VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝCHODOČESKÁ ENERGETIKA, a.s. HRADEC KRÁLOVÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 1998. VÝCHODOČESKÁ ENERGETIKA, a.s. HRADEC KRÁLOVÉ"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1998 VÝCHODOČESKÁ ENERGETIKA, a.s. HRADEC KRÁLOVÉ

2 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ V LETECH 1996 AŽ 1998 Ukazatel Měrná jednotka Tržby z prodeje vl. výrobků a zboží tis. Kč Opatřená elektrická energie MWh Dodaná elektrická energie MWh Odběratelé celkem počet Délka vedení celkem km Distribuční transformační stanice ks Základní jmění 1) tis. Kč Bilanční suma tis. Kč Výdaje na pořízení HIM, NIM tis. Kč Zisk před zdaněním tis. Kč Zisk po zdanění 2) tis. Kč EPS (čistý zisk / akcii) Kč 135,4 101,3 107,3 Roční průměrná cena akcie v roce Kč Hodnota vlastního jmění na 1 akcii Kč ) Základní jmění zapsané v obchodním rejstříku 2) Společnost použila ustanovení o účtování o odložené dani poprvé v roce

3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení přátelé, rok 1998 byl pátým rokem existence naší společnosti a dalším rokem transformačního procesu s cílem dosáhnout postavení konkurenceschopného a prosperujícího podniku na evropském liberalizovaném trhu s elektrickou energií. Své hlavní poslání, kvalitní a plynulé zásobování východočeského regionu elektrickou energií, společnost splnila v plném rozsahu s určitými trendy objektivně působícími již v minulém roce. Obchod s elektrickou energií zaznamenal v roce 1998 sestupný trend, a to u kategorie zákazníků maloodběru podnikatelského charakteru a maloodběru obyvatelstva. Pouze u kategorie zákazníků velkoodběru byl zaznamenán mírný nárůst. Celková užitečná dodávka elektřiny v regionu zásobovaném naší společností byla proti roku 1997 nižší o 1,3 %. Důvodem tohoto vývoje bylo poměrně teplé počasí v zimním období, pokles zájmu o elektrické vytápění, zvýšení cen elektřiny pro obyvatelstvo a pokles výkonnosti ekonomiky ČR. V oblasti distribuce elektrické energie bylo hlavním úkolem provozních útvarů zvyšování spolehlivosti dodávky elektrické energie zákazníkům při zvyšování jejích kvalitativních parametrů. Rok 1998 bude v dějinách společnosti zapsán jako rok ovlivněný působením atmosférických vlivů kalamitního charakteru povodně, vichřice, abnormální bouřková činnost. Profesionální zásahy našich zaměstnanců byly s uznáním uváděny průběžně i ve sdělovacích prostředcích. Všem zaměstnancům, kteří se podíleli na obnově dodávky elektrické energie často v extrémních podmínkách, patří poděkování nás všech. V oblasti informačních systémů naše společnost výrazně postoupila implementací zákaznického informačního systému. V souvislosti s přibližující se změnou letopočtu 1999/2000 byla začátkem roku zahájena druhá etapa prací spojených s identifikací a odstraňováním problémů spojených v oblasti informačních technologií a obchodních procesů s touto změnou. Grafy a tabulky v této výroční správě ukazují na splnění úkolů naší společnosti v roce Vedle moderní techniky stojí za každým úspěchem konkrétní lidé. Mou příjemnou povinností je poděkovat všem zaměstnancům a akcionářům za výsledky, kterých naše společnost dosáhla. Na základě dosavadních výsledků očekávám úspěšné roky naší společnosti i v dalším období. Ing. Petr Zeman předseda představenstva a generální ředitel 3

4 PROFIL SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název společnosti: Východočeská energetika, a.s. Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: Sídlo společnosti: Sladkovského 215, Hradec Králové Obchodní zkratka: VČE, a.s. Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: Bankovní spojení: /0100, Komerční banka, a.s., Hradec Králové Společnost Východočeská energetika byla založena Fondem národního majetku ČR jako jediným zakladatelem ke dni a ke stejnému datu je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, číslo vložky HISTORIE Východočeský region se podílel v Čechách na rozvoji elektrifikace významným způsobem. Již v roce 1878 se v tkalcovně lnu v Moravské Třebové rozsvítily jako první v českých zemích elektrické obloukové lampy. Za počátek organizované energetiky ve východních Čechách se však považuje rok 1911, kdy vznikl Svaz hospodářských družstev pro konsum energie elektrické, s.r.o. v Hradci Králové. Následoval Svaz okresů, obcí, hospodářských družstev a jiných konsumentů energie elektrické, s.r.o., Hradec Králové založený v roce Výrazným mezníkem v dějinách naší společnosti je založení Východočeské elektrárny, a.s. v Hradci Králové v roce Do čela správní rady této společnosti byl zvolen pan Jan Černý, zakladatel a propagátor elektrifikace na Hradecku. Válečná léta omezila další rozvoj a po znárodnění v roce 1945 následovaly různé organizační změny spojené s různou právní subjektivitou organizačních jednotek. Vývoj vyústil ve zřízení podniku Východočeské energetické závody, s.p., Hradec Králové, jehož transformací ke dni vznikla naše společnost Východočeská energetika, a.s., Hradec Králové. CHARAKTERISTIKA ČINNOSTÍ A POSTAVENÍ NA DOMÁCÍM A ZAHRANIČNÍM TRHU Hlavní předmět podnikání společnosti Východočeská energetika, a.s. tvoří nákup, přenos a distribuce elektrické energie v oblasti východních Čech. Další aktivity společnosti mají doplňkový charakter a jejich smyslem je poskytnout zákazníkům komplexní služby a zlepšení profilu firmy. Základním předmětem podnikání společnosti je: výroba, nákup, distribuce, tranzit, prodej, dovoz a vývoz elektřiny, rozvod a odbyt elektřiny, včetně poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem nebo používáním elektřiny, řízení distribuční elektrizační soustavy v regionu své působnosti, provoz, údržba, opravy, výstavba, revizní a zkušební činnost, rekonstrukce a modernizace energetických zařízení, zařízení dispečerské řídicí a telekomunikační techniky a technických prostředků k řízení spotřeby elektřiny, včetně projektové a inženýrské činnosti, montáž a opravy telekomunikačních zařízení, poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem a používáním elektřiny a s používáním dodávaných výrobků a zařízení. Společnost je dominantním vlastníkem rozvodných zařízení na celém území východních Čech. V aktivitách týkajících se nákupu, distribuce a prodeje elektrické energie konečnému spotřebiteli má společnost na svém zásobovacím území přirozený monopol. Rozsah působnosti společnosti je vymezen Rozhodnutím o udělení autorizace č A na rozvod elektřiny podle zákona č. 222/94 Sb. Vzhledem ke specifickému charakteru činnosti společnost na zahraničním trhu významněji nepodniká. V charakteristice společnosti, v hlavním předmětu podnikání, ani v jejím postavení na domácím trhu nedošlo v roce 1998 k výrazným změnám. 4

5 STATUTÁRNÍ A DOZORČÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI ke dni 31. prosince1998. Změny v průběhu roku jsou uvedeny samostatně. PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI Ing. Petr ZEMAN, předseda představenstva a generální ředitel. Narozen 5. května 1952, absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. V září 1990 byl jmenován ředitelem VČE, s.p. Předsedou představenstva a generálním ředitelem VČE, a.s. je od 1. ledna Ing. Pavel FILIPI, místopředseda představenstva a technický ředitel. Narozen 16. července 1953, absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. V roce 1990 ukončil tříleté postgraduální studium systémového řízení v energetice. 1. ledna 1992 byl jmenován technickým ředitelem VČE, s.p. a od 1. ledna 1994 je místopředsedou představenstva a technickým ředitelem společnosti. Ing. Lubomír ŠTĚPÁN, člen představenstva. Narozen 21. prosince 1955, absolvent oboru technická kybernetika ČVUT v Praze a postgraduálního studia na Vysoké škole ekonomické, obor bankovnictví na Fakultě financování a bankovnictví v Praze. Pracoval jako náměstek a ředitel pobočky Pragobanky, a.s. Od 1. července 1996 jmenován do funkce finančního ředitele ve VČE, a.s. Ing. Josef JEHLIČKA, člen představenstva. Narozen 31. března 1940, absolvent Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Od roku 1977 vedoucí odboru technicko-obchodního VČE, s.p., od 1. ledna 1997 jmenován obchodním ředitelem VČE, a.s. Ing. Josef BERÁNEK, člen představenstva. Narozen 17. června 1952, absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Od 1.května 1990 ředitelem rozvodného závodu Havlíčkův Brod, ředitelem oblastního ředitelství Havlíčkův Brod byl jmenován ke dni 1. ledna Člen představenstva společnosti CITELUM, s.r.o. DOZORČÍ RADA Ing. Pavel PROUZA, předseda dozorčí rady. Narozen 13. května 1959, absolvent Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Zaměstnán jako ředitel odboru autorizací Ministerstva průmyslu a obchodu, Praha. Ing. Antonín SVÍTIL, CSc., místopředseda dozorčí rady. Narozen 26. srpna 1928, absolvent Strojní fakulty ČVUT v Praze. Zaměstnanec Fondu národního majetku ČR ve funkci odborného referenta, specialisty. Miloslava ČERNÁ, členka dozorčí rady. Narozena 25. dubna 1953, absolventka střední průmyslové školy elektrotechnické a tříletého postgraduálního studia průmyslové energetiky. Zaměstnána na Ministerstvu financí ČR jako odborný referent regulace cen. Bc. Zdeněk NEUBAUER, člen dozorčí rady. Narozen 3. srpna 1957, absolvent Střední průmyslové školy elektrotechnické v Kutné Hoře. Je výkonným místopředsedou Elektrárenského a plynárenského sdružení měst a obcí východních Čech a členem energetické komise Svazu měst a obcí ČR. Gunnar LUNDBERG, člen dozorčí rady. Narozen 19.února1951. Dosažené vzdělání: MSc Elektronika, ekonomie a právo na University of Stockholm. Zaměstnán jako výkonný ředitel Distribution Vattenfall AB Europe, předseda představenstva Vattenfall Poland a Vatenfall Estonia, člen představenstva Vattenfall Lithuania a Litevské energetické společnosti. Mgr. Tomáš HENDRYCH, člen dozorčí rady od 26. června Narozen 12. května 1959 v Přerově, absolvent gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové a Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 1994 je zástupcem starosty města Trutnova. Člen správní rady Elektrárenského a plynárenského sdružení obcí východních Čech. 5

6 Ing. Pavel KRAJÁK, člen dozorčí rady. Narozen 1. května 1953, absolvent Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Zaměstnán ve funkci vedoucího oddělení řízení jakosti na Hlavní správě VČE, a.s. Členem dozorčí rady z řad zaměstnanců společnosti. Václav VÝBORNÝ, člen dozorčí rady. Narozen 16. října 1938, absolvent Střední průmyslové školy elektrotechnické v Jihlavě. Zaměstnán ve VČE, a.s. ve funkci vedoucího odboru obchodu s elektrickou energií na oblastním ředitelství v Havlíčkově Brodě. Členem dozorčí rady z řad zaměstnanců společnosti. Zdeněk HAMAN, člen dozorčí rady. Narozen 13. dubna 1948, absolvent Střední průmyslové školy elektrotechnické v Dobrušce. Zaměstnán ve VČE, a.s. jako vedoucí technický pracovník na oblastním ředitelství Jičín, pracoviště Turnov. Členem dozorčí rady z řad zaměstnanců společnosti. ZMĚNY V DOZORČÍ RADĚ Ing. Miroslav ZBUDIL dne 25. června 1998 byl odvolán valnou hromadou z funkce člena dozorčí rady. Mgr. Tomáš HENDRYCH dne 25. června 1998 byl zvolen valnou hromadou za člena dozorčí rady. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI Základní strukturu společnosti tvoří hlavní správa se sídlem v Hradci Králové, která zajišťuje přímé a odborné řízení společnosti a výkon společných a speciálních činností, které není účelné decentralizovat. Oblastní ředitelství jsou výkonné jednotky s posláním realizovat výrobní, provozní, obchodní a další výkonné činnosti a služby ve vymezených oblastech. Základními výkonnými jednotkami v podřízenosti oblastních ředitelství jsou služebny činné na vymezených územích. KAPITÁLOVÝ TRH Základní jmění akcie emitované společností Základní jmění společnosti k činilo Kč a bylo rozděleno na akcií s jmenovitou hodnotou 1000 Kč. Akcie na majitele jsou vydány v zaknihované podobě, jsou spojeny s plným hlasovacím právem a jsou veřejně Druh akcie Počet akcií ke dni Na majitele Na jméno (měst a obcí) Na jméno (zaměstnanecké) Na jméno (se zvláštními právy) 1 Celkem obchodovatelné. Akcie na jméno (měst a obcí) jsou vydány v zaknihované podobě, mají plné hlasovací právo a omezenou převoditelnost spočívající v tom, že souhlas k převodu musí dát valná hromada. Akcie na jméno (zaměstnanecké) jsou vydány v zaknihované podobě, jsou spojeny s plným hlasovacím právem a omezenou převoditelností. Na základě rozhodnutí valné hromady byly zaměstnanecké akcie na jméno nahrazeny akciemi kmenovými, na majitele, veřejně obchodovatelnými. Akcie na jméno (se zvláštními právy) je spojena s hlasovacím právem a s právem rozhodovat o změnách stanov, zvýšení a snížení základního jmění a o zrušení společnosti. 6

7 Kapitálová účast českých a zahraničních osob na podnikání společnosti Struktura akcionářů společnosti k Akcionář Podíl na základním jmění (%) Fond národního majetku ČR 48,0 Města a obce 33,4 Akcie vykoupené od obcí v držení VČE 0,6 Zaměstnanci společnosti 1,3 Ostatní subjekty 16,7 Celkem 100,0 Na základě neudělení souhlasu valné hromady k převodu akcií s omezenou převoditelností a následné žádosti některých obcí a měst o odprodej těchto akcií naší společností došlo k odkupu ks akcií, což je 0,6 % podíl na základním jmění. Akcionáři s podílem na základním jmění společnosti větším než 10 % Majoritní podíl akcií společnosti ke dni vlastnil Fond národního majetku ČR, a to 48 %. V roce 1999 bude tento podíl zvýšen o hodnotu navýšeného základního jmění z rozhodnutí valné hromady Pokud je vedení společnosti známo, podíl žádného z ostatních majitelů akcií společnosti nepřekročil 10 % z celkového množství. Vývoj obchodování na BCPP, a.s. Akcie VČE, a.s. jsou obchodovány na vedlejším trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. V roce 1998 měl vývoj ceny akcií klesající tendenci a kurz akcie k se oproti počátku roku 1998 snížil o 17,6 % (z Kč na Kč). Objem zobchodovaných akcií VČE na BCPP v roce 1998 je nejsilnější v 1.čtvrtletí, nejslabší je naopak ve 3. a 4. čtvrtletí. Průměrný kurz za r. 1998: Kč Minimální hodnota kurzu: Kč Maximální hodnota kurzu: Kč Podíly společnosti na základním jmění jiných českých a zahraničních osob Společnost Základní jmění Účast VČE, a.s. v tis. Kč tis. Kč % Citelum, a.s ,00 Energamont, s.r.o ,00 První energetická, a.s ,00 Správci sítí vých.čech, s.r.o ,00 Postavení společnosti ve skupině vzájemně propojených osob Společnost nemá účast v žádné skupině vzájemně propojených osob. Financování Finanční situace v průběhu roku 1998 byla ovlivňována vývojem pohledávek a úpravou cen za elektrickou energii. V roce 1998 docházelo k čerpání kontokorentního úvěru výjimečně a v minimální výši. V oblasti provozního úvěrování byl v rámci uzavřené smlouvy s Vereinsbank Hradec Králové čerpán střednědobý úvěr ve výši tis. Kč, nesplacený zůstatek k činí tis. Kč. V oblasti investičního úvěrování byly prováděny pravidelné splátky u dlouhodobých úvěrů, poskytnutých Komerční bankou, a sice za RO Červený Kostelec a RO Pardubice sever, dále byl splácen střednědobý úvěr u ABN Amro Bank. Volné finanční prostředky byly zhodnocovány formou krátkodobých produktů na finančních trzích: krátkodobá termínovaná depozita, nákup a prodej pokladničních poukázek, nákup depozitních směnek, nákup depozitních certifikátů, vyhlášení úrokové sazby na běžných účtech. Výnosy ve výši tis. Kč byly docíleny realizací produktů Komerční banky, Československé obchodní banky, České spořitelny, ABN Amro Bank, Credit Lyonnais Bank, Deutsche Bank, BNP Dresdner Bank, Vereinsbank. 7

8 Na trhu krátkodobých dluhopisů se státními pokladničními poukázkami bylo docíleno tržeb a výnosů v celkovém objemu Kč. Finanční dary Hodnota darů poskytnutých právnickým osobám dle 20 zák. 586/92 Sb. o dani z příjmů v platném znění, činila tis. Kč se zaměřením především na zdravotnictví, školství, kulturu a sport mládeže. 8

9 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI A CELKOVÉ VYHLÍDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Hlavním posláním společnosti je zajištění odběratelů východočeského regionu elektrickou energií a poskytování kvalitních zákaznických služeb souvisejících s dodávkou této energie na zásobovaném území. Základní stanovené cíle podnikatelské strategie jsou: zabezpečení dodávky elektrické energie odběratelům v požadovaném množství a v předepsané kvalitě, trvalé zkvalitnění služeb odběratelům v zájmu dosažení evropského standardu, zvyšování prosperity a tržní hodnoty společnosti. Obchodní aktivity společnosti jsou podřízeny maximálnímu uspokojování potřeb zákazníků a směřují do těchto směrů a oblastí: zkvalitnění vztahů k zákazníkům, posilování marketingových přístupů, mobilizace vnitřních zdrojů za účelem zvyšování prosperity, rozvoj podnikatelských aktivit, poskytování příspěvků k ochraně životního prostředí. Prostředí pro hospodářskou činnost společnosti je dáno Zákonem o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o státní energetické inspekci (zákon č. 222/94 Sb.). Pro nejbližší období se společnost zaměřuje na vnitřní stabilizaci, jejímž základem je vytváření dostatečných vlastních zdrojů, které s únosnou mírou cizích dlouhodobých zdrojů vytvoří podmínky pro zlepšení stavu a rozvoj distribuční soustavy. Celkové vyhlídky hospodaření společnosti jsou v současné době vymezeny cenovými výměry Ministerstva financí ČR, určujícími cenu mezi dominantním výrobcem elektrické energie a naší společností a zároveň stanoví ceny elektřiny mezi společností a konečnými odběrateli. Česká republika se chce stát právoplatným členem EU s novými podmínkami hospodaření nejen pro naši společnost. Ve Východočeské energetice, a.s., Hradec Králové byl proto zahájen transformační proces s cílem dosáhnout postavení konkurenceschopného a prosperujícího podniku na evropském liberalizovaném trhu s elektrickou energií. OBCHOD S ELEKTRICKOU ENERGIÍ Dodávka elektrické energie konečným spotřebitelům elektřiny ve východočeském regionu byla po celý rok 1998 uskutečňována plynule bez použití regulačních opatření. Pouze v oblastech zasažených povodní došlo na krátkou dobu, při odstraňování následků, k omezení dodávek elektřiny. Požadavky zákazníků byly v rámci přenosové schopnosti energetického rozvodného zařízení v plném rozsahu pokryty. Elektřina byla v roce 1998 dodávána velkoodběratelům (zákazníci z napěťových systémů VVN a VN), maloodběratelům podnikatelského charakteru (zákazníci z napěťového systému NN) a maloodběratelům domácností (zákazníci z napěťového systému NN). Podobně jako v minulém roce zaznamenal obchod s elektrickou energií v roce 1998 sestupný trend, a to u kategorie zákazníků maloodběru podnikatelského charakteru (MOP) a maloodběru obyvatelstva (MOO). Pouze u kategorie zákazníků velkoodběru (VO) byl zaznamenán mírný nárůst. Celková užitečná dodávka elektřiny v regionu zásobovaném společností byla proti roku 1997 nižší o 1,3 % (v letech 1997/96 byl zaznamenán pokles o 2,3 %). Nákup elektrické energie byl orientován zejména na dodávky od ČEZ, a.s., které v roce 1998 představovaly 88,3 % z celkového nákupu pro společnost, t.j. z hodnoty MWh. Zbývajících 11,7 % bylo zajištěno od ostatních dodavatelů a z vlastních malých vodních elektráren. U velkoodběratelů byl zaznamenán mírný nárůst spotřeby proti roku 1997 o 0,5 % (1997/1996 byl pokles 2,3 %). V oblasti spotřeby ze sítí NN byl však zaznamenán pokles, a to u maloodběratelů podnikatelského charakteru o 3 % (1997/1996 pokles 0,9 %) a u maloodběratelů obyvatelstva o 2,7 % (1997/1996 pokles 3,0 %). Důvodem tohoto vývoje spotřeby je především poměrně teplé počasí v zimním období (pokles odběru v nízkých tarifech), pokles zájmu zákazníků o elektrické vytápění, zvýšení cen elektřiny pro obyvatelstvo v roce 1998 a pokles výkonnosti ekonomiky ČR. 9

10 OBCHODNÍ ÚDAJE ZA ROK 1996 až 1998 Údaj Měrné jednotky Opatřená elektrická energie celkem MWh z toho od ČEZ MWh Užitečná dodávka elektřiny celkem MWh z toho velkoodběr (VO) MWh maloodběr podnikatelé (MOP) MWh maloodběr obyvatelstvo (MOO) MWh Počet odběratelů celkem počet z toho VO počet MOP počet MOO počet Užitečná dodávka elektřiny celkem obsahuje mimo dodávku VO, MOP, a MOO také dodávku pro vlastní spotřebu společnosti. Opatřená elektřina je pro zásobování území VČE, a.s. a vyfakturované dodávky ostatním odběratelům mimo území VČE, a.s. Struktura spotřeby elektrické energie (podíl odběru ze sítí NN a VVN + VN) v roce 1998 doznala mírné změny proti roku 1997 v důsledku poklesu spotřeby u maloodběru. Podíl odběru ze sítí NN poklesl z 57,2 % v roce 1997 na 56,4 % v roce Menší zájem zákazníků o elektrické vytápění pokračoval i v roce V tomto roce bylo u maloodběratelů připojeno pouze 9,7 MW nových přímotopných spotřebičů a 6,5 MW nových akumulačních spotřebičů. V porovnání s rokem 1997 se jedná o snížení připojeného výkonu nových elektrotopných zařízení o 26 %. V oblasti cen elektrické energie pro konečné spotřebitele došlo od ke zvýšení DPH z 5 % na 22 % u všech kategorií odběratelů a od byla zvýšena cenová hladina tarifů pro obyvatelstvo v průměru o 24 % (cenový výměr MF ČR č. 05/98). Struktura tarifů a tarifní podmínky zůstaly beze změny. DISTRIBUCE ELEKTRICKÉ ENERGIE Hlavním úkolem všech pracovníků provozní oblasti v roce1998 bylo zvyšování spolehlivosti dodávky elektrické energie zákazníkům doprovázené zvyšováním jejích kvalitativních parametrů. Obnova a modernizace zařízení, stejně tak jako jeho plánované opravy, byly směrovány do oblasti posilování spolehlivosti a bezpečnosti provozování zařízení při snižování provozních nákladů, což přineslo úspěch hlavně v oblasti rozvodu VN, částečně i VVN, zejména u rozvoden VVN. V oblasti rozvodu VN lze konstatovat pokles absolutního počtu poruch ovlivněný působením atmosférických vlivů kalamitního charakteru. Rozsáhlé a četné poruchy vznikly v průběhu března, června a listopadu prakticky na celém zásobovaném území následkem vichřice, v červnu a červenci následkem abnormální bouřkové činnosti. V poslední červencové dekádě ovlivnily poruchovost záplavy v okresech Rychnov nad Kněžnou a Hradec Králové. Přes rozsáhlost povodní postižených území byly poruchy v systému VN odstraněny vlastními silami provozních pracovníků zmíněných okresů během 24 hodin. Likvidaci poruch NN, většinou formou nové výstavby zničeného zařízení, bylo nutno zajistit přesunem provozních a montážních kapacit z ostatních oblastí VČE, a.s., přestože celý region byl zasažen nebývale silnou a časově dlouhou bouří. Rozsah zařízení k Délka vedení v km kv venkovní jednoduché 188,4 186, ,933 dvojité 797,6 799, ,528 čtyřnásobné 0,0 0,000 3,970 rozvinutá délka celkem 1 783, , ,869 VN venkovní 8 304, , ,915 kabely 1 222,7 1241, ,477 délka celkem 9 527, , ,392 NN venkovní , , ,166 kabely 4 547, , ,315 závěsné kabely 1 396, , ,999 délka celkem , , ,480 10

11 Elektrické stanice transformovny 400/110 kv 1) /110 kv 1) kv/vn 2) VN/VN distribuční transformační stanice Poznámka: 1) V majetku ČEZ rozvodna 400 kv a transformátory. 2) Ve správě OŘ celkem 5 stanic. Jestliže však vyloučíme tyto kalamitní poruchy, průměrný počet poruch na jednotkovou délku vedení a stanici postupně klesá, zvláště poruch způsobených atmosférickým i provozním přepětím, což je ovlivněno plánovitým nasazováním svodičů přepětí. V současnosti je většina poruch vedení způsobena pádem stromů do vedení spojená s přetržením vodičů, mechanickou destrukcí izolátorů a podpěrných bodů. Značná část poruch byla způsobena námrazou, a to i přes řadu provedených technických opatření. Rozsah a závažnost poruch jak u zařízení elektrických stanic, tak i u vedení, roste vzhledem k vyšším zkratovým výkonům, odráží se to i na velikosti průměrných nákladů na odstranění poruchy. Nejzávažnější poruchou v rozvodu VN byla havárie skříňového rozvaděče 10 kv v transformovně 110/35/10 kv Nová Paka dne 6. června 1998, kde v důsledku poruchy v blízké průmyslové stanici 10/0,4 kv došlo k poškození transformátoru 35/10 kv a zničení celého rozvaděče. Tato porucha navíc způsobila přerušení výpomocné dodávky el. energie do okresu Semily, kde probíhala rekonstrukce rozvodny 110/35 kv. V oblasti zařízení NN je situace v obnově zařízení napjatější. V mnoha případech se provozuje zařízení, jehož fyzická životnost je na mezi bezpečnosti. Přes mimořádné prostředky, které byly v roce1998 do rozvodu NN směrovány, je rozsah zařízení natolik velký, že hrozí stagnace průměrného stáří sítí. V oblasti zařízení VVN je přenosová schopnost těchto vedení v mnoha případech s ohledem na velikost přenášené el. energie na kraji možností. S ohledem na klesající zatížení tato disproporce není tak tíživá jako mechanický stav dožívajících vedení, kdy hlavně v letním období je nutno provádět řadu bezpečnostních opatření z důvodu nedostatečné výšky vodičů nad terénem, časté jsou i mechanické poruchy vodičů, izolátorů a jejich armatur. Přesto na zařízení VVN nedošlo v průběhu roku k žádné rozsáhlejší poruše ohrožující plynulost dodávky. Nejen pro diagnostiku stanic, ale i pro zlepšení preventivní činnosti na vedeních VVN a VN se ukázalo jako velice důležité termovizní měření oteplení proudových spojů. Zkrácení času potřebného na preventivní prohlídky a možnost snížení doby odstávek vedení prokázalo výhodnost této moderní techniky. V r byla provedena celá řada oprav a rekonstrukčních prací zajišťujících vyšší spolehlivost provozu zařízení a snížení poruchovosti. Z nejrozsáhlejších akcí na zařízení VVN je možno uvést opravu rozvodny 110 kv Hradec Králové sever, opravu a částečné rozšíření rozvodny 110 kv Svitavy, rekonstrukci a rozšíření rozvodny 110 kv v Hlinsku, kde byla nevyhovující rozvodna nahrazena zapouzdřeným rozvaděčem 110 kv s izolací SF6, rekonstrukce rozvodny 110 kv a přívodních vedení 110 kv v Semilech, provozní výměny transformátorů 110/35 kv v Rychnově n.kn., Semilech a Hlinsku, doplnění druhého transformátoru 110/35 kv v rozvodně Červený Kostelec, pokračující rekonstrukci rozvodny 110 kv a řídicího systému v transformovně Opočínek, rekonstrukce stanovišť transformátorů 110/35 kv a 110/22 kv v České Třebové, včetně opravy dvou transformátorů 35/6 kv. V oblasti rozvodu VN byla v rámci investiční výstavby zprovozněna včetně přívodních vedení transformovna 35/10 kv Hořice Gothard a rekonstruovány rozvodny 35 a 6 kv na vodní elektrárně Spálov, včetně výměny transformátorů pro vyvedení výkonu z generátorů. ROZVOJ, INVESTIČNÍ VÝSTAVBA, OBNOVA, DÍLNY Útvar technického rozvoje zabezpečuje zpracování návrhů řešení elektrizační soustavy VČE, a.s., včetně vazeb na přenosovou soustavu, studií napájení měst a oblastí el. energií, zpracování technických návrhů zařízení VVN, VN a DŘT, včetně zpracování a vyhodnocení ekonomické efektivnosti investic. V oblasti rozvoje VN je činnost zaměřena především na vazby se soustavou VVN, el. stanice včetně vývodů VN a důležitá vedení VN, zasahující do působnosti více OŘ, včetně zpracování technických návrhů řešení. Současně jsou poskytovány konzultace, poradenská činnost a technické pomoci OŘ i cizím odběratelům, zabezpečována stanoviska a vyjádření ke studiím a projektům VČE, a.s. i cizích investorů. Útvar rozvoje úzce spolupracuje s orgány regionálního rozvoje a projekčními organizacemi na přípravě a zpracování územních plánů a studií rozvoje jednotlivých regionů. Při projektové činnosti v investiční výstavbě a projektování elektrických zařízení byly projektovány převážně vlastní investice a opravy, částečně zakázky cizích investorů. Na jednotlivých OŘ a na HS bylo vyprojektováno 11

12 14 km venkovního vedení 110 kv, 207 km přípojek a venkovního vedení VN, 160 km přípojek a venkovního vedení NN, 7 km kabelového vedení VN, 115 km přípojek a kabelového vedení NN, 55 km venkovního vedení VO a MR, 10 km kabelového vedení VO a MR a 144 ks nových nebo rekonstruovaných stožárových TS. Investice byly realizovány ve výši 1357,6 mil. Kč z toho vlastní výrobou 262,9 mil. Kč. Z nejdůležitějších staveb, které byly v roce 1998 uvedeny do provozu uvádíme: Rekonstrukce Ro Opočínek, Ro 110/35 Semily zprovoznění první etapy rekonstrukce, Vd 110 kv Semily Nová Paka, Ro 110/35 kv Hlinsko zprovoznění jednoho trafa 110 kv a rozvodny 110 kv, Vd 110 kv Havlíčkův Brod Opočínek I.etapa, KZL Poříčí Náchod, Budova OŘ Jičín, Hradec Králové Plotiště autodoprava. Investiční výdaje v letech 1996 až 1998 (mil. Kč) Oblast Rozvodné zařízení distribuční soustavy 742,5 821,5 1120,3 Správní a režijní zařízení 38,9 168,5 237,3 Investice pro neautorizované činnosti 84,3 87,0 0,0 Finanční investice 14,4 6,1 0,0 Celkem 880, ,1 1357,6 Celkový převod do hmotného a nehmotného investičního majetku (aktivace) za rok 1998 činil 1 155,7 mil. Kč. Nejvíce prostředků je realizováno v rozvodnách VVN 29,9 % a dále v obnově zařízení NN (vedení NN 22,1 % a DTS 5,1 %). V oblasti standardizace materiálů a technologií byl ve vztahu na zavedení nového finančního informačního systému dořešen princip řízení a zavádění materiálového standardu. Celkem bylo zpracováno cca 500 a schváleno cca 150 materiálových listů, které slouží jako identifikace jednotlivých materiálů a dodavatelů materiálového standardu VČE, a.s. Celkový objem stavebně montážních prací v oblasti výstavby a oprav energetických zařízení realizovaných vlastní výrobou na oblastních ředitelstvích na externích a interních zakázkách za rok 1998 činil 278 mil. Kč při kapacitě 308 tis. hod. Kapacita montáží byla snížena privatizací pracovní skupiny v Havlíčkově Brodě, která realizovala zakázkovou činnost v Praze. Kapacita montážní činnosti se neustále přizpůsobuje potřebám společnosti na základě zpracovaných a schválených normativů. V roce 1998 bylo na obnově zařízení NN, VN a DTS realizováno 164,6 mil. Kč a na zakázkách pro cizí 24 mil. Kč při dosažení zisku 2,9 mil. Kč tj. 12,1 %. Střediska montáží na jednotlivých OŘ zajišťovala kromě obnovy energetických zařízení a zakázek pro cizí i další činnosti např. opravy, odečty, likvidace havárií atd. Je nutno vysoce hodnotit činnost pracovníků montáží po povodních roku 1998, především jejich obětavost a nasazení při odstraňování vzniklých škod. V dílnách VČE, a.s. bylo ve spolupráci s rakouskou firmou ELIN Weiz zkompletováno 259 kusů distribučních transformátorů v napěťových řadách 6, 10, 22, 35 kv s výkony od 50 do 1000 kva. Pro potřeby společnosti bylo určeno 85 % a zbývajících 15 % pro zákazníky. Opraveno bylo celkem 349 transformátorů (z toho 79 pro cizí) a provedena revize na 194 transformátorech (z toho 78 pro cizí). Dále bylo na zakázku vyrobeno 24 kusů vazebních transformátorů HDO. ŘÍZENÍ JAKOSTI, TECHNICKÁ KONTROLA Již v roce 1996 přijalo vedení společnosti rozhodnutí zavést systém řízení jakosti v souladu s normami řady ISO 9000, formulovalo politiku jakosti jako nedílnou součást podnikatelské strategie společnosti. Vedení společnosti chápe jakost komplexně ve smyslu Total Quality Management. Prosazuje ji jako filozofii a metodu všech vnitropodnikových činností. Vedení společnosti zvolilo za partnera při postupném zavádění systémů řízení jakosti konzultantskou firmu CS- Project, spol.s r.o. Praha. V roce 1998 se společným úsilím podařilo realizovat některé dílčí kroky: začlenit vstupní technickou kontrolu materiálů do systému jakosti MTZ, zpracovat základní materiály pro systém jakosti pro proces distribuce a výroby elektrické energie, zpracovat základní materiály pro systém jakosti pro proces obchod s elektrickou energií, vytvořit koncepci systému jakosti celé společnosti a zakotvit ho do návrhu Řádu jakosti, dokončit práce pro proces oprav a montáže transformátorů v oddělení dílen Plotiště n.l. 12

13 Ve dnech 10. a 11. prosince 1998 proběhl úspěšně certifikační audit procesu opravy a montáže distribučních transformátorů do jmenovitého napětí 35 kv a výkonu 2500 kva. Česká pobočka firmy KEMA na závěr konstatovala, že Východočeská energetika, a.s. Hradec Králové má zaveden a používán systém jakosti plně odpovídající požadavkům normy ISO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, EKOLOGIE VČE, a. s. věnovala značnou pozornost ochraně životního prostředí před negativními dopady vlastní činnosti. Systematicky bylo pokračováno s opravami odlučovačů olejů a záchytných jímek stanovišť transformátorů. Při nakládání s odpady se zaměstnanci společnosti řídili ustanoveními nového zákona číslo 125/1997 Sb. V souladu s ním byla vedena evidence podle místa vzniku, množství a všech manipulací. Včetně druhotných surovin vyprodukovala naše společnost 3 887,6 tun odpadů. V průběhu roku byly ukončeny sanační práce po havárii transformátoru, ke které došlo 4. dubna 1997 na transformovně Pardubice sever. Celkové náklady přesáhly částku 10 milionů korun. V měsíci září 1997 podepsali představitelé naší společnosti s Fondem národního majetku České republiky smlouvu o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací. V prvním pololetí roku 1998 bylo vypsáno veřejné výběrové řízení na Analýzu rizik starých ekologických zátěží. Ta byla zpracována ve druhém pololetí. Podle jejích závěrů bude nutné provést sanační práce ve finančním objemu zhruba 18 milionů korun. Podle výše uvedené smlouvy je bude hradit Fond národního majetku ČR. PERSONÁLNÍ, MZDOVÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA V průběhu roku 1998 došlo k redukci pracovních míst a k redukci počtu zaměstnanců. Změny byly důsledkem normování činností oblastních ředitelství a sjednocenípopisů pracovních funkcí v celé společnosti. Snížení bylo realizováno převážně přirozeným způsobem, odchody do důchodu a ukončením pracovních poměrů na dobu určitou. Přestože byl průměrný přepočtený počet v meziročním srovnání snížen o 80 zaměstnanců, nebylo nutné vzhledem k předchozí přípravě vynakládat nepřiměřené prostředky na odstupné. Motivace zaměstnanců byla analyzována na základě průzkumu sociálního klimatu a interpersonálních vztahů vybraných útvarů. Ve struktuře mezd byly posíleny základní mzdy a byly realizovány účelné přesuny v oblasti mzdové nadstavby. Motivační systém byl stabilizován v důsledku využití norem a přesnějšího určení mzdových limitů. Mimořádné složky mzdové motivace byly zaměřeny především na implementaci informačního systému. Vedle programu profesního vzdělávání pokračovaly speciální vzdělávací programy, zvláště program zvyšování Struktura mzdy (bez náhrad mezd) Druh mzdy Základní mzdy 54,3 59,4 61,5 Výkonnostní odměny 12,5 8,4 8,4 Prémie a účelové odměny 11,6 13,4 10,7 13., 14. plat 15,5 12,7 13,5 Příplatky 3,7 3,7 3,5 Pohotovost 2,4 2,4 2,4 Celkem 100,0 100,0 100,0 kvalifikace uživatelů informačního systému, jazykové vzdělávání a kurzy zaměřené na zlepšování komunikace se zákazníky i komunikace uvnitř firmy. Ve srovnání s předchozím rokem se snížila průměrná cena zajišťovaných vzdělávacích akcí. Těžiště se posunulo k rozsáhlé realizaci kurzů užívání výpočetní techniky. Celkové náklady na sociální účely (včetně povinného zdravotního a sociálního pojištění) vzrostly v porovnání s předchozím rokem o 7 %. Sociální program samotný byl zajišťován bez snížení rozsahu nabídky služeb pro zaměstnance za prostředky pouze o 1,7 % vyšší. Důležitou složkou sociálního programu zůstává i nadále podpora důchodového připojištění a poskytování zaměstnaneckých výhod spojených s odběrem elektrické energie. V bytovém hospodářství byla docílena úspora prostředků ve srovnání s loňským rokem mimo jiné také snížením počtu bytů spravovaných společností a prodejem některých bytových jednotek. 13

14 V roce 1998 byla zahájena implementace informačního systému v oblasti personálních činností. Do nového informačního systému jsou postupně začleňovány jednotlivé personální činnosti včetně popisů pracovních míst a hodnocení zaměstnanců. V tomto smyslu vytváří personální informační systém předpoklad pro integraci personálních činností a zvyšuje možnosti využití informací pro řízení a vedení lidí. Náklady na sociální účely (v tis. Kč) Zdravotní a sociální pojištění Důchodové připojištění Zaměstnanecká výhoda spojená s odběrem el. energie Náhrady při pracovních úrazech 229 Osobní ochranné pracovní pomůcky Stravování zaměstnanců Střední odborná učiliště 120 Vzdělávání Stipendia 42 Studium při zaměstnání 107 Lékařské prohlídky 43 Celkem

15 VÝSLEDKY PODNIKÁNÍ ROZVAHA k , 1997 a 1996 (v celých tisících Kč) Běžné účetní období Minulá účetní období Označení AKTIVA řádek Brutto Korekce Netto Netto Netto a b c a 4b AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Stálá aktiva B. I. Nehmotný investiční majetek B. I. 1 Zřizovací výdaje Nehmot. výsledky výzkumné a obd. činnosti Software Ocenitelná práva Jiný nehmotný investiční majetek Nedokončené nehmotné investice Poskytn. zálohy na nehm. investiční majetek B. II. Hmotný investiční majetek B. II. 1 Pozemky Budovy, haly a stavby Stroje, přístr., zaříz., doprav. prostř., inventář Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný hmotný investiční majetek Nedokončené hmotné investice Poskytnuté zálohy na hmotný invest. majetek Opravná položka k nabytému majetku 021 B. III Finanční investice B. III 1 Podílové CP a vklady v podn. s rozhod. vlivem Podílové CP a vklady v podn. s podst. vlivem Ostatní investiční cenné papíry a vklady Půjčky podnikům ve skupině Jiné finanční investice

16 Běžné účetní období Minulá účetní období Označení AKTIVA řádek Brutto Korekce Netto Netto Netto a b c a 4b C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II.1 Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke společníkům a sdružení Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem Jiné pohledávky 041 C. III Krátkodobé pohledávky C. III 1 Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke společníkům a sdružení Sociální zabezpečení Stát daňové pohledávky Stát odložená daňová pohledávka Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem Jiné pohledávky C. IV Finanční majetek C. IV 1 Peníze Účty v bankách Krátkodobý finanční majetek D. Ostatní aktiva přechodné účty aktiv D. I. Časové rozlišení D. I. 1 Náklady příštích období Příjmy příštích období Kurzové rozdíly aktivní D. II. Dohadné účty aktivní Kontrolní číslo

17 Stav v běžném Stav v minulých řádek účetním období účetních obdobích Označení PASIVA a b c 5 6a 6b PASIVA CELKEM A. Vlastní jmění A. I. Základní jmění A. I. 1 Základní jmění Vlastní akcie A. II. Kapitálové fondy A. II. 1 Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí 070 A III Fondy ze zisku A. III 1 Zákonný rezervní fond Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV Hospodářský výsledek minulých let A. IV 1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let 077 A V. Hospodářský výsledek běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1 Rezervy zákonné Rezerva na kurzové ztráty Ostatní rezervy 083 B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1 Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikům s podstatným vlivem Dlouhodobé přijaté zálohy Emitované dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Jiné dlouhodobé závazky B. III Krátkodobé závazky B. III 1 Závazky z obchodního styku Závazky ke společníkům a sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení Stát daňové závazky a dotace Stát odložený daňový závazek Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikům s podstatným vlivem Jiné závazky B. IV Bankovní úvěry a výpomoci B. IV1 Bankovní úvěry dlouhodobé Běžné bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci C. Ostatní pasiva přechodné účty pasiv C. I. Časové rozlišení C. I. 1 Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kurzové rozdíly pasivní C. II. Dohadné účty pasivní Kontrolní číslo

18 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v plném rozsahu k , 1997 a 1996 (v celých tisících Kč) Označení TEXT Číslo řádku Skutečnost v účetním období ve sledovaném v předchozím v druhém roce (1998) roce (1997) předchozím roce (1996) a b c 1 2a 2b I. Tržby z prodeje zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1 Spotřeba materiálu a energie B. 2 Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3 Náklady na sociální zabezpečení C. 4 Sociální náklady Daně a poplatky E. Odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku III. Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu F. Zůstatková cena prodaného invest. majetku a materiálu IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů G. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů VI. Ostatní provozní výnosy I. Ostatní provozní náklady VII. Převod provozních výnosů 27 J. Převod provozních nákladů 28 * Provozní hospodářský výsledek

19 Označení TEXT Číslo řádku Skutečnost v účetním období ve sledovaném v předchozím v druhém roce (1998) roce (1997) předchozím roce (1996) a b c 1 2a 2b VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů K. Prodané cenné papíry a vklady IX. Výnosy z finančních investic IX.1 Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině 33 2 Výnosy z ostatních investičních cenných papírů a vkladů 34 3 Výnosy z ostatních finančních investic 35 X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku XI. Zúčtování rezerv do finančních výnosů L. Tvorba rezerv na finanční náklady XII. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů M. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů XIII. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XIV. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XV. Převod finančních výnosů 45 P. Převod finančních nákladů 46 * Hospodářský výsledek z finančních operací R. Daň z příjmů za běžnou činnost R. 1 - splatná odložená ** Hospodářský výsledek za běžnou činnost XVI. Mimořádné výnosy S. Mimořádné náklady T. Daň z příjmů z mimořádné činnosti T. 1 - splatná odložená 57 * Mimořádný hospodářský výsledek U. Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům 59 *** Hospodářský výsledek za účetní období Hospodářský výsledek před zdaněním Kontrolní číslo

20 STRUKTURA MAJETKU Vývoj struktury majetku VČE, a.s. v roce 1998 lze charakterizovat změnou struktury aktiv a pasiv. Celková čistá aktiva společnosti (tj. snížená o oprávky a opravné položky), dosáhla ke konci roku 1998 hodnoty mil. Kč, což je o 18,5 % více než na konci roku Stálá aktiva v hodnotě mil. Kč jsou tvořena hmotným a nehmotným investičním majetkem (včetně nedokončených investic a záloh na investiční majetek) a finančními investicemi. Stálá aktiva se podílejí na celkových aktivech 62,6 % a oproti minulému roku se zvýšila o 19,3 %. Nedokončené investice a zálohy investičním dodavatelům vzrostly meziročně o 37,1% na tis. Kč a jejich podíl z celkových aktiv se zvýšil z hodnoty 7,1%, dosažené na konci roku 1997, na 8,2 % ke konci roku Zvýšení podílu rozestavěných staveb na celkové hodnotě aktiv souvisí s vyšším objemem investičních výdajů. Oběžná aktiva skládající se ze zásob, pohledávek a finančního majetku, dosáhla v netto stavu ke konci roku 1998 výše tis. Kč, což je o tis. Kč více než na konci roku Jednotlivé položky oběžných aktiv se vyvíjely takto: Zásoby ve výši tis. Kč tvoří 14,8 % oběžných aktiv společnosti. V průběhu roku 1998 se zásoby zvýšily o 6,6 % v souvislosti s nárůstem inflace, k nárůstu došlo i v oblasti poskytnutých záloh na zásoby, a to především vlivem poskytnuté zálohy do zahraničí na nákup součástí pro montáž transfomátorů. Nedokončená výroba a polotovary meziročně poklesly o 70 % na hodnotu tis. Kč. Na konci roku 1998 došlo oproti stavu ke konci roku 1997 ke zvýšení krátkodobých pohledávek v netto stavu o 21,6 %, a to na úroveň tis. Kč, což představuje 60,1 % oběžných aktiv společnosti. Tento nárůst hodnoty pohledávek ovlivnil: nárůst pohledávek především v době splatnosti (meziroční nárůst pohledávek po splatnosti je tis. Kč), nárůst daňových pohledávek (DPH, srážková daň) a navýšení jiných pohledávek (především z titulu převzetí a realizace záruk, které budou z větší míry kapitalizovány). Finanční majetek společnosti vykázal ke konci roku 1998 pokles o 5,7 % na úroveň tis. Kč, a to především vlivem vyšších potřeb investiční výstavby. Ostatní aktiva přechodné účty aktiv a pasiv tvoří 28,2 % celkových aktiv společnosti, a to především díky hodnotě nevyfakturované elektřiny, která dosáhla ke konci vykazovaného období hodnoty tis. Kč (zvýšení o 16,3 %). Vlastní jmění, které je vedle základního jmění tvořeno zákonným rezervním fondem, kapitálovými fondy, sociálním fondem a hospodářským výsledkem běžného období, dosáhlo na konci roku 1998 výše tis. Kč, což představuje 52,5 % hodnoty pasiv společnosti. Vlastní jmění meziročně vzrostlo o tis. Kč (o 7,45 %), a to růstem převážné části všech dílčích položek (přijaté finanční dary 3 mil. Kč, přijatý HIM a NIM tis. Kč, přijaté finanční prostředky z rozpočtu obcí tis. Kč) a zejména tvorbou hospodářského výsledku za hodnocené období. Základní jmění činilo tis. Kč, oproti počátečnímu stavu bylo v průběhu roku zvýšeno o tis. Kč v souvislosti s vklady privatizovaného majetku zbytkového státního podniku VČE Fondem národního majetku do akciové společnosti VČE a výkupem vlastních akcií od měst a obcí. Celková výše cizích zdrojů včetně ostatních pasiv dosáhla výše tis. Kč a oproti počátku roku se zvýšila o tis. Kč (o 25 %). Rozhodující položky cizích zdrojů se změnily takto: stav rezerv se zvýšil o tis. Kč (o 51,2 %), a to především v důsledku tvorby rezerv na opravy hmotného investičního majetku, krátkodobé závazky se zvýšily o tis. Kč (o 26,7 % ) a jejich podíl na celkových cizích zdrojích činí 79,9 %, největší podíl na tomto zvýšení mají vyinkasované zálohy za odběr elektrické energie, bankovní úvěry a výpomoci se zvýšily na hodnotu tis. Kč (o 357,5 %) a jejich podíl na celkových cizích zdrojích činí 4,3 %, přechodné účty pasiv zaznamenaly nárůst o tis. Kč (o 54,8 %), a to především vlivem vyinkasovaných příspěvků na připojení a příkon ve výši tis. Kč za rok Struktura aktiv mil. Kč Položka Rozdíl a =(1-2) Aktiva celkem Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva Oběžná aktiva Ostatní aktiva

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 20. srpna 2004

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 20. srpna 2004 POLOLETNÍ ZPRÁVA BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 2004 Praha dne 20. srpna 2004 1. Základní údaje Obchodní jméno : BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více