Za členy návrhové komise byli navrženi a schváleni: Šimůnek Libor předseda komise Ing. Milan Lomoz - člen Jaromíra Límanová člen Schváleno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Za členy návrhové komise byli navrženi a schváleni: Šimůnek Libor předseda komise Ing. Milan Lomoz - člen Jaromíra Límanová člen Schváleno 13-0-0"

Transkript

1 Č.j: ASIST/1788/2014; Ev.č: 3272/2014 spis. znak ; skartační znak A/10 Zápis z 5. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne od hod. v zasedací místnosti MÚ v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Tošovská Jitka, starostka Ježek Jaroslav Šimůnek Libor Ing. Kouba Rudolf, místostarosta Límanová Jaromíra Ing. Verner Jaroslav Dufková Hana Ing. Lomoz Milan Ing. Vokoun Petr příchod v 17:20 Folprechtová Vendulka Bc. Machková Iva Žalmánková Světlana Gáborik Ondrej Sýkora Jan Omluveni: Ing. Liška J., Šárog K., Mgr. Šťastná J., Mgr. Votočková M., Toman M., Šindelář F., MUDr. Zelený M. Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ Jednání zahájila starostka města Jitka Tošovská. Konstatovala, že zasedání zastupitelstva města bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem. Je konáno jako veřejné, o místě, čase a programu jednání byla veřejnost informována obvyklým způsobem. Dále konstatovala, že ze zasedání je pořizován zvukový záznam pro účely vyhotovení zápisu, který bude schválen na následujícím jednání zastupitelstva města. V případě, že s tímto občan nesouhlasí, je oprávněn požádat, aby nebyl zachycován jeho slovní projev. V 17:05 hod. je přítomno 13 členů zastupitelstva města, jednání zastupitelstva je usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni: Jaroslav Ježek Jan Sýkora Schváleno Za členy návrhové komise byli navrženi a schváleni: Šimůnek Libor předseda komise Ing. Milan Lomoz - člen Jaromíra Límanová člen Schváleno Navržený program jednání: 1. Zahájení 2. Rekonstrukce Mělnické ul. projednání smluv (nakládání s pozemky v rámci stavby) 3. Výsledek výběrového řízení na poskytovatele úvěru 4. Návrh na změnu zakladatelské listiny společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o. 5. Závěr Starostka města uvedla, že bod č.2 Rekonstrukce Mělnické ul. projednání smluv (nakládání s pozemky v rámci stavby) z dnešního programu stahujeme z důvodu zjištěného nesouladu se skutečností dle údajů katastru nemovitostí. Opravený záměr prodat, směnit, darovat nebo poskytnout jako výpůjčku pozemky v k.ú. Bělá pod Bezdězem je nutné opětovně zveřejnit po dobu 15 dnů, teprve poté bude možné přistoupit ke schvalování smluv. J. Sýkora navrhl za závěr doplnit bod interpelace občanů a členů zastupitelstva. Upravený program jednání: 1. Zahájení 2. Výsledek výběrového řízení na poskytovatele úvěru 3. Návrh na změnu zakladatelské listiny společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o. 4. Interpelace občanů a členů zastupitelstva 5. Závěr 1 Zapsala: Ing. Z. Poláková, asist. Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj.

2 Č.j: ASIST/1788/2014; Ev.č: 3272/2014 spis. znak ; skartační znak A/10 O schválení programu v upraveném znění bylo hlasováno Schváleno (H1-uvedeno v přehledu hlasování) Zapisovatelkou z dnešního jednání a kontrolou sčítání hlasů při hlasování byla pověřena Ing. Zdeňka Poláková. I. Výsledek výběrového řízení na poskytovatele úvěru Úvěr na úhradu podílu nákladů města při stavbě silnice III/27235, Bělá pod Bezdězem, průtah; zaslány 2 nabídky, výhodnější nabídka KB. Která nabízí poskytnutí 11 mil. na 5 let za ,- Kč. Ing. Lomoz dotaz, zda je uvedená částka konečná, či se jedná o RPSN odpověď místostarosty: je celková konečná cena L. Šimůnek dotaz k podmínkám úvěru frekvence splácení a výše splátek reakce místostarosty: není v materiálu uvedeno; splácení bude zahájeno až po kolaudaci stavby s tím, že úvěr nemusí být vyčerpán Hlasování (usnesení č.50/2014) V 17:20 se k jednání připojil Ing. Vokoun, počet členů ZM 14. II. Návrh na změnu zakladatelské listiny společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o., IČ: , Mělnická 273, Bělá pod Bezdězem Změna zakladatelské listiny vyvolaná změnou zákona (zrušení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a jeho nahrazení zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako celku). Znění listiny konzultováno s právníkem města. Ing. Lomoz připomínka k bodu 4, hlavy 6, písm. b) nemělo by být uvedeno jméno jednatele společnosti, neměnil se, nezakládá se nová společnost reakce místostarosty: bylo konzultováno s právníkem města, je v souladu se zákonem J. Sýkora souhlas s Ing. Lomozem, návrh konzultován s JUDr. Janstou, právníkem (zabývá se především obchodním právem); měl by být uveden pouze počet jednatelů, ale ne jmenování jednatele; jednatel je jmenován pouze tehdy, když společnost vzniká nově; Ing. Lomoz upozorňuje na formální správnost Ing. Kouba, místostarosta spor i s kompetencemi schvalování zakladatelské listiny rozpor v zákonech (rada x zastupitelstvo) J. Sýkora potvrzuje své stanovisko k uvedenému jménu jednatele společnosti v této zakladatelské listině by nemělo být reakce místostarosty: je střet názorů právníků Ing. Lomoz dotaz, zda notář má s tímto zněním problém odpověď místostarosty ne, v tomto znění přímo požaduje; požadoval i jména členů dozorčí rady, od toho nakonec upustil reakce Ing. Lomoze v tomto případě bude souhlasit, ale myslí si, že to takto není dobře uvedeno Hlasování (usnesení č.51/2014) III. Interpelace občanů a členů zastupitelstva J. Sýkora dotaz směřován na tajemníka města: důvod nezaznamenání rozsáhlé diskuze k dotaci na cyklostezku projednávanou na minulém jednání zastupitelstva města; k zápisům se vyjadřuje téměř každé zastupitelstvo, nemá sílu již psát připomínky reakce tajemníka: připomínky se doplňují a schvalují na následujícím jednání zastupitelstva, situaci prověří Ing. Lomoz vyvěšují se nepřesné zápisy, zpětná oprava není aktuální; požadavek o podrobnější zachycování živých diskuzí, názory jasně formulovat, aby se vědělo, proč není jednotný názor, v čem jsou rozpory reakce tajemníka poukázal na ověřovatele, kteří mají možnost zápis před zveřejněním upravit Ing. Lomoz dle získaných informací proběhlo s vedením města jednání s obyvateli městských domů v ul. Lidová 774, 775 návrh na dočasné snížení nájemného v těchto bytech; rekapitulace výše nájmů: současná výše 55,- Kč/m 2, u nově uzavíraných smluv: 60,- Kč/m 2 ; v porovnání - Arnoštská: 60,- Kč/m 2 ; průměrný náklad za topení na 1 m 2 /měsíc: 48,- Kč; Arnoštská: 26,- Kč/ (včetně teplé vody platí 36,- Kč) v Lidových domech platí v průměru o 20,- Kč/m 2 /měsíc víc než v Arnoštské, která je atraktivnější lokalitou (poblíž náměstí) a jsou zde byty v dobrém technickém stavu navrhuje dočasně snížit nájemné v byt.domech Lidová 774, 775 na 45,- Kč/m 2 než se vyřeší problém s topením; nájemníci bytových domů v Lidové ul. platí víc než v Arnoštské, což považuje jako nesmysl reakce starostky města: jednání s nájemníky proběhlo i za účasti p. Řezáče, provozovatele kotelny objasňoval 2 Zapsala: Ing. Z. Poláková, asist. Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj.

3 Č.j: ASIST/1788/2014; Ev.č: 3272/2014 spis. znak ; skartační znak A/10 stav; byl jim vysvětlen důvod navýšení nákladů; obyvatelům doporučeno i navýšení záloh (všeobecně se navyšují náklady na topení) odmítají; nájemníci i přiznali, že nedostatečně topí (je také špatně); - reakce Ing. Lomoze opětovné porovnání: náklady na bydlení včetně nákladů za topení v Lidových domech: 108,- Kč/m 2 x Arnoštská: 88,- Kč/m 2 je to správně? ; navýšení záloh nic neřeší, je zde něco špatně; nevytýká zvolený druh vytápění peletky (v době, kdy se zavádělo, se jevil tento druh topení jako výhodný); obyvatelé lokality platí velké peníze za malý byt, přitom nemají velký tepelný komfort reakce Ing. Vernera požadavek o zaznamenání diskuze, tuto problematiku přenechat na nové složení zastupitelům; chápe tento návrh jako předvolební boj ČSSD za peníze města reakce Ing. Lomoze: reaguje na podněty občanů, hájí jejich zájmy; přidal se L. Šimůnek: KV se touto problematikou zabýval, výsledek bude předložen na řádném jednání ZM včetně návrhu řešení; předložení fakt z výsledků analýz vyplývá, že náklady na topení jsou největší v bytech Lidová 774, Lidová 775, nejedná se o předvolební boj J. Sýkora Ing. Lomoz o tomto problému nemluví poprvé, snaha o odpověď na dotazy občanů J. Ježek tento návrh předložit na příštím řádném jednání zastupitelstva včetně požadavku o zaslání veškerých podkladů z důvodu možnosti o bližší prostudování materiálu Starostka upozornila na možnou vlnu žádostí o snížení nájmu ze strany nájemníků reakce Ing. Lomoze: ano, je možné, bude nefér, ale je to možný krok, jak donutit město, aby se o byty lépe staralo, mělo jasnější plán oprav po diskuzi se zastupitelé shodli, že tento návrh bude předložen na příštím řádném jednání zastupitelstva J. Sýkora dotaz k důvodu uzamčení zadního vchodu na koupališti (podnět od jednoho z chatařů na koupališti), navrhuje odemčení především z důvodu bezpečnosti (možnosti najetí složek záchranného systému) odpověď starostky: vchod uzamčen po dobu otevírací doby koupaliště z důvodu nárůstu velkého počtu lidí, kteří do areálu byli vpuštěni tímto vchodem bez platby vstupného; zároveň bylo dohodnuto, že na požádání bude zadní vchod za přítomnosti správce chatařům ze zadní části otevřen (např. v případě stěhování, event.velkých nákupů); J. Límanová upozornění na špatnou slyšitelnost místního rozhlasu - podnět lze zaslat TS včetně přesné specifikace míst - nedostatečný počet odpadkových košů především v parku na náměstí reakce starostky: počet košů se postupně navyšuje dle zvolených etap + upozornila i na fakt, že park byl rekonstruovaný z dotačních prostředků, tj. nelze do prostoru zasahovat bez souhlasu poskytovatele dotace p. opětovný zájem o koupi domu Hlínoviště čp.15, platba v hotovosti na místě předložena žádost včetně požadavku o snížení prodejní ceny z 1,5 mil. Kč na 1,2 mil. Kč; byt.dům vyžaduje rekonstrukci - J. Sýkora není vhodná doba k prodeji - před volbami, nové složení zastupitelstvo může mít s domem jiný záměr - místostarosta na základě žádosti bude zpracován návrh k projednání v orgánech města, dodržení zákonných lhůt k vyvěšení na ÚD - Ing. Lomoz přehodnocení názoru (původně zastával záporné stanovisko); je byt.dům s nájemníky snižuje cenu nemovitosti + není v atraktivní lokalitě; se záměrem prodeje nemá problém; záleží, jak návrh připraví rada města IV. Usnesení Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem ze dne /2014 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 odst.j) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje uzavření úvěrové smlouvy s Komerční bankou, Na Příkopě 33/969, Praha 1 na stavbu silnice III/27235 Bělá pod Bezdězem, průtah za nabídnutou cenu ,-Kč. 51/2014 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a při výkonu funkce Valné hromady společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o., schvaluje změnu zakladatelské listiny společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o., se sídlem Mělnická 273, Bělá pod Bezdězem, IČ: ve znění uvedené v Příloze č.1 a pověřuje Jitku Tošovskou, starostku města, podpisem notářského zápisu ve výše uvedené věci. Starostka města ukončila jednání zastupitelstva města v 18:15 hod. 3 Zapsala: Ing. Z. Poláková, asist. Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj.

4 Č.j: ASIST/1788/2014; Ev.č: 3272/2014 spis. znak ; skartační znak A/10 V Bělé pod Bezdězem dne: Jitka Tošovská starostka města. Ing. Rudolf Kouba místostarosta Ověřovatelé: Jaroslav Ježek Jan Sýkora 4 Zapsala: Ing. Z. Poláková, asist. Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj.

5 Příloha č.1 k zápisu z 5. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem dne Nové úplné znění zakladatelské listiny zakladatelská listina o založení společnosti s ručením omezeným (úplné znění ke dni ) I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní společnost: Lesy Bělá pod Bezdězem s.r.o., 2. Sídlo společnosti: Mělnická 273, , Bělá pod Bezdězem II. Společníci Jediným společníkem společnosti je město Bělá pod Bezdězem, se sídlem Masarykovo nám.90, , Bělá pod Bezdězem, identifikační číslo III. Předmět podnikání Předmětem podnikání je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona IV. Vklady a podíly. 1. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní. Se základním podílem nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Společník může vlastnit více podílů. Rozdělení podílu je možné i bez souvislosti s jeho převodem nebo přechodem. 2. Společník město Bělá pod Bezdězem má vklad do základního kapitálu ve výši ,-Kč, slovy: jeden milion jednostotisíc korun českých, čemuž odpovídá základní podíl ve výši 100 %; tento základní podíl je označen jako základní podíl č.1. Vklad je v plném rozsahu splacen. 3. Má-li společnost jediného společníka, je jeho podíl převoditelný bez jakéhokoliv omezení. 4. Bude-li mít společnost více společníků - společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka bez souhlasu valné hromady, - společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na třetí osobu se souhlasem valné hromady. V. Výše základního kapitálu Základní kapitál společnosti činí ,- Kč, slovy: jeden milion jednostotisíc tisíc korun českých. A. Valná hromada. VI. Orgány společnosti. 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Rozhoduje o otázkách, které zákon nebo tato listina do působnosti valné hromady zahrnují.

6 2. Do působnosti valné hromady náleží též -- rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny (společenské smlouvy), nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností, -- rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, -- volba a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle 61 zákona o obchodních korporacích, -- udělování pokynů jednateli a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti (včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -- rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona. 3. Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti. 4. Každý společník má jeden hlas (1 hlas) na každou jednu korunu českou (1,- Kč) vkladu. 5. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady tento společník. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jednatele, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e - mailovou adresu. Jednatel je povinen předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. B. Jednatelé. 1. Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. 2. Jednatel zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. 3. Jednatel je oprávněn udělovat za společnost zmocnění. 4. Jediným jednatelem byl jmenován pan Ing. Stanislav Bock, nar.30.října 1979, bytem Radovesnice II, č.p. 58 C. Dozorčí rada 1. Jediný zakladatel zřizuje dozorčí radu, která dohlíží na činnost jednatele, provádí kontrolu účetnictví, plní další povinnosti dle zákona a o své činnosti podává minimálně jednou ročně zprávu valné hromadě. 2. Na členy dozorčí rady se použijí obdobně ust. 198 a 199 č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech. 3. Dozorčí rada má nejméně tři členy. VII. Rezervní fond 1. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní uzávěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří a to ve výši nejméně 10 % z čistého zisku avšak ne výše než 5 %

7 hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku ve výši 5 % z čistého zisku až do dosažení 10 % základního kapitálu. 2. Rezervní fond do výše 10 % základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty společnosti. O užití rezervního fondu rozhoduje jednatel, nejde li o případy, kdy zákon svěřuje toto rozhodnutí valné hromadě.

8 Tabulka hlasování Příjmení, jméno, titul čísla usnesení H Dufková Hana Folprechtová Vendulka + + * Gáborik Ondrej Ježek Jaroslav Kouba Rudolf, Ing Límanová Jaromíra Liška Jaroslav, Ing. N N N Lomoz Milan, Ing Machková Iva, Bc Sýkora Jan + + * Šárog Karel N N N Šimůnek Libor Šindelář František N N N Šťastná Jana, Mgr. N N N Toman Martin N N N Tošovská Jitka Verner Jaroslav, Ing Vokoun Petr, Ing. N N + Votočková Miroslava, Mgr. N N N Zelený Martin, MUDr. N N N Žalmánková Světlana H1 = hlasování o schválení programu v upraveném znění Vysvětlivky: + pro - proti * zdržel se hlasování N nepřítomen Hlasování - usnesení Strana 1

Omluveni: Bc. Machková I., Ing. Kouba R., Ing. Liška J., Límanová J., Šimůnek L., MUDr. Zelený M.

Omluveni: Bc. Machková I., Ing. Kouba R., Ing. Liška J., Límanová J., Šimůnek L., MUDr. Zelený M. Zápis z 3. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 11.9.2013 od 17 00 hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Verner Jaroslav, starosta Ježek Jaroslav Mgr.

Více

Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni: Jan Sýkora Ing. Rudolf Kouba Schváleno 19-0-1

Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni: Jan Sýkora Ing. Rudolf Kouba Schváleno 19-0-1 Zápis z 10. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 17. 12. 2014 od 17 00 hod. v klubu Základní školy v Máchově ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Lomoz Milan, Ing., starosta Kouba

Více

1 Zapsala:Ing. Z. Poláková

1 Zapsala:Ing. Z. Poláková Zápis z 7. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 11. 12. 2013 od 17 00 hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Verner Jaroslav, starosta Ing. Lomoz Milan

Více

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Skřetova 44/ 6. 120 00 Praha 2. V Brně dne 1. prosince 2014. Žádost o souhlas se změnou společenské smlouvy

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Skřetova 44/ 6. 120 00 Praha 2. V Brně dne 1. prosince 2014. Žádost o souhlas se změnou společenské smlouvy ÚŘAD RADY pro rozhlasové a televizní vysílání Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova 44/ 6 120 00 Praha 2 DOŠLO DNE: - 8 "12" 20tt Číslo jednací... Početlistů;

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 14. července 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 14. července 2014 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 14. července 2014 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) JUDr. Milan Ježek (11) Antonín Vyšohlíd (2) Ing. Roman Kosuk

Více

P o z v á n k a. na řádnou valnou hromadu. společnosti eidentity a.s., IČO 271 12 489 se sídlem Praha 3, Vinohradská 184/2396, PSČ 130 00

P o z v á n k a. na řádnou valnou hromadu. společnosti eidentity a.s., IČO 271 12 489 se sídlem Praha 3, Vinohradská 184/2396, PSČ 130 00 P o z v á n k a na řádnou valnou hromadu společnosti eidentity a.s., IČO 271 12 489 se sídlem Praha 3, Vinohradská 184/2396, PSČ 130 00 I. Místo konání: Advokátní kancelář Bedrna a společníci, Jednořadá

Více

V 17:00 hod. bylo přítomno 19 členů zastupitelstva města, jednání zastupitelstva bylo tedy usnášeníschopné.

V 17:00 hod. bylo přítomno 19 členů zastupitelstva města, jednání zastupitelstva bylo tedy usnášeníschopné. Zápis ze 6. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 14.9.2011 od 17 00 hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Verner Jaroslav, starosta Límanová Jaromíra Šindelář

Více

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000 PROJEKT PŘEMĚNY Projekt změny právní formy dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, obchodní společnosti Thalia, a.s., IČ: 630 79 542, se sídlem Praha

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Jednatelé společnosti Spojené slévárny, spol. s r.o. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 602 02 505, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu

Více

Pozvánka která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. zákon o obchodních korporacích

Pozvánka která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. zákon o obchodních korporacích Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu akciové společnosti Bobrovská, a.s., se sídlem Bobrová č.308, IČ: 25309790, která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. v notářské kanceláři JUDr.Hany Hornyšové,

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

Projekt změny právní formy

Projekt změny právní formy Projekt změny právní formy Jednatel obchodní společnosti: ŠVÁRA STAVBY, s.r.o., IČ 29017157, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9 Černý Most, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem zakladatelskou listinou ze dne 6. 3. 1997. Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 1.

Více

STANOVY. TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Návrh změny stanov společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. akciové společnosti. úplné znění

STANOVY. TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Návrh změny stanov společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. akciové společnosti. úplné znění Návrh změny stanov společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. STANOVY akciové společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. úplné znění TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Šenovská 543/101 Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava IČ: 45193771

Více

akciové společnosti Vak Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.

akciové společnosti Vak Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. STANOVY akciové společnosti Vak Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. 1 Preambule Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech v platném znění (dále také jen ZOK)

Více

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Vznik společnosti Společnost FILINGER a.s. je založena zakladatelskou listinou ze dne 7. listopadu 1997 a rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti ze dne

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. IČ 25612760, se sídlem Tovární 2009, 686 02 Staré Město, zapsané v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 3216 (dále jen Společnost

Více

S T A N O V Y akciové společnosti LIVEBOX a.s.

S T A N O V Y akciové společnosti LIVEBOX a.s. S T A N O V Y akciové společnosti LIVEBOX a.s. Znění schválené valnou hromadou dne [bude doplněno] S T A N O V Y akciové společnosti LIVEBOX, a.s. (dále jen Stanovy ) I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBCHODNÍ

Více

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y Strana první NZ 76/2015 N 79/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne 2. 2. 2015 (slovy: druhého února roku dva tisíce patnáct) jménem JUDr. Jitky Krejčíkové, notářky v Lysé nad Labem, na místě samém

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

Q and A s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Panská 895/6, PSČ 110 00

Q and A s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Panská 895/6, PSČ 110 00 Q and A s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Panská 895/6, PSČ 110 00 Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Jednatel společnosti Q and A s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Panská 895/6,

Více

- - - - - Stanovy akciové společnosti - - - - - - - - - - - XXXXXXX, a. s. - - - - -

- - - - - Stanovy akciové společnosti - - - - - - - - - - - XXXXXXX, a. s. - - - - - - strana číslo jedna - - - - - - Stanovy akciové společnosti - - - - - - - - - - - XXXXXXX, a. s. - - - - - 1. Obchodní firma a sídlo ------------------------------------------------------------- (1) Obchodní

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

PREFA KOMPOZITY, a.s. se sídlem v Brně, Kulkova 10/4231. Program jednání: 1. Zahájení

PREFA KOMPOZITY, a.s. se sídlem v Brně, Kulkova 10/4231. Program jednání: 1. Zahájení PREFA KOMPOZITY, a.s. se sídlem v Brně, Kulkova 10/4231 POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akcionářů, (rozhodnutí jediného akcionáře) která se koná dne 18. 6. 2014 ve 13.00 hod v notářské kanceláři JUDr.

Více

DM Dřevovýroba MF, a.s.

DM Dřevovýroba MF, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI DM Dřevovýroba MF, a.s. Společnost vznikla bez výzvy k upisování akcií na základě rozhodnutí jediného zakladatele společnosti Doprava a mechanizace a.s., se sídlem Plzeň, Chotěšovská

Více

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Úplné znění schválené na valné hromadě konané dne 13.06.2014 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

Více

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. Revoluční 19 541 51 TRUTNOV STANOVY akciové společnosti - schválené na valné hromadě dne 25. 6. 2001 - doplněné na valné hromadě dne 3. 6. 2002 v 12 akcie - doplněné

Více

stanovy akciové společnosti ABSOLUTE OIL a.s.

stanovy akciové společnosti ABSOLUTE OIL a.s. stanovy akciové společnosti ABSOLUTE OIL a.s. K naplnění požadavků vyplývajících ze změny právní úpravy vyhlašuje akciová společnost ABSOLUTE OIL a.s. toto úplné znění stanov. Společnost se podle 777 odst.

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více