ZNALECKÝ POSUDEK č. 3376/296/2014 o obvyklé ceně podílu společníka ve společnosti SAMSOMA, s.r.o., se sídlem Na strži 1003/20, Praha 4.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK č. 3376/296/2014 o obvyklé ceně podílu společníka ve společnosti SAMSOMA, s.r.o., se sídlem Na strži 1003/20, Praha 4."

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3376/296/2014 o obvyklé ceně podílu společníka ve společnosti SAMSOMA, s.r.o., se sídlem Na strži 1003/20, Praha 4. Objednatel posudku: JUDr. Milan Makarius, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha-západ Plzeňská 298/276, Praha 5 Účel posudku: Podle stavu ke dni: Vypracoval: Stanovení ceny obvyklé pro účely exekuce vedené JUDr. Milanem Makariusem, soudním exekutorem pod sp. zn. 156 EX 1166/13 Ing. Václav Zvěřina, CSc., Skořepka 7, Praha 1 telefon: Posudek obsahuje 7 stran textu, včetně titulního listu a 7 stran příloh. Objednateli se předává ve 4 vyhotoveních. V Praze dne

2 1. ÚVOD Účel ocenění Znalec byl pověřen stanovením obvyklé ceny podílu společníka ve společnosti SAMSOMA, s.r.o. Ocenění je vypracováno ke dni Jeho cílem bylo určit hodnotu podílu povinné jako společníka pro účely exekučního řízení Obecné předpoklady a omezující podmínky pro vypracování posudku Znalecký posudek je vypracován v souladu s následujícími obecnými předpoklady a omezujícími podmínkami: Nebyla provedena žádná šetření směřující k ověření pravosti a správnosti předaných podkladů a informací o vlastnictví oceňovaných majetků a znalec proto neodpovídá zejména za: a) Pravost a platnost vlastnických nebo jiných věcných práv k oceňovaným majetkům. b) Pravost a platnost práv k cizím věcem a nájemních vztahů k nim, jejichž existence má nebo by mohla mít vliv na provedené ocenění. Vlastnictví majetku vedeného v účetnictví společnosti bylo osvědčeno formou předaných podkladů statutárními zástupci společnosti, Znalec vycházel z toho, že informace získané z klientem předložených podkladů pro zpracování znaleckého posudku byly věrohodné a správné a nebyly tudíž ve všech případech z hlediska jejich přesnosti a úplnosti ověřovány. Znalec zpracoval znalecký posudek podle podmínek existujících na trhu v době jeho provádění a neodpovídá za případné nestandardní změny v podmínkách trhu, ke kterým by došlo po předání ocenění. Hodnota obchodního podílu v tomto znaleckém posudku stanovená respektuje právní předpisy v oblasti cen, financování, účetnictví a daní, které měly platnost v době zpracování. Veškeré výpočty a stanovené hodnoty jsou v cenách bez DPH. Závěry posudku jsou platné pouze k vyznačenému období a pouze pro uvedený účel. Znalec nemá žádné současné ani budoucí zájmy na majetku, který je předmětem tohoto znaleckého posudku Spolupráce objednatele při zpracování posudku Objednatel poskytl nezbytnou součinnost při předkládání podkladů, poskytl znalcem požadované podklady a nezbytnou součinnost při oceňování majetku. 2

3 2. NÁLEZ Základní údaje o společnosti Název společnosti: SAMSOMA, s.r.o. Sídlo společnosti: Na Strži 1003/20, Praha 4 Identifikační číslo: Právní forma: Společnost s ručením omezeným Rejstříkový soud: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka Statutární orgán: Ing. Václav Vydra jednatel Jiří Krump - jednatel Společníci: Renata Krumpová, Praha 4, Na strži čp. 1003/20 Ing. Daniel Vydra, Praha 4, Na strži čp. 1003/20 Václav Kisvetr, Praha 4, Na strži čp. 1003/20 Jaroslav Krůta, Praha 4, Na strži čp. 1003/20 Terezie Antošová, Praha 4, Na strži čp. 1003/20 Jiří Krump, Praha 4, Na strži čp. 1003/20 Předmět podnikání: nájem bytů a nebytových prostor Základní kapitál ,- Kč ke dni Základní údaje o oceňovaném majetku Předmětem ocenění je hodnota obchodního podílu 35/210 ve společnosti SAMSOMA, s.r.o., Praha 4, Na strži čp. 1003/ OCENĚNÍ Volba způsobu ocenění Ocenění je prováděno ve smyslu zákona o kolektivním investování. Z hlediska obchodních vztahů a zvyklostí této podmínce vyhovuje pojetí ceny obvyklé. Za cenu obvyklou budeme v tomto případě považovat cenu tržní, tak jak je definována mezinárodními oceňovacími standardy. Tržní hodnota je odhadem finanční částky a je definována v souladu s Evropským sdružením odhadců TEGOVA (The European Group of Valuers) a s mezinárodním oceňovacím standardem, který zpracoval mezinárodní výbor pro standardy oceňování IVSC (International Valuation Standards Committee) jako odhadovaná částka, za kterou by měly být majetky k datu ocenění směněny v transakci bez osobních vlivů mezi dobrovolně kupujícím a dobrovolně prodávajícím, po patřičném průzkumu trhu, na němž účastníci jednají informovaně, rozvážně a bez nátlaku. Tržní hodnota odráží kolektivní vnímání trhu a tržní procesy a tvoří základ pro oceňování většiny zdrojů v tržních ekonomikách. Podstatné je, že předmět ocenění je penězi ocenitelný a převoditelný, majetková hodnota je hospodářsky využitelná. Význam pojmu cena obvyklá je pro dané ocenění i v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku v platném znění. Pro stanovení hodnoty obchodního podílu ve společnosti lze použít následující elementární oceňovací metody a přístupy: Metody výnosové 3

4 Metody zjištění věcné hodnoty majetkové Metoda účetní hodnoty Metoda likvidační Metoda porovnání Aplikace metod (porovnání několika oceňovacích metod) Metody výnosové Teoretickým základem oceňování výnosovými metodami je tvrzení, že hodnota majetku je rovna současné hodnotě očekávaných čistých výnosů tohoto majetku plynoucích a to v průběhu období, po které bude majetek vlastněn. Jedná se o vztah mezi tokem čistých peněžních příjmů a cenou. Investor nemá ve skutečnosti zájem nakupovat hmotnou podstatu, ale zajištěný tok čistých příjmů. Tento tok příjmů může být odvozen buď ze současného využití oceňovaného majetku, nebo úvahou o jeho možném, nicméně reálném využití v budoucnosti, které se může od využití současného lišit. Metoda likvidační je speciální varianta výnosové metody, kdy je zjišťován potenciální výnos formou zpeněžení buď jednotlivých majetkových položek, nebo likvidovaného celku. Metody zjištění věcné hodnoty - majetkové Tento způsob ocenění je založen na principu pojetí náhrady. Teoretickým základem při oceňování majetku dále popsanými metodami je tvrzení, že perspektivní kupující nebude ochoten platit za tento majetek víc, než by činily náklady na jeho pořízení. Při tomto způsobu ocenění je oceněna každá majetková složka a součet těchto jednotlivých cen pak dává souhrnné ocenění aktiv podniku, od nichž se odečtou všechna dluhy a závazky a výsledkem je hodnota vlastního čistého obchodního majetku, stanovená věcnou metodou k datu ocenění a za předpokladu, že podnik bude pokračovat ve své činnosti. Metoda účetní hodnoty Metoda účetní hodnoty se opírá především o informace zjištěné v účetnictví. Český účetní systém je založen na principu historických cen, tj. na oceňování ve skutečných pořizovacích cenách. Tento způsob oceňování upravuje zákon o účetnictví a podrobněji usměrňují Postupy účtování. Koncepce účetnictví na bázi historické ceny se považuje za záruku průkaznosti a větší objektivity účetních výkazů, protože skutečná pořizovací cena se dá v naprosté většině doložit doklady. Na druhé straně jsou však nesporné nedostatky v nahlížení na účetní hodnotu podniku, neboť vyjadřuje pouze statický stav s hlavním akcentem na rozložení majetku. Metoda porovnání Tato metoda pro ocenění majetku je založena na srovnání předmětného majetku (nebo obchodního podílu) s obdobnými majetky, jejichž ceny byly v nedávné minulosti na trhu realizovány a jsou známé. Aplikace metod Každý odhad tržní hodnoty je obecně zatížen jistou mírou subjektivismu, ať už z pohledu znalce, volby použitých oceňovacích metod, nebo změn působících v souvislosti s vývojem lokálních, ale i globálních tržních podmínek. Je proto žádoucí, aby tržní ocenění bylo v některých případech provedeno v modelu, který vychází z předností a nedostatků dvou nebo více základních přístupů, resp. oceňovacích metod. Platí však pravidlo, že volbě oceňovací metody by neměl být podřízen výsledek ocenění. 4

5 3. 2. Závěr k volbě metody ocenění Při volbě metody ocenění vycházíme ze skutečnosti, že oceňovaný obchodní podíl je definován jednotlivými položkami aktiv a pasiv. Ze struktury finančních výsledků společnosti SAMSOMA, s.r.o. je patrné, že pro výpočet hodnoty společnosti (obchodního podílu) je optimální použít majetkové ocenění. Pro použití metody porovnávací by bylo možné alespoň rámcově hodnotit srovnatelné údaje např. na úrovni poměrových ukazatelů (ROE, ROA, tržby/zisk). Vytvořit databázi poměrových ukazatelů by v tomto případě bylo reálné, nebudou však k dispozici ceny srovnatelných podniků, nebo ceny jejich akcií. Z posuzovaných možností ocenění lze tudíž preferovat metodu majetkovou v klasickém pojetí. Samotnou hodnotu jednotlivých majetků (aktiv, pasiv) lze provést odborným posouzením a porovnáním. Pro ocenění obchodního podílu ve společnosti SAMSOMA, s.r.o. použijeme výsledek metody majetkové Výpočet ocenění hodnota společnosti SAMSOMA, s.r.o. Společnost SAMSOMA, s.r.o. dle finančních výkazů (výkaz zisku a ztráty) prováděla v roce 2013 obchodní činnost a vykázala provozní výsledek hospodaření ve výši 2 000,- Kč. Výsledek hospodaření za účetní období byl: 0,- Kč. Výnos společnosti tvoří úroky z běžného účtu a nájemné společníků. Společnost vytváří formou vkladů společníků dlouhodobou zálohu (fond oprav). V kapitole 3.2 jsou uvedeny důvody pro použití metody majetkové při ocenění. Jednotlivé účetní položky aktiv a pasiv jsou individuálně posouzeny na základě dostupných informací a stanovena majetková hodnota. Rozdíl přeceněných aktiv mínus cizí pasiva představuje hodnotu vlastního kapitálu hodnotu 100% obchodního podílu. Dlouhodobý hmotný majetek byl pořízen na základě kupní smlouvy ze dne Pořizovací cena obytného domu: ,- Kč pozemek: ,- Kč technické zhodnocení: ,- Kč Základní kapitál: ,- Kč Zákonný rezervní fond: ,83 Kč Odpisové plány a použité odpisové metody: 5. skupina-pouze daňové Účetní hodnoty jsou převzaty z rozvahy společnosti SAMSOMA, s.r.o. k Jelikož předmětem ocenění je obchodní podíl ve společnosti SAMSOMA, s.r.o. ve vlastnictví povinné Terezie Antošové, bude výsledná 100% hodnota přepočtena velikostí podílu ve výši 35/210 hodnoty. Přepočet je proveden jako prostý podíl bez dalších vlivů (majorita/minorita). Pol. Účetní hodnota AKTIVA % Majetková hodnota AKTIVA AKTIVA CELKEM (tis.kč) B. Dlouhodobý majetek BI. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 BII. Dlouhodobý hmotný majetek % BIII. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 C. Oběžná aktiva CI. Zásoby 0 0 CII. Dlouhodobé pohledávky 0 0 CIII. Krátkodobé pohledávky % 50 CIV. Krátkodobý finanční majetek % 229 5

6 DI. Časové rozlišení 7 7 Pol. PASIVA % PASIVA PASIVA CELKEM (tis.kč) A Vlastní kapitál AI Základní kapitál AII Kapitálové fondy AIII Rezervní fondy AIV Výsledek hospodaření minulých let AV Výsledek hospodaření běžného 0 0 účetního období B Cizí zdroje % 232 BI Rezervy 0 0 BII Dlouhodobé závazky % 178 BIII Krátkodobé závazky % 54 BIV Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 CI Časové rozlišení 0 0. Účetní hodnota Majetková hodnota VLASTNÍ KAPITÁL 100% obchodní podíl Výsledná hodnota podílu 35/ Pro stanovení tržní hodnoty společnosti je nutné ale vycházet ze skutečnosti, že podstatu majetku tvoří dlouhodobý majetek vyjádřený hodnotou bytového domu. Vlastní vznik společnosti a její hospodaření je nerozlučně spojený s jeho existencí. Ke stanovení tržní hodnoty domu znalec navrhuje vycházet z jeho skladby. Bytový dům má šest bytových jednotek. Podlahová plocha všech bytů je stejná, jako jsou stejné obchodní podíly jednotlivých společníků. Ke stanovení tržní hodnoty obchodního podílu jednoho ze společníků postačí zjistit tržní hodnotu majetku spojeného s vlastnictvím tohoto podílu. Protože je v domě 6 stejných bytů potom podíl 35/210 = 1/6 je právě tržní hodnota tohoto bytu. Stanovení tržní hodnoty bytu Byt paní Antošové má ev.č. 4 o velikosti 2+1 je umístěn ve 2. NP bytového domu č.p. 1003/20. Dům je situován v řadové zástavbě ulice, v Praze 4-Krči, v ulici Na Strži. Okolní zástavbu tvoří bytové domy. Bytový dům má 1PP a 3 NP. Technický popis domu a bytu Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Stropy železobetonové. Střecha je sedlová s krytinou pálenou. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové. Venkovní omítky břízolitové. Klempířské konstrukce z plechu FeZn. Dveře v bytě jsou standardní, typové do ocelových zárubní, okna zdvojená dřevěná. Podlahy PVC a z keramické dlažby. Vytápění centrální. V kuchyni je kuchyňská linka a plynový sporák. Koupelna s vanou a umyvadlem a WC. Přípojky inženýrských sítí vody, kanalizace, plynu a el. energie. Stáří bytového domu je odborným odhadem asi 60 let. Byt je v původním stavu, běžná údržba je prováděna. 6

7 Byt i bytový dům je ve vlastnictví společnosti SAMSOMA, s.r.o. Paní Terezie Antošová byt užívá na základě nájemní smlouvy ze dne Nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Podle výpisu z obchodního rejstříku firmy SAMSOMA, s.r.o. ze dne je paní Terezie Antošová společnicí této obchodní firmy s obchodním podílem ve výši 35/210. Dispozice bytu 2+1: Popis Výměra v m 2 Pokoj 1 Pokoj 2 Kuchyně Koupelna WC Předsíň Podlahová plocha bytu 53,00 Sklep Výměry pro ocenění Byt ev.č.4 v bytovém domě č.p. 1003/20 Podlahová plocha bytu: 53,00 m 2 (dle informace jednatele společnosti SAMSOMA pana Václava Vydry) Tržní hodnota stanovená porovnávací metodou Pro ocenění nemovitosti porovnávacím způsobem je nutné zjistit ceny srovnatelných nemovitostí v dané lokalitě, nebo lokalitách blízkých, které jsou realizované v době ne delší než tři měsíce. V našem případě se nemovitost nachází v Praze 4-Krč. Poptávka a nabídka nemovitostí je monitorována realitními kancelářemi a je známá z tisku, odborných časopisů i na internetových stránkách. Z aktuální nabídky vybral znalec 3 srovnatelné byty, které uvádí v následujícím přehledu: Pro výpočet porovnávací hodnoty nemovitosti byly vybrány obdobné, aktuálně nabízené byty v dané lokalitě. 1) Prodej bytu 2+1 Praha 4-Krč Cena: ,- Kč Lokalita: Praha 4-Krč, ul. Kremličkova Číslo zakázky: Stav objektu: dobrý Datum aktualizace: Budova: cihlová, 1PP a 5NP Podlaží umístění: 2. NP Užitná podlahová plocha: 70 m 2 Vlastnictví: družstevní Sklep: 8m 2 Voda: dálkový vodovod Topení: ústřední dálkové Kanalizace: veřejná kanalizace Elektřina: 230V Popis: Prodej bytu 2+1 ve 2.NP v ulici Kremličkova v Praze 4-Krč. Byt je kompletně zařízen. Podlahy tvoří zachovalé parkety s kobercem. Udržovaný byt v původním stavu. RK: M&M reality holding, Praha 7

8 2) Prodej bytu 2+1 Praha 4 Cena: ,- Kč Lokalita: Praha 4-, ul. Michelská Číslo zakázky: ETP08662 Stav objektu: velmi dobrý Datum aktualizace: Budova: cihlová Podlaží umístění: 1. NP Užitná podlahová plocha: 52 m 2 Vlastnictví: osobní Sklep: 2 m 2 Voda: dálkový vodovod Kanalizace: veřejná kanalizace Topení: ústřední dálkové Plyn: plynovod Elektřina: 230V Popis: Prodej bytu 2+1 v Praze 4, Michelská. Byt byl před lety částečně rekonstruovaný, plastová okna. Koupelna s vanou, WC samostatné. Podlahy parkety a dlažba. V kuchyni je kombi sporák a myčka. K metru Budějovická 7min. pěší chůze. RK: I.E.T. Reality, s.r.o., Praha, Staré Město 3) Prodej bytu 2+1 Praha 4-Krč Cena: ,- Kč Lokalita: Praha 4-Krč, ul. Kremličkova Číslo zakázky: N47300 Stav objektu: dobrý Datum aktualizace: Budova: cihlová, 5 NP Podlaží umístění: 4. NP Užitná podlahová plocha: 70 m 2 Vlastnictví: družstevní Sklep: 8 m 2 Voda: dálkový vodovod Topení: ústřední dálkové Odpad: veřejná kanalizace Elektřina: 230V Popis: Prodej bytu 2+1 v Praze 4-Krč. Byt je po částečné rekonstrukci v r. 2012, má plastová okna s orientací na JZ. Jádro je zděné. Podlahy parkety a keramická dlažba. Dostupnost MHD 1 min. zastávka BUS Krčská, 4 min. metro Budějovická. RK: PATOMA reality, Praha-Nové Město Metodika ocenění: 1. Nabídková cena porovnávací nemovitosti je upravena koeficientem nabídkových cen, koeficientem polohy a koeficientem stavebně technického stavu. 2. Zjištěnou cenu upravíme koeficientem nabídkových cen, vzhledem k tomu, že se jedná o ceny z nabídky realitních kanceláří a cena realizovaná při prodeji může být dle našich zkušeností nižší o 10 až 15 %. 3. Korekce polohy jsme použili proto, že porovnávané nemovitosti jsou sice z blízkých lokalit, ale jejich poloha nemusí být vždy stejná, jako je u oceňované nemovitosti. 4. Stavebně technický stav rovněž není u všech porovnávaných nemovitostí stejný. 5. Průměrem hodnot je stanovena průměrná cena za 1m 2 užitné obytné plochy, průměrnou cenou je vynásobena užitná obytná plocha oceňované nemovitosti. 8

9 Porovnávací nemovitost Cena (Kč) Užitná plocha (m 2 ) Jednotková cena v Kč/m 2 UP Korekce na zdroj porovnávacích nemovitostí Korekce pro polohu Stavebně tech. stav Celkový koeficient Celková cena Kč za 1 m 2 UP Koeficienty cenového porovnání: Celkový koeficient vyjadřuje kvalitu oceňované nemovitosti oproti nemovitosti porovnávací se zohledněním zdroje porovnávacích nemovitostí ,90 1,00 1,00 0, ,90 1,00 1,00 0, ,90 1,00 0,95 0, Celkem PRŮMĚRNÁ CENA ( : 3 =) ,- Kč/m 2 CENA NEMOVITOSTI POROVNÁVACÍ METODOU Porovnávací hodnota bytu ev.č.4 Podlahová plocha: 53,00 m 2 Cena: 53, = Kč CENA zaokrouhleno ,- Kč Ke stanovení oceňovaného obchodního podílu lze vycházet ze skutečnosti, že hodnota bytu v podstatě naplňuje 1/6 hodnoty stálých aktiv, které tvoří 80 % celého majetku společnosti. Tento majetek je tvořen zhruba z 83 % z vlastních zdrojů a 17 % ze zdrojů cizích. Tato podobnost vtahu mezi celým majetkem společnosti a stálými aktivy na jedné straně a jejich tvorbou na druhé straně vede k závěru, že je tržní hodnota oceňovaného obchodního podílu v podstatě totožná s tržní hodnotou bytu ev.č. 4, v bytovém domě č.p. 1003/20, vystavěném na pozemku parc.č v kat. území Krč, městská část Praha 4, hlavní město Praha a činí ku dni ocenění: Zaokrouhleno: ,- Kč 9

10 5. ZÁVĚR Výrok znalce Cílem předloženého znaleckého posudku bylo stanovit tržní hodnotu obchodního podílu paní Antošové ve společnosti SAMSOMA s.r.o. k datu Na základě provedené detailní analýzy jsme toho názoru, že tržní hodnota obchodního podílu paní Antošové činí k datu : ,- Kč Slovy: dvamilionydvěstětisíc Kč V Praze Ing. Václav Zvěřina CSc. Skořepka Praha 1 6. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný předsedou Městského soudu v Praze č.j. Spr. 1220/91 ze dne 1. prosince 1992 pro základní obor ekonomika pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký úkon je zapsán pod poř. č. 3376/296/2015 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle přiložené likvidace. V Praze PŘÍLOHY Informace z katastru nemovitostí 1 list, Kopie katastrální mapy 1 list, Fotografická dokumentace 1 list Úplný výpis z obchodního rejstříku 3 listy Výkaz zisku a ztráty 2 listy Rozvaha 2 listy 10

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit:

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3337/257/2014 o obvyklé ceně bytu č. 1825/43 včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc.č. 397/69, 397/70 a 397/71 v katastrálním území Chodov, městská část Praha 4, hlavní

Více

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit:

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3390/10/2015 o obvyklé ceně bytu č. 2274/8 včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc.č. 3737, 3924/4 a 3933 v katastrálním území Strašnice, městská část Praha 10, hlavní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3251/171/2014 o obvyklé ceně: a) spoluvlastnického podílu na bytu č. 341/9 vč. podílu na společných částech domu, b)

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3251/171/2014 o obvyklé ceně: a) spoluvlastnického podílu na bytu č. 341/9 vč. podílu na společných částech domu, b) ZNALECKÝ POSUDEK č. 3251/171/2014 o obvyklé ceně: a) spoluvlastnického podílu na bytu č. 341/9 vč. podílu na společných částech domu, b) spoluvlastnického podílu na nebytovém prostoru č. 341/37, c) spoluvlastnického

Více

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit:

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3505/125/2015 o obvyklé ceně bytu č. 1092/78 včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc.č. 992, 1004/1 a 1004/2 v katastrálním území Holešovice, městská část Praha 7, hlavní

Více

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit:

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3586/206/2015 o obvyklé ceně bytu č. 3199/4 včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. 5998 v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres Kroměříž. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Praha-západ Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Praha-západ Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/119/2014 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 447, s příslušenstvím a pozemkem parc. č. 499, v kat. území Blovice, obec Blovice, okres Plzeň-jih. Objednatel posudku: JUDr. Milan

Více

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit:

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3387/7/2015 o obvyklé ceně rozestavěného rodinného domu, s pozemky parc.č. 1417, 69/48 a 69/87, v kat. území Mikovice u Kralub nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou, okres Mělník. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3304/224/2014 o obvyklé ceně nebytového prostoru č. 643/1 včetně podílu na společných částech domu č.p. 643 a pozemcích parc.č.

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3304/224/2014 o obvyklé ceně nebytového prostoru č. 643/1 včetně podílu na společných částech domu č.p. 643 a pozemcích parc.č. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3304/224/2014 o obvyklé ceně nebytového prostoru č. 643/1 včetně podílu na společných částech domu č.p. 643 a pozemcích parc.č. 1681/2 a 1682 v kat. území Ţiţkov, městská část Praha

Více

Znalecký posudek č.6611-263/2011

Znalecký posudek č.6611-263/2011 Znalecký posudek č.6611-263/2011 O ceně obvyklé bytu č.36 situovaného ve 4. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 929, v kat.území Čakovice, městská část Praha 9, obec hl. město Praha. Zadavatel : Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10971-59/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10971-59/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 01938/14-051 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10971-59/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: bytové jednotky č. 218/4 v bytovém domě č.p. 218 postaveném

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 14-57/2011 O obvyklé ceně nemovitostí byt v bytovém domě č.p. 20 Ostrov zapsaném na LV č. 2367 k.ú. Vykmanov u Ostrova ve vlastnictví Josef Sivoň, Vykmanov č.p. 20, Ostrov

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 65-108/2011 O obvyklé ceně nemovitostí byt v bytovém domě č.p. 1349 Milevsko zapsaném na LV č. 3623 k.ú. Milevsko ve vlastnictví SJM Jiří Vlk a Zdeňka Vlková, Písecké předměstí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Budova č.p. 744 na pozemku parc.č. 2015

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14 o ceně nemovitostí bytové jednotky č. 1234/3 v budově č. p. 1234 na pozemku parc. č. st. 2312, vedené na LV č. 3393, včetně podílu 546/10000 na společných částech domu a pozemku,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 471-47/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 471-47/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3400 81/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3400 81/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3400 81/2015 o ceně obvyklé bytu v osobním vlastnictví č. 1272/5 včetně všech součástí, příslušenství a podílu na pozemcích parc.č. 2344, 2345 a budově č.p. 1271, 1272, vše v obci a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 146/3046/2014. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č. p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 146/3046/2014. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č. p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 146/3046/2014 o ceně 1/6 nemovitých věcí - objektu rodinného domu, číslo popisné 119 s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 181 a s pozemkovou parcelou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK DRAFT Č. NXXXXX/12 O HODNOTĚ NEMOVITOSTÍ BUDOVA Č.P. 1427 OKR. NÁCHOD, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, UL. T.G. MASARYKA

ZNALECKÝ POSUDEK DRAFT Č. NXXXXX/12 O HODNOTĚ NEMOVITOSTÍ BUDOVA Č.P. 1427 OKR. NÁCHOD, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, UL. T.G. MASARYKA OBJEDNATEL: ZNALECKÝ POSUDEK Č. NXXXXX/12 O HODNOTĚ NEMOVITOSTÍ BUDOVA Č.P. 1427 OKR. NÁCHOD, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, UL. T.G. MASARYKA ZNALECKÝ ÚKOL: JUDR. JIŘÍ JAKOUBEK LABSKÁ 59 551 01 JAROMĚŘ DATUM

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v "likvidaci" Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v likvidaci Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 77/2757/2013 * dodatek o ceně nemovitostí - nebytového prostoru číslo 98/101, tvořeného prodejnou v přízemí a sklady v podzemním podlaží v objektu bytového domu číslo popisné 98

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Jelínek,Hartman,partneři Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Jelínek,Hartman,partneři Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 163/2843/2043 o ceně nemovitostí - objektu rodinného domu číslo popisné 5, se zděnou vedlejší stavbou s příslušenstvím, s venkovními úpravami a se stavební parcelou číslo 68 s trvalými

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 00377/14-020 Značka: 4673300995_68580 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: stavby č.p. 320 na pozemku p.č.st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 41/3141/2015. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č. p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 41/3141/2015. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č. p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 41/3141/2015 o ceně nemovitých věcí - objektu ocelové garáže se stavební parcelou číslo 1596 v katastrálním území Skuteč, obci Skuteč, kraj Pardubický. Objednavatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1589 186/2007

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1589 186/2007 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1589 186/2007 o ceně obvyklé bytu v osobním vlastnictví č. 2735/27 včetně všech součástí, příslušenství a odpovídajícího podílu na budově č.p. 2735 a pozemích parc.č. 1500, 1501, 1502,

Více

Posudek / č. 124-167/2011

Posudek / č. 124-167/2011 A P P R A I S A L S Posudek / č. 124-167/2011 O obvyklé ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 198 k.ú. Ovčáry u Kolína ve spoluvlastnictví Pavlíková Věra, Na Kopečku 100, Ovčáry, 280 02 Kolín 2, RČ: 666029/0670

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem ZNALECKÝ POSUDEK č. 1999-9 / 2010 obvyklé ceny bytové jednotky č. 1435/10, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemku p.č. st. 4340 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 339,

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 40 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 40 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 115-158/2011 O obvyklé ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 56 na parcele St. 64 zastavěná plocha a nádvoří a na parcele č. 571/19 ostatní plocha Zvole u Prahy, Praha - Západ,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 181/3081/2014 o ceně nemovitých věcí - objektu rodinného domu, číslo popisné 153, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 3604 a s pozemkovou parcelou

Více