ZUNO BANK AG, organizační složka. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZUNO BANK AG, organizační složka. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2012"

Transkript

1 ZUNO BANK AG, organizační složka Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2012

2 Obsah: Zpráva nezávislého auditora Výkaz o úplném výsledku Výkaz o finanční pozici Výkaz o peněžních tocích Příloha

3 KPMG česká republika Audit, S.r.D. Pobrežní 648/1 a Praha 8 Ceská republika Telephone Fax Internet Zpráva nezávislého auditora pro zřizovatele ZUNO BANK AG, organizační složka Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti ZUNO BANK AG, organizační složka, tj. výkazu o finanční pozici k 31. prosinci 2012, výkazu o úplném výsledku, výkazu o peněžních tocích za rok 2012 a přílohy této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o společnosti ZUNO BANK AG, organizační složka jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní záyěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán společnosti WNO BANK AG, organizační složka je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém, který je relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli V)jádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečn)' a vhodný základ pro vyjádření našeho,ýroku. KPr, lg Ceok.a republika,:,udit s.r.o., a Czech limited li.bílit,' com pan,.nd a member lirm ol the Kpt. lg net 'orl< ol independent memb,r firms affiliated "ith i~prag International Ccůperati "e '"KPf lg International"), a S,:/iss enti't'j _ Ob.:hodnl rej"trlk vedený r lěstsk:; m soudem v Praze oddn C, "Iožka IC DIC CZ69~001996

4 Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti ZUNO BANK AG. organizační složka k 31. prosinci 2012 a nákladů. výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2012 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve mění přijatém Evropskou unií. V Praze. dne 21. května 2013 kp/7q o.~1' i1f'~~ f 4~/ KPMG Ceská republika Audit. s.r.o. Oprávnění číslo 71 ~ Ing. Pavel ZáV1tkovský Partner Oprávnění číslo 69

5 ZUNO BANK AG, organizačnf složka Sldlo: Na Rybnlčku 1329.'5, Praha 2, IČO: Předmět podnikáni: Banka Okamžik sestaveni účetnl závěrky: 21. května 2013 Kód banky: 2310 VÝKAz O ÚPLNÉM VÝSLEDKU za rok končfcf Poznámka V!'IIosy z úroků a podobné výnosy Náklady na úroky a podobné náklady Čistý úrokový náklad Ztráta ze snlženl hodnoty úvěru a pohledá\ck O Čistý úrokový náklad po ztrátácb ze snlženl hodnoty úv~rů a pohledávek Výnos)' z poplatků a provizi Náklady na poplatky a provize Čisté náklady z poplatků a provizi Čistý zisk z finančnlcb operaci Ostatnl provozní výnosy Všeobecné provoznl náklady Ztráta za účetnl období z buně činnosti před zdaněnfm Daňzpřijmli Ztráta po zdaněni Ostatní úplný výsledek O O Celkový souhrnný výsledek bospodafení PHloba uvedená na stranách 8 až 34 tvotl nedilnou součást této účetní závěrky.

6 VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI k 31. prosinci 2012 Poznámka AKTIVA Pokladní hotovost a vklad; u centrálních bank Pohledávky za bankami Pohledávky za klienty Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Odložená daňová pohledávka Ostatní aktiva Náklady a ptljmy pfištich období O II O Aktiva celkem PASI\'A Závazky Vllči klientům Rezeny Ostatní pasiva výnosy a vjdaje ptlštích období O O Pasiva celkem ZÁVAZKY VUČI CENTRÁLE Dlouhodobý závazek Vllči centrále Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účctni období Závazky vdči centrále celkem Pasiva a závazky VllB centrále celkem Ptl\oha uvedená na stranách 8 až 34 tvotl nedllnou součást této účetní zá". ěrky.

7 ZUNO BANK AG, organizačnf složka VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TocíCH za rok končfcl Poznámka Ztráta před zdaněnim Úprava o nepeněžni operace: Hmotný a nehmotný majetek (odpisy, prodej a vyřazeni) Opra'. né položky a rezervy Ostatní provoznl výnosy a všeobecné provoznl náklady (TTP) Úrokové výnosy (FTP) Ostatní úrokové výnosy a náklady Provozní ztráta pfed změnou provozních aktiva pasiv Peněžní tok z provoznfch činnosti Zvýšení ostatnl aktiv Zvýšení provozních pasiv Pohledávky za klienty Závazky ke klientům Přijaté úroky Placené úroky Čistý peněžní tok z provozních činnosti O II II Peněžnf tok z investičních činností Nákup a prodej hmotného a nelunotného majetku Čistý peněžnf tok z investičnfch činností Peněžní tok z finančnfch činnosti Peněžní prostředky poskytnuté centrálou Čistý peněžní tok z finančnfch činností Čisté zvýšeni hotovosti a jiných rychle Iik"l'idnich prostfedkň Peněžní prostfedky a peněžní ekvivalenty na začátku obdobf Peněžní prostfedky a peněžní ekvivalenty na konci obdobf II Příloha uvedená na stranách 8 až 34 tvolf nedílnou součást této účetní závěrky.

8 Rok končící 31. prosince OBECNÉINFO~CE (a) Charakteristika banky Vznik a charakteristika banky ZUNO BANK AG, organizační složka ("banka") není samostatnou právnickou osobou, ale představuje organizační složku zahraniční banky ZUNO BANK AG se sídlem Am Stadtpark 3, 1030 Vídeň, Rakouská republika, registrované Obchodním soudem ve Vídni pod číslem FN f (dále jako "zřizovatel" nebo "centrála"). Finanční výsledky zřizovatele za rok 2012 jsou dostupné v sídle zřizovatele a na internetové stránce banky ( V rámci majetkové struktury je zřizovatel (a tedy i banka jako součást té samé právnické osoby) ovládanou osobou podle 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ovládaný Raiffeisen Bank International (RBl), jako konečnou ovládající osobou v rámci skupiny RBL Slovenská pobočka zřizovatele ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky, kromě poskytování bankovních operací soukromým klientů, rezidentům Slovenské republiky, dále poskytuje některé centralizované funkce v rámci tzv. Shared Service Centre (operations, IT a marketing) pro zřizovatele a také pro jeho jiné pobočky (dále jako,ssc'). ZUNO BANK AG, organizační složka byla zapsána do Obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v praze dne 30. srpna 2010, oddíl A, vložka Banka se zabývá především poskytováním bankovních operací (depozitní produkty, platby a spotřebitelské úvěry) soukromým klientům, rezidentům České republiky. Sídlo ZUNO BANK AG, organizační složka Na Rybníčku 1329/5 Praha 2 Česká republika Identifikační číslo Členové pfedstavenstva zfizovatele - zahraniční osoby k 31. prosinci 2012 András Hámori (předseda, do ) Zsolt Emv~s Miloš Matula Oyvind Oanes (od ) Vedoucí organizační složky k 31. prosinci 2012 Miloš Matula (od ) Tomáš Kuna (do ) Prokura k 31. prosinci 2012 Radek Hudáček (od ) Martin Svobodný (do ) 8

9 1. OBECNÉ INFORMACE (pokračování) (a) Charakteristika banky (pokračování) Vedoucí organizační složky a prokurista jsou oprávněni společně zastupovat banku ve všech záležitostech týkající se banky. Změny v obchodním rejstříku V roce 2012 byly provedeny následující změny v obchodním rejstříku: dne 23. února 2012 byl pan Oyvind Oanes jmenován do představenstva zřizovatel e - zahraniční osoby, dne 8. srpna 2012 byl pan Tomáš Kuna odvolán z funkce vedoucího organižační složky, dne 8. srpna 2012 byl pan Miloš Matulajmenován vedoucím organizační složky, dne 27. prosince 2012 byl pan Martin Svobodn)- odvolán z funkce prokuristy organizační složky, = dne 27. prosince 2012 byl pan Radek Hudáčekjmenován prokuristou organizační složky Tyto změny byly k datu sestavení účetní závěrky banky zapsány do obchodního rejstříku. Pan Andras Hamori byl odvolán z funkce předsedy představenstva zřizovatele 31. prosince Záznam v obchodním rejstříku byl proveden 23. ledna (b) Východiska pro přípravu účetní závěrky Tato statutární účetní závěrka byla sestavena v souladu s Mezinárodními standardy fmančního výkaznictví (lnternational Financial Reporting Standards - dále jen "IFRS") a interpretacemi schválen)'1lli Radou pro mezinárodní účetní standardy (lnternational Accounting Standards Board - dále jen "IASB"), ve znění přijatém Evropskou unií. Účetní politíky uvedené dále byly použity konzistentně pro všechna prezentovaná účetní období. Účetní závěrka obsahuje výkaz o úplném výsledku, výkaz o finanční pozici, výkaz o peněžních tocích sestavený nepřímou metodou a přílohu k finančním výkazům obsahující účetní pravidla a vysvětlující komentář. Účetní závěrka byla zpracována na principech časového rozlišení, tzn., že transakce a další skutečnosti byly uznány v době jejich vzniku a zaúčtovány v účetní závěrce v období, ke kterému se věcně a časově vztahují, a dále za předpokladu dalšího nepřetržitého trvání banky. Tato účetní závěrka byla připravena na principu historických pořizovacích cen. Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná. Banka sestavuje nekonsolidovanou účetní závěrku v souladu s požadavky Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Funkční měna a měna vykazování Položky, které jsou součástí účetní závěrky banky, jsou oceňovány za použití měny primárního ekonomického prostředí, ve kterém banka působí ("funkční měna"). Účetní závěrka je prezentována v Kč, které jsou pro banku jak měnou funkční, tak měnou vykazování. Všechy údaje jsou v tisících Kč (), není-li uvedeno jinak. Čísla uvedená v závorkách představují záporná čísla. 9

10 1. OBECNÉ INFORMACE (pokračování) (b) Východiska pro přípravu účetní závěrky (pokračování) Použití odhadů Pro sestavení nekonsolidované účetní závěrky v souladu s IFRS je nezbytné, aby vedení banky provádělo odhady a předpoklady, které ovlivňují částky aktiva závazků vykazovaných k rozvahovému dni, jakož i náklady a výnosy vykazované za dané období. Skutečné výsledky mohou od těchto odhadů lišit. Tyto odhady a posouzení jsou průběžně vyhodnocovány a jsou založeny na minulých zkušenostech a dalších faktorech, včetně očekávání budoucích událostí, které banka považuje za současných podmínek za přiměřené. 2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY Účetní závěrka banky byla připravena v souladu s následujícími důležitými účetními metodami: (a) Den uskutečnění účetního případu V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, den provedení platby, popř. inkasa z účtu klienta, den příkazu na korespondenta k provedení platby, den zúčtováni příkazů banky s clearingovým centrem ČNB, den připsání (valuty) prostředků podle zprávy došlé od korespondenta banky (zprávou se rozumí zpráva v systému SWIFT, avízo banky, převzaté medium, výpis z účtu, popř. jiné dokumenty), den vydání nebo převzetí úvěrového příslibu, Účetní případy nákupu a prodeje [mančoích aktiv s obvyklým termínem dodáni (spotové operace) se v den sjednání obchodu vykazují přímo v příslušné položce aktiv nebo pasiv. Pevné termínové a opční operace jsou od okamžiku sjednání obchodu do okamžiku vypořádání obchodu zaúčtovány na podrozvahových účtech. Finanční aktivum nebo jeho část banka odúčtuje z výkazu o [manční pozici v případě, že ztratí kontrolu nad smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Banka tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá. (b) Přepočet cizí měny Transakce vyčíslené v cizí měně j sou účtovány v tuzemské měně přepočtené devizovým kurzem platným v den transakce. Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měně společně s devizovými spotovými transakcemi před dnem splatnosti j sou přepočítávána do tuzemské měny v kurzu vyhlašovaném ČNB platném k datu rozvahy. Výsledný zisk nebo ztráta z přepočtu aktiva pasiv vyčíslených v cizí měně, kromě majetkových účastí v cizí měně, případně položek zajišťujících měnové riziko plynoucí ze smluv, které ještě nejsou vykázány ve výkazu o [manční pozici banky nebo očekávaných budoucích transakcí, je vykázán ve výkazu o úplném výsledku v položce "Čistý zisk z finančních operacf'. 10

11 2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY (pokračování) (c) Úrokové náklady a výnosy Úrokové výnosy a náklady jsou časově rozlišovány a účtovány ve výkazu o úplném výsledku v položkách "výnosy z úroků a podobné výnosy" a,,náklady na úroky a podobné náklady". Banka účtuje o časovém rozlišení úroků s použitím metody efektivní úrokové míry. Metoda efektivní úrokové míry je metoda výpočtu zůstatkové hodnoty finančního aktiva či závazku a příslušných úrokových výnosů a nákladů během příslušného období. Efektivní úroková míra je takovou úrokovou mírou, která přesně diskontuje jmenovitou hodnotu budoucích peněžních toků během očekávané životnosti finančnfho nástroje, nebo příslušného kratšího období, na současnou hodnotu finančního aktiva či závazku. Banka počítá efektivní úrokovou míru tak, že odhadne budoucí peněžní toky, které vyplývají z uzavřených smluvních podmínek (například možnost předčasného splacení), ale nezvažuje budoucí úvěrové ztráty. Výpočet zahrnuje všechny poplatky zaplacené a přijaté smluvnimi stranami, které jsou nedílnou součástí efektivní úrokové míry, transakčních nákladů a dalších přirážek a slev. (d) Poplatky a provize Poplatky a provize jsou časově rozlišovány a účtovány ve výkazu o úplném výsledku v položkách "výnosy z poplatků a provizí" a "Náklady na poplatky a provize", s výjimkou poplatků, které jsou považovány za nedílnou součást efektivní úrokové míry. (c) Ostatní výnosy a náklady vykazované ve výkazu o úplném výsledku Ostatní výnosy a náklady vykazované ve výkazu o úplném výsledku jsou účtovány za použití akruálního principu, ~. do období, s nímž časově a věcně souvisí bez ohledu na okamžik jejich zaplacení nebo přijetí. (f) Tvorba rezerv Rezerva představuje pravděpodobné plnění, s nejistým časovým rozvrhem a výší. Rezerva se tvoří v případě, pokud jsou splněna následující kritéria: existuje povinnost (právní nebo věcná) plnit, která je výsledkem minulých událostí, je pravděpodobné nebo jisté, že plnění nastane a vyžádá si odliv prostředků představujících ekonomický prospěch, přičemž "pravděpodobné" znamená pravděpodobnost vyšší než 50 %, je možné provést přiměřeně spolehlivý odhad plnění. Rezervy jsou vykazovány ve výši současné hodnoty předpokládaných výdajů potřebných k vypořádaní závazku s použitím sazby před zdaněním, která zohledňuje současné tržní ocenění časové hodnoty peněz a specifických rizik daného závazku. Navýšení rezervy z důvodu zohlednění časové hodnoty peněz je vykázáno jako úrokový náklad. (g) Zdanění Výsledná částka zdanění uvedená ve výkazu o úplném výsledku zahrnuje splatnou daň za účetní období upravenou o hodnotu odložené daně. Splatná daň za účetní období je vypočtena na základě zdanitelných příjmů při použití daňové sazby platné k rozvahovému dni a je upravena o případné změny daňové povinnosti z minulých let. Odložená daň je stanovena na základě závazkové metody a je vypočtena ze všech přechodných rozdfló mezi vykazovanou účetní hodnotou aktiva pasiva jejich oceněním pro daňové účely. Hlavní přechodné rozdíly vznikají z titulu některých daňově neu.znatelných rezerv a opravných položek a rozdílů mezi účetními a daňovými odpisy hmotného a nehmotného majetku. II

12 Phloha účetní závěrky 2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY (pokračování) (g) Zdanění (pokračováni) V případě, že výsledná částka představuje odloženou daňovou pohledávku a není pravděpodobné, že tato daňová pohledávka bude realizována, je pohledávka zaúčtována pouze do výše její předpokládané realizace. Odložená daň je propočtena s použitím očekávané daňové sazby v období, kdy dojde k realizaci daňové pohledávky nebo vyrovnání daňového závazku. Dopad změn v daňových sazbách na odloženou daň je účtován přímo do výkazu o úplném výsledku s výjimkou případů, kdy se změny vztahují k účetním položkám účtovaným přimo do závazků vůči centrále. (h) Daň z přidané hodnoty Banka je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty ("DPH"). Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovací cenou včetně daně z přidané hodnoty. Banka neuplatňuje odpočet DPH na vstupu vzhledem k tomu, že poměr příjmů podléh~iících DPH k celkovým př~imům banky nedosahuje takové výše, aby bylo pro banku ekonomické DPH na vstupu uplatňovat. (i) Úvěry a pohledávky Pohledávky jsou účtovány v pořizovacích cenách snížených o ztráty ze znehodnocení. Časové rozlišeni úrokových výnosů je součástí účetní hodnoty těchto pohledávek. Naběhlá hodnota je pořizovací cena snížená o splátky jistiny, zvýšená o naběhlý úrok a zvýšená/snížená o amortizaci diskontu/prémie. Pro v)-počet naběhlé hodnoty banka používá metodu efektivní úrokové míry. Nedílnou součástí efektivní úrokové míry jsou poplatky a související transakční náklady. Všechny úvěry a půjčky jsou zaúčtovány v okamžiku poskjtnutí fmančních prostředků. Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho banka stanovuje k jednotlivým pohledávkám ztrátu ze znehodnocení. Pokud banka přímo neodepíše část pohledávky odpovídající ztrátě ze znehodnocení, tvoři k této části pohledávky opravnou položku. Opravné položky vytvářené na vrub nákladů, po zohledněni odpisů jsou zahrnuty ve výkazu o úplném výsledku. Opravné položky jsou pro potřebu výpočtu daňové povinnosti vedeny v analytické evidenci. (j) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetekje veden v pořizovací ceně snížené o oprávky a opravné položky a je odepisován ve výkazu o úplném výsledku v položce "Všeobecné provozní náklady" od okamžiku, kdy je připraven k použiti, rovnoměrně po předpokládanou dobu životnosti. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je účtován v historických cenách a odpisován rovnoměrně po odhadovanou dobu životnosti. Doby odpisování pro jednotlivé kategorie dlouhodobého hmotného a nehmotného majetkujsou následující: Software IT zařizení a kancelářské vybavení Nábytek Automobily 4 roky 4 roky 5 let 5 let Technická zhodnocení najatého majetkujsou odpisována rovnoměrně po dobu trvání nájmu nebo po zbytek jejich doby životnosti, podle toho, ktel')' časový úsekje kratší. Nehmotný majetek s pořizovací cenou nižší než ,- Kč a hmotný majetek s pořizovací cenou nižší než ,- Kč je účtován do nákladů za období, ve kterém byl pořízen, přičemž doba použitelnosti je kratší než 1 rok. 12

13 2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY (pokračování) (j) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (pokračování) Použitelnost majetku banka periodicky prozkoumává a v případě potřeby upravuje v interním předpisu pro odepisování majetku. Změna doby odepisování se nepovažuje za změnu účetních metod, ale za změnu účetních odhadů. Majetek banky je pravidelně testován na znehodnocení. Opravy a údržba majetku jsou vykázány ve výkazu o úplném výsledku v položce "Všeobecné provozní náklady" v roce, ve kterém byly vynaloženy související náklady. (k) Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Pro účely sestavení výkazu o peněžních tocích, peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty zahrnují zůstatky s dobou splatnosti tři měsíce a méně od data jejich získání, včetně hotovosti a zůstatků u centrálních bank (včetně povinných minimálních rezerv), obchodovatelná aktiva, dluhové cenné papíry, pohledávky za bankami a závazky vůči bankám. (I) Závazky vůči klientům Závazky vůči klientům se nejdříve vykazují v reálné hodnotě po odpočtu souvisejících transakčních nákladů. Následně se závazky vůči klientům vykazují v naběhlé hodnotě. Veškeré rozdíly mezi reálnou hodnotou přijatých prostředků (bez souvisejících transakčních nákladů) a odkupní hodnotou se vykazují ve výkazu o úplném výsledku použitím metody efektivní úrokové míry. (m) Prostředky poskytnuté centrálou Prostředky poskytnuté centrálou představují zdroje dlouhodobého fmancování banky ve formě poskytnutých finančních prostředků (bezúročný vklad). (n) Ostatní pasiva Ostatní pasiva představují hodnotě. krátkodobé závazky banky provozního charakteru vykazované v naběhlé (o) Vykazování podle segmentů Oborový segment představuje skupinu aktiv a činností zapojených do procesu poskytování výrobků a služeb, které jsou vystaveny rizikům a dosahují výnosnosti odlišných od rizik a výnosnosti v rámci jiných oborů činnosti. Územní segment představuje poskytování výrobků a služeb v konkrétním ekonomickém prostředí, které je vystaveno rizikům a dosahuje výnosnosti odlišné od rizik a výnosnosti v rámci jiných ekonomických prostředí. Banka k datu účetní závěrky poskytovala služby pouze jednomu segmentu, a to soukrom)"ffi klientům, rezidentům České republiky. (p) Položky z jiného účetního období a změny účetních metod Položky z jiného účetního období, než kam daňově a účetně patří, a změny účetních metod jsou účtovány jako výnosy nebo náklady ve výkazu o úplném výsledku v běžném účetním období s výjimkou oprav zásadních chyb účtování výnosů a nákladů minulých období, které jsou zachyceny prostřednictvím položky "Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období" ve výkazu o finanční pozici. 13

14 2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY (pokračování) (q) Standardy a interpretace, které jsou vydány, ale dosud nebyly použity K datu schválení této účetní závěrky byly vydány následující standardy a interpretace, které nejsou doposud v platnosti: - IFRS 7 - Finanční nástroje: zveřejňování - upravený standard, rozšíření zveřejňování týkající se kompenzace fmančních aktiva finančních závazků (datum účinnosti 1. ledna 2013) - IFRS 10 - Konsolidované účetní závěrky (datum účinnosti 1. ledna Dřívější aplikace je možná, pokud současně budou dříve použity i IFRS ll, IFRS 12, las 27 (2011) a las 28 (2011» - IFRS II - Společná uspořádání (datum účinnosti 1. ledna Dřívější aplikace je možná, pokud současně budou dříve použity i IFRS 10, IFRS 12, las 27 (2011) a las 28 (2011» - IFRS 12 - Zveřejnění podílu v jiných jednotkách (datum účinnosti 1. ledna Dřívější aplikace je možná) - IFRS 13 - Ocenění reálnou hodnotou (datum účinnosti 1. ledna 2013) - las 12 - Daně z příjmu - upravený standard (datum účinnosti 1. ledna 2013) - las 19 - Zaměstnanecké požitky - upravený standard, post-zaměstnanecké požitky a zrušení požitkových projektu (datum účinnosti 1. ledna 2013) - las 27 - Individuální účetní závělky - znovu vydan)- standard (datum účinnosti 1. ledna Dřívější aplikace je možná, pokud současně budou dříve použity i IFRS 1O,IFRS ll, IFRS 12 a las 28) - las 28 (2011) - Investice do přidružených a společných jednotek - znovu vydaný standard (datum účinnosti 1. ledna Dřívější aplikace je možná, pokud současně budou dříve použity i IFRS 10, IFRS 11,IFRS 12 a las 28) - las 32 - Finanční nástroje: presentace - upravený standard, kompenzace fmančních aktiva fmančních závazků (datum účinnosti 1. ledna Dřívější aplikace je možná při zveřejnění dodatečných informací požadovaných IFRS 7 ) Tyto standardy nebyly k datu sestavení účetní závěrky v platnosti. Dle odhadu banky dopad z aplikace změn v Mezinárodních standardech pro fmanční výkaznictví, které vstoupí v platnost po 1. lednu 2013, nebude mít v)-znamný dopad na účetní závěrku sestavenou k 31. prosinci 2013, včetně srovnatelných údaju. 14

15 3. ČISTÝ ÚROKOVÝ NÁKLAD Výnosy z úroků a podobné výnosy z pohledávek za bankami (FTP) z povinných minimálních rezerv u ČNB z úvěrů a pohledávek za klienty ostatní Náklady na úroky a podobné náklady z vkladů klientů Čistý úrokový náklad (336746) (336746) (18757) (104569) (104569) (53668) Zhodnocování depozit z vkladů banky je řízené centralizovaným oddělením Treasury u zřizovatele. výnosy z těchto vkladů jsou následně realokované zpět bance prostřednictvím Fund Transfer Pricing (FTP) modelu společnosti. 4. ZTRÁTA ZE SNíŽENÍ HODNOTY ÚVĚRU A POHLEDÁVEK Opravné položky k ÚVěnL'I1 a pohledávkám za klienty vytvořené na individuálním základě vytvořené na portfoliovém základě (675) (2424) (3099) 15

16 5. VÝNOSY A NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE výnosy z poplatkil. a provizí z platebního styku a kartových operací ostatní Náklady na poplatky a provize z platebního styku, kartových operací a systémů prevence praní špinavých peněz ptefakturace zřizovatele - přímé náklady na poplatky (body č. 20, 21) ostatní čisté nákladr z I!0l!latků a I!rovizf ~6 582l (392Ol 6. ČISTÝ ZISK Z FINANČNÍCH OPERACÍ Kurzové rozdíly

17 7. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSy Stav k 31. prosinci 2012 Provozní výnosy banky Refundace Refundace nákladů od nákladu SSC zřizovatelem Ostatní provozní výnosy Pronájem osobního vozu 106 Refundace nákladó banky za rok Stav k 31. prosinci 2011 Proyoznf výnosy banky Refundace Refundace nákladů od nákladů SSC zřizovatelem Ostatní provozní výnosy Pronájem osobního vozu 179 Refundace nákladó banky za rok 2011 Dobropisované náklady na centralizované funkce z roku

18 8. VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY Stav k 31. prosinci 2012 Provozní Osobní náklady Osobní náklady Provozní vzniklé u náklady banky náklady zřizovatele vzniklé u refundované banky assc SSC SSC Všeobecné provozní náklady Mzdové náklady Mzdy a odměny zaměstnancům a členům vedení Sociální a zdravotní pojištění Ostatní náklady na zaměstnance Provozní náklady Nájemné Náklady spojené s IT podporou Náklady spojené s právními a konzultačními službami Marketingové náklady Telekomunikace, poštovné a ostatní služby (31) Cestovní náklady (216) 845 Odpisy hmotného a nehmotného majetku Rezerva na restrukturalizaci Ostatní (3000) (3247} {3247}

19 8. VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY (pokračování) Stav k 31. prosinci 20 II Provozní náklady banky Provozní náklady vzniklé u zřizovatele assc Osobní náklady vzniklé II SSC Všeobecné provozní náklady Mzdové náklady Mzdy a odměny zaměstnancům a členmn vedení Sociální a zdravotní pojištění Ostatní náklady na zaměstnance Provozní náklady Nájemné Náklady spojené s IT podporou Náklady spojené s právními a konzultačními službami Marketingové náklady Telekomunikace, poštovné a ostatní služby Cestovní náklady Odpisy hmotného a nehmotného majetku Ostatní ZUNO BANK AG výrazně přehodnotila v roce 2011 strategii v oblasti řízení svých poboček a v oblasti funkcí, které jednotlivé pobočky vykonávají v zemi jejich zřízení. Pro banku byl rok 20 II prvním rokem, kdy vykonávala svoji činnost. Všeobecné provozní náklady/výnosy na pobočkové funkce Základní funkcí banky jako pobočky zřizovatele je bankovní činnost s důrazem na prodej produktů ZUNO BANK AG a propagace. Z tohoto pohledu jsou pobočky pouze prodejními jednotkami, které nenesou žádné významné riziko a zároveň nerozhodují samostatně v žádných v) znamných oblastech, jako je např. nabídka produktů, základní marketingová strategie apod. Z tohoto důvodu zřizovatel refunduje všechny provozní náklady banky se ziskovou marží, ale pouze za období, kdy banka začala s výkonem bankovní činnosti pro veřejnost, tj. od července Zisková marže pro rok 2012 byla ve výši 1,82% (2011: 1,82%) a refundace nákladů v roce 2012 představovala částku (2011: ). Vnímání poboček jako pouze prodejních jednotek změnilo přístup ke zpětné alokaci společných nákladů na centralizované funkce (oblast IT, Marketing, Contact centre, Back office). Tyto náklady se rozhodl snášet přímo zřizovatel. Z tohoto důvodu byly v roce 2011 alokace nákladů na centralizované funkce za rok 2010 vydobropisována ze strany zřizovatele ve výši

20 8. VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY (pokračování) Součástí provozních nákladů jsou náklady na audit a daňové poradenství ve výši (20 ll: 749 ). Průměrný počet zaměstnanců banky byl následující: Zaměstnanci Členové vedení DAŇ Z PŘÍJMŮ A ODLOŽENÁ DAŇOVÁ POHLEDÁVKA (a) Splatná daň z příjmů Ztráta za účetní období před zdaněním výnosy nepodléhající zdanění Daňově neodčitatelné náklady Ostatní položky Daňová ztráta Daň vypočtená při použití sazby 19 % (pro rok 2011: 19 %) 2012 (23419) (15383) (18790) o 2011 (27375) (259) 2501 (25 133) o (b) Odložený daňový závazek/pohledávka Odložené daně z příjmu jsou počítány re všech dočasných rozdílů za použití daňové sazby platné pro období, ve kterém budou daňový závarek nebo pohledávka uplatněny, tj. ve výši 19 % (v roce 2011: 19 %). Odložená daňová pohledávka se skládá z následujících položek: Daňová ztráta z minulých let Čistá odložená daňová pohledávka vykázaná ve výkazu o úplném výsledku Vedení banky se domnívá, že úroveň budoucích zdanitelných zisků banky nebude postačující k realizaci odložené daňové pohledávky vykázané k 31. prosinci 2011, a proto v roce 2012 odloženou daňovou pohledávku v plné výši rozpustila. 20

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ING Bank N.V., organizační složka

ING Bank N.V., organizační složka Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky:

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

ING Bank N.V., organizační složka. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2007

ING Bank N.V., organizační složka. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2007 Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2007 ROZVAHA k 31. prosinci 2007 Obchodní firma: ING Bank N. V. organizační složka Sídlo: Nádražní 344/25, Praha 5 IČO: 492 798 66 Předmět podnikání: Banka

Více

Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s.

Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s.

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 50 Účetní závěrka Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 51 rozvaha k 30. 6.

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

www.ing.cz ING Bank N.V., organizační složka Zpráva auditora a účetní uzávěrka k 31. prosinci 2006

www.ing.cz ING Bank N.V., organizační složka Zpráva auditora a účetní uzávěrka k 31. prosinci 2006 www.ing.cz 2006 ING Bank N.V., organizační složka Zpráva auditora a účetní uzávěrka k 31. prosinci 2006 KPMG Česká republika, s.r.o. Pobřežní 648/1a 186 00 Praha 8 Česká republika Telephone: + 420 222

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Účetní závěrka ROZVAHA k 30. 6. 2013 AKTIVA k 30. 6. 2013 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 310

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha SPEED LEASE, a.s. 3 PREAMBULE 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 565846259465 26123456 01234567894 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31.12.2013 společnosti Lázně Kyselka, o.p.s. Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Název: Lázně Kyselka, o.p.s. (dále společnost ) Sídlo:

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014 Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Osobní náklady (3) -5 538-5

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004 NADAČNÍ FOND J&T Výroční zpráva 2004 Obsah Výroční zpráva Nadačního fondu J&T Přehled přijatých darů v průběhu běžného období Přehled poskytnutých darů v průběhu běžného období Rozvaha (bilance) v plném

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 278394 Obec Velké Svatoňovice Velké Svatoňovice čp. 68, 542 35 Velké Svatoňovice Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) V období 912/2014 nedošlo u účetní

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 71227075 DSO Mariánská zahrada Bukvice 27, 506 01 Jičín sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více