11. Logické analyzátory. 12. Metodika měření s logickým analyzátorem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11. Logické analyzátory. 12. Metodika měření s logickým analyzátorem"

Transkript

1 +P Logické analyzátory Základní srovnání logického analyzátoru a číslicového osciloskopu Logický analyzátor blokové schéma, princip funkce Časová analýza, glitch mód a transitional timing, chyba asynchronnosti Stavová analýza, volba externího hodinového signálu, předstih a přesah hodinového signálu Možnosti spouštění, pretriggering Zobrazení měřených dat Důležité parametry logického analyzátoru 12. Metodika měření s logickým analyzátorem Měření v režimu časové analýzy, volba módu záznamu, nastavení frekvence vzorkování, souvislost s hloubkou záznamové paměti, možnost snížení chyby asynchronnosti, nastavení spouštěcích podmínek Měření v režimu stavové analýzy, volba hodinového signálu, nastavení spouštěcích podmínek Vliv připojení logického analyzátoru na funkci sledovaného zařízení Spolupráce logického analyzátoru s osciloskopem

2 Srovnání logického analyzátoru a číslicového osciloskopu Číslicový osciloskop Logický analyzátor maximálně 4 kanály typicky 8 bitový A/D převodník pevné kvantizační úrovně zobrazuje rekonstruovaný analogový signál zobrazení v závislosti na čase zobrazení XY poskytuje informaci o časové závislosti okamžité hodnoty měřeného signálu, mezilehlé hodnoty jsou interpolovány (poměrně dobře, je-li splněno Nyquistovo kritérium) spouštěcí podmínky využívají informaci o okamžité hodnotě signálu (např. spouštění od rychlosti hrany, runt) 32 až 128 (max. stovky) kanálů 1 bitový A/D převodník (komparátor) nastavitelná rozhodovací úroveň zobrazuje logické úrovně měřených signálů zobrazení v závislosti na čase zobrazení v závislosti na stavu zařízení poskytuje pouze informaci o logických úrovních vstupních signálů v okamžicích vzorkování, mezilehlé hodnoty nejsou k dispozici (omezeně pouze v glitch módu) spouštění je omezeno pouze kombinací logických a časových podmínek

3 Blokové schéma logického analyzátoru vstupní sondy vzorkovací obvod záznamová paměť mikropočítač hodinový signál externí hodinová sonda výběr zdroje hodin interní generátor hodin logika spouštění řízení záznamové paměti vstupní sondy slouží k připojení logického analyzátoru k měřenému objektu, v nejjednodušším případě obsahují sériový rezistor, jehož část je překlenuta kondenzátorem vzorkovací obvod obsahuje komparátor a registr hodinový signál je generován buď interně (časová analýza, asynchronní režim) nebo externě (stavová analýza, synchronní režim) logika spouštění vyhodnocuje spouštěcí podmínku (-y) z hodnot externích vstupnů a z interních časových údajů

4 Režim časové analýzy (asynchronní) sample mód D: C: W: D: interní zdroj hodinového signálu (řídí vzorkování), vzorkování je asynchronní vůči okamžikům změn logických úrovní u sledovaného objektu, k odběru vzorků dochází v časově ekvidistantních intervalech, každý vzorek je zapsán do paměti minimální perioda vzorkování dosahuje u současných špičkových analyzátorů cca 100 ps (ve specielních režimech), často závisí na počtu současně měřených kanálů základním problémem časové analýzy je chyba asynchronosti hrana zobrazeného signálu může být až o periodu vzorkování zpožděna za hranou skutečného signálu opět platí Nyquistovo kritérium: maximální frekvence změn logických úrovní sledovaného číslicového signálu musí být nižší než frekvence vzorkování jinak nezachytí glitch

5 Režim časové analýzy glitch mód D: C: W: D: pracuje shodně jako v předchozím případě, ale navíc pracují obvody pro detekci glitchů (krátkých rušivých pulsů) glitchem se zde rozumí krátký puls, jehož šířka je menší než perioda vzorkování a který tedy nemusí být zachycen forma zobrazení zachyceného glitche je různá, obvykle čárkovanou čarou v okamžiku odběru vzorku následujícího výskyt glitche, často bývá využito barevného odlišení

6 Režim časové analýzy transitional timing mód D: C: W: D: analyzátor obvykle vzorkuje maximální vzorkovací frekvencí do záznamové paměti zapisuje pouze v okamžicích, kdy se změní vstupní hodnota alespoň jednoho kanálu musí se zapsat i časový údaj v případě, kdy jsou zmény málo četné, vede tato metoda k významnému prodloužení maximální zaznamenatelné doby oproti běžnému zápisu každého vzorku při stejné velikosti záznamové paměti pokud jsou změny hodně četné každý druhý vzorek je jiný, pak je náročnost na paměť vyšší a výše uvedená výhoda se mění v nevýhodu

7 BUS Režim stavové analýzy (synchronní) 00 AA 01 BB 02 CC 03 CLK1 CLK2 CLK DATA1 DATA2 TimeStamp 1 0x μs 2 0xAA μs 1 0x μs 2 0xBB μs 1 0x μs 2 0xCC μs 1 0x μs logické úrovně sledovaných signálů jsou vzorkovány externím hodinovým signálem, který je obvykle generován samotným měřeným objektem toto vzorkování může a nemusí být časově ekvidistantní, záleží na hodinovém signálu běžně lze využít několik hodinových signálů současně maximální frekvence externího hodinového signálu je obvykle nižší než v režimu časové analýzy, díky tomu nezávisí na počtu současně měřených kanálů

8 Režim stavové analýzy analyzátor zaznamenává stavy měřeného objektu v okamžicích, definovaných hodinovým signálem (resp. jeho hranou náběžnou, sestupnou nebo oběma, ta se pak nazývá aktivní hranou) platnost aktivní hrany hodinového signálu lze dále omezit využitím tzv. kvalifikátoru, to je další signál, jehož logická úroveň (zvolená uživatelem) určuje, zda je daný výskyt aktivní hrany hodin využit k záznamu do paměti či zda je ignorován jako u všech obvodů, reagujících na hranu hodinového signálu, musí být i u logického analyzátoru dodržen předstih (setup) a přesah (hold) dat vůči aktivní hraně hodin, v opačném případě nemusí být zaznamenána správná hodnota t s t h Záznam na první aktivní hranu hodin je potlačen kvalifikátorem Q v úrovni log. 1 (záleží na nastavení uživatelem). Záznam na druhou aktivní hranu nesplňuje požadovaný předstih dat (daný parametr přístroje), výsledkem je zde zobrazení libovolné logické úrovně. CLK1 Q D1 D2 D3

9 Možnosti spouštění (trigger) logického analyzátoru Základním cílem spouštění je zachytit ta data z měřeného objektu, o která máme zájem (v určitém časovém intervalu, stavy zařízení během nějaké činnosti), a naopak nezaznamenávat data, která nás nezajímají (a pouze zbytečně zabírají paměť). Spouštěcí podmínka je definována jako událost (nebo posloupnost událostí), jejíž výskyt spustí jeden cykl měření. Typické události: nejjednodušší událostí je výskyt očekávané (a uživatelem předdefinované) kombinace logických úrovní na jednotlivých vstupech (H, L, X), označované jako spouštěcí slovo opakovaný (předdefinovaný počet) výskyt spouštěcího slova výskyt některého z více spouštěcích slov doba trvání spouštěcího slova (čas, počet vzorků) výskyt glitche výskyt předdefinované sekvence spouštěcích slov součástí sekvence mohou být také čítače (čítají výskyt jednotlivých spouštěcích slov) časovače (měří časové intervaly mezi ostatními událostmi) Pro moderní logické analyzátory je typická definice spouštěcí podmínky prostřednictvím stavového diagramu, jehož stavové přechody jsou podmíněny výskytem nějaké události. Stav, v němž se nachází spouštěcí systém, ovlivňuje často nejen vlastní spouštěcí sekvenci, ale ovlivňuje také řízení záznamové paměti.

10 Příklad nastavení spouštěcí sekvence logického analyzátoru Stav 1: bezpodmínečná inicializace čítače a časovače a přechod do stavu 2 Stav 2: test přístupu, pokud ano, pak inkrementace čítače, spuštění časovače a přechod do stavu 3 Stav 3: test přístupu, pokud ano, pak inkrementace čítače a přechod do stavu 4 Stav 4: pokud je hodnota čítače vyšší než 5 a současně od prvníhopřístupu neuplynulo více než 10 ms, dojde ke spuštění. Jinak, pokud od prvního přístupu uplynulo více než 10 ms, dojde k zastavení časovače a přechodu do stavu 2, v opačném případě k přechodu do stavu 3.

11 Zobrazení naměřených dat V režimu časové analýzy je typické zobrazení časové závislosti logických hodnot jednotlivých vstupních signálů: Typické je sdružení většího počtu funkčně souvisejících signálů (např. adresové či datové sběrnice, nebo zde výstupů čítače) do skupiny, zobrazované jediným grafem. Změna kteréhokoli ze signálů ve skupině se pak projeví jako změna celé skupiny. Pro měření časových intervalů jsou využívány kurzory.

12 Zobrazení naměřených dat V režimu stavové analýzy je typické zobrazení stavového výpisu, někdy (u lepších analyzátorů) doplněného o časové značky jednolivých aktivních hran hodin a jim odpovídajících stavů sledovaného objektu : V obou případech mohou být především vícebitové hodnoty (skupin signálů) prezentovány jako čísla s různým základem (2, 8, 10, 16) nebo jako předem (uživatelem) pojmenované symboly.

13 Důležité parametry pro výběr logického analyzátoru Obecně maximální vzorkovací frekvence (podle režimu) počet kanálů, možnost nastavení rozhodovací úrovně velikost záznamové paměti na kanál (viz následující přednáška) vstupní impedance sondy analyzátoru (viz následující přednáška) Časová analýza omezení maximální vzorkovací frekvence podle počtu současně použitých kanálů možnost záznamu v módech transitional timing a glitch Stavová analýza požadované hodnoty předstihu a přesahu, možnost jejich posunu možný počet hodinových vstupů možnost využití kvalifikátorů Spouštění dostatečný počet nezávislých spouštěcích slov podmínění detekce výskytu události dobou trvání či počtem opakování ideální je definice spouštěcí sekvence formou stavového diagramu Možnosti zobrazení dat Možnosti komunikace, vzdáleného ovládání a sběru dat

14 X38MCO P12 Měření v režimu časové analýzy Volba módu záznamu sample (glitch) transitional timing Volba vzorkovací frekvence (sample, glitch mód) přímá volba vzorkovací frekvence nastavujeme periodu vzorkování, délka zaznamenaného časového intervalu je dána vztahem: t Z = tvz. cm,kde t Z je délka zaznamenaného časového intervalu t vz je perioda vzorkování c M je hloubka paměti na kanál nepřímá volba vzorkovací frekvence (volba délky záznamu) nastavujeme délku zaznamenaného časového intervalu, analyzátor určí vzorkovací frekvenci ze vztahu: t = t / c vz Z M Nastavení spouštěcích podmínek u jednodušších analyzátorů jedno nebo více spouštěcích slov (OR) někdy spolu s časovou podmínkou (minimální maximální doba výskytu) někdy spolu s výskytem náběžné či sestupné hrany na zvoleném kanále u výkonnějších analyzátorů definice stavovým diagramem kompletní sortiment spouštěcích podmínek spouštění při nedodržení předstihu či přesahu dat (vícebitových) vůči hodinovému signálu

15 Snížení chyby asynchronnosti Chyba asynchronnosti je základní chybou v režimu časové analýzy. Např. chyba měření délky pulsu či zpoždění dvou hran dosahuje ± T, kde T je perioda vzorkování. 2,5 T 2,5 T SIGNÁL SIGNÁL CLK1 DATA1 2 T CLK2 DATA2 3 T Základní metodou pro snížení chyby asynchronnosti je nastavení co nejvyšší vzorkovací frekvence. To vyžaduje buď dostatečně dlouhou paměť na kanál, aby byl i při vysoké vzorkovací frekvenci zachycen dostatečně dlouhý časový úsek, nebo přesné nastavení spouštěcí podmínky tak, aby byl zachycen požadovaný časový úsek a nikoliv zbytečná data před a po sledované události. Minimální chyby asynchronnosti lze dosáhnout v módu transitional timing, kdy analyzátor pracuje s maximální vzorkovací frekvencí, v případě vysoké frekvence změn v měřených datech je však náročný na paměť a sample mód s maximální vzorkovací frekvencí může poskytnout lepší výsledek (delší zaznamenaný časový úsek). X38MCO P12

16 Snížení chyby asynchronnosti SIG. Další snížení chyby asynchronnosti je možné vícenásobným měřením téhož jevu (obdoba náhodného ekvivalentního vzorkování, ale zde ruční realizace) a výpočtem průměru z více naměřených hodnot. Odhad skutečné šířky pulsu: T p = ( ) * T / 5 = 8 * T / 5 = 1,6 * T, kde T je perioda vzorkování. CLK DATA CLK DATA CLK DATA CLK DATA CLK DATA X38MCO P12

17 Měření v režimu stavové analýzy Základem je volba správného hodinového signálu (a jeho aktivní hrany) definuje okamžik platnosti dat více různých hodinových signálů současně pro různé sledované signály pro tytéž sledované signály (multiplexovaná sběrnice) musí být splněn předstih a přesah dat vůči hodinovému signálu, jinak analyzátor neměří správně!!!!! špičkové analyzátory umožňují posun okénka t s t h (setup hold), takže analyzátor lze lépe přizpůsobit časování měřených signálů t s t h t s t h CLK1 CLK1 +1ns DATA DATA -1ns +1ns 0ns +2ns Nastavení spouštěcích podmínek obvykle sekvence výskytu spouštěcích slov (případně jejich počet) časté nastavení prostřednictvím stavového diagramu u špičkových analyzátorů také možnost využití nezávislých časových podmínek X38MCO P12

18 Vliv připojení logického analyzátoru na funkci zařízení situace je obdobná jako u osciloskopu, vstupní impedance sondy zatěžuje měřený objekt, ovlivňuje jeho funkci a tedy i výsledek měření Skutečná doba náběhu Δt Pozorovaná doba náběhu nepřipojovat více vstupních sond k jednomu měřenému bodu u některých log. analyzátorů však jinak nelze měřit současně v režimu stavové i časové analýzy (pokud tento režim podporují) neměřit v bodech s vysokou výstupní impedancí raději nepřímé měření v okolí čásečně lze vliv zátěže vstupní sondou na měřená data eliminovat změnou nastavení rozhodovací úrovně vstupního komparátoru vliv na funkci zařízení však zůstává!!!! X38MCO P12

19 Spolupráce logického analyzátoru s osciloskopem log. analyzátor současně zaznamenává velký počet kanálů (ale pouze log. úrovně) osciloskop poskytuje analogové zobrazení signálů (ale pouze nízkého počtu) osciloskop i log. analyzátor obvykle mají výstup spouštěcího signálu Důležitá je přesná synchronizace zobrazení (zpoždění spuštění druhého přístroje). Špičkové moderní přístroje umožňují zobrazení záznamu analyzátoru i osciloskopu v jednom okně se společnou časovou osou. Zpoždění lze přesně kompenzovat. Často je analyzátor využíván jako zdroj spouštění pro osciloskop, který: nemá možnost nastavení spouštění od velkého počtu kanálů nemá možnost spouštět od delších sekvencí číslicových signálů (obvykle <= 2) nebo je osciloskop využit jako zdroj spouštění pro log. analyzátor, který: nemá možnost nastavení spouštění např. od rychlosti hrany neumí spouštět od jiných než číslicových signálů (např. při hledání problému v zařízení s analogovou i číslicovou částí) X38MCO P12

9. Číslicové osciloskopy. 10. Metodika práce s osciloskopem

9. Číslicové osciloskopy. 10. Metodika práce s osciloskopem 9. Číslicové osciloskopy Hybridní osciloskop (kombiskop) blokové schéma, princip funkce Číslicový osciloskop (DSO) blokové schéma, princip funkce Vzorkování a rekonstrukce signálu Aliasing, možnost nesprávné

Více

Číslicové multimetry. základním blokem je stejnosměrný číslicový voltmetr

Číslicové multimetry. základním blokem je stejnosměrný číslicový voltmetr Měření IV Číslicové multimetry základním blokem je stejnosměrný číslicový voltmetr Číslicové multimetry VD vstupní dělič a Z zesilovač slouží ke změně rozsahů a úpravu signálu ST/SS usměrňovač převodník

Více

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

5. A/Č převodník s postupnou aproximací 5. A/Č převodník s postupnou aproximací Otázky k úloze domácí příprava a) Máte sebou USB flash-disc? b) Z jakých obvodů se v principu skládá převodník s postupnou aproximací? c) Proč je v zapojení použit

Více

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT MĚŘENÍ S LOGICKÝM ANALYZÁTOREM Jména: Jiří Paar, Zdeněk Nepraš Datum: 2. 1. 2008 Pracovní skupina: 4 Úkol: 1. Seznamte se s ovládáním logického analyzátoru M611 2. Dle postupu měření zapojte pracoviště

Více

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry 18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D

Více

Logické analyzátory a další přístroje pro diagnostiku číslicových obvodů

Logické analyzátory a další přístroje pro diagnostiku číslicových obvodů Logické analyzátory a další přístroje pro diagnostiku číslicových obvodů 1. Logické analyzátory V posledních desetiletích se v měřicí technice, automatickém řízení i ve spotřební elektronice využívá mnoho

Více

Cíle. Teoretický úvod. BDIO - Digitální obvody Ústav mikroelektroniky Sekvenční logika - debouncer, čítače, měření doby stisknutí tlačítka Student

Cíle. Teoretický úvod. BDIO - Digitální obvody Ústav mikroelektroniky Sekvenční logika - debouncer, čítače, měření doby stisknutí tlačítka Student Předmět Ústav Úloha č. 9 BIO - igitální obvody Ústav mikroelektroniky Sekvenční logika - debouncer, čítače, měření doby stisknutí tlačítka Student Cíle Pochopení funkce obvodu pro odstranění zákmitů na

Více

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný stejnosměrný zdroj s regulací výstupního napětí a proudu s programovatelnými funkcemi 3 nezávislé výstupní kanály výstupní rozsah napětí u všech kanálů:

Více

SEKVENČNÍ LOGICKÉ OBVODY

SEKVENČNÍ LOGICKÉ OBVODY Sekvenční logický obvod je elektronický obvod složený z logických členů. Sekvenční obvod se skládá ze dvou částí kombinační a paměťové. Abychom mohli určit hodnotu výstupní proměnné, je potřeba u sekvenčních

Více

13. Analýza činnosti procesorů a sběrnic. 14. Šíření signálu vedením, základy reflektometrie

13. Analýza činnosti procesorů a sběrnic. 14. Šíření signálu vedením, základy reflektometrie 13. Analýza činnosti procesorů a sběrnic Analýza běhu mikroprocesoru, interpretace a dostupnost dat Měření na paralelních sběrnicích, časová a stavová analýza Měření na sériových rozhraních ISO / OSI model

Více

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 7. Využití laboratorních přístrojů v elektrotechnické praxi

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 7. Využití laboratorních přístrojů v elektrotechnické praxi 1 7. Využití laboratorních přístrojů v elektrotechnické praxi 1 Zadání Zapojte pracoviště podle pokynů v pracovním postupu. Seznamte se s ovládáním přístrojů na pracovišti a postupně realizujte jednotlivé

Více

Programovatelné relé Easy (Moeller), Logo (Siemens)

Programovatelné relé Easy (Moeller), Logo (Siemens) Programovatelné Easy (Moeller), Logo (Siemens) Základní způsob programování LOGO Programovaní pomocí P - propojení P s automatem sériovou komunikační linkou - program vytvářen v tzv ovém schématu /ladder

Více

FVZ K13138-TACR-V004-G-TRIGGER_BOX

FVZ K13138-TACR-V004-G-TRIGGER_BOX TriggerBox Souhrn hlavních funkcí Synchronizace přes Ethernetový protokol IEEE 1588 v2 PTP Automatické určení možnosti, zda SyncCore zastává roli PTP master nebo PTP slave dle mechanizmů standardu PTP

Více

Registry a čítače část 2

Registry a čítače část 2 Registry a čítače část 2 Vypracoval SOU Ohradní Vladimír Jelínek Aktualizace září 2012 Úvod Registry a čítače jsou častým stavebním blokem v číslicových systémech. Jsou založeny na funkci synchronních

Více

Sekvenční logické obvody

Sekvenční logické obvody Sekvenční logické obvody Sekvenční logické obvody - úvod Sledujme chování jednoduchého logického obvodu se zpětnou vazbou Sekvenční obvody - paměťové členy, klopné obvody flip-flop Asynchronní klopné obvody

Více

Analogové měřicí přístroje

Analogové měřicí přístroje Měření 3-4 Analogové měřicí přístroje do 60. let jediné měřicí přístroje pro měření proudů a napětí princip měřená veličina působí silou nebo momentem síly na pohyblivou část přístroje proti této síle

Více

4.3 Měřící jednotka ADDU

4.3 Měřící jednotka ADDU 4.3 Měřící jednotka ADDU 4.3.1 Popis přístroje Měřící jednotka systému T-DIDACTIC sdružuje několik měřících přístrojů. Podle zvoleného režimu činnosti je možné tyto přístroje používat samostatně nebo ve

Více

Radioelektronická měření (MREM) Osciloskopy. 5. přednáška. Jiří Dřínovský. Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Radioelektronická měření (MREM) Osciloskopy. 5. přednáška. Jiří Dřínovský. Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Radioelektronická měření (MREM) Osciloskopy 5. přednáška Jiří Dřínovský Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Úvod Tyto přístroje se používají ke grafickému zobrazení časových průběhů napětí nebo ke zobrazení

Více

31SCS Speciální číslicové systémy Antialiasing

31SCS Speciální číslicové systémy Antialiasing ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 2006/2007 31SCS Speciální číslicové systémy Antialiasing Vypracoval: Ivo Vágner Email: Vagnei1@seznam.cz 1/7 Převod analogového signálu na digitální Složité operace,

Více

Téma 27. 1 Analogo Číslicové Převodníky AČP. 1.1 AČP s postupnou aproximací

Téma 27. 1 Analogo Číslicové Převodníky AČP. 1.1 AČP s postupnou aproximací Téma 7 Jan Bednář bednaj1@fel.cvut.cz digitalizace je postup vzorkování v čase, následného kvantování v úrovni a kódování vznik periodického frekvenčního spektra signálu, kde se uplatňuje kvantizační šum

Více

Analogově číslicové převodníky

Analogově číslicové převodníky Verze 1 Analogově číslicové převodníky Doplněná inovovaná přednáška Zpracoval: Vladimír Michna Pracoviště: Katedra textilních a jednoúčelových strojů TUL Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH

Více

Binární data. Číslicový systém. Binární data. Klávesnice Snímače polohy, dotykové displeje, myš Digitalizovaná data odvozená z analogového signálu

Binární data. Číslicový systém. Binární data. Klávesnice Snímače polohy, dotykové displeje, myš Digitalizovaná data odvozená z analogového signálu 5. Obvody pro číslicové zpracování signálů 1 Číslicový systém počítač v reálném prostředí Klávesnice Snímače polohy, dotykové displeje, myš Digitalizovaná data odvozená z analogového signálu Binární data

Více

Logické funkce a obvody, zobrazení výstupů

Logické funkce a obvody, zobrazení výstupů Logické funkce a obvody, zobrazení výstupů Digitální obvody (na rozdíl od analogových) využívají jen dvě napěťové úrovně, vyjádřené stavy logické nuly a logické jedničky. Je na nich založeno hodně elektronických

Více

Návrh čítače jako automatu

Návrh čítače jako automatu ávrh čítače jako automatu Domovská URL dokumentu: http://dce.felk.cvut.cz/lsy/cviceni/pdf/citacavrh.pdf Obsah ÁVRH ČÍTAČE JAO AUTOMATU.... SYCHROÍ A ASYCHROÍ AUTOMAT... 2.a. Výstupy automatu mohou být

Více

1 z 16 11.5.2009 11:33 Test: "CIT_04_SLO_30z50" Otázka č. 1 U Mooreova automatu závisí okamžitý výstup Odpověď A: na okamžitém stavu pamětí Odpověď B: na minulém stavu pamětí Odpověď C: na okamžitém stavu

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

DUM 19 téma: Digitální regulátor výklad

DUM 19 téma: Digitální regulátor výklad DUM 19 téma: Digitální regulátor výklad ze sady: 03 Regulátor ze šablony: 01 Automatizační technika I Určeno pro 4. ročník vzdělávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika ŠVP automatizační technika Vzdělávací

Více

Ṁikroprocesory v přístroj. technice. Ohm-metr ... Petr Česák

Ṁikroprocesory v přístroj. technice. Ohm-metr ... Petr Česák Ṁikroprocesory v přístroj. technice Ohm-metr.......... Petr Česák Letní semestr 2001/2002 . Ohm-metr 2. úloha ZADÁNÍ Sestavte mikroprocesorem I8031 řízený přístroj pro měření odporu v rozsahu 0 až 40 kohm.

Více

PŘEVOD DAT Z PARALELNÍCH NA SÉRIOVÁ. 1. Seznamte se s deskou A/D P/S (paralelně/sériového) převodníku stavebnicového systému OPTEL.

PŘEVOD DAT Z PARALELNÍCH NA SÉRIOVÁ. 1. Seznamte se s deskou A/D P/S (paralelně/sériového) převodníku stavebnicového systému OPTEL. PŘEVOD DAT Z PARALELNÍCH NA SÉRIOVÁ 103-4R 1. Seznamte se s deskou A/D P/S (paralelně/sériového) převodníku stavebnicového systému OPTEL. 2. Měřte jednotlivé kroky podle návodu. - propojení desek stavebnice

Více

2. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II

2. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II . GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II Generátory s nízkým zkreslením VF generátory harmonického signálu Pulsní generátory X38SMP P 1 Generátory s nízkým zkreslením Parametry, které se udávají zkreslení: a)

Více

Y36SAP 2007 Y36SAP-4. Logické obvody kombinační a sekvenční používané v číslicovém počítači Sčítačka, půlsčítačka, registr, čítač

Y36SAP 2007 Y36SAP-4. Logické obvody kombinační a sekvenční používané v číslicovém počítači Sčítačka, půlsčítačka, registr, čítač Y36SAP 27 Y36SAP-4 Logické obvody kombinační a sekvenční používané v číslicovém počítači Sčítačka, půlsčítačka, registr, čítač 27-Kubátová Y36SAP-Logické obvody typické Často používané funkce Majorita:

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti MI-SOC: 2 KOMUNIKACE NAČIPU, LATENCE, PROPUSTNOST, ARCHITEKTURY doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních

Více

Klopný obvod typu D, dělička dvěma, Johnsonův kruhový čítač

Klopný obvod typu D, dělička dvěma, Johnsonův kruhový čítač FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Klopný obvod typu D, dělička dvěma, Johnsonův kruhový čítač (Řídící elektronika BREB) Autoři textu: doc. Dr. Ing. Miroslav

Více

Direct Digital Synthesis (DDS)

Direct Digital Synthesis (DDS) ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Ing. Radek Sedláček, Ph.D., katedra měření K13138 Direct Digital Synthesis (DDS) Přímá číslicová syntéza Tyto materiály vznikly za podpory

Více

Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 3

Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 3 doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologii

Více

Programovatelné relé Easy (Moeller), Logo (Siemens)

Programovatelné relé Easy (Moeller), Logo (Siemens) Programovatelné Easy (Moeller), Logo (Siemens) Základní způsob programování LOGO Programovaní pomocí P - propojení P s automatem sériovou komunikační linkou - program vytvářen v tzv ovém schématu /ladder

Více

Sekvenční logické obvody

Sekvenční logické obvody Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

LOGICKÝ ANALYZÁTOR. Poslední změna ZADÁNÍ a) Změřte pomocí osciloskopu MSO2202A parametry signálu nstrobe (alternativní značení je

LOGICKÝ ANALYZÁTOR. Poslední změna ZADÁNÍ a) Změřte pomocí osciloskopu MSO2202A parametry signálu nstrobe (alternativní značení je LOGICKÝ ANALYZÁTOR Poslední změna 11.09.2017 1. ZADÁNÍ a) Změřte pomocí osciloskopu MSO2202A parametry signálu nstrobe (alternativní značení je STROBE, tj. signál aktivní v logické nule) při komunikaci

Více

Analogově-číslicové převodníky ( A/D )

Analogově-číslicové převodníky ( A/D ) Analogově-číslicové převodníky ( A/D ) Převodníky analogového signálu v číslicový (zkráceně převodník N/ Č nebo A/D jsou povětšině založeny buď na principu transformace napětí na jinou fyzikální veličinu

Více

ASYNCHRONNÍ ČÍTAČE Použité zdroje:

ASYNCHRONNÍ ČÍTAČE Použité zdroje: ASYNCHRONNÍ ČÍTAČE Použité zdroje: Antošová, A., Davídek, V.: Číslicová technika, KOPP, České Budějovice 2007 http://www.edunet.souepl.cz www.sse-lipniknb.cz http://www.dmaster.wz.cz www.spszl.cz http://mikroelektro.utb.cz

Více

Cíle. Teoretický úvod

Cíle. Teoretický úvod Předmět Ú Úloha č. 7 BIO - igitální obvody Ú mikroelektroniky Sekvenční logika návrh asynchronních a synchronních binárních čítačů, výhody a nevýhody, využití Student Cíle Funkce čítačů a použití v digitálních

Více

BDIO - Digitální obvody

BDIO - Digitální obvody BIO - igitální obvody Ústav Úloha č. 6 Ústav mikroelektroniky ekvenční logika klopné obvody,, JK, T, posuvný registr tudent Cíle ozdíl mezi kombinačními a sekvenčními logickými obvody. Objasnit principy

Více

12. MAGNETICKÁ MĚŘENÍ, OSCILOSKOPY

12. MAGNETICKÁ MĚŘENÍ, OSCILOSKOPY 2. MAGNETICKÁ MĚŘENÍ, OSCILOSKOPY měření magneické indukce a inenziy magneického pole (sejnosměrné pole - Hallova a feromagneická sonda, anizoropní magneorezisor; sřídavé pole - měřicí cívka) analogový

Více

1. GPIB komunikace s přístroji M1T330, M1T380 a BM595

1. GPIB komunikace s přístroji M1T330, M1T380 a BM595 1. GPIB komunikace s přístroji M1T330, M1T380 a BM595 Přístroje se programují a ovládají tak, že se do nich z řídícího počítače pošle řetězec, který obsahuje příslušné pokyny. Ke každému programovatelnému

Více

Projekt Pospolu. Sekvenční logické obvody Klopné obvody. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jiří Ulrych.

Projekt Pospolu. Sekvenční logické obvody Klopné obvody. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jiří Ulrych. Projekt Pospolu Sekvenční logické obvody Klopné obvody Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jiří Ulrych. Rozlišujeme základní druhy klopných sekvenčních obvodů: Klopný obvod

Více

Přednáška - Čítače. 2013, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer. A3B38MMP, 2013, J.Fischer, ČVUT - FEL, kat. měření 1

Přednáška - Čítače. 2013, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer. A3B38MMP, 2013, J.Fischer, ČVUT - FEL, kat. měření 1 Přednáška - Čítače 2013, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A3B38MMP, 2013, J.Fischer, ČVUT - FEL, kat. měření 1 Náplň přednášky Čítače v MCU forma, principy činnosti A3B38MMP, 2013, J.Fischer,

Více

Řízení IO přenosů DMA řadičem

Řízení IO přenosů DMA řadičem Řízení IO přenosů DMA řadičem Doplňující text pro POT K. D. 2001 DMA řadič Při přímém řízení IO operací procesorem i při použití přerušovacího systému je rychlost přenosu dat mezi IO řadičem a pamětí limitována

Více

OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Odlišnosti silových a ovládacích obvodů Logické funkce ovládacích obvodů Přístrojová realizace logických funkcí Programátory pro řízení procesů Akční členy ovládacích

Více

2. Synchronní číslicové systémy

2. Synchronní číslicové systémy Fakulta informačních technologií MI-NFA, zimní semestr 2011/2012 Jan Schmidt EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FON PRAHA & EU: INVESTUJENE O VAŠÍ BUOUCNOSTI 2. Synchronní číslicové systémy 1 Podmínky korektní funkce hranového

Více

Úvod do zpracování signálů

Úvod do zpracování signálů 1 / 25 Úvod do zpracování signálů Karel Horák Rozvrh přednášky: 1. Spojitý a diskrétní signál. 2. Spektrum signálu. 3. Vzorkovací věta. 4. Konvoluce signálů. 5. Korelace signálů. 2 / 25 Úvod do zpracování

Více

Digitální paměťový osciloskop (DSO)

Digitální paměťový osciloskop (DSO) http://www.coptkm.cz/ Digitální paměťový osciloskop (DSO) Obr. 1 Blokové schéma DSO Konstrukce U digitálního paměťového osciloskopu je obrazovka čistě indikační zařízení. Vlastní měřicí přístroj je rychlý

Více

Alfanumerické displeje

Alfanumerické displeje Alfanumerické displeje Alfanumerické displeje jsou schopné zobrazovat pouze alfanumerické údaje (tj. písmena, číslice) a případně jednoduché grafické symboly definované v základním rastru znaků. Výhoda

Více

CW01 - Teorie měření a regulace

CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2014/2015 tm-ch-spec. 1.p 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a

Více

A/D převodníky - parametry

A/D převodníky - parametry A/D převodníky - parametry lineární kvantování -(kritériem je jednoduchost kvantovacího obvodu), parametry ADC : statické odstup signálu od kvantizačního šumu SQNR, efektivní počet bitů n ef, dynamický

Více

JUMO LOGOSCREEN 600. Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač

JUMO LOGOSCREEN 600. Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač JUMO LOGOSCREEN 600 Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač Nová generace Obrazovkový zapisovač JUMO LOGOSCREEN 600 je nový úvodní model řady LOGOSCREEN, který je určen pro skutečný provoz na

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

Základní principy konstrukce systémové sběrnice - shrnutí. Shrnout základní principy konstrukce a fungování systémových sběrnic.

Základní principy konstrukce systémové sběrnice - shrnutí. Shrnout základní principy konstrukce a fungování systémových sběrnic. Základní principy konstrukce systémové sběrnice - shrnutí Shrnout základní principy konstrukce a fungování systémových sběrnic. 1 Co je to systémová sběrnice? Systémová sběrnice je prostředek sloužící

Více

VY_32_INOVACE_OV_2.ME_CISLICOVA_TECHNIKA_19_SPOJENI KOMBINACNICH_A_SEKVENCNICH_OBVODU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV_2.ME_CISLICOVA_TECHNIKA_19_SPOJENI KOMBINACNICH_A_SEKVENCNICH_OBVODU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV_2.ME_CISLICOVA_TECHNIKA_19_SPOJENI KOMBINACNICH_A_SEKVENCNICH_OBVODU Střední odborná škola

Více

Komunikace modulu s procesorem SPI protokol

Komunikace modulu s procesorem SPI protokol Komunikace modulu s procesorem SPI protokol Propojení dvouřádkového LCD zobrazovače se sběrnicí SPI k procesotru (dále již jen MCU microcontroller unit) a rozložení pinů na HSES LCD modulu. Komunikace

Více

MĚŘENÍ NA INTEGROVANÉM ČASOVAČI Navrhněte časovač s periodou T = 2 s.

MĚŘENÍ NA INTEGROVANÉM ČASOVAČI Navrhněte časovač s periodou T = 2 s. MĚŘENÍ NA INTEGOVANÉM ČASOVAČI 555 02-4. Navrhněte časovač s periodou T = 2 s. 2. Časovač sestavte na modulovém systému Dominoputer, startovací a nulovací signály realizujte editací výstupů z PC.. Změřte

Více

Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 4

Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 4 doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologii

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Miroslav Hůrka MECHATRONIKA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Miroslav Hůrka MECHATRONIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Miroslav Hůrka MECHATRONIKA SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 26-41-M/01 ELEKTRO- TECHNIKA - MECHATRONIKA

Více

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Teplota Vlhkost CO 2 Rosný bod Atmosférický tlak Analogový signál Dvoustavové událostí Čítací vstup Bateriové záznamníky Dataloggery Bateriové záznamníky

Více

Architektura počítačů Logické obvody

Architektura počítačů Logické obvody Architektura počítačů Logické obvody http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/computer_architecture/ Lubomír Bulej bulej@d3s.mff.cuni.cz CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE faculty of mathematics and physics Digitální

Více

Číslicové obvody základní pojmy

Číslicové obvody základní pojmy Číslicové obvody základní pojmy V číslicové technice se pracuje s fyzikálními veličinami, které lze popsat při určité míře zjednodušení dvěma stavy. Logické stavy binární proměnné nabývají dvou stavů:

Více

Typy a použití klopných obvodů

Typy a použití klopných obvodů Typy a použití klopných obvodů Klopné obvody s hodinovým vstupem mění svůj stav, pokud hodinový vstup má hodnotu =. Přidáním invertoru před hodinový vstup je lze upravit tak, že budou měnit svůj stav tehdy,

Více

Architektura počítačů Logické obvody

Architektura počítačů Logické obvody Architektura počítačů Logické obvody http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/computer_architecture/ Lubomír Bulej bulej@d3s.mff.cuni.cz CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE faculty of mathematics and physics 2/36 Digitální

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti MI-SOC: 7 ČASOVÁNÍ A SYNCHRONIZACE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních

Více

TECHNICKÝ POPIS MODULU GRAFIK =============================

TECHNICKÝ POPIS MODULU GRAFIK ============================= listů: 8 list : 1 TECHNICKÝ POPIS MODULU GRAFIK ============================= zpracoval: Nevoral schválil: Cajthaml ZPA, k.p. Nový Bor, listopad 1985 4-151-00342-4 list: 1 list: 2 1. VŠEOBECNĚ Obvody realizované

Více

Osciloskopická měření

Osciloskopická měření Osciloskopická měření Přístrojová technika TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace

Více

Paměti Flash. Paměti Flash. Základní charakteristiky

Paměti Flash. Paměti Flash. Základní charakteristiky Paměti Flash K.D. - přednášky 1 Základní charakteristiky (Flash EEPROM): Přepis dat bez mazání: ne. Mazání: po blocích nebo celý čip. Zápis: po slovech nebo po blocích. Typická životnost: 100 000 1 000

Více

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA 1. Technická specifikace Možnost napájení ze sítě nebo akumulátoru s UPS funkcí - alespoň 2 hodiny provozu z akumulátorů

Více

2.9 Čítače. 2.9.1 Úkol měření:

2.9 Čítače. 2.9.1 Úkol měření: 2.9 Čítače 2.9.1 Úkol měření: 1. Zapište si použité přístroje 2. Ověřte časový diagram asynchronního binárního čítače 7493 3. Ověřte zkrácení početního cyklu čítače 7493 4. Zapojte binární čítač ve funkci

Více

Čítač Digitální osciloskop. Ing. Jaroslav Bernkopf

Čítač Digitální osciloskop. Ing. Jaroslav Bernkopf Čítač Digitální osciloskop Ing. Jaroslav Bernkopf 23. října 2014 OBSAH 1. Čítače... 3 1.1 Princip měření kmitočtu a periody... 3 1.2 Blokové schéma čítače... 4 2. Digitální osciloskop... 5 2.1 Výhody paměťového

Více

VY_32_INOVACE_E 15 03

VY_32_INOVACE_E 15 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Pulzní (diskrétní) modulace

Pulzní (diskrétní) modulace EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Pulzní (diskrétní) modulace PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Pulzní modulace

Více

Systém řízení sběrnice

Systém řízení sběrnice Systém řízení sběrnice Sběrnice je komunikační cesta, která spojuje dvě či více zařízení. V určitý okamžik je možné aby pouze jedno z připojených zařízení vložilo na sběrnici data. Vložená data pak mohou

Více

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím karty Humusoft MF624. (Jan Babjak) Popis přípravku Pro potřeby výuky na katedře robototechniky byl vyvinut přípravek umožňující řízení pohonu

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přechodových dějů, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 1 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_

Více

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory 1.2 Stabilizátory 1.2.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku Zenerovy diody 2. Změřte zatěžovací charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou diodou 3. Změřte převodní charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou

Více

Semestrální práce z předmětu Speciální číslicové systémy X31SCS

Semestrální práce z předmětu Speciální číslicové systémy X31SCS Semestrální práce z předmětu Speciální číslicové systémy X31SCS Katedra obvodů DSP16411 ZPRACOVAL: Roman Holubec Školní rok: 2006/2007 Úvod DSP16411 patří do rodiny DSP16411 rozšiřuje DSP16410 o vyšší

Více

Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 1

Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 1 Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 1 Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Miroslav Skrbek 2010,2011

Více

Title: IX 6 11:27 (1 of 6)

Title: IX 6 11:27 (1 of 6) PŘEVODNÍKY ANALOGOVÝCH A ČÍSLICOVÝCH SIGNÁLŮ Převodníky umožňující transformaci číslicově vyjádřené informace na analogové napětí a naopak zaujímají v řídícím systému klíčové postavení. Značná část měřených

Více

Použití programovatelného čítače 8253

Použití programovatelného čítače 8253 Použití programovatelného čítače 8253 Zadání 1) Připojte obvod programovatelný čítač- časovač 8253 k mikropočítači 89C52. Pro čtení bude obvod mapován do prostoru vnější programové (CODE) i datové (XDATA)

Více

Návrh ovládání zdroje ATX

Návrh ovládání zdroje ATX Návrh ovládání zdroje ATX Zapínání a vypínání PC zdroj ATX se zapíná spojením řídicího signálu \PS_ON se zemí zapnutí PC stiskem tlačítka POWER vypnutí PC (hardwarové) stiskem tlačítka POWER a jeho podržením

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Obor vzdělání: 26-41-M/01 elektrotechnika Předmět: automatizační technika 1. Senzory 2. S7-1200, základní pojmy 3. S7-1200, bitové instrukce 4. S7-1200, časovače, čítače 5. Vizualizační systémy 6. S7-1200,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. MRBT Robotika

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. MRBT Robotika VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Více

Osciloskop Osciloskop.doc Ing. M. Martinec, V. Provazník Vytvořeno dne: 13.1.2014

Osciloskop Osciloskop.doc Ing. M. Martinec, V. Provazník Vytvořeno dne: 13.1.2014 Osciloskopy Osciloskop je měřicí přístroj, který slouží ke grafickému zobrazení el. signálu v závislosti na čase a určení jeho velikosti. Dělí se na analogové osciloskopy a osciloskopy s číslicovou pamětí

Více

Manuál sady přípravků do cvičení PMN (Pokročilé metody návrhu)

Manuál sady přípravků do cvičení PMN (Pokročilé metody návrhu) Manuál PMN (Pokročilé metody návrhu) Cvičení (v1.0) Petr PFEIFER Liberec 2014 TENTO MATERIÁL VZNIKL ZA PODPORY EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY. Obsah Úvod, motivace... 3

Více

enos dat rnici inicializaci adresování adresu enosu zprávy start bit átek zprávy paritními bity Ukon ení zprávy stop bitu ijíma potvrzuje p

enos dat rnici inicializaci adresování adresu enosu zprávy start bit átek zprávy paritními bity Ukon ení zprávy stop bitu ijíma potvrzuje p Přenos dat Ing. Jiří Vlček Následující text je určen pro výuku předmětu Číslicová technika a doplňuje publikaci Moderní elektronika. Je vhodný i pro výuku předmětu Elektronická měření. Přenos digitálních

Více

Digitální obvody. Doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D.

Digitální obvody. Doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. Digitální obvody Doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. Klopné obvody jsou nejjednodušší sekvenční součástky Záleží na předcházejícím stavu Asynchronní klopné obvody reagují na změny vstupu okamžitě Synchronní

Více

Úloha 9. Stavové automaty: grafická a textová forma stavového diagramu, příklad: detektory posloupností bitů.

Úloha 9. Stavové automaty: grafická a textová forma stavového diagramu, příklad: detektory posloupností bitů. Úloha 9. Stavové automaty: grafická a textová forma ového diagramu, příklad: detektory posloupností bitů. Zadání 1. Navrhněte detektor posloupnosti 1011 jako ový automat s klopnými obvody typu. 2. Navržený

Více

Digitalizace převod AS DS (analogový diskrétní signál )

Digitalizace převod AS DS (analogový diskrétní signál ) Digitalizace signálu v čase Digitalizace převod AS DS (analogový diskrétní signál ) v amplitudě Obvykle převod spojité předlohy (reality) f 1 (t/x,...), f 2 ()... připomenutí Digitalizace: 1. vzorkování

Více

Technická kybernetika. Obsah. Klopné obvody: Použití klopných obvodů. Sekvenční funkční diagramy. Programovatelné logické automaty.

Technická kybernetika. Obsah. Klopné obvody: Použití klopných obvodů. Sekvenční funkční diagramy. Programovatelné logické automaty. Akademický rok 2016/2017 Připravil: adim Farana Technická kybernetika Klopné obvody, sekvenční funkční diagramy, programovatelné logické automaty 2 Obsah Klopné obvody:. D. JK. Použití klopných obvodů.

Více

13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY

13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY 13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY analogový osciloskop (základní paramery, blokové schéma, spoušěná časová základna princip synchronizace, pasivní sonda k osciloskopu, dvoukanálový osciloskop

Více

Přednáška A3B38MMP. Bloky mikropočítače vestavné aplikace, dohlížecí obvody. 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer

Přednáška A3B38MMP. Bloky mikropočítače vestavné aplikace, dohlížecí obvody. 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer Přednáška A3B38MMP Bloky mikropočítače vestavné aplikace, dohlížecí obvody 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A3B38MMP, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL Praha 1 Hlavní bloky procesoru

Více

frekvence 8 Mhz, přestože spolupracuje s procesori různe rychlými. 16 bitová ISA sběrnice je

frekvence 8 Mhz, přestože spolupracuje s procesori různe rychlými. 16 bitová ISA sběrnice je České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická, katedra počítačů Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 2 Měrení na sběrnici ISA Referát z předmětu Periférní zařízení autor: Perd och Michal, Ptáček Milan,

Více

MIKROPROCESORY PRO VÝKONOVÉ SYSTÉMY. Speciální obvody a jejich programování v C 2. díl

MIKROPROCESORY PRO VÝKONOVÉ SYSTÉMY. Speciální obvody a jejich programování v C 2. díl MIKROPROCESORY PRO VÝKONOVÉ SYSTÉMY Speciální obvody a jejich programování v C 2. díl České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Ver.1.10 J. Zděnek, 2017 Compare Unit jiné řešení Následující

Více

Osciloskopická měření

Osciloskopická měření Lubomír Slavík TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Materiál vznikl v rámci projektu ESF (CZ.1.07/2.2.00/07.0247), který je spolufinancován Evropským

Více

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Osciloskop nebo také řidčeji oscilograf zobrazuje na stínítku obrazovky nebo LC displeji průběhy připojených elektrických signálů. Speciální konfigurace

Více