NÁVRH. Vzorový spisový a skartační plán pro ústřední úřady

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH. Vzorový spisový a skartační plán pro ústřední úřady"

Transkript

1 NÁVRH Vzorový spisový a skartační plán pro ústřední úřady Úvodní poznámka Návrh Vzorového spisového a skartačního plánu pro ústřední úřady zahrnuje pouze obecné a ekonomické agendy, které jsou pro ně společné. Speciální agendy, vzhledem k jejich různorodosti, zde nelze uvádět. Také spisové a skartační znaky nebyly přidělovány, poněvadž dříve všeobecně používané MDT (třídy 0 9) již nepřevládá a používá se někdy i více než 20 hlavních tříd nebo naopak menší počet tříd než 10. Poznámka: Vzorový spisový a skartační plán nemá v podstatě žádnou předlohu. Pouze po roce 1945 byl vydán Spisový plán pro národní podniky průmyslové (Československý ústav práce, v r. 1950) a dále Ministerstvo vnitra vydalo nejprve v r Prozatímní spisový plán pro vnitřní správu a v r Spisový plán (pro úřední potřebu). V žádných těchto plánech však nebyly uváděny skartační znaky a lhůty a také jejich členění neodpovídá současným požadavkům na ukládání dokumentů (pouze v plánu z r skupina Veřejná správa a skupina Vedení a správa úřadu (orgánu) koresponduje do jisté míry s dnešními spisovými a skartačními plány. Velmi uvítáme, jestliže nám zašlete své připomínky buď písemně nebo em, eventuelně i telefonicky Žabka, jak ke spisovým znakům, tak skartačním znakům a lhůtám. Děkujeme 5. oddělení Národního archivu Vedení a organizace ministerstva Statutární písemnosti - statut A 5 - podklady ke statutu V 5 Organizační záležitosti - vznik (event. zrušení) ústředního orgánu A 5 - organizační řád A 5 - reorganizace (celková) A 5 - organizační schémata, organizační změny A 5 - organizační záležitosti jednotlivých útvarů V 5 Ostatní vnitřní předpisy - obecně V 5 - bezpečnostní řád A 5 - spisový řád a spisový skartační plán A 5 - podpisový řád A 5 - pracovní řád A 5 - řád oběhu účetních dokladů A 5 - další vnitřní předpisy V 5 1

2 Porady - porady vedení ústředního orgánu (s podklady) A 10 - úkoly z porad vedení, jejich plnění V 3 - porady zásadního významu A 10 - porady zásadní významu pro činnost ústředního orgánu (celorepublikové, meziresortní) včetně podkladů A 10 - porady útvarů V 5 - porady mimo ústřední orgán (podklady, zápisy, zprávy) V 5 - příkazy ústředních orgánů týkající se původce A 10 Konference (sympozia) celostátní, celoresortní, pořádané ústředním orgánem nebo za jeho účasti - pozvánky, program, zápisy z jednání, usnesení, přílohy, presenční listina A 10 - ostatní materiály V 5 Komise a poradní orgány (zřízené ústředním orgánem, mezistátní, meziresortní) - statut, jednací řád, organizační záležitosti A 10 - jmenování členů A 10 - zápisy z jednání (včetně podkladů), pozvánky, program, presenční listina A 10 - plány práce A 3 - zprávy o činnosti, závažná rozhodnutí A 5 - metodické materiály A 5 - materiály pracovních skupin - jednací řád, jmenování členů, materiály z jednání A 5 - ostatní V 5 Zprávy o činnosti zástupců ústředního orgánu ve významných a mezinárodních orgánech, organizacích, komisích apod. A 10 Hlavní úkoly - plán na období roční a delší, přehled hlavních úkolů A 5 - plnění plánu za období roční a delší A 5 - rozpis plánu hlavních úkolů S 5 - prognózy, programy dlouhodobé koncepce A 10 - souhrnné a hodnotící zprávy za celý resort a za období roční a delší A 10 Styk s Parlamentem ČR - materiály pro jednání Poslanecké sněmovny týkající se ústředního orgánu A 5 - materiály pro jednání Poslanecké sněmovny netýkající se ústředního orgánu S 5 - materiály pro jednání Senátu týkající se ústředního orgánu A 5 - materiály pro jednání Senátu netýkající se ústředního orgánu S 5 - zásadní korespondence A 5 2

3 Styk s Kanceláří presidenta republiky - zásadní korespondence A 5 Styk s ostatními ústředními orgány státní správy (včetně vlády ČR) - usnesení vlády týkající se ústředního orgánu A 5 - vlastní materiály do vlády A 10 - materiály pro jednání vlády (došlé) S 5 - informace pro ministra k těmto materiálům V 5 - korespondence s ústředními orgány státní správy V 5 - materiály Legislativní rady vlády týkající se ústředního orgánu (stanoviska a zápisy z jednání) A 5 - materiály Legislativní rady vlády netýkající se ústředního orgánu S 5 (stanoviska a zápisy z jednání) Styk s politickými stranami, odborovými a společenskými organizacemi - zásadní korespondence A 5 Organizace založené nebo zřízené ústředním orgánem - zakládací a zrušovací listiny, usnesení vlády A 5 - delimitace, slučování organizací, organizační řády, organizační záležitosti, náplň činnosti a její změny A 5 - jmenovací dekrety ředitelů A 5 - výroční zprávy a rozbory A 5 - rozpočty A 5 - ostatní dokumenty V 5 Transformace a privatizace resortních organizací - schválené privatizační projekty a jejich realizace, podklady, notářské zápisy A 5 - neschválené privatizační projekty, podklady V 10 - dohadovací řízení, stížnosti k privatizačním projektům V 10 - likvidace organizací, převody majetku A 10 - soudní spory v oblasti likvidace organizací A 10 - stanoviska k dotazům a vyjádření týkající se průběhu a ukončení likvidace organizací V 5 Mezinárodní styky Mezinárodní organizace, spolupráce s jednotlivými státy, právnickými a fyzickými osobami - přehledy, analýzy, zprávy o spolupráci s jinými státy A 10 - mezinárodní smlouvy, dohody A 10 - zprávy o plnění smluv a dohod A 10 - návštěvy a delegace programy, zprávy o přijetí A 5 - ostatní V 5 Mezinárodní kongresy, sjezdy, symposia, festivaly, soutěže, výstavy, veletrhy apod. - programy, zprávy o průběhu, zásadní materiály A 5 3

4 Informační střediska a jiná zařízení v zahraničí V 5 Zprávy ze služebních cest do zahraničí (pracovníci ústředního orgánu) A 5 Zprávy ze služebních cest do zahraničí (pracovníci přímo řízených organizací) V 5 Spolupráce s mezinárodními nevládními a mezivládními organizacemi Organizace spojených národů - úmluvy a rezoluce OSN a zprávy o jejich plnění V 10 - ostatní agenda OSN ve vztahu k ústřednímu orgánu A 5 UNESCO - úmluvy, doporučení, rezoluce, plnění závazků z nich vyplývajících V 10 - programy UNESCO a jejich realizace týkající se ústředního orgánu A 10 Další mezinárodní organizace (WPO, WTO atd. řadit podle organizací) Integrace a členství v Evropské unii - legislativa EU V 10 - programy EU A 10 - mise v EU V 5 - tištěné materiály, zpravodaje, věstníky, V 10 - odborné podklady pro ministra a ostatní resorty A 10 - podklady pro Ekonomicko-finanční radu EU (ECOFIN) A 10 - podklady pro Radu přidružení A 10 - výsledky jednání ČR EU včetně dokumentů A 10 - Národní program A 10 - roční aktualizace Národního programu A 10 - vyřizování konkrétních případů Rady Evropy A 10 - ostatní agenda V 10 - Rada Evropy - legislativa Rady Evropy V 10 - programy Rady Evropy A 10 - ostatní agenda V 10 Fondy Evropské unie - Phare V 10 - strukturální fondy V 10 - operační program Průmysl a podnikání A 10 Legislativa, právní a majetkoprávní záležitosti Zákony a nařízení - návrhy věcných záměrů zákonů, nařízení vlády a vyhlášek (vlastní) A 10 - stanoviska k cizím návrhům V 5 4

5 Právní předpisy, instrukce, směrnice a pokyny - obecně V 5 - vlastní A 5 - cizí V 5 (po skončení platnosti) - stanoviska k cizím návrhům V 5 - povolování výjimek z právních předpisů V 5 - výklad právních předpisů ve věcné působnosti ústředního orgánu A 10 Právní a majetkoprávní záležitosti Evidence nemovitostí - smlouvy a rozhodnutí o nabytí a prodeji nemovitostí, o převodu vlastnického práva, delimitace, event. vznik, změna nebo zánik práva hospodaření A 10 (po ztrátě platnosti) - výpisy z pozemkových knih, zaměření nemovitosti A 10 (po vyřazení z užívání) - spory týkající se nemovitostí A 10 (po vyřazení z užívání) - odhady a oceňování nemovitostí A 10 (po vyřazení z užívání) - dokumentace ke vzniku, změně, nebo zániku, či převodu (přechodu) vlastnických práv, event. vzniku, změně, nebo zániku práva hospodaření A 10 (po vyřazení objektu z užívání) - evidence movitého majetku S 5 - Privatizace - souhrnné zprávy, přehledy, analýzy A 5 - privatizační projekty s podklady (schválené) A 10 - privatizační projekty s podklady (neschválené) V 10 - Restituce - vyvlastnění A 5 - výměry, dohody, odhady a jiné zásadní písemnosti A 5 - podkladové materiály V 5 - Konkurzy V 5 - Autorské právo, honoráře - smlouvy o užití autorských děl A 10 - honoráře V 5 - Licence, patenty, ochranné známky - licence A 10 - patentní listiny, přihlášky, patentní spisy A 15 (? V15) - ochranné známky-výkresy a popisy, certifikáty A 5 - Soudní spory, trestní řízení - předběžná opatření, usnesení a rozsudky soudu, nařízení výkonu rozhodnutí, nálezy A 10 5

6 - Arbitráže - arbitrážní nálezy A 10 - podklady, návrhy S 5 - Posudky soudních znalců A 5 - Pokuty S 5 - Správní řízení a správní soudnictví - rozhodnutí a protokoly ve správním řízení A 5 - návrhy, podklady S 5 - rozkladová komise ( vyřizování rozkladů podaných proti rozhodnutí ústředního orgánu a vyřizování podnětů k přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení) A 5 - výkon akcionářských práv ministerstva V 5 Záležitosti ministra, náměstků Příkazy ministra A 5 Rozhodnutí ministra A 5 Opatření ministra A 5 Sdělení ministra A 5 Informace pro ministra A 5 Poradci ministra - jmenování A 5 - analýzy, posudky, závažné písemnosti A 5 Korespondence ministra (včetně pozvánek, přání apod.) V 5 Projevy, přednášky, tiskové konference, články A 5 Publikační činnost ministra A 5 Veřejné funkce V 5 Záštity různým akcím V 5 Čestné ceny, dary S 5 Přijetí u ministra, delegace, návštěvy V 5 Zahraniční cesty ministra - příprava S 5 - zprávy, hodnocení A 5 Reprezentační fond S 5 Záležitosti náměstků - příkazy a rozhodnutí náměstků A 5 - intervence S 5 - pozvání, přijetí, návštěvy, delegace V 5 - publikační činnost V 5 - korespondence V 5 Tisk, propagace - závažné informace a zprávy poskytované ministrem A 5 6

7 - tiskové zprávy A 5 - publikační činnost A 5 - ročenky ministerstva A 5 - věstník ministerstva A 5 - telefonní seznamy A 3 (po aktualizaci) Dokumentace - všeobecně V 5 - kino-fono-fotodokumentace A 5 - mapy, plány V 10 (po skončení platnosti) Kontrolní a revizní činnost, státní dozor Organizace a metodika, zabezpečení kontrolní činnosti v rezortu - závažné dokumenty A 10 Plány kontrolní činnosti - roční A 5 - s kratší lhůtou, podklady S 5 Zápisy z jednání kontrolní komise A 5 Rozbory a vyhodnocení kontrolní činnosti - roční a delší A 5 - ostatní, podklady S 5 Hlášení o závažných škodách, nehodách a poruchách A 5 Kontroly a revize prováděné orgány státní správy na ministerstvu A 5 Vnitřní kontrola (kontroly, revize a prověrky prováděné vlastním kontrolním orgánem na ministerstvu) V 5 Kontroly, revize a prověrky prováděné orgány ministerstva v podřízených organizacích V 5 Realizace závěrů a opatření z kontrol V 5 Stížnost, žádosti a podněty občanů V 10 Analýzy, rozbory, statistiky, evidence, průzkumy styku s veřejností A 5 Petice (včetně vyřízení) V 10 Statistika Státní a rezortní statistické výkazy, hlášení, přehledy roční nebo s roční periodicitou (s komentářem) A 10 Státní a rezortní statistické výkazy, hlášení, přehledy s kratší než roční periodicitou S 5 Časové řady ukazatelů A 20 Sumáře statistických hlášení a výkazů A 10 Příprava výkazů, podklady V 5 Statistické průzkumy a zjišťování závažných jevů a činností - celý rezort A 10 - jednotlivé oblasti A 10 Jednorázová statistická šetření V 5 7

8 Klasifikace činností A 5 Výsledné publikace Českého statistického úřadu - týkající se rezortu A 10 Personální záležitosti, péče o zaměstnance Osobní spisy (pracovní smlouva, funkční zařazení, jmenování, platový výměr, zápočtový list, potvrzení o zaměstnání od předchozího zaměstnavatele, osobní dotazník, doklady o školení a zdravotní způsobilosti, pracovní hodnocení, pracovní náplň, propouštěcí a likvidační listy, pracovní spory, uvolnění do veřejných funkcí, výpovědi, změny pracovní doby, soudní rozsudky) - vedoucích a významných zaměstnanců A 45 - ostatní S 45 Systemizace (předpisy, tabulky, rozhodnutí o systemizaci ministerstva) A 10 Analýzy, dlouhodobé programy a plány, koncepce personální práce A 10 Analýzy zaměstnanosti na ministerstvu a v celém rezortu, přehledy a rozbory počtu pracovníků (roční a delší) A 10 Jmenování a odvolávání vedoucích pracovníků na ministerstvu a v rezortu A 5 Konkurzy na místa vedoucích pracovníků A 5 Konkurzy na ostatní místa S 3 Dohody o pracovní činnosti a o provedení práce S 10 Žádosti, dotazníky a pod. nepřijatých uchazečů S 3 Služební průkazy po skončení platnosti S 1 Vyznamenání a ceny - návrhy a zdůvodnění (realizované) A 5 - návrhy a zdůvodnění (nerealizované) V 5 Zákaz výkonu povolání A 5 Vysílání pracovníků do zahraničí (stáže, studijní pobyty apod.) - provozní záležitosti S 5 - zprávy, hodnocení V 5 Studium při zaměstnání V 5 Péče o zaměstnance - kolektivní smlouvy A 5 - programy sociální péče o zaměstnance A 5 - přehledy, výkazy a výsledky průzkumů a sociální a zdravotní péče (za období roční a delší) A 5 - nálezy a posudky odborných orgánů a komisí o zdravotním stavu zaměstnanců a hygienickém stavu pracoviště A 5 - fond kulturní a sociální péče (FKSP) S 5 - lázeňská péče S 5 - žádosti o byty S 10 - péče o důchodce S 5 Studium, školení, kurzy - stipendia, studijní úlevy, zabezpečení při studiu S 5 - školení, kurzy S 5 Náhrady stěhovacích, cestovních a jiných výdajů, odlučné S 5 Zdravotní a sociální pojištění S 5 8

9 Přídavky na děti a jiné dávky sociálního zabezpečení S 5 Stravování S 5 Sportovní a mimopracovní činnost (zajišťování) S 5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) - souhrnné zprávy, rozbory, přehledy A 5 - bezpečnostně technické předpisy A 5 - školící a kontrolní činnost S 5 - ochranné pomůcky S 5 - kontroly BOZP S 5 - pracovní úrazy vážné a smrtelné A 10 - pracovní úrazy ostatní S 10 - náhradové řízení S 10 Spisová služba - spisová služba všeobecně V 5 - centrální podací deník (protokol, rejstříky podacího deníku) A 5 - útvarové podací protokoly S 3 (po uzavření) - podací a doručovací knížky S 3 - protokoly utajované pošty A 5 - spisové a skartační řády vlastní (včetně spisových a skartačních plánů) A 5 - skartační návrhy a protokoly A 5 - archivní knihy A 5 (po pořízení nových) - evidence dokumentů ústřední spisovny A 5 - lokační přehledy S 5 (po pořízení nových) - knihy zápůjček S 10 (po uzavření) - protokoly o předání archiválií do Národního archivu A 5 - protokoly o ztrátách dokumentů (včetně utajovaných) V 15 - přírůstková evidence správního archivu A 5 - předávací seznamy z útvarů do ústřední spisovny a správního archivu A 10 - vzory formulářů a otisky razítek A 5 (po vyřazení z užívání) - záležitosti knihovny V 5 Výpočetní technika a informatika Obecně V 5 Dlouhodobé koncepce rozvoje IT A 5 Projekty počítačových sítí A 5 (V 5?) Dokumentace programového vybavení - aplikace k vlastním odborným agendám A 5 (V 5?) - účetní software S 10 (po skončení platnosti) - personální software S 10 (po skončení platnosti) 9

10 - informační systém V 10 (po skončení platnosti) Správa dat informačního systému V 3 Správa počítačové sítě S 3 Protokoly o schváleném zkušebním provozu a odevzdání do užívání V 5 (S 5?) Evidence hardware S 3 (po vyřazení) Evidence software V 3 (S 3?) (po vyřazení) Internetové stránky (schválené provedení) A 3 (po aktualizaci) Obrana a bezpečnost, ochrana utajovaných skutečností Metodické materiály (zásadní, dlouhodobé) A 10 Bezpečnostní rada státu - vlastní dokumenty původce pro Bezpečnostní radu státu A 5 - usnesení Bezpečnostní rady státu V 5 - programy, zápisy z jednání Bezpečnostní rady státu S 1 NATO - dokumenty a rozhodnutí orgánů NATO V 5 - zprávy o jednání v orgánech NATO V 5 - dotazníky a formuláře NATO (po vyplnění) V 5 Krizové řízení - krizový plán a jeho dokumentace A 5 - materiály krizového štábu rezortu V 5 - dokumentace civilního nouzového plánování V 5 - dokumentace obranného plánování A 5 - výstavba, provoz a údržba objektů důležitých pro obranu státu V 10 - dokumentace objektové organizace CO S 5 - inventurní soupisy materiálů CO S 5 - příjmové a výdajové doklady materiálu CO S 5 - stanovení ročního limitu výdajů CO S 3 - výkazy čerpání výdajů CO S 3 - tvorba, doplnění, zápůjčky a obměny státních hmotných rezerv S 3 - plán nezbytných dodávek pro krizové stavy S 10 - přehled o pohotovostních zásobách V 5 Obnova území, záchranné akce, ochrana obyvatel - strategie obnovy území A 10 - havarijní plánování S 10 - přehledy o odhadu nákladů na obnovu majetku V 10 - záchranné akce a humanitární pomoc V 5 - ochrana jednotlivých složek životního prostředí A 10 Ochrana utajovaných skutečností - dokumenty ke změně nebo zrušení stupně utajení S 5 - zajištění technické bezpečnosti utajovaných skutečnosti S 10 (po 10

11 skončení platnosti) - informace a stanoviska k utajovaným dokumentům ČR V 5 - informace a stanoviska k utajovaným dokumentům NATO, WEU V 5 - informace a hodnocení z oblasti utajovaných skutečností V 5 - kontroly a záznamy z oblasti utajovaných skutečností S 5 - zprávy z podřízených organizací S 3 Požární ochrana - vlastní normy, předpisy, směrnice A 10 - protokoly o závažných požárech v rezortu A 10 - dokumentace požární ochrany A 10 11

12 Ekonomické agendy Plány a investice, dokumentace staveb Metodika V 5 Výsledné a perspektivní plány, prognózy, výhledové studie (návrhy, schválené znění) A 10 Podklady, příprava S 5 Roční plány návrhy a schválené znění, rozpisy - roční zprávy o plnění A 5 - příprava, podklady S 5 Investiční výstavba - metodika, koordinace V 5 - souhrnné zprávy, přehledy, rozbory A 10 - výběrová a konkurzní řízení, veřejné soutěže V 5 Investiční úkoly A 5 Kalkulace, investiční listy A 5 Dokumentace staveb (projekty, mapy, plány, výkresy, fotografie, stavebnětechnický průzkum, stavební deníky, stavební povolení, vyjádření orgánů státní správy, kolaudační rozhodnutí a protokoly, archeologický průzkum apod.) A 5 (po vyřazení objektů z užívání nebo aktualizaci) Realizace a kontrola investiční výstavby V 5 Rozpočet, finanční plán Metodické pokyny pro sestavení rozpočtu V 5 Roční rozpočty (vlastní) A 10 Návrhy, příprava, podklady S 5 Roční zprávy o plnění A 5 Měsíční, čtvrtletní, pololetní zprávy o plnění S 5 Ostatní S 5 Rozpočty a finanční plány podřízených organizací - návrhy rozpočtu, podklady S 5 - roční rozpočet (schválený) A 5 - roční zprávy o plnění rozpočtu A 5 - měsíční, pololetní zprávy o plnění a ostatní S 5 Rozbory hospodaření - rozbory hospodaření roční (vlastní) A 5 - rozbory hospodaření roční (podřízené organizace) A 5 Rozpočtová pravidla S 5 Rozpočtová opatření S 5 12

13 Rozpisy rozpočtu A 10 Limity výdajů A 10 Práce a mzdy Mzdové a platové vyhlášky, pokyny, předpisy V 5 Koncepce vývoje a plány rozvoje mezd (roční) A 5 Rozbory, analýzy, souhrnné zprávy o mzdovém vývoji (roční a delší) A 5 Katalogy (prací, tarifní, kvalifikační, mzdové) vlastní A 10 Mzdové účetnictví - mzdové listy S 60 (S 45?) - výplatní listiny S 5 - mzdové měsíční uzávěrky S 5 měsíční přehledy vyměřovacích základů a plateb sociálního a zdravotního pojištění S 5 - prohlášení k dani z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců S 5 - evidenční listy důchodového zabezpečení, předstihové řízení S 20 - evidence měsíční docházky S 3 - evidence práce neschopných S 3 - výkazy o absenci a nemocnosti S 1 - žádanky na dovolenou S 1 Účetnictví, inventarizace Směrnice pro oběh účetních dokladů A 5 (po ztrátě platnosti) Účtové rozvrhy a postupy účtování S 3 (po dobu uschování účetních dokladů) Ostatní vnitřní účetní předpisy S 5 (po ztrátě platnosti) Příjmové a výdajové účetní doklady S 5 Výpisy z bankovních účtů S 5 Faktury S 5 Kniha došlých faktur S 5 Investiční faktury S 10 Interní účetní doklady S 5 Hlavní knihy S 5 Pokladní knihy S 5 Účetní deníky S 5 Účetní sborníky S 5 Bankovní a pokladní doklady, dobropisy, hrubopisy, sběrné účty S 5 Účetní závěrky (roční) A 10 Účetní závěrky (čtvrtletní, pololetní) S 5 Inventarizace - stavení inventarizační komise, inventurní zápisy S 5 - ustavení škodní komise, škodní protokoly S 5 - ustavení likvidační komise, likvidační protokoly S 5 13

14 - inventurní soupisy majetku S 5 - mimořádná inventarizace A 5 - návrhy na vypořádání inventurních rozdílů S 5 - odhady a oceňování majetku větší hodnoty A 5 Zpracoval: PhDr. Josef Žabka 14

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

činnosti výrobní záznamy S 3 Nákup: viz "Obchodní činnost" a "Zásoby, zásobování"

činnosti výrobní záznamy S 3 Nákup: viz Obchodní činnost a Zásoby, zásobování N Nabídky: viz "Obchodní činnost" Nábor, náborové akce (veškeré písemnosti) S 5 Nábytek a kancelářské zařízení (veškeré písemnosti) S 5 Náčrty a náčrtky (výrobních postupů apod.) S 5 Nadnormativní a nepotřebné

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. Úvodní ustanovení Tento organizační řád je základním předpisem zařízení. Je vydán proto, aby: a) stanovil dělbu pravomoci a odpovědnosti mezi

Více

Spisový a skartační rejstřík

Spisový a skartační rejstřík Příloha č. 1 k opatření děkana 31/2014 spisový a skartační řád FSV UK a skartační rejstřík A Organizace, záležitosti vedení UK a jednotlivých pracovišť A I/1 Základní předpisy UK a součástí UK (statuty

Více

Ubytovny a ubytování: viz "Internáty", "Péče o zaměstnance" a "Byty" Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy

Ubytovny a ubytování: viz Internáty, Péče o zaměstnance a Byty Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy U Ubytovny a ubytování: viz "Internáty", "Péče o zaměstnance" a "Byty" Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy (ukázky) viz též "Školení" Účetnictví: účetní doklady:

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

převody ZP S 5 sestavy ZP (podle středisek, inventarizačních čísel aj.) S 10 souhrnná evidence zaměstnanců včetně funkcí

převody ZP S 5 sestavy ZP (podle středisek, inventarizačních čísel aj.) S 10 souhrnná evidence zaměstnanců včetně funkcí Z Zabezpečení výroby materiálové S 5 Zabezpečování mezinárodní normalizační činnosti S 10 Zábrany úrazové: viz "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci" Zahraniční: obchod: viz "Obchodní činnost" stáže:

Více

Právní základ školy Řízení školy - školského zařízení

Právní základ školy Řízení školy - školského zařízení Spisový Skartační Skartační Druh dokumentu znak znak lhůta 1. Právní základ školy 1.1. Zřizovací listina, dodatky a změny, doklady k vzniku a zrušení školy - školského zařízení 1.2. Rozhodnutí o zařazení

Více

Obec Bednárec spisový a skartační plán

Obec Bednárec spisový a skartační plán Obec Bednárec spisový a skartační plán Spisový znak heslo Skartační znak/lhůta A. OBECNÍ ÚŘAD 1. Všeobecné dokumenty, nelze-li je zařadit jinam A.11 dokumenty starosty a místostarosty V/10 A.12 spolupráce

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Skartační rejstřík UHK Skartační rejstřík - členěný dle spisových znaků Příloha č. 3

Skartační rejstřík UHK Skartační rejstřík - členěný dle spisových znaků Příloha č. 3 Spisový Skart. Skupina typu písemnosti Subskupina typu písemnosti znak znak 01.01. 01 Adresáře Partnerů, škol, institucí, spolupracovníků A 10 01.02. 01 Akreditace - Návrhy a podklady pro akreditaci A

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, lachovo Březí, okres Prachatice Komenského 36, PČ: 384 22 IČO: 4728721 tel.: 388 320 21 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net PIOÝ KRTČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

normativy zásob (stanovení, změny) S 5 objednací knihy a záznamy objednávek S 3 protokoly o poškození, zničení a ztrátě zásob S 5 protokoly o vadách,

normativy zásob (stanovení, změny) S 5 objednací knihy a záznamy objednávek S 3 protokoly o poškození, zničení a ztrátě zásob S 5 protokoly o vadách, M Magnetické disky, diskety, kazety, pásky: viz příslušná hesla podle povahy a obsahu informace Magnetofonové záznamy: pořízené jako dokumentace o činnosti organizace a životě jeho zaměstnanců Majetkoprávní

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ PLÁN

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ PLÁN Příloha č. 2 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ PLÁN ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Spisový a skartační plán slouží zpracovatelům písemností a zaměstnancům pověřeným předáváním písemností do Správního archivu (Centrální spisovny)

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 4/94 Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 7/94 Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k 1.1.1994 1994 9/94

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 0, verze 20 SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD č.j. 2/20-Koc Sestavil: Mgr. Renáta Kočová Platnost.9.20

Více

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 1. Systém hospodaření VOS Základní ustanovení 1.1 Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí: Obecně závaznými právními předpisy,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, z.s. Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, z.s. Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD V souladu s ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, v platném znění a zákona o účetnictví č. 563/1991

Více

- sledovaných staveb A - stavu investic S 5 evidenční listy a karty strojů (po vyřazení) S 3 expertízy, registrace, povolovací a schvalovací řízení

- sledovaných staveb A - stavu investic S 5 evidenční listy a karty strojů (po vyřazení) S 3 expertízy, registrace, povolovací a schvalovací řízení H Harmonogramy: pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak S 3 Havárie provozní: havarijní plán S 5 hlášení, zprávy, protokoly s dokumentací o haváriích a škodách velkého rozsahu kniha havarijních událostí

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD ČVS Číslo směrnice: 12/2012 Směrnice kategorie: B Schváleno: Výborem ČVS dne 25. listopadu 2012 Platnost od: 1. prosince 2012 Číslo jednací: 022-25-11-12 Směrnice č. 12/2012

Více

Pracovní náplň systemizovaného místa

Pracovní náplň systemizovaného místa .. Pracovní náplň systemizovaného místa Odbor: ÚKZ Funkce: vládní rada Tl5 Číslo z katalogu prací: 2.1 0.1.15..-... 1 Přímá podřízenost: VŘSL Pracovní náplň: Přímá nadřízenost: I pracovníkům ÚKZ Tvorba

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Archivační a skartační řád

Archivační a skartační řád Český volejbalový svaz směrnice č. 2/2008 směrnice kategorie: C Archivační a skartační řád Úvod Ve smyslu platného zákona o archivnictví a spisové službě, příslušné prováděcí vyhlášky a zákona o účetnictví,

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA Č.j. 7/2007-HC Dukla Počet listů: 6 Schvaluji: Mgr.Vladimír Orság V Praze dne : 20.4.2007 R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA P R A H A 2007 V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000 Sb.,

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. října 2003 č. 1010 k návrhu Pravidel pro provedení personálního a organizačního auditu v ústředních správních úřadech, v Českém telekomunikačním

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2 Obsah Část I Právo Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000 Občanská sdružení KAPITOLA 1 Obecné principy... 1002 kapitola 2 Vznik občanského sdružení... 1003 2.1 Návrh na registraci... 1005 2.2

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 056849/2013/KU K Čj.: 121698/2013/KUSK Stejnopis č.!; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE IČ: 00473481 za rok 2013 Přezkoumání 27.9.2013 27.3.2014

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů Metodický pokyn č. 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů v rámci oblasti podpory 4.1, 4.2 a 4.3 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy Řídící orgán ROP NUTS 2 Střední

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

S_5_1_Spisový a skartační řád

S_5_1_Spisový a skartační řád Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S_5_1_Spisový a skartační řád Č.j.:ZS6/2006-3 Účinnost od: 1.5.2011 Spisový znak: C19 Skartační znak: S10 Změny:

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010 Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: Čj.: SZ 03802312010IKUSK 007555/20111KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY IČ: 00235571 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Příloha č. 6. Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice

Příloha č. 6. Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice Příloha č. 6 Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice Čl. 1 - Úvodní ustanovení a) Podpisový řád upravuje oprávnění a povinnosti při podepisování písemností vyhotovených orgány města. b) Podpisový řád

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 16 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 60 10 Náklady dokumentace k registraci projektu 60 11 Náklady dokumentace projektu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související ke dni 18.6.2001 I. Atomový zákon a prováděcí předpisy k němu a) atomový zákon 1. Zákon č. 18/1997 Sb., o

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ubušínek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ubušínek Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 C. j.: KUJI 26238/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ubušínek se sídlem Ubušínek 16, 592 65 Rovečné,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: 222516437, fax: 271776971 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘAD Čl.I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro zajištění řádného

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Příloha č.1. Spisové znaky spisového a skartačního plánu ZNAKY VŠEOBECNĚ: Spisový znak (podznak) Heslo Skartační znak/lhůta

Příloha č.1. Spisové znaky spisového a skartačního plánu ZNAKY VŠEOBECNĚ: Spisový znak (podznak) Heslo Skartační znak/lhůta Příloha č.1 Rejstřík znaků spisového a skartačního plánu podle hlavních skupin Jednotlivé skupiny spisových znaků spisové znaky od - do Znaky všeobecné 51-99 Organizace činnosti 101-108 Agenda kontroly,

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha 5. října 2015 Č.j.: MV-142314-2/OSK-2015 Náměstek ministra

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 11.10.2010 18.1.2011 na základě zákona

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více