Obsah: 1. Základní údaje o společnosti BH CAPITAL 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: 1. Základní údaje o společnosti BH CAPITAL 3"

Transkript

1

2 Obsah: 1. Základní údaje o společnosti BH CAPITAL 3 2. Zpráva likvidátora o podnikatelské činnosti v roce Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2015 a v dalších letech 5 4. Zpráva dozorčí rady za rok Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 7 6. Výrok auditora k výroční zprávě za rok Roční účetní závěrka a příloha k roční účetní závěrce za rok 2014 v plném znění 11 V Brně dne 4. května 2015 Ing. Ladislav Vilimovský likvidátor 2

3 1. Základní údaje o společnosti BH CAPITAL Název společnosti: BH CAPITAL, a.s., v likvidaci Sídlo společnosti: Brno, Příkop 843/4, PSČ Identifikační číslo: Právní forma : akciová společnost Trvání společnosti: společnost je zřízena na dobu neurčitou Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou o založení akciové společnosti ze dne a na základě povolení Státní banky československé v Praze ze dne Dnem zápisu společnosti s obchodním jménem AGROBANKA HANÁ, a.s., do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem Brno, v oddíle B vložka 230 je 11. leden Od společnost působila pod názvem BANKA HANÁ, a.s. Po uplatnění Smlouvy o prodeji části podniku ze dne s účinností od ještě společnost vykonávala v omezené míře bankovní činnost, potom však na základě rozhodnutí valné hromady ze dne a po předchozím souhlasu ČNB přestala počínaje dnem působit jako banka. Dne 14. června 2012 rozhodla valná hromada o zrušení společnosti s likvidací počínaje dnem 1. července Toho dne vstoupila společnost do likvidace a jejím likvidátorem se stal Ing. Ladislav Vilimovský. Předmět podnikání: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Základní kapitál Základní kapitál BH CAPITAL byl k ve výši Kč. Je plně splacen a je tvořen akciemi na majitele o jmenovité hodnotě 80 Kč na jednu akcii. Akcie společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci nejsou veřejně obchodované. Statutární orgány společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci Likvidátor: Stav od Ing. Ladislav Vilimovský Představenstvo: Dozorčí rada: Stav do Stav do Ing. Marian Klásek - předseda Ing. Pavel Pešek - předseda Jan Mayer - místopředseda Ing. Oldřich Perutka - místopředseda Ing. Jaroslav Novosád - člen JUDr. Jiří Matzner Ph.D. - člen Stav od Stav od Ing. Marian Klásek - předseda Ing. Pavel Pešek - předseda Ing. Oldřich Perutka - místopředseda 3

4 2. Zpráva likvidátora o podnikatelské činnosti v roce 2014 Vážení akcionáři, v roce 2014 pokračoval proces likvidace společnosti BH CAPITAL, o kterém rozhodla řádná valná hromada konaná v červnu Společnost řídí likvidátor jmenovaný valnou hromadou. Počátkem roku 2013 prodala společnost v aukci poslední nemovitost ve svém majetku včetně jejího vybavení. BH CAPITAL tak již nevlastní žádný nemovitý majetek. Z movitého a nehmotného majetku je v držení společnosti jen kancelářská technika nutná pro zajištění jejího chodu včetně softwaru. Z fyzického hlediska byl proces likvidace téměř dokončen. Finanční aktiva jsou uložena výhradně do bankovních produktů a společnost neprovádí operace na finančním trhu. V polovině roku 2014 provedla společnost další úsporná opatření, když bylo nově nastaveno odměňování členů orgánů společnosti a bylo zúženo představenstvo na jednočlenné. I nadále však představenstvo společnosti kooperuje s likvidátorem ve všech otázkách týkajících se zachování kontinuity při řízení společnosti a dozorčí rada provádí kontrolní činnost. Hlavním předmětem činnosti orgánů společnosti je vedení soudních sporů spojených s kauzou Investiční společnosti podnikatelů, a.s. v likvidaci, jejichž dokončení je nezbytné pro dokončení likvidace společnosti. Výnosnost finančních aktiv byla v roce 2014 velmi nízká, i když ve srovnání s trhem nadprůměrná. REPO sazba ČNB byla celý rok 2014 na technické nule, tedy ve výši 0,05% p.a. Tomu odpovídají i výnosové sazby na mezibankovním trhu, kdy je jen velmi těžké najít dostatečně bezpečný investiční instrument s výnosem přes 1% p.a. S ohledem na odhad trvání soudních sporů prodloužila společnost dobu fixace bankovních produktů až na 1 rok, čímž se podařilo navýšit výnos. Z finančního majetku dosáhla v roce 2014 BH CAPITAL celkový výnos ve výši 4 137,7 tis. Kč, což odpovídá výnosnosti 1,77% p.a. z průměrného stavu finančního majetku. Domnívám se, že se jedná s ohledem na celkovou úroveň úrokových sazeb o velmi dobrý výsledek a zcela jistě o výsledek nadprůměrný. Struktura aktiv společnosti, kdy zhruba pouze 45% jsou aktiva výdělečná a zbývající část tvoří pohledávky, které momentálně nepřináší žádný výnos, ve spojení s historicky nejnižšími úrokovými sazbami, dokáže jen obtížně generovat dostatečný zisk na pokrytí provozních nákladů společnosti včetně nákladů na vedení soudních sporů. I přes tyto nepříznivé okolnosti skončilo hospodaření společnosti v roce 2014 ziskem ve výši 44,6 tis. Kč, což je i ve srovnání s rokem předchozím, kdy společnost vykázala ztrátu 5 779,8 tis. Kč, velmi dobrý výsledek. Připomínám, že výnos z nevrácené pohledávky od ISP by při výnosnosti finančních aktiv, které BH CAPITAL dosahuje, přesáhl 5 mil. Kč. Již v polovině roku 2012 soud pravomocně rozhodnul ve sporu mezi ISP a ČSOB a ISP přislíbila vracení prostředků BH CAPITAL v objemu minimálně 294 mil. Kč, k tomu ale ani v roce 2014 nedošlo, a to přes fakt, že ISP dostala od ČSOB zaplaceno. Podrobněji je průběh soudních sporů popsán v dalších částech výroční zprávy. BH CAPITAL vyvíjí maximální úsilí k tomu, aby se domohla navrácení svých prostředků. Předběžným opatřením jsou prostředky blokovány v úschově plzeňského Krajského soudu. Ing. Ladislav Vilimovský likvidátor 4

5 3. Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2015 a v dalších letech Nejvýznamnějším úkolem společnosti pro rok 2015 zůstává získání prostředků ve výši 294,1 mil. Kč, které zaplatila v únoru 2009 na základě pravomocného rozsudku Investiční společnosti podnikatelů, a.s. v likvidaci (dále jen ISP), a které ji i přes zrušení původního rozsudku, na základě kterého plnila, Nejvyšším soudem ČR, stále nebyly vráceny. Vrácení prostředků BH CAPITAL bylo likvidátorem ISP přislíbeno poté, co bude dokončen soudní spor s ČSOB a ISP obdrží plnění od hlavního dlužníka, tedy ČSOB. Pravomocný rozsudek ve sporu mezi ISP a ČSOB byl vynesen dne 21. června 2012 a na jeho základě ČSOB zaplatila ISP v červenci 2012 více než 321 mil. Kč. I přes tento fakt odmítla ISP prostředky BH CAPITAL vrátit, neboť dle jejího tvrzení jí byly prostředky BH CAPITAL zabaveny ČSOB a započteny za její závazky. K tomuto jednostrannému kroku ze strany ČSOB sice došlo, jednalo se ale o prostředky z účtu ISP, nikoliv BH CAPITAL, a jedná se čistě o vztah mezi ISP a ČSOB. Žalobu na vymožení vrácení prostředků od ISP podala BH CAPITAL hned v srpnu 2011 poté, co ISP nereagovala na výzvu k vrácení zaplacených prostředků. Následně podala BH CAPITAL návrh na vydání předběžného opatření a po opětovném odmítnutí ISP vrátit prostředky na jeho úpravu, kterým se přikazuje ISP složit prostředky včetně příslušenství do soudní úschovy u Krajského soudu v Plzni. Toto předběžné opatření bylo vydáno a jeho platnost byla potvrzena i odvolacím soudem, na který se ISP obrátila. Vymáhané prostředky byly složeny do soudní úschovy u uvedeného soudu a jsou tam deponovány dosud. V kauze ISP vede BH CAPITAL několik soudních sporů jak s ISP, tak s ČSOB, které jsou podrobně popsány v příloze k účetní závěrce. Pro jejich vývoj bude zřejmě rozhodující rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o dovolání ČSOB proti rozsudku z 21. června 2012 (viz výše). Předpokládáme, že Nejvyšší soud rozsudek potvrdí a spor mezi ISP a ČSOB jako hlavním dlužníkem tak bude definitivně ukončen. Od rozhodnutí Nejvyššího soudu se budou pravděpodobně odvíjet i rozsudky ve sporech, jejichž účastníkem je BH CAPITAL. Je jen velmi těžké odhadnout, kdy se tak stane. Věříme, že to bude v roce Jediným cílem společnosti je její likvidace, výplata likvidačního zůstatku akcionářům a zánik společnosti. K tomuto cíli směřují veškeré kroky společnosti. Většina faktických kroků vedoucích k likvidaci je dokončena, proto lze očekávat, že po pravomocném ukončení soudních sporů bude v horizontu cca 6 měsíců přikročeno k rozdělení likvidačního zůstatku. Závazky společnosti BH CAPITAL nemá žádné dlouhodobé závazky. Krátkodobé závazky tvoří daňové závazky a závazky vůči zaměstnancům. Jiné podstatné závazky společnost nemá. Pohledávky společnosti Společnost eviduje pouze pohledávky plynoucí ze soudního sporu s ISP, které intenzivně vymáhá a které jsou podrobně popsány ve výroční zprávě. Významné události po datu účetní závěrky V období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení výroční zprávy nedošlo k žádným významným ekonomickým událostem. Do Dozorčí rady společnosti byl na návrh Ministerstva financí ČR dne 11. února 2015 kooptován do doby konání valné hromady společnosti Ing. Petr Blažek. 5

6 4. Zpráva dozorčí rady za rok 2014 Dozorčí rada společnosti BH CAPITAL, a.s., v likvidaci pracovala v první polovině roku 2014 ve složení Ing. Pavel Pešek, předseda dozorčí rady, Ing. Oldřich Perutka, místopředseda dozorčí rady a člen dozorčí rady JUDr. Jiří Matzner, ve druhé polovině roku po rezignaci JUDr. Jiřího Matznera pracovala jen ve dvou členech. Dozorčí rada při své kontrolní činnosti zasahovala do všech oblastí, jež jí přísluší ze zákona a ze stanov společnosti. Mimo jiné prováděla kontrolu uložení finančních aktiv a dozorovala průběh likvidace společnosti. Za nakládání s majetkem společnosti a nakládání s bankovními účty odpovídá likvidátor společnosti. Významnou část své práce dozorčí rada věnovala dopadům soudních sporů s Investiční společností podnikatelů, a.s., v likvidaci a postupu společnosti při vymáhání vrácení prostředků po zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně Nejvyšším soudem ČR. Dozorčí rada byla na svých jednáních pravidelně podrobně informována o všech krocích činěných v jednotlivých sporech a o výhledu dalšího průběhu vedených soudních sporů. Rovněž byla seznámena s odbornými stanovisky spolupracujících advokátních kanceláří ve všech významných bodech sporů. Při své práci vždy dozorčí rada kladla důraz na možné důsledky jednotlivých kroků do hospodaření společnosti. Auditem účetní závěrky BH CAPITAL za rok 2014 pověřila valná hromada společnost BDO Audit s.r..o. Dozorčí rada projednala a přezkoumala účetní závěrku společnosti za rok 2014 a seznámila se se Zprávou nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k a s výroční zprávou společnosti za rok Dozorčí rada rovněž projednala a přezkoumala zprávu likvidátora společnosti o vztazích mezi propojenými osobami. Je možné konstatovat, že k účetní závěrce ani ke zprávě o vztazích nemá dozorčí rada výhrady. Ing. Pavel P e š e k předseda dozorčí rady 6

7 5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 7

8 6. Výrok auditora k výroční zprávě za rok

9 9

10 10

11 7. Roční účetní závěrka a příloha k roční účetní závěrce za rok 2014 v plném znění 11

12 12

13 13

14 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE sestavené k rozvahovému dni 31. prosince OBECNÉ ÚDAJE 1.1. Popis účetní jednotky Název: BH CAPITAL, a.s., v likvidaci Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 230 Sídlo: Příkop 843/4, Zábrdovice, Brno IČO: Právní forma: Akciová společnost Předmět podnikání: - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Statutární orgán Představenstvo: předseda představenstva: Ing. Marian Klásek Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti jednotliví členové představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis společně dva členové představenstva. Za společnost v likvidaci jedná a podepisuje likvidátor, vyjma věcí, které zůstaly v pravomoci představenstvu. Dozorčí rada: předseda: Ing. Pavel Pešek místopředseda: Ing. Oldřich Perutka Likvidátor: Vznik společnosti: Základní kapitál: Ing. Ladislav Vilimovský zakladatelskou smlouvou o založení akciové společnosti ze dne 25. června 1990 a na základě povolení Státní banky Československé v Praze ze dne 28. prosince 1990 č.j. V96/ ,-Kč ( ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 80,- Kč v zaknihované podobě). Vše splaceno. 14

15 1.2. Změny provedené v účetním období v obchodním rejstříku Dozorčí rada na svém zasedání dne 12. června 2014 odvolala z funkce všechny členy představenstva (Ing. Mariana Kláska, Jana Mayera a Ing. Jaroslava Novosáda) z důvodu snížení počtu členů představenstva ze tříčlenného na jednočlenné provedeného rozhodnutím valné hromady BH CAPITAL, a.s. v likvidaci dne 12. června 2014 a následně zvolilo předsedou a jediným členem představenstva společnosti Ing. Mariana Kláska. Dozorčí rada projednala oznámení JUDr. Jiřího Matznera, Ph.D. o své rezignaci na funkci člena dozorčí rady BH CAPITAL, a.s. v likvidaci ke dni 30. června Členství v dozorčí radě BH CAPITAL, a.s. v likvidaci JUDr. Jiřího Matznera, PhD. zaniklo 30. června V účetním období od 1.1. do došlo k níže uvedeným změnám a zápisům v obchodním rejstříku. Dozorčí rada: člen dozorčí rady: JUDr. Jiří Matzner, Ph.D. den zániku členství: 30. června 2014 Představenstvo: předseda představenstva: Ing. Marian Klásek den zániku členství: 12. června 2014 místopředseda představenstva: Jan Mayer den zániku členství: 12. června 2014 člen představenstva: ing. Jaroslav Novosád den zániku členství: 12. června 2014 předseda představenstva: Ing. Marian Klásek den vzniku členství: 12. června 2014 Sídlo: Příkop 843/4, Zábrdovice, Brno zapsáno 1. července 2014 Ostatní skutečnosti: Počet členů statutárního orgánu: 1 zapsáno 10. července Osoby, které měly k větší než 5 % podíl na základním kapitálu společnosti Ident.čís Název ČR - Ministerstvo financí ČR Ulice Město Stát Akcií (ks) % ze ZK Celk. jmen. hodnota tis. Kč Letenská 15 Praha 1 ČR , KBC Bank N.V. Havenlaan 2 Brussels Belgie , Česká národní banka Na příkopě 28 Praha 1 ČR , Celkem , Ovládající osobou společnosti byla v průběhu období od 1.1. do Česká republika zastoupena Ministerstvem financí se sídlem Praha 1, Letenská 15, IČ , přičemž kapitálový podíl představoval 71,885 % hlasovacích práv ve společnosti. Ovládací smlouva mezi ovládající osobou a společností nebyla uzavřena. V průběhu období bylo složení a podíl akcionářů s podílem větším než 5% základního kapitálu stejné jako v období od 1.1. do

16 1.4. Společnosti, v nichž má účetní jednotka větší než 20 % podíl na základním kapitálu Ke dni sestavení účetní závěrky neměla společnost v žádné obchodní společnosti ani družstvu podíl na základním jmění Organizační struktura Po vstupu do likvidace došlo od ke zrušení funkce investičního manažera a ředitele společnosti a celkový počet zaměstnanců se snížil na 2 osoby. Společnost má zřízeny dvě funkční místa, a to místa právníka a hlavní účetní. Obchodní vedení společnosti vykonává likvidátor. Organizační struktura BH CAPITAL, a.s. v likvidaci platná od DOZORČÍ RADA Likvidátor Hlavní účetní Právník společnosti 1.6. Průměrný počet zaměstnanců, náklady na zaměstnance a) počty zaměstnanců průměrný počet zaměstnanců ve fyzických osobách 2 osoby 2 osoby - průměrný počet členů vedení společnosti 0 osoby 0 osoby - počet členů statutárního orgánu (představenstva) 2 osoby 3 osoby - počet členů dozorčí rady 2,5 osoby 3 osoby - likvidátor 1 osoba 1 osoba - osobní náklady a odměny vedení mzdy a odměny zaměstnanců celkem tis.kč tis.kč - z toho náklady na řídící pracovníky 0 tis.kč 0 tis.kč - odměny členům statutárního orgánu (představenstva) 467 tis.kč 834 tis.kč - odměny členům dozorčí rady 300 tis.kč 450 tis.kč - odměny likvidátor 540 tis.kč tis.kč - náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 789 tis.kč tis.kč 1.8. Odměna likvidátora Valná hromada společnosti dne schválila smlouvu o výkonu funkce likvidátora společnosti Ing. Ladislava Vilimovského s měsíční odměnou ve výši 40 tis. Kč jako jedinou složkou jeho odměny od 1. července Likvidátorovi náleží všechny složky odměny vyplacené do tohoto data v souladu s usneseními valných hromad dne 14. června 2012 a 13. června

17 1.9. Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění akcionářům, členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnost neposkytla žádné úvěry, půjčky, záruky ani ostatní plnění akcionářům, členům statutárních, dozorčích ani řídících orgánů. Společnost vyplácí svým zaměstnancům příspěvek na penzijní připojištění ve výši odpovídající daňovému zvýhodnění příspěvků dle platných zákonů Náklady na likvidaci společnosti Dlouhodobá strategie společnosti je zlikvidňování aktiv, proto podstatnou část majetku tvoří finanční aktiva. Ta jsou tvořena pouze bankovními účty a depozity s maximální dobou splatnosti 12 měsíců. Nejsou s nimi spojeny žádné náklady.. Po dobu likvidace jsou vedeny soudní spory (viz kapitola 3.6.), náklady na jejich vedení nelze odhadnout. 17

18 2. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 2.1. Způsoby ocenění Po vstupu společnosti do likvidace byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. Společnost upravila účetní metody tak, aby majetek byl vykázán v realizovatelných hodnotách. a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se oceňuje v realizovatelné hodnotě. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek byl původně účtován v pořizovací hodnotě a jeho hodnota byla pravidelně snižována o odpisy. Po vstupu do likvidace tuto zůstatkovou hodnotu upravuje společnost na realizovatelnou hodnotu majetku. b) Finanční majetek Finančním majetkem se rozumí zejména půjčky, dále majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry, podíly a dlužné cenné papíry. Cenné papíry a majetkové účasti jsou k datu závěrky oceněny v reálné hodnotě dle očekávaných příjmů z prodeje investice. c) Pohledávky Pohledávky jsou oceněny v očekávané hodnotě přijatého plnění. d) Závazky Závazky jsou oceněny v nominální hodnotě Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období Oproti minulému účetnímu období společnost neprovedla žádné změny ve způsobu oceňování ani postupu odpisování a účtování Způsob stanovení opravných položek, jejich tvorba a použití Společnost v průběhu účetního období roku 2014 měla vytvořeny opravné položky k následujícím aktivům: a) k pohledávkám za různými dlužníky měla společnost vytvořeny opravné položky v plné výši u pohledávek, u kterých společnost očekává, že nebudou splaceny Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizích měnách na českou měnu je použit (v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb.) směnný kurs devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou k okamžiku účetního případu či sestavení účetní závěrky. 18

19 3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 3.1. Dlouhodobý majetek Struktura dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je uvedena v následujících tabulkách: Struktura majetku společnosti k (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Dlouhodobý hmotný majetek Poř. cena na počátku období Oprávky na počátku období Přírůstky Úbytky Celková pořizovací cena na konci období Oprávky na konci období Stavby Energ. Stroje Přístroje a tech. zařízení Dopravní prostředky Inventář Pozemky Umělecká díla DDHM Celkem Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Poř. cena na počátku období Oprávky na počátku období Přírůstky Úbytky Celková pořizovací cena na konci období Oprávky na konci období DDNM Celkem Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku Celková pořizovací cena na konci období Oprávky na konci období Ekonomický systém Helios IQ Celkem Zůstatková hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je k rovna nule, což odpovídá i realizovatelné hodnotě majetku. 19

20 Struktura majetku společnosti k (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Dlouhodobý hmotný majetek Poř. cena na počátku období Oprávky na počátku období Přírůstky Úbytky Celková pořizovací cena na konci období Oprávky na konci období Stavby Energ. Stroje Přístroje a tech. zařízení Dopravní prostředky Inventář Pozemky Umělecká díla DDHM Celkem Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Poř. cena na počátku období Oprávky na počátku období Přírůstky Úbytky Celková pořizovací cena na konci období Oprávky na konci období DDNM Celkem Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku Celková pořizovací cena na konci období Oprávky na konci období Ekonomický systém Helios IQ Celkem Zůstatková hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je k rovna 2 tis. Kč, což odpovídá i realizovatelné hodnotě majetku. Dlouhodobý majetek pořizovaný na základě smlouvy o pronájmu s následnou koupí Společnost neměla v období od 1.1. do žádný majetek pořizovaný na základě smlouvy o pronájmu s následnou koupí. Zatížení majetku zástavním právem nebo věcným břemenem Společnost nemá ke dni sestavení účetní závěrky žádný majetek zatížen zástavním právem nebo věcným břemenem Pohledávky Pohledávky BH CAPITAL z obchodního styku jsou k tvořeny pohledávkami souvisejícími s pronájmem nemovitého a movitého majetku. Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou ve všech případech rovněž pohledávky související s pronájmem nemovitého a movitého majetku. Pohledávky po splatnosti v celkové výši 44 tis. Kč včetně 20

21 příslušenství jsou soudně vymáhány. K pohledávkám, u kterých je riziko nesplacení, jsou vytvořeny opravné položky v plné výši. Rozdělení pohledávek z obchodního styku a poskytnutých záloh dle splatnosti Saldo k v tis. Kč Opravné položky k v tis.kč Saldo k v tis.kč Opravné položky k v tis.kč Ve lhůtě splatnosti z toho: pohledávky související s pronájmem nemovitostí poskytnuté zálohy ostatní pohledávky Po lhůtě splatnosti do 30 dnů až 90 dnů až 180 dnů až 360 dnů Více než 360 dnů Pohledávky z obchodního styku celkem K datu účetní závěrky k byly rovněž všechny pohledávky z obchodního styku tvořeny pohledávkami souvisejícími s pronájmem nemovitého a movitého majetku. Soudně vymáhány byly pohledávky po splatnosti v celkové výši 44 tis.kč. Stát daňové pohledávky Saldo k v tis. Kč Saldo k v tis. Kč Daň z přidané hodnoty 19 0 Stát daňové pohledávky 19 0 Saldo k Saldo k Jiné pohledávky v tis.kč v tis. Kč Saldo k v Kč Jiná pohledávka souvisí se soudním sporem s Investiční společností podnikatelů, a.s. v likvidaci, ve kterém byla BH CAPITAL žalována jako ručitel. Dne 27. listopadu 2008 v tomto sporu vynesl Krajský soud v Brně ve druhém stupni pravomocný rozsudek, kterým byla společnost BH CAPITAL odsouzena uhradit žalovanou částku 150 mil. Kč s příslušenstvím, celkem Kč. Rozsudek byl doručen 3. února 2009, kdy se stal pravomocným a bylo dle něho plněno. Přiznaná částka byla 6. února 2009 zaplacena na účet podílníků ISP a dalších oprávněných (advokáti, soudní poplatky apod.). Jelikož byla BH CAPITAL žalována jako ručitel za hlavního dlužníka - Československou obchodní banku, a.s., požaduje úhradu zaplacené částky po ČSOB. Ručení BH CAPITAL vzniklo ze zákona díky přechodu přisouzeného závazku Banky Haná v roce 1998 v rámci prodeje části podniku na IPB a následně na ČSOB. V souvislosti s plněním z výše uvedeného pravomocného rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. listopadu 2008 ve prospěch Investiční společnosti podnikatelů, a.s. v likvidaci a dalším oprávněným vznikla společnosti BH CAPITAL regresní pohledávka vůči Československé obchodní bance, a.s. v celkové výši Kč. BH CAPITAL zaslala 21

22 ČSOB výzvu k úhradě tohoto závazku dne 6. února 2009, to znamená, že pohledávka byla splatná ke dni 9. února ČSOB v den splatnosti tuto pohledávku neuhradila a dopisem ze dne 12. března 2009 její uhrazení odmítla. Plnění této pohledávky je vymáháno soudní cestou. Žaloba na zaplacení pohledávky ve výši Kč a úroku z prodlení od 9. února 2009 byla podána dne 13. července Dne 4. srpna 2009 vydal Městský soud v Praze platební rozkaz, kterým nařídil ČSOB žalovanou pohledávku uhradit. ČSOB proti tomuto platebnímu rozkazu podala dne 27. srpna 2009 odpor. Jednání v tomto sporu bylo Městským soudem v Praze v červnu 2010 přerušeno do doby rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovolání, které podala BH CAPITAL do rozsudku Krajského soudu v Brně. V červnu 2011 Nejvyšší soud ČR rozsudek Krajského soudu v Brně zrušil zejména z procesních důvodů a věc vrátil zpět k novému projednání. Po doručení tohoto rozhodnutí v srpnu 2011 vyzvala BH CAPITAL všechny subjekty, jimž plnila, aby jí vrátily poskytnuté plnění. Soudní poplatky a odměnu advokáta protistrany obdržela BH CAPITAL zpět, samotnou jistinu ve výši Kč však ISP vrátit odmítla. BH CAPITAL vymáhá vrácení předmětné částky včetně příslušenství soudní cestou. Jelikož BH CAPITAL neobdržela plnění zpět, trvá nadále i na žalobě vůči ČSOB. Tento spor je však stále přerušen, a to doby ukončení primárního soudního sporu mezi ISP a BH CAPITAL. V červenci 2012 poskytla ČSOB plnění ve prospěch ISP na základě pravomocného rozsudku ze dne 21. června 2012 ve sporu mezi ISP a ČSOB. ISP však odmítla vrátit plnění zaplacené BH CAPITAL v roce 2009 s odůvodněním, že ČSOB podala dovolání. Na návrh BH CAPITAL byla sporná částka uložena do soudní úschovy u Krajského soudu v Plzni. Veškeré pohledávky jsou krátkodobé, společnost nemá žádné dlouhodobé pohledávky. Všechny pohledávky jsou v českých korunách. Ke dni sestavení účetní závěrky za rok 2014 společnost neměla žádné pohledávky k podnikům ve skupině, ani žádné pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem Vlastní kapitál V průběhu roku 2014 docházelo ke změnám vlastního kapitálu výlučně běžnou činností společnosti, tj. tvorbou hospodářského výsledku. Výše základního kapitálu zůstala po celé období nezměněna ve výši tis. Kč. Ke snížení základního kapitálu na tuto výši pravomocně došlo 8. února 2005, kdy vstoupilo v platnost usnesení valné hromady ze dne 2. července Hospodářský výsledek za období 1.1. do ztráta ve výši tis. Kč - byla po schválení řádné účetní závěrky za období od 1.1. do valnou hromadou uhrazena ze zákonného rezervního fondu. Celková výše nerozděleného zisku z předchozích období ke dni sestavení účetní závěrky, tj. k , činí tis. Kč. Celková výše zákonného rezervního fondu činí tis. Kč. 22

23 3.4. Závazky Ke dni sestavení roční účetní závěrky k neměla společnost žádné závazky k podnikům ve skupině, žádné závazky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem ani žádné závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze, jako jsou záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru nebo směnečného práva. Společnost nevyužívá ke svému financování cizích zdrojů. Veškeré závazky společnosti jsou v českých korunách, společnost neměla žádné cizoměnové závazky. Rozdělení závazků z obchodního styku a přijatých záloh dle splatnosti Saldo k v tis. Kč Saldo k v tis.kč Ve lhůtě splatnosti z toho: přijatá záloha související s pronájmem nemovitého majetku 0 0 závazky vůči dodavatelům 22 4 ostatní závazky 8 8 Po lhůtě splatnosti do 30 dnů až 90 dnů 0 0 Více než 91 dnů 0 0 Závazky z obchodního styku celkem Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Saldo k v tis. Kč Saldo k v tis. Kč Závazky ze sociálního zabezpečení Závazky ze zdravotního pojištění Závazky ze soc. zabezpečení a zdravotního pojištění celkem Žádný z výše uvedených závazků nebyl po splatnosti. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění byly zaplaceny v řádném termínu, a to 5. ledna Stát daňové závazky a dotace Saldo k v tis. Kč Saldo k v tis. Kč Daň z příjmů právnických osob 0 0 Ostatní přímé daně srážková daň 0 0 II. pilíř důchodového spoření 1 1 Ostatní přímé daně odvod daně z příjmů ze závislé činnosti Daň z přidané hodnoty 0 1 Ostatní daně a poplatky 0 0 Dotace ze státního rozpočtu a ostatní dotace 0 0 Stát daňové závazky a dotace Jiné závazky Saldo k v tis. Kč Saldo k v tis.kč Jiné závazky celkem

24 3.5. Údaje o odloženém daňovém závazku (pohledávce) V souladu s účetní osnovou a postupy účtování pro podnikatele provedla společnost v rámci uzávěrkových účetních operací propočet odložené daňové povinnosti. Výsledkem propočtu byla odložená daňová pohledávka ve výši tis. Kč. Společnost však rozhodla, že o této odložené daňové pohledávce nebude účtováno z důvodu pochybností o možnosti jejího uplatnění v následujících účetních obdobích ( 59 Vyhlášky 500/2002 Sb.). K datu účetní závěrky účetního období roku 2014 společnost v bilanci neeviduje žádnou odloženou daňovou pohledávku ani závazek. Ze stejného důvodu společnost v bilanci neevidovala odloženou daňovou pohledávku ani závazek k datu roční účetní závěrky účetního období Soudní spory BH CAPITAL, a.s. BH CAPITAL, a.s. v likvidaci byla k datu sestavení účetní závěrky účastna několika soudních sporů, a to jak aktivních, tak pasivních. Aktivní soudní spory V průběhu roku 2014 společnost vedla 2 aktivní soudní spory. Tyto soudní spory se týkají regresního plnění po hlavním dlužníkovi (ČSOB), za něhož bylo plněno, a vydání bezdůvodného obohacení proti ISP. BH CAPITAL, a.s. v likvidaci pokračovala v pro ni zásadním soudním sporu, kdy 13. července 2009 podala žalobu na Československou obchodní banku, a.s. na úhradu pohledávky ve výši Kč a úroku z prodlení od 9. února Pohledávka BH CAPITAL vznikla na základě plnění z pravomocného rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. listopadu 2008 ve prospěch Investiční společnosti podnikatelů, a.s. v likvidaci a dalším oprávněným (podrobnosti tohoto sporu jsou uvedeny v další kapitole), kdy BH CAPITAL plnila jako ručitel za hlavního dlužníka - ČSOB - a vznikla ji tím regresní pohledávka vůči Československé obchodní bance, a.s. v celkové výši Kč. ČSOB plnění na základě výzvy BH CAPITAL odmítla a proto je plnění této pohledávky vymáháno soudní cestou. Dne 4. srpna 2009 vydal Městský soud v Praze platební rozkaz, kterým nařídil ČSOB žalovanou pohledávku uhradit. ČSOB proti tomuto platebnímu rozkazu podala dne 27. srpna 2009 odpor. 8. června 2011 bylo řízení v dané věci usnesením Městského soudu v Praze přerušeno do rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovolání ve sporu s Investiční společností podnikatelů, a.s. v likvidaci. Po zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně Nejvyšším soudem bylo řízení opětovně přerušeno do pravomocného rozhodnutí v právní věci vedené před Městským soudem v Brně. S touto kauzou úzce souvisí i další aktivní spor, kdy BH CAPITAL, a.s. v likvidaci žaluje Investiční společnost podnikatelů, a.s. v likvidaci o Kč s přísl. z titulu vydání bezdůvodného obohacení, které ji vzniklo tím, že rozsudek Krajského soudu v Brně, na jehož základě bylo plněno, byl Nejvyšším soudem ČR zrušen, a věc byla vrácena k novému projednání. Likvidátor společnosti však odmítl bezdůvodné obohacení s příslušenstvím vydat. Na základě návrhu bylo nařízeno předběžné opatření, které upravuje dispozice s prostředky žalovaného. Ve sporu ISP proti hlavnímu dlužníku ČSOB byla ISP úspěšná a rozsudek byl potvrzen i odvolacím MS v Praze. ČSOB byla proto nucena dne 24

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE sestavené k rozvahovému dni 31. prosince 2012 za období od 1. července do 31. prosince 2012 1. OBECNÉ ÚDAJE 1.1. Popis účetní jednotky Název: BH CAPITAL, a.s., v likvidaci

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Obsah: 1. Základní údaje o společnosti BH CAPITAL, a.s. 3

Obsah: 1. Základní údaje o společnosti BH CAPITAL, a.s. 3 Obsah: 1. Základní údaje o společnosti BH CAPITAL, a.s. 3 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2011 4 3. Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2012 a v dalších letech 6 4. Zpráva dozorčí

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavená za období 1.7.2014 30.6.2015 společnosti Shopinvest a.s. se sídlem náměstí 14. října 642/17 Smíchov, 150 00 Praha 5 IČ: 272 26 590 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1. Obecné informace o účetní jednotce Název a sídlo: GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112 627 00 Brno IČO: 46344942 Právní forma: akciová společnost Vznik: 27.dubna 1992

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. 12. 2010 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008 k 31.12. 2008 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč DSG Brno-Líšeň, IČO: 485 13 181 Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč Obsah přílohy Všeobecné informace... 2 1. Popis účetní jednotky... 2 2. Zaměstnanci

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2009 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro nepodnikatelské subjekty. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více