝNOS SY CE ELKEM VÝNOSY (INKASOVANÉ) MZDY VÝNOSY HV (NEINKASOVANÉ) CF 300

28 PŘÍJEM VÝNOS VÝNOSY MZDY PŘIJATÁ ZÁLOHA 300 HV 400 CF 700

29 Vazby účetních výkazů Výkaz o CASH FLOW Rozvaha Výkaz zisků a ztrát + příjmy AKTIVA PASIVA + výnosy výdaje náklady = CF hotovost zisk / ztráta = HV aktiv = pasiv

30 Zakladatelský rozpočet

31 je součástí zakladatelského projektu podniku Poskytuje kvantifikaci zdrojů, které budou sloužit na úhradu: administrativních výdajů spojených se zakládáním firmy vytvoření věcných předpokladů výroby překonávání ř á časového é úseku kdy podnik už produkuje, ale ještě nemá příjmy

32 Poskytuje odpovědi na otázky: Kolik kapitálu bude podnik potřebovat? Kde podnik vezme potřebné množství kapitálu? Jak efektivní bude kapitál podniku?

33 Skládá se z: plánované počáteční č rozvahy - zajištění potřebného majetku (stroje, budovy,...) a zdrojů, ze kterých možno daný majetek obstarat plánované výsledovky - naplánování výnosů, nákladů a hospodářského výsledku (obvykle za první rok plánované aktivity) plánovaného peněžního toku plánovaného rozdělení zisku - výpočet předpokládané dosahované rentability podniku a její srovnání s rentabilitou jiných možných využití disponibilních zdrojů

34 Oportunitní náklady potenciální výnosy plynoucí z obětované příležitosti, které se realizací založení daného podniku ztrácejí. Z pohledu vlastníků podniku je to specifický druh nákladů, představující ekonomické ponětí nákladů (proto se někdy nazývají taky ekonomické náklady).

35 Ekonomický zisk potenciální rozdíl výnosů plynoucích z plánovaného chodu podniku a celkových oportunitních nákladů (EZ > 0 => založení podniku je ekonomicky efektivní)

36 Nárožní 2600/9a,158 00, PRAHA 5 tel

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář)

Více

FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA

FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA Katedra informatiky a výpočetní techniky Soubor textů k přednáškám z předmětu FIE FINANČNÍ A NÁKLAOVÁ INFORMATIKA Část 1. Pavel Nový Tematický obsah přednášek 1. Informační systém firmy, rozdělení a tok

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A za období od 1.1.2013 do MORAVAN, a.s. Datum sestavení: 29.4.2014 Ing. Roman Bílek Statutární orgán: MORAVAN, a.s. IČ: 47672439 742 06, Petřvald, Petřvald čp. 20 R O Z V A H A

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999 KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny Výroční zpráva 1999 Obsah Profil společnosti 1 Složení vrcholových orgánů 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Zpráva představenstva 5 ALPHA

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více