Z Á P I S. z V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S. z V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36."

Transkript

1 V Brně dne Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Z Á P I S z V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. Přítomni: Ing. Karel Aujeský, p. Zdeněk Balabán, Mgr. Václav Božek, CSc., PhDr. Petr Hruška, MBA, p. Jakub Hruška, Mgr. Dana Kalčíková, p. Marie Knapová, Mgr. Ing. Petr Ledvina, p. Robert Marek, Dipl.-Kfm. Dalimil Ospalý, p. Radek Rabušic, Bc. Zdeněk Slavík, prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D., JUDr. Helena Sýkorová, p. Petr Šafařík, Mgr. Viktor Šeďa, Mgr. Stanislav Tetur, p. Lenka Vejrostová, p. Stanislav Zahradník, p. Jiří Zorník, p. Jan Stuchlík příchod v 17:10 h od bodu I. Organizační bod členové ZMČ; Bc. Zdenek Krutek tajemník ÚMČMB. Zasedání zahájil v 17:05 h a řídil starosta MČ p. Petr Šafařík a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a je usnášení schopné (přítomno 20). Zapisovatelka: Sčitatelka: Jana Pospíšilová Mgr. Ivana Kincová Ověřovatelé zápisu: p. Robert Marek p. Jakub Hruška P r o g r a m : I. Organizační bod Schválení zápisu z IV. zasedání ZMČ Brno-Kohoutovice 1

2 II. Dotazy, podněty a připomínky občanů do V. zasedání ZMČ Brno- Kohoutovice III. Rezignace na mandát člena ZMČ a složení slibu nového člena ZMČ Brno-Kohoutovice IV. Kontrola úkolů V. Z jednání výborů ZMČ VI. Návrh Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno- Kohoutovice VII. Návrh Zásad pro vydávání zpravodaje Kohoutovický kurýr VIII. Volba člena RMČ Brno-Kohoutovice IX. Rezignace člena Výboru pro národnostní menšiny ZMČ a volba nového člena Výboru pro národnostní menšiny ZMČ stažen z programu jednání X. Návrh rozpočtového opatření č. 21/2015 XI. Návrh rozpočtového výhledu na období XII. Účetní odpis pohledávek XIII. Návrh výše odměn členů výborů ZMČ Brno-Kohoutovice, kteří nejsou členy ZMČ Brno-Kohoutovice XIV. Návrh Zásad odměňování fyzických osob, které nejsou členy ZMČ za výkon funkcí členů výborů ZMČ a za výkon funkcí v komisích RMČ XV. Návrh na uzavření smluv o postoupení pohledávky XVI. Aktualizace vyhlášky SMB č. 22/2010, o místních poplatcích XVII. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMČ Brno-Kohoutovice XVIII. Informace a) Plnění rozpočtu hlavní činnosti a finančního plánu vedlejší hospodářské činnosti MČ Brno-Kohoutovice od do XIX. Závěr K bodu I: Organizační bod Ústně Starosta uvítal přítomné členy na V. zasedání ZMČ. Řídící zasedání p. Petr Šafařík jmenoval do funkce zapisovatelky p. Janu Pospíšilovou a do funkce sčitatelky hlasů Mgr. Ivanu Kincovou. Po jmenování zapisovatelky a sčitatelky požádal starosta o návrhy na 3 členy návrhové komise a 2 ověřovatele zápisu. Návrhy na členy návrhové komise: Dipl.-Kfm. Ospalý, Mgr. Šeďa, p. Zorník. Návrhy na ověřovatele zápisu: p. Jakub Hruška, p. Robert Marek. 2

3 Usnesení Z 74/V-15: a) ZMČ s ch v a l u j e návrhovou komisi ve složení Mgr. Viktor Šeďa - předseda, Dipl.-Kfm. Dalimil Ospalý, p. Jiří Zorník. b) ZMČ s ch v a l u j e ověřovatele zápisu p. Jakuba Hrušku, p. Roberta Marka. Hlasování: schváleno jednomyslně (přítomno 20), usnesení bylo K bodu I: Organizační bod - schválení zápisu z IV. zasedání ZMČ Brno-Kohoutovice Materiál Z 87 Úvodní slovo k projednávanému bodu přednesl p. Šafařík. Rozprava: Mgr. Šeďa, Dipl.-Kfm. Ospalý, Bc. Krutek, Mgr. Kalčíková, PhDr. Hruška, MBA, p. Šafařík. Usnesení Z 75/V-15: a) ZMČ b e r e n a v ě d o m í materiál Z 87 Organizační bod schválení zápisu z IV. zasedání ZMČ Brno-Kohoutovice. Originál materiálu Z 87 je přílohou originálu zápisu. b) ZMČ s ch v a l u j e zápis z IV. zasedání ZMČ Brno-Kohoutovice ze dne s částí zapracovaných připomínek podle přílohy č. 1 materiálu Z 87. Hlasování: 18 hlasovalo pro, 1 hlasoval proti, 2 se hlasování zdrželi, (přítomno 21), usnesení bylo Dále starosta vyzval ke schválení programu resp. o předložení změn návrhů nebo doplnění předloženého návrhu usnesení. Usnesení Z 76/V-15: ZMČ s ch v a l u j e program V. zasedání ZMČ. K bodu II: Dotazy, podněty a připomínky občanů do V. zasedání ZMČ Brno-Kohoutovice Ústně Úvodní slovo k projednávanému bodu přednesl p. Šafařík. K projednávanému bodu vystoupila Mgr. Sedláčková, která informovala členy ZMČ o tom, že nechala posoudit obsah textu, který by měl být na informačních tabulích v MČ Brno-Kohoutovice, PhDr. Milenou Flodrovou a ta text odsouhlasila. K bodu III: Rezignace na mandát člena ZMČ a složení slibu nového člena ZMČ slibu nového člena ZMČ Brno-Kohoutovice Materiál Z 84 Úvodní slovo k materiálu přednesl p. Šafařík, následně tajemník ÚMČMB Bc. Zdenek Krutek přečetl slib zastupitele. P. Zdeněk Balabán složil slib zastupitele MČ Brno- Kohoutovice. Rozprava: nebyla. Usnesení Z 77/V-15: ZMČ b e r e n a v ě d o m í materiál Z 84 Rezignace na mandát člena ZMČ a složení slibu nového člena ZMČ Brno-Kohoutovice. Originál materiálu Z 84 je přílohou originálu zápisu. 3

4 K bodu IV: Kontrola úkolů Materiál Z 80 Úvodní slovo k materiálu přednesl PhDr. Hruška, MBA. Rozprava: Mgr. Kalčíková, Bc. Krutek. Usnesení Z 78/V-15: ZMČ b e r e n a v ě d o m í materiál Z 80 Kontrola úkolů. Originál materiálu Z 80 je přílohou originálu zápisu. K bodu V: Z jednání výborů ZMČ Materiál Z 74, 83, 81 a) Zpráva o činnosti FV ZMČ Rozprava: p. Hruška. Usnesení Z 79/V-15: ZMČ b e r e n a v ě d o m í materiál Z 74 Zpráva o činnosti FV ZMČ. Originál materiálu Z 74 je přílohou originálu zápisu. b) Zpráva o činnosti KV ZMČ Rozprava: PhDr. Hruška, MBA, Dipl.-Kfm. Ospalý, JUDr. Sýkorová. Usnesení Z 80/V-15: ZMČ b e r e n a v ě d o m í materiál Z 83 Zpráva o činnosti KV ZMČ. Originál materiálu Z 83 je přílohou originálu zápisu. c) Zpráva o činnosti VpNM ZMČ Rozprava: Dipl.-Kfm. Ospalý, p. Šafařík, p. Rabušic, Mgr. Tetur. Usnesení Z 81/V-15: ZMČ b e r e n a v ě d o m í materiál Z 81 Zpráva o činnosti VpNM ZMČ. Originál materiálu Z 81 je přílohou originálu zápisu. Hlasování: 20 hlasovalo pro, 1 nehlasoval (přítomno 21), usnesení bylo K bodu VI: Návrh Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice Materiál Z 82 Rozprava: Ing. Aujeský, Mgr. Šeďa, Mgr. Kalčíková, prof. RNDr. Spousta, Ph.D., PhDr. Hruška, MBA, Mgr. Ing. Ledvina, Mgr. Božek, CSc., p. Šafařík. Mgr. Božek, CSc. navrhl doplnit čl. 9 odst. 2 takto: Celková doba trvání tohoto bodu je maximálně 20 minut, o případném prodloužení může rozhodnout ZMČ. Mgr. Kalčíková navrhla v čl. 5 odst. 1 upravit text Body uvedené pod písm. a) až c) e) na Body uvedené pod písm. a), b), c) a e). Usnesení Z 82/V-15: a) ZMČ b e r e n a v ě d o m í materiál Z 82 Návrh Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice. Originál materiálu Z 82 je přílohou originálu zápisu. 4

5 b) ZMČ s ch v a l u j e Jednací řád zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice ve znění podle přílohy č. 2 materiálu Z 82 se zapracovanými připomínkami členů ZMČ Mgr. Václava Božka, CSc. a Mgr. Dany Kalčíkové. Hlasování: písm. a) 19 hlasovalo pro, 2 nehlasovali (přítomno 21), usnesení bylo písm. b) 19 hlasovalo pro, 2 nehlasovali (přítomno 21), usnesení bylo K bodu VII: Návrh Zásad pro vydávání zpravodaje Kohoutovický kurýr Materiál Z 77 Rozprava: Mgr. Šeďa, Mgr. Ing. Ledvina, Ing. Aujeský, p. Rabušic, p. Šafařík, Bc. Slavík, Mgr. Kalčíková, Dipl.-Kfm. Ospalý, Mgr. Božek, CSc., prof. RNDr. Spousta, Ph.D., PhDr. Hruška, MBA. Dipl.-Kfm. Ospalý podal protinávrh usnesení. Neschválený protinávrh usnesení: ZMČ s ch v a l u j e návrh Zásad pro vydávání zpravodaje Kohoutovický kurýr v kompletním znění, jak ho předložila pracovní skupina zastupitelů ze všech volebních stran ve složení Ing. Aujeský, PhDr. Hruška, MBA, Mgr. Mikš, Dipl.-Kfm. Ospalý, p. Rabušic, JUDr. Sýkorová, Mgr. Šeďa, Mgr. Tetur na IV. ZMČ Hlasování: 7 hlasovalo pro, 13 hlasovalo proti, 1 nehlasoval (přítomno 21), usnesení nebylo Usnesení Z 83/V-15: a) ZMČ b e r e n a v ě d o m í materiál Z 77 Návrh Zásad pro vydávání zpravodaje Kohoutovický kurýr. Originál materiálu Z 77 je přílohou originálu zápisu. b) ZMČ s ch v a l u j e Zásady pro vydávání zpravodaje Kohoutovický kurýr ve znění návrhu podle přílohy materiálu Z 77 se zapracovanými připomínkami členů ZMČ. Hlasování: písm. a) 18 hlasovalo pro, 1 hlasoval proti (p. Rabušic), 2 se hlasování zdrželi, (přítomno 21) usnesení bylo písm. b) 12 hlasovalo pro, 6 hlasovalo proti (p. Rabušic), 1 se hlasování zdržel, 2 nehlasovali (přítomno 21), usnesení bylo K bodu VIII: Volba člena RMČ Brno-Kohoutovice Materiál Z 85 Rozprava: Mgr. Ing. Ledvina, Mgr. Božek, CSc., Bc. Slavík, Mgr. Láník, p. Rabušic, Mgr. Šeďa, Dipl.-Kfm. Ospalý, PhDr. Hruška, MBA, JUDr. Sýkorová, p. Šafařík. Usnesení Z 84/V-15: ZMČ b e r e n a v ě d o m í Volební řád pro volbu starosty, místostarostů a dalších členů RMČ Brno-Kohoutovice. Řídící zasedání p. Šafařík vyzval členy Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice k předložení návrhu na volební komisi. Návrhy na členy volební komise: Mgr. Kalčíková, Bc. Slavík, JUDr. Sýkorová. Usnesení Z 85/V-15: ZMČ v o l í volební komisi ve složení: Mgr. Dana Kalčíková, Bc. Zdeněk Slavík, JUDr. Helena Sýkorová. 5

6 Volební komise si ze svého středu zvolila předsedu Bc. Zdeňka Slavíka, volbu oznámila členům Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice. Předseda volební komise Bc. Zdeněk Slavík se ujal řízením voleb. Návrh kandidátů na člena rady městské části: prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D., Mgr. Václav Božek, CSc. Prof. RNDr. Jiří Spousta Ph.D. vyslovil nesouhlas s kandidaturou. Mgr. Václav Božek, CSc. vyslovil souhlas s kandidaturou. Po obsáhlé rozpravě navrhl PhDr. Hruška, MBA 15 minutovou přestávku. Hlasování: 16 hlasovalo pro, 3 se hlasování zdrželi, 2 nehlasovali (přítomno 21). Po přestávce navrhl p. Zdeněk Balabán usnesení. Usnesení Z 86/V-15: a) ZMČ z r u š u j e usnesení Z 84/V-15 ve znění: ZMČ bere na vědomí Volební řád pro volbu starosty, místostarostů a dalších členů RMČ Brno-Kohoutovice. b) ZMČ z r u š u j e usnesení Z 85/V-15 ve znění: ZMČ volí volební komisi ve složení: Mgr. Dana Kalčíková, Bc. Zdeněk Slavík, JUDr. Helena Sýkorová. P. Šafařík podal návrh usnesení. Usnesení Z 87/V-15: ZMČ b e r e n a v ě d o m í materiál Z 85 Volba člena RMČ Brno-Kohoutovice. Hlasování: 16 hlasovalo pro, 3 se hlasování zdrželi, 2 nehlasovali (přítomno 21), usnesení bylo P. Marek podal návrh usnesení. Usnesení Z 88/V-15: ZMČ s ch v a l u j e Volební řád pro volbu starosty, místostarostů a dalších členů RMČ Brno- Kohoutovice pro volbu člena RMČ Brno-Kohoutovice dne , a to ve znění Volebního řádu pro volbu starosty a místostarostů a dalších členů RMČ Brno-Kohoutovice ze dne Hlasování: 16 hlasovalo pro, 3 se hlasování zdrželi, 2 nehlasovali (přítomno 21), usnesení bylo Řídící zasedání p. Šafařík vyzval členy Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice k předložení návrhu na volební komisi. Návrhy na členy volební komise: Mgr. Ing. Ledvina, Bc. Slavík, JUDr. Sýkorová. Usnesení Z 89/V-15: ZMČ v o l í volební komisi ve složení: Mgr. Ing. Petr Ledvina, Bc. Zdeněk Slavík, JUDr. Helena Sýkorová. Volební komise si v souladu s volebním řádem čl. I. odst. 4 ze svého středu zvolila předsedu Bc. Zdeňka Slavíka, volbu oznámila členům Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice. Předseda volební komise Bc. Zdeněk Slavík se ujal řízením voleb. P. Šafařík podal návrh na člena RMČ. Návrh kandidáta na člena rady městské části: Mgr. Václav Božek, CSc. Mgr. Václav Božek, CSc. vyslovil souhlas s kandidaturou. 6

7 Výsledek volby člena rady městské části: - 21 hlasovacích lístků vydáno - 21 hlasovacích lístků odevzdáno - 6 hlasovacích lístků neplatných - 15 hlasovacích lístků platných pro Mgr. Václava Božka, CSc. 15 hlasů. Členem rady městské části byl zvolen Mgr. Václav Božek, CSc. Usnesení Z 90/V-15: ZMČ v o l í za člena RMČ Brno-Kohoutovice Mgr. Václava Božka, CSc. Hlasování: 15 hlasovalo pro, 6 nehlasovalo (přítomno 21), usnesení bylo K bodu IX: Rezignace člena Výboru pro národnostní menšiny ZMČ a volba nového člena Výboru pro národnostní menšiny ZMČ Materiál Z 76 Úvodní slovo k materiálu přednesl PhDr. Hruška, MBA. V úvodu projednávaného bodu podal PhDr. Hruška, MBA návrh na stažení bodu z programu V. zasedání ZMČ. K bodu X: Návrh rozpočtového opatření č. 21/2015 Materiál Z 70 Rozprava: Dipl.-Kfm. Ospalý. Usnesení Z 91/V-15: a) ZMČ b e r e n a v ě d o m í materiál Z 70 Návrh rozpočtového opatření č. 21/2015. Originál materiálu Z 70 je přílohou originálu zápisu. b) ZMČ s ch v a l u j e rozpočtové opatření č. 21/2015 podle přílohy č. 1 materiálu Z 70. Hlasování: 19 hlasovalo pro, 2 se hlasování zdrželi (přítomno 21), usnesení bylo K bodu XI: Návrh rozpočtového výhledu na období Materiál Z 71 Rozprava: Mgr. Kalčíková, Dipl.-Kfm. Ospalý, Mgr. Šeďa, Ing. Králová, p. Šafařík. Usnesení Z 92/V-15: a) ZMČ b e r e n a v ě d o m í materiál Z 71 Návrh rozpočtového výhledu na období Originál materiálu Z 71 je přílohou originálu zápisu. b) ZMČ s ch v a l u j e rozpočtový výhled na období podle přílohy č. 1 materiálu Z 71. Hlasování: 19 hlasovalo pro, 1 se hlasování zdržel, 1 nehlasoval (přítomno 21), usnesení bylo K bodu XII: Účetní odpis pohledávek Materiál Z 72 Rozprava: Mgr. Ing. Ledvina, Ing. Králová, Mgr. Láník, Mgr. Kalčíková. Usnesení Z 93/V-15: a) ZMČ b e r e n a v ě d o m í materiál Z 72 Účetní odpis pohledávek. Originál materiálu Z 72 je přílohou originálu zápisu. 7

8 b) ZMČ s ch v a l u j e účetní odpis pohledávek v celkové výši ,00 Kč podle přílohy č. 1 materiálu Z 72. Hlasování: 15 hlasovalo pro, 2 hlasovali proti, 3 se hlasování zdrželi, 1 nehlasoval (přítomno 21), usnesení bylo K bodu XIII: Návrh výše odměn členů výbor ZMČ Brno-Kohoutovice, kteří nejsou členy ZMČ Brno-Kohoutovice Materiál Z 75 Úvodní slovo k materiálu přednesl PhDr. Hruška, MBA. Rozprava: Mgr. Šeďa, Mgr. Ing. Ledvina, Mgr. Kalčíková, PhDr. Hruška, MBA. Usnesení Z 94/V-15: a) ZMČ b e r e n a v ě d o m í materiál Z 75 Návrh výše odměn členů výborů ZMČ Brno- Kohoutovice, kteří nejsou členy ZMČ. Originál materiálu Z 75 je přílohou originálu zápisu. b) ZMČ s ch v a l u j e výši odměn členů Finančního výboru ZMČ za období 11-12/2014, členů Kontrolního výboru ZMČ za období12/2014 a členů Výboru pro národnostní menšiny ZMČ za období 12/2014, kteří nejsou členy ZMČ podle přílohy č. 1 materiálu Z 75. c) ZMČ s ch v a l u j e výši odměn členů výborů ZMČ, kteří nejsou členy ZMČ za I. pololetí 2015 podle přílohy č. 2 materiálu Z 75. d) ZMČ s ch v a l u j e výši odměn členů Finančního výboru ZMČ za období 07 10/2014 a členů Kontrolního výboru ZMČ za období 07-12/2014, kteří nebyli členy ZMČ podle přílohy č. 3 materiálu Z 75. K bodu XIV: Návrh Zásad odměňování fyzických osob, které nejsou členy ZMČ za výkon funkcí členů výborů ZMČ a za výkon funkcí v komisích RMČ Materiál Z 78 Úvodní slovo k materiálu přednesl PhDr. Hruška, MBA. Rozprava: Mgr. Šeďa, p. Rabušic, Mgr. Ing. Ledvina, PhDr. Hruška, MBA. Usnesení Z 95/V-15: a) ZMČ b e r e n a v ě d o m í materiál Z 78 Návrh Zásad odměňování fyzických osob, které nejsou členy ZMČ za výkon funkcí členů výborů ZMČ a za výkon funkcí v komisích RMČ. Originál materiálu Z 78 je přílohou originálu zápisu. b) ZMČ s ch v a l u j e Zásady odměňování fyzických osob, které nejsou členy Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, za výkon funkcí členů výborů Zastupitelstva městské části Brno- Kohoutovice a za výkon členů komisí Rady městské části Brno-Kohoutovice podle přílohy č. 2 materiálu Z 78. K bodu XV: Návrh na uzavření smluv o postoupení pohledávky Materiál Z 69 Rozprava: Mgr. Kalčíková, Mgr. Šeďa. Usnesení Z 96/V-15: a) ZMČ b e r e n a v ě d o m í materiál Z 69 Návrh na uzavření smluv o postoupení pohledávky. Originál materiálu Z 69 je přílohou originálu zápisu. 8

9 b) ZMČ s ch v a l u j e uzavření smlouvy o postoupení pohledávky ve výši ,00 Kč s Pavlem Šauerem, a to ve znění podle přílohy č. 1 materiálu Z 69. c) ZMČ s ch v a l u j e uzavření smlouvy o postoupení pohledávky ve výši ,00 Kč s Renatou Klepáčovou, a to ve znění podle přílohy č. 2 materiálu Z 69. Hlasování: 15 hlasovalo pro, 5 se hlasování zdrželo, 1 nehlasoval (přítomno 21), usnesení bylo K bodu XVI: Aktualizace vyhlášky SMB č. 22/2010, o místních poplatcích Materiál Z 86 Úvodní slovo k materiálu přednesl Ing. Aujeský. Rozprava: Mgr. Kalčíková, p. Rabušic, Mgr. Šeďa, Ing. Aujeský. Usnesení Z 97/V-15: a) ZMČ b e r e n a v ě d o m í materiál Z 86 Aktualizace vyhlášky SMB č. 22/2010, o místních poplatcích. Originál materiálu Z 86 je přílohou originálu zápisu. b) ZMČ d o p o r u č u j e ZMB ponechat beze změn sazby místních poplatků v MČ Brno- Kohoutovice a výčet veřejných prostranství, podléhajících místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství v MČ Brno-Kohoutovice, které jsou uvedeny v přílohách OZV SMB č. 22/2010, o místních poplatcích. K bodu XVII: Dotazy, připomínky a podněty členů ZMČ Brno-Kohoutovice Materiál Z 79 Usnesení Z 98/V-15: ZMČ b e r e n a v ě d o m í materiál Z 79 Dotazy, podněty a připomínky členů ZMČ Brno- Kohoutovice. Originál materiálu Z 79 je přílohou originálu zápisu. Na dotaz Dipl-Kfm- Ospalého zda proběhla kontrola plnění smlouvy ve věci péče o zeleň mezi firmou MOP BRNO, spol. s r.o. a MČ Brno-Kohoutovice odpověděl Ing. Aujeský. Mgr. Šeďa vznesl dotaz, zda bylo odpovězeno Dipl.-Kfm. Ospalému ve věci kritéria ve výběru jednatele společnosti MOP BRNO, spol. s r.o., odpověděl p. Šafařík. Pan Rabušic vznesl dotaz jakým způsobem a v jakém termínu osvědčila RMČ, že se p. Balabán stal členem ZMČ. Odpověděl Bc. Krutek. Mgr. Kalčíková uvedla, že na webových stránkách MČ Brno-Kohoutovice není zveřejňován průběžně každý měsíc seznam žadatelů o byt, odpověděl p. Šafařík. Dipl.-Kfm. Ospalý sdělil, že do komise životního prostředí a sportovní komise bude nominovat zástupce z TOP 09. Mgr. Ing. Ledvina upozornil na porušování Zásad pro vydávání Kohoutovického kurýra a vznesl dotaz proč se používají peníze za tisk Kohoutovického kurýra, když může být obsah zveřejňován na webových stránkách, odpověděl PhDr. Hruška, MBA a Ing. Aujeský. Mgr. Šeďa požádal o písemnou odpověď na dotaz - Proč nejsou zveřejňovány články členů ZMČ. Mgr. Kalčíková se dotázala zda může Redakční rada změnit strukturu Kohoutovického kurýra, odpověděl Mgr. Láník. 9

10 Na dotaz Mgr. Ing. Ledviny zda bude v dostatečném předstihu projednáván rozpočet MČ Brno- Kohoutovice na rok 2016, odpověděl p. Šafařík a Ing. Králová. Na dotaz Mgr. Ing. Ledviny ve věci volby člena VpNM ZMČ odpověděl Bc. Krutek. Na žádost Mgr. Ing. Ledviny, aby RMČ připravila na příští zasedání ZMČ odměňování členů Redakční rady Kohoutovického kurýra, odpověděl p. Šafařík. Dipl.-Kfm. Ospalý vznesl dotaz k plnění části rozpočtu Výčet oprav, odečty vodoměrů, a dotázal se, kdo veřejné zakázky zadává, odpověděl Mgr. Láník a Ing. Králová. Na dotaz Mgr. Ing. Ledviny zda může být zastupitel ve střetu zájmu, odpověděl Mgr. Láník. Mgr. Kalčíková navrhovala, aby se zasedání ZMČ konala jedenkrát za dva měsíce Mgr. Kalčíková se dotázala, zda je jednatel společnosti MOP BRNO, spol. s r.o. členem statutárního orgánu jiné právnické osoby než společnost MOP BRNO, spol. s r.o., odpověděl p. Prieznitz jednatel společnosti MOP BRNO, spol. s r.o., který uvedl, že je členem statutárního orgánu jiné společnosti než je MOP BRNO, spol. s r.o., v této funkci však nevyvíjí žádnou činnost a od roku 2008 se snaží z této funkce vyvázat. K bodu XVIII: Informace Plnění rozpočtu hlavní činnosti a finančního plánu vedlejší hospodářské činnosti MČ Brno-Kohoutovice od do Materiál Z 73 Informaci o plnění rozpočtu hlavní činnosti a finančního plánu vedlejší hospodářské činnosti MČ Brno-Kohoutovice od do podal p. Šafařík. K bodu XIX: Závěr Ústně Řídící zasedání starosta MČ Brno-Kohoutovice p. Petr Šafařík poděkoval všem přítomným za účast a V. zasedání ukončil. V. zasedání zastupitelstva městské části bylo ukončeno v 21:00 h. Zpracováno dne Za správnost p. Jana Kaštilová a p. Jana Pospíšilová. Ověřovatelé zápisu: p. Jakub Hruška p. Robert Marek Petr Š a f a ř í k starosta městské části Brno-Kohoutovice 10 Ing. Karel A u j e s k ý místostarosta městské části Brno-Kohoutovice

Z Á P I S. P r o g r a m :

Z Á P I S. P r o g r a m : V Brně dne 05.11.2014 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Z Á P I S z I. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S. z VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 24.02.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

VÝPIS USNESENÍ. P r o g r a m :

VÝPIS USNESENÍ. P r o g r a m : VÝPIS USNESENÍ z XVIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne 18.06.2014 od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu

Více

Z Á P I S. z 8. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 8. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 11.02.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 25.03.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 07.09.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. ze 68. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. ze 68. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 11. 09. 2013 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Organizačnímu odboru MMB Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 49. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 49. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 24.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 10.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 89. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VÝPIS USNESENÍ. z 89. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VÝPIS USNESENÍ Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne 5.11.2014 od 18.00 hodin na Městském úřadu Sedlice Přítomni: Baloušek Zdeněk, Bláha Jiří, Bláhová Jana Bc., Brožovský Jindřich

Více

Zastupitelstvo města Brna

Zastupitelstvo města Brna Zastupitelstvo města Brna Členům Zastupitelstva města Brna Úřadům městských částí v Brně Řediteli Archivu města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Z Á P I S o průběhu ustavujícího zasedání

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Zastupitelstvo města Brna ZÁPIS. o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/020 konaného dne 30. června 2000

Zastupitelstvo města Brna ZÁPIS. o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/020 konaného dne 30. června 2000 Zastupitelstvo města Brna ZÁPIS o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/020 konaného dne 30. června 2000 Zasedání bylo svoláno v souladu s článkem 3, odstavcem 2 platného Jednacího řádu ZMB

Více

Z Á P I S. Bod 1. Zahájení a schválení pomocného sčitatele hlasů na 3. zasedání ZMČ Brno Královo Pole

Z Á P I S. Bod 1. Zahájení a schválení pomocného sčitatele hlasů na 3. zasedání ZMČ Brno Královo Pole Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno Královo Pole, konaného v pondělí dne 27. prosince 2011 v 16,30 hod. v zasedací místnosti Úřadu městské

Více

Z Á P I S. Ustavujícího zasedání ZMČ se zúčastnilo : 31 členů Zastupitelstva MČ Praha 9, 7 vedoucích odborů (dle prezenční listiny),

Z Á P I S. Ustavujícího zasedání ZMČ se zúčastnilo : 31 členů Zastupitelstva MČ Praha 9, 7 vedoucích odborů (dle prezenční listiny), Z Á P I S z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 6.11.2014 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 Ustavujícího zasedání ZMČ se zúčastnilo : 31 členů

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku. Přítomni: Mgr. Petr Barda, p. Ladislav

Více

Z á p i s. o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec, konaného dne

Z á p i s. o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec, konaného dne Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec, konaného dne 20.11.2002. Jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec zahájil

Více

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu Z Á P I S z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 24. listopadu 2014 od 17:00 hod ve velkém sále Kulturního domu Dubna. Přítomni: František Brendl,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od 16:00 hodin v sále MěKS Vimperk

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od 16:00 hodin v sále MěKS Vimperk Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 06.11.2014 od 16:00 hodin v sále MěKS Vimperk Přítomni: Stanislav Hlava, Mgr. Josef Bejček, Mgr. Pavel Dvořák, Luboš Drenčeni, Zdeněk

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 80. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VÝPIS USNESENÍ. z 80. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VÝPIS USNESENÍ z 80. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne 12. 02. 2014 od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Z Á P I S. Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: (listiny přítomných členů ZO a hostů - přílohy zápisu).

Z Á P I S. Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: (listiny přítomných členů ZO a hostů - přílohy zápisu). Z Á P I S o průběhu ustavujícího (prvního) veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 6. listopadu 2014 v pohostinství Nová Husarůvka Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Město Rakovník Zastupitelstvo města. Z á p i s

Město Rakovník Zastupitelstvo města. Z á p i s Město Rakovník Zastupitelstvo města Z á p i s z prvního (ustavujícího) zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 6. 11. 2006 od 17,00 hodin v sále Kulturního centra v Rakovníku Přítomni: členové

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 z 12. zasedání konaného dne 08.09.2015 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

VYPIS USNESENÍ. ze 4. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VYPIS USNESENÍ. ze 4. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VYPIS USNESENÍ Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 27. 2. 2013 v 17:00 hod. Přítomni: Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová (příchod v 17.16 h); Ing. A. Háněl, MBA;

Více

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 16. 6. 2014 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice.

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice. Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne 10. 08. 2016, od 18.00 hodin v budově hasičské zbrojnice. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne 7.11.2014 v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Účast : Petr Elis, Mgr. Zdeněk Gajdoš, Alfréd Kadavý, PhDr. Jiřina Rozsypalová, Radek Zelinka Hodina

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 07.11.2014 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Ing. Petr Urbanec Návrhová komise pan Aleš Šklář PRO: 15 Mgr. Radek Nitka PRO: 15

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Lanškroun dne 7. listopadu 2006

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Lanškroun dne 7. listopadu 2006 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Lanškroun dne 7. listopadu 2006 Přítomni: Mgr. Zdeněk Baborák, Milan Bednář, Ing. Bohumil Bernášek, PaedDr. Marie Borkovcová, Hynek Brýdl, Ing. Jan Hradil,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Šitbořice konané dne ve společenském domě Orlovna Šitbořice

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Šitbořice konané dne ve společenském domě Orlovna Šitbořice Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Šitbořice konané dne 03.11.2014 ve společenském domě Orlovna Šitbořice 1. Přestavení nově zvolených zastupitelů a složení slibu Ustavující zasedání ZO

Více

Zápis. 2. Složení slibu členů zastupitelstva

Zápis. 2. Složení slibu členů zastupitelstva - 1-1.zasedání zastupitelstva města - 1 - Zápis z 1.ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Tachova, které se konalo dne 8. listopadu 2010 od 18:00 hodin v kinosále areálu Mže v Tachově, Hornické ulici

Více

Z á p i s. 1.Prezentace a převzetí osvědčení o zvolení člena Zastupitelstva MČ

Z á p i s. 1.Prezentace a převzetí osvědčení o zvolení člena Zastupitelstva MČ Z á p i s Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části, Brno Starý Lískovec, konaného dne 15.listopadu 2010 v 17,00 hodin v sále sokolovny na ul. Máchalova 4 v Brně Starém Lískovci. 1.Prezentace

Více

Zápis. o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne

Zápis. o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne Zápis o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 15.11.2010 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání zasedání: Budova UMČ Brno-Chrlice,Chrlické nám.4,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Lanškroun dne 10. listopadu v sále lanškrounského zámku

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Lanškroun dne 10. listopadu v sále lanškrounského zámku Spisový znak: 101 2.1 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisová značka: SEK/36555/2010/PBr Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Lanškroun dne 10. listopadu v sále lanškrounského

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 12. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 konaného dne 5. 11. 2014 Začátek zasedání: 14:00 hod. Konec zasedání: 16:25 hod. Místo

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel ,

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel , Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz USNESENÍ z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milovice č. 7/2014 ze dne

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Zápis XXVII. členské schůze bytového družstva MOLBYT konané dne 22. března 2016

Zápis XXVII. členské schůze bytového družstva MOLBYT konané dne 22. března 2016 Příloha č. 2 kompletní dokumentace XXVII. členské schůze Zápis XXVII. členské schůze bytového družstva MOLBYT konané dne 22. března 2016 Přítomní členové představenstva Přítomní členové kontrolní komise:

Více

Zdeněk Kudělka Petr Vávra

Zdeněk Kudělka Petr Vávra 15 členů obvodního zastupitelstva Šárka Lyčková - tajemnice ÚMOb Martinov hosté dle prezenční listiny Zdeněk Kudělka Petr Vávra Izabela Plavcová úsek vnitřních věcí ÚMOb Martinov V úvodu zasedání zazněla

Více

OBEC HUSINEC U Radnice Řež, okres Praha východ tel , GSM , IČO ,

OBEC HUSINEC U Radnice Řež, okres Praha východ tel , GSM ,  IČO , Přítomni: OBEC HUSINEC U Radnice 64 250 68 Řež, okres Praha východ tel. 220940309, GSM 607920514, e-mail ou@husinec-rez.cz, IČO 00240231, Obec Husinec zastupitelstvo obce Husinec Zápis č.7 z ustavujícího

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Autor: administrator , Téma: Zápisy ze zasedání, Vydáno dne: 15. 11. 2010 konaného dne 10. listopadu 2010 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne 3.11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice (dále jen zastupitelstvo)

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 26. 1. 2015 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Město Bílovec. ZÁPIS 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva města Bílovec, konaného

Město Bílovec. ZÁPIS 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva města Bílovec, konaného Město Bílovec ZÁPIS 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva města Bílovec, konaného 05. 11. 2014 V Bílovci 05. listopadu 2014 Přílohy zápisu jsou číslovány shodně s číslováním bodů programu. Text přijatých

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne 14.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Slib členů zastupitelstva obce. 3. Schválení programu 4. Volba volební a návrhové

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ

Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ Ustavující zasedání za zahájila a řídila paní Eva Jehličková. Přivítala nově zvolené

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Zápis č. 6/2006. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného v úterý dne 6. listopadu 2006 od 18 hodin na radnici

Zápis č. 6/2006. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného v úterý dne 6. listopadu 2006 od 18 hodin na radnici Zápis č. 6/2006 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného v úterý dne 6. listopadu 2006 od 18 hodin na radnici Jednání zahájil p. Műller. Přivítal přítomné členy zastupitelstva, občany

Více

Z á p i s. z důvodu účasti na ustavující schůzi hospodářského výboru - posl. Věra JAKUBKOVÁ, Ing. Miloš MELČÁK, CSc.

Z á p i s. z důvodu účasti na ustavující schůzi hospodářského výboru - posl. Věra JAKUBKOVÁ, Ing. Miloš MELČÁK, CSc. Z á p i s z 1. (ustavující) schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala 13. září 2006 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Přítomni: Ing. Kamila Badurová Ing. Karel Dobrovolný Jana Formandlová

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne 3.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, 440 01 Louny Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 04. 11. 2014 od 19.00 hodin v obřadní místnosti dublovické radnice. Přítomni: Josef Hájek, Ing. Vladislav Brejška,

Více

Léčebné lázně Jáchymov a.s., IČO , T.G. Masaryka 415, Jáchymov Zápis z jednání řádné valné hromady a.s. konané dne 2. 6.

Léčebné lázně Jáchymov a.s., IČO , T.G. Masaryka 415, Jáchymov Zápis z jednání řádné valné hromady a.s. konané dne 2. 6. Z Á P I S z jednání valné hromady obchodní společnosti Léčebné lázně Jáchymov a.s. konané v lázeňském sanatoriu akademika Běhounka v Jáchymově dne 2. června 2005 Program jednání Platný program jednání

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žatčany, konaného dne , od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žatčany, konaného dne , od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žatčany, konaného dne 10.11. 2010, od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zasedání Zastupitelstva obce Žatčany bylo zahájeno v 19:00 hodin dosavadním

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pravčice dne č. 1/2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pravčice dne č. 1/2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pravčice dne 4.11.2014 č. 1/2014 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Pravčice zahájil dosavadní starosta obce Pravčice pan Jaroslav Šašek v 18,00 hodin.

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis. 1. Zahájení. Ustavující zasedání Zastupitelstva města Kolína bylo zahájeno v 15:00 hodin dosavadním starostou města p. Jiřím Buřičem.

Zápis. 1. Zahájení. Ustavující zasedání Zastupitelstva města Kolína bylo zahájeno v 15:00 hodin dosavadním starostou města p. Jiřím Buřičem. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kolína, konaného dne 09. 11. 2010 od 15:00 hodin ve velkém sále Městského společenského domu v Kolíně 1. Zahájení Ustavující zasedání Zastupitelstva města

Více

Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S

Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 05. listopadu 2014 od 17.00 hodin v sále Městského kulturního střediska v Horním Slavkově Přítomni:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014 z 1. zasedání konaného dne 27. 11. 2011 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

ZÁPIS z 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11, které se konalo dne

ZÁPIS z 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11, které se konalo dne ZÁPIS z 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11, které se konalo dne 02.03.2016 Přítomni: Omluveni: Přizváni: Předsedající: Ověřovatelé: Viz. prezenční listina tajemnice úřadu 10 zaměstnanců

Více

I) Složení slibu zastupitelů

I) Složení slibu zastupitelů Z á p i s ustavující zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 04.11.2014 od 17.00 hodin ve společenském sále Záložna Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Benátky

Více

Z Á P I S. z 1. ustavujícího veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice. dne 1. listopadu 2006

Z Á P I S. z 1. ustavujícího veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice. dne 1. listopadu 2006 Z Á P I S z 1. ustavujícího veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 1. listopadu 2006 Program: 1) Zahájení 2) Zhodnocení uplynulého období 3) Volba mandátní komise pro ověření platnosti

Více

Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 1. (ustavujícího) veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne

Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 1. (ustavujícího) veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 1. (ustavujícího) veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 25.11.2010 Přítomni: Pharm.Dr.Jana Bártová, Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu

Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu místostarostů b) určení, které funkce budou členové

Více

Zápis z IX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno

Zápis z IX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zápis z IX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 18. 02. 2016 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: 16:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 11. 2014 Zahájení: 19:05 hodin na OÚ Tisem, Tisem 36 Přítomni: Bohuslav Čermoch, Milan Albrecht, Jana Starostová DiS, Zdeněk Hlaváček,

Více

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí Obec Nedvězí Zastupitelstvo obce Nedvězí Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nedvězí, konaného dne 4.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání

Více

Z Á P I S. Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: (listiny přítomných členů ZO a hostů - přílohy zápisu).

Z Á P I S. Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: (listiny přítomných členů ZO a hostů - přílohy zápisu). Z Á P I S o průběhu ustavujícího (prvního) veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 10. listopadu 2010 v pohostinství Nová Husarůvka Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 5.11.2014 od 19.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 19.00 Přítomni: Ing. Dubský, p. Jurkeník, p.tvrdý, p.jandovská, p. Wachtl,

Více

Zápis ze ZM Chrastava dne 3. listopadu 2014

Zápis ze ZM Chrastava dne 3. listopadu 2014 Zápis ze ZM Chrastava dne 3. listopadu 2014 Datum konání: 3. 11. 2014 Na začátku jednání přítomno 19 členů zastupitelstva - jmenovitě: Ing., Ing., ThMgr., Mgr., paní Petra Kopecká, Ing., Mgr., Mgr., pan,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 6.11.2014 malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci 1. (1) Vyhlášení výsledku voleb 2. (2)

Více

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány.

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. O b e c K r u m v í ř, Krumvíř č. 184, PSČ 69173 Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané dne 4.11.2014 č. 4/2014 Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 19. 10. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: M. Douša, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 4.12.2014, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing.

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Z á p i s ze 7. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 18. 11 2013 od 14:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Ing.

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin Z á p i s z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 21. 6. 2012 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bludov konaného dne v hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bludov konaného dne v hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bludov konaného dne 3. 11. 2014 v 18.00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar (Bar), doc. PhDr. Stanislav Balík (Bak), Ph.D.,

Více

p. Jitka Stoklásková Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 Protože nebylo dalších připomínek, postoupilo se k dalšímu bodu programu.

p. Jitka Stoklásková Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 Protože nebylo dalších připomínek, postoupilo se k dalšímu bodu programu. Z á p i s Z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tečovice konaného dne 6. 11. 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni:

Více

ZÁPIS z 23. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11, které se konalo dne

ZÁPIS z 23. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11, které se konalo dne ZÁPIS z 23. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11, které se konalo dne 16.11.2016 Přítomni: Omluveni: Přizváni: Předsedající: Ověřovatelé: 42 členů zastupitelstva 16 zaměstnanců úřadu 10 hostů

Více

Starosta provedl kontrolu účasti zastupitelů: 15 - dle prezenční listiny - viz příloha tohoto zápisu

Starosta provedl kontrolu účasti zastupitelů: 15 - dle prezenční listiny - viz příloha tohoto zápisu Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva MČPraha-Běchovice konaného dne 10.11. 2010 v zasedací místnosti ÚMČPraha-Běchovice, Za Poštovskou zahradou 479, Praha 9 1. Kontrola ůčasti zastupitelů a určení ověřovatelů

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 14 občanů P r o g r a m : 1)

Více

Obec Vítězná. Pan Műhl přivítal přítomné občany a nově zvolené zastupitele a zahájil ustavující zasedání nově zvoleného obecního zastupitelstva.

Obec Vítězná. Pan Műhl přivítal přítomné občany a nově zvolené zastupitele a zahájil ustavující zasedání nově zvoleného obecního zastupitelstva. Zápis z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ Vítězná v souladu s 91 Zákona č.128/2000 Sb.o obcích v platném znění dne 10.11.2010 Pan Műhl přivítal přítomné

Více

Obec Nová Telib Z Á P I S

Obec Nová Telib Z Á P I S Obec Nová Telib Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nová Telib, konaného dne 9.11.2010 v zasedací místnosti OÚ v 17,00 hod. Přítomni: Petr Dlask, Miloslava Jonášová, Petr Kryštofek, Jiří

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

VÝPIS USNESNÍ. z 81. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VÝPIS USNESNÍ. z 81. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VÝPIS USNESNÍ z 81. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne 05. 03. 2014 od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

OBEC HORNÍ BRANNÁ. Horní Branná čp. 1, Horní Branná, Tel.: ,

OBEC HORNÍ BRANNÁ. Horní Branná čp. 1, Horní Branná, Tel.: , OBEC HORNÍ BRANNÁ Horní Branná čp. 1, 512 36 Horní Branná, Tel.: 481 584 178, E-mail: ou@hbranna.cz Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná, konaného dne 6. listopadu 2014, od 18:00

Více

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Smiřice

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Smiřice Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 03.11.2014 od 18:00 h. v pravém přísálí Kulturního střediska Dvorana, s. r. o. ve Smiřicích Přítomno: 14 členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S. z 73. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne 06. 11. 2013 od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 73. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne 06. 11. 2013 od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 06. 11. 2013 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Organizačnímu odboru MMB Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne 12. 12. 2012 Přítomni: Na začátku jednání 12 členů zastupitelstva, omluveni Bc. Jiří Hora a Ladislav Racek. Zasedání zahájil předsedající starosta Mgr.

Více