NÁVRH. Vzorový spisový a skartační plán pro ústřední úřady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH. Vzorový spisový a skartační plán pro ústřední úřady"

Transkript

1 NÁVRH Vzorový spisový a skartační plán pro ústřední úřady Úvodní poznámka Návrh Vzorového spisového a skartačního plánu pro ústřední úřady zahrnuje pouze obecné a ekonomické agendy, které jsou pro ně společné. Speciální agendy, vzhledem k jejich různorodosti, zde nelze uvádět. Také spisové a skartační znaky nebyly přidělovány, poněvadž dříve všeobecně používané MDT (třídy 0 9) již nepřevládá a používá se někdy i více než 20 hlavních tříd nebo naopak menší počet tříd než 10. Poznámka: Vzorový spisový a skartační plán nemá v podstatě žádnou předlohu. Pouze po roce 1945 byl vydán Spisový plán pro národní podniky průmyslové (Československý ústav práce, v r. 1950) a dále Ministerstvo vnitra vydalo nejprve v r Prozatímní spisový plán pro vnitřní správu a v r Spisový plán (pro úřední potřebu). V žádných těchto plánech však nebyly uváděny skartační znaky a lhůty a také jejich členění neodpovídá současným požadavkům na ukládání dokumentů (pouze v plánu z r skupina Veřejná správa a skupina Vedení a správa úřadu (orgánu) koresponduje do jisté míry s dnešními spisovými a skartačními plány. Velmi uvítáme, jestliže nám zašlete své připomínky buď písemně nebo em, eventuelně i telefonicky Žabka, jak ke spisovým znakům, tak skartačním znakům a lhůtám. Děkujeme 5. oddělení Národního archivu Vedení a organizace ministerstva Statutární písemnosti - statut A 5 - podklady ke statutu V 5 Organizační záležitosti - vznik (event. zrušení) ústředního orgánu A 5 - organizační řád A 5 - reorganizace (celková) A 5 - organizační schémata, organizační změny A 5 - organizační záležitosti jednotlivých útvarů V 5 Ostatní vnitřní předpisy - obecně V 5 - bezpečnostní řád A 5 - spisový řád a spisový skartační plán A 5 - podpisový řád A 5 - pracovní řád A 5 - řád oběhu účetních dokladů A 5 - další vnitřní předpisy V 5 1

2 Porady - porady vedení ústředního orgánu (s podklady) A 10 - úkoly z porad vedení, jejich plnění V 3 - porady zásadního významu A 10 - porady zásadní významu pro činnost ústředního orgánu (celorepublikové, meziresortní) včetně podkladů A 10 - porady útvarů V 5 - porady mimo ústřední orgán (podklady, zápisy, zprávy) V 5 - příkazy ústředních orgánů týkající se původce A 10 Konference (sympozia) celostátní, celoresortní, pořádané ústředním orgánem nebo za jeho účasti - pozvánky, program, zápisy z jednání, usnesení, přílohy, presenční listina A 10 - ostatní materiály V 5 Komise a poradní orgány (zřízené ústředním orgánem, mezistátní, meziresortní) - statut, jednací řád, organizační záležitosti A 10 - jmenování členů A 10 - zápisy z jednání (včetně podkladů), pozvánky, program, presenční listina A 10 - plány práce A 3 - zprávy o činnosti, závažná rozhodnutí A 5 - metodické materiály A 5 - materiály pracovních skupin - jednací řád, jmenování členů, materiály z jednání A 5 - ostatní V 5 Zprávy o činnosti zástupců ústředního orgánu ve významných a mezinárodních orgánech, organizacích, komisích apod. A 10 Hlavní úkoly - plán na období roční a delší, přehled hlavních úkolů A 5 - plnění plánu za období roční a delší A 5 - rozpis plánu hlavních úkolů S 5 - prognózy, programy dlouhodobé koncepce A 10 - souhrnné a hodnotící zprávy za celý resort a za období roční a delší A 10 Styk s Parlamentem ČR - materiály pro jednání Poslanecké sněmovny týkající se ústředního orgánu A 5 - materiály pro jednání Poslanecké sněmovny netýkající se ústředního orgánu S 5 - materiály pro jednání Senátu týkající se ústředního orgánu A 5 - materiály pro jednání Senátu netýkající se ústředního orgánu S 5 - zásadní korespondence A 5 2

3 Styk s Kanceláří presidenta republiky - zásadní korespondence A 5 Styk s ostatními ústředními orgány státní správy (včetně vlády ČR) - usnesení vlády týkající se ústředního orgánu A 5 - vlastní materiály do vlády A 10 - materiály pro jednání vlády (došlé) S 5 - informace pro ministra k těmto materiálům V 5 - korespondence s ústředními orgány státní správy V 5 - materiály Legislativní rady vlády týkající se ústředního orgánu (stanoviska a zápisy z jednání) A 5 - materiály Legislativní rady vlády netýkající se ústředního orgánu S 5 (stanoviska a zápisy z jednání) Styk s politickými stranami, odborovými a společenskými organizacemi - zásadní korespondence A 5 Organizace založené nebo zřízené ústředním orgánem - zakládací a zrušovací listiny, usnesení vlády A 5 - delimitace, slučování organizací, organizační řády, organizační záležitosti, náplň činnosti a její změny A 5 - jmenovací dekrety ředitelů A 5 - výroční zprávy a rozbory A 5 - rozpočty A 5 - ostatní dokumenty V 5 Transformace a privatizace resortních organizací - schválené privatizační projekty a jejich realizace, podklady, notářské zápisy A 5 - neschválené privatizační projekty, podklady V 10 - dohadovací řízení, stížnosti k privatizačním projektům V 10 - likvidace organizací, převody majetku A 10 - soudní spory v oblasti likvidace organizací A 10 - stanoviska k dotazům a vyjádření týkající se průběhu a ukončení likvidace organizací V 5 Mezinárodní styky Mezinárodní organizace, spolupráce s jednotlivými státy, právnickými a fyzickými osobami - přehledy, analýzy, zprávy o spolupráci s jinými státy A 10 - mezinárodní smlouvy, dohody A 10 - zprávy o plnění smluv a dohod A 10 - návštěvy a delegace programy, zprávy o přijetí A 5 - ostatní V 5 Mezinárodní kongresy, sjezdy, symposia, festivaly, soutěže, výstavy, veletrhy apod. - programy, zprávy o průběhu, zásadní materiály A 5 3

4 Informační střediska a jiná zařízení v zahraničí V 5 Zprávy ze služebních cest do zahraničí (pracovníci ústředního orgánu) A 5 Zprávy ze služebních cest do zahraničí (pracovníci přímo řízených organizací) V 5 Spolupráce s mezinárodními nevládními a mezivládními organizacemi Organizace spojených národů - úmluvy a rezoluce OSN a zprávy o jejich plnění V 10 - ostatní agenda OSN ve vztahu k ústřednímu orgánu A 5 UNESCO - úmluvy, doporučení, rezoluce, plnění závazků z nich vyplývajících V 10 - programy UNESCO a jejich realizace týkající se ústředního orgánu A 10 Další mezinárodní organizace (WPO, WTO atd. řadit podle organizací) Integrace a členství v Evropské unii - legislativa EU V 10 - programy EU A 10 - mise v EU V 5 - tištěné materiály, zpravodaje, věstníky, V 10 - odborné podklady pro ministra a ostatní resorty A 10 - podklady pro Ekonomicko-finanční radu EU (ECOFIN) A 10 - podklady pro Radu přidružení A 10 - výsledky jednání ČR EU včetně dokumentů A 10 - Národní program A 10 - roční aktualizace Národního programu A 10 - vyřizování konkrétních případů Rady Evropy A 10 - ostatní agenda V 10 - Rada Evropy - legislativa Rady Evropy V 10 - programy Rady Evropy A 10 - ostatní agenda V 10 Fondy Evropské unie - Phare V 10 - strukturální fondy V 10 - operační program Průmysl a podnikání A 10 Legislativa, právní a majetkoprávní záležitosti Zákony a nařízení - návrhy věcných záměrů zákonů, nařízení vlády a vyhlášek (vlastní) A 10 - stanoviska k cizím návrhům V 5 4

5 Právní předpisy, instrukce, směrnice a pokyny - obecně V 5 - vlastní A 5 - cizí V 5 (po skončení platnosti) - stanoviska k cizím návrhům V 5 - povolování výjimek z právních předpisů V 5 - výklad právních předpisů ve věcné působnosti ústředního orgánu A 10 Právní a majetkoprávní záležitosti Evidence nemovitostí - smlouvy a rozhodnutí o nabytí a prodeji nemovitostí, o převodu vlastnického práva, delimitace, event. vznik, změna nebo zánik práva hospodaření A 10 (po ztrátě platnosti) - výpisy z pozemkových knih, zaměření nemovitosti A 10 (po vyřazení z užívání) - spory týkající se nemovitostí A 10 (po vyřazení z užívání) - odhady a oceňování nemovitostí A 10 (po vyřazení z užívání) - dokumentace ke vzniku, změně, nebo zániku, či převodu (přechodu) vlastnických práv, event. vzniku, změně, nebo zániku práva hospodaření A 10 (po vyřazení objektu z užívání) - evidence movitého majetku S 5 - Privatizace - souhrnné zprávy, přehledy, analýzy A 5 - privatizační projekty s podklady (schválené) A 10 - privatizační projekty s podklady (neschválené) V 10 - Restituce - vyvlastnění A 5 - výměry, dohody, odhady a jiné zásadní písemnosti A 5 - podkladové materiály V 5 - Konkurzy V 5 - Autorské právo, honoráře - smlouvy o užití autorských děl A 10 - honoráře V 5 - Licence, patenty, ochranné známky - licence A 10 - patentní listiny, přihlášky, patentní spisy A 15 (? V15) - ochranné známky-výkresy a popisy, certifikáty A 5 - Soudní spory, trestní řízení - předběžná opatření, usnesení a rozsudky soudu, nařízení výkonu rozhodnutí, nálezy A 10 5

6 - Arbitráže - arbitrážní nálezy A 10 - podklady, návrhy S 5 - Posudky soudních znalců A 5 - Pokuty S 5 - Správní řízení a správní soudnictví - rozhodnutí a protokoly ve správním řízení A 5 - návrhy, podklady S 5 - rozkladová komise ( vyřizování rozkladů podaných proti rozhodnutí ústředního orgánu a vyřizování podnětů k přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení) A 5 - výkon akcionářských práv ministerstva V 5 Záležitosti ministra, náměstků Příkazy ministra A 5 Rozhodnutí ministra A 5 Opatření ministra A 5 Sdělení ministra A 5 Informace pro ministra A 5 Poradci ministra - jmenování A 5 - analýzy, posudky, závažné písemnosti A 5 Korespondence ministra (včetně pozvánek, přání apod.) V 5 Projevy, přednášky, tiskové konference, články A 5 Publikační činnost ministra A 5 Veřejné funkce V 5 Záštity různým akcím V 5 Čestné ceny, dary S 5 Přijetí u ministra, delegace, návštěvy V 5 Zahraniční cesty ministra - příprava S 5 - zprávy, hodnocení A 5 Reprezentační fond S 5 Záležitosti náměstků - příkazy a rozhodnutí náměstků A 5 - intervence S 5 - pozvání, přijetí, návštěvy, delegace V 5 - publikační činnost V 5 - korespondence V 5 Tisk, propagace - závažné informace a zprávy poskytované ministrem A 5 6

7 - tiskové zprávy A 5 - publikační činnost A 5 - ročenky ministerstva A 5 - věstník ministerstva A 5 - telefonní seznamy A 3 (po aktualizaci) Dokumentace - všeobecně V 5 - kino-fono-fotodokumentace A 5 - mapy, plány V 10 (po skončení platnosti) Kontrolní a revizní činnost, státní dozor Organizace a metodika, zabezpečení kontrolní činnosti v rezortu - závažné dokumenty A 10 Plány kontrolní činnosti - roční A 5 - s kratší lhůtou, podklady S 5 Zápisy z jednání kontrolní komise A 5 Rozbory a vyhodnocení kontrolní činnosti - roční a delší A 5 - ostatní, podklady S 5 Hlášení o závažných škodách, nehodách a poruchách A 5 Kontroly a revize prováděné orgány státní správy na ministerstvu A 5 Vnitřní kontrola (kontroly, revize a prověrky prováděné vlastním kontrolním orgánem na ministerstvu) V 5 Kontroly, revize a prověrky prováděné orgány ministerstva v podřízených organizacích V 5 Realizace závěrů a opatření z kontrol V 5 Stížnost, žádosti a podněty občanů V 10 Analýzy, rozbory, statistiky, evidence, průzkumy styku s veřejností A 5 Petice (včetně vyřízení) V 10 Statistika Státní a rezortní statistické výkazy, hlášení, přehledy roční nebo s roční periodicitou (s komentářem) A 10 Státní a rezortní statistické výkazy, hlášení, přehledy s kratší než roční periodicitou S 5 Časové řady ukazatelů A 20 Sumáře statistických hlášení a výkazů A 10 Příprava výkazů, podklady V 5 Statistické průzkumy a zjišťování závažných jevů a činností - celý rezort A 10 - jednotlivé oblasti A 10 Jednorázová statistická šetření V 5 7

8 Klasifikace činností A 5 Výsledné publikace Českého statistického úřadu - týkající se rezortu A 10 Personální záležitosti, péče o zaměstnance Osobní spisy (pracovní smlouva, funkční zařazení, jmenování, platový výměr, zápočtový list, potvrzení o zaměstnání od předchozího zaměstnavatele, osobní dotazník, doklady o školení a zdravotní způsobilosti, pracovní hodnocení, pracovní náplň, propouštěcí a likvidační listy, pracovní spory, uvolnění do veřejných funkcí, výpovědi, změny pracovní doby, soudní rozsudky) - vedoucích a významných zaměstnanců A 45 - ostatní S 45 Systemizace (předpisy, tabulky, rozhodnutí o systemizaci ministerstva) A 10 Analýzy, dlouhodobé programy a plány, koncepce personální práce A 10 Analýzy zaměstnanosti na ministerstvu a v celém rezortu, přehledy a rozbory počtu pracovníků (roční a delší) A 10 Jmenování a odvolávání vedoucích pracovníků na ministerstvu a v rezortu A 5 Konkurzy na místa vedoucích pracovníků A 5 Konkurzy na ostatní místa S 3 Dohody o pracovní činnosti a o provedení práce S 10 Žádosti, dotazníky a pod. nepřijatých uchazečů S 3 Služební průkazy po skončení platnosti S 1 Vyznamenání a ceny - návrhy a zdůvodnění (realizované) A 5 - návrhy a zdůvodnění (nerealizované) V 5 Zákaz výkonu povolání A 5 Vysílání pracovníků do zahraničí (stáže, studijní pobyty apod.) - provozní záležitosti S 5 - zprávy, hodnocení V 5 Studium při zaměstnání V 5 Péče o zaměstnance - kolektivní smlouvy A 5 - programy sociální péče o zaměstnance A 5 - přehledy, výkazy a výsledky průzkumů a sociální a zdravotní péče (za období roční a delší) A 5 - nálezy a posudky odborných orgánů a komisí o zdravotním stavu zaměstnanců a hygienickém stavu pracoviště A 5 - fond kulturní a sociální péče (FKSP) S 5 - lázeňská péče S 5 - žádosti o byty S 10 - péče o důchodce S 5 Studium, školení, kurzy - stipendia, studijní úlevy, zabezpečení při studiu S 5 - školení, kurzy S 5 Náhrady stěhovacích, cestovních a jiných výdajů, odlučné S 5 Zdravotní a sociální pojištění S 5 8

9 Přídavky na děti a jiné dávky sociálního zabezpečení S 5 Stravování S 5 Sportovní a mimopracovní činnost (zajišťování) S 5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) - souhrnné zprávy, rozbory, přehledy A 5 - bezpečnostně technické předpisy A 5 - školící a kontrolní činnost S 5 - ochranné pomůcky S 5 - kontroly BOZP S 5 - pracovní úrazy vážné a smrtelné A 10 - pracovní úrazy ostatní S 10 - náhradové řízení S 10 Spisová služba - spisová služba všeobecně V 5 - centrální podací deník (protokol, rejstříky podacího deníku) A 5 - útvarové podací protokoly S 3 (po uzavření) - podací a doručovací knížky S 3 - protokoly utajované pošty A 5 - spisové a skartační řády vlastní (včetně spisových a skartačních plánů) A 5 - skartační návrhy a protokoly A 5 - archivní knihy A 5 (po pořízení nových) - evidence dokumentů ústřední spisovny A 5 - lokační přehledy S 5 (po pořízení nových) - knihy zápůjček S 10 (po uzavření) - protokoly o předání archiválií do Národního archivu A 5 - protokoly o ztrátách dokumentů (včetně utajovaných) V 15 - přírůstková evidence správního archivu A 5 - předávací seznamy z útvarů do ústřední spisovny a správního archivu A 10 - vzory formulářů a otisky razítek A 5 (po vyřazení z užívání) - záležitosti knihovny V 5 Výpočetní technika a informatika Obecně V 5 Dlouhodobé koncepce rozvoje IT A 5 Projekty počítačových sítí A 5 (V 5?) Dokumentace programového vybavení - aplikace k vlastním odborným agendám A 5 (V 5?) - účetní software S 10 (po skončení platnosti) - personální software S 10 (po skončení platnosti) 9

10 - informační systém V 10 (po skončení platnosti) Správa dat informačního systému V 3 Správa počítačové sítě S 3 Protokoly o schváleném zkušebním provozu a odevzdání do užívání V 5 (S 5?) Evidence hardware S 3 (po vyřazení) Evidence software V 3 (S 3?) (po vyřazení) Internetové stránky (schválené provedení) A 3 (po aktualizaci) Obrana a bezpečnost, ochrana utajovaných skutečností Metodické materiály (zásadní, dlouhodobé) A 10 Bezpečnostní rada státu - vlastní dokumenty původce pro Bezpečnostní radu státu A 5 - usnesení Bezpečnostní rady státu V 5 - programy, zápisy z jednání Bezpečnostní rady státu S 1 NATO - dokumenty a rozhodnutí orgánů NATO V 5 - zprávy o jednání v orgánech NATO V 5 - dotazníky a formuláře NATO (po vyplnění) V 5 Krizové řízení - krizový plán a jeho dokumentace A 5 - materiály krizového štábu rezortu V 5 - dokumentace civilního nouzového plánování V 5 - dokumentace obranného plánování A 5 - výstavba, provoz a údržba objektů důležitých pro obranu státu V 10 - dokumentace objektové organizace CO S 5 - inventurní soupisy materiálů CO S 5 - příjmové a výdajové doklady materiálu CO S 5 - stanovení ročního limitu výdajů CO S 3 - výkazy čerpání výdajů CO S 3 - tvorba, doplnění, zápůjčky a obměny státních hmotných rezerv S 3 - plán nezbytných dodávek pro krizové stavy S 10 - přehled o pohotovostních zásobách V 5 Obnova území, záchranné akce, ochrana obyvatel - strategie obnovy území A 10 - havarijní plánování S 10 - přehledy o odhadu nákladů na obnovu majetku V 10 - záchranné akce a humanitární pomoc V 5 - ochrana jednotlivých složek životního prostředí A 10 Ochrana utajovaných skutečností - dokumenty ke změně nebo zrušení stupně utajení S 5 - zajištění technické bezpečnosti utajovaných skutečnosti S 10 (po 10

11 skončení platnosti) - informace a stanoviska k utajovaným dokumentům ČR V 5 - informace a stanoviska k utajovaným dokumentům NATO, WEU V 5 - informace a hodnocení z oblasti utajovaných skutečností V 5 - kontroly a záznamy z oblasti utajovaných skutečností S 5 - zprávy z podřízených organizací S 3 Požární ochrana - vlastní normy, předpisy, směrnice A 10 - protokoly o závažných požárech v rezortu A 10 - dokumentace požární ochrany A 10 11

12 Ekonomické agendy Plány a investice, dokumentace staveb Metodika V 5 Výsledné a perspektivní plány, prognózy, výhledové studie (návrhy, schválené znění) A 10 Podklady, příprava S 5 Roční plány návrhy a schválené znění, rozpisy - roční zprávy o plnění A 5 - příprava, podklady S 5 Investiční výstavba - metodika, koordinace V 5 - souhrnné zprávy, přehledy, rozbory A 10 - výběrová a konkurzní řízení, veřejné soutěže V 5 Investiční úkoly A 5 Kalkulace, investiční listy A 5 Dokumentace staveb (projekty, mapy, plány, výkresy, fotografie, stavebnětechnický průzkum, stavební deníky, stavební povolení, vyjádření orgánů státní správy, kolaudační rozhodnutí a protokoly, archeologický průzkum apod.) A 5 (po vyřazení objektů z užívání nebo aktualizaci) Realizace a kontrola investiční výstavby V 5 Rozpočet, finanční plán Metodické pokyny pro sestavení rozpočtu V 5 Roční rozpočty (vlastní) A 10 Návrhy, příprava, podklady S 5 Roční zprávy o plnění A 5 Měsíční, čtvrtletní, pololetní zprávy o plnění S 5 Ostatní S 5 Rozpočty a finanční plány podřízených organizací - návrhy rozpočtu, podklady S 5 - roční rozpočet (schválený) A 5 - roční zprávy o plnění rozpočtu A 5 - měsíční, pololetní zprávy o plnění a ostatní S 5 Rozbory hospodaření - rozbory hospodaření roční (vlastní) A 5 - rozbory hospodaření roční (podřízené organizace) A 5 Rozpočtová pravidla S 5 Rozpočtová opatření S 5 12

13 Rozpisy rozpočtu A 10 Limity výdajů A 10 Práce a mzdy Mzdové a platové vyhlášky, pokyny, předpisy V 5 Koncepce vývoje a plány rozvoje mezd (roční) A 5 Rozbory, analýzy, souhrnné zprávy o mzdovém vývoji (roční a delší) A 5 Katalogy (prací, tarifní, kvalifikační, mzdové) vlastní A 10 Mzdové účetnictví - mzdové listy S 60 (S 45?) - výplatní listiny S 5 - mzdové měsíční uzávěrky S 5 měsíční přehledy vyměřovacích základů a plateb sociálního a zdravotního pojištění S 5 - prohlášení k dani z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců S 5 - evidenční listy důchodového zabezpečení, předstihové řízení S 20 - evidence měsíční docházky S 3 - evidence práce neschopných S 3 - výkazy o absenci a nemocnosti S 1 - žádanky na dovolenou S 1 Účetnictví, inventarizace Směrnice pro oběh účetních dokladů A 5 (po ztrátě platnosti) Účtové rozvrhy a postupy účtování S 3 (po dobu uschování účetních dokladů) Ostatní vnitřní účetní předpisy S 5 (po ztrátě platnosti) Příjmové a výdajové účetní doklady S 5 Výpisy z bankovních účtů S 5 Faktury S 5 Kniha došlých faktur S 5 Investiční faktury S 10 Interní účetní doklady S 5 Hlavní knihy S 5 Pokladní knihy S 5 Účetní deníky S 5 Účetní sborníky S 5 Bankovní a pokladní doklady, dobropisy, hrubopisy, sběrné účty S 5 Účetní závěrky (roční) A 10 Účetní závěrky (čtvrtletní, pololetní) S 5 Inventarizace - stavení inventarizační komise, inventurní zápisy S 5 - ustavení škodní komise, škodní protokoly S 5 - ustavení likvidační komise, likvidační protokoly S 5 13

14 - inventurní soupisy majetku S 5 - mimořádná inventarizace A 5 - návrhy na vypořádání inventurních rozdílů S 5 - odhady a oceňování majetku větší hodnoty A 5 Zpracoval: PhDr. Josef Žabka 14

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád B1-06/1-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-06/1-HN Spisový a skartační řád Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Platnost a účinnost: Spisový a skartační řád UP zabezpečuje

Více

UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI B1-9/2001 UNIVERZIT PLCKÉHO V OLOMOUCI HLVNÍ NORM B1-9/2001 SPISOVÝ ŘÁD UNIVERZITY PLCKÉHO V OLOMOUCI Obsah: Zpracoval: Platnost a účinnost: Spisový řád UP zabezpečuje spisovou službu na UP. Navazuje na

Více

Spisový a skartační plán Městyse Brankovic

Spisový a skartační plán Městyse Brankovic Příloha č.1 Spisový a skartační plán Městyse Brankovic Rejstřík znaků spisového a skartačního plánu podle hlavních skupin Jednotlivé skupiny spisových znaků spisové znaky od - do Všeobecné znaky 51-99

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

OBEC SULKOVEC. Spisový a skartační řád obce Sulkovec

OBEC SULKOVEC. Spisový a skartační řád obce Sulkovec OBEC SULKOVEC Spisový a skartační řád obce Sulkovec Obec Sulkovec, Sulkovec 50, 592 65 Rovečné IČO: 00489476, DIČ: CZ 00489476 Řád zpracoval starosta obce Ing. Petr Tomášek Datum zpracování: 1.12.2014

Více

Skartační znak/lhůta. Dokumenty starosty a místostarosty V/10. Spolupráce se státními orgány a jinými organizacemi V/5.

Skartační znak/lhůta. Dokumenty starosty a místostarosty V/10. Spolupráce se státními orgány a jinými organizacemi V/5. Vzorový skartační plán pro obce, které nemají pověřený obecní úřad nebo nejsou obcí s rozšířenou působností, městské obvody a městské části statutárních měst Heslo Skartační znak/lhůta VŠEOBECNÉ Dokumenty

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2011 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Platnost od: 19.12.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost do: -- Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu

Platnost od: 19.12.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost do: -- Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 11/2011 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.12.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost do: -- Předpis je závazný pro: Zaměstnance města

Více

O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014

O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ TĚŠÍN O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014 Název: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ TĚŠÍN Obsah: článek 1 - Úvodní ustanovení článek 2 - Postavení a působnost městského

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345. vydání č. 4. V Plzni dne 20.6.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345. vydání č. 4. V Plzni dne 20.6.2014 Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 580 Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí,

Více

Organizační řád Státního pozemkového úřadu

Organizační řád Státního pozemkového úřadu STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Organizační řád Státního pozemkového úřadu Schválil: Ing. Svatava Maradová, MBA ústřední ředitelka Dne: 30.

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby.

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. Spisový řád VZOR I. Úvodní ustanovení 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. 2. Účelem spisového řádu je zabezpečit odbornou správu dokumentů, tj. sjednotit manipulaci

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Příloha č. 4 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2015 NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Obsah: Část I. Společné náplně odborů, organizačních složek... 2 Část II. Náplně jednotlivých

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 XIII. úplné znění opatření děkana č. 10/2006, ve znění dodatků č. 1. ze dne 11.1.2008, č. 2 ze dne 29.4.2008, č. 3 ze dne 10.9.2008, dodatku č. 4 ze dne 7.1.2009 s účinností od 15.1.2009, dodatku č. 5

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO A MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ k 1. červenci 2013 Schválen: usnesením č. 1219/2013/R na 35. schůzi Rady města Jílového dne 05.03.2013 (účinnost od 01.07. 2013). Aktualizován: usnesením

Více

Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy

Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy 1 Úvodní ustanovení 1) Spisový řád je vnitřní předpis stanovící základní pravidla pro manipulaci s dokumenty doručenými Ústavnímu soudu (dále jen ÚS ) nebo

Více

Vnitřní předpis Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č. 4 / 2007. Spisový a skartační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č. 4 / 2007. Spisový a skartační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č. 4 / 2007 Spisový a skartační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č.j.: KTÚ/10059-07/1260-2007/noj Obsah: I. Spisová služba... str. 2 13

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné normy pro práci s dokumenty a předarchivní

Více

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN CZ.1.04/4.1.01/53.00022 PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ Konzultant: SPF Group, v.o.s. Datum zpracování: květen 2012-1 - OBSAH Obsah...2 1. Úvod...7 2. Metodický vstup

Více

Spisový a skartační řád zdravotních a sociálních organizací

Spisový a skartační řád zdravotních a sociálních organizací Spisový a skartační řád zdravotních a sociálních organizací Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné

Více

Funkční příslušnosti útvarů

Funkční příslušnosti útvarů Funkční příslušnosti útvarů Společné úkoly...2 Sekretariát starosty (SS, č. 01) 3 Oddělení marketingu a propagace (OMP, č. 16) 4 Kancelář úřadu (KÚ, č. 01).5 Finanční odbor (FO, č. 05)..8 Odbor obrany

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa za rok 2011 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Hana Moudrá, starostka města Ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ vedoucí odborů, oddělení a referenti OBSAH ÚSEK INTERNÍHO

Více

Organizační řád Obecního úřadu Lužice

Organizační řád Obecního úřadu Lužice Organizační řád Obecního úřadu Lužice Obsah: 1. Zásady činnosti 2. Působnost úřadu 3. Organizace a řízení úřadu 4. Vedoucí zaměstnanci úřadu 5. Základní povinnosti zaměstnanců 6. Zastupování zaměstnanců

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více