Příloha k účetní závěrce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha k účetní závěrce"

Transkript

1 Základní podmínka fungování společnosti 3 Vznik VÍTKOVICE STEEL, a.s., statutární orgány společnosti 4 OBSAH Zpráva dozorčí rady 5 Slovo předsedy představenstva 7 Rámcová organizační struktura společnosti 11 Vybrané výrobní a expediční údaje - v agregaci s OSINEK, a.s. 13 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 15 Účetní závěrka Rozvaha 17 Výkaz zisků a ztrát 21 Příloha k účetní závěrce Obsah 25 Obecné údaje 27 Účetní metody a obecné účetní zásady 30 Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztrát 33 Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány 44 Závazky neuvedené v účetnictví 44 Významné události po datu účetní závěrky 45 Přehled o peněžních tocích (cash flow) 46 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 47 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti 51

2 CELÝ VÝROBNÍ A OBCHODNÍ PROCES PROBÍHÁ FORMOU TOLLINGU. NÁŠ PARTNER OSINEK, A.S., OD 1. DUBNA 2000 (TEHDY MĚLA NAŠE SPOLEČNOST PODOBU DIVIZE VÍTKOVICE PLOCHÉ VÝROBKY) NAKUPUJE NA SVŮJ ÚČET SUROVINY, MATERIÁL, PALIVA A ENERGIE A VE PRO- SPĚCH SVÉHO ÚČTU PRODÁVÁ HOTOVÉ VÝROBKY. VÍTKOVICE STEEL, A.S., PŘIDÁVÁ KE SPOLEČNĚ VYTVÁŘENÉMU DÍLU PRACOVNÍ SÍLU, OBJEDNÁVÁ A FINANCUJE OPRAVÁŘSKÉ A ÚDRŽBÁŘSKÉ VÝKONY, VYUŽÍVÁ SVŮJ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK, ZAJIŠ- ŤUJE A FINANCUJE NĚKTERÉ DOPLŇUJÍCÍ REŽIJNÍ VÝKONY A PRAKTICKY V CELÉM ROZSAHU ZPROSTŘEDKOVÁVÁ PRO OSINEK, A.S., NÁKUP VSTUPŮ A PRODEJ HOTOVÝCH VÝROBKŮ. ZÁKLADNÍ PODMÍNKA FUNGOVÁNÍ SPOLEČNOSTI 3

3 Zakladatelskou listinou jediného zakladatele VÍTKOVICE, a.s., byla založena obchodní společnost VÍTKOVICE STEEL, a.s., se sídlem OSTRAVA Hulváky, Štramberská č.p. 2871/47, PSČ Zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě dne 7. března 2001, oddíl B, vložka 2475, VÍTKOVICE STEEL, a.s., společnost vznikla se základním kapitálem 2 mil. Kč. VZNIK VÍTKOVICE STEEL, A.S., STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI S účinností od 1. srpna 2001 byla do společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s., vložena Divize 200 VÍTKOVICE Ploché výrobky se základními výrobními agregáty Ocelárna I, Válcovna profilů, Válcovna 4,5 Duo, Válcovna 3,5 Kvarto. Vložením této části podniku VÍTKOVICE, a.s., byl navýšen základní kapitál VÍTKOVICE STEEL, a.s., na 2,602 mld. Kč. V souladu s obecně závaznými právními předpisy a platnými stanovami řídí činnost společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s., představenstvo ve složení: Ing. Vladimír Bail (předseda představenstva), Mgr. Marek Gocman (místopředseda představenstva) a členové představenstva Ing. Zbyněk Kvapík, Ing. Pavel Cimala, Ing. Jiří Poštulka (poslední dva členové od 9. září 2001). Kontrolním orgánem společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s., je dozorčí rada, která v roce 2001 pracovala ve složení: předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Král, členové dozorčí rady Ing. Karel Rojko, Dr. Ing. Radim Valas, Ing. Zdeněk Chládek, Mgr. Pavlína Sklenářová, Ing. Jan Skipala, Ph.D. 4

4 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Vážení akcionáři, v uplynulém roce byla založena rozhodnutím jediného akcionáře VÍTKOVICE, a.s. ze dne 6. února 2001 společnost VÍTKOVICE STEEL, a.s. Společnost VÍTKOVICE STEEL, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě ke dni 7. března 2001 a s účinností od , kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu jediným akcionářem vkladem části podniku VÍTKOVICE, a.s. a to Divize 200 VÍTKOVICE Ploché výrobky, vykonává samostatnou podnikatelskou činnost v plném rozsahu bývalé Divize VÍTKOVICE Ploché výrobky. 5

5 V období od do pracovala dozorčí rada (dále jen DR) v šestičlenném složení a to: Předseda : Mgr. Václav Novák, MBA a členové : Ing. Zdeněk Šmejkal Ing. David Kostruh Ing. Břetislav Palička Ing. Vilém Balcárek, MBA Mgr. Pavlína Sklenářová Dne došlo k obměně DR, která pracovala ve složení : Předseda : Ing. Ladislav Král a členové : Ing. Jan Skipala, Ph.D. Ing. Karel Rojko Dr. Ing. Radim Valas Mgr. Pavlína Sklenářová Ing. Zdeněk Chládek Dozorčí rada se sešla v roce 2001 na 6ti zasedáních a na všech byla usnášeníschopná. Největší pozornost zaměřila dozorčí rada v uplynulém roce na: pravidelné rozbory a kontrolu výsledků hospodářské činnosti společnosti, analýzu a kontrolu pohledávek a inkasa, zajištění financování a průběh tollingu na základě smluv se společností OSINEK, a.s., přípravu obchodního plánu roku 2002, přípravu společnosti k prodeji akcií v rámci restrukturalizačního procesu ve VÍTKOVICE, a.s. Dozorčí rada projednala výsledky hospodaření společnosti za rok 2001 včetně přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2001 a seznámila se s obsahem zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky ze dne Projednala a přezkoumala návrh představenstva na vypořádání ztráty společnosti a přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle 66a, odst.9 obchodního zákoníku k jejímuž obsahu nemá žádných výhrad. Doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku za rok 2001 a návrh představenstva na úhradu ztráty společnosti za rok Dne DR projednala odstoupení z funkce členů dozorčí rady a to Ing. Jana Skipaly, Ph.D. a Mgr. Pavlíny Sklenářové. Mgr. Sklenářová byla usnesením DR č. 8/7/02 pověřena výkonem funkce tajemníka DR. Ke dni byli za členy dozorčí rady zvoleni z řad zaměstnanců společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s.pan Rostislav Fromelius a Ing.Pavel Makový. V uplynulém roce 2001 plnila dozorčí rada své povinnosti a vykonávala svá práva v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanovami společnosti. V Ostravě 3. června 2002 ING. LADISLAV KRÁL předseda dozorčí rady VÍTKOVICE STEEL, a.s.

6 SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Zhruba 20 měsíců před 1. srpnem k tomuto datu začala reálně společnost VÍTKOVICE STEEL, a.s. fungovat - byl start nové společnosti připravován. Do vínku jí byla vtisknuta podoba samostatné právnické osoby očištěné od dluhů mateřské společnosti s tím, že na sebe bude nejen tvrdě vydělávat, ale dobrými hospodářskými výsledky bude zvyšovat připravenost svého prodeje strategickému investorovi. Vzniku Steelu předcházel nejen souhlas akcionářů, ale také upsání nově emitovaných akcií. Stalo se tak a jednalo se o akcie v celkové nominální hodnotě 2,602 mld. Kč. 7

7 Následoval příslušný zápis do obchodního rejstříku a všechny upsané akcie byly ještě týž den splaceny nepeněžitým vkladem, přičemž nepeněžitý vklad představovala rozhodující část divize VÍTKOVICE Ploché výrobky. Hodnota divize byla stanovena na základě posudků dvou znalců jmenovaných soudem - Petra Schulmeistera a Radima Dědice. Z rozdílu hodnoty divize jako nepeněžitého vkladu a hodnoty akcií vyplynul závazek VÍTKOVICE STEEL, a.s. vůči VÍTKOVICE, a.s. Když píši tato slova (duben 2002), jsou výše uvedené předpoklady z větší části naplněny: VÍTKOVICE STEEL, a.s., za prvních 5 měsíců své existence (od 1.8. do ) vyráběla plynule, etablovala se na domácím i zahraničním trhu. Hmotné i hodnotové ukazatele (v agregaci s tollingovým partnerem OSINEK, a.s.) jsou velmi dobré, významná část závazku je uhrazena a koncem I. čtvrtletí 2002, na základě výběrového řízení, byla akciová společnost VÍTKOVICE STEEL prodána. Osobně jsem přesvědčen, že naše společnost bude své místo na hutnickém nebi upevňovat. Ne náhodou proto zmiňuji i několik podpůrných skutečností: V roce 2001 slavila stěžejní trať Kvarto 3,5 svých nádherných 30 let (za tu dobu vyrobila 14,331 mil. tun plechů), v Ocelárně uběhlo 20 let od spuštění konvertoru K1 (výroba 8,304 mil.tun), 10 let již vyrábí konvertor K2 (výroba 4,178 mil.tun) a Zařízení pro plynulé odlévání oceli dosáhlo v roce 2001 hranice 4 mil. tun odlitých bram, přičemž jeho provozní věk je necelých 7 let. Modernizovaná výrobní základna, permanentní technologické inovace, zavádění nových informačních systémů a kvalitní kolektiv zaměstnanců jsou těmi atributy, které mi umožňují vyslovit názor, že společnost VÍTKOVICE STEEL má před sebou nadějnou budoucnost. ING. VLADIMÍR BAIL předseda představenstva VÍTKOVICE STEEL, a.s.

8

9

10 RÁMCOVÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI FINANČNÍ ŘEDITEL 220 OCELÁRNA INFORMATIKA OBCHODNÍ ŘEDITEL 230 VÁLCOVNA PROFILŮ ŘEDITEL PRO JAKOST S rozhodujícím vlivem 240 SKLAD HOTOVÝCH VÝROBKŮ VÍTKOVICE SERVIS CENTRUM, A.S. DIVIZE SPRÁVA 200 VÝKONNÝ ŘEDITEL ŘEDITEL PRO VÝROBU A LOGISTIKU DIVIZE VÝROBA DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI PERSONÁLNÍ ŘEDITEL 250 VÁLCOVNA 4,5 DUO ŘEDITEL PRO NÁKUP S podstatným vlivem 260 VÁLCOVNA 3,5 KVARTO VÍTKOVICE INTERNATIONAL GmbH TECHNICKÝ ŘEDITEL PROVOZNÍ ŘEDITEL 270 SERVIS 11

11

12 VYBRANÉ VÝROBNÍ A EXPEDIČNÍ ÚDAJE VYBRANÉ VÝROBNÍ A EXPEDIČNÍ ÚDAJE V AGREGACI S OSINEK, A.S. Ocelárenská a válcovenská výroba v tunách Výrobní jednotka- výrobek měsíc měsíc 2001 Rok 2001 Ocelárna I - ocel celkem Z toho: kontislitky /brámy/ Ingoty žáruvzdorné hmoty Válcovna profilů - profilová ocel Válcovna 4,5 Duo - plechy tvarové výpalky Válcovna 3,5 Kvarto - plechy Poznámka: měsíc 2001 Divize Ploché výrobky; měsíc 2001 VÍTKOVICE STEEL, a.s. Válcovenská expedice v tunách Výrobní jednotka výrobek měsíc měsíc 2001 Rok 2001 Válcovna profilů - profilová ocel Válcovna 4,5 Duo - plechy tvarové výpalky Válcovna 3,5 Kvarto - plechy kontislitky Poznámka: měsíc 2001 Divize Ploché výrobky; měsíc 2001 VÍTKOVICE STEEL, a. s. Dohotovená výroba Výrobní jednotka odběratel měsíc měsíc 2001 Rok 2001 Ocelárna I celkem Z toho předávky do válcoven Prodej do holdingu VÍTKOVICE Prodej do tuzemska a zahraničí Válcovna profilů celkem Z toho předávky do jiného NS Prodej do holdingu VÍTKOVICE Prodej do tuzemska a zahraničí Válcovna 4,5 DUO celkem Z toho předávky do jiného NS Prodej do holdingu VÍTKOVICE Prodej do tuzemska a zahraničí Válcovna 3,5 Kvarto celkem Z toho předávky do jiného NS Prodej do holdingu VÍTKOVICE Prodej do tuzemska a zahraničí Poznámka: měsíc 2001 Divize Ploché výrobky; měsíc 2001 VÍTKOVICE STEEL, a.s. 13

13

14 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU Společnost VÍTKOVICE STEEL, a.s., je výrobcem oceli a ocelových výrobků, přičemž v oblasti tlustých plechů se řadí mezi významné evropské producenty a v rámci České republiky je jejich jediným výrobcem. Část produkce tlustých plechů je zpracovávána na pálicích strojích na tvarové výpalky. Společnost VÍTKOVICE STEEL, a.s. je i výrobcem těžkých profilů, kde v oblasti štětovnic zastává významné místo na evropském trhu a v rámci České republiky představuje opět jediného výrobce. V kategorii dlouhých výrobků produkuje společnost tyče, nosníky, kolejnice, automobilové ráfky a další speciální profily. K dispozici je i zařízení umožňující vyrábět plátované plechy. Výrobní základna společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s., je vnitřně členěna do 6 nákladových středisek. Z nich jsou 4 výrobní povahy NS 220 Ocelárna I (2 konvertory OXY- VIT, sekundární metalurgie, pánvová pec, zařízení plynulého odlévání a ingotové lití), NS 230 Válcovna profilů (těžká profilová trať,sochorová trať,zařízení na párování štětovnic a pálicí stroj Messer-Griesheim), NS 250 Válcovna 4,5 Duo a NS 260 Válcovna 3,5 Kvarto. Zbývající 2 nákladová střediska NS 240 Sklad hotových výrobků a NS 270 Servis mají nevýrobní charakter. VÍTKOVICE STEEL, a.s., prodává většinu svých hutních výrobků do zahraničí (cca 70 %). Mezi významné zahraniční odběratele patří Thyssen Krupp, Salzgitter, HY-TEN, BEI- JERS + Volvo, Mannesmann, Loděnice 3. Maj Rijeka, Stocznia Gdynia, Stocznia PH Szczecin. Hlavní odběratele na Slovensku představují Slovenské loděnice Komárno, Tatravagónka Poprad, Raven Povážská Bystrica, Elektrovod Žilina. Mezi nejvýznamnější české odběratele se řadí mateřská společnost VÍTKOVICE, a.s., Škoda, a.s., Ferona, a.s., KARLA,spol.s r.o.,thrall Vagonka Studénka,a.s.,Lounské strojírny,spol.s r.o.reálná historie VÍTKOVICE STEEL, a.s., započala 1.srpna 2001.Jak je zmíněno na předcházejících stranách Výroční zprávy, společné dílo je vytvářeno v úzké symbióze obou tollingových partnerů VÍTKOVICE STEEL,a.s.,a OSINEK,a.s.,již od 1.dubna 2000.V praxi to znamená, že základy spolupráce obou partnerů byly budovány průběžně 16 měsíců před 1. srpnem Logicky pak nedošlo při překlopení subjektu Divize VÍTKOVICE Ploché výrobky do subjektu VÍTKOVICE STEEL, a.s., k žádnému znatelnému problému. Naše společnost hospodaří na samostatný účet, zpracovává samostatnou účetní závěrku a veškerou činnost průběžně hodnotí statutární orgány představenstvo a dozorčí rada. Z pohledu historie je hodnocení prvních 5 měsíců reálné činnosti VÍT- KOVICE STEEL, a.s., (srpen až prosinec 2001) kladné, přičemž z významnějších úspěchů a rozpracovaných úkolů lze zmínit tyto: Výrobní výsledky v měsících srpnu až listopadu 2001 dosahovaly hodnot výrobních kapacit. Prosinec 2001 byl negativně poznamenán opatřeními ze strany EU o dovozních limitech, proto vedení společnosti umístilo do prosince 2001 a ledna 2002 střední opravy výrobních agregátů. Úsek techniky a technologie pokračuje v permanentní snaze snižovat materiálovou a energetickou náročnost výroby.byla realizována opatření na zlepšení čistoty oceli a povrchové kvality kontibram a plechů. Rutinně je využíván matematický model automatického válcování na válcovací trati 3,5 Kvarto (pro dosažení přesných tolerancí na úrovni ± 0,1 mm). Došlo také k zavedení nových jakostí do výroby (dle norem EU) zejména plechy pro tváření za studena, mikrolegované kotlové plechy a speciální lodní jakosti.v oblasti dlouhých výrobků konstatujeme zavádění nových typů štětovnic VL 601 a VL 605. V hodnoceném období se podařilo realizovat investiční akce v hodnotě 25,8 mil. Kč a ve spolupráci se společnostmi VÍTKOVICE Výzkum a vývoj, spol. s r.o., a VŠB TU Ostrava pokračovala realizace 13 úkolů technického rozvoje v hodnotě 6,8 mil. Kč. Pozitivní výsledek zaznamenáváme i z přijatých 14 ZN a 8 tématických úkolů s vyčísleným přínosem 4,3 mil. Kč. Velmi potěšující je skutečnost z oblasti snižování úrazovosti za období srpen až prosinec 2001 nebyl zaznamenán žádný smrtelný, hromadný ani těžký provozní úraz. V obchodní politice společnosti byla snaha zaměřena na změnu portfolia zákazníků směrem ke konečným spotřebitelům (44 %) a velkodistributorům, tj. obchodníkům se skladem (51 %).Úsilí je směřováno i na posilování vztahů s těmi odběrateli,se kterými máme uzavřeny tzv.rámcové smlouvy zajišťující odbyt našich výrobků v delším časovém období. V roce 2001 byla vyvinuta silná aktivita v oblasti zavádění E-business a stálým velkým zákazníkům nabízíme on-line přístup do našeho informačního systému, kde mohou kontrolovat plnění svých kontraktů. Vedle úspěchů je třeba objektivně zmínit, že určité rezervy existují v uplatňování účinnějších metod předcházení riziku vzniku nedobytných pohledávek, v minimalizaci expedičních skluzů a zvýšení podílu dodávek plechů, profilů a tvarových výpalků pro tuzemský trh. Úroveň výroby a obchodu je v dnešní době stále více spoluvytvářena i použitým systémem informační techniky a technologie. V podmínkách VÍTKOVICE STEEL, a.s., je tímto páteřním nástrojem tzv. Systém řízení hutní výroby (SŘHV), který komunikuje s dalšími informačními systémy řízení výrobních celků a také s Integrovaným informačním systémem (IIS) po celých 24 hodin denně a 365 dnů v roce. Vedle těchto vztahů je postupně realizováno i komunikační propojení s bankovními domy, poptávkové a objednávkové řízení pro výrobky přes internet, vtažení nově vytvořeného NS 240 Sklad hotových výrobků do informační komunikace a zasílání hutních atestů elektronickou formou. Ve fázi rozpracovanosti se nachází prohlou- 15

15 bení komunikace s moduly ORACLE APPLICATION (Hlavní kniha, Pohledávky, Závazky, Majetek, DHM, Nákup, Sklady a SEIBAN a PERSIMS). Jako velmi žádoucí se jeví plánovaná Optimalizace skladu válcovny 3,5 Kvarto, Vyhotovování hutních atestů do SŘHV a Poptávková a objednávková řízení pro plechy přes internet. Z dalších základních podmínek,kterou musí naše společnost na cestě k vyššímu úspěchu naplnit,je průběžné zlepšování a obhajoby Systému řízení jakosti.zejména v období trvající recese na trhu s hutními výrobky je ze strany odpovědných zaměstnanců vytvářen tlak na to, aby jakost byla zafixována v hlavách a rukou všech zaměstnanců VÍT- KOVICE STEEL,a.s.Každá firma naše dvojnásob musí umět vyhovět všem (i nevysloveným) přáním zákazníka.jako dílčí konkrétní výsledky v hodnoceném období v oblasti jakosti byly realizovány tyto akce:rozšíření aprobace lodních plechů do tloušťky 100 mm u společností DNV,GL a LRS; Prodloužení aprobace plechů a profilové oceli u společnosti Ruský mořský lodní registr; Rozšíření certifikace na všechny typy štětovnic určených pro stavební účely na německém trhu Ű Zeichen; Zasílání dokumentů kontroly zákazníkům v elektronické podobě. Společnost VÍTKOVICE STEEL, a.s., je povinna presentovat na valné hromadě kompletní výsledky hospodaření formou roční účetní závěrky. Všechny podrobné údaje tohoto charakteru jsou předmětem účetní závěrky (v další části Výroční zprávy), proto zde uvádíme pouze výběr stěžejních ukazatelů týkajících se majetku, výkonů, tržeb, přidané hodnoty a hospodářského výsledku společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s., k 31. prosinci 2001: Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanční majetek Krátkodobé závazky Náklady příštích období Kurzové rozdíly aktivní Tržby za prodej zboží Výkony Přidaná hodnota Provozní hospodářský výsledek Hospodářský výsledek před zdaněním 25 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Podotýkáme,že jak údaje na této stránce,tak údaje na všech dalších stránkách se týkají čistě naší společnosti VÍTKOVICE STEEL,a.s.,a to za období měsíc 2001,neboť reálná činnost započala Z tohoto důvodu nelze ani vykázat výsledky předcházejících dvou ročních období. 16

16 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA-ROZVAHA 17

17 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA-ROZVAHA 18

18 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA-ROZVAHA 19

19 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA-ROZVAHA 20

20 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 21

21 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 22

22

23

24 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2001 Název společnosti: VÍTKOVICE STEEL, a.s. Sídlo: Ostrava-Hulváky, Štramberská č.p. 2871/ Právní forma: akciová společnost IČ: Účetní závěrka za rok 2001 byla schválena vedením Společnosti dne OBECNÉ ÚDAJE ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ POPIS ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PODNIKU STATUTÁRNÍ ORGÁN (PŘEDSTAVENSTVO) DOZORČÍ RADA SITUACE SPOLEČNOSTI ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY ZPŮSOBY OCENĚNÍ, ODEPISOVÁNÍ A TVORBY OPRAVNÝCH POLOŽEK Vklad části podniku Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Pohledávky Úvěry REZERVY PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU FINANČNÍ PRONÁJEM ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ DAŇ Z PŘÍJMU OPRAVNÉ POLOŽKY DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT DLOUHODOBÝ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) Dlouhodobý hmotný majetek Majetek najatý formou finančního a operativního leasingu Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem Vklad majetku Rozpouštění opravné položky k nabytému majetku DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK ZÁSOBY POHLEDÁVKY

25 Pohledávky z obchodního styku Věková struktura pohledávek z obchodního styku Jiné pohledávky Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo zajištěné jiným způsobem Stát - daňové pohledávky Finanční majetek PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ VLASTNÍ KAPITÁL Změny vlastního kapitálu REZERVY ZÁVAZKY Závazky z obchodního styku Struktura závazků Jiné závazky Závazky z obchodního styku k podnikům ve skupině BANKOVNÍ ÚVĚRY A FINANČNÍ VÝPOMOCI PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ DAŇ Z PŘÍJMU VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI PODLE HLAVNÍCH ČINNOSTÍ CELKOVÉ VÝDAJE VYNALOŽENÉ NA VÝZKUM A VÝVOJ OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY A NÁKLADY FINANČNÍ NÁKLADY A VÝNOSY MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY A VÝNOSY TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI Výnosy realizované se spřízněnými subjekty Nákupy se spřízněnými subjekty ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY PRŮMĚRNÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ BĚHEM ÚČETNÍHO OBDOBÍ, VÝŠE OSOBNÍCH NÁKLADŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ÚVĚRY ČI OSTATNÍ PLNĚNÍ ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ( )

26 1. OBECNÉ ÚDAJE 1.1. Založení a charakteristika společnosti Obchodní jméno: VÍTKOVICE STEEL, a.s. Sídlo: Ostrava-Hulváky, Štramberská č.p. 2871/47 Právní forma právnické osoby: akciová společnost Datum vzniku: Zakladatel: VÍTKOVICE, a.s. VÍTKOVICE STEEL, a.s. (dále jen Společnost ), je česká právnická osoba, která vznikla dne a sídlí v Ostravě, Česká republika. Společnost byla založena jednorázově na dobu neurčitou podle 172 zákona č.513/91 Sb., a to na základě zakladatelské listiny a stanov ze dne Účetní jednotka byla zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddílu B, vložky Společnost má k základní kapitál ve výši Kč. Mateřskou společností je VÍTKOVICE, a.s., která se podílí 100% na základním jmění společnosti Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období V roce 2001 bylo zvýšeno základní jmění nepeněžním vkladem k ve výši tis. Kč. Dne 1. srpna 2001 vložila mateřská společnost VÍTKOVICE, a.s. do Společnosti majetek ve znaleckém ocenění mil. Kč. Pro zvýšení základního kapitálu byla uznána částka mil. Kč, zbývající část ve výši 869 mil. Kč bude dle rozhodnutí Valné hromady Společnosti vyplacena mateřské společnosti nejpozději do konce roku Popis organizační struktury podniku Společnost je součástí konsolidačního celku VÍTKOVICE, a.s. Společnost je účetně organizována do dvou divizí a dále do nákladových středisek. 27

27 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA K : PŘEDSTAVENSTVO A.S. VLADIMÍR BAIL předseda představenstva ZBYNĚK KVAPÍK člen představenstva JIŘÍ POŠTULKA člen představenstva PAVEL CIMALA člen představenstva MAREK GOCMAN místopředseda představenstva DIVIZE SPRÁVA 200 VÝKONNÝ ŘEDITEL INFORMATIKA ŘEDITEL PRO JAKOST PERSONÁLNÍ ŘEDITEL TECHNICKÝ ŘEDITEL FINANČNÍ ŘEDITEL OBCHODNÍ ŘEDITEL ŘEDITEL PRO VÝROBU A LOGISTIKU ŘEDITEL PRO NÁKUP PROVOZNÍ ŘEDITEL DIVIZE VÝROBA 220 OCELÁRNA 230 VÁLCOVNA PROFILŮ 240 SKLAD HOTOVÝCH VÝROBKŮ 250 VÁLCOVNA 4,5 DUO 260 VÁLCOVNA 3,5 KVARTO 270 SERVIS PODNIKY VE SKUPINĚ S rozhodujícím vlivem VÍTKOVICE SERVIS CENTRUM, A.S. S podstatným vlivem VÍTKOVICE INTERNATIONAL GmbH Rozhodující předmět činnosti: Výroba a hutní zpracování železa a oceli Povrchové úpravy a svařování kovů Zprostředkování obchodu Velkoobchod Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Skladování zboží a manipulace s nákladem Hlavním předmětem činnosti je hutní výroba, která reprezentuje 99% výnosů společnosti. 28

28 1.4. Statutární orgán (představenstvo) předseda místopředseda člen člen člen Platí k Ing. Vladimír Bail Mgr. Marek Gocman Ing. Pavel Cimala Ing. Zbyněk Kvapík Ing. Jiří Poštulka 1.5. Dozorčí rada předseda: členové: Platí k * Ing. Ladislav Král Ing. Karel Rojko Dr.Ing. Radim Valas Ing. Zdeněk Chládek Ing.Jan Skipala,Ph.D. Mgr. Pavlína Sklenářová * Uvedené údaje dosud nejsou zapsány v obchodním rejstříku (návrh podán dne ) Situace společnosti Výsledky roku 2001 Níže jsou uvedeny nejvýznamnější charakteristiky činnosti společnosti v uplynulém roce, které jsou důležité pro plné porozumění vykazovaným údajům. F inancování činnosti společnosti prostřednictvím společnosti OSINEK, a.s. Na základě Usnesení vlády byla společnost OSINEK, a.s., vlastněná FNM ČR, určena k financování zejména hutní výroby ve společnosti VÍTKOVICE, a.s. Pro tento účel byl společnosti OSINEK, a.s., poskytnut úvěr Konsolidační bankou Praha s.p.ú. Faktické financování hutní výroby akciové společnosti VÍTKOVICE bylo zahájeno k , a to v divizi 200 Ploché výrobky a spočívá v nákupu základních vstupních surovin, materiálů a energií na účet společnosti. Výrobce, tj. VÍTKOVICE, a.s. z těchto vstupů za zpracovatelskou odměnu vyrábí hotové hutní výrobky, tj. tlusté plechy, profilovou ocel a tvarové výpalky. Dodané výrobní vstupy jsou ve všech předvýrobních a výrobních fázích majetkem společnosti OSINEK, stejně jako hotové výrobky, jež jsou společností OSINEK, a.s. prodávány. OSINEK, a.s. současně financuje veškeré odbytové náklady. Tento způsob financování byl přijat také ve společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s. vzniklé vkladem části podniku (divize 200 Ploché výrobky). OSINEK, a.s., nakupuje pro hutní výrobu veškeré vstupy - přímý materiál, přímou technologickou a režijní energii, ze kterých Společnost vyrábí ploché výrobky za zpracovatelskou odměnu. Tyto výrobky jsou prodávány jménem a.s. VÍTKOVICE STEEL na účet a.s. OSINEK. Za rok 2001 vykázala Společnost ztrátu ve výši 257 mil. Kč. Ztráta byla ovlivněna následujícími položkami. (údaje v mil. Kč) Hospodářský výsledek celkem (před zdaněním) -257 z toho: - vliv vytvořené rezervy na rizika a ztráty vliv tvorby a rozpouštění opravných položek k: pozemkům -10 dlouhodobému finančnímu majetku včetně pohledávky za upsané akcie -91 zásobám vliv rozpouštění opravné položky k nabytému majetku +96 Z uvedené rekapitulace je zřejmé, že tyto vlivy tvoří hodnotu -392 mil. Kč. Rezerva na rizika a ztráty vyplývá z financování Společnosti a.s. OSINEK a týká se rizika převodu hůře likvidních pohledávek a kursových vlivů. 29

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha SPEED LEASE, a.s. 3 PREAMBULE 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2012 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2012 PREAMBULE: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: AGROPLAST KOBYLY a.s. IČO : 48292494 Sídlo společnosti: Právní forma: Rejstřík: spisová značka Předmět podnikání: Kobyly 93, 463 45 pošta Pěnčín Akciová

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 1. Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: 25338978 Předmět

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více