Kvalita internetových stránek. Ústavního soudu ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalita internetových stránek. Ústavního soudu ČR"

Transkript

1 ÚSTAVNÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY Kvalita internetových stránek Ústavního soudu ČR Závěrečná zpráva o výsledcích webové ankety o kvalitě internetových stránek Ústavního soudu České republiky a o vyhledávání ve zde vystavených rozhodnutích. Brno, leden Zpracoval: Hynek Baňouch, asistent místopředsedkyně Ústavního soudu. Ústavní soud České republiky, všechna práva vyhrazena.

2 2 Kapitola Příprava ankety Obsah: 1. PŘÍPRAVA ANKETY DŮVOD VYHLÁŠENÍ ANKETY, JEJÍ PRŮBĚH, ZAMĚŘENÍ A CÍL a) Šíření ankety DRAMATURGIE DOTAZNÍKU JEDNOTLIVÉ OTÁZKY: ZÁMĚR A ÚSPĚŠNOST JEHO NAPLNĚNÍ a) Otázka 1. Elektronické právní databáze používám prakticky neustále při své práci b) Otázka 2. Mám zkušenost s používáním jiných prostředků pro vyhledávání soudních rozhodnutí (např. ) c) Otázka 3. Vyhledávání v rozhodnutích Ústavního soudu na jeho stránkách je přehledné a snadné d) Otázka 4. Při vyhledávání v rozhodnutích Ústavního soudu na jeho stránkách málokdy najdu to, co potřebuji e) Otázka 5. Stránky Ústavního soudu používám jako nejsnazší cestu pro vyhledání jeho rozhodnutí f) Otázka 6. Celkovou úroveň stránek Ústavního soudu hodnotím jako kvalitní g) Otázka 7. Co by měl Ústavní soud zlepšit, popř. co postrádám (u webové prezentace a u vyhledávacího nástroje, apod.) h) Otázka 8. Jsem: soudce advokát (notář) státní zástupce čekatel, koncipient, asistent, odborný pracovník zabývající se právem policista učitel právního oboru student práv někdo jiný i) Otázka 9. Je mi: 0-19let 20-24let 25-34let 35-44let 45-54let j) Otázka 10. Jsem: žena muž PŘIŘAZENÍ ČÍSEL JEDNOTLIVÝM ODPOVĚDÍM A POPISNÁ STATISTIKA ČETNOSTI VÝSKYTŮ JEDNOTLIVÝCH ODPOVĚDÍ (GRAFY) POPIS RESPONDENTŮ a) Poučenost respondentů (otázky 1. a 2.) b) Struktura respondentů dle profese, věku a pohlaví (otázky 8., 9. a 10.) HODNOTÍCÍ ODPOVĚDI a) Srozumitelnost a efektivita vyhledávacího nástroje (otázky 3. a 4.) b) Funkčnost stránek při zpřístupňování judikatury ÚS (otázka 5.) c) Hodnocení celkové úrovně stránek (Otázka 6.) DALŠÍ STATISTICKÁ VYHODNOCENÍ VOLNÁ OTÁZKA CO JE TŘEBA ZLEPŠIT? PŘIPOMÍNKY K VYHLEDÁVACÍMU NÁSTROJI a) Výběr z ucelených vyjádření k vyhledávači b) Tematické začlenění připomínek k vyhledávači PREZENTACE ROZHODNUTÍ a) Strukturace textu rozhodnutí a atributy připojené k rozhodnutí b) Třídění rozhodnutí VYJÁDŘENÍ KE VZHLEDU A OBSAHU STRÁNEK a) Grafická úprava stránek b) Nedostatky z hlediska typického obsahu stránek SHRNUTÍ ODPOVĚDÍ NA VOLNOU OTÁZKU a) Připomínky k vyhledávacímu nástroji PODÍL +/- HODNOCENÍ - SROVNÁNÍ SE SLOVNÍM HODNOCENÍM ZÁVĚR JAK ZLEPŠIT WEBOVOU PREZENTACI?...29

3 Výsledky ankety o kvalitě internetových stránek Ústavního soudu ČR 3 Seznam tabulek a grafů: Tabulka č. 1: Popisná statistika...11 Graf č. 1: Odpovědi na otázku 1. "Elektronické právní databáze používám prakticky neustále při své práci. "...12 Graf č. 2: Odpovědi na otázku 2. "Mám zkušenost s používáním jiných prostředků pro vyhledávání soudních rozhodnutí"...12 Graf č. 3: Profese respondentů Graf č. 4: Věk respondentů Graf č. 5: Zastoupení mužů a žen...13 Graf č. 6: Odpovědi na 3. otázku "Vyhledávání v rozhodnutích Ústavního soudu na jeho stránkách je přehledné a snadné."...14 Graf č. 7: Odpovědi na 4. otázku. "Při vyhledávání v rozhodnutích Ústavního soudu na jeho stránkách málokdy najdu to, co potřebuji."...14 Graf č. 8: Odpovědi na otázku 5. "Stránky Ústavního soudu používám jako nejsnazší cestu pro vyhledání jeho rozhodnutí. "...15 Graf č. 9: Odpovědi na otázku 6. Celkovou úroveň stránek Ústavního soudu hodnotím jako kvalitní Tabulka č. 2: Absolutní a relativní četnosti odpovědí na hodnotící otázky (3. až 6.)...17 Graf č. 10: Přehledné shrnutí poměru kladných a záporných odpovědí na otázky 3. až Tabulka č. 3 : Střední hodnoty...27

4 4 Kapitola Příprava ankety 1. Příprava ankety 1.1 Důvod vyhlášení ankety, její průběh, zaměření a cíl Ústavní soud se rozhodl změnit podobu svých webových stránek. Má jít o změnu skutečně zásadní a Ústavnímu soudu (dále jen ÚS ) záleží na tom, aby tato změna přinesla podstatné zlepšení služeb nabízených uživatelům. Proto byla oslovena internetová veřejnost se žádostí o vyplnění krátké ankety, která zjišťovala spokojenost uživatelů s webovými stránkami 1. Tímto způsobem chtěl ÚS doplnit četné vlastní poznatky o nedostatcích stránek o názory zvenčí, protože uživatelé jsou díky svým zkušenostem odborníky v oblasti problémů spojených s užíváním stránek. Průzkum neměl vyžadovat žádné dodatečné finanční zdroje a neměl nadměrně oddalovat zahájení prací na změně stránek. Proto byl v krátké době vlastními silami sestaven stručný dotazník. 2 Dotazník byl na internetu vystaven dne 28. listopadu 2003 a sňat byl dne 9. ledna 2004 (po 42 dnech, z nichž bylo 28 pracovních 3 ). Nakonec bylo získáno 314 vyhodnotitelných 4 odpovědí a) Šíření ankety Otázka šíření ankety byla velmi ožehavá. Na jedné straně hrozil nedostatek odpovědí, na straně druhé jejich ovlivnění, pokud by se Ústavní soud adresně obracel na jednotlivé respondenty. Výsledné řešení odpovídalo střední cestě mezi těmito úskalími. Upozornění na anketu bylo vyvěšeno na úvodní straně webové prezentace ÚS 5 a bylo doplněno upozorněním v hlavičce nástroje vyhledávajícího v rozhodnutích ÚS 6. Žádosti o vhodnou formu upozornění na existenci ankety byly mj. zaslány 7 učitelům právní informatiky českých a slovenských právnických fakult, učitelům ústavního práva, Soudcovské unii, Nejvyššímu státnímu zastupitelství, české advokátní komoře, ministerstvu spravedlnosti, oběma komorám Parlamentu ČR, Vládě ČR, celostátním tištěným a elektronickým médiím a nevládním organizacím zabývajícím se právní pomocí v oblasti lidských práv. Díky vstřícnosti provozovatelů byl na serveru e- pravo.cz vyvěšen krátký text informující o anketě. Stejnou vstřícnost projevila i Česká 1 Cíle průzkumu nebyly podrobněji specifikovány. 2 Z hlediska ustálených požadavků na sociologický průzkum má anketa povahu pouhé pilotní studie, avšak standardní postup by byl náročný jak časově, tak finančně. V případných dalších anketách bude možné využít získaných zkušeností. 3 Záměrem bylo ponechat dotazník na síti jeden měsíc, avšak musel být zohledněno, že prosinec je pracovně krátký a konec roku obecně přináší vyšší pracovní zatížení nutně omezující vedlejší aktivity. 4 Vyřazeny byly odpovědi v nichž převažovala nevyplněná pole. 5 Barevně odlišené slovo Anketa. 6 Barevně odlišený text Právě probíhá anketa o kvalitě stránek ÚS. 7 Výrazy zaslat apod. se vztahují na elektronickou poštu. Byly použity jen volně dostupné adresy.

5 Výsledky ankety o kvalitě internetových stránek Ústavního soudu ČR 5 advokátní komora, která na anketu výrazným způsobem upozornila na svých stránkách. Nepodařilo dosáhnout, aby upozornění na anketu bylo vyvěšeno na veřejně dostupných stránkách justice.cz 8. Vedle toho byli požádáni asistenti soudců Ústavního soudu 9, aby zvážili možnost rozeslání upozorňujícího u svým profesním kolegům. Tato metoda výběru vzorku účelovým zaměřením výběru se jevila jako velmi výhodná, protože jednak umožňovala oslovení relevantní populace a jednak eliminovala riziko, že Ústavní soud bude nevyžádanou poštou obtěžovat uživatele internetu. (Tento aspekt přímé propagace byl skutečně velmi citlivý.) Vedle toho bylo osloveno cca 100 adv. kanceláří náhodně, tak jak je vyhledal vyhledávač Google. Přesto bylo shromážděno pouze o něco málo více než 300 odpovědí. Když koncem roku nedosahoval počet odpovědí ani čísla 300, bylo rozhodnuto, že anketa nebude sňata k , jak bylo v jejím záhlaví původně avizováno. Když však ani po osmi dnech nového roku průměrný denní počet odpovědí nepřesáhl dvě, bylo jasné, že ani prodloužení ankety do konce měsíce neumožní získání alespoň 500 odpovědí, což je minimální hranice, která umožňuje vyhodnocovat výsledky pomocí sofistikovanějších statistických analýz, s potřebnou mírou spolehlivosti. O dosažení optimální hranice 1000 odpovědí nebylo možno za této situace uvažovat vůbec. Proto byl předseda ÚS požádán aby anketu ukončil 10. Zvolená metoda výběru respondentů (jednalo se o samovýběr), společně s malou velikostí vzorku vedou k obezřetnosti při práci s výsledky kvantitativní části ankety, neznamená to však, že výsledky jsou bezcenné či nepoužitelné. 1.2 Dramaturgie dotazníku Otázky byly adresovány zejména odborné 11 veřejnosti. Byl zvolen počet deseti otázek, tak aby jeho vyplnění zabralo asi pět minut, protože předpokládaná ochota vyplňovat zdarma podobné ankety není příliš velká. Tři otázky měly socio-demografické zaměření (věk, profese, pohlaví); dvě otázky měly za cíl zařadit získané odpovědi dle relevance (používání elektronických právních databází, vyhledávání na webstranách jiných 8 Důvodem byla zaneprázdněnost odpovědného pracovníka ministerstva. 9 Dle 9 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu ve znění pozdějších předpisů může být jmenován asistentem bezúhonný občan, který má vysokoškolské právnické vzdělání. 10 Nebylo únosné čekat dále, až se vzorek naplní do požadované velikosti, resp. to snižovalo použitelnost výsledků, protože ÚS musí urychleně vyměnit své silně zastaralé a v mnohých aspektech nedostatečné softwarové a hardwarové vybavení. Z důvodu úspor nákladů je informační přezbrojení na úroveň odpovídající jak době, tak postavení ÚS, pochopitelně zadáváno a řešeno jako celek. Omlouváme se všem, kteří byli ukončením ankety zaskočeni. 11 Důraz na odborné publikum vychází z povahy výsledků rozhodovací činnosti soudu, které se při vší snaze o sdělnost a srozumitelnost, neobejdou bez odborného výraziva a vyžadují např. alespoň základní obeznámenost nejen s procesními pravidly řízení před ÚS, jeho pravomocemi a se znalostí důsledků postavení ÚS v rámci judikativy atd. Proto je oprávněné domnívat se, že informace o rozhodování jsou šířeny v rámci dvoustupňového schématu komunikace: ÚS odborná veřejnost (jak právníci, tak např. specializovaní žurnalisté veřejnost.

6 6 Kapitola Příprava ankety soudů) 12. Čtyři otázky byly zaměřeny na spokojenost se stránkami, s tím že jedna zjišťovala celkovou spokojenost a tři otázky se ptaly na zkušenosti s vyhledáváním v rozhodnutích Ústavního soudu (přehlednost a snadnost vyhledávání, úspěšnost vyhledávání, priorita webu ÚS, jako zdroje informací o obsahu rozhodnutí). Respondenti vyjadřovali svůj názor na položené otázky v rámci škály určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne a měli označit odpověď nejvíce odpovídající jejich názoru. Jedna otázka byla volná a byla zaměřena na možná zlepšení a doplnění stránek. Otázky směřovaly k cíli průzkumu, jímž bylo dodat podklady pro zvýšení komunikačního standardu ÚS v oblasti internetové prezentace a vyhledávání v rozhodnutích ÚS. V následujících podkapitolách bude stručně pojednáno o motivaci, která vedla k zařazení jednotlivých otázek, o jejich cíli a budou zmíněny i dramaturgické aspekty dotazníku (zdůvodnění pořadí a znění otázky). Nakonec bude, na základě výsledků popisné statistiky, hodnoceno jak se zvolená formulace otázky osvědčila (popisná statistika je níže přehledně shrnuta). 1.3 Jednotlivé otázky: záměr a úspěšnost jeho naplnění 1.3. a) Otázka 1. Elektronické právní databáze používám prakticky neustále při své práci. Otázka měla odlišit informatického laika od člověka, který je dobře seznámen s logikou vyhledávání v elektronických databázích - měla odlišit osoby, které jsou seznámeny se současnými standardy, od osob v tomto nezkušených. Na začátek byla zařazena proto, aby dala najevo specializované zaměření ankety, přitom se nijak nepředpokládalo, že by šlo o otázku, která bude budit obavy. 13 Medián, stejně jako modální hodnota byla 1 (určitě ano). 14 Odpovídaly poučené osoby. Z popisné statistiky dále vyplývá, že čtyři osoby, které jinak většinu odpovědí vyplnily, na tuto otázku neodpověděly. Jde o jedno procento vzorku, což je přijatelné. Z výsledků vyplynulo, že tato otázka, společně s otázkou druhou možná plnila i určitou filtrační funkci, protože dvě osoby, které u obou otázek vyplnily jednu z negativních odpovědí od dalšího vyplňování upustily, 15 opačný případ se nevyskytl. Orientace na zkušenost s databázemi byla nutná, protože záměrem bylo získat pokud možno poučená hodnocení. Nijak to neznamená, že k potřebám laiků (právních či informatických) nebude přihlíženo, avšak muselo být prověřeno, zda indikované potíže s vyhledávacím 12 Těchto pět odpovědí mělo vytvořit soubor nezávislých proměnných. 13 Pak by nemohla být na začátku. 14 K přiřazení hodnot viz dále. 15 Do vyhodnocení pochopitelně nebyly zahrnuty.

7 Výsledky ankety o kvalitě internetových stránek Ústavního soudu ČR 7 nástrojem pramení primárně v jeho povaze, nebo jen v jeho zdánlivé nevstřícnosti, která zkušeným osobám nečiní potíže b) Otázka 2. Mám zkušenost s používáním jiných prostředků pro vyhledávání soudních rozhodnutí (např. ) Opět bylo usilováno o zjištění relevance obdržené odpovědi. Pomocí příkladmého výčtu obdobných webstránek (v návaznosti na otázku první) vymezovala otázka druhá referenční rámec ankety. V dotazníku byl nabídnut přímý odkaz na stránky Ústavného súdu SR, Nejvyššího soudu ČR, Evropského soudu pro Lidská práva, Evropského soudního dvora v Lucemburku, Spolkového Ústavního soudu SRN a Švýcarského Nejvyššího soudu 16. Modus a medián této otázky tvořila hodnota 2 17 ( spíše ano ). K nevyplnění došlo opět ve čtyřech případech, což je přijatelné. Zařazení otázky mělo pozitivní vliv na odpovědi na otázku sedmou (z hlediska struktury i obsahu), protože mnozí odpovídající podávali srovnávací hodnocení s nabídnutými stránkami c) Otázka 3. Vyhledávání v rozhodnutích Ústavního soudu na jeho stránkách je přehledné a snadné. Třetí otázka přímo testovala hypotézu, že na dosavadním vyhledávacím nástroji není třeba nic měnit. Otázka byla pozitivně vychýlena a u respondentů nevyvolávala potíže. Modální hodnotou, stejně jako mediánem byla odpověď 4. ( spíše ne ), tedy nejvíce respondentů, spíše nesouhlasilo s názorem, že vyhledávání v rozhodnutích Ústavního soudu na jeho stránkách je přehledné a snadné d) Otázka 4. Při vyhledávání v rozhodnutích Ústavního soudu na jeho stránkách málokdy najdu to, co potřebuji. Čtvrtá otázka naopak přímo testovala hypotézu, že webová prezentace rozhodnutí je naprosto vadná. Otázka 3. a 4. se vzájemně kontrolovaly, protože se vztahovaly k obdobným aspektům vyhledávacího nástroje. Vzhledem ke zvláštní povaze činnosti ÚS, k výše popsané metodě výběru vzorku, stejně jako k neanonymní povaze veškerých webových interakcí 18 bylo nutno zabývat se eliminací motivace respondentů dát požadovanou, resp. líbivější odpověď. Nakonec byla zvolena otázka opačné orientace, která měla zastřenou formu, tak aby byly pokud možno eliminovány automatismus odpovědí a zmíněná snaha dát 16 Odkaz na stránky Nejvyššího správního soudu, které mají mezi srovnatelnými institucemi patrně nejvyšší úroveň, zařazen nebyl, protože otázka zjišťovala zkušenosti s vyhledáváním, NSS však rozhodnutí na svých stránkách zatím nevystavil. 17 K přiřazení hodnot viz str Ubezpečuji respondenty, že byla respektována výzkumná etika a že IP adresy byly smazány.

8 8 Kapitola Příprava ankety požadovanou odpověď. (Záměrně nebyla volena formulace vždy najdu co potřebuji ani přímé opozitum nikdy nenajdu co potřebuji.) Byl zvolen mírnější výraz málokdy najdu, kde byl upřednostněn výraz málokdy, 19 před výrazem zřídka, tak aby byl podtržen uvolněný charakter otázky. To vše mělo podvědomě ulehčit vyslovení kritického názoru. 20 U této otázky došlo k největšímu počtu odmítnutí odpovědět (9, tj. 2,87 %), což může souviset s pocitem, který dva respondenty vedl k tomu, že označili tuto otázku za citově zabarvenou a požadovali její vyřazení ze sady otázek 21. Jeden z účastníků argumentoval tím, že slovo málokdy mohlo být dáno jako jedna z variant odpovědí, nikoli jako otázka, druhý, bez další argumentace požadoval jeho vypuštění 22. Příznačné je, že proti pozitivní vychýlenosti otázky předchozí neprotestoval nikdo. S přihlédnutím ke všemu uvedenému si myslím, že otázka se osvědčila. Je dobře, že byla do výzkumu zařazena 23. Pokud je dosavadní vyhledávací nástroj dostatečný, měla znít drtivá většina odpovědí určitě ne s minimem odpovědí spíše ano resp. určitě ano. Modus a medián této otázky tvořila kategorie spíše ne, tedy umírněný nesouhlas s nabízenou otázkou negativně hodnotící vyhledávací nástroj. V této souvislosti je inspirativní volná odpověď jedné respondentky, která napsala: Pokládám za poměrně složitý a nejednoznačný způsob zadávání vyhledávacích parametrů. Vyznačila jsem sice shora, že spíše vždy najdu, co hledám, ale je to se značnou časovou ztrátou ( o duševních útrapách, když to nejde, nemluvě). Tato odpověď nesvědčí pro potvrzení nulové hypotézy (na vyhledávači nic neměnit) e) Otázka 5. Stránky Ústavního soudu používám jako nejsnazší cestu pro vyhledání jeho rozhodnutí. Pátá otázka měla klíčový význam, protože zjišťovala plnění účelu webové prezentace levně 25 a pružně podávat kvalitní informace o vlastním obsahu rozhodovací činnosti 19 Je obsažen ve Slovníku spisovné češtiny. 20 O podobném využití otázek ze silnější citovou náloží, k překonání tendence volit líbivější odpověď, hovoří Miloslav Disman [Jak se dělá sociologický výzkum, Karolinum, 1993, str. 153]. 21 Možná vadila zdánlivá orientace otázky na vyhledávací schopnosti respondenta. Pokud by např. otázka zněla Vyhledávací nástroj neumožňuje nalézt potřebná rozhodnutí., šlo by o otevřenou obdobu otázky předchozí (byť ve formě negace) a nebylo by ji třeba zařazovat. 22 Příslušné pole zůstalo v dotazníku nevyplněno. 23 To však nebrání event. promýšlení dalších variant. 24 Dosavadní zkušenosti vedou k domněnce, že u určitého procenta osob, které se domnívají, že jim vyhledávač poskytl všechna rozhodnutí a přitom nemají přístup ke Sbírce nálezů a usnesení může jít o pocit klamný, protože je otázkou, odkud odjinud čerpají informace o rozsahu a obsahu rozhodovací činnosti ÚS, než z vyhledávače, který je vnímán s rozpaky. 25 Ve srovnání s cenou knižních sbírek, resp. cenou právních databází, je internet velmi levný, a to i když budou zohledněny telekomunikační poplatky (jež jsou v ČR stále vysoké).

9 Výsledky ankety o kvalitě internetových stránek Ústavního soudu ČR 9 Ústavního soudu. Prověřovala se funkčnost stránek ve velmi citlivém bodě. Vzhledem ke své důležitosti byla zařazena doprostřed dotazníkové sady. Modem a mediánem byla hodnota 4 ( spíše ne ), tedy nejvíce respondentů se shodlo na zdrženlivě negativním postoji ke stránkám jako nejsnáze dostupnému zdroji informací o rozhodovací činnosti soudu. Tyto osoby najdou jinde informace snadněji f) Otázka 6. Celkovou úroveň stránek Ústavního soudu hodnotím jako kvalitní. Šestá otázka měla zaměřit pozornost i k jiným obsahovým složkám webových stránek, než je vyhledávací nástroj, mj. též k jejich grafické podobě 26. Navozovala také neutralitu vymezení problémového okruhu pro následující volnou otázku. Čtyři osoby otázku nevyplnily. Modální hodnotou, stejně jako mediánem souboru odpovědí na tuto otázku bylo číslo 2 ( spíše ano ), tj. umírněná spokojenost. Zdálo se, že korespondence s ostatními odpověďmi je malá. Zde vznikla malá záhada 27 (viz dále) g) Otázka 7. Co by měl Ústavní soud zlepšit, popř. co postrádám (u webové prezentace a u vyhledávacího nástroje, apod.) Vzhledem k tomu, že šlo o první šetření tohoto druhu, byla zařazena jedna volná otázka, tak aby bylo získáno co nejširší spektrum podnětů a aby názory uživatelů nebyly nadměrně redukovány (měla umožnit vyjádření mimo poměrně striktní rámec nabízených odpovědí a shromáždit co největší sumu myšlenek a nápadů na doplnění informačního servisu.) Určitou roli hrála též obava z případných důsledků možných chyb, vyplývajících z nevhodné formulace otázek. Z důvodu snadnějšího vyhodnocení byli respondenti vedeni k heslovitému vyjádření v 500 znacích (odpovídá asi 10 normořádkům), prakticky však nebyl rozsah odpovědi omezen 28. Možnosti vyjádřit se ve volnější formě využívali respondenti překvapivě často - nějakou připomínku uplatnilo 138 (tj. 44%) respondentů, prázdných zůstalo 176 polí. Průměrná délka odpovědí zde byla 27 slov, resp. 157 znaků h) Otázka 8. Jsem: soudce advokát (notář) státní zástupce čekatel, koncipient, asistent, odborný pracovník zabývající se právem policista učitel právního oboru student práv někdo jiný. Osmá otázka zjišťovala profesní postavení respondentů, tak aby bylo mimo jiné zjištěno, kdo má zájem o stránky ÚS a zde vystavená rozhodnutí. Kategorie byly voleny jednak s přihlédnutím k procesní povaze řízení před ÚS a jednak zkušenostním 26 Nutnost změny grafické podoby stránek byla prvotním impulsem ke snaze o změnu stránek. 27 A velká výzva pro interpretační schopnosti. 28 Ostatně jeden respondent to vyzkoušel a zadal do volného pole přes znaků písmen m a i. 29 Vypočítáno dle údajů nástroje Statistika dokumentu editoru MS Word a vydělením počtem odpovědí.

10 10 Kapitola Příprava ankety odhadem typových okruhů osob, které musí často pracovat s rozhodnutími ÚS. Kategorie nebyly plně disjunktivní, protože např. u učitelů právních oborů je typický souběh jejich profese s profesí další (advokát, soudce, státní zástupce). Vycházelo se z předpokladu, že respondenti budou schopni přiklonit 30 se k té profesní kategorii, v rámci níž převážně pracují s rozhodnutími ÚS (dva tázaní upozornili, že kombinují profesi učitel koncipient, resp. učitel - st. zástupce.) Nevyplněny zůstaly dva dotazníky, další problémy se nevyskytly. Modální kategorií byli studenti, medián 31 tvořila kategorie čekatel, koncipient, asistent, odborný pracovník zabývající se právem. Výhledově lze uvažovat o změnách, např. o zavedení kategorie publicista, resp.novinář zabývající se justicí i) Otázka 9. Je mi: 0-19let 20-24let 25-34let 35-44let 45-54let 55+ Devátá otázka zjišťovala věk. Kategorie byly voleny v zásadě desetileté, přičemž spodní a horní hranice byla širší, tak aby byla respektována jednak věková struktura osob odborně využívajících rozhodnutí ÚS a jednak věková struktura uživatelů internetu. Bylo sporné, kde nastavit spodní úroveň. Přihlédnutí k procesním předpisům velelo začít někde u 24 let, což při obecné věkové struktuře uživatelů internetu hrozilo marginalizací velkého počtu odpovědí. Navíc již bylo řečeno, že anketa nemířila jen na právní profesionály. Proto byla vložena mezikategorie let, která byla pětiletá. Zde by totiž použití desetiletého rozmezí zahrnovalo velmi nesourodou skupinu. Kategorie a 55 a více let nakonec zůstaly nezastoupeny. Ukázalo se (opačně s úvodním předpokladem), že respondenti nijak nevybočují z typické věkové struktury uživatelů internetu. Tyto kategorie lze výhledově spojit a bylo by lze uvažovat o rozdělení kategorií a let. Modální kategorií, stejně jako mediánem byla kategorie let. Pouze dva respondenti tuto otázku nevyplnili j) Otázka 10. Jsem: žena muž. Desátá otázka, stejně jako dvě předchozí, zjišťovala socio-demografický status respondentů. Měly pomoci odhalit případné jednostrannosti ve výběru vzorku. Jde o otázku s druhým největším počtem nevyplněných odpovědí Naštěstí však respondenti otázku většinově neignorovali a umožnili tak, na základě srovnání s jinými výzkumy (viz níže), posoudit reprezentativnost ankety. Modus a medián tvořila kategorie muž. 30 Zavedení možnosti označení více než jedné profese nebylo (pro statistické vyhodnocení) praktické. 31 Při seřazení kategorií zleva doprava tak jak jsou uvedeny v záhlaví otázky. 32 To již bylo signalizováno v průběhu testování dotazníku uvnitř ÚS.

11 Výsledky ankety o kvalitě internetových stránek Ústavního soudu ČR Přiřazení čísel jednotlivým odpovědím a popisná statistika Pro potřeby statistické analýzy bylo u odpovědí na otázky první až šestou provedeno následující přiřazení hodnot odpovědí: určitě ano ~1, spíše ano ~ 2, spíše ne ~ 4, určitě ne ~5, nevyplněno ~ 3. Tento postup přiblížil význam střední hodnoty běžnému chápání tím, že převedl hodnocení do školní škály. U odpovědi na čtvrtou otázku bylo přirozeně provedeno rekódování, tak aby měly odpovědi stejnou orientaci: určitě ano ~ 5, spíše ano ~ 4, spíše ne ~ 2, určitě ne ~ 1, nevyplněno ~3 (odpověď 4.) 33 Než postoupíme dále, bude vhodné dosud uvedené údaje přehledně shrnout. Tabulka č. 1: Popisná statistika Otázka Medián asistent muž Modus student muž Směr. odchylka 36 0,994 1,390 1,315 1,231 1,468 1, Hladina spolehlivosti (95,0%) 37 0,111 0,155 0,147 0,139 0,164 0, Počet vyplněných Počet odmítnutých odpovědí Stř. hodnota 1,639 2,487 3,193 3,003 3,032 3, Chyba stř. hodnoty 0,056 0,079 0,075 0,071 0,083 0, Zdroj: Nástroj Analýza dat - popisná statistika MS EXCEL Poslední dva řádky přitom otevírají bránu k další kapitole, která je věnována analýze četností. Střední hodnota, průměrná známka (s uvedenou chybou) umožňuje získat jasnější představu o hodnocení stránek souborem respondentů. Z řádků Počet vyplněných a Počet odmítnutých odpovědí lze usoudit, že soubor odpovědí byl ze statistického hlediska velmi nízký. To podstatně omezilo možnost nasazení původně uvažované analýzy sofistikovanými nástroji analytické statistiky. 33 Odpovědi na 8. až 10. otázku měly povahu nominálních proměnných a jejich ordinalizace nepřinesla žádné významné výsledky. 34 Pokud seřadíme všechny odpovědi podle velikosti, je tato hodnota uprostřed takto seřazeného souboru odpovědí. 35 Jde o odpověď s nejvyšší četností výskytu. 36 Vypovídá o tom, jak dobře průměr charakterizuje populaci. Měří tak homogennost souboru. 37 Hladina spolehlivosti pro střední hodnotu s významností 5 %.

12 12 Kapitola Četnosti výskytů jednotlivých odpovědí (grafy) 2. Četnosti výskytů jednotlivých odpovědí (grafy) 2.1 Popis respondentů 2.1. a) Poučenost respondentů (otázky 1. a 2.) Téměř devět desetin respondentů se označilo za osoby často 38 pracující s právními databázemi. Graf č. 1: Odpovědi na otázku 1. "Elektronické právní databáze používám prakticky neustále při své práci. " určitě ano 60% spíše ano 29% určitě ne 1% spíše ne 10% A tři pětiny respondentů měly zkušenosti s vyhledávacími nástroji jiných soudů. Graf č. 2: Odpovědi na otázku 2. "Mám zkušenost s používáním jiných prostředků pro vyhledávání soudních rozhodnutí" spíše ne 26% určitě ne 9% určitě ano 31% Na základě četností jednotlivých odpovědí u těchto dvou sebezařazení lze uzavřít, že respondenti hodnotící stránky Ústavního soudu patřili mezi osoby, které znají specifika právních databázových systémů a umí vyhledávat v internetových vyhledávačích soudních rozhodnutí. Z tohoto hlediska šlo o velmi relevantní vzorek a požadavek účelového zaměření na znalou populaci byl splněn. spíše ano 34% 38 Respondenti udávající odpověď spíše ano nebo určitě ano soudí, že je neustále používají.

13 Výsledky ankety o kvalitě internetových stránek Ústavního soudu ČR b) Struktura respondentů dle profese, věku a pohlaví (otázky 8., 9. a 10.) Nejvíce zastoupenou skupinou byli studenti právnických fakult, těsně následovaní skupinou právních odborníků pomocných právních profesí, do níž byli zahrnuti čekatelé, koncipienti, asistenti soudců 39, odborní právní pracovníci apod. Obě skupiny dohromady tvořily tři pětiny souboru. Překvapivě málo byli zastoupeni učitelé práva 40 a soudci, každá skupina tvořila jednu třiatřicetinu souboru, což je dvakrát méně než u státních zástupců, kteří tvořili jednu šestnáctinu. Graf č. 3: Profese respondentů. ostatní 12% student práva 31% učitel práva 3% soudce 3% policista 1% advokát 14% státní zástupce 6% čekatel 30% Naopak advokáti 41 představovali téměř jednu sedminu souboru. Není naším úkolem zabývat se příčinou této proporční skladby. Vypovídá pouze o tom, jak byl vzorek složen a protože nebyla k dispozici referenční data o tom, jak často tyto profesní skupiny užívají internet, nelze ani ověřit, za zde nedošlo ke zkreslení. Jiná situace je u struktury vzorku dle pohlaví a věku. Zde referenční data existovala. 42 Srovnání potvrdilo internet jako generační zdroj informací, využívaný téměř třikrát více muži než ženami. Třem čtvrtinám uživatelů je méně než 35 let. Vzorek nebyl vzhledem k populaci deformován. Graf č. 4: Věk respondentů Graf č. 5: Zastoupení mužů a žen 55+ let let 0% let 0% 24% 0-19 let 1% let 32% žena 26% let 43% muž 74% 39 Asistenti s právnickým vzděláním nyní pracují na Nejvyšším soudu, Nejvyšším správním soudu a Ústavním soudu. 40 Pokud však přihlédneme k absolutnímu počtu soudců a učitelů, nejde o špatný výsledek. 41 Do této skupiny, byli v souladu s úpravou zákona o Ústavním soudu zahrnuti i notáři, ale je vysoce pravděpodobné, že byli zastoupeni zcela okrajově. 42 K věkové struktuře srov: Network Media service: Uživatelé českého internetu pod drobnohledem, listopad Ženy tvoří 28% uživatelů internetu a 76% uživatelů je méně než 35 let. (Tato strukturní data jsou potvrzována i jinými studiemi, avšak jen tato byla v daném čase na internetu volně dostupná.)

14 14 Kapitola Četnosti výskytů jednotlivých odpovědí (grafy) 2.2 Hodnotící odpovědi 2.2. a) Srozumitelnost a efektivita vyhledávacího nástroje (otázky 3. a 4.) Z hlediska porovnání umírněných spíše odpovědí, jsou názory vyrovnané. Zaujme však relativně vysoký podíl odpovědí s jistotou označujících vyhledávání v rozhodnutích za nepřehledné, resp. nesnadné, kterých je dvakrát tolik než osob, které vyhledávání s jistotou označily za přehledné a snadné. Graf č. 6: Odpovědi na 3. otázku "Vyhledávání v rozhodnutích Ústavního soudu na jeho stránkách je přehledné a snadné." určitě ne 17% určitě ano 8% spíše ne 38% Nulová hypotéza, že není třeba vyhledávač měnit (popř. jen lépe instruovat uživatele), není těmito výsledky potvrzována. Čtvrtá otázka měla testovat hypotézu, že webová prezentace rozhodnutí je naprosto vadná. Celkový poměr kladných a záporných odpovědí na čtvrtou otázku je vyrovnaný a to i v obou protikladných podkategoriích. Zdánlivě zde výzkum nepřinesl nic vypovídajícího. Ale to platí jen pokud se nepodíváme na znění otázky. Tato otázka byla negativně vychýlena. Přihlédneme-li k této vychýlenosti otázky, pak musíme konstatovat, že každý druhý uživatel při hledání v rozhodnutích spíše neuspěje. To je velmi nepříjemné, zejména když každý jedenáctý respondent s jistotou tvrdí, že při vyhledávání v rozhodnutích málokdy najde to, co potřebuje. spíše ano 37% Graf č. 7: Odpovědi na 4. otázku. "Při vyhledávání v rozhodnutích Ústavního soudu na jeho stránkách málokdy najdu to, co potřebuji." určitě ne 8% určitě ano 9% spíše ne 42% spíše ano 41% Tento fakt nemůže zvrátit ani téměř shodný počet osob zastávající přesně opačný názor - úspěšní musí být všichni.

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD

NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD NÁPOVĚDA PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI JUDIKATURY SPRÁVNÍCH SOUDŮ OBSAH 1. Popis hledání... 2 1.1 Základní formulář... 2 Náhled na základní formulář... 2 Vyhledávací pole... 2 Oblast

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyjádření k oponentnímu posudku zpracovanému společností Deloitte Advisory, s.r.o. Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 11. 3. 2014 (verze 1.00)

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

MOŽNOSTI KNIHOVEN V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

MOŽNOSTI KNIHOVEN V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ MOŽNOSTI KNIHOVEN V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ Radka Koscelníková, Státní technická knihovna v Praze Schopnost vyhledávat, vyhodnocovat a využívat informační zdroje je klíčovou dovedností soudobého

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Šetření k Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Systémům certifikovaných dodavatelů

Šetření k Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Systémům certifikovaných dodavatelů Šetření k Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Systémům certifikovaných dodavatelů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Veřejného investování Staroměstské náměstí 6 110

Více

Vyhledávání nebo nalezení informací

Vyhledávání nebo nalezení informací Vyhledávání nebo nalezení informací Vilém Sklenák sklenak@vse.cz Vysoká škola ekonomická, fakulta informatiky a statistiky, katedra informačního a znalostního inženýrství Inforum2012, 23. 5. 2012 Vilém

Více

SITUACE ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SITUACE ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SITUACE ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU PRO PRÁCI VE VĚDĚ A VÝZKUMU MAJÍ ŽENY I MUŽI STEJNÉ PŘEDPOKLADY, PROFESNÍ RŮST ŽEN JE ALE POMALEJŠÍ Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

Zpráva Oživení, o. s., o provozu protikorupční linky 199 za období leden - prosinec 2011

Zpráva Oživení, o. s., o provozu protikorupční linky 199 za období leden - prosinec 2011 Zpráva Oživení, o. s., o provozu protikorupční linky 199 za období leden - prosinec 2011 Oživení provozuje protikorupční linku 199 od ledna 2011. Provoz linky zajišťují studenti posledních ročníků právnické

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 *UOHSX003KBFV* UOHSX003KBFV PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 18.1.2011 (doručeného

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ A4M39NUR Hierarchické číselníky Část D1: Autoři: Uživatelský průzkum a analýza Martin Hofman hofmama3 Tomáš Markacz markatom 1 Obsah dokumentu Účel

Více

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Vy dotazníků Státní technická knihovna v Praze Úvod... Vy... Vy jednotlivých otázek...3 Otázka č. 1 Jak se Vám líbilo místo, kde se seminář konal?...3

Více

JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL

JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL Název dokumentu: Jak číst záznam o využívání údajů v registru obyvatel Verze: 1.8 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: 25. 2. 2014

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Autor: JUDr. Lukáš Bohuslav Redakce: JUDr. Petr Flášar

Autor: JUDr. Lukáš Bohuslav Redakce: JUDr. Petr Flášar Autor: JUDr. Lukáš Bohuslav Redakce: JUDr. Petr Flášar Cíl přednášky Ukázat základní parametry práce s jednotlivými právními informačními systémy (základ pro pozdější oddělenou práci s PIS) Získávání informací

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Pravidla soutěže Zelená informacím o nejzdařilejší internetové prezentace obcí věnované životnímu prostředí. Článek 1.

Pravidla soutěže Zelená informacím o nejzdařilejší internetové prezentace obcí věnované životnímu prostředí. Článek 1. Článek 1 Účel soutěže 1) Účelem soutěže je vyhledat a ocenit nejzdařilejší prezentace životního prostředí na oficiálních internetových stránkách obcí ČR. Cílem je motivovat jejich vedení k uživatelsky

Více

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Výchozí stav Sebehodnocení práce s MS Excel studujícími oboru

Více

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd České republiky Jilská 1, 110 00 Praha 1 tel/fax: +420 286 840 129 e-mail: cvvm@soc.cas.cz, www.cvvm.cz POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA

Více

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia Přechod absollventů maturiitníích oborů SOU do praxe a jejiich upllatněníí na trhu práce Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

Nápověda 360 Search. Co je 360 Search? Tipy pro vyhledávání

Nápověda 360 Search. Co je 360 Search? Tipy pro vyhledávání 1 z 5 Nápověda 360 Search Co je 360 Search? 360 Search je metavyhledávač, který slouží k paralelnímu prohledávání všech dostupných informačních zdrojů prostřednictvím jednotného rozhraní. Nástroj 360 Search

Více

Názory na zdravotní péči u nás, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku

Názory na zdravotní péči u nás, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel.: 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory na zdravotní péči u nás, na Slovensku, v Polsku

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Spokojenost zákazníků

Spokojenost zákazníků Spokojenost zákazníků K získání informací o spokojenosti zákazníků v restauraci CENTRUM Ropice bylo provedeno písemné dotazníkové šetření. Jeho cílem bylo získat přehled o tom, jak jsou zákazníci spokojeni

Více

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 V souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 a v rámci zákonem definovaných úkolů získávat a analyzovat informace

Více

Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného na nezaopatřené děti

Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného na nezaopatřené děti Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného Ministerstvo spravedlnosti 2010 1 P ř e d k l á d a c í z p r á v a I. Základní

Více

Vážení a milí spoluobčané,

Vážení a milí spoluobčané, Vážení a milí spoluobčané, každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc, každému mohou dojít síly či možnosti, jak se postarat sám o sebe nebo o své blízké. Jako vámi zvolení zástupci

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 Městský úřad Tišnov Vyhodnocení dotazníkového šetření Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 2 Městský úřad Tišnov V roce 2012 a 2015 proběhlo na Městském úřadě v Tišnově dotazníkové

Více

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Ústní zkouška ze všeobecně vzdělávacích předmětů dějepis, základy společenských věd Žák přesně ovládá požadované poznatky, fakta,

Více

Souhrnné údaje o anketním průzkumu

Souhrnné údaje o anketním průzkumu Uspořádání anketního průzkumu vzešlo z podnětu na Veřejném fóru občanů města, které se uskutečnilo v prosinci roku 2007. Na základě průběhu tohoto jednání byla sestavena i skladba otázek, které tvořily

Více

Rozhodnutí pléna Ústavního soudu

Rozhodnutí pléna Ústavního soudu Rozhodnutí pléna Ústavního soudu o změně kancelářského a spisového řádu Plénum Ústavního soudu dle 11 odst. 2 písm. k) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, přijalo rozhodnutí

Více

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce)

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Partneři projektu Skupina zaměstnavatelských svazů Slovinska (ZDS), Chorvatska (HUP), Maďarska (MGYOSZ), Rakouska (IV), Slovenska (RÚZ) a

Více

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 duben 2010 Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 Abstrakt: Barbora Tošnerová Komentář k analýze agentury Newton Media, která se zaměřila na to, jak o občanech čtyř vybraných zemí žijících

Více

Akreditace cenových kalkulaček

Akreditace cenových kalkulaček Akreditace cenových kalkulaček Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ROZSAH SROVNÁVANÝCH SLUŽEB... 3 3 AKREDITAČNÍ KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ CENOVÉ KALKULAČKY... 4 4 POSTUP PŘI AKREDITACI... 5 2 1 Úvod Úkolem Českého telekomunikačního

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými.

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými. Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Projekt. Jednotky analýzy. Proměnné. Vztahy mezi proměnnými. Téma č. 2 Cíle marketingového

Více

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Úvod Česká republika prošla v období mezi roky 1997 a 2005 mnoha změnami ve sféře politické i ekonomické. V

Více

NZZ2. Věra Vašáková a kol. VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE JEDNOTNÝCH ZADÁNÍ V ROCE 2011/2012 z pohledu škol, odborníků z praxe a editorů

NZZ2. Věra Vašáková a kol. VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE JEDNOTNÝCH ZADÁNÍ V ROCE 2011/2012 z pohledu škol, odborníků z praxe a editorů NZZ2 Věra Vašáková a kol. VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE JEDNOTNÝCH ZADÁNÍ V ROCE 2011/2012 z pohledu škol, odborníků z praxe a editorů Věra Vašáková a kol. VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE

Více

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 S t a n o vi s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 Označení stanoviska: Zveřejňování poskytnuté informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím Právní předpis:

Více

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu Tisková zpráva PRAHA, 27/11/2009 Uživatelé tráví na internetu 10 hodin týdně Uživatelé se věnují internetu průměrně 609 minut týdně, což odpovídá 87 minutám denně. Nejvíce času internetu věnují uživatelé

Více

MAPA RIZIK ZABRAŇUJÍCÍCH V PŘÍSTUPU K INFORMACÍM města Lanškroun

MAPA RIZIK ZABRAŇUJÍCÍCH V PŘÍSTUPU K INFORMACÍM města Lanškroun MAPA RIZIK ZABRAŇUJÍCÍCH V PŘÍSTUPU K INFORMACÍM města Lanškroun Zpracovala: Kristýna Andrlová Oživení, o. s., duben 2012 Obsah Hlavní zjištění...2 Hlavní doporučení...2 Metodika tvorby mapy rizik...3

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci Dotazníkové šetření zaměstnanci DST - Vyhodnocení Pro sběr dat byl použit dotazník. Dotazník byl zaměřen na zaměstnance, na jejich spokojenost s prací, roli v týmu, ocenění jejich práce. Dotazník obsahoval

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Studie UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Pavel Tilinger, Karel Kovář Úvod do problematiky Úspěšnost vysoké školy je v současnosti možné

Více

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR Hana Huntová výkonná ředitelka Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR V Praze, 22.7.2015 Věc: informace k projektu Bořislavka Vážená paní ředitelko, reaguji bezprostředně na Vaše otázky

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 - PDF report. 2 Náhled dotazníku 4. 3 Statistika respondentů 7

Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 - PDF report. 2 Náhled dotazníku 4. 3 Statistika respondentů 7 Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Jak obtížná je orientace na našich webových stránkách?.............................

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Metody sociálních výzkumů

Metody sociálních výzkumů Metody sociálních výzkumů DOTAZNÍK ROZHOVOR POZOROVÁNÍ KAZUISTIKA ZÁKLADNÍ TECHNIKY SBĚRU DAT Přímé pozorování Rozhovor Dotazník Analýza dokumentů (standardizovaný rozhovor, nestandardizovaný rozhovor,

Více

Jaké pokusy potřebujeme z termiky?

Jaké pokusy potřebujeme z termiky? Úvod Jaké pokusy potřebujeme z termiky? Václava Kopecká KDF MFF UK; Vaclava.Kopecka@mff.cuni.cz Fyzikální pokusy učitel používá k přiblížení učiva žákům při výkladu snad všech částí fyziky. Ale máme dostatek

Více

Záznam uživatelského testování "Pojištění před zahraniční cestou"

Záznam uživatelského testování Pojištění před zahraniční cestou Záznam uživatelského testování "Pojištění před zahraniční cestou" Vypracoval: Filip Zwyrtek Testované internetové stránky pojišťoven (http://www.ceskapojistovna.cz/) (http://www.csob.cz/) Česká podnikatelská

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Technická zpráva z šetření Překonávání školního neúspěchu v České

Více