Z p r a v o d a j. Š í p e k. ZO ČSOP Český Krumlov. ročník XVIII. PTÁKEM ROKU 2005 JE SKŘIVAN POLNÍ!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z p r a v o d a j. Š í p e k. ZO ČSOP Český Krumlov. ročník XVIII. PTÁKEM ROKU 2005 JE SKŘIVAN POLNÍ!"

Transkript

1 Z p r a v o d a j Š í p e k číslo 4/2005 ZO ČSOP Český Krumlov Naším posláním není svět měnit, ale nabízet možnosti, jak ho zachovat. ročník XVIII. PTÁKEM ROKU 2005 JE SKŘIVAN POLNÍ! Na Hromnice musí skřivan vrznout i kdyby měl zmrznout kdo by neznal tuto pranostiku věnovanou jednomu z našich nejznámějších pěvců? Je ale tato pranostika skutečně pravdivá? Co vlastně víme o životě skřivana polního? Na tyto otázky Vám odpoví kampaň České společnosti ornitologické Pták roku 2005 skřivan polní, která se snaží upozornit na tohoto typického představitele zemědělské krajiny. I když se stále jedná o jednoho z nejběžnějších pěvců, který je veřejnosti známý především pro svůj vytrvalý zpěv přednášený ve vysokých výškách nad poli a loukami, jeho početnost se v posledních 40 letech snížila v Evropě o více než 50 %. Součástí kampaně Pták roku 2005 bylo i sledování jarního příletu skřivana,

2 další doprovodné akce na webu ČSO a pochopitelně i vydání již tradiční brožury Pták roku 2005 skřivan polní, která je pro zájemce od února k dispozici v sekretariátu ČSO či v on line verzi na webu ČSO Kampaň Pták roku patří mezi tradiční akce České společnosti ornitologické (ČSO), poprvé byla vyhlášená již v roce Cílem této kampaně je nejen přiblížit veřejnosti život vybraného ptačího druhu, ale především upozornit na nebezpečí, která mu hrozí a současně na možnosti aktivní ochrany. Největším úspěchem kampaně však zůstává, když se díky ní veřejnost začne zajímat o problematiku ochrany ptactva a přírody. Proto vždy nabízíme veřejnosti možnost zapojit se do jednoduchého "výzkumu", jehož výsledky shromažďujeme, vyhodnocujeme a veřejnost poté zpětně informujeme. Ptáka roku vybírá výbor ČSO tak, aby splňoval několik kriterii: měl by být veřejnosti sympatický, něčím by pro ni měl být zajímavý (např. způsobem hnízdění), důležité je také, aby se s ním lidé mohli snadno setkávat, proto to často bývají např. ptáci žijící v blízkosti lidských sídel nebo v zemědělské krajině. Rozhodně by to neměl být velmi vzácný ptačí druh či druh žijící skrytým způsobem života. K největšímu úbytku skřivana polního dochází v zemích západní Evropy. V Německu, Holandsku, Lichtenštejnsku a Velké Británii došlo od roku 1980 k poklesu o více než 50 %. Vinu na tom má především zemědělská politika Evropské unie, která byla na počátku zaměřena především na produkci potravin. S rostoucí intenzitou zemědělské výroby však docházelo k úbytku biodiverzity a poklesu početnosti ptačích druhů zemědělské krajiny, jak to dokládají i výsledky celoevropského monitoringu běžných ptačích druhů. Skřivana kromě zemědělství ohrožuje také lov na zimovištích, celkem je skřivan loven v šesti zemích (Francie, Španělsko, Malta, Kypr, Itálie a Řecko). Např. na Kypru se přibližně pětina lovců specializuje přímo na skřivana polního a každý z nich průměrně uloví ročně okolo 40 skřivanů. Vliv lovu ovšem není zdaleka tak negativní jako intenzivní zemědělství, protože počet ulovených skřivanů dosahuje pouze 4 6 % zimující populace. Také v České republice došlo během posledních 20 let k poklesu početnosti o 30 %. Brožura Pták roku 2005 však neukazuje pouze na ohrožující faktory, ale současně se snaží navrhnout i možné způsoby ochrany skřivana. Hlavní díl odpovědnosti za zachování pestré zemědělské krajiny ovšem leží na zemědělcích, kteří v krajině hospodaří a tím ovlivňují nejen život skřivana polního, ale i naše životní prostředí. Více informací o skřivanovi polním přinese brožura Pták roku 2005 "Skřivan polní", která obsahuje také spoustu fotografií, množství pranostik a dalších kulturních odkazů věnovaných skřivanovi a také dotazník pro veřejnost týkající se výskytu skřivana v různých typech prostředí. Každý, kdo nám vyplněný dotazník zašle, bude po skončení akce informován o jejích výsledcích. Brožura je k dispozici v sekretariátu České společnosti ornitologické. Pro milovníky internetu vznikne na našich stránkách která se bude kampani pták roku věnovat a kde se budou objevovat aktuální informace ke kampani. K dispozici zde bude i zmíněný dotazník. Kromě toho se návštěvníci webových stránek mohou sami zúčastnit fotosoutěže s cenami, zaměřené na problematiku ptáků v zemědělské krajině. "Skřivan po staletí dělal věrného společníka nejen zemědělcům pracujícím na poli, ale všem, kteří vyrazili do přírody za odpočinkem a odreagováním. Snad i v budoucnu bude taková procházka vždy doprovázena vytrvalým "nebeským" zpěvem skřivana." Lucie Hošková, tajemnice ČSO tel: , 2

3 KOSTEL SV. MIKULÁŠE V BOLETICÍCH zapomenutý a ohrožený klenot architektury O Boleticích se v současnosti píše především v souvislosti s dalším využitím vojenského prostoru a s nebezpečím výstavby lyžařského areálu Chlum. Boletický prostor je však územím významným nejen z hlediska přírodních poměrů, ale také proto, že se v něm nachází unikátní architektonická památka - kostel Sv. Mikuláše. Románská stavba, která byla v posledních desetiletích téměř zapomenuta, je zdevastovaná a její další existence je vážně ohrožena. Boletice jsou nevelkou a vylidněnou osadou, vzdálenou 7,5 km jihozápadně od Chvalšin, dnes významnou jako správní centrum vojenského újezdu. První písemná zpráva o ní pochází už z 2. poloviny 13. století, osídlení Boletic je však podle archeologických nálezů mnohem starší. Osada ležela na významné křižovatce obchodních stezek a proto byla jakýmsi správním střediskem, což dokládá nejen existence pozdně románského kostela, ale také hradu či opevněného sídla zvaného Raziberg, po němž zbyly příkopy a nepatrné zbytky zdiva. Dobová fotografie kostela sv Mikuláše. Kostel svatého Mikuláše stojí uprostřed zdevastovaného hřbitova na výšině zvané Olymp už osamoceně, protože areál školy a fary byl v letech zdemolován. Kostelu dominuje mohutná západní věž pevnostního charakteru se sedmi typicky sdruženými o- kénky, která dělí kamenné sloupky. Jedná se o nejstarší a jedinou zachovalou románskou stavbu krumlovského okresu. Věž a zdivo lodi pochází ze sklonku 12. století, presbytář (kněžiš- tě) - zaklenutý jedním polem křížové klenby je gotický, patrně ze 14. století. Ve století patnáctém byla pak k severní straně presbytáře přistavěna pozdně gotická sakristie, jejíž síťová žebrová klenba se vzorcem milevského typu vybíhá z patnácti kamenných konzol sochařsky zdobených převážně motivy lidských a zvířecích hlav. Pod sakristií je hrobka naplněná kostmi. Stěny lodě i presbytáře byly zdobeny gotickými nástěnnými malbami s motivem života, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, jež se částečně dochovaly a mohly by být znovu obnoveny. První písemné zmínky o boletickém kostele pocházejí z roku 1263, kdy ho věnoval král Přemysl Otakar II. klášteru ve Zlaté Koruně. V dalším období, sahajícím až do začátku husitské revoluce, tvořily Boletice pevnou součást rozsáhlého klášterního majetku. Bylo zde dokonce sídlo rychty, do níž patřily ještě vsi Dolany (Dollern), Býlovice, Podvoří (Podwurst), Beníkovice (Penkelitz), Český a Německý Křenov (Krenau), Záhorkov (Ahorn), Lazec (Losnitz), Dobrkovice (Turkowitz), Kladné (Kladen), Přelštice (Scholsnitz) a Hořičky (Horwitzl), které spadaly do farního obvodu boletického 3

4 kostela. Za vlády Vladislava Jagellonského získali zeměpanská práva nad klášterem bratři Vok a Petr z Rožmberka a v roce 1513 jim byla dána většina klášterních statků, včetně Boletic, do dědičného vlastnictví. Po zrušení zlatokorunského kláštera v roce 1785 koupil klášterní majetek ve veřejné dražbě kníže Jan Schwarzenberg a připojil ho ke svému krumlovskému panství. S ním připadly Schwarzenbergům rovněž Boletice a pravděpodobně kvůli tomu vznikl v červnu 1788 inventář boletické farnosti zachycující veškerý mobiliář a zařízení jak kostela, tak i fary. Velký zlom v historii kostela nastal na konci druhé světové války, kdy probíhalo vysídlení německého obyvatelstva. Starý farář Geist, který byl z odsunu vyňat a dožil v nedalekém Kájově, odvezl při odchodu z opuštěného kostela paramenta, bohoslužebné náčiní a matriky. Z Boletic a oblasti rozprostírající se odtud jihozápadně až k Vltavě byl v r vytvořen tzv. vojenský újezd se cvičištěm. Samotné Boletice nebyly určeny k naprosté demolici, ale byla sem umístěna posádka sídlo správy vojenského prostoru. Z novodobé historie kostela: 1949 zřízen vojenský výcvikový prostor, oblast uzavřena Újezdní vojenský úřad žádá o vyklizení mobiliáře interiér kostela byl zdemolován, byly zcela zničeny postranní oltáře a varhany, poškozen hlavní oltář a kazatelna. Ztratila se řada drobnějších liturgických předmětů. Zbývající část inventáře převzalo Jihočeské muzeum, některé sochy Alšova jihočeská galerie, ostatní Současný stav presbitáře předmět y nebo jejich fragmenty podnik Starožitnosti zjištěna krádež tří figurálních konzol ze sakristie. KVUSS (krajská vojenská ubytovací a stavební správa) žádá od upuštění od památkové ochrany pro kostely v Boleticích a v Polné jako předpoklad pro jejich demolici rozhodnutí Ministerstva kultury ČSR o neupuštění od památkové ochrany opravena střecha kostela. Přibližně v tomto období se změnil vztah velení vojenského újezdu ve smyslu snahy o zachování kostela v Boleticích jednání památkářů a zástupců OF v Č. Krumlově s velitelem útvaru pplk. Hýblem a dalšími vojenskými činiteli, kteří přislíbili okamžitá opatření k zabezpečení kostela a jeho okolí, aby mohl být alespoň v omezené míře přístupný veřejnosti. Následně byla opravena stará prejzová krytina věže i novodobá krytina ostatních částí stavby z pálených tašek bobrovek. Byl také proveden detailní průzkum vnějšího pláště stavby a celoplošně sejmuty narušené omítkové vrstvy z tohoto století. Na základě výsledků průzkumu byl celý kostel opatřen replikou raně barokní fasády se zachováním všech fragmentů starších omítkových vrstev. V lodi kostela byl osazen dřevěný kazetový strop, který byl zhotoven na základě několika dochovaných původních barokních polí a archivní fotodokumentace kostela. V kněžišti kostela byly ze všech stěn sejmuty novodobé omítky a celoplošně dochovaná středověká malířská výzdoba byla fixována, v partiích nejvíce zdevastovaných dlouhodobým zatékáním sejmuta a připravena pro zpětné osazení. Ve věži byly doplněny chybějící dřevěné podlahy a schodiště, bylo také opraveno točité schodiště v severním schoďišťovém přístavku. Od roku 1993 nejsou k dispozici žádné další finanční prostředky a práce na záchraně kostela byly z tohoto důvodu zcela zastaveny. Vzhledem k nedokončenosti stavby není mj. možné zabezpečit její spolehlivé zajištění proti přístupu nepovolaných osob. 4

5 Dochází znovu k postupnému chátrání i vandalské devastaci dosud nezabezpečeného kostela, která se dotýká i nově provedených úprav. Zvláště ohrožená je středověká nástěnná malba v interiéru, jejíž provizorní zajištění již překročilo svou životnost. Z důvodu vážného ohrožení této unikátní památky vzniklo občanské sdružení Boletice, jehož členové se snaží sehnat prostředky na opravu kostela, záchranu vzácných gotických nástěnných maleb a najít možnosti jeho dalšího využití a zpřístupnění veřejnosti. Kontakt: Anna Bauerová, č. tel nebo S použitím materiálů občanského sdružení Boletice, Marie Kočvarová Soutěž EKOFÓR 2005 Hnutí Brontosaurus pořádá v letošním roce druhý obnovený ročník soutěže kresleného a fotografického humoru s tématikou životního prostředí Ekofór 2005 aneb "S humorem na přírodu". Soutěžní kategorie: I. Ještěrka - kreslený ekofór pro děti základních škol ve věku do 15 let včetně. II. Veleještěr - kreslený ekofór pro mládež starší 15 let. III. Lochneska - fotofór a fotomontáž s tématikou přírody, či ekologie. Věkově neomezená kategorie. Soutěžící se mohou těšit na společenské hry od vydavatelství Albi a knihy od nakladatelství Argo a Portál, aktualizované informace o cenách najdete na našich internetových stránkách Práce posílejte na adresu: Hnutí Bronotosaurus, Michalova 4, , Brno, nebo Uzávěrka soutěže je 15. května Na internetových stránkách naleznete vítězné práce z loňského ročníku, historii ekofóru, ceny a pravidla letošního ročníku, výstavy, stále ještě můžete vidět putovní výstavu prací Ekofór Vyhlášení výsledků proběhne na konci prázdnin na festivalu Mohelnický dostavník v Mohelnici u Olomouce. Martin Perlík, místopředseda Hnutí Brontosaurus 5

6 SEDM OMYLŮ Podle obvodu našich pasů lze soudit, že jsme dobře živeným národem. Za toto privilegium ovšem platíme vysokou cenu v podobě zbytečných nemocí, pracovní neschopnosti a předčasných úmrtí. V čem je tedy chyba? V tom, že jíme víc než je zdrávo. Zvlášt výrazná je vyšší spotřeba cukru, tuků, soli; nadbytečný je i přísun energie. Navíc jíme příliš často. Takový blahobyt je pak základem pro rozvoj nemocí jako ischemická choroba srdeční, mrtvice, vysoký krevní tlak, artritida, cukrovka dospělých, obezita a některé druhy rakoviny. Tyto nemoci jsou zodpovědné za čtyři z pěti úmrtí; přitom jsou závislé na životním stylu a především na tom, jak se stravujeme. Nemoci z jídla? Patrně tím myslíte pesticidy a jiné konzervační látky! Možná vás to překvapí, ale pesticidy a konzervační látky nejsou ani zdaleka tim nejškodlivějším v naší stravě. Existují podstatně větší viníci: Cukr. U některých lidí tvoří cukr až 20 procent denního příjmu energie. Rafinovaný cukr je zbaven vlákniny, a tedy nepředstavuje nic jiného než čistou energii, která, je-li v nadbytku, se ukládá ve formě tuků a způsobuje obezitu. Bílá mouka. Dlouhá léta se předpokládalo, že vymíláním mouky se pouze zbavujeme zbytečných otrub. Nyní se ale postupně dozvídáme, že vláknina, která se nachází právě v otrubách, je důležitá v prevenci nejrůznějších druhů rakoviny, při stabilizaci krevní glukózy, v prevenci obezity či nemocí trávicího traktu, jako jsou žlučníkové kameny, hemoroidy, divertikulóza (mnohonásobné střevní výchlipky) a zácpa. Sůl. Většina obyvatelstva rozvinutých zemí konzumuje 10 až 20 gramů soli denně (tedy asi 2 až 4 kávové lžičky). To je mnohonásobně více než kolik potřebuje náš organismus a do značné míry to přispívá k rozvoji vysokého krevního tlaku, srdečního selhání a onemocnění ledvin. Tuk. Mnoho lidí si vůbec neuvědomuje, že 36 až 45 procent energie přijaté denně potravou je v podobě tuků. To je podstatně více, než kolik je náš organismus schopen zpracovat. Výsledkem jsou zkornatělé a ucpané tepny, které jsou příčinou ischemické choroby srdeční a mrtvice. Strava bohatá na tuky přispívá rovněž k rozvoji obezity, cukrovky dospělých a některých druhů rakoviny. Bílkoviny. Strava skládající se převážně z masa a potravin živočišného původu obsahuje více bílkovin, tuků a cholesterolu, než jaké jsou potřeby organismu. Spotřeba bílkovin je v rozvinutých zemích asi dvakrát až třikrát vyšší, než je doporučováno. Vědci zjistili, že základem lepšího zdraví a dlouhověkosti je strava obsahující méně bílkovin a podstatně méně tuků a cholesterolu. Tekutiny. Dnes již není příliš obvyklé pít čistou vodu. To si raději dáme pivo nebo limonádu, kávu, černý čaj či jiný slazený nápoj. Protože však většina těchto nápojů obsahuje hodně cukru a přitom žádnou vlákninu, působí jejich konzumace doslova jako spoušt na hladinu krevní glukózy a navíc může přispívat k rozvoji obezity. Další riziko představuje alkohol, kofein, fosfáty a další chemické látky, které jsou rovněž obsaženy v těchto nápojích. Svačinky. Potravinářský průmysl se přímo předhání v produkci nejrůznějších chuťových senzací", které si mnozí dopřávají místo opravdového jídla. Ve školách, v nemocnicích a dalších zařízeních jsou svačinky často běžnou součástí jídelníčků. Stejné je to na mnoha pracovištích nebo doma jako malé občerstvení po večeři u televize. O některých lidech lze s nadsázkou říct, že jedí pouze jedenkrát denně, od rána až do večera. Zdravé a výživné společné jídlo začíná být v našich rodinách výjimkou. Svačinky neustále přerušují trávicí proces, zatěžují žaludek a jsou častou příčinou nadýmání a poruch trávení. 6

7 Lze tedy vůbec něco jíst? Samozřejmě - začněme u ovoce; nabízí se nám hned několik druhů se svým typickým zbarvením, specifickou chutí i konzistencí. Jindy nám přijde vhod zelenina či brambory. Zvláštní pozici zaujímají luštěniny - s charakteristickými tvary a zbarvením i specifickými chuťovými vlastnostmi. Nezapomeňme však ani na obiloviny, které představují další výraznou skupinu zdravých potravin. Konzumací celozrnných produktů, luštěnin, ovoce a zeleniny poskytujeme svému organismu dostatek bílkovin, tuků, vlákniny a všech ostatních potřebných látek. Navíc je to ekologické a možná se vám podaří i trochu ušetřit. To podstatné ovšem je, že tímto způsobem stravování můžeme zabránit rozvoji většiny civilizačních onemocnění. Pokud náš jídelníček sestává z potravin bohatých na vlákninu, jako je ovoce, zelenina či celozrnné výrobky, nemusíme se obávat obezity. Právě naopak, touto stravou podpoříme své zdraví a vitalitu. Z knihy H. Diehla, A. Ludíngtonové a P. Pribiše Dynamický život". Vydalo nakladatelství Advent-Orion. VEGETARIÁNSTVÍ A EKOLOGIE Maso poslouží k nasycení pouze několika lidí na úkor mnoha jiných. Obilím, které by mohlo uživit mnoho lidí, se vykrmuje dobytek na porážku. V USA jde 90% všech obilovin na výkrm zvířat, která končí na jídelním stole. Již samotné zkrmování obilí jako prostředku k produkci masa je neuvěřitelně nákladné. Za každých 7 16 kg obilí/sóji, sloužících k výkrmu dobytka, získáme nazpět pouze 1 kg masa. Jeden akr (4 047 m 2, pozn. autora) půdy vyprodukuje 82 kg hovězího masa nebo kg brambor. Dva hektary orné půdy uživí jednoho člověka konzumujícího maso, ale stejná plocha uživí 14 vegetariánů a dokonce 50 veganů. Pěstování krmiv pro hospodářská zvířata dnes zabírá 2/3 veškeré zemědělské půdy světa. Vyspělé státy dovážejí také rostlinné krmivo bohaté na bílkoviny z chudých zemí. Celá třetina úrody podzemnice olejné v Africe končí v žaludcích dobytka a drůbeže v západní Evropě. V rozvojových zemích člověk spotřebuje přibližně 200 kg obilí ročně, většinu z toho přímou spotřebou. Průměrný Evropan nebo Američan pojídající maso, spotřebuje 5x více potravinových zdrojů než průměrný obyvatel Kolumbie, Indie, Nigerie, říká odborník v otázce světových potravin Laster Brown. Tyto skutečnosti vedly odborníky k závěru, že světový problém hladovění je uměle navozený. Dnes produkujeme více než dost potravy pro všechny lidi na této planetě ale zacházíme s nimi velmi marnotratně. Harvardský odborník v oblasti výživy Jean Mayer odhaduje, že snížením spotřeby masa o 10% by se uvolnilo dostatek obilí k výživě 60 miliónů lidí. Další daní za pojídání masa je zhoršení životního prostředí. Chemická hnojiva a postřiky škodící přírodě, zvířatům a konzumentům jsou potřeba pro extrémně velké výnosy, jenž jsou zapotřebí pro živočišnou výrobu. Silně znečištěné stoky a odpadní vody z jatek a výkrmen vážně znečišťují potoky a řeky. Masný průmysl má na svědomí až 50% znečištění spodních vod. Rychle vychází najevo, že vodní zdroje jsou nejen znečišťovány, ale také zbytečně vyčerpávány a v tomto směru způsobuje masný průmysl velké škody. P. a A. Ehrlichovi ve své knize Populace, zdroje a životní prostředí uvádějí, že vypěstování 1 kg pšenice vyžaduje pouze 60 kg vody, zatímco k produkci 1 kg masa je potřeba kg vody. Množství toxických odpadů z velkochovů a jatek činí celosvětově asi 125 tun za vteřinu, mrazící boxy na uchování masa se podílejí na tvorbě ozónové díry, chovy hospodářských zvířat jsou velkým zdrojem nejobávanějších skleníkových plynů a živočišná výroba se podílí z 50% na mýcení 7

8 deštných pralesů. Každou minutu ubude m2 pralesa kvůli výrobě masa. Prales je proměňován i v pastviny, jež rychle erodují. Údaje WWI udávají, že za posledních 50 let lidstvo vykácelo tolik lesa, kolik nevykácelo od doby svého vzniku. Vegetariánství a veganství zcela jistě řeší některé velké problémy současné doby, mimo jiné snižuje potřebu intenzivních velkochovů, které pro většinu zvířat znamenají značné utrpení. Přemýšlejme o sobě, o zvířatech a o Zemi, na které žijeme. Albert Einstein: Nic nepřispěje k lidskému zdraví a zvýšení šance na přežití života na Zemi více než vývoj k vegetariánství. Lev Nikolajevič Tolstoj: Vegetariánství je kriteriem, podle něhož poznáme, jestli je něčí snaha o morální dokonalost pravdivá a upřímná. Zdroje: Další informace můžete získat na: Z výše uvedených zdrojů zpracoval Pavel Lust, Svoboda zvířat, České Budějovice PŘIŠLO NÁM PSANÍ aneb vyjádření k článku v čísle 3/2005 zpravodaje Znovu k ženské kráse. Já tvrdím, že ženská krása je nejvyšší krásou na světě. Nikdy nezevšední a nikdy ji nebude dost. V současné době je však u nás opravdová ženská krása vzácností. Krásné ženy jsou často nešťastné, tvrdí o sobě, že jsou tlusté a usilují se spadnout, aby byly "hezky štíhlé", to znamená vyhublé a přiblížily se oficiálnímu idolu krásy, který je bohužel zcela zvrácený. Současné "missky" jsou ve skutečnosti těžce podvyživené chudinky, které snad ani nevědí, co je to pořádně se najíst. Jejich průměrná výška bývá okolo 175 cm a váha okolo 55 kg, což je úděsné. Podle klasické normy, říkající, že člověk má vážit tolik kilogramů, kolik měří v centimetrech nad metr, mají tyto dívky dvacet kilogramů podváhy! A ženskou krásu přece dělají ladné a oblé tvary a ne vyčnívající kosti. Takže mluvit o těchto vyzáblých misskách jako o nejkrásnějších ženách je nehoráznou lží... Jiří Janáček, České Budějovice Pozn. redakce: Na konci svého dopisu pisatel píše, že jeho snem by bylo uspořádání volby královny krásy z řad dívek vyšších postav s váhou nad 70 kg. Dopis končí otázkou: "Kdo je pro a kdo by pro to mohl něco udělat?" Případný zájemce obdrží kontakt na pana Janáčka v redakci. POZVÁNKA NA VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ Regionální muzeum v Českém Krumlově, Horní 152, tel ALEXANDR AVALOV FOTOGRAFIE / ZOO OHRADA HADI Fotograf Zoologické zahrady v Moskvě A. Avalov představuje snímky ze světa zvířat, květin i lidí. Výstavu doplnili pracovníci ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou několika terárii s hady. Výstava se koná ku příležitosti konference Euro-Asijské regionální organizace zoologických zahrad a akvárií (EARAZA) a potrvá od 14. dubna do 12. května

9 KRAVÍ HORA V NOVOHRADSKÝCH HORÁCH Kraví hora, významný horninový masiv Žofínské hornatiny v Novohradských horách, se může stát cílem našeho výletu ve dnech volna nebo dovolené. Pojďme tedy společně navštívit tento krásný kraj z pohledu geomorfologie (věda o tvarech zemského povrchu). V nedávné minulosti nebyly svahy Kraví hory pokryty lesy, ale pásla se zde stáda krav (odtud tedy název Kraví hora). Novohradské hory vznikly vyklenutím druhohorního a třetihorního zarovnaného povrchu České vysočiny a jeho následným rozlámáním na jednotlivé kry vlivem tektonických pohybů. Tímto vyklenutím byl porušen a do různých výšek dislokován zarovnaný povrch, jehož stopy jsou vyznačeny v nadmořské výšce m. Nad touto výškou vyčnívají ojedinělé vrcholy nad m. Základní reliéf (povrch) Novohradských hor má tak charakteristické znaky kerného pohoří silně rozčleněného erozí (výmolnou činností vody a větru). Vedle současných tvarů mírně humidní (vlhké) oblasti jsou zastoupeny i formy reliéfu vytvořené v chladné oblasti pod vlivem ledovců (mrazové sruby, kamenná moře, balvaniště). Celé území Novohradských hor a jejich podhůří je příkladem reliéfu typu hrástí a prolomů. Na západě je sníženina Kaplické brázdy lemované výraznými zlomovými svahy. Je přerušena vyšší krou Klopanovské vrchoviny, za níž leží Hornodvořišťská sníženina, která pokračuje na území Rakouska. Na sníženinu Kaplické brázdy navazuje sníženina u Tiché. Střed území zaujímá kra Soběnovské vrchoviny, nad jejíž povrch ve výši převážně mezi m se výrazně zvedá hrásť Kohoutu (870 m n.m.). Nejvyšší polohu mají dvě kry, a to kra Myslivny (1040 m n.m.) na jihu a kra Vysoké (1034 m n.m.) na severu. Kra Stropnické vrchoviny se zarovnaným reliéfem pak tvoří přechod k pokleslým krám Třeboňské pánve. Nejvýznamnější dominanty Žofínské hornatiny jsou masivy Vysoké (1034 m n.m.), Kraví hory (953 m n.m.) a Kuní hory (925 m n. m.), které vystupují ze zbytků zarovnaného povrchu v okolí Hojné Vody. Vrcholové partie uvedených vrcholů tvoří středně zrnitá porfyrická biotitická žula weinsberského typu (označení podle rakouských geologů; velké vyrostlice-krystaly živců rozptýlené v drobnějších zrnech křemene, živce a tmavé slídy-biotitu; na tuto žulu byla v minulých letech se Šípkem uskutečněna geologická exkurze do lomu Gabrielka u Benešova nad Černou). Kraví hora, kuželovitého tvaru, se výrazně zvedá nad severovýchodní okrajový zlomový svah i nad severozápadní mírnější okrajový strukturní svah Novohradských hor. Vlastní vrchol hory je oddělen od zbývajících dvou vrcholů výraznými sedly. V horninovém masivu Kraví hory se vytvořily velmi zajímavé tvary zvětrávání a odnosu zrnité porfyrické biotitické žuly. Na jižní úpatí Kraví hory nás zavede silnice od Benešova nad Černou nebo silnice od Nových Hradů. Asi 300 m západně od posledních domů Hojné Vody u kapličky odbočíme ze silnice na parkoviště u lesa. Z parkoviště na jižním úpatí Kraví hory po cestě cca 100 m odbočíme po červené značce k vrcholu Kraví hory, který tvoří exfoliační (cibulovitě vyklenutá) klenba. Vlivem odlehčení a vnitřního pnutí dochází v masivní žule k odlučování cca 1 m mocných cibulovitě prohnutých slupek. Jednotlivé slupky v podobě bloků a balvanů se odlučují a klouzají po svahu k úpatí, kde tvoří suťovitou haldu a balvanové proudy. Svah je příkladem exfoliačního svahu, z jehož středu vystupují přímo u stezky obrovské cibulovitě prohnuté balvany. V horní části svahu se střídají skalní stěny (mrazové sruby až 10 m vysoké) s mírně ukloněnými úseky s nakupenými hranáči. Strmě stoupající stezka nás zavede na vrchol Kraví hory. Hřeben je tvořen skalní hradbou, která mrazovými sruby spadá k jihovýchodu a severozápadu. Před vrcholem Kraví hory vede stezka plochou úvalovitou depresí, zaplněné hranatou sutí a po obou stranách lemována mocnými sruby. Nad protáhlou sníženinou vyčnívá nápadně skála zvaná Napoleon. Na vrcholu Kraví hory je postavena kovová konstrukce s možností výstupu nahoru. Za jasného počasí je možné přehlédnout nejkrásnější partie Novohradských hor a jejich podhůří. Když se dostatečně pokocháme pohledem po krajině a krásou horninových tvarů, sestoupíme upravenou stezkou po jihozápadním svahu hory na lesní cestu, která nás zavede po zelené značce zpět na 9

10 parkoviště. Trasu si můžeme ještě prodloužit i o výstup na Kuní horu (925 m n.m.) s obdobnými tvary vyvětrávání a odnosu žuly jako na Kraví hoře. Z parkoviště projedeme Hojnou Vodou a Dobrou Vodou s dalekými výhledy do kraje do Horní Stropnice a dále ke svým domovům. Literatura Demek J.,1964: Formy zvětrávání a odnosu granodioritu v Novohradských horách. Zprávy Geografického ústavu ČSAV, 1964/9/: 6 15, Opava. Václav Pavlíček ŠÍPKOVÝ KOLOTOČ ANEB PERSONÁLNÍ ZMĚNY V závěru loňského roku se čtenáři tohoto zpravodaje mohli dočíst o snaze udržet dvě pracovní místa pro Středisko ekologické výchovy Šípek, která jsme měli od poloviny září Po mnoho předcházejících let SEV mohlo zaměstnávat pouze jednoho pracovníka. Poněkud málo vzhledem k množství a různorodosti práce. Zájem o výukové programy se každým rokem zvyšuje a už není možné přijímat všechny objednávky. Podali jsme proto grant na MŽP a doufali, že uspějeme. Jeho hlavním cílem totiž bylo zajištění druhého pracovního úvazku na rok Na konci roku jsme však po třech měsících stále neznali výsledek. Aby toho nebylo málo, snížilo Město Český Krumlov pravidelný roční příspěvek celému Šípku na 25%! Jistota v nejistotě je tatam a prognóza pro SEV? Nevyjdou-li granty, přežije do konce školního roku? V lednu jsem ukončil pracovní poměr a zanechal kolegyni Majku Kočvarovou nadějím na lepší zítřky. V polovině března jsme zjistili, že střediskové granty MŽP byly neúspěšné. Nu což. V polovině března mi bylo nabídnuto místo fundraisera, které se uvolnilo v závěru února na druhém šípkovém pracovišti Centru environmentálních informací a služeb. Nabídku jsem přijal, a tak opět působím v Šípku. Tentokrát (kromě jiného) jako člověk přes získávání peněz. V mém případě je to trochu ironie osudu. Jsem člověk konkrétní akce a ne "ouředník" za počítačem s nejistým výsledkem práce. Zkrátka: "Odříkaného chleba největší krajíc." a "Nikdy hochu nevíš, kdy se ti to bude hodit." Doufám, že se s novým pracovním zaměřením rychle spřátelím a budu Šípku ku prospěchu. Josef Janošťák Správa ochrany přírody Správa CHKO Blanský les Ekologická sdružení Arnika a Calla Vás zvou na výstavy NATURA 2000 a BOLETICE - KLENOT PŘÍRODY u příležitosti Dne Země a Dne evropských parků. Výstava bude přístupna od 25. dubna do 22. května 2005 ve vestibulu kina J&K v Českém Krumlově 10

11 ZÁKAZ TESTOVAT KOSMETIKU NA ZVÍŘATECH OHROŽEN! Zákaz testování kosmetiky na zvířatech Česká republika v minulém roce zakázala v novele Zákona na ochranu zvířat testovat kosmetické přípravky a jejich ingredience na zvířatech, a zařadila se tak po bok zemí s nejvyšším stupněm ochrany zvířat v této oblasti. Země jako Velká Británie, Německo a Nizozemsko tento zákaz uplatňují již několik let. Zmíněné státy včetně ČR k tomuto kroku přistoupily proto, že stále větší část veřejnosti souhlasí s tím, že provádět testy, které působí zvířatům utrpení kvůli kosmetice, je zbytečné a eticky nepřijatelné. Vyjednávání o plném a konečném zákazu testování kosmetiky na zvířatech se však na úrovni EU vleče již několik desítek let. Testování kosmetiky na území EU Ročně je pro testování kosmetiky v EU použito asi zvířat ( zvířat v roce 1999, údaj poskytnutý Evropskou komisí). Mnoho dalších zvířat však slouží ke stejnému účelu mimo území EU, ačkoli se tato kosmetika v zemích Unie prodává. Na zvířatech se testuje naprostá většina přípravků, které běžně používáme, včetně zubních past, šamponů, parfémů, pleťových krémů, laků na nehty atd. K testování se používá několik druhů zvířat a nejběžnějšími testy jsou: Draizův oční test, při němž se zkoušená látka vkapává opakovaně do očí pokusným králíkům při plném vědomí a zaznamenávají se vzniklá poškození ve škále od slabě dráždící až po leptavé účinky. Test orální toxicity, kdy jsou zvířata i opakovaně násilně krmena zkoušenou látkou, aby se zjistil možný toxický účinek. Test kožní dráždivosti, při kterém je testovaná látka nanášena na oholenou kůži na zádech králíků nebo morčat a je pozorována reakce, která se může projevit i těžkými záněty kůže. Jaká základní legislativa platí v této oblasti na území EU jsme se zeptali členky Svobody zvířat, koordinátorky kampaně Za nahrazení pokusů na zvířatech Lenky Hecové: Je to především Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/15/ES, kterou se už po sedmé mění směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických výrobků a která platí od března Zákaz testovat kosmetiku a její složky nebo kombinace složek a takové výrobky prodávat na území EU, by měl definitivně vejít v platnost až v roce 2013, ačkoli již od loňského září platí na území celé EU zákaz testovat finální kosmetické výrobky a zákaz uvádět na trh produkty, které byly testovány na zvířatech, pokud existuje ověřená alternativní metoda. Do roku 2013 je však podle této směrnice možné udělit výjimku, pokud firma prokáže, že k testům vyjmenovaným ve směrnici neexistuje vědecky ověřená alternativní metoda. Výjimka pro testování na zvířatech bude udělována třem skupinám testů. Jde o toxicitu po opakované dávce, toxicitu pro reprodukci a toxikokinetiku. Vědecké ověření (validace) metod nahrazujících testy na zvířatech je proces velmi zdlouhavý a nákladný. Výsledky těchto metod jsou srovnávány s pokusy na zvířatech. Zde je zásadní problém, protože alternativní metody jsou zpravidla přesnější a výsledky se tedy plně neshodují. Alternativa k testu oční dráždivosti je známa a používána od počátku 90. let, ale vědecky ověřena prozatím nebyla. Problémem jsou ovšem také, jako obvykle, chybějící finance. Podpora výzkumu a vývoje alternativ není dostatečně zajištěna ani v rámci EU, ani na úrovni jednotlivých členských států. Hrozí také riziko, že firmy budou nuceny používat k testování pouze ty vědecky ověřené alternativní metody zařazené do oficiálního seznamu, což flexibilní využívání alternativ zbytečně komplikuje. 11

Číslo 118. 20. dubna 2013 ELEKTRONICKÝ MĚSÍČNÍK PRO ČLENY A PŘÁTELE SDRUŽENÍ CALLA

Číslo 118. 20. dubna 2013 ELEKTRONICKÝ MĚSÍČNÍK PRO ČLENY A PŘÁTELE SDRUŽENÍ CALLA Číslo 118 20. dubna 2013 ELEKTRONICKÝ MĚSÍČNÍK PRO ČLENY A PŘÁTELE SDRUŽENÍ CALLA Milí čtenáři, leccos se v minulých týdnech změnilo. Na první pohled si můžeme vydechnout: z veřejného života už (zatím?)

Více

LESU ZDAR 11/08. Chřadnutí jasanů nové poznatky Evropský týden lesů Boubínský prales nejznámější v Čechách Na Rychleby vystoupíte

LESU ZDAR 11/08. Chřadnutí jasanů nové poznatky Evropský týden lesů Boubínský prales nejznámější v Čechách Na Rychleby vystoupíte časopis lesníků a přátel lesa LESU ZDAR 11/08 Chřadnutí jasanů nové poznatky Evropský týden lesů Boubínský prales nejznámější v Čechách Na Rychleby vystoupíte 2 3 LESU ZDAR listopad 2008 obsah / editorial

Více

Téma měsíce: životní prostředí

Téma měsíce: životní prostředí měsíčník pro občany Plzeňského kraje l zdarma l ročník 7 l číslo 5 l srpen 2009 l náklad 255 000 výtisků Téma měsíce: životní prostředí str. 2, 3 Přípravy na veletrh ITEP vrcholí str. 8 Na letní olympiádě

Více

Venkovské noviny. Vodáci třetí rok za sebou čistili řeku Sázavu. Čtvrté kolo žádostí na PRV. Gandalovič prosazuje přehradu proti vůli obcí

Venkovské noviny. Vodáci třetí rok za sebou čistili řeku Sázavu. Čtvrté kolo žádostí na PRV. Gandalovič prosazuje přehradu proti vůli obcí Čtvrté kolo žádostí na PRV se rozběhne v červnu Podrobnosti na straně 11 Gandalovič prosazuje přehradu proti vůli obcí Čtěte na stranách 4 a 5 14 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 5/2008

Více

Venkovské noviny. EHSV se zabývá i venkovskými tématy. Venkovské komunitní školy ovlivňují identitu a kvalitu života. 20 stran

Venkovské noviny. EHSV se zabývá i venkovskými tématy. Venkovské komunitní školy ovlivňují identitu a kvalitu života. 20 stran Venkovské komunitní školy ovlivňují identitu a kvalitu života Podrobnosti na straně 4 20 stran Venkovské noviny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Občasník

Více

října byl pařížský SIAL. Tohoto mezinárodního

října byl pařížský SIAL. Tohoto mezinárodního Vážení čtenáři, na stranách č. 16 17 Vám přinášíme informace o třetím ročníku odborné konference Kroměřížské mlékařské dny Číslo 11 Ročník IX 11. listopadu 2008 Cena 16 Kč Mléko na ex Zatímco Mariann Fischer

Více

Verheugen nesouhlasí s harmonizací podnikových daní v EU

Verheugen nesouhlasí s harmonizací podnikových daní v EU 10/2004 Hovězí a telecí maso společná zemědělská politika EU a její praktická realizace v ČR Nové členské státy hrají plnohodnotnou úlohu při utváření Evropského sociálního modelu Zdravá výživa prodlužuje

Více

ročník XI/ číslo 4 Zima 2004

ročník XI/ číslo 4 Zima 2004 ročník XI/ číslo 4 Zima 2004 Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Z OBSAHU Akce ČSO v roce 2005............. 2 Z Evropského festivalu ptactva..... 3 Výsledky akce Pták roku 2004...... 4 Pták roku 2005

Více

Mezivládní panel zdůrazňuje nutnost adaptace na očekávané změny

Mezivládní panel zdůrazňuje nutnost adaptace na očekávané změny . Číslo 47 ĎÁBLÍK 4.května 2007 ELEKTRONICKÝ MĚSÍČNÍK PRO ČLENY A PŘÁTELE SDRUŽENÍ CALLA Milí čtenáři, ať si jdou do háje milenci se svým velebením máje; v máji stromy a květiny jenom kvetou, ale v dubnu

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Po rekonstrukci se divákům otevře moderní divadlo. Měsíčník Města Prachatice. XI. ročník, číslo 3 (březen 2009)

Radniční list. Starostův sloupek. Po rekonstrukci se divákům otevře moderní divadlo. Měsíčník Města Prachatice. XI. ročník, číslo 3 (březen 2009) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XI. ročník, číslo 3 (březen 2009) Starostův sloupek Se zájmem jsem si před nedávnem přečetl hodnotící zprávu našich Kulturních a informačních služeb, která se zabývala,

Více

Venkovské noviny. Obec Synkov Slemeno navštívil velvyslanec Indické republiky VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Venkovské noviny. Obec Synkov Slemeno navštívil velvyslanec Indické republiky VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Diskuze o jihomoravských dálnicích pokračuje... Podrobnosti na straně 4 12 stran Venkovské noviny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Občasník pro venkov

Více

Elektronický měsíčník pro členy a přátele Cally Číslo 143 Vychází 24. května 2015

Elektronický měsíčník pro členy a přátele Cally Číslo 143 Vychází 24. května 2015 Elektronický měsíčník pro členy a přátele Cally Číslo 143 Vychází 24. května 2015 Milí čtenáři, že se Calla věnuje problematice jaderných odpadů, jste už z našich stránek jistě postřehli. Nyní se vývoj

Více

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a bulletin EVVO Královéhradeckého číslo 3 duben 2005 kraje Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce

Více

Čapek by se divil. Robot pomáhá v Brodě digitalizovat knihy

Čapek by se divil. Robot pomáhá v Brodě digitalizovat knihy MĚSÍČNÍK PRO OBČANY VYSOČINY ROČNÍK 9 ČÍSLO 2 Únor 2012 Náklad 225 000 výtisků www.kr-vysocina.cz Výstava ke Světovému dni vody 5. 30. března 2012 Sídlo Kraje Vysočina, Jihlava, kongresové centrum Vážení

Více

ZO ČSOP Český Krumlov

ZO ČSOP Český Krumlov Z p ra v od a j Šípek ZO ČSOP Český Krumlov Naším posláním není svět měnit, ale nabízet možnosti, jak ho zachovat. číslo 10/2004 ročník XVII. REKLAMY PŘICHÁZEJÍ Jde o starý známý vývoj: Domorodec žije

Více

Teplo z Lovochemie je již v celém městě

Teplo z Lovochemie je již v celém městě Město nechce zvyšovat daň z nemovitosti strana 2 Smlouva o dodávce tepla byla podepsána 27.7.2009 při příležitosti slavnostního zahájení stavby. Termín zahájení vytápění ve zkušebním provozu byl stanoven

Více

Číslo 90 ĎÁBLÍK. Adoptujte břehuli!

Číslo 90 ĎÁBLÍK. Adoptujte břehuli! Číslo 90 ĎÁBLÍK 7. prosince 2010 ELEKTRONICKÝ MĚSÍČNÍK PRO ČLENY A PŘÁTELE SDRUŽENÍ CALLA Milí čtenáři, přežila 115 zim, Zimolu už nepřežije tímto sloganem vyprovázejí obyvatelé Netolic do nebytí svou

Více

Elektronický měsíčník pro členy a přátele Cally Číslo 140 Vychází 17. února 2015

Elektronický měsíčník pro členy a přátele Cally Číslo 140 Vychází 17. února 2015 Elektronický měsíčník pro členy a přátele Cally Číslo 140 Vychází 17. února 2015 Milí čtenáři, v posledních týdnech můžeme s vážným znepokojením sledovat nejen snahy o přípravu hned čtyř reaktorů a otevírání

Více

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY`

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY` LIBERECKY` IV. 2014 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce iqlandia OTEVŘENa Moderní 3D planetárium, humanoidní robot a stovky dalších ohromujících exponátů v deseti jedinečně pojatých expozicích to

Více

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 10 2004 Všichni jsme původně z venkova Městská knihovna Slavonice Malá sonda do kultury Středočeského kraje Aš město tří výrazných kultur Jak se žije kronikáři

Více

PODYJSKÉ LISTÍ 3/4. Evropský diplom pro NP Podyjí

PODYJSKÉ LISTÍ 3/4. Evropský diplom pro NP Podyjí PODYJSKÉ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ LISTÍ PODYJSKÉ LISTÍ ROČNÍK 1 3/4 2000 SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, opět se ve spěchu chápu klapek počítače, abych se vám v tomto mimořádném

Více

Elektronický měsíčník pro členy a přátele sdružení Calla Číslo 130 Vychází 27. dubna 2014

Elektronický měsíčník pro členy a přátele sdružení Calla Číslo 130 Vychází 27. dubna 2014 Elektronický měsíčník pro členy a přátele sdružení Calla Číslo 130 Vychází 27. dubna 2014 Milí čtenáři, dnes budu psát tak trochu o příslovečném mávnutí motýlího křídla, o němž nikdy nevíte, zda nezpůsobí

Více

ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ n ČERVEN/2012 n VYDÁVÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍCH STUDIÍ n ROČNÍK 33 n CENA 40 Kč ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pro základní školy a gymnázia bude v září 2012 zahájen

Více

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více

DEPEŠE 3/2006 6/2003 ZPRÁVY Z ÚSTŘEDÍ OCHRANA PŘÍRODY. Bělověžský prales v ohrožení... str. 3 Místo pro přírodu výsledky... str. 8

DEPEŠE 3/2006 6/2003 ZPRÁVY Z ÚSTŘEDÍ OCHRANA PŘÍRODY. Bělověžský prales v ohrožení... str. 3 Místo pro přírodu výsledky... str. 8 DEPEŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 3/2006 6/2003 Z OBSAHU Bělověžský prales v ohrožení.......... str. 3 Místo pro přírodu výsledky.......... str. 8 ZPRÁVY Z ÚSTŘEDÍ Sněm ČSOP 2006 kalendář krajských

Více

Portrét JAN POKORNÝ. Zdenka Jelenová ZELENÝ DVŮR nebo GARÁŽE? Aleš Máchal PROŽÍT ŽIVOT PLNĚ. Roman Kössl O SMYSLU ZÁCHRANNÝCH STANIC

Portrét JAN POKORNÝ. Zdenka Jelenová ZELENÝ DVŮR nebo GARÁŽE? Aleš Máchal PROŽÍT ŽIVOT PLNĚ. Roman Kössl O SMYSLU ZÁCHRANNÝCH STANIC Portrét JAN POKORNÝ Zdenka Jelenová ZELENÝ DVŮR nebo GARÁŽE? Aleš Máchal PROŽÍT ŽIVOT PLNĚ Roman Kössl O SMYSLU ZÁCHRANNÝCH STANIC PORADNY SÍTĚ KRASEC PORADNY SÍTĚ KRASEC PORADNY SÍTĚ KRASEC CALLA České

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: Zemědělství Studijní obor: Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině Katedra: Aplikovaných rostlinných biotechnologií

Více

Číslo 77 ĎÁBLÍK. Jablka v županu

Číslo 77 ĎÁBLÍK. Jablka v županu Číslo 77 ĎÁBLÍK 6. listopadu 2009 ELEKTRONICKÝ MĚSÍČNÍK PRO ČLENY A PŘÁTELE SDRUŽENÍ CALLA Milí čtenáři, obáváte se chvíle, kdy vám někdo řekne, že patříte do starého železa? To já se na ten okamžik těším.

Více

K létu patří kvalitní maso a masné výrobky.

K létu patří kvalitní maso a masné výrobky. 4/2005 ❷ Bezpečnost spotřebitelů především ❸ Z 5. jednání představenstva a dozorčí rady ČSZM ze dne 22. 6. 2005 ❹ Z historie nejen veterinární medicíny ❺ Náš strategický záměr je vyrábět kvalitní výrobky

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Potraviny přes internet Stále více z nás si zvyká na nákupy přes internet. U žen převažují objednávky oblečení, u mužů elektrotechniky. Během maximálně tří týdnů pošťák Ondra jako

Více