Příloha k účetní závěrce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha k účetní závěrce"

Transkript

1 Základní podmínka fungování společnosti 3 Vznik VÍTKOVICE STEEL, a.s., statutární orgány společnosti 4 OBSAH Zpráva dozorčí rady 5 Slovo předsedy představenstva 7 Rámcová organizační struktura společnosti 11 Vybrané výrobní a expediční údaje - v agregaci s OSINEK, a.s. 13 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 15 Účetní závěrka Rozvaha 17 Výkaz zisků a ztrát 21 Příloha k účetní závěrce Obsah 25 Obecné údaje 27 Účetní metody a obecné účetní zásady 30 Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztrát 33 Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány 44 Závazky neuvedené v účetnictví 44 Významné události po datu účetní závěrky 45 Přehled o peněžních tocích (cash flow) 46 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 47 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti 51

2 CELÝ VÝROBNÍ A OBCHODNÍ PROCES PROBÍHÁ FORMOU TOLLINGU. NÁŠ PARTNER OSINEK, A.S., OD 1. DUBNA 2000 (TEHDY MĚLA NAŠE SPOLEČNOST PODOBU DIVIZE VÍTKOVICE PLOCHÉ VÝROBKY) NAKUPUJE NA SVŮJ ÚČET SUROVINY, MATERIÁL, PALIVA A ENERGIE A VE PRO- SPĚCH SVÉHO ÚČTU PRODÁVÁ HOTOVÉ VÝROBKY. VÍTKOVICE STEEL, A.S., PŘIDÁVÁ KE SPOLEČNĚ VYTVÁŘENÉMU DÍLU PRACOVNÍ SÍLU, OBJEDNÁVÁ A FINANCUJE OPRAVÁŘSKÉ A ÚDRŽBÁŘSKÉ VÝKONY, VYUŽÍVÁ SVŮJ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK, ZAJIŠ- ŤUJE A FINANCUJE NĚKTERÉ DOPLŇUJÍCÍ REŽIJNÍ VÝKONY A PRAKTICKY V CELÉM ROZSAHU ZPROSTŘEDKOVÁVÁ PRO OSINEK, A.S., NÁKUP VSTUPŮ A PRODEJ HOTOVÝCH VÝROBKŮ. ZÁKLADNÍ PODMÍNKA FUNGOVÁNÍ SPOLEČNOSTI 3

3 Zakladatelskou listinou jediného zakladatele VÍTKOVICE, a.s., byla založena obchodní společnost VÍTKOVICE STEEL, a.s., se sídlem OSTRAVA Hulváky, Štramberská č.p. 2871/47, PSČ Zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě dne 7. března 2001, oddíl B, vložka 2475, VÍTKOVICE STEEL, a.s., společnost vznikla se základním kapitálem 2 mil. Kč. VZNIK VÍTKOVICE STEEL, A.S., STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI S účinností od 1. srpna 2001 byla do společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s., vložena Divize 200 VÍTKOVICE Ploché výrobky se základními výrobními agregáty Ocelárna I, Válcovna profilů, Válcovna 4,5 Duo, Válcovna 3,5 Kvarto. Vložením této části podniku VÍTKOVICE, a.s., byl navýšen základní kapitál VÍTKOVICE STEEL, a.s., na 2,602 mld. Kč. V souladu s obecně závaznými právními předpisy a platnými stanovami řídí činnost společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s., představenstvo ve složení: Ing. Vladimír Bail (předseda představenstva), Mgr. Marek Gocman (místopředseda představenstva) a členové představenstva Ing. Zbyněk Kvapík, Ing. Pavel Cimala, Ing. Jiří Poštulka (poslední dva členové od 9. září 2001). Kontrolním orgánem společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s., je dozorčí rada, která v roce 2001 pracovala ve složení: předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Král, členové dozorčí rady Ing. Karel Rojko, Dr. Ing. Radim Valas, Ing. Zdeněk Chládek, Mgr. Pavlína Sklenářová, Ing. Jan Skipala, Ph.D. 4

4 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Vážení akcionáři, v uplynulém roce byla založena rozhodnutím jediného akcionáře VÍTKOVICE, a.s. ze dne 6. února 2001 společnost VÍTKOVICE STEEL, a.s. Společnost VÍTKOVICE STEEL, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě ke dni 7. března 2001 a s účinností od , kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu jediným akcionářem vkladem části podniku VÍTKOVICE, a.s. a to Divize 200 VÍTKOVICE Ploché výrobky, vykonává samostatnou podnikatelskou činnost v plném rozsahu bývalé Divize VÍTKOVICE Ploché výrobky. 5

5 V období od do pracovala dozorčí rada (dále jen DR) v šestičlenném složení a to: Předseda : Mgr. Václav Novák, MBA a členové : Ing. Zdeněk Šmejkal Ing. David Kostruh Ing. Břetislav Palička Ing. Vilém Balcárek, MBA Mgr. Pavlína Sklenářová Dne došlo k obměně DR, která pracovala ve složení : Předseda : Ing. Ladislav Král a členové : Ing. Jan Skipala, Ph.D. Ing. Karel Rojko Dr. Ing. Radim Valas Mgr. Pavlína Sklenářová Ing. Zdeněk Chládek Dozorčí rada se sešla v roce 2001 na 6ti zasedáních a na všech byla usnášeníschopná. Největší pozornost zaměřila dozorčí rada v uplynulém roce na: pravidelné rozbory a kontrolu výsledků hospodářské činnosti společnosti, analýzu a kontrolu pohledávek a inkasa, zajištění financování a průběh tollingu na základě smluv se společností OSINEK, a.s., přípravu obchodního plánu roku 2002, přípravu společnosti k prodeji akcií v rámci restrukturalizačního procesu ve VÍTKOVICE, a.s. Dozorčí rada projednala výsledky hospodaření společnosti za rok 2001 včetně přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2001 a seznámila se s obsahem zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky ze dne Projednala a přezkoumala návrh představenstva na vypořádání ztráty společnosti a přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle 66a, odst.9 obchodního zákoníku k jejímuž obsahu nemá žádných výhrad. Doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku za rok 2001 a návrh představenstva na úhradu ztráty společnosti za rok Dne DR projednala odstoupení z funkce členů dozorčí rady a to Ing. Jana Skipaly, Ph.D. a Mgr. Pavlíny Sklenářové. Mgr. Sklenářová byla usnesením DR č. 8/7/02 pověřena výkonem funkce tajemníka DR. Ke dni byli za členy dozorčí rady zvoleni z řad zaměstnanců společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s.pan Rostislav Fromelius a Ing.Pavel Makový. V uplynulém roce 2001 plnila dozorčí rada své povinnosti a vykonávala svá práva v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanovami společnosti. V Ostravě 3. června 2002 ING. LADISLAV KRÁL předseda dozorčí rady VÍTKOVICE STEEL, a.s.

6 SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Zhruba 20 měsíců před 1. srpnem k tomuto datu začala reálně společnost VÍTKOVICE STEEL, a.s. fungovat - byl start nové společnosti připravován. Do vínku jí byla vtisknuta podoba samostatné právnické osoby očištěné od dluhů mateřské společnosti s tím, že na sebe bude nejen tvrdě vydělávat, ale dobrými hospodářskými výsledky bude zvyšovat připravenost svého prodeje strategickému investorovi. Vzniku Steelu předcházel nejen souhlas akcionářů, ale také upsání nově emitovaných akcií. Stalo se tak a jednalo se o akcie v celkové nominální hodnotě 2,602 mld. Kč. 7

7 Následoval příslušný zápis do obchodního rejstříku a všechny upsané akcie byly ještě týž den splaceny nepeněžitým vkladem, přičemž nepeněžitý vklad představovala rozhodující část divize VÍTKOVICE Ploché výrobky. Hodnota divize byla stanovena na základě posudků dvou znalců jmenovaných soudem - Petra Schulmeistera a Radima Dědice. Z rozdílu hodnoty divize jako nepeněžitého vkladu a hodnoty akcií vyplynul závazek VÍTKOVICE STEEL, a.s. vůči VÍTKOVICE, a.s. Když píši tato slova (duben 2002), jsou výše uvedené předpoklady z větší části naplněny: VÍTKOVICE STEEL, a.s., za prvních 5 měsíců své existence (od 1.8. do ) vyráběla plynule, etablovala se na domácím i zahraničním trhu. Hmotné i hodnotové ukazatele (v agregaci s tollingovým partnerem OSINEK, a.s.) jsou velmi dobré, významná část závazku je uhrazena a koncem I. čtvrtletí 2002, na základě výběrového řízení, byla akciová společnost VÍTKOVICE STEEL prodána. Osobně jsem přesvědčen, že naše společnost bude své místo na hutnickém nebi upevňovat. Ne náhodou proto zmiňuji i několik podpůrných skutečností: V roce 2001 slavila stěžejní trať Kvarto 3,5 svých nádherných 30 let (za tu dobu vyrobila 14,331 mil. tun plechů), v Ocelárně uběhlo 20 let od spuštění konvertoru K1 (výroba 8,304 mil.tun), 10 let již vyrábí konvertor K2 (výroba 4,178 mil.tun) a Zařízení pro plynulé odlévání oceli dosáhlo v roce 2001 hranice 4 mil. tun odlitých bram, přičemž jeho provozní věk je necelých 7 let. Modernizovaná výrobní základna, permanentní technologické inovace, zavádění nových informačních systémů a kvalitní kolektiv zaměstnanců jsou těmi atributy, které mi umožňují vyslovit názor, že společnost VÍTKOVICE STEEL má před sebou nadějnou budoucnost. ING. VLADIMÍR BAIL předseda představenstva VÍTKOVICE STEEL, a.s.

8

9

10 RÁMCOVÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI FINANČNÍ ŘEDITEL 220 OCELÁRNA INFORMATIKA OBCHODNÍ ŘEDITEL 230 VÁLCOVNA PROFILŮ ŘEDITEL PRO JAKOST S rozhodujícím vlivem 240 SKLAD HOTOVÝCH VÝROBKŮ VÍTKOVICE SERVIS CENTRUM, A.S. DIVIZE SPRÁVA 200 VÝKONNÝ ŘEDITEL ŘEDITEL PRO VÝROBU A LOGISTIKU DIVIZE VÝROBA DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI PERSONÁLNÍ ŘEDITEL 250 VÁLCOVNA 4,5 DUO ŘEDITEL PRO NÁKUP S podstatným vlivem 260 VÁLCOVNA 3,5 KVARTO VÍTKOVICE INTERNATIONAL GmbH TECHNICKÝ ŘEDITEL PROVOZNÍ ŘEDITEL 270 SERVIS 11

11

12 VYBRANÉ VÝROBNÍ A EXPEDIČNÍ ÚDAJE VYBRANÉ VÝROBNÍ A EXPEDIČNÍ ÚDAJE V AGREGACI S OSINEK, A.S. Ocelárenská a válcovenská výroba v tunách Výrobní jednotka- výrobek měsíc měsíc 2001 Rok 2001 Ocelárna I - ocel celkem Z toho: kontislitky /brámy/ Ingoty žáruvzdorné hmoty Válcovna profilů - profilová ocel Válcovna 4,5 Duo - plechy tvarové výpalky Válcovna 3,5 Kvarto - plechy Poznámka: měsíc 2001 Divize Ploché výrobky; měsíc 2001 VÍTKOVICE STEEL, a.s. Válcovenská expedice v tunách Výrobní jednotka výrobek měsíc měsíc 2001 Rok 2001 Válcovna profilů - profilová ocel Válcovna 4,5 Duo - plechy tvarové výpalky Válcovna 3,5 Kvarto - plechy kontislitky Poznámka: měsíc 2001 Divize Ploché výrobky; měsíc 2001 VÍTKOVICE STEEL, a. s. Dohotovená výroba Výrobní jednotka odběratel měsíc měsíc 2001 Rok 2001 Ocelárna I celkem Z toho předávky do válcoven Prodej do holdingu VÍTKOVICE Prodej do tuzemska a zahraničí Válcovna profilů celkem Z toho předávky do jiného NS Prodej do holdingu VÍTKOVICE Prodej do tuzemska a zahraničí Válcovna 4,5 DUO celkem Z toho předávky do jiného NS Prodej do holdingu VÍTKOVICE Prodej do tuzemska a zahraničí Válcovna 3,5 Kvarto celkem Z toho předávky do jiného NS Prodej do holdingu VÍTKOVICE Prodej do tuzemska a zahraničí Poznámka: měsíc 2001 Divize Ploché výrobky; měsíc 2001 VÍTKOVICE STEEL, a.s. 13

13

14 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU Společnost VÍTKOVICE STEEL, a.s., je výrobcem oceli a ocelových výrobků, přičemž v oblasti tlustých plechů se řadí mezi významné evropské producenty a v rámci České republiky je jejich jediným výrobcem. Část produkce tlustých plechů je zpracovávána na pálicích strojích na tvarové výpalky. Společnost VÍTKOVICE STEEL, a.s. je i výrobcem těžkých profilů, kde v oblasti štětovnic zastává významné místo na evropském trhu a v rámci České republiky představuje opět jediného výrobce. V kategorii dlouhých výrobků produkuje společnost tyče, nosníky, kolejnice, automobilové ráfky a další speciální profily. K dispozici je i zařízení umožňující vyrábět plátované plechy. Výrobní základna společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s., je vnitřně členěna do 6 nákladových středisek. Z nich jsou 4 výrobní povahy NS 220 Ocelárna I (2 konvertory OXY- VIT, sekundární metalurgie, pánvová pec, zařízení plynulého odlévání a ingotové lití), NS 230 Válcovna profilů (těžká profilová trať,sochorová trať,zařízení na párování štětovnic a pálicí stroj Messer-Griesheim), NS 250 Válcovna 4,5 Duo a NS 260 Válcovna 3,5 Kvarto. Zbývající 2 nákladová střediska NS 240 Sklad hotových výrobků a NS 270 Servis mají nevýrobní charakter. VÍTKOVICE STEEL, a.s., prodává většinu svých hutních výrobků do zahraničí (cca 70 %). Mezi významné zahraniční odběratele patří Thyssen Krupp, Salzgitter, HY-TEN, BEI- JERS + Volvo, Mannesmann, Loděnice 3. Maj Rijeka, Stocznia Gdynia, Stocznia PH Szczecin. Hlavní odběratele na Slovensku představují Slovenské loděnice Komárno, Tatravagónka Poprad, Raven Povážská Bystrica, Elektrovod Žilina. Mezi nejvýznamnější české odběratele se řadí mateřská společnost VÍTKOVICE, a.s., Škoda, a.s., Ferona, a.s., KARLA,spol.s r.o.,thrall Vagonka Studénka,a.s.,Lounské strojírny,spol.s r.o.reálná historie VÍTKOVICE STEEL, a.s., započala 1.srpna 2001.Jak je zmíněno na předcházejících stranách Výroční zprávy, společné dílo je vytvářeno v úzké symbióze obou tollingových partnerů VÍTKOVICE STEEL,a.s.,a OSINEK,a.s.,již od 1.dubna 2000.V praxi to znamená, že základy spolupráce obou partnerů byly budovány průběžně 16 měsíců před 1. srpnem Logicky pak nedošlo při překlopení subjektu Divize VÍTKOVICE Ploché výrobky do subjektu VÍTKOVICE STEEL, a.s., k žádnému znatelnému problému. Naše společnost hospodaří na samostatný účet, zpracovává samostatnou účetní závěrku a veškerou činnost průběžně hodnotí statutární orgány představenstvo a dozorčí rada. Z pohledu historie je hodnocení prvních 5 měsíců reálné činnosti VÍT- KOVICE STEEL, a.s., (srpen až prosinec 2001) kladné, přičemž z významnějších úspěchů a rozpracovaných úkolů lze zmínit tyto: Výrobní výsledky v měsících srpnu až listopadu 2001 dosahovaly hodnot výrobních kapacit. Prosinec 2001 byl negativně poznamenán opatřeními ze strany EU o dovozních limitech, proto vedení společnosti umístilo do prosince 2001 a ledna 2002 střední opravy výrobních agregátů. Úsek techniky a technologie pokračuje v permanentní snaze snižovat materiálovou a energetickou náročnost výroby.byla realizována opatření na zlepšení čistoty oceli a povrchové kvality kontibram a plechů. Rutinně je využíván matematický model automatického válcování na válcovací trati 3,5 Kvarto (pro dosažení přesných tolerancí na úrovni ± 0,1 mm). Došlo také k zavedení nových jakostí do výroby (dle norem EU) zejména plechy pro tváření za studena, mikrolegované kotlové plechy a speciální lodní jakosti.v oblasti dlouhých výrobků konstatujeme zavádění nových typů štětovnic VL 601 a VL 605. V hodnoceném období se podařilo realizovat investiční akce v hodnotě 25,8 mil. Kč a ve spolupráci se společnostmi VÍTKOVICE Výzkum a vývoj, spol. s r.o., a VŠB TU Ostrava pokračovala realizace 13 úkolů technického rozvoje v hodnotě 6,8 mil. Kč. Pozitivní výsledek zaznamenáváme i z přijatých 14 ZN a 8 tématických úkolů s vyčísleným přínosem 4,3 mil. Kč. Velmi potěšující je skutečnost z oblasti snižování úrazovosti za období srpen až prosinec 2001 nebyl zaznamenán žádný smrtelný, hromadný ani těžký provozní úraz. V obchodní politice společnosti byla snaha zaměřena na změnu portfolia zákazníků směrem ke konečným spotřebitelům (44 %) a velkodistributorům, tj. obchodníkům se skladem (51 %).Úsilí je směřováno i na posilování vztahů s těmi odběrateli,se kterými máme uzavřeny tzv.rámcové smlouvy zajišťující odbyt našich výrobků v delším časovém období. V roce 2001 byla vyvinuta silná aktivita v oblasti zavádění E-business a stálým velkým zákazníkům nabízíme on-line přístup do našeho informačního systému, kde mohou kontrolovat plnění svých kontraktů. Vedle úspěchů je třeba objektivně zmínit, že určité rezervy existují v uplatňování účinnějších metod předcházení riziku vzniku nedobytných pohledávek, v minimalizaci expedičních skluzů a zvýšení podílu dodávek plechů, profilů a tvarových výpalků pro tuzemský trh. Úroveň výroby a obchodu je v dnešní době stále více spoluvytvářena i použitým systémem informační techniky a technologie. V podmínkách VÍTKOVICE STEEL, a.s., je tímto páteřním nástrojem tzv. Systém řízení hutní výroby (SŘHV), který komunikuje s dalšími informačními systémy řízení výrobních celků a také s Integrovaným informačním systémem (IIS) po celých 24 hodin denně a 365 dnů v roce. Vedle těchto vztahů je postupně realizováno i komunikační propojení s bankovními domy, poptávkové a objednávkové řízení pro výrobky přes internet, vtažení nově vytvořeného NS 240 Sklad hotových výrobků do informační komunikace a zasílání hutních atestů elektronickou formou. Ve fázi rozpracovanosti se nachází prohlou- 15

15 bení komunikace s moduly ORACLE APPLICATION (Hlavní kniha, Pohledávky, Závazky, Majetek, DHM, Nákup, Sklady a SEIBAN a PERSIMS). Jako velmi žádoucí se jeví plánovaná Optimalizace skladu válcovny 3,5 Kvarto, Vyhotovování hutních atestů do SŘHV a Poptávková a objednávková řízení pro plechy přes internet. Z dalších základních podmínek,kterou musí naše společnost na cestě k vyššímu úspěchu naplnit,je průběžné zlepšování a obhajoby Systému řízení jakosti.zejména v období trvající recese na trhu s hutními výrobky je ze strany odpovědných zaměstnanců vytvářen tlak na to, aby jakost byla zafixována v hlavách a rukou všech zaměstnanců VÍT- KOVICE STEEL,a.s.Každá firma naše dvojnásob musí umět vyhovět všem (i nevysloveným) přáním zákazníka.jako dílčí konkrétní výsledky v hodnoceném období v oblasti jakosti byly realizovány tyto akce:rozšíření aprobace lodních plechů do tloušťky 100 mm u společností DNV,GL a LRS; Prodloužení aprobace plechů a profilové oceli u společnosti Ruský mořský lodní registr; Rozšíření certifikace na všechny typy štětovnic určených pro stavební účely na německém trhu Ű Zeichen; Zasílání dokumentů kontroly zákazníkům v elektronické podobě. Společnost VÍTKOVICE STEEL, a.s., je povinna presentovat na valné hromadě kompletní výsledky hospodaření formou roční účetní závěrky. Všechny podrobné údaje tohoto charakteru jsou předmětem účetní závěrky (v další části Výroční zprávy), proto zde uvádíme pouze výběr stěžejních ukazatelů týkajících se majetku, výkonů, tržeb, přidané hodnoty a hospodářského výsledku společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s., k 31. prosinci 2001: Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanční majetek Krátkodobé závazky Náklady příštích období Kurzové rozdíly aktivní Tržby za prodej zboží Výkony Přidaná hodnota Provozní hospodářský výsledek Hospodářský výsledek před zdaněním 25 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Podotýkáme,že jak údaje na této stránce,tak údaje na všech dalších stránkách se týkají čistě naší společnosti VÍTKOVICE STEEL,a.s.,a to za období měsíc 2001,neboť reálná činnost započala Z tohoto důvodu nelze ani vykázat výsledky předcházejících dvou ročních období. 16

16 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA-ROZVAHA 17

17 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA-ROZVAHA 18

18 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA-ROZVAHA 19

19 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA-ROZVAHA 20

20 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 21

21 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 22

22

23

24 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2001 Název společnosti: VÍTKOVICE STEEL, a.s. Sídlo: Ostrava-Hulváky, Štramberská č.p. 2871/ Právní forma: akciová společnost IČ: Účetní závěrka za rok 2001 byla schválena vedením Společnosti dne OBECNÉ ÚDAJE ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ POPIS ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PODNIKU STATUTÁRNÍ ORGÁN (PŘEDSTAVENSTVO) DOZORČÍ RADA SITUACE SPOLEČNOSTI ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY ZPŮSOBY OCENĚNÍ, ODEPISOVÁNÍ A TVORBY OPRAVNÝCH POLOŽEK Vklad části podniku Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Pohledávky Úvěry REZERVY PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU FINANČNÍ PRONÁJEM ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ DAŇ Z PŘÍJMU OPRAVNÉ POLOŽKY DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT DLOUHODOBÝ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) Dlouhodobý hmotný majetek Majetek najatý formou finančního a operativního leasingu Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem Vklad majetku Rozpouštění opravné položky k nabytému majetku DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK ZÁSOBY POHLEDÁVKY

25 Pohledávky z obchodního styku Věková struktura pohledávek z obchodního styku Jiné pohledávky Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo zajištěné jiným způsobem Stát - daňové pohledávky Finanční majetek PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ VLASTNÍ KAPITÁL Změny vlastního kapitálu REZERVY ZÁVAZKY Závazky z obchodního styku Struktura závazků Jiné závazky Závazky z obchodního styku k podnikům ve skupině BANKOVNÍ ÚVĚRY A FINANČNÍ VÝPOMOCI PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ DAŇ Z PŘÍJMU VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI PODLE HLAVNÍCH ČINNOSTÍ CELKOVÉ VÝDAJE VYNALOŽENÉ NA VÝZKUM A VÝVOJ OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY A NÁKLADY FINANČNÍ NÁKLADY A VÝNOSY MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY A VÝNOSY TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI Výnosy realizované se spřízněnými subjekty Nákupy se spřízněnými subjekty ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY PRŮMĚRNÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ BĚHEM ÚČETNÍHO OBDOBÍ, VÝŠE OSOBNÍCH NÁKLADŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ÚVĚRY ČI OSTATNÍ PLNĚNÍ ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ( )

26 1. OBECNÉ ÚDAJE 1.1. Založení a charakteristika společnosti Obchodní jméno: VÍTKOVICE STEEL, a.s. Sídlo: Ostrava-Hulváky, Štramberská č.p. 2871/47 Právní forma právnické osoby: akciová společnost Datum vzniku: Zakladatel: VÍTKOVICE, a.s. VÍTKOVICE STEEL, a.s. (dále jen Společnost ), je česká právnická osoba, která vznikla dne a sídlí v Ostravě, Česká republika. Společnost byla založena jednorázově na dobu neurčitou podle 172 zákona č.513/91 Sb., a to na základě zakladatelské listiny a stanov ze dne Účetní jednotka byla zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddílu B, vložky Společnost má k základní kapitál ve výši Kč. Mateřskou společností je VÍTKOVICE, a.s., která se podílí 100% na základním jmění společnosti Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období V roce 2001 bylo zvýšeno základní jmění nepeněžním vkladem k ve výši tis. Kč. Dne 1. srpna 2001 vložila mateřská společnost VÍTKOVICE, a.s. do Společnosti majetek ve znaleckém ocenění mil. Kč. Pro zvýšení základního kapitálu byla uznána částka mil. Kč, zbývající část ve výši 869 mil. Kč bude dle rozhodnutí Valné hromady Společnosti vyplacena mateřské společnosti nejpozději do konce roku Popis organizační struktury podniku Společnost je součástí konsolidačního celku VÍTKOVICE, a.s. Společnost je účetně organizována do dvou divizí a dále do nákladových středisek. 27

27 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA K : PŘEDSTAVENSTVO A.S. VLADIMÍR BAIL předseda představenstva ZBYNĚK KVAPÍK člen představenstva JIŘÍ POŠTULKA člen představenstva PAVEL CIMALA člen představenstva MAREK GOCMAN místopředseda představenstva DIVIZE SPRÁVA 200 VÝKONNÝ ŘEDITEL INFORMATIKA ŘEDITEL PRO JAKOST PERSONÁLNÍ ŘEDITEL TECHNICKÝ ŘEDITEL FINANČNÍ ŘEDITEL OBCHODNÍ ŘEDITEL ŘEDITEL PRO VÝROBU A LOGISTIKU ŘEDITEL PRO NÁKUP PROVOZNÍ ŘEDITEL DIVIZE VÝROBA 220 OCELÁRNA 230 VÁLCOVNA PROFILŮ 240 SKLAD HOTOVÝCH VÝROBKŮ 250 VÁLCOVNA 4,5 DUO 260 VÁLCOVNA 3,5 KVARTO 270 SERVIS PODNIKY VE SKUPINĚ S rozhodujícím vlivem VÍTKOVICE SERVIS CENTRUM, A.S. S podstatným vlivem VÍTKOVICE INTERNATIONAL GmbH Rozhodující předmět činnosti: Výroba a hutní zpracování železa a oceli Povrchové úpravy a svařování kovů Zprostředkování obchodu Velkoobchod Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Skladování zboží a manipulace s nákladem Hlavním předmětem činnosti je hutní výroba, která reprezentuje 99% výnosů společnosti. 28

28 1.4. Statutární orgán (představenstvo) předseda místopředseda člen člen člen Platí k Ing. Vladimír Bail Mgr. Marek Gocman Ing. Pavel Cimala Ing. Zbyněk Kvapík Ing. Jiří Poštulka 1.5. Dozorčí rada předseda: členové: Platí k * Ing. Ladislav Král Ing. Karel Rojko Dr.Ing. Radim Valas Ing. Zdeněk Chládek Ing.Jan Skipala,Ph.D. Mgr. Pavlína Sklenářová * Uvedené údaje dosud nejsou zapsány v obchodním rejstříku (návrh podán dne ) Situace společnosti Výsledky roku 2001 Níže jsou uvedeny nejvýznamnější charakteristiky činnosti společnosti v uplynulém roce, které jsou důležité pro plné porozumění vykazovaným údajům. F inancování činnosti společnosti prostřednictvím společnosti OSINEK, a.s. Na základě Usnesení vlády byla společnost OSINEK, a.s., vlastněná FNM ČR, určena k financování zejména hutní výroby ve společnosti VÍTKOVICE, a.s. Pro tento účel byl společnosti OSINEK, a.s., poskytnut úvěr Konsolidační bankou Praha s.p.ú. Faktické financování hutní výroby akciové společnosti VÍTKOVICE bylo zahájeno k , a to v divizi 200 Ploché výrobky a spočívá v nákupu základních vstupních surovin, materiálů a energií na účet společnosti. Výrobce, tj. VÍTKOVICE, a.s. z těchto vstupů za zpracovatelskou odměnu vyrábí hotové hutní výrobky, tj. tlusté plechy, profilovou ocel a tvarové výpalky. Dodané výrobní vstupy jsou ve všech předvýrobních a výrobních fázích majetkem společnosti OSINEK, stejně jako hotové výrobky, jež jsou společností OSINEK, a.s. prodávány. OSINEK, a.s. současně financuje veškeré odbytové náklady. Tento způsob financování byl přijat také ve společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s. vzniklé vkladem části podniku (divize 200 Ploché výrobky). OSINEK, a.s., nakupuje pro hutní výrobu veškeré vstupy - přímý materiál, přímou technologickou a režijní energii, ze kterých Společnost vyrábí ploché výrobky za zpracovatelskou odměnu. Tyto výrobky jsou prodávány jménem a.s. VÍTKOVICE STEEL na účet a.s. OSINEK. Za rok 2001 vykázala Společnost ztrátu ve výši 257 mil. Kč. Ztráta byla ovlivněna následujícími položkami. (údaje v mil. Kč) Hospodářský výsledek celkem (před zdaněním) -257 z toho: - vliv vytvořené rezervy na rizika a ztráty vliv tvorby a rozpouštění opravných položek k: pozemkům -10 dlouhodobému finančnímu majetku včetně pohledávky za upsané akcie -91 zásobám vliv rozpouštění opravné položky k nabytému majetku +96 Z uvedené rekapitulace je zřejmé, že tyto vlivy tvoří hodnotu -392 mil. Kč. Rezerva na rizika a ztráty vyplývá z financování Společnosti a.s. OSINEK a týká se rizika převodu hůře likvidních pohledávek a kursových vlivů. 29

v ý r o č n í z p r á v a

v ý r o č n í z p r á v a v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Ing. Vladimír Bail, Ph.D. předseda představenstva VÍTKOVICE STEEL, a. s. Ing. Zbyněk Kvapík, MBA člen představenstva VÍTKOVICE STEEL,

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Moravia steel el. a.s. / Výroční zpráva 2008

Moravia steel el. a.s. / Výroční zpráva 2008 Moravia steel el a.s. / Výroční zpráva 2008 Obsah 2 1. Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 4 2. Profil společnosti 5 3. Statutární orgány 7 4. Zpráva představenstva 12 5. Zpráva dozorčí rady 13 6. Výrok

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

OBSAH: Rok 2009 v číslech 4. Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5. Zpráva dozorčí rady 7

OBSAH: Rok 2009 v číslech 4. Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5. Zpráva dozorčí rady 7 Výroční zpráva 2OO9 OBSAH: Rok 2009 v číslech 4 Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5 Zpráva dozorčí rady 7 Hospodářské výsledky a významné ekonomické a strategické skutečnosti roku 2009 8 Podnikání

Více

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2013/2014

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2013/2014 , Křemešnická 818, Pelhřimov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2013/2014 Pelhřimov 7. 1. 2015 ÚVODNÍ SLOVO K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ Vážení akcionáři, začátek hospodářského roku 2013/2014 byl jako

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2006 (01.01.2006 31.12.2006)

Výroční zpráva společnosti za rok 2006 (01.01.2006 31.12.2006) a. s. Výroční zpráva společnosti za rok 2006 (01.01.2006 31.12.2006) 0_ Osnova 1. Historické údaje 1.1. Vznik společnosti, akcionářská struktura 1.2. Provozy společnosti 1.3. Historie v ekonomických výsledcích

Více

Průmyslová 1001, Staré Město, 739 61 Třinec, Česká republika

Průmyslová 1001, Staré Město, 739 61 Třinec, Česká republika Výroční zpráva 2013 2 Obsah I. Úvodní slovo ředitele 4 II. Obecné údaje 6 III. Orgány společnosti 7 IV. Zpráva představenstva 8 V. Zpráva dozorčí rady 14 VI. Účetní závěrka za rok 2013 15 VII. Příloha

Více

OBSAH. Identifikační a kontaktní údaje 29

OBSAH. Identifikační a kontaktní údaje 29 OBSAH I. PREZENTAČNÍ ČÁST Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Základní údaje o společnosti 7 Zpráva představenstva 8 Orgány společnosti 9 Základní schéma organizační struktury 10 Představení jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Obsah Profil společnosti 2 Vybrané ekonomické ukazatele 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Zpráva představenstva 8 Strategické cíle společnosti pro rok 2012 9 Nejvýznamnější události

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva VZ Czech E189023 www.domena.cz Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 50 000 49 242 40 000 41 694 30 000 27 501 31 377 20 000 10 000 0 2009 2010 Celkový obchodní

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Vážení obchodní partneři, vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

Vážení obchodní partneři, vážené dámy, vážení pánové, přátelé, Obsah Úvodní slovo ředitele podniku 2 Základní informace o podniku 3 Historický a budoucí vývoj podnikatelské činnosti 4 Vývoj technologií a výrobků 8 Systém zabezpečení jakosti a certifikace 9 Rozvoj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ELTODO, a.s Obsah Základní informace o společnosti 2 Zpráva o činnosti společnosti 3 Finanční část Výroční

Více

PŘÍLOHA č. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVY

PŘÍLOHA č. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVY PŘÍLOHA č. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVY 2004 Konsolidovaná účetní závěrka Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s. KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ŽPSV Uherský Ostroh a.s. ve zkráceném rozsahu IČO: 46346741

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

Úvodní slovo představenstva společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

Úvodní slovo představenstva společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Úvodní slovo představenstva společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNOVÉ, VÁŽENÍ AKCIONÁŘI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, dovolte nám, seznámit Vás s Výroční zprávou společnosti TEPLOTECHNA Ostrava

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2010 2 Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. GALA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. GALA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 GALA a.s. Strana 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY... 5 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI... 6 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 9 ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 50 000 40 000 35 588 30 000 30 007 31 818 27 501 20 000 10 000 0 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České spořitelny

Více