Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line."

Transkript

1 Setkání s klienty Pečtelské služby V březnu se klienti Pečtelské služby Příbrm sešli n splečném setkání, n které zítl i edení měst Příbrmi: 9. březn Dmě senirů n Březých Hrách 12. březn resturci Šejk. Obytelé Dm senirů i příbrmských dmů s pečtelsku službu byli seznámeni s ným ředitelem Pečtelské služby Dušnem Strkulu e čtrtek měli tké mžnst prmluit si se strstu měst Jindřichem Vřeku i míststrstku Alenu Ženíšku. Prbírl se různá témt týkjící se žit bytel pečtelských dmů, tké různé připmínky nárhy n zlepšení klity jejich bydlení. Npříkld pní míststrstk uedl, že n zákldě stížnstí klientů Dmu s pečtelsku službu Hrdební ulici bude nejbližší dbě zřízen pzice rátnéh, t z důdu nutnsti zmezit lnému stupu sb d budy zjistit tk ětší kntrlu. Výkn pzice rátnéh bude plně dtán Úřdem práce. Tké se diskutl prblemtice ýthů, drbných i ětších pr či klity jídl. Ředitel Pečtelské služby šechny připmínky zl n ědmí ubezpečil klienty, že jeh deře jsu pr šechny ždy teřené. Během dpledne ystupil tké elitelk Městské plicie Příbrm JUDr. Jrsl Vdičká, která přítmné seznámil s prjektem Asistentů preence kriminlity, kteří jsu bytelům přípdě nutnsti k dispzici. Z rekcí účstníků setkání byl znát rdst, že má měst zájem s nimi prmluit, prbrt témt, která je trápí či zjímjí. Míststrstk Alen Ženíšká přítmné ubezpečil, že t rzhdně nebyl pslední kce, le že se těcht setkáních ktiitách bude pkrčt i d buducn. Odpledne byl zknčen psezením s hrmniku. Osdní ýbry byly pět zřízeny Brd, Bytíz, Jeruslém, Jesenice, Kzičín, Lzec, Orl, Příbrm VI - Březé Hry, Příbrm IX - Ná Hspd, Zržice Žežice. V těcht částech měst Zstupitelst měst Příbrmi n sém psledním jednání 23. březn 2015 schálil sttut sdníh ýbru. Zřízení sdních ýbrů je práem zstupitelst, stejně tk i jejich zrušení. Obrský příns sdních ýbrů idíme zejmén mžnsti získát důležité zpětnzební infrmce ptřebách bytel jedntliých městských částí, t d lidí, kteří dbrlně chtějí pr měst prct nejlépe znjí místní prblemtiku, uedl e ěci zřízení sdních ýbrů míststrst měst Václ Šend s tím, že nejen sdy, le práě i městské části mjí sé prblémy specifik. Infrmce získné d členů místních ýbrů mhu být pr edení měst elmi cenné, bzlášť z sučsnéh stu npjtých rzpčtů, uedl dále míststrst Šend. Pčet sdních ýbrů nemusí být knečný. Pkud některé části měst budu mít zájem zřízení sdníh ýbru, jsme připreni něm jednt, uedl tét ěci strst Jindřich Vřek připmíná, že práě Březé Hry n zčátku prsince minuléh rku zřízení Místníh ýbru Březé Hry pžádly. Nmince jmen d sdních ýbrů se uskuteční dných lklitách pptáku, kd by chtěl sdních ýbrech prct. Jednáním s místními szky bčny příslušné části bce, pr kteru se sdní ýbr zřizuje, byl pěřen zstupitel Pel Pikrt. Ten bude s bčny jednt nárzích n členy předsedy sdních ýbrů. Zstupitelst dále schálil pčet členů jedntliých sdních ýbrů tkt: Brd (5), Bytíz (3), Jeruslém (5), Jesenice (3), Kzičín (5), Lzec (5), Orl (5), Příbrm VI-Březé Hry (5), Příbrm IX- Ná Hspd (5), Zržice (3) Žežice (5). Velice si ážíme eškerých snh bčnů dbrlné zpjení se d žit měst i kmunální plitiky budeme je i ndále pdprt, uedl n záěr Václ Šend. Oznámení pr bčny Vážení bčné, pkud máte zájem členstí sdním ýbru splňujete pdmínky dné záknem č. 128/2000 Sb., bcích (becní zřízení), e znění pzdějších předpisů (tzn., že máte trlý pbyt té části bce, pr kteru je sdní ýbr zřízen), kntktujte Městský úřd Příbrm, dbr rgnizční nitřních ěcí d n e-milu dresu: přípdně n telefnním čísle: Plín Sbdá, tiská mlučí Dtce, neb hldá zeď Krl IV. Zjíml by mne, klik lidí před listpdu relucí znl ýznm sl dtce. Dnes i šklu pinné dítě í, že bez dtce nebudu hřiště, ni prená tělcičn ni ná cest ke škle nmíst té rzbité. Mlék se d Česk díky dtcím ypltí dézt d štědře dtných zemědělců frncuzských, erpští inři yrbí íce ín, než jsu schpni prdt, tk se přebytky dtných erpských ín předestilují n líh. Z českých mrských plí mizí cibule brmbry, prtže ětší dtce n tyt prdukty získájí pěstitelé rkuští. Nu truhlárnu i s příslušnu techniku si nepstí ten truhlář, který je prcitější, le ten, který umí lépe zdministrt příslušné žádsti. Nejdráže bydlí ti nejchudší jejich příspěky n bydlení knčí kpsách ubyttelů. N slární pnely se ypltí sítit žárku genert dtný elektrický prud. Ještě přád t dáá někmu smysl? Více peněz d sých rzpčtů nezískjí ty bce, které je íce ptřebují, le ty, které umí lépe žádt. Kritériem získání peněz tk není skutečná ptřeb či nléhst, le schpnst úřednickéh ýknu. Erpské fndy, Nrské fndy, ministerské fndy, ROPy IROPy, fndy krjských úřdů, fndy bcí, i fndy hejtmnů, strstů míststrstů..., t še se prcuje, rzděluje přerzděluje. Dtce d měst zbily zstupitele ptžm i bčny jejich sbdné ůle. Finnční prstředky se neinestují tm, kde jich je ptřeb, le pdle th, n c jsu ypsány dtce. Plitici se prsí získáním dtčních prstředků, jk by je dáli ze séh. Armády úředníků prcují n strně příjemců neméně úředníků se nmáhá n strně těch, c dájí. A tk se nbízí tázk, c by se stl, kdyby se žádné dtce bcím nerzdělly, le celká sum peněz by byl rzpčítán pdle tk jednduchéh klíče, jkým je npříkld pčet bytel. Rzdělení finnčních prstředků d šech českých měst bcí by tk mhl zúřdt jeden pčítčě grmtný úředník z jedn dpledne zstupitelé bcí by se následně sbdně rzhdli, d čeh tkt získné prstředky inestují. Jenm neím, jku činnstí by se zbýli šichni ti úředníci, kteří dpsud ptu táře yráběli, yplňli, zmítli, plli kntrlli šechny ty překmplikné dtční žádsti. Nejspíše by se ynřily tisíce nezměstnných. Přemítám nd tím, jestli celá t dtční plitik není jen mderní hldu zdí, jejímž hlním smyslem je ytřit zdání smysluplnsti úředníh šiml změstnt se zájemně. Jk jedntlici mi nezbýá nic jinéh, než se pdřídit účstnit se hnu n dtce. Záreň lám: Prhlédněme, král je nhý. Jindřich Vřek strst měst Příbrm Zhájení dlšíh prjektu V plině březn 2015 byl zhájen relizce prjektu Reknstrukce místních kmunikcí Příbrmi 3. etp, jehž předmětem je reknstrukce sedmi úseků místních kmunikcí n území měst Příbrm. K reknstrukci byly ytipány tyt ulice: část ul. Jinecká, ul. Hrbák, nám. Dr. Jsef Theurer, část ul. Březnická, část ul. Čechská, část ul. Sprtní ul. K Dlu Mrie. Prjekt je řešen předeším intrilánu měst nzuje jk n předešlé etpy reknstrukce místních kmunikcí, tk i n reknstruné bjekty měst. D tht prjektu byly ybrány kmunikce n zákldě technickéh stu neyhujících prmetrů, t blstech se zýšenu intenzitu dpry záreň blsti se zýšeným pčtem rgnizcí (firem, škl, úřdů pd.), které yždují klitní npjení. Relizcí prjektu bude yřešen neyhující technický st prmetry předmětných úseků místních kmunikcí, četně dplnění bezpečnstních prků pr chdce dlší účstníky silničníh przu. Celké nákldy n relizci jsu cc 30 milinů Kč. N tent prjekt byl schálen dtce z Reginálníh perčníh prgrmu Střední Čechy e ýši 20 mil. Kč. Plánný termín uknčení relizce prjektu je plin srpn tht rku. V rámci tht prjektu měst Příbrm spluprcuje s dluhdbými prtnery, kterými jsu Okresní hspdářská kmr Příbrmi, Centrum pr zdrtně pstižené seniry Středčeskéh krje pbčk Příbrm I, Splek Prkp Příbrm splečnst ARRIVA Prh. Měst Příbrm hledá rámci humánníh řešení hubení hlubů chtele drců. Nbídky psílejte n dresu: Pzánk n 6. zsedání zstupitelst. Můžete sledt i n-line. V pndělí 20. dubn 2015 d 16 hdin se jedncím sále Příbrmi I, náměstí T. G. Msryk 121, uskuteční 6. jednání Zstupitelst měst Příbrm. Zsedání zstupitelst můžete sledt buď přím n místě, neb z phdlí sých dmů přes internet n sereru Yutube. Přesný dkz nleznete den knání zstupitelst n ficiálních stránkách měst Příbrmi n drese Pdkldy pr jednání zstupitelst (důdé zpráy) budu zeřejněny n městských webých stránkách rzshu, který umžňuje zákn chrně sbních údjů. Více zde: O nrženém prgrmu připrnéh zsedání zstupitelst budu bčné infrmání předem záknem stnené lhůtě, t jk n webých stránkách, tk způsbem místě byklým, tedy umístěním infrmce n plkátcích plchách.

2 OBLASTNÍ BLASTNÍ NEMOCNICE NEMOCNICE PŘÍBRAM ŘÍBRAM, AA. SS. Oblstní nemcnice Příbrm tirmisu, sldkés i lůžku slné záiny, řízky, interníhpd.), pilnu internu, Lepší služby pr pcienty rzšiřuje služby stri cíh letšním rcesměrem budu przu koblstní nemcnici Příbrm eřejnsti prbíht některé nárčné stební reknstrukce. Jsu Od 1. březn 2012 rzšiřuje sučástí něklikletéh kmoblstní nemcnice Příbrm, plexníh plánu. s., služby séhpřestby strhlníh reálu nemcnice cíh przu teře h eřejnsti. ulici Gen. Tesřík tk, bychm mhli nbízet nšim pcientům Dsud nemcniční strcí przmderní, služil kmfrtní bezpečnu zdrtní téměř ýhrdně puze pcientůmpéči. změstpdsttnu část tht sttním plánu máme z sebu nncům nemcnice, zájemcům pdbě zbrusu né centrální nbízel jen mžnst bědů. T se d 1. budy březn nemcnice, kde jsu umístěny špičkě yzmění nemcnice nbídne širké eřejnsti bené mbulntní lůžké medicínské krmě zmíněných bědů i mžnst zkupit si przy. Ný kutní pcientů nám mlé bčerstení. Nákuppříjem je mžný z hté mhu záidět leckteré pržské nemcnice peníze zákzník si zbží může dnést dmů, stejnějk jksníst třeb stejně hgstrenterlgické prstrách jídelny.centrum či ční ddělení. Věřím, že e sětlých příjemv nbídce jsu npříkld: přesnídáké ných čekárnách, zdušnédršťká, stupnípd.), hle pléky (gulášá, ččká, se 24hdinu recepcí bčerstením, né zeleniné i cné sláty, dezerty (pnn ctt, lékárně neb dběrých místech nšich lbrtří se pcienti náštěníci mhu cítit ýrzně lépe, než tmu byl e stré nemcnici ještě před něklik lety. Pstupně bude nemcnice reknstrut i przy e strších částech nemcnice, lets nás čeká kmplexní enkní reknstrukce brmbráky, bgety dlší. Sučástí neurlgií blžené dlšími przy reálu I Gen. nbídky jsu i nápje, mléčné Tesřík (piln I) pilnu LDN ýrbky, dlších cukrinky, ddělení td. reálu II (piln E) n Zdbři. Vzhledem k tmu, že nprstá ětšin bčerse stebními prcemi se již zčl předpstení je yráběn lstními změstnnci kládáme, že budu prbíht ž d září. Piln I nemcnice, cenyptří zbžímezi i ýrbků íce části než hlním jsu reálu nejstrší příznié. nemcnice, čeká h zteplení nějšíh plášnu službu mhu yužítpry smi pcienti hstění, ýměn šech ken, blkných pitlizní i mbulntní, jejich dprd či prstr ná fsád. Sučsně budu prenáštěy, stejně dílčí jk nitřní prcníci prbíhjící deny i některé stební úpry, nemcniční reknstrukce kdklicentr jiný, npříkld ný stup či neb ybudání který nemcnicí puze prchází. interních mbulncí. Dplňký prdej je umístěn e strcím przu nemcnice, reálu i I.náštěníkům (Příbrm I.), Omluáme se pcientům nemcnice křídle D4 mnblku, (pd interní z dčsné1. ptr kmplikce, které JIP), teírcístebních dbě d 9:00 d 13:30 hdin. průběhu prcí mhu nstt Kntktní telefn pr přípdné způsbit npříkld dčsnědtzy ztížený bjedpřístup nání: ddělením k některým Chceme šk, by se u nás nemcnici cítili Stnisl dbře bychmmudr. byli schpni jimhlbrd pskytt ředitel Oblstní nemcnice Příbrm,pr. s. zdrtní péči dpídjící mderním metrům. Věřím, že práě t bude ýsledkem šech reknstrukcí že t nši pcienti příštích letech cení. MUDr. Stnisl Hlbrd ředitel Oblstní nemcnice Příbrm,. s. SÓLISTÉ NÁRODNÍHO DIVADLA PODPOŘÍ chezi, kjící pbžnsti, drci mžnsti sátsti STAVBU SVATOHORSKÝCH VARHAN smíření bude slen 11 hdin mše stá. Mtice Sthrská pd záštitu Ing. In Fuksy Duchní bn nám nbízí zstit se uprstřed přádá e čtrtek 15. březn d 19 hdin dlší kžddenníh šedníh shnu zmyslet se z řdy Benefičních kncertů, jehž ýtěžek bude nd směrem séh žit. ěnán stbě elkých sthrských rhn. Ve sthrské bzilice tentkráte přiítáme sólisty KVĚTNÁ NEDĚLE Nárdníh didl Prze: sprnistku Alžbětu Pslední neděle před Velikncemi, lets 1. dubn, Zelený čtrtek udělán křest dspělým. Je připmínjících mžné získt Pláčku, brytnistu Vrtisl Kříže trum- se nzýá Kětná pdle kětů Zelený Vldimír čtrtek lets připdá n 2. dubn. V tent plmé plnmcné dpustky. petistu Rejlk. N rhny je dprdí rtlesti, jimiž lid ítl Ježíše při jeh den si připmínáme, že připel pslední ečeři Pán Ježíš Bží hdjezdu eliknční sthrský regenschri Šmlík. Přijďte se slném d Jeruzlém před Ježíšým sátst kněžstí Euchristie. Mši Neděle sly Krist letspřipdá ustnil tmt předjrním bdbí zpslucht dstu tónů ukřižáním. Tut nedělizmrtýchstání zčíná bhslužb 9 11 n pmátku ečeře bzilice hdin n 5. n dubn. Mše sténáměstí jsu enku, 7:30, 9:00, 11:00 krásné hudby, pslední pdpřit tk budeme stbu unikátníh sthrském dkud se Nnebezetí PnnynMrie n Sté Hře slit lidé ydjí 15:30.průdem Při mši sté 9:00 hdin zzní Velikkrálskéh nástrje kůru sthrské bziliky! z dprdu trubčů sbru 17:00 hdin (jiné bhslužby se Kčtent den dnitř nční písně z českých brkních kncinálů. Žehnání Vstupenky n tent kncert ceně 250 je mžné d bziliky. Zde pk bhslužb pkrčuje neknjí). P si připmeneme Ježíšu mdlit- slnými přinesených pkrmůpšijemi prběhne při kždé mši sté. rezert n mši neb sbně zpínými dprdu kmrbu Getsemnské zhrdě, t muzeu. při drci Ne- níh rchestru rhn brkním duchu z per zkupit e Sthrském putním Výtěžek Pndělí eliknční jsětější sátsti Getsemnské zhrdě ze stupnéh n Benefiční kncert bude připrené pukázán sthrskéh regenschrih Pl Šmlík, které V pndělí 6. dubn budu bhslužby jk neděli, kpli s. Ignáce. Večer utichjí zny hudební jsu n účet eřejné sbírky /0800, n Sté Hře již trdičně uáděny p téměř tedy 7:30, 9:00, 11:00 15:30. Odpledne nástrje, které se rzezní ž n BíluSthrská sbtu při deset let. Přednese je sthrský chrámý 16:30 kteru kná bčnské sdružení Mtice sbr uskuteční eliknční kncert Sthrskéh Vzkříšení. Krjskému V tent den je Středčeskéh mžné získt se igílii byl známen úřdu kmrní rchestr. chráméh sbru s dbrlným stupným. plnmcné krje dne 15.dpustky. prsince Více infrmcí bhslužbách, kulturních sttneděle Bžíh milsrdenstí frnst u kstel Velký pátek2012 jste n stbu ných elkých ních K 31. lednu kcích: Římskktlická Neděle Bžíh milsrdenstí se slí ždy druhu V pátek pr 3. dubn pržijeme Velký pátek, dendry přís- Nnebezetí Pnny Mrie Příbrm, rhn Stu Hru přispěli sými Stá Hr 591, neděli eliknční. Lets t bude 12. dubn. Mše néh pstu. Jedná se půst újmy zřeknutí se celké ýši Kč pdpřili ji zsláním Příbrm tel , e-mil: budu 7:30, 9:00, 11:00 15:30. Hudb ms. Pstem dštědrst ms teplkrených zířt jsu hr.cz, skristii n Sté Hře kžddenně 6:30při 480 DMS. Z Vši Vám elice děkujeme! liturgiie Sthrském 9:00 hdin: J. Lnglis: Misericrdie ázány sby d dršení čtrnáctéh rku ěku 18:00, putnímmiss muzeu kžddendmini. pstem újmy (kdy OBNOVA se člěk njí d sytsti jednu ně POSTNÍ DUCHOVNÍ 10:00 15:00 neb n Měsíc kěten májé z den) jsu ázáni šichni zletilí ž d zpčtéh V sbtu 24. březn d 9 hdin prběhne e st- Aktulity stbě rhn: pbžnsti celý Mtice kěten Sthrské budu knt šedesátéh rku.pstní duchní bn, kteru Trdičně hrské bzilice infrmcese p činnsti n májé drese pbžnsti, t p ečerní mši sté. N VelkýP.pátek neslí mše, jenp liturgická pmátk. pede KrelseStri, OCSO. přiítání, kte- Připmínáme si Ježíš utrpení ukřižání. 14. rcidiecézní puť z duchní plání V 15:00 hdin se e enkním reálu n Sté Hře V sbtu 2. kětn se bude knt čtrnáctý rčník Pdpr bny kulturních pmátek r kná pbžnst křížé cesty. Obřdy bzilice puti pržské rcidiecéze z duchní plání. Mši Městský Příbrm, dbr kncepce rzje, ddělení yhlášení prgrmu zčínjíúřd 17:00 hdin. Zzní při nichzpíné Jny pmátké stu péče, 11:00znmuje hdin celebruje krdinál MinisterDminik st kultury Pdpr bny kulturních s rzšířenu půsbnstí (dále jen Prgrm ). pšije d Mikláše Trup. V tentpmátek den je prstřednictím mžné Dukbcí OP, rcibiskup pržský. Finnční prstředky Prgrmu jsu určeny n zchání bnu kulturních pmátek, které se nlézjí mim získt plnmcné dpustky. pmátké rezerce zóny, nejsu nárdními kulturnímislnst pmátkmi nejsu e lstnictí Nnebestupení Páně České republiky. Bílá sbt Minimální pdíl lstník je 10 % z nákldů, k nimž se áže pskytnutý příspěek. Příspěek z Prgrmu nelze pskytve čtrtek 14. kětn slíme Nnebestupení nut, jestliže n stejnu kci4.edubn. stejném Celý rce pskytnut příspěek z sttních prgrmů kultury Letšní Bílábylsbt bude den je jiný Páně, k němuž dšl 40 dní p Ministerst Ježíšě zkříšení. připmínku blsti pmátké péče. přebýání hrbě jeh Připmínáme si, že křesťn žijící n zemi má celý Ježíš Sučástí finnčníh pdílu lstník může příspěek pskytnutý z rzpčtu bce neb krje, příspěek sestupení d pdsětí. Je t denbýtmdliteb, sůj žit změřit n nebeské králstí. Mšendcí sté neb jiných subjektů. infrmce nleznete Zásdách, sučástí je tké frmulář žádsti. rzjímání, ztišení Dlší pstu. N Bílu sbtu círke jejichž budu tent den 7:00, 9:00, 11:00 17:00 hdin. Pr území spráníh bdu bce s rzšířenu půsbnstí Příbrm byl určen celká částk finnční pdpry neslí mši. Bží hrb je teřen d 6:30 hdin ,- Kč. Zájemci finnční pdpru mhu pdát žádsti sbně Klendář kcíneb pštu n předepsném frmuláři Velká nc n dbr kncepce rzje, ddělení pmátké péče, Městský Tyrš 108, Příbrm I, Klendářúřd kcípříbrm, událstí pr tent liturgický rk je d 30.nc přilží šechnyslunce pinné přílhy.4. dubn mžné nlézt celrčně předsíni bziliky neb Tt se slí p zápdu sbtu Kntktní sb:smrt Mgr. Jiří Vyjdřuje 300, e-mil: zěstuje Schmidt, zkříšenítel.:krist. prdejně Sthrskéh putníh muze. eliknční ítězstí nd smrtí přechd z pdručí Klendář bshuje krmě liturgických kulturních utrpení smrti d žit sbdy plnsti. Slnst událstí tké infrmce duchních cičeních, Veliké nci je dedán ncí bdění, níž křesťné pridelných bhslužbách, mžnsti prhlídek čekájí zmrtýchstání Páně slí je. s průdcem pr různé skupiny sb, infrmce Veliknční igílie (bhslužb předečer bezbriérém přístupu d bziliky, četně sátku) zčne d 21:00 hdin. Při ní se pět rzezní plánku reálu kntktů. zny rhny. Při eliknční igílii bude Ze Sté Hry Příbrmští bčánci nrzení lednu únru Příbrmští bčánci nrzení únru březnu OO HH KK VV PP ŘŘ ÍÍ BB RR AA MM II II NN FF OO RR MM UU JJ EE Vážení čtenáři Vážení čtenářikhnu, Khnu, měsíc ke sému OHK březen Příbrm se blíží průběhu ledn knci úřd hspdářské kmry únr uskutečnil šest seminářů, Příbrmi má jižzbyli sebu již sedm kterých jste infrmáni. uspřádných kcí spust úklů je před námi. N jr 2012 připrujeme pět elký blíček kcí, ze kterých si snd kždý 24. březn ybere t sé seminář Ný bčnský zákník smluní zthy s dkátem dkátní knceláře Dřák Hger & Prtners Nyní pskytnu krátký přehled pstupně se budu k jedntliým kcím Mrkem Bmbu. rcet pdrbněji. 31. březn 2015 seminář Firemní kultur firm pr s Mgr. Ynu 5. březn 2012 Prá pr bchdníky nikli bchdníci przdrí práníky. T je prní zkldtelku ředitelku Essentils Clubu. zhrtlu, řdy seminářů, který má účstníky seznámit s těmi nejzákldnějšími principy prá jeh Firemní kultur je jedním z hncích mtrů pdniku dáá firmě tář prktickými dpdy, tj. si budeme burt mýty ýknnsti chybné (byť zžité blíbené) myly. dnitř i nenek tímtnáš způsbem se stáá i sučástí mrketingé strtegie. Interktiní seminář pede člen pn Mgr. Vldimír Syruček, rzhdce AD HOC. Seminář przláště zdrín jebchdníky prjekt pdpry fyzickéh dušeníh zdrí,jepreence nemcí, jefirm hdný pdniktele. Prčleny OHK Příbrm seminář zdrm. zýšení efektiity zlepšení psudek, klity žit. Péčepřání zdrí preence jk 15. březn 2012 Znlecký jká jsu zdtelů jkánemcí je relit sučást sudní Firemníznlec kultury přináší eknmický, indiiduální užitek. přednáší Did Kftn seminář bysciální měl býteden pdbném duchu jk 21.předchzí. dubn 2015 zeme členské firmy bez n ppltku. lební shrmáždění delegátů, ten Člené OHK šechny Příbrm mjí pět stup které prběhne d 15 hdin zsedcím sále Úřdupltná práced 1. Příbrmi. 29. březn 2012 Nel zákn eřejných zkázkách Pzánky Připrs prgrmem bdrží šichni členédelektrnicky zčátkem dubn změnu ná nel, která má nbýt účinnsti 1. dubn 2012, předstuje ýznmnu 28. dubn seminář stihnut být změn phdě s kučkuzáshy lektht zákn2015 d jeh schálení Jk rceše Mnhé z těcht budu yždt trku gentury Signum Kteřinu iceprezidentku Mezinárdní d zběhlých pstupů zdtelů. Seminář Krylu, účstníky seznámí s připrnými změnmi sfederce důrzemkučů. n jejich prkticku plikci uedení d prxe. Lektrem semináře bude Nučíme Vás, jk si rgnizt jk změnit Mgr. Pel Říčk, který nám přednášíčs, i Zákník práce.nstení sé mysli prktině řídit sůjdubn čs k lepšímu spkjensti ýknu Typlgický wrkshp MBTI s pdtitulem Pznej sám sebe pzrnsti bych chtěl ěnt příprě Hspdářské Více nučte se lépe rzumět těm, kteří jsu klem ás náštěy Agenturprezident Signum Kteřin Kryllá. kmry Ing.delegátů Vldimír Dluhéh, Příbrmi Dbříši. 18. dubnčeské 2012 republiky Shrmáždění OHK Příbrm CSc., příbrmské Sklně. Termín náštěy je plánán n středu 8. dubn Pn prezident přijme 20. dubn DPH příkldech Ing. Václ Dřák. 10 hdin pn strstkcemi Ing. Jindřich Vřek n příbrmské Sdlšími připrnými Vás seznámíme příštím čísle. rdnici. Pté následuje přijetí pn prezident prhlídk firem ZAT,. s., (ýrbce ddtel průmyslých řídících systémů jejich prků) Khutě Příbrm nástupteď bych se ještě rád rátil k Pdniktelskému plesu. nická,. s., (hutnický zád, recykluje dpdy s bshem l,pdniktelský yrábí l 11. únr 2012 jsme si n kntkterý Pdniktelskéh plesu připsli již desítku. jeh zprctelemkcí dpdů s sezóny bshem drhých ků dpdů ples ptříslitiny k jedné zjenejýznmnějších plesé Příbrmi. Orgnizátry může elektrických elektrnických zřízení yřzených z przu). těšit přetrájící zájem lidí, které se plesu zúčstňují p šechn lét s železnu pridelnstí. Dlší část náštěy se dehráá n Dbříšsku. V Penzinu Ný Rybník ui díky Obřiště Pdniktelský ples má su kulturu, tmsféru sé příznice. T še smzřejmě pdprběhne prhlídk subjektů, minipiru pzdní pře pdniktelských kterétut kciběd. pdprují buď finnčně, neb frmu Od 15,10 hdindrů, zeme členymhu n setkání s prezidentem HK ČR, pěkných ěcných kterénše účstníci yhrát pdniktelů n zákldě slstelných stupenek. kterébych by měl 16,30šem hdin. Záěr dne pk stráí pn přízeň. prezident prhlídku Tímt ještě knčit jednu chtěl prtnerům pděkt z jejich firmykrátce CIC Jn Hřebec, s. r..,letšníh která seplesu. zbýá klimnyní přiblížím prgrm Přiýrbu uítcím zduchtechnických drinku d 19,00 hdin si účsttizčních níci mhli jedntek. pslechnut jzzu swingu muziku pdání kpely SUNDAY AFTERNOON S JAZZMAN. P slnstním zhájení plesu e 20 hdin p celý ečer hrál žit členské zákldny: kze tnci hudební skupin MIX, kteru jsme pzli pět p tříleté dmlce. A rzhdně t Prfesr stál z t.václ Klus nštíil úterý dne 17. březn 2015 příbrmsku splečnst. s. Zjíml se předeším né technlgie firmy splňující jedny z nejnávzat, průběhu ečer diáci mhli idět ukázky stndrdních i ltinsk-merických tnců nrem páru bezpečnsti řízenís jdernéh rektru, které pužíjí rčnějších pdání tnečníh Dminik Vdičk půbnu prtnerku BáruseBělíku. při dstbách ných jderných blků duble ČR i zhrničí. Před půlncí si pki reknstrukcích přišli n sé bditelé prfesinální BMX shw, kteru nám přijel předést Dminik Neklný s prtnerem lstním mderátrem. Rdinnu přátelsku Iren Krpíšká, ředitelk OHK tmsféru dtáří též sbnst pr tnčící Příbrmáky téměř nepstrdtelná, t Příbrm tneční mistr pn Jiří Dhnl, který celý ples mderuje. Okresní hspdářská kmr infrmční míst pr pdniktele Ze žit Příbrm členské zákldny: I - Tyrš 106, Zámeček-Ernestinum, , tel: Ruštin jk pmcník drzumíání. Člen OHK Příbrm SOŠ SOU Dubn rgnizuje zdělácí prgrm, jehž cílem je rzšíření prhlubení teretických znlstí ruském jzyce. Je změřený n prktické pužití jzykých znlstí knkrétních žitních situcích, jk je seznmání, ppis míst, sby, událsti, nkupání, psní bchdní krespndence, inzerátu. Prgrm je určen zejmén pr pdniktele i změstnnce, kteří rámci sé prfese Círke českslenská husitská srdečně kmunikují ruském jzyce, neb se připrují n zkušky z ruskéh jzyk, mtkám n MD, ěřící knání i náštěníky n dbrná eliknční uchzečům změstnání edených n ze ÚP. Místem bude Střední škl bhslužby kncert Kmrníh pěec Střední dbrné učiliště, Dubn. Uchzeči musí mít minimálně uknčené zákldní zdělání, kéh sbru Mistr Jkubk ze Stříbr. jedná se kmbinné studium s délku 100 hdin, z th 24 hdin smstudi. Termín zhájení je 12. březen Knzultce budu dkrát týdně pndělí e středu Ježíšů stup d Jeruzlém si připmedpledne d 15 hdin rzshu čtyř neme yučcích hdin (45 minut). n Kětnu neděliuknčení studi 2015 se předpkládá n knec kětn bhslužbmi e sbru Mistr Jkubk V rámci piltáže tht zdělácíh prgrmu účstníci nehrdí nákldy spjené s jeh ze Stříbr n Březých Hrách 9 hdin. relizcí! N Zelený čtrtek se d Iren Krpíšká, ředitelk Příbrm hdin bude knt e frníohkbudě Veliknční pzánk splečná ečeře Okresní hspdářská kmr(prkpská infrmčníulice míst314) pr pdniktele n pmátku pslední ečeře Příbrm I - Tyrš 106- Zámeček Ernestinum, , tel:ježíšy , s učedníky. N Velký pátek yslechneme d hdin e sbru Mistr Jkubk ze Stříbr n Březých Hrách eliknční Pšije. N eliknční neděli , kdy se křesťné rdují z Krist zkříšení, budu služeny bhslužby d 9.00 hdin. Během nich bude brtrům Jkubi Mrki udělen sátst křtu, děti z nšeh sbru slnstně přijmu prní ečeři Páně. Veliknční sátky budu zknčeny pndělí bhslužbmi e sbru d 9.00 hdin již trdičním kncertem Kmrníh pěeckéh sbru Mistr Jkubk ze Stříbr d hdin. Uslyšíte nejstrší i sučsné eliknční písně kndidátů n členy sdních ýbrů měst Příbrm se uskuteční: Vlby spirituály. Dbrlným stupným přispějete n instlci plstiky pátek březn 2012 d hdin d hdin k 600. ýrčídne M. J.16. Hus. sbtu dne 17. březn 2012 d 9.00 hdin d 12.00Mrtin hdin.jindr PŘIJĎTE K VOLBÁM KANDIDÁTŮ NA ČLENY OSADNÍHO VÝBORU Brd, Bytíz, Jeruslém, Jesenice, Kzičín, Lzec, Zržice, Žežice Glerie Frntišk Drtikl Příbrm Glerie Drk Dmžlice přádjí ýstu Míst knání leb: BROD - lební místnst: KLUBOVNA TJ BROD, BYTÍZ - lební místnst: 1. SčV,.s. (bý. AQUA), Příbrm IX, Nhspdská 93, JERUSALÉM - lební místnst: JERUSALÉM - BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEŽE, JESENICE - lební místnst: JERUSALÉM - BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEŽE, KOZIČÍN - lební místnst: RESTAURACE KOZIČÍN, č.p. 57, LAZEC - lební místnst: KLUBOVNA U RYBNÍČKU V LAZCI, ZAVRŽICE - lební místnst: HASIČSKÁ ZBROJNICE ZAVRŽICE, ŽEŽICE - lební místnst: RESTAURACE ŽEŽICE čp Hlscí lístek bdrží práněný lič den knání leb e lební místnsti. Vliči bude umžněn hlsání pté, kdy prkáže su ttžnst trlý pbyt pdle bčnskéh průkzu. Kždý lič se musí před hlsáním debrt d prstru určenéh pr úpru hlscíh lístku, jink mu lební kmise hlsání neumžní. K zjištění přádku důstjnéh průběhu hlsání e lební místnsti je kždý pinen upslechnut pkynů předsedy lební kmise. 2. Prá lit kndidáty n členy sdníh ýbru mjí bčné ČR, kteří lespň druhý den knání leb dsáhli ěku nejméně 18 let jsu přihlášeni k trlému pbytu místní části měst, pr kteru je sdní ýbr zřízen. 3. K pltnsti leb d sdních ýbrů je třeb účsti lespň 30 % práněných ličů. FRANTIŠEK JANULA MALÍŘ Dlší infrmce pskytne Městský úřd Příbrm, Tyrš 108, dbr rgnizční nitřních ěcí. Telefny: , V Příbrmi dne 28. únr 2012 MVDr. Jsef Řihák. r. Glerie Frntišk Drtikl Příbrm Oteřen denně krmě pndělí d 9strst d 17 hdin

3 M ĚSTSKÁ POLICIE P ŘÍBRAM PŘÍBRAM I, NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121, TEL , 156 Dne hdin byl telefnicky známen n služebnu Městské plicie Příbrm, že Ostrské ulici stjí zprkné sbní zidl, které má zámku deří zsunutý klíč. Prstřednictím perčníh strážník MP dhledli mjitele zu t. zn. Renult tht celé ěci yrzuměli. Sedmsedmdesátiletý mjitel zidl si klíčky přezl p prhlídce zu uedl, že není nijk pškzen ni nedšl k dcizení žádných ěcí. Dne hdin kntktl služebnu Městské plicie Příbrm žen z Příbrmi II uedl, že má by su susedku, prtže z jejíh bytu se zýá klepání. N míst ihned yjel hlídk MP p příjezdu zjistil, že z bytu ýše jmenné je slyšet slbé lání pmc. Strážníci přilli hsiče záchrnnu zdrtnicku službu následně se jim pdřil yhledt sused, který lstnil d ýše uedenéh bytu náhrdní klíče. Splečně s ním hlídk MP stupil dnitř mjitelku bytu nlezl lžnici n zemi. Pětsmdesátiletá žen neměl žádné iditelné zrnění, přest sádk záchrnné zdrtnické služby p příjezdu predl nezbytné šetření, nebť strá pní uedl, že updl již předešléh dne sm nedkázl stát. Dne hdin práděl hlídk Městské plicie Příbrm pridelnu hlídku činnst při prjíždění Ržmitálsku ulicí zznmenl silný zápch kuře. Bližší kntrlu klí strážníci zjistili, že zhrádkářské klnii nedlek stdinu 1.FK Příbrm hří trní prst. Vzhledem k tmu, že heň hřel n něklik místech sučsně, nebyl silách strážníků uhsit jej lstními silmi. Z tht důdu přill hlídk hsiče. N míst se dstil i hlídk Obdníh ddělení Plicie ČR Příbrmi, která si přípd přezl k yšetřání. Dne hdin známil telefnicky n služebnu Městské plicie Příbrm změstnnec hlídcí služby OD Lidl, že prstrách prdejny zdržel pchtele krádeže. Hlídk MP n místě zjistil, že 41letý muž prnesl přes pkldní zónu zbží celké hdntě 1.498,- Kč, niž by h zpltil. Vzhledem k tmu, že strážníci následně zjistili, že muž se již minulsti pdbnéh prtipráníh jednání něklikrát dpustil, rzhdli se celu událst předt k dlšímu řešení příslušnému spránímu rgánu Městskéh úřdu Příbrm. Dne hdin známil n tísňu linku Městské plicie Příbrm prcník strhy OD Kuflnd, že bchdě zdržel pchtelku krádeže. Hlídk MP p příjezdu zttžnil zdrženu sbu, kdy zjistil, že se jedná ženu e ěku 20 let, která dcizil zbží hdntě 12,- Kč. Strážníci yřešili celu ěc n místě ulžením blké pkuty. Dne hdin kntktl telefnicky služebnu Městské plicie Příbrm perční důstjník Plicie ČR žádl pmc při prěření známení týkjícíh se kácení strmů Drklnské ulici. N míst byl neprdleně yslán hlídk MP, kde je kntktl znmtelk sdělil, že iděl, jk její sused z pmci žebříku uřezl špičky strmků. Zttžněním sby, která se pškzení strmků dpustil, strážníci zjistili, že se jedná 81letéh muže. Ten se hájil tím, že mu změstnnec Technických služeb Příbrm plil, by strmky řezl. N zákldě zjištěných skutečnstí se strážníci rzhdli celu ěc předt k dřešení Odbru žitníh prstředí MěÚ Příbrm. Dne hdin známil telefnicky n služebnu Městské plicie Příbrm změstnnec bezpečnstní gentury OD Kuflnd, že před bchdem se nchází ptrně pilý mldík. Strážníci p příjezdu n míst nlezli prstru u dkldiště nákupních zíků sedmnáctiletéh mldík. Hlídk MP celé ěci infrml tce, který si následně syn přezl d péče. Dne hdin známil n tísňu linku Městské plicie Příbrm změstnnec Azyléh dmu Příbrmi IV, že má pdezření n nepráněný ýskyt sby budě. N míst ihned yjel hlídk MP splečně se změstnncem Azyléh dmu predl kntrlu bjektu. Strážníci zjistili, že se unitř nepráněně zdržují d muži e ěku let, kteří se d budy dstli knem, přičemž pškdili mítku budy. Prtže zjištěné skutečnsti nsědčly spáchání trestnéh činu, přilli strážníci hlídku Plicie ČR, která si přípd přezl. Bc. Ldisl Hdrblec, mnžer preence kriminlity Prbční mediční služb Letšní rk je pr Prbční mediční službu (dále jen PMS) ýznmným mezníkem, nebť PMS České republice slí ptnáctý rk d séh zřízení. N Příbrmsku středisk půsbí již d prpčátku, tedy d rku 2001 sídlí budě Okresníh státníh zstupitelstí. Jedním z lterntiních trestů, který může být pchteli ulžen, je trest becně prspěšných prcí, práě prcníci PMS zprstředkájí ýkn tht trestu následně dhlíží nd jeh průběhem. V prxi tent trest spčíá tm, že dsuzení se pdílejí n údržbě měst, knkrétně dklízejí z ulic sníh/listí, prují dětská hřiště, udržují městsku zeleň pd. V mnh přípdech se jedná prní zkušenst dsuzenéh se skutečnu mnuální prcí pridelným režimem prcníh týdne. Od rku 2005 d rku 2014 byl tent trest ulžen 689 přípdech celké ýměře hdin. Význmným pskyttelem, který umžňuje ýkn trestu becně prspěšných prcí, jsu Technické služby měst Příbrmi, p.. (dále jen Technické služby). K Technickým službám byl přidělen i pn Krel. Pnu Krli byl ulžen trest becně prspěšných prcí e ýměře 250 hdin z mjetku trestnu činnst. V pslední dbě žil n ulici peníze získál přeážně trestnu činnstí. Jeh dsdní způsb žit byl bez jkékli struktury, běžný den neměl žádný řád. Dsud nikdy nebyl řádně změstnán. Byť jeh přípdě šl prní zkušenst se skutečnu mnuální prcí, přistupil k trestu dpědně. Přijl ji jk šnci k přehdncení séh dsdníh žit rzhdl se dkázt sbě i klí, že je schpen změny. Pn Krel k tmut psunu dspěl z pmci dbrnéh edení zkušenéh prcník PMS, se kterým byl rámci ulženéh trestu pridelném sbním kntktu. P reltině krátké dbě, si pn Krel uědmil, že zjet d pridelných klejí prcníh dne je mnhem snzší, než si zpru myslel. Tělu je rutin prcníh klběhu přirzená elmi rychle si n ni zykne. Pn Krel trest yknál s elkým prcním nszením, splehlistí pečlistí. Z th důdu mu byl následně ze strny pskyttele nbídnut mžnst stáléh řádnéh změstnání e splupráci s Úřdem práce. Sám pn Krel nbídku přijl s elkým pděkem, práce jej nplňuje dáá jeh žitu tlik ptřebný řád strukturu. Pdle jeh sl mu tt nbídk pmhl učinit prní zásdní krk k přehdncení pririt následné změně žitníh stylu. Zd bude tt změn trlá, prkáže ž čs, šk již tut chíli je mžné říci, že trest splnil sůj účel přiměl jednh knkrétníh člěk k zmyšlení změně. Tímt z celu nši rgnizci upřímně děkujeme šem pskyttelům z t, že umžňují relizci trestu becně prspěšných prcí nšem reginu, z jejich trpělist chtu. Peně dufáme, že stájící pskyttelé zůstnu i ndále tét ktiitě teřeni. Záreň bychm elmi přiítli, pkud by se nám tmt rce pdřil seznm pskyttelů ještě rzšířit zejmén instituce umžňující yknát práci íkendech. Prbční mediční služb Příbrm PSI K ADOPCI, TEL , Znásilnění není Vše chyb! Znásilnění je jedním z nejzážnějších sciálně-ptlgických jeů e splečnsti. Vyskytuje se npříč ěkými skupinmi, splečenskými rstmi, nárdnstmi, frmmi příbuzenskéh zthu. Znásilnění e šech sých frmách je brutálním překrčením intimních hrnic člěk znmená pr běť těžké trum, které může dluhdbě negtině liňt její žit, pkud se jí nedstne dbrné pmci. Fkt týkjící se znásilnění jsu čst předen nejrůznějšími mýty, které bětem čst brání yhledt pmc kmplikují yrnáání se s jeh následky. Tent článek si dáá z úkl Vás seznámit s těmit mýty ysětlit, jk t s nimi e skutečnsti je 1. Pchtelem znásilnění je neznámý člěk, bykle psychicky nrušený. Npk, k ětšině znásilnění dchází ze strny blízkých/známých sb npř. mnželů, prtnerů, kmrádů, klegů z práce. Mnzí, čst ni sm běť, nepžují znásilnění prtnerském či mnželském zthu z trestný čin. Npříkld znásilnění mnželstí je trestné ž si d pl. 20. stletí. Ale jkákli frm sexuálníh ktu je trestným činem, pkud je knán prti ůli druhé sby. Pchtelé netrpí bykle dušení pruchu, mnzí z nich půsbí nenek sympticky edu běžný rdinný žit. Snh sést sexuální násilí n deici je pr nás psychlgicky přijtelnější než připustit si, že se lidé násilně chjí čst jen prt, že mhu. 2. Znásilňány jsu puze ženy. Tent mýtus je jeden z důdů, prč muži su zkušenst se sexuálním násilím tjí, bájí se, že jim t nikd neuěří. Přitm muži tří ž 10 % znásilněných, t bez hledu n jejich sexuální rientci. Krmě brskéh pnížení pr ně znásilnění níc předstuje zpchybnění jejich mužské sexuální identity (předeším pkud je hetersexuální muž znásilněn jiným mužem). 3. Oběť znásilnění yprkl. Může běť z sé znásilnění, npříkld když chdí minisukni pzdě nci prkem dmů? Mýtus přižiují čsté náměty s tímt témtem spjné, t brázky trktiních díek krátkých štičkách pd. Pchtel si přitm su běť neybírá pdle blečení, fyzickéh zhledu, chání, ěku td. Obětí se může stát kdkli pchtel může zútčit kdekli. Většin znásilnění je pchtelem plánán, nemůže tedy ědět, kh kdy ptká, pkud si su běť již předem neyhlédne. 4. Znásilnění je pdsttě jenm drsnější sex. Známý sexulg Rdim Uzel uádí, že sexuální prjey člěk se d nepměti bčs yznčují určitými frmmi násilí. Přitm lidé jsu hnáni k dpědnsti z násilí, které páchjí jiných blstech, neexistuje sebemenší důd, prč by blst sexulity měl být ýjimku. Ze strny běti je znásilnění bykle pržíán jk žit hržující násilí, které zshuje d její fyzické, psychsexuální, emcinální sciální integrity. Hlní mticí pchtele nebýá ptřeb sexuálníh uspkjení, le spíše tuh p získání mci kntrly nd bětí, či zlb. 5. Nrmální slušný člěk se nemůže stát bětí znásilnění. Tent mýtus drzuje mnh bětí d hlášení znásilnění, nebť se bájí, že yšetřání může mít negtiní dpdy n jejich pěst. Obětí znásilnění se šk může stát kdkli, nelze mu předejít spráným cháním či blékáním, pd. Mýtů je mnh mnh mhli bychm pkrčt dále, le n t není dsttek prstru. Prt jsme se pkusili ybrt ty dle nšeh názru nejzážnější nejrzšířenější. Pkud jste se s pdbným cháním setkl Vy neb někd e Všem klí, nenecháejte si t pr sebe. Nejste n t smi, jsme tu pr Vás! prfem prdenské centrum pr běti znásilnění Prze, Příbrmi, Benešě Beruně. Tel , Znásilnění není Vše chyb, Vše těl ptří jen Vám! Mgr. Nď Gubá Arg, e. č. 11 Kříženec stf. teriér, si 5-6letý, útulku je již delší dbu. Nemá rád psy, le sám s nimi knflikt neyhledáá. Je mzliý pslušný, má rád lidsku přítmnst. Je ýbrný hlídč. Vhdný k dmku se zhrdu. K dětem h nedpručujeme. Bdy, e. č. 7 Německý čák e stáří cc 10 let. Je elice hdný. V útulku je d r Má ční du, krátkzrkst, prt není hdný k dětem. Rád by určitě džil sé stáří někde n zhrádce e splečnsti strších lidí. Má dbré hlídcí schpnsti. Zdrje: Persefn,. s., Gender studies,. p. s., Stp znásilnění, dstupné n <http://stpznsilneni.ecn.cz/cz/znsilneni/sttistiky>, cit. dne Persefn,. s., Sexuální násilí, dstupné n <www.persefn.cz>, cit. dne Elektr, centrum pmci ženám zneužíným dětstí, Sbrník přednášek - Znásilnění, Prh 2001 Helká Brbr, Znásilnění něklik úh nd prání úpru její plikcí - část II. MÝTY A ZNÁSILNĚNÍ, dstupné nline n <http://jinepr.blgspt.cm/2009/06/brbr-helk-znsilnenineklik_23.html>, cit. dne

4 Uzírky místních kmunikcí Městský úřd Příbrm, dbr silničníh hspdářstí inestic, znmuje následující dprní ptření: Z důdu stebních prcí rámci kce Reknstrukce místních kmunikcí Příbrmi III. etp, práděné firmu BÖGL KRÝSL, k. s., Renir 1051/2, Prh 5 uzřeny tyt kmunikce: 1) Reknstrukce místní kmunikce Příbrmi III. etp, dílčí část Hrbák ulice náměstí Dr. Jsef Theurer Předmětem tét stby je pr zky chdníků ulici Hrbák n nám. Dr Jsef Theurer. Ulice Hrbák bude pren úseku d křižtky s ulicí Blbínu p křižtku s náměstím Dr. Jsef Theurer. Náměstí Dr. Jsef Theurer bude pren úseku d křižtky s ulicí Hrbáku p křižtky s ulicí Hrnicku, Mriánské údlí slepu místní kmunikcí e směru n Stu Hru. Jedná se místní kmunikce se stájícím prchem z dlžby, která je zlněná znčně nerná. V rámci stby bude rzebrán žulá dlžb kmunikce chdníků, bude tké preden reknstrukce uličních pustí, ýškě směrě budu upreny bruby, bude plžen ná žulá dlžb. Termín zhájení stby: březen 2015, db trání stby: 5 měsíců Uzřený úsek: I. Hrbák úseku mezi ul. Blbín ž náměstí Dr. Jsef Theurer II. náměstí Dr. Jsef Theurer úseku mezi ul. Hrbák ž ul. Hrnická Mriánské údlí Termín uzírky: I II Rzsh uzírky: úplná, bjízdná trs není stnen 2) Reknstrukce místní kmunikce Příbrmi III. etp, dílčí část Jinecká ulice Ulice se bude reknstrut úseku d prcní spáry n rzhrní stréh néh prchu u kružní křižtky n ulici Erpská (silnice č. I/18) ž p V npjení n ulici Dbříšsku (silnice č. III/11417). Délk reknstrunéh úseku je 464 m. Reknstrukce ulice nemění stájící směré, ýšké ni šířké uspřádání zhrnuje úpru knstrukce zky částečně brubníků u chdníků. Termín zhájení stby: březen 2015, db trání stby: 1 měsíc Uzřený úsek: Mezi ul. Erpská ž ul. Dbříšská Termín uzírky: Rzsh uzírky: úplná Objížďk trse: ulice Erpská, ulice Dbříšská klem židskéh hřbit 3) Reknstrukce místní kmunikce Příbrmi III. etp, dílčí část Březnická ulice Reknstrukce se týká úseku mezi ulicemi Klud N Flusárně, kde nzuje n již zreknstrunu část. Délk reknstrunéh úseku je 424 m. Reknstrukce ulice nemění stájící směré šířké uspřádání zhrnuje pru knstrukce zky, brubníků, prstrnnéh chdníku reknstrukci uličních pustí. Termín zhájení stby: březen 2015, db trání stby: 10 týdnů Uzřený úsek: Mezi ul. Osbzení ž Flusárn (k jezdu k mrketu LEKO) Termín uzírky: Rzsh uzírky: úplná Objížďk trse: ul. Osbzení, E. Beneše, Březnická pr sbní dpru; ul. Milínská, Plzeňská pr nákldní dpru 4) Reknstrukce místní kmunikce Příbrmi III. etp, dílčí část Sprtní Čechská ulice Předmětem tét stby je reknstrukce části ulic Čechská Sprtní Příbrmi VIII. Čechská se bude reknstrut úseku d křižtky s ulicí Šklní ke křižtce s ulicí Sprtní. Ulice Sprtní se bude reknstrut mezi křižtku s ulicí Čechsku jezdem d mteřské škly. Délk reknstruných úseků je 239 m 80 m. Reknstrukce ulice nemění stájící směré, ýšké šířké uspřádání zhrnuje úpru knstrukce zky, brubníků chdníků úsecích, kde chdníky přiléhjí k zce, reknstrukci uličních pustí. Termín zhájení stby: březen 2015, db trání stby: 2 měsíce Uzřený úsek: I. ul. Sprtní d jezdu d MŠ ž p ul. Čechská II. ul. Čechská d ul. Sprtní ž p ul. Budtelů III. ul. Čechská d ul. Budtelů ž p ul. Šklní Termín uzírky: I II III Rzsh uzírky: úplná Objížďk trse: I. ul. Šklní, Čechská, II. III. Šklní, Čechská, Seifert 5) Reknstrukce místní kmunikce Příbrmi - III. etp, dílčí část K Dlu Mrie V rámci stby bude yměněn knstrukce zky knstrukce přilehlých chdníků. Prch kmunikce bude ze žiičnéh krytu, chdníky budu ze zámké dlžby. V náznsti n nu kmunikci bude upren ýšká úreň brub sjedncen jejich typ. Stájící uliční pusti budu reknstruány četně jejich npjení n knlizční řd. Nknec bude bnen drné i sislé dprní znčení. Sučsně s reknstrukcí kmunikce chdníků bude rámci jiné stby prbíht ýměn knlizčníh řdu tét ulici. Reknstrukce K Dlu Mrie pzsten! Pr pdrbnější ysětlení prblemtiky ulice K Dlu Mrie n Březých Hrách: místně čsě se n tmt místě prlínjí dě stby. Jednk je t Reknstrukce místních kmunikcí Příbrmi 3. etp, dílčí část: ulice K Dlu Mrie, jednk je t ýměn splšké knlizce tét stbě byl rzhdnut ztím není ybrán zhtitel, jsu zprcáány technické pdkldy pr stbu. Aby bě tyt stby byly spráně efektině krdinány nenstl dluhá prdle mezi zfrézáním prchu kmunikce zhájením prcí n ýměně knlizce, je žáducí prní stbu, tj. dílčí část: ulice K Dlu Mrie, pzstit. V tut chíli Vám bhužel nemůžeme sdělit dbu, p kteru bude stb pzsten, le hrubý dhd zhájení prcí je 2. půle dubn. Omluáme se z přípdné kmplikce, jkmile bude znám íce, bčné dstnu d zhtitele prcí infrmce d sých schránek. Tentkrát t budu již infrmce relentní. Děkujeme z pchpení. Db trání stby: 5 měsíců (T pltí pr reknstrukci prchů kmunikce chdníků. Opr knlizce tét ulici termín prděpdbně psune d září.) Městský úřd Příbrm, dbr silničníh hspdářstí inestic Městský úřd Příbrm yhlšuje ýběré řízení n lné prcní míst: Referent prciště Infrmčníh centr n dbru šklstí, kultury sprtu MěÚ Příbrm. Pdrbné infrmce n úřední desce MěÚ Příbrm, Tyrš 108, neb n Příbrmská syngg, čp. 16/II. Z hrdbu n ýchdní strně měst byl zlžen měšťnský pir (1491). Ze sutky, snd s brnku hrdbě, se stl cest z Rynku d piru. Pzději před pirem byl psten hspd. V průběhu dby hspd měnil mjitele i náze - U Věnce, U Bíléh nděl, U Zltéh nděl, s růstem měst se zětšl i hspd, e čtyřicátých létech 19. stletí měl již elký sál s glerií. V hstinci se ustnil scházel měšťnská splečnst Slnská líp, zkldtelé byli lstenečtí kněží páteři Frntišek Jbulk, Prkp Ondrák Antnín Dlsk. P jejím plicejním zákzu ji nhrdil Měšťnská besed (1849). Besed přádl sále lstenecku kulturní činnst, kncerty, didelní předstení mtérů i prfesinálů (J. K. Tyl), tneční záby. Židská bec hledl hdný dům, který by se dl přestět n synggu byl c nejblíže Rynku. Jk nejhdnější byl ybrán hstinec u piru. P rce 1869 židská bec kupil budu d V. Hly čp. 104, dnes část čp. 15/II. Hstinec, který przl pn Čečtk, s Měšťnsku besedu se musel přestěht d budy městskéh dr čp. 1/II., která byl upren pr její ptřeby. Rhá bud n Václském náměstí nesl firemní tbuli Měšťnská besed d knce šedesátých let minuléh stletí. Hstinec byl přestěn n synggu příbrmským stebním mistrem Jsefem Smetnu rce pdle prjektu Ing. J. V. Stňk z Prhy e slhu murských mešit. Přestb byl předeším přistění néh průčelníh štítu z cihelnéh zdi, sál hstince se změnil mdlitebnu. Rku 1875 syngg byl zsěcen, dstl čp. 16/II. Syngg byl náržní budu ulic Schönuy Pirské. Zápdní rh zdi synggy se dtýkl zky tehdy Schönuy ulice. Hlní uliční (seerní) průčelí byl sedmisé, sedm ken ddělených čtyřmi plslupy šesti pilíři, se třemi chdy. Bční průčelí (zápdní) tké sedmisé, se sedmi kny s ddělujícími pilstry, pdle murskéh slhu (číselné symbly přezté již d Sumerů/sedmidenní týden). Střed byl zýrzněn tikým štítkem. Výškě byl bud dimenzán rbustní hlní římsu ptru římsu. Nd uličním chdem byl yský tiký štít s rientálními rnmentálními prky jeh středu n čterci s epsným rnrmenným křížem, dě desky Mjžíšých přikázání - dester. Dě černé desky měly pd sebu p pěti římských zlcených číslicích. N jiných pdle numeritskéh zákn šťstných čísel mjí n leé desce tři bdy dester, ptřící Bhu n pré desce sedm záknů pr žit lidí n zemi. Nd středým knem byl knzle se sětlem. Průčelní ptrá kn byl mziká, u tří středých e rchlém kruhu střed třily hexgny šestiúhelníky, zniklé ze du prlnutých rnrmenných trjúhelníků Didy hězdy. Dě dě pstrnní kn měl e rchlých kruzích šestilisté růže. V rce 1900 byl městě nejíce trle uszených 415 Židů (3,05 %) z bytel. Ndný básník Frntišek Gellner ( Mldá Blesl Hlič) dbě studií n Báňské kdemii Příbrmi ( ) nštěl synggu n sbtních mdlitbách, šem spíše kůli děčtům stejnéh yznání. V rce bud byl přestěn, byly t jen menší úpry, četně eternité střechy, byly zzděny pré deře yburným knem zcel pr prcházel chdník čtrtkruhem rhem budy. Nzl t n ydláždění zky žulými kstkmi mzikéh chdníku s žulými brubníky, klem rhu byl jen brubník. N rhu edlejšíh piru byl dstrněn knslá plyná lucern nhrzen elektricku metr ýše, byl dstrněn rhý kámen rh byl dburán pr chdník. V dbě prtektrátu ncistické kupce byly sícny, knižní sitky dlší bhslužebné náčiní dezeny d Prhy stejně jk z sttních syngg bud byl užíán jk skldiště. N pdzim rku 1947 byl rzhdnut, že příbrmská židská nábženská bec přejde pd Pržsku ŽNO. V létech 1946 ž 1957 syngze byly skldány sbírky příbrmskéh muze přemístěné z rdnice, než byly přemístěny ze synggy d zámečku e si Vyská. P 2. sět. álce jk mdlitebn služil místnst hrním ptře synggy, edle rbín bytu, splečné mdlitby se knly si d pčátku 60. let, pzději už mdlitebn nebyl yužíán. V bčním zápdním trktu, čtyři zdní kn přízemí byl byt, z Pirské ulice ptře, dnes je pd ním přízemí prdejn bižuterie klbuků. V ptře edle mdlitebny bydlel jeden ze čtyř z nrátiších se z kncentrčníh tábr Rudlf Gibin se sjí rdinu. V prtějším dmě (Drkně) čp. 117 byl ystřídán krejčská díln s educím p. Máru z železářstí Kuchyňské ptřeby t yužil ulněné prstry elké mdlitebny synggy jk skld séh zbží. V rce 1955 MěNV rzhdl rzšíření kmunikce n úkr zeleně dmku trfiky s ninmi pr dklnění 1-2 m jízdní dráhy d synggy piru (t se něm ještě řil pi, d rku 1957 se něm šily plyšé hrčky fy Hmir), stbu práděl f pn Kubát (byl z th fér předržení zkázky, cen z hrzení, ). Z býlé sutky se stl kmunikce se stále hustější utmbilu dpru, zláště p nlezení urných lžisek blsti Bytízu. Těžktnážní ut Ttry 111, plně nlžená rudninu, utjeřáby, rtné supry utbusy, prjíždějící těsně klem již býléh brkníh hstince synggy, třásly jejími zdmi způsbly jejich prskliny pdáání mítky. Syngg nebyl udržán, dšl k ztékání dešťé dy střechu třesy zákldů zláště předstenéh průčelí zlžené n náspu půsbily jeh dklánění. V září 1964 se mrkntně prjeily destrukční prskliny kleneb ychýlení zdí. Od rku 1964 se edly dhdy, kd zpltí zjištění stby d 24. čern 1965 již její demlici. ŽNO neměl peníze MěNV tké ne, KNV Prh t neměl plánu. V rce 1966 Rudlf Gibin (předsed příbrmskéh syng. sbru) se dstěhl d Prhy z prcí. Vzhledem k becnému hržení přeedl 13. únr 1969 Židská nábženská bec Prze bjekt příbrmské synggy s kmžitu pltnstí d lstnictí státu byl smluen, že nepnese žádné nákldy n demlici. Ze synggy piru byli ystěháni šichni bytelé. Stební úřd plil demlici částečným dburáním ětšinu hmty dstřelem (jk již byl dzkušen u budy U Bíléh l r. 1968). Od březn zčl dburáání zdí, následl nrtání zdí k dstřelu, ten byl preden e 12 hdin 10 minut 10. dubn 1969, syngg byl zbřen. P ýstbě né przny Hmir u býlé plynárny byly yprázdněny budy piru dšl k rzburání jeh nější pliny. Vzk byl nrnán její býlý bluk je utbusu zstáku. Ing. Jsef Pdlh Příbrm yhrál Ráksníčk hřiště! Je rzhdnut! Známe měst, kde lets yrstu Ráksníčk hřiště. Hlsání desítku Ráksníčkých hřišť, která lets pstí splečnst Lidl, sknčil půlnci 8. březn. Lidé mhli hlst kždý den prstřednictím webu Fcebku. Celký pčet dšlých hlsů přesáhl 357 tisíc hlsů. Nehizdy, Vítk, Chlumec nd Cidlinu, Litměřice, Mělník, Klty, Prstěj, Příbrm, Prh - Újezd nd Lesy, Brn- Bystrc tk ypdá kmpletní desítk měst, která lets získá d splečnsti Lidl phádké hřiště hdntě 1,5 milinu krun. Nejíce hlsů přitm zslli lidé Litměřicím, které získly celkem hlsů. Splečnst Lidl nyní zhájí sbní jednání se zástupci ítězných měst, která budu mít z úkl ytipt hdnu lklitu pr ýstbu dětskéh hřiště. P yřízení dministrtiních stebních plení bude následt smtná stb hřiště, která trá zhrub 14 dní p ní splečnst Lidl připrí slnstní teření s celdenním bhtým prgrmem.splečnsti Lidl Česká republik pkrčuje prjektu Ráksníčk hřiště již 4. rkem pstil celkem 50 hřišť. Cílem prjektu je zlepšit pdmínky pr zdrý ýj dětí e městech, kde půsbí. Seznm ítězných měst dle ktegrií: Ktegrie 1: Nehizdy, Vítk, Chlumec nd Cidlinu Ktegrie 2: Litměřice, Mělník, Klty Ktegrie 3: Prstěj, Příbrm Ktegrie 4: Prh 9 Újezd nd Lesy, Brn-Bystrc

5 Hudební festil Antnín Dfiák d 18:00 h Didl A. Dfiák Pfiíbrm SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU Subr sthrsk ch trubãû RECITÁL BASBARYTONISTY ADAMA PLACHETKY, HOST: SOPRANISTKA XIANYU YUEGE (âína) Operní árie A. Dfiák, G. Verdih G. Puccinih PlzeÀská filhrmnie diriguje Tmá Bruner d 19:00 h Pmátník A. Dfiák e Vyské u Pfiíbrmi HOUSLOV RECITÁL JULIE SVùCENÉ d 19:00 h Zámek Bfieznice DUO TERES d 19:00 h Glerie Frnti k Drtikl Pfiíbrm ANTONÍN DVO ÁK V DUCHOVNÍM SOUZNùNÍ V CHODU A ZÁPADU Duchní spekty díle ãeskéh mistr yjádfieny prstfiednictím indickéh tnce kthk d 19:00 h Kstel s. Jkub Pfiíbrm KÜHNÒV DùTSK SBOR d 19:00 h Glerie Frnti k Drtikl Pfiíbrm MUCHA QUARTET (SLOVENSKO) d 19:00 h Pmátník A. Dfiák e Vyské u Pfiíbrmi RECITÁL VIOLISTY MINLANGA YU (âína) d 19:00 h Zámek Bfieznice DVù HARFY ZNÍ... Netrdiãní spjení du hrf recitálu Hediky Mus Bch Kmily Juzé d 19:00 h Didl A. Dfiák Pfiíbrm ZÁVùR FESTIVALU ANTONÍN DVO ÁK OâIMA INDIE Antnín Dfiák: Symfnie ã. 9. e mll, p. 95 Nsûtská Jnthn Myer: Hiwth s Sng sûtá premiér Filhrmnie B. MrtinÛ Zlín diriguje DEBASHISH CHAUDHURI (Indie) DOPROVODN PROGRAM: d 11:00 h Didl A. Dfiák Pfiíbrm JI Í PAUER: ÎVANIV SLIMEJ Didl J. K. Tyl PlzeÀ (uzfiené pfiedstení pr Ïáky zákldních kl) Hfiej í Obr âert A KÁâA neb JAK LY NOTY DO PEKLA 15:00 h ãeská premiér phádky pr dûti d 3 let GYMBAND Studentsk rchestr Gymnázi Pfiíbrm 17:00 h m e t t k í n m ã k á r lu s fi i D t n í fes n u d t. 7 4 Pfidtelem festilu je MùSTO P ÍBRAM h c V m i ã An Festil je ãlenem Ascice hudebních festilû âeské republiky P EDPRODEJ VSTUPENEK: Didl A. Dfiák Pfiíbrm, Infcentrum MûÚ Pfiíbrm, Infrmãní centrum Pfiíbrm Knihn Jn Drdy. Vstupenky n kncerty Bfieznici jsu prdeji puze n Zámku Bfieznice Infrmãním centru Pfiíbrm Knihnû Jn Drdy. BliÏ í infrmce kncertech i ystupujících umûlcích njdete n stránkách Zmûn prgrmu yhrzen.

6 Klendář kcí Umění rždy - 1. premiér - sk. P1, P2 Didl A. Dřák 19: Umění rždy - 2. premiér Didl A. Dřák 19: Sturnin Didl A. Dřák 19: Přijímání přihlášek k předškl. zděláání mteřské škly Vzpmínký ečer - J. J. Ryb Okresní rchi 18: Přednášk: E. Strk: Islndské spky D-klub 19: Tjemný hrd Krptech - premiér Mlá scén 19: Kncert MIG 21 Junir klub 21: Oblst. kl nárdní bxerské ligy mládeže estrádní sál 10: Elektrický Emil - sk. J Mlá scén 17: Brdský běžecký phár 2015: Jrní Držk Brdský běžecký phár 2015: Brdská stezk 50 km - Mníšek p. Brdy Rzpky zubře Stpluk Nák Mlá scén 19: Rdůz s kpelu Didl A. Dřák 20: Umění rždy - sk. A Didl A. Dřák 19: Bld pr bnditu - sk. S Didl A. Dřák 16: Sexuální pererze Chicgu - scénické čtení D-klub Kncert skupiny PAKÁŠ + křest CD Junir klub 21: Frmářské trhy Dřák nábřeží 8: Štěpán Rk 70 Didl A. Dřák 19: Sůl nd zlt - sk. D Didl A. Dřák 15: Brdský běžecký phár 2015: Ržmitál - Březnice Obrz Mlá scén Jsef Fusek Mlá scén 17: Teststern (Didl Kmedie) Didl A. Dřák 19: Hězdné mnýry Didl A. Dřák 19: Špejbl s Helprs estrádní sál 19: Burz nerstů estrádní sál 8: Brdský běžecký phár 2015: Jrní běh pr zdrí - Dbříš Rzpky zubře Stpluk Nák Mlá scén 17: Kncert pěeckéh sbru GAMBALE důl Vjtěch 18: Mistrstí mžretek - blstní kl sprtní hl Rent Drössler D-klub 19: Prkletí nefritéh škrpin Didl A. Dřák 19: Hudební festil A. Dřák Didl A. Dřák 18: Umění rždy Didl A. Dřák 19: Májý pchd Z Dřákem n Vysku KČT Bník Příbrm Hudební festil A. Dřák Pmátník Vyská 19: Besed s cesttelem Gustem Vckem D-klub Blues e čtrtek: Kub Ktk Libr Kárn Beledere Hudební festil A. Dřák Glerie F. Drtikl 19: Hudební festil A. Dřák kstel s. Jkub 19: Chrittiní kncert skupiny Dikej Bill Letní kin Krz Obr (přádá Splek e čtrtek) Hřejší Obr Didl ptří dětem Didl A. Dřák Hudební festil A. Dřák Pmátník Vyská 19: Nc kstelů Hudební festil A. Dřák Didl A. Dřák 19:00 Výsty: Frntišek Jnul - mlíř Glerie F. Drtikl Retr-Gming Glerie F. Drtikl Výst Obrzy z dějin rchu Březéh Archi Příbrm Příbrmské bryty - ýst minerálů Šečinský důl Ke šem čertům - ýst lutek Hrnický dmek d Veliknce hrnickém dmku Hrnický dmek Regin Cup Příbrm 2015 V neděli d 9:00 hdin žije příbrmská sprtní hl ldnstí krásu mldých díek, které se ěnují krásnému sprtu - mžretkám. Sjedu se sem mžretky z něklik kutů České republiky, by bjly nejen medile, le i pstup d dlších kl. Mezi fritky ptří i tým Příbrmských mžretek, které budu bjt ze šech sil, by se dstly ž d ytuženéh finále - n Mistrstí Erpy d Brn. Pkud budete mít čs, přijďte se pdít fndit nšim děčtům. Uidíte, že mžretky už nejsu jen pchdání, le tké tnci gymnstice kráse kstýmů. Klub českých turistů Bník Příbrm ze členy KČT širku eřejnst n sé kce Májý pchd Z Dřákem n Vysku Strt: nádrží ČD 8-10 hdin Cíl: Zámeček e Vyské u Příbrmi Strtné 10 Kč, dpr z Vyské zjištěn Trs č. 1: nádrží ČD - Zdbř (kruhý bjezd), Nd Vkčským rybníkem - Nd Bhutínem - Vyská (9 km) Trs č. 2: nádrží ČD - Březé Hry - Orl, Pilská nádrž - Nd Bhutínem - Vyská (16 km). Mžný nárt d Příbrmi p trse č. 1 (25 km) Cykltrs: nádrží ČD - Pdlesí - Oseč - Pilská nádrž - Láz - Bhutín - Vyská Pzánk pr členy KČT širku eřejnst: turistický zájezd d zámku Vrchty Jnice, rch Chjen, trpistický klášter Nhruby, cen 150 Kč turistický zájezd d Mrskéh krsu, Rudické prpdání, lesnický sknzen, kstel Křtinách. Při zpáteční cestě zsták n Slkě. Cen 950 Kč. Více infrmcí n tel. č či n ýěsce před býlu II. plikliniku. FARMÁŘSKÉ TRHY OPĚT LÁKAJÍ Prní letšní frmářské trhy máme úspěšně z sebu. Dlší frmářské trhy již budu bhceny elice žádný pestrý srtiment szenic zeleniny kětin. I tentkrát zeme nejen zhrádkáře kutily n sbtu byklý čs k prcházce reálu Hřejší Obry. Nbídk bude pět elice bhtá. Krmě ýbrné káy, pržené n místě, si náštěníci mhu zkupit dmácí uzeniny, peči, ryby, sýry neb čersté žmpiny či hlíu ústřičnu. Z zmínku stjí tké bhutínské peči neb muk, med ýrbky z něj, bhtý srtiment kření, sěžující mšty dlší láké prdukty. Občerstení bude trdičně zjištěn. Využijte nšeh pzání, nebudete litt. Z relizční tým Ing. Ot Huptmnn Knihn Jn Drdy dubnu 9. dubn d Jsef Fryš: Jn Drd 14. dubn d Mgr. Jn Frňká - Dějiny umění: Renesnce 16. dubn d Mgr. Jiří Schmidt - Zpmenuté pltské hrdy I. 21. dubn d Mgr. Did Fischer - Objžielníci Příbrmsk 23. dubn d Mgr. Jiří Schmidt - Zpmenuté brdské hrdy III. 28. dubn d Mgr. Jn Frňká - Dějiny umění: Brk kždé pndělí d 16:30 Stnisl Slup: Texty z 20. stletí Akce prběhnu hlní budě Knihny Jn Drdy (nám. T. G. Msryk 156). Primární preence n nší škle N zčátku březn se n nší škle ZŠ, Příbrm VIII, Šklní 75 uskutečnil seminář pr rdiče Bezpečně n internetu. Jeh cílem byl seznámit rdiče i pedggy s riziky irtuální kmunikce pdpřit je preentiním ýchném půsbení, by se jejich děti buducnu nestly běťmi či pchteli trestné činnsti rizikéh chání. Tent prjekt je finncán rzpčtem Středčeskéh krje pdpřen grntem Ministerst nitr. Relizátrem je zdělácí institut Středčeskéh krje úzké splupráci s dbrem sciálních ěcí, krdinátrem preence kriminlity dbrem šklstí, mládeže sprtu Krjskéh úřdu Středčeskéh krje. Údníh sl se prt ujli zástupci těcht rgnizcí pn Mgr. Jiří Hlý z VISK splečně s pnem JUDr. Milnem Fáru z ddělení preence Středčeskéh krje. Pté již scén ptřil pnu PhDr. et Mgr. Jnu Trxleri, který nás elmi putu frmu zsětil d úsklí rizik spjených s nline sětem. Jeh sl dplnili i zástupci kriminální plicie sými příspěky. Rdiče se blíže seznámili s pjmy kyberšikn, kyberstlking jejich trestně práními suislstmi. Dále získli rdy dpručení pr bezpečnu kmunikci chrnu sukrmí prstředí n-line. Kždý ze zúčstněných tké bdržel publikci týkjící se prblemtiky bezpečnéh internetu. Zpětná zb rdičů byl elmi kldná, cž nás mc těší. Šklení, né infrmce sět mjí smysl. A my pkrčujeme, již dubnu nás nštíí spistelk Lenk Eckertá s interktiním seminářem n stejné tém, tentkrát změřené pr nše čtrťáčky. Mgr. Hn Žáká, Mgr. Dn Vndrášká, metdičky preence NZDM Bedn slil půlkultiny Nízkprhé zřízení pr děti mládež Bedn, které przuje rgnizce Pntn, bčnské sdružení, slil dne pět let séh przu. Prgrm byl nbitý běžel celý den. Nejdříe Bedn slil sé půlkultiny rámci dplední kce pr hsty z řd jejích dluhdbých pdprtelů spluprcujících subjektů. Předstitelům měst Příbrm zástupcům Středčeskéh krje Bedně prezentli, jk se jim dří práce s dětmi mldými lidmi. Měli jsme elku rdst, že nše pzání přijli b míststrsté Příbrmi pní Alen Ženíšká pn Václ Šend. Středčeský krj reprezentl pn Jsef Řihák, který prmluil slem hejtmn, pn Miln Fár, říká ředitel rgnizce Pntn Jkub Václů. Bednu dpledne nštíil 26 čestných hstů z řd zástupců měst, krje, sciálních služeb dluhdbých pdprtelů, kteří yjádřili Bedně sji pdpru. A jk prběhl Bedně nrzeniné dpledne? Všichni náštěníci si kci mc užili, pr menší náštěníky byl připren ýtrná díln pr šechny wrkshp fcení. O nešední zážitek se pstrl pp rt street culture ftgrf Dereck Hrd. Předstil zde unikátní udiizuální kmiks Phtmn! s udi přílhu, ypráí M. Kčá, krdinátrk NZDM Bedn. Během dpledne drzil íce než st náštěníků, nezpmněl se ni n hudbu tnec Bedně ystupil tké již blíbený tnečník zpěák Jimi Jme. Ani přítmné děti nezhálely přededly n plátku, jk umí brekdnce neb žnglání s diblem. Stejně jk při dpledním prgrmu i dpledne byl náštěníkům prmítnut Reprtáž z Bedny, n jejímž ntčení se pdíleli studenti příbrmskéh gymnázi (GymTV) splu s dětmi mldými lidmi, kteří d Bedny chdí. Atmsfér byl íce než příjemná umělci se nechli slyšet, že t určitě není npsledy, c Bedně byli. Je třeb tké ddt, že Dereck Hrd i Jimi Jme již něklik let Bednu pdprují, z cž jim ptří elký dík. Věříme, že se sejdeme zse příští rk, ddáá s úsměem Kčá. Velké díky zkzují z Bedny tké šem, kteří s nimi přišli tt ýrčí slit pbit se. NZDM Bedn Bedn je sciální služb, určená pr děti mládež e ěku d 11 d 20 let, které tráí rizikě sůj lný čs, neb jsu hrženy sciálním zneýhdněním. V sučsné dbě ji yužije průměru 37 dětí mldých lidí denně. Zřízení nbízí sým klientům bezpltný prstr pr tráení lnéh čsu, prdenstí, pdpru btížných situcích mžnst dučání. V Příbrmi půsbí již d rku 2010 d ledn rku 2015 zčl rámci NZDM Bedn fungt tké terénní prgrm pr děti e ěku 6-13 let. Zřízení rce 2015 finnčně pdpruje Ndční fnd Albert, dále je finncán ze zdrjů MPSV jsu pdány žádsti n měst Příbrm. Prztelem NZDM Bedn je Pntn, bčnské sdružení. Pntn, bčnské sdružení: Neziská rgnizce Pntn půsbí již 19 let sciálních službách určených pr děti mládež z prblemtickéh sciálníh prstředí. Przuje d nízkprhé kluby ( Plzni Příbrmi), terénní prgrm, zřízení pr předškláky jejich rdiče spluprcuje s dětmi z ýchných ústů dětských dmů. Denně tk díky prjektům pmůže ž 100 dětem mldým lidem ze sciálně prblemtickéh prstředí. Význmně se tím pdílí i n pli preence kriminlity e městě Plzni i Příbrmi. Kntkt: Bc. Mgdlén Kčá, krdinátrk prjektu NZDM Bedn, tel.: , Budtelů 116, Příbrm VIII, Mgr. Kteřin Prielžná, sistentk ředitele prjektů, tel.: ,

7 P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA JOSEF THEURER PROFESOR ELEKTROTECHNIKY, FYZIK, MATEMATIK A HUDEBNÍK V dnešním medilnku si předstíme sbnst, která je Příbrmi reltině známá. Je jí Jsef Theurer, prfesr elektrtechniky prní rektr Vyské škly báňské, ýznmný fyzik mtemtik, tké hudebník hudební teretik. Činnst Jsef Theurer byl elmi rzmnitá pldná, le prtže se nyní nšem seriálu zbýáme příbrmskými hudebníky, předstíme si jej zde předeším z tht úhlu phledu. Jsefe Theurer se nrdil Litmyšli rdině stebníh inženýr shdu klnstí e stejném čísle ppisném, e kterém přišel n sět jím tlik bdiný Bedřich Smetn. P bslání yskšklských studií zpčátku pršel jk středšklský učitel něklik měst Čechách, ž rce 1895 ntrl zktil Příbrmi n báňském učilišti, ze kteréh se práě během jeh půsbení stl Vyská škl báňská. N kždém místě séh půsbení se Theurer též intenzině ěnl hudbě rgnizci hudebníh žit. Nejink tmu byl i Příbrmi. Jsef Theurer ptřil mezi rdikální lstence dnešní dbě bychm jeh názry znčili n nekrektní, le tehdy se jednl stndrd. Velký li tmt směru n něj měl Alis Jirásek, se kterým se setkl ppré ještě jk gymnzist (Jirásek Theurer yučl) se kterým se pzději spřátelil. Hudbu si blíbil d dětstí, rád zpíl byl též ndným klíristu. D příbrmskéh hudebníh žit zsáhl Theurer záhy p sém příchdu, t pěeckém sbru Lumír-Dbrmil. Krátce n t se dstl d spru s Bhumilem Fidlerem, který yústil dchdem Fidler z pzice sbrmistr. Vedení sbru se ujl práě Theurer sým kncepčním půsbením psunul klitu sbru dále. Vhdným ýběrem repertáru předešel nedrzuměním, n která práě nrážel u eřejnsti jeh předchůdce, záreň šk nijk nesnižl hudební klitu sbru. Vedení sbru se Theurer intenzině ěnl téměř ž d séh sknu, přestže dbě p zniku smsttnéh Českslensk byl sbr jeh ystupení již menší zájem než před álku. Theurer půsbil nejen jk ktiní hudebník rgnizátr hudebních ystupení, le tké jk hudební teretik kritik. Jeh hlním zájmem byl hudb Bedřich Smetny jeh sučsníků, sudbá hudb. Referl tk kncertech různých interpretů, psl stti ýkldu hudebních děl, zmýšlel se nd hudební sětu i nd rgnizcí hudebníh žit. Z utrů se systemticky ěnl předeším Bedřichu Smetni, le s erudicí se yjdřl i ke Zdeňku Fibichi, Jsefu B. Ferstri, Antnínu Dřáki dlším, zejmén českým skldtelům. Velkéh hlsu se dčkly Theurery přednášky, určené širké eřejnsti. Pr ně dknce Příbrmi zlžil Lidu hudební šklu. Přednášel nejen Příbrmi, le i Prze, Plzni dlších českých městech. Přes šechny tyt úspěchy n pli hudby si získl ěhls předeším jk prfesr Vyské škly báňské. Jsef Theurer se s Příbrmí plně sžil, nšel si zde mnželku (seznámili se pěeckém sbru), bydlel Dluhé ulici byl áženým měšťnem. V sučsné dbě jej připmíná náměstí, nesucí jeh jmén tké bust, umístěná prčíku uprstřed tht náměstí. Dniel Dležl D UBNOVÉ KALENDÁRIUM byl slnstně teřen Dům s pečtelsku službu n dle Mrie se Příbrmi nrdil Jn Drd byly slnstním nesením tóry zhájeny pridelné bhslužby příbrmské syngze zemřel Kltech P. Brtlměj Buzek, jezuit, který letech půsbil n Sté Hře byl n Březé Hry p delší uzírce znu plen průjezd těžku nákldní techniku byl příbrmskému hrbníki zkázán przt n hřbitě zhrdnictí se kres Příbrm stl nsitelem Řádu práce měst Příbrm bdržel titul "zrná bec kresu Příbrm" byl slnstně teřen ná nemcnice Příbrmi, býlý ZUNZ se uskutečnil n Zdbři jeden z leteckých útků tz. hlubkřů n klnu tz. nárdních hstů. Dniel Dležl Nštite kárnu snů neb pátek třináctéh n Wldrfské škle Příbrm Studenti rčníku wldrfskéh lyce pd edením pn Kruger (německý jzyk) pn učitele Šíp (nglický jzyk) ncičli průběhu celéh týdne německ-nglické ystupení. N záěrečném předstení přededli tipné skeče písně, které dprdili tncem hrním n hrmniku ilu. Lidé se bili smáli. Pnl elmi příjemná tmsfér. Zpčátku jsme brli jzyký týden jk trný prjekt, který nám krát prdluží dplední yučání. Hdiny se blížily my čekáli příchd pn Kruger, kteréh nikd neznl. Hned jk stupil, šířil klem sebe dbru náldu, úsmě pzitiní energii. Obáli jsme se, že t bude zláštní, ždyť je t Němec nikd mu nebude rzumět. Oby se nenplnily, jeh legrční češtin rzprudil úžsnu tmsféru. Mc jsme se nsmáli. Rzjeli jsme prjekt, jk se ptří. P prním dnu jsme šichni dcházeli s písní Eine kleine Kktus n rtech. Pk už jsme se kždý den těšili n dlší zpíání ncičání dilgů. Týden utekl jk d. Blížil se den D, kdy jsme měli sttním žákům nší škly předést ýsledek. A je t tdy. Pátek. Plni čekáání nerzity jsme pbíhli p škle sháněli sučásti kstýmů rekizity, z splupráce šech znikl n jeišti útulná kárničk, šntán jk se ptří. Vše byl připren, mhli jsme zčít. Hsté už seděli n sých místech. Nesměle jsme zčli zpít, le prtže nás publikum skěle pdprl, by brzy pdly, my se ulnili zpíli, tncli hráli npln. Sklidili jsme elký ptlesk. Cítili jsme se jk n didle. Diáci nám estje tleskli, museli jsme dknce přidt jednu píseň. A pcity jedntliých ktérů? Denis rli zlděje: V rli zlděje jsem edl dilg s trnu, nedslýchu stru pní, scén byl tipně npsná smzřejmě námi skěle zhrná. Rli jsme i užil, jk ždy, když jde humr. Bár rli Pní: Byl t tká mlá rličk, le tipná (dufám). Mc jsem si ji užil, i když jsem mluil německy t je c říct. Celkě jsem si celý týden prdu ychutnl, byl t skělé zpestření epchy německéh jzyk. Aničk rli Stré pní: Brzy jsem se žil d rle stré nedslýché pní. Nejdříe jsem neměl trému, pk mi le ypdl text neěděl jsem, jk dál. Pn učitel mi nhdil, le nerzit už dknce nepdl. Filip rli Plicisty: Rle plicisty byl fjn. Akce měl prdu elký hls. Určitě ji přededeme ještě n slnsti uspřádáme setkání s rdiči. Ukázl se, že TŘINÁCTÉHO nemusí být ždycky smlný den. Studenti třídy wldrfskéh lyce Flrblý úspěch Družst žákyň rčníku ZŠ Jirásky sdy Příbrm e slžení Terez Bdnárá, Ann Didá, Em Didá, Anežk Petriláká, Adél Šáchá, Bár Vcká, Lucie Čjná, Vernik Bšká, Ntálie Králíčká, Vernik Strbá Kteřin Pláká přededl, že flrbl prdu umí yhrály kresní kl n Dbříši, kde zítězily nd ZŠ Nečíň, 1. ZŠ Sedlčny ZŠ 28. říjn Příbrm. Tím si zjistily pstup n krjské finále, které se knl Kutné Hře. Zde elmi přesědčiě przily týmy z Klín, Kutné Hry, Štěchic Rkník. Puze s týmem Mldé Blesli neuspěly, přest jk druhé celkém přdí pstupily n klifikci pr republiké finále, které se knl Liberci. Děčt se pilně pridelně připrl n nelehký úkl. S elkým nszením nejpre dkázl przit silné družst Smržky z Libereckéh krje. V rzhdujícím - dluh yrnném - zápse s týmem z Hrdce Králé mc k pstupu d republikéh finále nechyběl. Přestže nknec tmt zápse děčt těsně nezítězil, dedl elmi klitní ýkn bsdil krásné druhé míst. Grtulujeme. Věr Spilká Studenti sázeli strmy Mrku Slm lejkum Mír s ámi t slyšel skupin ptnácti žáků Gymnázi Krl Čpk Dbříš Gymnázi Příbrm, Leginářů, celých ptnáct dní, které zžili n pbytu Mrku. Jenže t nebyl dlená, le speciální prjekt Erpské unie. Splečně se studenty Lbrschule Drážďnech ytřili třicetičlennu skupinu, která e čtrtek 5. únr dletěl d prsluněnéh Mrk. Prjekt byl finncán z fndů Erpské unie hlní myšlenku byl sázení strmů e šklách blstí pstižených desertifikcí Shry. Splečně s třicítku mrckých studentů se zde ytřil úžsná tmsfér, která pnl celých ptnáct dní. Prjekt se dehrál menších městech Agdz Timiderte, tedy zcel mim turistické blsti, cž umžnil studentům nejen cítit chutnt kulturu, kteru Mrk nbízí, le tké chíli tut kulturu žít. Studenti si prcičili sji ngličtinu, němčinu, le hlně frncuzštinu, která je Mrku elmi rzšířeným jzykem hned p rbštině berberštině, jejichž zákldy si studenti tké sjili. Vjtěch Bltnr, Gymnázium Příbrm, Leginářů Kmunitní centrum infrmuje Sz pstižených ciilizčními chrbmi - Kmunitní centrum Příbrm infrmuje zájemce připrených kcích n 1. plletí Od 15. ledn kždý čtrtek prbíhá klubně Kmunitníh centr Trénink pměti. Pr elký zájem jsu účstníci rzděleni d du skupin. 1. skupin zčíná d 8.45 hdin, 2. skupin d hdin přijít může kždý, kd chce hru trént pměť. Tneční dpledne zčl 22. ledn jsu kždý 4. čtrtek měsíci: , , , ždy d hdin hle Kmunitníh centr. Kurzy práce n PC běží d 19. únr Zájemci jsu rzděleni n 1. skupinu pkrčilí zčátečníci (8 lekcí p 1,5 hd.) 2. skupinu speciál (6 lekcí p 1,5 hd.). Dlší kurzy práce n PC budu pdle zájmu prbíht n pdzim tht rku. Videprdukce zčly 11. únr témtem Šum - 2. část, dlší se knjí 11. březn - Lit, 25. březn - Irsk 22. dubn - Srdinie, Krsik, t ždy d 13 hdin klubně Kmunitníh centr. 18. březn d hdin prběhne rámci nárdníh týdne trénání pměti celsěté kce Týdne uědmění si mzku klubně Kmunitníh centr přednášk ýznmu tréninku pměti n funkci mzku. N měsíc kěten plánujeme ycházku s hlemi, termín bude upřesněn zeřejněn n nástěnce hle u Kmunitníh centr. Pr letšní rk byly zjištěny tyt rekndiční zdrné pbyty: htel Sádek u Dmžlic, htel Belleue Jetřichice Silestr htelu CENTRAL Klty. Z důdu dstupení JUDr. Krůté byl zrušen bezpltná prání prdn, kteru nše Kmunitní centrum zjišťl. Všem zájemcům se mc mluáme. V klubně nšeh Kmunitníh centr je mžné si i jen tk ppídt psedět při káě neb čji. N šechny přádné kce se můžete infrmt sbně neb telefnicky n č , Sz pstižených ciilizčními chrbmi ČR, z. s. Kmunitní centrum OO SPCCH Příbrm VII, Žežická 193, býlá 8. ZŠ 2. piln, přízemí Telefn / fx , e-mil: Alen Ksíká, předsedkyně OO SPCCH educí Kmunitníh centr Příbrm

8 B LAHOPŘÁNÍ Den s. Ptrik n ZŠ Šklní Dne 6. březn se džil krásných 90. nrzenin pní Irenk Kdlčká z Příbrmi. Pgrtult jí přišli strst měst Příbrm Jindřich Vřek, míststrstk Alen Ženíšká educí příbrmské mtriky Helen Zipulsá. Nutn říci, že tkt čipernu dedesátnici plnu ptimismu rdsti ze žit, jku je pní Kdlčká, jen tk někde neptkáte. Všechn nejlepší! Prní jrní den n Obchdce N pzemek e dře škly, kde kdysi býl lejblé hřiště, byl ž dnedán smutný phled. Hřiště zrstlé, neuprené. Prt jsme se rzhdli, že tent prstr yužijeme ytříme míst, kde bude prbíht enkní ýuk, kde budu studenti tráit sůj lný čs, přestáky yužijí hřiště ke sprtu. V lňském rce dstl Obchdní kdemie Vyšší dbrná škl Příbrm dtci d měst Příbrm e ýši Kč n ybudání zelené eklgické učebny. Z bdržené peníze jsme nkupili 5 lic zelenu stínící síť. Prní jrní sbtu 21. březn jsme uspřádli brigádu, n které se sešli změstnnci škly i studenti. Celý pzemek jsme psekli, yhrbli, přezli ěte, ntřeli zábrdlí připrili hřiště pr dsetí tráníku. Pděkání ptří šem, kteří se n celé kci pdíleli, Technickým službám Příbrm z dz suché tráy ětí, le tké těm, kteří se zúčstní dlších úpr nší zelené učebny. P celém sětě se 17. březn slí sátek stéh Ptrik. Nejen Iré si tk připmínjí den smrti séh ptrn, který dle legendy půsbil 5. stletí Irsku šířil křesťnsku íru. Pr tent den je důležitá zelená br sám stý Ptrik býá nejčstěji zbrzán se zeleným trjlístkem. Zřejmě prt, že n třech jetelých lístcích ysětll zákldní principy křesťnstí. K slám se lets připjili i žáci učitelé Zákldní škly Šklní Příbrmi, kteří splečně uspřádli prjektý den ěnný irským reáliím typické irské symblice. Děti i dspělí se pr tent den zhlili d zelené bry, ZŠ Šklní rzketl zelenými trjlístky. Vestibulem škly se d rán linul irská hudb n děti n kždém krku mál irský skřítek Leprechun. Všichni mhli chutnt trjlístky z lineckéh těst, které děti rámci prcníh yučání npekly. Prjekt připrili splu s učiteli žáci deátých tříd ti tké z ydtné splupráce něklik smáků predli mldší splužáky celým dplednem. V prní prjekté hdině se žáci rámci českéh jzyk seznámili s legendu stém Ptriki zákldní symbliku tht sátku. Den ěnný Irsku se šk smzřejmě nemhl bejít ni bez hdiny ngličtiny, při které si žáci rzšířili upenili slní zásbu i znlsti grmtiky. Deáťáci si tent den yzkušeli i rle učitelů zeměpisu. Sučástí netrdiční hdiny byl i záěrečný kíz, který ukázl, jk pzrně žáci sým učitelům z řd kmrádů nsluchli. Žáci deátých tříd tké připrili pr mldší splužáky putu prezentci zchycující kulturu, přírdní krásy zyklsti tét strní země. Všichni žáci měli mžnst yzkušet si zákldní krky typickéh irskéh tnce. Zejmén pr mldší děti byl elkým zážitkem sbní setkání se stým Ptrikem, který pdání Mgr. Vldimír Herák, děn d kněžskéh ruch, prcházel šklu kždé třídě prnesl k dětem krátku prmluu. Osly sátku stéh Ptrik n ZŠ Šklní se prdu ydřily. Žáci psledníh rčníku slžili sji mlu mturitu šichni žáci i učitelé si z prjektéh dne dnesli mnh ných infrmcí zážitků. Dům dětí mládeže Pd Šchtmi 294, Příbrm IV Glerie Frntišk Drtikl Příbrm Reginální muzeum Litmyšli Vás zu n ýstu Dtum Den Hdin Akce Veliknční prázdniny: 2. dubn (čtrtek) 3. dubn 2015 (pátek) Čtrtek Pátek Veliknční přespání DDM Sbt 9-12 Deské hry Neděle 16,00 Didelní předstení lutkherecké skupiny Beránci splý čert Úterý 15 16,30 Třié dpledne Výrb netrdičních šperků Čtrtek Kermický seminář V. Benešá Neděle 14,00 djezd Zájezd d Státní pery Prh Trubdúr Sbt 9-12 Deské hry Sbt 9,30-11,30 Třié sbtní dpledne Čtrtek Kermický seminář V. Benešá Pdrbně n webé drese: RETROGAMING Pčátky sbních Pčítčů u nás. Interktiní ýst ýpčetní techniky z let minuléh stletí. Víte, jk ypdl prní ntebk, nejstrší plmtp, subntebk, strý hrcí utmt? Máte dm herní knzli? Znáte pčítčé hry, které se hrály před třiceti lety? PŘIJĎtE VyZkuŠEJtE! Máme pr ás teřen denně d 9 d 17 hdin ZámEčEk ErnEstInum PŘíbrm retrgming_plkt_a3.indd :47

9 Stříbr pr příbrmské žákyně Žákyně Zákldní škly pd Stu Hru dkázly názt n elmi úspěšnu lňsku sezónu, kdy se stly Mistryněmi ČR e lejble ktegrii strších žákyň. Tké sezónu 2014/2015 rzjely npln hned prním kle, které se knl ledn, se umístily n průběžném prním místě. Nechly přitm z sebu tké ddíly jk pržský PVK Olymp A i B, Slii Plzeň, VK Prstěj i TJ Ostr. Ve druhém kle dehrném e dnech únr brly třetí míst z brněnským VK Král Ple pržským Olympem A. N finálé třetí kl, přádné mrským ŠSK Bílec e dnech 6. ž 8. březn, tedy příbrmská děčt djížděl n průběžném druhém místě celkéh přdí, jen bd z pržským Olympem A. Byl t íkend plný zrtů překpení, se šťstným kncem pr nše hráčky. Hned pátečních du zápsech nenechl příbrmská děčt nikh n pchybách, že d Bílce si přijel pr medili. Prní utkání s Vřincem Kldn hlky zkušeně p celu dbu kntrlly dlily supeřkám bdů. Ve druhém utkání pk dmácímu ŠSK Bílec ůbec nepůjčily míč zcel jej deklsly: 25:10 25:11. Pr Příbrm t znmenl p prním hrcím dni edení průběžném přdí. V údním sbtním utkání prti PVK Olymp A bhužel příbrmské hlky přišly nhráčku, když s prněním ktníku musel dstupit Lenk Drábká. Příbrm nknec tent záps dkázl ládnut ž tie-breku. Absence nhráčky se le zápětí prjeil utkání s VK Král Ple, při němž náš tým p celu dbu mrně dthl prti sustředěně bezchybně hrjícímu supeři 0:2. Njít spráný recept n ýhru se šem trenérům Hnzi Prkpi Plu Ktěšskému pdřil hned pr následující utkání, cž pcítil TJ Lkmti Plzeň: 25:15 25:16. P druhém hrcím dni tk příbrmské hlky stále držely prní míst průběžnéh přdí fináléh kl, i když shdný pčet bdů měl tmt kmžiku tké PVK Olymp A, Vřinec Kldn VK Král Ple. O medilích tedy rzhdly ž záěrečné nedělní zápsy. Osl mspustu n Březých Hrách Rán 17. únr jsme slli mspust. Vyběhl jsem z pstele celá ntěšená připril jsem si msku, nsnídl jsem se ttínek mě sestřičku dezl d škly. Šl jsem z jčku. Všechny msky byly krásné, le nejhezčí byl msk kně. Nejdříe jsme ncičli písničky tnečky. Byl půl desáté yrzili jsme ke kstelu. Pn ředitel hrnickéh muze nás pzl n nádří muze jen pd jednu pdmínku, že budeme tnct zpít mspustní písničky. Velmi mě bil tnct zpít. Všechny třídy zzpíly ztncly. Už jsme mhli yrzit n průd p Březých Hrách. Průd byl krátký, le krásný. Ve škle n šechny čekl sldká dměn (kblihy). Mspust bych rád sll kždý rk. In Bštářá, 4.B Prxe Lndýně ptřetí Stejně jk předchzích du bězích studentské prxe i tentkrát yjel desetičlenná skupin studentů 3 studenti 2. rčníku VOŠ 7 studentů 3. rčníků OA Příbrmi, z th 4 chlpci 6 díek. Prjekt byl pdpřen grntem z prgrmu Ersmus+ dlší běh prxe, kteréh se bude účstnit 12 studentů, prběhne kětnu Studenti dcestli n prní d únré týdny d zimníh Lndýn, který je sice přiítl chldným pčsím, le řelými úsměy místních sluníčkem. P nedělním dpčinku se pndělí 2. únr sešli přijímcí rgnizci ADC n údní seminář, e kterém jim byly pskytnuty prktické pkyny. Velkým říškem se stl tz. smll tlk studenti byli pzbuzáni, by během sé prxe při jkékli příležitsti ktině zhjli rzhry změstnání či dm ptli se n jednduché událsti z kžddenníh žit, jk se slený člěk má, jk se yspl td. Pr některé t byl ýz p stránce jzyké, pr jiné - zhledem k jejich pze byl ptřeb, by se íc usmíli! Studenti byli rzděleni d knihen neb chrittiních bchdů, jedn studentk prcl pr relitní kncelář jedn bchdě s buí. Všichni byli ubytní buď p djicích, neb p trjicích rdinách. Bez hledu n prcní zřzení se šichni shdli, že měli dsttek příležitstí prcičt si ngličtinu že jim tent prjekt elice pmhl d dlšíh studi i buducíh žit. Z prxe si dnesli nejen né zkušensti s bydlením, dpru stráním, le tké pznání, že jsu schpni si cizí zemi prdit, když se ztrtí neb budu ptřebt pmc. Nejsilnějším djmem le je, že s úsměem jde šechn lépe je příjemné idět usmíjící se lidi n ulicích, bchdech, změstnání že někh pzbuzt, chálit pděkt mu je jednduché, přitm t má tk pzitiní účinek. Mgr. Mrkét Čeřská, OA VOŠ Příbrm Hned tm dpledním příbrmská děčt záhl prti Slii Plzeň prhrál jej tie-breku 1:2. Oprdé drm pk le přinesl pslední utkání s SK Olmuc, které rzhdl brnzu neb stříbru pr Příbrm. Nše hlky d zápsu stupily zrženě prti bezchybným supeřkám hldce prhrály prní set. Ani e druhém setu se nám příliš nedřil ětšin nšich útků knčil n bezmál 190 centimetrech lmucké blkřky. Z stu 15:9 e prspěch SK Olmuc le n pdání přichází příbrmská unierzálk Hnk Drpá bere záps d sých ruku. Výbrným serisem, se kterým si lmucké hráčky nedkážu prdit, zcel táčí ýj setu následně i zápsu. Zklmná lmucká děčt se ttiž z prhry e druhém setu už nezpmtují prhrájí s puhými 4 bdy i set třetí. TJ Bník Příbrm tk získáá stříbr! Hráčky nšeh týmu: Krlín Ná, Hn Drpá, Lenk Drábká, Denis Ghlerá, Brbr Obrzá, Dniel Pdzimká, Vlerie Wgnerá, Terez Šlcá, Zuzn Šmejklá, Terez Hintzá Simn Ná. Trenéři: Jn Prkp Pel Ktěšský. Kpitánk příbrmskéh týmu Krlín Ná pk níc získl indiiduální cenění z nejlépe útčící hráčku turnje. Ing. Tmáš Drp Hry předškláků se škláky V rámci splupráce ZŠ Šklní s mteřskými šklmi přiítly děti z 2.D 3.C mlé buducí škláky z MŠ Šklní připrily si pr ně prgrm plný stlních her. N stništích děti prtrénly lgické myšlení, prstru předstist, pstřeh pměť. Během prgrmu si předškláci yzkušeli ětšinu z připrených her, které jim škláci ysětlili, n záěr mtičně zhdntili. Mezi nejblíbenější hry byly zřzeny Dbble, Clri, Lgic Grbll Junir. Vše prbíhl pd zněním Není důležité yhrát, le užít si t!. A t se tké při hrách pedl! Z šechny děti Mgr. M. Silecká, Mgr. V. Márá Seniři phybu Milí čtenáři, ítejte u prníh dílu ze série pridelných článků Seniři phybu, kteru ám budeme e splupráci s příbrmským sdružením FIT SENIOR Příbrm,. s., pridelně přinášet. Infrmce jsu určeny nejen pr seniry, le pr šechny, kteří mjí seniry e sém klí mhu být sým blízkým n cestě z zdrým žitním stylem pdpru. Dnes si řekneme, prč je lstně phyb i e yšším ěku tk důležitý prč k němu seniry nbádáme. Od dsžení fyzickéh rchlu, který nstáá kl 25. ž 30. rku, zčíná nše těl elmi pmlu, le neyhnutelně stárnut. Je t zcel přirzené. Pkud se přestneme ktině hýbt přidáme k tmu npříkld sedé neb jednstrnně přetěžující změstnání, můžeme čekát, že nám tm dá nše těl elmi brzy ědět. Celžitní yknáání hdné phybé ktiity by měl být smzřejmstí. Nejen, že nám přináší rdst, le dá se říci, že jím liňujeme délku klitu žit. Nikd není tk strý, by se pr něj nenšl hdné cičení. Nesběstčnst, záislst, nephyblist, zrnitelnst t še jsu stršáci stáří, kterých se bjíme máme je íce či méně s yšším ěkem spjené. Stěžejním úsilím úspěšnéh stárnutí by měl být dsl udržet se n nhu. Dkud máme silné nhy, jsme nezáislí. Djdeme si, km ptřebujeme, stneme, neupdneme, zůstááme splečensky ktiní. Hlním splurzhdtelem, zd bude náš žit e stáří klitní, jsu sly. Ochblé slst nám znesndňuje phyb důsledku se přetěžují kluby či znikjí dlší slbení. Tktéž jednstrnně změřený phyb sly nerzíjí yáženě, cž může ést k nežáducím změnám n phybém prátu. Dbrá zprá je, že slu sílu můžeme elmi dbře linit. Tušíte spráně, že phybem. C nám phyb krmě zyšání ktiní slé hmty ještě přináší? Příjemným efektem je npk snižání hmty tuké. Spráné budání slů se prjeí i n nšem držení těl. Cičením udržíme klubní phyblist. V nepslední řdě zyšujeme kpcitu běhéh i dýchcíh systému. Silý trénink zyšuje penst kstí. Cičení půsbí preentině prti blestem. P sprtu se yplí endrfiny, hrmny štěstí, které nám nzují pcit phdy spkjensti. Cičení může být tké příjemnu splečensku ktiitu, čsem pr setkáání s přáteli získáání ných, pdbně změřených rsteníků. Ne kždý phyb je šk pr seniry hdný. V příštím čísle si předstíme hdné i nehdné druhy cičení. Není třeb bát se stáří, důležité je uědmit si, že t, jk klitně jej pržijeme, leží nšich rukách. Kristin Hrká Jrní putání stpu zrušené železnice k Orlické přehrdě Všechny, kteří si chtějí připmenut čsy, kdy lesích nd Orlicku přehrdu zněl klpt železničních kl hizd lkmti, ze splek Rknick Prtiínská dráh n dlší rčník turistickéh putání p tělese zrušené lečky Tchice přehrd Orlík, které se uskuteční neděli 3. kětn Srz účstníků je 8:00 hdin n lkém nádrží Tchicích. K dprě d Tchic lze yužít sbní lk 7902 s djezdem z Příbrmi 07:44 hdin. K nártu bude yužit utbusý spj ze Slenic (djezd 16:42 hdin) s příjezdem d Příbrmi 17:30 hdin. Celká délk pěší trsy je 17 km. Abslt lze též puze pliční trsu d Pečic dtud djet utbusem zpět d Příbrmi již e 12:45 hdin. Vzhledem k chrkteru trsy dpručujeme penu neprmku turisticku bu. V prstru býlé ýhybny Pečice bude mžnst pečení buřtů. Účstníci pchdu bdrží mpku s itinerářem trsy cíli pchdu pk zláštní pmětní list. Pr zájemce bude k dispzici i bržur mpující histrii tét trti. Strtné je dbrlné, dpru si hrdí kždý účstník sám. Splek Rknick Prtiínská dráh, tel.: neb

10 Krz_leták.indd 1 22/03/15 18:58 Leginářů 400, Příbrm tel.: , , VELKÁ SCÉNA st Umění rždy eřejná generálk sk. G 10:00 50 Kč čt Umění rždy 1. premiér sk. P1, P2 pá Umění rždy 2. premiér út Dám s kméliemi st Sturnin út Rdůz s kpelu 19: Kč st Umění rždy sk. A čt Bld pr bnditu sk. S1, S2 16:00 50 Kč s Štěpán Rk 70 Slnstní kncert k žitnímu jubileu prfesr Štěpán Rk. 19: Kč ne Sůl nd zlt sk. D 15:00 70 Kč st Teststern sk. N Didl Kmedie 19:00 250, 210 Kč čt Hězdné mnýry sk. F út Prkletí nefritéh škrpión sk. R st Recitál Adm Plchetky Slnstní zhájení Hudebníh festilu Antnín Dřák. Prnájem, přádá Měst Příbrm 18: Kč čt Umění rždy sk. E malá SCÉNA pá Tjemný hrd Krptech premiér 19: Kč sk. J 17: Kč s Elektrický Emil p Rzpky zubře Stpluk Nák 19: Kč p Obrz sk. KmD 1 17: Kč p Obrz sk. KmD 2 19: Kč út Jsef Fusek Fusků sět 19: Kč s Rzpky zubře Stpluk Nák 17:00 80 Kč PRO ŠKOly čt Tjemný hrd Krptech 10:00 Mlá scén 50 Kč p Sůl nd zlt 9:00 10:30 Velká scén 50 Kč EStRÁDNí SÁL pá Špejbl s Helprs 20: Kč s Burz nerstů 08:00 ne Sběrtelská burz 12:30 D-KlUB st Škredě zelená střed čt Bárdrbung, Hluhrun, Eldfel Cestpisná přednášk Prnájem, přádá Splek e čtrtek 19:00 60 Kč didlpribrm.eu kinpribrm.eu Změn prgrmu yhrzen pá Sexuální pererze Chicgu Scénické čtení 19:00 80 Kč p Rent Drössler Kncert Prdej stupenek puze D-klubu. 19: Kč KINO čt Vzkříšení démn hrr pá Cest nděje drm/álečný 20:00 TIT/110 Kč s Oečk Shun e filmu nimný 16:00 CZ/100 Kč s Rychle zběsile 7 kční/thriller 19:00 TIT/120 Kč ne lci běti kční/thriller 16:00 CZ/110 Kč ne Rychle zběsile 7 kční/thriller 19:00 TIT/120 Kč st Arthur Mltzrd pmst nimný 16:30 CZ/40 Kč čt Druhý báječný htel Mrigld kmedie pá Druhý báječný htel Mrigld kmedie 20:00 TIT/110 Kč s Ppelk dbrdružný/rdinný 16:00 CZ/110 Kč s Měst 44 álečný ne Ppelk dbrdružný/rdinný 16:00 CZ/110 Kč st Arthur subj du sětů nimný 16:30 CZ/50 Kč čt Král zhrdnice rmntický/kmedie 19:00 TIT/100 Kč pá Neutečeš hrr 20:00 TIT/110 Kč s Črný les muzikál/rdinný 16:00 TIT/100 Kč s Nční běžec kční/thriller 19:00 TIT/100 Kč ne Črný les muzikál/rdinný 16:00 TIT/100 Kč st Znilk tr Netr nimný 16:30 CZ/80 Kč čt Přád jsem t já drm pá Ghul thriller/hrr 20:00 TIT/110 Kč s Asterix: Sídliště bhů nimný 16:00 CZ/100 Kč s S táří nděl drm ne Vybíjená kmedie 16:00 CZ/100 Kč st Knečně dm nimný 16:30 CZ/115 Kč čt Ex Mchin sci-fi/thriller duben 2015 Khn_duben.indd 1 16/03/15 14:18 Khn - Zprdj MěÚ Příbrm, ychází měsíčně, služí k infrmání bčnů měst Příbrm. Vydáá: Městský úřd Příbrm, Tyrš 108 (IČ: ) pd reg. č. Ministerst kultury ČR E nákldu ýtisků. D kždé dmácnsti Příbrmi je dručen jeden ýtisk zdrm. Míst ydání: Městský úřd, Odbr šklstí, kultury, sprtu infrmčních služeb, Příbrm I, Tyrš 108, tel e-mil: Grfická úpr, szb: Městský úřd Příbrm, dbr šklstí, kultury, sprtu infrmčních služeb Ft: rchi redkce, Plín Sbdá, Frntišek Ghler Předtiská přípr: Petr Šefr, ALFA reklm, Příbrm Tisk: Ntisk, s. r.., Tiskárn Prh - Mlešice Distribuce: Česká pšt, s. p., bd Příbrm Z ěcnu spránst článků dpídjí utři Redkční uzáěrk je 20. den předchzíh měsíce https://www.fcebk.cm/mestskyurdpribrm Tt čísl ychází dne

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line.

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line. Podmínky s 1.SčV jsou již nstveny Po několik měsících po nesčetných jednáních můžeme zkonsttovt, že podmínky dlší spolupráce měst s vodárenskou společností 1.SčV ohledně provozu městských vodovodů knlizcí

Více

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ C je rchitektnická sutěž jké jsu její výhdy Zákldní infrmce vypisvání průběhu rchitektnických sutěží zkušensti měst dbříš s vypisváním rchi tekt nická su těž rchitektnické sbrník čk_rchitektnické _2010

Více

70. výročí osvobození. Slavnosti svobody Plzeň. 1. 6. května 2015. www.slavnostisvobody.cz. Součást programu. Duben 2015 I www.zurnalmag.

70. výročí osvobození. Slavnosti svobody Plzeň. 1. 6. května 2015. www.slavnostisvobody.cz. Součást programu. Duben 2015 I www.zurnalmag. Sučst prgrmu 70. ýrč sbzen Slnsti sbdy Plzeň 1. 6. ětn 2015 www.slnstisbdy.cz Duben 2015 I www.zurnlmg.cz Sučst prgrmu Zurnl-titul.indd 1 23.3.15 14:42 SLOVO REDAKTORKY Vžen mil čtenři Žurnlu, je tdy

Více

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Placení pplatku za kmunální dpad důležité změny str 1 S Martini d nvéh rku str 6 Prdej městských bytů str 24 Blanenský uličník Křížkvskéh str 5 Tříkrálvá sbírka str 6 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna

Více

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB listpad 2010 11 Jižní Mravu za prací i zábavu www.listyjm.cz POZOR! Sutěž letšní nvinku DREAMER! Čtěte na straně 5 Hejtman cenil Pdzimní pcta Leši Janáčkvi Věda a výzkum má zelenu Jižní Mrava se stává

Více

Konec starých Pardubic?

Konec starých Pardubic? ČÍSLO: 5 www.bulr.cz ROČNÍK: 14 CENA: 10 Kč Krychlč Nkdy jm nebyl ljně ČTĚTE NA STRANĚ 10 Knec trých Prdubc? Slntní teření bnenéh knhkupectí prdubckém nádrží ujl hejtmn Prdubckéh kr Mrtn Nelcký rchtekt

Více

6/2014. Z obsahu: Citát měsíce STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY ZDRAVÉ MĚSTO POČÁTKY I LETOS SÁZELO ALEJ

6/2014. Z obsahu: Citát měsíce STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY ZDRAVÉ MĚSTO POČÁTKY I LETOS SÁZELO ALEJ 6/2014 STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY Práce n rekonstrukci porchu Plckého náměstí nejsou do dnešního dne tj. 28.5.2014 zhájeny z důodu neodsouhlsení průběhu ýběroého řízení prconíky Regionální

Více

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce 2/ PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU Kždý, kdo nštíí nše Plckého náměstí, to nemusíte být jenom y, kteří zde žijete, le i turisté, cítí, že to není ono. Jedn sfltoá záplt střídá druhou m tm je

Více

Nově ve škole v Drásově Co se dělo v zákulisí za starého vedení?

Nově ve škole v Drásově Co se dělo v zákulisí za starého vedení? Nemcnice hržena ZŠ Drásv Burza minerálů Karel Frmánek Mther s Angels Dnutil v Kuřimi Běh na Babí lm SOKOL GRAND PRIX Brn Šachy 1. 11. 14. 11. 2012 Čísl 21 Rčník XX www.vx-cz.cz Cena 10 Kč Nvě ve škle v

Více

Háječek se bude také soutěžit

Háječek se bude také soutěžit Lp Ir SoT so ipn Ae D c 2 0 1 21 n Čč Í ís sl lo o 1 12 n Rr Oo Čč Nn Íí K k 98 n Dd O o Pp Oo Šš Tt Oo V Nn Íí Cc H h Ss Cc Hh Rr Áá Nn Ee K k zz dd A rr mm A noviny Č E S KO B U D Ě J OV I C K É R A

Více

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Křížovka o cenu Sport

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Křížovka o cenu Sport Městská plicie Oslavy v Kuřimi Chráněné bydlení Výstavy na Vysčině Eva Chmelvá Zámek Rájec Memriál Iv Medka Dálkvý pchd Neckyáda 12. 6. 25. 6. 2014 Čísl 12 Rčník XXII www.vx-cz.cz Cena 10 Kč Městská plicie

Více

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, které se bude konat dne 27. července 2012 od 18.00 hod v budově OÚ.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, které se bude konat dne 27. července 2012 od 18.00 hod v budově OÚ. http://www.nazadusi.webzdarma.cz/ http://www.luznice.cm/2012/ LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ Čísl: 27. / 2012 pr týden: 25. 7. 2012 1. 8. 2012 pravidelně nepravidelný týdeník z Lužnice a klí POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Centrum pr zdravtně pstižené Mravskslezskéh kraje - detašvané pracviště Opava Liptvská 21, 747 06 Opava 6 - Kylešvice tel./fax: 553 734 109 e-mail: czp.pava@centrum.cz Petr Nečas: Zákn sciálních službách

Více

Město Slavičín přijme hasiče pro jednotku SDH

Město Slavičín přijme hasiče pro jednotku SDH BŘEZEN/215 Rčík XXXIX zprvdj peridický tisk územíh smsprávéh celku SLAVIČÍNS KÝ správéh celku Vlšský kumšt pr rdsť j užitek 26. břez 215, d 9. d 16.3 hdi, Sklv Slvičí Vystupí: Flklrí subr Slvičáek MŠ Vlár

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 kntakt: Diaknie ČCE středisk v Libici nad Cidlinu Husva 2 289 07 Libice nad Cidlinu telefn: 325 637 304 fax: 325 637 450 mbil: 721 211 676 e-mail: libice@diakniecce.cz internet:

Více

FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ

FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ pr Kampaň 2014 aneb Pslání a finanční ptřeby Hspice a jak je přelžit d srzumitelné řeči Zpracvali Alena Vtavvá Petr Hruška Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

plní funkci fakultní nemocnice 1 / 2014 z obsahu řeno 7492 pacientů z okresů Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín. KNTB jako

plní funkci fakultní nemocnice 1 / 2014 z obsahu řeno 7492 pacientů z okresů Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín. KNTB jako 1 / 2014 KNTB informuje Centrem KNTB se specilizonou eškerého dění musí péčí čsto být ždy pcient z obshu plní funkci fkultní nemocnice Vážení spoluprconíci, pcienti, nosti nemocnice šíření dobrého jmén.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES, OKRES KLADNO ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám

Více

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ...

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... Obsah 1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... 5 3.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A PŘEDPOKLADY ROZVOJE

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Na Touchovické pouti vystoupili S. Hložek. str. 2

Na Touchovické pouti vystoupili S. Hložek. str. 2 týdenk lunska pstlprtska žatecka a pdbřanska 14 srp 2013 rčnk 22 ce 9 kč čsl 33 Megakncert Michala Davida Žatec 31 srp Předprdej vstupenek v sti TICKETSTREAM Dalš předprde: Žatec ná Svbdy 1 Luny Mrvé náěst

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 8/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační

Více

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava 2015-2018 Vize: Ostrava je měst vstřícné ke všem byvatelům a je všestranně připraven pmci řešit situaci každéh, kd k ní sám přistupuje aktivně. Strategický

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006 / 2007 Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2006 / 2007 1. základní škla Příbram, Balbínva 328 261 01 Příbram II d 31.8.2007 Základní škla pd Svatu Hru, Příbram d 1.9.2007 zpracval : Mgr. Petr Rčňák, ředitel

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PENZIONU PACHERŮV MLÝN V ŽELETAVĚ

PODNIKATELSKÝ PLÁN PENZIONU PACHERŮV MLÝN V ŽELETAVĚ Bakalářský studijní prgram: Eknmika a management Studijní br: Eknmika veřejné správy a sciálních služeb PODNIKATELSKÝ PLÁN PENZIONU PACHERŮV MLÝN V ŽELETAVĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autr: Veducí bakalářské práce:

Více