Slovo úvodem Pozvánka Vzpomínkové setkání u příležitosti 70 let od ukončení 2. světové války

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo úvodem Pozvánka Vzpomínkové setkání u příležitosti 70 let od ukončení 2. světové války"

Transkript

1 Slovo úvodem Vážené čtenářky a vážení čtenáři, dnes bych vás ráda přivítala do světa článků, skýtající přehled o tom, co se událo zjara v našem městysi. Jsem moc ráda, že se sešlo mnoho textů na různá témata. Svědčí to o tom, že se zpravodaj čte, že to není jen mrtvý kus papíru. A také že autoři článků se snaží podle svého nejlepšího vědomí podat písemné svědectví o akcích, které se konaly, a přiznejme si, trošku se pochlubit, co se komu podařilo. Nejsme profesionální spisovatelé ani reportéři a právě o to víc si vážím úsilí každého, kdo přispívá svými články do Nosislavského zpravodaje. Děkuji vám, všichni společně jsme dobrý tým. Libuše Konopíková Pozvánka Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Nosislavi a Římskokatolická farnost sv. Jakuba v Nosislavi vás srdečně zvou v pátek 29. května na Noc kostelů. Obě farnosti se do této celorepublikové akce zapojí letos poprvé. Slavnostní zahájení proběhne v 18 hodin v evangelickém kostele. Oba kostely budou otevřeny v době 18:00 22:30 hodin, pro děti bude připravena soutěž. Více informací a program akce najdete v předchozím čísle Nosislavského zpravodaje nebo na Jitka Ondryhalová Vzpomínkové setkání u příležitosti 70 let od ukončení 2. světové války Již 70 let uběhlo od ukončení 2. světové války a při této příležitosti jsme se v pátek 8. května sešli, abychom zavzpomínali a uctili památku těch, kteří za svou vlast položili život. 1

2 Celá pietní akce začala ve 14 hodin před místní základní školou. Předsedkyně KSŠK paní Jana Svobodová přednesla svou slavnostní řeč, pan Karel Hasala položil kytici k pamětní desce pana Jaroslava Vedry a členové Českého svazu bojovníků za svobodu mu také vzdali hold položením věnce k jeho pamětní desce. Od místní školy jsme se všichni prošli na evangelický hřbitov k Památníku padlých. Jejich čest a památku jsme uctili věncem, který zde položili zástupci Junáka, a také minutou ticha, při níž jsme měli možnost zamyslet se nad hrůzami 2. světové války. V 15 hodin potom začal bohatý program v Kulturním centru. Po slavnostním zahájení zazněla česká národní hymna v podání mužáckého pěveckého sboru Švarcavan a proslov pana starosty Pavla Fröhlicha. Poměrně vážnou atmosféru této vzpomínkové události alespoň částečně odlehčilo vystoupení dětí z místní základní školy. Zazpívaly nám krásné písničky a přednesly své zajímavé a dojemné slohové práce na téma válka. Po jejich vystoupení dostala slovo členka Českého svazu bojovníků za svobodu paní Puklová a poté místní pamětnice, paní Jaroslava Samsonová a paní Marta Zbořilová. Výše zmíněné nosislavské občanky na vlastní kůži prožily dobu 2. světové války a podělily se s námi o své vzpomínky. Tuto děsivou dobu nám potom všem přiblížil filmový dokument o koncentračním táboru Mauthausen. Je až neuvěřitelné, že se něco takového opravdu v historii lidstva dělo. Posledním z našich dnešních hostů byl pan Jan Brabec ml., který si pro nás připravil velmi poutavý příspěvek o pilotech RAF. Celou akci ukončilo promítání dokumentu o slavnostním odhalení pamětní desky pana Jaroslava Vedry, které se, věřte nebo ne, konalo už před 8 lety, roku Velmi děkujeme všem, kteří se aktivně podíleli na této akci, a také vám, kteří jste přišli zavzpomínat a uctít všechny hrdiny našich dějin. Barbora Dvořáková Zprávy z radnice informace o činnosti zastupitelstva (ZM), rady (RM) a úřadu (ÚM) městyse k datu 11. května 2015 Rada městyse za uplynulé období schválila: - zprávu o organizaci a stavu příprav na oslavu 70. výročí ukončení 2. světové války. - záměr odprodat pozemky městyse p. č. 421/2, výměra 88 m 2, p. č. 420/2, výměra 130 m 2, p. č. 420/4, výměra 1 m 2, vše k. ú. Nosislav, situované pod bytovými domy. - a souhlasí s výsledkem veřejného výběrového řízení na zakázku malého rozsahu akce: Nosislav Revitalizace a nový park za mostem. Zvítězila firma ONYX TRADE, s. r. o., s nejnižší cenovou nabídkou ,50 Kč bez DPH. Původní rozpočtovaná a předpokládaná cena dle projektové dokumentace byla stanovena na Kč bez DPH. - a souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci se společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., o součinnosti městyse (bez finanční podpory) při rekonstrukci vodovodu v ul. Městečko, naplánované na druhou polovinu roku a souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k SOD 7/2014 se společností STAMA, s. r. o., o prodloužení termínu dokončení akce Chodník a parkovací stání v ul. Masarykova. - Smlouvu o nájmu č. 1/ON/2015, na část svých pozemků p. č. 1410/2, p. č. 1410/3, o celkové výměře m 2 za částku Kč/rok. - pořadateli kulturní akce v areálu TJ Sokol výjimku z nočního klidu ve dnech 24. dubna a 25. dubna v době 22:00 24:00 hod. - umožnit součinnost a poskytne prostory úřadu městyse společnosti Terra Group Investment, a. s., pro jednání s občany o způsobu, jak lze ponížit náklady na dodávky energií do domácností (forma sdružené aukce o nejnižší cenu distributorů komodit). - rámcovou obchodní smlouvu včetně dodatku č. 1 se společností Šrot Gebeshuber, s. r. o., o nakládání s železným a neželezným kovovým odpadem. - Smlouvu o dílo se společností F.R.Z. agency, s. r. o., na vydání profilové knihy Nosislav. Rada městyse vzala na vědomí: - zprávu starosty o reklamaci vady na betonové stěně aktivační nádrže v objektu ČOV a dalším postupu pro vydání povolení na několikadenní odstávku čistírny odpadních vod. - zprávu starosty o konání a průběhu schůze rodičů, kteří letos přihlásili své děti do MŠ Nosislav, s ředitelkou školy a starostou městyse dne 25. března Rodiče byli mimo jiného seznámeni s pravidly, podmínkami a postupem přijímání dětí do MŠ. Současně bere RM na vědomí výsledky odborných posudků na stav krovů v budovách MŠ a ZŠ. - zprávu starosty o záměru firmy KTS Ekologie, s. r. o., zavést od roku 2016 v některých obcích této společnosti (Židlochovice, Nosislav, Rajhradice) pilotní projekt adresného sběru netříděného a separovaného odpadu. 2

3 Rada městyse projednala: - žádost o odkup pozemků městyse p. č. 422/4; p. č. 422/6; vše k. ú. Nosislav, v sousedství bytových domů. Zastupitelstvo městyse schválilo: - záměr vydat profilovou knihu o městysi Nosislav a pověřuje radu městyse plněním tohoto úkolu (jmenovat redakční tým, vypracovat harmonogram prací atd.) tak, aby společnost F.R.Z. Brno knihu vytiskla v roce 2016, v době, kdy si připomeneme 530 let od povýšení obce Nosislav na městys. - prodej pozemků nacházejících se nad vinnými sklepy v ul. Masarykova, v k. ú. Nosislav: pozemek p. č. 992/2, ostatní plocha, o výměře 2 m 2 za částku 140 Kč; pozemek p. č. 991/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m 2 za částku 210 Kč; pozemek p. č. 990/1, ostatní plocha, o výměře 7 m 2 za částku 490 Kč; pozemek p. č. 989/1, ostatní plocha, o výměře 13 m 2 za částku 910 Kč; část pozemku p. č. 988/1, ostatní plocha, o výměře 17 m 2 za částku Kč; pozemek p. č. 987/1, ostatní plocha, o výměře 24 m 2 za částku Kč; pozemek p. č. 986/1, ostatní plocha, o výměře 24 m 2 za částku Kč. Současně ZM neschvaluje jednu žádost o koupi předmětných parcel. - závěrečný účet DSO Židlochovicko za rok 2014 a závěrečný účet DSO Cyklistická stezka Brno Vídeň za rok účetní závěrku městyse Nosislav za rok 2014 a návrh na vyřazení majetku podle uskutečněných inventur. - poskytnutí finanční podpory z rozpočtu městyse (příspěvky, dotace) dle Dotačního programu městyse pro rok 2015 v celkové výši 255 tis. Kč, z toho: částku 6 tis. Kč pro MUDr. Jitku Valachovou na provoz ordinace; částku 6 tis. Kč pro MUDr. Petra Prokopa na provoz ordinace; částku 105 tis. Kč pro TJ Sokol Nosislav na provoz, vybavení a vypůjčení krojů na hody; částku 15 tis. Kč pro paní Alenu Novotnou na příspěvek na dechovou hudbu na Babských hodech; částku 10 tis. Kč pro ČCE Nosislav na akci Noc kostelů; částku 5 tis. Kč pro YMCA Brno Nosislávek na činnost; částku 25 tis. Kč pro Tenisový oddíl Nosislav na vybavení a opravy v areálu; částku 30 tis. Kč pro Folklorní soubor Švarcavan, o. s., na opravu cimbálu; částku 48 tis. Kč pro MS Nosislav na zhotovení oplocenky pro zvěř; částku 5 tis. Kč pro Junák na spotřební zboží v klubovně Nosislav. Současně ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Nosislav. - záměr výstavby nové mateřské školy v obci. V souvislosti s tímto záměrem ZM pověřuje RM provedením následných nutných kroků pro případný odkup pozemku a změnu územního plánu. Zastupitelstvo městyse podporuje: - záměr YMCA Brno zřídit v Husově domě v Nosislavi dětský klub pro předškolní děti, které nemohou být v důsledku omezené kapacity mateřské školky přijaty ve školním roce 2015/2016, s tím, že konkrétní výše finanční podpory městyse bude odsouhlasena následně po závazku rodičů, kteří přihlásí své dítě a odsouhlasí svoji spoluúčast na provozních nákladech. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: - zprávu Policie ČR, odd. Židlochovice o bezpečnostní situaci a počtu měření rychlostí v městysi. Další činnosti: - stavební činnost na průtahu obcí. - chodník a parkovací stání v ul. Masarykova. - zahájení prací na parcích za mostem. Informace úřadu městyse Do konce května se vybírají poplatky. Svatojakubské hody se uskuteční července Termín Vinobraní pod hradbami je 5. a 6. září Pavel Fröhlich, starosta městyse Slovo starosty Podrobněji k informacím z radnice uvádím: Po jednání starosty a ředitelky základní školy s rodiči předškoláků a po zohlednění dlouhodobě nevyhovujícího technického stavu budovy mateřské školy rozhodlo zastupitelstvo vystavět budovu novou. Je neudržitelné a finančně již neefektivní řešit další stavební a technická opatření budovy pro zvýšení kapacity, budovy, která je na pokraji své životnosti a nesplňuje přísné podmínky dnešní výuky. Problémem je nejen vlastní stavba na nestabilním podloží, ale také nedostatečná plocha pro školní hřiště. Jak sami dobře všichni víme, budova se výrazně stavebně upravovala koncem 90. let za obecní peníze jiné možnosti ani nebyly. Jednou z variant je pokračovat v rekonstrukcích, nicméně úskalí, se kterými bychom se setkali, by bylo velmi mnoho a ještě s nejistým výsledkem. Samozřejmě, teoreticky opravit a přestavět lze i ruinu před demolicí, nicméně vzhledem k současným dotačním 3

4 možnostem z IROPU (evropské dotace), které se zatím rýsují, věříme, že doba pro novostavbu školky coby moderního objektu s dostatečnou kapacitou je více než příznivá. Je jasné a počítáme s tím, že budeme tuto akci nuceni dofinancovat zčásti i z obecní kasy. V této chvíli začínáme hledat vhodné místo (stavební parcelu) nejlépe ve středu obce o výměře min m 2. V souvislosti s tímto tématem a nedostatečnou kapacitou míst v MŠ (44 přijatých, 13 nepřijatých) hodláme letos finančně podpořit YMCA Brno (MC Nosislávek), která by v Husově domě provozovala dětský klub pro předškolní děti (náhrada výuky za MŠ). Podmínkou je, že na provozu této třídy se budou výrazně finančně podílet i rodiče předškoláků. Skutečná výše podpory je ještě v jednání. Pro rodiče to nebude zrovna levná věc, na druhou stranu je tady alternativa udržet si zaměstnání i po rodičovské dovolené a hlavně mít své dítě v blízkosti bydliště, u nás v Nosislavi. Věříme, že s rodiči a s YMCA vše dořešíme a od září bude zařízení spuštěno. Dalším tématem, které je dnes v řešení, je problematika svozu a separace odpadů. Naše svozová firma (KTS Ekologie, s. r. o.), kterou z části vlastníme, pracuje na pilotním projektu v obcích Židlochovice, Nosislav a v Rajhradicích, pracovně nazvaném: Adresní sběr komunálního odpadu. Do každého domu v těchto obcích budou zdarma dodány nádoby na sběr separovaného odpadu (modrá papír, žlutá plast) a popřípadě i bioodpadu (hnědá). Jednotlivé nádoby, včetně té stávající na směsný komunál (černá), budou zaevidovány identifikačním kódem, tyto pak průběžně sváženy v delších intervalech než doposud a budou zavedena další opatření k rentabilitě svozu a dalšího nakládání s odpadem. Vycházíme z modelu, který již před více než 10 lety zavedli v Uherčicích, nicméně pokusíme se jej ještě více přizpůsobit ke spokojenosti nás všech. Důvodem této změny je zvýšit ochranu životního prostředí, včasně reagovat na pravidelně státem navyšovaný poplatek za tzv. skládkovné a také očekáváme budoucí vyšší příjmy za úspěšné recyklování a separaci. Letos proběhne příprava a po schválení valnou hromadou KTS Ekologie se předpokládá spuštění od 1. ledna Pokud se systém osvědčí, pak může být zaveden ve všech z 27 měst a obcí společnosti. Ve snaze definitivně zamezit neustálému obtěžování podomními prodejci s energiemi a současně ušetřit spoluobčanům na platbách za dodávku a odběr elektřiny a plynu jsme v radě odsouhlasili firmě Terra Group, a. s., aby vás oslovila ohledně centrálního nákupu energii prostřednictvím aukce. Není to nic jiného než seskupit co nejvíce odběratelů, vytvořit hromadnou poptávku a vyhodnotit předložené nabídky. Po dobrých zkušenostech s tímto způsobem a firmou Terra Group v okolních obcích (Židlochovice, Opatovice, Rajhradice, Blučina, Hustopeče atd.) věříme, že budete spokojeni i vy a ušetříte. Prezentace, podmínky včetně možnosti uzavřít přihlášku do aukce budou k dispozici 1. a 4. června 2015 na ÚM Nosislav viz samostatný leták. Odsouhlasili jsme vydání knihy Nosislav. Příští rok to bude už 530 let od získání dekretu městyse, a proto si myslíme, že kniha o naší obci může být pěkným prezentem sobě v duchu tohoto jubilea. Diskuze o tom, jak má kniha vypadat, se už rýsuje, já jí říkám pracovně profilová. Nebude se jednat o přetisk článků o historických událostech z let minulých, na druhou stranu se však nebude jednat ani o laciné a kýčovité fotoalbum. Hlavním mottem knihy je, že chceme, abyste se na ní podíleli vy všichni, a pokud možno, aby to v konečném výsledku bylo i znát. Dobrá kniha se pozná podle toho, že ji přečtete na jeden zátah, prostě vás pohltí a nejste schopní se od ní odtrhnout. Určitě cíle nedosáhneme, pokud s námi nebudete spolupracovat a pomáhat nám. Jak? Prosíme tímto o zapůjčení fotek (zezadu si je tužkou podepište a napište k nim třeba i komentář), rodinných kronik, dopisů, zápisů z jednání spolků apod. Nejlépe originál, který naskenujeme a vrátíme zpět. Materiály je možno odevzdat k zapůjčení na ÚM Nosislav. V této chvíli se tvoří redakční rada, pokud máte zájem o práci v této radě, přihlaste se. Ještě pár slov ke schválenému rozpočtu na rok Letos mimo jiné hodláme: dokončit chodník a stání aut v ul. Masarykova; získat dotace a začít letos realizovat chodník v ul. Kroužek a Městečko (dokončit v roce 2016); spolupracovat s VaK na rekonstrukci vodovodu v ul. Městečko a koordinovat ji; zrevitalizovat park za mostem a vysázet nový park za tréninkovým hřištěm z dotace (včetně nových prvků pro děti, laviček, posilovacích strojů apod.); zpracovat tzv. mostní list přes řeku Svratku, popř. vytvořit podklady pro jeho opravu; opravit silnici za mostem; získat dotaci na herní prvky do MŠ; získat dotaci na nový rozhlas (a taky jej vybudovat) včetně digitálního povodňového plánu; získat dotaci na vybavení sběrného dvora; získat dotaci na vybavení hasičů; získat dotaci na vinobraní a opět je pořádat; získat dotaci na úroky z úvěru na kanalizaci; provést ozdravné řezy stromů na hřbitově a dalších starších vysázených stromech (včetně pamětní hrušky u školy); opravit místo pro uložení konví na hřbitově; opravit dva pamětní kříže; opravit hřiště za školou; změnit územní plán pro výstavbu mateřské školy (získat pozemek); zrekonstruovat několik dešťových vpustí; vymalovat v knihovně a ordinacích a další akce. Vám, kteří jste vyplnili anketu (těm, kteří na ni zapomněli, připomínám, že je možné ji ještě doručit na ÚM), děkuji. S výsledky vás seznámím příště. Pavel Fröhlich, starosta městyse 4

5 Vše pro děti přímo v Nosislavi Lesní klub BOBULKY je nově vznikající iniciativa, která chce nabídnout v Nosislavi vzdělávání dětem od 2,5 do 7 let. Například těm, které nebyly přijaty do mateřské školky a jejich rodiče se vrací do zaměstnání. Nebo těm, které jsou neustále v pohybu a potřebují svou energii vybít venku v přírodě, na vzduchu. Nebo pro děti, které nejsou na velký kolektiv připravené a dávají přednost individuálnějšímu přístupu. Klub BOBULKY je inspirován lesními mateřskými školkami, jejichž hlavní myšlenkou je učení v přírodě z přírody. Základem vzdělávacího programu je důraz na rozvíjení dítěte v jeho přirozenosti. Průvodcem BOBULEK bude skautka a učitelka MŠ spolu se zkušenou asistentkou. Docházet mohou děti celotýdenně, ale je možné zvolit jen některé konkrétní dny a půldny v týdnu, a nabídnout tak dítěti zpestření a neobvyklou zábavu. Hlavní snahou je oslovit rodiče a děti z Nosislavi a nabídnout tuto možnost místním občanům. Vždyť kde jinde, než ve svém bezprostředním okolí, by se měly děti poprvé seznamovat s různými bobulkami, místními lidmi, jejich prací a životem? Podrobnější informace o fungování, financování a programu BOBULEK najdete v přiloženém letáku. Alžběta Macková a Lucie Pazderská Ukliďme Nosislav, sobota 18. dubna 2015 Den D nastal a místní organizátoři měli obavy, kolik dobrovolníků dnes vlastně přijde. Přislíbili účast někteří spoluobčané, členové přírodovědně-turistického kroužku s rodiči, členové dobrovolných hasičů a malých hasičů z Nosislavi, malí i velcí z Mateřského centra Nosislávek... Sešli jsme se opravdu v hojném počtu. Úklid jsme rozdělili do pěti lokalit. Na srazu před obecním úřadem jsme z dobrovolníků zvolili vedoucí skupinek, kteří dostali mapku katastru s vyznačenou lokalitou, kde bude jejich úklid probíhat. Před budovou úřadu jsme si rozdělili rukavice a pytle a po náležitém poučení z úst starosty jsme vyrazili do terénu. Sbírali jsme celé dopoledne a děti i dospělí se občas nestačili divit, co vše se dá podél silnic, cest, cyklostezek a řeky Svratky najít. Před polednem bylo hotovo. Děti dostaly sladkou odměnu, vedoucí skupinek nahlásili nálezy černých skládek a místo uložených pytlů s odpadky, které zaměstnanci městyse následně uložili do sběrného dvora. Všem zúčastněným patří díky za práci a čas, který jarní očistě přírody věnovali. Děkuji celá ČR Nosislav Celkem úklidů: Celkem dobrovolníků: Z toho dětí: (54%) 32 (61%) Zapojeno obyvatel: 0,29% 4,30% Celkem odpadů: 1022 t 640 kg Z toho vytříděno: 252 t (25%) 240 kg Odpadů na dobrovolníka: 33 kg 12,3 kg Kdo neuklízí, není Čech!. Libuše Konopíková Jednotliví organizátoři vypracovávají a posílají na centrálu akce Ukliďme Česko, zprávy. Z nich pak vyplývají tyto statistické výsledky (ke dni 23. dubna 2015) 5

6 Aktuální informace Diakonie ČCE o Chráněném bydlení Nosislav Klienty Chráněného bydlení (CHB) se budou moci stát senioři a lidé, kterým je přes 40 let a jejichž tělesné postižení je takové, že potřebují pomoc při péči o svou osobu a domácnost. CHB je registrovaná sociální služba, není to sociální bydlení (levné nájemní bydlení pro seniory). Obyvateli CHB budou lidé, kteří potřebují pomoc s nákupem, s provedením hygieny, s přípravou jídla a podáváním pokrmu, lidé, kteří už nezvládají vedení své domácnosti, a to ani s dopomocí. Domácnost s potřebnou mírou asistence tak nacházejí právě v CHB. Zákon o sociálních službách mluví z hlediska potřeby péče o osobách závislých na pomoci jiné fyzické osoby. Podle míry této závislosti potom rozlišuje čtyři stupně závislostí. Plánujeme, že naše CHB bude služba, kde bude klientům stále někdo k dispozici. Klienty se tak budou moci stát lidé s přiznaným alespoň 2. stupněm. V CHB budou zastoupeni také klienti ve 3. či 4. stupni závislosti na péči. Tomu, kdo nemá příspěvek na péči zatím zajištěn, budeme s jeho vyřízením pomáhat. Kromě kritéria stupně závislosti na péči pak bude důležitá při přijímání klientů jejich místní příslušnost přednost budou mít lidé z Nosislavi a okolí, dále bude rozhodovat časová posloupnost přihlášek a konečně sociální potřebnost, kterou musí určit sociální pracovník služby. Pokud se chcete stát klientem CHB Nosislav, můžete nám o sobě již nyní dát vědět (postačí prostý dopis na adresu uvedenou níže). Platby budou nastaveny obdobně, jako je tomu v jiných pobytových službách. Klienti platí za ubytování, stravu a péči. Zbývá jim minimálně 15 % z důchodu jako kapesné. Zbytek důchodu a příspěvek na péči platí poskytovateli služby. Tyto prostředky však nepostačují plně k pokrytí nákladů na služby a ty jsou nutně dokrývány z veřejných prostředků. V CHB budou pracovat pracovníci v přímé péči pod vedením sociálního či zdravotního pracovníka. Případní zájemci o práci nás mohou již nyní kontaktovat. Kontakt: Diakonie ČCE středisko v Brně, Hrnčířská 27, Brno, Jan Soběslavský, Diakonie ČCE v Brně Den otevřených dveří pro veřejnost bude v sobotu 5. září 2015 v rámci odpoledního programu tradičního Vinobraní. Plánovaný termín zahájení služby: začátek roku Diakonie Nosislav finišuje V letošní stavební sezoně se dokončuje objekt Chráněného bydlení Nosislav, který investuje Diakonie ČCE v Brně. Provoz má být zahájen začátkem roku K tomu přinášíme aktuálně dva rozhovory. Ing. arch. Petr Dobrovolný, projektant (samostatný architekt, specialista na nízkoenergetické a pasivní domy): Co bylo na projektu nejobtížnějšího? Nebylo lehké vejít se s projektem do napjatého rozpočtu. Jsem vděčný všem svým spolupracovníkům, kteří byli pro tuto dobrou věc ochotni výrazně snížit své nároky nebo se úplně vzdát honoráře. Protože je projekt z velké části financován EU, museli jsme se poprat s náročnou administrativou, která hodně zvýšila obtížnost přípravy projektu i samotné stavby. Kde bude umístěn základní kámen, na který se při slavnosti poklepávalo? Na tom jsme se ještě nedohodli. Mně by se líbilo jedno místo poblíž hlavního vstupu, ale uvidíme. Jako mladý architekt jistě zatím nepřemýšlíš, kde strávíš sklonek života. Ale přece jenom provokativní otázka: dovedeš si to představit v tomto chráněném bydlení? Plán na stáří ještě nemám, ale představit si to dovedu. Díky tomu, že to bude zařízení malé a církevní, mohlo by tam 6

7 vzniknout příjemné a přátelské prostředí. Věřím, že než půjdu do penze, podaří se objekt pořádně zabydlet a já už přijdu k hotovému (smích). Ing. Miloslav Zadražil, stavební dozor (INTEGRA stavební projektová kancelář v Pelhřimově autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, soudní znalec): Jak se dozoruje v Nosislavi? Spíše obtížně. Vysvětlím. Nejlepší spolupráce je s Diakonií ČCE, kterou zastupuji. Velmi dobrá je spolupráce s projektantem, který se staví vstřícně ke všem problémům, jež se na stavbě objeví. Respektuji jeho výslednou vizi a snažím se k ní stavební firmu OSP Moravský Krumlov vést. Tu řadím podle svých dosavadních zkušeností po kvalitativní stránce na mírně nadstandardní úroveň. Válčíme spolu v mezi korektních pravidel a kompromisů, které jsou dány rozevírajícími se nůžkami, tj. rozdílem mezi požadavky projektu a vysoutěženou zakázkou na základě nejnižší ceny. Právě nešťastné znění zákona o veřejných zakázkách a přístup kontrolního orgánu všem zúčastněným stranám práci ztěžují a komplikují. Obdobně to ale funguje na všech stavbách s výraznou dotací státu. Doufám, že stavba Chráněného bydlení v Nosislavi bude v létě zdárně dokončena. Můžete vyjmenovat vaše nejdůležitější projekty a dozory? Rekonstrukce evangelického kostela v Moravči, stavební dozory: staveb ročně, nejmenší Penzion pro seniory Červená Řečice (7 bytů, 13 mil. Kč), největší Pacov (přes 50 bytů, 95 mil. Kč). Dokumentace staveb: přes 50 projektů ročně největší projekt: asi 2letá projektová účast na stavbách pro Jadernou elektrárnu Temelín. Vladimír Svoboda Nosislavské písničky Vážení čtenáři, v naší obci v současnosti roste zájmem o folklor, namátkou uvedu např. vznik souboru místních mužáků, ženského pěveckého sboru či nově zavedené Babské hody. Bohužel většina snah o oživení života obce v tomto směru končí u melodicky i vizuálně líbivějšího výběru z nejrůznějších oblastí Moravy, např. z Dolňácka, Podluží či Hanáckého Slovácka. Nechci tímto nijak hanět rozvíjející se kulturní život v obci, ale mrzí mě, když slyším od spoluobčanů názory, že např. žádné vlastní původní písničky nemáme nebo že náš kroj se nedochoval a na hody se zde chodilo vždy v kyjovských. Touto cestou bych vám rád dokázal, že naše obec byla svého času, co se lidové hudby týká, osobitou oblastí s vlastním rázem, pouze již nežijí pamětníci, kteří by to potvrdili. V následujících pěti číslech zpravodaje bych pak rád postupně publikoval vždy jednu píseň pocházející z Nosislavi. V prvním čísle tohoto miniseriálu je nutné uvést podrobnosti k publikovaným materiálům. Notové zápisy lidových písní po celé Moravě sbíral Leoš Janáček a jeho spolupracovníci do roku 1930, kdy vybrané z nich vyšly v Moravských písních milostných. Za účelem sběru vydal Janáček výzvu do novin, na kterou odpovědělo velké množství lokálních patriotů a amatérských folkloristů, kteří mu zaslali notové zápisy toho, co se zpívalo v jejich obcích. Výsledkem byla obrovská databáze písní z většiny moravských obcí. Tu v současnosti vlastní Etnologický ústav AV ČR, který po předchozí domluvě dovoluje zájemcům nahlédnout do svých archivů. V nich se nalézá 18 původních písní z Nosislavi. První z nich, kterou uvádím, je: Když jsem šel okolo háje zeleného. Zapsána byla roku 1907, stejně jako všechny ostatní, a sběratel uvedl, že mu ji zpíval nejmenovaný zpěvák stár 50 let. Nutno podotknout, že já osobně nemám žádného hudebního vzdělání, hodnocení melodie proto musím přenechat vám, čtenářům. Lukáš Novotný Zdroj materiálu: Dokumentační sbírky a fondy Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i, Praha, pracoviště Brno, sign. A21/12. 7

8 Kdo je kdo v redakci Nosislavského zpravodaje? Pro všechny čtenáře, kteří mají chuť se dozvědět, kdo v současné době stojí za tím, že si každý druhý měsíc můžete přečíst Nosislavský zpravodaj. Další osobou v redakční radě je Martin Burian. Pochází z rodiny, jejíž kořeny jsou s Nosislaví pevně spjaty. Je nebo byl členem různých spolků (dobrovolní hasiči, myslivci, KSŠK, ochotnické divadlo atd.). Na to, jak je stár, nebo mlád, má za sebou již bohaté životní zkušenosti. Proto jsem se zeptala: Jaké bylo dětství malého Martina Buriana? Máš nějaký zážitek, který ti navždy bude připomínat Nosislav nebo léta ve škole? V dětství jsem se asi nijak nelišil od ostatních dětí. Samozřejmě že mi občas někdo řekl Ty seš ale komediant! nebo něco podobného, ale to určitě zaslechne v mládí většina. Ve škole jsme byli malá třída. Bylo nás jen jedenáct. Naší učitelkou byla paní Prokopová, která každé pondělí na malou tabuli vedle okna nakreslila nový obrázek. Jednou to byla vrána, jindy kousek krajiny, a my jsme se tak na pondělí vždy těšili. Vzpomínám si, že když jsme měli čtení, posadila nás za svůj stůl, před nás dala dřevěný rám a říkala: Teď je to, jako byste byli v televizi, tak se snažte. A pokud to do té televize někdo z vás dotáhne, bude to takové potěšení pro nás učitele, že jsme vám dali základ. No, do televize už to asi nedotáhnu, ale doufám, že aspoň některý z mých výkonů by ji potěšil. O tom, že jsi ukončil působení v KSŠK, jsme se zmínili minule. Začal jsi pracovat jako místostarosta a přijal také účast na práci ve zpravodaji. Co tě k těmto změnám vedlo? KSŠK byla obrovská zkušenost, za kterou jsem velice rád! Sice jsem původně ani nepomýšlel na to, že ji někdy povedu, ale nějak se to tak vyvinulo. Byl to tým lidí, kteří chtěli dělat něco pro ostatní, a tak nebyl problém se do čehokoliv pustit. Pro mě to ale byl docela velký žrout času a navíc po těch letech už to bylo čím dál stejnější, a tak jsem se rozhodl nechat prostor novým lidem s novými nápady. A abych té Nosislavi ještě k něčemu byl, rozhodl jsem se jít podívat do redakce zpravodaje. Pak ale přišly volby a ze mě se stal místostarosta, takže zas až tak oddych u mě nenastal, ale je to něco nového, tak se snažím O tom, že máš ke kultuře blízko, víme snad všichni. Jsi výmluvný moderátor různých akcí a viděli jsme tě v poslední době hrát v představení ochotnického divadla z Hustopečí. Jsi herec nebo komediant? Co se pro diváky chystá nového? Ano, zkusil jsem si už leccos a těší mě podpora okolí, za což všem děkuju. Jestli jsem herec, tak nutno dodat amatérský. Zahrát si divadlo se souborem FOOR jsem šel především proto, abych se něčemu přiučil a mohl to předat dál místním ochotníkům. Jejich kvalita rok od roku roste a už nestačí, aby je vedl někdo bez zkušeností. Nové pro diváky by mělo být další Vinobraní, respektive divadelní scénka, kterou teprve v těchto dnech začnu psát. Chtěl bych zopakovat i pohádku, která u místních měla úspěch, ale zatím na ni nebyl prostor, protože zkoušky na Tlustý prase byly hodně intenzivní. Tedy pohádka je zatím budoucností. Chtěl bys něco sdělit jen tak? Chtěl bych jen tak říct, že Nosislav je dědina. Je to venkov a to by si všichni měli uvědomovat. Lidi, nepřehlížejte se jako v centru velkoměsta! Pozdravte se dobrý den nebo zdarec, ale nedělejte, že ten, kdo jde proti vám, tam není. Učte to i své děti a uvidíte, že pak všichni budeme mít k sobě blíž. Děkuji za rozhovor a těším se na naši spolupráci v redakci. Libuše Konopíková Vizitka Martin Burian - pochází z Nosislavi a žije v Nosislavi - absolvoval SOU a U Hustopeče obor elektronik, pracuje jako servisní technik kopírovacích strojů - věk 31, svobodný 8

9 Včelařství na Židlochovicku Nedávno jsme se s manželkou přistěhovali do Nosislavi. Při té příležitosti jsme dovezli i naše včelky a během hledání vhodného stanoviště jsem se dal do řeči s panem V. Svobodou, který se zmínil, že by bylo pěkné napsat něco do Nosislavského zpravodaje. A tak předkládám pár informací a myšlenek ze života včelaře. Nosislavští včelaři tvoří v ZO Židlochovice Českého svazu včelařů nezanedbatelný podíl; z 62 členů jich v Nosislavi žije 13 a pečují o cca 130 včelstev. Včelstva jsou chována převážně v zástavbě anebo v blízké krajině, která nabízí poměrně vydatnou snůšku. Díky těmto včelařům se můžeme radovat z pěkné úrody nejen ovoce, ale i zeleniny. Opylení včelou zvyšuje výnosy až o 30 %, což je významný podíl, a tak jsou osvícenější zemědělci dokonce ochotni platit za přísun včelstev k rozkvetlým plodinám. Včela je nejvýznamnějším opylovačem v krajině a jistě jste si všimli, jak vám létají po zahrádkách a opylují při tom nejen stromy. Někdy je můžete zahlédnout i při sběru vody. Pokud vám to nevadí, můžete jim na hladinu vody dát dřívko, ze kterého se jim voda lépe sbírá a včelky se neutopí. Bohužel, v nouzi může včela navštěvovat i bazény pak bych majitelům doporučil udělat napáječku třeba u sudu s dešťovou vodou. Bude se líbit nejen včelám, ale i všudypřítomným ptákům, kteří též pomáhají zahradě od nežádoucích hmyzích škůdců a nastolují rovnováhu ve vaší minipřírodě, abyste nemuseli užívat chemické prostředky. Inu, příroda myslela na vše, to jen člověk z té harmonie vystoupil. Když začíná včelařské jaro, můžeme včelky na svých zahrádkách potkat nejprve na lískových keřích, kde sbírají první větší množství pylu, následně na sněženkách aj. V době psaní tohoto článku, 2. května 2015, již máme odkvetlé meruňky i broskvoně a v plném květu se nyní nachází jabloně a za humny řepka, která je pro včelaře jednou z významných rostlin. Následuje ji nektarodárný akát. Vzápětí po jeho odkvětu můžeme slyšet včelky na lípě, ta je tu hojně vysazovaná, za což jménem včeliček a včelařů děkujeme. Při výběru, zda zasadit malolistou anebo velkolistou, preferujte lípu malolistou. Když se zadaří, i náš lužní les pustí trošku medovice. To je sladina, již vylučují mšice, sídlící na různých stromech. To už jsme v půlce července a nastupuje poslední významná nektarodárná rostlina, a tou je slunečnice. Slunečnici zdejší zemědělský podnik nepěstuje, ale občas bývá vyseta v okolních polních tratích, takže i z ní můžeme získat med, případně za takovou snůškou se včelstvy kočovat. Včelaři od půlky července do cca půlky srpna odeberou včelkám poslední med a ihned začnou přikrmovat. Na takto získaných zásobách včelky přežijí zimu. Také v tuto dobu probíhá povinné přeléčení proti parazitnímu onemocnění kleštíkem včelím (Varroa destructor). Léčí se prakticky až do Vánoc. Po dlouhé zimě následuje jaro plné očekávání, ale v poslední době i zklamání z uhynulých včelstev. Díky dvěma po sobě teplým zimám se kleštíku v úlech velmi dařilo a většina včelařů hlásila na jaře vysoký podíl úhynů blížící se k 30 % včelstev. Mnohdy i více, tak jako u nedávno zesnulého dobrého včelaře, důvěrníka pro Nosislav pana Františka Rohrera. Snad byl se svými včelkami tak spjat, že odešli spolu Zbylé včelky však rozmnoží ke cti pana Františka jeho rodina. Včelaři se mezi sebou oslovují přátelé a přejí si, ať jim to lítá. Čtenářům nevčelařům přeji za nás včelaře, ať lítá i k vám a máte z tohoto pracovitého, skromného hmyzu užitek na zahrádkách a v kuchyni vždy alespoň jednu sklenici medu. Přeji krásně rozkvetlý rok Jindřich Kříž, předseda ZO ČSV Židlochovice 9

10 Moto koutek fotografie na straně 12 Vážení čtenáři, s příchodem jara začíná nová sezona nejen na polích a ve vinohradech, ale také pro motoristy, a to především pro milovníky a fandy jednostopých vozidel. V Nosislavi již několik let působí skupina motorkářů H2O Racing Team, která každý rok pořádá projížďky jak na moderních a silných strojích, tak i na strojích generace našich otců a dědů. Právě tyto stroje a jejich majitele bych vám chtěl představit. Jedni z nich jsou můj soused Jiří Mahovský a kolega z branže Roman Svoboda. Kdy ses, Jiří, začal o veterány poprvé zajímat a kolik jich máš? Začalo to asi před třemi roky, kdy jsem si koupil první stroj. Do dneška mám tři motorky a doufám, že do budoucna ještě nějaké přibudou. Jaké motorky vlastníš? Jsou to nejznámější a nejrozšířenější té doby: Jawa Stadion ty mám dvě (rok výroby ) a Jawa 550 přezdívaný Pařez (rok výroby 1957). V jakém byly stavu, když jsi je koupil, a co všechno se opravovalo? Úplně všechno. Motorky byly ve velmi špatném stavu a samozřejmě nepojízdné. Začalo to vždy úplným rozebráním motorky. První věc bylo roztřídění součástí, které půjdou opravit nebo které se dají koupit, a nakonec pár věcí, které se musí nechat vyrobit. Na opravě každé motorky se podílelo několik dalších lidí. Někdo provedl opravu rámu a kapotáže plus lakování, další generální opravu motoru. Další v pořadí bylo čalounění sedadla, které se taky muselo kompletně předělat. Také nový chrom na ráfcích kol. Oříškem bylo pořízení nových pneumatik, které se těžko shánějí. A v poslední řadě i elektrická instalace, která se kompletně vyměnila. Touto cestou bych chtěl poděkovat panu Jaromíru Šťastnému, díky kterému se vše podařilo. Romane, kdy ty jsi začal s veterány a jaké máš motorky? Je to asi tak stejné jako u Jirky: zhruba tak před třemi roky, kdy jsem si spravil první motorku. Dnes mám: Jawa 550 přezdívaná Pařez, Jawa Stadion S22 (rok výroby 1960), Manet 90 (rok výroby 1949) a Honda 500 CX přezdívaná Bahenní pumpa (rok výroby 1982). Jak u tebe probíhaly opravy a jak dlouho? Jak už řekl Jirka, motorky byly ve velmi špatném stavu a nepojízdné. Po rozebrání a očištění všech dílů jsem se pustil do hledání fotografií, jak by motorky měly vypadat. Lakování a opravu motoru jsem si udělal sám. Spoustu času zabere hledání výrobců náhradních dílů. Motorky se opravovaly většinou v zimě, aby byly připraveny na letní sezonu. Už se moc těším na další vyjížďky, které se konaly i v minulých letech. Závěrem bych všem popřál mnoho bezpečně najetých kilometrů a hodně trpělivosti při opravách dalších skvostných veteránů. Většina motorek bude k vidění na dalších závodech Fechtl cup Petr Zechmeister Pálení čarodějnic Ve čtvrtek 30. dubna jsme se opět sešli na tradičním Pálení čarodějnic. Účast byla opravdu veliká, a tak bylo o dobrou náladu postaráno. Děti malovaly, jezdily na kolech, ručkovaly po laně, ty menší zase zabavila hromada písku. Samozřejmě nechybělo opékání špekáčků, po kterých se mnozí z nás olizují ještě dnes. Po sepsání přáníček, která se uložila do kapsičky čarodějnice, přišla řada na dlouho očekávané zapálení hranice i s čarodějnicí. Bylo to napínavé, protože hranice byla postavena poctivě a nechtěla spadnout. Některé děti odmítaly odejít, dokud nespadne i s čarodějnicí. Nakonec se dočkaly a k domovům jsme odcházeli tak, jak to má být, s úsměvy a plnými bříšky. Poslední vytrvalci po sobě i uklidili, za což jim patří velký dík, a už teď se jistě všichni těšíme, až se na Pálení čarodějnic uvidíme zase příští rok. Marie Crháková 10

11 Malí hasiči Tento rok je plný událostí, tak se s vámi o pár z nich podělím. Ve čtvrtek 5. března 2015 jsme měli v kroužku návštěvu zdravotní sestřičky Barušky Mahovské. S dětmi si dvě hodiny povídala o práci záchranáře a jak správně poskytnout první pomoc, vše jim ukázala a pohotově zvládla odpovídat na jejich všetečné otázky. Naši malí hasiči už vědí, jak reagovat, když najdou někoho v bezvědomí, jak najít tep, jak správně masírovat srdce, jak poznat vážnost popálenin anebo jak ošetřit zlomeninu. Víte třeba, kolik tepů za minutu má zdravý člověk anebo kolikrát vdechnout a stlačit hrudník u dospělého a kolikrát u dítěte? My už ano! Děti se na závěr přednášky obvázaly a vyzkoušely si, jak se ošetřuje třeba úraz hlavy, potřísnění očí kyselinou nebo úraz nohy a ruky. Ještě jednou děkujeme za ochotu Barušce Mahovské. Určitě to bylo pro děti hodně poučné. Jménem hasičů bych chtěla poděkovat rodině Smoleňákových za to, že nám pro děti zapůjčila pozemek u hospody. Děti mají možnost trénovat hned u hasičky, což je velká úspora času, který můžeme využívat právě při trénování třeba útoku na sucho, a při nenadálé nepřízni počasí se mají kde schovat. 28. března 2015 se děti a hasiči sešli, aby si pozemek vyčistili a vyhrabali suchou trávu. Určitě jste si všimli změny. Také bych touto cestou chtěla požádat místní mládež, co se u tohoto pozemku schází, aby tam neodhazovala odpadky a hlavně sklo. Děti tam trénují a mohly by se zranit. Děkujeme! 11. dubna 2015 proběhl v Nosislavi sběr železného šrotu. Hasiči pilně sváželi od rána až do pozdních odpoledních hodin vše, co jste jim před dům nachystali. Moc všem děkujeme nejen za železo, ale i za občerstvení, které jim bylo poskytnuto. Práce to tentokrát nebyla snadná, ale hasiče máme šikovné a zvládli vše odvozit. Výtěžek opět poputuje na vybavení hasičky. Větší část tentokrát padne na vybavení pro děti, které už potřebují s něčím trénovat na závody. Všem spoluobčanům děkujeme! Děti byly osloveny, aby se zúčastnily celorepublikové akce Ukliďme Česko, která proběhla 18. dubna Sešlo se 13 dětí to jsou skoro všechny, co chodí do Hasiče. Přidali se k nám i velcí hasiči a společně jsme se vydali uklízet Slatinu. Cílem byl starý a nový rybník. Nasbíralo se zde překvapivě mnoho smetí, především lahví od piva. Dále dokonce i pneumatiky a jedna rarita dopravní kužel. Děti tato akce bavila a my jen budeme doufat, že ony se takto k přírodě chovat nebudou. 8. května Tak a dnes je ten velký den! Celý rok se poctivě snažíme a trénujeme. Děti dostaly pozvánku na první závody, a to do Přísnotic. Velká nervozita jak u dětí, tak u vedoucích přetrvávala až do pátku. Vybavení došlo na poslední chvíli, ale záložní plán byl nachystaný a okolní jednotky byly ochotny pomoci, kdyby bylo třeba. Hasiči jsou zkrátka jedna velká rodina a už od mala je učíme heslu: Musíme si pomáhat. V pátek ráno vyjela čtyřčlenná kolona v čele s naším novým výjezdovým autem směr Přísnotice. Přijetí bylo vřelé a všichni byli ochotní cokoliv vysvětlit a pomoci. V naší kategorii bylo 11 družstev. Hned první disciplína útok (byl jen jeden pokus). Děti měly bohužel jeden karambol, kdy se jim rozpojily hadice, ale nezmatkovaly, znovu vše zapojily a čas měly i tak úžasný. Sklidily za svůj výkon a hlavně za odvahu poprat se s nesnází velký potlesk a taky uznání od ostatních družstev. Tady jsme skončili jedenáctí. Další disciplínou, kde jsme ztrátu z útoku nahnali, byla štafeta dvojic. Opravdu úžasná spolupráce! Jen jeden trestný bod a čtvrté místo. A poslední možnost byla štafeta 4 x 60 m tam bojovaly děti jako lvi a vybojovaly sedmé místo. Tuto štafetu si děti nemohly ani pořádně natrénovat, neboť nám ještě chybí cvičná kladina, překážka na přeskočení, a co nejvíc chybělo, byly hadice na tuto disciplínu, které došly dva dny před závodem a ještě se musely upravovat. Ale děti jsou moc šikovné a popraly se s tím mávnutím ruky. Celkové pořadí v závodech v Přísnoticích je osmé místo. Prostě do začátku úžasné a hlavně děti to braly jako zábavu. Šlo přece o to, aby si to zkusily a hlavně se u toho bavily. Naše děti tento sport dělají pro zábavu a ne, abychom za každou cenu nosili body a trofeje. Na tom budeme časem pracovat a musí k tomu přijít samy a ne být do toho tlačené, jako to tam bohužel některé týmy předvedly. Jejich svěřenci pak byli smutní, když odjížděli bez trofeje. Malí Nosislaváci odjeli s úsměvem na tvářích a s čokoládou v ruce (tu ode mě dostali jako odměnu a určitě je také potěšila). Strávili jsme krásné páteční dopoledne a společně s rodiči můžeme říct, že jsme na naše děti z Hasiče hrdí! A také naše družstvo mělo nejvíce fanoušků, a to je víc než medaile. Určitě proběhne oslava s celým kroužkem. A tu si zaslouží všechny děti jsme přece tým a příští závod mohou jet děti v jiné sestavě. Teď bych chtěla moc poděkovat lidem, kteří pomohli s přípravami závodů. Asi nejvíc si poděkování zaslouží strojník Rudolf Bílek nejen že připravil stroj na závod a dětem pustil vodu tak, jak bylo potřeba, ale také dva dny před závody, kdy dorazilo úplně nové vybavení, po práci až do noci brousil a upravoval hadice, aby děti mohly vše bez obtíží spojit. Dále vedoucím Lucii Bartuškové a Honzu Nekvapilovi i díky nim jsou děti na závodech. No a další díky je Eliášům, Petru Nečasovi a také Petru Sedlovi ten nám děti odvezl a zase v pořádku přivezl. Také děkuji hasičům ze Židlochovic za zapůjčení rozdělovače na štafetu. 11

12 No a za mě snad už jen tři věci na závěr: Malý skromný slib brzo dovézt medaili; tajné přání nový stroj, jelikož ten náš je takový spíš unikát; sen aby děti dojely na závod s renovovanou Tatrou 805 (kačenou). Ale doufejme všichni a časem se splní vše... Hana Bílková Moto koutek fotografie k článku na straně 10 Nosislavský zpravodaj. Vydává Úřad městyse Nosislav. Vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího čísla bude 10. července Náklad 470 výtisků je neprodejný a je bezplatně dodáván občanům do domácností. Nevyžádané rukopisy nevracíme, články nehonorujeme. Inzerci přijímá Úřad městyse. Aktuální informace se nachází na Redakční rada: Libuše Konopíková, Vladimír Svoboda, Martin Burian, Kamil Rozek, Petr Zechmeister. Jazyková úprava: Lenka Dobrovolná. Hlavička grafika: Vítězslav Válka, foto: Pavel Konopík, Milada Válková, Vítězslav Válka. Tiskla firma Karla Vodáka Děkujeme všem, kteří se podíleli na obsahu a zpracování tohoto vydání. Příspěvky a podněty zasílejte na: Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem E

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Na jaře proběhlo v Kameni mnoho zajímavých událostí a další se chystají na léto. Rád bych Vás o všech stručně informoval.

Na jaře proběhlo v Kameni mnoho zajímavých událostí a další se chystají na léto. Rád bych Vás o všech stručně informoval. Aktuality z obce Kámen Na jaře proběhlo v Kameni mnoho zajímavých událostí a další se chystají na léto. Rád bych Vás o všech stručně informoval. Po půlročním azylu v náhradních prostorech se obecní úřad

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Názory občanů sídla VŠECHLAPY

Názory občanů sídla VŠECHLAPY Názory občanů sídla VŠECHLAPY VIII. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Všechlapy : osob z celkového počtu

Více

ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne

ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne 24.2.2016 Přítomní: Schuster Milan, Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Konečný Roman, Koutný Tomáš, Málek Miroslav, Silnica Marek, Pitrová Dana, Drabálek

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 60. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 25.01.2017 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Muchova 267, Chlumec Usnesení č. 1/60R/2017 Schválení

Více

Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Ing. Kocman Bronislav, Ing. Lambot Jan

Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Ing. Kocman Bronislav, Ing. Lambot Jan MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty,

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, březen 2007 číslo: 2 Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, jelikož odezvy, které jsme zaznamenali na náš první Studenský občasník, byly kladné, máme tu pro Vás druhé vydání,

Více

Názory občanů sídla LÁNY

Názory občanů sídla LÁNY Názory občanů sídla LÁNY III. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Lány: 4 osob z celkového počtu 46 lidí

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-50-2016 Termín jednání 31. srpna 2016 Začátek jednání 15:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Ročník 19 Číslo 9. Slovo starostky. Vážení občané,

Ročník 19 Číslo 9. Slovo starostky. Vážení občané, Ročník 19 Číslo 9 Slovo starostky Vážení občané, Před nějakým časem jsme pořádali sbírku pro povodní postiženou obec Putim. Děkuji všem, kteří přispěli a prokázali, tak svoji solidaritu a dobrou vůli.

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ VIII/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Chuderov ze dne

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Chuderov ze dne Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Chuderov ze dne 25.5.2011. schvaluje usnesení č. 1 Zastupitelstvo obce Chuderov určuje a schvaluje ověřovateli zápisu p. Josefa Šindeláře ap. Jana Novotného,

Více

Mozaika. Cirkus Berousek

Mozaika. Cirkus Berousek 1 Úvodník Loňští deváťáci nás ujišťovali, že nám devítka uteče jako voda. Teď už vidíme, že měli pravdu. Než jsme se rozkoukali, už máme za sebou první čtvrtletí. A co je neméně důležité, uplynulo i dalších

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 4. 12. 2014 od 18:00 hodin. Omluveni:

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 4. 12. 2014 od 18:00 hodin. Omluveni: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 4. 12. 2014 od 18:00 hodin. Přítomni: Vendula Musilová René Neufuss Iveta Nyčová Jana Rajmová Bob Šviha Lubomír Tichý Bohumil Zach Omluveni:

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Zápis č. 5 z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Nosislav konaného dne od hodin v zasedací místnosti radnice

Zápis č. 5 z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Nosislav konaného dne od hodin v zasedací místnosti radnice Zápis č. 5 z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Nosislav konaného dne 22. 04. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti radnice Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů ZM (viz příloha č.

Více

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Bc. Pavla Seveldová

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Bc. Pavla Seveldová MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Hlasování č.1 pro 7 proti 0 zdržel se 0

Hlasování č.1 pro 7 proti 0 zdržel se 0 Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 10. zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr.

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. Jiří Stockmann Aktuálně: CO SE DĚLO NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ

Více

Zápis č. 5 / 2009 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 4.6.2009 od 17:15 hodin U Libuše

Zápis č. 5 / 2009 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 4.6.2009 od 17:15 hodin U Libuše Zápis č. 5 / 2009 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 4.6.2009 od 17:15 hodin U Libuše 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti Přítomni: 7 členů obecního zastupitelstva viz prezenční

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-52-2016 Termín jednání 29. září 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc. Školní projekt. Den Země

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc. Školní projekt. Den Země Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 120. výročí založení školy pro sluchově postižené

Více

Projev předsedy na výroční členské schůzi dne 5.3.2011 ( činnost organizace v roce 2010)

Projev předsedy na výroční členské schůzi dne 5.3.2011 ( činnost organizace v roce 2010) Projev předsedy na výroční členské schůzi dne 5.3.2011 ( činnost organizace v roce 2010) Dámy a pánové,vážení přátelé včelaři, zdravím Vás na dnešní výroční členské schůzi ve Střední odborné škole veterinární

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 11/2016

Z Á P I S č. 11/2016 Z Á P I S č. 11/2016 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 11. 5. 2016 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D., František Hudek Omluveni: Ing. Jiří

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním Včelařství je starodávná lidská činnost přímo spojená s přírodou. Učí nás přírodu pozorovat, chápat, respektovat a chovat v úctě. Med je jen zlomkem užitku, který nám včely dávají. Mnohem důležitější je

Více

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bc. Pavla Seveldová Omluveni: Bejdák Karel

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bc. Pavla Seveldová Omluveni: Bejdák Karel MĚSTYS DRNHOLEC ZÁPIS Z 32. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC KONANÉ DNE 11.04.2016 V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 22. 7. 2015 v obřadní síni obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 22. 7. 2015 v obřadní síni obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Hosté: Začátek: Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 22. 7. 2015 v obřadní síni obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Jurčíková Helena, Mgr. Kopecká Jarmila,

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-49-2016 Termín jednání 27. července 2016 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší (příchod

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Z Á P I S. Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Z Á P I S. Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. Z Á P I S z 13. zasedání Zastupitelstva obce S o b ě c h l e b y, které se konalo dne 23. 6. 2016 od 18:00 hodin v sále kulturního domu v Soběchlebích čp. 123 1. Zahájení Zasedání Zastupitelstva obce Soběchleby

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod.

Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod. Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 5.1.2016 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ----------------- Neomluveni:

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Raná č. 4. konaného dne 9.11.2015 od 18 ti hodin v zasedací místnosti. Obecního úřadu Raná

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Raná č. 4. konaného dne 9.11.2015 od 18 ti hodin v zasedací místnosti. Obecního úřadu Raná 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Raná č. 4 konaného dne 9.11.2015 od 18 ti hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Raná ad 1/ Zahájení Přítomné na zasedání přivítal starosta obce. Dále konstatoval,

Více

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Informace o výsledcích dotazníkového šetření z června 2013 připravila Darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce,

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

1. Žádost o koupi pozemku v zóně Za Podjezdem

1. Žádost o koupi pozemku v zóně Za Podjezdem Zápis č. 10 ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 06.06.2016 v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Adam Kalous, Ing. Pavel

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka 16. ledna 2014 "Od Nilu na Vrabčák"

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka  16. ledna 2014 Od Nilu na Vrabčák V sobotu 11. ledna 2014 proběhla v našem Domově Tříkrálová sbírka. Koledníci z Deblína s charitní pokladničkou navštívili naše klienty na pokojích i řádové sestry. Výtěžek sbírky byl odevzdán na potřeby

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 Obsah 1. Úvodní slovo...3 2. Základní údaje... 4 3. Členové spolku ke dni registrace... 4 4. Kontaktní informace...4 5. Logo...5 6. Účel spolku...5 7. Patron spolku...5 8. Charakteristika

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem.

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem. Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 23. 5. 2011 od 18.00 hodin ve slavnostní síni Zámecké restaurace v Cholticích Zahájení zasedání

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2.

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. 2017 Přítomni dle

Více