VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝCHODOČESKÁ ENERGETIKA, a.s. HRADEC KRÁLOVÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 1998. VÝCHODOČESKÁ ENERGETIKA, a.s. HRADEC KRÁLOVÉ"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1998 VÝCHODOČESKÁ ENERGETIKA, a.s. HRADEC KRÁLOVÉ

2 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ V LETECH 1996 AŽ 1998 Ukazatel Měrná jednotka Tržby z prodeje vl. výrobků a zboží tis. Kč Opatřená elektrická energie MWh Dodaná elektrická energie MWh Odběratelé celkem počet Délka vedení celkem km Distribuční transformační stanice ks Základní jmění 1) tis. Kč Bilanční suma tis. Kč Výdaje na pořízení HIM, NIM tis. Kč Zisk před zdaněním tis. Kč Zisk po zdanění 2) tis. Kč EPS (čistý zisk / akcii) Kč 135,4 101,3 107,3 Roční průměrná cena akcie v roce Kč Hodnota vlastního jmění na 1 akcii Kč ) Základní jmění zapsané v obchodním rejstříku 2) Společnost použila ustanovení o účtování o odložené dani poprvé v roce

3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení přátelé, rok 1998 byl pátým rokem existence naší společnosti a dalším rokem transformačního procesu s cílem dosáhnout postavení konkurenceschopného a prosperujícího podniku na evropském liberalizovaném trhu s elektrickou energií. Své hlavní poslání, kvalitní a plynulé zásobování východočeského regionu elektrickou energií, společnost splnila v plném rozsahu s určitými trendy objektivně působícími již v minulém roce. Obchod s elektrickou energií zaznamenal v roce 1998 sestupný trend, a to u kategorie zákazníků maloodběru podnikatelského charakteru a maloodběru obyvatelstva. Pouze u kategorie zákazníků velkoodběru byl zaznamenán mírný nárůst. Celková užitečná dodávka elektřiny v regionu zásobovaném naší společností byla proti roku 1997 nižší o 1,3 %. Důvodem tohoto vývoje bylo poměrně teplé počasí v zimním období, pokles zájmu o elektrické vytápění, zvýšení cen elektřiny pro obyvatelstvo a pokles výkonnosti ekonomiky ČR. V oblasti distribuce elektrické energie bylo hlavním úkolem provozních útvarů zvyšování spolehlivosti dodávky elektrické energie zákazníkům při zvyšování jejích kvalitativních parametrů. Rok 1998 bude v dějinách společnosti zapsán jako rok ovlivněný působením atmosférických vlivů kalamitního charakteru povodně, vichřice, abnormální bouřková činnost. Profesionální zásahy našich zaměstnanců byly s uznáním uváděny průběžně i ve sdělovacích prostředcích. Všem zaměstnancům, kteří se podíleli na obnově dodávky elektrické energie často v extrémních podmínkách, patří poděkování nás všech. V oblasti informačních systémů naše společnost výrazně postoupila implementací zákaznického informačního systému. V souvislosti s přibližující se změnou letopočtu 1999/2000 byla začátkem roku zahájena druhá etapa prací spojených s identifikací a odstraňováním problémů spojených v oblasti informačních technologií a obchodních procesů s touto změnou. Grafy a tabulky v této výroční správě ukazují na splnění úkolů naší společnosti v roce Vedle moderní techniky stojí za každým úspěchem konkrétní lidé. Mou příjemnou povinností je poděkovat všem zaměstnancům a akcionářům za výsledky, kterých naše společnost dosáhla. Na základě dosavadních výsledků očekávám úspěšné roky naší společnosti i v dalším období. Ing. Petr Zeman předseda představenstva a generální ředitel 3

4 PROFIL SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název společnosti: Východočeská energetika, a.s. Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: Sídlo společnosti: Sladkovského 215, Hradec Králové Obchodní zkratka: VČE, a.s. Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: Bankovní spojení: /0100, Komerční banka, a.s., Hradec Králové Společnost Východočeská energetika byla založena Fondem národního majetku ČR jako jediným zakladatelem ke dni a ke stejnému datu je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, číslo vložky HISTORIE Východočeský region se podílel v Čechách na rozvoji elektrifikace významným způsobem. Již v roce 1878 se v tkalcovně lnu v Moravské Třebové rozsvítily jako první v českých zemích elektrické obloukové lampy. Za počátek organizované energetiky ve východních Čechách se však považuje rok 1911, kdy vznikl Svaz hospodářských družstev pro konsum energie elektrické, s.r.o. v Hradci Králové. Následoval Svaz okresů, obcí, hospodářských družstev a jiných konsumentů energie elektrické, s.r.o., Hradec Králové založený v roce Výrazným mezníkem v dějinách naší společnosti je založení Východočeské elektrárny, a.s. v Hradci Králové v roce Do čela správní rady této společnosti byl zvolen pan Jan Černý, zakladatel a propagátor elektrifikace na Hradecku. Válečná léta omezila další rozvoj a po znárodnění v roce 1945 následovaly různé organizační změny spojené s různou právní subjektivitou organizačních jednotek. Vývoj vyústil ve zřízení podniku Východočeské energetické závody, s.p., Hradec Králové, jehož transformací ke dni vznikla naše společnost Východočeská energetika, a.s., Hradec Králové. CHARAKTERISTIKA ČINNOSTÍ A POSTAVENÍ NA DOMÁCÍM A ZAHRANIČNÍM TRHU Hlavní předmět podnikání společnosti Východočeská energetika, a.s. tvoří nákup, přenos a distribuce elektrické energie v oblasti východních Čech. Další aktivity společnosti mají doplňkový charakter a jejich smyslem je poskytnout zákazníkům komplexní služby a zlepšení profilu firmy. Základním předmětem podnikání společnosti je: výroba, nákup, distribuce, tranzit, prodej, dovoz a vývoz elektřiny, rozvod a odbyt elektřiny, včetně poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem nebo používáním elektřiny, řízení distribuční elektrizační soustavy v regionu své působnosti, provoz, údržba, opravy, výstavba, revizní a zkušební činnost, rekonstrukce a modernizace energetických zařízení, zařízení dispečerské řídicí a telekomunikační techniky a technických prostředků k řízení spotřeby elektřiny, včetně projektové a inženýrské činnosti, montáž a opravy telekomunikačních zařízení, poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem a používáním elektřiny a s používáním dodávaných výrobků a zařízení. Společnost je dominantním vlastníkem rozvodných zařízení na celém území východních Čech. V aktivitách týkajících se nákupu, distribuce a prodeje elektrické energie konečnému spotřebiteli má společnost na svém zásobovacím území přirozený monopol. Rozsah působnosti společnosti je vymezen Rozhodnutím o udělení autorizace č A na rozvod elektřiny podle zákona č. 222/94 Sb. Vzhledem ke specifickému charakteru činnosti společnost na zahraničním trhu významněji nepodniká. V charakteristice společnosti, v hlavním předmětu podnikání, ani v jejím postavení na domácím trhu nedošlo v roce 1998 k výrazným změnám. 4

5 STATUTÁRNÍ A DOZORČÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI ke dni 31. prosince1998. Změny v průběhu roku jsou uvedeny samostatně. PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI Ing. Petr ZEMAN, předseda představenstva a generální ředitel. Narozen 5. května 1952, absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. V září 1990 byl jmenován ředitelem VČE, s.p. Předsedou představenstva a generálním ředitelem VČE, a.s. je od 1. ledna Ing. Pavel FILIPI, místopředseda představenstva a technický ředitel. Narozen 16. července 1953, absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. V roce 1990 ukončil tříleté postgraduální studium systémového řízení v energetice. 1. ledna 1992 byl jmenován technickým ředitelem VČE, s.p. a od 1. ledna 1994 je místopředsedou představenstva a technickým ředitelem společnosti. Ing. Lubomír ŠTĚPÁN, člen představenstva. Narozen 21. prosince 1955, absolvent oboru technická kybernetika ČVUT v Praze a postgraduálního studia na Vysoké škole ekonomické, obor bankovnictví na Fakultě financování a bankovnictví v Praze. Pracoval jako náměstek a ředitel pobočky Pragobanky, a.s. Od 1. července 1996 jmenován do funkce finančního ředitele ve VČE, a.s. Ing. Josef JEHLIČKA, člen představenstva. Narozen 31. března 1940, absolvent Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Od roku 1977 vedoucí odboru technicko-obchodního VČE, s.p., od 1. ledna 1997 jmenován obchodním ředitelem VČE, a.s. Ing. Josef BERÁNEK, člen představenstva. Narozen 17. června 1952, absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Od 1.května 1990 ředitelem rozvodného závodu Havlíčkův Brod, ředitelem oblastního ředitelství Havlíčkův Brod byl jmenován ke dni 1. ledna Člen představenstva společnosti CITELUM, s.r.o. DOZORČÍ RADA Ing. Pavel PROUZA, předseda dozorčí rady. Narozen 13. května 1959, absolvent Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Zaměstnán jako ředitel odboru autorizací Ministerstva průmyslu a obchodu, Praha. Ing. Antonín SVÍTIL, CSc., místopředseda dozorčí rady. Narozen 26. srpna 1928, absolvent Strojní fakulty ČVUT v Praze. Zaměstnanec Fondu národního majetku ČR ve funkci odborného referenta, specialisty. Miloslava ČERNÁ, členka dozorčí rady. Narozena 25. dubna 1953, absolventka střední průmyslové školy elektrotechnické a tříletého postgraduálního studia průmyslové energetiky. Zaměstnána na Ministerstvu financí ČR jako odborný referent regulace cen. Bc. Zdeněk NEUBAUER, člen dozorčí rady. Narozen 3. srpna 1957, absolvent Střední průmyslové školy elektrotechnické v Kutné Hoře. Je výkonným místopředsedou Elektrárenského a plynárenského sdružení měst a obcí východních Čech a členem energetické komise Svazu měst a obcí ČR. Gunnar LUNDBERG, člen dozorčí rady. Narozen 19.února1951. Dosažené vzdělání: MSc Elektronika, ekonomie a právo na University of Stockholm. Zaměstnán jako výkonný ředitel Distribution Vattenfall AB Europe, předseda představenstva Vattenfall Poland a Vatenfall Estonia, člen představenstva Vattenfall Lithuania a Litevské energetické společnosti. Mgr. Tomáš HENDRYCH, člen dozorčí rady od 26. června Narozen 12. května 1959 v Přerově, absolvent gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové a Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 1994 je zástupcem starosty města Trutnova. Člen správní rady Elektrárenského a plynárenského sdružení obcí východních Čech. 5

6 Ing. Pavel KRAJÁK, člen dozorčí rady. Narozen 1. května 1953, absolvent Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Zaměstnán ve funkci vedoucího oddělení řízení jakosti na Hlavní správě VČE, a.s. Členem dozorčí rady z řad zaměstnanců společnosti. Václav VÝBORNÝ, člen dozorčí rady. Narozen 16. října 1938, absolvent Střední průmyslové školy elektrotechnické v Jihlavě. Zaměstnán ve VČE, a.s. ve funkci vedoucího odboru obchodu s elektrickou energií na oblastním ředitelství v Havlíčkově Brodě. Členem dozorčí rady z řad zaměstnanců společnosti. Zdeněk HAMAN, člen dozorčí rady. Narozen 13. dubna 1948, absolvent Střední průmyslové školy elektrotechnické v Dobrušce. Zaměstnán ve VČE, a.s. jako vedoucí technický pracovník na oblastním ředitelství Jičín, pracoviště Turnov. Členem dozorčí rady z řad zaměstnanců společnosti. ZMĚNY V DOZORČÍ RADĚ Ing. Miroslav ZBUDIL dne 25. června 1998 byl odvolán valnou hromadou z funkce člena dozorčí rady. Mgr. Tomáš HENDRYCH dne 25. června 1998 byl zvolen valnou hromadou za člena dozorčí rady. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI Základní strukturu společnosti tvoří hlavní správa se sídlem v Hradci Králové, která zajišťuje přímé a odborné řízení společnosti a výkon společných a speciálních činností, které není účelné decentralizovat. Oblastní ředitelství jsou výkonné jednotky s posláním realizovat výrobní, provozní, obchodní a další výkonné činnosti a služby ve vymezených oblastech. Základními výkonnými jednotkami v podřízenosti oblastních ředitelství jsou služebny činné na vymezených územích. KAPITÁLOVÝ TRH Základní jmění akcie emitované společností Základní jmění společnosti k činilo Kč a bylo rozděleno na akcií s jmenovitou hodnotou 1000 Kč. Akcie na majitele jsou vydány v zaknihované podobě, jsou spojeny s plným hlasovacím právem a jsou veřejně Druh akcie Počet akcií ke dni Na majitele Na jméno (měst a obcí) Na jméno (zaměstnanecké) Na jméno (se zvláštními právy) 1 Celkem obchodovatelné. Akcie na jméno (měst a obcí) jsou vydány v zaknihované podobě, mají plné hlasovací právo a omezenou převoditelnost spočívající v tom, že souhlas k převodu musí dát valná hromada. Akcie na jméno (zaměstnanecké) jsou vydány v zaknihované podobě, jsou spojeny s plným hlasovacím právem a omezenou převoditelností. Na základě rozhodnutí valné hromady byly zaměstnanecké akcie na jméno nahrazeny akciemi kmenovými, na majitele, veřejně obchodovatelnými. Akcie na jméno (se zvláštními právy) je spojena s hlasovacím právem a s právem rozhodovat o změnách stanov, zvýšení a snížení základního jmění a o zrušení společnosti. 6

7 Kapitálová účast českých a zahraničních osob na podnikání společnosti Struktura akcionářů společnosti k Akcionář Podíl na základním jmění (%) Fond národního majetku ČR 48,0 Města a obce 33,4 Akcie vykoupené od obcí v držení VČE 0,6 Zaměstnanci společnosti 1,3 Ostatní subjekty 16,7 Celkem 100,0 Na základě neudělení souhlasu valné hromady k převodu akcií s omezenou převoditelností a následné žádosti některých obcí a měst o odprodej těchto akcií naší společností došlo k odkupu ks akcií, což je 0,6 % podíl na základním jmění. Akcionáři s podílem na základním jmění společnosti větším než 10 % Majoritní podíl akcií společnosti ke dni vlastnil Fond národního majetku ČR, a to 48 %. V roce 1999 bude tento podíl zvýšen o hodnotu navýšeného základního jmění z rozhodnutí valné hromady Pokud je vedení společnosti známo, podíl žádného z ostatních majitelů akcií společnosti nepřekročil 10 % z celkového množství. Vývoj obchodování na BCPP, a.s. Akcie VČE, a.s. jsou obchodovány na vedlejším trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. V roce 1998 měl vývoj ceny akcií klesající tendenci a kurz akcie k se oproti počátku roku 1998 snížil o 17,6 % (z Kč na Kč). Objem zobchodovaných akcií VČE na BCPP v roce 1998 je nejsilnější v 1.čtvrtletí, nejslabší je naopak ve 3. a 4. čtvrtletí. Průměrný kurz za r. 1998: Kč Minimální hodnota kurzu: Kč Maximální hodnota kurzu: Kč Podíly společnosti na základním jmění jiných českých a zahraničních osob Společnost Základní jmění Účast VČE, a.s. v tis. Kč tis. Kč % Citelum, a.s ,00 Energamont, s.r.o ,00 První energetická, a.s ,00 Správci sítí vých.čech, s.r.o ,00 Postavení společnosti ve skupině vzájemně propojených osob Společnost nemá účast v žádné skupině vzájemně propojených osob. Financování Finanční situace v průběhu roku 1998 byla ovlivňována vývojem pohledávek a úpravou cen za elektrickou energii. V roce 1998 docházelo k čerpání kontokorentního úvěru výjimečně a v minimální výši. V oblasti provozního úvěrování byl v rámci uzavřené smlouvy s Vereinsbank Hradec Králové čerpán střednědobý úvěr ve výši tis. Kč, nesplacený zůstatek k činí tis. Kč. V oblasti investičního úvěrování byly prováděny pravidelné splátky u dlouhodobých úvěrů, poskytnutých Komerční bankou, a sice za RO Červený Kostelec a RO Pardubice sever, dále byl splácen střednědobý úvěr u ABN Amro Bank. Volné finanční prostředky byly zhodnocovány formou krátkodobých produktů na finančních trzích: krátkodobá termínovaná depozita, nákup a prodej pokladničních poukázek, nákup depozitních směnek, nákup depozitních certifikátů, vyhlášení úrokové sazby na běžných účtech. Výnosy ve výši tis. Kč byly docíleny realizací produktů Komerční banky, Československé obchodní banky, České spořitelny, ABN Amro Bank, Credit Lyonnais Bank, Deutsche Bank, BNP Dresdner Bank, Vereinsbank. 7

8 Na trhu krátkodobých dluhopisů se státními pokladničními poukázkami bylo docíleno tržeb a výnosů v celkovém objemu Kč. Finanční dary Hodnota darů poskytnutých právnickým osobám dle 20 zák. 586/92 Sb. o dani z příjmů v platném znění, činila tis. Kč se zaměřením především na zdravotnictví, školství, kulturu a sport mládeže. 8

9 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI A CELKOVÉ VYHLÍDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Hlavním posláním společnosti je zajištění odběratelů východočeského regionu elektrickou energií a poskytování kvalitních zákaznických služeb souvisejících s dodávkou této energie na zásobovaném území. Základní stanovené cíle podnikatelské strategie jsou: zabezpečení dodávky elektrické energie odběratelům v požadovaném množství a v předepsané kvalitě, trvalé zkvalitnění služeb odběratelům v zájmu dosažení evropského standardu, zvyšování prosperity a tržní hodnoty společnosti. Obchodní aktivity společnosti jsou podřízeny maximálnímu uspokojování potřeb zákazníků a směřují do těchto směrů a oblastí: zkvalitnění vztahů k zákazníkům, posilování marketingových přístupů, mobilizace vnitřních zdrojů za účelem zvyšování prosperity, rozvoj podnikatelských aktivit, poskytování příspěvků k ochraně životního prostředí. Prostředí pro hospodářskou činnost společnosti je dáno Zákonem o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o státní energetické inspekci (zákon č. 222/94 Sb.). Pro nejbližší období se společnost zaměřuje na vnitřní stabilizaci, jejímž základem je vytváření dostatečných vlastních zdrojů, které s únosnou mírou cizích dlouhodobých zdrojů vytvoří podmínky pro zlepšení stavu a rozvoj distribuční soustavy. Celkové vyhlídky hospodaření společnosti jsou v současné době vymezeny cenovými výměry Ministerstva financí ČR, určujícími cenu mezi dominantním výrobcem elektrické energie a naší společností a zároveň stanoví ceny elektřiny mezi společností a konečnými odběrateli. Česká republika se chce stát právoplatným členem EU s novými podmínkami hospodaření nejen pro naši společnost. Ve Východočeské energetice, a.s., Hradec Králové byl proto zahájen transformační proces s cílem dosáhnout postavení konkurenceschopného a prosperujícího podniku na evropském liberalizovaném trhu s elektrickou energií. OBCHOD S ELEKTRICKOU ENERGIÍ Dodávka elektrické energie konečným spotřebitelům elektřiny ve východočeském regionu byla po celý rok 1998 uskutečňována plynule bez použití regulačních opatření. Pouze v oblastech zasažených povodní došlo na krátkou dobu, při odstraňování následků, k omezení dodávek elektřiny. Požadavky zákazníků byly v rámci přenosové schopnosti energetického rozvodného zařízení v plném rozsahu pokryty. Elektřina byla v roce 1998 dodávána velkoodběratelům (zákazníci z napěťových systémů VVN a VN), maloodběratelům podnikatelského charakteru (zákazníci z napěťového systému NN) a maloodběratelům domácností (zákazníci z napěťového systému NN). Podobně jako v minulém roce zaznamenal obchod s elektrickou energií v roce 1998 sestupný trend, a to u kategorie zákazníků maloodběru podnikatelského charakteru (MOP) a maloodběru obyvatelstva (MOO). Pouze u kategorie zákazníků velkoodběru (VO) byl zaznamenán mírný nárůst. Celková užitečná dodávka elektřiny v regionu zásobovaném společností byla proti roku 1997 nižší o 1,3 % (v letech 1997/96 byl zaznamenán pokles o 2,3 %). Nákup elektrické energie byl orientován zejména na dodávky od ČEZ, a.s., které v roce 1998 představovaly 88,3 % z celkového nákupu pro společnost, t.j. z hodnoty MWh. Zbývajících 11,7 % bylo zajištěno od ostatních dodavatelů a z vlastních malých vodních elektráren. U velkoodběratelů byl zaznamenán mírný nárůst spotřeby proti roku 1997 o 0,5 % (1997/1996 byl pokles 2,3 %). V oblasti spotřeby ze sítí NN byl však zaznamenán pokles, a to u maloodběratelů podnikatelského charakteru o 3 % (1997/1996 pokles 0,9 %) a u maloodběratelů obyvatelstva o 2,7 % (1997/1996 pokles 3,0 %). Důvodem tohoto vývoje spotřeby je především poměrně teplé počasí v zimním období (pokles odběru v nízkých tarifech), pokles zájmu zákazníků o elektrické vytápění, zvýšení cen elektřiny pro obyvatelstvo v roce 1998 a pokles výkonnosti ekonomiky ČR. 9

10 OBCHODNÍ ÚDAJE ZA ROK 1996 až 1998 Údaj Měrné jednotky Opatřená elektrická energie celkem MWh z toho od ČEZ MWh Užitečná dodávka elektřiny celkem MWh z toho velkoodběr (VO) MWh maloodběr podnikatelé (MOP) MWh maloodběr obyvatelstvo (MOO) MWh Počet odběratelů celkem počet z toho VO počet MOP počet MOO počet Užitečná dodávka elektřiny celkem obsahuje mimo dodávku VO, MOP, a MOO také dodávku pro vlastní spotřebu společnosti. Opatřená elektřina je pro zásobování území VČE, a.s. a vyfakturované dodávky ostatním odběratelům mimo území VČE, a.s. Struktura spotřeby elektrické energie (podíl odběru ze sítí NN a VVN + VN) v roce 1998 doznala mírné změny proti roku 1997 v důsledku poklesu spotřeby u maloodběru. Podíl odběru ze sítí NN poklesl z 57,2 % v roce 1997 na 56,4 % v roce Menší zájem zákazníků o elektrické vytápění pokračoval i v roce V tomto roce bylo u maloodběratelů připojeno pouze 9,7 MW nových přímotopných spotřebičů a 6,5 MW nových akumulačních spotřebičů. V porovnání s rokem 1997 se jedná o snížení připojeného výkonu nových elektrotopných zařízení o 26 %. V oblasti cen elektrické energie pro konečné spotřebitele došlo od ke zvýšení DPH z 5 % na 22 % u všech kategorií odběratelů a od byla zvýšena cenová hladina tarifů pro obyvatelstvo v průměru o 24 % (cenový výměr MF ČR č. 05/98). Struktura tarifů a tarifní podmínky zůstaly beze změny. DISTRIBUCE ELEKTRICKÉ ENERGIE Hlavním úkolem všech pracovníků provozní oblasti v roce1998 bylo zvyšování spolehlivosti dodávky elektrické energie zákazníkům doprovázené zvyšováním jejích kvalitativních parametrů. Obnova a modernizace zařízení, stejně tak jako jeho plánované opravy, byly směrovány do oblasti posilování spolehlivosti a bezpečnosti provozování zařízení při snižování provozních nákladů, což přineslo úspěch hlavně v oblasti rozvodu VN, částečně i VVN, zejména u rozvoden VVN. V oblasti rozvodu VN lze konstatovat pokles absolutního počtu poruch ovlivněný působením atmosférických vlivů kalamitního charakteru. Rozsáhlé a četné poruchy vznikly v průběhu března, června a listopadu prakticky na celém zásobovaném území následkem vichřice, v červnu a červenci následkem abnormální bouřkové činnosti. V poslední červencové dekádě ovlivnily poruchovost záplavy v okresech Rychnov nad Kněžnou a Hradec Králové. Přes rozsáhlost povodní postižených území byly poruchy v systému VN odstraněny vlastními silami provozních pracovníků zmíněných okresů během 24 hodin. Likvidaci poruch NN, většinou formou nové výstavby zničeného zařízení, bylo nutno zajistit přesunem provozních a montážních kapacit z ostatních oblastí VČE, a.s., přestože celý region byl zasažen nebývale silnou a časově dlouhou bouří. Rozsah zařízení k Délka vedení v km kv venkovní jednoduché 188,4 186, ,933 dvojité 797,6 799, ,528 čtyřnásobné 0,0 0,000 3,970 rozvinutá délka celkem 1 783, , ,869 VN venkovní 8 304, , ,915 kabely 1 222,7 1241, ,477 délka celkem 9 527, , ,392 NN venkovní , , ,166 kabely 4 547, , ,315 závěsné kabely 1 396, , ,999 délka celkem , , ,480 10

11 Elektrické stanice transformovny 400/110 kv 1) /110 kv 1) kv/vn 2) VN/VN distribuční transformační stanice Poznámka: 1) V majetku ČEZ rozvodna 400 kv a transformátory. 2) Ve správě OŘ celkem 5 stanic. Jestliže však vyloučíme tyto kalamitní poruchy, průměrný počet poruch na jednotkovou délku vedení a stanici postupně klesá, zvláště poruch způsobených atmosférickým i provozním přepětím, což je ovlivněno plánovitým nasazováním svodičů přepětí. V současnosti je většina poruch vedení způsobena pádem stromů do vedení spojená s přetržením vodičů, mechanickou destrukcí izolátorů a podpěrných bodů. Značná část poruch byla způsobena námrazou, a to i přes řadu provedených technických opatření. Rozsah a závažnost poruch jak u zařízení elektrických stanic, tak i u vedení, roste vzhledem k vyšším zkratovým výkonům, odráží se to i na velikosti průměrných nákladů na odstranění poruchy. Nejzávažnější poruchou v rozvodu VN byla havárie skříňového rozvaděče 10 kv v transformovně 110/35/10 kv Nová Paka dne 6. června 1998, kde v důsledku poruchy v blízké průmyslové stanici 10/0,4 kv došlo k poškození transformátoru 35/10 kv a zničení celého rozvaděče. Tato porucha navíc způsobila přerušení výpomocné dodávky el. energie do okresu Semily, kde probíhala rekonstrukce rozvodny 110/35 kv. V oblasti zařízení NN je situace v obnově zařízení napjatější. V mnoha případech se provozuje zařízení, jehož fyzická životnost je na mezi bezpečnosti. Přes mimořádné prostředky, které byly v roce1998 do rozvodu NN směrovány, je rozsah zařízení natolik velký, že hrozí stagnace průměrného stáří sítí. V oblasti zařízení VVN je přenosová schopnost těchto vedení v mnoha případech s ohledem na velikost přenášené el. energie na kraji možností. S ohledem na klesající zatížení tato disproporce není tak tíživá jako mechanický stav dožívajících vedení, kdy hlavně v letním období je nutno provádět řadu bezpečnostních opatření z důvodu nedostatečné výšky vodičů nad terénem, časté jsou i mechanické poruchy vodičů, izolátorů a jejich armatur. Přesto na zařízení VVN nedošlo v průběhu roku k žádné rozsáhlejší poruše ohrožující plynulost dodávky. Nejen pro diagnostiku stanic, ale i pro zlepšení preventivní činnosti na vedeních VVN a VN se ukázalo jako velice důležité termovizní měření oteplení proudových spojů. Zkrácení času potřebného na preventivní prohlídky a možnost snížení doby odstávek vedení prokázalo výhodnost této moderní techniky. V r byla provedena celá řada oprav a rekonstrukčních prací zajišťujících vyšší spolehlivost provozu zařízení a snížení poruchovosti. Z nejrozsáhlejších akcí na zařízení VVN je možno uvést opravu rozvodny 110 kv Hradec Králové sever, opravu a částečné rozšíření rozvodny 110 kv Svitavy, rekonstrukci a rozšíření rozvodny 110 kv v Hlinsku, kde byla nevyhovující rozvodna nahrazena zapouzdřeným rozvaděčem 110 kv s izolací SF6, rekonstrukce rozvodny 110 kv a přívodních vedení 110 kv v Semilech, provozní výměny transformátorů 110/35 kv v Rychnově n.kn., Semilech a Hlinsku, doplnění druhého transformátoru 110/35 kv v rozvodně Červený Kostelec, pokračující rekonstrukci rozvodny 110 kv a řídicího systému v transformovně Opočínek, rekonstrukce stanovišť transformátorů 110/35 kv a 110/22 kv v České Třebové, včetně opravy dvou transformátorů 35/6 kv. V oblasti rozvodu VN byla v rámci investiční výstavby zprovozněna včetně přívodních vedení transformovna 35/10 kv Hořice Gothard a rekonstruovány rozvodny 35 a 6 kv na vodní elektrárně Spálov, včetně výměny transformátorů pro vyvedení výkonu z generátorů. ROZVOJ, INVESTIČNÍ VÝSTAVBA, OBNOVA, DÍLNY Útvar technického rozvoje zabezpečuje zpracování návrhů řešení elektrizační soustavy VČE, a.s., včetně vazeb na přenosovou soustavu, studií napájení měst a oblastí el. energií, zpracování technických návrhů zařízení VVN, VN a DŘT, včetně zpracování a vyhodnocení ekonomické efektivnosti investic. V oblasti rozvoje VN je činnost zaměřena především na vazby se soustavou VVN, el. stanice včetně vývodů VN a důležitá vedení VN, zasahující do působnosti více OŘ, včetně zpracování technických návrhů řešení. Současně jsou poskytovány konzultace, poradenská činnost a technické pomoci OŘ i cizím odběratelům, zabezpečována stanoviska a vyjádření ke studiím a projektům VČE, a.s. i cizích investorů. Útvar rozvoje úzce spolupracuje s orgány regionálního rozvoje a projekčními organizacemi na přípravě a zpracování územních plánů a studií rozvoje jednotlivých regionů. Při projektové činnosti v investiční výstavbě a projektování elektrických zařízení byly projektovány převážně vlastní investice a opravy, částečně zakázky cizích investorů. Na jednotlivých OŘ a na HS bylo vyprojektováno 11

12 14 km venkovního vedení 110 kv, 207 km přípojek a venkovního vedení VN, 160 km přípojek a venkovního vedení NN, 7 km kabelového vedení VN, 115 km přípojek a kabelového vedení NN, 55 km venkovního vedení VO a MR, 10 km kabelového vedení VO a MR a 144 ks nových nebo rekonstruovaných stožárových TS. Investice byly realizovány ve výši 1357,6 mil. Kč z toho vlastní výrobou 262,9 mil. Kč. Z nejdůležitějších staveb, které byly v roce 1998 uvedeny do provozu uvádíme: Rekonstrukce Ro Opočínek, Ro 110/35 Semily zprovoznění první etapy rekonstrukce, Vd 110 kv Semily Nová Paka, Ro 110/35 kv Hlinsko zprovoznění jednoho trafa 110 kv a rozvodny 110 kv, Vd 110 kv Havlíčkův Brod Opočínek I.etapa, KZL Poříčí Náchod, Budova OŘ Jičín, Hradec Králové Plotiště autodoprava. Investiční výdaje v letech 1996 až 1998 (mil. Kč) Oblast Rozvodné zařízení distribuční soustavy 742,5 821,5 1120,3 Správní a režijní zařízení 38,9 168,5 237,3 Investice pro neautorizované činnosti 84,3 87,0 0,0 Finanční investice 14,4 6,1 0,0 Celkem 880, ,1 1357,6 Celkový převod do hmotného a nehmotného investičního majetku (aktivace) za rok 1998 činil 1 155,7 mil. Kč. Nejvíce prostředků je realizováno v rozvodnách VVN 29,9 % a dále v obnově zařízení NN (vedení NN 22,1 % a DTS 5,1 %). V oblasti standardizace materiálů a technologií byl ve vztahu na zavedení nového finančního informačního systému dořešen princip řízení a zavádění materiálového standardu. Celkem bylo zpracováno cca 500 a schváleno cca 150 materiálových listů, které slouží jako identifikace jednotlivých materiálů a dodavatelů materiálového standardu VČE, a.s. Celkový objem stavebně montážních prací v oblasti výstavby a oprav energetických zařízení realizovaných vlastní výrobou na oblastních ředitelstvích na externích a interních zakázkách za rok 1998 činil 278 mil. Kč při kapacitě 308 tis. hod. Kapacita montáží byla snížena privatizací pracovní skupiny v Havlíčkově Brodě, která realizovala zakázkovou činnost v Praze. Kapacita montážní činnosti se neustále přizpůsobuje potřebám společnosti na základě zpracovaných a schválených normativů. V roce 1998 bylo na obnově zařízení NN, VN a DTS realizováno 164,6 mil. Kč a na zakázkách pro cizí 24 mil. Kč při dosažení zisku 2,9 mil. Kč tj. 12,1 %. Střediska montáží na jednotlivých OŘ zajišťovala kromě obnovy energetických zařízení a zakázek pro cizí i další činnosti např. opravy, odečty, likvidace havárií atd. Je nutno vysoce hodnotit činnost pracovníků montáží po povodních roku 1998, především jejich obětavost a nasazení při odstraňování vzniklých škod. V dílnách VČE, a.s. bylo ve spolupráci s rakouskou firmou ELIN Weiz zkompletováno 259 kusů distribučních transformátorů v napěťových řadách 6, 10, 22, 35 kv s výkony od 50 do 1000 kva. Pro potřeby společnosti bylo určeno 85 % a zbývajících 15 % pro zákazníky. Opraveno bylo celkem 349 transformátorů (z toho 79 pro cizí) a provedena revize na 194 transformátorech (z toho 78 pro cizí). Dále bylo na zakázku vyrobeno 24 kusů vazebních transformátorů HDO. ŘÍZENÍ JAKOSTI, TECHNICKÁ KONTROLA Již v roce 1996 přijalo vedení společnosti rozhodnutí zavést systém řízení jakosti v souladu s normami řady ISO 9000, formulovalo politiku jakosti jako nedílnou součást podnikatelské strategie společnosti. Vedení společnosti chápe jakost komplexně ve smyslu Total Quality Management. Prosazuje ji jako filozofii a metodu všech vnitropodnikových činností. Vedení společnosti zvolilo za partnera při postupném zavádění systémů řízení jakosti konzultantskou firmu CS- Project, spol.s r.o. Praha. V roce 1998 se společným úsilím podařilo realizovat některé dílčí kroky: začlenit vstupní technickou kontrolu materiálů do systému jakosti MTZ, zpracovat základní materiály pro systém jakosti pro proces distribuce a výroby elektrické energie, zpracovat základní materiály pro systém jakosti pro proces obchod s elektrickou energií, vytvořit koncepci systému jakosti celé společnosti a zakotvit ho do návrhu Řádu jakosti, dokončit práce pro proces oprav a montáže transformátorů v oddělení dílen Plotiště n.l. 12

13 Ve dnech 10. a 11. prosince 1998 proběhl úspěšně certifikační audit procesu opravy a montáže distribučních transformátorů do jmenovitého napětí 35 kv a výkonu 2500 kva. Česká pobočka firmy KEMA na závěr konstatovala, že Východočeská energetika, a.s. Hradec Králové má zaveden a používán systém jakosti plně odpovídající požadavkům normy ISO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, EKOLOGIE VČE, a. s. věnovala značnou pozornost ochraně životního prostředí před negativními dopady vlastní činnosti. Systematicky bylo pokračováno s opravami odlučovačů olejů a záchytných jímek stanovišť transformátorů. Při nakládání s odpady se zaměstnanci společnosti řídili ustanoveními nového zákona číslo 125/1997 Sb. V souladu s ním byla vedena evidence podle místa vzniku, množství a všech manipulací. Včetně druhotných surovin vyprodukovala naše společnost 3 887,6 tun odpadů. V průběhu roku byly ukončeny sanační práce po havárii transformátoru, ke které došlo 4. dubna 1997 na transformovně Pardubice sever. Celkové náklady přesáhly částku 10 milionů korun. V měsíci září 1997 podepsali představitelé naší společnosti s Fondem národního majetku České republiky smlouvu o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací. V prvním pololetí roku 1998 bylo vypsáno veřejné výběrové řízení na Analýzu rizik starých ekologických zátěží. Ta byla zpracována ve druhém pololetí. Podle jejích závěrů bude nutné provést sanační práce ve finančním objemu zhruba 18 milionů korun. Podle výše uvedené smlouvy je bude hradit Fond národního majetku ČR. PERSONÁLNÍ, MZDOVÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA V průběhu roku 1998 došlo k redukci pracovních míst a k redukci počtu zaměstnanců. Změny byly důsledkem normování činností oblastních ředitelství a sjednocenípopisů pracovních funkcí v celé společnosti. Snížení bylo realizováno převážně přirozeným způsobem, odchody do důchodu a ukončením pracovních poměrů na dobu určitou. Přestože byl průměrný přepočtený počet v meziročním srovnání snížen o 80 zaměstnanců, nebylo nutné vzhledem k předchozí přípravě vynakládat nepřiměřené prostředky na odstupné. Motivace zaměstnanců byla analyzována na základě průzkumu sociálního klimatu a interpersonálních vztahů vybraných útvarů. Ve struktuře mezd byly posíleny základní mzdy a byly realizovány účelné přesuny v oblasti mzdové nadstavby. Motivační systém byl stabilizován v důsledku využití norem a přesnějšího určení mzdových limitů. Mimořádné složky mzdové motivace byly zaměřeny především na implementaci informačního systému. Vedle programu profesního vzdělávání pokračovaly speciální vzdělávací programy, zvláště program zvyšování Struktura mzdy (bez náhrad mezd) Druh mzdy Základní mzdy 54,3 59,4 61,5 Výkonnostní odměny 12,5 8,4 8,4 Prémie a účelové odměny 11,6 13,4 10,7 13., 14. plat 15,5 12,7 13,5 Příplatky 3,7 3,7 3,5 Pohotovost 2,4 2,4 2,4 Celkem 100,0 100,0 100,0 kvalifikace uživatelů informačního systému, jazykové vzdělávání a kurzy zaměřené na zlepšování komunikace se zákazníky i komunikace uvnitř firmy. Ve srovnání s předchozím rokem se snížila průměrná cena zajišťovaných vzdělávacích akcí. Těžiště se posunulo k rozsáhlé realizaci kurzů užívání výpočetní techniky. Celkové náklady na sociální účely (včetně povinného zdravotního a sociálního pojištění) vzrostly v porovnání s předchozím rokem o 7 %. Sociální program samotný byl zajišťován bez snížení rozsahu nabídky služeb pro zaměstnance za prostředky pouze o 1,7 % vyšší. Důležitou složkou sociálního programu zůstává i nadále podpora důchodového připojištění a poskytování zaměstnaneckých výhod spojených s odběrem elektrické energie. V bytovém hospodářství byla docílena úspora prostředků ve srovnání s loňským rokem mimo jiné také snížením počtu bytů spravovaných společností a prodejem některých bytových jednotek. 13

14 V roce 1998 byla zahájena implementace informačního systému v oblasti personálních činností. Do nového informačního systému jsou postupně začleňovány jednotlivé personální činnosti včetně popisů pracovních míst a hodnocení zaměstnanců. V tomto smyslu vytváří personální informační systém předpoklad pro integraci personálních činností a zvyšuje možnosti využití informací pro řízení a vedení lidí. Náklady na sociální účely (v tis. Kč) Zdravotní a sociální pojištění Důchodové připojištění Zaměstnanecká výhoda spojená s odběrem el. energie Náhrady při pracovních úrazech 229 Osobní ochranné pracovní pomůcky Stravování zaměstnanců Střední odborná učiliště 120 Vzdělávání Stipendia 42 Studium při zaměstnání 107 Lékařské prohlídky 43 Celkem

15 VÝSLEDKY PODNIKÁNÍ ROZVAHA k , 1997 a 1996 (v celých tisících Kč) Běžné účetní období Minulá účetní období Označení AKTIVA řádek Brutto Korekce Netto Netto Netto a b c a 4b AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Stálá aktiva B. I. Nehmotný investiční majetek B. I. 1 Zřizovací výdaje Nehmot. výsledky výzkumné a obd. činnosti Software Ocenitelná práva Jiný nehmotný investiční majetek Nedokončené nehmotné investice Poskytn. zálohy na nehm. investiční majetek B. II. Hmotný investiční majetek B. II. 1 Pozemky Budovy, haly a stavby Stroje, přístr., zaříz., doprav. prostř., inventář Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný hmotný investiční majetek Nedokončené hmotné investice Poskytnuté zálohy na hmotný invest. majetek Opravná položka k nabytému majetku 021 B. III Finanční investice B. III 1 Podílové CP a vklady v podn. s rozhod. vlivem Podílové CP a vklady v podn. s podst. vlivem Ostatní investiční cenné papíry a vklady Půjčky podnikům ve skupině Jiné finanční investice

16 Běžné účetní období Minulá účetní období Označení AKTIVA řádek Brutto Korekce Netto Netto Netto a b c a 4b C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II.1 Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke společníkům a sdružení Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem Jiné pohledávky 041 C. III Krátkodobé pohledávky C. III 1 Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke společníkům a sdružení Sociální zabezpečení Stát daňové pohledávky Stát odložená daňová pohledávka Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem Jiné pohledávky C. IV Finanční majetek C. IV 1 Peníze Účty v bankách Krátkodobý finanční majetek D. Ostatní aktiva přechodné účty aktiv D. I. Časové rozlišení D. I. 1 Náklady příštích období Příjmy příštích období Kurzové rozdíly aktivní D. II. Dohadné účty aktivní Kontrolní číslo

17 Stav v běžném Stav v minulých řádek účetním období účetních obdobích Označení PASIVA a b c 5 6a 6b PASIVA CELKEM A. Vlastní jmění A. I. Základní jmění A. I. 1 Základní jmění Vlastní akcie A. II. Kapitálové fondy A. II. 1 Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí 070 A III Fondy ze zisku A. III 1 Zákonný rezervní fond Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV Hospodářský výsledek minulých let A. IV 1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let 077 A V. Hospodářský výsledek běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1 Rezervy zákonné Rezerva na kurzové ztráty Ostatní rezervy 083 B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1 Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikům s podstatným vlivem Dlouhodobé přijaté zálohy Emitované dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Jiné dlouhodobé závazky B. III Krátkodobé závazky B. III 1 Závazky z obchodního styku Závazky ke společníkům a sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení Stát daňové závazky a dotace Stát odložený daňový závazek Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikům s podstatným vlivem Jiné závazky B. IV Bankovní úvěry a výpomoci B. IV1 Bankovní úvěry dlouhodobé Běžné bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci C. Ostatní pasiva přechodné účty pasiv C. I. Časové rozlišení C. I. 1 Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kurzové rozdíly pasivní C. II. Dohadné účty pasivní Kontrolní číslo

18 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v plném rozsahu k , 1997 a 1996 (v celých tisících Kč) Označení TEXT Číslo řádku Skutečnost v účetním období ve sledovaném v předchozím v druhém roce (1998) roce (1997) předchozím roce (1996) a b c 1 2a 2b I. Tržby z prodeje zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1 Spotřeba materiálu a energie B. 2 Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3 Náklady na sociální zabezpečení C. 4 Sociální náklady Daně a poplatky E. Odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku III. Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu F. Zůstatková cena prodaného invest. majetku a materiálu IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů G. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů VI. Ostatní provozní výnosy I. Ostatní provozní náklady VII. Převod provozních výnosů 27 J. Převod provozních nákladů 28 * Provozní hospodářský výsledek

19 Označení TEXT Číslo řádku Skutečnost v účetním období ve sledovaném v předchozím v druhém roce (1998) roce (1997) předchozím roce (1996) a b c 1 2a 2b VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů K. Prodané cenné papíry a vklady IX. Výnosy z finančních investic IX.1 Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině 33 2 Výnosy z ostatních investičních cenných papírů a vkladů 34 3 Výnosy z ostatních finančních investic 35 X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku XI. Zúčtování rezerv do finančních výnosů L. Tvorba rezerv na finanční náklady XII. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů M. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů XIII. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XIV. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XV. Převod finančních výnosů 45 P. Převod finančních nákladů 46 * Hospodářský výsledek z finančních operací R. Daň z příjmů za běžnou činnost R. 1 - splatná odložená ** Hospodářský výsledek za běžnou činnost XVI. Mimořádné výnosy S. Mimořádné náklady T. Daň z příjmů z mimořádné činnosti T. 1 - splatná odložená 57 * Mimořádný hospodářský výsledek U. Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům 59 *** Hospodářský výsledek za účetní období Hospodářský výsledek před zdaněním Kontrolní číslo

20 STRUKTURA MAJETKU Vývoj struktury majetku VČE, a.s. v roce 1998 lze charakterizovat změnou struktury aktiv a pasiv. Celková čistá aktiva společnosti (tj. snížená o oprávky a opravné položky), dosáhla ke konci roku 1998 hodnoty mil. Kč, což je o 18,5 % více než na konci roku Stálá aktiva v hodnotě mil. Kč jsou tvořena hmotným a nehmotným investičním majetkem (včetně nedokončených investic a záloh na investiční majetek) a finančními investicemi. Stálá aktiva se podílejí na celkových aktivech 62,6 % a oproti minulému roku se zvýšila o 19,3 %. Nedokončené investice a zálohy investičním dodavatelům vzrostly meziročně o 37,1% na tis. Kč a jejich podíl z celkových aktiv se zvýšil z hodnoty 7,1%, dosažené na konci roku 1997, na 8,2 % ke konci roku Zvýšení podílu rozestavěných staveb na celkové hodnotě aktiv souvisí s vyšším objemem investičních výdajů. Oběžná aktiva skládající se ze zásob, pohledávek a finančního majetku, dosáhla v netto stavu ke konci roku 1998 výše tis. Kč, což je o tis. Kč více než na konci roku Jednotlivé položky oběžných aktiv se vyvíjely takto: Zásoby ve výši tis. Kč tvoří 14,8 % oběžných aktiv společnosti. V průběhu roku 1998 se zásoby zvýšily o 6,6 % v souvislosti s nárůstem inflace, k nárůstu došlo i v oblasti poskytnutých záloh na zásoby, a to především vlivem poskytnuté zálohy do zahraničí na nákup součástí pro montáž transfomátorů. Nedokončená výroba a polotovary meziročně poklesly o 70 % na hodnotu tis. Kč. Na konci roku 1998 došlo oproti stavu ke konci roku 1997 ke zvýšení krátkodobých pohledávek v netto stavu o 21,6 %, a to na úroveň tis. Kč, což představuje 60,1 % oběžných aktiv společnosti. Tento nárůst hodnoty pohledávek ovlivnil: nárůst pohledávek především v době splatnosti (meziroční nárůst pohledávek po splatnosti je tis. Kč), nárůst daňových pohledávek (DPH, srážková daň) a navýšení jiných pohledávek (především z titulu převzetí a realizace záruk, které budou z větší míry kapitalizovány). Finanční majetek společnosti vykázal ke konci roku 1998 pokles o 5,7 % na úroveň tis. Kč, a to především vlivem vyšších potřeb investiční výstavby. Ostatní aktiva přechodné účty aktiv a pasiv tvoří 28,2 % celkových aktiv společnosti, a to především díky hodnotě nevyfakturované elektřiny, která dosáhla ke konci vykazovaného období hodnoty tis. Kč (zvýšení o 16,3 %). Vlastní jmění, které je vedle základního jmění tvořeno zákonným rezervním fondem, kapitálovými fondy, sociálním fondem a hospodářským výsledkem běžného období, dosáhlo na konci roku 1998 výše tis. Kč, což představuje 52,5 % hodnoty pasiv společnosti. Vlastní jmění meziročně vzrostlo o tis. Kč (o 7,45 %), a to růstem převážné části všech dílčích položek (přijaté finanční dary 3 mil. Kč, přijatý HIM a NIM tis. Kč, přijaté finanční prostředky z rozpočtu obcí tis. Kč) a zejména tvorbou hospodářského výsledku za hodnocené období. Základní jmění činilo tis. Kč, oproti počátečnímu stavu bylo v průběhu roku zvýšeno o tis. Kč v souvislosti s vklady privatizovaného majetku zbytkového státního podniku VČE Fondem národního majetku do akciové společnosti VČE a výkupem vlastních akcií od měst a obcí. Celková výše cizích zdrojů včetně ostatních pasiv dosáhla výše tis. Kč a oproti počátku roku se zvýšila o tis. Kč (o 25 %). Rozhodující položky cizích zdrojů se změnily takto: stav rezerv se zvýšil o tis. Kč (o 51,2 %), a to především v důsledku tvorby rezerv na opravy hmotného investičního majetku, krátkodobé závazky se zvýšily o tis. Kč (o 26,7 % ) a jejich podíl na celkových cizích zdrojích činí 79,9 %, největší podíl na tomto zvýšení mají vyinkasované zálohy za odběr elektrické energie, bankovní úvěry a výpomoci se zvýšily na hodnotu tis. Kč (o 357,5 %) a jejich podíl na celkových cizích zdrojích činí 4,3 %, přechodné účty pasiv zaznamenaly nárůst o tis. Kč (o 54,8 %), a to především vlivem vyinkasovaných příspěvků na připojení a příkon ve výši tis. Kč za rok Struktura aktiv mil. Kč Položka Rozdíl a =(1-2) Aktiva celkem Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva Oběžná aktiva Ostatní aktiva

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více