TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003"

Transkript

1 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých domov zdarma. Pichystali jsme pro Vás také novou rubriku - recepty. Tšíme se, že budete do této rubriky pispívat a pedávat tak Vaše kulináské zkušenosti dalším. Chtli bychom podkovat všem, kteí v hojném množství pispli do tohoto ísla. Pro asté dotazy jsme jako pílohu aktuáln zaadili pracovní dobu rzných institucí. Na slíbené jízdní ády autobus a vlak se mžete tšit v píštím ísle, které vyjde v polovin ervna. Závrem Vám pejeme klidné prožití svátk velikononích, jarní pohodu a dtem bohatou pomlázku. Kulturní komise

2 Informace ze zasedání zastupitelstva Uvádíme nejvýznanjší body z jednání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce schválilo: Zprávu o dokladové inventue k Smlouvu o spolupráci mezi ZŠ Telnice a ZŠ Žatany v oblasti zajištní základního vzdlání. Licenní smlouvu o veejném provozování hudebních dl s OSA Brno. Závrený úet hospodaení obce v roce 2002 s výrokem "bez výhrad". Závrenou zprávou auditora Bohemia Audit s.r.o. ze dne o pezkoumání hospodaení obce Telnice za rok 2002 s výrokem "bez výhrad". Opatení na odstranní závad vyplývajících z dopisu vedení úetní jednotky vypracovaného auditorem Bohemia Audit s.r.o. Brno. Zprávu o erpání rozpotu obce Telnice v I. tvrtletí roku Umístní reklamního panelu firmy Technik centrum Hostrádky - Rešov na pozemku p v k.ú. Telnice. Nabídku spolenosti SITA Moravia a.s. na sbr, svoz a odstranní starých ledniek, televizor, rádií a pneumatik. Poplatek za 1 kus ledniky byl schválen ve výši 100,- K. Poplatek za umístní inzerátu v Telnickém zpravodaji a v infokanálu po dobu jednoho msíce ve výši 100,- K pro obany s trvalým bydlištm v obci a 200,- K pro ostatní. Položení kytice k pomníku padlých ve II. svtové válce u píležitosti osvobození naší obce dne Zakoupení 7 ks pileb a 1 ks rozdlovae na soutže pro Dobrovolný svaz hasi Telnice. Zakoupení sportovních hadic pro družstvo DSH Telnice ve výši do 5.000,- K. Úhradu lenského píspvku obecn prospšné spolenosti Mohyla míru - Austerlitz, o.p.s. za rok 2002 ve výši 1,- K na obyvatele a za rok 2003 ve výši 3,- K na obyvatele. Pevod finanní ástky ve výši ,- K a ,- K píspvkové organizaci Základní škola Telnice na úhradu plateb v msíci kvtnu Bezplatné využívání obecního asfaltového házenkáského hišt Tlocvinou jednotou Sokol Telnice. Finanní píspvek na Den dtí Tlocviné jednot Sokol Telnice ve výši 1.000,- K. Zakoupení cen ve výši 1.000,- K pro turnaj starších pán v házené (Memoriál Ludvíka Lattenberga, Ludvíka Popely a Zdeka Strakatého) dne 24. kvtna Zastupitelstvo obce projednávalo: Pipomínky dotených orgán státní správy k akci "Úprava chodník a místních komunikací v obci Telnice". Do projektové dokumentace bylo nutno zapracovat pipomínky Dopravní policie, Odboru životního prostedí MÚ Šlapanice, Oddlení památkové pée MÚ Šlapanice, Hasiského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Povodí Moravy atd. Opravu západní ásti hbitovní zdi, která je v souasné dob realizována. Možnost napouštní bazén s obecního vodovodu, napouštní bazén bude provádt VAS, a.s., provoz Židlochovice. Na základ požadavku Pozemkového úadu Brno - venkov bylo nutno provést doplnní podklad k žádosti o provedení komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Telnice. 2

3 Obec obdržela: Informaci JME a.s. o možnosti využívat zákaznickou linku a linku pro poruchovou službu , která má nepetržitý provoz. Informaci Vodárenské a.s., divize Brno - venkov o fakturaci vodného a stoného v obci. Škola v pírod Ve dnech kvtna letošního roku se zúastnili žáci naší ZŠ školy v pírod v krásném prostedí eskomoravské vysoiny. Týden v penzionu Horník ve Tech Studních u Nového Msta na Morav prožili spolen s prváky z Mnína. ekalo je poznávání jarní pírody, lesa a okolí rybníka. Zahráli si adu her, soutží a samozejm nechybl ani táborák a diskotéka. Víme, že se dtem pobyt líbil a že jsme udlali též nco pro jejich zdraví.celá tato akce by se ale neobešla bez pomoci obecního úadu, který pispl škole na dopravu a pobyt zdravotníka. Podkování patí též paní Jenišové - Smíšené zboží a paní Sobotkové - cukrárna Šatlava za sponzorské dárky v podob sladkostí pro dti a za kvalitní a rychlou dopravu panu Hrdlikovi. Doufáme, že tuto akci uskuteníme i v píštím školním roce. Ten letošní však pomalu koní a tak bych chtla touto cestou podkovat tm, kteí jakýmkoli zpsobem se školou spolupracovali a popát dtem, jejich rodim a všem svým kolegm hezké prázdniny a píjemnou dovolenou. Mgr. Leona Bímová, editelka školy Stalo se Soutž hasi v požárním sportu Dne 17. kvtna 2003 se družstvo hasi zúastnilo soutže I. kola (okrsku) v požárním sportu (PS) v Žatanech. Soutžní družstvo ve složení: Vymazal Oldich, Jochman Aleš, Kukla Zdenek, Sklená Petr, Sklená Jií, Padalík Roman a Smetana Richard obsadilo ve štafet 4 x 100 m a požárním útoku krásné 3 místo ze 12 zúastnných mužstev. Postoupili jsme s družstvy Nesvailky a Moutnic do II. kola (okresního) PS. Tato soutž probhla 24. kvtna 2003 v Písnoticích. I zde jsme se umístili na výborném 5. míst ze 7 družstev. I když nemáme možnost trénovat na pekážkách (domeek, okno, kladina a bariéra 2 m) takového úspchu v PS jsme jako sbor ješt nikdy nedosáhli. Jako rozhodí nás zastoupili Partyka Jan a Vymazalová Eva. Proto dík všem lenm kteí výborn reprezentovali náš sbor i obec. Vymazalová Eva, jednatelka SDH Telnice 3

4 Volejbalový turnaj V sobotu 17.kvtna probhl v areálu TJ Sokol Telnice již tradiní turnaj v odbíjené za úasti družstev místních organizací.turnaje se zúastnilo 7 družstev. Díky pknému poasí prožili všichni úastníci píjemný den plný sportu, zakonený nemén píjemným posezením. Výsledky: 1. Žraloci (volejbalový klub Telnice) 2. Spiriti (hosté z Prahy) 3. Sokoli 4. Orli 5. Sport team (volejbalový klub Telnice) 6. Lokomotiva (pátelé z nádražní tvrti) 7. Supi Svátek matek 11. kvtna jsme na orlovn oslavili Svátek matek. Dti z mateské školky si pro maminky pipravily básniky a písniky. Prváci zatanili s míi a teáci zahráli pohádku Jak šlo vejce do svta. Se svou troškou pisply i dti z pípravky TK Orel Telnice a tanení pár Ivo Langer s Amálkou Krejí. Maminky mly urit radost i z páníek, které vyrobily dti z družiny. Den dtí Jií Hrazdíra Svj svátek letos jako i v dívjších letech oslavily dti na sportovním dopoledni, které pro n spolen pipravili lenové TJ SOKOL Telnice a ORLA jednoty Telnice v sobotu 31. kvtna. Tentokrát bylo pipraveno pro dti jedenáct disciplín, které byly rozmístny v areálu sokolovny a na trase kolem Zlatého potoka. Úast byla výborná (asi 80 dtí) a poasí nám také pálo. Mezi disciplínami se objevily ruské kuželky, pelézání po lan, penášení pingpongových mík, ale i nauná Kimova hra, i soutžení ve zdravotní pomoci. Nechyblo ani oblíbené oberstvovací stanovišt s párkem v rohlíku a limonádou. Všechny výkony se poctiv zapisovaly a po vyhodnocení budou vyvšeny na nástnkách spolu s fotografiemi. Na závr patí podkování všem, kdo se na píprav a prbhu jakkoli podíleli. Letos to byly také sami dti, které se starali o nkterá stanovišt a pípravy. Tak všechno nejlepší milé dti. Ladislav Šustr ml. 4

5 Pozvánka TELNICKÉ HODY V pátek 20. ervna v poádají obané dolního konce v prostoru u rybníka I. telnické country hody. K tanci i poslechu hraje skupina "Paradox" z Tuan. eká Vás bohaté oberstvení vetn nápoj, bar za myslivnou. Vstupné 50,- K. V sobotu 21. ervna od na námstí vystoupí Velehradská cimbálová muzika, nebude chybt i lidový vyprav. V sobotu 21. ervna od se bude na Sokolovn konat pedhodová zábava. K tanci a poslechu hraje skupina Modul. V nedli 22. ervna od probhne tradiní prvod stárk obcí. Poté následují taneky dtí, eskoslovenská beseda a eská beseda na Sokolovn. Hraje hudba pana Perovského. V nedli 22. ervna od hodová zábava na Sokolovn. K tanci a poslechu hraje skupina Bonapart I. Rzné V tchto dnech se dožívá krásného životního jubilea naše sestra, cviitelka MUDr. Jarmila Matjková. K tomuto výroí hodn zdraví a nadále neutuchající sportovní elán. Se srdeným podkováním za vše co pro nás již udlala a dlá pejí cvienky. Pknou dovolenou všem a v záí se sejdeme opt, zveme ostatní ženy, které si chtjí pijít zacviit. Se Sokolským pozdravem Nazdar 5

6 Významná životní jubilea našich spoluoban ervenec Antonín Sekanina Josef ech Marta Mrkvicová Srpen Ladislav Koalník Vra Hanáková Jan Ryšavý Klára Kuklová Záí Eliška Vlasáková Reklama VENKOV - nové pojištní majetku oban Pojišovna KOOPERATIVA a.s. nabízí výhodné pojištní majetku (dm, domácnost, hospodáské budovy) v malých obcích. Zajímavostí je: 1. možnost pipojištní odpovdnosti z chovu koní a skotu 2. sleva za oplocený pozemek a hlídacího psa 3. sleva 150,- K na prvním pojistném Další výhodné pojištní v rámci bonusového programu nap.: 1. úrazové pojištní - roní platba 777,- K 2. roní karta léebných výloh do zahranií - 600,- K Životní a dchodové pojištní s možností daového odpotu a další druhy pojištní si mžete sjednat na adrese: Zdenka Cenková Brnnská 180, Telnice mobil Telnický zpravodaj vydává kulturní komise ve složení - Jan Ryšavý, Ing. Iva Koalníková, Mgr. Leona Bímová, Mgr. Bohumila Hrazdírová, Ludmila Burková. Píspvky do píštího ísla mžete odevzdávat lenm kulturní komise do 31. srpna Textové a grafické zpracování zpravodaje: Ing. Iva Koalníková. Jazyková úprava: Mgr. Leona Bímová. 6

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika. Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.3 prosinec 2003 Vážení obané. Poslední letošní íslo zpravodaje dostáváte

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái,

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái, dovolte, abych v tomto úvodním ísle nového roníku Zpravodaje popál Vám úspšný vstup do roku 2007, pedevším pevné zdraví a mnoho úspch a štstí v osobním život. Pál bych si, abychom v tomto roce dokázali

Více

. 1. Informa ní tvrtletník Obecního ú adu Ptení. 1. zasedání ZO Ptení 28.ledna 2010. 2.zasedání ZO Ptení 31. b ezna 2010

. 1. Informa ní tvrtletník Obecního ú adu Ptení. 1. zasedání ZO Ptení 28.ledna 2010. 2.zasedání ZO Ptení 31. b ezna 2010 Informa ní tvrtletník Obecního ú adu Ptení B ezen 2010. 1 1. zasedání ZO Ptení 28.ledna 2010 2.zasedání ZO Ptení 31. b ezna 2010 A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na v domí: A) Zastupitelstvo obce bere

Více

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 - 1 - Z obsahu: Informace z obecního úadu 3 Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4 Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 Místní program obnovy venkova obce eské Hemanice na období 2007 2013 aktualizace.

Více

Záí 2007. Vydává Obecní úad v Javorníku

Záí 2007. Vydává Obecní úad v Javorníku Záí 2007 Vydává Obecní úad v Javorníku z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 4/2007. Toto íslo vyšlo v záí 2007. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne

Více

Zpravodaj m styse Krucemburk 2/2007

Zpravodaj m styse Krucemburk 2/2007 DOMOV Zpravodaj mstyse Krucemburk 2/2007 DEN MATEK NA SOKOLOVN VE VELKÉM STYLU V nedli 13. kvtna se v místní sokolovn poádal ke Dni matek velkolepý den. Pro své maminky zde vystoupily dti z mateské školky,

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Msíc lásky. Pojte s námi

Msíc lásky. Pojte s námi Msíc lásky Ano, je to tak. Pinejmenším od dob Karla Hynka Máchy, který to oficiáln napsal ve svém díle Máj. Dodnes se pod jeho sochou v Praze na Petín scházejí páreky zamilovaných. Myslím si, že láska

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil.

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil. !"# Kandidátky starých známých, jiné plné nových jmen, pro nkoho nová éra, pro druhé zas špatný den. Zane doba dkování, po ramenou plácání, jedny eká odpoinek, ty druhé - snad dlání. Z.S. Vážení spoluobané,

Více

2/09. Historická událost Rybá ského spolku Struha ov VÝLOV HLIN NÉHO RYBNÍKA. Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.struharov.

2/09. Historická událost Rybá ského spolku Struha ov VÝLOV HLIN NÉHO RYBNÍKA. Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.struharov. Obecní úad Struhaov * Mnichovická 79 * www.struharov.cz - /9 Toto íslo vyšlo. íjna Vážení a milí, Snad nám dokážete odpustit, že naše noviny mají letos trochu zpoždní. Ve víru ešení velkých projekt, je

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014 Srpen 2005 1. + 8. + 15. + 22. srpna Za poznáním NP Bavorský les Tématická vycházka do nmeckého NP Bavorský les. Informace o aktuální trase 3 dny ped vycházkou na uvedeném telefonním ísle 10 km. Sraz:

Více

íslo 4, roník 17, duben 2011

íslo 4, roník 17, duben 2011 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 2. 5. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 4, roník 17, duben 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 28. 4. 2011 Zastupitelstvo schválilo:

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 2009 ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 1 2 Komunitní stedisko KONTAKT Obsah 1. Základní údaje organizaci. 5 1.1. Vymezení hlavní innosti. 5 1.2. Prostory využívané a svené do pée organizace... 6 1.3. lenní organizace

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

SLOVO STAROSTY AKTUALITY

SLOVO STAROSTY AKTUALITY SLOVO STAROSTY Vážení obané, chtl bych Vás informovat o nejzávažnjších problémech, které eší naše obec. V prvé ad je to znovuotevení školy. V souasné dob je stav následující: Zastupitelstvo obce odvolalo

Více

ÚNOR 2009. Cena 5,- K

ÚNOR 2009. Cena 5,- K ÚNOR 2009 Cena 5,- K Z obsahu : - Slovo starostky, Informace OÚ - Tíkrálová sbírka v Tršicích - Základní škola Tršice - Z historie (Deník Otty Wolfa) - Napsali ped tiašedesáti roky - Pozvánky, Inzerce

Více

Czech Point: doklady na jednom míst

Czech Point: doklady na jednom míst Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI V Motyčíně, který dnes se sousedními Hnidousy tvoří kladenskou čtvrť Švermov,

Více

Csibriová. Foto: Ji í Novotný- Fotoateliér NovotnyART, Rychnov nad Kn žnou.

Csibriová. Foto: Ji í Novotný- Fotoateliér NovotnyART, Rychnov nad Kn žnou. Csibriová Foto: Jií Novotný- Fotoateliér NovotnyART, Rychnov nad Knžnou. 1 /2013 Obanskésdružení ZAVENKOV,o.s.,aZŠaMŠ SynkovSlemeno Vászvounaakci * ve 13.00 h velikononí jarmark prodej velikononích výrobk,drobnýchdárkapochutin;

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2009/2010 ást I. Základní charakteristika školy a) Základní údaje o škole Název školy

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 90/2008

Více