Slovo úvodem Pozvánka Vzpomínkové setkání u příležitosti 70 let od ukončení 2. světové války

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo úvodem Pozvánka Vzpomínkové setkání u příležitosti 70 let od ukončení 2. světové války"

Transkript

1 Slovo úvodem Vážené čtenářky a vážení čtenáři, dnes bych vás ráda přivítala do světa článků, skýtající přehled o tom, co se událo zjara v našem městysi. Jsem moc ráda, že se sešlo mnoho textů na různá témata. Svědčí to o tom, že se zpravodaj čte, že to není jen mrtvý kus papíru. A také že autoři článků se snaží podle svého nejlepšího vědomí podat písemné svědectví o akcích, které se konaly, a přiznejme si, trošku se pochlubit, co se komu podařilo. Nejsme profesionální spisovatelé ani reportéři a právě o to víc si vážím úsilí každého, kdo přispívá svými články do Nosislavského zpravodaje. Děkuji vám, všichni společně jsme dobrý tým. Libuše Konopíková Pozvánka Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Nosislavi a Římskokatolická farnost sv. Jakuba v Nosislavi vás srdečně zvou v pátek 29. května na Noc kostelů. Obě farnosti se do této celorepublikové akce zapojí letos poprvé. Slavnostní zahájení proběhne v 18 hodin v evangelickém kostele. Oba kostely budou otevřeny v době 18:00 22:30 hodin, pro děti bude připravena soutěž. Více informací a program akce najdete v předchozím čísle Nosislavského zpravodaje nebo na Jitka Ondryhalová Vzpomínkové setkání u příležitosti 70 let od ukončení 2. světové války Již 70 let uběhlo od ukončení 2. světové války a při této příležitosti jsme se v pátek 8. května sešli, abychom zavzpomínali a uctili památku těch, kteří za svou vlast položili život. 1

2 Celá pietní akce začala ve 14 hodin před místní základní školou. Předsedkyně KSŠK paní Jana Svobodová přednesla svou slavnostní řeč, pan Karel Hasala položil kytici k pamětní desce pana Jaroslava Vedry a členové Českého svazu bojovníků za svobodu mu také vzdali hold položením věnce k jeho pamětní desce. Od místní školy jsme se všichni prošli na evangelický hřbitov k Památníku padlých. Jejich čest a památku jsme uctili věncem, který zde položili zástupci Junáka, a také minutou ticha, při níž jsme měli možnost zamyslet se nad hrůzami 2. světové války. V 15 hodin potom začal bohatý program v Kulturním centru. Po slavnostním zahájení zazněla česká národní hymna v podání mužáckého pěveckého sboru Švarcavan a proslov pana starosty Pavla Fröhlicha. Poměrně vážnou atmosféru této vzpomínkové události alespoň částečně odlehčilo vystoupení dětí z místní základní školy. Zazpívaly nám krásné písničky a přednesly své zajímavé a dojemné slohové práce na téma válka. Po jejich vystoupení dostala slovo členka Českého svazu bojovníků za svobodu paní Puklová a poté místní pamětnice, paní Jaroslava Samsonová a paní Marta Zbořilová. Výše zmíněné nosislavské občanky na vlastní kůži prožily dobu 2. světové války a podělily se s námi o své vzpomínky. Tuto děsivou dobu nám potom všem přiblížil filmový dokument o koncentračním táboru Mauthausen. Je až neuvěřitelné, že se něco takového opravdu v historii lidstva dělo. Posledním z našich dnešních hostů byl pan Jan Brabec ml., který si pro nás připravil velmi poutavý příspěvek o pilotech RAF. Celou akci ukončilo promítání dokumentu o slavnostním odhalení pamětní desky pana Jaroslava Vedry, které se, věřte nebo ne, konalo už před 8 lety, roku Velmi děkujeme všem, kteří se aktivně podíleli na této akci, a také vám, kteří jste přišli zavzpomínat a uctít všechny hrdiny našich dějin. Barbora Dvořáková Zprávy z radnice informace o činnosti zastupitelstva (ZM), rady (RM) a úřadu (ÚM) městyse k datu 11. května 2015 Rada městyse za uplynulé období schválila: - zprávu o organizaci a stavu příprav na oslavu 70. výročí ukončení 2. světové války. - záměr odprodat pozemky městyse p. č. 421/2, výměra 88 m 2, p. č. 420/2, výměra 130 m 2, p. č. 420/4, výměra 1 m 2, vše k. ú. Nosislav, situované pod bytovými domy. - a souhlasí s výsledkem veřejného výběrového řízení na zakázku malého rozsahu akce: Nosislav Revitalizace a nový park za mostem. Zvítězila firma ONYX TRADE, s. r. o., s nejnižší cenovou nabídkou ,50 Kč bez DPH. Původní rozpočtovaná a předpokládaná cena dle projektové dokumentace byla stanovena na Kč bez DPH. - a souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci se společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., o součinnosti městyse (bez finanční podpory) při rekonstrukci vodovodu v ul. Městečko, naplánované na druhou polovinu roku a souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k SOD 7/2014 se společností STAMA, s. r. o., o prodloužení termínu dokončení akce Chodník a parkovací stání v ul. Masarykova. - Smlouvu o nájmu č. 1/ON/2015, na část svých pozemků p. č. 1410/2, p. č. 1410/3, o celkové výměře m 2 za částku Kč/rok. - pořadateli kulturní akce v areálu TJ Sokol výjimku z nočního klidu ve dnech 24. dubna a 25. dubna v době 22:00 24:00 hod. - umožnit součinnost a poskytne prostory úřadu městyse společnosti Terra Group Investment, a. s., pro jednání s občany o způsobu, jak lze ponížit náklady na dodávky energií do domácností (forma sdružené aukce o nejnižší cenu distributorů komodit). - rámcovou obchodní smlouvu včetně dodatku č. 1 se společností Šrot Gebeshuber, s. r. o., o nakládání s železným a neželezným kovovým odpadem. - Smlouvu o dílo se společností F.R.Z. agency, s. r. o., na vydání profilové knihy Nosislav. Rada městyse vzala na vědomí: - zprávu starosty o reklamaci vady na betonové stěně aktivační nádrže v objektu ČOV a dalším postupu pro vydání povolení na několikadenní odstávku čistírny odpadních vod. - zprávu starosty o konání a průběhu schůze rodičů, kteří letos přihlásili své děti do MŠ Nosislav, s ředitelkou školy a starostou městyse dne 25. března Rodiče byli mimo jiného seznámeni s pravidly, podmínkami a postupem přijímání dětí do MŠ. Současně bere RM na vědomí výsledky odborných posudků na stav krovů v budovách MŠ a ZŠ. - zprávu starosty o záměru firmy KTS Ekologie, s. r. o., zavést od roku 2016 v některých obcích této společnosti (Židlochovice, Nosislav, Rajhradice) pilotní projekt adresného sběru netříděného a separovaného odpadu. 2

3 Rada městyse projednala: - žádost o odkup pozemků městyse p. č. 422/4; p. č. 422/6; vše k. ú. Nosislav, v sousedství bytových domů. Zastupitelstvo městyse schválilo: - záměr vydat profilovou knihu o městysi Nosislav a pověřuje radu městyse plněním tohoto úkolu (jmenovat redakční tým, vypracovat harmonogram prací atd.) tak, aby společnost F.R.Z. Brno knihu vytiskla v roce 2016, v době, kdy si připomeneme 530 let od povýšení obce Nosislav na městys. - prodej pozemků nacházejících se nad vinnými sklepy v ul. Masarykova, v k. ú. Nosislav: pozemek p. č. 992/2, ostatní plocha, o výměře 2 m 2 za částku 140 Kč; pozemek p. č. 991/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m 2 za částku 210 Kč; pozemek p. č. 990/1, ostatní plocha, o výměře 7 m 2 za částku 490 Kč; pozemek p. č. 989/1, ostatní plocha, o výměře 13 m 2 za částku 910 Kč; část pozemku p. č. 988/1, ostatní plocha, o výměře 17 m 2 za částku Kč; pozemek p. č. 987/1, ostatní plocha, o výměře 24 m 2 za částku Kč; pozemek p. č. 986/1, ostatní plocha, o výměře 24 m 2 za částku Kč. Současně ZM neschvaluje jednu žádost o koupi předmětných parcel. - závěrečný účet DSO Židlochovicko za rok 2014 a závěrečný účet DSO Cyklistická stezka Brno Vídeň za rok účetní závěrku městyse Nosislav za rok 2014 a návrh na vyřazení majetku podle uskutečněných inventur. - poskytnutí finanční podpory z rozpočtu městyse (příspěvky, dotace) dle Dotačního programu městyse pro rok 2015 v celkové výši 255 tis. Kč, z toho: částku 6 tis. Kč pro MUDr. Jitku Valachovou na provoz ordinace; částku 6 tis. Kč pro MUDr. Petra Prokopa na provoz ordinace; částku 105 tis. Kč pro TJ Sokol Nosislav na provoz, vybavení a vypůjčení krojů na hody; částku 15 tis. Kč pro paní Alenu Novotnou na příspěvek na dechovou hudbu na Babských hodech; částku 10 tis. Kč pro ČCE Nosislav na akci Noc kostelů; částku 5 tis. Kč pro YMCA Brno Nosislávek na činnost; částku 25 tis. Kč pro Tenisový oddíl Nosislav na vybavení a opravy v areálu; částku 30 tis. Kč pro Folklorní soubor Švarcavan, o. s., na opravu cimbálu; částku 48 tis. Kč pro MS Nosislav na zhotovení oplocenky pro zvěř; částku 5 tis. Kč pro Junák na spotřební zboží v klubovně Nosislav. Současně ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Nosislav. - záměr výstavby nové mateřské školy v obci. V souvislosti s tímto záměrem ZM pověřuje RM provedením následných nutných kroků pro případný odkup pozemku a změnu územního plánu. Zastupitelstvo městyse podporuje: - záměr YMCA Brno zřídit v Husově domě v Nosislavi dětský klub pro předškolní děti, které nemohou být v důsledku omezené kapacity mateřské školky přijaty ve školním roce 2015/2016, s tím, že konkrétní výše finanční podpory městyse bude odsouhlasena následně po závazku rodičů, kteří přihlásí své dítě a odsouhlasí svoji spoluúčast na provozních nákladech. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: - zprávu Policie ČR, odd. Židlochovice o bezpečnostní situaci a počtu měření rychlostí v městysi. Další činnosti: - stavební činnost na průtahu obcí. - chodník a parkovací stání v ul. Masarykova. - zahájení prací na parcích za mostem. Informace úřadu městyse Do konce května se vybírají poplatky. Svatojakubské hody se uskuteční července Termín Vinobraní pod hradbami je 5. a 6. září Pavel Fröhlich, starosta městyse Slovo starosty Podrobněji k informacím z radnice uvádím: Po jednání starosty a ředitelky základní školy s rodiči předškoláků a po zohlednění dlouhodobě nevyhovujícího technického stavu budovy mateřské školy rozhodlo zastupitelstvo vystavět budovu novou. Je neudržitelné a finančně již neefektivní řešit další stavební a technická opatření budovy pro zvýšení kapacity, budovy, která je na pokraji své životnosti a nesplňuje přísné podmínky dnešní výuky. Problémem je nejen vlastní stavba na nestabilním podloží, ale také nedostatečná plocha pro školní hřiště. Jak sami dobře všichni víme, budova se výrazně stavebně upravovala koncem 90. let za obecní peníze jiné možnosti ani nebyly. Jednou z variant je pokračovat v rekonstrukcích, nicméně úskalí, se kterými bychom se setkali, by bylo velmi mnoho a ještě s nejistým výsledkem. Samozřejmě, teoreticky opravit a přestavět lze i ruinu před demolicí, nicméně vzhledem k současným dotačním 3

4 možnostem z IROPU (evropské dotace), které se zatím rýsují, věříme, že doba pro novostavbu školky coby moderního objektu s dostatečnou kapacitou je více než příznivá. Je jasné a počítáme s tím, že budeme tuto akci nuceni dofinancovat zčásti i z obecní kasy. V této chvíli začínáme hledat vhodné místo (stavební parcelu) nejlépe ve středu obce o výměře min m 2. V souvislosti s tímto tématem a nedostatečnou kapacitou míst v MŠ (44 přijatých, 13 nepřijatých) hodláme letos finančně podpořit YMCA Brno (MC Nosislávek), která by v Husově domě provozovala dětský klub pro předškolní děti (náhrada výuky za MŠ). Podmínkou je, že na provozu této třídy se budou výrazně finančně podílet i rodiče předškoláků. Skutečná výše podpory je ještě v jednání. Pro rodiče to nebude zrovna levná věc, na druhou stranu je tady alternativa udržet si zaměstnání i po rodičovské dovolené a hlavně mít své dítě v blízkosti bydliště, u nás v Nosislavi. Věříme, že s rodiči a s YMCA vše dořešíme a od září bude zařízení spuštěno. Dalším tématem, které je dnes v řešení, je problematika svozu a separace odpadů. Naše svozová firma (KTS Ekologie, s. r. o.), kterou z části vlastníme, pracuje na pilotním projektu v obcích Židlochovice, Nosislav a v Rajhradicích, pracovně nazvaném: Adresní sběr komunálního odpadu. Do každého domu v těchto obcích budou zdarma dodány nádoby na sběr separovaného odpadu (modrá papír, žlutá plast) a popřípadě i bioodpadu (hnědá). Jednotlivé nádoby, včetně té stávající na směsný komunál (černá), budou zaevidovány identifikačním kódem, tyto pak průběžně sváženy v delších intervalech než doposud a budou zavedena další opatření k rentabilitě svozu a dalšího nakládání s odpadem. Vycházíme z modelu, který již před více než 10 lety zavedli v Uherčicích, nicméně pokusíme se jej ještě více přizpůsobit ke spokojenosti nás všech. Důvodem této změny je zvýšit ochranu životního prostředí, včasně reagovat na pravidelně státem navyšovaný poplatek za tzv. skládkovné a také očekáváme budoucí vyšší příjmy za úspěšné recyklování a separaci. Letos proběhne příprava a po schválení valnou hromadou KTS Ekologie se předpokládá spuštění od 1. ledna Pokud se systém osvědčí, pak může být zaveden ve všech z 27 měst a obcí společnosti. Ve snaze definitivně zamezit neustálému obtěžování podomními prodejci s energiemi a současně ušetřit spoluobčanům na platbách za dodávku a odběr elektřiny a plynu jsme v radě odsouhlasili firmě Terra Group, a. s., aby vás oslovila ohledně centrálního nákupu energii prostřednictvím aukce. Není to nic jiného než seskupit co nejvíce odběratelů, vytvořit hromadnou poptávku a vyhodnotit předložené nabídky. Po dobrých zkušenostech s tímto způsobem a firmou Terra Group v okolních obcích (Židlochovice, Opatovice, Rajhradice, Blučina, Hustopeče atd.) věříme, že budete spokojeni i vy a ušetříte. Prezentace, podmínky včetně možnosti uzavřít přihlášku do aukce budou k dispozici 1. a 4. června 2015 na ÚM Nosislav viz samostatný leták. Odsouhlasili jsme vydání knihy Nosislav. Příští rok to bude už 530 let od získání dekretu městyse, a proto si myslíme, že kniha o naší obci může být pěkným prezentem sobě v duchu tohoto jubilea. Diskuze o tom, jak má kniha vypadat, se už rýsuje, já jí říkám pracovně profilová. Nebude se jednat o přetisk článků o historických událostech z let minulých, na druhou stranu se však nebude jednat ani o laciné a kýčovité fotoalbum. Hlavním mottem knihy je, že chceme, abyste se na ní podíleli vy všichni, a pokud možno, aby to v konečném výsledku bylo i znát. Dobrá kniha se pozná podle toho, že ji přečtete na jeden zátah, prostě vás pohltí a nejste schopní se od ní odtrhnout. Určitě cíle nedosáhneme, pokud s námi nebudete spolupracovat a pomáhat nám. Jak? Prosíme tímto o zapůjčení fotek (zezadu si je tužkou podepište a napište k nim třeba i komentář), rodinných kronik, dopisů, zápisů z jednání spolků apod. Nejlépe originál, který naskenujeme a vrátíme zpět. Materiály je možno odevzdat k zapůjčení na ÚM Nosislav. V této chvíli se tvoří redakční rada, pokud máte zájem o práci v této radě, přihlaste se. Ještě pár slov ke schválenému rozpočtu na rok Letos mimo jiné hodláme: dokončit chodník a stání aut v ul. Masarykova; získat dotace a začít letos realizovat chodník v ul. Kroužek a Městečko (dokončit v roce 2016); spolupracovat s VaK na rekonstrukci vodovodu v ul. Městečko a koordinovat ji; zrevitalizovat park za mostem a vysázet nový park za tréninkovým hřištěm z dotace (včetně nových prvků pro děti, laviček, posilovacích strojů apod.); zpracovat tzv. mostní list přes řeku Svratku, popř. vytvořit podklady pro jeho opravu; opravit silnici za mostem; získat dotaci na herní prvky do MŠ; získat dotaci na nový rozhlas (a taky jej vybudovat) včetně digitálního povodňového plánu; získat dotaci na vybavení sběrného dvora; získat dotaci na vybavení hasičů; získat dotaci na vinobraní a opět je pořádat; získat dotaci na úroky z úvěru na kanalizaci; provést ozdravné řezy stromů na hřbitově a dalších starších vysázených stromech (včetně pamětní hrušky u školy); opravit místo pro uložení konví na hřbitově; opravit dva pamětní kříže; opravit hřiště za školou; změnit územní plán pro výstavbu mateřské školy (získat pozemek); zrekonstruovat několik dešťových vpustí; vymalovat v knihovně a ordinacích a další akce. Vám, kteří jste vyplnili anketu (těm, kteří na ni zapomněli, připomínám, že je možné ji ještě doručit na ÚM), děkuji. S výsledky vás seznámím příště. Pavel Fröhlich, starosta městyse 4

5 Vše pro děti přímo v Nosislavi Lesní klub BOBULKY je nově vznikající iniciativa, která chce nabídnout v Nosislavi vzdělávání dětem od 2,5 do 7 let. Například těm, které nebyly přijaty do mateřské školky a jejich rodiče se vrací do zaměstnání. Nebo těm, které jsou neustále v pohybu a potřebují svou energii vybít venku v přírodě, na vzduchu. Nebo pro děti, které nejsou na velký kolektiv připravené a dávají přednost individuálnějšímu přístupu. Klub BOBULKY je inspirován lesními mateřskými školkami, jejichž hlavní myšlenkou je učení v přírodě z přírody. Základem vzdělávacího programu je důraz na rozvíjení dítěte v jeho přirozenosti. Průvodcem BOBULEK bude skautka a učitelka MŠ spolu se zkušenou asistentkou. Docházet mohou děti celotýdenně, ale je možné zvolit jen některé konkrétní dny a půldny v týdnu, a nabídnout tak dítěti zpestření a neobvyklou zábavu. Hlavní snahou je oslovit rodiče a děti z Nosislavi a nabídnout tuto možnost místním občanům. Vždyť kde jinde, než ve svém bezprostředním okolí, by se měly děti poprvé seznamovat s různými bobulkami, místními lidmi, jejich prací a životem? Podrobnější informace o fungování, financování a programu BOBULEK najdete v přiloženém letáku. Alžběta Macková a Lucie Pazderská Ukliďme Nosislav, sobota 18. dubna 2015 Den D nastal a místní organizátoři měli obavy, kolik dobrovolníků dnes vlastně přijde. Přislíbili účast někteří spoluobčané, členové přírodovědně-turistického kroužku s rodiči, členové dobrovolných hasičů a malých hasičů z Nosislavi, malí i velcí z Mateřského centra Nosislávek... Sešli jsme se opravdu v hojném počtu. Úklid jsme rozdělili do pěti lokalit. Na srazu před obecním úřadem jsme z dobrovolníků zvolili vedoucí skupinek, kteří dostali mapku katastru s vyznačenou lokalitou, kde bude jejich úklid probíhat. Před budovou úřadu jsme si rozdělili rukavice a pytle a po náležitém poučení z úst starosty jsme vyrazili do terénu. Sbírali jsme celé dopoledne a děti i dospělí se občas nestačili divit, co vše se dá podél silnic, cest, cyklostezek a řeky Svratky najít. Před polednem bylo hotovo. Děti dostaly sladkou odměnu, vedoucí skupinek nahlásili nálezy černých skládek a místo uložených pytlů s odpadky, které zaměstnanci městyse následně uložili do sběrného dvora. Všem zúčastněným patří díky za práci a čas, který jarní očistě přírody věnovali. Děkuji celá ČR Nosislav Celkem úklidů: Celkem dobrovolníků: Z toho dětí: (54%) 32 (61%) Zapojeno obyvatel: 0,29% 4,30% Celkem odpadů: 1022 t 640 kg Z toho vytříděno: 252 t (25%) 240 kg Odpadů na dobrovolníka: 33 kg 12,3 kg Kdo neuklízí, není Čech!. Libuše Konopíková Jednotliví organizátoři vypracovávají a posílají na centrálu akce Ukliďme Česko, zprávy. Z nich pak vyplývají tyto statistické výsledky (ke dni 23. dubna 2015) 5

6 Aktuální informace Diakonie ČCE o Chráněném bydlení Nosislav Klienty Chráněného bydlení (CHB) se budou moci stát senioři a lidé, kterým je přes 40 let a jejichž tělesné postižení je takové, že potřebují pomoc při péči o svou osobu a domácnost. CHB je registrovaná sociální služba, není to sociální bydlení (levné nájemní bydlení pro seniory). Obyvateli CHB budou lidé, kteří potřebují pomoc s nákupem, s provedením hygieny, s přípravou jídla a podáváním pokrmu, lidé, kteří už nezvládají vedení své domácnosti, a to ani s dopomocí. Domácnost s potřebnou mírou asistence tak nacházejí právě v CHB. Zákon o sociálních službách mluví z hlediska potřeby péče o osobách závislých na pomoci jiné fyzické osoby. Podle míry této závislosti potom rozlišuje čtyři stupně závislostí. Plánujeme, že naše CHB bude služba, kde bude klientům stále někdo k dispozici. Klienty se tak budou moci stát lidé s přiznaným alespoň 2. stupněm. V CHB budou zastoupeni také klienti ve 3. či 4. stupni závislosti na péči. Tomu, kdo nemá příspěvek na péči zatím zajištěn, budeme s jeho vyřízením pomáhat. Kromě kritéria stupně závislosti na péči pak bude důležitá při přijímání klientů jejich místní příslušnost přednost budou mít lidé z Nosislavi a okolí, dále bude rozhodovat časová posloupnost přihlášek a konečně sociální potřebnost, kterou musí určit sociální pracovník služby. Pokud se chcete stát klientem CHB Nosislav, můžete nám o sobě již nyní dát vědět (postačí prostý dopis na adresu uvedenou níže). Platby budou nastaveny obdobně, jako je tomu v jiných pobytových službách. Klienti platí za ubytování, stravu a péči. Zbývá jim minimálně 15 % z důchodu jako kapesné. Zbytek důchodu a příspěvek na péči platí poskytovateli služby. Tyto prostředky však nepostačují plně k pokrytí nákladů na služby a ty jsou nutně dokrývány z veřejných prostředků. V CHB budou pracovat pracovníci v přímé péči pod vedením sociálního či zdravotního pracovníka. Případní zájemci o práci nás mohou již nyní kontaktovat. Kontakt: Diakonie ČCE středisko v Brně, Hrnčířská 27, Brno, Jan Soběslavský, Diakonie ČCE v Brně Den otevřených dveří pro veřejnost bude v sobotu 5. září 2015 v rámci odpoledního programu tradičního Vinobraní. Plánovaný termín zahájení služby: začátek roku Diakonie Nosislav finišuje V letošní stavební sezoně se dokončuje objekt Chráněného bydlení Nosislav, který investuje Diakonie ČCE v Brně. Provoz má být zahájen začátkem roku K tomu přinášíme aktuálně dva rozhovory. Ing. arch. Petr Dobrovolný, projektant (samostatný architekt, specialista na nízkoenergetické a pasivní domy): Co bylo na projektu nejobtížnějšího? Nebylo lehké vejít se s projektem do napjatého rozpočtu. Jsem vděčný všem svým spolupracovníkům, kteří byli pro tuto dobrou věc ochotni výrazně snížit své nároky nebo se úplně vzdát honoráře. Protože je projekt z velké části financován EU, museli jsme se poprat s náročnou administrativou, která hodně zvýšila obtížnost přípravy projektu i samotné stavby. Kde bude umístěn základní kámen, na který se při slavnosti poklepávalo? Na tom jsme se ještě nedohodli. Mně by se líbilo jedno místo poblíž hlavního vstupu, ale uvidíme. Jako mladý architekt jistě zatím nepřemýšlíš, kde strávíš sklonek života. Ale přece jenom provokativní otázka: dovedeš si to představit v tomto chráněném bydlení? Plán na stáří ještě nemám, ale představit si to dovedu. Díky tomu, že to bude zařízení malé a církevní, mohlo by tam 6

7 vzniknout příjemné a přátelské prostředí. Věřím, že než půjdu do penze, podaří se objekt pořádně zabydlet a já už přijdu k hotovému (smích). Ing. Miloslav Zadražil, stavební dozor (INTEGRA stavební projektová kancelář v Pelhřimově autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, soudní znalec): Jak se dozoruje v Nosislavi? Spíše obtížně. Vysvětlím. Nejlepší spolupráce je s Diakonií ČCE, kterou zastupuji. Velmi dobrá je spolupráce s projektantem, který se staví vstřícně ke všem problémům, jež se na stavbě objeví. Respektuji jeho výslednou vizi a snažím se k ní stavební firmu OSP Moravský Krumlov vést. Tu řadím podle svých dosavadních zkušeností po kvalitativní stránce na mírně nadstandardní úroveň. Válčíme spolu v mezi korektních pravidel a kompromisů, které jsou dány rozevírajícími se nůžkami, tj. rozdílem mezi požadavky projektu a vysoutěženou zakázkou na základě nejnižší ceny. Právě nešťastné znění zákona o veřejných zakázkách a přístup kontrolního orgánu všem zúčastněným stranám práci ztěžují a komplikují. Obdobně to ale funguje na všech stavbách s výraznou dotací státu. Doufám, že stavba Chráněného bydlení v Nosislavi bude v létě zdárně dokončena. Můžete vyjmenovat vaše nejdůležitější projekty a dozory? Rekonstrukce evangelického kostela v Moravči, stavební dozory: staveb ročně, nejmenší Penzion pro seniory Červená Řečice (7 bytů, 13 mil. Kč), největší Pacov (přes 50 bytů, 95 mil. Kč). Dokumentace staveb: přes 50 projektů ročně největší projekt: asi 2letá projektová účast na stavbách pro Jadernou elektrárnu Temelín. Vladimír Svoboda Nosislavské písničky Vážení čtenáři, v naší obci v současnosti roste zájmem o folklor, namátkou uvedu např. vznik souboru místních mužáků, ženského pěveckého sboru či nově zavedené Babské hody. Bohužel většina snah o oživení života obce v tomto směru končí u melodicky i vizuálně líbivějšího výběru z nejrůznějších oblastí Moravy, např. z Dolňácka, Podluží či Hanáckého Slovácka. Nechci tímto nijak hanět rozvíjející se kulturní život v obci, ale mrzí mě, když slyším od spoluobčanů názory, že např. žádné vlastní původní písničky nemáme nebo že náš kroj se nedochoval a na hody se zde chodilo vždy v kyjovských. Touto cestou bych vám rád dokázal, že naše obec byla svého času, co se lidové hudby týká, osobitou oblastí s vlastním rázem, pouze již nežijí pamětníci, kteří by to potvrdili. V následujících pěti číslech zpravodaje bych pak rád postupně publikoval vždy jednu píseň pocházející z Nosislavi. V prvním čísle tohoto miniseriálu je nutné uvést podrobnosti k publikovaným materiálům. Notové zápisy lidových písní po celé Moravě sbíral Leoš Janáček a jeho spolupracovníci do roku 1930, kdy vybrané z nich vyšly v Moravských písních milostných. Za účelem sběru vydal Janáček výzvu do novin, na kterou odpovědělo velké množství lokálních patriotů a amatérských folkloristů, kteří mu zaslali notové zápisy toho, co se zpívalo v jejich obcích. Výsledkem byla obrovská databáze písní z většiny moravských obcí. Tu v současnosti vlastní Etnologický ústav AV ČR, který po předchozí domluvě dovoluje zájemcům nahlédnout do svých archivů. V nich se nalézá 18 původních písní z Nosislavi. První z nich, kterou uvádím, je: Když jsem šel okolo háje zeleného. Zapsána byla roku 1907, stejně jako všechny ostatní, a sběratel uvedl, že mu ji zpíval nejmenovaný zpěvák stár 50 let. Nutno podotknout, že já osobně nemám žádného hudebního vzdělání, hodnocení melodie proto musím přenechat vám, čtenářům. Lukáš Novotný Zdroj materiálu: Dokumentační sbírky a fondy Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i, Praha, pracoviště Brno, sign. A21/12. 7

8 Kdo je kdo v redakci Nosislavského zpravodaje? Pro všechny čtenáře, kteří mají chuť se dozvědět, kdo v současné době stojí za tím, že si každý druhý měsíc můžete přečíst Nosislavský zpravodaj. Další osobou v redakční radě je Martin Burian. Pochází z rodiny, jejíž kořeny jsou s Nosislaví pevně spjaty. Je nebo byl členem různých spolků (dobrovolní hasiči, myslivci, KSŠK, ochotnické divadlo atd.). Na to, jak je stár, nebo mlád, má za sebou již bohaté životní zkušenosti. Proto jsem se zeptala: Jaké bylo dětství malého Martina Buriana? Máš nějaký zážitek, který ti navždy bude připomínat Nosislav nebo léta ve škole? V dětství jsem se asi nijak nelišil od ostatních dětí. Samozřejmě že mi občas někdo řekl Ty seš ale komediant! nebo něco podobného, ale to určitě zaslechne v mládí většina. Ve škole jsme byli malá třída. Bylo nás jen jedenáct. Naší učitelkou byla paní Prokopová, která každé pondělí na malou tabuli vedle okna nakreslila nový obrázek. Jednou to byla vrána, jindy kousek krajiny, a my jsme se tak na pondělí vždy těšili. Vzpomínám si, že když jsme měli čtení, posadila nás za svůj stůl, před nás dala dřevěný rám a říkala: Teď je to, jako byste byli v televizi, tak se snažte. A pokud to do té televize někdo z vás dotáhne, bude to takové potěšení pro nás učitele, že jsme vám dali základ. No, do televize už to asi nedotáhnu, ale doufám, že aspoň některý z mých výkonů by ji potěšil. O tom, že jsi ukončil působení v KSŠK, jsme se zmínili minule. Začal jsi pracovat jako místostarosta a přijal také účast na práci ve zpravodaji. Co tě k těmto změnám vedlo? KSŠK byla obrovská zkušenost, za kterou jsem velice rád! Sice jsem původně ani nepomýšlel na to, že ji někdy povedu, ale nějak se to tak vyvinulo. Byl to tým lidí, kteří chtěli dělat něco pro ostatní, a tak nebyl problém se do čehokoliv pustit. Pro mě to ale byl docela velký žrout času a navíc po těch letech už to bylo čím dál stejnější, a tak jsem se rozhodl nechat prostor novým lidem s novými nápady. A abych té Nosislavi ještě k něčemu byl, rozhodl jsem se jít podívat do redakce zpravodaje. Pak ale přišly volby a ze mě se stal místostarosta, takže zas až tak oddych u mě nenastal, ale je to něco nového, tak se snažím O tom, že máš ke kultuře blízko, víme snad všichni. Jsi výmluvný moderátor různých akcí a viděli jsme tě v poslední době hrát v představení ochotnického divadla z Hustopečí. Jsi herec nebo komediant? Co se pro diváky chystá nového? Ano, zkusil jsem si už leccos a těší mě podpora okolí, za což všem děkuju. Jestli jsem herec, tak nutno dodat amatérský. Zahrát si divadlo se souborem FOOR jsem šel především proto, abych se něčemu přiučil a mohl to předat dál místním ochotníkům. Jejich kvalita rok od roku roste a už nestačí, aby je vedl někdo bez zkušeností. Nové pro diváky by mělo být další Vinobraní, respektive divadelní scénka, kterou teprve v těchto dnech začnu psát. Chtěl bych zopakovat i pohádku, která u místních měla úspěch, ale zatím na ni nebyl prostor, protože zkoušky na Tlustý prase byly hodně intenzivní. Tedy pohádka je zatím budoucností. Chtěl bys něco sdělit jen tak? Chtěl bych jen tak říct, že Nosislav je dědina. Je to venkov a to by si všichni měli uvědomovat. Lidi, nepřehlížejte se jako v centru velkoměsta! Pozdravte se dobrý den nebo zdarec, ale nedělejte, že ten, kdo jde proti vám, tam není. Učte to i své děti a uvidíte, že pak všichni budeme mít k sobě blíž. Děkuji za rozhovor a těším se na naši spolupráci v redakci. Libuše Konopíková Vizitka Martin Burian - pochází z Nosislavi a žije v Nosislavi - absolvoval SOU a U Hustopeče obor elektronik, pracuje jako servisní technik kopírovacích strojů - věk 31, svobodný 8

9 Včelařství na Židlochovicku Nedávno jsme se s manželkou přistěhovali do Nosislavi. Při té příležitosti jsme dovezli i naše včelky a během hledání vhodného stanoviště jsem se dal do řeči s panem V. Svobodou, který se zmínil, že by bylo pěkné napsat něco do Nosislavského zpravodaje. A tak předkládám pár informací a myšlenek ze života včelaře. Nosislavští včelaři tvoří v ZO Židlochovice Českého svazu včelařů nezanedbatelný podíl; z 62 členů jich v Nosislavi žije 13 a pečují o cca 130 včelstev. Včelstva jsou chována převážně v zástavbě anebo v blízké krajině, která nabízí poměrně vydatnou snůšku. Díky těmto včelařům se můžeme radovat z pěkné úrody nejen ovoce, ale i zeleniny. Opylení včelou zvyšuje výnosy až o 30 %, což je významný podíl, a tak jsou osvícenější zemědělci dokonce ochotni platit za přísun včelstev k rozkvetlým plodinám. Včela je nejvýznamnějším opylovačem v krajině a jistě jste si všimli, jak vám létají po zahrádkách a opylují při tom nejen stromy. Někdy je můžete zahlédnout i při sběru vody. Pokud vám to nevadí, můžete jim na hladinu vody dát dřívko, ze kterého se jim voda lépe sbírá a včelky se neutopí. Bohužel, v nouzi může včela navštěvovat i bazény pak bych majitelům doporučil udělat napáječku třeba u sudu s dešťovou vodou. Bude se líbit nejen včelám, ale i všudypřítomným ptákům, kteří též pomáhají zahradě od nežádoucích hmyzích škůdců a nastolují rovnováhu ve vaší minipřírodě, abyste nemuseli užívat chemické prostředky. Inu, příroda myslela na vše, to jen člověk z té harmonie vystoupil. Když začíná včelařské jaro, můžeme včelky na svých zahrádkách potkat nejprve na lískových keřích, kde sbírají první větší množství pylu, následně na sněženkách aj. V době psaní tohoto článku, 2. května 2015, již máme odkvetlé meruňky i broskvoně a v plném květu se nyní nachází jabloně a za humny řepka, která je pro včelaře jednou z významných rostlin. Následuje ji nektarodárný akát. Vzápětí po jeho odkvětu můžeme slyšet včelky na lípě, ta je tu hojně vysazovaná, za což jménem včeliček a včelařů děkujeme. Při výběru, zda zasadit malolistou anebo velkolistou, preferujte lípu malolistou. Když se zadaří, i náš lužní les pustí trošku medovice. To je sladina, již vylučují mšice, sídlící na různých stromech. To už jsme v půlce července a nastupuje poslední významná nektarodárná rostlina, a tou je slunečnice. Slunečnici zdejší zemědělský podnik nepěstuje, ale občas bývá vyseta v okolních polních tratích, takže i z ní můžeme získat med, případně za takovou snůškou se včelstvy kočovat. Včelaři od půlky července do cca půlky srpna odeberou včelkám poslední med a ihned začnou přikrmovat. Na takto získaných zásobách včelky přežijí zimu. Také v tuto dobu probíhá povinné přeléčení proti parazitnímu onemocnění kleštíkem včelím (Varroa destructor). Léčí se prakticky až do Vánoc. Po dlouhé zimě následuje jaro plné očekávání, ale v poslední době i zklamání z uhynulých včelstev. Díky dvěma po sobě teplým zimám se kleštíku v úlech velmi dařilo a většina včelařů hlásila na jaře vysoký podíl úhynů blížící se k 30 % včelstev. Mnohdy i více, tak jako u nedávno zesnulého dobrého včelaře, důvěrníka pro Nosislav pana Františka Rohrera. Snad byl se svými včelkami tak spjat, že odešli spolu Zbylé včelky však rozmnoží ke cti pana Františka jeho rodina. Včelaři se mezi sebou oslovují přátelé a přejí si, ať jim to lítá. Čtenářům nevčelařům přeji za nás včelaře, ať lítá i k vám a máte z tohoto pracovitého, skromného hmyzu užitek na zahrádkách a v kuchyni vždy alespoň jednu sklenici medu. Přeji krásně rozkvetlý rok Jindřich Kříž, předseda ZO ČSV Židlochovice 9

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů)

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů) Slovo úvodem Ve zpravodaji, který držíte v rukou, se dozvíte spoustu nových informací jak z radnice, tak z dění v městysi. Nezapomněli jsme ani na oblíbený seriál a rozhovor. Snažíme se pro vás každý druhý

Více

Pár slov úvodem... 8. březen 2014 aneb Maškarní ples pro děti

Pár slov úvodem... 8. březen 2014 aneb Maškarní ples pro děti Pár slov úvodem... Vážené čtenářky, vážení čtenáři, držíte v rukou již druhé vydání letošního zpravodaje. Stále se v redakci snažíme, abychom vám nabídli co nejpodrobnější zprávy z úřadu městyse a co nejpestřejší

Více

Jakubské hody 2014 Ani letos nemohly na seznamu kulturních akcí v Nosislavi chybět tradiční Jakubské hody. Z původního počtu nás zbylo jenom 8 párů a

Jakubské hody 2014 Ani letos nemohly na seznamu kulturních akcí v Nosislavi chybět tradiční Jakubské hody. Z původního počtu nás zbylo jenom 8 párů a Jakubské hody 2014 Ani letos nemohly na seznamu kulturních akcí v Nosislavi chybět tradiční Jakubské hody. Z původního počtu nás zbylo jenom 8 párů a 3 sklepníci, o to více nás těšilo, že jsme to i tak

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

Přestavba a přístavba OÚ V letošním roce se konečně po mnoha letech přešlapování na místě podařilo získat potřebné množství finančních prostředků k

Přestavba a přístavba OÚ V letošním roce se konečně po mnoha letech přešlapování na místě podařilo získat potřebné množství finančních prostředků k Přestavba a přístavba OÚ V letošním roce se konečně po mnoha letech přešlapování na místě podařilo získat potřebné množství finančních prostředků k tomu, aby se mohlo vykročit k další etapě dostavby obecní

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

související rekonstrukce fasády na kulturním

související rekonstrukce fasády na kulturním Bludovan ZDARMA 6/2013 Datum vydání 30. cervna ˇ 2013 Zvelebujeme naši obec Nastalo období prázdnin, dovolených a rok 2013 nakročil do své druhé poloviny. V naší obci však teprve začíná čilý pracovní ruch.

Více

4/ ročník VII. Editorial. Srpen 2010. Vážení a milí čtenáři,

4/ ročník VII. Editorial. Srpen 2010. Vážení a milí čtenáři, Z p r a v o d a j o b c í s d r u ž e n ý c h v m i k r o r e g i o n u Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Třanovice Vělopolí Srpen 2010 4/ ročník VII.

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

Vranovické dýňování zakončila cyklojízda. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 5 ŘÍJEN 2013 DISTRIBUCE ZDARMA. Nový projekt Sociální obec

Vranovické dýňování zakončila cyklojízda. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 5 ŘÍJEN 2013 DISTRIBUCE ZDARMA. Nový projekt Sociální obec ČÍSLO 5 ŘÍJEN 2013 DISTRIBUCE ZDARMA ZPRAVODAJ OBCE V tomto čísle najdete: Nový projekt Sociální obec Grzegorz Zych ohlédnutí za uplynulým rokem Co nového ve škole Premiéra tradičních hodů v režii vinařů

Více

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY HORECKÝ ZPRAVODAJ 12/2014 Vážení a milí spoluobčané, před čtyřmi lety jsem se stala novou starostkou Horky nad Moravou. Tehdy jsem vstupovala do komunální politiky jako nováček. S velkým odhodláním, elánem

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str.

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str. BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2014 Ročník 38. Náklad 1200 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Výstaba v

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Štarvický. panter. Kanalizace 3/2011. Slovo starosty. oficiální zpravodaj obce Starovice. informace pro domácnosti

Štarvický. panter. Kanalizace 3/2011. Slovo starosty. oficiální zpravodaj obce Starovice. informace pro domácnosti Štarvický oficiální zpravodaj obce Starovice Slovo starosty Vážení spoluobčané, přichází podzim a s ním vydání našeho dalšího zpravodaje. Když se poohlédnu za letošními prázdninami nebo spíše létem, můžeme

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu. Hana Veselá

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu. Hana Veselá P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 2 Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu Hana Veselá Milí čtenáři. Jsme tu opět s Přerovským zpravodajem. Po vydání

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané! Skončila plesová sezona, a to je neklamným znamením, že začne jarní období. Podle kalendáře by jaro již mělo být tady, ale počasí v posledních dnech tomu nenasvědčuje.

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Slovo starosty Vážení spoluobčané, rok 2011 se přehoupl do své druhé poloviny a zbývá nám už pouze velmi krátká doba k tomu, abychom dokončili vše, co jsme si

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009. Foto: Antonín Špaček VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009 Foto: Antonín Špaček Vážení spoluobčané, SLOVO STAROSTY tři měsíce opět velmi rychle uplynuly a vrcholí přípravy dalšího čísla našeho Zpravodaje. Dnes

Více

OTNICKÝ ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 16. ročník 4. listopadu 2011. Pohled na základní školu před šedesáti lety...

OTNICKÝ ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 16. ročník 4. listopadu 2011. Pohled na základní školu před šedesáti lety... OTNICKÝ 45 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 16. ročník 4. listopadu 2011 Pohled na základní školu před šedesáti lety...... na jaře 2003 a základní škola v říjnu 2011. ALOISKÉ H OD

Více

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Září 2010 Číslo 9 Ročník XX Sobota 21. a neděle 22. srpna byly v Trhových Svinech ve znamení již 13. ročníku festivalu dechových hudeb

Více

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim / zima 2012 Foto: lucie Hašková Téma: Škola Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem Během několika měsíců vyrostla na

Více