Obsah: 1. Základní údaje o společnosti BH CAPITAL 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: 1. Základní údaje o společnosti BH CAPITAL 3"

Transkript

1

2 Obsah: 1. Základní údaje o společnosti BH CAPITAL 3 2. Zpráva likvidátora o podnikatelské činnosti v roce Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2015 a v dalších letech 5 4. Zpráva dozorčí rady za rok Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 7 6. Výrok auditora k výroční zprávě za rok Roční účetní závěrka a příloha k roční účetní závěrce za rok 2014 v plném znění 11 V Brně dne 4. května 2015 Ing. Ladislav Vilimovský likvidátor 2

3 1. Základní údaje o společnosti BH CAPITAL Název společnosti: BH CAPITAL, a.s., v likvidaci Sídlo společnosti: Brno, Příkop 843/4, PSČ Identifikační číslo: Právní forma : akciová společnost Trvání společnosti: společnost je zřízena na dobu neurčitou Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou o založení akciové společnosti ze dne a na základě povolení Státní banky československé v Praze ze dne Dnem zápisu společnosti s obchodním jménem AGROBANKA HANÁ, a.s., do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem Brno, v oddíle B vložka 230 je 11. leden Od společnost působila pod názvem BANKA HANÁ, a.s. Po uplatnění Smlouvy o prodeji části podniku ze dne s účinností od ještě společnost vykonávala v omezené míře bankovní činnost, potom však na základě rozhodnutí valné hromady ze dne a po předchozím souhlasu ČNB přestala počínaje dnem působit jako banka. Dne 14. června 2012 rozhodla valná hromada o zrušení společnosti s likvidací počínaje dnem 1. července Toho dne vstoupila společnost do likvidace a jejím likvidátorem se stal Ing. Ladislav Vilimovský. Předmět podnikání: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Základní kapitál Základní kapitál BH CAPITAL byl k ve výši Kč. Je plně splacen a je tvořen akciemi na majitele o jmenovité hodnotě 80 Kč na jednu akcii. Akcie společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci nejsou veřejně obchodované. Statutární orgány společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci Likvidátor: Stav od Ing. Ladislav Vilimovský Představenstvo: Dozorčí rada: Stav do Stav do Ing. Marian Klásek - předseda Ing. Pavel Pešek - předseda Jan Mayer - místopředseda Ing. Oldřich Perutka - místopředseda Ing. Jaroslav Novosád - člen JUDr. Jiří Matzner Ph.D. - člen Stav od Stav od Ing. Marian Klásek - předseda Ing. Pavel Pešek - předseda Ing. Oldřich Perutka - místopředseda 3

4 2. Zpráva likvidátora o podnikatelské činnosti v roce 2014 Vážení akcionáři, v roce 2014 pokračoval proces likvidace společnosti BH CAPITAL, o kterém rozhodla řádná valná hromada konaná v červnu Společnost řídí likvidátor jmenovaný valnou hromadou. Počátkem roku 2013 prodala společnost v aukci poslední nemovitost ve svém majetku včetně jejího vybavení. BH CAPITAL tak již nevlastní žádný nemovitý majetek. Z movitého a nehmotného majetku je v držení společnosti jen kancelářská technika nutná pro zajištění jejího chodu včetně softwaru. Z fyzického hlediska byl proces likvidace téměř dokončen. Finanční aktiva jsou uložena výhradně do bankovních produktů a společnost neprovádí operace na finančním trhu. V polovině roku 2014 provedla společnost další úsporná opatření, když bylo nově nastaveno odměňování členů orgánů společnosti a bylo zúženo představenstvo na jednočlenné. I nadále však představenstvo společnosti kooperuje s likvidátorem ve všech otázkách týkajících se zachování kontinuity při řízení společnosti a dozorčí rada provádí kontrolní činnost. Hlavním předmětem činnosti orgánů společnosti je vedení soudních sporů spojených s kauzou Investiční společnosti podnikatelů, a.s. v likvidaci, jejichž dokončení je nezbytné pro dokončení likvidace společnosti. Výnosnost finančních aktiv byla v roce 2014 velmi nízká, i když ve srovnání s trhem nadprůměrná. REPO sazba ČNB byla celý rok 2014 na technické nule, tedy ve výši 0,05% p.a. Tomu odpovídají i výnosové sazby na mezibankovním trhu, kdy je jen velmi těžké najít dostatečně bezpečný investiční instrument s výnosem přes 1% p.a. S ohledem na odhad trvání soudních sporů prodloužila společnost dobu fixace bankovních produktů až na 1 rok, čímž se podařilo navýšit výnos. Z finančního majetku dosáhla v roce 2014 BH CAPITAL celkový výnos ve výši 4 137,7 tis. Kč, což odpovídá výnosnosti 1,77% p.a. z průměrného stavu finančního majetku. Domnívám se, že se jedná s ohledem na celkovou úroveň úrokových sazeb o velmi dobrý výsledek a zcela jistě o výsledek nadprůměrný. Struktura aktiv společnosti, kdy zhruba pouze 45% jsou aktiva výdělečná a zbývající část tvoří pohledávky, které momentálně nepřináší žádný výnos, ve spojení s historicky nejnižšími úrokovými sazbami, dokáže jen obtížně generovat dostatečný zisk na pokrytí provozních nákladů společnosti včetně nákladů na vedení soudních sporů. I přes tyto nepříznivé okolnosti skončilo hospodaření společnosti v roce 2014 ziskem ve výši 44,6 tis. Kč, což je i ve srovnání s rokem předchozím, kdy společnost vykázala ztrátu 5 779,8 tis. Kč, velmi dobrý výsledek. Připomínám, že výnos z nevrácené pohledávky od ISP by při výnosnosti finančních aktiv, které BH CAPITAL dosahuje, přesáhl 5 mil. Kč. Již v polovině roku 2012 soud pravomocně rozhodnul ve sporu mezi ISP a ČSOB a ISP přislíbila vracení prostředků BH CAPITAL v objemu minimálně 294 mil. Kč, k tomu ale ani v roce 2014 nedošlo, a to přes fakt, že ISP dostala od ČSOB zaplaceno. Podrobněji je průběh soudních sporů popsán v dalších částech výroční zprávy. BH CAPITAL vyvíjí maximální úsilí k tomu, aby se domohla navrácení svých prostředků. Předběžným opatřením jsou prostředky blokovány v úschově plzeňského Krajského soudu. Ing. Ladislav Vilimovský likvidátor 4

5 3. Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2015 a v dalších letech Nejvýznamnějším úkolem společnosti pro rok 2015 zůstává získání prostředků ve výši 294,1 mil. Kč, které zaplatila v únoru 2009 na základě pravomocného rozsudku Investiční společnosti podnikatelů, a.s. v likvidaci (dále jen ISP), a které ji i přes zrušení původního rozsudku, na základě kterého plnila, Nejvyšším soudem ČR, stále nebyly vráceny. Vrácení prostředků BH CAPITAL bylo likvidátorem ISP přislíbeno poté, co bude dokončen soudní spor s ČSOB a ISP obdrží plnění od hlavního dlužníka, tedy ČSOB. Pravomocný rozsudek ve sporu mezi ISP a ČSOB byl vynesen dne 21. června 2012 a na jeho základě ČSOB zaplatila ISP v červenci 2012 více než 321 mil. Kč. I přes tento fakt odmítla ISP prostředky BH CAPITAL vrátit, neboť dle jejího tvrzení jí byly prostředky BH CAPITAL zabaveny ČSOB a započteny za její závazky. K tomuto jednostrannému kroku ze strany ČSOB sice došlo, jednalo se ale o prostředky z účtu ISP, nikoliv BH CAPITAL, a jedná se čistě o vztah mezi ISP a ČSOB. Žalobu na vymožení vrácení prostředků od ISP podala BH CAPITAL hned v srpnu 2011 poté, co ISP nereagovala na výzvu k vrácení zaplacených prostředků. Následně podala BH CAPITAL návrh na vydání předběžného opatření a po opětovném odmítnutí ISP vrátit prostředky na jeho úpravu, kterým se přikazuje ISP složit prostředky včetně příslušenství do soudní úschovy u Krajského soudu v Plzni. Toto předběžné opatření bylo vydáno a jeho platnost byla potvrzena i odvolacím soudem, na který se ISP obrátila. Vymáhané prostředky byly složeny do soudní úschovy u uvedeného soudu a jsou tam deponovány dosud. V kauze ISP vede BH CAPITAL několik soudních sporů jak s ISP, tak s ČSOB, které jsou podrobně popsány v příloze k účetní závěrce. Pro jejich vývoj bude zřejmě rozhodující rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o dovolání ČSOB proti rozsudku z 21. června 2012 (viz výše). Předpokládáme, že Nejvyšší soud rozsudek potvrdí a spor mezi ISP a ČSOB jako hlavním dlužníkem tak bude definitivně ukončen. Od rozhodnutí Nejvyššího soudu se budou pravděpodobně odvíjet i rozsudky ve sporech, jejichž účastníkem je BH CAPITAL. Je jen velmi těžké odhadnout, kdy se tak stane. Věříme, že to bude v roce Jediným cílem společnosti je její likvidace, výplata likvidačního zůstatku akcionářům a zánik společnosti. K tomuto cíli směřují veškeré kroky společnosti. Většina faktických kroků vedoucích k likvidaci je dokončena, proto lze očekávat, že po pravomocném ukončení soudních sporů bude v horizontu cca 6 měsíců přikročeno k rozdělení likvidačního zůstatku. Závazky společnosti BH CAPITAL nemá žádné dlouhodobé závazky. Krátkodobé závazky tvoří daňové závazky a závazky vůči zaměstnancům. Jiné podstatné závazky společnost nemá. Pohledávky společnosti Společnost eviduje pouze pohledávky plynoucí ze soudního sporu s ISP, které intenzivně vymáhá a které jsou podrobně popsány ve výroční zprávě. Významné události po datu účetní závěrky V období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení výroční zprávy nedošlo k žádným významným ekonomickým událostem. Do Dozorčí rady společnosti byl na návrh Ministerstva financí ČR dne 11. února 2015 kooptován do doby konání valné hromady společnosti Ing. Petr Blažek. 5

6 4. Zpráva dozorčí rady za rok 2014 Dozorčí rada společnosti BH CAPITAL, a.s., v likvidaci pracovala v první polovině roku 2014 ve složení Ing. Pavel Pešek, předseda dozorčí rady, Ing. Oldřich Perutka, místopředseda dozorčí rady a člen dozorčí rady JUDr. Jiří Matzner, ve druhé polovině roku po rezignaci JUDr. Jiřího Matznera pracovala jen ve dvou členech. Dozorčí rada při své kontrolní činnosti zasahovala do všech oblastí, jež jí přísluší ze zákona a ze stanov společnosti. Mimo jiné prováděla kontrolu uložení finančních aktiv a dozorovala průběh likvidace společnosti. Za nakládání s majetkem společnosti a nakládání s bankovními účty odpovídá likvidátor společnosti. Významnou část své práce dozorčí rada věnovala dopadům soudních sporů s Investiční společností podnikatelů, a.s., v likvidaci a postupu společnosti při vymáhání vrácení prostředků po zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně Nejvyšším soudem ČR. Dozorčí rada byla na svých jednáních pravidelně podrobně informována o všech krocích činěných v jednotlivých sporech a o výhledu dalšího průběhu vedených soudních sporů. Rovněž byla seznámena s odbornými stanovisky spolupracujících advokátních kanceláří ve všech významných bodech sporů. Při své práci vždy dozorčí rada kladla důraz na možné důsledky jednotlivých kroků do hospodaření společnosti. Auditem účetní závěrky BH CAPITAL za rok 2014 pověřila valná hromada společnost BDO Audit s.r..o. Dozorčí rada projednala a přezkoumala účetní závěrku společnosti za rok 2014 a seznámila se se Zprávou nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k a s výroční zprávou společnosti za rok Dozorčí rada rovněž projednala a přezkoumala zprávu likvidátora společnosti o vztazích mezi propojenými osobami. Je možné konstatovat, že k účetní závěrce ani ke zprávě o vztazích nemá dozorčí rada výhrady. Ing. Pavel P e š e k předseda dozorčí rady 6

7 5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 7

8 6. Výrok auditora k výroční zprávě za rok

9 9

10 10

11 7. Roční účetní závěrka a příloha k roční účetní závěrce za rok 2014 v plném znění 11

12 12

13 13

14 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE sestavené k rozvahovému dni 31. prosince OBECNÉ ÚDAJE 1.1. Popis účetní jednotky Název: BH CAPITAL, a.s., v likvidaci Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 230 Sídlo: Příkop 843/4, Zábrdovice, Brno IČO: Právní forma: Akciová společnost Předmět podnikání: - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Statutární orgán Představenstvo: předseda představenstva: Ing. Marian Klásek Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti jednotliví členové představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis společně dva členové představenstva. Za společnost v likvidaci jedná a podepisuje likvidátor, vyjma věcí, které zůstaly v pravomoci představenstvu. Dozorčí rada: předseda: Ing. Pavel Pešek místopředseda: Ing. Oldřich Perutka Likvidátor: Vznik společnosti: Základní kapitál: Ing. Ladislav Vilimovský zakladatelskou smlouvou o založení akciové společnosti ze dne 25. června 1990 a na základě povolení Státní banky Československé v Praze ze dne 28. prosince 1990 č.j. V96/ ,-Kč ( ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 80,- Kč v zaknihované podobě). Vše splaceno. 14

15 1.2. Změny provedené v účetním období v obchodním rejstříku Dozorčí rada na svém zasedání dne 12. června 2014 odvolala z funkce všechny členy představenstva (Ing. Mariana Kláska, Jana Mayera a Ing. Jaroslava Novosáda) z důvodu snížení počtu členů představenstva ze tříčlenného na jednočlenné provedeného rozhodnutím valné hromady BH CAPITAL, a.s. v likvidaci dne 12. června 2014 a následně zvolilo předsedou a jediným členem představenstva společnosti Ing. Mariana Kláska. Dozorčí rada projednala oznámení JUDr. Jiřího Matznera, Ph.D. o své rezignaci na funkci člena dozorčí rady BH CAPITAL, a.s. v likvidaci ke dni 30. června Členství v dozorčí radě BH CAPITAL, a.s. v likvidaci JUDr. Jiřího Matznera, PhD. zaniklo 30. června V účetním období od 1.1. do došlo k níže uvedeným změnám a zápisům v obchodním rejstříku. Dozorčí rada: člen dozorčí rady: JUDr. Jiří Matzner, Ph.D. den zániku členství: 30. června 2014 Představenstvo: předseda představenstva: Ing. Marian Klásek den zániku členství: 12. června 2014 místopředseda představenstva: Jan Mayer den zániku členství: 12. června 2014 člen představenstva: ing. Jaroslav Novosád den zániku členství: 12. června 2014 předseda představenstva: Ing. Marian Klásek den vzniku členství: 12. června 2014 Sídlo: Příkop 843/4, Zábrdovice, Brno zapsáno 1. července 2014 Ostatní skutečnosti: Počet členů statutárního orgánu: 1 zapsáno 10. července Osoby, které měly k větší než 5 % podíl na základním kapitálu společnosti Ident.čís Název ČR - Ministerstvo financí ČR Ulice Město Stát Akcií (ks) % ze ZK Celk. jmen. hodnota tis. Kč Letenská 15 Praha 1 ČR , KBC Bank N.V. Havenlaan 2 Brussels Belgie , Česká národní banka Na příkopě 28 Praha 1 ČR , Celkem , Ovládající osobou společnosti byla v průběhu období od 1.1. do Česká republika zastoupena Ministerstvem financí se sídlem Praha 1, Letenská 15, IČ , přičemž kapitálový podíl představoval 71,885 % hlasovacích práv ve společnosti. Ovládací smlouva mezi ovládající osobou a společností nebyla uzavřena. V průběhu období bylo složení a podíl akcionářů s podílem větším než 5% základního kapitálu stejné jako v období od 1.1. do

16 1.4. Společnosti, v nichž má účetní jednotka větší než 20 % podíl na základním kapitálu Ke dni sestavení účetní závěrky neměla společnost v žádné obchodní společnosti ani družstvu podíl na základním jmění Organizační struktura Po vstupu do likvidace došlo od ke zrušení funkce investičního manažera a ředitele společnosti a celkový počet zaměstnanců se snížil na 2 osoby. Společnost má zřízeny dvě funkční místa, a to místa právníka a hlavní účetní. Obchodní vedení společnosti vykonává likvidátor. Organizační struktura BH CAPITAL, a.s. v likvidaci platná od DOZORČÍ RADA Likvidátor Hlavní účetní Právník společnosti 1.6. Průměrný počet zaměstnanců, náklady na zaměstnance a) počty zaměstnanců průměrný počet zaměstnanců ve fyzických osobách 2 osoby 2 osoby - průměrný počet členů vedení společnosti 0 osoby 0 osoby - počet členů statutárního orgánu (představenstva) 2 osoby 3 osoby - počet členů dozorčí rady 2,5 osoby 3 osoby - likvidátor 1 osoba 1 osoba - osobní náklady a odměny vedení mzdy a odměny zaměstnanců celkem tis.kč tis.kč - z toho náklady na řídící pracovníky 0 tis.kč 0 tis.kč - odměny členům statutárního orgánu (představenstva) 467 tis.kč 834 tis.kč - odměny členům dozorčí rady 300 tis.kč 450 tis.kč - odměny likvidátor 540 tis.kč tis.kč - náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 789 tis.kč tis.kč 1.8. Odměna likvidátora Valná hromada společnosti dne schválila smlouvu o výkonu funkce likvidátora společnosti Ing. Ladislava Vilimovského s měsíční odměnou ve výši 40 tis. Kč jako jedinou složkou jeho odměny od 1. července Likvidátorovi náleží všechny složky odměny vyplacené do tohoto data v souladu s usneseními valných hromad dne 14. června 2012 a 13. června

17 1.9. Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění akcionářům, členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnost neposkytla žádné úvěry, půjčky, záruky ani ostatní plnění akcionářům, členům statutárních, dozorčích ani řídících orgánů. Společnost vyplácí svým zaměstnancům příspěvek na penzijní připojištění ve výši odpovídající daňovému zvýhodnění příspěvků dle platných zákonů Náklady na likvidaci společnosti Dlouhodobá strategie společnosti je zlikvidňování aktiv, proto podstatnou část majetku tvoří finanční aktiva. Ta jsou tvořena pouze bankovními účty a depozity s maximální dobou splatnosti 12 měsíců. Nejsou s nimi spojeny žádné náklady.. Po dobu likvidace jsou vedeny soudní spory (viz kapitola 3.6.), náklady na jejich vedení nelze odhadnout. 17

18 2. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 2.1. Způsoby ocenění Po vstupu společnosti do likvidace byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. Společnost upravila účetní metody tak, aby majetek byl vykázán v realizovatelných hodnotách. a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se oceňuje v realizovatelné hodnotě. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek byl původně účtován v pořizovací hodnotě a jeho hodnota byla pravidelně snižována o odpisy. Po vstupu do likvidace tuto zůstatkovou hodnotu upravuje společnost na realizovatelnou hodnotu majetku. b) Finanční majetek Finančním majetkem se rozumí zejména půjčky, dále majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry, podíly a dlužné cenné papíry. Cenné papíry a majetkové účasti jsou k datu závěrky oceněny v reálné hodnotě dle očekávaných příjmů z prodeje investice. c) Pohledávky Pohledávky jsou oceněny v očekávané hodnotě přijatého plnění. d) Závazky Závazky jsou oceněny v nominální hodnotě Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období Oproti minulému účetnímu období společnost neprovedla žádné změny ve způsobu oceňování ani postupu odpisování a účtování Způsob stanovení opravných položek, jejich tvorba a použití Společnost v průběhu účetního období roku 2014 měla vytvořeny opravné položky k následujícím aktivům: a) k pohledávkám za různými dlužníky měla společnost vytvořeny opravné položky v plné výši u pohledávek, u kterých společnost očekává, že nebudou splaceny Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizích měnách na českou měnu je použit (v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb.) směnný kurs devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou k okamžiku účetního případu či sestavení účetní závěrky. 18

19 3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 3.1. Dlouhodobý majetek Struktura dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je uvedena v následujících tabulkách: Struktura majetku společnosti k (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Dlouhodobý hmotný majetek Poř. cena na počátku období Oprávky na počátku období Přírůstky Úbytky Celková pořizovací cena na konci období Oprávky na konci období Stavby Energ. Stroje Přístroje a tech. zařízení Dopravní prostředky Inventář Pozemky Umělecká díla DDHM Celkem Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Poř. cena na počátku období Oprávky na počátku období Přírůstky Úbytky Celková pořizovací cena na konci období Oprávky na konci období DDNM Celkem Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku Celková pořizovací cena na konci období Oprávky na konci období Ekonomický systém Helios IQ Celkem Zůstatková hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je k rovna nule, což odpovídá i realizovatelné hodnotě majetku. 19

20 Struktura majetku společnosti k (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Dlouhodobý hmotný majetek Poř. cena na počátku období Oprávky na počátku období Přírůstky Úbytky Celková pořizovací cena na konci období Oprávky na konci období Stavby Energ. Stroje Přístroje a tech. zařízení Dopravní prostředky Inventář Pozemky Umělecká díla DDHM Celkem Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Poř. cena na počátku období Oprávky na počátku období Přírůstky Úbytky Celková pořizovací cena na konci období Oprávky na konci období DDNM Celkem Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku Celková pořizovací cena na konci období Oprávky na konci období Ekonomický systém Helios IQ Celkem Zůstatková hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je k rovna 2 tis. Kč, což odpovídá i realizovatelné hodnotě majetku. Dlouhodobý majetek pořizovaný na základě smlouvy o pronájmu s následnou koupí Společnost neměla v období od 1.1. do žádný majetek pořizovaný na základě smlouvy o pronájmu s následnou koupí. Zatížení majetku zástavním právem nebo věcným břemenem Společnost nemá ke dni sestavení účetní závěrky žádný majetek zatížen zástavním právem nebo věcným břemenem Pohledávky Pohledávky BH CAPITAL z obchodního styku jsou k tvořeny pohledávkami souvisejícími s pronájmem nemovitého a movitého majetku. Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou ve všech případech rovněž pohledávky související s pronájmem nemovitého a movitého majetku. Pohledávky po splatnosti v celkové výši 44 tis. Kč včetně 20

21 příslušenství jsou soudně vymáhány. K pohledávkám, u kterých je riziko nesplacení, jsou vytvořeny opravné položky v plné výši. Rozdělení pohledávek z obchodního styku a poskytnutých záloh dle splatnosti Saldo k v tis. Kč Opravné položky k v tis.kč Saldo k v tis.kč Opravné položky k v tis.kč Ve lhůtě splatnosti z toho: pohledávky související s pronájmem nemovitostí poskytnuté zálohy ostatní pohledávky Po lhůtě splatnosti do 30 dnů až 90 dnů až 180 dnů až 360 dnů Více než 360 dnů Pohledávky z obchodního styku celkem K datu účetní závěrky k byly rovněž všechny pohledávky z obchodního styku tvořeny pohledávkami souvisejícími s pronájmem nemovitého a movitého majetku. Soudně vymáhány byly pohledávky po splatnosti v celkové výši 44 tis.kč. Stát daňové pohledávky Saldo k v tis. Kč Saldo k v tis. Kč Daň z přidané hodnoty 19 0 Stát daňové pohledávky 19 0 Saldo k Saldo k Jiné pohledávky v tis.kč v tis. Kč Saldo k v Kč Jiná pohledávka souvisí se soudním sporem s Investiční společností podnikatelů, a.s. v likvidaci, ve kterém byla BH CAPITAL žalována jako ručitel. Dne 27. listopadu 2008 v tomto sporu vynesl Krajský soud v Brně ve druhém stupni pravomocný rozsudek, kterým byla společnost BH CAPITAL odsouzena uhradit žalovanou částku 150 mil. Kč s příslušenstvím, celkem Kč. Rozsudek byl doručen 3. února 2009, kdy se stal pravomocným a bylo dle něho plněno. Přiznaná částka byla 6. února 2009 zaplacena na účet podílníků ISP a dalších oprávněných (advokáti, soudní poplatky apod.). Jelikož byla BH CAPITAL žalována jako ručitel za hlavního dlužníka - Československou obchodní banku, a.s., požaduje úhradu zaplacené částky po ČSOB. Ručení BH CAPITAL vzniklo ze zákona díky přechodu přisouzeného závazku Banky Haná v roce 1998 v rámci prodeje části podniku na IPB a následně na ČSOB. V souvislosti s plněním z výše uvedeného pravomocného rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. listopadu 2008 ve prospěch Investiční společnosti podnikatelů, a.s. v likvidaci a dalším oprávněným vznikla společnosti BH CAPITAL regresní pohledávka vůči Československé obchodní bance, a.s. v celkové výši Kč. BH CAPITAL zaslala 21

22 ČSOB výzvu k úhradě tohoto závazku dne 6. února 2009, to znamená, že pohledávka byla splatná ke dni 9. února ČSOB v den splatnosti tuto pohledávku neuhradila a dopisem ze dne 12. března 2009 její uhrazení odmítla. Plnění této pohledávky je vymáháno soudní cestou. Žaloba na zaplacení pohledávky ve výši Kč a úroku z prodlení od 9. února 2009 byla podána dne 13. července Dne 4. srpna 2009 vydal Městský soud v Praze platební rozkaz, kterým nařídil ČSOB žalovanou pohledávku uhradit. ČSOB proti tomuto platebnímu rozkazu podala dne 27. srpna 2009 odpor. Jednání v tomto sporu bylo Městským soudem v Praze v červnu 2010 přerušeno do doby rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovolání, které podala BH CAPITAL do rozsudku Krajského soudu v Brně. V červnu 2011 Nejvyšší soud ČR rozsudek Krajského soudu v Brně zrušil zejména z procesních důvodů a věc vrátil zpět k novému projednání. Po doručení tohoto rozhodnutí v srpnu 2011 vyzvala BH CAPITAL všechny subjekty, jimž plnila, aby jí vrátily poskytnuté plnění. Soudní poplatky a odměnu advokáta protistrany obdržela BH CAPITAL zpět, samotnou jistinu ve výši Kč však ISP vrátit odmítla. BH CAPITAL vymáhá vrácení předmětné částky včetně příslušenství soudní cestou. Jelikož BH CAPITAL neobdržela plnění zpět, trvá nadále i na žalobě vůči ČSOB. Tento spor je však stále přerušen, a to doby ukončení primárního soudního sporu mezi ISP a BH CAPITAL. V červenci 2012 poskytla ČSOB plnění ve prospěch ISP na základě pravomocného rozsudku ze dne 21. června 2012 ve sporu mezi ISP a ČSOB. ISP však odmítla vrátit plnění zaplacené BH CAPITAL v roce 2009 s odůvodněním, že ČSOB podala dovolání. Na návrh BH CAPITAL byla sporná částka uložena do soudní úschovy u Krajského soudu v Plzni. Veškeré pohledávky jsou krátkodobé, společnost nemá žádné dlouhodobé pohledávky. Všechny pohledávky jsou v českých korunách. Ke dni sestavení účetní závěrky za rok 2014 společnost neměla žádné pohledávky k podnikům ve skupině, ani žádné pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem Vlastní kapitál V průběhu roku 2014 docházelo ke změnám vlastního kapitálu výlučně běžnou činností společnosti, tj. tvorbou hospodářského výsledku. Výše základního kapitálu zůstala po celé období nezměněna ve výši tis. Kč. Ke snížení základního kapitálu na tuto výši pravomocně došlo 8. února 2005, kdy vstoupilo v platnost usnesení valné hromady ze dne 2. července Hospodářský výsledek za období 1.1. do ztráta ve výši tis. Kč - byla po schválení řádné účetní závěrky za období od 1.1. do valnou hromadou uhrazena ze zákonného rezervního fondu. Celková výše nerozděleného zisku z předchozích období ke dni sestavení účetní závěrky, tj. k , činí tis. Kč. Celková výše zákonného rezervního fondu činí tis. Kč. 22

23 3.4. Závazky Ke dni sestavení roční účetní závěrky k neměla společnost žádné závazky k podnikům ve skupině, žádné závazky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem ani žádné závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze, jako jsou záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru nebo směnečného práva. Společnost nevyužívá ke svému financování cizích zdrojů. Veškeré závazky společnosti jsou v českých korunách, společnost neměla žádné cizoměnové závazky. Rozdělení závazků z obchodního styku a přijatých záloh dle splatnosti Saldo k v tis. Kč Saldo k v tis.kč Ve lhůtě splatnosti z toho: přijatá záloha související s pronájmem nemovitého majetku 0 0 závazky vůči dodavatelům 22 4 ostatní závazky 8 8 Po lhůtě splatnosti do 30 dnů až 90 dnů 0 0 Více než 91 dnů 0 0 Závazky z obchodního styku celkem Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Saldo k v tis. Kč Saldo k v tis. Kč Závazky ze sociálního zabezpečení Závazky ze zdravotního pojištění Závazky ze soc. zabezpečení a zdravotního pojištění celkem Žádný z výše uvedených závazků nebyl po splatnosti. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění byly zaplaceny v řádném termínu, a to 5. ledna Stát daňové závazky a dotace Saldo k v tis. Kč Saldo k v tis. Kč Daň z příjmů právnických osob 0 0 Ostatní přímé daně srážková daň 0 0 II. pilíř důchodového spoření 1 1 Ostatní přímé daně odvod daně z příjmů ze závislé činnosti Daň z přidané hodnoty 0 1 Ostatní daně a poplatky 0 0 Dotace ze státního rozpočtu a ostatní dotace 0 0 Stát daňové závazky a dotace Jiné závazky Saldo k v tis. Kč Saldo k v tis.kč Jiné závazky celkem

24 3.5. Údaje o odloženém daňovém závazku (pohledávce) V souladu s účetní osnovou a postupy účtování pro podnikatele provedla společnost v rámci uzávěrkových účetních operací propočet odložené daňové povinnosti. Výsledkem propočtu byla odložená daňová pohledávka ve výši tis. Kč. Společnost však rozhodla, že o této odložené daňové pohledávce nebude účtováno z důvodu pochybností o možnosti jejího uplatnění v následujících účetních obdobích ( 59 Vyhlášky 500/2002 Sb.). K datu účetní závěrky účetního období roku 2014 společnost v bilanci neeviduje žádnou odloženou daňovou pohledávku ani závazek. Ze stejného důvodu společnost v bilanci neevidovala odloženou daňovou pohledávku ani závazek k datu roční účetní závěrky účetního období Soudní spory BH CAPITAL, a.s. BH CAPITAL, a.s. v likvidaci byla k datu sestavení účetní závěrky účastna několika soudních sporů, a to jak aktivních, tak pasivních. Aktivní soudní spory V průběhu roku 2014 společnost vedla 2 aktivní soudní spory. Tyto soudní spory se týkají regresního plnění po hlavním dlužníkovi (ČSOB), za něhož bylo plněno, a vydání bezdůvodného obohacení proti ISP. BH CAPITAL, a.s. v likvidaci pokračovala v pro ni zásadním soudním sporu, kdy 13. července 2009 podala žalobu na Československou obchodní banku, a.s. na úhradu pohledávky ve výši Kč a úroku z prodlení od 9. února Pohledávka BH CAPITAL vznikla na základě plnění z pravomocného rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. listopadu 2008 ve prospěch Investiční společnosti podnikatelů, a.s. v likvidaci a dalším oprávněným (podrobnosti tohoto sporu jsou uvedeny v další kapitole), kdy BH CAPITAL plnila jako ručitel za hlavního dlužníka - ČSOB - a vznikla ji tím regresní pohledávka vůči Československé obchodní bance, a.s. v celkové výši Kč. ČSOB plnění na základě výzvy BH CAPITAL odmítla a proto je plnění této pohledávky vymáháno soudní cestou. Dne 4. srpna 2009 vydal Městský soud v Praze platební rozkaz, kterým nařídil ČSOB žalovanou pohledávku uhradit. ČSOB proti tomuto platebnímu rozkazu podala dne 27. srpna 2009 odpor. 8. června 2011 bylo řízení v dané věci usnesením Městského soudu v Praze přerušeno do rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovolání ve sporu s Investiční společností podnikatelů, a.s. v likvidaci. Po zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně Nejvyšším soudem bylo řízení opětovně přerušeno do pravomocného rozhodnutí v právní věci vedené před Městským soudem v Brně. S touto kauzou úzce souvisí i další aktivní spor, kdy BH CAPITAL, a.s. v likvidaci žaluje Investiční společnost podnikatelů, a.s. v likvidaci o Kč s přísl. z titulu vydání bezdůvodného obohacení, které ji vzniklo tím, že rozsudek Krajského soudu v Brně, na jehož základě bylo plněno, byl Nejvyšším soudem ČR zrušen, a věc byla vrácena k novému projednání. Likvidátor společnosti však odmítl bezdůvodné obohacení s příslušenstvím vydat. Na základě návrhu bylo nařízeno předběžné opatření, které upravuje dispozice s prostředky žalovaného. Ve sporu ISP proti hlavnímu dlužníku ČSOB byla ISP úspěšná a rozsudek byl potvrzen i odvolacím MS v Praze. ČSOB byla proto nucena dne 24

Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 3. 2. Základní údaje o společnosti BH CAPITAL, a.s. 5

Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 3. 2. Základní údaje o společnosti BH CAPITAL, a.s. 5 Brno, Příkop 834, 602 00, tel. 545 215 976, fax 545 215 969, www.bhcapital.cz Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 3 2. Základní údaje o společnosti BH CAPITAL, a.s. 5 3. Statutární orgány společnosti

Více

Obsah: 1. Základní údaje o společnosti PRISKO a.s. 3

Obsah: 1. Základní údaje o společnosti PRISKO a.s. 3 1 Obsah: 1. Základní údaje o společnosti PRISKO a.s. 3 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2013 4 3. Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2014 a v dalších letech 5 4. Zpráva dozorčí

Více

Obsah: 1. Základní údaje o společnosti PRISKO a.s. 3

Obsah: 1. Základní údaje o společnosti PRISKO a.s. 3 Obsah: 1. Základní údaje o společnosti PRISKO a.s. 3 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2012 4 3. Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2013 a v dalších letech 5 4. Zpráva dozorčí

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2005

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2005 1 Finanční část Investiční kapitálová společnost KB, a.s. IKS Peněžní trh IKS Dluhopisový IKS Plus bondový IKS Global konzervativní IKS Balancovaný IKS Fond fondů IKS Světových indexů Fénix konzervativní

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 2004 Praha dne 20. dubna 2005 1. Základní údaje o společnostech vstupujících do konsolidace: Konsolidovaná výroční zpráva je sestavena za období

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové společnosti II. Orgány a vedení akciové společnosti a jejich změny v roce 2012

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Výroční zpráva Český holding, a.s.

Výroční zpráva Český holding, a.s. Výroční zpráva Český holding, a.s. Obsah Obsah Základní údaje 3 Základní kapitál a vlastnická struktura 4 Akcie 5 Zpráva představenstva 7 Plnění usnesení valných hromad Komentář k údajům výkazu zisku a

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2006 (01.01.2006 31.12.2006)

Výroční zpráva společnosti za rok 2006 (01.01.2006 31.12.2006) a. s. Výroční zpráva společnosti za rok 2006 (01.01.2006 31.12.2006) 0_ Osnova 1. Historické údaje 1.1. Vznik společnosti, akcionářská struktura 1.2. Provozy společnosti 1.3. Historie v ekonomických výsledcích

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

5. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů

5. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Profil společnosti 3. Základní údaje o společnosti 4. Zpráva o podnikatelské činnosti 5. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ELTODO, a.s Obsah Základní informace o společnosti 2 Zpráva o činnosti společnosti 3 Finanční část Výroční

Více

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 vč. ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2013 paré č.1 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA URČENÁ AKCIONÁŘŮM SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření.

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření. 1. ÚVODNÍ SLOVO Na rok 2006 můžeme pohlížet z pohledu společnosti jako na rok velkých změn. Nejvýznamnější změnou rozhodně byla změna majitelů společnosti počátkem září minulého roku. Po úspěšné realizaci

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Z P R Á V A z a r o k 2 0 1 3. DOMOVNÍ SPRÁVA PROSTĚJOV, S.R.O. Pernštýnské nám. 176/8, PROSTĚJOV

Z P R Á V A z a r o k 2 0 1 3. DOMOVNÍ SPRÁVA PROSTĚJOV, S.R.O. Pernštýnské nám. 176/8, PROSTĚJOV V Ý R O Č N Í Z P R Á V A z a r o k 2 0 1 3 DOMOVNÍ SPRÁVA PROSTĚJOV, S.R.O. Pernštýnské nám. 176/8, PROSTĚJOV Prostějov, 19. 3. 2014 předkládá: Ing. Vladimír Průša jednatel DSP, s.r.o. Domovní správa

Více

Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí

Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí Výroční zpráva Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 2 II. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 3 1. Organizační struktura 3 2. Orgány společnosti 4 3. Údaje

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Hradec Králové, květen 2011 1 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 Základní údaje... 5 Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2011 (období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2012 1 Obsah: 1. Základní

Více

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2013 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2013)

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2013 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2013) PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2013 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2013) 1. Obecné vysvětlivky: Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem

Více

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ)

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) 1 Tímto opravujeme a doplňujeme výroční zprávu společnosti RM-S HOLDING, a.s. za rok 2009 (dále jen Dodatek k výroční zprávě za rok 2009 ) takto:

Více