VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH"

Transkript

1 ŘÍJEN 2011 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH V době konání hodů, jak se na souse dy patří, si lásku, úctu a přáte ls tví prokazovat musíme. /Vedrovické hodové právo/ Obsah: Slovo starosty Radnice informuje Noční požární útok Mateřské centrum ČTYŘLÍSTEK Koně z Vedrovic pokořili Prahu Vedrovické školy Pracovní stáž v Indii Putování po Podkarpatské Rusi Zprávy z muzea Kostel sv. Kunhuty Byly války Společenská kronika Odkanalizování Vedrovic Léto v pohybu Kalendář akcí pro všechny

2 Slovo starosty Vážení spoluobčané, tak už to začne Takto jsem měl připraveno svoje původní slovo starosty. Bohužel, bylo nutné je změnit. I když máme za sebou všechna výběrová řízení, dokumenty ohledně příprav stavby jsou na poskytovatele dotace (Státní fond životního prostředí) odeslány téměř všechny, chybí nám to nejdůležitější stavební povolení. To nebylo vydáno, protože firma Agros nesouhlasí s vedením kanalizace přes svůj pozemek. Nezbývá nám nic jiného, než hledat jiné řešení této části projektu. Osobním zklamáním je pro mne přístup montážní firmy k instalaci repliky větrného kola. Ačkoliv jsme věnovali přípravám z naší strany velikou pozornost a firma SIGMA Hranice projevila vstřícnost, profesionalitu a zkušenost, nepodařilo se firmě Zámečnictví Krejčí dotáhnout svoje úkoly do konce a repliku kola instalovat zpět na stožár. Snad to vyjde na čtvrtý pokus? Je téměř jisté, že nás bude limitovat počasí. Ve víru příprav stavby kanalizace, starostí s montáží kola a nezvykle pěkného počasí jsem si málem nepřipustil, že už přišel podzim. Závěrečné práce na polích vrcholí, všichni se připravují na to, že bude za nedlouho zima a s ní také sníh. Obracím se na Vás proto s prosbou o spolupráci se zimní údržbou chodníků, které máte každý před Vaším domem. Možnosti zajištění těchto prací po Novém roce budou pro obec omezené. Děkuji Vám tímto předem za pochopení. Váš starosta Richard Janderka Radnice informuje Čistička odpadních vod a tlaková kanalizace Projekt ČOV a tlakové kanalizace vstupuje do stádia realizace. Byl vybrán technický dozor stavby firma AP Investing, Brno a její zhotovitel EVT Stavby Svitavy. V říjnu byl vybrán poskytovatel investičního úvěru na dofinancování celého projektu. A po podpisu smlouvy o dotaci se může začít stavět Bohužel, na tento moment si budeme muset ještě nějaký čas počkat. Ačkoliv jsme všichni věřili tomu, že bude 14. října potvrzeno stavební povolení, nestalo se tak. Problém je jediný a pro všechny zúčastněné nepochopitelný firma Agros nám nedala souhlas s vedením výtlačného řádu na čističku do Kubšic přes pozemek, který je v jejich vlastnictví. Jde o část cesty v délce cca. 50 m, která jde podél bočního vjezdu do firmy a pokračuje dále na Kubšice. V této části cesty je již uložen také plynovod a optický kabel. I když jsme se s firmou Agros snažili od ledna dohodnout, odešli jsme s nepořízenou. Aby mohla stavba začít, hledáme možná řešení. Bude nutné změnit projekt, obejít tuto část přes jiné pozemky a tyto úpravy projednat v rámci stavebního úřadu. Už teď je jasné, že zpoždění bude minimálně tři měsíce. Celá stavba by měla být dokončena za rok a půl. Plán stavby bude ještě aktualizován, nicméně jeho osnova zůstane. Původní záměr byl, že stavba začne výstavbou ČOV a výtlačným řádem do Vedrovic, aby se minimálně zasahovalo do polí během vegetace. Bude následovat realizace kanalizace v Kubšicích a Vedrovicích. Před touto částí stavebních prací bude provedena aktualizace umístění jímek u jednotlivých domů a svoláno setkání občanů v kulturním domě, aby zhotovitel i technický dozor podal konkrétní informace o průběhu celé akce a zodpověděl Vaše dotazy. Závěrečnou fází budou vedlejší výtlačné řády v každé z obcí. Připojování domácností se bude dít po etapách, dle ulic. Informace o připojení se dozví každá domácnost s dostatečným předstihem. Vzhledem k tomu, že jsme zaznamenali několik dezinformací, co se nároků na domácnosti týká, uvádíme požadavky, které si bude zajišťovat každá domácnost: 1. Gravitační přípojka odpadu do domovní šachty tlakové kanalizace potrubím Ø150 - výkop, instalace, zasypání - vzhledem k možnostem zhotovitele stavby, bude možné dodat toto potrubí za příznivější ceny 2. Připojení napájení šachty kabelem CYKY 5x2,5mm (souběžně s gravitační přípojkou) a jeho revize 3. Jištění připojení napájení šachty jističem 16A (třífázový) - individuálně se bude řešit připojení na 220V 4. Zajištění projektu a územního souhlasu ke gravitační přípojce - je možné podat hromadnou žádost o územní souhlas (domovní přípojky do 50 m) prostřednictvím Obecního úřadu - je možné zajistit vypracování projektu pro více domácností najednou, čímž se sníží jeho cena Celková cena se pak bude odvíjet také od toho, zda Vám bude výkopové práce dělat firma nebo si toto zajistí každý svépomocí. Budeme se snažit být každému nápomocni, dle našich možností. Richard Janderka Starosta obce Vedrovice komplexní pozemkové úpravy Komplexní pozemkové úpravy ve Vedrovicích dospěly po devítiletém maratonu do svého finále. Byla provedena rebonitace půdy Byl vypracován plán společných zařízení S vlastníky pozemků byly projednány navrhované změny a každý se k nim mohl vyjádřit. Bylo uskutečněno několik jednání Sboru zástupců, kde se projednávaly připomínky, návrhy a schvalovaly se změny. S pozemkovými úpravami souhlasilo 91% vlastníků, 8% se nevyjádřilo, 1% vyjádřilo svoji připomínku, která byla projednána. Nyní je vypracován konečný návrh nového uspořádání pozemků a společných zařízení (cesty, biokoridory apod.) Do konce roku nás čeká ještě vystavení návrhu a závěrečné jednání s Pozemkovým úřadem a projektantem. Na začátku roku 2012 by pak měl Pozemkový úřad vydat Rozhodnutí o schválení návrhu. Požádal jsem Pozemkový úřad o sdělení zákonných norem, kterými se pozemkové úpravy ve svém průběhu postupně řídí, aby měl občan zajímající se o dění kolem pozemkových úprav jasnou představu. 2

3 Zde je jejich přehled: Dle 10 odst. 1 Vyhlášky 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav (dále jen vyhláška) nesouhlasí-li vlastník s novým uspořádáním pozemků, pozemkový úřad posoudí důvod jeho nesouhlasu a znovu s ním ve věci jedná. Po projednání všech námitek k návrhu uspořádání nových pozemků dle 11 odst. 1 zákona 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) pozemkový úřad oznámí na úřední desce, kde je možno po dobu 30 dnů nahlédnout do zpracovaného návrhu; návrh musí být vystaven též v obci. O vystavení návrhu pozemkový úřad vyrozumí známé účastníky a současně jim sdělí, že v této době mají poslední možnost uplatnit k návrhu své námitky a připomínky u pozemkového úřadu. K později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží. Po uplynutí doby podle odstavce 1 11 zákona pozemkový úřad svolá závěrečné jednání, na kterém zhodnotí výsledky pozemkových úprav a účastníky seznámí s návrhem, o kterém bude rozhodnuto. Poté dle 11 odst. 4 zákona vydá pozemkový úřad rozhodnutí o schválení návrhu. V případě odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav vyrozumí pozemkový úřad, který napadené rozhodnutí vydal, ostatní účastníky řízení o obsahu podaných odvolání veřejnou vyhláškou, a to se současným upozorněním na možnost vyjádřit se k předmětu odvolání do 7 dnů ode dne doručení veřejnou vyhláškou. Pokud odvolací orgán rozhodnutí pozemkového úřadu potvrdí, doručí jej jen odvolateli a ostatním účastníkům řízení oznámí rozhodnutí o odvolání veřejnou vyhláškou. Jestliže odvolací orgán rozhodnutí pozemkového úřadu změní nebo zruší, oznámí rozhodnutí o odvolání veřejnou vyhláškou a doručí všem známým účastníkům řízení. Rozhodnutí o schválení návrhu, které nabylo právní moci (dále jen schválený návrh ), pozemkový úřad předá katastrálnímu úřadu k vyznačení do katastru nemovitostí a zpracovateli pozemkové úpravy určí termín zpracování podkladů pro obnovu katastrálního operátu (tvorba obnoveného souboru SPI a SGI). Dle bodu 14.3 Návodu pro obnovu katastrálního operátu pro tvorbu obnoveného SPI a SGI se po poslední aktualizaci dat z ISKN zastaví na dobu co nejkratší všechny zápisy do katastru nemovitostí v obvodu pozemkové úpravy. Dle 11 odst. 8 zákona je schválený návrh závazným podkladem pro rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle 10 odst. 2 zákona, popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům a pro zpracování obnoveného souboru geodetických informací. Rovněž je závazným podkladem pro rozhodnutí o přechodu vlastnických práv k pozemkům, na nichž se nacházejí společná zařízení. Rozhodnutí podle odstavce 8 11 zákona (rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv) pozemkový úřad vydá po prověření, zda nebyla u příslušného soudu uplatněna žaloba proti rozhodnutí vydanému podle odstavce 4 11 zákona (rozhodnutí o schválení návrhu). Proti rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene vydanému na základě schváleného návrhu se nelze odvolat. Tímto rozhodnutím zanikají dosavadní nájemní vztahy, zatímní bezúplatné užívání a časově omezený nájem k předmětným pozemkům, kterých se rozhodnutí týká. Dle 11 odst. 12 zákona právní stav podle schváleného návrhu je závazný i pro právní nástupce vlastníků pozemků. Do vydání rozhodnutí pozemkového úřadu podle odstavce 8 11 zákona se v listinách o nabytí vlastnictví nebo jiného oprávnění k pozemkům (například v kupní smlouvě, v usnesení soudu o nabytí dědictví, v zástavní smlouvě) kromě nabývaných pozemků uvedou i jim odpovídající pozemky podle schváleného návrhu; údaje o nich poskytuje pozemkový úřad. Jednotlivé pozemky nebo jejich části nemůže jejich vlastník po schválení návrhu bez souhlasu pozemkového úřadu zatížit nebo zcizit. Dle 12 odst. 1 zákona pozemkový úřad zabezpečí, aby nové uspořádání pozemků bylo vytyčeno a označeno v terénu podle potřeby vlastníků, a to nejdříve po nabytí právní moci rozhodnutí podle 11 odst. 4 zákona. Vytyčení vlastnických hranic pozemků, jejichž lomové body jsou v katastru nemovitostí v souvislosti s provedením pozemkových úprav označeny trvalou stabilizací, nelze opakovaně hradit z prostředků státu. Pokud se vlastníci pozemků nedohodnou jinak, zahájí hospodaření na nově vytyčených pozemcích po sklizni úrody a provedení podmítky, tj. zpravidla k 1. říjnu běžného roku. Dle 12 odst. 1 zákona na základě schváleného návrhu pozemkový úřad po projednání se sborem a za jeho průběžné spolupráce stanoví s ohledem na potřeby vlastníků pozemků a se zřetelem na finanční zajištění postup realizace společných zařízení a dalších opatření vyplývajících ze schváleného návrhu. Dle 12 odst. 4 zákona společná zařízení realizovaná podle schváleného návrhu vlastní obec, v jejímž obvodu se nacházejí, nevyplývá-li něco jiného z rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. Věřím, že se každý k Rozhodnutí o schválení návrhu postaví zodpovědně, vše proběhne bez komplikací a pozemkové úpravy se uzavřou tak, aby se vytyčily nové pozemky a nejpozději k 1. říjnu 2012 mohl každý začít hospodařit na svém novém nebo staronovém pozemku. Richard Janderka starosta obce Literární kavárna - Móda a čas 3

4 Muzeum a informační centrum Archeologie dětskýma očima Již z minulého roku jsme měli od paní doktorky Marty Dočkalové z Brna slíbeno, že připraví zajímavou přednášku pro základní školu ve Vedrovicích. Naplánovali jsme přednášku na začátek školního roku, přesně 9. září v 10 hodin dopoledne. Paní doktorka se trochu i bála, jak vše dobře půjde a jestli to, co nám chce povědět, děti zaujme. Rytířské představení na hřišti Vedrovice měli zase to štěstí pozvat skupinu historického šermu TARANIS z Rosic u Brna. Rytíři se k nám sjeli 20. srpna v sobotu v 17 hodin. Organizátoři se předem modlili, aby vyšlo hezké počasí. Jejich prosby byly vyslyšeny a rytířské utkání se mohlo uskutečnit za krásného sluníčka a tepla. Představení mělo podobu příběhu, ve kterém jak jinak figurovaly za vším ženy a rytířská čest. V bojích řinčely meče a brnění a nechyběla ani odvaha. Z úst vypravěče mnicha bylo nakonec zlo poraženo dobrem a vše mělo být jak má. Předem jsme naplánovali všechny podrobnosti a scénář přednášky. Neopomněli jsme ozvláštnit přednášku exponáty z archívu Moravského zemského muzea v Brně, abychom si řečená fakta o nálezech z doby neolitu lépe představili. Dozvěděli jsme se, jaké nástroje lidé používali, z jakých byly materiálů a k čemu je používali, jak se postupně některé nástroje a techniky měnily. Ukázali jsme si zručnost tehdejších šperkařů náramky, náhrdelníky, spony na opasek. Po přednášce jsme si s paní doktorkou, ještě než odjela, popovídali, jaké máme štěstí, že žijeme v tak významné archeologické lokalitě a že bychom si toho měli vážit. Bc. Hana Ivanovičová, Muzeum a informační centrum Vedrovice K této pěkné podívané bylo připraveno i občerstvení a po představení hry nejen pro děti, kterými jsme se chtěli s prázdninami rozloučit. Mezi hry patřilo sražení plechovek míčkem, házení kroužku na terč, pinkání s míčkem a tenisovou pálkou, zkouška orientace a střelba míčem do brány. Cen bylo požehnaně, tak si každý něco odnesl, alespoň bonbony za splnění všech disciplín. Bc. Hana Ivanovičová, Muzeum a informační centrum Vedrovice 4

5 Práce s koňmi na hájence u Lišťáků Tuto akci jsme naplánovali na 24. září v sobotu ve 14 hodin a modlili se za hezké počasí. Na hájence chovají hlavně o arabské plnokrevníky a také koně pro práci v lese a na zapřažení do vozu. Paní Jana Rusnáková sama vymyslela program, při kterém jí ochotně pomohla rodina. Když jsme se pomalu scházeli, docela nás zajímalo, kolik lidí se přijde podívat. Bylo nás nakonec požehnaně, tedy hlavně děti. Nejprve jsme si prošli stáje a viděli stěnu slávy, kterou doplňují trofejemi z výstav. Potom jsme se netrpělivě postavili kolem ohrady a čekali, co nám s koňmi předvedou. Postupně je vyváděli ze stájí. V ohradě nám s nimi ukázali přehlídku na výstavách temperament, stavbu a držení těla. Zatím mají jen tři arabské plnokrevníky, ale kdo ví, třeba se ještě jejich chov rozroste. Dále jsme se přesunuli k malé ohradě, kde nám ukázali, jak koně cvičí, aby je poslouchali jen na slovo nebo s jemným voděním. Dokonce i volně skákali přes překážky. Paní Rusnáková si také oblékla výstavní oděv pro arabské jezdce a ve stejném duchu nastrojili i koně Marana. Předvedla nám ladnost vodění koně v takovém postroji. Pan Lišťák vyvedl svého favorita Markýza. Zapřáhli jej do vozu a rozjeli se po trase a kolem kuželů. Až se koník trochu unavil, tak se mohli povozit děti jako závozníci. Nakonec si pro nás připravili přetahování dětí s koněm. To jsme se nasmáli, bylo nám jasné, že také zvíře nemůžeme přetáhnout. Koně jsou vskutku nádherná zvířata. Ne nadarmo se říká, že nejkrásnější pohled na svět je ze hřbetu koně. Bc. Hana Ivanovičová Kulturní kalendář: říjen prosinec Říjen pátek v 18 hodin - Večer pro důchodce v KD pátek hodin - Literární kavárna - Černá vůně Afriky čtvrtek v 16 hodin - Tvořivá dílna při knihovně - Výroba růžiček z javorového listí pátek ve 20 hodin - PoHodová zábava v KD SDH Vedrovice Listopad sobota- výtvarný kroužek Mateřského centra 16 h čtvrtek v 15 hodin - Místní knihovna Vedrovice - Vynález písma a vznik knihtisku pátek v 15 hodin - Místní knihovna Vedrovice výroba ručního papíru sobota - Tradiční martinské hody - OÚ středa - Lampionový průvod OÚ 17 h pátek v 17 hodin - Krumlovský les a jeho význam (MICV) - doc. M. Oliva sobota - pečení perníčků Muzeum + Mateřské centrum Prosinec sobota - Poslední leč - myslivci neděle v 17 hodin - Rozsvícení vánočního stromu, Čertíci s Mikulášem na návsi - OÚ, SDH, MC Vedrovice čtvrtek v 15 hodin - Tvořivá dílna při knihovně - Vyzkoušíme si výrobu tradičních ozdob Výstava různých podob Betlému (MICV) pátek v 18 hodin - Literární kavárna - Jakub Jan Ryba - Mgr. Eva Kopčilová čtvrtek v 17 hodin - Živý betlém na návsi Vedrovic pondělí ve 13 hodin Turnaj ve FLORBALE, žáci + dospělí SOKOLOVNA - TJ Sokol sobota v 10 hodin - Silvestrovský match na víceúčelovém hřišti - TJ Sokol Vedrovice sobota v 20 hodin - Silvestrovská zábava - TJ Sokol Vedrovice sobota v 24 hodin - Silvestrovský ohňostroj na návsi Vedrovic - OÚ Další informace: Sledujte nástěnku ve vestibulu OÚ, poslouchejte místní rozhlas. Kulturní kalendář se doplňuje a mění během roku a nemůže obsahovat všechny akce. VŠEM ORGANIZÁTORŮM KULTURNÍCH I SPORTOVNÍCH AKCÍ DĚKUJEME! Na obecním úřadě jsou vystaveny knihy z knihovny, které byly vyřazeny. Cena 1 knihy je 10 Kč. Přijďte si vybrat! 5

6 Rybářský kroužek Vedrovice Jak jsme již informovali v jednom ze zpravodajů, pracuje při Rybářském spolku Vedrovice také Rybářský kroužek, který vychovává mladé rybáře. Funkční období kroužku se prolíná se školním rokem, tedy tak, že se věnujeme malým nadšencům Petrova cechu v období od října do července. Je tedy čas na malé bilancování a na pozvánku pro další děti, aby si zkusily, co obnáší rybářské umění. V loňském roce do rybářského kroužku docházelo pravidelně celkem 11 dětí (Bartoš Honza, Došek Lukáš, Hauerland Jirka, Havlíček Dominik, Janderka Vítek, Janíček Gabriel, Pazdera Honza, Mičánek Honza, Paur Vašek, Žďárský Honza a Žďárský Pavel). Scházeli jsme se v sobotu, jednou za čtrnáct dní. Ti starší si prohlubovali své znalosti a ti nejmladší se vše teprve učili. V zimních měsících jsme pro tyto účely mohli využívat prostory přednáškové místnosti muzea a s tím také projekční techniku, která je zde nainstalovaná. Na videu si každý mohl prohlédnout, jak se vážou jednoduché i složité montáže, jak se loví jednotlivými technikami lovu, jak vypadají různé ryby v reálné skutečnosti. Bylo poznat, že se tímto výuka oživila a malé rybáře vše více zajímalo. S příchodem jara a teplých dní jsme se přesunuli do terénu, k našemu rybníku. Tady si pak každý mohl vyzkoušet to, co se přes zimu naučil a tak se také zdokonalit. V červnu pak mladí rybáři reprezentovali naši obec na dětských rybářských závodech v Moravském Krumlově, kde se poměřili s ostatními rybářskými kroužky, které působí pod hlavičkou Místní rybářské organizace Moravský Krumlov. Tady se projevilo nejen umění, ale také štěstí, které u někoho stálo, u jiného nikoliv. V účasti 70 dětí se vedrovští neztratili. Honza Schovanec byl na pátém místě a Lukáš Došek na sedmém místě. Jako ukončení desetiměsíční práce s dětmi se ve dnech 11. až 13. července uskutečnilo první Rybářské soustředění malých rybářů v Božicích na rybníku Rybolov Božice (http://www.rybolov-bozice.cz/). Počasí nám přálo a tak se vydařil také rybolov. Každý ze sedmi malých rybářů chytil nejméně dva kapry, proto vládla na konci minitábora spokojenost. V letošním roce bychom rádi pokračovali ve výchově mladých vedrovických rybářů a proto mezi nás zveme další děti, které by bavilo lovit ryby a pohybovat se v přírodě, u vody. První kroužek se uskuteční v sobotu 19. listopadu. Budeme o tomto ještě informovat plakátem. Petrův zdar. Za Rybářský kroužek Vedrovice Richard Janderka a Miroslav Došek ml. Více informací získáte na našem webu Rybarsky-krouzek.html Lukáš Došek - kapr 94cm, 12,1kg Jirka Hauerland - kapr 63cm, 4,5kg Vítek Janderka - kapr 65cm, 4,7kg Honza Mičánek - kapr 72cm, 6,0kg Dominik Havlíček - kapr 62cm, 4,2kg Honza Pazdera - kapr 72cm, 6,0kg Gábik Janíček - kapr 60cm, 4,3kg 6

7 Letní výprava za rybami do Božic O letních prázdninách 11. července jsme vyrazili s rybářským kroužkem za rybami na sportovní rybník Božice. Jelo 7 malých rybářů a 2 vedoucí. Po příjezdu k vodě jsme si prohlédli okolí a začali jsme rozbalovat stany a nafukovat loď, určili jsme si místa, do kterých potom budeme házet. Po zakrmení už dáváme nástrahy na háček a nahazujeme pruty do zakrmených míst. Nastává noc, všichni přehazujeme pruty na večerní lov. Druhý den jsme se přesunovali, abychom všichni něco chytli a využívali jsme znalosti z prvního dne. Po obědě jsme šli na vycházku lužním lesem, po cestě jsme šli okolo celého rybníku. Na oběd chodíme každý den k panu hráznému, snídaně a večeře nám dělal Richard, pekl bramboráky a vařil vajíčka. Třetí den jsme se připravovali na odjezd a sčítali jsme celotýdenní závod v chytání. Dozvěděli jsme se, že jsme nachytali 50 kaprů a dva cejny, největší kapr byl 92 cm a 12,10 kg. Všechny ryby byly vráceny vodě. Všem se nám to líbilo a těšíme se na příští rok, až zase někam pojedeme. Lukáš Došek Kam kráčíš Vedrovický fotbale? Tuto otázku si pokládal jistě každý fanda fotbalu ve Vedrovicích minimálně tři roky zpět, když končila sezona. Mužstvo mužů se vždy dokázalo zachránit. V sezoně ovšem hrajeme IV. třídu okresního přeboru, tedy není kam sestupovat. Mužstvo dorostenců již nefunguje a družstvo žáků se dál trápí. Může nastoupit devatenáct malých hráčů, ale sejde se jich sotva jedenáct a většinou ani tolik ne. V žádném případě nemůžeme říkat, že je vše, jak má být! Nechci se zabývat mužstvem mužů, jsou tam borci, kteří fotbal umí hrát. Je jen na nich, jakou dají dohromady partu, aby postoupili zpět do III. třídy, kam jistě Vedrovice patří. Je nyní potřeba přemýšlet nad tím, co udělat pro to, aby měl fotbal ve Vedrovicích kdo hrát?! Fotbal u nás byl. Stále ještě je. A je jen na nás, aby tady byl i v budoucnu! Je jen na nás, jak budeme vychovávat nové fotbalisty a jak budou sportovat naše děti!? V našich podmínkách to není tolik o penězích, ale o přístupu starších hráčů, kteří by se mohli věnovat malým fotbalistům a o podpoře rodičů ve sportování jejich ratolestí. V současném složení žáků není vidět, bohužel, rodič, který by v minulosti hrál fotbal a tím by měl automaticky vztah k tomuto sportu a tak se přirozeně věnoval sportovní výchově svého dítěte stejně, jako to bylo v případě mém, Michala Kolegara, Libora Galáše nebo (pokud půjdu do hluboké minulosti) pana Jana Klodnera, který trénoval svého syna a mně ve třinácti letech k fotbalu přivedl. Já osobně jsem mu za to vděčný! Mrzí mě, že již nemohu věnovat čas trénování vedrovických dětí, i když bych sebe víc chtěl a byl jsem rád, že trénování po mě převzal Petr Pavel, který bude u mužstva žáků po podzimu končit. Tímto bych mu chtěl za sebe i za malé hráče poděkovat! Pokud budu optimista, můžeme doufat, že se malých fotbalistů někdo další ujme, že je třeba jen každou druhou sobotu podpoří na hřišti rodiče a že získáme pro vedrovický fotbal pokračovatele. Pojďme pro vedrovický fotbal něco udělat!!! Sportu zdar a fotbalu zvlášť! Richard Janderka Loutkový festival - místní sokolovna 7

8 Koně z Vedrovic pokořili Prahu A je to tady, neuvěřitelné a přesto pravdivé. Začátek nového školního roku ve dnech 2., 3., 4. září 2011 skončil pro koně z naší malé stáje v obci Vedrovice ve znamení úspěchu. Rok se s rokem sešel a my se opět chystáme na jedenáctý ročník VÝSTAVY PLNOKREVNÝCH ARABSKÝCH KONÍ konaným pod záštitou ACHPAK, známým po celém světě zejména mezi chovateli jako PRAGUE INTERCUP. Vyrážíme v pátek dopoledne, abychom se vyhnuli ucpaným dálnicím. Přibližně o tři hodiny později skládáme koně na předem určeném místě krásného CÍSAŘSKÉHO OSTROVA. Zde budou po dobu dvou dní nejkrásnější koně z celé ČR, Slovenska a zbytku světa usilovat o tituly toho nejlepšího z nejlepších. Moje plány z loňského roku vzaly za své asi měsíc před Vánoci, kdy jsem byla oslovena jednou z významných chovatelek v Německu. Ta mi za určitých smluvních podmínek darovala tehdy osmiměsíčního hřebečka SA Kaisala. Jednou z podmínek byla prezentace tohoto nádherného mladíka na Prague Intercup a s tím spojená malá reklama jak pro nás, tak pro hřebčíny Darius a Schwarz Arabians. Další překvapení následovalo v létě, tentokrát ve formě prosby o pomoc s přípravou a výcvikem nezkušené mladé klisničky El Lybry. Ta u nás strávila poslední měsíc před výstavou a byla tak trénována se stejně nezkušeným SA Kaisalem. Sečteno a podtrženo - oproti původnímu plánu sestavy. Do našeho týmu /ostřílený prosík, několikanásobný vítěz a šampion těchto výstav od roku 2008, plemenný hřebec S Maran, o něco málo zkušenější vítězka a juniorská ZLATÁ šampionka z roku 2010 klisnička Porena/ přibyl nováček SA Kaisal se svěřenkyní El Lybrou. Tento rok jsme tedy na legendární Prague Intercup vyráželi v opravdu hojném počtu. A bylo veselo. SHOW Samotnou show jde přirovnat k volbě Miss. Ještě před vstupem do arény jsou koně pečlivě připravováni tak, aby už na první pohled lahodili oku diváka i porotce. Holení hřívy těsně za ušima společně s holením krátkých chloupků nad očima a okolo nozder jsou nedílnou součástí vystavování. Oholená hříva dává vyniknout labutímu krku, oholená tvář pak nechá ještě více vyniknout ušlechtilé štičí hlavě, nejtypičtějšímu rysu ARABSKÝCH PLNOKREVNÍKŮ. Přípravy ještě předtím, než kůň může vstoupit do arény a být adekvátně obodován, bývají hektické. Zvířata jsou ještě v boxu podrobována nekonečnému martiriu veterinárních kontrol. Při nich tříčlenná sestava mezinárodních veterinářů načítá čísla mikročipů, dopodrobna studuje papíry s povinnými očkováními. Zaměřuje se také na celkový fyzický stav koně. Tyto prohlídky absolvují koně hned dvakrát a to těsně po příjezdu a na druhý den ráno. Teprve pokud disciplinární komise usoudí, že kůň je způsobilý k absolvování výstavy, může celá SHOW začít. Porota sestává ze tří mezinárodních členů a bodování se odvíjí od bodové stupnice určené světovou organizací ECAHO, podle níž jsou hodnoceni ARABOVÉ na všech výstavách nejen v Evropě. Tato stupnice je pevná a neměnná. Porota má k dispozici body od 1 do 10, kdy maximální počet bodů je 10. Každý kůň je může získat za následující parametry: Hlava, krk, nohy tělo, krok, klus a celková linie. Nesmím opomenout, že porotci jsou zde opravdovými mistry svého oboru. Žádný ze zúčastněných vystavovatelů nemůže říct, že ten či onen kůň byl při bodování znevýhodněn nebo poškozen. Začíná se v 10 hodin dopoledne zahajovacím ceremoniálem v obrovské kryté stylově vyzdobené hale. Za doprovodu hlasité hudby a břišních tanečnic se sokolníky je divákům představena nejdříve porota a celý organizační team včetně novinářů, fotografů nebo stewardů v ringu. Jako první přicházejí na řadu kategorie JUNIORSKÉ, což jsou koně ve věku od 1 do 4 let, rozdělení do skupin podle pohlaví. Vodič našich koní byl tento rok profesionální předvaděč, takříkajíc zapůjčený ze spřátelené stáje v Německu. Byl to mladý italský gentleman Allesio Capecci, který nese lví podíl na našem letočním trumfu v Praze. Tito vodiči jsou mistry v předvádění koní na světových výstavách a ne nadarmo se podrobují dlouhaměsíčním školením, specializujícím se právě na správné, nenásilné předvedení arabů v jejich plné kráse a temperamentu. Vysoce nesené ocasy, hrdě vztyčené hlavy, pohyby, při který se kůň téměř nedotýká země, plameny v očích a dým vycházející z nozder, vzpínající se hřebci, hlasitý aplaus. Hvízdání desítek tisíc diváků doprovázený hlasitou hudbou stejně temperamentní jako samotná zvířata, při níž se hala otřásala v základech. To vše je SHOW, která člověku doslova bere dech, SHOW nemající ve světě obdoby, SHOW, která svou monstrozností doslova válcuje úroveň všech ostatních výstav nejen v České republice. Novináři, fotografové i samotní diváci s napětím očekávají vyhlášení prvního vítěze juniorské kategorie 2 až 3letých klisen. Přestože už podle předchozího bodování vím, kdo jím bude, těch několik sekund před vyřčením samotného jména se mi srdce snaží vyskočit z hrudi. A letošní vítězkou juniorských klisen se stává klisna s číslem 4, klisna Porena majitelky Jany Rusnákové! Těžko popisovat pocity, kdy si při slavnostních fanfárách užíváte i se svým koněm pár sekund slávy. Štěstí, euforie, úleva, pýcha, na druhé straně kdesi hluboko v podvědomí obava o další dva koně, kteří se svého boje v kategoriích hřebců budou muset teprve zúčastnit. V této kategorii byla společně s naší Porenou předvedena i svěřenkyně El Lybra a to přímo mým manželem Mirkem. Ten se mi posléze svěřil, že byl při předvádění tak nervozní, že zapomněl, kde má levou a pravou ruku. Chci tím jen říct, že tlak na samotného koně i předvaděče je v danou chvíli vážně ohromný. Proto je více než účelné zvolit si pro svá zvířata skutečně profesionální vodiče, kteří umějí rychle reagovat v jakékoli žádané i nežádané situaci. Nicméně i El Lybře, která se bohužel neumístila a mému manželovi patří hluboký obdiv za to, s jakou odvahou se zhostili své role předváděného a předvádějícího. Vítěznou větu jsem toho dne slyšela ještě dvakrát a to v kategorii 1 až2letých hřebců. Mladý hřebeček SA Kaisal urval první místo se suverénně nejvyšším bodovým ohodnocením všech koní výstavy, včetně hřebců a klisen ze seniorských skupin. Tou úplně největší a nejcennější odměnou mi však bylo již čtyřnásobné prvenství a obhájení titulu z předešlých let pětiletým plemeníkem S Maranem. O něho jsem měla tento rok strach opravdu největší. Proč? Jak říká můj tatínek: Problém není vyhrát s novým koněm, problém je, aby si ten známý, již 8

9 okoukaný dokázal svoje tituly obhájit.a Maranovi se podařilo udržet si vítěznou pozici již čtvrtý rok po sobě. V parném odpoledni následovalo ještě dodatečné rozdělení titulů JUNIORSKÝCH a SENIORSKÝCH šampionů. Do těchto šampionátů postupují vždy první dva vítězové každé kategorie. Porotci vybírají na základě svých sympatií zlaté, stříbrné či bronzové ŠAMPIONY. I tady by se dalo napětí krájet, nicméně ani tentokrát jsme nepřišli zkrátka. Domů jsme odjížděli obtěžkáni nádhernými poháry, šerpami, věcnými cenami a spoustou krásných zážitků. Myslím ale, že tím nejhřejivějším pocitem bylo pro nás všechny odvážet si zpátky domů Junior BRONZE Champion Porena, Junior GOLD Champion SA Kaisal a čtyřnásobný Senior Silber Champion S Maran. Co dodat nakonec? Snad už zase jen poděkování teamu, který nás po celou výstavu doprovázel a pomáhal s přípravou koní. Velký dík patří mému manželovi za ohromnou trpělivost především se mnou. Tatínkovi za organizaci a sponzorský dar v podobě nových ohlávek a vodítek, díky nimž jsme byli takřka nepřehlédnutelní. V neposlední řadě poděkování Allesiovi i hřebčínu Darius a Schwarz arabians, jejichž zkušení majitelé a zároveň naši přátelé poskytli pár cenných vystavovatelských a chovatelských rad. Největší dík si zaslouží nezapomenutelný výstavní výtržník S Maran, který od roku 2008 odstartoval sérii vítězství a který se do paměti novinářů tehdy jako dvouletý mladíček zapsal také leckdy až přehnaným temperamentem. Můj manžel nezapomene každoročně po úspěšném dokončení výstavy dodat: to by snad ani nebyl Maran, aby zase něco nevyvedl. A já mu chtě nechtě musím dát za pravdu. Avšak tento dobrosrdečný výtržník, skvělý hřebec Maran nám pootevřel bránu do trošku jiného světa než je jen ten na závodních kolbištích. Neodstartoval pouze sérii vítězství, ale především myšlenku založení vlastního chovu těchto koní v České republice poměrně vzácných. Maran, Kaisal i Porena budou oním základním pilířem a pevným kamenem mé myšlenky a já jsem přesvědčená, že jsem ani lépe vybrat nemohla. Koně z Vedrovic nepokořili pouze Prahu, koně z Vedrovic pokořili Českou republiku a budou bojovat dál i v příštím roce a to v arénách zahraničních. Hody 2011 Jana Rusnáková /Lišťáková/ 9

10 Odpady, odpady a zase odpady Přichází pomalu konec roku a s tím také bilancování, počítání a debatování na zasedání Zastupitelstva obce: Jak se vypořádat s doplatkem na odpady? Co udělat pro to, aby se nemusel poplatek pro občana buď vůbec zvyšovat, nebo jen minimálně? U každého občana, v každé rodině se zvyšování každého poplatku nějak odrazí. Proto bych rád položil ještě jednu otázku: Co může každý občan udělat pro to, aby se poplatek za odpady nezvyšoval? Než se začneme touto otázkou blíže zabývat, řekněme si, co vlastně poplatek za odpady zahrnuje: a) Odvoz domovního odpadu (půl roku každý týden, půl roku jednou za čtrnáct dní = cca. 39 odvozů) b) Odvoz tříděných odpadů (plasty, papír, sklo) c) Odvoz komunálního odpadu velkoobjemovými kontejnery (letos čtyři kontejnery) d) Odvoz vyřazených ledniček a mrazáků e) Odvoz nebezpečného odpadu (barvy, postřiky, technické oleje apod.) f) Odvoz pneumatik Kolik za odpady zaplatíme v letošním roce, to ještě nevíme!? V roce 2009 se na poplatcích za odpady vybralo ,-Kč, odměna v akci EKO-KOM byla ,-Kč příjmy celkem byly ,-Kč. Výdaje na odvoz všech odpadů byly ,- Kč. Doplácelo se tedy ,-Kč. (Tuto částku z části ovlivnil nákup kontejnerů na tříděný odpad za ,-Kč) V roce 2010 byl doplatek za všechny odpady ,-Kč. Po oba dva roky nezvyšovala firma SITA ceny za odvoz domovního odpadu. Můžeme jen doufat, že tato cena zůstane také pro rok 2012!? Co je tedy možné udělat? 1. Zmenšit objem tříděného odpadu, který ukládáme do kontejnerů. Nemyslím si, že by každý dokázal vyprodukovat méně odpadu, množství zůstane stejné. Každý ale dokáže svůj odpad jistě natolik zmenšit, aby byl opravdu minimální. Tzn. PET lahve mačkat, papír do kontejneru roztrhat a skládat, pneumatiky nechat v pneuservisu, který je odebere při výměně nových pneumatik bez poplatku, starou ledničku nechat prodejci, který ji zlikviduje. A našla by se další řešení. 2. Využít odpad, který se dá prodat. (Získané finance se vrátí do rozpočtu obce) - Fritovací olej - Již dříve jsme upozorňovali na to, že bude obecní úřad vybírat použitý fritovací olej a jedlý tuk. Od 16. května se každé pondělí tento fritovací olej vybírá v rámci svozu bioodpadu v garážích OÚ. Zatím se vybralo pouhých 10 litrů. Vzhledem k tomu, že nám svozová firma zaplatí 4,-Kč za kg, bude to jen 40,-Kč. Přitom si myslím, že průměrná domácnost vyprodukuje cca litrů tohoto odpadu za rok (Tj ,-Kč x 300 = ,-Kč pro obec). - Elektrické přístroje (mimo lednic a mrazáků) existují firmy, které se zabývají demontáží těchto přístrojů (televizory, počítače, mikrovlnky, vrtačky, rádia, atd.) a dále je prodávají jako druhotné suroviny. V letošním roce jsme spolupráci s dvěma takovými firmami navázali a s jednou budeme pokračovat i v příštím roce. 3. Po dalších takových možnostech budeme společně dále pátrat. Např. zřízení sběrného dvora. Zamysleme se tedy společně nad tím, jak s odpady naložit co nejlépe, aby nám nebyly finanční přítěží v roce 2012! Přemýšlejme o tom, co využít pro to, aby se nám to vrátilo. Richard Janderka starosta obce V pátek 4. listopadu bude firma SITA svážet nebezpečný odpad (barvy, oleje, staré postřiky apod.) Auto bude přistaveno před OÚ v době od 10:30 do 10:50 hodin. Problémy s Internetem Poslední dobou se začínají na obecním úřadě množit stížnost k funkčnosti a rychlosti Internetu, který koupila společnost Telefónica Czech Republic, a.s. (O2) od pana Maříka. Byl jsem tyto námitky řešit přímo v Moravském Krumlově v sídle firmy. Bohužel vaše problémy nejdou zpětně řešit, že vám Internet přestal fungovat. Když jim nezavoláte, nevědí, že je nějaký problém s Internetem u nás v obci a považují vše v naprostém pořádku. Doporučuji místo stížností na obecním úřadě volat přímo poskytovateli na bezplatné telefonní číslo , kde se budou vašemu problému hned věnovat a řešit. Byla mně i nastíněna blízká budoucnost s rozšiřováním služeb. Společnost má v plánu koncem tohoto roku nebo začátkem příštího zvětšovat konektivitu do naší obce. Díky tomu si budete moci objednat rychlejší připojení a dojde i k zlevnění. Všem zákazníkům přišly dopisy s informacemi a kontakty na hlavičkovém papíře společnosti Internethome, s. r. o., která má náš Internet ve správě. Více informací naleznete na jejich internetových stránkách nebo na tel Petr Záviška Léto v pohybu 10

11 Hasiči Dne 27. srpna uspořádal sbor dobrovolných hasičů Vedrovice noční závody v požárním útoku O putovní vedrovské špalek. Již od dopoledních hodin probíhala nelehká příprava postavit stánky, navozit lavičky a aparaturu, zapojit osvětlení, přichystat základnu a časomíru. Kolem šesté hodiny se pomalu začaly sjíždět sbory, mezi nimiž nechyběl i sbor z Vysoké pri Morave (Slovenská republika), se kterým máme družbu. Závodu se zúčastnilo celkem 18 družstev, z toho 6 družstev žen. I přes nepřízeň počasí, po celý den nás doprovázel silný vítr a večer i déšť, přišlo nás i jiné týmy podpořit hodně příznivců tohoto sportu. Aby hasiči a diváci neumřeli hladem a žízní, bylo pro ně nachystáno bohaté občerstvení cigára, guláš, čaj, káva, nějaká kořalka pro zahřátí, pro otužilejší pivo a limo. V sedm hodin se na start připravilo družstvo žen z Vedrovic a tím byly noční závody zahájeny. Po dvou kolech žen se na start připravovala družstva mužů. Ženy závodily na 2B, muži na 3B. Jelikož vše probíhalo bez větších problémů, mohlo kolem půlnoci dojít k vyhlášení výsledků. Naše ženy mohly slavit, protože obsadily první místo. Putovní pohár si odvezlo družstvo z Vémyslic, které jako jediné dosáhlo času pod 20 sekund. Snad příští rok zůstane pohár doma a my budeme doufat, že nám bude přát lepší počasí a přijde nás i ostatní hasiče podpořit ještě více lidí. Výsledky muži : 1. Vémyslice 19:80 2. Ořešín 21:81 3. Loděnice 21:94 4.Trstěnice 22:65 5.Vedrovice,,A 23:30 6. Dobřínsko,,B 26:54 7. Vedrovice,,B 29:07 8. Dobronice 31:27 9.Rakšice 32: Dobřínsko,,A 33: Vysoká pri Morave 34: Rybníky 35:40 Výsledky ženy : 1. Vedrovice 25:60 2. Výrovice 25:82 3. Jamolice 27:11 4. Olbramovice 28:24 5.Jezeřany-Maršovice 28:80 6. Vysoká pri Morave 32:95 Dešťové srážky Srážky ve Vedrovicích zaznamenává pan Josef Mach a my mu za to děkujeme: Srážky v roce 2011: leden...16 mm únor... 9 mm březen...70 mm duben...15 mm květen...53 mm červen...23 mm červenec...71 mm srpen...37 mm září...41 mm Mateřské centrum Čtyřlístek Ve dnech 23. a se uskutečnila už 3. Burza oblečení, potřeb pro děti, obuvi a hraček pro širokou veřejnost. Sešlo se mnoho věcí, které ještě udělaly někomu radost a budou sloužit dál. Ráda bych upozornila na to, že věci prodávané na burze mohou být pro děti i dospělé, na oblečení i pro hraní, z domácích potřeb i sportu. Na jaře se budeme snažit rozšířit plakáty i do okolních obcí, aby nabídka byla co největší. Musím konstatovat, že pokladnou tentokrát prošlo 4120,- Kč, což je zatím nejvíce. Z toho 10 procent 412,-Kč, je určeno pro potřeby Mateřského centra a ostatní peníze byly vyplaceny prodávajícím. Děkuji všem, kteří pomáhali při přípravách a průběhu burzy a také těm, kteří přišli prodávat a nakupovat. Pavla Janderková Co připravujeme: Hudební škola Yamaha bude pokračovat od října do června 2012, každé úterý od 17 hodin. Výtvarný kroužek, který povede Lída a Veronika Hellarovy, začne od listopadu. Je určen pro všechny předškolní děti a jejich sourozence. Vánoční pečení perníčků proběhne na konci listopadu a jsou zvány všechny děti bez rozdílu věku. Jejich výtvory pak rozdáme na rozsvěcování vánočního stromečku na návsi. Centrum je přístupné pro všechny předškolní děti a jejich rodiče, vždy v provozní době obecního úřadu. Více se dozvíte na našich webových stránkách ctyrlistekvedrovice.websnadno.cz/ 11

12 Indie Toto léto se mi naskytla jedinečná příležitost poznat cizí kulturu prostřednictvím pracovní stáže. Indii jsem už dlouho chtěl navštívit jako turista a když jsem dostal nabídku pracovat na indickém venkově pro universitu v Jaipuru, neváhal jsem. Indie je se svými 1,3 miliardami obyvatel největší demokracie na světě. I když je 80% obyvatel hinduistů, je se svými 14% muslimů 3. největší muslimskou zemí na světě (1. Indonésie, 2. Pákistán, země blízkého východu nejsou v první desítce). Je to bývalá britská kolonie, proto je zde oficiální jazyk angličtina, kterou se dorozumí kolem 60 % obyvatel. Dochovaly se i další známky bývalé britské nadvlády - řízení vozidel vlevo, kriket je nejoblíbenějším sportem v zemi (dle mého názoru nejnudnější sport na světě :-). Pro svoji otevřenost na rozdíl od Číny skýtá obrovskou příležitost pro zahraniční podnikatele. Známá je také nepříliš starým konfliktem s Pákistánem o sporné území - Kašmír, kde obě země hrozily použitím jaderných zbraní. Tento konflikt byl naštěstí zažehnán a toto velmi krásné území na úpatí Himalájí je opět přístupné turistům. Moje práce spočívala v terénním výzkumu - pomocí dotazníků a různých vlastních otázek zkoumat úroveň života v malých indických vesnicích ve státě Rajahstan, mimo jiné turisty jedné z nejznámějších a nejvyhledávanějších oblastí v Indii. Výsledky práce jsem zaznamenával a ke konci stáže zpracoval krátký report o mém pohledu na danou oblast a navrhl pár věcí, které by dle mého názoru pomohly zlepšit život tamních obyvatel. U indických rodin jsou jasně patrné známky bývalého kastovního systému. Kasty ale nejsou, jak se mnozí domnívají, pouze čtyři základní, ale existuje jejich velmi složitý systém (až kolem 4000 různých kast). Indové se v něm ale velmi dobře orientují a každý zná dobře svoje místo ve společnosti a existuje velmi malá pravděpodobnost, že by si své postavení mohl vylepšit. Nejnižší kastu představují tzv. dalité. V minulosti dělali nejšpinavější práce - čistění ulic, práce s krví, mrtvými. Další nízké kasty představují ve městech všudypřítomní řidiči místních taxíků - rikš anebo výrobci sladkostí či prodavači čajů. Další zvláštností indické společnosti je pozitivní diskriminace. Chtějí se světu ukázat jako zastánci lidských práv, ale ve všech případech se jim to úplně nedaří. V metru například existuje vagon pouze pro ženy, a proto je časté se setkat se soupravou metra, kde v přední části nikdo není a zadní doslova praská ve švech. Na vlakových nádražích a letištích mají ženy svoji vlastní frontu na odbavení, tak se jim čekací doby na těchto věčně přecpaných místech snižují o hodiny. Život ve městě je pro turistu, který přijede poprvé, velmi složitý. Je sice pravda, že se vám každý snaží pomoct, ale pod záminkou svého vlastního zisku. Tak se může stát, že namísto svého hotelu turista dojede do obchodu nebo hotelu úplně jiného, protože taxikář od jeho majitele získá slušnou provizi. Jsou schopni namluvit turistům, že jejich hotel je plný, zavolat do příslušného hotelu, kde je jejich známý a ověřit danou informaci a pak je turista rád, že se vůbec někde najde místo, i když může být třeba 2x dražší, přitom jsou ostatní levné hotely většinou poloprázdné. Při jednání je proto potřeba především selský rozum. Taxikáři pochopitelně obírají turisty na cenách cesty, ale to je známé i v Praze. Ulice ve městech jsou plné lidí, zvířat, dopravních prostředků, špíny, odpadků a smradu z toho všeho dohromady. To všechno na první pohled nedělá vůbec dobrý dojem, ale Indové se v tomhle zmatku kupodivu velmi dobře orientují. Lidé polehávají po stranách silnice, vykonávají potřebu, kde je napadne - jak muži, tak ženy. Zvířata v čele s kravami, psy, opicemi a občas i lidmi prohledávají hromady odpadků s vidinou něčeho nedojezeného. Dotěrní obchodníci a taxikáři pronásledují turisty na každém kroku a vnucují svoje výrobky a služby až 10x předražené. Je proto třeba smlouvat. Je ale jasné, že i na jakkoli dobře usmlouvané ceně, musí obchodník stále vydělat. Takže pokud si myslíte, že už jste lépe nakoupit nemohli, tak na druhé straně ulice u obchodníka s identickým zbožím přijdete na to, že jste byli zase jako všichni turisti oškubáni. Doprava v Indii je velmi zajímavá a řízení vlevo je asi ten nejmenší rozdíl. Kromě motorových dopravních prostředků jsou na silnicích i dálnicích vidět kola, osli, velbloudi, koně, sloni. Proto se cesta po dálnici dlouhá 200km může protáhnout i na 6 hodin a více. V Indii také moc neznají zpětná zrcátka a blinkry, proto pokaždé když chtějí dát ostatním účastníkům provozu vědět o jakémkoli záměru, troubí ze všech sil. Na ulicích je tedy občas k nevydržení. Řidiči náklaďáků se obzvlášť vyžívají ve zvuku svého klaksonu. Vlaky a autobusy jsou přecpané a nejezdí moc načas. Z vlastní zkušenosti vím, že se v indickém vlaku do prostoru srovnatelného s kupé našich ČD, vejde až 21 lidí. Sedí i na místech určených pro zavazadla, leží pod sedačkou nebo mezi nohama sedících cestujících. Žádná skulinka zkrátka nepřijde nazmar a cesta s takovým množstvím spolucestujících, byť pouze dvouhodinová, se pro turisty v neklimatizovaném vlaku v 40 stupních Celsia může stát velmi vzrušujícím zážitkem. Doporučuji na delší vzdálenosti využívat poměrně spolehlivou a levnou leteckou dopravu. Turistických míst je v Indii opravdu hodně a k vidění těch nejzajímavějších památek je potřeba hodně času i peněz, i když je život v Indii levnější než u nás. Turisticky nejvyhledávanější oblastí je stát Rajahstan s městy Jaipur - růžové město, kvůli růžovým hradbám, Jodhpur - modré město, modrá odpuzuje komáry a proto jsou domy modré, Jaisalmer - pouštní město, kde je možno najmout velbloudí karavanu a přenocovat na pískových dunách. Každý turista v Indii touží navštívit magický Taj Mahal, který postavil indický mohul na památku své zesnulé manželce. Za vidění stojí rovněž sever - Himaláj, oblast Kašmíru, exilové sídlo Dalajlámy v Mcleod Ganj nebo město Leh, odkud podnikají turisté výšlapy do hor. Jižněji leží proslulá Goa se spoustou pláží a turistů. Nad ní největší město Indie Bombaj, má kolem 20-ti milionů obyvatel a sídlo indických filmařů Bollywood. Doporučuji se alespoň na jeden hollywoodský snímek pro srovnání s Hollywoodem podívat, i když většina z nich trvá nejméně 4 hodiny. Na západě starobylé město Kalkata a na řece Ganze ležící Varanasí, které by měl navštívit každý hinduista alespoň jednou za svůj život a vykoupat se v posvátné vodě. Hlavní město Delhi nepřitahuje turisty svými památkami, ale je spíše křižovatkou do jiných zajímavějších částí Indie. Vít Čepera, student VŠE 12

13 Školy Začal nám nový školní rok a těšíme se, co nového nám přinese 1. září 2011 Naše mateřská a základní škola připomíná jednu obrovskou loď, která je prozatím pevně ukotvena v přístavu. Dnes po 2 měsících nabírá opět posádku, aby vyplula na desetiměsíční poznávací cestu. V posádce jsou už zkušení námořníci, ale také 2 noví plavčíci, kapitán, kormidelník, kuchaři, pomocníci a na každém z nich závisí úspěch naší plavby. Výpravě přejeme správný vítr, šťastnou plavbu, správnou rychlost a správný směr. Všem členům posádky dobrodružnou plavbu plnou zážitků. Na výpravě se určitě setkáme i s loděmi dalšími, pozveme hosty k nám na palubu, abychom jim ukázali, jak to na naší lodi chodí. a kapitánů základem úspěchu naší plavby. Mít na lodi takové prostředí znamená, že všichni máme k sobě navzájem blízko, důvěru a respekt. A co dodat na závěr? Vyplouváme! Hodně štěstí! Archeologie dětskýma očima V pátek jsme byli pozváni do místního muzea na zajímavé povídání s paní Dočkalovou Prohlédli jsme si originální (původní) ozdoby, pracovní nářadí, vedrovickou Venuši a další sošky nalezené u nás ve Vedrovicích. Povídali jsme si, jaká cesta vedla k nalezení těchto vzácných věcí, tj. o způsobu vyhledávání archeologických nalezišť. Paní Dočkalová nám vyprávěla o způsobu života lidí v dávných dobách. Jak lidé vyráběli nástroje, zbraně a nářadí, jak rozdělávali oheň Připomněla nám, jakým důležitým, unikátním a významným archeologickým místem naše Vedrovice jsou. Hned zítra začneme s učením věcí, které na širém moři budeme potřebovat, získávat zkušenosti, dovednosti, učit se spolupráci, schopnostem v chodu a řízení lodě. Věříme, že až zakotvíme, budeme zkušenější, bohatší o zážitky a sebevědomější. Beseda se spisovatelem a ilustrátorem Janem Opatřilem 26. září 2011 V pondělí 26. září 2011 jsme se těšili na setkání se spisovatelem a ilustrátorem Janem Opatřilem a na jeho povídání a čtení ze své nové knihy Dobrodružství kapříka Metlíka. Cílem naší plavby bude připravit naše námořníky co nejlépe, předat jim co nejvíce informací, zkušeností a dovedností, které budou dál na svých cestách potřebovat. Příznivé a bezpečné prostředí na naší lodi je pro naše námořníky, pro Vás rodiče námořníků i nás kormidelníků Překvapilo nás, jak mladý pan spisovatel je. Ač teprve čtyřiadvacetiletý vydal již svoji druhou knihu. Obě věnoval rybářskému prostředí, které studuje a moc dobře zná. 13

14 Četl nám o kapříkovi a jeho přátelích. Příhody rybích kamarádů začínají v malém rybníku a pak ve velké přehradě, kam je rybáři vysadili Z vyprávění jsme poznali, že láska a přátelství jsou jedny z nejdůležitějších věcí na světě a kdo je nemá, ten je na všechny starosti, trápení a radosti v životě sám. Zda Metlík ze všech svých dobrodružství vyvázne a jak se mu to podaří, se dozvíme už sami, protože knihu, již druhou v tomto školním roce, teď právě začínáme číst Večer pro důchodce Tančili jsme pro důchodce 7. října 2011 V pátek jsme tančili Moravskou besedu pro radost našim babičkám a dědečkům ale také pro radost sobě Zájezd seniorů - modrotisk v Olešnici Ve Vedrovicích je kolem 140 občanů důchodového věku. Jak bylo řečeno na Večeru pro důchodce, generace SENIORŮ si ve Vedrovicích vážíme a budeme se snažit tuto část jejich života zpříjemňovat, aktivizovat a dávat najevo potřebnost v občanském soužití obce. 14

15 Až nakonec ČSR V dnešní době mnoho občanů naší republiky jezdí převážně do západních států Evropy nebo do Ameriky, někteří dokonce do exotických zemí světa. Pokud jsem byl v pracovním poměru na BVV, tak jsem též navštívil m.j. Brusel, Lipsko, Poznaň, Moskvu aj. Ovšem PODKARPATSKÁ RUS byla pro mě jako pro většinu občanů neznámá. Proto jsem se rozhodl ve spojitosti s cestovní kanceláři HOŠKA-TOUR z lázní Bělohrad ve Východních Čechách tuto krajinu navštívit. Poznávací zájezd se uskutečnil na 8 dní s dvěma noclehy v hotelu Felicia Kaluža východní Slovensko na Zemplínské Šíravě. Další ubytování jsme měli ve městě Rachově a jednu noc jsme absolvovali v hotelu Star v Mukačevu. Co pro nás znamená Podkarpatská Rus. Je to termín označující historické území, na němž se nyní rozkládá dnešní ukrajinská Zakarpatská oblast. Z historického hlediska je to označení jedné ze čtyř samosprávných celků Československa v letech , jejíž území mělo nepatrně odlišné hranice. Hlavním městem Podkarpatské Rusi byl Užhorod. V listopadu 1938 se jejím správním střediskem stalo po První vídeňské arbitráží město CHust. Arbitráž přičlenila jižní oblasti včetně Užhorodu a Mukačeva, osídlené především Maďary, k Maďarskému království. A nyní co jsme navštívili a jak jsem Podkarpatskou Rus viděl já, jako účastník poznávacího zájezdu. Hned za hranicemi se Slovenskou republikou se nachází stotisícové městečko UŽHOROD. Je správním městem Zakarpatské Ukrajiny a toto prvenství vždy soupeřilo s nedalekým Mukačevem. Nad městem stojí na skalnatém ostrohu Užhorodský hrad. První písemná sbírka o hradě je z r V současné době je v hradních místnostech umístěno několik muzejních expozic. Při cestě do Rachova, kde jsme byli ubytováni, jsme se zastavili ve městě CHust, které bylo v minulosti několik dní hlavním městem nezávislé Karpatské Ukrajiny vyhlášené 15. března Ve 20. letech minulého století zde československý stát postavil nedaleko od centra Masarykovu kolonii. Jednalo se o obytné domy pro zaměstnance Čs. státní správy. Nad městem leží na výrazném kopci Zámkova hora hrad CHust. Do dnešních dnů se dochovaly jen vnější zdi vnitřního hradu, které však dokazují, že v minulosti to bylo významné sídlo Marmarožské župy. Cílem naší cesty město Rachov, kde jsme strávili celkem 4 dny. Toto město je centrem největšího okresu na Zakarpatí. Město obývá asi obyvatel. Rachov leží na soutoku Bílé a Černé Tisy. Rachov je nejvýše položeným městem Ukrajiny a rozdíl v nadmořských výškách mezi jeho částmi představuje až 500 m. Toto město je nejvýznamnější zakarpatské centrum horské turistiky. Je to východisko na nejvyšší horu Podkarpatské Rusi Hoverlu 2061 m. Pozoruhodné je, že na jedné budově je umístěna pamětní deska T.G. Masaryka na počest našeho 1.prezidenta tedy i Podkarpatské Rusi. Další den jsme navštívili nejvyšší horu ukrajinské části Karpat a také celé Ukrajiny Hoverlu s n.v m. Na úpatí hory jsme byli dovezeni terénními nákladními auty / gruzoviky/. Jednalo se o nákladní auta na jejichž korbách byly umístěny kabiny pro 17 lidí. Auto je vybaveno motorem z tanku a spotřebu má 50 l nafty na 100 km. Při cestě po neupravených lesních cestách se nám všem tajil dech. Podél úzkých cest byl vždy sráz do hloubky 300 a více metrů. Lesní zatáčky musel automobil projíždět nadvakrát i natřikrát. Ženy zde i pěkně křičely strachem. Tento zážitek nám všem zůstane v paměti asi až do konce života. Ovšem cíl cesty stál za to. Vzhledem ke krásnému počasí byl výhled na pohoří kolem Hoverly vynikající a nezapomenutelný. Další naší zastávkou bylo městečko Jasiňa na břehu Černé Tisy. Mezi světovými válkami patřila Jasiňa Československu a nacházela se v ní nejvýchodnější stanice Československých drah, kam jezdil i přímý rychlík z Prahy. Poslední návštěvou této oblasti byla Kolčava. V dobách bývalého Československa byla nejznámější dědinou celého Zakarpatí, především díky jednomu jejímu obyvateli a jednomu českému spisovateli, který si řekl, že zrovna tohoto loupežníka zviditelní. Nikola Šuhaj přitom rozhodně nebyl jediným loupežníkem tady v kraji. Téměř každá vesnice měla svého zbojníka. Je pravda, že ne každý zdejší zbojník měl život tak barvitý, jako právě Nikolaj z Kolčavy. Navštívili jsme muzeum Ivana Olbrachta /vlastním jménem Kamil Zeman/. Zážitkem byla návštěva hřbitova, kde je umístěn hrob Nikola Šuhaje a jeho manželky. Hřbitov je v katastrofálním stavu a nevím, zda jsme viděli správný hrob tohoto hrdiny. Je známo, že psané právo zbojníky odsuzovalo, ale utiskovaný lid je vnímal jako hrdiny. Ti, co šli jen za kořistí, byli lupiči, ale loupežníci byli něco víc. Když shrnu návštěvu na Podkarpatské Rusi, je zde tvrdý život a tvrdý alkohol. Těmito slovy lze asi nejjednodušeji popsat život na někdejší Podkarpatské Rusi, nynějším Zakarpatsku. Tak to bylo za časů Nikoly Šuhaje loupežníka a je tomu tak i dnes. Nejdůležitější majetek je tady kráva a každé stéblo trávy končí v seníku, aby dobytek měl co jíst v zimě. Putování po Podkarpatské Rusi mi něco přidalo do mé paměti a nikdy nezapomenu na dobrosrdečnost lidí, kteří téměř nic nemají, ale dali by vám všechno. Aleš Koczala 15

16 Sokolové budou slavit 16

17 Lit erární kavárny... Literární kavárny tematicky zaměřená posezení s literaturou i se životem. Sledujte kulturní kalendář a přijďte se podívat, pobavit, možná i trochu poučit. Nudit se rozhodně nebudete. Literárních kaváren bylo letos ve Vedrovicích pět, šestá se chystá na 9. prosinec /Jakub Jan Ryba/. Tematické okruhy jsou o literatuře, o významných osobnostech literatury, zmapovávají život, pracují s časem. Jsou pro poučení i zábavu. Je příjemné posedět v hezkém prostředí místního muzea u kávy se spoluobčany naladěné na stejnou strunu. Děkujeme paní Evě Kopčilové poetické dámě milující poezii, literaturu a vše krásné a tajemné ze životů nevšedních osobností. Děkujeme také paní Kamile Polachové, která nám módní přehlídkou obohatila besedování o módě v čase, literatuře a životě. Děkujeme také dětem, které nám na módním molu s grácií sobě vlastní přiblížili první zemědělce z doby neolitické i antiku řeckou a římskou.i babička Boženy Němcové by se divila! Návštěvy do časů minulých jsou zajímavé. Stejně tak současná Afrika 150 let po vydání knihy Chaloupka strýčka Toma. 17

18 farnost VEDROVICKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2011 Kostel sv. Kunhuty Milí vedrovičtí přátelé, po pár letech znovu rád využívám možnost napsat pár slov do vašeho zpravodaje. V první řadě chci touto cestou poděkovat všem, kteří se jakkoliv podílejí na chodu naší farnosti, od úklidu kostela přes zpěv až třeba k ministrování. Díky všem! Určitě stojí za zmínku několik věcí, které se za poslední roky podařily. Asi největší investiční akcí bylo vybudování farního klubu Effata v Olbramovicích na místě bývalého zchátralého kravína. Je to v areálu fary, na konci zahrady. Na stavbu se podařilo sehnat dotace, a tak chci vás všechny ubezpečit, že finančně se na tom nepodílely okolní farnosti. Každá farnost má samostatné hospodaření a peníze se nijak nemíchají. Co se kde sežene a vybere, to tam také zůstane. A na co není, to se prostě nedělá. To jen na vysvětlenou. Do budování farního centra jsem se pustil s přáním, aby sloužilo všem lidem dobré vůle především z mých farností, tedy i vám. Sál má kapacitu 80 míst, je tam zázemí sociálky, kuchyňka, šatna. Prostředí je to velmi příjemné, což mohou potvrdit i mnozí z vás. Sál se dá využít k různým oslavám, ale i k příležitostným farním akcím. Pravidelně jsme se tam scházeli s biřmovanci, od letošního září se tu každou první neděli v měsíci po bohoslužbě scházíme na malé posezení. Rád tam přivítám kohokoliv z vás. Hned navážu informací, že každá první neděle v měsíci je věnována dětem. V 10 hodin je zvlášť jim určena bohoslužba v Olbramovicích. A po ní právě následuje možnost posedět a občerstvit se v sále. Budu rád, když této příležitosti budete v hojném počtu využívat. Čím více dětí, tím je to pro ně příjemnější, radostnější, těší se na sebe atd Tak se na vás těším! Další velmi vydařenou akcí bylo červnové biřmování. Nejsilnější zastoupení mezi 23 biřmovanci měla vedrovická mládež. Slavnost se vydařila po všech stránkách, svátost udílel Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář naší brněnské diecéze. Existuje i záznam na DVD, rád jej poskytnu. A rád dodávám, že i otci generálnímu se u nás velmi líbilo. A znova tedy děkuji nejen mladým, za poctivou roční přípravu, ale také místním hospodyňkám za ohromné množství pověstných koláčů, které napekly a které tak chutnaly, že na ně mnozí (zvlášť měšťáci) dodnes vzpomínají. Poslední věc, ta nás teprve čeká. Už 2 nebo 3 roky marně žádám o dotaci na opravu střechy. Je to dílo za necelý 1 milion korun. Jaká cena se nakonec vysoutěží, to nemohu vědět, ale předpokládám, že to nebude méně než 800 tisíc. Bude se dělat kompletní krov, krytina musí být památkáři předepsaná bobrovka, tedy velmi drahá. Letos jsem se pustil do složité žádosti o tzv. evropské peníze. Žádost už je podaná, nyní netrpělivě čekám na rozhodnutí, zda jsme uspěli. Žádáme (farnost) o necelého půl milionu korun. Žádat o víc by znamenalo zmenšit šanci na úspěch. Tak po dlouhém rozhodování jsem zvolil více naděje. Pro nás to znamená, že tedy musíme sehnat zbytek peněz. Věřím, že pan starosta spolu a obecní zastupitelstvo rádi navážou na mimořádně dobré vzájemné vztahy z let minulých a nějakou částkou pomohou. Již teď děkuji za vstřícnost, kterou prokázali v souvislosti se zmíněnou žádostí, a svou podporou také zvýšili šanci na úspěch. I já se budu snažit nají nějaký zdroj, i když je to čím dál těžší. A nakonec chci poprosit i vás, abyste podle svých možností přispěli. Přece jen kostel je mimo jiné i vizitkou obce a občanů a střecha je to poslední, co je potřeba udělat, aby byl zase na dlouhá léta krásný. V neděli 30.října, těsně před dušičkami, bude v 7.45 bohoslužba za všechny naše zemřelé a při ní bude speciální sbírka, určená právě na opravu střechy. V kostele je k dispozici i číslo farního účtu, pokud by někdo chtěl přispět přímo bankovním převodem. A samozřejmě rád vystavím i případné potvrzení o daru farnosti. Možná už v té době budu i vědět, jak jsme se žádostí dopadli. Už dopředu vám děkuji za vaši spoluúčast a moc se těším, že se nám toto veliké dílo podaří dokončit. Na závěr ještě připomenu telefonní číslo: A nyní je možné využít i profil Farnost Olbramovice na facebooku ke kontaktu nebo informacím. Přeji vám všem pokojné dny a těším se na další spolupráci a další setkání. Váš farář Jan Fiala Farní sál 18

19 Byly války Dvě světové války poznamenaly život každé rodiny, vesnice, města. KAŽDÝ VOJÁK SI ZASLOUŽÍ BÝT ZAPAMATOVÁN! Hrdinové byli nejen na bitevním poli, každodennost všech lidí musela být přizpůsobena válečným podmínkám. Pátráním v minulosti se i ve Vedrovicích snažíme poodhalovat momenty nevšedních prožitků obou válek. Vojáci, civilisté psali historii. Je o čem vyprávět PODĚLTE SE S NÁMI O SVÉ ZÁŽITKY, KTERÉ STOJÍ ZA ZNAMENÁNÍ. Děkujeme. Pan Becha Raimund byl ještě s dalšími vedrovickými i zábrdovickými občany v prosinci roku 1944 poslán ROZKAZEM pro ročníky 21,22,23 na práce do Dolních Rakous. Jeho vzpomínky jsou podloženy DENNÍMI ZÁPISKY, které stojí za přečtení. Děkujeme panu Bechovi, že obohatil naše vědomí o konkrétní zážitky konkrétních lidí z konce 2. světové války, nikoliv z bojiště, ale ze zákopové činnosti. Deník o velkém utrpení je psán i s humorem, který společně se zpěvem pomáhal k udržení lidské důstojnosti. Anna Gigimovová 19

20 Vítání občánků Životní jubilea 60 let Beneš Zdeněk Hlusková Františka Bohdanský Jiří let Koczalová Anna Benešová Jana Beneš Ivan let Koczala Alexandr Větříčková Emílie let Formanová Emílie Unzeitigová Štěpánka let Procházková Marie let Hermanová Božena Heroutová Miluška Světlíková Květoslava let Vaníčková Anna Fuisová Anna let Čermák Jiří Bechová Jolana let Staňková Arnoštka Haluza Jan let Komínková Anna let Smrček Bohuslav Svatba ve Vedrovicích Sňatky Kamila Krhutková Ivan Janderka Daniel Janderka Daniel Novotný Zdeněk Kuchařík Narozené děti Zemřeli Dagmar Palásková, nar Milan Záviška, nar Marie Čermáková, nar Věra Benešová, nar Zdena Lišťáková, nar Miloš Herout, nar Vítání prvňáčků Pohyb obyvatel Narodily se 3 děti Přistěhovalo se 8 občanů Zemřelo 6 občanů Odstěhovalo se 6 občanů Ke dni mají Vedrovice 840 obyvatel Vydává Obecní úřad Vedrovice. Registrace provedena u Okresního úřadu Znojmo pod č.j Redakční rada: Mgr. Anna Gigimovová, Bc. Petr Záviška, Bc. Hana Ivanovičová. Náklad 340 výtisků. Publikace neprošla jazykovou úpravou. Výroba Bačík, Pohořelice.

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH DUBEN 2011 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH Den obce 1.5.2011 Žehnání praporu v kostele sv. Kunhuty Společenská kronika Venkovská stodola Kulturní kalendář Den obce s praporem Radnice informuje Slovo

Více

Vedrovice ze všech stran

Vedrovice ze všech stran ČERVENEC 2011 Vedrovice ze všech stran VEDROVICE Kulturní památky VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH Kostel sv. Kunhuty se připomíná rokem 1543. Dříve zde byla jen hrobka vrchnosti, to dosvědčuje kámen

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

které jsou mravním půvabem občanů.

které jsou mravním půvabem občanů. ŘÍJEN 2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH Karel ČAPEK: Dovolme si růst a krásnět i v oněch podrobnostech, které jsou mravním půvabem občanů. Společenská kronika Dvacetiletá samospráva Slovanská epopej

Více

Z obsahu: zedníky a pomocné dělníky.

Z obsahu: zedníky a pomocné dělníky. Z obsahu: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB ZMĚNY V PROVOZU POŠT BESEDA S EUROPOSLANCEM SVOZ ODPADŮ PODZIM AKTIVITY RYBÁŘŮ HANAČKA V ITÁLII VÝROČÍ 90 LET ČR Koncert Lucie Bílé byl jedním z velkých lákadel slavností

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 7 PROSINEC 2013. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 7 PROSINEC 2013. Foto: Antonín Špaček VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 7 PROSINEC 2013 Foto: Antonín Špaček SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, rok 2013 se přiblížil ke svému konci a stejně jako v letech minulých se Vám i letos do domácností

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE Slovo starosty Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem touto cestou poděkoval za důvěru, kterou jste mi projevili

Více

KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ 18-19 ZDARMA ŘÍJEN 2013 STR. STR. STR. VYDAŘENÁ ZÁMECKÁ SEZÓNA 2013 KÁCOV UŽ JE TÉMĚŘ V GALA ZE ŠKOLNÍCH LAVIC, AKTUÁLNÍ DĚNÍ V ZŠ

KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ 18-19 ZDARMA ŘÍJEN 2013 STR. STR. STR. VYDAŘENÁ ZÁMECKÁ SEZÓNA 2013 KÁCOV UŽ JE TÉMĚŘ V GALA ZE ŠKOLNÍCH LAVIC, AKTUÁLNÍ DĚNÍ V ZŠ KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ ZDARMA ŘÍJEN 2013 3 STR. KÁCOV UŽ JE TÉMĚŘ V GALA 9 STR. VYDAŘENÁ ZÁMECKÁ SEZÓNA 2013 18-19 STR. ZE ŠKOLNÍCH LAVIC, AKTUÁLNÍ DĚNÍ V ZŠ KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ 2 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané,

Více

Ďáblický. září 2011. měsíčník Městské části Praha Ďáblice

Ďáblický. září 2011. měsíčník Městské části Praha Ďáblice Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice září 2011 Obsah... Zprávy z Rady...2 Léto a úředníci...3 Od září v mateřském centru...4 Začal nový školní rok...5 Rozšiřování skládky Ďáblice příběh bez konce?...6

Více

Reprezentovalo nás mládí

Reprezentovalo nás mládí 11 listopad 2009 ROÈNÍK XX cena: 6 Kè Reprezentovalo nás mládí Zvláštní příloha: Nařízení Rady Města Telče O provádění zimní údržby na místních komunikacích Silák David Maximální úsilí Davida Lupače na

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Horní Lhotka. Ropice Třanovice

Horní Lhotka. Ropice Třanovice Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Vělopolí 2 / ročník XII. Editorial Vážení a milí čtenáři, druhé číslo mikroregionálního

Více

cena 5 Kč Z OBSAHU Komentář starostky Z jednání Zastupitelstva MěÚ informuje Školy informují Hasiči Fulnečka 2011 Zveme Vás říjen 2011 číslo 10

cena 5 Kč Z OBSAHU Komentář starostky Z jednání Zastupitelstva MěÚ informuje Školy informují Hasiči Fulnečka 2011 Zveme Vás říjen 2011 číslo 10 cena 5 Kč F u l n e c k ý Komentář starostky Parádní akcička, super bolo, luxusní místo, muzika, zvuk, světla a bramboráky, takto trefně hodnotili na facebooku někteří ze zhruba tisícovky účastníků koncert

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

časopis městské části Praha Slivenec 6 2009

časopis městské části Praha Slivenec 6 2009 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2009 Hafík ve Slivenci po sedmé V sobotu 3. října se za slunečného počasí uskutečnila na louce areálu bývalého státního statku ve Slivenci

Více

Vánoční přání starostky města. Obsah:

Vánoční přání starostky města. Obsah: Obsah: - Římskokatolická farnost - Harmonogram svozu odpadu - Volba prezidenta České republiky - Z jednání rady města - Den zdraví v Chropyni - Holduj tanci, pohybu - Školní ples - Rozsvícení vánočního

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH DUBEN 2007 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH světě ve Vedrovice aneb domu Bílého říši v Alenka Z obsahu: Radnice informuje Pátrání v archivech Janáček ve Vedrovicích Sušil o Vedrovicích Zábrdovický patriot

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě

prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Prosinec 2008 Číslo 12 www.dvurkralove.cz Hodnì zdraví, štìstí, mnoho osobních a pracovních úspìchù v roce 2009 Vážení

Více

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce 1 2 2013 ZDARMA Krásné prožití jara Vám všem přeje Obecní úřad ve Staré Pace 2 USNESENÍ Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 14. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 14. 2. 2013 v zasedací síni

Více

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008 Nový název Základní umělecká škola v Úpici má od 28. září 2007 čestný název Základní umělecká škola A. M. Buxton, Úpice. I přesto, že na Václava si vzalo babí léto náhradní volno a pršelo, na dobré náladě

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Zpravodaj Město Morkovice-Slížany ročník -XVII, číslo 2 - červen 2014 B družstvo mužů vítězem OP Kroměříž Již 4 kola před koncem soutěžního ročníku 2013 14 se B tým mužů FC Morkovice stal jistým vítězem

Více

zima 2011 Foto: Jaroslava Vilingrová Vánoce na Hradištku Projekt Ohlédnutí Plán zimní údržby silnic Rozhovor s farářem P. Dębkem

zima 2011 Foto: Jaroslava Vilingrová Vánoce na Hradištku Projekt Ohlédnutí Plán zimní údržby silnic Rozhovor s farářem P. Dębkem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o zima 2011 Foto: Jaroslava Vilingrová Vánoce na Hradištku Projekt Ohlédnutí Plán zimní údržby silnic Rozhovor s farářem P. Dębkem Páteční odpoledne 21. října

Více

listopad 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: DAN NOVOTNÝ Máme novou školku!

listopad 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: DAN NOVOTNÝ Máme novou školku! listopad 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Máme novou školku! FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

ROČNÍK 20 LEDEN/ÚNOR 2005 ČÍSLO 1-2 CENA

ROČNÍK 20 LEDEN/ÚNOR 2005 ČÍSLO 1-2 CENA ROČNÍK 20 LEDEN/ÚNOR 2005 ČÍSLO 1-2 CENA 4 Kč O ČEM PÍŠEME - Z městského zastupitelstva - Platnost občanských průkazů - Příjem žádostí o pronájem bytů ulice Tyršova - Společenská kronika - Aloisie Bačová

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více