VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 URAD MESTYSE VSETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka Všetaty Č.J.: Výst./651b/2014 VYŘIZUJE: Zuzana Hauptová TEL.: seznam.cz Všetaty: Obec Křenek, zastoupena starostou Jaroslavem Novákem, IČ: , Křenek 23, Dřísy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad městy se Všetaty, Odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") přezkoumal podle 94a odst. 4, 90 a 111 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společné rozhodnutí"), kterou dne podal Obec Křenek, zastoupena starostou Jaroslavem Novákem, IČ: , Křenek 23, Dřísy (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání: I. Vydává podle 94a odst. 5, 79 a 92 stavebního zákona a 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu rozhodnutí o umístění stavby na stavbu: Novostavba mateřské školy Křenek přípojka kanalizace (splašková, dešťová vč. vsaku) přípojka vody, elektro tepelné čerpadlo zpevněné plochy - 4x parkovací stání oplocení (dále jen "stavba") na pozemku pare. č. 214/228 (orná půda) a 635/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Křenek. II. Vydává podle 94a odst. 5 a 115 stavebního zákona a 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu stavební povolení na stavbu na pozemku pare. č. 214/228 a 635/1 v katastrálním území Křenek. Stavba obsahuje: Jedná se o částečně dvoupodlažní novostavbu jednotřídní mateřské školy pro 22 žáků s využitým otevřeným suterénem (ozn. - l.n.p.) a přízemím (ozn. l.n.p.) s plochou střechou. Objekt MŠ je navržen jako dřevostavba s otevřeným betonovým suterénem a betonovým základem. Půdorys

2 Č.j. Výst./651b/2014 str. 2 objektu má tvar lichoběžníku o rozměrech jednotlivých stran 20,Om, 9,743m, 20,Om a 9,743m. Celková výška střechy + 4,573m od +- 0,0 objektu. Úroveň podlahy - 1.N.P. = -3,567m. Celková zastavěná plocha 210,40m2. Součástí je přístupová rampa š. l,5m dl. 7,28m. Vytápění je navrženo jako podlahové s tepelným čerpadlem vzduch - voda. Teplá voda bude připravována tímtéž tepelným čerpadlem. Nádoba na TV je navržena jako akumulační o objemu Tepelné čerpadlo vč. akumulační nádoby bude umístěno v technické místnosti m.č Větrání je navrženo jako nucené, rovnotlakým systémem se zpětným získáváním tepla prostřednictvím rekuperační jednotky. Jednotka je umístěna v technické místnosti m.č pod stropem. Přípojka kanalizace (dešťová, splašková vč. vsaku) - v přilehlé komunikaci se nachází stávající tlaková splašková kanalizace PE SDR 17 PN 10 LUNA PLAST, do tohoto hl. řádu bude zaústěna nová kanalizační přípojka PE DN50 vedena od přečerpávací stanice na pozemku stavebníka. Celková délka přípojky bude cca 14,5m. Součástí budou vnitřní rozvody potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů. Dešťové vody - dešťové vody budou pomocí svodného potrubí akumulovány v jímce V = 4m 3 a vsakovány ve vsakovacích blocích rozmístěných na pozemku stavebníka. Přípojka vody - zdrojem vody pro objekt MŠ bude stávající vrtaná studna. Předmětem tohoto povolení je pouze domovní vodovodní přípojka DN 32, která povede od stávajícího vrtu v celkové délce cca 9,0m. Součástí budou vnitřní rozvody vody k jednotlivým zařizovacím předmětům. Přípojka elektro - bude napojena ze stávající elektroměrové skříně RE v pilíři na pozemku parc.č. 635/1, přívod bude proveden kabelem CYKY 4B x lomm + CYKY 2D x l,5mm v celkové délce cca 12,0m. Součástí budou vnitřní světelné a zásuvkové rozvody, vč. el. vrátného a připojení nautily ve studni. Dále bude provedena ochrana před bleskem (hromosvod), včetně ochranného a pracovního uzemnění. Zpevněné plochy, 4x parkovací stání - podélná parkovací stání rozměru š. 2,25 x 6,75, materiál betonová zámková dlažba. Přístupový chodník š. l,5m, dl.4,70m. Oplocení - bude provedeno z poplastovaného pletiva na ocelových sloupcích.výška oplocení cca l,6m a celková délka 79m. III. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracoval: Architektonický ateliér Héta plus s.r.o., IČ: , Ortenovo nám. 2, Praha 7, Ing. arch. Kryštov Šulc, ČKA Datum vyhotovení 07/ Novostavba mateřské školy bude umístěna na pozemku parc.č. 214/228 ve vzdálenosti 5,25m od společné hranice s pozemkem parc.č. 635/1, ve vzdálenosti 2,lm od společné hranice s pozemkem parc.č. 214/28, ve vzdálenosti 2,0m od společné hranice s pozemkem parc.č. 214/170 a ve vzdálenosti 2,06m od společné hranice s pozemkem parc.č. 214/1 vše v k.ú.křenek. 3. Přípojka kanalizace (splašková) - uliční část bude napojena a umístěna v přilehlé komunikaci na pozemku parc.č. 635/1. Domovní část splaškové kanalizace bude umístěna v severozápadní části pozemku parc.č. 214/228 vč. přečerpávací jímky osově umístěné ve vzdálenosti 4,2m od rohu objektu MŠ a l,21m od hranice pozemku parc.č. 214/28. Přípojka kanalizace (dešťová vč. vsaku) - bude umístěna na pozemku parc.č. 214/228 a zaústěna do akumulační jímky v jihovýchodní části pozemku. Vsakování je řešeno soustavou vsakovacích bloků taktéž v jihovýchodní části pozemku parc.č. 214/228 vše k.ú. Křenek. 4. Přípojka vody - bude napojena ze stávající vrtané studny v jižní části pozemku parc.č. 214/228 v k.ú. Křenek. 5. Přípojka elektro - uliční část bude napojena ze stávající elektroměrové skříně RE v pilíři na pozemku parc.č. 635/1, domovní část bude vedena podél objektu MŠ po pozemku parc.č. 214/228 v k.ú. Křenek. 6. Zpevněné plochy, 4x parkovací stání - podélná parkovací stání vč. části přístupového chodníku budou umístěna v souběhu s přilehlou komunikací na pozemku parc.č. 635/1 v k.ú.křenek. 7. Oplocení - bude umístěno na pozemku pare. č. 214/228 na společné hranici s pozemkem par.č. 635/1, 214/28, 214/170 a 214/1 vše v k.ú. Křenek.

3 Č.j. Výst./651b/2014 str. 3 IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval: Architektonický ateliér Héta plus s.r.o., IČ: , Ortenovo nám. 2, Praha 7, Ing. arch. Kryštov Šulc, ČKA Datum vyhotovení 07/20M.Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: a) Dokončení základů, b) dokončení hrubé stavby, c) závěrečná kontrolní prohlídka. 4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Název a sídlo oprávněného zhotovitele stavby stavebník ohlásí stavebnímu úřadu min. 10 dní předem. 6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. Doklad o vytyčení stavebník předá při závěrečné kontrolní prohlídce. 7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a techn. zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 8. Stavební povolení a schválená projektová dokumentace musí být uloženy pro potřebu kontrolních orgánů. 9. Při dopravě veškerých materiálů na stavbu i ze stavby je nutno udržovat na komunikacích pořádek a čistotu. Pozemky stavbou dotčené budou po dokončení prací uvedeny do původního stavu. 10. Odpady vzniklé při stavbě budou tříděny a ukládány jen na skládce k tomuto účelu schválené. 11. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby. 12. Po dokončení stavby je stavebník povinen požádat o vydání kolaudačního souhlasu. Nutno dodržet stanovené podmínky dotčených orgánů a správců inž. sítí a to: 13. Obec Křenek, Křenek č.p. 23, Dřísy, stanovisko ze dne Tímto obec Křenek, vydává souhlasné stanovisko na výstavbu Mateřské školy na pozemku parc.č. 214/228 v k.ú.křenek. 14. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2,sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. pro akci: Novostavba Mateřské školy ve Křenku. Zn ze dne V majetku společnosti CEZ Distribuce, a.s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu: PODZEMNÍ SÍTĚ. V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky Dále je nutné dodržet všeobecné podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetického zařízení. 15. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2, vyjádření ke stavbě zn /445 ze dne Bez námitek. Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma energetických zařízení dle zák. 458/2000 Sb. 46. Před vydáním stavebního povolení, územního souhlasu, ohlášky, případně veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby je nutné požádat o vyjádření k sítím (geoportál na případně souhlas s činností v ochranném pásmu energetického zařízení. 16. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2,smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny / podnikatel, č.:l 1_CEZDI_ ze dne Czech Republic a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, Praha 4 - Michle, vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti 02 CR a.s. č.j /14 ze dne Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se nevyskytuje PVSEK společnosti 02 CR a.s. Stavebník nebojím pověřená osoba,

4 Č.j. Výst./651b/2014 str. 4 je povinen obrátit se na pracovníka společnosti 02 Czech Republic a.s. pověřeného ochranou sítě - Jakub Vojta, tel.: , (dále jen POS) v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, resp. kolize stavby se SEK. 18. První Labská, společnost s ručením omezeným, Ovčáry č.p. 159, Dřísy, sdělení Č.j.:71/14/KŘE- Stavba mateřské školy ze dne Na základě předložené dokumentace k vydání územního rozhodnutí stavby mateřské školy na pozemku č. 214/228 v katastru obce Křenek sdělujeme, že k uvedené stavbě nemáme připomínek. Souhlasíme s výstavbou. Na uvedeném pozemku se žádná naše zařízení nenachází. 19. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové 3, stanovisko č.j. PVZ/14/20548/Vv/0 ze dne , stanovisko z místního šetření uvedené do protokolu ze dne (Jiří Kokšál). K navrhovanému záměru vydáváme následující stanovisko správce povodí: a) Z hlediska plánování v oblasti vod je navrhovaný záměr možný. b) Z hlediska dalších zájmů sledovaných zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů souhlasíme s navrhovaným záměrem. Při dodržení navrženého typu oplocení (drátěné oplocení na ocel. sloupcích ) nemá připomínek a souhlasí s tímto řešením. 20. MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, OŽP, pracoviště Praha, nám. Republiky 3, Praha 1, sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 1/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs n.labem-st.bol.l, komplexní stanovisko Č.jedn.: 100/50108/2014 ze dne vodoprávní úřad (Mgr. Michaela Prokopová, ): 1. Stavba zasahuje do stanoveného záplavového území vodního toku Labe a proto je třeba požádat zdejší odbor o souhlas vodoprávního úřadu dle 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Žádost bude podána ve smyslu Vyhl. č. 432/2001 Sb. v platném znění, včetně příloh. 2. Projektová dokumentace na stavbu studny bude se zdejším odborem vodoprávně projednána dle 15 vodního zákona a současně bude požádáno o povolení k odběru podzemních vod dle 8 vodního zákona. Žádost bude podána ve smyslu Vyhl. č. 432/2001 Sb. v platném znění, včetně příloh. PD musí být zpracována oprávněným projektantem pro vodohospodářské stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 3. Napojení na stávající kanalizaci bude předem projednáno s jejím vlastníkem a provozovatelem, musí být zajištěna dostatečná kapacita sítí, včetně COV. Povolení jednotí, přípojek je v kompetenci místně příslušného stavebního úřadu. Znečištění vypouštěných odpadních vod musí být v souladu s kanalizačním řádem obce. 4. Dešťové vody budou na pozemku zasakovány nezávadným způsobem. 5. Případné úniky látek škodlivých vodám na parkovacím stání pro osobní automobily budou okamžitě odstraňovány k tomu oprávněnou osobou či organizací, likvidovány budou nezávadným způsobem a kontaminovaná zemina bude vytěžena. - orgán ochrany ZPF (Ing. Barbora Vojarová, ): V dané věci bylo vydáno závazné stanovisko ve smyslu ust. 9 zákona č. 334/1992 Sb. pod č.j. 100/43846/2014/ZPF ze dne orgán SSL (Ing. Petr Dvořák, ): Nedotýká se zájmů chráněných dle zákona č. 289/1995 Sb. - orgán ochrany přírody a krajiny (Mgr. Hana Hubálková, ): Bez připomínek. - orgán odpadového hospodářství ( Ing. Petra Fousková, ): 1. Stavební odpady budou uloženy podle druhu a kategorie odpadů a na základě jejich skutečných vlastností na schválené úložiště, odpady využitelné jako druhotné suroviny budou nabídnuty k využití. 2. V průběhu prací bude vedena dodavatelem díla evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům a to včetně dokladů. Doklady o nezávadném zneškodnění všech při stavbě vzniklých odpadů budou předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

5 Č.j. Výst./651b/2014 str. 5 - orgán ochrany ovzduší (Ing. Petra Fousková, ). Mateřská škola bude vytápěna tepelným čerpadlem vzduch - voda. Nedotýká se zájmů chráněných zákonem č. 201/2012 Sb. 21. MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, OŽP, pracoviště Praha, nám. Republiky 3, Praha 1, sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 1/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs n.labem-st.bol.l, závazné stanovisko vodoprávního úřadu Č.jedn.: 100/56371/2014-zs ze dne Souhlas se uděluje za předpokladu, že investorem budou splněny tyto podmínky: 1. Technické řešení objektu musí být přizpůsobeno skutečnosti, že se jedná o stavbu v záplavovém území. Nosné konstrukce musí být odolné proti hydrostatickým a hydrodynamickým účinkům vody při povodni. 2. Skladování materiálů a používané mechanismy budou technickými a provozními opatřeními zajištěny tak, aby bylo vyloučeno znečištění povrchových a podzemních vod ropnými a jinými závadnými látkami. 3. V inundačním území vodního toku nebude skladován žádný stavební ani jiný materiál či výkopová zemina nebo jakýkoliv násyp. 22. MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, OŽP, pracoviště Praha, nám. Republiky 3, Praha 1, sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 1/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs n.labem-st.bol.l, souhlas k odnětí půdy ze ZPF Č.jedn.: 100/43846/2014/ZPF ze dne Souhlas k odnětí půdy se uděluje za následujících podmínek: 1) Odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu na základě ust. 11 odst. 3) písm. c) zákona č. 334/1992 Sb. nebude předepsán v případě odnětí pro výstavbu občanského vybavení. 2) V souladu s ustanovením 8 odst. (1) písm. a) zákona č. 334/1992 Sb. a dle ust. 10 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, v platném znění, se ustanovuje povinnost skrývky celého humusového horizontu. Mateřská škola bude umístěna nad terénem na podezdívce a sloupech. Projekt počítá se zachováním travnaté plochy pod budovou. Skrývka ornice tak bude provedena z manipulační plochy pro uložení stavebního materiálu a plochy potřebné pro pojezdy stavební mechanizace. Termín zahájení skrývky ornice určí příslušný stavební úřad. Sejmutý humusový horizont bude po dobu výstavby umístěn na nezastavěné části parcely, bude zabezpečen proti znehodnocení a zcizení. Po ukončení stavby bude využit pro ozelenění daného pozemku. 3) O činnosti související se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev bude veden protokol (pracovní deník),v němž se uvedou všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. 23. MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, OÚR a PP, pracoviště Praha 1, nám. Republiky 3, Praha I, sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 1/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs n.labem-st.bol.l, vyjádření Č.j:43850/ ze dne Předpokládaný záměr nezpůsobí nepříznivé změny stavu kulturních památek nebo jejich prostředí ve smyslu 9 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o památkové péči"). V souvislosti se záměrem uvedeným v předložené žádosti se správní orgán domnívá, že došlo k naplnění podmínek aplikace ustanovení 22 odst. 2 zákona o památkové péči. Z tohoto důvodu upozorňujeme na povinnost stavebníka již od doby přípravy stavby oznámit stavební činnost na území s archeologickými nálezy Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Toto vyjádření nenahrazuje stanovisko Archeologického ústavu AV ČR. Adresy: Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, Praha 1 - Malá Strana. 24. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, Kladno 1, koordinované stanovisko dotčeného orgánu Ev.č. SB /2014/PD ze dne

6 Č.j. Výst./651b/2014 str. 6 Podmínky: 1. Sádrokartonové konstrukce, na které je kladen požadavek požární odolnosti, budou realizovány oprávněnou osobou stanovenou výrobcem zvoleného systému. 2. Požární uzávěry budou provedeny ve smyslu vyhl. č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří.dle čl ČSN bude zajištěno jejich uzavření v době požáru. 3.Prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi budou provedeny v souladu s čl. 8.6 ČSN Stavební konstrukce, na které je kladen požadavek požární odolnosti, budou realizovány oprávněnou osobou. 5. Instalované věcné prostředky požární ochrany, hlavní uzávěry médií, únikové cesty a únikové východy budou označeny tabulkami dle ČSN ISO Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova č.p. 329/17, Praha 2-Nové Město, závazné stanovisko Č.j.: KHSSC 36269/2014 ze dne V souladu s 77 zákona č. 258/2000 Sb., se souhlas váže na splnění této podmínky: 1. Před uvedením stavby do provozu stavebník provede proplach a desinfekci vodovodního zdroje, vodovodního potrubí a nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží, že kvalita dodávané pitné vody z koncové části vodovodního řadu, splňuje hygienické požadavky na pitnou vodu - v rozsahu úplného rozboru. 2.Před uvedením stavby do provozu stavebník doloží místopřísežné prohlášení, že pro stavbu nových vnitřních vodovodních rozvodů teplé a studené vody použil pouze materiály splňující hygienické požadavky. 3. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží měření parametrů umělého osvětlení v chráněných prostorách stavby (v pobytové místnosti dětí) k ověření splnění normových požadavků. Měření bude provedeno oprávněným subjektem. 26. Ministerstvo obrany, Odbor územní správy majetku Praha, sídlo: Tychonova č.p. 221/1, Praha 6-Hradčany, závazné souhlasné stanovisko Sp.zn.:76151/ OÚZ- PHA ze dne Toto stanovisko je platné 2 roky. Nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby včetně instalace mikrovlnných technologií, musí být stavba s AHNM Praha znovu projednána. Na jeho základě lze vydat stavební povolení. 27. NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, Jihlava 1,stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení zn ze dne K předložené dokumentaci máme následující připomínky: 1. Bezbariérová rampa musí být široká minimálně 1500mm a její podélný sklon smí být nejvýše v poměru 1:16 (6,25%). Příčný sklon smí být nejvýše v poměru 1:100 (1,0%). 2. Na spodním konci rampy za vstupní brankou musí být prostor pro otočení vozíku o velikosti 1500x 1500mm. 3. Před vstupem do budovy musí být plocha nejméně 2000 x 1500mm (kde 2000 je rozměr ve směru otevírání dveří) o sklonu pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0%). 4. Dveře smí být zaskleny od výšky 400mm, nebo musí být ochráněny proti mechanickému poškození vozíkem. Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níž než 800mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až looomm a zároveň ve výšce 1400 až I600mm kontrastně označeny oproti pozadí, zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálených od sebe 150mm, jasně viditelnými oproti pozadí. Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Obec Křenek, zastoupena starostou Jaroslavem Novákem, IČ: , Křenek 23, Dřísy

7 Č.j. Výst./651b/2014 str. 7 Odůvodnění: Dne podal žadatel žádost o vydání společného rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. Stanoviska sdělili: Obec Křenek ČEZ Distribuce, a. s. 02 Czech Republic a.s. První Labská, spol. s. r.o. Povodí Labe, s. p. - MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, OŽP, OÚR a PP Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Účastníci řízení - další dotčené osoby: Účastníci územního řízení podle 85 odst. 1 písm. b) SZ: obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn Obec Křenek Účastníci územního řízení podle 85 odst. 2 písm. b) SZ osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může byt územním rozhodnutím přímo dotčeno se v oznámení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru. Jedná se o pozemky parc.č. 214/1, 214/170, 214/28, 271/55, 271/56 a parc.č. st. 721 vše v k.ú.křenek. Účastníci stavebního řízení podle 109 SZ: e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno. f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle 109 písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Jedná se o pozemky parc.č. 214/1, 214/170, 214/28, 271/55, 271/56 a parc.č. st. 721 vše v k.ú.křenek.

8 Č.j. Výst./651b/2014 str. 8 Správci inž.sítí. ČEZ Distribuce a.s, Telefónica 02, První Labská spol. s r.o., Povodí Labe Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Veřejnost neuplatnila připomínky. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se mohou odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje k rozhodnutí, podáním u zdejšího správního orgánu. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Společné rozhodnutí má podle 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Zuzana Hauptová referent odboru výstavby a ÚP

9 Č.j. Výst./651b/2014 str. 9 Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městyse Všetaty a Obce Křenek. Toto rozhodnutí musí být dle ustanovení 25 odst. 2 správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Městyse Všetaty a Obce Křenek po dobu, jak je výše uvedeno. Po sejmutí musí být rozhodnutí vráceno zpět stavebnímu úřadu. Úřední deska /jj ^ vyvěšeno dne '...'. sejmuto dne Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup vyvěšeno dne sejmuto dne Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. Poplatek: m ^ v ' Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši ,- Kč, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši ,- Kč, celkem ,- Kč byl zaplacen převodem dne , č. výpisu 46. Obdrží: Účastníci územního řízení dle 85 odst.l písm. a) SZ: žadatel (dodej ka) Obec Křenek, IDDS: g5das53 sídlo: Křenek č.p. 23, Dřísy + ověřená P.D. Účastníci územního řízení podle 85 odst. 1 písm. b) SZ: obec, na jejímž území má byt požadovaný záměr uskutečněn (dodej ka) Obec Křenek, IDDS: g5das53 sídlo: Křenek č.p. 23, Dřísy + vývěska Účastníci územního řízení podle 85 odst. 2 písm. b) SZ osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno se v oznámení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru. Jedná se o pozemky parc.č. 214/1, 214/170, 214/28, 271/55, 271/56 a parc.č. st. 721 vše v k.ú.křenek. Účastníci stavebního řízení podle 109 SZ: a) stavebník (dodejka) Obec Křenek, IDDS: g5das53 sídlo: Křenek č.p. 23, Dřísy e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno. f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle 109 písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Jedná se o pozemky parc.č. 214/1, 214/170, 214/28, 271/55, 271/56 a parc.č. st. 721 vše v k.ú.křenek.

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Odbor výstavby a územního plánování Sp.značka: Č.j.: Vyřizuje: Telefon E-mail: Fax: MěÚ BnJ/06501/2011-VÚP/Š MěÚ BnJ/00455/2012/VÚP

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Výst. 2444/10/Ne 4599/10/SÚ Nebeská Pavlína 384371328 pnebeska@meu.vcelnice.cz

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 22.8.2012 SÚ/1768/2012 SÚ/138/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0037499/VÝST/2011/JPi

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600270, fax. 325 614486, e-rnail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: 0027893NÝST/20

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Bystřice stavební úřad

Městský úřad Bystřice stavební úřad Městský úřad Bystřice stavební úřad Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice, tel.: 317 793 217 Č.j.: Výst/324/2012/Sl Bystřice, dne 27.8.2012 ROZHODNUTÍ Výroková část: Městský úřad Bystřice, stavební úřad, jako

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby SPIS. ZN.: výst.8139,8163/08-ko Č.J.: LIT 21481/2012 VYŘIZUJE: Jana Konstatská TEL.: 585 153 242 E-MAIL: konstatska@mestolitovel.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : Mgr. Tomáš K O L Á T O R, Barákova č.p.1501, 508 01 Hořice Mgr. Magdaléna

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory Č.J.STAV.: 577/2009-328.3 578/2009-330 VYŘIZUJE: Bc. Tomaštíková Dagmar TEL.: 584 453 064 E-MAIL: dagmar.tomastikova@zlatehory.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2653/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9935/2011/Mř/Rozh Jilemnice, dne: 29.6.2011 Vyřizuje:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3203/2/2011/Bi Č. J.: 4776/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

ROZHODNUTÍ Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

ROZHODNUTÍ Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 odbor stavební SPIS. ZN.: P4/013715/12/OST/MATO V Praze dne 25.10.2012 Č.J.: P4/086216/12/OST/MATO Oprávněná úřední osoba:

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i ROZHODNUTÍ

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i ROZHODNUTÍ M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SUUR/7120/115701/09-Ře Liberec, dne 8.3.2010

Více

odbor ţivotního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ROZHODNUTÍ

odbor ţivotního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor ţivotního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 607/11/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2915/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 13682/2012/Du/Rozh Jilemnice, dne: 15.10.2012 Vyřizuje:

Více

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136 274 53 Slaný NAŠE Č. SPISU: 7154/2015 NAŠE ČJ.: MUSLANY/25249/2015/ODSH VYŘIZUJE: Mgr. Tomáš Černický TEL.: 312 511 260 E-MAIL: cernicky@meuslany.cz

Více

Č.j. METR 3322/2009- KuLe Vyřizuje: Kučerová Lenka V Třeboni dne 31. 8. 2009 R O Z H O D N U T Í

Č.j. METR 3322/2009- KuLe Vyřizuje: Kučerová Lenka V Třeboni dne 31. 8. 2009 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň, tel: 384 341 219, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Č.j. METR

Více

MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 38/2012

MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 38/2012 *mujcx00dhp8x* MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/3599/SU/Ves Jičín, dne 7.2.2012 Spisová značka: Výst. 2011/32036/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více