Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice"

Transkript

1 Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1

2 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/ financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP ve spolupráci s Městem Prachatice Rok vydání 2012 Počet výtisků:

3 Obsah 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOPROVODNÉ SLUŽBY DALŠÍ UŽITEČNÉ KONTAKTY

4 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociální služby jsou specializované činnosti, které mají pomoci člověku řešit jeho nepříznivou sociální situaci. Příčiny vzniku nepříznivé sociální situace jsou velmi různé, a proto také existuje velmi pestrá škála druhů sociálních služeb. Poskytnutí sociální služby má člověku pomoci, respektive podporovat jeho vlastní aktivitu vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace. Sociální služba nemůže převzít odpovědnost člověka za jeho vlastní osud či životní perspektivu. Sociální služby lze poskytovat v těchto formách: pobytové ambulantní terénní přičemž tyto formy jsou i u jednotlivých druhů služeb kombinovány tak, aby byly maximálně efektivní. Pobytovou službou se rozumí služby spojené s ubytováním uživatele v zařízení sociálních služeb, za ambulantní službou uživatel dochází do zařízení sociálních služeb a terénní služba je poskytována tam, kde člověk žije v jeho přirozeném sociálním prostředí. Odborné sociální poradenství poskytují specializované poradny, které se profilují buď podle nějakého jevu (např. problematika domácího násilí) nebo podle cílové skupiny (např. osoby se zdravotním postižením, senioři, cizinci apod.). Služby sociální péče jsou zaměřeny na to, aby napomáhaly lidem zajistit si fyzickou a psychickou soběstačnost. Služby sociální péče, jak vyplývá z názvu, nabízejí pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. K zajištění poskytování těchto služeb lze použít příspěvek na péči. Služby sociální prevence se zaměřují na jevy a situace, které mohou vést k sociálnímu vyloučení osob a nejsou a priori způsobeny neschopností pečovat o sebe z důvodu věku či zdravotního stavu. Služby sociální prevence se zaměřují především na oblast tzv. sociálně negativních jevů, jako například kriminalita, bezdomovectví, zneužívání návykových látek, krize v rodině apod. Sociální služby zahrnují tři základní oblasti služeb: sociální poradenství služby sociální péče služby sociální prevence Sociální poradenství smyslem sociálního poradenství je poskytování potřebných informací, které přispívají k řešení nepříznivé sociální situace. Základní sociální poradenství jsou povinni poskytnout všichni poskytovatelé sociálních služeb, a to bez ohledu na to, kdo je o radu požádá. 6 7

5 Druhy služeb sociální péče Zákon o sociálních službách upravuje čtrnáct druhů služeb sociální péče: Osobní asistence je terénní služba určená zejména lidem se zdravotním postižením a seniorům. Osobní asistenti pomáhají člověku zvládnout péči o sebe a umožňují jim účastnit se života společnosti. Pečovatelská služba je převážně terénní služba poskytovaná především v domácnosti. Služba je určena zejména lidem se zdravotním postižením, seniorům a případně i rodinám s dětmi. Pečovatelé pomáhají člověku zvládnout péči o sebe a o domácnost. Tísňová péče je nepřetržitá telefonická nebo jiná elektronická komunikace s lidmi, kteří jsou vystaveni vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života. Za pomoci této komunikace je možné zprostředkovat neodkladnou pomoc v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu. Průvodcovské a předčitatelské služby jsou určeny lidem, kteří mají sníženou schopnost komunikovat či se orientovat v prostoru. Jedná se zejména o osoby se smyslovým postižením. Služba pomáhá zejména při obstarávání osobních záležitostí. Podpora samostatného bydlení je služba podobná pečovatelské službě, zaměřuje se však více na posilování osobních schopností člověka samostatně bydlet. Odlehčovací služby se také mohou nazývat sdílené či respitní služby. Jedná se o různou kombinaci činností péče, které mají za cíl, umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek, tj. sdílí péči či na určitou dobu převezmou péči o člověka, který má sníženou soběstačnost. Obvykle je tato služba nabízena i v rámci jiných druhů služeb. Centra denních služeb se doposud nazývaly například domovinky nebo i centra osobní hygieny. Jedná se o ambulantní službu, kterou mohou v průběhu dne (pravidelně i občasně) využívat osoby se sníženou soběstačností s cílem zajištění pomoci s osobní hygienou a současně pomoci s vyřízením osobních záležitostí či nabídkou sociálně terapeutických činností. Denní stacionáře jsou ambulantní službou, kterou pravidelně navštěvují osoby se sníženou soběstačností. V průběhu dne je zde zabezpečována komplexní péče s ohledem na potřeby uživatelů a současně nabízí výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. Týdenní stacionáře jsou pobytovou službou pro osoby se sníženou soběstačností, které potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. Pobyt je zabezpečován obvykle po dobu pracovních dnů. Služba nabízí komplexní péči a současně nabízí výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. Domovy pro osoby se zdravotním postižením jsou pobytovou službou s celoročním provozem, které zabezpečují osobám se sníženou soběstačností vyžadujícím pravidelnou pomoc komplexní péči a současně nabízí výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. Tato služba je určena především těm lidem, kterým z objektivních důvodů již nelze zabezpečit pomoc v jejich přirozeném sociálním prostředí. Domovy pro seniory jsou pobytovou službou s celoročním provozem, které zabezpečují seniorům se sníženou soběstačností vyžadujícím pravidelnou pomoc komplexní péči a současně nabízí aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. Tato služba je určena především těm seniorům, kterým z objektivních důvodů již nelze zabezpečit pomoc v jejich přirozeném sociálním prostředí. Domovy se zvláštním režimem jsou pobytovou službou s 8 9

6 celoročním provozem s obdobnou nabídkou jako domovy pro osoby se zdravotním postižením či seniory. Jejich služby jsou však uzpůsobeny zvláštním potřebám osob, které trpí duševní nemocí, jsou závislé na návykových látkách nebo trpí Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence. Provoz této služby může být součástí domova pro seniory či domova pro osoby se zdravotním postižením. Chráněné bydlení je moderním typem pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, ale mají schopnost žít víceméně samostatně v prostředí, které je svým charakterem fakticky totožné s běžným bytem. Sociální služby ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, psychiatrické léčebny) se poskytují osobám, které se neobejdou bez pomoci jiné osoby a současně nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení, protože není v danou chvíli možné jim zabezpečit péči v domácnosti či v zařízení sociálních služeb. O významu této služby a obecně o propojení sociální a zdravotní péče je podrobnější výklad podán v části týkající se problematiky sociálně zdravotní péče. Druhy služeb sociální prevence Zákon o sociálních službách upravuje sedmnáct druhů služeb sociální prevence: Raná péče je terénní případně i ambulantní služba určená dětem do 7 let se zdravotním postižením a jejich rodičům, aby jim napomáhala zvládnout specifické potřeby spojené s vývojem dítěte. Telefonická krizová pomoc je poskytována osobám, které se nacházejí v ohrožení života či zdraví, nebo jsou v obtížné životní situaci a nemohou tuto situaci momentálně řešit vlastními silami. Jedná se především o provoz linek důvěry a podobných telefonních služeb. Tlumočnické služby jsou poskytovány obvykle osobám se smyslovým postižením za účelem pomoci v komunikaci s okolím a při vyřizování osobních záležitostí. Jsou poskytovány obvykle jako terénní služba. Azylové domy jsou pobytové služby pro osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Jsou různého druhu, např. azylové domy pro rodiče s dětmi, azylové domy pro ženy, pro muže, případně i pro osoby mladší 18 let. Vedle poskytnutí ubytování je vždy nezbytné poskytnout také podporu, která vede k vyřešení nepříznivé sociální situace, a to především prostřednictvím sociální práce. Domy na půl cesty jsou pobytovou službou pro osoby do 26 let, které žily dlouhodobě ve školských zařízeních ústavní nebo ochranné výchovy, nebo v jiných zařízeních pro děti a mládež a pro osoby, které byly propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné 9 léčby. Domy na půl cesty mají těmto lidem poskytnout podmínky pro úspěšný samostatný start do běžného života

7 Kontaktní centra jsou obvykle ambulantní zařízení určená osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Služby zde poskytované mají za cíl snižovat sociální a zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek. Krizová pomoc je terénní, ambulantní, ale i pobytová sociální služba určená osobám, které se přechodně nacházejí v situaci ohrožení zdraví a života a nejsou schopny tuto situaci v daném okamžiku řešit vlastními silami. Součástí krizové pomoci je také poskytování pomoci obětem domácího násilí (blíže viz intervenční centra). Krizová pomoc vedle poskytnutí stravy či ubytování nabízí především socioterapii a pomoc při vyřízení nezbytných osobních záležitostí. Nízkoprahová denní centra jsou určena osobám bez přístřeší a nabízejí pomoc se zajištěním osobní hygieny, zajištěním stravy a vyřízením nezbytných osobních záležitostí. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují zejména ambulantní služby pro děti a mládež ve věku 6 až 26 let, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy (kriminalita, drogy, alkohol apod.). Cílem služby je zejména nabízet smysluplné využití volného času, pomoc v orientaci ve společenském prostředí a pomoc se změnou životního stylu, který je ohrožuje. Noclehárny nabízejí osobám bez přístřeší možnost přenocování a podmínky pro osobní hygienu. Služby následné péče jsou určeny osobám trpícím chronickým duševním onemocněním nebo osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu. Jejich cílem je pomoc při zvládnutí běžných životních podmínek a prevence recidivy. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nabízejí rodinám s dětmi pomoc se zvládnutím dopadů dlouhodobě krizové sociální situace rodiny nebo jejího člena. Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory nabízejí těmto lidem pomoc při zvládnutí běžných životních situací tak, aby nedošlo k jejich ohrožení sociálním vyloučením. Sociálně terapeutické dílny jsou poskytovány osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení. Účelem této služby je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictví sociálně pracovní terapie. Terapeutické komunity poskytují pobytové služby pro osoby závislé na návykových látkách nebo i osoby s chronickým duševním onemocněním s cílem zbavit se závislosti a vytvořit dobré podmínky pro začlenění do společnosti. Terénní programy jsou realizovány s cílem vyhledávat osoby, které žijí rizikovým způsobem života nebo žijí v sociálně vyloučených komunitách a pomáhat jim v minimalizaci rizik spojených s tímto způsobem života a v začlenění do společnosti. Sociální rehabilitace má za cíl pomoc lidem k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a to rozvojem jejich schopností a dovedností a posilováním návyků potřebných pro samostatný život. Služba je určena osobám se zdravotním postižením, ale také osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením z jiného důvodu, například etnické příslušnosti, chudoby, dlouhodobé nezaměstnanosti apod

8 2. POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Céčko Azylový dům Rybka poskytovatel sociální služby Občanské sdružení Rybka charakteristika činnosti a služeb a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, b) poskytnutí ubytování v 8 vybavených pokojích s možností přípravy stravy na vybavených kuchyňských linkách, praní, žehlení c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, d) fakultativně zajišťované další činnosti vlastní školka pro 10 dětí, vybavená zahrada atd. adresa zařízení Komenského 73, Husinec telefon webové stránky az.cz kontaktní osoba Eva Dvořáková ředitelka Eva Šímová zástupkyně ředitelky Mgr. Alena Doulová DiS, Jitka Krátká DiS. sociální pracovnice druh sociální služby azylové domy forma poskytování sociální služby pobytová provozní doba přítomnost sociálních pracovníků Po Pá hodin pro koho je služba určena osoby bez přístřeší především rodiny s dětmi věková kategorie klientů neomezena dostupnost zařízení autobusem poskytovatel sociálních služeb o.s. Portus Prachatice charakteristika činnosti a služeb Céčko je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež zřizované dle zákona 108/2006 Sb., které nabízí sociální služby dětem a mládeži ve věku od 6 do 15 let. Toto zařízení naplňuje standardy NZDM, které garantuje Česká asociace streetwork. Uživatelé služeb se mohou s pracovníky Céčka otevřeně bavit o všem, co je zajímá nebo trápí. Formou besed či individuálních konzultací získávají nejrůznější specifické informace. Mohou využít doučování, poradenství, krizové intervence, zprostředkování kontaktů s institucemi nebo doprovod na úřad. V rámci volnočasových aktivit nabízí Céčko nejen jednorázové akce, ale zároveň mají klienti možnost využít standardní nabídku kulečníku, pingpongu, různých stolních her apod. Nabízené služby jsou zdarma. adresa zařízení Národní 1018, Prachatice telefon webové stránky kontaktní osoba Bc. Júsuf Traore, DiS. druh sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež forma poskytování sociální služby ambulantní provozní doba St, Čt, Pá 13:00 18:00 hodin pro koho je služba určena pro děti ve věku od 6 do 15 let věková kategorie klientů od 6 do 15 let dostupnost zařízení Prachatice 14 15

9 Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o. s., pracoviště v Prachaticích poskytovatel sociálních služeb Centrum pro zdravotně postižené jihočeského kraje o.s. charakteristika činnosti a služeb Centrum poskytuje odborné sociální poradenství, jehož součástí je i základní poradenství a půjčování kompenzačních pomůcek. Sociální poradenství je zaměřeno na 15 oblastí. V půjčovně je k dispozici 130 kusů kompenzačních pomůcek (vozíky, chodítka, toaletní a sprchovací židle, nástavce na WC, polohovací postele atd.). Poradenské služby jsou na základě zákona o sociálních službách poskytovány bezplatně, za půjčování pomůcek je vybíráno půjčovné. adresa zařízení SNP 559, Prachatice telefon , webové stránky kontaktní osoba Mgr. Hana Vlasáková, DiS. druh sociální služby odborné sociální poradenství forma poskytování sociální služby ambulantní i terénní provozní doba Po a St 8:00 11:30 a 12:30 17:00 hodin, Út 8:00 11:00 hodin pro koho je služba určena osoby se zdravotním postižením, senioři a jejich rodinní příslušníci věková kategorie klientů od 19 let dostupnost zařízení objekt i prostory poskytovatele jsou bezbariérové COOLna poskytovatel sociálních služeb o.s. Portus Prachatice charakteristika činnosti a služeb COOLna je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež zřizované dle zákona 108/2006 Sb., které nabízí sociální služby dětem a mládeži ve věku od 15 do 26 let. Kromě standardní náplně nízkoprahového zařízení je snahou tohoto zařízení především nabídnout mladým lidem zajímavou a lákavou alternativu jejich mnohdy nebezpečnému způsobu života. Pracovníci zároveň aktivně vyhledávají přímo na ulicích mladé lidi, kterým by mohly zmiňované služby pomoci. Nabízené služby jsou zdarma. adresa zařízení Zlatá stezka 145, Prachatice telefon webové stránky kontaktní osoba Bc. Júsuf Traore, DiS. druh sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež forma poskytování sociální služby ambulantní provozní doba Po, Út, Čt, Pá 14:00 19:00 hodin pro koho je služba určena pro všechny ve věku od 15 do 26 let věková kategorie klientů od 15 do 26 let dostupnost zařízení Prachatice 16 17

10 Domov matky Vojtěchy Domov pro seniory POHODA Netolice poskytovatel sociálních služeb Hospic sv. Jana N. Neumanna charakteristika činnosti a služeb specializované zařízení se zvláštním režimem pečující o lidi s různými druhy demencí, především s Alzheimerovou chorobou podle 50 Zákona č.108/2006 Sb., kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob adresa zařízení Hradební 163, Prachatice telefon dočasně do hospice (od října 2012 bude změněn) webové stránky kontaktní osoba dočasně PhDr. Robert Huneš (od října 2012 bude změněn) druh sociální služby Domov se zvláštním režimem forma poskytování sociální služby pobytová provozní doba nonstop pro koho je služba určena osobám s různými druhy demencí, především s Alzheimerovou chorobou věková kategorie klientů dospělí poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory POHODA Netolice charakteristika činnosti a služeb poskytování zdravotní a pečovatelské péče adresa zařízení Budějovická 159, Netolice telefon webové stránky kontaktní osoba Jiří Vít druh sociální služby domov pro seniory forma poskytování sociální služby pobytová provozní doba celodenní pro koho je služba určena osoby se zdravotním a tělesným postižením, senioři věková kategorie klientů 50 let a výše dostupnost zařízení nepřetržitě 18 19

11 Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice Dům sv. Petra pro muže v Záblatí poskytovatel sociálních služeb Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice charakteristika činnosti a služeb Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj. Domov seniorů poskytuje pobytové sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Služba je zajišťována na dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením s celkovou kapacitou 100 lůžek. Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. adresa zařízení Bavorská 936, Prachatice telefon , webové stránky kontaktní osoba Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka druh sociální služby domov pro seniory forma poskytování sociální služby pobytová provozní doba nepřetržitý provoz pro koho je služba určena senioři věková kategorie klientů od 55 let dostupnost zařízení bez omezení poskytovatel sociálních služeb Farní charita Prachatice charakteristika činnosti a služeb Dům sv. Petra pro muže je pobytové azylové zařízení, jehož posláním je provázet člověka, který se ocitl bez přístřeší a poskytnout mu čas, prostor a podporu pro vyřešení jeho životní situace. Zaměřuje se na muže jednotlivce starší 18 let, kteří svou situaci chtějí řešit. Specifická je služba v nabídce pracovních příležitostí pro uživatele služby, kteří mohou využít pracovních činností v areálu zařízení u hospodářských zvířat, na zahradě, v dílně atd. Doba pobytu v zařízení je max. 12 měsíců. adresa zařízení Záblatí 38, Záblatí telefon webové stránky kontaktní osoba Bc. Pavel Pešek vedoucí služby druh sociální služby azylové domy forma poskytování sociální služby pobytová provozní doba nepřetržitý provoz pro koho je služba určena osoby bez přístřeší, osoby v krizi, etnické menšiny věková kategorie klientů osoby ve věku let dostupnost zařízení Zařízení sídlí na staré faře v obci Záblatí, umístěné cca 15 km od Prachatic. Budova není vhodná pro imobilní či částečně imobilní uživatele, jelikož hlavní obytná část je umístěna v prvním patře bez výtahu. V obci je zajištěna veřejná doprava autobusovým spojením, v obci je obchod s potravinami, obecní úřad, knihovna, hostinec a kostel

12 Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi poskytovatel sociálních služeb Farní charita Prachatice charakteristika činnosti a služeb Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi je pobytové azylové zařízení, určené pro ženy a matky s dětmi či těhotné ženy, které se neočekávaně ocitly bez přístřeší. Služby zařízení mohou využít i bezdětné ženy, které musely svůj domov opustit pro domácí násilí. Naší snahou je poskytnout uživatelkám dostatek času, prostoru i podpory, která jim pomůže vyřešit nastalou situaci. Chceme, aby našly a řešily svou situaci, pokud možno, svépomocí. adresa zařízení Slunečná 1135, Prachatice telefon webové stránky kontaktní osoba Mgr. Petra Martíšková, DiS. vedoucí služby druh sociální služby azylové domy forma poskytování sociální služby pobytová provozní doba nepřetržitý provoz pro koho je služba určena oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby bez přístřeší, osoby v krizi věková kategorie klientů osoby ve věku 0 64 let dostupnost zařízení Zařízení sídlí v přízemní budově bývalých kasáren v městě Prachatice. Jedná se o okrajovou část města. Centrum města, kde jsou obchody i všechny instituce, je vzdálené cca 15 minut. Autobusové a vlakové nádraží je vzdálené 30 minut. Charitní ošetřovatelská služba poskytovatel sociální služby Oblastní charita Vimperk charakteristika činnosti a služeb Ošetřovatelskou službu dle ordinace lékaře zajišťují zdravotní sestry v domácnosti (aplikace injekcí, převazy, kontrola zdravotního stavu...). adresa zařízení Skalka 1120, Prachatice telefon webové stránky kontaktní osoba Bc. Věra Šťastná druh sociální služby zdravotnické zařízení forma poskytování sociální služby terénní provozní doba 24 hodin denně pro koho je služba určena osobám se sníženou soběstačností věková kategorie klientů bez omezení věku dostupnost zařízení 24 hodin denně, domácnosti pacientů 22 23

13 Charitní pečovatelská služba Prachatice Charitní pečovatelská služba Volary poskytovatel sociální služby Oblastní charita Vimperk charakteristika činnosti a služeb Pečovatelská služba - posláním pečovatelské služby je poskytovat podporu či pomoc lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení nebo kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Poskytujeme pomoc při péči o osobu i domácnost. adresa zařízení SNP 559, Skalka 1120, Prachatice telefon webové stránky kontaktní osoba Dana Vidlášová druh sociální služby pečovatelská služba forma poskytování sociální služby terénní provozní doba 7:00 16:00 hodin, po 16. hodině pohotovost na telefonu pro koho je služba určena osobám se sníženou soběstačností věková kategorie klientů bez omezení věku dostupnost zařízení 24 hodin denně, domácnosti v Prachaticích a městských částech poskytovatel sociální služby Oblastní charita Vimperk charakteristika činnosti a služeb Pečovatelská služba - posláním pečovatelské služby je poskytovat podporu či pomoc lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení nebo kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Poskytujeme pomoc při péči o osobu i domácnost. adresa zařízení 5. Května 149, Volary telefon , webové stránky kontaktní osoba Dana Vidlášová druh sociální služby pečovatelská služba forma poskytování sociální služby terénní provozní doba 7:00 16:00 hodin pro koho je služba určena osobám se sníženou soběstačností věková kategorie klientů bez omezení věku dostupnost zařízení Dům s pečovatelskou službou a domácnosti ve Volarech a městských částech 24 25

14 Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím při Diecézní charitě České Budějovice poskytovatel sociálních služeb Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím při Diecézní charitě Č. Budějovice charakteristika činnosti a služeb Pomoc a podpora v oblasti domácích násilí a následného pronásledování sociálně právní a právní poradenství, krizová intervence, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování dalších služeb, koordinace pomoci osobám ohroženým domácím násilím v Jihočeském kraji. adresa zařízení Kanovnická 11/390, Č. Budějovice telefon , , , webové stránky kontaktní osoba Dana Bedlánová, Mgr. Vlasta Petríková, Mgr. et Bc. Lenka Turková druh sociální služby Intervenční centra forma poskytování služby ambulantní a terénní provozní doba Po 13:00 18:00 hodin Út až Čt 8:00 12:00 a 13:00 16:00 hodin Pá pro objednané pro koho je služba určena osobám ohroženým domácím násilím a následně pronásledovaným věková kategorie klientů 15 let a více dostupnost zařízení Označený dům v centru města, dobře dostupný z vlakového a autobusového nádraží, služby jsou bezplatné, služby lze využít i anonymně. Jihočeský streetwork Prevent poskytovatel sociálních služeb o.s. Prevent charakteristika činnosti a služeb Terénní sociální práce s uživateli drog, výměnný injekční program, základní zdravotní, sociální a právní poradenství, aktuální pomoc v tísni, krizová intervence, poradenství a zprostředkování testování na infekční choroby (HIV, Syfilis, Hepatitida B a C), zprostředkování další odborné péče, sociální práce a asistence. adresa zařízení Lannova 63, České Budějovice telefon terénní mobil prevent.cz webové stránky prevent.cz/home kontaktní osoba Bc. Kamil Podzimek druh sociální služby terénní program forma poskytování sociální služby terénní provozní doba Út 14:00 16:00 hodin Čt 16:30 18:30 hodin pro koho je služba určena Uživatelé drog v Jihočeském kraji, kteří užívají drogy jakýmkoli způsobem (injekčně, šňupáním, kouřením) a osoby přímo ohrožené drogovou problematikou. věková kategorie klientů let dostupnost zařízení dle provozní doby 26 27

15 Kontaktní centrum Prevent Prachatice poskytovatel sociální služby o.s. Prevent charakteristika činnosti a služeb hlavní nabízené služby: program zaměřený na snižování rizik spojených s užíváním drog (včetně výměny injekčního materiálu); orientační testování na vybrané infekční choroby; odborné drogové poradenství pro uživatele drog i jejich sociální okolí. Hlavním úkolem KCP je ochraňovat veřejné zdraví svými službami zabraňuje šíření nebezpečných infekčních onemocnění mezi klienty, ale i mezi drogami nezasaženou populaci. Kontaktní centrum také motivuje klienty ke změně jejich rizikového chování včetně nástupu do léčebných zařízení. Toto zařízení tak napomáhá snížit celkové společenské a finanční náklady nutné na řešení drogové problematiky. adresa zařízení Primátorská 76, Prachatice telefon prevent.cz webové stránky prevent.cz kontaktní osoba Mgr. Daniel Randák druh sociální služby kontaktní centra ( 59) forma poskytování sociální služby ambulantní provozní doba Po, Út, Čt 10:00 16:00 hodin St 10:00 17:00 hodin Pá 13:00 16:00 hodin pro koho je služba určena Osoby ohrožené vznikem závislosti nebo osoby závislé. Sociální okolí závislých nebo závislostmi ohrožených lidí (rodiče, příbuzní, známí) věková kategorie klientů neomezeno dostupnost zařízení KCP sídlí v Prachaticích v ulici Primátorská 76, PSČ Krizové centrum Centrum pomoci rodině a dětem poskytovatel sociální služby o.s. Portus Prachatice charakteristika činnosti a služeb Krizové centrum je ambulantní odborné zařízení zřizované dle zákona 108/2006 Sb., které poskytuje krizovou pomoc a podporu zejména rodičům pečujícím o dítě, kteří se ocitli v akutní krizi či obtížné životní situaci a v dané chvíli ji nemohou zvládnout vlastními silami. Snahou centra je především zapojit rodinu jako celek do systému řešení dané problematiky, a to formou krizových intervencí, informací, poradenství či terapií. Nabízené služby jsou zdarma. adresa zařízení Družstevní 92, Prachatice telefon webové stránky kontaktní osoba Bc. Júsuf Traore, DiS. druh sociální služby Krizová pomoc forma poskytování sociální služby ambulantní provozní doba Út, St, Čt 10:00 16:00 hodin pro koho je služba určena osoby v krizové situaci (děti, mládež, rodiče, pedagogové, jednotlivci, rodiny) věková kategorie klientů bez omezení dostupnost zařízení Prachatice 28 29

16 Most naděje Občanská poradna Prachatice poskytovatel sociální služby Farní charita Prachatice charakteristika činnosti a služeb Most naděje je terénní program, jehož posláním je pomáhat lidem ve vážné sociální situaci, se kterou si nevědí rady a nejsou schopni ji sami řešit. Je službou základního sociálního poradenství, a poskytuje se v místě, kde uživatel bydlí či pracuje. Obrátit se na nás mohou nezaměstnaní, osoby po výkonu trestu, oběti domácího násilí, osoby bez domova a etnické menšiny a další. Poradenství se dotýká bydlení, zaměstnání, dluhů, sociální i zdravotní problematiky, péče o dítě atd. adresa zařízení Vodňanská 7, Prachatice telefon webové stránky kontaktní osoba Mgr. Michaela Veselá vedoucí služby druh sociální služby terénní programy forma poskytování sociální služby terénní provozní doba Po Pá 8:00 16:00 hodin pro koho je služba určena imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života, rodiny s dětmi, etnické menšiny věková kategorie klientů osoby ve věku let dostupnost zařízení Služba je terénního typu, proto je dostupná ve všech obcích obce s rozšířenou působností Prachatice a Vimperk, pracovníci mají k dispozici mobilní telefony. Kancelář služby sídlí v městě Prachatice blízko centra, v budově je výtah. poskytovatel sociálních služeb KreBul, o.s. charakteristika činnosti a služeb Občanská poradna je registrovanou sociální službou, nabízející odborné poradenství občanů, kteří se ocitli v nepříznivé situaci. Jedná se o poradenství: dluhová problematika, právní poradenství, pracovní vztahy, bydlení, majetkoprávní vztahy apod. Poradenství je poskytováno bezplatně. adresa zařízení Zlatá stezka 145, Prachatice telefon , webové stránky kontaktní osoba Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS. druh sociální služby odborné sociální poradenství forma poskytování sociální služby ambulantní provozní doba Po, St, Čt, Pá 10:00 17:00 hodin, Út objednaní klienti, administrativa pro koho je služba určena děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy oběti domácího násilí oběti trestné činnosti osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče osoby v krizi osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách rodiny s dítětem/dětmi senioři věková kategorie klientů od 18 let věku dostupnost zařízení Blízko centra města, pro bezbariérový vstup možnost použití lyžin 30 31

17 Pečovatelská služba Ledax o.p.s. poskytovatel sociální služby Ledax o.p.s. charakteristika činnosti a služeb Pečovatelská služba Ledax o.p.s. je terénní forma poskytované služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc fyzické osoby. Služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby uzavřené mezi uživatelem a poskytovatelem. Předem je dohodnut cíl, forma, průběh, rozsah a podmínky poskytování služby. Součástí Smlouvy o poskytování pečovatelské služby je Sazebník činností a úkonů, Pravidla pro poskytování pečovatelské služby. O pečovatelskou službu může požádat sám občan, jeho příbuzní, známí, ošetřující lékař nebo zástupce obce. adresa zařízení Riegrova 51, České Budějovice telefon webové stránky kontaktní osoba Ivana Maznová, vedoucí střediska Prachatice druh sociální služby pečovatelská služba forma poskytování sociální služby terénní provozní doba Po Pá 7:00 18:00 hodin pro koho je služba určena senioři věková kategorie klientů Pečovatelská služba je poskytována dospělým osobám od 19ti let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stáří, chronického onemocnění nebo postižení a rodinám s dětmi do 4 let věku v případě narození trojčat nebo více dětí, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. dostupnost zařízení Strunkovice nad Blanicí, Lhenice PORADNA Hospic sv. Jana N. Neumanna odlehčovací služby poskytovatel sociální služby Hospic sv. Jana N. Neumanna charakteristika činnosti a služeb Služba je poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. adresa zařízení Neumannova 144, Prachatice telefon webové stránky kontaktní osoba Iva Turková, DiS. druh sociální služby Odlehčovací služby forma poskytování sociální služby Pobytová, terénní. provozní doba Pobytová forma poskytování: nepřetržitý provoz Terénní forma poskytování: Po Pá 7:00 16:30 hodin So Ne 8:00 16:00 hodin pro koho je služba určena Osoby s jiným zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři věková kategorie klientů Mladí dospělí (19 26 let), dospělí (27 64 let), mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let) dostupnost zařízení Velmi dobrá 32 33

18 PORADNA Hospic sv. Jana N. Neumanna odborné sociální poradenství poskytovatel sociální služby Hospic sv. Jana N. Neumanna charakteristika činnosti a služeb Základní a odborné sociální poradenství, doprovázení a podporu: nemocným, rodinám těžce nemocných a umírajících, pozůstalým. Konzultace odborné veřejnosti, která se setkává s problematikou péče o těžce nemocné, umírající a jejich blízké či pozůstalé. Půjčování a pomoc při zajištění kompenzačních a zdravotních pomůcek. adresa zařízení Neumannova 144, Prachatice telefon , webové stránky kontaktní osoba Mgr. Lucie Vařílková druh sociální služby Odborné sociální poradenství forma poskytování sociální služby Ambulantní provozní doba Po, St, Čt 7:30 12:00 a 12:30 16:00 hod Út 7:30 12:00 a 12:30 18:00 hodin Pá 7:30 12:00 a 12:30 14:00 hodin pro koho je služba určena Osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi, senioři věková kategorie klientů Mladí dospělí (19 26 let), dospělí (27 64 let), mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let) dostupnost zařízení Velmi dobrá Rodinka poskytovatel sociální služby o.s. Portus Prachatice charakteristika činnosti a služeb Rodinka je sociálně aktivizační služba zřizovaná dle zákona 108/2006 Sb., jejímž smyslem je pomáhat rodinám s nezletilými dětmi při naplňování jejich potřeb, v případech, kdy je optimální vývoj dětí ohrožen vlivem sociálně nepříznivých situací. Nabízené služby jsou zdarma. adresa zařízení Vodňanská 7, Prachatice telefon webové stránky kontaktní osoba Bc. Júsuf Traore, DiS. druh sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi forma poskytování sociální služby ambulantní, terénní provozní doba Po Pá 7:30 15:30 hodin pro koho je služba určena rodiny s nezletilými dětmi věková kategorie klientů bez omezení dostupnost zařízení Prachatice 34 35

19 Služba pro rodiny s dětmi Poskytovatel sociální služby Oblastní charita Vimperk charakteristika činnosti a služeb Poskytujeme pomoc v oblasti vzdělání a výchovy dětí, s hospodařením, dluhy, bydlením, zaměstnáním, jednání s úřady, pomoc v krizi. adresa zařízení Krátká 125, Vimperk telefon webové stránky kontaktní osoba Bc. Romana Trojanská druh sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi forma poskytování sociální služby terénní i ambulantní provozní doba 7:30 16:00 hodin (po objednání i mimo tuto dobu dle potřeby) pro koho je služba určena rodinám s dětmi, osobám v nepříznivé životní situaci věková kategorie klientů bez omezení věku dostupnost zařízení Volary, Vimpersko Specifické poradenství pro sluchově postižené SNN v ČR poskytovatel sociální služby Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR charakteristika činnosti a služeb začleňování neslyšících a nedoslýchavých do společnosti zdravých lidí a to pravidelným pořádáním kurzů odezírání a základů znakové řeči. adresa zařízení SNN v ČR se sídlem SNP 559, Prachatice Komunitní centrum telefon , webové stránky kontaktní osoba Jaroslava Lelková, Věra Davidová druh sociální služby odborné sociální poradenství forma poskytování sociální služby Kurzy odezírání, prodej kompenzačních pomůcek, zprostředkování kontaktu se společenským, prostředím, pomoc při obstarávání osobních záležitostí provozní doba St 10:00 16:00 hodin pro koho je služba určena senioři, osoby se zdravotním a sluchovým postižením, osoby v sociální nouzi věková kategorie klientů děti, střední věk, starší věk dostupnost zařízení v komunitním centru, návštěva klientů v domovech seniorů 36 37

20 STROOM DUB o.p.s. poskytovatel sociální služby STROOM DUB o.p.s. charakteristika činnosti a služeb sociálně terapeutické dílny Služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je pravidelná a dlouhodobá podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie, která je provozována na keramické, šicí, tkalcovské a výtvarné dílně. sociální rehabilitace Sociální služba směřující k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob se zdravotním postižením a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných pro samostatný život nezbytných činností. adresa zařízení Dub 26, Dub u Prachatic telefon , , , webové stránky kontaktní osoba Pavla Čechová Švepešová ředitelka společnosti druh sociální služby sociálně terapeutické dílny sociální rehabilitace forma poskytování sociální služby sociálně terapeutické dílny ambulantní sociální rehabilitace pobytová provozní doba sociálně terapeutické dílny denně 7:30 14:00 hodin sociální rehabilitace Po Pá 7:30 16:00 hodin pro koho je služba určena osoby se zdravotním postižením věková kategorie klientů let dostupnost zařízení autobusové spojení, při větším zájmu uživatelů z jednoho místa možnost dopravy svozovým automobilem 38 39

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Analýza spokojenosti občanů Kopřivnice

Analýza spokojenosti občanů Kopřivnice Analýza spokojenosti občanů Kopřivnice Mapování potřeb uživatelů - senioři Závěrečná zpráva o výsledcích analýzy (období: říjen 2007 - březen 2008) Realizační tým Zpracování dotazníkového formuláře, analýza

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠETŘENÍ... 3 1.1. KONTEXT A CÍLE REALIZOVANÉHO

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Vydal: Úřad Městské části Praha 8, rok 2013 www.praha8.cz Vydavatel neručí za správnost údajů poskytnutých jednotlivými organizacemi.

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát města Plzně Plzeň, červen 2014 Obsah: I. Cíle a opatření společné více oblastem... 4 I. 1 Seznam cílů a opatření aktuálních pro

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 na základě dotazníkového průzkumu mezi uživateli sociálních služeb uskutečněného v březnu Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12 Praha

Více

Portfolio organizace. Základní kontaktní informace. Základní popis zařízení

Portfolio organizace. Základní kontaktní informace. Základní popis zařízení Portfolio organizace Základní kontaktní informace Název organizace: Bellevue, poskytovatel sociálních služeb Název sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Chráněné bydlení Podpora samostatného

Více