Kvalita internetových stránek. Ústavního soudu ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalita internetových stránek. Ústavního soudu ČR"

Transkript

1 ÚSTAVNÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY Kvalita internetových stránek Ústavního soudu ČR Závěrečná zpráva o výsledcích webové ankety o kvalitě internetových stránek Ústavního soudu České republiky a o vyhledávání ve zde vystavených rozhodnutích. Brno, leden Zpracoval: Hynek Baňouch, asistent místopředsedkyně Ústavního soudu. Ústavní soud České republiky, všechna práva vyhrazena.

2 2 Kapitola Příprava ankety Obsah: 1. PŘÍPRAVA ANKETY DŮVOD VYHLÁŠENÍ ANKETY, JEJÍ PRŮBĚH, ZAMĚŘENÍ A CÍL a) Šíření ankety DRAMATURGIE DOTAZNÍKU JEDNOTLIVÉ OTÁZKY: ZÁMĚR A ÚSPĚŠNOST JEHO NAPLNĚNÍ a) Otázka 1. Elektronické právní databáze používám prakticky neustále při své práci b) Otázka 2. Mám zkušenost s používáním jiných prostředků pro vyhledávání soudních rozhodnutí (např. ) c) Otázka 3. Vyhledávání v rozhodnutích Ústavního soudu na jeho stránkách je přehledné a snadné d) Otázka 4. Při vyhledávání v rozhodnutích Ústavního soudu na jeho stránkách málokdy najdu to, co potřebuji e) Otázka 5. Stránky Ústavního soudu používám jako nejsnazší cestu pro vyhledání jeho rozhodnutí f) Otázka 6. Celkovou úroveň stránek Ústavního soudu hodnotím jako kvalitní g) Otázka 7. Co by měl Ústavní soud zlepšit, popř. co postrádám (u webové prezentace a u vyhledávacího nástroje, apod.) h) Otázka 8. Jsem: soudce advokát (notář) státní zástupce čekatel, koncipient, asistent, odborný pracovník zabývající se právem policista učitel právního oboru student práv někdo jiný i) Otázka 9. Je mi: 0-19let 20-24let 25-34let 35-44let 45-54let j) Otázka 10. Jsem: žena muž PŘIŘAZENÍ ČÍSEL JEDNOTLIVÝM ODPOVĚDÍM A POPISNÁ STATISTIKA ČETNOSTI VÝSKYTŮ JEDNOTLIVÝCH ODPOVĚDÍ (GRAFY) POPIS RESPONDENTŮ a) Poučenost respondentů (otázky 1. a 2.) b) Struktura respondentů dle profese, věku a pohlaví (otázky 8., 9. a 10.) HODNOTÍCÍ ODPOVĚDI a) Srozumitelnost a efektivita vyhledávacího nástroje (otázky 3. a 4.) b) Funkčnost stránek při zpřístupňování judikatury ÚS (otázka 5.) c) Hodnocení celkové úrovně stránek (Otázka 6.) DALŠÍ STATISTICKÁ VYHODNOCENÍ VOLNÁ OTÁZKA CO JE TŘEBA ZLEPŠIT? PŘIPOMÍNKY K VYHLEDÁVACÍMU NÁSTROJI a) Výběr z ucelených vyjádření k vyhledávači b) Tematické začlenění připomínek k vyhledávači PREZENTACE ROZHODNUTÍ a) Strukturace textu rozhodnutí a atributy připojené k rozhodnutí b) Třídění rozhodnutí VYJÁDŘENÍ KE VZHLEDU A OBSAHU STRÁNEK a) Grafická úprava stránek b) Nedostatky z hlediska typického obsahu stránek SHRNUTÍ ODPOVĚDÍ NA VOLNOU OTÁZKU a) Připomínky k vyhledávacímu nástroji PODÍL +/- HODNOCENÍ - SROVNÁNÍ SE SLOVNÍM HODNOCENÍM ZÁVĚR JAK ZLEPŠIT WEBOVOU PREZENTACI?...29

3 Výsledky ankety o kvalitě internetových stránek Ústavního soudu ČR 3 Seznam tabulek a grafů: Tabulka č. 1: Popisná statistika...11 Graf č. 1: Odpovědi na otázku 1. "Elektronické právní databáze používám prakticky neustále při své práci. "...12 Graf č. 2: Odpovědi na otázku 2. "Mám zkušenost s používáním jiných prostředků pro vyhledávání soudních rozhodnutí"...12 Graf č. 3: Profese respondentů Graf č. 4: Věk respondentů Graf č. 5: Zastoupení mužů a žen...13 Graf č. 6: Odpovědi na 3. otázku "Vyhledávání v rozhodnutích Ústavního soudu na jeho stránkách je přehledné a snadné."...14 Graf č. 7: Odpovědi na 4. otázku. "Při vyhledávání v rozhodnutích Ústavního soudu na jeho stránkách málokdy najdu to, co potřebuji."...14 Graf č. 8: Odpovědi na otázku 5. "Stránky Ústavního soudu používám jako nejsnazší cestu pro vyhledání jeho rozhodnutí. "...15 Graf č. 9: Odpovědi na otázku 6. Celkovou úroveň stránek Ústavního soudu hodnotím jako kvalitní Tabulka č. 2: Absolutní a relativní četnosti odpovědí na hodnotící otázky (3. až 6.)...17 Graf č. 10: Přehledné shrnutí poměru kladných a záporných odpovědí na otázky 3. až Tabulka č. 3 : Střední hodnoty...27

4 4 Kapitola Příprava ankety 1. Příprava ankety 1.1 Důvod vyhlášení ankety, její průběh, zaměření a cíl Ústavní soud se rozhodl změnit podobu svých webových stránek. Má jít o změnu skutečně zásadní a Ústavnímu soudu (dále jen ÚS ) záleží na tom, aby tato změna přinesla podstatné zlepšení služeb nabízených uživatelům. Proto byla oslovena internetová veřejnost se žádostí o vyplnění krátké ankety, která zjišťovala spokojenost uživatelů s webovými stránkami 1. Tímto způsobem chtěl ÚS doplnit četné vlastní poznatky o nedostatcích stránek o názory zvenčí, protože uživatelé jsou díky svým zkušenostem odborníky v oblasti problémů spojených s užíváním stránek. Průzkum neměl vyžadovat žádné dodatečné finanční zdroje a neměl nadměrně oddalovat zahájení prací na změně stránek. Proto byl v krátké době vlastními silami sestaven stručný dotazník. 2 Dotazník byl na internetu vystaven dne 28. listopadu 2003 a sňat byl dne 9. ledna 2004 (po 42 dnech, z nichž bylo 28 pracovních 3 ). Nakonec bylo získáno 314 vyhodnotitelných 4 odpovědí a) Šíření ankety Otázka šíření ankety byla velmi ožehavá. Na jedné straně hrozil nedostatek odpovědí, na straně druhé jejich ovlivnění, pokud by se Ústavní soud adresně obracel na jednotlivé respondenty. Výsledné řešení odpovídalo střední cestě mezi těmito úskalími. Upozornění na anketu bylo vyvěšeno na úvodní straně webové prezentace ÚS 5 a bylo doplněno upozorněním v hlavičce nástroje vyhledávajícího v rozhodnutích ÚS 6. Žádosti o vhodnou formu upozornění na existenci ankety byly mj. zaslány 7 učitelům právní informatiky českých a slovenských právnických fakult, učitelům ústavního práva, Soudcovské unii, Nejvyššímu státnímu zastupitelství, české advokátní komoře, ministerstvu spravedlnosti, oběma komorám Parlamentu ČR, Vládě ČR, celostátním tištěným a elektronickým médiím a nevládním organizacím zabývajícím se právní pomocí v oblasti lidských práv. Díky vstřícnosti provozovatelů byl na serveru e- pravo.cz vyvěšen krátký text informující o anketě. Stejnou vstřícnost projevila i Česká 1 Cíle průzkumu nebyly podrobněji specifikovány. 2 Z hlediska ustálených požadavků na sociologický průzkum má anketa povahu pouhé pilotní studie, avšak standardní postup by byl náročný jak časově, tak finančně. V případných dalších anketách bude možné využít získaných zkušeností. 3 Záměrem bylo ponechat dotazník na síti jeden měsíc, avšak musel být zohledněno, že prosinec je pracovně krátký a konec roku obecně přináší vyšší pracovní zatížení nutně omezující vedlejší aktivity. 4 Vyřazeny byly odpovědi v nichž převažovala nevyplněná pole. 5 Barevně odlišené slovo Anketa. 6 Barevně odlišený text Právě probíhá anketa o kvalitě stránek ÚS. 7 Výrazy zaslat apod. se vztahují na elektronickou poštu. Byly použity jen volně dostupné adresy.

5 Výsledky ankety o kvalitě internetových stránek Ústavního soudu ČR 5 advokátní komora, která na anketu výrazným způsobem upozornila na svých stránkách. Nepodařilo dosáhnout, aby upozornění na anketu bylo vyvěšeno na veřejně dostupných stránkách justice.cz 8. Vedle toho byli požádáni asistenti soudců Ústavního soudu 9, aby zvážili možnost rozeslání upozorňujícího u svým profesním kolegům. Tato metoda výběru vzorku účelovým zaměřením výběru se jevila jako velmi výhodná, protože jednak umožňovala oslovení relevantní populace a jednak eliminovala riziko, že Ústavní soud bude nevyžádanou poštou obtěžovat uživatele internetu. (Tento aspekt přímé propagace byl skutečně velmi citlivý.) Vedle toho bylo osloveno cca 100 adv. kanceláří náhodně, tak jak je vyhledal vyhledávač Google. Přesto bylo shromážděno pouze o něco málo více než 300 odpovědí. Když koncem roku nedosahoval počet odpovědí ani čísla 300, bylo rozhodnuto, že anketa nebude sňata k , jak bylo v jejím záhlaví původně avizováno. Když však ani po osmi dnech nového roku průměrný denní počet odpovědí nepřesáhl dvě, bylo jasné, že ani prodloužení ankety do konce měsíce neumožní získání alespoň 500 odpovědí, což je minimální hranice, která umožňuje vyhodnocovat výsledky pomocí sofistikovanějších statistických analýz, s potřebnou mírou spolehlivosti. O dosažení optimální hranice 1000 odpovědí nebylo možno za této situace uvažovat vůbec. Proto byl předseda ÚS požádán aby anketu ukončil 10. Zvolená metoda výběru respondentů (jednalo se o samovýběr), společně s malou velikostí vzorku vedou k obezřetnosti při práci s výsledky kvantitativní části ankety, neznamená to však, že výsledky jsou bezcenné či nepoužitelné. 1.2 Dramaturgie dotazníku Otázky byly adresovány zejména odborné 11 veřejnosti. Byl zvolen počet deseti otázek, tak aby jeho vyplnění zabralo asi pět minut, protože předpokládaná ochota vyplňovat zdarma podobné ankety není příliš velká. Tři otázky měly socio-demografické zaměření (věk, profese, pohlaví); dvě otázky měly za cíl zařadit získané odpovědi dle relevance (používání elektronických právních databází, vyhledávání na webstranách jiných 8 Důvodem byla zaneprázdněnost odpovědného pracovníka ministerstva. 9 Dle 9 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu ve znění pozdějších předpisů může být jmenován asistentem bezúhonný občan, který má vysokoškolské právnické vzdělání. 10 Nebylo únosné čekat dále, až se vzorek naplní do požadované velikosti, resp. to snižovalo použitelnost výsledků, protože ÚS musí urychleně vyměnit své silně zastaralé a v mnohých aspektech nedostatečné softwarové a hardwarové vybavení. Z důvodu úspor nákladů je informační přezbrojení na úroveň odpovídající jak době, tak postavení ÚS, pochopitelně zadáváno a řešeno jako celek. Omlouváme se všem, kteří byli ukončením ankety zaskočeni. 11 Důraz na odborné publikum vychází z povahy výsledků rozhodovací činnosti soudu, které se při vší snaze o sdělnost a srozumitelnost, neobejdou bez odborného výraziva a vyžadují např. alespoň základní obeznámenost nejen s procesními pravidly řízení před ÚS, jeho pravomocemi a se znalostí důsledků postavení ÚS v rámci judikativy atd. Proto je oprávněné domnívat se, že informace o rozhodování jsou šířeny v rámci dvoustupňového schématu komunikace: ÚS odborná veřejnost (jak právníci, tak např. specializovaní žurnalisté veřejnost.

6 6 Kapitola Příprava ankety soudů) 12. Čtyři otázky byly zaměřeny na spokojenost se stránkami, s tím že jedna zjišťovala celkovou spokojenost a tři otázky se ptaly na zkušenosti s vyhledáváním v rozhodnutích Ústavního soudu (přehlednost a snadnost vyhledávání, úspěšnost vyhledávání, priorita webu ÚS, jako zdroje informací o obsahu rozhodnutí). Respondenti vyjadřovali svůj názor na položené otázky v rámci škály určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne a měli označit odpověď nejvíce odpovídající jejich názoru. Jedna otázka byla volná a byla zaměřena na možná zlepšení a doplnění stránek. Otázky směřovaly k cíli průzkumu, jímž bylo dodat podklady pro zvýšení komunikačního standardu ÚS v oblasti internetové prezentace a vyhledávání v rozhodnutích ÚS. V následujících podkapitolách bude stručně pojednáno o motivaci, která vedla k zařazení jednotlivých otázek, o jejich cíli a budou zmíněny i dramaturgické aspekty dotazníku (zdůvodnění pořadí a znění otázky). Nakonec bude, na základě výsledků popisné statistiky, hodnoceno jak se zvolená formulace otázky osvědčila (popisná statistika je níže přehledně shrnuta). 1.3 Jednotlivé otázky: záměr a úspěšnost jeho naplnění 1.3. a) Otázka 1. Elektronické právní databáze používám prakticky neustále při své práci. Otázka měla odlišit informatického laika od člověka, který je dobře seznámen s logikou vyhledávání v elektronických databázích - měla odlišit osoby, které jsou seznámeny se současnými standardy, od osob v tomto nezkušených. Na začátek byla zařazena proto, aby dala najevo specializované zaměření ankety, přitom se nijak nepředpokládalo, že by šlo o otázku, která bude budit obavy. 13 Medián, stejně jako modální hodnota byla 1 (určitě ano). 14 Odpovídaly poučené osoby. Z popisné statistiky dále vyplývá, že čtyři osoby, které jinak většinu odpovědí vyplnily, na tuto otázku neodpověděly. Jde o jedno procento vzorku, což je přijatelné. Z výsledků vyplynulo, že tato otázka, společně s otázkou druhou možná plnila i určitou filtrační funkci, protože dvě osoby, které u obou otázek vyplnily jednu z negativních odpovědí od dalšího vyplňování upustily, 15 opačný případ se nevyskytl. Orientace na zkušenost s databázemi byla nutná, protože záměrem bylo získat pokud možno poučená hodnocení. Nijak to neznamená, že k potřebám laiků (právních či informatických) nebude přihlíženo, avšak muselo být prověřeno, zda indikované potíže s vyhledávacím 12 Těchto pět odpovědí mělo vytvořit soubor nezávislých proměnných. 13 Pak by nemohla být na začátku. 14 K přiřazení hodnot viz dále. 15 Do vyhodnocení pochopitelně nebyly zahrnuty.

7 Výsledky ankety o kvalitě internetových stránek Ústavního soudu ČR 7 nástrojem pramení primárně v jeho povaze, nebo jen v jeho zdánlivé nevstřícnosti, která zkušeným osobám nečiní potíže b) Otázka 2. Mám zkušenost s používáním jiných prostředků pro vyhledávání soudních rozhodnutí (např. ) Opět bylo usilováno o zjištění relevance obdržené odpovědi. Pomocí příkladmého výčtu obdobných webstránek (v návaznosti na otázku první) vymezovala otázka druhá referenční rámec ankety. V dotazníku byl nabídnut přímý odkaz na stránky Ústavného súdu SR, Nejvyššího soudu ČR, Evropského soudu pro Lidská práva, Evropského soudního dvora v Lucemburku, Spolkového Ústavního soudu SRN a Švýcarského Nejvyššího soudu 16. Modus a medián této otázky tvořila hodnota 2 17 ( spíše ano ). K nevyplnění došlo opět ve čtyřech případech, což je přijatelné. Zařazení otázky mělo pozitivní vliv na odpovědi na otázku sedmou (z hlediska struktury i obsahu), protože mnozí odpovídající podávali srovnávací hodnocení s nabídnutými stránkami c) Otázka 3. Vyhledávání v rozhodnutích Ústavního soudu na jeho stránkách je přehledné a snadné. Třetí otázka přímo testovala hypotézu, že na dosavadním vyhledávacím nástroji není třeba nic měnit. Otázka byla pozitivně vychýlena a u respondentů nevyvolávala potíže. Modální hodnotou, stejně jako mediánem byla odpověď 4. ( spíše ne ), tedy nejvíce respondentů, spíše nesouhlasilo s názorem, že vyhledávání v rozhodnutích Ústavního soudu na jeho stránkách je přehledné a snadné d) Otázka 4. Při vyhledávání v rozhodnutích Ústavního soudu na jeho stránkách málokdy najdu to, co potřebuji. Čtvrtá otázka naopak přímo testovala hypotézu, že webová prezentace rozhodnutí je naprosto vadná. Otázka 3. a 4. se vzájemně kontrolovaly, protože se vztahovaly k obdobným aspektům vyhledávacího nástroje. Vzhledem ke zvláštní povaze činnosti ÚS, k výše popsané metodě výběru vzorku, stejně jako k neanonymní povaze veškerých webových interakcí 18 bylo nutno zabývat se eliminací motivace respondentů dát požadovanou, resp. líbivější odpověď. Nakonec byla zvolena otázka opačné orientace, která měla zastřenou formu, tak aby byly pokud možno eliminovány automatismus odpovědí a zmíněná snaha dát 16 Odkaz na stránky Nejvyššího správního soudu, které mají mezi srovnatelnými institucemi patrně nejvyšší úroveň, zařazen nebyl, protože otázka zjišťovala zkušenosti s vyhledáváním, NSS však rozhodnutí na svých stránkách zatím nevystavil. 17 K přiřazení hodnot viz str Ubezpečuji respondenty, že byla respektována výzkumná etika a že IP adresy byly smazány.

8 8 Kapitola Příprava ankety požadovanou odpověď. (Záměrně nebyla volena formulace vždy najdu co potřebuji ani přímé opozitum nikdy nenajdu co potřebuji.) Byl zvolen mírnější výraz málokdy najdu, kde byl upřednostněn výraz málokdy, 19 před výrazem zřídka, tak aby byl podtržen uvolněný charakter otázky. To vše mělo podvědomě ulehčit vyslovení kritického názoru. 20 U této otázky došlo k největšímu počtu odmítnutí odpovědět (9, tj. 2,87 %), což může souviset s pocitem, který dva respondenty vedl k tomu, že označili tuto otázku za citově zabarvenou a požadovali její vyřazení ze sady otázek 21. Jeden z účastníků argumentoval tím, že slovo málokdy mohlo být dáno jako jedna z variant odpovědí, nikoli jako otázka, druhý, bez další argumentace požadoval jeho vypuštění 22. Příznačné je, že proti pozitivní vychýlenosti otázky předchozí neprotestoval nikdo. S přihlédnutím ke všemu uvedenému si myslím, že otázka se osvědčila. Je dobře, že byla do výzkumu zařazena 23. Pokud je dosavadní vyhledávací nástroj dostatečný, měla znít drtivá většina odpovědí určitě ne s minimem odpovědí spíše ano resp. určitě ano. Modus a medián této otázky tvořila kategorie spíše ne, tedy umírněný nesouhlas s nabízenou otázkou negativně hodnotící vyhledávací nástroj. V této souvislosti je inspirativní volná odpověď jedné respondentky, která napsala: Pokládám za poměrně složitý a nejednoznačný způsob zadávání vyhledávacích parametrů. Vyznačila jsem sice shora, že spíše vždy najdu, co hledám, ale je to se značnou časovou ztrátou ( o duševních útrapách, když to nejde, nemluvě). Tato odpověď nesvědčí pro potvrzení nulové hypotézy (na vyhledávači nic neměnit) e) Otázka 5. Stránky Ústavního soudu používám jako nejsnazší cestu pro vyhledání jeho rozhodnutí. Pátá otázka měla klíčový význam, protože zjišťovala plnění účelu webové prezentace levně 25 a pružně podávat kvalitní informace o vlastním obsahu rozhodovací činnosti 19 Je obsažen ve Slovníku spisovné češtiny. 20 O podobném využití otázek ze silnější citovou náloží, k překonání tendence volit líbivější odpověď, hovoří Miloslav Disman [Jak se dělá sociologický výzkum, Karolinum, 1993, str. 153]. 21 Možná vadila zdánlivá orientace otázky na vyhledávací schopnosti respondenta. Pokud by např. otázka zněla Vyhledávací nástroj neumožňuje nalézt potřebná rozhodnutí., šlo by o otevřenou obdobu otázky předchozí (byť ve formě negace) a nebylo by ji třeba zařazovat. 22 Příslušné pole zůstalo v dotazníku nevyplněno. 23 To však nebrání event. promýšlení dalších variant. 24 Dosavadní zkušenosti vedou k domněnce, že u určitého procenta osob, které se domnívají, že jim vyhledávač poskytl všechna rozhodnutí a přitom nemají přístup ke Sbírce nálezů a usnesení může jít o pocit klamný, protože je otázkou, odkud odjinud čerpají informace o rozsahu a obsahu rozhodovací činnosti ÚS, než z vyhledávače, který je vnímán s rozpaky. 25 Ve srovnání s cenou knižních sbírek, resp. cenou právních databází, je internet velmi levný, a to i když budou zohledněny telekomunikační poplatky (jež jsou v ČR stále vysoké).

9 Výsledky ankety o kvalitě internetových stránek Ústavního soudu ČR 9 Ústavního soudu. Prověřovala se funkčnost stránek ve velmi citlivém bodě. Vzhledem ke své důležitosti byla zařazena doprostřed dotazníkové sady. Modem a mediánem byla hodnota 4 ( spíše ne ), tedy nejvíce respondentů se shodlo na zdrženlivě negativním postoji ke stránkám jako nejsnáze dostupnému zdroji informací o rozhodovací činnosti soudu. Tyto osoby najdou jinde informace snadněji f) Otázka 6. Celkovou úroveň stránek Ústavního soudu hodnotím jako kvalitní. Šestá otázka měla zaměřit pozornost i k jiným obsahovým složkám webových stránek, než je vyhledávací nástroj, mj. též k jejich grafické podobě 26. Navozovala také neutralitu vymezení problémového okruhu pro následující volnou otázku. Čtyři osoby otázku nevyplnily. Modální hodnotou, stejně jako mediánem souboru odpovědí na tuto otázku bylo číslo 2 ( spíše ano ), tj. umírněná spokojenost. Zdálo se, že korespondence s ostatními odpověďmi je malá. Zde vznikla malá záhada 27 (viz dále) g) Otázka 7. Co by měl Ústavní soud zlepšit, popř. co postrádám (u webové prezentace a u vyhledávacího nástroje, apod.) Vzhledem k tomu, že šlo o první šetření tohoto druhu, byla zařazena jedna volná otázka, tak aby bylo získáno co nejširší spektrum podnětů a aby názory uživatelů nebyly nadměrně redukovány (měla umožnit vyjádření mimo poměrně striktní rámec nabízených odpovědí a shromáždit co největší sumu myšlenek a nápadů na doplnění informačního servisu.) Určitou roli hrála též obava z případných důsledků možných chyb, vyplývajících z nevhodné formulace otázek. Z důvodu snadnějšího vyhodnocení byli respondenti vedeni k heslovitému vyjádření v 500 znacích (odpovídá asi 10 normořádkům), prakticky však nebyl rozsah odpovědi omezen 28. Možnosti vyjádřit se ve volnější formě využívali respondenti překvapivě často - nějakou připomínku uplatnilo 138 (tj. 44%) respondentů, prázdných zůstalo 176 polí. Průměrná délka odpovědí zde byla 27 slov, resp. 157 znaků h) Otázka 8. Jsem: soudce advokát (notář) státní zástupce čekatel, koncipient, asistent, odborný pracovník zabývající se právem policista učitel právního oboru student práv někdo jiný. Osmá otázka zjišťovala profesní postavení respondentů, tak aby bylo mimo jiné zjištěno, kdo má zájem o stránky ÚS a zde vystavená rozhodnutí. Kategorie byly voleny jednak s přihlédnutím k procesní povaze řízení před ÚS a jednak zkušenostním 26 Nutnost změny grafické podoby stránek byla prvotním impulsem ke snaze o změnu stránek. 27 A velká výzva pro interpretační schopnosti. 28 Ostatně jeden respondent to vyzkoušel a zadal do volného pole přes znaků písmen m a i. 29 Vypočítáno dle údajů nástroje Statistika dokumentu editoru MS Word a vydělením počtem odpovědí.

10 10 Kapitola Příprava ankety odhadem typových okruhů osob, které musí často pracovat s rozhodnutími ÚS. Kategorie nebyly plně disjunktivní, protože např. u učitelů právních oborů je typický souběh jejich profese s profesí další (advokát, soudce, státní zástupce). Vycházelo se z předpokladu, že respondenti budou schopni přiklonit 30 se k té profesní kategorii, v rámci níž převážně pracují s rozhodnutími ÚS (dva tázaní upozornili, že kombinují profesi učitel koncipient, resp. učitel - st. zástupce.) Nevyplněny zůstaly dva dotazníky, další problémy se nevyskytly. Modální kategorií byli studenti, medián 31 tvořila kategorie čekatel, koncipient, asistent, odborný pracovník zabývající se právem. Výhledově lze uvažovat o změnách, např. o zavedení kategorie publicista, resp.novinář zabývající se justicí i) Otázka 9. Je mi: 0-19let 20-24let 25-34let 35-44let 45-54let 55+ Devátá otázka zjišťovala věk. Kategorie byly voleny v zásadě desetileté, přičemž spodní a horní hranice byla širší, tak aby byla respektována jednak věková struktura osob odborně využívajících rozhodnutí ÚS a jednak věková struktura uživatelů internetu. Bylo sporné, kde nastavit spodní úroveň. Přihlédnutí k procesním předpisům velelo začít někde u 24 let, což při obecné věkové struktuře uživatelů internetu hrozilo marginalizací velkého počtu odpovědí. Navíc již bylo řečeno, že anketa nemířila jen na právní profesionály. Proto byla vložena mezikategorie let, která byla pětiletá. Zde by totiž použití desetiletého rozmezí zahrnovalo velmi nesourodou skupinu. Kategorie a 55 a více let nakonec zůstaly nezastoupeny. Ukázalo se (opačně s úvodním předpokladem), že respondenti nijak nevybočují z typické věkové struktury uživatelů internetu. Tyto kategorie lze výhledově spojit a bylo by lze uvažovat o rozdělení kategorií a let. Modální kategorií, stejně jako mediánem byla kategorie let. Pouze dva respondenti tuto otázku nevyplnili j) Otázka 10. Jsem: žena muž. Desátá otázka, stejně jako dvě předchozí, zjišťovala socio-demografický status respondentů. Měly pomoci odhalit případné jednostrannosti ve výběru vzorku. Jde o otázku s druhým největším počtem nevyplněných odpovědí Naštěstí však respondenti otázku většinově neignorovali a umožnili tak, na základě srovnání s jinými výzkumy (viz níže), posoudit reprezentativnost ankety. Modus a medián tvořila kategorie muž. 30 Zavedení možnosti označení více než jedné profese nebylo (pro statistické vyhodnocení) praktické. 31 Při seřazení kategorií zleva doprava tak jak jsou uvedeny v záhlaví otázky. 32 To již bylo signalizováno v průběhu testování dotazníku uvnitř ÚS.

11 Výsledky ankety o kvalitě internetových stránek Ústavního soudu ČR Přiřazení čísel jednotlivým odpovědím a popisná statistika Pro potřeby statistické analýzy bylo u odpovědí na otázky první až šestou provedeno následující přiřazení hodnot odpovědí: určitě ano ~1, spíše ano ~ 2, spíše ne ~ 4, určitě ne ~5, nevyplněno ~ 3. Tento postup přiblížil význam střední hodnoty běžnému chápání tím, že převedl hodnocení do školní škály. U odpovědi na čtvrtou otázku bylo přirozeně provedeno rekódování, tak aby měly odpovědi stejnou orientaci: určitě ano ~ 5, spíše ano ~ 4, spíše ne ~ 2, určitě ne ~ 1, nevyplněno ~3 (odpověď 4.) 33 Než postoupíme dále, bude vhodné dosud uvedené údaje přehledně shrnout. Tabulka č. 1: Popisná statistika Otázka Medián asistent muž Modus student muž Směr. odchylka 36 0,994 1,390 1,315 1,231 1,468 1, Hladina spolehlivosti (95,0%) 37 0,111 0,155 0,147 0,139 0,164 0, Počet vyplněných Počet odmítnutých odpovědí Stř. hodnota 1,639 2,487 3,193 3,003 3,032 3, Chyba stř. hodnoty 0,056 0,079 0,075 0,071 0,083 0, Zdroj: Nástroj Analýza dat - popisná statistika MS EXCEL Poslední dva řádky přitom otevírají bránu k další kapitole, která je věnována analýze četností. Střední hodnota, průměrná známka (s uvedenou chybou) umožňuje získat jasnější představu o hodnocení stránek souborem respondentů. Z řádků Počet vyplněných a Počet odmítnutých odpovědí lze usoudit, že soubor odpovědí byl ze statistického hlediska velmi nízký. To podstatně omezilo možnost nasazení původně uvažované analýzy sofistikovanými nástroji analytické statistiky. 33 Odpovědi na 8. až 10. otázku měly povahu nominálních proměnných a jejich ordinalizace nepřinesla žádné významné výsledky. 34 Pokud seřadíme všechny odpovědi podle velikosti, je tato hodnota uprostřed takto seřazeného souboru odpovědí. 35 Jde o odpověď s nejvyšší četností výskytu. 36 Vypovídá o tom, jak dobře průměr charakterizuje populaci. Měří tak homogennost souboru. 37 Hladina spolehlivosti pro střední hodnotu s významností 5 %.

12 12 Kapitola Četnosti výskytů jednotlivých odpovědí (grafy) 2. Četnosti výskytů jednotlivých odpovědí (grafy) 2.1 Popis respondentů 2.1. a) Poučenost respondentů (otázky 1. a 2.) Téměř devět desetin respondentů se označilo za osoby často 38 pracující s právními databázemi. Graf č. 1: Odpovědi na otázku 1. "Elektronické právní databáze používám prakticky neustále při své práci. " určitě ano 60% spíše ano 29% určitě ne 1% spíše ne 10% A tři pětiny respondentů měly zkušenosti s vyhledávacími nástroji jiných soudů. Graf č. 2: Odpovědi na otázku 2. "Mám zkušenost s používáním jiných prostředků pro vyhledávání soudních rozhodnutí" spíše ne 26% určitě ne 9% určitě ano 31% Na základě četností jednotlivých odpovědí u těchto dvou sebezařazení lze uzavřít, že respondenti hodnotící stránky Ústavního soudu patřili mezi osoby, které znají specifika právních databázových systémů a umí vyhledávat v internetových vyhledávačích soudních rozhodnutí. Z tohoto hlediska šlo o velmi relevantní vzorek a požadavek účelového zaměření na znalou populaci byl splněn. spíše ano 34% 38 Respondenti udávající odpověď spíše ano nebo určitě ano soudí, že je neustále používají.

13 Výsledky ankety o kvalitě internetových stránek Ústavního soudu ČR b) Struktura respondentů dle profese, věku a pohlaví (otázky 8., 9. a 10.) Nejvíce zastoupenou skupinou byli studenti právnických fakult, těsně následovaní skupinou právních odborníků pomocných právních profesí, do níž byli zahrnuti čekatelé, koncipienti, asistenti soudců 39, odborní právní pracovníci apod. Obě skupiny dohromady tvořily tři pětiny souboru. Překvapivě málo byli zastoupeni učitelé práva 40 a soudci, každá skupina tvořila jednu třiatřicetinu souboru, což je dvakrát méně než u státních zástupců, kteří tvořili jednu šestnáctinu. Graf č. 3: Profese respondentů. ostatní 12% student práva 31% učitel práva 3% soudce 3% policista 1% advokát 14% státní zástupce 6% čekatel 30% Naopak advokáti 41 představovali téměř jednu sedminu souboru. Není naším úkolem zabývat se příčinou této proporční skladby. Vypovídá pouze o tom, jak byl vzorek složen a protože nebyla k dispozici referenční data o tom, jak často tyto profesní skupiny užívají internet, nelze ani ověřit, za zde nedošlo ke zkreslení. Jiná situace je u struktury vzorku dle pohlaví a věku. Zde referenční data existovala. 42 Srovnání potvrdilo internet jako generační zdroj informací, využívaný téměř třikrát více muži než ženami. Třem čtvrtinám uživatelů je méně než 35 let. Vzorek nebyl vzhledem k populaci deformován. Graf č. 4: Věk respondentů Graf č. 5: Zastoupení mužů a žen 55+ let let 0% let 0% 24% 0-19 let 1% let 32% žena 26% let 43% muž 74% 39 Asistenti s právnickým vzděláním nyní pracují na Nejvyšším soudu, Nejvyšším správním soudu a Ústavním soudu. 40 Pokud však přihlédneme k absolutnímu počtu soudců a učitelů, nejde o špatný výsledek. 41 Do této skupiny, byli v souladu s úpravou zákona o Ústavním soudu zahrnuti i notáři, ale je vysoce pravděpodobné, že byli zastoupeni zcela okrajově. 42 K věkové struktuře srov: Network Media service: Uživatelé českého internetu pod drobnohledem, listopad Ženy tvoří 28% uživatelů internetu a 76% uživatelů je méně než 35 let. (Tato strukturní data jsou potvrzována i jinými studiemi, avšak jen tato byla v daném čase na internetu volně dostupná.)

14 14 Kapitola Četnosti výskytů jednotlivých odpovědí (grafy) 2.2 Hodnotící odpovědi 2.2. a) Srozumitelnost a efektivita vyhledávacího nástroje (otázky 3. a 4.) Z hlediska porovnání umírněných spíše odpovědí, jsou názory vyrovnané. Zaujme však relativně vysoký podíl odpovědí s jistotou označujících vyhledávání v rozhodnutích za nepřehledné, resp. nesnadné, kterých je dvakrát tolik než osob, které vyhledávání s jistotou označily za přehledné a snadné. Graf č. 6: Odpovědi na 3. otázku "Vyhledávání v rozhodnutích Ústavního soudu na jeho stránkách je přehledné a snadné." určitě ne 17% určitě ano 8% spíše ne 38% Nulová hypotéza, že není třeba vyhledávač měnit (popř. jen lépe instruovat uživatele), není těmito výsledky potvrzována. Čtvrtá otázka měla testovat hypotézu, že webová prezentace rozhodnutí je naprosto vadná. Celkový poměr kladných a záporných odpovědí na čtvrtou otázku je vyrovnaný a to i v obou protikladných podkategoriích. Zdánlivě zde výzkum nepřinesl nic vypovídajícího. Ale to platí jen pokud se nepodíváme na znění otázky. Tato otázka byla negativně vychýlena. Přihlédneme-li k této vychýlenosti otázky, pak musíme konstatovat, že každý druhý uživatel při hledání v rozhodnutích spíše neuspěje. To je velmi nepříjemné, zejména když každý jedenáctý respondent s jistotou tvrdí, že při vyhledávání v rozhodnutích málokdy najde to, co potřebuje. spíše ano 37% Graf č. 7: Odpovědi na 4. otázku. "Při vyhledávání v rozhodnutích Ústavního soudu na jeho stránkách málokdy najdu to, co potřebuji." určitě ne 8% určitě ano 9% spíše ne 42% spíše ano 41% Tento fakt nemůže zvrátit ani téměř shodný počet osob zastávající přesně opačný názor - úspěšní musí být všichni.

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje občanů k fungování demokracie v ČR

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE OPONENT Název Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol Autor Bc. Jiří Zatřepálek Vedoucí práce Mgr. Jaroslav Vacek Oponent

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Výsledky a prezentace české vědy z pohledu veřejnosti

Výsledky a prezentace české vědy z pohledu veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Výsledky a prezentace české vědy z pohledu

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

Vyhodnocení evaluačních dotazníků

Vyhodnocení evaluačních dotazníků Projekt: Inovace profesních zdravotnických programů na OU, IPZP, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0020 Březen, 2013 Tento produkt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Postoje občanů k prezidentskému úřadu - březen 2013

Postoje občanů k prezidentskému úřadu - březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Postoje občanů k prezidentskému úřadu - Technické

Více

Informační seminář pro MAS ke strategiím komunitně vedeného místního rozvoje. Praha,

Informační seminář pro MAS ke strategiím komunitně vedeného místního rozvoje. Praha, Informační seminář pro MAS ke strategiím komunitně vedeného místního rozvoje Praha, 29. 7. 2015 Ing. Jan Voborník, externí konzultant v projektu MEDUIN 1) VYHODNOCENÍ STRATEGIÍ 2) PARTICIPACE 3) ANALYTICKÁ

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům

Postoje české veřejnosti k cizincům TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům Technické

Více

MOŽNOSTI KNIHOVEN V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

MOŽNOSTI KNIHOVEN V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ MOŽNOSTI KNIHOVEN V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ Radka Koscelníková, Státní technická knihovna v Praze Schopnost vyhledávat, vyhodnocovat a využívat informační zdroje je klíčovou dovedností soudobého

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI S WEBOVÝMI STRÁNKAMI ODBORU STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ MINISTERSTVA VNITRA (OSF)

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI S WEBOVÝMI STRÁNKAMI ODBORU STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ MINISTERSTVA VNITRA (OSF) PRŮZKUM SPOKOJENOSTI S WEBOVÝMI STRÁNKAMI ODBORU STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ MINISTERSTVA VNITRA (OSF) www.osf-mvcr.cz (březen 2013) Forma: dotazník rozeslaný registrovaným uživatelům webu OSF Počet respondentů:

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2010

Více

Malí podnikatelé v zemědělství

Malí podnikatelé v zemědělství Malí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Rozložení soubor podle zastoupení mužů a žen. Mezi malými zemědělskými podnikateli převládají muži, představují 84% respondentů (viz Příloha 2, graf č.1).

Více

Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti červen 2016

Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti červen 2016 ov0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 0 1 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD

NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD NÁPOVĚDA PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI JUDIKATURY SPRÁVNÍCH SOUDŮ OBSAH 1. Popis hledání... 2 1.1 Základní formulář... 2 Náhled na základní formulář... 2 Vyhledávací pole... 2 Oblast

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Šetření k Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Systémům certifikovaných dodavatelů

Šetření k Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Systémům certifikovaných dodavatelů Šetření k Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Systémům certifikovaných dodavatelů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Veřejného investování Staroměstské náměstí 6 110

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Důvody vstupu do politických stran

Důvody vstupu do politických stran pv811 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Důvody vstupu do politických stran Technické

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu

Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyjádření k oponentnímu posudku zpracovanému společností Deloitte Advisory, s.r.o. Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 11. 3. 2014 (verze 1.00)

Více

Prezentační zpráva marketingového výzkumu Podnikatelské prostředí v Uherském Hradišti

Prezentační zpráva marketingového výzkumu Podnikatelské prostředí v Uherském Hradišti AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Uherské Hradiště marketingový výzkum metodou CATI, který proběhl v termínu

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Vy dotazníků Státní technická knihovna v Praze Úvod... Vy... Vy jednotlivých otázek...3 Otázka č. 1 Jak se Vám líbilo místo, kde se seminář konal?...3

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ,

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: , Tisková zpráva Priority ve financování jednotlivých oblastí sociální politiky listopad 2016 Z deseti sociálních oblastí nejvyšší prioritu získala zdravotní péče, kterou polovina dotázaných uvedla na prvním

Více

Znalost log politických stran

Znalost log politických stran Sociologie politiky Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Aleš Kudrnáč E-mail: ales.kudrnac@soc.cas.cz Znalost log politických stran Technické parametry Výzkum: Naše společnost, v14-11 Realizátor:

Více

SITUACE ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SITUACE ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SITUACE ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU PRO PRÁCI VE VĚDĚ A VÝZKUMU MAJÍ ŽENY I MUŽI STEJNÉ PŘEDPOKLADY, PROFESNÍ RŮST ŽEN JE ALE POMALEJŠÍ Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

Komunikace muzea a školy při realizaci preventivních programů ve světle orientačního šetření

Komunikace muzea a školy při realizaci preventivních programů ve světle orientačního šetření Komunikace muzea a školy při realizaci preventivních programů ve světle orientačního šetření / 16 / orientační šetření. příklad dobré praxe. Mgr. Jitka KRÁLOVÁ / Komunikace muzea a školy při realizaci

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Strategie rozvoje obce Žatčany

Strategie rozvoje obce Žatčany Vyhodnocení názorů obyvatel obce Strategie rozvoje obce Žatčany Ve dnech 1. 10. dubna 2011 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel na rozvoj obce. Výsledky šetření jsou důležitým podkladem pro formulaci

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2014

Občané o stavu životního prostředí květen 2014 oe06 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 20 Technické

Více

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/213 VYDÁNO DNE 11. 2. 213 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO VÝVOJE CELKOVĚ BEZ VĚTŠÍCH ZMĚN. V uplynulém roce se třetina domácností (32 %) ocitla

Více

Češi k prezidentským volbám v USA

Češi k prezidentským volbám v USA TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA Technické parametry

Více

Ombudsman ČEZ naslouchá oběma stranám, zvažuje jejich argumenty, provede nezávislé a nestranné šetření každého podání a vydá konečné stanovisko.

Ombudsman ČEZ naslouchá oběma stranám, zvažuje jejich argumenty, provede nezávislé a nestranné šetření každého podání a vydá konečné stanovisko. VÝROČNÍ ZPRÁVA OMBUDSMANA ČEZ 2014 Zákazníci společností Skupiny ČEZ se mohou formou podání obrátit na Ombudsmana ČEZ, kdykoliv mají pocit, že jejich stížnost či reklamace nebyla některou ze společností

Více

Zpráva Oživení, o. s., o provozu protikorupční linky 199 za období leden - prosinec 2011

Zpráva Oživení, o. s., o provozu protikorupční linky 199 za období leden - prosinec 2011 Zpráva Oživení, o. s., o provozu protikorupční linky 199 za období leden - prosinec 2011 Oživení provozuje protikorupční linku 199 od ledna 2011. Provoz linky zajišťují studenti posledních ročníků právnické

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Vyhledávání nebo nalezení informací

Vyhledávání nebo nalezení informací Vyhledávání nebo nalezení informací Vilém Sklenák sklenak@vse.cz Vysoká škola ekonomická, fakulta informatiky a statistiky, katedra informačního a znalostního inženýrství Inforum2012, 23. 5. 2012 Vilém

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016 ov63 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 6 8 29 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 6

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

8. Věda a technologie, informační společnost

8. Věda a technologie, informační společnost 8. Věda a technologie, informační společnost V každé společnosti je její důležitou a nedílnou součástí oblast výzkumu a vývoje. Jedná se o systematickou tvůrčí práci konanou za účelem získání nových znalostí

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel:

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: B-inside s.r.o. Šmeralova 12 170 00 Praha 7 info@b-inside.cz Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Cíl průzkumu... 3 1.2. Metodika a sběr

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

Pravidla soutěže Zelená informacím o nejzdařilejší internetové prezentace obcí věnované životnímu prostředí. Článek 1.

Pravidla soutěže Zelená informacím o nejzdařilejší internetové prezentace obcí věnované životnímu prostředí. Článek 1. Článek 1 Účel soutěže 1) Účelem soutěže je vyhledat a ocenit nejzdařilejší prezentace životního prostředí na oficiálních internetových stránkách obcí ČR. Cílem je motivovat jejich vedení k uživatelsky

Více

VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR

VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2007 VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR ZLEPŠÍ NEBO ZŮSTANE STEJNÁ Ekonomickou situaci za posledních dvanáct měsíců hodnotí občané relativně dobře.

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

"Důvěřujete následujícím institucím?" (%)

Důvěřujete následujícím institucím? (%) INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 09/2004 A 10/2004 DŮVĚRA V NEJVYŠŠÍ SOUDNÍ A KONTROLNÍ INSTITUCE JE TRVALE VYSOKÁ. ZNAČNÝ KREDIT V OČÍCH OBČANŮ MÁ I ÚŘAD OMBUDSMANA. Uváděné výsledky vycházejí ze dvou

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Autor: JUDr. Lukáš Bohuslav Redakce: JUDr. Petr Flášar

Autor: JUDr. Lukáš Bohuslav Redakce: JUDr. Petr Flášar Autor: JUDr. Lukáš Bohuslav Redakce: JUDr. Petr Flášar Cíl přednášky Ukázat základní parametry práce s jednotlivými právními informačními systémy (základ pro pozdější oddělenou práci s PIS) Získávání informací

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

PŘÍSTUPY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ KE SLEDOVATELNOSTI, DOSTUPNOSTI A SHODĚ S POŽADAVKY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍSTUPY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ KE SLEDOVATELNOSTI, DOSTUPNOSTI A SHODĚ S POŽADAVKY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍSTUPY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ KE SLEDOVATELNOSTI, DOSTUPNOSTI A SHODĚ S POŽADAVKY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ Plura, J., Nenadál, J. Katedra kontroly a řízení jakosti FMMI VŠB-TU Ostrava ÚVOD V období od srpna

Více

Názory lidí na opatření v rodinné politice

Názory lidí na opatření v rodinné politice TISKOVÁ ZPRÁVA Technické parametry Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 28 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory lidí na v rodinné politice

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

Řízení rizika dopadu klimatických změn na zdraví obyvatel. MUDr. Lukáš Kettner, MBA

Řízení rizika dopadu klimatických změn na zdraví obyvatel. MUDr. Lukáš Kettner, MBA Řízení rizika dopadu klimatických změn na zdraví obyvatel Cíle studie Cílem tohoto dotazníkového šetření bylo ve vybraných zařízeních zmapovat obecnou připravenost Krajských ÚřadůČR na možné dopady klimatických

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ A4M39NUR Hierarchické číselníky Část D1: Autoři: Uživatelský průzkum a analýza Martin Hofman hofmama3 Tomáš Markacz markatom 1 Obsah dokumentu Účel

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd České republiky Jilská 1, 110 00 Praha 1 tel/fax: +420 286 840 129 e-mail: cvvm@soc.cas.cz, www.cvvm.cz POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA

Více

příliš mnoho přiměřeně nedostatečně neví

příliš mnoho přiměřeně nedostatečně neví oe TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 0 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení ochrany životního prostředí - 0 Technické parametry

Více

ps Kvóty: 1/[20] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

ps Kvóty: 1/[20] Jilská 1, Praha 1 Tel.: ps1607 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +40 86 840 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Spokojenost se stavem ve vybraných oblastech

Více

SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL

SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL Renata Kocianová, katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze Systém třistašedesátistupňové (360 ) zpětné vazby (také třistašedesátistupňové

Více

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci Dotazníkové šetření zaměstnanci DST - Vyhodnocení Pro sběr dat byl použit dotazník. Dotazník byl zaměřen na zaměstnance, na jejich spokojenost s prací, roli v týmu, ocenění jejich práce. Dotazník obsahoval

Více

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analysis of Educational Needs and Competencies of Primary School Teachers

Více

Název Autor Vedoucí práce Oponent práce

Název Autor Vedoucí práce Oponent práce POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE Název Autor Vedoucí práce Oponent práce Preference uživatelů marihuany: indoor versus outdoor Veronika Havlíčková Ing. Jiří Vopravil, Ph.D. Mgr. Jaroslav

Více

Strany a voliči září 2015

Strany a voliči září 2015 Pv1516 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: daniel.kunstat@soc.cas.cz Strany a voliči září 2015 Technické parametry

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015 ev600 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 5 Technické

Více

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012 1 Česká televize Situace v krajích Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Praha 1. dubna 2012 SC & C spol. s r.o. Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen ESOMAR a Hospodářské

Více

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Úvod Česká republika prošla v období mezi roky 1997 a 2005 mnoha změnami ve sféře politické i ekonomické. V

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

Vážení a milí spoluobčané,

Vážení a milí spoluobčané, Vážení a milí spoluobčané, každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc, každému mohou dojít síly či možnosti, jak se postarat sám o sebe nebo o své blízké. Jako vámi zvolení zástupci

Více