VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝCHODOČESKÁ ENERGETIKA, a.s. HRADEC KRÁLOVÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 1998. VÝCHODOČESKÁ ENERGETIKA, a.s. HRADEC KRÁLOVÉ"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1998 VÝCHODOČESKÁ ENERGETIKA, a.s. HRADEC KRÁLOVÉ

2 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ V LETECH 1996 AŽ 1998 Ukazatel Měrná jednotka Tržby z prodeje vl. výrobků a zboží tis. Kč Opatřená elektrická energie MWh Dodaná elektrická energie MWh Odběratelé celkem počet Délka vedení celkem km Distribuční transformační stanice ks Základní jmění 1) tis. Kč Bilanční suma tis. Kč Výdaje na pořízení HIM, NIM tis. Kč Zisk před zdaněním tis. Kč Zisk po zdanění 2) tis. Kč EPS (čistý zisk / akcii) Kč 135,4 101,3 107,3 Roční průměrná cena akcie v roce Kč Hodnota vlastního jmění na 1 akcii Kč ) Základní jmění zapsané v obchodním rejstříku 2) Společnost použila ustanovení o účtování o odložené dani poprvé v roce

3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení přátelé, rok 1998 byl pátým rokem existence naší společnosti a dalším rokem transformačního procesu s cílem dosáhnout postavení konkurenceschopného a prosperujícího podniku na evropském liberalizovaném trhu s elektrickou energií. Své hlavní poslání, kvalitní a plynulé zásobování východočeského regionu elektrickou energií, společnost splnila v plném rozsahu s určitými trendy objektivně působícími již v minulém roce. Obchod s elektrickou energií zaznamenal v roce 1998 sestupný trend, a to u kategorie zákazníků maloodběru podnikatelského charakteru a maloodběru obyvatelstva. Pouze u kategorie zákazníků velkoodběru byl zaznamenán mírný nárůst. Celková užitečná dodávka elektřiny v regionu zásobovaném naší společností byla proti roku 1997 nižší o 1,3 %. Důvodem tohoto vývoje bylo poměrně teplé počasí v zimním období, pokles zájmu o elektrické vytápění, zvýšení cen elektřiny pro obyvatelstvo a pokles výkonnosti ekonomiky ČR. V oblasti distribuce elektrické energie bylo hlavním úkolem provozních útvarů zvyšování spolehlivosti dodávky elektrické energie zákazníkům při zvyšování jejích kvalitativních parametrů. Rok 1998 bude v dějinách společnosti zapsán jako rok ovlivněný působením atmosférických vlivů kalamitního charakteru povodně, vichřice, abnormální bouřková činnost. Profesionální zásahy našich zaměstnanců byly s uznáním uváděny průběžně i ve sdělovacích prostředcích. Všem zaměstnancům, kteří se podíleli na obnově dodávky elektrické energie často v extrémních podmínkách, patří poděkování nás všech. V oblasti informačních systémů naše společnost výrazně postoupila implementací zákaznického informačního systému. V souvislosti s přibližující se změnou letopočtu 1999/2000 byla začátkem roku zahájena druhá etapa prací spojených s identifikací a odstraňováním problémů spojených v oblasti informačních technologií a obchodních procesů s touto změnou. Grafy a tabulky v této výroční správě ukazují na splnění úkolů naší společnosti v roce Vedle moderní techniky stojí za každým úspěchem konkrétní lidé. Mou příjemnou povinností je poděkovat všem zaměstnancům a akcionářům za výsledky, kterých naše společnost dosáhla. Na základě dosavadních výsledků očekávám úspěšné roky naší společnosti i v dalším období. Ing. Petr Zeman předseda představenstva a generální ředitel 3

4 PROFIL SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název společnosti: Východočeská energetika, a.s. Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: Sídlo společnosti: Sladkovského 215, Hradec Králové Obchodní zkratka: VČE, a.s. Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: Bankovní spojení: /0100, Komerční banka, a.s., Hradec Králové Společnost Východočeská energetika byla založena Fondem národního majetku ČR jako jediným zakladatelem ke dni a ke stejnému datu je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, číslo vložky HISTORIE Východočeský region se podílel v Čechách na rozvoji elektrifikace významným způsobem. Již v roce 1878 se v tkalcovně lnu v Moravské Třebové rozsvítily jako první v českých zemích elektrické obloukové lampy. Za počátek organizované energetiky ve východních Čechách se však považuje rok 1911, kdy vznikl Svaz hospodářských družstev pro konsum energie elektrické, s.r.o. v Hradci Králové. Následoval Svaz okresů, obcí, hospodářských družstev a jiných konsumentů energie elektrické, s.r.o., Hradec Králové založený v roce Výrazným mezníkem v dějinách naší společnosti je založení Východočeské elektrárny, a.s. v Hradci Králové v roce Do čela správní rady této společnosti byl zvolen pan Jan Černý, zakladatel a propagátor elektrifikace na Hradecku. Válečná léta omezila další rozvoj a po znárodnění v roce 1945 následovaly různé organizační změny spojené s různou právní subjektivitou organizačních jednotek. Vývoj vyústil ve zřízení podniku Východočeské energetické závody, s.p., Hradec Králové, jehož transformací ke dni vznikla naše společnost Východočeská energetika, a.s., Hradec Králové. CHARAKTERISTIKA ČINNOSTÍ A POSTAVENÍ NA DOMÁCÍM A ZAHRANIČNÍM TRHU Hlavní předmět podnikání společnosti Východočeská energetika, a.s. tvoří nákup, přenos a distribuce elektrické energie v oblasti východních Čech. Další aktivity společnosti mají doplňkový charakter a jejich smyslem je poskytnout zákazníkům komplexní služby a zlepšení profilu firmy. Základním předmětem podnikání společnosti je: výroba, nákup, distribuce, tranzit, prodej, dovoz a vývoz elektřiny, rozvod a odbyt elektřiny, včetně poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem nebo používáním elektřiny, řízení distribuční elektrizační soustavy v regionu své působnosti, provoz, údržba, opravy, výstavba, revizní a zkušební činnost, rekonstrukce a modernizace energetických zařízení, zařízení dispečerské řídicí a telekomunikační techniky a technických prostředků k řízení spotřeby elektřiny, včetně projektové a inženýrské činnosti, montáž a opravy telekomunikačních zařízení, poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem a používáním elektřiny a s používáním dodávaných výrobků a zařízení. Společnost je dominantním vlastníkem rozvodných zařízení na celém území východních Čech. V aktivitách týkajících se nákupu, distribuce a prodeje elektrické energie konečnému spotřebiteli má společnost na svém zásobovacím území přirozený monopol. Rozsah působnosti společnosti je vymezen Rozhodnutím o udělení autorizace č A na rozvod elektřiny podle zákona č. 222/94 Sb. Vzhledem ke specifickému charakteru činnosti společnost na zahraničním trhu významněji nepodniká. V charakteristice společnosti, v hlavním předmětu podnikání, ani v jejím postavení na domácím trhu nedošlo v roce 1998 k výrazným změnám. 4

5 STATUTÁRNÍ A DOZORČÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI ke dni 31. prosince1998. Změny v průběhu roku jsou uvedeny samostatně. PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI Ing. Petr ZEMAN, předseda představenstva a generální ředitel. Narozen 5. května 1952, absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. V září 1990 byl jmenován ředitelem VČE, s.p. Předsedou představenstva a generálním ředitelem VČE, a.s. je od 1. ledna Ing. Pavel FILIPI, místopředseda představenstva a technický ředitel. Narozen 16. července 1953, absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. V roce 1990 ukončil tříleté postgraduální studium systémového řízení v energetice. 1. ledna 1992 byl jmenován technickým ředitelem VČE, s.p. a od 1. ledna 1994 je místopředsedou představenstva a technickým ředitelem společnosti. Ing. Lubomír ŠTĚPÁN, člen představenstva. Narozen 21. prosince 1955, absolvent oboru technická kybernetika ČVUT v Praze a postgraduálního studia na Vysoké škole ekonomické, obor bankovnictví na Fakultě financování a bankovnictví v Praze. Pracoval jako náměstek a ředitel pobočky Pragobanky, a.s. Od 1. července 1996 jmenován do funkce finančního ředitele ve VČE, a.s. Ing. Josef JEHLIČKA, člen představenstva. Narozen 31. března 1940, absolvent Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Od roku 1977 vedoucí odboru technicko-obchodního VČE, s.p., od 1. ledna 1997 jmenován obchodním ředitelem VČE, a.s. Ing. Josef BERÁNEK, člen představenstva. Narozen 17. června 1952, absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Od 1.května 1990 ředitelem rozvodného závodu Havlíčkův Brod, ředitelem oblastního ředitelství Havlíčkův Brod byl jmenován ke dni 1. ledna Člen představenstva společnosti CITELUM, s.r.o. DOZORČÍ RADA Ing. Pavel PROUZA, předseda dozorčí rady. Narozen 13. května 1959, absolvent Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Zaměstnán jako ředitel odboru autorizací Ministerstva průmyslu a obchodu, Praha. Ing. Antonín SVÍTIL, CSc., místopředseda dozorčí rady. Narozen 26. srpna 1928, absolvent Strojní fakulty ČVUT v Praze. Zaměstnanec Fondu národního majetku ČR ve funkci odborného referenta, specialisty. Miloslava ČERNÁ, členka dozorčí rady. Narozena 25. dubna 1953, absolventka střední průmyslové školy elektrotechnické a tříletého postgraduálního studia průmyslové energetiky. Zaměstnána na Ministerstvu financí ČR jako odborný referent regulace cen. Bc. Zdeněk NEUBAUER, člen dozorčí rady. Narozen 3. srpna 1957, absolvent Střední průmyslové školy elektrotechnické v Kutné Hoře. Je výkonným místopředsedou Elektrárenského a plynárenského sdružení měst a obcí východních Čech a členem energetické komise Svazu měst a obcí ČR. Gunnar LUNDBERG, člen dozorčí rady. Narozen 19.února1951. Dosažené vzdělání: MSc Elektronika, ekonomie a právo na University of Stockholm. Zaměstnán jako výkonný ředitel Distribution Vattenfall AB Europe, předseda představenstva Vattenfall Poland a Vatenfall Estonia, člen představenstva Vattenfall Lithuania a Litevské energetické společnosti. Mgr. Tomáš HENDRYCH, člen dozorčí rady od 26. června Narozen 12. května 1959 v Přerově, absolvent gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové a Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 1994 je zástupcem starosty města Trutnova. Člen správní rady Elektrárenského a plynárenského sdružení obcí východních Čech. 5

6 Ing. Pavel KRAJÁK, člen dozorčí rady. Narozen 1. května 1953, absolvent Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Zaměstnán ve funkci vedoucího oddělení řízení jakosti na Hlavní správě VČE, a.s. Členem dozorčí rady z řad zaměstnanců společnosti. Václav VÝBORNÝ, člen dozorčí rady. Narozen 16. října 1938, absolvent Střední průmyslové školy elektrotechnické v Jihlavě. Zaměstnán ve VČE, a.s. ve funkci vedoucího odboru obchodu s elektrickou energií na oblastním ředitelství v Havlíčkově Brodě. Členem dozorčí rady z řad zaměstnanců společnosti. Zdeněk HAMAN, člen dozorčí rady. Narozen 13. dubna 1948, absolvent Střední průmyslové školy elektrotechnické v Dobrušce. Zaměstnán ve VČE, a.s. jako vedoucí technický pracovník na oblastním ředitelství Jičín, pracoviště Turnov. Členem dozorčí rady z řad zaměstnanců společnosti. ZMĚNY V DOZORČÍ RADĚ Ing. Miroslav ZBUDIL dne 25. června 1998 byl odvolán valnou hromadou z funkce člena dozorčí rady. Mgr. Tomáš HENDRYCH dne 25. června 1998 byl zvolen valnou hromadou za člena dozorčí rady. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI Základní strukturu společnosti tvoří hlavní správa se sídlem v Hradci Králové, která zajišťuje přímé a odborné řízení společnosti a výkon společných a speciálních činností, které není účelné decentralizovat. Oblastní ředitelství jsou výkonné jednotky s posláním realizovat výrobní, provozní, obchodní a další výkonné činnosti a služby ve vymezených oblastech. Základními výkonnými jednotkami v podřízenosti oblastních ředitelství jsou služebny činné na vymezených územích. KAPITÁLOVÝ TRH Základní jmění akcie emitované společností Základní jmění společnosti k činilo Kč a bylo rozděleno na akcií s jmenovitou hodnotou 1000 Kč. Akcie na majitele jsou vydány v zaknihované podobě, jsou spojeny s plným hlasovacím právem a jsou veřejně Druh akcie Počet akcií ke dni Na majitele Na jméno (měst a obcí) Na jméno (zaměstnanecké) Na jméno (se zvláštními právy) 1 Celkem obchodovatelné. Akcie na jméno (měst a obcí) jsou vydány v zaknihované podobě, mají plné hlasovací právo a omezenou převoditelnost spočívající v tom, že souhlas k převodu musí dát valná hromada. Akcie na jméno (zaměstnanecké) jsou vydány v zaknihované podobě, jsou spojeny s plným hlasovacím právem a omezenou převoditelností. Na základě rozhodnutí valné hromady byly zaměstnanecké akcie na jméno nahrazeny akciemi kmenovými, na majitele, veřejně obchodovatelnými. Akcie na jméno (se zvláštními právy) je spojena s hlasovacím právem a s právem rozhodovat o změnách stanov, zvýšení a snížení základního jmění a o zrušení společnosti. 6

7 Kapitálová účast českých a zahraničních osob na podnikání společnosti Struktura akcionářů společnosti k Akcionář Podíl na základním jmění (%) Fond národního majetku ČR 48,0 Města a obce 33,4 Akcie vykoupené od obcí v držení VČE 0,6 Zaměstnanci společnosti 1,3 Ostatní subjekty 16,7 Celkem 100,0 Na základě neudělení souhlasu valné hromady k převodu akcií s omezenou převoditelností a následné žádosti některých obcí a měst o odprodej těchto akcií naší společností došlo k odkupu ks akcií, což je 0,6 % podíl na základním jmění. Akcionáři s podílem na základním jmění společnosti větším než 10 % Majoritní podíl akcií společnosti ke dni vlastnil Fond národního majetku ČR, a to 48 %. V roce 1999 bude tento podíl zvýšen o hodnotu navýšeného základního jmění z rozhodnutí valné hromady Pokud je vedení společnosti známo, podíl žádného z ostatních majitelů akcií společnosti nepřekročil 10 % z celkového množství. Vývoj obchodování na BCPP, a.s. Akcie VČE, a.s. jsou obchodovány na vedlejším trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. V roce 1998 měl vývoj ceny akcií klesající tendenci a kurz akcie k se oproti počátku roku 1998 snížil o 17,6 % (z Kč na Kč). Objem zobchodovaných akcií VČE na BCPP v roce 1998 je nejsilnější v 1.čtvrtletí, nejslabší je naopak ve 3. a 4. čtvrtletí. Průměrný kurz za r. 1998: Kč Minimální hodnota kurzu: Kč Maximální hodnota kurzu: Kč Podíly společnosti na základním jmění jiných českých a zahraničních osob Společnost Základní jmění Účast VČE, a.s. v tis. Kč tis. Kč % Citelum, a.s ,00 Energamont, s.r.o ,00 První energetická, a.s ,00 Správci sítí vých.čech, s.r.o ,00 Postavení společnosti ve skupině vzájemně propojených osob Společnost nemá účast v žádné skupině vzájemně propojených osob. Financování Finanční situace v průběhu roku 1998 byla ovlivňována vývojem pohledávek a úpravou cen za elektrickou energii. V roce 1998 docházelo k čerpání kontokorentního úvěru výjimečně a v minimální výši. V oblasti provozního úvěrování byl v rámci uzavřené smlouvy s Vereinsbank Hradec Králové čerpán střednědobý úvěr ve výši tis. Kč, nesplacený zůstatek k činí tis. Kč. V oblasti investičního úvěrování byly prováděny pravidelné splátky u dlouhodobých úvěrů, poskytnutých Komerční bankou, a sice za RO Červený Kostelec a RO Pardubice sever, dále byl splácen střednědobý úvěr u ABN Amro Bank. Volné finanční prostředky byly zhodnocovány formou krátkodobých produktů na finančních trzích: krátkodobá termínovaná depozita, nákup a prodej pokladničních poukázek, nákup depozitních směnek, nákup depozitních certifikátů, vyhlášení úrokové sazby na běžných účtech. Výnosy ve výši tis. Kč byly docíleny realizací produktů Komerční banky, Československé obchodní banky, České spořitelny, ABN Amro Bank, Credit Lyonnais Bank, Deutsche Bank, BNP Dresdner Bank, Vereinsbank. 7

8 Na trhu krátkodobých dluhopisů se státními pokladničními poukázkami bylo docíleno tržeb a výnosů v celkovém objemu Kč. Finanční dary Hodnota darů poskytnutých právnickým osobám dle 20 zák. 586/92 Sb. o dani z příjmů v platném znění, činila tis. Kč se zaměřením především na zdravotnictví, školství, kulturu a sport mládeže. 8

9 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI A CELKOVÉ VYHLÍDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Hlavním posláním společnosti je zajištění odběratelů východočeského regionu elektrickou energií a poskytování kvalitních zákaznických služeb souvisejících s dodávkou této energie na zásobovaném území. Základní stanovené cíle podnikatelské strategie jsou: zabezpečení dodávky elektrické energie odběratelům v požadovaném množství a v předepsané kvalitě, trvalé zkvalitnění služeb odběratelům v zájmu dosažení evropského standardu, zvyšování prosperity a tržní hodnoty společnosti. Obchodní aktivity společnosti jsou podřízeny maximálnímu uspokojování potřeb zákazníků a směřují do těchto směrů a oblastí: zkvalitnění vztahů k zákazníkům, posilování marketingových přístupů, mobilizace vnitřních zdrojů za účelem zvyšování prosperity, rozvoj podnikatelských aktivit, poskytování příspěvků k ochraně životního prostředí. Prostředí pro hospodářskou činnost společnosti je dáno Zákonem o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o státní energetické inspekci (zákon č. 222/94 Sb.). Pro nejbližší období se společnost zaměřuje na vnitřní stabilizaci, jejímž základem je vytváření dostatečných vlastních zdrojů, které s únosnou mírou cizích dlouhodobých zdrojů vytvoří podmínky pro zlepšení stavu a rozvoj distribuční soustavy. Celkové vyhlídky hospodaření společnosti jsou v současné době vymezeny cenovými výměry Ministerstva financí ČR, určujícími cenu mezi dominantním výrobcem elektrické energie a naší společností a zároveň stanoví ceny elektřiny mezi společností a konečnými odběrateli. Česká republika se chce stát právoplatným členem EU s novými podmínkami hospodaření nejen pro naši společnost. Ve Východočeské energetice, a.s., Hradec Králové byl proto zahájen transformační proces s cílem dosáhnout postavení konkurenceschopného a prosperujícího podniku na evropském liberalizovaném trhu s elektrickou energií. OBCHOD S ELEKTRICKOU ENERGIÍ Dodávka elektrické energie konečným spotřebitelům elektřiny ve východočeském regionu byla po celý rok 1998 uskutečňována plynule bez použití regulačních opatření. Pouze v oblastech zasažených povodní došlo na krátkou dobu, při odstraňování následků, k omezení dodávek elektřiny. Požadavky zákazníků byly v rámci přenosové schopnosti energetického rozvodného zařízení v plném rozsahu pokryty. Elektřina byla v roce 1998 dodávána velkoodběratelům (zákazníci z napěťových systémů VVN a VN), maloodběratelům podnikatelského charakteru (zákazníci z napěťového systému NN) a maloodběratelům domácností (zákazníci z napěťového systému NN). Podobně jako v minulém roce zaznamenal obchod s elektrickou energií v roce 1998 sestupný trend, a to u kategorie zákazníků maloodběru podnikatelského charakteru (MOP) a maloodběru obyvatelstva (MOO). Pouze u kategorie zákazníků velkoodběru (VO) byl zaznamenán mírný nárůst. Celková užitečná dodávka elektřiny v regionu zásobovaném společností byla proti roku 1997 nižší o 1,3 % (v letech 1997/96 byl zaznamenán pokles o 2,3 %). Nákup elektrické energie byl orientován zejména na dodávky od ČEZ, a.s., které v roce 1998 představovaly 88,3 % z celkového nákupu pro společnost, t.j. z hodnoty MWh. Zbývajících 11,7 % bylo zajištěno od ostatních dodavatelů a z vlastních malých vodních elektráren. U velkoodběratelů byl zaznamenán mírný nárůst spotřeby proti roku 1997 o 0,5 % (1997/1996 byl pokles 2,3 %). V oblasti spotřeby ze sítí NN byl však zaznamenán pokles, a to u maloodběratelů podnikatelského charakteru o 3 % (1997/1996 pokles 0,9 %) a u maloodběratelů obyvatelstva o 2,7 % (1997/1996 pokles 3,0 %). Důvodem tohoto vývoje spotřeby je především poměrně teplé počasí v zimním období (pokles odběru v nízkých tarifech), pokles zájmu zákazníků o elektrické vytápění, zvýšení cen elektřiny pro obyvatelstvo v roce 1998 a pokles výkonnosti ekonomiky ČR. 9

10 OBCHODNÍ ÚDAJE ZA ROK 1996 až 1998 Údaj Měrné jednotky Opatřená elektrická energie celkem MWh z toho od ČEZ MWh Užitečná dodávka elektřiny celkem MWh z toho velkoodběr (VO) MWh maloodběr podnikatelé (MOP) MWh maloodběr obyvatelstvo (MOO) MWh Počet odběratelů celkem počet z toho VO počet MOP počet MOO počet Užitečná dodávka elektřiny celkem obsahuje mimo dodávku VO, MOP, a MOO také dodávku pro vlastní spotřebu společnosti. Opatřená elektřina je pro zásobování území VČE, a.s. a vyfakturované dodávky ostatním odběratelům mimo území VČE, a.s. Struktura spotřeby elektrické energie (podíl odběru ze sítí NN a VVN + VN) v roce 1998 doznala mírné změny proti roku 1997 v důsledku poklesu spotřeby u maloodběru. Podíl odběru ze sítí NN poklesl z 57,2 % v roce 1997 na 56,4 % v roce Menší zájem zákazníků o elektrické vytápění pokračoval i v roce V tomto roce bylo u maloodběratelů připojeno pouze 9,7 MW nových přímotopných spotřebičů a 6,5 MW nových akumulačních spotřebičů. V porovnání s rokem 1997 se jedná o snížení připojeného výkonu nových elektrotopných zařízení o 26 %. V oblasti cen elektrické energie pro konečné spotřebitele došlo od ke zvýšení DPH z 5 % na 22 % u všech kategorií odběratelů a od byla zvýšena cenová hladina tarifů pro obyvatelstvo v průměru o 24 % (cenový výměr MF ČR č. 05/98). Struktura tarifů a tarifní podmínky zůstaly beze změny. DISTRIBUCE ELEKTRICKÉ ENERGIE Hlavním úkolem všech pracovníků provozní oblasti v roce1998 bylo zvyšování spolehlivosti dodávky elektrické energie zákazníkům doprovázené zvyšováním jejích kvalitativních parametrů. Obnova a modernizace zařízení, stejně tak jako jeho plánované opravy, byly směrovány do oblasti posilování spolehlivosti a bezpečnosti provozování zařízení při snižování provozních nákladů, což přineslo úspěch hlavně v oblasti rozvodu VN, částečně i VVN, zejména u rozvoden VVN. V oblasti rozvodu VN lze konstatovat pokles absolutního počtu poruch ovlivněný působením atmosférických vlivů kalamitního charakteru. Rozsáhlé a četné poruchy vznikly v průběhu března, června a listopadu prakticky na celém zásobovaném území následkem vichřice, v červnu a červenci následkem abnormální bouřkové činnosti. V poslední červencové dekádě ovlivnily poruchovost záplavy v okresech Rychnov nad Kněžnou a Hradec Králové. Přes rozsáhlost povodní postižených území byly poruchy v systému VN odstraněny vlastními silami provozních pracovníků zmíněných okresů během 24 hodin. Likvidaci poruch NN, většinou formou nové výstavby zničeného zařízení, bylo nutno zajistit přesunem provozních a montážních kapacit z ostatních oblastí VČE, a.s., přestože celý region byl zasažen nebývale silnou a časově dlouhou bouří. Rozsah zařízení k Délka vedení v km kv venkovní jednoduché 188,4 186, ,933 dvojité 797,6 799, ,528 čtyřnásobné 0,0 0,000 3,970 rozvinutá délka celkem 1 783, , ,869 VN venkovní 8 304, , ,915 kabely 1 222,7 1241, ,477 délka celkem 9 527, , ,392 NN venkovní , , ,166 kabely 4 547, , ,315 závěsné kabely 1 396, , ,999 délka celkem , , ,480 10

11 Elektrické stanice transformovny 400/110 kv 1) /110 kv 1) kv/vn 2) VN/VN distribuční transformační stanice Poznámka: 1) V majetku ČEZ rozvodna 400 kv a transformátory. 2) Ve správě OŘ celkem 5 stanic. Jestliže však vyloučíme tyto kalamitní poruchy, průměrný počet poruch na jednotkovou délku vedení a stanici postupně klesá, zvláště poruch způsobených atmosférickým i provozním přepětím, což je ovlivněno plánovitým nasazováním svodičů přepětí. V současnosti je většina poruch vedení způsobena pádem stromů do vedení spojená s přetržením vodičů, mechanickou destrukcí izolátorů a podpěrných bodů. Značná část poruch byla způsobena námrazou, a to i přes řadu provedených technických opatření. Rozsah a závažnost poruch jak u zařízení elektrických stanic, tak i u vedení, roste vzhledem k vyšším zkratovým výkonům, odráží se to i na velikosti průměrných nákladů na odstranění poruchy. Nejzávažnější poruchou v rozvodu VN byla havárie skříňového rozvaděče 10 kv v transformovně 110/35/10 kv Nová Paka dne 6. června 1998, kde v důsledku poruchy v blízké průmyslové stanici 10/0,4 kv došlo k poškození transformátoru 35/10 kv a zničení celého rozvaděče. Tato porucha navíc způsobila přerušení výpomocné dodávky el. energie do okresu Semily, kde probíhala rekonstrukce rozvodny 110/35 kv. V oblasti zařízení NN je situace v obnově zařízení napjatější. V mnoha případech se provozuje zařízení, jehož fyzická životnost je na mezi bezpečnosti. Přes mimořádné prostředky, které byly v roce1998 do rozvodu NN směrovány, je rozsah zařízení natolik velký, že hrozí stagnace průměrného stáří sítí. V oblasti zařízení VVN je přenosová schopnost těchto vedení v mnoha případech s ohledem na velikost přenášené el. energie na kraji možností. S ohledem na klesající zatížení tato disproporce není tak tíživá jako mechanický stav dožívajících vedení, kdy hlavně v letním období je nutno provádět řadu bezpečnostních opatření z důvodu nedostatečné výšky vodičů nad terénem, časté jsou i mechanické poruchy vodičů, izolátorů a jejich armatur. Přesto na zařízení VVN nedošlo v průběhu roku k žádné rozsáhlejší poruše ohrožující plynulost dodávky. Nejen pro diagnostiku stanic, ale i pro zlepšení preventivní činnosti na vedeních VVN a VN se ukázalo jako velice důležité termovizní měření oteplení proudových spojů. Zkrácení času potřebného na preventivní prohlídky a možnost snížení doby odstávek vedení prokázalo výhodnost této moderní techniky. V r byla provedena celá řada oprav a rekonstrukčních prací zajišťujících vyšší spolehlivost provozu zařízení a snížení poruchovosti. Z nejrozsáhlejších akcí na zařízení VVN je možno uvést opravu rozvodny 110 kv Hradec Králové sever, opravu a částečné rozšíření rozvodny 110 kv Svitavy, rekonstrukci a rozšíření rozvodny 110 kv v Hlinsku, kde byla nevyhovující rozvodna nahrazena zapouzdřeným rozvaděčem 110 kv s izolací SF6, rekonstrukce rozvodny 110 kv a přívodních vedení 110 kv v Semilech, provozní výměny transformátorů 110/35 kv v Rychnově n.kn., Semilech a Hlinsku, doplnění druhého transformátoru 110/35 kv v rozvodně Červený Kostelec, pokračující rekonstrukci rozvodny 110 kv a řídicího systému v transformovně Opočínek, rekonstrukce stanovišť transformátorů 110/35 kv a 110/22 kv v České Třebové, včetně opravy dvou transformátorů 35/6 kv. V oblasti rozvodu VN byla v rámci investiční výstavby zprovozněna včetně přívodních vedení transformovna 35/10 kv Hořice Gothard a rekonstruovány rozvodny 35 a 6 kv na vodní elektrárně Spálov, včetně výměny transformátorů pro vyvedení výkonu z generátorů. ROZVOJ, INVESTIČNÍ VÝSTAVBA, OBNOVA, DÍLNY Útvar technického rozvoje zabezpečuje zpracování návrhů řešení elektrizační soustavy VČE, a.s., včetně vazeb na přenosovou soustavu, studií napájení měst a oblastí el. energií, zpracování technických návrhů zařízení VVN, VN a DŘT, včetně zpracování a vyhodnocení ekonomické efektivnosti investic. V oblasti rozvoje VN je činnost zaměřena především na vazby se soustavou VVN, el. stanice včetně vývodů VN a důležitá vedení VN, zasahující do působnosti více OŘ, včetně zpracování technických návrhů řešení. Současně jsou poskytovány konzultace, poradenská činnost a technické pomoci OŘ i cizím odběratelům, zabezpečována stanoviska a vyjádření ke studiím a projektům VČE, a.s. i cizích investorů. Útvar rozvoje úzce spolupracuje s orgány regionálního rozvoje a projekčními organizacemi na přípravě a zpracování územních plánů a studií rozvoje jednotlivých regionů. Při projektové činnosti v investiční výstavbě a projektování elektrických zařízení byly projektovány převážně vlastní investice a opravy, částečně zakázky cizích investorů. Na jednotlivých OŘ a na HS bylo vyprojektováno 11

12 14 km venkovního vedení 110 kv, 207 km přípojek a venkovního vedení VN, 160 km přípojek a venkovního vedení NN, 7 km kabelového vedení VN, 115 km přípojek a kabelového vedení NN, 55 km venkovního vedení VO a MR, 10 km kabelového vedení VO a MR a 144 ks nových nebo rekonstruovaných stožárových TS. Investice byly realizovány ve výši 1357,6 mil. Kč z toho vlastní výrobou 262,9 mil. Kč. Z nejdůležitějších staveb, které byly v roce 1998 uvedeny do provozu uvádíme: Rekonstrukce Ro Opočínek, Ro 110/35 Semily zprovoznění první etapy rekonstrukce, Vd 110 kv Semily Nová Paka, Ro 110/35 kv Hlinsko zprovoznění jednoho trafa 110 kv a rozvodny 110 kv, Vd 110 kv Havlíčkův Brod Opočínek I.etapa, KZL Poříčí Náchod, Budova OŘ Jičín, Hradec Králové Plotiště autodoprava. Investiční výdaje v letech 1996 až 1998 (mil. Kč) Oblast Rozvodné zařízení distribuční soustavy 742,5 821,5 1120,3 Správní a režijní zařízení 38,9 168,5 237,3 Investice pro neautorizované činnosti 84,3 87,0 0,0 Finanční investice 14,4 6,1 0,0 Celkem 880, ,1 1357,6 Celkový převod do hmotného a nehmotného investičního majetku (aktivace) za rok 1998 činil 1 155,7 mil. Kč. Nejvíce prostředků je realizováno v rozvodnách VVN 29,9 % a dále v obnově zařízení NN (vedení NN 22,1 % a DTS 5,1 %). V oblasti standardizace materiálů a technologií byl ve vztahu na zavedení nového finančního informačního systému dořešen princip řízení a zavádění materiálového standardu. Celkem bylo zpracováno cca 500 a schváleno cca 150 materiálových listů, které slouží jako identifikace jednotlivých materiálů a dodavatelů materiálového standardu VČE, a.s. Celkový objem stavebně montážních prací v oblasti výstavby a oprav energetických zařízení realizovaných vlastní výrobou na oblastních ředitelstvích na externích a interních zakázkách za rok 1998 činil 278 mil. Kč při kapacitě 308 tis. hod. Kapacita montáží byla snížena privatizací pracovní skupiny v Havlíčkově Brodě, která realizovala zakázkovou činnost v Praze. Kapacita montážní činnosti se neustále přizpůsobuje potřebám společnosti na základě zpracovaných a schválených normativů. V roce 1998 bylo na obnově zařízení NN, VN a DTS realizováno 164,6 mil. Kč a na zakázkách pro cizí 24 mil. Kč při dosažení zisku 2,9 mil. Kč tj. 12,1 %. Střediska montáží na jednotlivých OŘ zajišťovala kromě obnovy energetických zařízení a zakázek pro cizí i další činnosti např. opravy, odečty, likvidace havárií atd. Je nutno vysoce hodnotit činnost pracovníků montáží po povodních roku 1998, především jejich obětavost a nasazení při odstraňování vzniklých škod. V dílnách VČE, a.s. bylo ve spolupráci s rakouskou firmou ELIN Weiz zkompletováno 259 kusů distribučních transformátorů v napěťových řadách 6, 10, 22, 35 kv s výkony od 50 do 1000 kva. Pro potřeby společnosti bylo určeno 85 % a zbývajících 15 % pro zákazníky. Opraveno bylo celkem 349 transformátorů (z toho 79 pro cizí) a provedena revize na 194 transformátorech (z toho 78 pro cizí). Dále bylo na zakázku vyrobeno 24 kusů vazebních transformátorů HDO. ŘÍZENÍ JAKOSTI, TECHNICKÁ KONTROLA Již v roce 1996 přijalo vedení společnosti rozhodnutí zavést systém řízení jakosti v souladu s normami řady ISO 9000, formulovalo politiku jakosti jako nedílnou součást podnikatelské strategie společnosti. Vedení společnosti chápe jakost komplexně ve smyslu Total Quality Management. Prosazuje ji jako filozofii a metodu všech vnitropodnikových činností. Vedení společnosti zvolilo za partnera při postupném zavádění systémů řízení jakosti konzultantskou firmu CS- Project, spol.s r.o. Praha. V roce 1998 se společným úsilím podařilo realizovat některé dílčí kroky: začlenit vstupní technickou kontrolu materiálů do systému jakosti MTZ, zpracovat základní materiály pro systém jakosti pro proces distribuce a výroby elektrické energie, zpracovat základní materiály pro systém jakosti pro proces obchod s elektrickou energií, vytvořit koncepci systému jakosti celé společnosti a zakotvit ho do návrhu Řádu jakosti, dokončit práce pro proces oprav a montáže transformátorů v oddělení dílen Plotiště n.l. 12

13 Ve dnech 10. a 11. prosince 1998 proběhl úspěšně certifikační audit procesu opravy a montáže distribučních transformátorů do jmenovitého napětí 35 kv a výkonu 2500 kva. Česká pobočka firmy KEMA na závěr konstatovala, že Východočeská energetika, a.s. Hradec Králové má zaveden a používán systém jakosti plně odpovídající požadavkům normy ISO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, EKOLOGIE VČE, a. s. věnovala značnou pozornost ochraně životního prostředí před negativními dopady vlastní činnosti. Systematicky bylo pokračováno s opravami odlučovačů olejů a záchytných jímek stanovišť transformátorů. Při nakládání s odpady se zaměstnanci společnosti řídili ustanoveními nového zákona číslo 125/1997 Sb. V souladu s ním byla vedena evidence podle místa vzniku, množství a všech manipulací. Včetně druhotných surovin vyprodukovala naše společnost 3 887,6 tun odpadů. V průběhu roku byly ukončeny sanační práce po havárii transformátoru, ke které došlo 4. dubna 1997 na transformovně Pardubice sever. Celkové náklady přesáhly částku 10 milionů korun. V měsíci září 1997 podepsali představitelé naší společnosti s Fondem národního majetku České republiky smlouvu o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací. V prvním pololetí roku 1998 bylo vypsáno veřejné výběrové řízení na Analýzu rizik starých ekologických zátěží. Ta byla zpracována ve druhém pololetí. Podle jejích závěrů bude nutné provést sanační práce ve finančním objemu zhruba 18 milionů korun. Podle výše uvedené smlouvy je bude hradit Fond národního majetku ČR. PERSONÁLNÍ, MZDOVÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA V průběhu roku 1998 došlo k redukci pracovních míst a k redukci počtu zaměstnanců. Změny byly důsledkem normování činností oblastních ředitelství a sjednocenípopisů pracovních funkcí v celé společnosti. Snížení bylo realizováno převážně přirozeným způsobem, odchody do důchodu a ukončením pracovních poměrů na dobu určitou. Přestože byl průměrný přepočtený počet v meziročním srovnání snížen o 80 zaměstnanců, nebylo nutné vzhledem k předchozí přípravě vynakládat nepřiměřené prostředky na odstupné. Motivace zaměstnanců byla analyzována na základě průzkumu sociálního klimatu a interpersonálních vztahů vybraných útvarů. Ve struktuře mezd byly posíleny základní mzdy a byly realizovány účelné přesuny v oblasti mzdové nadstavby. Motivační systém byl stabilizován v důsledku využití norem a přesnějšího určení mzdových limitů. Mimořádné složky mzdové motivace byly zaměřeny především na implementaci informačního systému. Vedle programu profesního vzdělávání pokračovaly speciální vzdělávací programy, zvláště program zvyšování Struktura mzdy (bez náhrad mezd) Druh mzdy Základní mzdy 54,3 59,4 61,5 Výkonnostní odměny 12,5 8,4 8,4 Prémie a účelové odměny 11,6 13,4 10,7 13., 14. plat 15,5 12,7 13,5 Příplatky 3,7 3,7 3,5 Pohotovost 2,4 2,4 2,4 Celkem 100,0 100,0 100,0 kvalifikace uživatelů informačního systému, jazykové vzdělávání a kurzy zaměřené na zlepšování komunikace se zákazníky i komunikace uvnitř firmy. Ve srovnání s předchozím rokem se snížila průměrná cena zajišťovaných vzdělávacích akcí. Těžiště se posunulo k rozsáhlé realizaci kurzů užívání výpočetní techniky. Celkové náklady na sociální účely (včetně povinného zdravotního a sociálního pojištění) vzrostly v porovnání s předchozím rokem o 7 %. Sociální program samotný byl zajišťován bez snížení rozsahu nabídky služeb pro zaměstnance za prostředky pouze o 1,7 % vyšší. Důležitou složkou sociálního programu zůstává i nadále podpora důchodového připojištění a poskytování zaměstnaneckých výhod spojených s odběrem elektrické energie. V bytovém hospodářství byla docílena úspora prostředků ve srovnání s loňským rokem mimo jiné také snížením počtu bytů spravovaných společností a prodejem některých bytových jednotek. 13

14 V roce 1998 byla zahájena implementace informačního systému v oblasti personálních činností. Do nového informačního systému jsou postupně začleňovány jednotlivé personální činnosti včetně popisů pracovních míst a hodnocení zaměstnanců. V tomto smyslu vytváří personální informační systém předpoklad pro integraci personálních činností a zvyšuje možnosti využití informací pro řízení a vedení lidí. Náklady na sociální účely (v tis. Kč) Zdravotní a sociální pojištění Důchodové připojištění Zaměstnanecká výhoda spojená s odběrem el. energie Náhrady při pracovních úrazech 229 Osobní ochranné pracovní pomůcky Stravování zaměstnanců Střední odborná učiliště 120 Vzdělávání Stipendia 42 Studium při zaměstnání 107 Lékařské prohlídky 43 Celkem

15 VÝSLEDKY PODNIKÁNÍ ROZVAHA k , 1997 a 1996 (v celých tisících Kč) Běžné účetní období Minulá účetní období Označení AKTIVA řádek Brutto Korekce Netto Netto Netto a b c a 4b AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Stálá aktiva B. I. Nehmotný investiční majetek B. I. 1 Zřizovací výdaje Nehmot. výsledky výzkumné a obd. činnosti Software Ocenitelná práva Jiný nehmotný investiční majetek Nedokončené nehmotné investice Poskytn. zálohy na nehm. investiční majetek B. II. Hmotný investiční majetek B. II. 1 Pozemky Budovy, haly a stavby Stroje, přístr., zaříz., doprav. prostř., inventář Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný hmotný investiční majetek Nedokončené hmotné investice Poskytnuté zálohy na hmotný invest. majetek Opravná položka k nabytému majetku 021 B. III Finanční investice B. III 1 Podílové CP a vklady v podn. s rozhod. vlivem Podílové CP a vklady v podn. s podst. vlivem Ostatní investiční cenné papíry a vklady Půjčky podnikům ve skupině Jiné finanční investice

16 Běžné účetní období Minulá účetní období Označení AKTIVA řádek Brutto Korekce Netto Netto Netto a b c a 4b C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II.1 Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke společníkům a sdružení Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem Jiné pohledávky 041 C. III Krátkodobé pohledávky C. III 1 Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke společníkům a sdružení Sociální zabezpečení Stát daňové pohledávky Stát odložená daňová pohledávka Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem Jiné pohledávky C. IV Finanční majetek C. IV 1 Peníze Účty v bankách Krátkodobý finanční majetek D. Ostatní aktiva přechodné účty aktiv D. I. Časové rozlišení D. I. 1 Náklady příštích období Příjmy příštích období Kurzové rozdíly aktivní D. II. Dohadné účty aktivní Kontrolní číslo

17 Stav v běžném Stav v minulých řádek účetním období účetních obdobích Označení PASIVA a b c 5 6a 6b PASIVA CELKEM A. Vlastní jmění A. I. Základní jmění A. I. 1 Základní jmění Vlastní akcie A. II. Kapitálové fondy A. II. 1 Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí 070 A III Fondy ze zisku A. III 1 Zákonný rezervní fond Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV Hospodářský výsledek minulých let A. IV 1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let 077 A V. Hospodářský výsledek běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1 Rezervy zákonné Rezerva na kurzové ztráty Ostatní rezervy 083 B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1 Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikům s podstatným vlivem Dlouhodobé přijaté zálohy Emitované dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Jiné dlouhodobé závazky B. III Krátkodobé závazky B. III 1 Závazky z obchodního styku Závazky ke společníkům a sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení Stát daňové závazky a dotace Stát odložený daňový závazek Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikům s podstatným vlivem Jiné závazky B. IV Bankovní úvěry a výpomoci B. IV1 Bankovní úvěry dlouhodobé Běžné bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci C. Ostatní pasiva přechodné účty pasiv C. I. Časové rozlišení C. I. 1 Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kurzové rozdíly pasivní C. II. Dohadné účty pasivní Kontrolní číslo

18 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v plném rozsahu k , 1997 a 1996 (v celých tisících Kč) Označení TEXT Číslo řádku Skutečnost v účetním období ve sledovaném v předchozím v druhém roce (1998) roce (1997) předchozím roce (1996) a b c 1 2a 2b I. Tržby z prodeje zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1 Spotřeba materiálu a energie B. 2 Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3 Náklady na sociální zabezpečení C. 4 Sociální náklady Daně a poplatky E. Odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku III. Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu F. Zůstatková cena prodaného invest. majetku a materiálu IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů G. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů VI. Ostatní provozní výnosy I. Ostatní provozní náklady VII. Převod provozních výnosů 27 J. Převod provozních nákladů 28 * Provozní hospodářský výsledek

19 Označení TEXT Číslo řádku Skutečnost v účetním období ve sledovaném v předchozím v druhém roce (1998) roce (1997) předchozím roce (1996) a b c 1 2a 2b VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů K. Prodané cenné papíry a vklady IX. Výnosy z finančních investic IX.1 Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině 33 2 Výnosy z ostatních investičních cenných papírů a vkladů 34 3 Výnosy z ostatních finančních investic 35 X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku XI. Zúčtování rezerv do finančních výnosů L. Tvorba rezerv na finanční náklady XII. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů M. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů XIII. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XIV. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XV. Převod finančních výnosů 45 P. Převod finančních nákladů 46 * Hospodářský výsledek z finančních operací R. Daň z příjmů za běžnou činnost R. 1 - splatná odložená ** Hospodářský výsledek za běžnou činnost XVI. Mimořádné výnosy S. Mimořádné náklady T. Daň z příjmů z mimořádné činnosti T. 1 - splatná odložená 57 * Mimořádný hospodářský výsledek U. Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům 59 *** Hospodářský výsledek za účetní období Hospodářský výsledek před zdaněním Kontrolní číslo

20 STRUKTURA MAJETKU Vývoj struktury majetku VČE, a.s. v roce 1998 lze charakterizovat změnou struktury aktiv a pasiv. Celková čistá aktiva společnosti (tj. snížená o oprávky a opravné položky), dosáhla ke konci roku 1998 hodnoty mil. Kč, což je o 18,5 % více než na konci roku Stálá aktiva v hodnotě mil. Kč jsou tvořena hmotným a nehmotným investičním majetkem (včetně nedokončených investic a záloh na investiční majetek) a finančními investicemi. Stálá aktiva se podílejí na celkových aktivech 62,6 % a oproti minulému roku se zvýšila o 19,3 %. Nedokončené investice a zálohy investičním dodavatelům vzrostly meziročně o 37,1% na tis. Kč a jejich podíl z celkových aktiv se zvýšil z hodnoty 7,1%, dosažené na konci roku 1997, na 8,2 % ke konci roku Zvýšení podílu rozestavěných staveb na celkové hodnotě aktiv souvisí s vyšším objemem investičních výdajů. Oběžná aktiva skládající se ze zásob, pohledávek a finančního majetku, dosáhla v netto stavu ke konci roku 1998 výše tis. Kč, což je o tis. Kč více než na konci roku Jednotlivé položky oběžných aktiv se vyvíjely takto: Zásoby ve výši tis. Kč tvoří 14,8 % oběžných aktiv společnosti. V průběhu roku 1998 se zásoby zvýšily o 6,6 % v souvislosti s nárůstem inflace, k nárůstu došlo i v oblasti poskytnutých záloh na zásoby, a to především vlivem poskytnuté zálohy do zahraničí na nákup součástí pro montáž transfomátorů. Nedokončená výroba a polotovary meziročně poklesly o 70 % na hodnotu tis. Kč. Na konci roku 1998 došlo oproti stavu ke konci roku 1997 ke zvýšení krátkodobých pohledávek v netto stavu o 21,6 %, a to na úroveň tis. Kč, což představuje 60,1 % oběžných aktiv společnosti. Tento nárůst hodnoty pohledávek ovlivnil: nárůst pohledávek především v době splatnosti (meziroční nárůst pohledávek po splatnosti je tis. Kč), nárůst daňových pohledávek (DPH, srážková daň) a navýšení jiných pohledávek (především z titulu převzetí a realizace záruk, které budou z větší míry kapitalizovány). Finanční majetek společnosti vykázal ke konci roku 1998 pokles o 5,7 % na úroveň tis. Kč, a to především vlivem vyšších potřeb investiční výstavby. Ostatní aktiva přechodné účty aktiv a pasiv tvoří 28,2 % celkových aktiv společnosti, a to především díky hodnotě nevyfakturované elektřiny, která dosáhla ke konci vykazovaného období hodnoty tis. Kč (zvýšení o 16,3 %). Vlastní jmění, které je vedle základního jmění tvořeno zákonným rezervním fondem, kapitálovými fondy, sociálním fondem a hospodářským výsledkem běžného období, dosáhlo na konci roku 1998 výše tis. Kč, což představuje 52,5 % hodnoty pasiv společnosti. Vlastní jmění meziročně vzrostlo o tis. Kč (o 7,45 %), a to růstem převážné části všech dílčích položek (přijaté finanční dary 3 mil. Kč, přijatý HIM a NIM tis. Kč, přijaté finanční prostředky z rozpočtu obcí tis. Kč) a zejména tvorbou hospodářského výsledku za hodnocené období. Základní jmění činilo tis. Kč, oproti počátečnímu stavu bylo v průběhu roku zvýšeno o tis. Kč v souvislosti s vklady privatizovaného majetku zbytkového státního podniku VČE Fondem národního majetku do akciové společnosti VČE a výkupem vlastních akcií od měst a obcí. Celková výše cizích zdrojů včetně ostatních pasiv dosáhla výše tis. Kč a oproti počátku roku se zvýšila o tis. Kč (o 25 %). Rozhodující položky cizích zdrojů se změnily takto: stav rezerv se zvýšil o tis. Kč (o 51,2 %), a to především v důsledku tvorby rezerv na opravy hmotného investičního majetku, krátkodobé závazky se zvýšily o tis. Kč (o 26,7 % ) a jejich podíl na celkových cizích zdrojích činí 79,9 %, největší podíl na tomto zvýšení mají vyinkasované zálohy za odběr elektrické energie, bankovní úvěry a výpomoci se zvýšily na hodnotu tis. Kč (o 357,5 %) a jejich podíl na celkových cizích zdrojích činí 4,3 %, přechodné účty pasiv zaznamenaly nárůst o tis. Kč (o 54,8 %), a to především vlivem vyinkasovaných příspěvků na připojení a příkon ve výši tis. Kč za rok Struktura aktiv mil. Kč Položka Rozdíl a =(1-2) Aktiva celkem Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva Oběžná aktiva Ostatní aktiva

Obsah: Výroční zpráva 2000

Obsah: Výroční zpráva 2000 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 Profil společnosti... 6 Základní údaje... 6 Stručná historie společnosti... 6 Charakteristika činností a postavení na domácím a zahraničním trhu... 7 Statutární

Více

Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Zisk před zdaněním (mil. Kč) 0 200 400 600 800 1 000 celkem 2000 2001 2002 2003 2004 513 687 888 968 1 162 Cíl Skupiny ČEZ Stát se jedničkou

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006 Skupina ČEZ Energie bez hranic ČEZ Distribuce, a. s. (dále též jen společnost ), se sídlem v Děčíně vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 31. 3. 2005. ČEZ

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Obsah. Strana. Přehled vybraných výsledků 2 Hlavní události I. pololetí 2004 4 Orgány společnosti a její výkonné vedení 7

Obsah. Strana. Přehled vybraných výsledků 2 Hlavní události I. pololetí 2004 4 Orgány společnosti a její výkonné vedení 7 Obsah Přehled vybraných výsledků 2 Hlavní události I. pololetí 2004 4 Orgány společnosti a její výkonné vedení 7 Strana Podnikatelská činnost společnosti a stav jejího majetku Výsledky hospodaření 9 Akcionáři

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Výroční zpráva 2004 Severočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Severočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Severočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj průměrného přepočteného stavu zaměstnanců 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 celkem 1 805 1 715 1 499 1

Více

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ OBSAH 4. Základní identifikační údaje 4. Předmět podnikání 5. Úvodní slova předsedy představenstva 6. Orgány společnosti 7. Organizační struktura 8. Struktura vlastníků společnosti 8. Údaje o cenných papírech

Více

Zpráva akciové společnosti PARAMO za rok

Zpráva akciové společnosti PARAMO za rok Zpráva akciové společnosti PARAMO za rok 2000 Poslání společnosti Firemní strategie počítá s udržením podílu v prodeji motorové nafty, mazacích olejů a asfaltů na trhu České republiky a s rozšiřováním

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Severomoravská energetika, a. s. Výroční zpráva 2003

Severomoravská energetika, a. s. Výroční zpráva 2003 Severomoravská energetika, a. s. Výroční zpráva 2003 Skupina ČEZ: na cestě k roli středoevropského lídra. Spojením silnější Integrovaná energetická Skupina ČEZ Nové logo Skupiny ČEZ je znakem kvality,

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Slovo člena představenstva Profil společnosti Základní údaje o společnosti Předmět podnikání Hlavní události

Více

PROJEKT MLADOBOLESLAVSKO ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD REKONSTRUKCE ČOV I MLADÁ BOLESLAV

PROJEKT MLADOBOLESLAVSKO ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD REKONSTRUKCE ČOV I MLADÁ BOLESLAV PROJEKT MLADOBOLESLAVSKO ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD REKONSTRUKCE ČOV I MLADÁ BOLESLAV Nádrže oběhové aktivace Odvětrání kolektory Vyhnívací nádrž s plynojemem, kotelna, provozní budova PROJEKT

Více

Obsah. Jihomoravská plynárenská

Obsah. Jihomoravská plynárenská Jihomoravská plynárenská VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2009 Tržby (mil. Kč) 19 152 EBITDA (mil. Kč) 1 340 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 2 244 Zisk po zdanění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2012 a 2013 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 N E J E N Č I S T É T E P L O OBSAH Základní identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 5 Výsledky společnosti ve zkratce 6 Významné události v roce 2003 8 Úvodní slovo předsedy

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele 7 Vrcholové orgány společnosti 9 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku 10 Zpráva dozorčí rady

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2010 a 2011 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 SKUPINA ČEZ 2 3 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy s ústředím v České

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele společnosti 6 Vrcholové orgány společnosti 8 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího

Více

Vypovídající údaje o hlavní činnosti společnosti za roky 2012 a 2013 19 Zpráva nezávislého auditora 20 Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady 22

Vypovídající údaje o hlavní činnosti společnosti za roky 2012 a 2013 19 Zpráva nezávislého auditora 20 Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady 22 Obsah I. PREZENTAČNÍ ČÁST Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní údaje o společnosti 5 Zpráva představenstva 6 Orgány společnosti 7 Základní schéma organizační struktury společnosti v roce 2013

Více

VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2014

VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2014 VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2014 OBSAH I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní identifikační údaje.... 4 Filozofie a cíle společnosti.................................................................. 5 II. ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Obsah I. Zpráva nezávislého auditora II. Textová část výroční zprávy III. Účetní závěrky za roky 2010, 2009, 2008 IV. Zpráva představenstva VÚAnCh, a.s. za rok

Více