Efektivnost Kriteria ekonomického hodnocení energetických investic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Efektivnost Kriteria ekonomického hodnocení energetických investic"

Transkript

1 Efektivnost Kriteria ekonomického hodnocení energetických investic

2 Co představují investice jednorázově vynaložené zdroje, od kterých se očekává, že budou přinášet peněžní příjmy během delšího období v budoucnosti v době pořízení představují peněžní výdaj do nákladů vstupují formou odpisů až při svém užívání

3 Význam ekonomického hodnocení investic Vyjádření efektu z realizace projektu Porovnání s jinými variantami, cílem je vybrat tu, která přinese největší užitek Výpočet minimální ceny produkce Analýza ekonomických rizik projektu

4 Specifika energetických investic Důsledky investičních rozhodnutí mají dlouhodobý charakter často desítky let jaderné elektrárny (příprava projektu,výstavba, provoz, likvidace), rozod el. energie, plynovody, těžba surovin Velký vliv faktoru času Tyto investice často představují velký objem kapitálu vázaný po dlouhou dobu Rizikovost energetických investic Je nezbytné odhadnout vývoj ekonomických veličin po celou dobu životnosti projektu odhady a vývoj cen energií v posledních letech (elektřina, plyn) Specifikou energetiky je také přechod z dříve státem vlastněné energetiky na liberalizovanou důsledky pro investice Regulace některých složek ceny v energetických odvětví

5 Důsledky pro hodnocení Hodnocení investic v energetice vyžaduje odlišné metody a přístupy Energetika je vůdčí oblastí v nalézání nových postupů hodnocení investic Nejnovější metody jsou používány právě v energetice Reálné opce Do hodnocení často vstupují i jiné než ekonomická kriteria hodnocení životní prostřed edí politická sociáln lní, odpor ve, odpor veřejnosti ejnosti Vytváření velkých globálních firem investice do expanze a ovládnutí trhů

6 Dopady regulace cen na investiční rozhodování Regulace ceny pro omezení negativních dopadů zejména přirozených monopolů je pro energetiku typická Regulátor většinou stanovuje cenu dané činnosti na základě stanovení přiměřeného výnosů z dané činnosti Metoda regulace může mít velký dopad na hodnocení investic, může vést k značnému poklesu investic, zhoršování stavu majetku k neefektivním investicím ke změně přístupu k hodnocení a realizaci investic k otázkám ohledně stability regulačního prostředí a důsledky na rizikovost projektu

7 Zásady ekonomického hodnocení Volba odpovídaj dajícího hlediska pro hodnocení Výpočet na bázi b peněž ěžních toků (cash flow) marginální veličiny Zahrnutí výnosu vlastního kapitálu Volba korektní doby porovnání, zahrnující všechny fáze projektu Použit ití korektních kritéri rií pro hodnocení Výpočet v běžných cenách ch s respektováním m cenového vývoje položek příjmp jmů a výdajů Zahrnutí veškerých relevantních položek do hodnocení Náklady na likvidaci nebo zůstatkovz statkové hodnoty Volba variant

8 Hlediska hodnocení Hodnocení z pohledu projektu Hodnocení projektu bez ohledu na způsob financování a rozdělení efektů realizace projektu Systémové hledisko Hodnocení z investora zahrnuje daňové hledisko a způsob financování z hlediska kapitálu vloženého investorem

9 Cash flow z pohledu investora CF T = ( V N N N N ) (1 d) + T ppt pst ot út N ot ± P T Ú T N it V T výnosy (tržby), plynoucí z dodávky tepla i elektřiny N ppt provozní proměnné náklady v T-tém roce závislé na zatížení (palivové náklady, vlastní spotřeba zdroje, čerpací práce, tepelné ztráty v sítích, ) N pst provozní stálé náklady v T-tém roce nezávislé na zatížení (opravy a údržba, ) N ot odpisy sledovaného zařízení N út úroky placené z úvěrů P T připočitatelné, resp. odpočitatelné položky při výpočtu základu daně z příjmu N it investiční náklady, zahrnující i zvýšení nákladů, vzniklé vlivem rozložení výstavby do více let Ú T úmor úvěrů d sazba daně z příjmů

10 Ekonomická doba životnosti T ž Bývá různá pro každý prvek systému. Volena s ohledem na technické a morální opotřebení na základě T ž se určují účetní odpisy Hodnocené (optimalizační) období T h (T o ) - volí se jako období, pro které známe vstupní údaje - zahrnuje alespoň období, ve kterém jsou uváděny jednotlivé investice do provozu - pokud nastává T h < T ž nebo T h < T p, volí se nejčastěji opakování hodnoty posledního známého roku do konce T ž (T p ) Doba porovnání T p Je období, za které se provádí hodnocení ekonomické efektivnosti. Volba dosti problematická. Volba správné doby hodnocení má zásadní vliv na výsledky hodnocení - je to doba, pro kterou počítáme hodnoty hotovostních toků - zahrnuje údaje za ukončenou Tž (všech prvků a variant) - musí být stejná pro všechny hodnocené varianty

11 Volba doby porovnání pokud mají jednotlivé prvky různou životnost: Nejmenší společný násobek Předpoklad cyklického opakování Opakování posledního známého roku

12 Kritéria hodnocení efektivnosti investic 1. Kritérium (prosté) doby splacení 2. Kritérium (diskontované) doby splacení 3. Kritérium čisté současné hodnoty (NPV 4. Vnitřní výnosové procento (IRR) 5. Výpočet minimální ceny produkce 6. Další přístupy

13 1) Kriterium prosté doby splacení Kriteriem je co nejkratší navrácení vložené investice, určí se podle vzorce: kde PP t= 1 CF t IN Výhody: Jednoduchý výpočet nevýhody: zanedbává peněžní toky po době návratnosti i časovou cenu peněz nevhodné pro typické dlouhodobé energetické investice = 0 CF t..je hotovostní tok v t-tém roce IN jsou investiční výdaje

14 2) Kriterium diskontované doby splacení Kriteriem je co nejkratší navrácení vložené investice s ohledem na časovou hodnotu peněz, určí se podle vzorce: Výhody: Uvažuje časovou hodnotu peněz Nevýhody: kde 0 = t= 1 ( 1+ r) CF t..je hotovostní tok v t-tém roce IN jsou investiční výdaje zanedbává peněžní toky po době splacení P p CF t t IN

15 3) Čistá současná hodnota NPV (Net Present Value) rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných příjmů a výdaji na investici NPV T = Ž t= 1 CF t ( 1+ r) t IN kde r...je diskont (alternativní náklad kapitálu míra ušlého zisku) T Ž je ekonomická doba životnosti IN jsou investiční výdaje CF t..je hotovostní tok v t-tém roce

16 Metoda čisté současné hodnoty - NPV Výklad kritéria NPV: Je-li hodnota NPV > 0 znamená to, že investice přináší za dobu hodnocení výnos větší, než je zadaná hodnota diskontu Hodnota NPV = 0 značí, že za tuto dobu dosáhneme míry výnosu vloženého vlastního kapitálu právě vočekávané výši r Varianty s NPV < 0 mohou být sice ziskové (měřeno účetním ziskem), ale jejich míra výnosu bude menší než zadaný diskont, popř.může být i záporná a tyto varianty by ve srovnání s jinými alternativami investování našeho kapitálu neměly být realizovány Hodnota NPV se ve více variantách MAXimalizuje Výhody: vždy existuje (lze vypočítat), respektuje časovou cenu peněz, správně vyjadřuje ekonomickou efektivnost

17 4) Vnitřní výnosové procento IRR (Internal( Rate of Return) hodnota diskontu, který dává za dobu životnosti právě nulovou hodnotu diskontovaného toku hotovosti (NPV = 0) T Ž t= 1 CF t ( ) 1+ IRR t IN = 0 kde T Ž je ekonomická doba životnosti IN jsou investiční výdaje CF t..je hotovostní tok v t-tém roce

18 Metoda vnitřního výnosového procenta - Hodnocení IRR je-li IRR vyšší než diskontní míra r,, je výhodné ho realizovat Výhody: snadné posouzení efektivnosti hodnocené investice ve srovnání s požadovanou mírou výnosnosti vlastních prostředků (diskontem r) Nevýhody: nemusí vždy existovat (všechny peněžní toky kladné nebo záporné), problém velikosti investice (relativní kritérium)

19 Náklady při p i hodnocení investic 1) Náklady N na výrobu elektřiny, tepla N = Nst +Npr N st N pr stálá složka nákladn kladů proměnn nná složka nákladn kladů 2) MěrnM rné vlastní náklady N odp N p n vl = N odp + N E p roční odpisy jako podíl investičních výdajů a doby životnosti roční provozní náklady (stálé i proměnn nné)

20 Náklady při p i hodnocení investic (2) 3) MěrnM rné (celkové, účetní) ) nákladyn N odp n = + Np + N vl E N ú nákladové úroky (z úvěrů,, obligací) ú 4) MěrnM rné výrobní náklady (levelised( cost) a Tž n vl poměrn rná anuita = N a E i Tž + N p

21 Minimáln lní cena Častou úlohu při výpočtech ekonomické efektivnosti je výpočet ceny produkce (tepla, elektřiny,..) je určení minimální ceny, tedy ceny při které se ještě vyplatí investici realizovat Slouží také pro volbu optimálního zdroje Např. minimální cenu tepla v prvním roce vypočteme podle následujícího vzorce: DCF c T ž Q1min T ž = (c t= 1 Qt Q t + c Et E t N it N pt D zt N út Ú t ) (1 + r) t = 0 cq t cena tepla v roce t Q t roční produkce tepla ce t ocenění vyráběné elektřiny (v případě výtopny tento člen vypadává) E t roční produkce elektřiny Dz t daň z příjmu v roce t

22 Časté chyby při tvorbě ekonomických modelů Nejsou simulovány konkrétn tní podmínky realizace model neobsahuje všechny v nezbytné toky (včetn etně režie a vyvolaných investic) Jednotlivé položky nákladn kladů nejsou podloženy analýzou fyzického rozsahu jednotlivých činností model činností (časové snímky činností,, ceny služeb, expertní odhady) Není respektován n princip opportunity cost Není respektována příčinnost p a úměrnost nákladn kladů režijn ijní,, obslužné a pomocné činnosti

23 Časté chyby při tvorbě ekonomických modelů (2) Není zahrnuta celá životní fáze projektu Nevhodná výše e diskontu závisí na riziku podnikání Je e porušen princip opatrnosti - optimistické předpoklady u nákladn kladů, objemu a cen produkce Zanedbání analýzy rizika Prodej tepla, resp. elektřiny - ceny tepla jsou vždy lokáln lní, konkurence různých r forem energie, porovnání na základz kladě minimáln lní ceny tepla Kč/GJ K pro odběratele

24 Příklad plynová kotelna

25 Příklad - náklady na teplo teplo dodané celkem GJ 213,9 zemní plyn Kč/GJ 23,3 stálá složka ceny plynu Kč/GJ 17,2 obsluha Kč/GJ 8,7 revize Kč/GJ 3,6 opravy Kč/GJ 0,2 emise Kč/GJ 52,9 provozní výdaje celkem Kč/GJ 59,8 odpisy Kč/GJ 326,7(vlastní) náklady celkem Kč/GJ

26 Příklad - náklady na teplo 154 úroky (11 % * 40 % úvěr) tis.kč 39,5 úroky Kč/GJ 366,2 náklady vč. úroků Kč/GJ Měrné výrobní náklady (levelised cost): diskont 6 % 10 % 13,2 % poměrná anuita 0,1030 0,1315 0,1560 Anuita Kč/GJ 92,4 118,0 140,0 měrné výrobní náklady (celkem) Kč/GJ 359,2 384,8 406,8

27 Cash flow projektu CF = V - N p -ZS -N i V N p ZS N i výnosy (příjmy) z realizace hodnoceného projektu, varianty provozní výdaje výdaje na změnu stavu pracovního kapitálu investiční výdaje na zařízení celkem

28 Cash flow - investor CF = V - N p -N ú -D z -ZS -N i + úvěr - úmor N ú D z Úvěr Úmor úroky placené z úvěrů a obligací daň z příjmů investora přijaté úvěry, emise obligací umořovací platby

29 4 000 Průběh cash flow investora tis. Kč Rok Hotovostní tok běžného roku (CF) Kumulovaný CF

30 Kumulovaný diskontovaný cash flow tis. Kč Rok Kumulovaný diskontovaný CF

31 Plynová kotelna v programu efekt

32 Opce Opce je smlouva na nákup nebo prodej určitého bazického aktiva (akcie, měna, komodita) za pevnou cenu (realizační cena) k určitému datu v budoucnosti Základní dělení: Kupníopce (callopce) Představuje právo (ne povinnost) koupit dané množství podkladového aktiva k určitému datu Pokud bude cena podkladového aktiva k danému datu na trhu nižší, opci nevyužijeme, v opačném případě má opce cenu rozdílu mezi tržní a realizační cenou Prodejní opce (put opce) Představuje právo (ne povinnost) koupit dané množství podkladového aktiva k určitému datu

33 Opce (2) Hlavní možnosti použití: Zajištění rizik při nákupu a prodeji Na nákup opcí jsou zapotřebí mnohem nižší částky než při nákupu samotného podkladového aktiva Dnes jsou ve standardní podobě obchodovány nejen na energetických, ale i dalších komoditních, akciových trzícch

34 Reáln lné opce Využití opcí k hodnocení investic Zachycuje možnost rozhodnutí v budoucnosti o pokračování, rozšíření nebo ukončení projektu a oceňuje projekt pomocí takové reálné opce Tento způsob hodnocení je vhodný zejména pro více rizikové projetky s mnoha nejistotami do budoucnosti, ale s možným vysokým výnosem Např. výzkum a vývoj

35 Literatura Brealey R.A., Myers S.C.: Teorie a praxe firemních financí Synek M. a kol.: Podniková ekonomika, Beck,, 2003 Kislingerová a kol: Manažerské finance, 2004

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA EKONOMIKY, MANAŽERSTVÍ A HUMANITNÍCH VĚD

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA EKONOMIKY, MANAŽERSTVÍ A HUMANITNÍCH VĚD ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA EKONOMIKY, MANAŽERSTVÍ A HUMANITNÍCH VĚD EKONOMICKÉ HODNOCENÍ ZATEPLENÍ DOMU ECONOMIC EVALUATION OF THERMAL INSULATION BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice

Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval:, o.p.s.

Více

Investiční rozhodování

Investiční rozhodování Investiční rozhodování Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou určeny k bezprostřední spotřebě, ale k výrobě dalších statků v budoucnu. Jde

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Využití programu Mathematica pro hodnocení investic v energetice Mathematica software and

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

PŘÍRUČKA PRO REGIONÁLNÍ VYUŽITÍ KOGENERAČNÍCH ZDROJŮ

PŘÍRUČKA PRO REGIONÁLNÍ VYUŽITÍ KOGENERAČNÍCH ZDROJŮ PŘÍRUČKA PRO REGIONÁLNÍ VYUŽITÍ KOGENERAČNÍCH ZDROJŮ Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval: RAEN spol. s r.o. CityPlan spol. s r.o. Tato publikace je určena pro poradenskou

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

autorizace Doc.Ing. Roman Povýšil, CSc. 4554-500-2/2-KP-01 revize 0 listopad 2000 strana 2

autorizace Doc.Ing. Roman Povýšil, CSc. 4554-500-2/2-KP-01 revize 0 listopad 2000 strana 2 strana 2 autorizace zpracoval: Ing. Miroslav Mareš Doc.Ing. Roman Povýšil, CSc. schválil: Ing. Miroslav Mareš Praha, strana 3 1 Úvod, formulace úlohy 4 2 Specifikace optimální varianty zásobování města

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

ANALÝZA MOŽNOSTÍ ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ V KRAJI VYSOČINA

ANALÝZA MOŽNOSTÍ ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ V KRAJI VYSOČINA ANALÝZA MOŽNOSTÍ ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ V KRAJI VYSOČINA Autor: Energetická agentura Vysočiny Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava Jihlava 2014 Obsah 1 Úvodní informace... 5 1.1 Abstrakt... 5 1.2 Identifikační

Více

HODNOCENÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ V PODNIKU

HODNOCENÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ V PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Podniková ekonomika a management HODNOCENÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ V PODNIKU Evaluation of the investment projects in the enterprise Bakalářská práce Vedoucí

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku

Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku Změny v podnikatelském prostředí: - Globalizace - Volný pohyb kapitálu - Rozšiřování informačních technologií - Posílení vlivu finančního trhu vede k

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NÁVRATNOST INVESTIC SPOJENÝCH S VÝSTAVBOU BYTOVÉHO DOMU V LUHAČOVICÍCH A V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NÁVRATNOST INVESTIC SPOJENÝCH S VÝSTAVBOU BYTOVÉHO DOMU V LUHAČOVICÍCH A V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING NÁVRATNOST INVESTIC SPOJENÝCH S VÝSTAVBOU BYTOVÉHO DOMU V LUHAČOVICÍCH A V BRNĚ

Více

Zaměřuje na obnovu a rozšíření: Dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku Trvalý přírůstek oběžného majetku

Zaměřuje na obnovu a rozšíření: Dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku Trvalý přírůstek oběžného majetku Zaměřuje na obnovu a rozšíření: Dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku Trvalý přírůstek oběžného majetku Investice představují peněžní výdaje, u nichž se očekává jejich přeměna na budoucí

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Postup hodnocení investic (investicních projektu) obvykle Zahllluje následující etapy:

Postup hodnocení investic (investicních projektu) obvykle Zahllluje následující etapy: I~...~- --.---._m.. HODNOCENí INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladu na investici) s výnosy, které investice prinese. Jde o rozpoctování jednorázových (investicních)

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Zdroje financování podniku s ohledem na jejich dostupnost a efektivnost. Jitka Ambrozová

Zdroje financování podniku s ohledem na jejich dostupnost a efektivnost. Jitka Ambrozová Zdroje financování podniku s ohledem na jejich dostupnost a efektivnost Jitka Ambrozová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Hlavním účelem této práce je získat kompletní přehled vhodných externích a interních

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Ekonomika při energetickém využívání biomasy

Ekonomika při energetickém využívání biomasy VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Metodická příručka Ekonomika při energetickém využívání biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc, Pavel Janásek v rámci projektu

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU

FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR ZDĚLÁVÁNÍ KURZ: : FINANČ ČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V OBLASTI VZ FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ FINANČNÍ ANALÝZA

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

Manažerský controlling

Manažerský controlling Manažerský controlling Ing. Pavel Kovařík pavel.kovarik@vsem.cz Ing. Pavel Kovařík trimestr září 2013 skupina (PPE/PKLZ/PMAR) 1 Manažerský controlling Představení předmětu Literatura + materiály na SISu

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika)

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Zpracovali: Lukáš Poľaško Vendula Martínková Datum

Více