ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech I. Název a sídlo obecně prospěšné společnosti 1.1 název: České zdravotnické fórum, o.p.s. 1.2 sídlo: Dělnická 12, Praha 7, PSČ: JUDr. Ondřej Dostál, PhD., LL.M. Mgr. Jiří Slavíček II. Zakladatelé III. Právní forma Právní forma společnosti je obecně prospěšná společnost IV. Druh obecně prospěšných služeb 4.1 Obecně prospěšná společnost je zaloţena k poskytování těchto obecně prospěšných sluţeb: 1. Poskytování objektivních informací vycházející z principů evidence based medicíny, právní a ekonomické teorie a praxe a zkušeností z řízení zdravotnictví pro manaţery, odborníky a politiky zabývající se řízením kvality a efektivity zdravotnictví ČR na všech úrovních 2. Publikace článků, studií a původních prací, které mohou bezprostředně ovlivnit politické, manaţerské či klinické rozhodování 3. Dokumentační činnost 4. Pořádání seminářů, diskusních klubů, kolokvií zaměřených na organizaci a řízení zdravotnických systémů, jejich efektivnost a řízení kvality určené jak pro odbornou veřejnost, tak pro zájemce z řad široké veřejnosti. 1

2 V. Podmínky poskytování jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb Jednotlivé obecně prospěšné sluţby uvedené v čl. IV. poskytuje společnost za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a touto zakládací smlouvou. Rozsah poskytování jednotlivých sluţeb, vymezených v čl. IV. této smlouvy, je limitován pouze výší aktuálních finančních zdrojů obecně prospěšné společnosti. Společnost se zakládá na dobu neurčitou. VI. Doba trvání společnosti VII. Orgány společnosti 1. správní rada 2. ředitel 3. dozorčí rada VIII. Správní rada 8.1 Správní rada je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti. 8.2 Správní rada má při zaloţení společnosti devět členů. O změně počtu členů správní rady můţe být rozhodnuto jen změnou zakládací smlouvy. 8.3 Správní rada svým rozhodnutím určí dva členy správní rady, jejichţ funkční období bude jednoroční, dva členy správní rady, jejichţ funkční období bude dvouleté, a dva členy správní rady, jejichţ funkční období bude tříleté, funkční období zbývajících členů správní rady bude dle čl. 8.4 čtyřleté. Prvním členům správní rady se počítá funkční období od zaloţení obecně prospěšné společnosti. Nové členy správní rady za členy správní rady, kterým skončilo funkční období, volí zbývající členové správní rady nadpoloviční většinou všech hlasů. V případě, ţe členové správní rady nezvolí chybějící členy správní rady do 10 deseti měsíců od dne, kdy skončilo chybějícím členům správní rady funkční období, jsou zakladatelé oprávněni nadpoloviční většinou všech hlasů jmenovat chybějící členy správní rady. 8.4 Funkční období členů správní rady je čtyřleté. Funkci člena správní rady nelze zastávat déle neţ dvě po sobě jdoucí funkční období. Po osmiletém členství ve správní radě můţe být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku. 8.5 Správní rada společnosti se schází nejméně dvakrát ročně. 8.6 Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. 8.7 Členství ve správní radě je neslučitelné s členstvím dozorčí radě. 2

3 8.8 Jménem společnosti jedná předseda vţdy společně s jedním členem správní rady. 8.9 Podepisování za společnost se děje tak, ţe k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí oprávněné osoby svůj podpis s označením své funkce ve společnosti Členové správní rady jsou: JUDr. Ondřej Dostál, PhD., LL.M. Prof. MUDr. Jan Ţaloudík, CSc. Ing. Pavel Štorkán Adriana Krnáčová RNDr. Jiří Schlanger datum : Bc. Vladimír Kothera, MBA datum nar.: MUDr. Rudolf Střítecký datum nar. Prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc datum nar. : MUDr. David Marx, PhD. datum nar. : 3

4 IX. Způsob jednání správní rady 9.1 Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 9.2 Při hlasování je hlasovací právo členů správní rady rovné. 9.3 K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud není touto zakládací smlouvou stanoveno jinak. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy správní rady. X. Působnost správní rady 10.1 Správní rada vydává ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku obecně prospěšné společnosti statut, kterým se podrobněji upravují vnitřní organizaci obecně prospěšné společnosti Správní rada schvaluje všemi hlasy členů správní rady změny zakládací smlouvy Správní rada schvaluje všemi hlasy členů správní rady rozhodnutí o zrušení obecně prospěšné společnosti a o určení obecně prospěšné společnosti, které bude předán likvidační zůstatek Správní rada dbá na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost zaloţena Správní rada schvaluje rozpočet obecně prospěšné společnosti a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní činnost Správní rada schvaluje roční účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Správní rada rozhoduje o předmětu a rozsahu doplňkových činností obecně prospěšné společnosti nad rámec vymezený v bodu IV. této smlouvy Správní rada uděluje souhlas ke zcizení nebo zastavení nemovitého majetku obecně prospěšné společnosti nebo k jeho pronájmu na dobu delší neţ 6 měsíců Správní rada jmenuje a odvolává ředitele společnosti, dohlíţí na jeho činnost a stanoví mu mzdu Správní rada rozhoduje o změně a doplnění statutu společnosti Správní rada rozhoduje o termínu zveřejnění výroční zprávy, který nesmí být delší neţ šest měsíců po skončení hodnoceného období Správní rada rozhoduje o rozsahu plných mocí ředitele k zastupování společnosti. XI. Ředitel 11.1 Ředitel společnosti je výkonným orgánem společnosti, za výkon své funkce odpovídá správní radě Ředitel vykonává funkci vedoucího organizace, je nadřízený všem zaměstnancům společnosti. 4

5 11.3 Ředitel zejména: odpovídá za poskytování sluţeb společnosti a za provádění doplňkových činností v případě, ţe o těchto činnostech rozhodne správní rada obsahově připravuje jednání správních rad zpracovává návrh výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti zastupuje společnost i ve věcech příslušejících správní radě na základě plné moci udělené mu správní radou vykonává usnesení správní rady sestavuje návrh rozpočtu, zprávy o plnění rozpočtu, výroční zprávy a účetní závěrky obstarává běţné záleţitosti obecně prospěšné společnosti a jejího řízení a financování Funkce ředitele se zřizuje při zaloţení společnosti. XII. Dozorčí rada 12.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem obecně prospěšné společnosti 12.2 Dozorčí rada má 5 členů. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady, o němţ pořizuje zápis Funkční období dozorčí rady je tříleté Na prvním zasedání dozorčí rady bude losem určen jeden člen dozorčí rady, jehoţ funkční období bude jednoleté, a jeden člen dozorčí rady, jehoţ funkční období bude dvouleté, funkční období zbývajících dvou členů dozorčí rady bude dle čl tříleté. Prvním členům dozorčí rady se počítá funkční období od zaloţení obecně prospěšné společnosti Nové členy dozorčí rady za členy dozorčí rady, kterým skončilo funkční období, volí zbývající členové dozorčí rady nadpoloviční většinou všech hlasů. V případě, ţe členové dozorčí rady nezvolí chybějící členy dozorčí rady do 10 deseti měsíců od dne, kdy skončilo chybějícím členům dozorčí rady funkční období, jsou zakladatelé oprávněni nadpoloviční většinou všech hlasů jmenovat chybějící členy dozorčí rady Členství v dozorčí radě je neslučitelné s členstvím ve správní radě společnosti Členy dozorčí rady jsou: PharmDr. Vladimír Finsterle Ing. Tomáš Groh dat. nar.: : MUDr. Jan Šťastný 5

6 PharmDr. Monika Horníková : Mgr. Michaela Blaţková dat. nar.: : 12.7 Pátý člen dozorčí rady bude zvolen členy dozorčí rady uvedenými v odst První funkční období pátého člena dozorčí rady zvoleného podle tohoto odstavce bude dvouleté Jednání dozorčí rady: XIII. Jednání a působnost dozorčí rady Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady Působnost dozorčí rady: Dozorčí rada přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Dozorčí rada nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti Dozorčí rada dohlíţí na to, ţe obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a touto zakládací smlouvou obecně prospěšné společnosti a jejím statutem Dozorčí rada je povinna upozornit správní radu na porušení zákonů, ustanovení této zakládací smlouvy, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti obecně prospěšné společnosti Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady, musí jim být uděleno slovo, pokud o to poţádají Dozorčí rada je oprávněna podávat správní radě návrh na odvolání ředitele Dozorčí rada je oprávněna nahlíţet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsaţené údaje Dozorčí rada je oprávněna svolávat mimořádné jednání správní rady, jestliţe to vyţadují zájmy společnosti Dozorčí rada je oprávněna určit svého člena pro zastupování společnosti před soudy a jinými orgány proti kterémukoliv členu správní rady 6

7 XIV. Hodnota a označení majetkových vkladů zakladatelů Zakladatelé nebudou při zaloţení společnosti vkládat do společnosti majetkové vklady. XV. Změna zakládací smlouvy Zakládací smlouva můţe být změněna také dohodou všech zakladatelů společnosti. XVI. Zveřejnění výroční zprávy Výroční zpráva o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti se zveřejňuje jednou ročně na webových stránkách obecně prospěšné společnosti a je dostupná v sídle společnosti. XVII. Práva a povinnosti zakladatelů této obecně prospěšné společnosti vyplývající z této smlouvy, ze zákonných ustanovení platného práva, jakoţ i z dalších předpisů a ujednání, která budou v souvislosti s existencí této obecně prospěšné společnosti uskutečněny, přejdou v souladu s platným dědickým právem na dědice zakladatelů, pokud je zakladatel fyzickou osobou, nebo přejdou na právní nástupce, pokud je zakladatel právnickou osobou. XVIII. Zrušení a zánik společnosti Při zrušení společnosti rozhodnutím správní rady tato současně určí obecně prospěšnou společnost, na kterou likvidátor převede likvidační zůstatek společnosti. O zrušení společnosti a určení obecně prospěšné společnosti, na kterou likvidátor převede likvidační zůstatek společnosti, se také mohou dohodnout všichni zakladatelé. XIV. Závěrečná ustanovení 1. Nestanoví-li tato zakládací smlouva jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění, a souvisejícími právními předpisy. 2. Zakládací smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichţ po jednom obdrţí kaţdý zakladatel a dva byly přiloţeny k návrhu na zápis společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností. Znění platné s účinností od

Příloha návrhu usnesení č. 1

Příloha návrhu usnesení č. 1 Příloha návrhu usnesení č. 1 Zakládací listina obecně prospěšné společnosti PAP PARDUBICE o.p.s. Jediný zakladatel Statutární Město Pardubice, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČ 00274046

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech Zakladatel Ing. et Bc. Ondřej Kracman Zakladatelka Mgr. Martina Jedličková Zakladatel

Více

K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZMĚNA č. 1 / 2007 I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy Stanovy obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. zkrácený název MAS Mikulovsko o.p.s. I) Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost MAS Mikulovsko o.p.s. je založena na

Více

Zakládací listina. kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost ČLÁNEK II. DOBA TRVÁNÍ A VKLAD

Zakládací listina. kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost ČLÁNEK II. DOBA TRVÁNÍ A VKLAD Zakládací listina kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost Zakladatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR se sídlem Na Harfě 9, poštovní přihrádka

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Čl. I. Zakladatelé, založení a vznik obecně prospěšné společnosti 1.1 Zakladateli obecně prospěšné společnosti jsou: Mgr. et Bc. Andrea Krákorová, RČ 725915/0899,

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s.

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. (dále jen "Společnost") 1. ZAKLADATELÉ, NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1 Zakladatelem Společnosti je: společnost Josefínka s.r.o., IČ: 246

Více

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. I. Úvodní ustanovení 1. Dne 15. července 2003 uzavřeli zakladatelé: 1. Ing. Iva Kršňáková bytem Benešova 474,

Více

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. zakládací smlouvu. Čl. I. Název a sídlo společnosti. Čl. II. Doba trvání společnosti. Čl.

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. zakládací smlouvu. Čl. I. Název a sídlo společnosti. Čl. II. Doba trvání společnosti. Čl. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Zakladatel: Tomáš Feřtek Zakladatel: Zdeněk Slejška Zakladatelka: Lucie Slejšková jako zakladatelé obecně prospěšné společnosti uzavřeli níže uvedeného dne,

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

STATUT UNINOVA o.p.s.

STATUT UNINOVA o.p.s. STATUT UNINOVA o.p.s. A. Obecně prospěšná společnost UNINOVA o.p.s. (dále jen "Společnost") byla založena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení STATUT obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení Místní akční skupina Pomalší o.p.s. je založená na základě zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II. ZAKLÁDACÍ LISTNA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ----------------------------------

Více

Zakladatelska listina ve zne ní zme n a dopln ků

Zakladatelska listina ve zne ní zme n a dopln ků Zakladatelska listina ve zne ní zme n a dopln ků Místní akční skupina Blatensko, o.p.s., se sídlem Blatná, Spálená 727, PSČ 388 01, IČ 26081822 (dále také jen o.p.s. nebo MAS Blatensko nebo také společnost

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti

Stanovy obecně prospěšné společnosti Stanovy obecně prospěšné společnosti A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti 1) Zakládací smlouvou ze dne 22. 04. 2005 byla zaloţena obecně prospěšná společnost EUTIS, o.p.s. (dále jen "společnost").

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Informační středisko Mikuláš, o.p.s. byla založena zakládací smlouvou ze dne 27. 1. 2005. Čl. 2 Název a sídlo

Více

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 1 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. Dukelská 145, 379 01 Třeboň IČ: 26075679 DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Více

Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept)

Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept) Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept) Článek I. Základní pojmy a ustanovení 1. Název společnosti je Olivova dětská léčebna, o.p.s., sídlo společnosti je Olivova 224, 251 01

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s.

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s. čl. I Založení a vznik společnosti 1. Dne 10.7.2008 ODEON FIRM SERVIS a.s., se sídlem v Brně, Josefská 425/25, PSČ 602 00, IČ 63486725, zapsaná

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb.

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb. ZAKLÁDACÍ LISTINA Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb. Článek I. Zakladatelé společnosti 1. Zakladatelkami společnosti Centrum inkluze o.p.s. jsou: Mgr. Lucie Stanjurová,

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Pomáháme vozíčkářům po poranění míchy najít cestu dál. Centrum Paraple poskytuje poradenské a sociálně-rehabilitační služby lidem s poškozením

Více

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S.

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. Správní rada Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního

Více

STATUT obecně prospěšné společnosti

STATUT obecně prospěšné společnosti STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. Správní rada Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI I. Zakladatelé SVAZEK MĚST A OBCÍ REGIONU POMALŠÍ Římov 2, 373 24 Římov IČO: 62536443 Zastoupený: Ing. Jaroslavem Chmelařem, bytem Roudné 36, 370 07 České

Více

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut)

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Preambule Archaia Olomouc o.p.s. je česká nestátní nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti. Posláním společnosti

Více