12. Habsburská monarchie po třicetileté válce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12. Habsburská monarchie po třicetileté válce"

Transkript

1 12. Habsburská monarchie po třicetileté válce Zatímco ve Svaté říši římské se rakouským Habsburkům nepodařilo po třicetileté válce upevnit si své postavení a jejich vliv v této oblasti spíše slábnul, tak ve střední a v jihovýchodní Evropě tomu bylo právě naopak. Po poráţce stavovské opozice v rakouských i v českých zemích se Habsburkům podařilo v těchto dědičných zemích prosadit pevnou absolutistickou vládu. Svatá říše římská zůstávala i po roce 1648 politicky rozdrobeným územím 360 států a státečků světských i duchovních. Za třicetileté války bylo navíc její území velmi zpustošeno a o ţivot zde přišlo téměř 60 % obyvatelstva. V čele říše stál sice římský sněm, jemuţ předsedal císař z rodu Habsburků, ale jeho pravomoc byla značně omezena. K největším státům v říši, jejichţ postavení se po vestfálském míru ještě posílilo, patřily zejména Sasko, Bavorsko a Braniborsko. Které území získali vestfálským mírem Sasové? Kdo to byli kurfiřti? Pro habsburskou monarchii neexistoval ţádný oficiální název, označuje se proto nepřesně jako Rakousko, nebo habsburská monarchie. Patřily k ní zejména dědičné země rakouské, české království a Uhry. Značnou část Uher ale v této době okupovali osmanští Turci, kteří představovali pro habsburskou monarchii aţ do konce 17. století trvalé nebezpečí. Této situace vyuţívali velmi často uherští magnáti k prosazování svých vlastních mocenských a hospodářských zájmů. Války s Turky Turecké nebezpečí vyvrcholilo za vlády císaře Leopolda I. ( ), jehoţ skoro půl století trvající vláda byla vyplněna téměř neustálými válkami. V roce 1683 se dostala turecká armáda aţ k Vídni a hrozilo, ţe padne do jejích rukou. Obleţené metropoli habsburské monarchie přispěchali na pomoc dobrovolníci téměř z celé Evropy a díky nim se podařilo Vídeň nejen uhájit, ale donutit Turky k ústupu zpět do uherských níţin. Tato poráţka znamenala konec osmanské expanze v Evropě. Leopold I. (ţil v letech ) se měl jako čtvrtý syn císaře Ferdinanda III. původně věnovat církevní kariéře. Po nečekané smrti následníka trůnu Ferdinanda IV., který zemřel dříve neţ jeho otec v nedoţitých 21 letech na pravé neštovice, se stal nakonec právě Leopold dědicem habsburské monarchie. Nebyl dle svých současníků stvořen k moci. Byl to člověk zboţný, ale osobně nesnášenlivý, byl vzdělaný a umění milovný. Jeho současníci jej hodnotili velice různorodě, mnozí si jej dobírali pro jeho typicky habsburský vzhled Vídeňané mu posměšně říkali "pyskatý císař" pro jeho zvlášť výrazný převislý dolní ret. Kromě znalosti klasické latiny Leopold I. plynně mluvil a psal německy, španělsky a italsky, z francouzštiny si však vědomě neosvojil ani slovo. Bohuţel neovládal ani češtinu, ani se jí nezačal učit. Proč se pravděpodobně Leopold I. nikdy úmyslně nenaučil francouzsky? Největší zásluhu na poráţce Turků měl polský král Jan III. Sobieski a císařův švagr Karel Lotrinský, kteří přispěchali se svými armádami obleţené Vídni včas na pomoc. Byl velkým příznivcem vědy. Kromě genealogie habsburské dynastie jej lákaly i nauky jako mechanika, fyzika a chemie (včetně alchymie). Zaslouţil se o výstavbu dvorního divadla a za jeho vlády se začala sláva vídeňského koňského baletu, svébytné drezúry ušlechtilých lipicánů (1667). Leopold I. proslul svou zálibou v hudbě, sám byl aktivním hudebníkem i skladatelem. V jeho pozůstalosti se nalezlo

2 Úspěšné obraně samotné Vídně velel Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic, vnuk jednoho z popravených stavovských předáků na Staroměstském náměstí. Kolik let uplynulo od této popravy? Co změnilo postoj rodiny Kaplířů ze Sulevic k habsburské dynastii? Díky válkám s osmanskou říší se do Evropy brzy rozšířila móda pití kávy, čaje a kakaa, které muslimům nahrazovaly zakázaný alkohol. Války s Turky na nějakou dobu ukončil v roce 1699 karlovický mír, Habsburkové získali nazpět většinu území Uher, Sedmihradska a Chorvatska. Uherská povstání Na území Uher nově dobytých na Turecku byli usazováni rolníci ze Svaté říše římské, kteří měli zalidnit ty oblasti, které byly v důsledku válek téměř liduprázdné. Výsady německých kolonistů spolu s němčinou, kterou se snaţili Habsburkové zavést jako úřední jazyk, vedly k dalšímu protihabsburskému povstání uherské šlechty, do jehoţ čela se postavil tentokrát sedmihradský vévoda František II. Rákoczi [rákóci] (ţil v letech ). Habsburkové, kteří v té době vedli vyčerpávající válku s Ludvíkem XIV. o tzv. španělské dědictví, nedokázali povstání potlačit a naopak byli donuceni uzavřít s uherskou šlechtou kompromisní szátmarský [sátmárský] mír (město Szátmár se dnes nazývá Satu Mare). Uherští magnáti sice uznali dědičné nároky Habsburků na uherský trůn, oplátkou ale získali náboţenskou svobodu a byly jim zachovány jejich stavovské výsady. František II. Rákoczi (na bankovce v hodnotě 500 forintů) představuje pro Maďary dodnes jednoho z nejvýznamnějších národních hrdinů. Zjistěte, jaký význam v maďarských dějinách mají další uherští šlechtici jako např. Gábor Bethlen a Imrich Thököly. více neţ 250 skladeb, z toho 102 tance. Nemalé prostředky věnoval na vydrţování dvorní kapely. V sídelním městě se prý dokonce říkalo: Kdyby veškeré úřady ve Vídni byly tak osazeny a v takovém pořádku jako dvorní kapela, byla by Vídeň rájem na zemi, útulkem spravedlnosti a všech jiných ctností. Evţen Savojský (ţil v letech ) ačkoliv se narodil v Paříţi a vyrůstal na francouzském dvoře, vstoupil roku 1683 do sluţeb Habsburků úhlavních nepřátel Ludvíka XIV. a stal se jejich nejslavnějším maršálem. V roce 1697 se mu podařilo zvítězit nad osmanskou armádou v bitvě u Zenty (v dnešním Srbsku). Právě tato bitva definitivně ukončila turecké výboje a donutila Turky k uzavření mírové smlouvy v roce Kromě konfliktu s Turky (v dalších válkách dobyl např. roku 1717 Bělehrad) hájil poměrně úspěšně zájmy Habsburků proti Francii i ve válkách o španělské dědictví. Juraj Jánošík (ţil v letech ) na fotografii z filmu reţisérky Agnieszky Hollandové z roku 2009 patří k nejznámějším slovenským zbojníkům, který se svojí druţinou působil v letech jak na území dnešního Slovenska, tak i na

3 Moravě, ve Slezsku či v Polsku. Byl jedním z mnoha, kteří se rozhodli řešit stále se zhoršující ţivotní podmínky (nárůst roboty, daní a dalších povinností) právě tímto způsobem tedy útěkem do hor a zbojem proti vrchnosti a bohatým. Juraj Jánošík se stal lidovým hrdinou, příkladným bojovníkem proti panskému útlaku, který dle pověsti bohatým bral a chudým dával. Stal se legendou, jehoţ ţivotní příběh inspiroval mnoho nejen slovenských umělců. Který anglický hrdina se proslavil stejně jako Jánošík? Vyhledejte legendu o Jánošíkovi a zjistěte, jakými zázračnými vlastnostmi byl obdařen a za jakých okolností byl chycen a na jaře 1713 v Liptovském popraven. Války s Turky, s uherskou šlechtou a v neposlední řadě vyčerpávající války s Francií znamenaly pro české země neúměrné daňové zatíţení. I přes ztrátu Horní a Dolní Luţice zůstávaly Země koruny české nejrozsáhlejší a nejvyspělejší oblastí rakouské monarchie, a proto největší díl nákladů na válečné konflikty nesly právě ony. Ekonomické zatíţení provázela ztráta jejich politického vlivu, všechny významné úřady sídlily ve Vídni. Karel VI. a pragmatická sankce Po kratičké vládě Josefa I. ( ) nastoupil na trůn poslední muţský potomek rodu Habsburků Karel VI. ( ). I jeho vláda byla vyplněna především boji s Turky. Po brzké smrti svého jediného syna usiloval Karel VI. o prosazení tzv. pragmatické sankce z roku 1713, která měla zajistit nedělitelnost habsburské říše a uznání dědických nároků i pro ţenské potomky z rodu Habsburků. Trůn měla zdědit jeho nejstarší dcera Marie Terezie. Zatímco ve své říši dosáhl uznání pragmatické sankce celkem snadno, přijetí v okolních státech stálo Karla VI. nemálo diplomatického úsilí i peněz. Záhy se mělo ukázat, ţe zcela zbytečně. Karel VI. (ţil v letech ) byl posledním muţským Habsburkem v čele podunajské monarchie po jeho smrti nastoupila na zděděný trůn jeho nejstarší dcera, Marie Terezie. Zatímco ve sněmech jednotlivých zemí došlo ke schválení pragmatické sankce (na obrázku titulní list v uherské verzi) bez větších problémů (např. český sněm ji potvrdil v roce 1720, uherský v roce 1722 atd.), tak mezinárodní uznání tohoto dokumentu bylo pro rakouskou diplomacii mnohem obtíţnější např. výměnou za uznání musel císař Karel VI. zrušit rakouskou Východoindickou společnost se sídlem v Ostende, která ačkoliv přinášela vídeňské vládě obrovské zisky, tak se ukázala být pro britské, nizozemské a francouzské obchodníky aţ příliš velkou konkurencí. Na území kterého státu leţí Ostende a proč rakouská Východoindická společnost sídlila právě v tomto městě? České země po třicetileté válce Změny na českém venkově Hlavním hospodářským odvětvím i nadále zůstávalo zemědělství. Zemědělská půda byla především majetkem šlechty a katolické církve. Šlechtické pozemky byly dvojího typu. Na jedné části ţili poddaní, kteří z půdy, jeţ dědičně obhospodařovali, platili šlechtě daně. Na druhé části šlechtických pozemků tzv. panské půdě pracovali poddaní v rámci tzv. roboty. Přehled habsburských panovníků vládnoucích v českých zemích v letech : Ferdinand II. ( ) Ferdinand III. ( ) Leopold I. ( ) Josef I. ( ) Karel VI. ( ) Jaké důsledky mělo Obnovené zřízení zemské na uspořádání pobělohorské společnosti?

4 Po třicetileté válce se ve zpustošené zemi značně sníţil počet obyvatel, a tak se začalo nedostávat pracovních sil. To vedlo k podstatnému nárůstu robot, protoţe stejnou práci pro vrchnost teď muselo zvládnout méně lidí. Zatímco před válkou se robotovalo zpravidla jen několik dní v roce, teď musel poddaný chodit na robotu aţ tři dny v týdnu, v době ţní či jiných sezonních prací mohl být povolán i častěji. Robotní povinnosti se netýkaly jen práce v zemědělství, poddaní museli bezplatně pracovat i na panských stavbách, cestách, v lesích, případně v manufakturách. Kromě nárůstu pracovních povinností vůči vrchnosti se poddaní jiţ nemohli bez jejího výslovného souhlasu volně stěhovat na jiná panství. Tímto opatřením se mělo zabránit dalšímu úbytek pracovních sil, které šlechta pro své hospodaření na svých panstvích potřebovala. Poddaní tak byli pevněji připoutáni k půdě, na které ţili, coţ se také někdy označuje jako nevolnictví. Souhlas vrchnostenských úřadů byl vyţadován i v mnoha dalších případech např. u sňatků poddaných, nebo při výběru povolání jejich dětí. Na českém venkově ţilo tenkrát několik vrstev obyvatelstva. Bohatší sedláci museli na robotu dávat i potahy (koně, krávy), ale mohli za sebe posílat vlastní čeledíny. Drobní rolníci museli robotovat se svou rodinou sami, a navíc obdělávat vlastní políčka. O nedělích a svátcích (a těch bylo hodně) se však pracovat nesmělo, na to církev přísně dohlíţela. Úplně nemajetná chudina byla odkázána na výdělek na cizím. Na vsi ţili i lidé osobně svobodní například zchudlí zemané, svobodníci, někteří mlynáři, kováři, sklářští mistři nebo jiní řemeslníci. Kromě roboty a pravidelné daně z půdy byli poddaní zatíţeni placením řady dalších dávek a poplatků (např. z jarmarků, přívozů a mýt, z várek piva, ze všech kancelářských listin atd.)., církvi pak odváděli tzv. desátek. Zhoršené postavení rolníků na venkově a časté spory s vrchností vedly poddané k sepisování různých stíţností adresovaných státním úřadům, či přímo panovníkovi, v případně bezvýchodné situace i k útěkům z panství, či selským bouřím. K největšímu povstání sedláků došlo v roce 1680, kdy proti útlaku ze strany vrchností propuklo souběţně na různých místech Čech mnoho vzpour poddaných. I přes to, ţe je podařilo vojsku postupně potlačit, tak jejich vystoupení byla tak silná, ţe donutilo vládu k prvnímu zásahu do vztahů mezi šlechtou a poddanými 28. června 1680 vydal Leopold I. první robotní patent, který omezil délku roboty na maximálně 3 dny v týdnu (šlechta však toto nařízení často porušovala) a zakázal vybírání některých dávek. Vzhledem k tomu, ţe patent pouze potvrdil stávající stav, tak na dlouho situaci na venkově neuklidnil. Z mnoha dalších rolnických nepokojů je nejznámější povstání Chodů za stará práva na Domaţlicku ( ), jehoţ průběh ve svém historickém románu Psohlavci popsal spisovatel Alois Jirásek. V čele nespokojených Chodů stál Jan Sladký Kozina, který byl po potlačení povstání proti pobělohorské vrchnosti pro výstrahu ostatním v Plzni popraven. Vývoj počtu obyvatel českých zemí: do roku 1618 Čechy Morava po roce 1648 Čechy Morava (Dějiny zemí Koruny české I., s. 276 ) Vypočtěte, o kolik procent klesl počet obyvatel v českých zemích (tj. v Čechách a na Moravě). Které důvody vedly k tak dramatickému úbytku obyvatel mezi uvedenými roky? K jakým změnám na českém venkově v reakci na to došlo? Proč mnozí učenci kritizovali hospodářský systém zaloţený na robotní práci jako málo efektivní? Jaké důsledky mělo robotní zatíţení na celkový stav hospodářství? Které české slovo vzniklé ve 20. století pochází z označení nucené práce? Kdo se v Čechách a na Moravě proslavil jako zbojník? Za která stará práva Chodové bojovali? Kde leţí Chodsko a jak jeho postavení změnilo trvalé spojení českého království s habsburskou monarchií?

5 Lomikare! volal Kozina zvučným hlasem, jenž chvěl se posledním hlubokým vzrušením a v tu chvíli zněl hrozně. Naposled mihla se červeň bledým lícem, naposled oko vzplanulo. Lomikare! Do roka budeme spolu stát před súdnú stolicí boží, hin se hukáže, kdo z nás V tom se velicí důstojník vzpamatoval. Obnažený kord jeho se zaleskl vzduchem, kat podtrhl, a odsouzencův hlas umlkl. Jana Sladkého, nazvaného Kozina, nebylo na živu. (Alois Jirásek Psohlavci, s. ) Kdo byl Lomikar a jak podle pověsti zemřel? Pobělohorská šlechta Po třicetileté válce se šlechtický stav u nás výrazně proměnil. V řadách domácí šlechty začali převaţovat cizinci, zejména přicházející z rakouských, německých a románských zemí, kteří za loajalitu a pomoc Habsburkům získali u nás statky a panství konfiskovaná účastníkům stavovského povstání, z nichţ mnozí kvůli svému nekatolickému vyznání trvale opustili české země. Nově příchozí šlechta si na zakoupených panstvích budovala reprezentativní zámecká sídla a ve větších městech okázalé paláce. Ti nejbohatší pak část roku, zejména v zimě, pobývali ve Vídni v blízkosti panovnického dvora. Barokní zámek plnil kromě jiného i funkci hospodářského centra panství. Zemědělskou činnost zajišťovaly panské dvory, k nimţ patřily i sýpky, mlýny, mnohde pivovar. V centrech velkostatků zastupovali šlechtu vrchnostenští úředníci, správci panství. Nákladný ţivotní styl nutil šlechtu hledat nové zdroje příjmů. Mnozí z aristokratů začali na svých panstvích zakládat manufaktury, rozšiřovat ve svých lesích těţbu dřeva (včetně výroby dřevěného uhlí pálením v milířích), podporovat další rozvoj rybníkářství či lihovarnictví, nebo provozovat např. kamenolomy a cihelny. Šlechta usilovala dále i o rozvoj svých poddanských měst, neboť z nich jí plynuly další příjmy. Úpadek královských měst Královská města pozbyla po roce 1627 jakýkoliv politický vliv. Městská samospráva byla podřízena přísné královské kontrole, dozor nad městem vykonával králem jmenovaný rychtář hejtman, primátor, který zde dohlíţel i na veřejný pořádek. Hospodářské postavení královských měst podlomilo kromě válečných ztrát na majetku i na obyvatelstvu, vysokých dluhů či úpadku řady řemesel i to, ţe Habsburkové města a jejich rozkvět cíleně nepodporovali. Zatímco královská města stagnovala, některá poddanská města zaţila dobu rozkvětu a díky podpoře své vrchnosti se stala pro královská města i silným obchodním konkurentem platí to např. o Jindřichově Hradci v jiţních Čechách, který byl v 18. století třetím největším městem po Praze a Kutné Hoře, o Liberci či Rychnově nad Kněţnou na východě Čech. Ţivot ve městě a uspořádání městské společnosti se od středověku nijak nelišil. Základem výroby i nadále zůstávaly cechy, které se prostřednictvím přísných pravidel, tzv. cechovních regulí, bránily jakékoli cizí konkurenci. Tradiční cechovní výroba díky tomu zaostávala za stále produktivnější manufakturní výrobou, nebyla schopna uspokojit poptávku po novém a levném zboţí. Cechovní výsady omezila císařská nařízení aţ ve 30. letech 18. století. Nezměnila se ani vnější podoba většiny měst, ta zůstávala stále Jan Sladký Kozina (ţil v letech ) na jednom z četným romantizujících vyobrazení. Vrchnost a zvláště její úředníci byli u poddaných velmi neoblíbení, dokresluje to i lidová písnička, která snad vznikla původně na Berounsku, ale během krátké doby se rozšířila i jinam: Ti sedláci ubozí, což oni se navozí, kamene, křemene: bodejť pány čert veme! Ten purkrabí parukář sám největší pletichář, bije nás jako ras, zasloužil by sám provaz! A ten šelma nešťastný, ten šmaťhavý poklasný, pro ten klas stíhá nás, zasloužil by sám provaz! Šafář, taškář vybraný, od biřice vypraný, sám co vzal a prodal, nám sedlákům vinu dal. (Petr Křivský Věk starý a nový, s. 52) Proč se od 2. poloviny 17. století rozvíjela poddanská a nikoli města královská?

6 uzavřená v těsných hradbách. Mnoho městských staveb získalo nový barokní ráz týkalo se to zejména budov radnic či kostelů, který v řadě případů určil vzhled měst aţ do současnosti. V mnoha městech vyrostly nově rozsáhlé barokní chrámové a palácové komplexy, které se staly jejich novou dominantou. Hygiena zůstávala ve městech dlouho velmi primitivní, coţ napomáhalo opakovanému šíření moru, tyfu, cholery a černých neštovic. Kromě těchto epidemií byly největší metlou našich měst neustále se opakující poţáry, po nichţ často lehla jejich značná část popelem. Většina měst měla sice tzv. hlásky vedle radničních věţí s ochozem plnily tuto funkci někdy i samostatné věţe, anebo věţe kostela, které však byly v majetku města. Na nich dnem i nocí hlídkoval hlásný (míval tu i malý byt), aby mohl včas upozornit na vznik poţáru, jehoţ rychlému šíření tehdy lidé nedokázali většinou zabránit. Část domů byla v té době kryta doškovou střechou, takţe případný poţár se ve městě velmi rychle šířil. Řada měst je díky zachovalosti historického jádra součástí tzv. městských památkových rezervací. Zjistěte, která města ve vašem okolí jsou takto památkově chráněná. Co nahrazovalo v době baroka dnešní číslování domů? K čemu ve městě slouţila šatlava a kdo byli drábové? Co znamenalo ocitnout se na pranýři? Z čeho je vyrobena došková střecha?zjistěte, zda město, v němţ bydlíte, nebo město ve vašem okolí postihly v minulosti nějaké poţáry a jaké měly případně následky? V této věţi kostela sv. Jakuba v Poličce se nachází rodná světnička Bohuslava Martinů, jehoţ otec kromě svého ševcovského povolání vykonával i práci pověţného. Jeho hlavním úkolem bylo drţet stráţ proti ohni ve dne i v noci. Zjistěte, ve kterém oboru se tento rodák z Poličky světově proslavil? Osobitou skupinu obyvatel královských měst představovali Ţidé, kteří i nadále ţili v ghettech, na jejich víru se nevztahovaly ţádné zákazy, díky čemuţ si zachovali svou víru i svéráznou kulturu. Přestupy na křesťanskou víru byly zcela ojedinělé. Ţidé nashromáţdili velké jmění, byli totiţ výbornými obchodníky a bankéři, jako jediní mohli půjčovat peníze na vysoký úrok, coţ katolická církev křesťanům přísně zakazovala. Rekatolizace Katolická církev měla upevnit celistvost habsburské monarchie a její jednotu. Rekatolizace u nás proběhla dvěma cestami. Jednou z nich byla násilná rekatolizace prostřednictvím reformačních komisařů doprovázených vojskem. Obvyklou metodou byly tzv. dragonády, kdy se ve vesnici usadili vojáci, kteří nejen vyjídali, ale i terorizovali obyvatele, dokud se nezřekli kacířství. Zvláštní komise vyhledávaly tajné evangelíky, zabavovaly jim závadné knihy. Nejlépe se v této činnosti uplatnili jezuité, svou horlivostí vynikal mezi nimi především páter Antonín Koniáš. Vedle těchto represivních metod se snaţila katolická církev získat věřící i nenásilnou cestou, rozvinul se mariánský kult, konaly se okázalé slavnosti a procesí, která měla působit zejména na city věřících. Církev se soustředila také na výchovu mládeţe, kterou na dlouhou dobu ovládli hlavně jezuité. V rámci posílení katolické Jak se nazývá typ staveb (na fotografii z náměstí v Poličce), které vznikaly v centrech měst jako poděkování za odvrácení moru? Antonín Koniáš (ţil v letech ) se jako člen jezuitského řádu věnoval misijní činnosti, proslul jako horlivý kazatel a vynikající řečník. Byl odpůrcem české reformace, přál si vytvořit "nové" katolické Čechy. Působil jako přední censor knih. Roku 1729 vystavil v Hradci Králové příručku pro určení závadných Klíč kacířské bludy k rozeznání otevírající, k vykořenění zamykající. Příručka (viz ukázka jejího titulního listu) obsahovala seznam závadných knih. Nezavrhoval však všechny knihy nekatolických autorů, např. Komenského Brána jazyků patřila k často vydávaným jezuitským učebnicím.

7 církve v Čechách vznikla i nová biskupství v Litoměřicích a v Hradci Králové. Za vlády Karla VI. byla u nás v podstatě rekatolizace dokončena. Nová barokní zboţnost s sebou přinesla i svatořečení Jana Nepomuckého (1729), o nějţ se velmi zasazovali především sami Češi. Nový světec byl pociťován jako chlouba národa a jeho zastánce před ústrky a obviňováním z kacířství. Zcela spontánně se Nepomuckého kult rychle šířil po celé zemi (byl však uctíván i v cizině) a světcovy sochy se staly neodmyslitelnou součástí naší krajiny. České baroko S rekatolizací k nám pronikala barokní kultura. Nový umělecký směr u nás velmi brzy zdomácněl a postupně se přetvořil do osobité podoby českého baroka. Barokní sloh zpočátku vyuţívala ke svým účelům zejména katolická církev, podporovala výstavbu velkolepých chrámů s nákladnou výzdobou, pořádala církevní slavnosti. Stejně rychle se nový umělecký sloh ujal i v šlechtickém prostředí, přispěl k tomu i příchod cizích šlechtických rodů především z jiţní Evropy. Během 18. století se barokní sloh nakonec uplatnil i v prostředí městském a venkovském. Architektura Barokní stavby se staly trvalou součástí českého prostředí, barokní stavitelé uměli propojit stavbu s okolní krajinou. Právě v této době byla postavena vedle velkých chrámových komplexů, honosných zámků a paláců i celá řada kapliček, boţích muk, které tvoří neodmyslitelný ráz české krajiny. Barokní stavitelé k nám přicházeli ze zemí, v nichţ byl jiţ barokní styl ve své vrcholné fázi, mnozí z nich se v českých zemích usídlili natrvalo takovými byli např. italští architekti Carlo Lurago [karlo lurágo] (ţil v letech ), který se spolupodílel na stavbě praţské jezuitské koleje v Klementinu, a Francesco Caratti [frančesko karaty] (ţil v letech 1615/ ) autor základní podoby Černínského paláce na Hradčanech (v současnosti zde sídlí ministerstva zahraničních věcí). Mnoho ze zakázaných knih se zachovalo jako tzv. libri prohibiti ve zvláštních odděleních klášterních knihoven. Kdy byly v Čechách uplatňovány podobné seznamy zakázaných knih a jak je tomu dnes? Co v češtině znamená libri prohibiti? Svatý Jan Nepomucký je bezesporu jedním z nejslavnějších českých světců, je uctíván i v Latinské Americe, znali jej i v daleké Číně, a to zásluhou českých misionářů, kteří se rozhodli šířit křesťanskou víru daleko za hranicemi Evropy. Co jsou atributy Jana Nepomuckého? Klementinum (na dobovém vyobrazení) je hned po Praţském hradu druhou nejrozsáhlejší stavební památkou v Praze jezuitská kolej vznikla v letech 1653 Za co byl kanonizován a koho měl v českém prostředí nahradit?

8 1726 na ploše dvou hektarů a zahrnovala kromě učeben a rozlehlých sálů i tehdy jednu z největších knihoven. Kromě prostor k výuce se zde nacházely také hospodářské budovy, prostory pro ubytování, budovy pro cla, součástí komplexu bylo i několik významných chrámových staveb (např. kostel sv. Salvátora, sv. Klimenta aj.) K čemu slouţí tento rozsáhlý komplex v dnešní době? Zjistěte, v jaké souvislosti se mluví o Klementinu v televizních předpovědích počasí? V dnešní době je zámek v Tróji součástí expozic Národní galerie. Zjistěte, která díla NG jsou zde vystavena? Který významný komplex se nachází poblíţ tohoto letohrádku? Barokní zámek nebyl jen obydlím, ale i společenským i kulturním centrem. Nesměla v něm chybět kaple, bohatá knihovna, rozlehlá jídelna, taneční sál, salóny a dámské budoáry. Typická jsou nádherná schodiště, umoţňující slavnostní ceremoniály. K ţivotu zámeckého panstva neodmyslitelně patřily hostiny, četné zábavy a plesy, které se neobešly bez zámecké kapely. Novým prvkem byla zámecká divadla. Takové divadlo bylo zřízeno například v Jaroměřicích nad Rokytnou nebo v Českém Krumlově, nejprve ve velkém sále a později jako samostatná budova. Zámečtí páni si ve svých divadlech drţeli vlastní herecké soubory, nejednou hrávala i sama šlechta. Oblíbenou kratochvílí panstva byly vyjíţďky kočárem či na koních a hlavně hony na tehdy ještě hojné zajíce, baţanty a koroptve anebo divoké štvanice na vysokou zvěř či lišky. Významné místo zaujímal zámecký park, obvykle francouzského typu s hvězdicovou sítí cest, fontánami, alegorickými sousošími a uměle tvarovanými keři či stromy. S parkem býval zámek velmi úzce spjat většinou elegantním schodištěm a širokými prosklenými francouzskými dveřmi. Baroko vůbec hluboce, ale citlivě zasahovalo do krajiny a dotvářelo ji. Okolo cest vedoucích k zámku či mezi význačnými objekty byly vysazovány dlouhé aleje s dalekými průhledy, v parcích, ale i ve volné krajině byla budována umělá jezírka, terasy. Zároveň se barokní architektura dokázala přirozeně přizpůsobit přírodním podmínkám, charakteru krajiny. Počátkem 18. století dosáhlo baroko v českých zemích svého vrcholu. K nejvýznamnějším architektům tohoto období se řadí Johann Bernhard Fischer z Erlachu [fišer] (ţil v letech ), Giovanni Santini [dţovany santyny] (ţil v letech ), tvůrce tzv. barokní gotiky, a zejména rodina Dienzenhoferů [dýncenhófrů], otec Kryštof Dienzenhofer (ţil v letech ) a jeho syn Kilián Ignác Dienzenhofer (ţil v letech ). Z dílny otce a syna pochází významný malostranský chrám sv. Mikuláše. Ze stejné doby pochází i dílo Františka Maxmiliána Kaňky (ţil v letech ), stavitele hvězdářské věţe v praţském Klementinu a tvůrce barokních zahrad Vrtbovského a Černínského paláce. Císař Leopold I. v divadelním kostýmu. Pohled na část maškarního sálu na zámku v Českém Krumlově. Rodina Diezenhoferů v Praze zcela zdomácněla, Kryštof Diezenhofer byl od roku 1689 praţským měšťanem, jeho syn Kilián Ignác se v Praze dokonce narodil.

9 Jednou z nevýznamnějších barokních památek, na jejíţ výstavbě se podíleli otec a syn Diezenhoferové, je malostranský chrám sv. Mikuláše (viz na následující fotografii). Připravte si ve skupinách obrazového průvodce po stavební činnosti rodiny Diezenhoferů v Čechách. Kostel hrál v ţivotě barokního člověka nezastupitelnou roli. Účast na bohosluţbách o nedělích a svátcích patřila k povinnostem dobrého katolíka, stejně jako jednou do roka dojít ke zpovědi. Zpověď a pokání byly předpoklady pro spásu duše, navíc evidence zpovědí slouţila státu jako kontrola pravé víry věřících. Kostel byl i místem osvěty, kazatelé v něm informovali o dění v zemi, kárali je za různé prohřešky a radili jim, jak si poradit s různými ţivotními problémy. V chrámovém prostředí mohl člověk také vnímat krásu umění prostředí kostela bylo komplexním uměleckým dílem, výsledkem práce architektů, sochařů, malířů i hudebníků. Výtvarné umění Barokní sochařství a malířství bylo součástí architektury, sochy i malby tvořily vnější i vnitřní výzdobu staveb. Současně vznikala sochařská a malířská díla jako zcela samostatné umělecké výtvory. Na náměstí mnoha měst vyrostly mariánské nebo morové sloupy, před kostely, u cest, či v palácových zahradách stála samostatná sochařská díla, případně celé aleje soch. K nejznámějším barokním galeriím patří sochařská výzdoba Karlova mostu v Praze nebo soubor alegorických soch na terasách špitálního areálu v Kuksu. Barokní sochaři dokázali zachytit nejen pohyb, ale i hluboké emoce. K nejvýznamnějším sochařům v počáteční fázi baroka patří Jan Jiří Bendl (ţil v letech ), autor sochy sv. Václava, která kdysi stávala na praţském Václavském náměstí, dnes je umístěna na Vyšehradě. Ve vrcholném baroku se proslavili Ferdinand Maxmilián Brokof (ţil v letech ), tvůrce několika sousoší na Karlově mostě, a především Matyáš Bernard Braun (ţil v letech ), z jehoţ dílny pochází celá řada významných soch a sousoší, nejen na Karlově mostě, ale i v Kuksu a na mnoha dalších místech. Zatímco význační stavitelé k nám většinou přicházeli z ciziny, mezi malíři se výrazně prosadili i domácí umělci. Jedním z nejvýznamnějších raně barokních českých malířů 17. století byl Karel Škréta (ţil v letech ), který vynikl zejména jako portrétista. Vrcholem barokního malířství je tvorba Petra Brandla (ţil v letech ). Jeho současníkem a vyhledávaným portrétistou byl Jan Kupecký (ţil v letech ). Významnou roli měla v malířství nástěnná malba, v níţ vynikl zejména Václav Vavřinec Reiner (ţil v letech ) [rajner], jehoţ fresky zdobí celu řadu významných kostelů, ale i paláců a zámků. Světovou proslulost získal emigrant Václav Hollar (ţil v letech ), vynikající grafik působící hlavně v Anglii, jeho grafické listy vynikají přesností, vzácnou čistotou výrazu a jemností. Hudba V pozdním 18. století se zrodilo rčení, ţe Čechy jsou konzervatoř Evropy, nebo se říkalo co Čech to muzikant. Výborní hudebníci Sochařská výzdoba Kuksu byla svěřena Matyáši Bernardu Braunovi na objednávku hraběte Šporka vytvořil dvě řady alegorických soch znázorňujících dvanáct Ctností a dvanáct Neřestí: Lakomství Víra Najděte na obrázku typické znaky, podle kterých lze rozpoznat o jakou neřest, či ctnost jde.

10 byli v Čechách jiţ od konce 17. století, ale uplatnění nacházeli zejména v cizině. K nejslavnějším českým rodákům působícím v Itálii patřili Bohuslav Matěj Černohorský (ţil v letech ) a především Josef Mysliveček (ţil v letech ), přezdívaný Italy il divino Boemo, jehoţ hudba ovlivnila i tvorbu Wolfganga Amadea Mozarta. Na dvoře saského kurfiřta vynikl zase Jan Dismas Zelenka (ţil v letech ). Hudba byla neoddělitelnou součástí barokního ţivota, zněla v chrámech při bohosluţbách, na mnoha zámcích byly zřizovány dvorské kapely. Umělecká tvorba často vznikala pod vlivem lidových písní. To je patrné zejména v tvorbě Adama Michny z Otradovic (ţil v letech ), varhaníka z Jindřichova Hradce. Vysoké úrovně dosáhla česká barokní hudba také v tvorbě Pavla Josefa Vejvanovského (ţil v letech 1639/ ), činného ve sluţbách olomouckého biskupa. Literatura Česká literatura doby baroka se dost jednostranně soustřeďovala především na duchovní díla (duchovní poezie, kázání). Významným autorem té doby byl historik Bohuslav Balbín (ţil v letech ), příslušník jezuitského řádu, velký český vlastenec, psal výhradně latinsky jako většina vzdělanců té doby. Vedle učené latinské tvorby vznikla celá řada významných českých uměleckých literárních děl. K nejznámějším patří sbírky lyrických písní Adama Michny z Otradovic, v nichţ je ve vzácném souladu slovo s hudbou. Typicky barokním českým básníkem byl Bedřich Bridel (ţil v letech ), jezuita, misionář, autor skladby Co Bůh? Člověk? Otázky a úkoly: 1. Jaké bylo postavení habsburské monarchie v Evropě po roce 1648? 2. Jaké byly vztahy mezi rakouskými Habsburky a Osmanskou říší v 2. polovině 17. století? A jak to ovlivnilo postavení Uher v rámci habsburské monarchie? 3. Jaké problémy měla vyřešit pragmatická sankce z roku 1713? 4. K jakým změnám došlo na českém venkově a ve městech po třicetileté válce? 5. Co měl vyřešit robotní patent z roku 1680? 6. Co bylo cílem rekatolizace a jaké nástroje k tomu byly pouţívány? 7. Jak ovlivnilo baroko ráz české krajiny? 8. Zjistěte, kde se v okolí vaší školy či trvalého bydliště nacházejí nějaké kapličky, boţí muka, kříţové cesty apod. O nalezených menších církevních stavbách vytvořte fotodokumentaci a stručnou charakteristiku včetně zhodnocení vlivu daných staveb na nejbliţší okolí. 9. Vytvořte přehled významných barokních staveb v Čechách a na Moravě včetně jejich stručného popisu. 10. Kteří čeští barokní umělci se proslavili i za hranicemi českých zemí? Pokuste se zjistit, co italské označení il divino Boemo znamená v češtině. Které Michnovy skladby jsou známé dodnes? Slovníček pojmů: genealogie nauka o rodokmenech loajalita věrnost, oddanost kanonizace svatořečení, prohlášení za svatého magnát označení pro bohatého uherského šlechtice rekatolizace návrat ke katolické víře represe útisk, útlak, organizované násilí Knihovnička: Alois Jirásek Psohlavci, Temno Václav Kaplický Kladivo na čarodějnice Jiří Mikulec Leopold I.: ţivot a vláda barokního Habsburka Jiří Šotola Tovaryšstvo Jeţíšovo Vít Vlnas Sláva barokní Čechie: umění, kultura a společnost 17. a 18. století, Jan Nepomucký, česká legenda Filmotéka: Kladivo na čarodějnice reţie: Otakar Vávra (1969)

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 1 TŘICETILETÁ VÁLKA Po bitvě na Bílé hoře se Habsburkové obrátili proti zemím Fridricha Falckého (Německo). Ohrožené bylo také Nizozemí, které bojovalo se Španělskem. Proto

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI 17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI ANGLIE 15. až 16. stol. situace po stoleté válce - válka růží mezi rody Lancasterů a Yorků - na trůn pak nastoupil rod Tudorovců - nejznámější z Tudorovců

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se začalo projevovat baroko? Od poloviny 16. století do poloviny

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Historická próza 19. století

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Historická próza 19. století Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/11_Literatura 17. 19. století Téma: Historická próza 19. století Číslo projektu:

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Baroko 2 3 vyučovací hodiny 6. 9. třída Vzdělávací

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 Víš, co byla záložna? a) spořitelna půjčovaly se zde a ukládaly peníze b) zastavárna půjčovaly se zde peníze výměnou za zboží 1 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 -

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

TŘICETILETÁ VÁLKA. Které evropské země byly na počátku 17. století největšími velmocemi?

TŘICETILETÁ VÁLKA. Které evropské země byly na počátku 17. století největšími velmocemi? TŘICETILETÁ VÁLKA ÚLOHA 1: Jaké jsou obvyklé důvody pro válku? Myslíte, že nějaký z vámi navržených důvodů byl podnětem pro Třicetiletou válku? Co může způsobit, že se válka protáhne na několik let trvající

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1972 generální konference UNESCO přijala v Paříţi Úmluvu o ochraně světového

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Absolutismus. DUM č. 1

Absolutismus. DUM č. 1 Absolutismus DUM č. 1 1. Oprav chyby v textu Absolutismus je forma vlády, kdy má panovník veškerou moc. Pokud by byla jeho moc omezena, nazývá se tato forma vlády osvícenský absolutismus. Typickým představitelem

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 )

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP orientuje se v náboženské a politické situaci v Anglii na počátku 17. století, popíše situaci v Anglii v době revoluce FORMA

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ BAROKO V BRN aneb Barokní stavby v centru m sta ! První barokní stavby v Brn jsou spojeny se jménem kardinála a olomouckého biskupa Františka z Dietrichsteina,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 16. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Kežmarok, dějiny a památky města, zejména hrad

Kežmarok, dějiny a památky města, zejména hrad Kežmarok, dějiny a památky města, zejména hrad HELENA HANUŠOVÁ Vznik města Území dnešního města Kežmarok je podle archeologických nálezů osídleno od starší doby kamenné. Slovanské osídlení pak nálezy vymezují

Více

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech Úvod - České území se dlouhodobě rozvíjelo, kdysi poněkud nepřesné hranice se postupem času ustálily a náš stát získal na mapách svůj charakteristický

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_5 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Za tajemstvím lesních kostelů

Za tajemstvím lesních kostelů 1. Přečti si krátký text o reformaci na Těšínsku a vyber správný údaj z dvojice výrazů psaných kurzívou. 2. Reformace se dostala na Těšínsko již v roce 1528 1628 a měla zde poklidný a konzervativní ráz.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

Barokní tvorba v Itálii

Barokní tvorba v Itálii BAROKO Ideový základ: Protireformace (stala se nástrojem nových ideologických potřeb Římskokatolické církve proti reformaci 16. st.). Oslavuje církev a vysokou šlechtu. Vznik: Itálie, především v Římě

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 11. Baroko. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 11 Baroko Strana: 1

VÝTVARNÁ KULTURA. 11. Baroko. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 11 Baroko Strana: 1 VÝTVARNÁ KULTURA 11. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Habsburská monarchie po 30. leté válce. Daniel Kotaška, Oktáva

Habsburská monarchie po 30. leté válce. Daniel Kotaška, Oktáva Habsburská monarchie po 30. leté válce Daniel Kotaška, Oktáva Obsah České stavovské povstání (Pražská defenestrace, 1620 bitva na Bílé Hoře) Důsledky (Obnovení zřízení zemské, poprava 27 pánů) Období pobělohorské

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE Existují různé významy pojmu galerie: 1. Dlouhá chodba na ochoz zevně nebo uvnitř budovy ve výši patra, v renesančních

Více

REFERÁT, UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ Pracovní list

REFERÁT, UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ Pracovní list REFERÁT, UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ Pracovní list Michaela Holubová Karel IV. a jeho role v českých dějinách Úvod Karel IV. patří nejen mezi nejvýznamnější české panovníky, ale i mezi nejvýznamnější panovníky evropského

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_ Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh

Více

Čím byl tzv. MARIÁNSKÝ SLOUP na Staroměstském náměstí

Čím byl tzv. MARIÁNSKÝ SLOUP na Staroměstském náměstí Čím byl tzv. MARIÁNSKÝ SLOUP na Staroměstském náměstí K osvětlení závažné otázky současnosti Je možno dopustit obnovení památníku oslavy: nesvobody, totality, ztráty lidských práv, nesnášenlivosti a krveprolévání

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09

VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09 VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09 Autor: Rostislav Šarman Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 Puritáni čistí, vzorem kalvinismus cílem očista anglikánské církve od katolicismu prostý oděv, vlasy nakrátko kulaté hlavy, morálka,

Více

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol.

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. POČÁTKY NOVOVĚKU POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. Polsko Anglie Svatáříše římská České království Uhry Francie Španělsko Evropa na konci 15. stol. 15.stol. HUMANISMUS A RENESANCE Itálie

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Karel VI. Repliky pamětních mincí 2010

Karel VI. Repliky pamětních mincí 2010 Karel VI. Repliky pamětních mincí 2010 Karel VI. Nejvýznamnější barokní císař z rodu Habsburků a vášnivý numismatik (1. října 1685, Vídeň 20. října 1740, Vídeň) Karel, jako mladší syn císaře Leopolda I.

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Alžběta (Eliška) Pomořanská

Alžběta (Eliška) Pomořanská paradoxně svým dílem přispěl i vítěz osudové bitvy vévoda Jan Brabantský. Díky zprostředkování Guida z Flander a také francouzského krále Filipa IV. Sličného byla nakonec vzájemná jednání o uzavření míru

Více