Britská právní úprava a praxe sociálních služeb jako inspirace pro Českou republiku?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Britská právní úprava a praxe sociálních služeb jako inspirace pro Českou republiku?"

Transkript

1 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2004 KRISTINA KOLDINSKÁ Britská právní úprava a praxe sociálních služeb jako inspirace pro Českou republiku? Česká legislativa se již mnoho let snaží přijmout novou právní úpravu sociální pomoci. Jeden z posledních návrhů sociální pomoci je silně inspirován britským modelem sociálních služeb, a ač nepřijat, je to poslední, co je ve skutečnosti v současné době na stole (Jabůrková, Mátl 2000). Česká republika má dlouhou tradici sociálního zabezpečení i sociálních služeb. Současná právní úprava je však stále kritizována pro svou zastaralost a v podstatě odpovídá ještě požadavkům i ekonomickým podmínkám minulého režimu. Současný model tedy vyžaduje zásadní změnu, která byla již učiněna ve všech ostatních subsystémech sociálního zabezpečení. Přitom je jasné, že europeizace a globalizace současného světa znamenají nové výzvy pro českou právní úpravu, která již nadále nemůže vystačit pouze s vlastní, byť bohatou tradicí. Tento článek se chce pokusit odpovědět na otázku, do jaké míry je britská zkušenost relevantní pro Českou republiku. Odpověď je třeba hledat v porovnání historického i současného vývoje obou systémů sociálního zabezpečení, jakož i v porovnání současných zkušeností a perspektiv obou zemí. Snahou je zkoumat historické a systematické podobnosti mezi britským a českým systémem sociálních služeb, stejně jako identifikovat rozdíly v pojetí a implementaci obou systémů. Terminologie Především je třeba vysvětlit některé základní pojmy, bez kterých se v tomto článku nelze obejít. V obou zemích jsou totiž sociální služby pojaty rozdílně. Ve Spojeném království se pod pojem sociální služby subsumují rovněž některé peněžité dávky. Sociální služby zde tradičně zahrnují poměrně široké spektrum nástrojů sociální politiky od neformální pomoci v rodinách a místních komunitách až po státní sociální dávky. Sociální služby jsou určeny dětem a jejich rodinám, postiženým dětem i dospělým, seniorům, lidem s mentálními poruchami, osobám závislým na drogách a alkoholu, jakož i lidem nakaženým virem HIV. Pod pojmem sociální služby se v Británii rozumí rovněž vzdělání, zdravotnické služby, služby podporující zaměstnanost, bydlení a sociální zabezpečení a péči pro mladé vězně (Mitchel 1998). Tyto služby rovněž zahrnují dávky a příspěvky posky- APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

2 tované výše zmíněným skupinám. Toto pojetí podobně používá OECD, která definuje sociální pomoc jako příjmově testované finanční nebo věcné dávky, jejichž podmínky pro vznik nároku konstituují jejich adresnost a jsou tedy poskytovány jen určitým jedincům či domácnostem, žijícím pod hranicí určitého příjmu (OECD 1998). Sociální pomoc tedy, podle OECD, zahrnuje i rodinné dávky. Sociální služby, jež jsou předmětem zkoumání tohoto pojednání, přitom tvoří nedílnou součást sociální pomoci; zpravidla je jim připisována role nástroje systému sociální pomoci. V České republice je pojem sociálních služeb vnímán v užším smyslu slova: poskytovat službu znamená vyvinout fyzickou aktivitu ve prospěch druhého, jejímž účelem je mu sloužit. Tyto služby jsou poskytovány za účelem ochrany osob před sociálním vyloučením (Koldinská 2001a). Takto pojaté sociální služby jsou vnímány jako odlišné od sociálních peněžitých dávek či příspěvků. Česká teorie sociální politiky vytváří tedy poměrně ostrý rozdíl mezi službou a finanční dávkou. Neexistuje žádná sociální služba, která by mohla být poskytnuta ve formě peněžní dávky. 1) Služby jsou poskytovány v rámci systému sociální pomoci, jenž je v české právní úpravě dosud označován pojmem sociální péče. V následujícím textu budou pojmy sociální pomoc a sociální služba používány v českém pojetí. Historie dva různé původy, dva různé cíle Máme-li objektivně zkoumat odlišnosti i styčné body obou systémů sociálních služeb, je třeba nejdříve provést alespoň skromnou analýzu historického vývoje obou systémů, jež může pomoci odpovědět na otázku, zda mají oba systémy alespoň podobné historické kořeny. Původ sociálního zabezpečení v Anglii Masivní pauperizace začala v Anglii v 15. a 16. století. Chudí rolníci byli vyháněni ze svých pozemků a byli nuceni učinit prostor ovčím farmám. Vyhnaní farmáři tak byli nuceni účastnit se na trhu práce (Tomeš 2001). Už neměli žádnou sociální podporu, protože za vlády Jindřicha VIII. byly zrušeny kláštery a stát neorganizoval žádnou pomoc pro chudé (Churchill 1956). Existovalo jen několik řádů a farností, které poskytovaly minimální příjem. 2) Právní úprava sociálního zabezpečení se vyvinula jako chudinské zákonodárství, jehož cílem bylo čelit rostoucí masové chudobě, která ohrožovala sociální stabilitu ve společnosti. Hlavním cílem začínajícího britského sociálního zákono- 1) Existuje nicméně mnoho textů přeložených z češtiny do angličtiny, jež pojmem sociální služby překládají jako social services, aniž by se přitom zohlednilo, že anglické vnímání tohoto pojmu je mnohem širší než česká verze. 2) Ve Spojeném království je tradičně velmi slabý vliv katolické církve. Tato skutečnost měla určité důsledky pro britskou sociální politiku. Stát musel velmi brzy čelit sociálním problémům společnosti, sociální zabezpečení nicméně garantovalo pouze životní minimum zaručující holé přežití. Více informací viz Hornsby-Smith APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2004

3 dárství tedy bylo garantovat adekvátní minimální příjem, zabezpečit lidi k přežití a učit je pracovat. První právní úpravy určené k podpoře chudých lidí byly přijímány ve městech, která vnímala velmi silně problém pauperizace. 3) V Británii neexistovala kultura kontinentálního pojetí obce. Feudální pánové uplatňovali svou moc v hrabstvích (counties), rolníci žili na svých farmách a nebyla potřeba sjednocovat se v komunitách a obcích. Místní správa byla zakládána zespoda a byla výsledkem toho, že centrální správa království neměla žádnou vlastní lokální správu (Vojáček, Schelle 1999). Města měla poměrně silnou pozici. První sociální zákony na státní úrovni byly přijímány za vlády královny Alžběty I., která si uvědomila potřebu řešení problémů chudiny jako nutnost pro udržení stability království. 4) Za její vlády byl přijat Chudinský zákon (1597). Po čtyřech letech, v roce 1601, byla přijata další právní norma, která zaručovala chudinskou péči financovanou z obecních daní. Právní úprava chudinství byla používána až do poloviny 19. století. Ke změnám nedošlo především proto, že šlechta podporovala stagnaci legislativy. V polovině 19. století lze zaznamenat reformu uskutečněnou po vzoru Benthama a jeho hesla laissez-faire. Tato politika si získala silnou pozici a byla podporována rovněž tehdejšími ekonomickými teoriemi, které kladly důraz na dlouhodobou neschopnost vlády změnit situaci chudých (Mays, Forder, Keidan 1975). V důsledku novelizace Chudinského zákona v roce 1834 byli stigmatizováni ti, kteří byli nahlíženi jako chudí. Ti, kteří byli schopni práce, byli podporováni pouze možností pracovat v tzv. pracovních domech (work-houses). Opravdové potřeby chudých lidí byly tedy přesunuty do závislosti na soukromé filantropii. Pozitivním důsledkem této politiky bylo posílení humanitárního cítění ve společnosti, jež předznamenalo silné postavení humanitárních sdružení v Británii ve 20. století. Na začátku 20. století přijala liberální vláda novou legislativu, ve které byla upravena opatření jako např. levné stravování pro chudé, zdravotní prohlídky pro školní děti, zdravotní pojištění a pojištění pro případ nezaměstnanosti, důchodové pojištění, péči o trestané atd. (Mays, Forder, Keidan 1975). Chudinský zákon byl zrušen ve 40. letech 20. století v souvislosti s přijetím Beveridgeova programu univerzálního sociálního zabezpečení dostupného všem, kteří ho potřebovali, bez ohledu na jejich příjem. 5) Výše sociálních dávek byla nicméně poměrně nízká a byla opět založena na garantovaném životním minimu. Vliv koncepce lorda Beveridge na sociální stát lze pozorovat dodnes na současné britské sociální politice, jakož i na konceptu mnohých evropských sociálních systémů (Hills, Ditch, Glennester 1994). 3) Na konci 80. let 15. století byl přijat první Status o žebrácích. viz Cloward a Fox-Piven ) Před tímto obdobím byly zákony týkající se chudých v podstatě jen represivní. Historie je později označila pojmem krvavé zákony, zejména proto, že vůči žebrákům a tulákům uplatňovaly jen represi. Tyto zákony byly přijímány v letech 1349, 1495, 1531, 1536 a Např. zákon z roku 1531 rozlišoval mezi práce schopnými a práce neschopnými. Pokud práce schopný nedovoleně žebral, byl krutě trestán. 5) Součástí Beveridgeova programu byly čtyři základní druhy sociálních služeb: vzdělání (Zákon o vzdělání, 1944), Národní zdravotní služba (Zákon o Národní zdravotní službě, 1946), Národní pojištění (Zákon o úrazovém pojištění, 1946) a rodinné dávky (Zákon o rodinných dávkách 1945). APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

4 Původ sociálního zabezpečení v České republice Jak známo, české země byly od 16. století součástí habsburské monarchie. Proto byl rozvoj sociálního zabezpečení na tomto území velmi silně ovlivněn německou a rakouskou sociální politikou. V rámci monarchie se od počátku objevuje velmi silný vliv katolické církve, která zejména prostřednictvím svých řádů zajišťovala zabezpečení pro nejchudší, a to v podstatě až do konce 18. století. V roce 1785, čtyři roky po zrušení nevolnictví, byla péče o chudé přenesena na šlechtu, která se z feudálních pánů proměnila v zaměstnavatele. Významnou roli však v této oblasti začaly sehrávat rovněž obce. Sedláci a rolníci nežili (jako v Anglii) na svých farmách, ale na vesnicích, odkud každý den vycházeli na své pole. V těchto vesnicích zakládali obce. Během staletí se vyvinulo tzv. domovské právo v určité obci. Toto právo v sobě zahrnovalo nejen právo na život na území obce, ale rovněž právo na péči v případě chudoby (Eichenhofer 1997). V českých zemích bylo domovské právo zakotveno v zákoně č. 105/1883, ř. z. a v zákoně č. 59/1868, čes. z. z., o chudinské péči. Obce byly povinny starat se o své chudé členy, kteří mohli nárokovat právo na pobyt na území obce a právo na chudinskou péči ze strany obce. Obce pak byly povinny poskytnout chudinskou dávku, jídlo a v případě potřeby rovněž přístřešek, či ústavní péči (Koldinská 2001a). Počty chudých narůstaly především díky průmyslové revoluci a také rostl vliv dělnických hnutí a rodících se odborů, jež nebyly zaměřeny jen na záruku minimálního příjmu, ale rovněž na záruku vyššího standardu sociální ochrany. Cílem sociálního zákonodárství zavedeného kancléřem Bismarckem a premiérem Taafem bylo proto zajistit důstojný průměrný příjem a náhradu příjmu v případě vzniku určitých sociálních událostí zapříčiňujících pracovní neschopnost. Sociální pojištění, které hraje v českém systému sociálního zabezpečení důležitou roli, bylo zavedeno jako nástroj k dosažení takového cíle. Až do první poloviny 20. století bylo tedy právo sociálního zabezpečení v českých zemích určeno především sociálním pojištěním a chudinskou péčí. Po roce 1948, kdy v tehdejším Československu převzala moc komunistická strana, následovalo sociální zabezpečení vzor sovětského modelu. V paternalistickém systému hrál stát roli zaměstnavatele i poskytovatele sociálního zabezpečení zároveň. Dosavadní zákony upravující sociální zabezpečení byly zrušeny a nahrazeny jinou právní úpravou, jež se stala nástrojem propagandy a která hlásala absenci chudoby v socialistickém Československu. Tento paternalistický model sociální péče nebyl z české právní úpravy dosud odstraněn, a to právě proto, že se již téměř deset let nedaří navrhnout reformu, jež by byla přijatelná pro všechny strany, a tudíž průchozí. Politické pojetí sociální pomoci ve Velké Británii a v České republice Vliv ideologie a politiky na koncipování sociálního státu však není záležitostí minulosti. Ba naopak, sociální politika a sociální reformy se stávají stále běžnější součástí volebních kampaní i volebních programů jednotlivých stran (George, Wilding 1994). Český a britský model politického a ideologického pojetí sociální pomoci se přitom poměrně výrazně liší. 62 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2004

5 Moderní britské sociální zabezpečení bylo silně ovlivněno liberální politikou konzervativců. I přesto, že po druhé světové válce přišli k moci labouristé a začali definovat nový sociální stát podle již zmíněné Beveridgeovy koncepce, britský sociální systém byl koncipován spíše jako minimální zabezpečení pro všechny. Sociální zabezpečení bylo více méně individuální odpovědností. Stát podporoval spíše vzdělání a zdravotní péči. Jediným systémem sociálního zabezpečení byl na dlouho dobu systém Národní péče (National Assistance), systém poskytující testované dávky, jenž je v současné době označován za velmi stigmatizující. Určité radikální změny sociální politiky přinesla významná politická změna 80. let nástup konzervativní strany vedené Margaret Thatcherovou k moci. Jedním z důležitých znaků tehdejší konzervativní sociální politiky byla privatizace bydlení a později i zavedení sociálního pojištění. 6) Mnoho liberálních, restriktivních reforem bylo uplatněno rovněž v národním zdravotním pojištění a v oblasti vzdělání. Účelem přitom byla podpora sociálního státu spíše pomocí rozvoje tržní ekonomiky a jejího růstu. Politické strany rovněž podporovaly myšlenku silné role rodiny a trhu ve vytvoření a podpoře ekonomického blahobytu jedince. 7) V rámci liberální reformy sociální pomoci byly zavedeny tzv. quasi-markets (zdánlivé trhy) liberální způsob financování sociální pomoci. V té samé době byl zaveden rovněž institut tzv. care-managera. V důsledku této politiky stát pouze kontroloval a financoval sociální zabezpečení a zcela se zbavil role poskytovatele sociální pomoci (Cochrane a Clarke 1993). Současná politika labouristů je založena na aktivaci a motivaci klientů sociální pomoci ve snaze je znovu integrovat do společnosti. Jako nástroje se k tomu používají tzv. daňové kredity, podpora vzdělávání, garance minimálního příjmu pro důchodce, lepší koncepce dlouhodobé péče, aktivační programy pro postižené atd. To vše je přitom doplňováno podporou ekonomické stability a rostoucími veřejnými rozpočty. 8) Labouristická strana rovněž přislíbila růst podpory těch, kteří pečují o potřebné osoby a zajištění péče o osoby, jež takovou péči potřebují. Současná koncepce sociální péče v České republice je naopak charakterizována zcela odlišnou ideologií a politickým pojetím. Sociální politika byla silně ovlivněna nejprve sociálně demokratickou ideologií, jež získala velmi silný vliv již v Rakousko-Uherské monarchii. 9) 6) Jedním z cílů konzervativců bylo: Podpora rodinného života prostřednictvím pomoci lidem stát se vlastníky svého bytu, zvýšení úrovně vzdělání jejich dětí, koncentrace sociálních služeb na efektivní podporu starých, nemocných, postižených a potřebných. Konzervativci se rovněž zaměřili na zajištění placených lůžek, kde je po nich poptávka, ukončení labouristického pronásledování soukromého zdravotnictví a znovuzavedení daňových úlev na zdravotní pojištění. Viz Conservative Manifesto ) V Manifestu konzervativců z roku 1987 vyhlásila konzervativní strana potřebu zajistit, aby důchodci měli určitý životní standard zajištěný pomocí státních dávek, své vlastní důchody a úspory; aby byla poskytnuta větší podpora rodinám s nízkými příjmy a zajištěn systém dávek pro postižené. V rámci těchto reforem bylo potřeba reformovat i dávky závislé na výši příjmu, které rostly v posledních 40 letech. Reformu je třeba vést především prostřednictvím individualizace sociální pomoci. 8) Viz Labour party program 9) Sociálně demokratičtí poslanci ovlivňovali poměrně silně politiku a legislativní proces v Říšské radě ve Vídni. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

6 Za první republiky měli sociální demokraté významný vliv na koncipování sociální politiky (Engliš 1916). Po oddělení od sociálních demokratů vznikla komunistická strana, jež po určitou dobu dál následovala sociálně demokratické ideály. Počínaje 50. lety však Československo bylo velmi silně připoutáno k Sovětskému svazu a přijalo rovněž jeho ideologii paternalistického sociálního zabezpečení. Systém sociální péče byl převeden zcela do kompetence státu a v 60. letech byla zrušena jakákoli možnost aktivity neziskových organizací v poskytování sociálních služeb. Občan se stal pasivním příjemcem projevů státní dobročinnosti. I přes pohnutou historii Československa ve druhé polovině 20. století bylo po sametové revoluci možné znovu stavět na demokratických principech první republiky a budovat nový systém sociálního zabezpečení. K reformě došlo ve všech oblastech sociálního zabezpečení, jediná oblast, které se reforma dosud v ČR nedotkla, je právě oblast sociální péče, což je s podivem především vzhledem k tomu, že sociální demokraté jsou u moci již druhé volební období. Současné charakteristiky sociální péče ve Velké Británii a v České republice společné znaky a odlišnosti Pro účely tohoto článku byly vybrány následující aspekty systému sociální péče v obou zemích, jež je třeba porovnat a pochopit: správa a řízení systému, financování systému a finanční toky, dohled a kontrola, role jedince jako klienta sociálních služeb. 1. Správa a řízení systému sociální péče V roce 1960 došlo ve Spojeném království k reformě sociální správy. Došlo ke sjednocení oddělení zdravotní péče (zodpovědných za různé aspekty sociální péče), sociálních oddělení (příslušných pro ústavní péči a pomoc starým a postiženým lidem) a oddělení péče o děti do oddělení sociální práce ve Skotsku a oddělení sociálních služeb v Anglii a Walesu. To znamenalo profesionalizaci sociální práce. Když byla vytvořena tato oddělení, bylo cílem koordinovat co nejvíce jejich aktivity se zdravotními službami. V 80. a 90. letech je možné opakovaně zaznamenat snahy o restrukturalizaci státní služby a sociální správy prostřednictvím jejich přetvoření v agentury, takže by bylo možné individuálně hodnotit jejich efektivitu. Zároveň bylo zavedeno řízení těchto agentur prostřednictvím managerů, kteří agentury provozovali na tržní bázi. Subjekty poskytující sociální služby mezi sebou začaly soutěžit na tzv. quasi markets, kde byly nuceny veřejné služby poskytovat s větší orientací na ekonomické aspekty. 10) Ještě dnes je sociální péče definovaná zákonem jako péče, kterou poskytuje stát občanům, kteří si nemohou zajistit vlastní péči vlastním přičiněním. Srov. 73 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení. 64 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2004

7 Zároveň tak došlo k oddělení kompetencí k přiznávání a následnému poskytování sociálních služeb. Bylo tak vytvořeno mnoho sociálních služeb s jasně definovanými kompetencemi. Oddělení sociální péče analyzují potřeby a vytvářejí plány poskytování sociálních služeb. Podle nich pak uzavírají smlouvy s poskytovateli sociálních služeb. Care manageři jsou odpovědní za rozdělení zdrojů a stanovení priorit. 11) Na úrovni veřejné správy neexistuje dvoupilířový systém správy sociálních služeb. Místní vláda, složena z rad hrabství a menších okrskových rad, spravuje systém sociálního zabezpečení. Ve městech jsou jen městské okrsky. Místní správní orgány už ale neposkytují sociální služby a více používají písemné smlouvy o poskytování sociálních služeb se subjekty činnými v soukromém či dobrovolnickém sektoru. Místní správní orgány mají důležitější roli než dříve, neboť v současné době regulují kvalitu služeb poskytovaných jak veřejnoprávními subjekty, tak soukromým sektorem a jsou rovněž povinny zřídit profesionální inspekci a tzv. registrační týmy k tomuto účelu. Veřejná správa je všeobecně velmi silně orientovaná na místní správu, jež spravuje poměrně velká území. Oddělení sociálních služeb jsou ale stále hlavním orgánem rozhodujícím o sociálních službách a je tu stále větší důraz položený na koordinaci spíše než na volbu a na trh. Někteří autoři tvrdí, že v současné době je možné pozorovat určitou míru chaosu a demoralizace v sektoru sociálních služeb (Spicker 2002). V České republice je nejvyšší autoritou zodpovědnou za sociální zabezpečení, v jehož rámci jsou upravené i sociální služby, Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vyplývá to ze zákonné úpravy, která předpokládá, že sociální péči organizuje stát. Ministerstvo nicméně v současné době především koordinuje a řídí oblast sociální péče. I přesto, že kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí jsou v současné době redukovány v podstatě pouze na rozhodování v některých věcech v řízení ve druhém stupni, paradoxně zůstalo ministerstvo, byť výjimečně, poskytovatelem sociálních služeb (zřizuje a spravuje stále 5 ústavů sociální péče). Těžiště poskytování sociálních služeb je v současné době na krajích a na obcích, jimž byly rozděleny kompetence dosud svěřené okresům (byly zrušeny v roce 2003). Kraje v oblasti sociálních služeb rozhodují jen v některých případech, např. pokud zřídí ústav sociální péče nebo pečovatelskou službu, rozhodují o přijetí či nepřijetí do ústavu či započetí poskytování pečovatelské služby. Ani obce nemají velké kompetence. Stejně jako kraje mohou podle platné právní úpravy poskytovat jen ústavní péči a pečovatelskou službu (Koldinská 2001b). V současné době v ČR není vybudována dostatečná síť poskytovatelů sociálních služeb a chybí spolupráce mezi místními správními orgány a soukromými poskytovateli sociálních služeb. Současná právní úprava k této spolupráci ani nestimuluje. Reforma veřejné správy předpokládá větší kompetence a odpovědnost obcí v oblasti sociálních služeb. Obce ale nejsou připraveny poskytovat sociální služby. Chybí kvalifikovaní sociální pracovníci i potřebné struktury i možnosti rozvoje poskytování sociální péče. Neexistuje ani kvalitní právní úprava poskytování sociální péče. V současné době poskytují většinu sociálních služeb neziskové organizace. Tyto organizace jsou zřizovány zpravidla jako občanská sdružení (podle zákona 11) Tato struktura správy sociální péče byla navrhována Griffithem v 80. letech a v podstatě akceptována, takže se podle ní řídí stávající systém správy sociální péče ve Spojeném Království. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

8 č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů), nebo jako obecně prospěšné společnosti (zákon č. 243/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech). Kromě toho mohou rovněž vznikat církevní právnické osoby, jejichž založení reguluje zákon č. 6/2002 Sb., o církvích. Všechny výše uvedené subjekty mohou být zřizovány pro nejrůznější účely vzdělávací, kulturní, sportovní apod. Neexistuje tedy žádná právní úprava, jež by speciálně stanovila pravidla zakládání a především kontrolu činnosti a financování subjektů zřizovaných pro účely poskytování sociálních služeb. Klient sociální služby nemá žádnou záruku, že mu bude poskytnuta skutečně kvalitní sociální služba, což je třeba považovat za velkou slabinu současného systému poskytování sociálních služeb nestátními poskytovateli. 2. Financování sociální péče V Británii se v současné době mluví o adresnosti dávek sociálního zabezpečení, včetně sociálních služeb, a to především z důvodu úsporných opatření, jež se musí přijímat. 12) Je to jeden z důvodů, proč ve Spojeném Království zůstala míra zdanění ve vztahu k HDP téměř nezměněná. Spolu s Řeckem je tak Británie zemí s nejnižším daňovým zatížením (Graf č. 1). Jiné země přerozdělují více, než Spojené království (Hirsch 1998) (Graf č. 2). Všeobecné údaje v sobě pochopitelně zahrnují rovněž financování sociálního zabezpečení. Graf č. 1: Míra daňového zatížení ve vybraných zemích OECD Švédsko Dánsko Francie 45 Německo Itálie UK Irsko USA Řecko 25 Japonsko ) Jinde v Evropě se současná diskuse nezaměřuje na řešení otázky sociálního státu, který má pomáhat chudým, ale zaměření současné sociální politiky se posouvá směrem k všeobecnému 66 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2004

9 Graf č. 2: Nerovnost a její snižování % Belgie Dánsko Itálie Švédsko Nizozemsko A B C Podíl domácností, jejichž příjmy kromě daňových úlev a sociálních dávek jsou nižší než polovina průměrného příjmu ve společnosti Podíl domácností, jejichž příjmy včetně daňových úlev a sociálních dávek jsou nižší než polovina průměrného příjmu ve společnosti Redukce způsobená daněmi a sociálními dávkami Španělsko Finsko UK V současné době má příjemce s nárokem na sociální službu nárok na finanční dávku, kterou má použít k nákupu potřebných sociálních služeb. Care manager sociální pracovník spravuje tyto finanční prostředky a navrhuje klientovi, jak je použít a jak získat co nejlepší služby za určitou částku. Rovněž informuje klienta o výši částky, za kterou může služby koupit. 13) V České republice je sociální zabezpečeni financováno ze státního rozpočtu a je poskytováno místními správními orgány nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí (již byly zmíněny některé rezidenční služby poskytované ministerstvem, které ale v současné době představují výjimku potvrzující pravidlo, že sociální služby jsou poskytovány na místní úrovni). Ministerstvo rovněž přiděluje dotace neziskovým organizacím, a to v rámci každoročního dotačního řízení (Koldinská 2002, Frič 2000). Jiné zdroje finančních prostředků na poskytování sociálních služeb získávají neziskové organizace od sponzorů, nebo formou úhrady klientů. Klient ve většině případů musí přispívat na financování své služby sociální péče, je-li mu poskytována místním správním orgánem, či ministerstvem. Konkrétní výše úhrady za sociální službu je požadována v podstatě na základě testu příjmu a majetku. 14) systému sociální ochrany, jenž nařizuje solidaritu mezi různými členy společnosti, bez ohledu na to, jak jsou individuálně zabezpečeni. 13) V této souvislosti je třeba zmínit velmi vážnou debatu o potřebě a oprávněnosti existence komerčně poskytovaných sociálních služeb. Někteří autoři tvrdí, že komerční podmínky by měly existovat pouze v komerčním sektoru poskytování sociálních služeb za plné úhrady ze strany klienta, jiní oponují, že určitá míra komercializace sociálních služeb by mohla mít pozitivní efekt a vytvořit konkurenční prostředí. (Munday 1996) 14) Test příjmu a majetku je upraven v zákoně č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti. Za sociálně potřebného se podle zákona považuje ten, jehož příjem nedosahuje životního minima a tato osoba není schopna si svůj příjem zvýšit např. použitím vlastního majetku, zejména však vlastní prací. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

10 Graf č. 3: Relace výdajů na sociální a zdravotní zabezpečení v % HDP nemoc/mateřství rodina B. zdrav. péče důchody A. soc. ochrana SZ ochrana 3. Kontrola a dohled Ve Velké Británii provádějí na národní úrovni dohled ministerstva Ministerstvo zdravotnictví (Department of Health) v Anglii a Úřad sociálního zabezpečení (Wealth Office) ve Walesu. V rámci obou těchto státních orgánů byl zřízen Inspektorát sociálních služeb. Tato ministerstva nevykonávají přímou kontrolu nad poskytováním sociálních služeb. Spíše tak činí místní správní orgány, jež jsou voleny a určitým způsobem mohou ovlivnit vlastní místní sociální politiku a místní priority (Mitchell 1998). Inspektorát sociálních služeb dohlíží především na kvalitu sociálních služeb poskytovaných nevládními organizacemi a na to, zda poskytovatelé sociálních služeb respektují standardy sociálních služeb, jež jsou závazné pro každého poskytovatele. 15) V České republice dosud není žádná garance kvality poskytování sociálních služeb, není tu tedy ani žádný dohled či kontroly zaměřené na kvalitu sociálních služeb. Jediným způsobem, jak může česká veřejná správa dohlížet na sociální služby, je případ, kdy poskytovatel dostal dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. Tato kontrola poskytování se však orientuje spíše na ekonomické aspekty poskytování sociálních služeb. 4. Postavení příjemce V současné době nabývá diskuse o postavení příjemce v oblasti sociální péče a zejména sociálních služeb, na významu. Existují tři základní pojetí postavení 15) Srov. Care Standards 2000, Chapter APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2004

11 příjemce. Může být vnímán jako klient (což se jeví jako překonaný termín), nebo jako zákazník, či dokonce jako spotřebitel (Sipilä 1996). Je-li příjemce sociální služby považován za klienta, nemá v podstatě žádnou možnost rozhodování o podobě své sociální služby, toto rozhodnutí je zcela na poskytovateli. Spotřebitel na druhé straně má velikou svobodu výběru typu služby a způsobu jejího poskytování. Střední cestou se jeví postavení zákazníka, který si může zvolit z různých nabídek různých poskytovatelů. Velká Británie se jeví jako země, kde příjemce sociální služby má spíše postavení zákazníka. Již během období konzervativní vlády nastal posun britské sociální politiky a pojímání postavení příjemce sociálního zabezpečení. Jeho předešlá pozice byla nahlížena jako postavení s nedostatkem svobody a plné povinností se podřídit rozhodnutí státu. Během 80. a 90. let byla role státu redukována k postavení financovatele a supervizora snad sociálními službami a občan dostal dostatek peněz na to, aby si sám zakoupil potřebné sociální služby (George a Taylor-Gooby 2000). V České republice je naproti tomu více akcentováno postavení příjemce jako klienta, s nedostatkem možnosti volby. Takové pojetí je zapříčiněné především skutečností, že systém sociální péče ještě nebyl reformován. České pojetí by tedy mělo být posunuto blíže k pojetí příjemce jako zákazníka (Loucká 1999). Závěr Shrneme-li společné a rozdílné znaky českého a britského systému sociální péče, je nabíledni, že je tu mnohem více podstatných odlišností, protože oba systémy se vyvinuly a existují v odlišném historickém, sociálním i politickém kontextu. Hlavní rozdíly lze spatřovat v následujícím: 1. Existují historicky odlišné priority a odlišné přístupy sociální péče v obou zemích. Zatímco v Británii se sociální služby vyvinuly jako pozdní výsledek sociálního vývoje a byly koncipovány pouze jako záruka sociálního minima, v ČR má sociální péče dlouhou tradici systému spravovaného obcemi, jež mají výrazné pravomoci a občan má historicky zakořeněné právo na dostatečnou a odpovídající sociální péči. Sociální péče se stala institucionalizovanou součástí místní politiky. Proto se zdá, že je poměrně těžké pro českou sociální politiku, aby našla skutečnou a správnou inspiraci v britském modelu sociální péče. 2. Současná sociální politika byla v obou zemích ovlivněna různými politickými pojetími. Zatímco česká sociální politika byla silně ovlivněna sociálně demokratickou ideologií a později komunistickou ideologií, anglická koncepce sociální politiky je podmíněna liberálně konzervativním pojetím. Čerpání inspirace z britského modelu bez hlubšího posouzení jeho ideologických a politických souvislostí může zapříčinit nebezpečnou chybu v koncipování české sociální politiky. 3. Veřejná správa v ČR je silně ovlivněna německým modelem sociálního zabezpečení, jenž je založen na zcela jiných základech než britský model veřejné správy. 4. Britský a český systém financování sociálního zabezpečení, jakož i stanovení finančních toků v této oblasti, se velmi silně liší jeden od druhého. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

12 5. Oba systémy musí čelit různým aktuálním problémům v oblasti sociálních služeb. Zatímco britský systém čeká znovuzavedení pořádku do mírně zmateného systému správy sociálních služeb, česká sociální politika čelí jediné otázce jak vytvořit nový systém sociálních služeb. Pokud vezmeme v potaz uvedené základní rozdíly obou systémů, vzniká jistě sílící pochybnost, zda se má britský model sociálních služeb skutečně stát rozhodujícím příkladem pro Českou republiku. Česká republika potřeba reformy Česká republika stojí před významnou reformou sociálních služeb, kterou urgentně potřebuje, stejně jako urgentně potřebuje reformu celého systému sociální pomoci. V současné době však zde např. není otevřená žádná možnost care-managementu, který by mohl být velmi přínosný např. pro postižené a staré lidi a mohl by jim pomáhat při rozhodování o použití jejich finančních prostředků. V současné době není k dispozici ani žádná právní úprava poskytování určité dávky k financování vlastních sociálních služeb. 16) V českém systému sociálních služeb existuje rovněž velká potřeba úpravy standardů sociální péče a kontroly jejich dodržování. Britské standardy sociálních služeb ale mají jiný původ a jinou filosofii a nemohou být použity bez dalšího v českém kontextu. Neexistuje ani žádný zvláštní zákon o standardech sociálních služeb, který by poskytoval možnost místních a dalších správních orgánů upravovat tyto standardy a zajišťovat jejich dodržování. Možnosti poučení pro Českou republiku z Británie I přes mnoho rozdílů mezi českým a britským systémem sociálních služeb tu existují určité možnosti přiblížení obou systémů. Česká republika musí být nicméně velmi opatrná a převzít pouze ty části britské zkušenosti, jež mohou být přijaty do českého kontextu sociální péče. Jistě by bylo zajímavé a užitečné se blíže zabývat britským způsobem financování per capita, kdy klient dostává určitou částku od obce, jež mu umožňuje zakoupit si konkrétní soubor služeb, jež potřebuje, a to dle svého výběru. Je třeba pro to nicméně nejdříve vytvořit podmínky posílením pestrosti sociálních služeb, jež by musely být budovány tak, aby pokrývaly potřebu v určité lokalitě. V této spojitosti se zdá možné uvažovat o zavedení institutu care-managera do Českého systému sociální péče. V českých podmínkách by se mělo jednat o obecního sociálního pracovníka, jenž by měl odpovědnost za hospodaření s finančními prostředky poskytnutými příjemci na financování jeho sociálních služeb. Pokud by byl zaveden systém financování per capita, byla by především u posti- 16) Care Standards Act APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2004

13 žených a seniorů v některých případech role care managera zcela nezbytná. Postavení care managera by tedy mohlo být upraveno jako určitá velmi volná forma sociálně-právní ochrany. 17) Care managery by se po absolvování určitého rekvalifikačního kurzu mohli stát stávající sociální pracovníci působící při obecních úřadech zpravidla na výplatních místech. Tato místa by postupně mohla být doplňována rostoucím počtem kvalifikovaných sociálních pracovníků absolventů fakult sociálních věd apod. Ohledně eventuelního zavedení institutu care managera by se však co nejdříve měla rozvinout teoretická debata, aby bylo možné tento institut v blízké budoucnosti kvalitně upravit. Dalším možným zdrojem inspirace pro českou sociální politiku by mohl být kontrolní mechanismus v oblasti sociálních služeb. Britský systém zavedl poměrně efektivní systém inspektorátů sociálních služeb. Podobný systém je v oblasti českých sociálních služeb více než potřebný. Kontrolní mechanismus by však měl vzniknout až poté, co bude zaveden systém registrace a autorizace soukromých poskytovatelů sociálních služeb. Kritéria pro získání takového povolení by měla být založená na kvalifikaci personálu a základní výbavě odpovídající typu plánované služby. Inspektor sociálních služeb by měl následně kontrolovat současné poskytování sociálních služeb a měřit rovněž spokojenost klientů těchto služeb. Ani jeden z uvedených prvků britského systému sociálních služeb, jenž by mohl být inspirací pro českou právní úpravu, však nemůže být přejat bez dalšího, je třeba jej přizpůsobit českému kontextu a rovněž upravit tak, aby byly efektivní. Závěrem lze tedy tvrdit, že britský systém sociálních služeb je velmi zajímavým objektem pro studium a srovnávací výzkum. Pro českou sociální politiku může být rovněž velmi zajímavým příkladem cizího modelu koncipování sociálních služeb. Ve srovnání s českým systémem sociální péče lze však spatřovat velmi mnoho rozdílů mezi oběma systémy a britský model by tedy měl zůstat zajímavým předmětem zkoumání a úvah o možných styčných bodech, rozhodně by však neměl být přijat jako cesta pro reformu české sociální pomoci. Použitá literatura: Churchill, W. (1956): History of the English speaking People, London, Cassel Publishers Limited, book 4., chap. 6. Cloward, R.; Fox-Piven,F. (1971): Regulating the function of public welfare, London, Tivistock Publication. Cochrane, A.; Clarke, J. (1993): Comparing welfare states Britain in international context, London, SAGE Publications. Conservative manifesto Eichenhofer, E. (1997): Sozialrecht, Tübingen, J.C.B. Mohr, p. 14. Engliš, K. (1916): Sociální politika (Social policy), Praha, Topič. 17) Tato sociálně-právní ochrana by spočívala v tom, že care-manager by pomáhal konkrétnímu příjemci sociální pomoci rozhodnout se pro určitého poskytovatele sociálních služeb, jenž by za poskytnuté sociální služby byl placen z prostředků sociální pomoci jedince. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

14 Frič, P. (2000): Neziskové organizace a ovlivňování veřejné politiky (Non-profit organisations and influencing of the public policy), Praha, Anges. George, V., Wilding, P. (1994): Welfare and Ideology, Edinbourgh, Pearson Education, p George, V.; Taylor-Gooby, P. (edt.) (1996): European Welfare Policy Squaring the Welfare Circle, Basingstoke, Macmillan, p Hills, J.; Ditch J.; Glennerster, H. (1994): Beveridge and Social Security, Oxford, Clarendon Press. Hirsch D. (edt.) (1998): Social protection and inclusion: European challenges for the United Kingdom, York, York Publishing Services Ltd. Hornsby-Smith, M. (1999): The Catholic Church and social policy in Europe; in: Chamberlayne, P., Cooper, A.; Freeman, R.; Rustin, M.: Welfare and culture in Europe, J., London, Kingsley Publishers. Jabůrková, Mátl (2000) Projekt na podporu reformy sociálních služeb (The project or the support of the reform of social services), Sociální politika, 10. Koldinská, K. (2001): Sociální pomoc a právo (Social assistance and the law), Prague, Orac. Koldinská, K. (2001): Správa sociálních služeb (Administration of social services), in: Tomeš, I. (edt.): Sociální správa (Social administration), Praha, Portál, pp Labour party program Loucká, K. (1999): Právní úprava sociální péče a její úskalí (Legislation on social care and its problems), Právo a zaměstnání, 5 6. Malý, K. (edt.) (1998): Dějiny českého a československého práva do roku 1945 (History of the Czech and Czechoslovak law until 1945), Praha, Codex, p. 87. Mays, J., Forder, A., Keidan, O. (edt.) (1975): Penelope Hall s social services of England and Wales, Boston, Routledge and Kegan Paul Limited. Mitchell, J. (1998): An introduction to social services in England and Wales, Canterbury, European Institute of Social Services, University of Kent. Munday, B, Ely, P. (1996): Social care in Europe, Hertfordshire, Prentice Hall, p OECD (1998): The Battle against Exclusion, Paris, OECD, p. 9. Sipilä, J. (edt.). (1998): Social Care Services: The Key to Scandinavian Welfare Model, Ashgate, Aldershot p. 85. Spicker, P. (2002): Social policy social welfare, welfare state and welfare services, Robert Gordon University, published on the website: publicpolicy/introduction/introf.htm#top. Tomeš, I. (2001): Sociální politika teorie a mezinárodní zkušenost (Social policy theory and international experience), Prague, Socioklub, p. 41. Tomeš, I. (edt.) (1997): Vzdělávací standardy v sociální práci (Educational standards in social work), Praha, Socioklub. Vojáček, L.; Schelle, K. (1999): Právní dějiny (History of the law), Brno, Doplněk, p APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2004

15 Kristina Koldinská British legal regulation of and experience in social services as inspiration for the Czech Republic? The Czech Republic has a long-standing tradition of social security and social services. Current legislation is, however, criticised for being outdated and for complying with the requirements and economic conditions of the previous regime. Inspiration is therefore being sought abroad, including in Great Britain. There are fundamental differences between the two countries, including historically different priorities and approaches to social care. Public administration in the Czech Republic has been strongly influenced by the German social security model, which is based on a different foundation than the British model of public administration. The British and Czech models for the financing of social security also differ. The author sees a learning opportunity for the Czech Republic in the British system of per capita financing, where the client receives a certain sum from his municipality that enables him to purchase a specific set of services which he needs, according to his own choice. We could also consider the introduction of the institution of the care manager into the Czech social care system. Another possible source of inspiration for Czech social policy could be the control mechanism for social services. The British system has set up an efficient system of social services inspectorates. The British system of social services offers an interesting field of study and comparative research for Czech experts. As regards Czech social policy, it may constitute an interesting example of a foreign model of a concept for social services. There are however many differences between the two systems. While the British model should remain an interesting subject of study and consideration for possible common ground in the Czech Republic, it should not be adopted as the path for the reform of Czech social assistance. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

16

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Péče o děti v daňových systémech

Péče o děti v daňových systémech Péče o děti v daňových systémech Jaroslav Vostatek Workshop CESTA VŠFS 17. 6. 2015 Osnova Fiskalizacedětských dávek Modely zdanění osobních příjmů vč. navazujících dětských dávek Liberální modely Konzervativní

Více

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_022 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Sociální stát - prezentace Vyučovací předmět:

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ZAKLÁDÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ OFFSHORE SPOLEČNOSTÍ NA GUERNSEY VE SVĚTLE PRÁVA ČR a EU

PRÁVNÍ ASPEKTY ZAKLÁDÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ OFFSHORE SPOLEČNOSTÍ NA GUERNSEY VE SVĚTLE PRÁVA ČR a EU Brno International Business School PRÁVNÍ ASPEKTY ZAKLÁDÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ OFFSHORE SPOLEČNOSTÍ NA GUERNSEY VE SVĚTLE PRÁVA ČR a EU Milan Švácha KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2010 Publikace byla vydána

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Švédsko Obecné informace Švédsko vstoupilo do EU v roce 1995, spolu s Finskem a Rakouskem. Švédsko patří mezi státy, které do evropského rozpočtu více přispívají, než z něj dostávají. Švédsko nevstoupilo

Více

Principy zdravotního připojištění

Principy zdravotního připojištění Principy zdravotního připojištění Doc. Martin Dlouhý IPVZ Praha, VŠE v Praze 23.10.2007 Praha Osnova přednášky 1. Proč zdravotní připojištění? 2. Co je zdravotní připojištění? 3. Typy zdravotního připojištění

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Sociální služby včera, dnes a zítra

Sociální služby včera, dnes a zítra Konference 13. 2. 2014 Efektivita a sociální služby II. Univerzita Hradec Králové Sociální služby včera, dnes a zítra Prof. JUDr. Igor Tomeš, Katedra sociální práce filosofické fakulty University Karlovy

Více

TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj.

TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠŤOVNY TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj. VELMI STRUČNÁ HISTORIE V

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V LOTYŠSKU SOUČASNÁ SITUACE A ZKUŠENOSTI. LOTYŠSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTISMUS (Latvian Autism Society)

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V LOTYŠSKU SOUČASNÁ SITUACE A ZKUŠENOSTI. LOTYŠSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTISMUS (Latvian Autism Society) PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V LOTYŠSKU SOUČASNÁ SITUACE A ZKUŠENOSTI LOTYŠSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTISMUS (Latvian Autism Society) Jaké je to v Lotyšsku? - V Lotyšsku dosud existuje jen několik málo podporovaných

Více

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ OBECNÝ CÍL SOCIÁLNÍ POLITIKY A JEHO NAPLŇOVÁNÍ Hlavním úkolem je čelit sociálním a ekonomickým ohrožením, s nimiž lidé v průběhu svého života se setkávají a dále vytvářet

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU Possibilities of Multiple-Source Financing of Lifelong Learning in the Czech Republic Using a Voucher System

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dokument: Návrh Místního akčního plánu 20. listopadu 2010 Originál: Česky Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť - 1 - Obsah Obsah... 2 1. Úvod...

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

INEX Sdružení dobrovolných aktivit

INEX Sdružení dobrovolných aktivit INEX Sdružení dobrovolných aktivit Kdo jsme nevládní a nezisková organizace založena v roce 1991 Naše cíle rozvoj mezinárodního dobrovolnictví a aktivního občanství prostor pro získávání zkušeností, znalostí

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích. 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek

Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích. 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek Společenská objednávka je jasná senioři si přejí zůstat co nejdéle doma,

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Czech Přehled v českém jazyce HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Shrnutí V posledních desetiletích dosáhly evropské země významného

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 1. téma Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Důchodové reformy v zemích EU (a v ČR)

Důchodové reformy v zemích EU (a v ČR) Důchodové reformy v zemích EU (a v ČR) M a r t i n Š t ě p á n e k MPSV, Odbor sociálního pojištění 20. března 2008 Eurocentrum Praha, Jungmanova 24, Praha1 Obsah přednášky Malé úvodní zamyšlení o důchodové

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Pružnost trhu práce a EU

Pružnost trhu práce a EU Pružnost trhu práce a EU Kamil Galuščák (ČNB) Smilovice, 4.6.2003 Připravenost trhu práce na vstup do EU 1. Mzdová diferenciace a pružnost mezd 2. Mobilita pracovních sil 3. Politika zaměstnanosti, sociální

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

MODELY STAROBNÍCH PENZÍ A JEJICH FINANCOVÁNÍ

MODELY STAROBNÍCH PENZÍ A JEJICH FINANCOVÁNÍ MODELY STAROBNÍCH PENZÍ A JEJICH FINANCOVÁNÍ Jaroslav Vostatek Odborná komise pro důchodovou reformu, 4. 6. 2014 4 základní sociální modely starobních penzí Liberální modely Konzervativní modely Sociálně-demokratické

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

EFEKTIVNÍ FINANCOVÁNÍ

EFEKTIVNÍ FINANCOVÁNÍ EFEKTIVNÍ FINANCOVÁNÍ SOCIÁLN LNÍCH SLUŽEB Ing. Jiří Horecký, B.A.(Hons) prezident Asociace poskytovatelů sociáln lních služeb ČR www.apsscr.cz www.socialni-sluzby.eu sluzby.eu www.horecky.cz www.tyden-socialnich

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Populační politika. XXXX.konference ČDS: Dvacet let sociodemografické transformace Brno 27.-28.5.2010. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.

Populační politika. XXXX.konference ČDS: Dvacet let sociodemografické transformace Brno 27.-28.5.2010. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. KATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Tel: (+420) 221 951 418 E-mail: demodept@natur.cuni.cz URL: https://www.natur.cuni.cz/demografie RNDr. Jiřina Kocourková,

Více

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a odborné garance TÜV SÜD Czech s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Věra Kuchařová Příspěvek vznikl v rámci projektu č. CZ.1.04/5.1.01/77.00038 Nové formy denní péče o děti v České republice financovaného

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient Sociální kvóta analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient sociální výdaje a) veřejné výdaje na sociální zabezpečení - výdaje na: zdraví (tj. zdravotní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

Seznam oceněných projektů Keeping on track

Seznam oceněných projektů Keeping on track Seznam oceněných projektů Keeping on track mature@eu: Supporting Employers Recruiting and Selecting Mature Aged Persons (mature@eu: Podpora zaměstnavatelů při najímání a výběru osob ve zralém věku) - předkladatel:

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny Prezentace na semináři: Perspektivy EU a eurozóny Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Obsah prezentace 1. Současná eurozóna 2. Interní

Více

TABLETY? Výzva pro inkluzivní vzdělávání. Praha 2014. PhDr. Jana Zapletalová

TABLETY? Výzva pro inkluzivní vzdělávání. Praha 2014. PhDr. Jana Zapletalová TABLETY? Výzva pro inkluzivní vzdělávání Praha 2014 PhDr. Jana Zapletalová Učení je činností, která je ovlivněna kognitivní, afektivní a fyziologickou dimenzí člověka, odehrává se v sociálním prostředí

Více

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU VELKÁ BRITÁNIE - Twin Group Společnost Twin Group byla založen v roce 1993, od té doby působí na trhu jako poskytovatel vzdělání a stáží. Za dobu svého fungování získala ve svém oboru řadu ocenění. Díky

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE Opora pro studium. Mgr. Jiří Mašata

NEZISKOVÉ ORGANIZACE Opora pro studium. Mgr. Jiří Mašata ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Česká republika, Opava, Olbrichova 625/25, PSČ: 746 01 Kontakt: tel.: +420 553 684 544, fax.: +420

Více

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Jan Koucký Vysoké školství a požadavky praxe VŠO, Praha, 5. června

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Podpora pro jednotlivce Budování informační společnosti Růst ekonomiky a zaměstnanosti. Počítačová gramotnost, ČSKI a ECDL. www.ecdl.

Podpora pro jednotlivce Budování informační společnosti Růst ekonomiky a zaměstnanosti. Počítačová gramotnost, ČSKI a ECDL. www.ecdl. Podpora pro jednotlivce Budování informační společnosti Růst ekonomiky a zaměstnanosti Počítačová gramotnost, www.ecdl.cz Vliv informačních technologií (IT) na společnost Výroba: zvýšení produktivity práce,

Více

1 GENEZE SOCIÁLNÍ POLITIKY

1 GENEZE SOCIÁLNÍ POLITIKY 1 GENEZE SOCIÁLNÍ POLITIKY O sociální politice mluvíme v okamžiku, kdy stát svými opatřeními cíleně směřuje ke změně sociální reality. Stát se začíná zajímat o sociální problémy v okamžiku, kdy začnou

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Soutěž ve zdravotnictví

Soutěž ve zdravotnictví Soutěž ve zdravotnictví MUDr. Pavel Vepřek listopad 2012 Vývoj zdravotních systémů do 2. poloviny 19. století problém: zajištění pomoci při nemoci, zranění,sociální slabosti řešení: lékař, charita tisíciletý

Více

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát Právní povaha virtuálních peněz Pavel Hejl, advokát Obsah Peníze x elektronické peníze x virtuální peníze Právní povaha virtuálních peněz a zdanění Bitcoin Regulace ve světě Regulace v ČR Bitcoiny a související

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více