ROCNI ZAVERKA za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROCNI ZAVERKA za rok 2013"

Transkript

1 Obec Novosedly Novosedly 1 IČO v, r v ROCNI ZAVERKA za rok 2013 Přílohy: - Rozvaha k Výkaz zisku a ztrát k Příloha k výkazům - Zpráva z inventarizace - Zpráva o výsledku finanční kontroly - Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC - Celková výměra lesních pozemků s porostem

2 Příloha účetní závěrky dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obec Novosedly Obecné údaje Název: Obec Novosedly Sídlo: Novosedly 1, Novosedly Právní forma: Územně samosprávný celek, obec Předmět činnosti: Stanoveno předpisem Č. 128/2000 Sb. Dle výpisu z registru ekonomických subjektů byla vydána tato oprávnění: Všeobecné činnosti veřejné správy IČ: Rozvahový den: Vnitřní směrnice:- pro zpracování a oběh účetních dokladů, včetně dod. - pro poskytování a účtování cestovních náhrad - pro účtování dlouhodobého majetku a zásob - o zabezpečení zákona o finanční kontrole Č. 320/200 I Sb. - pro vedení pokladny a směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad - směrnice pro časové rozlišování - směrnice k podrozvahovým účtům a evidence pro zprac. účetní závěrky - směrnice pro tvorbu a používání opravných položek - směrnice pro provedení inventarizace majetku a závazků - směrnice pro odepisování dlouhodobého majetku, tzv. odpisový plán - směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji - směrnice pro schvalování účetní závěrky včetně harmonogramu Organizační struktura: Uvedena na webových stránkách obce, adresa: Zřizované organizační složky: JSDH Zřizované příspěvkové organizace: Základní škola Novosedly, Novosedly 3, IČO Mateřská škola Novosedly, Novosedly 108, IČO Starosta: František Trefilík Místostarosta: Jaroslav Křemeček Kontrolní výbor: počet členů: 5 Předseda: Miroslava Mikušková Finanční výbor: počet členů: 5 Předseda: Korenko Richard Počet členů zastupitelstva obce: 15 Počet členů rady obce : 5

3 Obec nemá významný podíl na základním kapitálu obchodních společností. Obec je členem svazků a sdružení: DSO Mikulovsko, družení místních samospráv, Svaz měst a obcí DSO Cyklistická stezka Brno-Vídeň, Počet zaměstnanců: 8 Odměny členům zastupitelstva a členům komisí: Kč včetně ZP a SP Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1. Způsob ocenění: Dlouhodobý majetek nakupovaný Drobný dlouhodobý - pořizovací cenou včetně nákladů souvi ejících s pořízením majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2013 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Cenné papíry a majetkové účasti- v pořizovací ceně. Obec předala v roce a.. Vodovody a kanal izace 8řeclav ve výši Kč. nepeněžitý vklad, tento je veden na účtu Pozemky - převedené do vlastnictví obce dle zák. č. 172/91 b. ze dne jsou oceněny dle zákona č. 178/1994 b. 2. Reprodukční pořizovací ceny: O 3. Změny způsobů oceňování: bylo provedeno dooprávko ání k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku a k pohledávkám k Odpisový plán: obec odepisuje dlouhodobý majetek dle zpracovaného odpisového plánu.souča ně s odpisy se "rozpouští" i obdržené dotace na pořízení dlouhodobého majetku. 5. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2013 nebyly realizovány v cizí měně. Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace Přijaté zálohy na provoz pronajatých prostor: Kč Krátkodobé poskytnuté zálohy na EE a plyn: Kč Závazky - zdravotní pojištění: - sociální pojištění: - daň zálohová: - daň srážková: Kč za obec za zamě tnance Kč Kč za obec za zaměstnance I Kč Kč 3939 Kč Pohledávky na účtech 311 xx : k : Kč (pronájmy pozemků a nebytových pro tor EKOINGSTAV) po lhůtě splatnosti - tvoření opravných položek: Kč Pohledávky na účtech 315 xx k : ,00 Kč (z toho poplatky za odpady I Kč, za psy 600,00 Kč) po lhůtě platnosti - tvoření opravných položek: ,80Kč Ostatní pohledávky:

4 90.000,00 Kč za Vinařským fondem za Vinobraní 2013 na základě zaslaného vyúčtování ,00 Kč za třídění odpadu za STKO (11.a lli.q 2013 na základě zaslaného aviza) I ,00 Kč za Obcí Nový Přerov - hodnota nesplacené půjčky na výstavbu kanalizace ,00 Kč za SZIF na základě dohody (vedeno na účtu pohledávek I) ,00 Kč za SFŽP na základě rozhodnutí Č na nákup čistící techniky (účet ) ,00 Kč za SFŽP na základě rozhodn. Č na poříz. Biocentra Louky (účet ) Kč nedoplatky za odpady od občanů, u nichžje malá šance na úhradu (účet ) 5. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny: K SFŽP k pozemkům zástavní právo ve výši ,16 Kč a k budovám ve výši budova Č. 107 (knihovna Kč) a budova Č. 104 (sokolovna ,18 mínus technické zhodn. v r ve výši ,- Kč (sociální zařízení) a mínus technické zhodn. v r ve výši ,- Kč (plynotikace) = ,18 Kč). 6. Závazky z obchodního styku k : ,00 Kč pozastávka k ti. VHS Břec1av za stavbu "Novosedly-doplnění a obnova chodníků" (týká se chodníku Drnholecká-Mikulovská) ,94 Kč dodavatelské faktury s datem UZP k splatnost r (v tom je zahrnuta fa. ve výši Kč na zametací stroj ALFTCAR) 7. Po lhůtě splatnosti více než 180 dnů: pohledávka za občanem ve výši ,- Kč. 8. Závazky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny: Zástav ní právo je na majetku obce vůči SFŽP (půjčka na vybudování kanalizace a ČOV). 9. Závazky nevedené v účetnictví: Přijetí dotací do vypořádání. Dotace jsou zaúčtovány v souladu s účetními postupy do příjmů. 10. Najatý majetek (finanční leasing): Účetní jednotka nepořídila žádný majetek formou leasingu. 11. Majetek zatížen zástavním a jiným věcným právem: k pozemkům zástavní právo ve výši ,16 Kč a k budovám ve výši ,18 Kč (týká se půjčky ze SFŽP na vybudování kanalizace a ČOV v obci.) K činí nesplacený zůstatek jistiny částku Kč (viz odsouhlasení pohledávek ke dni o poskytnutí podpory Č se SFŽP - zde je uváděna dlužná částka celkem jak za obec Novosedly, tak za obec Nový Přerov). Věcným břemenem a právem užívání ve výši ,98 Kč (pro VaK, EON, RWE a TJ Sokol) 12. Dlouhodobý majetek: Zástavní právo k zaj ištění pohledávky u SFŽP k rozvahovému dni činí ,34 Kč (vedeno na účtech , a ). U účtu došlo v částce 3396,78 o snížení z důvodu prodeje pozemku MS VRCH Novosedly.Oo majetku byla zařazena pravá strana kolumbária na místním hřbitově.na začátku roku 2013 vstoupil v platnost nový územní plán který byl pořízen za ,- Kč.Dále obec zařadila do majetku na základě smlouvy o bezúplatném převodu s s OSO Mikulovsko 3 ks radarů IPR k měření rychlostí v hodnotě ,- Kč. Za tupitelstvo obce rozhodlo o nákupu pozemků do vlastnictví obce od občanů z důvodu budování komunikace,přes Janův vrch". Tato komunikace je budována Pozemkovým úřadem. Pozemky byly do majetku zařazeny v celkové hodnotě ,- Kč.

5 Na účet 028, na kterém je evidován majetek v hodnotě od 3.000,- Kč do ,- Kč byl pořízen níže uvedený majetek: Sekačka v hodnotě 6990,- Kč, plotové nůžky zs 3100,- Kč, vysavač za 7731,90, lavičky s opěradly 3 ks, odpadkové koše 2 ks v hodnotě 20447,-, do kuchyňky OÚ byly pořízeny archivační skříně za ,-, před budovu Jednoty byla zakoupena vitrína v hodnotě 12340,-, pro sportovn í činnost byly pořízeny dvě nové sítě na kopanou v hodnotě 12110,-, pro hasičskou činnost byl zakoupen dvouválec kompresor za 5288,70,-, dále byly pořízeny zásahové obleky Fireman a zásahová obuv v ceně 42123,73 (hrazeno z dotace JMK) do kanceláře účetní byl zakoupen výkonnější počítač v ceně 23 I 18,- Kč, pro potřeby zastupitelstva byl zakoupen dataprojektor ACER a notebook Aspire v hodnotě 24979,.-Kč. Z majetkových účtů byl vyřazen majetek, který byl shledán inventarizační komisí jako neopravitelný a poškozený v hodnotě celkem ,- Kč. Jednalo se o křovinořez OM 740, ponorné čerpadlo do studni na hřišti, nefunkční sterilizátor, kuchyňskou linku a skříňku s dřezem v ordinaci zubního lékaře. Dále byla vyřazena nefunkční tiskárna HewletPackart.Dále byl vyřazen Územní plán včetně změn Č. 1 až 3 v hodnotě ,50 Kč z důvodu platnosti nového a to od data Při prodeji pronajatých vinic občanovi bylo zjištěno, že v minulosti došlo k vyklučování trvalých poro tů vinice vedených na účtu 025,následně občan na vlastní náklady vysadil porost nový ale nebylo přistoupeno k odpisu porostu vyklučovaného. Z účtu 025 bylo při prodeji pozemků pronajatých vinic zároveň přistoupeno i k odpisu trvalého porostu ve výši ,50 Kč, aby byl zachován věcný a poctivý obraz účetnictví.z pod rozvahy byl vyřazen rozbitý kartáč na údržbu víceúčelového hřiště a nefunkční rnobil. Prodej pozemku občanům v r dosáhl částky Kč. Finanční investice: Na účtu jsou vedeny akcie České spořitelny ve výši Kč, akcie Vodovodů a kanalizací ve výši Kč a členský podíl v STKO ve výši ,- Kč. Na účtu je veden nepeněžitý vklad VaK Břeclav v hodnotě ,- Kč. 13. Významné dlouhodobé závazky: splátka půjčky Státnímu fondu životního prostředí na kanalizaci a ČOV ve výši Kč celkem (z toho Novosedly ,00 Kč, Nový Přerov I ,00 Kč. 14. Ostatní významné skutečnosti: Technické zhodnocení sokolovny (plynofikace) - bylo účtováno podle vyhl. 410/2009, par. č 26 (předpis nákladů byl proveden j iž v r ve výši Kč na účet 518, úhrada v r účtována jako oprava a udržování. Chyba zjištěna po termínu, kdy nebylo možno zasahovat do rozpočtové skladby, proto byla náprava sjednána následovně 518 minus MD ( D, zařazení do majetku D/ M D dokladem ). Do ceny nakupovaných pozemků od občan li vstupuje i cena ve výši 1000,- Kč za znalecký posudek a 1.000,- za návrh na vklad do KN. Tyto částky nebyly v prvopočátku zaúčtovány na účet I, tzn. do náklad li na pořízení.tato chyba byla zjištěna po termínu, kdy již nebylo možno zasahovat do rozpočtové skladby proto se opr. dokladem 400 1I I sjednává náprava a z účtu 518 se obě částky přeúčtovávaj í na účet Při prodeji pronajatých pozemků občanovi bylo zjištěno, že na pronajatých pozemcích byly v dávné minulo ti vyklučeny vinice a občan na vlastní náklady vysadil nové. Při tomto úkonu však v minulosti nebyl proveden odpis trvalého porostu vinice z důvodu vyklučování z majetkového účtu 025. Dokladem se odepisuje vyklučovaný porost v hodnotě ,50 Kč z důvodu dosažení věrného obrazu účetn ictví. 15. Účetní jednotka vede podrozvahovou evidenci:

6 Na podrozvahovém účtu jsou vedeny pohledávky v návaznosti na podepsaná rozhodnutí o poskytnutí dotace a přeřazené pohledávky za PDO z let IO. Účetní jednotka nemá majetek charakterů uměleckých děl a předmětů. Zpracovala: Jarmila Veselá, účetní...~... František Trefilík starosta obce

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Název : OBEC NESOVICE Sídlo : 683 33 Nesovice 305 Právní forma : Obec - územní samosprávní celek Předmět činnosti : stanoveno předpisem č. 128/2000 Sb. IČO : 00292141 Rozvahový

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00297976 Název: Obec Jeseník nad Odrou

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00297976 Název: Obec Jeseník nad Odrou PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00297976 Název: Obec Jeseník nad Odrou Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Závěrečný účet obce Seč za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet obce Seč za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet obce Seč za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění rozpočtu, příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

Zpráva č. 262/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2012

Zpráva č. 262/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hvozdná 210 763 11 Želechovice nad Dřevnicí datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.3.2013 Ing. Jaroslav Císař KUSP 42625/2012

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN Dodatek k příloze účetní závěrky sestavené k 31.12.2009 Tento dodatek vysvětluje a doplňuje ve smyslu ustanovení 24 odst. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014 DSO: Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,Vacenovice,Vlkoš IČ: 75833352 Rozpočtový rok: 2014 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2014 Závěrečný účet DSO

Více

Závěrečný účet obce Plavsko za rok 2012 - Návrh

Závěrečný účet obce Plavsko za rok 2012 - Návrh Závěrečný účet obce Plavsko za rok 2012 - Návrh Údaje o obci: Adresa: Plavsko 77, 378 02 Stráž nad Nežárkou Telefon: 384390857 E-mail: ou@plavsko.cz WWW: plavsko.cz Bankovní ústav: Česká spořitelna Číslo

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Závěrečný účet obce Seč za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet obce Seč za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet obce Seč za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění rozpočtu, příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje

Více

Průkopník, stavební bytové družstvo

Průkopník, stavební bytové družstvo Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 28. 5. 2015 Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA ROK 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.03.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN Dodatek k příloze účetní závěrky sestavené k 31.12.2008 Tento dodatek vysvětluje a doplňuje ve smyslu ustanovení 24 odst. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00297976 Název: Obec Jeseník nad Odrou

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00297976 Název: Obec Jeseník nad Odrou PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00297976 Název: Obec Jeseník nad Odrou Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 450 000 4 533 220 5 176 975,30 Nedaňové příjmy třída 2 738 250

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 69649740 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Podhostýnský mikroregion

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 68733 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24. února 2014

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Skalička Účetní

Více

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Řícmanice návrh závěrečného účtu obce za rok 2013 Název:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČO: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČ: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného

Více