VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH"

Transkript

1 ŘÍJEN 2011 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH V době konání hodů, jak se na souse dy patří, si lásku, úctu a přáte ls tví prokazovat musíme. /Vedrovické hodové právo/ Obsah: Slovo starosty Radnice informuje Noční požární útok Mateřské centrum ČTYŘLÍSTEK Koně z Vedrovic pokořili Prahu Vedrovické školy Pracovní stáž v Indii Putování po Podkarpatské Rusi Zprávy z muzea Kostel sv. Kunhuty Byly války Společenská kronika Odkanalizování Vedrovic Léto v pohybu Kalendář akcí pro všechny

2 Slovo starosty Vážení spoluobčané, tak už to začne Takto jsem měl připraveno svoje původní slovo starosty. Bohužel, bylo nutné je změnit. I když máme za sebou všechna výběrová řízení, dokumenty ohledně příprav stavby jsou na poskytovatele dotace (Státní fond životního prostředí) odeslány téměř všechny, chybí nám to nejdůležitější stavební povolení. To nebylo vydáno, protože firma Agros nesouhlasí s vedením kanalizace přes svůj pozemek. Nezbývá nám nic jiného, než hledat jiné řešení této části projektu. Osobním zklamáním je pro mne přístup montážní firmy k instalaci repliky větrného kola. Ačkoliv jsme věnovali přípravám z naší strany velikou pozornost a firma SIGMA Hranice projevila vstřícnost, profesionalitu a zkušenost, nepodařilo se firmě Zámečnictví Krejčí dotáhnout svoje úkoly do konce a repliku kola instalovat zpět na stožár. Snad to vyjde na čtvrtý pokus? Je téměř jisté, že nás bude limitovat počasí. Ve víru příprav stavby kanalizace, starostí s montáží kola a nezvykle pěkného počasí jsem si málem nepřipustil, že už přišel podzim. Závěrečné práce na polích vrcholí, všichni se připravují na to, že bude za nedlouho zima a s ní také sníh. Obracím se na Vás proto s prosbou o spolupráci se zimní údržbou chodníků, které máte každý před Vaším domem. Možnosti zajištění těchto prací po Novém roce budou pro obec omezené. Děkuji Vám tímto předem za pochopení. Váš starosta Richard Janderka Radnice informuje Čistička odpadních vod a tlaková kanalizace Projekt ČOV a tlakové kanalizace vstupuje do stádia realizace. Byl vybrán technický dozor stavby firma AP Investing, Brno a její zhotovitel EVT Stavby Svitavy. V říjnu byl vybrán poskytovatel investičního úvěru na dofinancování celého projektu. A po podpisu smlouvy o dotaci se může začít stavět Bohužel, na tento moment si budeme muset ještě nějaký čas počkat. Ačkoliv jsme všichni věřili tomu, že bude 14. října potvrzeno stavební povolení, nestalo se tak. Problém je jediný a pro všechny zúčastněné nepochopitelný firma Agros nám nedala souhlas s vedením výtlačného řádu na čističku do Kubšic přes pozemek, který je v jejich vlastnictví. Jde o část cesty v délce cca. 50 m, která jde podél bočního vjezdu do firmy a pokračuje dále na Kubšice. V této části cesty je již uložen také plynovod a optický kabel. I když jsme se s firmou Agros snažili od ledna dohodnout, odešli jsme s nepořízenou. Aby mohla stavba začít, hledáme možná řešení. Bude nutné změnit projekt, obejít tuto část přes jiné pozemky a tyto úpravy projednat v rámci stavebního úřadu. Už teď je jasné, že zpoždění bude minimálně tři měsíce. Celá stavba by měla být dokončena za rok a půl. Plán stavby bude ještě aktualizován, nicméně jeho osnova zůstane. Původní záměr byl, že stavba začne výstavbou ČOV a výtlačným řádem do Vedrovic, aby se minimálně zasahovalo do polí během vegetace. Bude následovat realizace kanalizace v Kubšicích a Vedrovicích. Před touto částí stavebních prací bude provedena aktualizace umístění jímek u jednotlivých domů a svoláno setkání občanů v kulturním domě, aby zhotovitel i technický dozor podal konkrétní informace o průběhu celé akce a zodpověděl Vaše dotazy. Závěrečnou fází budou vedlejší výtlačné řády v každé z obcí. Připojování domácností se bude dít po etapách, dle ulic. Informace o připojení se dozví každá domácnost s dostatečným předstihem. Vzhledem k tomu, že jsme zaznamenali několik dezinformací, co se nároků na domácnosti týká, uvádíme požadavky, které si bude zajišťovat každá domácnost: 1. Gravitační přípojka odpadu do domovní šachty tlakové kanalizace potrubím Ø150 - výkop, instalace, zasypání - vzhledem k možnostem zhotovitele stavby, bude možné dodat toto potrubí za příznivější ceny 2. Připojení napájení šachty kabelem CYKY 5x2,5mm (souběžně s gravitační přípojkou) a jeho revize 3. Jištění připojení napájení šachty jističem 16A (třífázový) - individuálně se bude řešit připojení na 220V 4. Zajištění projektu a územního souhlasu ke gravitační přípojce - je možné podat hromadnou žádost o územní souhlas (domovní přípojky do 50 m) prostřednictvím Obecního úřadu - je možné zajistit vypracování projektu pro více domácností najednou, čímž se sníží jeho cena Celková cena se pak bude odvíjet také od toho, zda Vám bude výkopové práce dělat firma nebo si toto zajistí každý svépomocí. Budeme se snažit být každému nápomocni, dle našich možností. Richard Janderka Starosta obce Vedrovice komplexní pozemkové úpravy Komplexní pozemkové úpravy ve Vedrovicích dospěly po devítiletém maratonu do svého finále. Byla provedena rebonitace půdy Byl vypracován plán společných zařízení S vlastníky pozemků byly projednány navrhované změny a každý se k nim mohl vyjádřit. Bylo uskutečněno několik jednání Sboru zástupců, kde se projednávaly připomínky, návrhy a schvalovaly se změny. S pozemkovými úpravami souhlasilo 91% vlastníků, 8% se nevyjádřilo, 1% vyjádřilo svoji připomínku, která byla projednána. Nyní je vypracován konečný návrh nového uspořádání pozemků a společných zařízení (cesty, biokoridory apod.) Do konce roku nás čeká ještě vystavení návrhu a závěrečné jednání s Pozemkovým úřadem a projektantem. Na začátku roku 2012 by pak měl Pozemkový úřad vydat Rozhodnutí o schválení návrhu. Požádal jsem Pozemkový úřad o sdělení zákonných norem, kterými se pozemkové úpravy ve svém průběhu postupně řídí, aby měl občan zajímající se o dění kolem pozemkových úprav jasnou představu. 2

3 Zde je jejich přehled: Dle 10 odst. 1 Vyhlášky 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav (dále jen vyhláška) nesouhlasí-li vlastník s novým uspořádáním pozemků, pozemkový úřad posoudí důvod jeho nesouhlasu a znovu s ním ve věci jedná. Po projednání všech námitek k návrhu uspořádání nových pozemků dle 11 odst. 1 zákona 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) pozemkový úřad oznámí na úřední desce, kde je možno po dobu 30 dnů nahlédnout do zpracovaného návrhu; návrh musí být vystaven též v obci. O vystavení návrhu pozemkový úřad vyrozumí známé účastníky a současně jim sdělí, že v této době mají poslední možnost uplatnit k návrhu své námitky a připomínky u pozemkového úřadu. K později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží. Po uplynutí doby podle odstavce 1 11 zákona pozemkový úřad svolá závěrečné jednání, na kterém zhodnotí výsledky pozemkových úprav a účastníky seznámí s návrhem, o kterém bude rozhodnuto. Poté dle 11 odst. 4 zákona vydá pozemkový úřad rozhodnutí o schválení návrhu. V případě odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav vyrozumí pozemkový úřad, který napadené rozhodnutí vydal, ostatní účastníky řízení o obsahu podaných odvolání veřejnou vyhláškou, a to se současným upozorněním na možnost vyjádřit se k předmětu odvolání do 7 dnů ode dne doručení veřejnou vyhláškou. Pokud odvolací orgán rozhodnutí pozemkového úřadu potvrdí, doručí jej jen odvolateli a ostatním účastníkům řízení oznámí rozhodnutí o odvolání veřejnou vyhláškou. Jestliže odvolací orgán rozhodnutí pozemkového úřadu změní nebo zruší, oznámí rozhodnutí o odvolání veřejnou vyhláškou a doručí všem známým účastníkům řízení. Rozhodnutí o schválení návrhu, které nabylo právní moci (dále jen schválený návrh ), pozemkový úřad předá katastrálnímu úřadu k vyznačení do katastru nemovitostí a zpracovateli pozemkové úpravy určí termín zpracování podkladů pro obnovu katastrálního operátu (tvorba obnoveného souboru SPI a SGI). Dle bodu 14.3 Návodu pro obnovu katastrálního operátu pro tvorbu obnoveného SPI a SGI se po poslední aktualizaci dat z ISKN zastaví na dobu co nejkratší všechny zápisy do katastru nemovitostí v obvodu pozemkové úpravy. Dle 11 odst. 8 zákona je schválený návrh závazným podkladem pro rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle 10 odst. 2 zákona, popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům a pro zpracování obnoveného souboru geodetických informací. Rovněž je závazným podkladem pro rozhodnutí o přechodu vlastnických práv k pozemkům, na nichž se nacházejí společná zařízení. Rozhodnutí podle odstavce 8 11 zákona (rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv) pozemkový úřad vydá po prověření, zda nebyla u příslušného soudu uplatněna žaloba proti rozhodnutí vydanému podle odstavce 4 11 zákona (rozhodnutí o schválení návrhu). Proti rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene vydanému na základě schváleného návrhu se nelze odvolat. Tímto rozhodnutím zanikají dosavadní nájemní vztahy, zatímní bezúplatné užívání a časově omezený nájem k předmětným pozemkům, kterých se rozhodnutí týká. Dle 11 odst. 12 zákona právní stav podle schváleného návrhu je závazný i pro právní nástupce vlastníků pozemků. Do vydání rozhodnutí pozemkového úřadu podle odstavce 8 11 zákona se v listinách o nabytí vlastnictví nebo jiného oprávnění k pozemkům (například v kupní smlouvě, v usnesení soudu o nabytí dědictví, v zástavní smlouvě) kromě nabývaných pozemků uvedou i jim odpovídající pozemky podle schváleného návrhu; údaje o nich poskytuje pozemkový úřad. Jednotlivé pozemky nebo jejich části nemůže jejich vlastník po schválení návrhu bez souhlasu pozemkového úřadu zatížit nebo zcizit. Dle 12 odst. 1 zákona pozemkový úřad zabezpečí, aby nové uspořádání pozemků bylo vytyčeno a označeno v terénu podle potřeby vlastníků, a to nejdříve po nabytí právní moci rozhodnutí podle 11 odst. 4 zákona. Vytyčení vlastnických hranic pozemků, jejichž lomové body jsou v katastru nemovitostí v souvislosti s provedením pozemkových úprav označeny trvalou stabilizací, nelze opakovaně hradit z prostředků státu. Pokud se vlastníci pozemků nedohodnou jinak, zahájí hospodaření na nově vytyčených pozemcích po sklizni úrody a provedení podmítky, tj. zpravidla k 1. říjnu běžného roku. Dle 12 odst. 1 zákona na základě schváleného návrhu pozemkový úřad po projednání se sborem a za jeho průběžné spolupráce stanoví s ohledem na potřeby vlastníků pozemků a se zřetelem na finanční zajištění postup realizace společných zařízení a dalších opatření vyplývajících ze schváleného návrhu. Dle 12 odst. 4 zákona společná zařízení realizovaná podle schváleného návrhu vlastní obec, v jejímž obvodu se nacházejí, nevyplývá-li něco jiného z rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. Věřím, že se každý k Rozhodnutí o schválení návrhu postaví zodpovědně, vše proběhne bez komplikací a pozemkové úpravy se uzavřou tak, aby se vytyčily nové pozemky a nejpozději k 1. říjnu 2012 mohl každý začít hospodařit na svém novém nebo staronovém pozemku. Richard Janderka starosta obce Literární kavárna - Móda a čas 3

4 Muzeum a informační centrum Archeologie dětskýma očima Již z minulého roku jsme měli od paní doktorky Marty Dočkalové z Brna slíbeno, že připraví zajímavou přednášku pro základní školu ve Vedrovicích. Naplánovali jsme přednášku na začátek školního roku, přesně 9. září v 10 hodin dopoledne. Paní doktorka se trochu i bála, jak vše dobře půjde a jestli to, co nám chce povědět, děti zaujme. Rytířské představení na hřišti Vedrovice měli zase to štěstí pozvat skupinu historického šermu TARANIS z Rosic u Brna. Rytíři se k nám sjeli 20. srpna v sobotu v 17 hodin. Organizátoři se předem modlili, aby vyšlo hezké počasí. Jejich prosby byly vyslyšeny a rytířské utkání se mohlo uskutečnit za krásného sluníčka a tepla. Představení mělo podobu příběhu, ve kterém jak jinak figurovaly za vším ženy a rytířská čest. V bojích řinčely meče a brnění a nechyběla ani odvaha. Z úst vypravěče mnicha bylo nakonec zlo poraženo dobrem a vše mělo být jak má. Předem jsme naplánovali všechny podrobnosti a scénář přednášky. Neopomněli jsme ozvláštnit přednášku exponáty z archívu Moravského zemského muzea v Brně, abychom si řečená fakta o nálezech z doby neolitu lépe představili. Dozvěděli jsme se, jaké nástroje lidé používali, z jakých byly materiálů a k čemu je používali, jak se postupně některé nástroje a techniky měnily. Ukázali jsme si zručnost tehdejších šperkařů náramky, náhrdelníky, spony na opasek. Po přednášce jsme si s paní doktorkou, ještě než odjela, popovídali, jaké máme štěstí, že žijeme v tak významné archeologické lokalitě a že bychom si toho měli vážit. Bc. Hana Ivanovičová, Muzeum a informační centrum Vedrovice K této pěkné podívané bylo připraveno i občerstvení a po představení hry nejen pro děti, kterými jsme se chtěli s prázdninami rozloučit. Mezi hry patřilo sražení plechovek míčkem, házení kroužku na terč, pinkání s míčkem a tenisovou pálkou, zkouška orientace a střelba míčem do brány. Cen bylo požehnaně, tak si každý něco odnesl, alespoň bonbony za splnění všech disciplín. Bc. Hana Ivanovičová, Muzeum a informační centrum Vedrovice 4

5 Práce s koňmi na hájence u Lišťáků Tuto akci jsme naplánovali na 24. září v sobotu ve 14 hodin a modlili se za hezké počasí. Na hájence chovají hlavně o arabské plnokrevníky a také koně pro práci v lese a na zapřažení do vozu. Paní Jana Rusnáková sama vymyslela program, při kterém jí ochotně pomohla rodina. Když jsme se pomalu scházeli, docela nás zajímalo, kolik lidí se přijde podívat. Bylo nás nakonec požehnaně, tedy hlavně děti. Nejprve jsme si prošli stáje a viděli stěnu slávy, kterou doplňují trofejemi z výstav. Potom jsme se netrpělivě postavili kolem ohrady a čekali, co nám s koňmi předvedou. Postupně je vyváděli ze stájí. V ohradě nám s nimi ukázali přehlídku na výstavách temperament, stavbu a držení těla. Zatím mají jen tři arabské plnokrevníky, ale kdo ví, třeba se ještě jejich chov rozroste. Dále jsme se přesunuli k malé ohradě, kde nám ukázali, jak koně cvičí, aby je poslouchali jen na slovo nebo s jemným voděním. Dokonce i volně skákali přes překážky. Paní Rusnáková si také oblékla výstavní oděv pro arabské jezdce a ve stejném duchu nastrojili i koně Marana. Předvedla nám ladnost vodění koně v takovém postroji. Pan Lišťák vyvedl svého favorita Markýza. Zapřáhli jej do vozu a rozjeli se po trase a kolem kuželů. Až se koník trochu unavil, tak se mohli povozit děti jako závozníci. Nakonec si pro nás připravili přetahování dětí s koněm. To jsme se nasmáli, bylo nám jasné, že také zvíře nemůžeme přetáhnout. Koně jsou vskutku nádherná zvířata. Ne nadarmo se říká, že nejkrásnější pohled na svět je ze hřbetu koně. Bc. Hana Ivanovičová Kulturní kalendář: říjen prosinec Říjen pátek v 18 hodin - Večer pro důchodce v KD pátek hodin - Literární kavárna - Černá vůně Afriky čtvrtek v 16 hodin - Tvořivá dílna při knihovně - Výroba růžiček z javorového listí pátek ve 20 hodin - PoHodová zábava v KD SDH Vedrovice Listopad sobota- výtvarný kroužek Mateřského centra 16 h čtvrtek v 15 hodin - Místní knihovna Vedrovice - Vynález písma a vznik knihtisku pátek v 15 hodin - Místní knihovna Vedrovice výroba ručního papíru sobota - Tradiční martinské hody - OÚ středa - Lampionový průvod OÚ 17 h pátek v 17 hodin - Krumlovský les a jeho význam (MICV) - doc. M. Oliva sobota - pečení perníčků Muzeum + Mateřské centrum Prosinec sobota - Poslední leč - myslivci neděle v 17 hodin - Rozsvícení vánočního stromu, Čertíci s Mikulášem na návsi - OÚ, SDH, MC Vedrovice čtvrtek v 15 hodin - Tvořivá dílna při knihovně - Vyzkoušíme si výrobu tradičních ozdob Výstava různých podob Betlému (MICV) pátek v 18 hodin - Literární kavárna - Jakub Jan Ryba - Mgr. Eva Kopčilová čtvrtek v 17 hodin - Živý betlém na návsi Vedrovic pondělí ve 13 hodin Turnaj ve FLORBALE, žáci + dospělí SOKOLOVNA - TJ Sokol sobota v 10 hodin - Silvestrovský match na víceúčelovém hřišti - TJ Sokol Vedrovice sobota v 20 hodin - Silvestrovská zábava - TJ Sokol Vedrovice sobota v 24 hodin - Silvestrovský ohňostroj na návsi Vedrovic - OÚ Další informace: Sledujte nástěnku ve vestibulu OÚ, poslouchejte místní rozhlas. Kulturní kalendář se doplňuje a mění během roku a nemůže obsahovat všechny akce. VŠEM ORGANIZÁTORŮM KULTURNÍCH I SPORTOVNÍCH AKCÍ DĚKUJEME! Na obecním úřadě jsou vystaveny knihy z knihovny, které byly vyřazeny. Cena 1 knihy je 10 Kč. Přijďte si vybrat! 5

6 Rybářský kroužek Vedrovice Jak jsme již informovali v jednom ze zpravodajů, pracuje při Rybářském spolku Vedrovice také Rybářský kroužek, který vychovává mladé rybáře. Funkční období kroužku se prolíná se školním rokem, tedy tak, že se věnujeme malým nadšencům Petrova cechu v období od října do července. Je tedy čas na malé bilancování a na pozvánku pro další děti, aby si zkusily, co obnáší rybářské umění. V loňském roce do rybářského kroužku docházelo pravidelně celkem 11 dětí (Bartoš Honza, Došek Lukáš, Hauerland Jirka, Havlíček Dominik, Janderka Vítek, Janíček Gabriel, Pazdera Honza, Mičánek Honza, Paur Vašek, Žďárský Honza a Žďárský Pavel). Scházeli jsme se v sobotu, jednou za čtrnáct dní. Ti starší si prohlubovali své znalosti a ti nejmladší se vše teprve učili. V zimních měsících jsme pro tyto účely mohli využívat prostory přednáškové místnosti muzea a s tím také projekční techniku, která je zde nainstalovaná. Na videu si každý mohl prohlédnout, jak se vážou jednoduché i složité montáže, jak se loví jednotlivými technikami lovu, jak vypadají různé ryby v reálné skutečnosti. Bylo poznat, že se tímto výuka oživila a malé rybáře vše více zajímalo. S příchodem jara a teplých dní jsme se přesunuli do terénu, k našemu rybníku. Tady si pak každý mohl vyzkoušet to, co se přes zimu naučil a tak se také zdokonalit. V červnu pak mladí rybáři reprezentovali naši obec na dětských rybářských závodech v Moravském Krumlově, kde se poměřili s ostatními rybářskými kroužky, které působí pod hlavičkou Místní rybářské organizace Moravský Krumlov. Tady se projevilo nejen umění, ale také štěstí, které u někoho stálo, u jiného nikoliv. V účasti 70 dětí se vedrovští neztratili. Honza Schovanec byl na pátém místě a Lukáš Došek na sedmém místě. Jako ukončení desetiměsíční práce s dětmi se ve dnech 11. až 13. července uskutečnilo první Rybářské soustředění malých rybářů v Božicích na rybníku Rybolov Božice (http://www.rybolov-bozice.cz/). Počasí nám přálo a tak se vydařil také rybolov. Každý ze sedmi malých rybářů chytil nejméně dva kapry, proto vládla na konci minitábora spokojenost. V letošním roce bychom rádi pokračovali ve výchově mladých vedrovických rybářů a proto mezi nás zveme další děti, které by bavilo lovit ryby a pohybovat se v přírodě, u vody. První kroužek se uskuteční v sobotu 19. listopadu. Budeme o tomto ještě informovat plakátem. Petrův zdar. Za Rybářský kroužek Vedrovice Richard Janderka a Miroslav Došek ml. Více informací získáte na našem webu Rybarsky-krouzek.html Lukáš Došek - kapr 94cm, 12,1kg Jirka Hauerland - kapr 63cm, 4,5kg Vítek Janderka - kapr 65cm, 4,7kg Honza Mičánek - kapr 72cm, 6,0kg Dominik Havlíček - kapr 62cm, 4,2kg Honza Pazdera - kapr 72cm, 6,0kg Gábik Janíček - kapr 60cm, 4,3kg 6

7 Letní výprava za rybami do Božic O letních prázdninách 11. července jsme vyrazili s rybářským kroužkem za rybami na sportovní rybník Božice. Jelo 7 malých rybářů a 2 vedoucí. Po příjezdu k vodě jsme si prohlédli okolí a začali jsme rozbalovat stany a nafukovat loď, určili jsme si místa, do kterých potom budeme házet. Po zakrmení už dáváme nástrahy na háček a nahazujeme pruty do zakrmených míst. Nastává noc, všichni přehazujeme pruty na večerní lov. Druhý den jsme se přesunovali, abychom všichni něco chytli a využívali jsme znalosti z prvního dne. Po obědě jsme šli na vycházku lužním lesem, po cestě jsme šli okolo celého rybníku. Na oběd chodíme každý den k panu hráznému, snídaně a večeře nám dělal Richard, pekl bramboráky a vařil vajíčka. Třetí den jsme se připravovali na odjezd a sčítali jsme celotýdenní závod v chytání. Dozvěděli jsme se, že jsme nachytali 50 kaprů a dva cejny, největší kapr byl 92 cm a 12,10 kg. Všechny ryby byly vráceny vodě. Všem se nám to líbilo a těšíme se na příští rok, až zase někam pojedeme. Lukáš Došek Kam kráčíš Vedrovický fotbale? Tuto otázku si pokládal jistě každý fanda fotbalu ve Vedrovicích minimálně tři roky zpět, když končila sezona. Mužstvo mužů se vždy dokázalo zachránit. V sezoně ovšem hrajeme IV. třídu okresního přeboru, tedy není kam sestupovat. Mužstvo dorostenců již nefunguje a družstvo žáků se dál trápí. Může nastoupit devatenáct malých hráčů, ale sejde se jich sotva jedenáct a většinou ani tolik ne. V žádném případě nemůžeme říkat, že je vše, jak má být! Nechci se zabývat mužstvem mužů, jsou tam borci, kteří fotbal umí hrát. Je jen na nich, jakou dají dohromady partu, aby postoupili zpět do III. třídy, kam jistě Vedrovice patří. Je nyní potřeba přemýšlet nad tím, co udělat pro to, aby měl fotbal ve Vedrovicích kdo hrát?! Fotbal u nás byl. Stále ještě je. A je jen na nás, aby tady byl i v budoucnu! Je jen na nás, jak budeme vychovávat nové fotbalisty a jak budou sportovat naše děti!? V našich podmínkách to není tolik o penězích, ale o přístupu starších hráčů, kteří by se mohli věnovat malým fotbalistům a o podpoře rodičů ve sportování jejich ratolestí. V současném složení žáků není vidět, bohužel, rodič, který by v minulosti hrál fotbal a tím by měl automaticky vztah k tomuto sportu a tak se přirozeně věnoval sportovní výchově svého dítěte stejně, jako to bylo v případě mém, Michala Kolegara, Libora Galáše nebo (pokud půjdu do hluboké minulosti) pana Jana Klodnera, který trénoval svého syna a mně ve třinácti letech k fotbalu přivedl. Já osobně jsem mu za to vděčný! Mrzí mě, že již nemohu věnovat čas trénování vedrovických dětí, i když bych sebe víc chtěl a byl jsem rád, že trénování po mě převzal Petr Pavel, který bude u mužstva žáků po podzimu končit. Tímto bych mu chtěl za sebe i za malé hráče poděkovat! Pokud budu optimista, můžeme doufat, že se malých fotbalistů někdo další ujme, že je třeba jen každou druhou sobotu podpoří na hřišti rodiče a že získáme pro vedrovický fotbal pokračovatele. Pojďme pro vedrovický fotbal něco udělat!!! Sportu zdar a fotbalu zvlášť! Richard Janderka Loutkový festival - místní sokolovna 7

8 Koně z Vedrovic pokořili Prahu A je to tady, neuvěřitelné a přesto pravdivé. Začátek nového školního roku ve dnech 2., 3., 4. září 2011 skončil pro koně z naší malé stáje v obci Vedrovice ve znamení úspěchu. Rok se s rokem sešel a my se opět chystáme na jedenáctý ročník VÝSTAVY PLNOKREVNÝCH ARABSKÝCH KONÍ konaným pod záštitou ACHPAK, známým po celém světě zejména mezi chovateli jako PRAGUE INTERCUP. Vyrážíme v pátek dopoledne, abychom se vyhnuli ucpaným dálnicím. Přibližně o tři hodiny později skládáme koně na předem určeném místě krásného CÍSAŘSKÉHO OSTROVA. Zde budou po dobu dvou dní nejkrásnější koně z celé ČR, Slovenska a zbytku světa usilovat o tituly toho nejlepšího z nejlepších. Moje plány z loňského roku vzaly za své asi měsíc před Vánoci, kdy jsem byla oslovena jednou z významných chovatelek v Německu. Ta mi za určitých smluvních podmínek darovala tehdy osmiměsíčního hřebečka SA Kaisala. Jednou z podmínek byla prezentace tohoto nádherného mladíka na Prague Intercup a s tím spojená malá reklama jak pro nás, tak pro hřebčíny Darius a Schwarz Arabians. Další překvapení následovalo v létě, tentokrát ve formě prosby o pomoc s přípravou a výcvikem nezkušené mladé klisničky El Lybry. Ta u nás strávila poslední měsíc před výstavou a byla tak trénována se stejně nezkušeným SA Kaisalem. Sečteno a podtrženo - oproti původnímu plánu sestavy. Do našeho týmu /ostřílený prosík, několikanásobný vítěz a šampion těchto výstav od roku 2008, plemenný hřebec S Maran, o něco málo zkušenější vítězka a juniorská ZLATÁ šampionka z roku 2010 klisnička Porena/ přibyl nováček SA Kaisal se svěřenkyní El Lybrou. Tento rok jsme tedy na legendární Prague Intercup vyráželi v opravdu hojném počtu. A bylo veselo. SHOW Samotnou show jde přirovnat k volbě Miss. Ještě před vstupem do arény jsou koně pečlivě připravováni tak, aby už na první pohled lahodili oku diváka i porotce. Holení hřívy těsně za ušima společně s holením krátkých chloupků nad očima a okolo nozder jsou nedílnou součástí vystavování. Oholená hříva dává vyniknout labutímu krku, oholená tvář pak nechá ještě více vyniknout ušlechtilé štičí hlavě, nejtypičtějšímu rysu ARABSKÝCH PLNOKREVNÍKŮ. Přípravy ještě předtím, než kůň může vstoupit do arény a být adekvátně obodován, bývají hektické. Zvířata jsou ještě v boxu podrobována nekonečnému martiriu veterinárních kontrol. Při nich tříčlenná sestava mezinárodních veterinářů načítá čísla mikročipů, dopodrobna studuje papíry s povinnými očkováními. Zaměřuje se také na celkový fyzický stav koně. Tyto prohlídky absolvují koně hned dvakrát a to těsně po příjezdu a na druhý den ráno. Teprve pokud disciplinární komise usoudí, že kůň je způsobilý k absolvování výstavy, může celá SHOW začít. Porota sestává ze tří mezinárodních členů a bodování se odvíjí od bodové stupnice určené světovou organizací ECAHO, podle níž jsou hodnoceni ARABOVÉ na všech výstavách nejen v Evropě. Tato stupnice je pevná a neměnná. Porota má k dispozici body od 1 do 10, kdy maximální počet bodů je 10. Každý kůň je může získat za následující parametry: Hlava, krk, nohy tělo, krok, klus a celková linie. Nesmím opomenout, že porotci jsou zde opravdovými mistry svého oboru. Žádný ze zúčastněných vystavovatelů nemůže říct, že ten či onen kůň byl při bodování znevýhodněn nebo poškozen. Začíná se v 10 hodin dopoledne zahajovacím ceremoniálem v obrovské kryté stylově vyzdobené hale. Za doprovodu hlasité hudby a břišních tanečnic se sokolníky je divákům představena nejdříve porota a celý organizační team včetně novinářů, fotografů nebo stewardů v ringu. Jako první přicházejí na řadu kategorie JUNIORSKÉ, což jsou koně ve věku od 1 do 4 let, rozdělení do skupin podle pohlaví. Vodič našich koní byl tento rok profesionální předvaděč, takříkajíc zapůjčený ze spřátelené stáje v Německu. Byl to mladý italský gentleman Allesio Capecci, který nese lví podíl na našem letočním trumfu v Praze. Tito vodiči jsou mistry v předvádění koní na světových výstavách a ne nadarmo se podrobují dlouhaměsíčním školením, specializujícím se právě na správné, nenásilné předvedení arabů v jejich plné kráse a temperamentu. Vysoce nesené ocasy, hrdě vztyčené hlavy, pohyby, při který se kůň téměř nedotýká země, plameny v očích a dým vycházející z nozder, vzpínající se hřebci, hlasitý aplaus. Hvízdání desítek tisíc diváků doprovázený hlasitou hudbou stejně temperamentní jako samotná zvířata, při níž se hala otřásala v základech. To vše je SHOW, která člověku doslova bere dech, SHOW nemající ve světě obdoby, SHOW, která svou monstrozností doslova válcuje úroveň všech ostatních výstav nejen v České republice. Novináři, fotografové i samotní diváci s napětím očekávají vyhlášení prvního vítěze juniorské kategorie 2 až 3letých klisen. Přestože už podle předchozího bodování vím, kdo jím bude, těch několik sekund před vyřčením samotného jména se mi srdce snaží vyskočit z hrudi. A letošní vítězkou juniorských klisen se stává klisna s číslem 4, klisna Porena majitelky Jany Rusnákové! Těžko popisovat pocity, kdy si při slavnostních fanfárách užíváte i se svým koněm pár sekund slávy. Štěstí, euforie, úleva, pýcha, na druhé straně kdesi hluboko v podvědomí obava o další dva koně, kteří se svého boje v kategoriích hřebců budou muset teprve zúčastnit. V této kategorii byla společně s naší Porenou předvedena i svěřenkyně El Lybra a to přímo mým manželem Mirkem. Ten se mi posléze svěřil, že byl při předvádění tak nervozní, že zapomněl, kde má levou a pravou ruku. Chci tím jen říct, že tlak na samotného koně i předvaděče je v danou chvíli vážně ohromný. Proto je více než účelné zvolit si pro svá zvířata skutečně profesionální vodiče, kteří umějí rychle reagovat v jakékoli žádané i nežádané situaci. Nicméně i El Lybře, která se bohužel neumístila a mému manželovi patří hluboký obdiv za to, s jakou odvahou se zhostili své role předváděného a předvádějícího. Vítěznou větu jsem toho dne slyšela ještě dvakrát a to v kategorii 1 až2letých hřebců. Mladý hřebeček SA Kaisal urval první místo se suverénně nejvyšším bodovým ohodnocením všech koní výstavy, včetně hřebců a klisen ze seniorských skupin. Tou úplně největší a nejcennější odměnou mi však bylo již čtyřnásobné prvenství a obhájení titulu z předešlých let pětiletým plemeníkem S Maranem. O něho jsem měla tento rok strach opravdu největší. Proč? Jak říká můj tatínek: Problém není vyhrát s novým koněm, problém je, aby si ten známý, již 8

9 okoukaný dokázal svoje tituly obhájit.a Maranovi se podařilo udržet si vítěznou pozici již čtvrtý rok po sobě. V parném odpoledni následovalo ještě dodatečné rozdělení titulů JUNIORSKÝCH a SENIORSKÝCH šampionů. Do těchto šampionátů postupují vždy první dva vítězové každé kategorie. Porotci vybírají na základě svých sympatií zlaté, stříbrné či bronzové ŠAMPIONY. I tady by se dalo napětí krájet, nicméně ani tentokrát jsme nepřišli zkrátka. Domů jsme odjížděli obtěžkáni nádhernými poháry, šerpami, věcnými cenami a spoustou krásných zážitků. Myslím ale, že tím nejhřejivějším pocitem bylo pro nás všechny odvážet si zpátky domů Junior BRONZE Champion Porena, Junior GOLD Champion SA Kaisal a čtyřnásobný Senior Silber Champion S Maran. Co dodat nakonec? Snad už zase jen poděkování teamu, který nás po celou výstavu doprovázel a pomáhal s přípravou koní. Velký dík patří mému manželovi za ohromnou trpělivost především se mnou. Tatínkovi za organizaci a sponzorský dar v podobě nových ohlávek a vodítek, díky nimž jsme byli takřka nepřehlédnutelní. V neposlední řadě poděkování Allesiovi i hřebčínu Darius a Schwarz arabians, jejichž zkušení majitelé a zároveň naši přátelé poskytli pár cenných vystavovatelských a chovatelských rad. Největší dík si zaslouží nezapomenutelný výstavní výtržník S Maran, který od roku 2008 odstartoval sérii vítězství a který se do paměti novinářů tehdy jako dvouletý mladíček zapsal také leckdy až přehnaným temperamentem. Můj manžel nezapomene každoročně po úspěšném dokončení výstavy dodat: to by snad ani nebyl Maran, aby zase něco nevyvedl. A já mu chtě nechtě musím dát za pravdu. Avšak tento dobrosrdečný výtržník, skvělý hřebec Maran nám pootevřel bránu do trošku jiného světa než je jen ten na závodních kolbištích. Neodstartoval pouze sérii vítězství, ale především myšlenku založení vlastního chovu těchto koní v České republice poměrně vzácných. Maran, Kaisal i Porena budou oním základním pilířem a pevným kamenem mé myšlenky a já jsem přesvědčená, že jsem ani lépe vybrat nemohla. Koně z Vedrovic nepokořili pouze Prahu, koně z Vedrovic pokořili Českou republiku a budou bojovat dál i v příštím roce a to v arénách zahraničních. Hody 2011 Jana Rusnáková /Lišťáková/ 9

10 Odpady, odpady a zase odpady Přichází pomalu konec roku a s tím také bilancování, počítání a debatování na zasedání Zastupitelstva obce: Jak se vypořádat s doplatkem na odpady? Co udělat pro to, aby se nemusel poplatek pro občana buď vůbec zvyšovat, nebo jen minimálně? U každého občana, v každé rodině se zvyšování každého poplatku nějak odrazí. Proto bych rád položil ještě jednu otázku: Co může každý občan udělat pro to, aby se poplatek za odpady nezvyšoval? Než se začneme touto otázkou blíže zabývat, řekněme si, co vlastně poplatek za odpady zahrnuje: a) Odvoz domovního odpadu (půl roku každý týden, půl roku jednou za čtrnáct dní = cca. 39 odvozů) b) Odvoz tříděných odpadů (plasty, papír, sklo) c) Odvoz komunálního odpadu velkoobjemovými kontejnery (letos čtyři kontejnery) d) Odvoz vyřazených ledniček a mrazáků e) Odvoz nebezpečného odpadu (barvy, postřiky, technické oleje apod.) f) Odvoz pneumatik Kolik za odpady zaplatíme v letošním roce, to ještě nevíme!? V roce 2009 se na poplatcích za odpady vybralo ,-Kč, odměna v akci EKO-KOM byla ,-Kč příjmy celkem byly ,-Kč. Výdaje na odvoz všech odpadů byly ,- Kč. Doplácelo se tedy ,-Kč. (Tuto částku z části ovlivnil nákup kontejnerů na tříděný odpad za ,-Kč) V roce 2010 byl doplatek za všechny odpady ,-Kč. Po oba dva roky nezvyšovala firma SITA ceny za odvoz domovního odpadu. Můžeme jen doufat, že tato cena zůstane také pro rok 2012!? Co je tedy možné udělat? 1. Zmenšit objem tříděného odpadu, který ukládáme do kontejnerů. Nemyslím si, že by každý dokázal vyprodukovat méně odpadu, množství zůstane stejné. Každý ale dokáže svůj odpad jistě natolik zmenšit, aby byl opravdu minimální. Tzn. PET lahve mačkat, papír do kontejneru roztrhat a skládat, pneumatiky nechat v pneuservisu, který je odebere při výměně nových pneumatik bez poplatku, starou ledničku nechat prodejci, který ji zlikviduje. A našla by se další řešení. 2. Využít odpad, který se dá prodat. (Získané finance se vrátí do rozpočtu obce) - Fritovací olej - Již dříve jsme upozorňovali na to, že bude obecní úřad vybírat použitý fritovací olej a jedlý tuk. Od 16. května se každé pondělí tento fritovací olej vybírá v rámci svozu bioodpadu v garážích OÚ. Zatím se vybralo pouhých 10 litrů. Vzhledem k tomu, že nám svozová firma zaplatí 4,-Kč za kg, bude to jen 40,-Kč. Přitom si myslím, že průměrná domácnost vyprodukuje cca litrů tohoto odpadu za rok (Tj ,-Kč x 300 = ,-Kč pro obec). - Elektrické přístroje (mimo lednic a mrazáků) existují firmy, které se zabývají demontáží těchto přístrojů (televizory, počítače, mikrovlnky, vrtačky, rádia, atd.) a dále je prodávají jako druhotné suroviny. V letošním roce jsme spolupráci s dvěma takovými firmami navázali a s jednou budeme pokračovat i v příštím roce. 3. Po dalších takových možnostech budeme společně dále pátrat. Např. zřízení sběrného dvora. Zamysleme se tedy společně nad tím, jak s odpady naložit co nejlépe, aby nám nebyly finanční přítěží v roce 2012! Přemýšlejme o tom, co využít pro to, aby se nám to vrátilo. Richard Janderka starosta obce V pátek 4. listopadu bude firma SITA svážet nebezpečný odpad (barvy, oleje, staré postřiky apod.) Auto bude přistaveno před OÚ v době od 10:30 do 10:50 hodin. Problémy s Internetem Poslední dobou se začínají na obecním úřadě množit stížnost k funkčnosti a rychlosti Internetu, který koupila společnost Telefónica Czech Republic, a.s. (O2) od pana Maříka. Byl jsem tyto námitky řešit přímo v Moravském Krumlově v sídle firmy. Bohužel vaše problémy nejdou zpětně řešit, že vám Internet přestal fungovat. Když jim nezavoláte, nevědí, že je nějaký problém s Internetem u nás v obci a považují vše v naprostém pořádku. Doporučuji místo stížností na obecním úřadě volat přímo poskytovateli na bezplatné telefonní číslo , kde se budou vašemu problému hned věnovat a řešit. Byla mně i nastíněna blízká budoucnost s rozšiřováním služeb. Společnost má v plánu koncem tohoto roku nebo začátkem příštího zvětšovat konektivitu do naší obce. Díky tomu si budete moci objednat rychlejší připojení a dojde i k zlevnění. Všem zákazníkům přišly dopisy s informacemi a kontakty na hlavičkovém papíře společnosti Internethome, s. r. o., která má náš Internet ve správě. Více informací naleznete na jejich internetových stránkách nebo na tel Petr Záviška Léto v pohybu 10

11 Hasiči Dne 27. srpna uspořádal sbor dobrovolných hasičů Vedrovice noční závody v požárním útoku O putovní vedrovské špalek. Již od dopoledních hodin probíhala nelehká příprava postavit stánky, navozit lavičky a aparaturu, zapojit osvětlení, přichystat základnu a časomíru. Kolem šesté hodiny se pomalu začaly sjíždět sbory, mezi nimiž nechyběl i sbor z Vysoké pri Morave (Slovenská republika), se kterým máme družbu. Závodu se zúčastnilo celkem 18 družstev, z toho 6 družstev žen. I přes nepřízeň počasí, po celý den nás doprovázel silný vítr a večer i déšť, přišlo nás i jiné týmy podpořit hodně příznivců tohoto sportu. Aby hasiči a diváci neumřeli hladem a žízní, bylo pro ně nachystáno bohaté občerstvení cigára, guláš, čaj, káva, nějaká kořalka pro zahřátí, pro otužilejší pivo a limo. V sedm hodin se na start připravilo družstvo žen z Vedrovic a tím byly noční závody zahájeny. Po dvou kolech žen se na start připravovala družstva mužů. Ženy závodily na 2B, muži na 3B. Jelikož vše probíhalo bez větších problémů, mohlo kolem půlnoci dojít k vyhlášení výsledků. Naše ženy mohly slavit, protože obsadily první místo. Putovní pohár si odvezlo družstvo z Vémyslic, které jako jediné dosáhlo času pod 20 sekund. Snad příští rok zůstane pohár doma a my budeme doufat, že nám bude přát lepší počasí a přijde nás i ostatní hasiče podpořit ještě více lidí. Výsledky muži : 1. Vémyslice 19:80 2. Ořešín 21:81 3. Loděnice 21:94 4.Trstěnice 22:65 5.Vedrovice,,A 23:30 6. Dobřínsko,,B 26:54 7. Vedrovice,,B 29:07 8. Dobronice 31:27 9.Rakšice 32: Dobřínsko,,A 33: Vysoká pri Morave 34: Rybníky 35:40 Výsledky ženy : 1. Vedrovice 25:60 2. Výrovice 25:82 3. Jamolice 27:11 4. Olbramovice 28:24 5.Jezeřany-Maršovice 28:80 6. Vysoká pri Morave 32:95 Dešťové srážky Srážky ve Vedrovicích zaznamenává pan Josef Mach a my mu za to děkujeme: Srážky v roce 2011: leden...16 mm únor... 9 mm březen...70 mm duben...15 mm květen...53 mm červen...23 mm červenec...71 mm srpen...37 mm září...41 mm Mateřské centrum Čtyřlístek Ve dnech 23. a se uskutečnila už 3. Burza oblečení, potřeb pro děti, obuvi a hraček pro širokou veřejnost. Sešlo se mnoho věcí, které ještě udělaly někomu radost a budou sloužit dál. Ráda bych upozornila na to, že věci prodávané na burze mohou být pro děti i dospělé, na oblečení i pro hraní, z domácích potřeb i sportu. Na jaře se budeme snažit rozšířit plakáty i do okolních obcí, aby nabídka byla co největší. Musím konstatovat, že pokladnou tentokrát prošlo 4120,- Kč, což je zatím nejvíce. Z toho 10 procent 412,-Kč, je určeno pro potřeby Mateřského centra a ostatní peníze byly vyplaceny prodávajícím. Děkuji všem, kteří pomáhali při přípravách a průběhu burzy a také těm, kteří přišli prodávat a nakupovat. Pavla Janderková Co připravujeme: Hudební škola Yamaha bude pokračovat od října do června 2012, každé úterý od 17 hodin. Výtvarný kroužek, který povede Lída a Veronika Hellarovy, začne od listopadu. Je určen pro všechny předškolní děti a jejich sourozence. Vánoční pečení perníčků proběhne na konci listopadu a jsou zvány všechny děti bez rozdílu věku. Jejich výtvory pak rozdáme na rozsvěcování vánočního stromečku na návsi. Centrum je přístupné pro všechny předškolní děti a jejich rodiče, vždy v provozní době obecního úřadu. Více se dozvíte na našich webových stránkách ctyrlistekvedrovice.websnadno.cz/ 11

12 Indie Toto léto se mi naskytla jedinečná příležitost poznat cizí kulturu prostřednictvím pracovní stáže. Indii jsem už dlouho chtěl navštívit jako turista a když jsem dostal nabídku pracovat na indickém venkově pro universitu v Jaipuru, neváhal jsem. Indie je se svými 1,3 miliardami obyvatel největší demokracie na světě. I když je 80% obyvatel hinduistů, je se svými 14% muslimů 3. největší muslimskou zemí na světě (1. Indonésie, 2. Pákistán, země blízkého východu nejsou v první desítce). Je to bývalá britská kolonie, proto je zde oficiální jazyk angličtina, kterou se dorozumí kolem 60 % obyvatel. Dochovaly se i další známky bývalé britské nadvlády - řízení vozidel vlevo, kriket je nejoblíbenějším sportem v zemi (dle mého názoru nejnudnější sport na světě :-). Pro svoji otevřenost na rozdíl od Číny skýtá obrovskou příležitost pro zahraniční podnikatele. Známá je také nepříliš starým konfliktem s Pákistánem o sporné území - Kašmír, kde obě země hrozily použitím jaderných zbraní. Tento konflikt byl naštěstí zažehnán a toto velmi krásné území na úpatí Himalájí je opět přístupné turistům. Moje práce spočívala v terénním výzkumu - pomocí dotazníků a různých vlastních otázek zkoumat úroveň života v malých indických vesnicích ve státě Rajahstan, mimo jiné turisty jedné z nejznámějších a nejvyhledávanějších oblastí v Indii. Výsledky práce jsem zaznamenával a ke konci stáže zpracoval krátký report o mém pohledu na danou oblast a navrhl pár věcí, které by dle mého názoru pomohly zlepšit život tamních obyvatel. U indických rodin jsou jasně patrné známky bývalého kastovního systému. Kasty ale nejsou, jak se mnozí domnívají, pouze čtyři základní, ale existuje jejich velmi složitý systém (až kolem 4000 různých kast). Indové se v něm ale velmi dobře orientují a každý zná dobře svoje místo ve společnosti a existuje velmi malá pravděpodobnost, že by si své postavení mohl vylepšit. Nejnižší kastu představují tzv. dalité. V minulosti dělali nejšpinavější práce - čistění ulic, práce s krví, mrtvými. Další nízké kasty představují ve městech všudypřítomní řidiči místních taxíků - rikš anebo výrobci sladkostí či prodavači čajů. Další zvláštností indické společnosti je pozitivní diskriminace. Chtějí se světu ukázat jako zastánci lidských práv, ale ve všech případech se jim to úplně nedaří. V metru například existuje vagon pouze pro ženy, a proto je časté se setkat se soupravou metra, kde v přední části nikdo není a zadní doslova praská ve švech. Na vlakových nádražích a letištích mají ženy svoji vlastní frontu na odbavení, tak se jim čekací doby na těchto věčně přecpaných místech snižují o hodiny. Život ve městě je pro turistu, který přijede poprvé, velmi složitý. Je sice pravda, že se vám každý snaží pomoct, ale pod záminkou svého vlastního zisku. Tak se může stát, že namísto svého hotelu turista dojede do obchodu nebo hotelu úplně jiného, protože taxikář od jeho majitele získá slušnou provizi. Jsou schopni namluvit turistům, že jejich hotel je plný, zavolat do příslušného hotelu, kde je jejich známý a ověřit danou informaci a pak je turista rád, že se vůbec někde najde místo, i když může být třeba 2x dražší, přitom jsou ostatní levné hotely většinou poloprázdné. Při jednání je proto potřeba především selský rozum. Taxikáři pochopitelně obírají turisty na cenách cesty, ale to je známé i v Praze. Ulice ve městech jsou plné lidí, zvířat, dopravních prostředků, špíny, odpadků a smradu z toho všeho dohromady. To všechno na první pohled nedělá vůbec dobrý dojem, ale Indové se v tomhle zmatku kupodivu velmi dobře orientují. Lidé polehávají po stranách silnice, vykonávají potřebu, kde je napadne - jak muži, tak ženy. Zvířata v čele s kravami, psy, opicemi a občas i lidmi prohledávají hromady odpadků s vidinou něčeho nedojezeného. Dotěrní obchodníci a taxikáři pronásledují turisty na každém kroku a vnucují svoje výrobky a služby až 10x předražené. Je proto třeba smlouvat. Je ale jasné, že i na jakkoli dobře usmlouvané ceně, musí obchodník stále vydělat. Takže pokud si myslíte, že už jste lépe nakoupit nemohli, tak na druhé straně ulice u obchodníka s identickým zbožím přijdete na to, že jste byli zase jako všichni turisti oškubáni. Doprava v Indii je velmi zajímavá a řízení vlevo je asi ten nejmenší rozdíl. Kromě motorových dopravních prostředků jsou na silnicích i dálnicích vidět kola, osli, velbloudi, koně, sloni. Proto se cesta po dálnici dlouhá 200km může protáhnout i na 6 hodin a více. V Indii také moc neznají zpětná zrcátka a blinkry, proto pokaždé když chtějí dát ostatním účastníkům provozu vědět o jakémkoli záměru, troubí ze všech sil. Na ulicích je tedy občas k nevydržení. Řidiči náklaďáků se obzvlášť vyžívají ve zvuku svého klaksonu. Vlaky a autobusy jsou přecpané a nejezdí moc načas. Z vlastní zkušenosti vím, že se v indickém vlaku do prostoru srovnatelného s kupé našich ČD, vejde až 21 lidí. Sedí i na místech určených pro zavazadla, leží pod sedačkou nebo mezi nohama sedících cestujících. Žádná skulinka zkrátka nepřijde nazmar a cesta s takovým množstvím spolucestujících, byť pouze dvouhodinová, se pro turisty v neklimatizovaném vlaku v 40 stupních Celsia může stát velmi vzrušujícím zážitkem. Doporučuji na delší vzdálenosti využívat poměrně spolehlivou a levnou leteckou dopravu. Turistických míst je v Indii opravdu hodně a k vidění těch nejzajímavějších památek je potřeba hodně času i peněz, i když je život v Indii levnější než u nás. Turisticky nejvyhledávanější oblastí je stát Rajahstan s městy Jaipur - růžové město, kvůli růžovým hradbám, Jodhpur - modré město, modrá odpuzuje komáry a proto jsou domy modré, Jaisalmer - pouštní město, kde je možno najmout velbloudí karavanu a přenocovat na pískových dunách. Každý turista v Indii touží navštívit magický Taj Mahal, který postavil indický mohul na památku své zesnulé manželce. Za vidění stojí rovněž sever - Himaláj, oblast Kašmíru, exilové sídlo Dalajlámy v Mcleod Ganj nebo město Leh, odkud podnikají turisté výšlapy do hor. Jižněji leží proslulá Goa se spoustou pláží a turistů. Nad ní největší město Indie Bombaj, má kolem 20-ti milionů obyvatel a sídlo indických filmařů Bollywood. Doporučuji se alespoň na jeden hollywoodský snímek pro srovnání s Hollywoodem podívat, i když většina z nich trvá nejméně 4 hodiny. Na západě starobylé město Kalkata a na řece Ganze ležící Varanasí, které by měl navštívit každý hinduista alespoň jednou za svůj život a vykoupat se v posvátné vodě. Hlavní město Delhi nepřitahuje turisty svými památkami, ale je spíše křižovatkou do jiných zajímavějších částí Indie. Vít Čepera, student VŠE 12

13 Školy Začal nám nový školní rok a těšíme se, co nového nám přinese 1. září 2011 Naše mateřská a základní škola připomíná jednu obrovskou loď, která je prozatím pevně ukotvena v přístavu. Dnes po 2 měsících nabírá opět posádku, aby vyplula na desetiměsíční poznávací cestu. V posádce jsou už zkušení námořníci, ale také 2 noví plavčíci, kapitán, kormidelník, kuchaři, pomocníci a na každém z nich závisí úspěch naší plavby. Výpravě přejeme správný vítr, šťastnou plavbu, správnou rychlost a správný směr. Všem členům posádky dobrodružnou plavbu plnou zážitků. Na výpravě se určitě setkáme i s loděmi dalšími, pozveme hosty k nám na palubu, abychom jim ukázali, jak to na naší lodi chodí. a kapitánů základem úspěchu naší plavby. Mít na lodi takové prostředí znamená, že všichni máme k sobě navzájem blízko, důvěru a respekt. A co dodat na závěr? Vyplouváme! Hodně štěstí! Archeologie dětskýma očima V pátek jsme byli pozváni do místního muzea na zajímavé povídání s paní Dočkalovou Prohlédli jsme si originální (původní) ozdoby, pracovní nářadí, vedrovickou Venuši a další sošky nalezené u nás ve Vedrovicích. Povídali jsme si, jaká cesta vedla k nalezení těchto vzácných věcí, tj. o způsobu vyhledávání archeologických nalezišť. Paní Dočkalová nám vyprávěla o způsobu života lidí v dávných dobách. Jak lidé vyráběli nástroje, zbraně a nářadí, jak rozdělávali oheň Připomněla nám, jakým důležitým, unikátním a významným archeologickým místem naše Vedrovice jsou. Hned zítra začneme s učením věcí, které na širém moři budeme potřebovat, získávat zkušenosti, dovednosti, učit se spolupráci, schopnostem v chodu a řízení lodě. Věříme, že až zakotvíme, budeme zkušenější, bohatší o zážitky a sebevědomější. Beseda se spisovatelem a ilustrátorem Janem Opatřilem 26. září 2011 V pondělí 26. září 2011 jsme se těšili na setkání se spisovatelem a ilustrátorem Janem Opatřilem a na jeho povídání a čtení ze své nové knihy Dobrodružství kapříka Metlíka. Cílem naší plavby bude připravit naše námořníky co nejlépe, předat jim co nejvíce informací, zkušeností a dovedností, které budou dál na svých cestách potřebovat. Příznivé a bezpečné prostředí na naší lodi je pro naše námořníky, pro Vás rodiče námořníků i nás kormidelníků Překvapilo nás, jak mladý pan spisovatel je. Ač teprve čtyřiadvacetiletý vydal již svoji druhou knihu. Obě věnoval rybářskému prostředí, které studuje a moc dobře zná. 13

14 Četl nám o kapříkovi a jeho přátelích. Příhody rybích kamarádů začínají v malém rybníku a pak ve velké přehradě, kam je rybáři vysadili Z vyprávění jsme poznali, že láska a přátelství jsou jedny z nejdůležitějších věcí na světě a kdo je nemá, ten je na všechny starosti, trápení a radosti v životě sám. Zda Metlík ze všech svých dobrodružství vyvázne a jak se mu to podaří, se dozvíme už sami, protože knihu, již druhou v tomto školním roce, teď právě začínáme číst Večer pro důchodce Tančili jsme pro důchodce 7. října 2011 V pátek jsme tančili Moravskou besedu pro radost našim babičkám a dědečkům ale také pro radost sobě Zájezd seniorů - modrotisk v Olešnici Ve Vedrovicích je kolem 140 občanů důchodového věku. Jak bylo řečeno na Večeru pro důchodce, generace SENIORŮ si ve Vedrovicích vážíme a budeme se snažit tuto část jejich života zpříjemňovat, aktivizovat a dávat najevo potřebnost v občanském soužití obce. 14

15 Až nakonec ČSR V dnešní době mnoho občanů naší republiky jezdí převážně do západních států Evropy nebo do Ameriky, někteří dokonce do exotických zemí světa. Pokud jsem byl v pracovním poměru na BVV, tak jsem též navštívil m.j. Brusel, Lipsko, Poznaň, Moskvu aj. Ovšem PODKARPATSKÁ RUS byla pro mě jako pro většinu občanů neznámá. Proto jsem se rozhodl ve spojitosti s cestovní kanceláři HOŠKA-TOUR z lázní Bělohrad ve Východních Čechách tuto krajinu navštívit. Poznávací zájezd se uskutečnil na 8 dní s dvěma noclehy v hotelu Felicia Kaluža východní Slovensko na Zemplínské Šíravě. Další ubytování jsme měli ve městě Rachově a jednu noc jsme absolvovali v hotelu Star v Mukačevu. Co pro nás znamená Podkarpatská Rus. Je to termín označující historické území, na němž se nyní rozkládá dnešní ukrajinská Zakarpatská oblast. Z historického hlediska je to označení jedné ze čtyř samosprávných celků Československa v letech , jejíž území mělo nepatrně odlišné hranice. Hlavním městem Podkarpatské Rusi byl Užhorod. V listopadu 1938 se jejím správním střediskem stalo po První vídeňské arbitráží město CHust. Arbitráž přičlenila jižní oblasti včetně Užhorodu a Mukačeva, osídlené především Maďary, k Maďarskému království. A nyní co jsme navštívili a jak jsem Podkarpatskou Rus viděl já, jako účastník poznávacího zájezdu. Hned za hranicemi se Slovenskou republikou se nachází stotisícové městečko UŽHOROD. Je správním městem Zakarpatské Ukrajiny a toto prvenství vždy soupeřilo s nedalekým Mukačevem. Nad městem stojí na skalnatém ostrohu Užhorodský hrad. První písemná sbírka o hradě je z r V současné době je v hradních místnostech umístěno několik muzejních expozic. Při cestě do Rachova, kde jsme byli ubytováni, jsme se zastavili ve městě CHust, které bylo v minulosti několik dní hlavním městem nezávislé Karpatské Ukrajiny vyhlášené 15. března Ve 20. letech minulého století zde československý stát postavil nedaleko od centra Masarykovu kolonii. Jednalo se o obytné domy pro zaměstnance Čs. státní správy. Nad městem leží na výrazném kopci Zámkova hora hrad CHust. Do dnešních dnů se dochovaly jen vnější zdi vnitřního hradu, které však dokazují, že v minulosti to bylo významné sídlo Marmarožské župy. Cílem naší cesty město Rachov, kde jsme strávili celkem 4 dny. Toto město je centrem největšího okresu na Zakarpatí. Město obývá asi obyvatel. Rachov leží na soutoku Bílé a Černé Tisy. Rachov je nejvýše položeným městem Ukrajiny a rozdíl v nadmořských výškách mezi jeho částmi představuje až 500 m. Toto město je nejvýznamnější zakarpatské centrum horské turistiky. Je to východisko na nejvyšší horu Podkarpatské Rusi Hoverlu 2061 m. Pozoruhodné je, že na jedné budově je umístěna pamětní deska T.G. Masaryka na počest našeho 1.prezidenta tedy i Podkarpatské Rusi. Další den jsme navštívili nejvyšší horu ukrajinské části Karpat a také celé Ukrajiny Hoverlu s n.v m. Na úpatí hory jsme byli dovezeni terénními nákladními auty / gruzoviky/. Jednalo se o nákladní auta na jejichž korbách byly umístěny kabiny pro 17 lidí. Auto je vybaveno motorem z tanku a spotřebu má 50 l nafty na 100 km. Při cestě po neupravených lesních cestách se nám všem tajil dech. Podél úzkých cest byl vždy sráz do hloubky 300 a více metrů. Lesní zatáčky musel automobil projíždět nadvakrát i natřikrát. Ženy zde i pěkně křičely strachem. Tento zážitek nám všem zůstane v paměti asi až do konce života. Ovšem cíl cesty stál za to. Vzhledem ke krásnému počasí byl výhled na pohoří kolem Hoverly vynikající a nezapomenutelný. Další naší zastávkou bylo městečko Jasiňa na břehu Černé Tisy. Mezi světovými válkami patřila Jasiňa Československu a nacházela se v ní nejvýchodnější stanice Československých drah, kam jezdil i přímý rychlík z Prahy. Poslední návštěvou této oblasti byla Kolčava. V dobách bývalého Československa byla nejznámější dědinou celého Zakarpatí, především díky jednomu jejímu obyvateli a jednomu českému spisovateli, který si řekl, že zrovna tohoto loupežníka zviditelní. Nikola Šuhaj přitom rozhodně nebyl jediným loupežníkem tady v kraji. Téměř každá vesnice měla svého zbojníka. Je pravda, že ne každý zdejší zbojník měl život tak barvitý, jako právě Nikolaj z Kolčavy. Navštívili jsme muzeum Ivana Olbrachta /vlastním jménem Kamil Zeman/. Zážitkem byla návštěva hřbitova, kde je umístěn hrob Nikola Šuhaje a jeho manželky. Hřbitov je v katastrofálním stavu a nevím, zda jsme viděli správný hrob tohoto hrdiny. Je známo, že psané právo zbojníky odsuzovalo, ale utiskovaný lid je vnímal jako hrdiny. Ti, co šli jen za kořistí, byli lupiči, ale loupežníci byli něco víc. Když shrnu návštěvu na Podkarpatské Rusi, je zde tvrdý život a tvrdý alkohol. Těmito slovy lze asi nejjednodušeji popsat život na někdejší Podkarpatské Rusi, nynějším Zakarpatsku. Tak to bylo za časů Nikoly Šuhaje loupežníka a je tomu tak i dnes. Nejdůležitější majetek je tady kráva a každé stéblo trávy končí v seníku, aby dobytek měl co jíst v zimě. Putování po Podkarpatské Rusi mi něco přidalo do mé paměti a nikdy nezapomenu na dobrosrdečnost lidí, kteří téměř nic nemají, ale dali by vám všechno. Aleš Koczala 15

16 Sokolové budou slavit 16

17 Lit erární kavárny... Literární kavárny tematicky zaměřená posezení s literaturou i se životem. Sledujte kulturní kalendář a přijďte se podívat, pobavit, možná i trochu poučit. Nudit se rozhodně nebudete. Literárních kaváren bylo letos ve Vedrovicích pět, šestá se chystá na 9. prosinec /Jakub Jan Ryba/. Tematické okruhy jsou o literatuře, o významných osobnostech literatury, zmapovávají život, pracují s časem. Jsou pro poučení i zábavu. Je příjemné posedět v hezkém prostředí místního muzea u kávy se spoluobčany naladěné na stejnou strunu. Děkujeme paní Evě Kopčilové poetické dámě milující poezii, literaturu a vše krásné a tajemné ze životů nevšedních osobností. Děkujeme také paní Kamile Polachové, která nám módní přehlídkou obohatila besedování o módě v čase, literatuře a životě. Děkujeme také dětem, které nám na módním molu s grácií sobě vlastní přiblížili první zemědělce z doby neolitické i antiku řeckou a římskou.i babička Boženy Němcové by se divila! Návštěvy do časů minulých jsou zajímavé. Stejně tak současná Afrika 150 let po vydání knihy Chaloupka strýčka Toma. 17

18 farnost VEDROVICKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2011 Kostel sv. Kunhuty Milí vedrovičtí přátelé, po pár letech znovu rád využívám možnost napsat pár slov do vašeho zpravodaje. V první řadě chci touto cestou poděkovat všem, kteří se jakkoliv podílejí na chodu naší farnosti, od úklidu kostela přes zpěv až třeba k ministrování. Díky všem! Určitě stojí za zmínku několik věcí, které se za poslední roky podařily. Asi největší investiční akcí bylo vybudování farního klubu Effata v Olbramovicích na místě bývalého zchátralého kravína. Je to v areálu fary, na konci zahrady. Na stavbu se podařilo sehnat dotace, a tak chci vás všechny ubezpečit, že finančně se na tom nepodílely okolní farnosti. Každá farnost má samostatné hospodaření a peníze se nijak nemíchají. Co se kde sežene a vybere, to tam také zůstane. A na co není, to se prostě nedělá. To jen na vysvětlenou. Do budování farního centra jsem se pustil s přáním, aby sloužilo všem lidem dobré vůle především z mých farností, tedy i vám. Sál má kapacitu 80 míst, je tam zázemí sociálky, kuchyňka, šatna. Prostředí je to velmi příjemné, což mohou potvrdit i mnozí z vás. Sál se dá využít k různým oslavám, ale i k příležitostným farním akcím. Pravidelně jsme se tam scházeli s biřmovanci, od letošního září se tu každou první neděli v měsíci po bohoslužbě scházíme na malé posezení. Rád tam přivítám kohokoliv z vás. Hned navážu informací, že každá první neděle v měsíci je věnována dětem. V 10 hodin je zvlášť jim určena bohoslužba v Olbramovicích. A po ní právě následuje možnost posedět a občerstvit se v sále. Budu rád, když této příležitosti budete v hojném počtu využívat. Čím více dětí, tím je to pro ně příjemnější, radostnější, těší se na sebe atd Tak se na vás těším! Další velmi vydařenou akcí bylo červnové biřmování. Nejsilnější zastoupení mezi 23 biřmovanci měla vedrovická mládež. Slavnost se vydařila po všech stránkách, svátost udílel Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář naší brněnské diecéze. Existuje i záznam na DVD, rád jej poskytnu. A rád dodávám, že i otci generálnímu se u nás velmi líbilo. A znova tedy děkuji nejen mladým, za poctivou roční přípravu, ale také místním hospodyňkám za ohromné množství pověstných koláčů, které napekly a které tak chutnaly, že na ně mnozí (zvlášť měšťáci) dodnes vzpomínají. Poslední věc, ta nás teprve čeká. Už 2 nebo 3 roky marně žádám o dotaci na opravu střechy. Je to dílo za necelý 1 milion korun. Jaká cena se nakonec vysoutěží, to nemohu vědět, ale předpokládám, že to nebude méně než 800 tisíc. Bude se dělat kompletní krov, krytina musí být památkáři předepsaná bobrovka, tedy velmi drahá. Letos jsem se pustil do složité žádosti o tzv. evropské peníze. Žádost už je podaná, nyní netrpělivě čekám na rozhodnutí, zda jsme uspěli. Žádáme (farnost) o necelého půl milionu korun. Žádat o víc by znamenalo zmenšit šanci na úspěch. Tak po dlouhém rozhodování jsem zvolil více naděje. Pro nás to znamená, že tedy musíme sehnat zbytek peněz. Věřím, že pan starosta spolu a obecní zastupitelstvo rádi navážou na mimořádně dobré vzájemné vztahy z let minulých a nějakou částkou pomohou. Již teď děkuji za vstřícnost, kterou prokázali v souvislosti se zmíněnou žádostí, a svou podporou také zvýšili šanci na úspěch. I já se budu snažit nají nějaký zdroj, i když je to čím dál těžší. A nakonec chci poprosit i vás, abyste podle svých možností přispěli. Přece jen kostel je mimo jiné i vizitkou obce a občanů a střecha je to poslední, co je potřeba udělat, aby byl zase na dlouhá léta krásný. V neděli 30.října, těsně před dušičkami, bude v 7.45 bohoslužba za všechny naše zemřelé a při ní bude speciální sbírka, určená právě na opravu střechy. V kostele je k dispozici i číslo farního účtu, pokud by někdo chtěl přispět přímo bankovním převodem. A samozřejmě rád vystavím i případné potvrzení o daru farnosti. Možná už v té době budu i vědět, jak jsme se žádostí dopadli. Už dopředu vám děkuji za vaši spoluúčast a moc se těším, že se nám toto veliké dílo podaří dokončit. Na závěr ještě připomenu telefonní číslo: A nyní je možné využít i profil Farnost Olbramovice na facebooku ke kontaktu nebo informacím. Přeji vám všem pokojné dny a těším se na další spolupráci a další setkání. Váš farář Jan Fiala Farní sál 18

19 Byly války Dvě světové války poznamenaly život každé rodiny, vesnice, města. KAŽDÝ VOJÁK SI ZASLOUŽÍ BÝT ZAPAMATOVÁN! Hrdinové byli nejen na bitevním poli, každodennost všech lidí musela být přizpůsobena válečným podmínkám. Pátráním v minulosti se i ve Vedrovicích snažíme poodhalovat momenty nevšedních prožitků obou válek. Vojáci, civilisté psali historii. Je o čem vyprávět PODĚLTE SE S NÁMI O SVÉ ZÁŽITKY, KTERÉ STOJÍ ZA ZNAMENÁNÍ. Děkujeme. Pan Becha Raimund byl ještě s dalšími vedrovickými i zábrdovickými občany v prosinci roku 1944 poslán ROZKAZEM pro ročníky 21,22,23 na práce do Dolních Rakous. Jeho vzpomínky jsou podloženy DENNÍMI ZÁPISKY, které stojí za přečtení. Děkujeme panu Bechovi, že obohatil naše vědomí o konkrétní zážitky konkrétních lidí z konce 2. světové války, nikoliv z bojiště, ale ze zákopové činnosti. Deník o velkém utrpení je psán i s humorem, který společně se zpěvem pomáhal k udržení lidské důstojnosti. Anna Gigimovová 19

20 Vítání občánků Životní jubilea 60 let Beneš Zdeněk Hlusková Františka Bohdanský Jiří let Koczalová Anna Benešová Jana Beneš Ivan let Koczala Alexandr Větříčková Emílie let Formanová Emílie Unzeitigová Štěpánka let Procházková Marie let Hermanová Božena Heroutová Miluška Světlíková Květoslava let Vaníčková Anna Fuisová Anna let Čermák Jiří Bechová Jolana let Staňková Arnoštka Haluza Jan let Komínková Anna let Smrček Bohuslav Svatba ve Vedrovicích Sňatky Kamila Krhutková Ivan Janderka Daniel Janderka Daniel Novotný Zdeněk Kuchařík Narozené děti Zemřeli Dagmar Palásková, nar Milan Záviška, nar Marie Čermáková, nar Věra Benešová, nar Zdena Lišťáková, nar Miloš Herout, nar Vítání prvňáčků Pohyb obyvatel Narodily se 3 děti Přistěhovalo se 8 občanů Zemřelo 6 občanů Odstěhovalo se 6 občanů Ke dni mají Vedrovice 840 obyvatel Vydává Obecní úřad Vedrovice. Registrace provedena u Okresního úřadu Znojmo pod č.j Redakční rada: Mgr. Anna Gigimovová, Bc. Petr Záviška, Bc. Hana Ivanovičová. Náklad 340 výtisků. Publikace neprošla jazykovou úpravou. Výroba Bačík, Pohořelice.

Pozemkové úpravy. Výukový materiál. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Pozemkové úpravy. Výukový materiál. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Pozemkové úpravy Výukový materiál Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Pozemkové úpravy Prostředek pro obnovení pořádku ve vlastnictví a evidenci pozemků

Více

Pozemkové úpravy. Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. Ing. Josef Sedláček

Pozemkové úpravy. Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. Ing. Josef Sedláček Pozemkové úpravy Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. Ing. Josef Sedláček Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace: Historie pozemkových úprav od roku

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

Pozdrav z rybářského tábora Zlatá Rybka 2016 v Nymburce

Pozdrav z rybářského tábora Zlatá Rybka 2016 v Nymburce Pozdrav z rybářského tábora Zlatá Rybka 2016 v Nymburce Každoročně probíhá v Nymburce rybářský tábor, ani letos tomu nebylo jinak. Ve dnech 3.- 10.července 2016 se uskutečnil pod záštitou DDM Symfonie

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslance Pavla Kováčika. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslance Pavla Kováčika. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 232 Návrh poslance Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Michal Rozmahel, Stanislav Babický, Milana Herzánová, Pavel Slaný

Michal Rozmahel, Stanislav Babický, Milana Herzánová, Pavel Slaný Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. listopadu 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Petr

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC.

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC. OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC 2013 www.ssedliste.cz e-mail: obec@ssedliste.cz Úvodní slovo starostky obce: Vážení občané, v tomto letním čase vás v našem zpravodaji informujeme o letních akcích,

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi MratíNoviny listopad 2015 Nezávislý mratínský měsíčník VIII. ročník vydání č. 83 Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi B líží se devátý ročník staročeského mratínského jarmarku a současně

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion Maledivy Francie Thajsko Itálie Mauricius Rakousko Slovensko Francie Thajsko Francie Česká rep. Réunion 2012 Vážení a milí přátelé!. Je tu zase konec roku a já pravidelně, na poslední chvíli, jak jinak,

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice Palackého náměstí 1090, Strakonice I, 386 01 Strakonice Spisová značka.: 2RP12257/2015-505206 Č.j.: SPU 277338/2015 Vyřizuje:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Milady Horákové 373/10, Předměstí, 568 02 Svitavy Spisová značka.: 2RP56083/2012-130750 Č.j.: SPU 591236/2016 Vyřizuje:

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města 131218_61_01_01 nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.mesto-lanskroun.cz Čj. MULA 35777/2013 Ukládací znak: 56.4. Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Nemovitostmi

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva najdete nejen na úřední desce, ale webových stránkách www.hermankovice.cz.

Zápis z jednání zastupitelstva najdete nejen na úřední desce, ale webových stránkách www.hermankovice.cz. H e ř m á n e k Starostanský občasník číslo 2, ročník 2009 Březen 2009 Úvodem: Sníh pomalu mizí, z čehož má většina z nás určitě radost. Jaro je však ještě daleko. A předjaří, to, bohužel, ještě nejsou

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy. Realizované Městskou knihovnou Písek

Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy. Realizované Městskou knihovnou Písek Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy Realizované Městskou knihovnou Písek Školní rok 2015/2016 Lekce pro mateřské školy Naší prioritou je v průběhu lekce děti do veškerého dění aktivně zapojit

Více

Klubová výstava MSKCHJGT

Klubová výstava MSKCHJGT Klubová výstava MSKCHJGT Rok utekl jako voda a v sobotu 13. 6. 2015 proběhla již 21. klubová výstava MSKCHJGT, která byla součástí akce nazvané Les, myslivost a kůň na Libavé na území Vojenského újezdu

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Obec LÍBEZNICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Zastupitelstvo obce Líbeznice se na svém zasedání dne 21.05.2014 usnesením č.

Více

Žerotický zpravodaj léto 2010

Žerotický zpravodaj léto 2010 Žerotický zpravodaj léto 2010 1 Vážení a milí občané, nejen léto, ale i čtyřleté volební období pomalu končí a tak tu máme opět pro vás žhavé novinky z posledních letních měsíců. Kanalizace Před několika

Více

Zimní prožitkový pobyt na horách

Zimní prožitkový pobyt na horách 10. vydání 2015 Obsah Zimní prožitkový pobyt na horách 2 Velikonoční jarmark 3 Velikonoční výstava 4 Soutěž v Zoneru Callisto 5 Novinky ze světa výpočetní techniky 6 Zimní prožitkový pobyt na horách Dne

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Pozdrav z rybářského tábora Zlatá Rybka 2014 v Nymburce

Pozdrav z rybářského tábora Zlatá Rybka 2014 v Nymburce Pozdrav z rybářského tábora Zlatá Rybka 2014 v Nymburce Každoročně probíhá v Nymburce rybářský tábor, ani letos tomu nebylo jinak. Ve dnech 13.- 20.července 2014 se uskutečnil pod záštitou DDM Symfonie

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 3. dopis Fair play se vyplácí

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 3. dopis Fair play se vyplácí Dumelang, sanibonani, absheni, nda, ralotsha, thobela, more... tak to jsou jedny z pozdravů, které můžete slyšet v naší škole. Ale abych nenarušila tradici, tak i dnes začínám změnami, které se u nás udály.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2013 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen Vážení spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2013 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen Vážení spoluobčané! Číslo 2, červen 2013 OBSAH Slovo starosty Vážení spoluobčané! Dovolte mi, abych navázal na problematiku pozemkových úprav, kterou jsem se zabýval ve svém minulém příspěvku. Nyní jsem požádal o vyjádření

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si i v létě najdete chvilku na Mokrovratský zpravodaj. Mnozí jistě relaxujete

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 Pozvánka na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013 ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 1 Vážené dámy a pánové, milovníci rybářského sportu a turistiky!! Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji ji pozvat

Více

5. ročník Policejního rafťáku

5. ročník Policejního rafťáku 5. ročník Policejního rafťáku Kdo by to před 5 lety řekl, že tato vodácká akce bude mít nejen mezi IPAky takový úspěch. První ročník Policejního rafťáku jsme zahájili na Vltavě, na které jsme společně

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

VRATIMOV, les Důlňák. ÚTERÝ v 17:30 hod.

VRATIMOV, les Důlňák. ÚTERÝ v 17:30 hod. Info PRO Vratimov (2014-6) 31. ročník běžeckého závodu v lese Důlňáku Organizátor jednoho z nejpopulárnějších běžeckých závodů v našem kraji, Zdeněk Fejgl, Vás zve na již 31. ročník Jakubáku. Tento oblíbený

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

8. SPAIN TROPHY 2015

8. SPAIN TROPHY 2015 HONEYTOUR SPORTS s.r.o. Štětínská 341/38 181 00 PRAHA 8 TEL/FAX. 00420 233 550 495 MOBIL 604 762 384 honeytour@quick.cz www.honeytour.cz 8. SPAIN TROPHY 2015 Místo konání: ŠPANĚLSKO Costa Maresme, Costa

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. října 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. října 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. října 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Petr Becha, Mgr. Jan Hauerland Přítomni: Richard

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Nabídka pozemku v Lipně nad Vltavou

Nabídka pozemku v Lipně nad Vltavou INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nabídka pozemku v Lipně nad Vltavou Pozemek v žádané rekreační lokalitě Celková plocha pozemku 644 m² Dle aktuálně platného územního plánu - plocha pro bydlení +420 224 217 217 Knight

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více