Britská právní úprava a praxe sociálních služeb jako inspirace pro Českou republiku?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Britská právní úprava a praxe sociálních služeb jako inspirace pro Českou republiku?"

Transkript

1 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2004 KRISTINA KOLDINSKÁ Britská právní úprava a praxe sociálních služeb jako inspirace pro Českou republiku? Česká legislativa se již mnoho let snaží přijmout novou právní úpravu sociální pomoci. Jeden z posledních návrhů sociální pomoci je silně inspirován britským modelem sociálních služeb, a ač nepřijat, je to poslední, co je ve skutečnosti v současné době na stole (Jabůrková, Mátl 2000). Česká republika má dlouhou tradici sociálního zabezpečení i sociálních služeb. Současná právní úprava je však stále kritizována pro svou zastaralost a v podstatě odpovídá ještě požadavkům i ekonomickým podmínkám minulého režimu. Současný model tedy vyžaduje zásadní změnu, která byla již učiněna ve všech ostatních subsystémech sociálního zabezpečení. Přitom je jasné, že europeizace a globalizace současného světa znamenají nové výzvy pro českou právní úpravu, která již nadále nemůže vystačit pouze s vlastní, byť bohatou tradicí. Tento článek se chce pokusit odpovědět na otázku, do jaké míry je britská zkušenost relevantní pro Českou republiku. Odpověď je třeba hledat v porovnání historického i současného vývoje obou systémů sociálního zabezpečení, jakož i v porovnání současných zkušeností a perspektiv obou zemí. Snahou je zkoumat historické a systematické podobnosti mezi britským a českým systémem sociálních služeb, stejně jako identifikovat rozdíly v pojetí a implementaci obou systémů. Terminologie Především je třeba vysvětlit některé základní pojmy, bez kterých se v tomto článku nelze obejít. V obou zemích jsou totiž sociální služby pojaty rozdílně. Ve Spojeném království se pod pojem sociální služby subsumují rovněž některé peněžité dávky. Sociální služby zde tradičně zahrnují poměrně široké spektrum nástrojů sociální politiky od neformální pomoci v rodinách a místních komunitách až po státní sociální dávky. Sociální služby jsou určeny dětem a jejich rodinám, postiženým dětem i dospělým, seniorům, lidem s mentálními poruchami, osobám závislým na drogách a alkoholu, jakož i lidem nakaženým virem HIV. Pod pojmem sociální služby se v Británii rozumí rovněž vzdělání, zdravotnické služby, služby podporující zaměstnanost, bydlení a sociální zabezpečení a péči pro mladé vězně (Mitchel 1998). Tyto služby rovněž zahrnují dávky a příspěvky posky- APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

2 tované výše zmíněným skupinám. Toto pojetí podobně používá OECD, která definuje sociální pomoc jako příjmově testované finanční nebo věcné dávky, jejichž podmínky pro vznik nároku konstituují jejich adresnost a jsou tedy poskytovány jen určitým jedincům či domácnostem, žijícím pod hranicí určitého příjmu (OECD 1998). Sociální pomoc tedy, podle OECD, zahrnuje i rodinné dávky. Sociální služby, jež jsou předmětem zkoumání tohoto pojednání, přitom tvoří nedílnou součást sociální pomoci; zpravidla je jim připisována role nástroje systému sociální pomoci. V České republice je pojem sociálních služeb vnímán v užším smyslu slova: poskytovat službu znamená vyvinout fyzickou aktivitu ve prospěch druhého, jejímž účelem je mu sloužit. Tyto služby jsou poskytovány za účelem ochrany osob před sociálním vyloučením (Koldinská 2001a). Takto pojaté sociální služby jsou vnímány jako odlišné od sociálních peněžitých dávek či příspěvků. Česká teorie sociální politiky vytváří tedy poměrně ostrý rozdíl mezi službou a finanční dávkou. Neexistuje žádná sociální služba, která by mohla být poskytnuta ve formě peněžní dávky. 1) Služby jsou poskytovány v rámci systému sociální pomoci, jenž je v české právní úpravě dosud označován pojmem sociální péče. V následujícím textu budou pojmy sociální pomoc a sociální služba používány v českém pojetí. Historie dva různé původy, dva různé cíle Máme-li objektivně zkoumat odlišnosti i styčné body obou systémů sociálních služeb, je třeba nejdříve provést alespoň skromnou analýzu historického vývoje obou systémů, jež může pomoci odpovědět na otázku, zda mají oba systémy alespoň podobné historické kořeny. Původ sociálního zabezpečení v Anglii Masivní pauperizace začala v Anglii v 15. a 16. století. Chudí rolníci byli vyháněni ze svých pozemků a byli nuceni učinit prostor ovčím farmám. Vyhnaní farmáři tak byli nuceni účastnit se na trhu práce (Tomeš 2001). Už neměli žádnou sociální podporu, protože za vlády Jindřicha VIII. byly zrušeny kláštery a stát neorganizoval žádnou pomoc pro chudé (Churchill 1956). Existovalo jen několik řádů a farností, které poskytovaly minimální příjem. 2) Právní úprava sociálního zabezpečení se vyvinula jako chudinské zákonodárství, jehož cílem bylo čelit rostoucí masové chudobě, která ohrožovala sociální stabilitu ve společnosti. Hlavním cílem začínajícího britského sociálního zákono- 1) Existuje nicméně mnoho textů přeložených z češtiny do angličtiny, jež pojmem sociální služby překládají jako social services, aniž by se přitom zohlednilo, že anglické vnímání tohoto pojmu je mnohem širší než česká verze. 2) Ve Spojeném království je tradičně velmi slabý vliv katolické církve. Tato skutečnost měla určité důsledky pro britskou sociální politiku. Stát musel velmi brzy čelit sociálním problémům společnosti, sociální zabezpečení nicméně garantovalo pouze životní minimum zaručující holé přežití. Více informací viz Hornsby-Smith APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2004

3 dárství tedy bylo garantovat adekvátní minimální příjem, zabezpečit lidi k přežití a učit je pracovat. První právní úpravy určené k podpoře chudých lidí byly přijímány ve městech, která vnímala velmi silně problém pauperizace. 3) V Británii neexistovala kultura kontinentálního pojetí obce. Feudální pánové uplatňovali svou moc v hrabstvích (counties), rolníci žili na svých farmách a nebyla potřeba sjednocovat se v komunitách a obcích. Místní správa byla zakládána zespoda a byla výsledkem toho, že centrální správa království neměla žádnou vlastní lokální správu (Vojáček, Schelle 1999). Města měla poměrně silnou pozici. První sociální zákony na státní úrovni byly přijímány za vlády královny Alžběty I., která si uvědomila potřebu řešení problémů chudiny jako nutnost pro udržení stability království. 4) Za její vlády byl přijat Chudinský zákon (1597). Po čtyřech letech, v roce 1601, byla přijata další právní norma, která zaručovala chudinskou péči financovanou z obecních daní. Právní úprava chudinství byla používána až do poloviny 19. století. Ke změnám nedošlo především proto, že šlechta podporovala stagnaci legislativy. V polovině 19. století lze zaznamenat reformu uskutečněnou po vzoru Benthama a jeho hesla laissez-faire. Tato politika si získala silnou pozici a byla podporována rovněž tehdejšími ekonomickými teoriemi, které kladly důraz na dlouhodobou neschopnost vlády změnit situaci chudých (Mays, Forder, Keidan 1975). V důsledku novelizace Chudinského zákona v roce 1834 byli stigmatizováni ti, kteří byli nahlíženi jako chudí. Ti, kteří byli schopni práce, byli podporováni pouze možností pracovat v tzv. pracovních domech (work-houses). Opravdové potřeby chudých lidí byly tedy přesunuty do závislosti na soukromé filantropii. Pozitivním důsledkem této politiky bylo posílení humanitárního cítění ve společnosti, jež předznamenalo silné postavení humanitárních sdružení v Británii ve 20. století. Na začátku 20. století přijala liberální vláda novou legislativu, ve které byla upravena opatření jako např. levné stravování pro chudé, zdravotní prohlídky pro školní děti, zdravotní pojištění a pojištění pro případ nezaměstnanosti, důchodové pojištění, péči o trestané atd. (Mays, Forder, Keidan 1975). Chudinský zákon byl zrušen ve 40. letech 20. století v souvislosti s přijetím Beveridgeova programu univerzálního sociálního zabezpečení dostupného všem, kteří ho potřebovali, bez ohledu na jejich příjem. 5) Výše sociálních dávek byla nicméně poměrně nízká a byla opět založena na garantovaném životním minimu. Vliv koncepce lorda Beveridge na sociální stát lze pozorovat dodnes na současné britské sociální politice, jakož i na konceptu mnohých evropských sociálních systémů (Hills, Ditch, Glennester 1994). 3) Na konci 80. let 15. století byl přijat první Status o žebrácích. viz Cloward a Fox-Piven ) Před tímto obdobím byly zákony týkající se chudých v podstatě jen represivní. Historie je později označila pojmem krvavé zákony, zejména proto, že vůči žebrákům a tulákům uplatňovaly jen represi. Tyto zákony byly přijímány v letech 1349, 1495, 1531, 1536 a Např. zákon z roku 1531 rozlišoval mezi práce schopnými a práce neschopnými. Pokud práce schopný nedovoleně žebral, byl krutě trestán. 5) Součástí Beveridgeova programu byly čtyři základní druhy sociálních služeb: vzdělání (Zákon o vzdělání, 1944), Národní zdravotní služba (Zákon o Národní zdravotní službě, 1946), Národní pojištění (Zákon o úrazovém pojištění, 1946) a rodinné dávky (Zákon o rodinných dávkách 1945). APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

4 Původ sociálního zabezpečení v České republice Jak známo, české země byly od 16. století součástí habsburské monarchie. Proto byl rozvoj sociálního zabezpečení na tomto území velmi silně ovlivněn německou a rakouskou sociální politikou. V rámci monarchie se od počátku objevuje velmi silný vliv katolické církve, která zejména prostřednictvím svých řádů zajišťovala zabezpečení pro nejchudší, a to v podstatě až do konce 18. století. V roce 1785, čtyři roky po zrušení nevolnictví, byla péče o chudé přenesena na šlechtu, která se z feudálních pánů proměnila v zaměstnavatele. Významnou roli však v této oblasti začaly sehrávat rovněž obce. Sedláci a rolníci nežili (jako v Anglii) na svých farmách, ale na vesnicích, odkud každý den vycházeli na své pole. V těchto vesnicích zakládali obce. Během staletí se vyvinulo tzv. domovské právo v určité obci. Toto právo v sobě zahrnovalo nejen právo na život na území obce, ale rovněž právo na péči v případě chudoby (Eichenhofer 1997). V českých zemích bylo domovské právo zakotveno v zákoně č. 105/1883, ř. z. a v zákoně č. 59/1868, čes. z. z., o chudinské péči. Obce byly povinny starat se o své chudé členy, kteří mohli nárokovat právo na pobyt na území obce a právo na chudinskou péči ze strany obce. Obce pak byly povinny poskytnout chudinskou dávku, jídlo a v případě potřeby rovněž přístřešek, či ústavní péči (Koldinská 2001a). Počty chudých narůstaly především díky průmyslové revoluci a také rostl vliv dělnických hnutí a rodících se odborů, jež nebyly zaměřeny jen na záruku minimálního příjmu, ale rovněž na záruku vyššího standardu sociální ochrany. Cílem sociálního zákonodárství zavedeného kancléřem Bismarckem a premiérem Taafem bylo proto zajistit důstojný průměrný příjem a náhradu příjmu v případě vzniku určitých sociálních událostí zapříčiňujících pracovní neschopnost. Sociální pojištění, které hraje v českém systému sociálního zabezpečení důležitou roli, bylo zavedeno jako nástroj k dosažení takového cíle. Až do první poloviny 20. století bylo tedy právo sociálního zabezpečení v českých zemích určeno především sociálním pojištěním a chudinskou péčí. Po roce 1948, kdy v tehdejším Československu převzala moc komunistická strana, následovalo sociální zabezpečení vzor sovětského modelu. V paternalistickém systému hrál stát roli zaměstnavatele i poskytovatele sociálního zabezpečení zároveň. Dosavadní zákony upravující sociální zabezpečení byly zrušeny a nahrazeny jinou právní úpravou, jež se stala nástrojem propagandy a která hlásala absenci chudoby v socialistickém Československu. Tento paternalistický model sociální péče nebyl z české právní úpravy dosud odstraněn, a to právě proto, že se již téměř deset let nedaří navrhnout reformu, jež by byla přijatelná pro všechny strany, a tudíž průchozí. Politické pojetí sociální pomoci ve Velké Británii a v České republice Vliv ideologie a politiky na koncipování sociálního státu však není záležitostí minulosti. Ba naopak, sociální politika a sociální reformy se stávají stále běžnější součástí volebních kampaní i volebních programů jednotlivých stran (George, Wilding 1994). Český a britský model politického a ideologického pojetí sociální pomoci se přitom poměrně výrazně liší. 62 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2004

5 Moderní britské sociální zabezpečení bylo silně ovlivněno liberální politikou konzervativců. I přesto, že po druhé světové válce přišli k moci labouristé a začali definovat nový sociální stát podle již zmíněné Beveridgeovy koncepce, britský sociální systém byl koncipován spíše jako minimální zabezpečení pro všechny. Sociální zabezpečení bylo více méně individuální odpovědností. Stát podporoval spíše vzdělání a zdravotní péči. Jediným systémem sociálního zabezpečení byl na dlouho dobu systém Národní péče (National Assistance), systém poskytující testované dávky, jenž je v současné době označován za velmi stigmatizující. Určité radikální změny sociální politiky přinesla významná politická změna 80. let nástup konzervativní strany vedené Margaret Thatcherovou k moci. Jedním z důležitých znaků tehdejší konzervativní sociální politiky byla privatizace bydlení a později i zavedení sociálního pojištění. 6) Mnoho liberálních, restriktivních reforem bylo uplatněno rovněž v národním zdravotním pojištění a v oblasti vzdělání. Účelem přitom byla podpora sociálního státu spíše pomocí rozvoje tržní ekonomiky a jejího růstu. Politické strany rovněž podporovaly myšlenku silné role rodiny a trhu ve vytvoření a podpoře ekonomického blahobytu jedince. 7) V rámci liberální reformy sociální pomoci byly zavedeny tzv. quasi-markets (zdánlivé trhy) liberální způsob financování sociální pomoci. V té samé době byl zaveden rovněž institut tzv. care-managera. V důsledku této politiky stát pouze kontroloval a financoval sociální zabezpečení a zcela se zbavil role poskytovatele sociální pomoci (Cochrane a Clarke 1993). Současná politika labouristů je založena na aktivaci a motivaci klientů sociální pomoci ve snaze je znovu integrovat do společnosti. Jako nástroje se k tomu používají tzv. daňové kredity, podpora vzdělávání, garance minimálního příjmu pro důchodce, lepší koncepce dlouhodobé péče, aktivační programy pro postižené atd. To vše je přitom doplňováno podporou ekonomické stability a rostoucími veřejnými rozpočty. 8) Labouristická strana rovněž přislíbila růst podpory těch, kteří pečují o potřebné osoby a zajištění péče o osoby, jež takovou péči potřebují. Současná koncepce sociální péče v České republice je naopak charakterizována zcela odlišnou ideologií a politickým pojetím. Sociální politika byla silně ovlivněna nejprve sociálně demokratickou ideologií, jež získala velmi silný vliv již v Rakousko-Uherské monarchii. 9) 6) Jedním z cílů konzervativců bylo: Podpora rodinného života prostřednictvím pomoci lidem stát se vlastníky svého bytu, zvýšení úrovně vzdělání jejich dětí, koncentrace sociálních služeb na efektivní podporu starých, nemocných, postižených a potřebných. Konzervativci se rovněž zaměřili na zajištění placených lůžek, kde je po nich poptávka, ukončení labouristického pronásledování soukromého zdravotnictví a znovuzavedení daňových úlev na zdravotní pojištění. Viz Conservative Manifesto ) V Manifestu konzervativců z roku 1987 vyhlásila konzervativní strana potřebu zajistit, aby důchodci měli určitý životní standard zajištěný pomocí státních dávek, své vlastní důchody a úspory; aby byla poskytnuta větší podpora rodinám s nízkými příjmy a zajištěn systém dávek pro postižené. V rámci těchto reforem bylo potřeba reformovat i dávky závislé na výši příjmu, které rostly v posledních 40 letech. Reformu je třeba vést především prostřednictvím individualizace sociální pomoci. 8) Viz Labour party program 9) Sociálně demokratičtí poslanci ovlivňovali poměrně silně politiku a legislativní proces v Říšské radě ve Vídni. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

6 Za první republiky měli sociální demokraté významný vliv na koncipování sociální politiky (Engliš 1916). Po oddělení od sociálních demokratů vznikla komunistická strana, jež po určitou dobu dál následovala sociálně demokratické ideály. Počínaje 50. lety však Československo bylo velmi silně připoutáno k Sovětskému svazu a přijalo rovněž jeho ideologii paternalistického sociálního zabezpečení. Systém sociální péče byl převeden zcela do kompetence státu a v 60. letech byla zrušena jakákoli možnost aktivity neziskových organizací v poskytování sociálních služeb. Občan se stal pasivním příjemcem projevů státní dobročinnosti. I přes pohnutou historii Československa ve druhé polovině 20. století bylo po sametové revoluci možné znovu stavět na demokratických principech první republiky a budovat nový systém sociálního zabezpečení. K reformě došlo ve všech oblastech sociálního zabezpečení, jediná oblast, které se reforma dosud v ČR nedotkla, je právě oblast sociální péče, což je s podivem především vzhledem k tomu, že sociální demokraté jsou u moci již druhé volební období. Současné charakteristiky sociální péče ve Velké Británii a v České republice společné znaky a odlišnosti Pro účely tohoto článku byly vybrány následující aspekty systému sociální péče v obou zemích, jež je třeba porovnat a pochopit: správa a řízení systému, financování systému a finanční toky, dohled a kontrola, role jedince jako klienta sociálních služeb. 1. Správa a řízení systému sociální péče V roce 1960 došlo ve Spojeném království k reformě sociální správy. Došlo ke sjednocení oddělení zdravotní péče (zodpovědných za různé aspekty sociální péče), sociálních oddělení (příslušných pro ústavní péči a pomoc starým a postiženým lidem) a oddělení péče o děti do oddělení sociální práce ve Skotsku a oddělení sociálních služeb v Anglii a Walesu. To znamenalo profesionalizaci sociální práce. Když byla vytvořena tato oddělení, bylo cílem koordinovat co nejvíce jejich aktivity se zdravotními službami. V 80. a 90. letech je možné opakovaně zaznamenat snahy o restrukturalizaci státní služby a sociální správy prostřednictvím jejich přetvoření v agentury, takže by bylo možné individuálně hodnotit jejich efektivitu. Zároveň bylo zavedeno řízení těchto agentur prostřednictvím managerů, kteří agentury provozovali na tržní bázi. Subjekty poskytující sociální služby mezi sebou začaly soutěžit na tzv. quasi markets, kde byly nuceny veřejné služby poskytovat s větší orientací na ekonomické aspekty. 10) Ještě dnes je sociální péče definovaná zákonem jako péče, kterou poskytuje stát občanům, kteří si nemohou zajistit vlastní péči vlastním přičiněním. Srov. 73 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení. 64 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2004

7 Zároveň tak došlo k oddělení kompetencí k přiznávání a následnému poskytování sociálních služeb. Bylo tak vytvořeno mnoho sociálních služeb s jasně definovanými kompetencemi. Oddělení sociální péče analyzují potřeby a vytvářejí plány poskytování sociálních služeb. Podle nich pak uzavírají smlouvy s poskytovateli sociálních služeb. Care manageři jsou odpovědní za rozdělení zdrojů a stanovení priorit. 11) Na úrovni veřejné správy neexistuje dvoupilířový systém správy sociálních služeb. Místní vláda, složena z rad hrabství a menších okrskových rad, spravuje systém sociálního zabezpečení. Ve městech jsou jen městské okrsky. Místní správní orgány už ale neposkytují sociální služby a více používají písemné smlouvy o poskytování sociálních služeb se subjekty činnými v soukromém či dobrovolnickém sektoru. Místní správní orgány mají důležitější roli než dříve, neboť v současné době regulují kvalitu služeb poskytovaných jak veřejnoprávními subjekty, tak soukromým sektorem a jsou rovněž povinny zřídit profesionální inspekci a tzv. registrační týmy k tomuto účelu. Veřejná správa je všeobecně velmi silně orientovaná na místní správu, jež spravuje poměrně velká území. Oddělení sociálních služeb jsou ale stále hlavním orgánem rozhodujícím o sociálních službách a je tu stále větší důraz položený na koordinaci spíše než na volbu a na trh. Někteří autoři tvrdí, že v současné době je možné pozorovat určitou míru chaosu a demoralizace v sektoru sociálních služeb (Spicker 2002). V České republice je nejvyšší autoritou zodpovědnou za sociální zabezpečení, v jehož rámci jsou upravené i sociální služby, Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vyplývá to ze zákonné úpravy, která předpokládá, že sociální péči organizuje stát. Ministerstvo nicméně v současné době především koordinuje a řídí oblast sociální péče. I přesto, že kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí jsou v současné době redukovány v podstatě pouze na rozhodování v některých věcech v řízení ve druhém stupni, paradoxně zůstalo ministerstvo, byť výjimečně, poskytovatelem sociálních služeb (zřizuje a spravuje stále 5 ústavů sociální péče). Těžiště poskytování sociálních služeb je v současné době na krajích a na obcích, jimž byly rozděleny kompetence dosud svěřené okresům (byly zrušeny v roce 2003). Kraje v oblasti sociálních služeb rozhodují jen v některých případech, např. pokud zřídí ústav sociální péče nebo pečovatelskou službu, rozhodují o přijetí či nepřijetí do ústavu či započetí poskytování pečovatelské služby. Ani obce nemají velké kompetence. Stejně jako kraje mohou podle platné právní úpravy poskytovat jen ústavní péči a pečovatelskou službu (Koldinská 2001b). V současné době v ČR není vybudována dostatečná síť poskytovatelů sociálních služeb a chybí spolupráce mezi místními správními orgány a soukromými poskytovateli sociálních služeb. Současná právní úprava k této spolupráci ani nestimuluje. Reforma veřejné správy předpokládá větší kompetence a odpovědnost obcí v oblasti sociálních služeb. Obce ale nejsou připraveny poskytovat sociální služby. Chybí kvalifikovaní sociální pracovníci i potřebné struktury i možnosti rozvoje poskytování sociální péče. Neexistuje ani kvalitní právní úprava poskytování sociální péče. V současné době poskytují většinu sociálních služeb neziskové organizace. Tyto organizace jsou zřizovány zpravidla jako občanská sdružení (podle zákona 11) Tato struktura správy sociální péče byla navrhována Griffithem v 80. letech a v podstatě akceptována, takže se podle ní řídí stávající systém správy sociální péče ve Spojeném Království. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

8 č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů), nebo jako obecně prospěšné společnosti (zákon č. 243/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech). Kromě toho mohou rovněž vznikat církevní právnické osoby, jejichž založení reguluje zákon č. 6/2002 Sb., o církvích. Všechny výše uvedené subjekty mohou být zřizovány pro nejrůznější účely vzdělávací, kulturní, sportovní apod. Neexistuje tedy žádná právní úprava, jež by speciálně stanovila pravidla zakládání a především kontrolu činnosti a financování subjektů zřizovaných pro účely poskytování sociálních služeb. Klient sociální služby nemá žádnou záruku, že mu bude poskytnuta skutečně kvalitní sociální služba, což je třeba považovat za velkou slabinu současného systému poskytování sociálních služeb nestátními poskytovateli. 2. Financování sociální péče V Británii se v současné době mluví o adresnosti dávek sociálního zabezpečení, včetně sociálních služeb, a to především z důvodu úsporných opatření, jež se musí přijímat. 12) Je to jeden z důvodů, proč ve Spojeném Království zůstala míra zdanění ve vztahu k HDP téměř nezměněná. Spolu s Řeckem je tak Británie zemí s nejnižším daňovým zatížením (Graf č. 1). Jiné země přerozdělují více, než Spojené království (Hirsch 1998) (Graf č. 2). Všeobecné údaje v sobě pochopitelně zahrnují rovněž financování sociálního zabezpečení. Graf č. 1: Míra daňového zatížení ve vybraných zemích OECD Švédsko Dánsko Francie 45 Německo Itálie UK Irsko USA Řecko 25 Japonsko ) Jinde v Evropě se současná diskuse nezaměřuje na řešení otázky sociálního státu, který má pomáhat chudým, ale zaměření současné sociální politiky se posouvá směrem k všeobecnému 66 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2004

9 Graf č. 2: Nerovnost a její snižování % Belgie Dánsko Itálie Švédsko Nizozemsko A B C Podíl domácností, jejichž příjmy kromě daňových úlev a sociálních dávek jsou nižší než polovina průměrného příjmu ve společnosti Podíl domácností, jejichž příjmy včetně daňových úlev a sociálních dávek jsou nižší než polovina průměrného příjmu ve společnosti Redukce způsobená daněmi a sociálními dávkami Španělsko Finsko UK V současné době má příjemce s nárokem na sociální službu nárok na finanční dávku, kterou má použít k nákupu potřebných sociálních služeb. Care manager sociální pracovník spravuje tyto finanční prostředky a navrhuje klientovi, jak je použít a jak získat co nejlepší služby za určitou částku. Rovněž informuje klienta o výši částky, za kterou může služby koupit. 13) V České republice je sociální zabezpečeni financováno ze státního rozpočtu a je poskytováno místními správními orgány nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí (již byly zmíněny některé rezidenční služby poskytované ministerstvem, které ale v současné době představují výjimku potvrzující pravidlo, že sociální služby jsou poskytovány na místní úrovni). Ministerstvo rovněž přiděluje dotace neziskovým organizacím, a to v rámci každoročního dotačního řízení (Koldinská 2002, Frič 2000). Jiné zdroje finančních prostředků na poskytování sociálních služeb získávají neziskové organizace od sponzorů, nebo formou úhrady klientů. Klient ve většině případů musí přispívat na financování své služby sociální péče, je-li mu poskytována místním správním orgánem, či ministerstvem. Konkrétní výše úhrady za sociální službu je požadována v podstatě na základě testu příjmu a majetku. 14) systému sociální ochrany, jenž nařizuje solidaritu mezi různými členy společnosti, bez ohledu na to, jak jsou individuálně zabezpečeni. 13) V této souvislosti je třeba zmínit velmi vážnou debatu o potřebě a oprávněnosti existence komerčně poskytovaných sociálních služeb. Někteří autoři tvrdí, že komerční podmínky by měly existovat pouze v komerčním sektoru poskytování sociálních služeb za plné úhrady ze strany klienta, jiní oponují, že určitá míra komercializace sociálních služeb by mohla mít pozitivní efekt a vytvořit konkurenční prostředí. (Munday 1996) 14) Test příjmu a majetku je upraven v zákoně č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti. Za sociálně potřebného se podle zákona považuje ten, jehož příjem nedosahuje životního minima a tato osoba není schopna si svůj příjem zvýšit např. použitím vlastního majetku, zejména však vlastní prací. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

10 Graf č. 3: Relace výdajů na sociální a zdravotní zabezpečení v % HDP nemoc/mateřství rodina B. zdrav. péče důchody A. soc. ochrana SZ ochrana 3. Kontrola a dohled Ve Velké Británii provádějí na národní úrovni dohled ministerstva Ministerstvo zdravotnictví (Department of Health) v Anglii a Úřad sociálního zabezpečení (Wealth Office) ve Walesu. V rámci obou těchto státních orgánů byl zřízen Inspektorát sociálních služeb. Tato ministerstva nevykonávají přímou kontrolu nad poskytováním sociálních služeb. Spíše tak činí místní správní orgány, jež jsou voleny a určitým způsobem mohou ovlivnit vlastní místní sociální politiku a místní priority (Mitchell 1998). Inspektorát sociálních služeb dohlíží především na kvalitu sociálních služeb poskytovaných nevládními organizacemi a na to, zda poskytovatelé sociálních služeb respektují standardy sociálních služeb, jež jsou závazné pro každého poskytovatele. 15) V České republice dosud není žádná garance kvality poskytování sociálních služeb, není tu tedy ani žádný dohled či kontroly zaměřené na kvalitu sociálních služeb. Jediným způsobem, jak může česká veřejná správa dohlížet na sociální služby, je případ, kdy poskytovatel dostal dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. Tato kontrola poskytování se však orientuje spíše na ekonomické aspekty poskytování sociálních služeb. 4. Postavení příjemce V současné době nabývá diskuse o postavení příjemce v oblasti sociální péče a zejména sociálních služeb, na významu. Existují tři základní pojetí postavení 15) Srov. Care Standards 2000, Chapter APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2004

11 příjemce. Může být vnímán jako klient (což se jeví jako překonaný termín), nebo jako zákazník, či dokonce jako spotřebitel (Sipilä 1996). Je-li příjemce sociální služby považován za klienta, nemá v podstatě žádnou možnost rozhodování o podobě své sociální služby, toto rozhodnutí je zcela na poskytovateli. Spotřebitel na druhé straně má velikou svobodu výběru typu služby a způsobu jejího poskytování. Střední cestou se jeví postavení zákazníka, který si může zvolit z různých nabídek různých poskytovatelů. Velká Británie se jeví jako země, kde příjemce sociální služby má spíše postavení zákazníka. Již během období konzervativní vlády nastal posun britské sociální politiky a pojímání postavení příjemce sociálního zabezpečení. Jeho předešlá pozice byla nahlížena jako postavení s nedostatkem svobody a plné povinností se podřídit rozhodnutí státu. Během 80. a 90. let byla role státu redukována k postavení financovatele a supervizora snad sociálními službami a občan dostal dostatek peněz na to, aby si sám zakoupil potřebné sociální služby (George a Taylor-Gooby 2000). V České republice je naproti tomu více akcentováno postavení příjemce jako klienta, s nedostatkem možnosti volby. Takové pojetí je zapříčiněné především skutečností, že systém sociální péče ještě nebyl reformován. České pojetí by tedy mělo být posunuto blíže k pojetí příjemce jako zákazníka (Loucká 1999). Závěr Shrneme-li společné a rozdílné znaky českého a britského systému sociální péče, je nabíledni, že je tu mnohem více podstatných odlišností, protože oba systémy se vyvinuly a existují v odlišném historickém, sociálním i politickém kontextu. Hlavní rozdíly lze spatřovat v následujícím: 1. Existují historicky odlišné priority a odlišné přístupy sociální péče v obou zemích. Zatímco v Británii se sociální služby vyvinuly jako pozdní výsledek sociálního vývoje a byly koncipovány pouze jako záruka sociálního minima, v ČR má sociální péče dlouhou tradici systému spravovaného obcemi, jež mají výrazné pravomoci a občan má historicky zakořeněné právo na dostatečnou a odpovídající sociální péči. Sociální péče se stala institucionalizovanou součástí místní politiky. Proto se zdá, že je poměrně těžké pro českou sociální politiku, aby našla skutečnou a správnou inspiraci v britském modelu sociální péče. 2. Současná sociální politika byla v obou zemích ovlivněna různými politickými pojetími. Zatímco česká sociální politika byla silně ovlivněna sociálně demokratickou ideologií a později komunistickou ideologií, anglická koncepce sociální politiky je podmíněna liberálně konzervativním pojetím. Čerpání inspirace z britského modelu bez hlubšího posouzení jeho ideologických a politických souvislostí může zapříčinit nebezpečnou chybu v koncipování české sociální politiky. 3. Veřejná správa v ČR je silně ovlivněna německým modelem sociálního zabezpečení, jenž je založen na zcela jiných základech než britský model veřejné správy. 4. Britský a český systém financování sociálního zabezpečení, jakož i stanovení finančních toků v této oblasti, se velmi silně liší jeden od druhého. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Sdružení subjektů Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. se sídlem Palackého 375/4, 128 01 Praha 2 a Národní centrum sociálních studií, o.p.s. se sídlem Na Moráni 4, 120 00 Praha 2 ANALÝZA VÝVOJE

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor práce: Barbora

Více

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace Renáta Halásková VÚPSV, v.v.i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

TYPY STÁTU BLAHOBYTU A ČESKÁ REPUBLIKA

TYPY STÁTU BLAHOBYTU A ČESKÁ REPUBLIKA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika TYPY STÁTU BLAHOBYTU A ČESKÁ REPUBLIKA The Models of Welfare State and Czech Republic Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Propopulační politika - ano či ne Sborník textů Jiřina Kocourková, Milan Kučera Marek Loužek, Ladislav Rabušic č. 21 / 2002 Propopulační politika - ano či ne Ekonomika,

Více

PODKLAD PRO KONCEPCI POLITIKY STÁTU VŮČI NNO DO ROKU 2020 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE JAKO KONKURENT NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM

PODKLAD PRO KONCEPCI POLITIKY STÁTU VŮČI NNO DO ROKU 2020 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE JAKO KONKURENT NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM PODKLAD PRO KONCEPCI POLITIKY STÁTU VŮČI NNO DO ROKU 2020 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE JAKO KONKURENT NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D. Centrum pro výzkum neziskového sektoru Ekonomicko-správní

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik Ústav veřejné správy a regionální politiky David Adamec Obor: Veřejná správa a regionální politika Sdružení obcí Hlučínska a jeho vliv na regionální

Více

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje A. Kroupa, J. Hála, R. Vašková, Z. Mansfeldová, P. Šimoník VÚPSV Praha 2004 Tato studie je 1. dílem

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití. Sylva Höhne

Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití. Sylva Höhne Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití Sylva Höhne VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo

Více

VZTAH STÁTU A NEZISKOVÉHO SEKTORU: TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V ČR

VZTAH STÁTU A NEZISKOVÉHO SEKTORU: TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa VZTAH STÁTU A NEZISKOVÉHO SEKTORU: TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V ČR Relationship between government

Více

Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí?

Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí? BACKGROUND PAPER Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí? Pracovní skupina Sociální a imigrační politika PROGRAM O ČESKÝCH ZÁJMECH V EVROPĚ PRO TALENTOVANÉ STUDENTY Autoři: Petra Beránková,

Více

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356 Volný čas mládeže společná šance pro Vojvodinu, Srbsko i Evropu - Vytvoření systému udržitelného rozvoje smysluplného využití volného času mládeže Srbska v prostředí otevřené Evropy. Analýza oblasti práce

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ

život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ ženy v pohybu mobilita mýty o mezinárodní migraci cizinci a cizinky v jazyce uprchlictví a gender

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Kvalita dalšího vzdělávání

Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: Kvalita dalšího vzdělávání Koncepční část Materiál pro analyticko koncepční studii IPN KONCEPT Jméno hlavního metodika: Mgr. Klára Bezděková Jména spolupracujících autorů: Mgr.

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více