Kvalita internetových stránek. Ústavního soudu ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalita internetových stránek. Ústavního soudu ČR"

Transkript

1 ÚSTAVNÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY Kvalita internetových stránek Ústavního soudu ČR Závěrečná zpráva o výsledcích webové ankety o kvalitě internetových stránek Ústavního soudu České republiky a o vyhledávání ve zde vystavených rozhodnutích. Brno, leden Zpracoval: Hynek Baňouch, asistent místopředsedkyně Ústavního soudu. Ústavní soud České republiky, všechna práva vyhrazena.

2 2 Kapitola Příprava ankety Obsah: 1. PŘÍPRAVA ANKETY DŮVOD VYHLÁŠENÍ ANKETY, JEJÍ PRŮBĚH, ZAMĚŘENÍ A CÍL a) Šíření ankety DRAMATURGIE DOTAZNÍKU JEDNOTLIVÉ OTÁZKY: ZÁMĚR A ÚSPĚŠNOST JEHO NAPLNĚNÍ a) Otázka 1. Elektronické právní databáze používám prakticky neustále při své práci b) Otázka 2. Mám zkušenost s používáním jiných prostředků pro vyhledávání soudních rozhodnutí (např. ) c) Otázka 3. Vyhledávání v rozhodnutích Ústavního soudu na jeho stránkách je přehledné a snadné d) Otázka 4. Při vyhledávání v rozhodnutích Ústavního soudu na jeho stránkách málokdy najdu to, co potřebuji e) Otázka 5. Stránky Ústavního soudu používám jako nejsnazší cestu pro vyhledání jeho rozhodnutí f) Otázka 6. Celkovou úroveň stránek Ústavního soudu hodnotím jako kvalitní g) Otázka 7. Co by měl Ústavní soud zlepšit, popř. co postrádám (u webové prezentace a u vyhledávacího nástroje, apod.) h) Otázka 8. Jsem: soudce advokát (notář) státní zástupce čekatel, koncipient, asistent, odborný pracovník zabývající se právem policista učitel právního oboru student práv někdo jiný i) Otázka 9. Je mi: 0-19let 20-24let 25-34let 35-44let 45-54let j) Otázka 10. Jsem: žena muž PŘIŘAZENÍ ČÍSEL JEDNOTLIVÝM ODPOVĚDÍM A POPISNÁ STATISTIKA ČETNOSTI VÝSKYTŮ JEDNOTLIVÝCH ODPOVĚDÍ (GRAFY) POPIS RESPONDENTŮ a) Poučenost respondentů (otázky 1. a 2.) b) Struktura respondentů dle profese, věku a pohlaví (otázky 8., 9. a 10.) HODNOTÍCÍ ODPOVĚDI a) Srozumitelnost a efektivita vyhledávacího nástroje (otázky 3. a 4.) b) Funkčnost stránek při zpřístupňování judikatury ÚS (otázka 5.) c) Hodnocení celkové úrovně stránek (Otázka 6.) DALŠÍ STATISTICKÁ VYHODNOCENÍ VOLNÁ OTÁZKA CO JE TŘEBA ZLEPŠIT? PŘIPOMÍNKY K VYHLEDÁVACÍMU NÁSTROJI a) Výběr z ucelených vyjádření k vyhledávači b) Tematické začlenění připomínek k vyhledávači PREZENTACE ROZHODNUTÍ a) Strukturace textu rozhodnutí a atributy připojené k rozhodnutí b) Třídění rozhodnutí VYJÁDŘENÍ KE VZHLEDU A OBSAHU STRÁNEK a) Grafická úprava stránek b) Nedostatky z hlediska typického obsahu stránek SHRNUTÍ ODPOVĚDÍ NA VOLNOU OTÁZKU a) Připomínky k vyhledávacímu nástroji PODÍL +/- HODNOCENÍ - SROVNÁNÍ SE SLOVNÍM HODNOCENÍM ZÁVĚR JAK ZLEPŠIT WEBOVOU PREZENTACI?...29

3 Výsledky ankety o kvalitě internetových stránek Ústavního soudu ČR 3 Seznam tabulek a grafů: Tabulka č. 1: Popisná statistika...11 Graf č. 1: Odpovědi na otázku 1. "Elektronické právní databáze používám prakticky neustále při své práci. "...12 Graf č. 2: Odpovědi na otázku 2. "Mám zkušenost s používáním jiných prostředků pro vyhledávání soudních rozhodnutí"...12 Graf č. 3: Profese respondentů Graf č. 4: Věk respondentů Graf č. 5: Zastoupení mužů a žen...13 Graf č. 6: Odpovědi na 3. otázku "Vyhledávání v rozhodnutích Ústavního soudu na jeho stránkách je přehledné a snadné."...14 Graf č. 7: Odpovědi na 4. otázku. "Při vyhledávání v rozhodnutích Ústavního soudu na jeho stránkách málokdy najdu to, co potřebuji."...14 Graf č. 8: Odpovědi na otázku 5. "Stránky Ústavního soudu používám jako nejsnazší cestu pro vyhledání jeho rozhodnutí. "...15 Graf č. 9: Odpovědi na otázku 6. Celkovou úroveň stránek Ústavního soudu hodnotím jako kvalitní Tabulka č. 2: Absolutní a relativní četnosti odpovědí na hodnotící otázky (3. až 6.)...17 Graf č. 10: Přehledné shrnutí poměru kladných a záporných odpovědí na otázky 3. až Tabulka č. 3 : Střední hodnoty...27

4 4 Kapitola Příprava ankety 1. Příprava ankety 1.1 Důvod vyhlášení ankety, její průběh, zaměření a cíl Ústavní soud se rozhodl změnit podobu svých webových stránek. Má jít o změnu skutečně zásadní a Ústavnímu soudu (dále jen ÚS ) záleží na tom, aby tato změna přinesla podstatné zlepšení služeb nabízených uživatelům. Proto byla oslovena internetová veřejnost se žádostí o vyplnění krátké ankety, která zjišťovala spokojenost uživatelů s webovými stránkami 1. Tímto způsobem chtěl ÚS doplnit četné vlastní poznatky o nedostatcích stránek o názory zvenčí, protože uživatelé jsou díky svým zkušenostem odborníky v oblasti problémů spojených s užíváním stránek. Průzkum neměl vyžadovat žádné dodatečné finanční zdroje a neměl nadměrně oddalovat zahájení prací na změně stránek. Proto byl v krátké době vlastními silami sestaven stručný dotazník. 2 Dotazník byl na internetu vystaven dne 28. listopadu 2003 a sňat byl dne 9. ledna 2004 (po 42 dnech, z nichž bylo 28 pracovních 3 ). Nakonec bylo získáno 314 vyhodnotitelných 4 odpovědí a) Šíření ankety Otázka šíření ankety byla velmi ožehavá. Na jedné straně hrozil nedostatek odpovědí, na straně druhé jejich ovlivnění, pokud by se Ústavní soud adresně obracel na jednotlivé respondenty. Výsledné řešení odpovídalo střední cestě mezi těmito úskalími. Upozornění na anketu bylo vyvěšeno na úvodní straně webové prezentace ÚS 5 a bylo doplněno upozorněním v hlavičce nástroje vyhledávajícího v rozhodnutích ÚS 6. Žádosti o vhodnou formu upozornění na existenci ankety byly mj. zaslány 7 učitelům právní informatiky českých a slovenských právnických fakult, učitelům ústavního práva, Soudcovské unii, Nejvyššímu státnímu zastupitelství, české advokátní komoře, ministerstvu spravedlnosti, oběma komorám Parlamentu ČR, Vládě ČR, celostátním tištěným a elektronickým médiím a nevládním organizacím zabývajícím se právní pomocí v oblasti lidských práv. Díky vstřícnosti provozovatelů byl na serveru e- pravo.cz vyvěšen krátký text informující o anketě. Stejnou vstřícnost projevila i Česká 1 Cíle průzkumu nebyly podrobněji specifikovány. 2 Z hlediska ustálených požadavků na sociologický průzkum má anketa povahu pouhé pilotní studie, avšak standardní postup by byl náročný jak časově, tak finančně. V případných dalších anketách bude možné využít získaných zkušeností. 3 Záměrem bylo ponechat dotazník na síti jeden měsíc, avšak musel být zohledněno, že prosinec je pracovně krátký a konec roku obecně přináší vyšší pracovní zatížení nutně omezující vedlejší aktivity. 4 Vyřazeny byly odpovědi v nichž převažovala nevyplněná pole. 5 Barevně odlišené slovo Anketa. 6 Barevně odlišený text Právě probíhá anketa o kvalitě stránek ÚS. 7 Výrazy zaslat apod. se vztahují na elektronickou poštu. Byly použity jen volně dostupné adresy.

5 Výsledky ankety o kvalitě internetových stránek Ústavního soudu ČR 5 advokátní komora, která na anketu výrazným způsobem upozornila na svých stránkách. Nepodařilo dosáhnout, aby upozornění na anketu bylo vyvěšeno na veřejně dostupných stránkách justice.cz 8. Vedle toho byli požádáni asistenti soudců Ústavního soudu 9, aby zvážili možnost rozeslání upozorňujícího u svým profesním kolegům. Tato metoda výběru vzorku účelovým zaměřením výběru se jevila jako velmi výhodná, protože jednak umožňovala oslovení relevantní populace a jednak eliminovala riziko, že Ústavní soud bude nevyžádanou poštou obtěžovat uživatele internetu. (Tento aspekt přímé propagace byl skutečně velmi citlivý.) Vedle toho bylo osloveno cca 100 adv. kanceláří náhodně, tak jak je vyhledal vyhledávač Google. Přesto bylo shromážděno pouze o něco málo více než 300 odpovědí. Když koncem roku nedosahoval počet odpovědí ani čísla 300, bylo rozhodnuto, že anketa nebude sňata k , jak bylo v jejím záhlaví původně avizováno. Když však ani po osmi dnech nového roku průměrný denní počet odpovědí nepřesáhl dvě, bylo jasné, že ani prodloužení ankety do konce měsíce neumožní získání alespoň 500 odpovědí, což je minimální hranice, která umožňuje vyhodnocovat výsledky pomocí sofistikovanějších statistických analýz, s potřebnou mírou spolehlivosti. O dosažení optimální hranice 1000 odpovědí nebylo možno za této situace uvažovat vůbec. Proto byl předseda ÚS požádán aby anketu ukončil 10. Zvolená metoda výběru respondentů (jednalo se o samovýběr), společně s malou velikostí vzorku vedou k obezřetnosti při práci s výsledky kvantitativní části ankety, neznamená to však, že výsledky jsou bezcenné či nepoužitelné. 1.2 Dramaturgie dotazníku Otázky byly adresovány zejména odborné 11 veřejnosti. Byl zvolen počet deseti otázek, tak aby jeho vyplnění zabralo asi pět minut, protože předpokládaná ochota vyplňovat zdarma podobné ankety není příliš velká. Tři otázky měly socio-demografické zaměření (věk, profese, pohlaví); dvě otázky měly za cíl zařadit získané odpovědi dle relevance (používání elektronických právních databází, vyhledávání na webstranách jiných 8 Důvodem byla zaneprázdněnost odpovědného pracovníka ministerstva. 9 Dle 9 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu ve znění pozdějších předpisů může být jmenován asistentem bezúhonný občan, který má vysokoškolské právnické vzdělání. 10 Nebylo únosné čekat dále, až se vzorek naplní do požadované velikosti, resp. to snižovalo použitelnost výsledků, protože ÚS musí urychleně vyměnit své silně zastaralé a v mnohých aspektech nedostatečné softwarové a hardwarové vybavení. Z důvodu úspor nákladů je informační přezbrojení na úroveň odpovídající jak době, tak postavení ÚS, pochopitelně zadáváno a řešeno jako celek. Omlouváme se všem, kteří byli ukončením ankety zaskočeni. 11 Důraz na odborné publikum vychází z povahy výsledků rozhodovací činnosti soudu, které se při vší snaze o sdělnost a srozumitelnost, neobejdou bez odborného výraziva a vyžadují např. alespoň základní obeznámenost nejen s procesními pravidly řízení před ÚS, jeho pravomocemi a se znalostí důsledků postavení ÚS v rámci judikativy atd. Proto je oprávněné domnívat se, že informace o rozhodování jsou šířeny v rámci dvoustupňového schématu komunikace: ÚS odborná veřejnost (jak právníci, tak např. specializovaní žurnalisté veřejnost.

6 6 Kapitola Příprava ankety soudů) 12. Čtyři otázky byly zaměřeny na spokojenost se stránkami, s tím že jedna zjišťovala celkovou spokojenost a tři otázky se ptaly na zkušenosti s vyhledáváním v rozhodnutích Ústavního soudu (přehlednost a snadnost vyhledávání, úspěšnost vyhledávání, priorita webu ÚS, jako zdroje informací o obsahu rozhodnutí). Respondenti vyjadřovali svůj názor na položené otázky v rámci škály určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne a měli označit odpověď nejvíce odpovídající jejich názoru. Jedna otázka byla volná a byla zaměřena na možná zlepšení a doplnění stránek. Otázky směřovaly k cíli průzkumu, jímž bylo dodat podklady pro zvýšení komunikačního standardu ÚS v oblasti internetové prezentace a vyhledávání v rozhodnutích ÚS. V následujících podkapitolách bude stručně pojednáno o motivaci, která vedla k zařazení jednotlivých otázek, o jejich cíli a budou zmíněny i dramaturgické aspekty dotazníku (zdůvodnění pořadí a znění otázky). Nakonec bude, na základě výsledků popisné statistiky, hodnoceno jak se zvolená formulace otázky osvědčila (popisná statistika je níže přehledně shrnuta). 1.3 Jednotlivé otázky: záměr a úspěšnost jeho naplnění 1.3. a) Otázka 1. Elektronické právní databáze používám prakticky neustále při své práci. Otázka měla odlišit informatického laika od člověka, který je dobře seznámen s logikou vyhledávání v elektronických databázích - měla odlišit osoby, které jsou seznámeny se současnými standardy, od osob v tomto nezkušených. Na začátek byla zařazena proto, aby dala najevo specializované zaměření ankety, přitom se nijak nepředpokládalo, že by šlo o otázku, která bude budit obavy. 13 Medián, stejně jako modální hodnota byla 1 (určitě ano). 14 Odpovídaly poučené osoby. Z popisné statistiky dále vyplývá, že čtyři osoby, které jinak většinu odpovědí vyplnily, na tuto otázku neodpověděly. Jde o jedno procento vzorku, což je přijatelné. Z výsledků vyplynulo, že tato otázka, společně s otázkou druhou možná plnila i určitou filtrační funkci, protože dvě osoby, které u obou otázek vyplnily jednu z negativních odpovědí od dalšího vyplňování upustily, 15 opačný případ se nevyskytl. Orientace na zkušenost s databázemi byla nutná, protože záměrem bylo získat pokud možno poučená hodnocení. Nijak to neznamená, že k potřebám laiků (právních či informatických) nebude přihlíženo, avšak muselo být prověřeno, zda indikované potíže s vyhledávacím 12 Těchto pět odpovědí mělo vytvořit soubor nezávislých proměnných. 13 Pak by nemohla být na začátku. 14 K přiřazení hodnot viz dále. 15 Do vyhodnocení pochopitelně nebyly zahrnuty.

7 Výsledky ankety o kvalitě internetových stránek Ústavního soudu ČR 7 nástrojem pramení primárně v jeho povaze, nebo jen v jeho zdánlivé nevstřícnosti, která zkušeným osobám nečiní potíže b) Otázka 2. Mám zkušenost s používáním jiných prostředků pro vyhledávání soudních rozhodnutí (např. ) Opět bylo usilováno o zjištění relevance obdržené odpovědi. Pomocí příkladmého výčtu obdobných webstránek (v návaznosti na otázku první) vymezovala otázka druhá referenční rámec ankety. V dotazníku byl nabídnut přímý odkaz na stránky Ústavného súdu SR, Nejvyššího soudu ČR, Evropského soudu pro Lidská práva, Evropského soudního dvora v Lucemburku, Spolkového Ústavního soudu SRN a Švýcarského Nejvyššího soudu 16. Modus a medián této otázky tvořila hodnota 2 17 ( spíše ano ). K nevyplnění došlo opět ve čtyřech případech, což je přijatelné. Zařazení otázky mělo pozitivní vliv na odpovědi na otázku sedmou (z hlediska struktury i obsahu), protože mnozí odpovídající podávali srovnávací hodnocení s nabídnutými stránkami c) Otázka 3. Vyhledávání v rozhodnutích Ústavního soudu na jeho stránkách je přehledné a snadné. Třetí otázka přímo testovala hypotézu, že na dosavadním vyhledávacím nástroji není třeba nic měnit. Otázka byla pozitivně vychýlena a u respondentů nevyvolávala potíže. Modální hodnotou, stejně jako mediánem byla odpověď 4. ( spíše ne ), tedy nejvíce respondentů, spíše nesouhlasilo s názorem, že vyhledávání v rozhodnutích Ústavního soudu na jeho stránkách je přehledné a snadné d) Otázka 4. Při vyhledávání v rozhodnutích Ústavního soudu na jeho stránkách málokdy najdu to, co potřebuji. Čtvrtá otázka naopak přímo testovala hypotézu, že webová prezentace rozhodnutí je naprosto vadná. Otázka 3. a 4. se vzájemně kontrolovaly, protože se vztahovaly k obdobným aspektům vyhledávacího nástroje. Vzhledem ke zvláštní povaze činnosti ÚS, k výše popsané metodě výběru vzorku, stejně jako k neanonymní povaze veškerých webových interakcí 18 bylo nutno zabývat se eliminací motivace respondentů dát požadovanou, resp. líbivější odpověď. Nakonec byla zvolena otázka opačné orientace, která měla zastřenou formu, tak aby byly pokud možno eliminovány automatismus odpovědí a zmíněná snaha dát 16 Odkaz na stránky Nejvyššího správního soudu, které mají mezi srovnatelnými institucemi patrně nejvyšší úroveň, zařazen nebyl, protože otázka zjišťovala zkušenosti s vyhledáváním, NSS však rozhodnutí na svých stránkách zatím nevystavil. 17 K přiřazení hodnot viz str Ubezpečuji respondenty, že byla respektována výzkumná etika a že IP adresy byly smazány.

8 8 Kapitola Příprava ankety požadovanou odpověď. (Záměrně nebyla volena formulace vždy najdu co potřebuji ani přímé opozitum nikdy nenajdu co potřebuji.) Byl zvolen mírnější výraz málokdy najdu, kde byl upřednostněn výraz málokdy, 19 před výrazem zřídka, tak aby byl podtržen uvolněný charakter otázky. To vše mělo podvědomě ulehčit vyslovení kritického názoru. 20 U této otázky došlo k největšímu počtu odmítnutí odpovědět (9, tj. 2,87 %), což může souviset s pocitem, který dva respondenty vedl k tomu, že označili tuto otázku za citově zabarvenou a požadovali její vyřazení ze sady otázek 21. Jeden z účastníků argumentoval tím, že slovo málokdy mohlo být dáno jako jedna z variant odpovědí, nikoli jako otázka, druhý, bez další argumentace požadoval jeho vypuštění 22. Příznačné je, že proti pozitivní vychýlenosti otázky předchozí neprotestoval nikdo. S přihlédnutím ke všemu uvedenému si myslím, že otázka se osvědčila. Je dobře, že byla do výzkumu zařazena 23. Pokud je dosavadní vyhledávací nástroj dostatečný, měla znít drtivá většina odpovědí určitě ne s minimem odpovědí spíše ano resp. určitě ano. Modus a medián této otázky tvořila kategorie spíše ne, tedy umírněný nesouhlas s nabízenou otázkou negativně hodnotící vyhledávací nástroj. V této souvislosti je inspirativní volná odpověď jedné respondentky, která napsala: Pokládám za poměrně složitý a nejednoznačný způsob zadávání vyhledávacích parametrů. Vyznačila jsem sice shora, že spíše vždy najdu, co hledám, ale je to se značnou časovou ztrátou ( o duševních útrapách, když to nejde, nemluvě). Tato odpověď nesvědčí pro potvrzení nulové hypotézy (na vyhledávači nic neměnit) e) Otázka 5. Stránky Ústavního soudu používám jako nejsnazší cestu pro vyhledání jeho rozhodnutí. Pátá otázka měla klíčový význam, protože zjišťovala plnění účelu webové prezentace levně 25 a pružně podávat kvalitní informace o vlastním obsahu rozhodovací činnosti 19 Je obsažen ve Slovníku spisovné češtiny. 20 O podobném využití otázek ze silnější citovou náloží, k překonání tendence volit líbivější odpověď, hovoří Miloslav Disman [Jak se dělá sociologický výzkum, Karolinum, 1993, str. 153]. 21 Možná vadila zdánlivá orientace otázky na vyhledávací schopnosti respondenta. Pokud by např. otázka zněla Vyhledávací nástroj neumožňuje nalézt potřebná rozhodnutí., šlo by o otevřenou obdobu otázky předchozí (byť ve formě negace) a nebylo by ji třeba zařazovat. 22 Příslušné pole zůstalo v dotazníku nevyplněno. 23 To však nebrání event. promýšlení dalších variant. 24 Dosavadní zkušenosti vedou k domněnce, že u určitého procenta osob, které se domnívají, že jim vyhledávač poskytl všechna rozhodnutí a přitom nemají přístup ke Sbírce nálezů a usnesení může jít o pocit klamný, protože je otázkou, odkud odjinud čerpají informace o rozsahu a obsahu rozhodovací činnosti ÚS, než z vyhledávače, který je vnímán s rozpaky. 25 Ve srovnání s cenou knižních sbírek, resp. cenou právních databází, je internet velmi levný, a to i když budou zohledněny telekomunikační poplatky (jež jsou v ČR stále vysoké).

9 Výsledky ankety o kvalitě internetových stránek Ústavního soudu ČR 9 Ústavního soudu. Prověřovala se funkčnost stránek ve velmi citlivém bodě. Vzhledem ke své důležitosti byla zařazena doprostřed dotazníkové sady. Modem a mediánem byla hodnota 4 ( spíše ne ), tedy nejvíce respondentů se shodlo na zdrženlivě negativním postoji ke stránkám jako nejsnáze dostupnému zdroji informací o rozhodovací činnosti soudu. Tyto osoby najdou jinde informace snadněji f) Otázka 6. Celkovou úroveň stránek Ústavního soudu hodnotím jako kvalitní. Šestá otázka měla zaměřit pozornost i k jiným obsahovým složkám webových stránek, než je vyhledávací nástroj, mj. též k jejich grafické podobě 26. Navozovala také neutralitu vymezení problémového okruhu pro následující volnou otázku. Čtyři osoby otázku nevyplnily. Modální hodnotou, stejně jako mediánem souboru odpovědí na tuto otázku bylo číslo 2 ( spíše ano ), tj. umírněná spokojenost. Zdálo se, že korespondence s ostatními odpověďmi je malá. Zde vznikla malá záhada 27 (viz dále) g) Otázka 7. Co by měl Ústavní soud zlepšit, popř. co postrádám (u webové prezentace a u vyhledávacího nástroje, apod.) Vzhledem k tomu, že šlo o první šetření tohoto druhu, byla zařazena jedna volná otázka, tak aby bylo získáno co nejširší spektrum podnětů a aby názory uživatelů nebyly nadměrně redukovány (měla umožnit vyjádření mimo poměrně striktní rámec nabízených odpovědí a shromáždit co největší sumu myšlenek a nápadů na doplnění informačního servisu.) Určitou roli hrála též obava z případných důsledků možných chyb, vyplývajících z nevhodné formulace otázek. Z důvodu snadnějšího vyhodnocení byli respondenti vedeni k heslovitému vyjádření v 500 znacích (odpovídá asi 10 normořádkům), prakticky však nebyl rozsah odpovědi omezen 28. Možnosti vyjádřit se ve volnější formě využívali respondenti překvapivě často - nějakou připomínku uplatnilo 138 (tj. 44%) respondentů, prázdných zůstalo 176 polí. Průměrná délka odpovědí zde byla 27 slov, resp. 157 znaků h) Otázka 8. Jsem: soudce advokát (notář) státní zástupce čekatel, koncipient, asistent, odborný pracovník zabývající se právem policista učitel právního oboru student práv někdo jiný. Osmá otázka zjišťovala profesní postavení respondentů, tak aby bylo mimo jiné zjištěno, kdo má zájem o stránky ÚS a zde vystavená rozhodnutí. Kategorie byly voleny jednak s přihlédnutím k procesní povaze řízení před ÚS a jednak zkušenostním 26 Nutnost změny grafické podoby stránek byla prvotním impulsem ke snaze o změnu stránek. 27 A velká výzva pro interpretační schopnosti. 28 Ostatně jeden respondent to vyzkoušel a zadal do volného pole přes znaků písmen m a i. 29 Vypočítáno dle údajů nástroje Statistika dokumentu editoru MS Word a vydělením počtem odpovědí.

10 10 Kapitola Příprava ankety odhadem typových okruhů osob, které musí často pracovat s rozhodnutími ÚS. Kategorie nebyly plně disjunktivní, protože např. u učitelů právních oborů je typický souběh jejich profese s profesí další (advokát, soudce, státní zástupce). Vycházelo se z předpokladu, že respondenti budou schopni přiklonit 30 se k té profesní kategorii, v rámci níž převážně pracují s rozhodnutími ÚS (dva tázaní upozornili, že kombinují profesi učitel koncipient, resp. učitel - st. zástupce.) Nevyplněny zůstaly dva dotazníky, další problémy se nevyskytly. Modální kategorií byli studenti, medián 31 tvořila kategorie čekatel, koncipient, asistent, odborný pracovník zabývající se právem. Výhledově lze uvažovat o změnách, např. o zavedení kategorie publicista, resp.novinář zabývající se justicí i) Otázka 9. Je mi: 0-19let 20-24let 25-34let 35-44let 45-54let 55+ Devátá otázka zjišťovala věk. Kategorie byly voleny v zásadě desetileté, přičemž spodní a horní hranice byla širší, tak aby byla respektována jednak věková struktura osob odborně využívajících rozhodnutí ÚS a jednak věková struktura uživatelů internetu. Bylo sporné, kde nastavit spodní úroveň. Přihlédnutí k procesním předpisům velelo začít někde u 24 let, což při obecné věkové struktuře uživatelů internetu hrozilo marginalizací velkého počtu odpovědí. Navíc již bylo řečeno, že anketa nemířila jen na právní profesionály. Proto byla vložena mezikategorie let, která byla pětiletá. Zde by totiž použití desetiletého rozmezí zahrnovalo velmi nesourodou skupinu. Kategorie a 55 a více let nakonec zůstaly nezastoupeny. Ukázalo se (opačně s úvodním předpokladem), že respondenti nijak nevybočují z typické věkové struktury uživatelů internetu. Tyto kategorie lze výhledově spojit a bylo by lze uvažovat o rozdělení kategorií a let. Modální kategorií, stejně jako mediánem byla kategorie let. Pouze dva respondenti tuto otázku nevyplnili j) Otázka 10. Jsem: žena muž. Desátá otázka, stejně jako dvě předchozí, zjišťovala socio-demografický status respondentů. Měly pomoci odhalit případné jednostrannosti ve výběru vzorku. Jde o otázku s druhým největším počtem nevyplněných odpovědí Naštěstí však respondenti otázku většinově neignorovali a umožnili tak, na základě srovnání s jinými výzkumy (viz níže), posoudit reprezentativnost ankety. Modus a medián tvořila kategorie muž. 30 Zavedení možnosti označení více než jedné profese nebylo (pro statistické vyhodnocení) praktické. 31 Při seřazení kategorií zleva doprava tak jak jsou uvedeny v záhlaví otázky. 32 To již bylo signalizováno v průběhu testování dotazníku uvnitř ÚS.

11 Výsledky ankety o kvalitě internetových stránek Ústavního soudu ČR Přiřazení čísel jednotlivým odpovědím a popisná statistika Pro potřeby statistické analýzy bylo u odpovědí na otázky první až šestou provedeno následující přiřazení hodnot odpovědí: určitě ano ~1, spíše ano ~ 2, spíše ne ~ 4, určitě ne ~5, nevyplněno ~ 3. Tento postup přiblížil význam střední hodnoty běžnému chápání tím, že převedl hodnocení do školní škály. U odpovědi na čtvrtou otázku bylo přirozeně provedeno rekódování, tak aby měly odpovědi stejnou orientaci: určitě ano ~ 5, spíše ano ~ 4, spíše ne ~ 2, určitě ne ~ 1, nevyplněno ~3 (odpověď 4.) 33 Než postoupíme dále, bude vhodné dosud uvedené údaje přehledně shrnout. Tabulka č. 1: Popisná statistika Otázka Medián asistent muž Modus student muž Směr. odchylka 36 0,994 1,390 1,315 1,231 1,468 1, Hladina spolehlivosti (95,0%) 37 0,111 0,155 0,147 0,139 0,164 0, Počet vyplněných Počet odmítnutých odpovědí Stř. hodnota 1,639 2,487 3,193 3,003 3,032 3, Chyba stř. hodnoty 0,056 0,079 0,075 0,071 0,083 0, Zdroj: Nástroj Analýza dat - popisná statistika MS EXCEL Poslední dva řádky přitom otevírají bránu k další kapitole, která je věnována analýze četností. Střední hodnota, průměrná známka (s uvedenou chybou) umožňuje získat jasnější představu o hodnocení stránek souborem respondentů. Z řádků Počet vyplněných a Počet odmítnutých odpovědí lze usoudit, že soubor odpovědí byl ze statistického hlediska velmi nízký. To podstatně omezilo možnost nasazení původně uvažované analýzy sofistikovanými nástroji analytické statistiky. 33 Odpovědi na 8. až 10. otázku měly povahu nominálních proměnných a jejich ordinalizace nepřinesla žádné významné výsledky. 34 Pokud seřadíme všechny odpovědi podle velikosti, je tato hodnota uprostřed takto seřazeného souboru odpovědí. 35 Jde o odpověď s nejvyšší četností výskytu. 36 Vypovídá o tom, jak dobře průměr charakterizuje populaci. Měří tak homogennost souboru. 37 Hladina spolehlivosti pro střední hodnotu s významností 5 %.

12 12 Kapitola Četnosti výskytů jednotlivých odpovědí (grafy) 2. Četnosti výskytů jednotlivých odpovědí (grafy) 2.1 Popis respondentů 2.1. a) Poučenost respondentů (otázky 1. a 2.) Téměř devět desetin respondentů se označilo za osoby často 38 pracující s právními databázemi. Graf č. 1: Odpovědi na otázku 1. "Elektronické právní databáze používám prakticky neustále při své práci. " určitě ano 60% spíše ano 29% určitě ne 1% spíše ne 10% A tři pětiny respondentů měly zkušenosti s vyhledávacími nástroji jiných soudů. Graf č. 2: Odpovědi na otázku 2. "Mám zkušenost s používáním jiných prostředků pro vyhledávání soudních rozhodnutí" spíše ne 26% určitě ne 9% určitě ano 31% Na základě četností jednotlivých odpovědí u těchto dvou sebezařazení lze uzavřít, že respondenti hodnotící stránky Ústavního soudu patřili mezi osoby, které znají specifika právních databázových systémů a umí vyhledávat v internetových vyhledávačích soudních rozhodnutí. Z tohoto hlediska šlo o velmi relevantní vzorek a požadavek účelového zaměření na znalou populaci byl splněn. spíše ano 34% 38 Respondenti udávající odpověď spíše ano nebo určitě ano soudí, že je neustále používají.

13 Výsledky ankety o kvalitě internetových stránek Ústavního soudu ČR b) Struktura respondentů dle profese, věku a pohlaví (otázky 8., 9. a 10.) Nejvíce zastoupenou skupinou byli studenti právnických fakult, těsně následovaní skupinou právních odborníků pomocných právních profesí, do níž byli zahrnuti čekatelé, koncipienti, asistenti soudců 39, odborní právní pracovníci apod. Obě skupiny dohromady tvořily tři pětiny souboru. Překvapivě málo byli zastoupeni učitelé práva 40 a soudci, každá skupina tvořila jednu třiatřicetinu souboru, což je dvakrát méně než u státních zástupců, kteří tvořili jednu šestnáctinu. Graf č. 3: Profese respondentů. ostatní 12% student práva 31% učitel práva 3% soudce 3% policista 1% advokát 14% státní zástupce 6% čekatel 30% Naopak advokáti 41 představovali téměř jednu sedminu souboru. Není naším úkolem zabývat se příčinou této proporční skladby. Vypovídá pouze o tom, jak byl vzorek složen a protože nebyla k dispozici referenční data o tom, jak často tyto profesní skupiny užívají internet, nelze ani ověřit, za zde nedošlo ke zkreslení. Jiná situace je u struktury vzorku dle pohlaví a věku. Zde referenční data existovala. 42 Srovnání potvrdilo internet jako generační zdroj informací, využívaný téměř třikrát více muži než ženami. Třem čtvrtinám uživatelů je méně než 35 let. Vzorek nebyl vzhledem k populaci deformován. Graf č. 4: Věk respondentů Graf č. 5: Zastoupení mužů a žen 55+ let let 0% let 0% 24% 0-19 let 1% let 32% žena 26% let 43% muž 74% 39 Asistenti s právnickým vzděláním nyní pracují na Nejvyšším soudu, Nejvyšším správním soudu a Ústavním soudu. 40 Pokud však přihlédneme k absolutnímu počtu soudců a učitelů, nejde o špatný výsledek. 41 Do této skupiny, byli v souladu s úpravou zákona o Ústavním soudu zahrnuti i notáři, ale je vysoce pravděpodobné, že byli zastoupeni zcela okrajově. 42 K věkové struktuře srov: Network Media service: Uživatelé českého internetu pod drobnohledem, listopad Ženy tvoří 28% uživatelů internetu a 76% uživatelů je méně než 35 let. (Tato strukturní data jsou potvrzována i jinými studiemi, avšak jen tato byla v daném čase na internetu volně dostupná.)

14 14 Kapitola Četnosti výskytů jednotlivých odpovědí (grafy) 2.2 Hodnotící odpovědi 2.2. a) Srozumitelnost a efektivita vyhledávacího nástroje (otázky 3. a 4.) Z hlediska porovnání umírněných spíše odpovědí, jsou názory vyrovnané. Zaujme však relativně vysoký podíl odpovědí s jistotou označujících vyhledávání v rozhodnutích za nepřehledné, resp. nesnadné, kterých je dvakrát tolik než osob, které vyhledávání s jistotou označily za přehledné a snadné. Graf č. 6: Odpovědi na 3. otázku "Vyhledávání v rozhodnutích Ústavního soudu na jeho stránkách je přehledné a snadné." určitě ne 17% určitě ano 8% spíše ne 38% Nulová hypotéza, že není třeba vyhledávač měnit (popř. jen lépe instruovat uživatele), není těmito výsledky potvrzována. Čtvrtá otázka měla testovat hypotézu, že webová prezentace rozhodnutí je naprosto vadná. Celkový poměr kladných a záporných odpovědí na čtvrtou otázku je vyrovnaný a to i v obou protikladných podkategoriích. Zdánlivě zde výzkum nepřinesl nic vypovídajícího. Ale to platí jen pokud se nepodíváme na znění otázky. Tato otázka byla negativně vychýlena. Přihlédneme-li k této vychýlenosti otázky, pak musíme konstatovat, že každý druhý uživatel při hledání v rozhodnutích spíše neuspěje. To je velmi nepříjemné, zejména když každý jedenáctý respondent s jistotou tvrdí, že při vyhledávání v rozhodnutích málokdy najde to, co potřebuje. spíše ano 37% Graf č. 7: Odpovědi na 4. otázku. "Při vyhledávání v rozhodnutích Ústavního soudu na jeho stránkách málokdy najdu to, co potřebuji." určitě ne 8% určitě ano 9% spíše ne 42% spíše ano 41% Tento fakt nemůže zvrátit ani téměř shodný počet osob zastávající přesně opačný názor - úspěšní musí být všichni.

Monitoring problematiky dětí se zdravotním postižením v České republice 2010

Monitoring problematiky dětí se zdravotním postižením v České republice 2010 Monitoring problematiky dětí se v České republice 2010 1 ISBN 978-80-902847-6-0 2 Lidé mají své hvězdy, jenže ty nejsou stejné. Těm, kdo cestují, jsou průvodci. Pro druhé nejsou ničím jiným než malými

Více

Analýza potřebnosti a využívání environmentálních poraden a poradců na území České republiky

Analýza potřebnosti a využívání environmentálních poraden a poradců na území České republiky Analýza potřebnosti a využívání environmentálních poraden a poradců na území České republiky Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Odbor environmentálního vzdělávání Odbor fondů

Více

MAPA ŠKOLY. pro základní školy SOUHRNNÁ ZPRÁVA

MAPA ŠKOLY. pro základní školy SOUHRNNÁ ZPRÁVA MAPA ŠKOLY pro základní školy Tento materiál obsahuje komentované souhrnné výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy a podrobný návod ke studiu a interpretaci výsledků jednotlivých zúčastněných

Více

Internetová prezentace školy Posuzovací arch. Josef Lukas, Jan Mareš

Internetová prezentace školy Posuzovací arch. Josef Lukas, Jan Mareš Intertová prezentace školy Posuzovací arch Josef Lukas, Jan Mareš 28 Intertová prezentace školy Posuzovací arch Josef Lukas, Jan Mareš Intertová prezentace školy. Posuzovací arch. Josef Lukas, Jan Mareš

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Miloslava Cézová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Miloslava Cézová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Miloslava Cézová Univerzita Pardubice Fakulta Ekonomicko správní Vytvoření vstupního dotazníku pro předmět ZIT Miloslava Cézová Bakalářská

Více

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)...

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... OBSAH 1 SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... 2 1.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE... 2 1.2 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE... 2 1.3 ROZSAH PRÁCE... 3 1.4 TÉMA, NÁZEV A ZADÁNÍ PRÁCE... 3 2 OBSAH A STRUKTURA... 4 2.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE...

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou Bc. Pavla Stachová Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY Pro Asociaci Public Relations Agentur připravila advokátní kancelář ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Obsah 1. Úvod... 3 2. Předmět veřejné

Více

DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY?

DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY? DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY? Jan Mareš, Josef Lukas, Stanislav Ježek, Adam Chalupníček Fakulta sociálních studií Masarykova Univerzity Při

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Vít Richter Zlata Houšková Marta Hejhálková, Národní knihovna ČR 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Výstup z projektu podpory jakosti č. 4/12/2004. GfK Praha a Incoma Consult kolektiv autorů

Výstup z projektu podpory jakosti č. 4/12/2004. GfK Praha a Incoma Consult kolektiv autorů M O D E LY M Ě Ř E N Í A Z L E P Š O V Á N Í S P O K O J E N O S T I Z Á K A Z N Í K Ů O D T E O R I E K P R A X I Výstup z projektu podpory jakosti č. 4/12/2004 GfK Praha a Incoma Consult kolektiv autorů

Více

www.dobryweb.cz Studie webů automobilek duben 2006

www.dobryweb.cz Studie webů automobilek duben 2006 Studie webů automobilek duben 2006 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz Obsah 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ 4 1.1 KVALITA OBSAHU

Více

OBSAH: 3. Soulad evropských standardů s aktuální situací. 4. Návrh doporučení pro tvorbu aktualizací výročních zpráv a dlouhodobých záměrů

OBSAH: 3. Soulad evropských standardů s aktuální situací. 4. Návrh doporučení pro tvorbu aktualizací výročních zpráv a dlouhodobých záměrů Vnitřní hodnocení na vysokých školách (Analýza výročních zpráv a dlouhodobých záměrů vysokých škol) dílčí zpráva v rámci projektu CSVŠ č. LS 0316 Hodnocení kvality vysokých škol Řešitelé: Václav Vinš,

Více

Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů

Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů Manuál o účasti veřejnosti při přípravě právních předpisů Mgr. Vendula Povolná, program Legislativa září 2007

Více

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů DUBEN 2010 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Vymezení základních pojmů... 3 2 Důvody zapojování veřejnosti... 5 2.1 Příprava na zapojení konzultovaných

Více

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP Tato analýza byla zpracována v rámci systémového projektu MPSV ČR zaměřeného na zvýšení efektivnosti nástrojů podpory zaměstnávání OZP a je součástí souboru výstupů, které budou základem pro další budoucí

Více

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců Spokojenost zaměstnanců Manuál pro měření a vyhodnocení úrovně spokojenosti zaměstnanců Výzkumný Ústav Práce a Sociálních Věcí Research Institute for Labour and Social Affairs 2007 Vydal Výzkumný ústav

Více

Manažerské standardy ve veřejné správě (Úvod ke kompetenčnímu managementu)

Manažerské standardy ve veřejné správě (Úvod ke kompetenčnímu managementu) Manažerské standardy ve veřejné správě (Úvod ke kompetenčnímu managementu) Výstup z projektu podpory jakosti č. 2/9/2005 Autoři publikace: František Krontorád, Milan Trčka Národní informační středisko

Více

Uplatňování cizinecké legislativy v praxi: pracovní zpráva z výzkumu

Uplatňování cizinecké legislativy v praxi: pracovní zpráva z výzkumu Uplatňování cizinecké legislativy v praxi: pracovní zpráva z výzkumu Jan Morávek, Jan Urban a kol. www.llp.cz Tento pracovní text není určen k publikaci. Informace a názory v něm obsažené se nemusí shodovat

Více

Editorial Co najdete v tomto čísle?

Editorial Co najdete v tomto čísle? 2010/12 3 1 Ve třetím čísle našeho bulletinu se zaměříme na volbu evaluačních nástrojů a jejich vhodnost pro zjištění, jak se vám daří plnit své aktuální cíle. Editorial Co najdete v tomto čísle? Obsah

Více

Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci

Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci Autoři práce: PhDr. Klára Bendová PhDr. Martin Dolejš,

Více

Testování uživatelského prožitku instalátoru linuxové distribuce

Testování uživatelského prožitku instalátoru linuxové distribuce Masarykova univerzita FAKULTA INFORMATIKY Testování uživatelského prožitku instalátoru linuxové distribuce DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Filip Kosík Brno, 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním

Více

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Metody výzkumu Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl

Více

Studie webů politických stran

Studie webů politických stran Studie webů politických stran Vypracovalo poradenské centrum Dobrý web Duben 2006 1 Obsah 1 OBSAH... 1 SHRNUTÍ... 4 1.1 DOSTUPNOST A PŘEHLEDNOST NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH INFORMACÍ... 4 1.2 PROPAGACE STRANY A VOLEBNÍCH

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI Klára Bendová, Martin Dolejš, Miroslav Charvát, Marek Kolařík, Olga Pechová,

Více

Ipsos Tambor pro Státní fond životního prostředí ANALÝZA BARIÉR OPŽP Z HLEDISKA ŽADATELŮ A PŘÍJEMCŮ DOTACÍ V LETECH 2007-2009

Ipsos Tambor pro Státní fond životního prostředí ANALÝZA BARIÉR OPŽP Z HLEDISKA ŽADATELŮ A PŘÍJEMCŮ DOTACÍ V LETECH 2007-2009 Ipsos Tambor pro Státní fond životního prostředí ANALÝZA BARIÉR OPŽP Z HLEDISKA ŽADATELŮ A PŘÍJEMCŮ DOTACÍ V LETECH 2007-2009 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA REVIDOVANÁ OBSAH Slovníček pojmů 3 1. Cíle a metodologie projektu.

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

Evaluace lokálního partnerství Mělnicko

Evaluace lokálního partnerství Mělnicko Evaluace lokálního partnerství Mělnicko provedená v rámci zakázky Evaluace v lokálních partnerstvích v lokalitách z roku 2011 Centrum pro společenské otázky SPOT, o.s. Petr Kučera Jakob Hurrle Lucie Trlifajová

Více

ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT. Jana Borůvková

ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT. Jana Borůvková ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT Jana Borůvková 2013 Jana Borůvková ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 1. vydání ISBN 978-80-87035-80-1

Více