Zadání změny č. 6 ÚPnSÚ FRYMBURK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadání změny č. 6 ÚPnSÚ FRYMBURK"

Transkript

1 Úřad městyse Frymburk Zadání změny č. 6 ÚPnSÚ FRYMBURK Zpracoval: Ing. arch. Radek Boček, spolupráce Ing. arch. František Pospíšil, Ing. arch. Martin Krupauer a Ing. arch. Milan Hrádek ÚŘAD MĚSTYSE FRYMBURK, NÁMĚSTÍ 78, FRYMBURK

2 Obsah: a. požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů... 3 a.1 požadavky vyplývající z PÚR ČR a.2 požadavky vyplývající ze ZÚR JČK... 6 b. požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů b.1 Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území 10 b.2 Klíčové faktory z analýzy ÚAP pro Frymburk b.3 Problémy k řešení nástroji ÚP pro Frymburk b.4 Hodnocení vyváženosti územních podmínek c. požadavky na rozvoj území obce c.1 Vymezené měněného území změny č c.2 Požadavky na rozvoj měněného území změny. 16 d. požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny) d.1 požadavky na urbanistickou koncepci d.2 požadavky na koncepci uspořádání krajiny e. požadavky na řešení veřejné infrastruktury e.1 Dopravní infrastruktura e.2 Technická infrastruktura f. požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území g. požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace h. další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) i. požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území j. požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose k. požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií.. 21 l. požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem m. Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast n. případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant o. požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení o.1 Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk vč. stanovení měřítek výkresů o.2 Počet vyhotovení o.3 Další technické požadavky na návrh Toto zadání změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk bylo schváleno usnesením zastupitelstva městyse Frymburk dne pod č. usnesení Oto Řezáč, starosta obce, určený zastupitel Ing. Miroslav Flígr, tajemník úřadu Ing. arch. Radek Boček, oprávněná osoba pořizovatele, osoba splňující kvalifikační požadavky dle 24 stavebního zákona 2 S t r á n k a

3 (1) Důvodem pro pořízení změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru (dále jen ÚPnSÚ ) Frymburk je rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení změny ze dne č. 94/2012. (2) Pořizovatelem změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk je na základě zmíněného rozhodnutí zastupitelstva městyse Frymburk Úřad městyse Frymburk s podmínkou, že si úřad městyse zajistí plnění kvalifikačních požadavků podle 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ). Tato podmínka byla naplněna uzavřením dohody o provedení práce s Ing. arch. Radkem Bočkem, držitelem zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro oblast územní plánování a autorizovaných architektem u ČKA. (3) Projektantem změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk bude od etapy návrhu (případně konceptu) Ing. arch. František Pospíšil. (4) Tento návrh zadání je zpracován podle požadavků 47 stavebního zákona a v členění přesně dle osnovy stanovené pro tento dokument v příloze č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška 500/2006 Sb. ). (5) Podkladem pro zpracování tohoto zadání byly materiály, které pro sestavení problémového výkresu poskytl Ateliér 8000 s.r.o. A. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POPŘÍPADĚ Z DALŠÍCH ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ a.1 požadavky vyplývající z PÚR ČR 2008 (6) V současné době je pro území České republika schváleno usnesení vlády č. 929 ze dne Politika územního rozvoje České republiky 2008, dál jen PÚR ČR 2008, ze které bude dále při analýze požadavků z ní vycházejících vycházeno 1. (7) Vyhodnocení vybraných republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území s podstatnou vazbou na řešené změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk. Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje bod (14) PÚR ČR Bude podpořeno přesným vymezením ploch pro lanovky a sjezdovky v rámci plochy nadmístního významu SR22 (jedná se o rozšíření stávajícího lyžařského areálu Kramolín ve správním území sousední obce Lipno nad Vltavou až k Frymburku) dle schválených Zásad územního rozvoje (dále jen ZÚR ) Jihočeského kraje (dále též jen JČK ). Ve stávající změně č. 3 ÚPnSÚ Frymburk je totiž provedeno upřesnění této plochy nadmístního významu do ploch s funkčním využitím PLOCHY LESNÍ plochy rekreační lesní intenzivní s vyšším podílem sportovně rekreačních zařízení vymezených v poměrně široce pojatých amébách dovolujících velkou volnost při vlastním návrhu tras jednotlivých sjezdovek a lanovek. Změnou č. 6 dojde k podstatnému upřesnění těchto ploch a tím také k podstatně menšímu dotčení lesních a přírodních území. Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel bod (15) PÚR. Změna má vytvořit předpoklady pro vytvoření lyžařského sjezdového areálu malého významu v lokalitě Marta a dokončení rozšíření velkého regionálního lyžařského areálu Kramolín Frymburk (vycházejíce z vymezení nadmístního záměru SR22 dle ZÚR JČK). Tím jsou vytvořeny předpoklady pro vznik nových pracovních míst a tím může dojít i ke snížení nežádoucího rizika vysoké nezaměstnanosti ve Frymburku generující hypotetickou 1 zdroj: POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008, zpracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj a Ústav územního rozvoj, ke stažení na adrese: a-stavebni-rad/koncepce-strategie/politika-uzemniho-rozvoje- Ceske-republiky, využita publikace ISBN: ISBN S t r á n k a

4 možnost sociální segregace dlouhodobě nezaměstnané části obyvatelstva. Nicméně objektivně vzato, tento problém není v prostoru severního levého břehu Lipna aktuální. Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území bod (16) PÚR. Změna byla původně koncipována v rozsahu měněného území jen pro lokalitu Marta, až při schvalování v zastupitelstvu městyse Frymburk bylo měněné území, právě kvůli komplexnosti řešení změny, rozšířeno na celý území zahrnuté v ZÚR JČK do nadmístního záměru SR22 ve správním území Frymburku. Požadavek na zvyšování předpokladů pro zlepšení hospodářského rozvoje území je dán zaměřením změny upřesnění vymezení rozvojových ploch pro malý lyžařský areál Marta a dokončení vymezení velkého lyžařského areálu SR22 Kramolín 2. Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně postižených a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích bod (17) PÚR. Změna svým řešením vytváří podmínky pro vznik nových pracovních míst v oblasti cestovního ruchu jde o vytvoření ploch pro budování malého lyžařského areálu Marta a přesné vymezení ploch pro západní okraj velkého lyžařského areálu Kramolín Frymburk. Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost bod (18) PÚR. 2 Vzhledem k navrhovanému rozšíření lyžařského areálu nadmístního významu SR22 Kramolín, tak jak je vymezen v grafické částí ZÚR JČK až na hranici urbanizovaného území městyse Frymburk, bude dále v tomto zadání změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk používán název pro tento rozšířený lyžařský areál Kramolín Frymburk. Změna navrhuje propojení Lipna nad Vltavou a Frymburku, čímž dává předpoklady pro vznik centra vyššího řádu doplňujícího polycentrickou strukturu Jihočeského kraje. Již dnes je Kramolín cílem pro večerní lyžování obyvatel Českých Budějovic nebo českého Krumlova a dalších větších měst Jihočeského kraje. Dotvořením podmínek pro další rozvoj fungujícího lyžařského areálu regionálního významu Kramolín Frymburk dojde jen k posílení této pozitivní vazby mezi městskými centry jižních Čech a lokalitou Lipenska. Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb, revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace bod (19) PÚR. Nejedná se o brownfields, v tomto případě změna prioritu dle PÚR nenaplňuje, ale pokud jde o ochranu nezastavěného území, zde již ano relativně oproti změně č. 3, která je nyní účinná. Změna č. 6 má za úkol zpřesnit, a to výrazně, plochy pro umístění lanovek a sjezdovek v rámci plánovaných lyžařských areálů (z hlediska funkčního využití ploch jde o PLOCHY LESNÍ plochy rekreační lesní intenzivní s vyšším podílem sportovně rekreačních zařízení ) a tím ponechat podstatně větší procento ploch v nezastavěném území coby plochy lesní, okrajově též zemědělské. Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření bod (20) PÚR ČR Záměr může krajinu ovlivnit oproti účinné změně č. 3 ÚPnSÚ Frymburk pouze pozitivně. Jak již je několikrát uvedeno, jedná se o výrazné zpřesnění a redukci ploch typu PLOCHY LESNÍ plochy rekreační lesní intenzivní s vyšším podílem sportovně rekreačních zařízení umožňující umístění zařízení CR (zejména lanové dráhy a sjezdovky). Vše, co nebude nezbytně potřebné v podrobnosti 1 : vymezit jako plochy tohoto typu pro zmíněné lanovky, sjezdovky a s provozem přímo související plochy, bude znovu vymezeno jako plochy lesní nebo plochy zemědělské. Oproti změně č. 3, tedy dnešního právnímu stavu, dojde k podstatně menšímu záboru PUPFL a ZPF a navrácení podstatné části ploch ryze přírodnímu využití bez možnosti výstavby. Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření sou- 4 S t r á n k a

5 vislých ploch veřejně přístupné zeleně bod (21) PÚR ČR Změnou č. 6 nebude nijak dotčena navržena pobřežní promenáda dle nyní platné územně plánovací dokumentace. Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území bod (22) PÚR ČR Je zcela naplněno ideou této změny, vybudování malého lyžařského areálu Marta a vymezení západního okraji ploch velkého lyžařského areálu Kramolín - Frymburk naplňuje požadavek na rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu, zde především sjezdového lyžování. Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny bod (23) PÚR ČR Vytvoření systému lanovek a sjezdovek dojde, byť k velmi specifickému, vytvoření předpokladů pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury v prostoru mezi Lipnem nad Vltavou a východním okrajem městyse Frymburk. Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví bod (24) PÚR ČR Není předmětem této změny. sjezdovek a lanovek bezesporu lze také chápat jako vytváření podmínek pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury, nicméně zde se nebude jednat o veřejnou dopravní infrastrukturu. Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod (25) PÚR ČR V případě možné eroze zde dochází k pozitivnímu posunu od řešení platného dle podoby schválené změny č. 3 ÚPnSÚ Frymburk rozsah ploch se stanoveným funkčním využitím PLOCHY LESNÍ plochy rekreační lesní intenzivní s vyšším podílem sportovně rekreačních zařízení bude, díky jejich výraznému zpřesnění, podstatně menší než je tomu nyní. Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech (26) PÚR ČR Splněno, ani m 2 zastavitelných ploch není a nebude vymezen v záplavovém území. Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje (27) PÚR ČR Velký lyžařský areál Kramolín bude koexistovat s malým lyžařským areálem Marta bez ohledu na různost vlastníků. Jedná se tedy o určitý příklad klastru v oblasti cestovního ruchu, kdy pozitivní působení tohoto uskupení podnikatelů v cestovním ruchu se projevuje v celém pásu na levém břehu Lipna mezi Černou v Pošumaví a Lipnem nad Vltavou. Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu (28) PÚR ČR Změna plánuje záměr dokončení západní strany velkého lyžařského areálu Kramolín Frymburk jako velmi dlouhodobý záměr. Celá koncepce změny odráží dlouhodobou koncepci rozvoje Lipenska ve 3 pásech - podél přehrady Lipno jako pás intenzivně využívaný pro antropogenní aktivity (bydlení, doprava, hotely, intenzivní formy rekreace, apod.), pás po hřebenech přilehlých vrchů jako pás se střední intenzitou využití území (lanovky, sjezdovky, běžecké trasy, NATURPARK, stezka v korunách stromů, apod.) a pás za tímto hřebenem směrem na Světlík a dále do vnitrozemí jako klidové území bez intenzivního využití. Je zde stanovena dlouhodobá koncepce využívání území přes několik obcí a tato dlouhodobá koncepce je touto změnou plně respektována. Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy (29) PÚR ČR Změna bude respektovat návaznosti silniční dopravy po silnici II/163 podél břehu Lipna, návrhu Šumavských elektrických drah, cyklostezky, pěších tras a nástupních bodů lanovek ve vazbě na vymezení sjezdovek. Budou komplexně řešeny vč. územních dopadů všechny módy dopravy v měněném území této změny se vyskytující. Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti (30) PÚR ČR S t r á n k a

6 Bude věnována mimořádná pozornost ochraně vodních zdrojů při řešení návrhu ploch pro lanové dráhy a sjezdovky v rámci návrhu této změny. Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů (31) PÚR ČR Není předmětem řešení této změny, nebudou vymezovány žádné plochy pro fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny nebo jiné druhy výroben energie z obnovitelných zdrojů. Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby. Není předmětem řešení této změny, změna primárně řeší plochy v nezastavěném území východně od urbanizovaného území městyse Frymburk. (8) PÚR ČR 2008 vymezuje dále specifickou oblast republikového významu SOB1 Šumava, do které patří též správní území ORP Český Krumlov a dle upřesnění vymezení této oblasti v navazujících ZÚR JČK paří správní území Frymburku i měněné území této změny do zmíněné specifické oblasti. Z PÚR ČR 2008 vyplývají pro tuto specifickou oblast následující kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování (bod 69 PÚR ČR 2008): Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat: a) využití rekreačního potenciálu oblasti, b) rozvoj zejména ekologického zemědělství, lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu, c) zlepšení dopravní dostupnosti území, zejména přeshraničních dopravních vazeb, d) řízenou nebo přirozenou obnovu lesních porostů. Změna je výhradně zaměřena na zlepšení podmínek v území pro využití rekreačního potenciálu oblasti. V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí: a) identifikovat hlavní póly a střediska ekonomického rozvoje oblasti a vytvářet zde územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydlení a občanského vybavení, b) vytvářet územní podmínky pro rozvoj dopravní dostupnosti území a rozvoj přeshraničních dopravních tahů mezinárodního a republikového významu, c) vytvářet územní podmínky pro propojení systému pěších a cyklistických tras se sousedními státy a koncepčního rozvoje systému dálkových tras, d) vytvářet územní podmínky pro rozvoj celoroční rekreace a cestovního ruchu, dřevozpracujícího průmyslu a místních tradičních řemesel, zejména vymezením vhodných lokalit a stanovením podmínek pro umísťování těchto aktivit v koordinaci s ochranou přírody a krajiny, e) prověřit prostřednictvím územní studie možnosti využití rekreačního potenciálu vhodných oblastí na území specifické oblasti Šumava pro rekreaci, f) vytvářet územní podmínky pro rozvoj ekologických forem dopravy včetně železniční, g) vytvářet územní podmínky pro řízenou nebo přirozenou obnovu lesních porostů. Změna respektuje a navazuje na koncepční záměr a snahu postupně projit sídla a centra turistického ruchu Lipno nad Vltavou a Frymburk do jednoho silného střediska ekonomického rozvoje a motoru růstu celé oblasti Lipenska. Řešení změny 100% naplňuje úkol vytvářet územní podmínky pro rozvoj celoroční rekreace a cestovního ruchu. (9) Konkrétní záměr vyplývající z PÚR pro správní území městyse Frymburk je stanoven pouze jeden a to záměr P1, koridor pro propojovací plynovod VVTL DN 800 PN 80 v Jihočeském kraji, vedoucí z okolí obce Záboří (Vodňany) v jižních Čechách na hranici ČR Rakousko (bod (151) PÚR ČR 2008). Teto záměr, res. koridor pro něj, je vymezen v ZÚR JČK na zcela opačném konci správního území a vůbec nezasahuje do měněného území změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk. Není tedy a nebude předmětem řešení změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk. a.2 požadavky vyplývající ze ZÚR JČK (10) Pokud jde o Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území Jihočeské kraje (body (1) až (5) na stranách 5-6 publikace Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje 3 ), můžeme v rámci vyhodnocení těchto požadavků konstatovat následující: Základní prioritou řešení ZÚR JČK je rozvoj konkurenceschopnosti a prosperity Jihočeského kraje posilováním atraktivity jeho území pro podnikání i investice, dy- 3 Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, pořizovatel: Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, U Zimního stadionu1952/2, České Budějovice, projektant. A+U DESIGN spol. s r. o., Nová 1997/24, České Budějovice, hlavní projektant: Ing. arch. Jiří Brůha, Ing. arch. Dagmar Polcarová, zodpovědný projektant: Ing. arch. Vladimír Fučík, číslo zakázky: Z/080-11, datum verze: 13. září S t r á n k a

7 namizací lidských zdrojů a zkvalitňováním životních podmínek obyvatel při respektování principů udržitelného rozvoje bod (1) ZÚR JČK. Bude zcela naplněno řešením změny č. 6. Stavba velkého lyžařského areálu Kramolín Frymburk, resp. jeho rozšíření západním směrem a propojení s Frymburkem, stejně jako malý lyžařský areál Marta, může přinést pracovní místa do městyse Frymburk, byť v řádu jednotek, a rozhodně může po své dostavbě podpořit rozvoj cestovního ruchu a dále zatraktivnit tuto část Jihočeského kraje. V souladu PÚR ČR a urbanistickou koncepcí území kraje jsou v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje upřesněny republikové specifické oblasti, rozvojové oblasti a rozvojové osy a dále jsou doplněny o rozvojové oblasti a osy a specifické oblasti nadmístního významu, v rámci kterých jsou stanoveny zásady pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování bod (2) ZÚR JČK. Změna je koncipována jako příliš drobná na to, aby mohla mít ambici ovlivňovat urbanistickou koncepci celé obce nebo snad i části kraje. Území navíc leží mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy a to jak ty celostátního významu vymezené v PÚR ČR 2008 tak ty nadmístní vymezené v ZÚR JČK. Nicméně řešené území změny je součástí specifické oblasti republikového významu SOB1 Šumava a zmíněný záměr, upřesnění rozsahu ploch pro sjezdovky a lanovky v rámci vymezeného záměru nadmístního významu SR22, je úkolem ze ZÚR JČK. Zadání změny tedy plně respektuje úkoly pro územní plánování stanovené pro tuto specifickou oblast Šumava dle PÚR ČR Respektovat podmínky využití zvláště chráněných území přírody a ptačích oblastí a evropsky významných lokalit soustavy NATURA 2000 a zajistit jejich organické doplnění a posílení ekologické stability krajiny prostřednictvím vymezených prvků ÚSES bod (3) ZÚR JČK. Podmínky budou plně respektovány v návrhu řešení změny č. 6, bude výhradně voleno takové řešení umístění koridorů pro sjezdové tratě a lanové dráhy, aby docházelo k minimálnímu narušení zmíněných prvků ochrany přírody a krajiny, které navíc leží mimo řešené území. Z hlediska ochrany vodohospodářsky nejvýznamnějších území zahrnutých do chráněných oblastí přirozené akumulace vod (dále též jen CHOPAV ), ochrany povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů v území kraje je potřeba podporovat a vytvářet územní opatření, která povedou ke zvýšení retenčních schopností území, s cílem zabezpečit ochranu zdrojů kvalitní pitné a užitkové vody pro stávající i budoucí potřeby kraje bod (3) ZÚR JČK. Změna oproti dnešnímu stavu definovanému účinnou změnou č. 3 ÚPnSÚ Frymburk výrazně redukuje rozsah ploch s funkčním využitím PLOCHY LESNÍ plochy rekreační lesní intenzivní s vyšším podílem sportovně rekreačních zařízení a ponechá zbylé plochy jako plochy lesní. Tím vytváří předpoklad pro zvýšení retenční schopnosti krajiny. Z hlediska dopadů na CHOPAV beze změny. Z hlediska ochrany ovzduší, půd a vod v území před znečištěním je potřeba zamezit nepříznivým projevům lidských činností na kvalitu životního a obytného prostředí, asanovat devastovaná území a odstranit staré ekologické zátěže v území bod (3) ZÚR JČK. Bez negativního vlivu. Z hlediska ochrany zemědělské a lesní půdy je potřeba zajistit ochranu před vodní a větrnou erozí, před svahovými deformacemi a před neodůvodněnými zábory kvalitní půdy, s cílem zachovat hodnoty území pro zemědělské a lesní hospodaření a podporovat zejména ekologické a ekonomické přínosy těchto hospodářských činností bod (3) ZÚR JČK. V rámci řešení návrhu změny č. 6 budou předepsány takové podmínky využití ploch pro okolí koridorů budoucích sjezdovek a lanovek, aby nedocházelo k negativním projevům větrné eroze. Z hlediska ochrany, zachování, udržení a v rámci specifických oblastí případně i obnovy jedinečného výrazu kulturní krajiny přispívající k vytváření charakteru typického krajinného rázu pro Jižní Čechy je potřeba minimalizovat necitlivé zásahy do krajiny bod (3) ZÚR JČK. Bude ošetřeno stanovením vhodných prostorových regulativů, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu, v podrobnosti a v intencích přílohy č. 7 vyhl. 500/2006 Sb. (tj. výška objektů, intenzita využití pozemků v plochách) pro plochy navazující v jižní části na dojezdové partie upřesňovaných areálů sjezdového lyžování. Z hlediska ochrany území před potencionálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem minimalizovat rozsah případných škod, vytvořit územní rezervy pro případnou náhradní výstavbu bod (3) ZÚR JČK. Není řešeno touto změnou, není problémem na levém břehu Lipna. Z hlediska zachování migračních tras zvěře a zejména velkých savců zabránit fragmentaci území, při přípravě 7 S t r á n k a

8 a realizaci silničních a železničních staveb, především 4pruhových komunikací a dvoukolejných tratí, zajistit dostatečnou prostupnost silničního nebo železničního tělesa pro živočichy, zejména s ohledem na velké druhy savců bod (3) ZÚR JČK. Uvedené stavby dopravní infrastruktury nejsou předmětem řešení změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk. Při územně plánovací činnosti a dále při přípravě, realizaci a provozování konkrétních záměrů v jednotlivých rozvojových oblastech a osách, ve specifických oblastech a ve stabilizovaných plochách a koridorech respektovat principy a podmínky stanovené ve vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na životní prostředí bod (3) ZÚR JČK. Záměr leží mimo krajské rozvojové oblasti a osy, záměr je plně v souladu s podmínkami pro rozhodování v území a s úkoly pro územní plánování stanovené pro specifickou oblast SOB1 Šumava, ve které se nachází. Vytvářet podmínky k ochraně stávajících a vytváření nových, zatím nefunkčních prvků ÚSES, zvyšovat podíl zatravněných a lesních ploch, mokřadů a dalších ekosystémů zvyšujících biodiverzitu, ekologickou stabilitu a snižujících vodní i větrnou erozi půdy bod (3) ZÚR JČK. Jak je již několikrát výše zmíněno, oproti dnešnímu stavu kodifikovanému účinnou změnou č. 3 ÚPnSÚ, která byla prověřena s hlediska vlivů na ŽP metodou SEA s kladným výsledkem, řešení změny č. 6 dále ještě zmenší plochy s využitím PLOCHY LESNÍ plochy rekreační lesní intenzivní s vyšším podílem sportovně rekreačních zařízení ve prospěch ploch lesních, příp. ploch zemědělských. Situovat rozvojové projekty zejména v rozvojových oblastech a rozvojových plochách vymezených v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 a v rozvojových oblastech a rozvojových osách nadmístního významu vymezených v této dokumentaci bod (4) ZÚR JČK. Nejedná se o komerční projekt, ale o projekt podporující rozvoj CR. Jeho umístění mimo hlavní rozvojové oblasti a osy je tedy plně na místě a odpovídá uvedenému charakteru budoucího provozu lyžařského areálu regionálního významu Kramolín Frymburk a lyžařského areálu místního významu Marta. Přednostně využívat plochy a objekty vhodné k podnikání v zastavěném území, s cílem podpořit přednostně rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů (tzv. brownfields ) a nezhoršit podmínky pro využívání zastavěného území bod (4) ZÚR JČK. Nemůže být předmětem řešení této změny, jde o upřesnění ploch pro lyžařské areály, brownfields zde nejsou. Zabezpečit rozvoj hospodářsky významných aktivit cestovního ruchu, turistiky, lázeňství, sportovních aktivit a rekreace na území kraje v souladu se specifickými podmínkami v části území, kde převažují přírodní hodnoty bod (4) ZÚR JČK. Bude plně naplněno tímto záměrem, oba lyžařské areály by měly podpořit atraktivitu lokality z hlediska cestovního ruchu. Najít rovnováhu mezi ekonomickými přínosy ze zemědělství, rybníkářství a lesního hospodářství na území kraje a rovněž vytvořit podmínky pro uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině a mimoprodukční funkce lesů a rybníků v návštěvnicky a rekreačně atraktivních oblastech bod (4) ZÚR JČK. Bez vlivu této změny. Zejména ve vymezených rozvojových osách zajistit nezbytný rozvoj nadřazených systémů dopravní obsluhy a veřejné technické vybavenosti spolu s přednostním využitím vlastních a místně dostupných surovinových zdrojů pro výstavbu bod (4) ZÚR JČK. Není situováno do rozvojové oblasti. Podporovat využívání technologií s nízkou spotřebou primárních surovin, nízkoemisních, nízkoodpadových a energeticky nenáročných technologií, podporovat využívání technologií, které omezují množství vznikajících odpadů, podporovat maximální materiálové a energetické využití odpadů bod (4) ZÚR JČK. Bude vloženo jako doporučující imperativ pro technické řešení obou areálů. Nepříznivé sociální vlivy plynoucí z rozdílné úrovně zabezpečení kvality života obyvatel a obytného prostředí je potřeba eliminovat formou rozvoje potřebné veřejné infrastruktury, vybavenosti a dopravní obsluhy, prosazením příznivého urbanistického rozvoje i ve specifických a marginálních oblastech kraje bod (5) ZÚR JČK. Oba lyžařské areály, které mají být upřesněny touto změnou, jsou vymezeny ve specifické oblasti republikového významu SOB1 Šumava a jejich realizace může významně podpořit rozvoj CR v této části Jihočeského kraje a tím zlepšit socioekonomické charakteristiky tohoto regionu. Při vymezování zastavitelných ploch vyloučit nekoncepční formy využívání volné krajiny, zastavitelné plo- 8 S t r á n k a

9 chy situovat pokud možno v návaznosti na zastavěné území bod (5) ZÚR JČK. Je již plně dodrženo předpokládaným řešením této změny. Plochy pro umístění objektů jsou situovány v návaznosti na již zastavěné území, celý koncept vychází z velmi široce pojaté strategie, která je již popsána u bodu (7). U rázovitých obcí a sídel dbát na zachování originality původního architektonického výrazu a prostorového uspořádání, podpořit oblastně pestré hodnoty kulturního dědictví venkova a jeho oblastní zvyky, tradice a charakteristiky bod (5) ZÚR JČK. Záměry leží zcela mimo urbanizované území městyse Frymburk, nicméně na něj navazuje. Bude vloženo do podmínek urbanistické koncepce v rámci návrhu změny, aby stavby svoji architekturou rezonovaly se svým okolím a staly se, pokud možno, pozitivními architektonickými dominantami. Obrázek 1: Výřez z výkresu ploch a koridorů nadmístního významu vč. ÚSES ze ZÚR JČK transponovaného do měřítka 1 : v rozsahu měněného území změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk (11) Požadavky na vymezení regionální prvků ÚSES vyplývající z článku (37) ZÚR JČK dotčené území změnou č. 6 ÚPnSÚ Frymburk nepatrně tečuje ve svém nejvýchodnějším cípu regionální biocentrum Pod Kalištěm (NKOD 1893) a regionální biokoridor Pod Kalištěm Čertova stěna, Luč (NKOD 55). Všechny plochy v měněném území změny č. 6 v regionálním biocentru budou vymezeny jako PLOCHY PŘÍRODNÍ Plochy přírodní v biocentrech podle ustanovení 16 vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška 501/2006 Sb. ) a v kontinuitě s legendou funkčních ploch dle změny č. 3 ÚPnSÚ Frymburk. Všechny plochy v měněném území změny č. 6 v regionálním biokoridoru budou vymezeny jako PLOCHY LESNÍ podle ustanovení 15 uvedené vyhlášky 501/2006 Sb. a doplněny překryvnou funkcí regionální biokoridor dle legendy použité u změny č. 3 ÚPnSÚ Frymburk, opět pro zachování kontinuity použitých výrazových prostředků u formální podoby obou na sebe navazujících změn. (12) Požadavek na vymezení rozvojové plochy nadmístního významu SR 22 4 je plně naplněn návrhem na řešení změny č. 6. Jedná se o upřesnění ploch s funkčním využitím PLOCHY LESNÍ plochy rekreační lesní intenzivní s vyšším podílem sportovně rekreačních zařízení tak, aby bylo jasně stanoveno, kde lze v rámci navazu- 4 zdroj: Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, str. 19, záměr SR22: Lipno Kramolín - navrhováno je rozšíření stávajícího lyžařského areálu Kramolín spolu s doplněním dalších celosezónních sportovně rekreačních aktivit (sjezdové a běžecké lyžování, vč. doprovodné infrastruktury, pěší turistika, cykloturistika, hipoturistika, Naturpak, golfové hřiště) s cílem prodloužit turistickou sezónu a zlepšit nabídku služeb v oblasti turistického a cestovního ruchu a možností propojit centra cestovního ruchu Lipno nad Vltavou a Frymburk. 9 S t r á n k a

10 jících územních a dalších řízení v rámci velkého záměru SR22 situovat jednotlivé sjezdovky a lanové dráhy a kde je nutné, z hlediska ochrany ŽP (ochrana lesa, ochrana proti erozi, ochrana vodních zdrojů, apod.) ponechat lesní komplexy. (13) Požadavek na vymezení koridoru D16 pro záměr Šumavské elektrické dráhy 5 bude respektován v rozsahu dle řešení změny č. 6, příp. může být v rámci návrhu změny č. 6 dále územně precizován. Bude vymezen jako koridor s funkčním vymezením PLOCHY A KORI- DORY SILNIČNÍ A ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY (D16) terminologicky navazujíc na legendu změny č. 3 ÚPnSÚ Frymburk. (14) Požadavek na vymezení záměru V8 pro skupinový vodovod Lipensko 6 bude zanesen do návrhu změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk jako návrh plochy koridoru s funkčním využitím V8 KORIDOR SKUPINOVÉHO VODO- VODU LIPENSKO s využitím tzv. překryvné funkce, neboť záměr rozsáhlé liniové stavby bude vnesen do ploch s primárně jiným typem funkčního využití (obvykle plochy dopravní infrastruktury), terminologicky souladně s vymezením typů funkčních ploch ve změně č. 3 ÚPnSÚ Frymburk. 7 zdroj: AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV 2010, spolufinancováno z prob.1 Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (16) Horninové prostředí a geologie - viz obrázek č. 2, správního území Frymburku, tedy ani měněného území změny č. 6 se nedotýká žádný existující jev v oblasti horninové prostředí a geologie. změna 6 B. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ (15) Podkladem pro toto hodnocení je materiál AKTUALI- ZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV Obrázek 2: Kartogram Horninové prostředí a geologie pro ORP Český Krumlov, zdroj: Aktualizace RURÚ ORP Český Krumlov zdroj: Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, str. 25: D16 - Šumavské elektrické dráhy - záměr lehké železnice systému tramtrain (česky vlakotramvaj) kontinuálně vymezený v úseku Lipno nad Vltavou Černá v Pošumaví jako koridor pro novou železnici, šíře koridoru 200m. 6 zdroj: Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, str. 31: V8 - Skupinový vodovod Lipensko koridor vymezený pro skupinový vodovod Lipensko v úseku Kobylnice (jižně od Frymburku) Frymburk, zde po levém břehu Lipenské přehradní nádrže, Frymburk Dolní Vltavice, v tomto úseku vedeno po dně nádrže, Dolní Vltavice Bližná (s odbočkou na sídla Radslav a Lískovec) Černá v Pošumaví až k lokalitě U Baštýře vedeno po levém břehu Lipna, šíře koridorů 100m. (17) Vodní režim - viz obrázek č. 3: Silné stránky: potenciál využití přehradní nádrže Lipno převážně pro rekreaci změna č. 6 bude vymezením ploch pro lyžařské areály (dále též jen LA ) navazovat na fenomén vodní plochy Lipenské nádrže s pokusem o zvýšení atraktivnosti těchto areálů ve srovnání středků Jihočeského kraje, projektant: Ing. arch. Pavel Koubek, UK- 24, urbanistická kancelář, Varšavská 32, Praha 2, pořizovatel: Město Český Krumlov, dále jen Aktualizace RURÚ ORP Český Krumlov Tento zdroj je použit pro všechny témata RURÚ. 10 S t r á n k a

11 s konkurenčními díky využití fenoménu lyžování až do vody. Slabé stránky: možná nepostačující přirozená retenční schopnost území nebude ovlivněno řešením změny č. 6, přesným vymezením ploch pro sjezdovky a lanovky budou minimalizovány možné negativní dopady na retenční schopnost krajiny, oproti dnešní změně č. 3 dojde k výrazné redukci ploch s možností intenzivního rekreačního využití, tedy s možností odlesnit a budovat sjezdové tratě a lanovky. Příležitosti: rozvoj vodní turistiky a rekreace plně naplněno návrhem na řešení změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk. Příležitosti: využití vysokého potenciálu nenarušené kvality bude využito při budování lyžařských areálů, zatímco Lipno nad Vltavou a Kramolín mohou být volným příměrem chápany jako hypermarket, Frymburk se svoji dochovanou historickou urbanistickou struktuzměna 6 Obrázek 3: Kartogram Hydrogeologie pro ORP Český Krumlov, zdroj: Aktualizace RURÚ ORP Český Krumlov 2010 Hrozby: vodní rekreace kapacitně převyšující možnosti nádrže a z ní vyplývající nadměrná zátěž dotčeného území návrh řešení změny č. 6 není zaměřen na další rozvoj vodní rekreace, ale na vykompenzování příliš silného hrbu v návštěvnosti v letním období oproti zimní špičce nabídkou možnosti dalšího rozvoje zimní rekreace. (18) Hygiena životního prostředí Silné stránky: dlouhodobě se zlepšující kvalita životního prostředí, na území kraje s výjimkou přízemního ozonu nedochází k překračování imisních limitů látek znečišťujících ovzduší dobrá kvalita ŽP je jedním z důvodů pro situování lyžařského areálů Kramolín Frymburk do tohoto prostoru, provoz záměru nebude mít vliv na stav ozónu v dané lokalitě. Slabé stránky: v rámci obce se vyskytuje území ekologických rizik, návrat k méně ekologickému způsobu vytápění nebude ovlivněno řešením změny č. 6, teoreticky může realizací LA dojít k vytvoření nových pracovních míst a tím ke zlepšení socioekonomických parametrů v městysy Frymburk, díky čemuž se může snížit tlak na využívání levných, méně ekologických druhů paliva, ve vazbě na to, že místní budou chtít mít zdravý vzduch a krásné prostředí pro rekreanty, na jejichž přítomnosti a spokojenosti, a jejich utrácení ve městě, bude stát byznys malých lokálních firem. Příležitosti: využívání nových technologií v průmyslu a při vytápění domácností změna neřeší průmyslové lokality, pokud jde o vytápění domácností, platí předchozí, byť v teoretické rovině, zlepšení finanční situace nutně nemusí vést k více přírodě šetrnému chování občanů, ale vytváří pro to předpoklad. Hrozby: rostoucí hustota silniční dopravy, zvláště na ose České Budějovice Německo není předmětem řešení změny č. 6, nicméně zde může dojít k určitému zhoršení tohoto stavu, lyžařský areál bude generovat zvýšenou dopravní zátěž, principiálně je ale toto řešeno v rámci celého regionu návrhem regionálního projektu Šumavských elektrických drah. (19) Ochrana přírody a krajiny Silné stránky: vysoký podíl území se zachovalou krajinou, na území se nachází CHKO CHKO je mimo měněné území změny č. 6. Slabé stránky: nárazově vysoké zatížení krajiny turisty, potřeba doplnit prvky ÚSES v rámci obce nárazové zatížení turisty v letním období bude návrhem areálů pro zimní rekreaci rozprostřeno více rovnoměrně do průběhu celého roku, ÚSES bude vymezen v souladu se ZÚR JČK na úrovni nadregionálního a regionálního ÚSES (řešeného území se týká jen regionální úroveň) a v souladu se změnou č. 3 v rozsahu lokálního ÚSES, kdy toto upřesnění může být změnou č. 6 dále precizováno ve vazbě na konkrétnější vymezení ploch pro lyžování. 11 S t r á n k a

12 rou a decentním geniem loci je poté spíše butikem v oblasti cestovního ruchu. Hrozby: nekoncepční využívání nedávno zpřístupněných území, zvyšující se návštěvnost území turisty, prvky ÚSES nenavazují na ÚSES okolních obcí - nekoncepční využívání nedávno zpřístupněných územ se týká vojenského prostoru Boletice, nikoliv řešeného území změny č. 6, nárůst turistů může být nejen hrozbou, ale též velkou příležitostí pro celý region, návrh změny vytváří předpoklady pro rozmělnění špiček turistické sezóny do více vrcholů, zajištění návaznosti ÚSES je věcí stanoviska KÚ a příslušných orgánů ochrany ŽP, návaznost bude v návrhu plně zajištěna, problém s návazností lokálních biokoridorů v jižní části měněného území je konkretizován v problémovém výkresu. změna 6 Obrázek 4: Kartogram Ochrana přírody a krajiny pro ORP Český Krumlov, zdroj: Aktualizace RURÚ ORP Český Krumlov 2010 (20) Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Silné stránky: vyvážený podíl lesů a zemědělské půdy zůstane zachován i po realizaci zvažovaných řešení a záměrů v rámci návrhu změny č. 6, dojde ke zvýšení ploch s funkčním využitím lesní půda oproti dnešnímu stavu dle účinné změny č. 3 ÚPnSÚ Frymburk. Slabé stránky: živelné rozrůstání suburbánních celků, nízký podíl orné půdy ze zemědělské půdy, v důsledku opatření na ochranu přírody na území NP narušení původních ekosystémů změna č. 6 není zaměřena na rozrůstání suburbánních celků, ale na upřesnění ploch lyžařského areálu již vymezeného v ZÚR JČK, resp. ve změně č. 3 ÚPnSÚ Frymburk, a doplnění jednoho areálů malého místního rozsahu, změna nezmění podíl orné půdy na celkové výměře ZPF, řešené území změny č. 6 není na území NP. Příležitosti: podpora orientace zemědělství na tvorbu a údržbu krajiny, podpora lesního hospodářství jak je již mnohokrát uvedeno, změna č. 6 díky upřesnění koridorů pro lanovky a sjezdovky zvýší celkový podíl lesních ploch oproti stavu dle změny č. 3 ÚPnSÚ Frymburk. Hrozby: konflikt využití území pro rekreaci a tendence ochrany lesů, rozšíření lesních škůdců v závislosti na rozhodnutích o způsobu obhospodařování lesů v NP - konflikty při využití území pro rekreaci a tendence ochrany lesů by měly být umírněny právě striktním rozdělením ploch na lesní plochy a PLOCHY LESNÍ plochy rekreační lesní intenzivní s vyšším podílem sportovně rekreačních zařízení tak, aby bylo zcela jasné a transparentní, kde lze v navazujících územních a jiných řízeních umisťovat vleky, sjezdovky a další objekty pro rozvoj CR a kde naopak bude zachován čistý les bez možnosti umisťovat jiné objekty než ty přímo související s plněním funkcí lesa. (21) Veřejná dopravní a technická infrastruktura Silné stránky: dobrá základní silniční síť, vysoké procento obyvatel napojených na vodovod a kanalizaci beze změny ze strany řešení změny č. 6, ta naopak bude stavět na dobrém dopravním napojení Frymburku a celé lokality Marta a na dostatku zdrojů vody pro zasněžování obou areálů z Lipenské přehradní nádrže. Slabé stránky: špatný stav silniční sítě mimo okruh řešení změny č. 6, změna převezme oba projekty, tj. ŠED i silnici II/163. Příležitosti: využití dotačních titulů EU na zlepšení veřejné infrastruktury, rozvoj integrovaných dopravních systémů, prodloužení regionální dráhy Rybník Lipno nad Vltavou Černá v Pošumaví dotační tituly, resp. jejich čerpání, nelze přímo ovlivnit nástroji ÚP, ty pro to jen mohou vytvořit předpoklady, což tato změna činí, prodloužení Šumavské elektrické dráhy do Černé v Pošumaví bude předmětem řešení změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk, bude buďto převzat koridor pro stavbu ze změny č. 3 nebo tento koridor bude v rámci návrhu změny č. 6 dále precizován. 12 S t r á n k a

13 změna 6 změna 6 Obrázek 5: Kartogram Veřejná dopravní a technická infrastruktura pro ORP Český Krumlov, zdroj: Aktualizace RURÚ ORP Český Krumlov 2010 Obrázek 6: Kartogram Turistické cesty a cyklostezky pro ORP Český Krumlov, zdroj: Aktualizace RURÚ ORP Český Krumlov 2010 Hrozby: omezování hromadné autobusové a vlakové dopravy, omezení podpory z fondů EU v dalším období (po roce 2013), růst dopravního zatížení silnic bez odpovídajících úprav, další zhoršování technického stavu, zvýšení nehodovosti nelze přímo řešit nástroji ÚP, změna má příliš malý rozsah aby předmětná rizika mohla účinně řešit. (22) Sociodemografické podmínky Silné stránky: vyrovnaný přirozený přírůstek obyvatel - změna č. 6 ÚPnSÚ Frymburk může vytvořením nových pracovních příležitostí a dalším zatraktivněním Frymburku může vytvořit podmínky pro příliv mladých obyvatel a tím vytvořit předpoklady pro zvýšení počtu narozených dětí (přirozený přírůstek obyvatelstva). Slabé stránky: nízké hodnoty přírůstku obyvatelstva obecně mimo okruh řešení změny č. 6, dle o problém celé ČR, dále viz předchozí. Příležitosti: nabídka kvalitního bydlení a pracovních příležitostí obyvatelům v produktivním věku, stabilní rostoucí počet obyvatel řešení změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk můžu tento pozitivní trend díky dalšímu zatraktivnění Frymburku ještě agregovat. Hrozby: možné negativní projevy suburbanizačních procesů, odliv obyvatel do jiných obcí změna č. 6 ÚPnSÚ Frymburk by vytvořením nových pracovních míst měla účinně bránit odlivu pracovních míst, suburbanizační procesy nejsou předmětem změny č. 6, není zde předpokládán ani navrhován další rozvoj ploch pro bydlení ve volné krajině. (23) Bydlení Silné stránky: vysoký počet nově dokončených bytů, zájem o stavební parcely v území, kvalitní obytné území bude dále zatraktivněno novými lyžařskými areály jako zdroji pracovních příležitostí nebo coby lákadlo pro aktivní sportovně založené lidí preferující takovýto způsob trávení volného času. Slabé stránky: nízký podíl výstavby bytů mimo rodinné domy je dáno charakterem území, těžko ve Frymburku na břehu Lipna v turistické destinaci navrhovat obytné apartmány s několika patry ve stylu Špindlerova Mlýna nebo Lipna nad Vltavou, bydlení není navíc předmětem řešení změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk. Příležitosti: využití dotačních program EU na rekonstrukce domů, nová výstavba bytových jednotek s 13 S t r á n k a

14 vyšším standardem není předmětem řešení změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk. Hrozby: tlak developerů na vytváření nepřiměřeně rozsáhlé a nekoncepční satelitní výstavby, blížící se konec intervalu pro uplatnění dotací z EU změna č. 6 ÚPnSÚ Frymburk naopak omezuje a striktně ohraničuje plochy s možností budoucí realizace lyžařských areálů, umisťuji možné budoucí lanovky a sjezdovky do daleko užších a přesněji vymezených koridorů, blížící se konec dotací změna ani jiný nástroj ÚP neovlivní. (24) Rekreace a cestovní ruch Silné stránky: výborné geografické i přírodní podmínky pro rekreaci, existující zázemí pro rekreaci v části území, výborné podmínky pro turistiku, cykloturistiku, hipoturistiku a vodní turistiku, dobré základní zázemí pro rozvoj cestovního ruchu, stoupá počet hostů (viz graf 1) bude dále posíleno novými lyžařskými areály jako lákadly pro aktivní sportovně rekreační vyžití aktivně založených lidí i v zimní části turistické sezóny. Slabé stránky: neexistující zázemí pro rekreaci v části území dříve spadající do hraničního pásma a v přilehlých oblastech je dáno charakterem území, jde o CHKO s přísným režimem ochrany přírody, navíc je mimo řešené území změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk. Příležitosti: podpora rozvoje cestovního ruchu, jednotná standardizace služeb, další rozvoj turistických aktivit právě k tomu, dalšímu rozvoji turistických aktivit zejména v zimním, doposud slabším období turistické sezóny, směřuje řešení změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk. Hrozby: živelná výstavba rekreačního zázemí bez jednotného konceptu a podporující infrastruktury, stagnace nabídky turistických aktivit, zájmy ochrany přírody v konfliktu s rozsáhlejšími projekty jak již je uvedeno dříve, změna č. 6 ÚPnSÚ Frymburk naopak omezuje a striktně ohraničuje ploch s možností budoucí realizace lyžařských areálů, umisťuje je do daleko užších a přesněji vymezených koridorů. Graf 1: Počet příjezdů turistů po obcích v ORP Český Krumlov, zdroj: Aktualizace RURÚ ORP Český Krumlov 2010 Graf 2: Průměrná doba pobytu po obcích v ORP Český Krumlov, zdroj: Aktualizace RURÚ ORP Český Krumlov 2010 (25) Hospodářské podmínky Silné stránky: výhodná poloha regionu v rámci Evropy, silný potenciál území převážně pro cestovní ruch je plně akcentováno návrhem řešení změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk. Slabé stránky: malá nabídka pracovních příležitostí, nedostatek investičních zdrojů a základního kapitálu nelze řešit nástroji ÚP ani není přímo předmětem řešení změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk. Příležitosti: rozvoj přeshraniční spolupráce s Rakouskem a Německem, podpora činností nezávislých na sezónních výkyvech změna č. 6 ÚPnSÚ Frymburk směřuje návrhem lyžařských areálů k vytvoření nabídky i pro zimní, doposud slabší, část turistické sezóny. 14 S t r á n k a

15 Hrozby: přeceňování krátkodobých ekonomických efektů zároveň s neřešeným střetem zájmů ochrany životního prostředí a rozvojových záměrů s živelností rozvojových aktivit, dojezd ekonomicky aktivních obyvatel mimo území změna vytváří předpoklady pro uplatnění ekonomicky aktivních obyvatel ve Frymburku. b.2 Klíčové faktory z analýzy ÚAP pro Frymburk (26) Klíčový faktor (převzato bez věcné změny z aktualizace RURÚ ORP Český Krumlov 2010, str. 115): hydrologicky významné území, existence území ekologických rizik, vysoký potenciál nedotčeného, přírodně cenného území, vyvážený podíl lesů a zemědělské půdy, útlum zemědělské činnosti, kvalita silniční sítě, zájem o stavební parcely v území, rozvoj cestovního ruchu a turistiky. b.3 Problémy k řešení nástroji ÚP pro Frymburk (27) Problémy k řešení nástroji ÚP (opět převzato bez věcné změny z aktualizace RURÚ ORP Český Krumlov 2010, str. 115): ochrana vodních zdrojů, ploch a toků bude řešena snížením podílu ploch s funkčním využitím PLOCHY LESNÍ plochy rekreační lesní intenzivní s vyšším podílem sportovně rekreačních zařízení a naopak navýšením podílu ploch lesních oproti dnešnímu stavu dle účinné změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk, možná revitalizace území netýká se měněného území změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk, citlivé sledování zachování krajinného rázu při nové výstavbě bude vloženo jako podmínka v rámci stanovení urbanistické koncepce pro danou lokalitu v rámci návrhu změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk, ochrana PUPFL a ZPF je plně respektováno záměrem změny č. 6, tj. upřesnění ploch s funkčním využitím PLOCHY LESNÍ plochy rekreační lesní intenzivní s vyšším podílem sportovně rekreačních zařízení do daleko užších koridorů a ponechání zbylých ploch jako plochy lesní, podpora orientace zemědělství na tvorbu a údržbu krajiny údržba krajiny bude podpořena výraznou redukcí ploch s možností hypotetického odlesnění pro sjezdovky a lanovky díky výraznému upřesnění jejich stop a zúžení koridorů pro ně, zlepšování parametrů stávajících silnic není předmětem řešení v rámci měněného území změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk, vnímání hrozby suburbanizace tato hrozba je vnímána, změna č. 6 nevymezuje žádné nové plochy pro bydlení ve volné krajině, výstavba zázemí a zlepšování dopravní infrastruktury pokud bereme lanové dráhy jako jistý specifický mód dopravní infrastruktury, je touto změnou naplněno, nutnost citlivého pojmutí nové výstavby, aby nebyly zničeny stávající cenné stránky území jako imperativ bude zakomponováno do výrokové části změny č. 6 do kap. týkající se stanovení urbanistické koncepce a dále striktním stanovením parametrů prostorové regulace. b.4 Hodnocení vyváženosti územních podmínek (28) Hodnocení vyváženosti územních podmínek - jak je vidět z kartogramu (modrá barva kladné hodnocení ve všech 3 pilířích udržitelného rozvoje, zelená 2 pilíře kladné, oranžová jeden pilíř v plusu) Frymburk je na tom v rámci ORP Český Krumlov velmi dobře, snahou změny č. 6 ÚP je tedy tento stav co nejméně narušit. Obrázek 7: Hodnocení vyváženosti obcí v ORP Český Krumlov 15 S t r á n k a

16 C. POŽADAVKY NA ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE c.1 Vymezené měněného území změny č. 6 (29) Měněné území změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk je patrno z následující mapy, kde je vyznačeno červenou šrafovanou plochou se silnějším ohraničením. Obrázek 8: Rozsah měněného území změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk c.2 Požadavky na rozvoj měněného území změny (30) V návrhu změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk budou plochy vymezené v ZÚR JČK jako plocha nadmístního významu SR22 podrobně rozčleněny na plochy s funkčním využitím PLOCHY LESNÍ plochy rekreační lesní intenzivní s vyšším podílem sportovně rekreačních zařízení pro umístění sjezdových tratí a lanových drah dle podkladu od společnosti Ateliér 8000 a ostatní plochy budou vymezeny dle jejich skutečného charakteru, tedy zejména jako plochy lesní dle 15 vyhlášky 501/2006 Sb. (31) Jiných lokalit se tato změna nedotýká, nejsou zde tedy stanoveny ani jiné požadavky na rozvoj území celého městyse Frymburk. D. POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ (URBANISTICKOU KONCEPCI A KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY) d.1 požadavky na urbanistickou koncepci (32) em změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk nebudou původním územním plánem stanovené požadavky na urbanistickou koncepci nijak narušeny. Měněné území změny č. 6 je situováno mimo zastavěné území a dopo- 16 S t r á n k a

17 sud vymezené zastavitelné plochy, nicméně na ně navazuje. d.2 požadavky na koncepci uspořádání krajiny (33) Za základní požadavky na koncepci uspořádání krajiny je pro změnu č. 6 ÚPnSÚ Frymburk považováno: návrh bude v maximální možné míře chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel, koncepce uspořádání krajiny bude plněn respektovat vymezené plochy ÚSES regionální úrovně, upřesní je a vymezí ÚSES i na lokální úrovni, bude zohledněno existující, funkční a vymezené regionální biocentrum Pod Kalištěm (NKOD 1893) a regionální biokoridor Pod Kalištěm Čertova stěna, Luč (NKOD 55), základní požadavky na koncepci uspořádání krajiny budou převzaty z původního územního plánu sídelního útvaru Frymburk a ze změny č. 3 tohoto územního plánu, v návrhu změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk bude zohledněna blízkost Chráněné krajinné oblasti Šumava, ačkoliv svým vymezením nezasuje do řešeného území změny č. 6, v návrhu změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk bude zohledněna blízkost ptačí oblasti Šumava a EVL Šumava. plochy) pro zajištění komfortního provozu obou lyžařských areálů. Při návrhu počtu parkovacích míst bude vycházeno z podkladů společnosti Ateliér 8000 s.r.o. (kapacity uvažovaných vleků a očekávané počty lyžařů). (38) Vlastní koridory pro lanovky budou vymezeny jako plochy s funkčním využitím PLOCHY LESNÍ plochy rekreační lesní intenzivní s vyšším podílem sportovně rekreačních zařízení, nikoliv jako plochy dopravní. E. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY e.1 Dopravní infrastruktura (34) změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk bude respektovat záměry nadmístního významu dle ZÚR JČK, tedy záměr ŠED. změny vymezí podél břehu Lipna koridor pro tuto stavbu jako plochu s funkčním typem PLOCHY A KORIDORY SILNIČNÍ A ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY (D16) terminologicky souladně s vymezením typů funkčním ploch ve změně č. 3. (35) Dále bude respektována stávající silnice II/163 jako plocha s funkčním využitím PLOCHY SILNIČNÍ DO- PRAVY, stav, dle legendy ploch s rozdílným způsobem využití ve změně č. 3 ÚPnSÚ Frymburk. (36) změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk bude dále řešit komunikace potřebné pro zajištění dopravního napojení lyžařského areálu Kramolín Frymburk i malého lyžařského areálu Marta. Tyto plochy, primárně pro přístupové komunikace, budou řešeny jako plochy PLOCHY SILNIČNÍ DOPRAVY, návrh. (37) změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk bude dále řešit veškeré potřebné plochy pro dopravu v klidu (parkovací Obrázek 9: Výřez z Hlavního výkresu změny č. 3 ÚPnSÚ Lipensko - vymezení stávající silnice II/163 a záměru skupinového vodovodu Lipensko překryvnou funkcí a záměru Šumavských elektrických drah e.2 Technická infrastruktura (39) změny č. 6 ÚPnSÚ bude obsahovat vymezení záměru V8 pro skupinový vodovod Lipensko. Ten bude zanesen do návrhu změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk jako návrh plochy koridoru s funkčním využitím V8 KORI- DOR SKUPINOVÉHO VODOVODU LIPENSKO s využitím tzv. překryvné funkce, neboť záměr rozsáhlé liniové stavby bude vnesen do ploch s primárně jiným typem funkčního využití (obvykle plochy dopravní infrastruktury), viz výřez ze změny č. 3 ÚPnSÚ Frymburk nad textem. 17 S t r á n k a

18 (40) změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk stanoví koncepci technické infrastruktury obou lyžařských areálů, ale pouze v rovině rámcového koncepčního řešení bez nadbytečných detailů a podrobností neodpovídajících komplexnímu pojetí územního plánu. Budou vymezeny páteřní vodovodní řady pro zasněžování, stanoven systém zasněžování, umístěny příp. akumulační nádrže pro užitkovou vodu apod., ale nebudou stanovována místa jednotlivých sněžních děl, podrobné technické řešení, průměry armatur, apod. F. POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ (41) Na základě ÚAP OTP Český Krumlov ve znění 1. aktualizace z roku 2010 pro městys Frymburk byly, na základě dále uvedeného výkresu hodnot, identifikovány v tabulce č. 1 označené hodnoty v území. Pro hodnoty jsou stanoveny v téže tabulce následující požadavky na ochranu a rozvoje těchto hodnot. H02 H01 Obrázek 10: Výřez z Výkresu hodnot zpracované aktualizace ÚAP ORP Český Krumlov pro městys Frymburk, zdroj: webové stránky Městského úřadu Český Krumlov, Tabulka 1: Identifikované hodnoty v měněném území změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk, Identifikované problémy v měněném území změnou č. 4 ÚPnSÚ Frymburk, kde čísla témat jsou: 1 horninové prostředí a geologie, 2 vodní režim, 3 hygiena životního prostředí, 4 ochrana přírody a krajiny, 5 ZPF a PUPFL, 6 veřejná DI a TI, 7 sociodemografické podmínky, 8 bydlení, 9 rekreace, 10 hospodářské podmínky, zdroj: ÚAP podklady ORP Český Krumlov Té Identifikované hodnoty v měněném území Kód ma změny č. 4 ÚPnSÚ Frymburk 1 nebyly identifikovány - 2 nebyly identifikovány - 3 nebyly identifikovány - 4 nebyly identifikovány - 5 nebyly identifikovány - 6 nebyly identifikovány - 7 nebyly identifikovány - 8 Významný vyhlídkový bod respektovat jej při návrhu malého lyžařského areálu Marta, využít jeho potenciál např. jako místo pro rozhlednu nebo jiným vhodným způsobem H01 9 Místo významné události zakomponovat H02 existující vlek do návrhu malého lyžařského areálu Marta, příp. jej nahradit jiných vhodným řešením 10 nebyly identifikovány - G. POŽADAVKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ A ASANACE (42) Plochy veřejně prospěšných staveb (dále též jen VPS ) nebudou touto změnou č. 6 ÚPnSÚ Frymburk primárně nově navrhovány, jako VPS budou převzaty záměry doposud v územně plánovací dokumentaci městyse Frymburk vymezené a dále mohou být mezi VPS zahrnuty nové záměry dopravní a technické infrastruktury vymezené návrhem změny v souvislosti se zajištěním nezbytného provozu obou lyžařských areálů. (43) Jako veřejně prospěná opatření (dále též jen VPO ) budou ve výjimečném případě zahrnuty plochy pro navrhované nebo nefunkční prvky ÚSES, stávající a 18 S t r á n k a

19 funkční prvky ÚSES nebudou mezi VPO s možností vyvlastnění zahrnovány. (44) Mezi VPO mohou být dále zahrnuty plochy pro asanační zásahy, pokud návrh změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk nějaké specifikuje, zadání ani provedené průzkumy a rozbory nicméně žádné asanační plochy neidentifikovaly. (45) VPS a VPO bude, i v případě negativního vymezení, tedy nulové množiny těchto prvků, vyznačen v samostatném výkresu Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací v měřítku 1 : H. DALŠÍ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (NAPŘÍKLAD POŽADAVKY NA OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, CIVILNÍ OCHRANY, OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU, OCHRANY LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN, GEOLOGICKÉ STAVBY ÚZEMÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI A JINÝMI RIZIKOVÝMI PŘÍRODNÍMI JEVY) (46) změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk bude plně respektovat požadavky civilní ochrany k územnímu plánu dle 20 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, tj. vymezí na základě stanoviska dotčeného orgánu, pokud bude uplatněno k návrhu tohoto zadání změny, a v rozsahu předaných podkladů zapracuje do textové a grafické části územního plánu obce návrh ploch pro požadované potřeby ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, zón havarijního plánování, ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události, evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci, vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce, záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události, ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území, nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií. Nicméně zde takřka s jistotou nechá předpokládat, že v měněném území změnou č. 6 nebude navržen žádný z uvedených prvků ochrany obyvatelstva a žádný z uvedených se zde nyní nenachází. (47) V řešeném území se nenacházejí poddolovaná území, výhradní ložiska nerostů a dobývací prostory. (48) Řešené území se nenachází ve vyhlášeném záplavovým územím Q 100. (49) Odůvodnění návrhu bude obsahovat kap. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa strukturovanou přesně dle požadavků přílohy č. 3 vyhlášky 13/1994 Sb. Ministerstva životního prostředí, která upravuje některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, tedy s tím, že: vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk na zemědělský půdní fond se bude skládat z textové, tabulkové a grafické části, grafická část bude zpracována v samostatném výkresu, jehož podkladem bude mapa použitá pro hlavní výkres, rozsah a přesnost tohoto vyhodnocení a znázornění bude odpovídat podrobnosti změny územního plánu, tedy použitému měřítku 1 : 5 000, textová část bude dělena na tyto oddíly: (1) údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do zemědělského půdního fondu, údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje o zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do stupňů přednosti v ochraně, (2) údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační a závlahová zařízení apod.) a o jejich předpokládaném porušení, (3) údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o jejich předpokládaném porušení, (4) údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k zajištění ekologické stability krajiny a významných skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav a o jejich předpokládaném porušení a (5) odůvodnění vymezení dalších zastavitelných ploch podle 55 odst. (3) stavebního zákona, v území se nenachází dříve stanovený dobývací prostor, ustanovení vyhlášky 13/1994 Sb. týkající se tohoto jevu se tedy nepoužijí. 19 S t r á n k a

20 I. POŽADAVKY A POKYNY PRO ŘEŠENÍ HLAVNÍCH STŘETŮ ZÁJMŮ A PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ (50) Problémy k řešení jsou uvedeny v následující tabulce č. 2, obecně je ve všech případech uloženo projektantovi se jimi v návrhu změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk zaobírat a prověřit jejich řešení v podrobnosti, měřítku a určitosti územního plánu, konkrétní pokyny k jednotlivým identifikovaným problémům jsou uváděny v tabulce, kdy kód uvedeného problému odpovídá popisku v Problémovém výkresu, který je přílohou tohoto zadání a kdy zobrazení rozsahu ploch řazených mezi problémy je pouze orientační a výslovně není závazné pro finální řešení v návrhu pro společné jednání a v návrhu pro veřejné řízení a může být korigováno na základě požadavků dotčených orgánů, námitek vlastníků, připomínek veřejnosti nebo požadavků obce či sousedních obcí. P04 P02 P06 P07 P03 P05 P15 P10 P17 P01 P02 P12 P11 P16=P18 P09 P13 P14 P08 Obrázek 11: Výřez z Problémového výkresu zpracované aktualizace ÚAP ORP Český Krumlov pro městys Frymburk, zdroj: webové stránky Městského úřadu Český Krumlov, Tabulka 2: Identifikované problémy v měněném území změnou č. 4 ÚPnSÚ Frymburk, kde čísla témat jsou: 1 horninové prostředí a geologie, 2 vodní režim, 3 hygiena životního prostředí, 4 ochrana přírody a krajiny, 5 ZPF a PUPFL, 6 veřejná DI a TI, 7 sociodemografické podmínky, 8 bydlení, 9 rekreace, 10 hospodářské podmínky, zdroj: ÚAP podklady ORP Český Krumlov a vlastní doplňující průzkumy a rozbory spolu s podklady dodanými společností Ateliér 8000, s.r.o. Té Identifikované problémy v území Kód ma 1 nebyly identifikovány - 2 zdroj přírodní pitné vody P01 ochranné pásmo vodního zdroje II. a vnitřní P02 ochranné pásmo vodního zdroje II. a vnější P03 3 nebyly identifikovány - 4 střet měněného území a vymezené záměru P04 SR22 s regionálním biocentrem RBC 1893 Pod Kalištěm střet měněného území a vymezené záměru P05 SR22 s regionálním biokoridorem RBK 55 Pod Kalištěm Čertova stěna, Luč střet měněného území a vymezené záměru P06 SR22 s lokálním biocentrem v severní části měněného území střet měněného území a vymezené záměru SR22 s lokálním biokoridorem v severní části měněného území zajistit napojení vymezení lokálních biokoridorů na hranici správního území městyse Frymburk a obce Lipno nad Vltavou v jižní části měněného území změny č. 6 5 střet plochy s pozemky určenými k plnění funkce lesa 6 prověřit potřebnost vybudování navazující dopravní infrastruktury pro nástupní body na lanovky lyžařských areálů, navrhnout plochy pro dopravu v klidu s dostatečnou a provozu obou areálů odpovídají kapacitou parkovacích míst navrhnout systém zásobování vodou pro oba lyžařské areály vč. základní koncepce získávání vody pro zasněžování P07 P08 P09 P10 P11 20 S t r á n k a

21 respektovat návrh koridoru pro Šumavské elektrické dráhy dle nadřazené ÚPD a vymezit jak formou překryvné funkce s označením PLOCHY A KORIDORY SILNIČNÍ A ŽE- LEZNIČNÍ DOPRAVY (D16) v kontinuitě se zpracováním změny č. 3 ÚPnSÚ Frymburk respektovat a vymezit návrh koridoru pro skupinový vodovod Lipensko formou koridoru s funkčním využitím V8 KORIDOR SKUPI- NOVÉHO VODOVODU LIPENSKO s využitím tzv. překryvné funkce, opět v kontinuitě se zpracováním změny č. 3 ÚPnSÚ Frymburk respektovat stávající vedení VN vč. jeho ochranného pásma a řešit návrh lyžařského areálu Marta tak, aby nedošlo ke střetu ploch pro lyžování s tímto vedením 7 nebyly identifikovány, naopak vybudováním obou lyžařských areálů by mělo dojít ke zlepšení socioekonomických ukazatelů 8 zajistit odpovídajícím vymezením ploch pro lanovky a sjezdovky obou sjezdových areálů přiměřenou ochranu před hlukem a dalšími negativními projevy pro již existující plochy trvalého bydlení 9 vytvoření podmínek pro oba lyžařské areály (rozšíření lyžařského areálu Kramolín až k Frymburku a vymezení nového lyžařského areálu místního významu Marta v návaznosti na existující vlek) s možným velmi pozitivním dopadem na rozvoj cestovního ruchu v celé oblasti Lipenska vymezení nového lyžařského areálu místního významu Marta v návaznosti na existující vlek 10 vytvoření podmínek pro vznik velmi výrazného cíle CR s možným pozitivním dopadem na rozvoj cestovního ruchu v celé oblasti, s potenciálním zvýšením počtu návštěvníků Frymburku v počtu tisíců během celé zimní sezóny, vyrovnání letní a zimní špičky v rámci turistické sezóny, zvýšení počtu uživatelů služeb v sídle, možnost rozvoje a budování zařízení CR s vyšším standardem postavených na celoročním provozu a poskytování služeb nejen v měněném území změny č. 6 ale v celém Frymburku a jeho okolí. J. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY S OHLEDEM NA OBNOVU A ROZVOJ SÍDELNÍ STRUKTURY A POLOHU OBCE V ROZVOJOVÉ OBLASTI NEBO P12 P13 P14 - P15 P16 P17 P18 ROZVOJOVÉ OSE (51) Zastavitelné plochy a plochy přestavby budou vymezeny ve výkrese základního členění území v rozsahu ploch nutně potřebných pro vybudování technologické a logistického zázemí obou lyžařských areálů. Vlastní sjezdové trati ani lanové dráhy, resp. koridory pro ně, nebudou zahrnovány do zastavitelného území. Pro tyto plochy s funkčním využitím PLOCHY LESNÍ plochy rekreační lesní intenzivní s vyšším podílem sportovně rekreačních zařízení bude výslovně návrhem změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk povoleno umisťování staveb přímo souvisejících s provozem lanových drah a sjezdovek i v rámci nezastavěného území ve vazbě na ustanovení 18 odst. (5) stavebního zákona jako staveb, které zlepšují podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu. K. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ULOŽENO PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ (52) Nebude požadováno, nicméně v případě požadavku dotčeného orgánu nebo dohody mezi investorem a městysem Frymburk toto může být v návrhu změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk stanoveno. L. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, PRO KTERÉ BUDOU PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ STANOVENY REGULAČNÍM PLÁNEM (53) Nebude požadováno, nicméně v případě požadavku dotčeného orgánu nebo dohody mezi investorem a městysem Frymburk toto může být v návrhu změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk stanoveno. M. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, POKUD DOTČENÝ ORGÁN VE SVÉM STANOVISKU K NÁVRHU ZADÁNÍ UPLATNIL POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VYHODNOCENÍ Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEBO POKUD NEVYLOUČIL VÝZNAMNÝ VLIV NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU ČI PTAČÍ OBLAST (54) Zadání změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk je natolik určité, že zde není důvod, podle odborného názoru pořizovatele, pro aplikaci principu předběžné opatrnosti. Výslovně se ukládá projektantovi tímto zadáním, aby v návrhu nenavrhoval žádné řešení, které by mohlo mít významně ne- 21 S t r á n k a

22 gativní vliv na životní prostředí nebo na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy NATURA (55) Navíc změna č. 3 ÚPnSÚ Frymburk, která daleko šířeji vymezila plochy pro lyžařský areál Kramolín na území Frymburku, byla již podrobena hodnocení vlivů na ŽP podle přílohy stavebního zákona (tzv. SEA) a to s kladným výsledkem. Stejně tak byl záměr SR22 hodnocen z hlediska vlivů na ŽP v rámci nadřazené ÚPD a tento záměr byl v návrhu ZÚR vymezen v podrobnosti 1 : , v 10x menší podrobnosti, než je řešena změna č. 3 i č. 6, tedy opět šířeji, a i zde, v rámci procesu posouzení vlivů Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona, byl hodnocen s kladným výsledkem (viz schéma pod textem). Požadavek na další hodnocení by tedy byl min. duplicitní, záměr byl již dříve hodnocen. Proto se požadavek na hodnocení SEA nepředpokládá, jde o upřesnění již vymezeného a hodnoceného záměru. Nicméně kompetentním je zde k vydání stanoviska jen a pouze příslušný orgán životního prostředí, zde krajský úřad Jihočeského kraje, podle jehož stanoviska bude tento odstavec upraven. (56) Jak je patrno z obrázku pod textem na další straně, měněné území změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk nezasahuje ani netečuje žádnou s vymezených ptačích oblastí ani evropsky významných lokalit soustavy Natura. Nejblíže je ptačí oblast Šumava, tak říkajíc přes vodu, ale bez průniku s měněným územím změny č. 6. Totéž platí pro EVL Šumava. V již daleko větší vzdálenosti bez jakéhokoliv i je potenciálního vlivu jsou vymezeny EVL Planičský rybník Bobovec (severně), EVL Rašeliniště Kapličky (jižně od řešeného území změny) a EVL Čertova stěna Luč jihovýchodně od řešeného území změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk. (57) Pokud přes výše uvedené vznese dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání požadavek na posouzení ÚP z hlediska vlivů na životní prostředí, nebo pokud dotčený orgán nevyloučí významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast, bude požadováno vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území. Obrázek 12: Zmenšení ploch pro intenzivní rekreační využití oproti ZÚR JČK a změně č S t r á n k a

23 Obrázek 13: EVL a PO v okolí měněného území změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk N. PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU, VČETNĚ POŽADAVKŮ NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT (58) Vzhledem k určitosti a podrobnosti řešení tohoto zadání stanovující invariantní požadavky na řešení návrhu se zpracování konceptu nepředpokládá. I v případě, že by dotčenými orgány bylo vyžadováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle přílohy č. 5 vyhl. 500/2006 Sb. (včetně hodnocení SEA, Natura), bylo by toto vyhodnocení součástí odůvodnění až návrhu změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk, velká novela stavebního zákona, účinná od , kam proces pořízení změny směřuje, ostatně ani etapu konceptu nepředpokládá a nedovoluje. O. POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEJICH ODŮVODNĚNÍ S OHLEDEM NA CHARAKTER ÚZEMÍ A PROBLÉMY K ŘEŠENÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ o.1 Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk vč. stanovení měřítek výkresů (59) Textová část výrokové části návrhu změny č. 6 ÚPnSÚ Frymburk bude zpracovaná přesně a v rozsahu dle stavebního zákona včetně prováděcích vyhlášek, zejména dle jejich příloh, obsahující: 23 S t r á n k a

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k N Á V R H Pořizovatel: Schvalující orgán: Městský úřad Milevsko Zastupitelstvo obce Osek Zadání územního plánu Osek bylo schváleno zastupitelstvem obce Osek dne.usnesením

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÉ MÉSTO

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÉ MÉSTO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÉ MÉSTO Předložený k projednání Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY katastrální území Chrášťany u Týna nad Vltavou a Pašovice NÁVRH ZADÁNÍ BŘEZEN 2012 Návrh na pořízení: Obec Chrášťany Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, nám.

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2 Návrh Zadání Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starosta obce: Jaroslav Pavlíček Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Duben

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKA Uničov, leden 2009 1 Zadání je zpracované na základě rozhodnutí zastupitelstva

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zpracovaný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘEDNÍ VÝTOŇ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘEDNÍ VÝTOŇ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘEDNÍ VÝTOŇ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Projektant: Ing. arch. Štěpánka Ťukalová - UA PROJEKCE Autorizovaný architekt ČKA 01 151 Boleslavova 30, Č. Budějovice

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu Benešov

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu Benešov Návrh zadání změny č. 3 územního plánu Benešov Pořizovatel Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, úřad územního plánování Vyhotoveno Březen 2017 Pořizovatel spolupracuje s určeným zastupitelem.

Více

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou Vypracoval: Městský úřad Stráž nad Nežárkou a) úvod prosinec 2008 O pořízení změny č. 3 územního plánu sídelního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci rozvoje

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁN OBCE ČACHOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 Pořizovatel dle 6 odst. 2 Obecní úřad Čachovice s plněním ustanovení 24 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění Ing. Renata Perglerová s

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV OBEC BEDŘICHOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ZPRACOVATEL ZADÁNÍ: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ve spolupráci

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

NOVINY POD RALSKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVINY POD RALSKEM

NOVINY POD RALSKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVINY POD RALSKEM NOVINY POD RALSKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVINY POD RALSKEM POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD NOVINY POD RALSKEM Noviny pod Ralskem 116, 471 24 pošta Mimoň zastoupený Společností pořizovatelů (výjimka

Více

NOVINY POD RALSKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVINY POD RALSKEM

NOVINY POD RALSKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVINY POD RALSKEM NOVINY POD RALSKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVINY POD RALSKEM POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD NOVINY POD RALSKEM Noviny pod Ralskem 116, 471 24 pošta Mimoň zastoupený Společností pořizovatelů (výjimka

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

změna č. 1 územního plánu Vráto

změna č. 1 územního plánu Vráto změna č. 1 územního plánu Vráto zpracovaný v souladu s 47 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů stupeň dokumentace NÁVRH

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV A. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POPŘÍPADĚ Z DALŠÍCH ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH

Více

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Červen 2016 Úvod: Návrh zadání Změny č. 2

Více

ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY

ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY Obsah: a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b) požadavky na

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou

Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Předkládá pořizovatel: Městský úřad Libčice nad Vltavou náměstí Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou Ing. Roman Dědič v. r.

Více

ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽĎÁRNÁ

ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽĎÁRNÁ ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽĎÁRNÁ OKRES BLANSKO Zpracované na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a vyhlášky č. 500/2006 Sb. o

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁZ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁZ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ Městský úřad Moravské Budějovice Odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 36, 676 02 Moravské Budějovice --------------------------------------------------------------------------- ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ

Více

Zadání Změny č. 1 Územního plánu Chlumec nad Cidlinou - návrh

Zadání Změny č. 1 Územního plánu Chlumec nad Cidlinou - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změny č. 1 Územního plánu Chlumec nad Cidlinou - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ÚZEMNÍ PLÁN TROUBKY- ZDISLAVICE - ZMĚNA Č. 1 - P3-1 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Dle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí

Více

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE E NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy p č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín NÁVRH ZADÁNÍ Pořízení změny č. 2 Územního plánu obce (ÚPO) Úmonín bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Úmonín dne 6.9.2016 usnesením č. 89/2016. Obec Úmonín leží ve

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE 2010 2014 srpen 2014 pořizovatel: Městský úřad Dobříš, odbor výstavby, úřad územního plánování Úvod O vydání územního plánu obce Borotice rozhodlo zastupitelstvo

Více

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Dolní Sokolovec v uplynulém období

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Dolní Sokolovec v uplynulém období Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Dolní Sokolovec v uplynulém období Návrh určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice pořizovatel: Obec Skály září 2011 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace,

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV Pořizovatel Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, ve smyslu 6 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zpracoval

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Změny č. 5 územního plánu. sídelného útvaru. Kondrac

NÁVRH ZADÁNÍ. Změny č. 5 územního plánu. sídelného útvaru. Kondrac NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 5 územního plánu sídelného útvaru Kondrac k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Červenec

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH Zadání změny č. 1 územního plánu Sušice určený k projednání v souladu s ust. 55 odst. 2, tj. přiměřeně podle ust. 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE Zpracování změny č.1 ÚPO Rebešovice bylo zadáno firmě Urbanistické středisko Brno, spol.s.r.o., Ing.arch.Emilu Přikrylovi. Pořizovatelem

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HŘEBEČ. pro projednání podle 47 stavebního zákona

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HŘEBEČ. pro projednání podle 47 stavebního zákona NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HŘEBEČ pro projednání podle 47 stavebního zákona POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD HŘEBEČ SRPEN 2012 O pořízení změny č. 3 ÚPO Hřebeč rozhodlo zastupitelstvo obce dne 28.6.2012

Více

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Bezděkov nad Metují Městský úřad Náchod Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV březen 2014 POŘIZOVATEL - OÚ ONDŘEJOV OBJEDNATEL: Obec Ondřejov zastoupená starostou RNDr. Martinem Macháčkem Choceradská 62, 251 65 Ondřejov určený zastupitel:

Více

KOROZLUKY s OSADOU SEDLEC

KOROZLUKY s OSADOU SEDLEC KOROZLUKY s OSADOU SEDLEC II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č.2 1. TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL: OBEC KOROZLUKY POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU PROJEKTANT: ING. ARCH. JAN HASÍK MOST 01/2014 1 Širší vztahy

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/

Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STATENICE Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č. 3 ÚPSÚ STATENICE Strana 1 (celkem 9) OBSAH: I. ÚVODNÍ ČÁST 3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 b) ROZHODNUTÍ

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MÁSLOJEDY

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MÁSLOJEDY ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MÁSLOJEDY za období 2010 2014 dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÁ VES

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÁ VES NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÁ VES Květen 2011 Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, ing.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV - ODŮVODNĚNÍ DUBEN 2015 2 OBSAH: a) postup při pořízení územního plánu... 4 b) soulad návrhu územního

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období (Návrh určený k projednání)

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období (Návrh určený k projednání) ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období 2008 2013 (Návrh určený k projednání) Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování (dále jen pořizovatel ), jako úřad územního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

ZADÁNÍ 65. ZMĚNY. POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad. oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1

ZADÁNÍ 65. ZMĚNY. POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad. oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ZADÁNÍ 65. ZMĚNY ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBEREC Strategická změna Zoologická zahrada Liberec POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad. oddělení územního plánování

Více

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Kruh Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová část

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE URBANICE k. ú. Urbanice u Praskačky

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE URBANICE k. ú. Urbanice u Praskačky ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE URBANICE k. ú. Urbanice u Praskačky Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE duben 2016 Z A D Á N Í

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE duben 2016 Z A D Á N Í Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE MĚSTO JILEMNICE Datum schválení zastupitelstvem obce : Číslo usnesení, jméno zástupce stat. orgánu:.. Podpis, razítko POŘIZOVATEL Městský úřad Jilemnice,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE

NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE Vypracoval: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, za technické pomoci USB, spol. s r.o., Příkop 8, Brno. srpen 2015 Projednáno

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Svratouch

Zpráva o uplatňování Územního plánu Svratouch Zpráva o uplatňování Územního plánu Svratouch za období 9/2010-8/2014 návrh určený k projednání s dotčenými orgány, Krajským úřadem Pardubického kraje, sousedními obcemi a veřejností dle ustanovení 55

Více

Návrh zadání změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou

Návrh zadání změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Návrh zadání změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Předkládá pořizovatel: Městský úřad Libčice nad Vltavou náměstí Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou Ing. Roman Dědič v. r.

Více