ZUNO BANK AG, organizační složka. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZUNO BANK AG, organizační složka. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2012"

Transkript

1 ZUNO BANK AG, organizační složka Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2012

2 Obsah: Zpráva nezávislého auditora Výkaz o úplném výsledku Výkaz o finanční pozici Výkaz o peněžních tocích Příloha

3 KPMG česká republika Audit, S.r.D. Pobrežní 648/1 a Praha 8 Ceská republika Telephone Fax Internet Zpráva nezávislého auditora pro zřizovatele ZUNO BANK AG, organizační složka Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti ZUNO BANK AG, organizační složka, tj. výkazu o finanční pozici k 31. prosinci 2012, výkazu o úplném výsledku, výkazu o peněžních tocích za rok 2012 a přílohy této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o společnosti ZUNO BANK AG, organizační složka jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní záyěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán společnosti WNO BANK AG, organizační složka je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém, který je relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli V)jádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečn)' a vhodný základ pro vyjádření našeho,ýroku. KPr, lg Ceok.a republika,:,udit s.r.o., a Czech limited li.bílit,' com pan,.nd a member lirm ol the Kpt. lg net 'orl< ol independent memb,r firms affiliated "ith i~prag International Ccůperati "e '"KPf lg International"), a S,:/iss enti't'j _ Ob.:hodnl rej"trlk vedený r lěstsk:; m soudem v Praze oddn C, "Iožka IC DIC CZ69~001996

4 Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti ZUNO BANK AG. organizační složka k 31. prosinci 2012 a nákladů. výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2012 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve mění přijatém Evropskou unií. V Praze. dne 21. května 2013 kp/7q o.~1' i1f'~~ f 4~/ KPMG Ceská republika Audit. s.r.o. Oprávnění číslo 71 ~ Ing. Pavel ZáV1tkovský Partner Oprávnění číslo 69

5 ZUNO BANK AG, organizačnf složka Sldlo: Na Rybnlčku 1329.'5, Praha 2, IČO: Předmět podnikáni: Banka Okamžik sestaveni účetnl závěrky: 21. května 2013 Kód banky: 2310 VÝKAz O ÚPLNÉM VÝSLEDKU za rok končfcf Poznámka V!'IIosy z úroků a podobné výnosy Náklady na úroky a podobné náklady Čistý úrokový náklad Ztráta ze snlženl hodnoty úvěru a pohledá\ck O Čistý úrokový náklad po ztrátácb ze snlženl hodnoty úv~rů a pohledávek Výnos)' z poplatků a provizi Náklady na poplatky a provize Čisté náklady z poplatků a provizi Čistý zisk z finančnlcb operaci Ostatnl provozní výnosy Všeobecné provoznl náklady Ztráta za účetnl období z buně činnosti před zdaněnfm Daňzpřijmli Ztráta po zdaněni Ostatní úplný výsledek O O Celkový souhrnný výsledek bospodafení PHloba uvedená na stranách 8 až 34 tvotl nedilnou součást této účetní závěrky.

6 VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI k 31. prosinci 2012 Poznámka AKTIVA Pokladní hotovost a vklad; u centrálních bank Pohledávky za bankami Pohledávky za klienty Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Odložená daňová pohledávka Ostatní aktiva Náklady a ptljmy pfištich období O II O Aktiva celkem PASI\'A Závazky Vllči klientům Rezeny Ostatní pasiva výnosy a vjdaje ptlštích období O O Pasiva celkem ZÁVAZKY VUČI CENTRÁLE Dlouhodobý závazek Vllči centrále Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účctni období Závazky vdči centrále celkem Pasiva a závazky VllB centrále celkem Ptl\oha uvedená na stranách 8 až 34 tvotl nedllnou součást této účetní zá". ěrky.

7 ZUNO BANK AG, organizačnf složka VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TocíCH za rok končfcl Poznámka Ztráta před zdaněnim Úprava o nepeněžni operace: Hmotný a nehmotný majetek (odpisy, prodej a vyřazeni) Opra'. né položky a rezervy Ostatní provoznl výnosy a všeobecné provoznl náklady (TTP) Úrokové výnosy (FTP) Ostatní úrokové výnosy a náklady Provozní ztráta pfed změnou provozních aktiva pasiv Peněžní tok z provoznfch činnosti Zvýšení ostatnl aktiv Zvýšení provozních pasiv Pohledávky za klienty Závazky ke klientům Přijaté úroky Placené úroky Čistý peněžní tok z provozních činnosti O II II Peněžnf tok z investičních činností Nákup a prodej hmotného a nelunotného majetku Čistý peněžnf tok z investičnfch činností Peněžní tok z finančnfch činnosti Peněžní prostředky poskytnuté centrálou Čistý peněžní tok z finančnfch činností Čisté zvýšeni hotovosti a jiných rychle Iik"l'idnich prostfedkň Peněžní prostfedky a peněžní ekvivalenty na začátku obdobf Peněžní prostfedky a peněžní ekvivalenty na konci obdobf II Příloha uvedená na stranách 8 až 34 tvolf nedílnou součást této účetní závěrky.

8 Rok končící 31. prosince OBECNÉINFO~CE (a) Charakteristika banky Vznik a charakteristika banky ZUNO BANK AG, organizační složka ("banka") není samostatnou právnickou osobou, ale představuje organizační složku zahraniční banky ZUNO BANK AG se sídlem Am Stadtpark 3, 1030 Vídeň, Rakouská republika, registrované Obchodním soudem ve Vídni pod číslem FN f (dále jako "zřizovatel" nebo "centrála"). Finanční výsledky zřizovatele za rok 2012 jsou dostupné v sídle zřizovatele a na internetové stránce banky (www.zuno.cz). V rámci majetkové struktury je zřizovatel (a tedy i banka jako součást té samé právnické osoby) ovládanou osobou podle 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ovládaný Raiffeisen Bank International (RBl), jako konečnou ovládající osobou v rámci skupiny RBL Slovenská pobočka zřizovatele ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky, kromě poskytování bankovních operací soukromým klientů, rezidentům Slovenské republiky, dále poskytuje některé centralizované funkce v rámci tzv. Shared Service Centre (operations, IT a marketing) pro zřizovatele a také pro jeho jiné pobočky (dále jako,ssc'). ZUNO BANK AG, organizační složka byla zapsána do Obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v praze dne 30. srpna 2010, oddíl A, vložka Banka se zabývá především poskytováním bankovních operací (depozitní produkty, platby a spotřebitelské úvěry) soukromým klientům, rezidentům České republiky. Sídlo ZUNO BANK AG, organizační složka Na Rybníčku 1329/5 Praha 2 Česká republika Identifikační číslo Členové pfedstavenstva zfizovatele - zahraniční osoby k 31. prosinci 2012 András Hámori (předseda, do ) Zsolt Emv~s Miloš Matula Oyvind Oanes (od ) Vedoucí organizační složky k 31. prosinci 2012 Miloš Matula (od ) Tomáš Kuna (do ) Prokura k 31. prosinci 2012 Radek Hudáček (od ) Martin Svobodný (do ) 8

9 1. OBECNÉ INFORMACE (pokračování) (a) Charakteristika banky (pokračování) Vedoucí organizační složky a prokurista jsou oprávněni společně zastupovat banku ve všech záležitostech týkající se banky. Změny v obchodním rejstříku V roce 2012 byly provedeny následující změny v obchodním rejstříku: dne 23. února 2012 byl pan Oyvind Oanes jmenován do představenstva zřizovatel e - zahraniční osoby, dne 8. srpna 2012 byl pan Tomáš Kuna odvolán z funkce vedoucího organižační složky, dne 8. srpna 2012 byl pan Miloš Matulajmenován vedoucím organizační složky, dne 27. prosince 2012 byl pan Martin Svobodn)- odvolán z funkce prokuristy organizační složky, = dne 27. prosince 2012 byl pan Radek Hudáčekjmenován prokuristou organizační složky Tyto změny byly k datu sestavení účetní závěrky banky zapsány do obchodního rejstříku. Pan Andras Hamori byl odvolán z funkce předsedy představenstva zřizovatele 31. prosince Záznam v obchodním rejstříku byl proveden 23. ledna (b) Východiska pro přípravu účetní závěrky Tato statutární účetní závěrka byla sestavena v souladu s Mezinárodními standardy fmančního výkaznictví (lnternational Financial Reporting Standards - dále jen "IFRS") a interpretacemi schválen)'1lli Radou pro mezinárodní účetní standardy (lnternational Accounting Standards Board - dále jen "IASB"), ve znění přijatém Evropskou unií. Účetní politíky uvedené dále byly použity konzistentně pro všechna prezentovaná účetní období. Účetní závěrka obsahuje výkaz o úplném výsledku, výkaz o finanční pozici, výkaz o peněžních tocích sestavený nepřímou metodou a přílohu k finančním výkazům obsahující účetní pravidla a vysvětlující komentář. Účetní závěrka byla zpracována na principech časového rozlišení, tzn., že transakce a další skutečnosti byly uznány v době jejich vzniku a zaúčtovány v účetní závěrce v období, ke kterému se věcně a časově vztahují, a dále za předpokladu dalšího nepřetržitého trvání banky. Tato účetní závěrka byla připravena na principu historických pořizovacích cen. Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná. Banka sestavuje nekonsolidovanou účetní závěrku v souladu s požadavky Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Funkční měna a měna vykazování Položky, které jsou součástí účetní závěrky banky, jsou oceňovány za použití měny primárního ekonomického prostředí, ve kterém banka působí ("funkční měna"). Účetní závěrka je prezentována v Kč, které jsou pro banku jak měnou funkční, tak měnou vykazování. Všechy údaje jsou v tisících Kč (), není-li uvedeno jinak. Čísla uvedená v závorkách představují záporná čísla. 9

10 1. OBECNÉ INFORMACE (pokračování) (b) Východiska pro přípravu účetní závěrky (pokračování) Použití odhadů Pro sestavení nekonsolidované účetní závěrky v souladu s IFRS je nezbytné, aby vedení banky provádělo odhady a předpoklady, které ovlivňují částky aktiva závazků vykazovaných k rozvahovému dni, jakož i náklady a výnosy vykazované za dané období. Skutečné výsledky mohou od těchto odhadů lišit. Tyto odhady a posouzení jsou průběžně vyhodnocovány a jsou založeny na minulých zkušenostech a dalších faktorech, včetně očekávání budoucích událostí, které banka považuje za současných podmínek za přiměřené. 2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY Účetní závěrka banky byla připravena v souladu s následujícími důležitými účetními metodami: (a) Den uskutečnění účetního případu V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, den provedení platby, popř. inkasa z účtu klienta, den příkazu na korespondenta k provedení platby, den zúčtováni příkazů banky s clearingovým centrem ČNB, den připsání (valuty) prostředků podle zprávy došlé od korespondenta banky (zprávou se rozumí zpráva v systému SWIFT, avízo banky, převzaté medium, výpis z účtu, popř. jiné dokumenty), den vydání nebo převzetí úvěrového příslibu, Účetní případy nákupu a prodeje [mančoích aktiv s obvyklým termínem dodáni (spotové operace) se v den sjednání obchodu vykazují přímo v příslušné položce aktiv nebo pasiv. Pevné termínové a opční operace jsou od okamžiku sjednání obchodu do okamžiku vypořádání obchodu zaúčtovány na podrozvahových účtech. Finanční aktivum nebo jeho část banka odúčtuje z výkazu o [manční pozici v případě, že ztratí kontrolu nad smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Banka tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá. (b) Přepočet cizí měny Transakce vyčíslené v cizí měně j sou účtovány v tuzemské měně přepočtené devizovým kurzem platným v den transakce. Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měně společně s devizovými spotovými transakcemi před dnem splatnosti j sou přepočítávána do tuzemské měny v kurzu vyhlašovaném ČNB platném k datu rozvahy. Výsledný zisk nebo ztráta z přepočtu aktiva pasiv vyčíslených v cizí měně, kromě majetkových účastí v cizí měně, případně položek zajišťujících měnové riziko plynoucí ze smluv, které ještě nejsou vykázány ve výkazu o [manční pozici banky nebo očekávaných budoucích transakcí, je vykázán ve výkazu o úplném výsledku v položce "Čistý zisk z finančních operacf'. 10

11 2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY (pokračování) (c) Úrokové náklady a výnosy Úrokové výnosy a náklady jsou časově rozlišovány a účtovány ve výkazu o úplném výsledku v položkách "výnosy z úroků a podobné výnosy" a,,náklady na úroky a podobné náklady". Banka účtuje o časovém rozlišení úroků s použitím metody efektivní úrokové míry. Metoda efektivní úrokové míry je metoda výpočtu zůstatkové hodnoty finančního aktiva či závazku a příslušných úrokových výnosů a nákladů během příslušného období. Efektivní úroková míra je takovou úrokovou mírou, která přesně diskontuje jmenovitou hodnotu budoucích peněžních toků během očekávané životnosti finančnfho nástroje, nebo příslušného kratšího období, na současnou hodnotu finančního aktiva či závazku. Banka počítá efektivní úrokovou míru tak, že odhadne budoucí peněžní toky, které vyplývají z uzavřených smluvních podmínek (například možnost předčasného splacení), ale nezvažuje budoucí úvěrové ztráty. Výpočet zahrnuje všechny poplatky zaplacené a přijaté smluvnimi stranami, které jsou nedílnou součástí efektivní úrokové míry, transakčních nákladů a dalších přirážek a slev. (d) Poplatky a provize Poplatky a provize jsou časově rozlišovány a účtovány ve výkazu o úplném výsledku v položkách "výnosy z poplatků a provizí" a "Náklady na poplatky a provize", s výjimkou poplatků, které jsou považovány za nedílnou součást efektivní úrokové míry. (c) Ostatní výnosy a náklady vykazované ve výkazu o úplném výsledku Ostatní výnosy a náklady vykazované ve výkazu o úplném výsledku jsou účtovány za použití akruálního principu, ~. do období, s nímž časově a věcně souvisí bez ohledu na okamžik jejich zaplacení nebo přijetí. (f) Tvorba rezerv Rezerva představuje pravděpodobné plnění, s nejistým časovým rozvrhem a výší. Rezerva se tvoří v případě, pokud jsou splněna následující kritéria: existuje povinnost (právní nebo věcná) plnit, která je výsledkem minulých událostí, je pravděpodobné nebo jisté, že plnění nastane a vyžádá si odliv prostředků představujících ekonomický prospěch, přičemž "pravděpodobné" znamená pravděpodobnost vyšší než 50 %, je možné provést přiměřeně spolehlivý odhad plnění. Rezervy jsou vykazovány ve výši současné hodnoty předpokládaných výdajů potřebných k vypořádaní závazku s použitím sazby před zdaněním, která zohledňuje současné tržní ocenění časové hodnoty peněz a specifických rizik daného závazku. Navýšení rezervy z důvodu zohlednění časové hodnoty peněz je vykázáno jako úrokový náklad. (g) Zdanění Výsledná částka zdanění uvedená ve výkazu o úplném výsledku zahrnuje splatnou daň za účetní období upravenou o hodnotu odložené daně. Splatná daň za účetní období je vypočtena na základě zdanitelných příjmů při použití daňové sazby platné k rozvahovému dni a je upravena o případné změny daňové povinnosti z minulých let. Odložená daň je stanovena na základě závazkové metody a je vypočtena ze všech přechodných rozdfló mezi vykazovanou účetní hodnotou aktiva pasiva jejich oceněním pro daňové účely. Hlavní přechodné rozdíly vznikají z titulu některých daňově neu.znatelných rezerv a opravných položek a rozdílů mezi účetními a daňovými odpisy hmotného a nehmotného majetku. II

12 Phloha účetní závěrky 2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY (pokračování) (g) Zdanění (pokračováni) V případě, že výsledná částka představuje odloženou daňovou pohledávku a není pravděpodobné, že tato daňová pohledávka bude realizována, je pohledávka zaúčtována pouze do výše její předpokládané realizace. Odložená daň je propočtena s použitím očekávané daňové sazby v období, kdy dojde k realizaci daňové pohledávky nebo vyrovnání daňového závazku. Dopad změn v daňových sazbách na odloženou daň je účtován přímo do výkazu o úplném výsledku s výjimkou případů, kdy se změny vztahují k účetním položkám účtovaným přimo do závazků vůči centrále. (h) Daň z přidané hodnoty Banka je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty ("DPH"). Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovací cenou včetně daně z přidané hodnoty. Banka neuplatňuje odpočet DPH na vstupu vzhledem k tomu, že poměr příjmů podléh~iících DPH k celkovým př~imům banky nedosahuje takové výše, aby bylo pro banku ekonomické DPH na vstupu uplatňovat. (i) Úvěry a pohledávky Pohledávky jsou účtovány v pořizovacích cenách snížených o ztráty ze znehodnocení. Časové rozlišeni úrokových výnosů je součástí účetní hodnoty těchto pohledávek. Naběhlá hodnota je pořizovací cena snížená o splátky jistiny, zvýšená o naběhlý úrok a zvýšená/snížená o amortizaci diskontu/prémie. Pro v)-počet naběhlé hodnoty banka používá metodu efektivní úrokové míry. Nedílnou součástí efektivní úrokové míry jsou poplatky a související transakční náklady. Všechny úvěry a půjčky jsou zaúčtovány v okamžiku poskjtnutí fmančních prostředků. Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho banka stanovuje k jednotlivým pohledávkám ztrátu ze znehodnocení. Pokud banka přímo neodepíše část pohledávky odpovídající ztrátě ze znehodnocení, tvoři k této části pohledávky opravnou položku. Opravné položky vytvářené na vrub nákladů, po zohledněni odpisů jsou zahrnuty ve výkazu o úplném výsledku. Opravné položky jsou pro potřebu výpočtu daňové povinnosti vedeny v analytické evidenci. (j) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetekje veden v pořizovací ceně snížené o oprávky a opravné položky a je odepisován ve výkazu o úplném výsledku v položce "Všeobecné provozní náklady" od okamžiku, kdy je připraven k použiti, rovnoměrně po předpokládanou dobu životnosti. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je účtován v historických cenách a odpisován rovnoměrně po odhadovanou dobu životnosti. Doby odpisování pro jednotlivé kategorie dlouhodobého hmotného a nehmotného majetkujsou následující: Software IT zařizení a kancelářské vybavení Nábytek Automobily 4 roky 4 roky 5 let 5 let Technická zhodnocení najatého majetkujsou odpisována rovnoměrně po dobu trvání nájmu nebo po zbytek jejich doby životnosti, podle toho, ktel')' časový úsekje kratší. Nehmotný majetek s pořizovací cenou nižší než ,- Kč a hmotný majetek s pořizovací cenou nižší než ,- Kč je účtován do nákladů za období, ve kterém byl pořízen, přičemž doba použitelnosti je kratší než 1 rok. 12

13 2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY (pokračování) (j) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (pokračování) Použitelnost majetku banka periodicky prozkoumává a v případě potřeby upravuje v interním předpisu pro odepisování majetku. Změna doby odepisování se nepovažuje za změnu účetních metod, ale za změnu účetních odhadů. Majetek banky je pravidelně testován na znehodnocení. Opravy a údržba majetku jsou vykázány ve výkazu o úplném výsledku v položce "Všeobecné provozní náklady" v roce, ve kterém byly vynaloženy související náklady. (k) Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Pro účely sestavení výkazu o peněžních tocích, peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty zahrnují zůstatky s dobou splatnosti tři měsíce a méně od data jejich získání, včetně hotovosti a zůstatků u centrálních bank (včetně povinných minimálních rezerv), obchodovatelná aktiva, dluhové cenné papíry, pohledávky za bankami a závazky vůči bankám. (I) Závazky vůči klientům Závazky vůči klientům se nejdříve vykazují v reálné hodnotě po odpočtu souvisejících transakčních nákladů. Následně se závazky vůči klientům vykazují v naběhlé hodnotě. Veškeré rozdíly mezi reálnou hodnotou přijatých prostředků (bez souvisejících transakčních nákladů) a odkupní hodnotou se vykazují ve výkazu o úplném výsledku použitím metody efektivní úrokové míry. (m) Prostředky poskytnuté centrálou Prostředky poskytnuté centrálou představují zdroje dlouhodobého fmancování banky ve formě poskytnutých finančních prostředků (bezúročný vklad). (n) Ostatní pasiva Ostatní pasiva představují hodnotě. krátkodobé závazky banky provozního charakteru vykazované v naběhlé (o) Vykazování podle segmentů Oborový segment představuje skupinu aktiv a činností zapojených do procesu poskytování výrobků a služeb, které jsou vystaveny rizikům a dosahují výnosnosti odlišných od rizik a výnosnosti v rámci jiných oborů činnosti. Územní segment představuje poskytování výrobků a služeb v konkrétním ekonomickém prostředí, které je vystaveno rizikům a dosahuje výnosnosti odlišné od rizik a výnosnosti v rámci jiných ekonomických prostředí. Banka k datu účetní závěrky poskytovala služby pouze jednomu segmentu, a to soukrom)"ffi klientům, rezidentům České republiky. (p) Položky z jiného účetního období a změny účetních metod Položky z jiného účetního období, než kam daňově a účetně patří, a změny účetních metod jsou účtovány jako výnosy nebo náklady ve výkazu o úplném výsledku v běžném účetním období s výjimkou oprav zásadních chyb účtování výnosů a nákladů minulých období, které jsou zachyceny prostřednictvím položky "Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období" ve výkazu o finanční pozici. 13

14 2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY (pokračování) (q) Standardy a interpretace, které jsou vydány, ale dosud nebyly použity K datu schválení této účetní závěrky byly vydány následující standardy a interpretace, které nejsou doposud v platnosti: - IFRS 7 - Finanční nástroje: zveřejňování - upravený standard, rozšíření zveřejňování týkající se kompenzace fmančních aktiva finančních závazků (datum účinnosti 1. ledna 2013) - IFRS 10 - Konsolidované účetní závěrky (datum účinnosti 1. ledna Dřívější aplikace je možná, pokud současně budou dříve použity i IFRS ll, IFRS 12, las 27 (2011) a las 28 (2011» - IFRS II - Společná uspořádání (datum účinnosti 1. ledna Dřívější aplikace je možná, pokud současně budou dříve použity i IFRS 10, IFRS 12, las 27 (2011) a las 28 (2011» - IFRS 12 - Zveřejnění podílu v jiných jednotkách (datum účinnosti 1. ledna Dřívější aplikace je možná) - IFRS 13 - Ocenění reálnou hodnotou (datum účinnosti 1. ledna 2013) - las 12 - Daně z příjmu - upravený standard (datum účinnosti 1. ledna 2013) - las 19 - Zaměstnanecké požitky - upravený standard, post-zaměstnanecké požitky a zrušení požitkových projektu (datum účinnosti 1. ledna 2013) - las 27 - Individuální účetní závělky - znovu vydan)- standard (datum účinnosti 1. ledna Dřívější aplikace je možná, pokud současně budou dříve použity i IFRS 1O,IFRS ll, IFRS 12 a las 28) - las 28 (2011) - Investice do přidružených a společných jednotek - znovu vydaný standard (datum účinnosti 1. ledna Dřívější aplikace je možná, pokud současně budou dříve použity i IFRS 10, IFRS 11,IFRS 12 a las 28) - las 32 - Finanční nástroje: presentace - upravený standard, kompenzace fmančních aktiva fmančních závazků (datum účinnosti 1. ledna Dřívější aplikace je možná při zveřejnění dodatečných informací požadovaných IFRS 7 ) Tyto standardy nebyly k datu sestavení účetní závěrky v platnosti. Dle odhadu banky dopad z aplikace změn v Mezinárodních standardech pro fmanční výkaznictví, které vstoupí v platnost po 1. lednu 2013, nebude mít v)-znamný dopad na účetní závěrku sestavenou k 31. prosinci 2013, včetně srovnatelných údaju. 14

15 3. ČISTÝ ÚROKOVÝ NÁKLAD Výnosy z úroků a podobné výnosy z pohledávek za bankami (FTP) z povinných minimálních rezerv u ČNB z úvěrů a pohledávek za klienty ostatní Náklady na úroky a podobné náklady z vkladů klientů Čistý úrokový náklad (336746) (336746) (18757) (104569) (104569) (53668) Zhodnocování depozit z vkladů banky je řízené centralizovaným oddělením Treasury u zřizovatele. výnosy z těchto vkladů jsou následně realokované zpět bance prostřednictvím Fund Transfer Pricing (FTP) modelu společnosti. 4. ZTRÁTA ZE SNíŽENÍ HODNOTY ÚVĚRU A POHLEDÁVEK Opravné položky k ÚVěnL'I1 a pohledávkám za klienty vytvořené na individuálním základě vytvořené na portfoliovém základě (675) (2424) (3099) 15

16 5. VÝNOSY A NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE výnosy z poplatkil. a provizí z platebního styku a kartových operací ostatní Náklady na poplatky a provize z platebního styku, kartových operací a systémů prevence praní špinavých peněz ptefakturace zřizovatele - přímé náklady na poplatky (body č. 20, 21) ostatní čisté nákladr z I!0l!latků a I!rovizf ~6 582l (392Ol 6. ČISTÝ ZISK Z FINANČNÍCH OPERACÍ Kurzové rozdíly

17 7. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSy Stav k 31. prosinci 2012 Provozní výnosy banky Refundace Refundace nákladů od nákladu SSC zřizovatelem Ostatní provozní výnosy Pronájem osobního vozu 106 Refundace nákladó banky za rok Stav k 31. prosinci 2011 Proyoznf výnosy banky Refundace Refundace nákladů od nákladů SSC zřizovatelem Ostatní provozní výnosy Pronájem osobního vozu 179 Refundace nákladó banky za rok 2011 Dobropisované náklady na centralizované funkce z roku

18 8. VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY Stav k 31. prosinci 2012 Provozní Osobní náklady Osobní náklady Provozní vzniklé u náklady banky náklady zřizovatele vzniklé u refundované banky assc SSC SSC Všeobecné provozní náklady Mzdové náklady Mzdy a odměny zaměstnancům a členům vedení Sociální a zdravotní pojištění Ostatní náklady na zaměstnance Provozní náklady Nájemné Náklady spojené s IT podporou Náklady spojené s právními a konzultačními službami Marketingové náklady Telekomunikace, poštovné a ostatní služby (31) Cestovní náklady (216) 845 Odpisy hmotného a nehmotného majetku Rezerva na restrukturalizaci Ostatní (3000) (3247} {3247}

19 8. VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY (pokračování) Stav k 31. prosinci 20 II Provozní náklady banky Provozní náklady vzniklé u zřizovatele assc Osobní náklady vzniklé II SSC Všeobecné provozní náklady Mzdové náklady Mzdy a odměny zaměstnancům a členmn vedení Sociální a zdravotní pojištění Ostatní náklady na zaměstnance Provozní náklady Nájemné Náklady spojené s IT podporou Náklady spojené s právními a konzultačními službami Marketingové náklady Telekomunikace, poštovné a ostatní služby Cestovní náklady Odpisy hmotného a nehmotného majetku Ostatní ZUNO BANK AG výrazně přehodnotila v roce 2011 strategii v oblasti řízení svých poboček a v oblasti funkcí, které jednotlivé pobočky vykonávají v zemi jejich zřízení. Pro banku byl rok 20 II prvním rokem, kdy vykonávala svoji činnost. Všeobecné provozní náklady/výnosy na pobočkové funkce Základní funkcí banky jako pobočky zřizovatele je bankovní činnost s důrazem na prodej produktů ZUNO BANK AG a propagace. Z tohoto pohledu jsou pobočky pouze prodejními jednotkami, které nenesou žádné významné riziko a zároveň nerozhodují samostatně v žádných v) znamných oblastech, jako je např. nabídka produktů, základní marketingová strategie apod. Z tohoto důvodu zřizovatel refunduje všechny provozní náklady banky se ziskovou marží, ale pouze za období, kdy banka začala s výkonem bankovní činnosti pro veřejnost, tj. od července Zisková marže pro rok 2012 byla ve výši 1,82% (2011: 1,82%) a refundace nákladů v roce 2012 představovala částku (2011: ). Vnímání poboček jako pouze prodejních jednotek změnilo přístup ke zpětné alokaci společných nákladů na centralizované funkce (oblast IT, Marketing, Contact centre, Back office). Tyto náklady se rozhodl snášet přímo zřizovatel. Z tohoto důvodu byly v roce 2011 alokace nákladů na centralizované funkce za rok 2010 vydobropisována ze strany zřizovatele ve výši

20 8. VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY (pokračování) Součástí provozních nákladů jsou náklady na audit a daňové poradenství ve výši (20 ll: 749 ). Průměrný počet zaměstnanců banky byl následující: Zaměstnanci Členové vedení DAŇ Z PŘÍJMŮ A ODLOŽENÁ DAŇOVÁ POHLEDÁVKA (a) Splatná daň z příjmů Ztráta za účetní období před zdaněním výnosy nepodléhající zdanění Daňově neodčitatelné náklady Ostatní položky Daňová ztráta Daň vypočtená při použití sazby 19 % (pro rok 2011: 19 %) 2012 (23419) (15383) (18790) o 2011 (27375) (259) 2501 (25 133) o (b) Odložený daňový závazek/pohledávka Odložené daně z příjmu jsou počítány re všech dočasných rozdílů za použití daňové sazby platné pro období, ve kterém budou daňový závarek nebo pohledávka uplatněny, tj. ve výši 19 % (v roce 2011: 19 %). Odložená daňová pohledávka se skládá z následujících položek: Daňová ztráta z minulých let Čistá odložená daňová pohledávka vykázaná ve výkazu o úplném výsledku Vedení banky se domnívá, že úroveň budoucích zdanitelných zisků banky nebude postačující k realizaci odložené daňové pohledávky vykázané k 31. prosinci 2011, a proto v roce 2012 odloženou daňovou pohledávku v plné výši rozpustila. 20

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

Konsolidovaná výroční zpráva

Konsolidovaná výroční zpráva Konsolidovaná výroční zpráva 2012 Údaje o konsolidačním celku Zpráva dozorčí rady Equa bank a. s. Zpráva o vztazích 03 14 65 Základní údaje o hospodařeni Equa bank a. s. Dozorčí rada Equa bank a. s. Auditovaná

Více

13 Výroční zpráva 2013

13 Výroční zpráva 2013 13 Výroční zpráva 2013 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 4 Základní údaje 6 Zpráva představenstva 7 Orgány společnosti 9 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Atlantik finanční

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9 Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo.............................................................................................. 4 Základní ekonomické ukazatele...........................................................................

Více

AMISTA investiční společnost, a.s.

AMISTA investiční společnost, a.s. AMISTA investiční společnost, a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU, VÝHLED PRO ROK 2009 3 PROFIL INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI 6 ÚDAJE

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA, A.S.

ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA, A.S. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBSAH: OBSAH:...1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY...3 ROZVAHA...4

Více

ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA EY Building a better working world ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Akcionáŕi společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s.: I. Overili jsme účetní závérku

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 8. Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14. Zpráva dozorčí rady 20

Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 8. Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14. Zpráva dozorčí rady 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Obsah Profil ebanky 4 ebanka v číslech 6 Statutární orgány 8 Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14 Zpráva dozorčí rady 20 Výrok auditora 22 Finanční část 23 Rozvaha

Více

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Organizační struktura banky 3. Řízení bankovních rizik 4. Ochrana banky před zneužitím při legalizaci výnosů

Více

ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2014

ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2014 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Č ř ž í á Č á á á é ář ě á á č á ř ž éúč í á ě č Č á á č í á Ý ň á ř ě á í á ří é úč íá ě č ě ž ý ý ý úč í í ň í í ú ů Ú č Čé á á č í á ě ří é úč íá ě ě á í

Více

Výroční zpráva 2013 Evropsko-ruská banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Výroční zpráva 213 Evropsko-ruská banka, a.s. www.erbank.cz Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/5, 15, Praha 5 Tel.: +42 236 73 757 Fax: +42 236 73 75 www.erbank.cz Obchodní firma: Evropsko-ruská

Více

ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2011 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2011 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2011 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Akcionářům společnosti ČEZ, a. s.:

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora rperťbe o n nentioí) \ ycj ni-.ork )I (ifleri:rlt I -: rti g jrr kreston cz I.C.P. Czech, investiční společnost, a.s. fondu Private Equity otevřený podílový fond, o ověření účetní závěrky a výroční zprívy

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2005

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2005 1 Finanční část Investiční kapitálová společnost KB, a.s. IKS Peněžní trh IKS Dluhopisový IKS Plus bondový IKS Global konzervativní IKS Balancovaný IKS Fond fondů IKS Světových indexů Fénix konzervativní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31.

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. PROSINCE 2005 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Obsah ROZVAHA...3 VÝKAZ

Více

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Výroční zpráva 2012 Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Obchodní firma: Evropsko-ruská banka, a.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 78/50,

Více

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele Výroční zpráva SAB Finance a.s. za rok 2013 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení klienti, vážený akcionáři, vážené kolegyně a kolegové, dostáváte do rukou výroční zprávu společnosti SAB Finance a.s.

Více

Marcus Tullius Cicero

Marcus Tullius Cicero VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. 212 Motto Nemůžeme moudrost stále jen sbírat, musíme ji také uplatňovat. Marcus Tullius Cicero Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Klíčové ukazatele výkonnosti Nejvýznamnější

Více

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky Předmluva Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované

Více

Výroční zpráva 2013. Část B Fondy obhospodařované společností Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. 2013 www.domena.cz.

Výroční zpráva 2013. Část B Fondy obhospodařované společností Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. 2013 www.domena.cz. Výroční zpráva 2013 Část B Fondy obhospodařované společností Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. VZ Czech E189023 2013 www.domena.cz Fondy obhospodařované společností Česká spořitelna penzijní

Více

REICO investiční společnost České spořitelny. Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

REICO investiční společnost České spořitelny. Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz REICO investiční společnost České spořitelny Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Základní údaje 2 Náležitosti výroční zprávy 3 Údaje o významných skutečnostech 6 Zpráva o podnikatelské

Více