VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INSTITUT BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Bohuslav Martinů se psy. Francie, Nice, 1959

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INSTITUT BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Bohuslav Martinů se psy. Francie, Nice, 1959"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INSTITUT BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Bohuslav Martinů se psy. Francie, Nice, 1959

2 OBSAH BOHUSLAV MARTINŮ 3 INSTITUT BOHUSLAVA MARTINŮ charakteristika organizace 4 ČLENOVÉ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY V ROCE ZAMĚSTNANCI INSTITUTU B. MARTINŮ a ostatní spolupracovníci v roce AKTIVITY A PROJEKTY ROKU Příprava souborného kritického vydání děl B. Martinů 7 2. Digitalizace pramenů B. Martinů 9 3. Propagace díla B. Martinů přednášky, konzultace Publikační činnost o B. Martinů Příprava publikace Dělat opravdové divadlo Nové autografy získávání, popis, digitalizace, popularizace pro média Knihovna informace a servis badatelům Spolupráce na dramaturgii a propagaci Dnů B. Martinů 2011, 2012, Správa webových stránek 17 INSTITUCE A ORGANIZACE, se kterými Institut B. Martinů v roce 2011 spolupracoval 18 SEZNAM BADATELŮ a návštěvníků Institutu B. Martinů v roce OHLASY VEŘEJNOSTI 21 STATISTIKY NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETOVÝCH STRÁNEK 23 FINANČNÍ ZPRÁVA 24 2

3 Bohuslav Martinů ( ) patří spolu s Bedřichem Smetanou, Antonínem Dvořákem a Leošem Janáčkem k nejslavnějším českým skladatelům a je také považován za jednoho z nejvýznamnějších skladatelů 20. století. Martinů za svůj život vytvořil přes čtyři sta skladeb nejrůznějších druhů a žánrů - symfonie, opery, kantáty, oratorium, balety, komorní díla a koncertantní díla, filmovou a scénickou hudbu. Je autorem šestnácti oper, patnácti baletů, okolo třiceti koncertantních děl, téměř stovky komorních děl sahajících od duet až k nonetům. Vokálně instrumentálních skladeb Martinů složil sto šestnáct, z toho tři melodramy a jedno oratorium. Z orchestrálních děl jmenujme šest symfonií a dalších téměř padesát kompozic pro velký a komorní orchestr. Skládání bylo pro Bohuslava Martinů hlavní náplní jeho života a s výjimkou několika let, kdy působil jako učitel skladby, také jediným zdrojem obživy. Tím lze vysvětlit tuto neobvykle vysokou kompoziční produkci. Mimořádnou činorodost skladatele také dokládá obrovský počet zachované korespondence, kterou Martinů během svého života vedl s významnými dirigenty a interprety, zástupci nakladatelství, přáteli a samozřejmě s rodinou v Poličce a přáteli v tehdejším Československu. Rodištěm Bohuslava Martinů byla Polička na Vysočině. Zde se narodil 8. prosince V tu dobu žila rodina Martinů ve skromné světničce na věži kostela sv. Jakuba, kam se celá rodina přestěhovala, když se otec Bohuslava stal pověžným. Martinů se z věže odstěhovali v roce 1902, když Bohuslavovi bylo dvanáct let. V roce 1906 nastoupil jako nadějný mladý talent na Pražskou konzervatoř do houslové třídy. Po čtyřech letech byl ale vyloučen pro nedbalost. V Praze zůstal a stal se členem České filharmonie jako hráč ve skupině druhých houslí pod vedením vynikajícího dirigenta Václava Talicha. Od roku 1923 pobýval v Paříži, kde byl jeho učitelem skladby Albert Roussel, jehož symfonické skladby Martinů znal z repertoáru filharmonie a jež ho zcela uchvátily. V Paříži působil od roku 1923 do 1940, kdy musel spolu s manželkou Charlotte uprchnout před nacisty přes Portugalsko do zámoří. V letech žil v USA, kde kromě skládání též vyučoval skladbu na různých vysokých hudebních školách, univerzitách a mistrovských kurzech. Získal zde obrovské renomé jako jeden z nejvýznamnějších skladatelů své doby. Po druhé světové válce se opět začal vracet do Evropy. Od roku 1953 až do své smrti v roce 1959 pobýval střídavě ve Francii, Itálii a Švýcarsku. Posledních dvacet let života žil v zahraničí, v roce 1952 přijal americké občanství a do vlasti se již nikdy nevrátil. 3

4 Institut Bohuslava Martinů, o.p.s. Institut Bohuslava Martinů byl založen v roce 1995 a roku 2006 byl transformován na obecně prospěšnou společnost (Institut Bohuslava Martinů, o.p.s.). Cílem organizace je poskytnout zájemcům o dílo Bohuslava Martinů kompletní informace o skladatelově díle a o životě. Interpretům a badatelům nabízí knihovna tištěné notové materiály skladeb Bohuslava Martinů, dále kopie autografů skladeb, nahrávky na kompaktních discích a staré archivní zvukové snímky, originály resp. kopie rukopisů z veřejných institucí a rovněž od soukromých vlastníků. Usilujeme o získávání sekundárních pramenných materiálů, jako jsou např. programy z koncertů a operních představení a korespondenci s významnými osobnostmi. V neposlední řadě pořizuje Institut pro svou knihovnu publikace, periodika i časopisecké studie. Institut realizuje již několik let mnoho významných projektů, jako např. digitální archiv tvorby Bohuslava Martinů a webové stránky Bohuslava Martinů. V letech 2009 a 2010 se Institut podílel na úspěšném mezinárodním projektu Martinů Revisited. Nejvýznamnější je v současnosti příprava a realizace Souborného vydání děl Bohuslava Martinů. Cílem projektu je profesionální vydání partitur všech Martinů skladeb na základě studia všech dostupných pramenů. Příprava vydání zahrnuje zpracování rukopisů partitur, korespondence a ostatních dokumentů. Přípravou vědecké edice jednotlivých skladeb jsou pověřeni editoři interní z Institutu B. Martinů a editoři externí, převážně ze zahraničí. Exkluzivní smlouva na tento rozsáhlý ediční projekt byla podepsána v roce 2007 s německým nakladatelstvím Bärenreiter-Verlag, Kassel. 4

5 Členové správní a dozorčí rady v roce 2011 Správní rada: Předseda: Mgr. Lucie Klein - právnička PhDr. Zuzana Petrášková vedoucí hudebního oddělení, Národní knihovna, Praha Ing. Eva Pešková finanční poradenství, zpracování účetnictví Dozorčí rada: Předseda: Irena Ryantová administrativní pracovnice, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.; spolupracuje s Českou arteterapeutickou asociací Roderick Lambert Head of Human Resources Department, Komerční pojišťovna Praha Ing. Markéta Würtherlová Fokus Praha, o.s., služby a péče o lidi s duševní nemocí Zaměstnanci Institutu B. Martinů a ostatní spolupracovníci v roce 2011 muzikologové: Mgr. Aleš Březina, ředitel Mgr. Kateřina Brádková Mgr. Sandra Srnková Bergmannová, Ph.D. Bc. Martin Ledvinka Mgr. Marek Pechač Mgr. Ivana Tabak Mgr. Jitka Zichová informační specialistka a vedoucí knihovny: Mgr. Zoja Seyčková, zástupkyně ředitele administrativní pracovnice: Romana Pohořalá 5

6 brigádníci za rok 2011: Justin Krawitz Mgr. Kateřina Nová Mgr. Tereza Seifertová Kamila Šafratová Karolína Kočová Nikol Kraftová Vojtěch Podroužek Mgr. Jiří Malaník Veronika Váchová další spolupracovníci za rok 2011: MgA. Tereza Cerhová David Cígler správce počítačové sítě: Ing. Ctirad Feřtr 6

7 Aktivity a projekty Institutu Bohuslava Martinů, o.p.s. v období leden prosinec příprava souborného vydání 2. digitalizace 3. propagace díla BM a vzdělávací činnost: přednášky, konzultace, exkurze 4. publikační činnost o BM 5. příprava publikace Dělat opravdové divadlo 6. nové autografy získávání, popis, digitalizace, popularizace pro média 7. knihovna informace a servis badatelům 8. spolupráce na dramaturgii a propagaci Dnů Bohuslava Martinů 2011, 2012, správa webových stránek 10. správa počítačové sítě 11. reorganizace IBM 1. PŘÍPRAVA SOUBORNÉHO KRITICKÉHO VYDÁNÍ DĚL BOHUSLAVA MARTINŮ OSMÉ SETKÁNÍ EDIČNÍ RADY /18. A 19. ČERVEN 2011/ korespondence s účastníky: zvací dopisy, dojednání vhodného termínu setkání, rezervace ubytování tvorba harmonogramu a jeho rozeslání účastníkům příprava podkladů pro diskusi v Čj, Nj a Aj, tvorba zápisu ze setkání vyúčtování výdajů, vyplacení nákladů účastníkům atd. celkové zajištění Sandra Bergmannová a Kateřina Brádková vedení ediční rady BMCE - Aleš Březina 7

8 PŘÍPRAVA KRITICKÉ EDICE příprava podkladů pro svazky externích a interních editorů /sběr a zpracování pramenů relevantních pro edici, zpracování, výběr a překlad korespondence ke skladbám/ Paul Wingfield Polní mše + Svatební košile, Christopher Hogwood Sinfonia Concertante + Koncert pro sm. kvarteto a orchestr, Vít Zouhar Komorní kantáty, Peter Ackerman Mirandolina (Martin Ledvinka) Paul Silverthorne Rhapsody Concerto, Clemens Harasim Smyčcové kvartety č. 4 7, Ivana Rentsch Tři Přání, Arne Stollberg Fresky + Paraboly, H.367, Podklady pro interní editory A. Březina, S. Bergmannová, J. Zichová, I. Tabak (Marek Pechač) ediční práce na svazcích edice Aleš Březina - Epos o Gilgamešovi vytváření textů Sandra Bergmannová Concerto da camera pro housle a orchestr Jitka Zichová Sextety Nonety Ivana Tabak Klavírní koncert č. 4 a 5 redakce editorského manuskriptu svazku č. 2 Symfonie č. 4 (Jitka Zichová) aktualizace Guidelines, vytvoření Instructions pro editory a dalších pomocných textů, korektury materiálů od editorů (Sandra Bergmannová, Jitka Zichová) zápisy z interních edičních porad Institutu BM (Jitka Zichová) 8

9 KOORDINACE KRITICKÉ EDICE komunikace s ediční radou výstupy ze zasedání, informování Ediční rady o práci jednotlivých editorů a o celkové ediční problematice plánování zasedání 8. ediční rady 2011 a 9. ediční rady 2012, pravidelné zasílání nových podkladů a výsledků průběžné práce na projektu Sandra Bergmannová vytváření a modifikování externích smluv IBM s editory, zajištění včasných plateb komunikace s externími editory ohledně materiálů pro ediční práci, jednotlivých problémů konkrétních skladeb, měsíčních zpráv o průběhu jednotlivých edičních prací atd. pravidelná komunikace s nakladatelstvím Bärenreiter Verlag Kassel ohledně organizace kritické edice a dalších specifikací ediční práce Sandra Bergmannová jednání s dalšími nakladateli (Leduc a Eschig, Boosey, UE Wien, Schott) (Aleš Březina) administrace a čerpání grantových prostředků na Souborné vydání přidělených GAČR odevzdání dílčí zprávy za rok 2010, smlouvy se spoluřešiteli, agenda spojená s projektem v roce 2011 atd. Lucie Berná, Sandra Bergmanová, Kateřina Brádková vypracování a podání žádosti o grant na získání finančních prostředků na vědeckou redakci u MKČR celkové zajištění - Sandra Bergmannová 2. DIGITALIZACE PRAMENŮ BM SOUPIS ZDIGITALIZOVANÝCH PRAMENŮ ZA ROK 2011: V digitalizačním pracovišti Akademie věd Jenštejn byly digitalizovány autografy zapůjčené z Centra Bohuslava Martinů v Poličce: Sinfonietta La Jolla, H. 328, autografní partitura, Concerto da camera, H. 285, autografní klavírní výtah, Koncert pro housle a orchestr č. 2, H. 293, autografní partitura, kopie a kopie partů, dále pak autografy zapůjčené z vydavatelství Bärenreiter Kassel: Mirandolina, H. 346, opis klavírního výtahu a Alexander bis, H. 225, autografní klavírní výtah.ve vídeňské Wienbibliothek byly digitalizovány 9

10 prameny ke skladbě Les Fresques de Piero della Francesca, H. 352., Koncert pro klavír č. 5, H. 366 korekturní obtah klavírního výtahu. V New York Public Library byl digitalizován autograf ke skladbě Inkantace, H celkové zajištění - Jitka Zichová 3. PROPAGACE DÍLA BM: PŘEDNÁŠKY, KONZULTACE PŘEDNÁŠKY přednáška pro studenty Ústavu pro hudební vědu Masarykovy univerzity Brno (Aleš Březina) přednáška o Řeckých pašijích, Teatro Massimo di Palermo (Aleš Březina) přednáška pro studenty University of Pittsburgh, IBM (Aleš Březina) přednáška o aktuálních projektech IBM pro SBM, pobočka Zlín, (Aleš Březina) projekce dokumentu Drž rytmus a beseda o projektu Špalíček na Martinů Festtage Basel (Aleš Březina) ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ POŘADY (Aleš Březina) nález baletu Ruce, DBM 2011, Český rozhlas Praha diskusní pořad k výročí úmrtí BM Český rozhlas Praha DRAMATURGIE 2011 A 2012 (Aleš Březina) festival Dny Bohuslava Martinů (Aleš Březina) Ruce, PKF, Jakub Hrůša, 2011 Koncert pro kvartet a orchestr, Bennewitzovo kvarteto a ČF 2012 Čím lidé žijí (v jednání ČF, Jiří Bělohlávek, možný termín 2014) Intermezzo pro orchestr, ČF 2011 (přesunuto na 3/2012) kantáta Kytice koprodukční edukativní projekt festivalů České sny, Bergen a Granada 2014 (Aleš Březina) dramaturgická spolupráce v komisi MK ČR, připravující Rok české hudby

11 festival Martinů-Festtage Basel (Aleš Březina) SPOLUPRÁCE NA PŘÍPRAVĚ OPER (Aleš Březina) Tři přání - Les Trois souhaits opera Second Movement, Londýn Slzy nože Les Larmes de Couteau Centre Tchèque, Paříž Slzy nože Les Larmes de Couteau Long Beach Opera, Kalifornie, USA Juliette Grand Theatre de Geneve VÝSTAVY pomoc při přípravě katalogu k výstavě Zrzavý Martinů pro Centrum Bohuslava Martinů v Poličce (Zoja Seyčková) EXKURZE V KNIHOVNĚ IBM exkurze členů ediční rady, červen 2011 exkurze studentů hudební vědy Masarykovy univerzity v Brně, září 2011 PŘÍPRAVA propagačních materiálů příprava výroční zprávy za rok 2010 Lucie Berná příprava novoročenky Kateřina Brádková JEDNÁNÍ s nakladateli a archivy studium archivu firmy Leduc a jednání s Jeanem Leducem, Paříž Médiathèque Musicale Mahler studium autografů BM, Paříž Archiv Staatsbibliothek Berlin, autograf baletu Podivuhodný let, Berlín

12 Schott Mainz jednání Dr. Pfau, Krause a Sertl, průzkum výrobního archivu jednání s Boosey and Hawkes New York Archiv Curtis Institute, Philadephia Archiv Philadelphia Orchestra, Archiv University of Pennsylvania, Ormandy Collection, Philadelphia Martin Luther King Library, Hans Kindler Collection, Washington New York Public Library, studium nalezeného autografu Inkantací, Krassner, Kaufman, Kroll Q., Fuchs, NYC Archiv Manuella de Fally, Granada archiv DILIA, Beroun (Aleš Březina) VEDENÍ diplomové práce Petry Malachové o inscenacích oper Julietta a Řecké pašije na brněnských scénách, ÚHV Brno, odevzdána 12/2011 (Aleš Březina) 4. PUBLIKAČNÍ ČINNOST O BM CD Z DBM příprava a výroba CD z festivalu Dny Bohuslava Martinů 2009 vydavatel - Nadace Bohuslava Martinů, dramaturgie CD Aleš Březina (Ivana Tabak ) 3 čísla MARTINŮ REVUE (vychází 3x ročně, obsahuje informace o dění akcí BM ve světě i u nás a o aktivitách IMC, Nadace a Institutu BM, za rok 2011 vyšla čísla 1-3/2011, redaktorky Zoja Seyčková, Lucie Berná) vydavatel - International Martinů Circle PUBLIKOVANÉ TEXTY Knižní publikace: edice anglické verze knihy Iši Popelky Martinů s Letters Home, nové texty a revize poznámkového aparátu, příprava vydání pro Toccata Press London 2012 (Aleš Březina) faksimile Fantasie a Toccata, příprava vydání a komentář, Pražské jaro 4/2011 (limitované vydání pro laureáty klavírní soutěže Rudolfa Firkušného) (Aleš Březina) 12

13 To make a real theatre. The first version of the Greek Passion as the crown of Bohuslav Martinů s operatic oeuvre, program italské premiéry 1. verze Řeckých pašijí, Teatro Massimo di Palermo (Aleš Březina) Články v časopisech: Aleš Březina: Martinů Revisited 2009/2010, in Martinů Revue Vol. XI, No. 1 (January April 2011), str. 8-9 New Martinů Autographs in Paris, Martinů Revue Vol. XI, No. 1 (January April 2011), str. 17 Bohuslav Martinů Autographs from Alphonse Leduc in Paris, Martinů Revue Vol. XI, No. 2 (May August 2011), str. 8-9 Interview with Jakub Hrůša, the president of the IMC, Martinů Revue Vol. XI, No. 3 (September December 2011), str. 6-7 I have never written anything to Březina s Hands. A newly discovered Bohuslav Martinů ballet, Martinů Revue Vol. XI, No. 3 (September December 2011), str. 8-9 texty o Martinů v časopise Hudební rozhledy ( Ivana Tabak) Další články - Ivana Tabak: Concerto of Piano and Orchestra No. 4 Incantation - Discovery of the Autograph, Martinů Revue Vol. XI. No. 3 (September December 2011), str PŘÍPRAVA PUBLIKACE DĚLAT OPRAVDOVÉ DIVADLO heuristický výzkum, výběr textů, vytvoření konceptu, koordinace úkolů pro brigádníky (Aleš Březina) přepisy a korektury textů a libret, redaktorské práce (Kamila Šafratová, Tereza Seifertová), překladatelské práce (Lada Bosáková, David Beveridge) celkové zajištění: Aleš Březina 13

14 6. NOVÉ AUTOGRAFY ZÍSKÁVÁNÍ, POPIS, DIGITALIZACE, POPULARIZACE PRO MÉDIA Nálezy, zpracování a případně i získání nových autografů skladeb Bohuslava Martinů: Aleš Březina, Martin Ledvinka, Ivana Tabak, Marek Pechač, Jitka Zichová fragment autografní partitury Koncertu pro housle a orchestr č. 1 (14 s., Northwestern University Music Library) (Martin Ledvinka) Řecké pašije (3 s. skica), Symfonie č. 4 (1 s. skica), 3 dopisy BM - Boaz Piller - Northwestern University Music Library (Martin Ledvinka) 8 dopisů z pozůstalosti J. Löwenbacha (San Diego State University) (Martin Ledvinka) Čím lidé žijí, Ženitba, Symfonie č. 6, Sinfonia Concertante, Sinfonietta Giocosa, Trojhlasé písně (dyeline kopie, Boosey & Hawkes, Londýn) autografní partitura a party Koncertu pro klavír a orchestr č. 4 / Inkantace (New York Public Library of Performing Arts) (Ivana Tabak) obtahy partitury, obtahy partů, obtahy klavírního výtahu a sólo klavírní part Koncertu pro klavír a orchestr č. 5 (UE Archiv a Wienbibliothek Vídeň) blueprintová kopie Koncertu pro violoncello č. 2 z pozůstalosti Miloše Sádla ( Marek Pechač) část skici Sonaty da Camera od žáků Josefa Chuchra (Marek Pechač) nález rukopisných hlasů baletu Ruce , archiv ND Praha. Příprava vydání, revize hlasů, dokomponování chybějícího partu 1. fagotu, zajištění výroby partitury, oslovení interpretů a příprava premiéry v rámci DBM 2011 (Aleš Březina) nález průběhové skici baletu Paridův soud a dalších notových a textových autografů BM v Paul Sacher Stiftung v Basileji ( , ) (Aleš Březina) viz též bod 2 digitalizace 14

15 7. KNIHOVNA - INFORMACE A SERVIS BADATELŮM PROJEKTY KNIHOVNY Korespondence BM je k dispozici online na adrese většina korespondence nacházející se v IBM je již zpracovaná - cca 4400 dopisů (Martin Ledvinka, Kateřina Brádková) Monitoring tisku přístup do internetového archivu českého denního tisku společnosti Anopress, je možné si vyhledat jakýkoli článek z denního tisku od roku 1996 až do dnešního dne průběžné stahování článků o Martinů (Karolína Kočová, Nikol Kraftová, Zoja Seyčková, Veronika Váchová) Přepis VHS na DVD probíhá postupná digitalizace VHS kazet z fondu knihovny (Martin Ledvinka) Katalogizace CD (Zoja Seyčková) Katalogizace článků z časopisů pokračuje podrobné zpracování (s anotacemi) článků a studií z časopisů a novin do knihovnické databáze KPWin SQL celkem je již zpracováno více než 3500 článků z časopisů včetně recenzí z dobového tisku (Kateřina Nová, Veronika Váchová, Karolína Kočová) bylo staženo a je postupně zpracováváno do KPWin cca 1000 článků z databáze newspaperarchive.com historické články z amerického tisku (Vojtěch Podroužek) Nákup a katalogizace CD a knih probíhá průběžně katalogizace nových přírůstků, v současné době je zpracováno již přes 1330 zvukových dokumentů CD, 280 vysokoškolských prací o B. Martinů, 1800 knih včetně encyklopedií, 180 audiovizuálních dokumentů (Zoja Seyčková) On-line katalog děl BM na internetových stránkách průběžná aktualizace (Marek Pechač) 15

16 Změny signatur a uspořádání kopií notových pramenů (Marek Pechač) Zpracování historických programů skenování, zpracování v KPWin, získání historických programů z Carnegie Hall a dalších institucí (Marek Pechač) celkové zajištění: Kateřina Brádková, Zoja Seyčková INFORMAČNÍ SERVIS PRO VEŘEJNOST poskytování materiálů v knihovně, vyhledávání článků a nahrávek, správa online katalogu, aktualizace katalogu knihovny (Zoja Seyčková) informační servis pro zájemce o dílo BM odpovídání na telefonické, ové i písemné dotazy, zasílání materiálů celkové zajištění: Kateřina Brádková, Zoja Seyčková, Ivana Tabak, Jitka Zichová viz též soupis badatelů a interpretů v návštěvní knize knihovny celkové zajištění: Zoja Seyčková 8. SPOLUPRÁCE NA DRAMATURGII A PROPAGACI DNŮ BOHUSLAVA MARTINŮ 2011, 2012, 2013 příprava dramaturgie DBM 2012, 2013 (Aleš Březina) propagace Dnů Martinů v Martinů Revue a časopisu The Best Woman - inzeráty (Zoja Seyčková) 16

17 9. SPRÁVA WEBOVÝCH STRÁNEK SPRÁVA WEBOVÝCH STRÁNEK - INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ PORTÁL O ŽIVOTĚ A DÍLE BOHUSLAVA MARTINŮ (REDAKČNÍ SYSTÉM) nové nahrávky Martinů hudby na CD, koncerty a další aktuality na jednotlivé měsíce, obálky a obsahy Martinů Revue , Martinů Revisited aktuality upoutávky na opery, koncerty apod upoutávka na Dny Bohuslava Martinů 2011, festival v Basileji soutěž NBM vyhlášení, výsledky ve spolupráci s paní Kábelovou nadace menší úpravy textů společnost BM aktuální akce vystavení výroční zprávy Institutu za rok 2010 IMC úpravy textů celkové zajištění: Zoja Seyčková 17

18 Instituce a organizace, se kterými Institut Bohuslava Martinů v roce 2011 spolupracoval (pátrání po rukopisech, tvorba programových brožur, informační servis, Souborné vydání děl Bohuslava Martinů) SPOLEČNOSTI MARTINŮ Nadace Bohuslava Martinů International Martinů Circle Společnost Bohuslava Martinů Schweizerische Martinů Gesellschaft ARCHIVY, MUZEA, KNIHOVNY, KONCERTNÍ DOMY Archiv Českého rozhlasu v Praze a Brně České muzeum hudby Library of Congress in Washington Moravské zemské muzeum v Brně The New York Public Library Centrum Bohuslava Martinů v Poličce Paul Sacher Stiftung, Basel Northwestern University Music Library San Diego State University UE Archiv a Wienbibliothek Vídeň NAKLADATELSTVÍ Bärenreiter-Verlag, Kassel Boosey&Hawkes Dilia, Praha Editio Bärenreiter Praha Éditions Max Eschig, Paris Panton International Praha Universal Edition, Wien Alphonse Leduc, Paris BADATELSKÁ CENTRA Hindemith-Institut, Frankfurth Institut für Musikwissenschaft, Universität Zürich Ústav hudební vědy, FF UK Praha Divadelní ústav, Praha 18

19 SPOLUPRÁCE S MÉDII Český rozhlas Harmonie Martinů Revue Hudební rozhledy PODĚKOVÁNÍ Nadace Bohuslava Martinů Ministerstvo kultury ČR (Dita Hradecká) Grantová agentura ČR Regionální poradenské a informační centrum, Pardubice (Jiří Černík) Bärenreiter-Verlag, Kassel (Annette Thein, Wolfgang Thein, Patrick Kast) Divadelní ústav (Lenka Dohnalová) Bärenreiter Praha (Jonáš Hájek, Lukáš Pták, Miroslav Srnka) Spolupracovníci v médiích (ČRo Jindřich Bálek, Jana Vašatová, Stanislava Střelcová) International Martinů Circle (Jana Maryšková Honzíková, Robert Simon, Gregory Terian) Ústav hudební vědy FF UK (Jarmila Gabrielová, Milena Čížková) Advokátní kancelář Barbary Červenkové Digitalizační studium AV ČR Jenštejn Česká filharmonie (Václav Riedlbauch, Pavlína Landová) 19

20 Badatelé a návštěvníci Institutu Bohuslava Martinů v roce 2011 Vlasta Benetková-Reittererová Eva Blažíčková Barbora Boučková Sharon Choa Mike Crump Dorota Dabrowska Jonathan Daly Lenka Dombaiová Denis Dumoulin Nicolas Derny Igor Firkušný Veronique Firkušný Clemens Harasim Lucie Harasim Karla Hartl Anna Hlavenková Daniel Holý Sonja Jelínková Gabriela Jonté Ivo Kahánek Daniela Kotasová Petr Kužel Patrick Lambert Marie Lápková Eva Mikulášková Jiří Nekvasil Věroslav Němec Pavel Petráněk Ivana Rentsch Valentina Shuklina Jiří Sejkora Mark Todd Markéta Vejvodová Helena Voldánová Paul Wingfield Josef Zadina Zdeňková V roce 2011 navštívilo Institut Bohuslava Martinů cca 37 badatelů, z toho někteří opakovaně. 20

21 Ohlasy veřejnosti 21

22 Přeji vám krásný den, po nějaké době se opět ozývám. Díky materiálům od vás jsem mohla napsat absolventskou práci do školy, která je již odevzdána, takže vám ještě jednou moc děkuji. Slíbila jsem vám, že potom, co ji napíšu, vám ji zašlu, pokud o ni tedy máte stále zájem :) Zdraví Lenka Dombaiová (Lenka Dombaiová, ) paní seyčková, děkuju nastotisíckrát, tomu teda říkám promptní jednání a péče!!!! vidíte, já jsem ani netušil, že existují tři verze, ještě jsem se neponořil do studia geneze tohoto díla... ale asi to bude opravdu ta třetí. bude to 17.února 2012, filharmonie hradec králové, jan zemen-violoncello. lichtenštejnský palác, sál martinů, 19:30. přeju krásný den! michal hájek (Michal Hájek, ) Pres weekend jsem si s velkem zajmem precetla posledni cislo Martinu Revue! Je to vzdycky radost a pouceni. Gratuluji! (Veronique Firkusny) Dear Mrs Seyčková, Before leaving Prague, let me express again my thanks for the time you dedicated to me and for your kind help in my researches. The informations I've picked yesterday in your library are of great interest for me. With my best wishes and greetings prof. Denis Dumoulin (Denis Dumoulin, ) <http://www.facebook.com/richard.hallas> *Richard Hallas <http://www.facebook.com/richard.hallas>* BMI is one of the most active and best composer societies - about my favourite composer! There's a really excellent, professionally produced newsletter/magazine and a pro-quality annual CD available only to members. All top quality for a very reasonable membership fee. Terrific! (Richard Hallas,) 22

23 Statistiky návštěvnosti internetových stránek Led Úno Bře Dub Kvě Čvn Čvc Srp Zář Říj Lis Pro Měsíc Unikátní návštěvníci Návštěvy Stránky Hity Přenesená data Led GB Úno GB Bře GB Dub GB Kvě GB Čvn GB Čvc GB Srp GB Zář GB Říj GB Lis GB Pro GB Celkem GB 23

24 Finanční zpráva Přijaté dotace Poskytovatel Částka v Kč Účel Nadace Bohuslava Martinů muzikologický výzkum, propagace díla BM Grantová agentura ČR souborné vydání díla BM Ministerstvo kultury ČR příprava publikace Dělat opravdové divadlo Ministerstvo kultury ČR dokumentační činnost Celkem

25 PŘÍLOHA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY I. OBECNÉ INFORMACE Popis účetní jednotky Název organizace: Institut Bohuslava Martinů, o.p.s Sídlo organizace: Bořanovická 1779/14, Praha 8 Identifikační číslo: Právní forma: obecně prospěšná společnost Registrace: Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 401 Datum vzniku: 1. ledna 2006 Poslání organizace: Zpřístupňování a zprostředkování kulturních hodnot v oblasti hudební kultury, zejména informací o životě a díle Bohuslava Martinů. Podpora aktivit směřujících k propagaci a šíření díla Bohuslava Martinů co nejširšímu spektru posluchačů. Dokumentační činnost týkající se života a díla Bohuslava Martinů. Muzikologický výzkum života a díla Bohuslava Martinů. Vzdělávání v oblasti působnosti společnosti. Zřizovatel Právnická osoba / fyzická osoba Sídlo, IČ Nadace Bohuslava Martinů Bořanovická 1779/14, Praha 8, Statutární orgán Příjmení Jméno Funkce Od data Mgr. Březina Aleš ředitel

26 Členové správní rady ke dni Příjmení Jméno Funkce Od data Mgr. Klein Lucie předseda správní rady Ing. Pešková Eva člen správní rady Petrášková Zuzana člen správní rady Členové dozorčího orgánu ke dni Příjmení Jméno Funkce Od data Ryantová Irena předseda dozorčí rady Lambert Roderick člen dozorčí rady Würtherlová Markéta člen dozorčí rady Změny v běžném účetním období zapisované do příslušné evidence V roce 2011 byl do rejstříku obecně prospěšných společností zapsán jako statutární orgán ředitel společnosti Mgr. Aleš Březina. 26

27 Organizační struktura ke dni správní rada dozorčí rada ředitel Institutu zaměstnanci V běžném účetním období se neuskutečnily žádné změny organizační struktury. Společnost nemá obchodní podíl v žádné organizaci, ani není zakladatelem žádné organizace. Průměrný počet zaměstnanců a výše osobních nákladů ke dni Zaměstnanci Běžné období Minulé období průměrný počet z toho řídících pracovníků 1 1 osobní náklady z toho řídících pracovníků Odměny členů statutárních a dozorčích orgánů ke dni Členové správní a dozorčí rady neobdrželi v průběhu účetního období žádné odměny, nebyly jim poskytnuty žádné půjčky, úvěry, záruky nebo jiná podobná plnění. Členové správní a dozorčí rady ani jejich rodinní příslušníci nejsou účastni v osobách, s nimiž společnost uzavřela obchodní smlouvy. 27

28 II. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ V BĚŽNÉM OBDOBÍ Účetní období kalendářní rok Software používaný pro zpracování účetnictví Helios Red od společnosti Asseco Solutions, a.s. Místo úschovy účetních záznamů u společnosti RPIC Pce s.r.o., Nová 306, Pardubice Obecně uznávané účetní zásady Účetnictví bylo zpracováno při použití následujících obecných účetních zásad: zásada věrného zobrazení skutečnosti, předpoklad trvání účetní jednotky v dohledné budoucnosti, zásada periodicity, nezávislosti účetních období, vymezení okamžiku realizace (akruální princip), vymezení účetní jednotky, zákazu kompenzace, stálosti metod, oceňování v historických cenách, opatrnosti, bilanční kontinuity, oceňování peněžní jednotkou, srozumitelnosti informací, přednosti obsahu před formou, objektivity účetních informací, zásada významnosti V průběhu účetního období byly dodrženy všechny účetní zásady, žádné nebyly změněny. Nedošlo rovněž k žádným změnám v účtování, postupech odpisování a vykazování proti minulému účetnímu období. Způsoby ocenění majetku a závazků při pořízení Pořizovací cenou Nakupovaný nehmotný majetek Jmenovitou hodnotou Peněžní prostředky a ceniny Pohledávky a závazky při vzniku Vlastními náklady Reprodukční pořizovací cenou nebyl důvod pro použití Stanovení odpisových plánů pro dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a použité odpisové metody Dlouhodobý majetek Způsob a metoda odpisování Software do 60 tis. Kč 100 % v roce pořízení, nad 60 tis. Kč rovnoměrně po dobu 36 měsíců K dlouhodobému majetku nebyly vytvořeny žádné opravné položky. 28

29 Žádný majetek nebyl k přeceněn na reálnou cenu, Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu k okamžiku uskutečnění účetního případu Druh majetku Zvolený kurs Platnost od Pohledávky denní kurs ČNB Závazky denní kurs ČNB Přepočet aktiv a závazků k rozvahovému dni kursem ČNB Při přepočtu faktury vydané v cizí měně byl na českou měnu použit aktuální kurz vyhlášený ČNB. 29

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. INSTITUT BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Bohuslav Martinů, Paříž, 1932

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. INSTITUT BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Bohuslav Martinů, Paříž, 1932 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INSTITUT BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Bohuslav Martinů, Paříž, 1932 Obsah BOHUSLAV MARTINŮ (1890-1959)... 3 ČLENOVÉ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY V ROCE 2013... 4 ZAMĚSTNANCI INSTITUTU BOHUSLAVA

Více

výroční zpráva 2009 nadace české architektury

výroční zpráva 2009 nadace české architektury 1 výroční zpráva 2009 nadace české architektury Posláním Nadace české architektury je prezentace české architektury jako nedílné součásti současného umění. Pomocí grantů, které nadace každoročně uděluje,

Více

O Nadaci / Poslání seznamovat veřejnost s moderním výtvarným uměním správa kulturní památky Sovovy Mlýny

O Nadaci / Poslání seznamovat veřejnost s moderním výtvarným uměním správa kulturní památky Sovovy Mlýny Museum Kampa Nadace Jana a Medy Mládkových Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH 1. O Nadaci / Poslání 3 2. Informace o Nadaci... 3 3. Činnost Nadace v roce 2007. 4 a. Provozní záležitosti Nadace.. 4 b. Werichova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov I. OBSAH I. OBSAH... 2 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:... 3 III. ÚVOD... 3 IV. SCHŮZE SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY... 4 V. MAJETEK NADACE K 31. 12. 2007...

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY ZA ROK 2012 ISBN 978-80-87261-80-4 2 OBSAH: I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI. 4 1. Zpracovatel Národní ústav lidové kultury 2. Zřizovatel, způsob zřízení

Více

Zpráva o činnosti Institutu Terezínské iniciativy, o.p.s., a výsledcích hospodaření za rok 2008

Zpráva o činnosti Institutu Terezínské iniciativy, o.p.s., a výsledcích hospodaření za rok 2008 Zpráva o činnosti Institutu Terezínské iniciativy, o.p.s., a výsledcích hospodaření za rok 2008 V roce 2008 uplynulo patnáct let od založení Nadace Terezínská iniciativa a deset let od doby, kdy tato nadace

Více

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 09 Obsah 09 Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Zasedání Správní rady v roce 2010 ve složení (zleva): Ing. Miroslav Weis, Bc. Radek Vonka, Ing. Vladislav Raška,

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2012 Obsah Obsah... 2 Úvod... 4 1. Údaje o společnosti... 5 1.1. Kontaktní a identifikační data... 5 1.2. Struktura společnosti... 5 1.3. Informace

Více

Výroční zpráva. Mělnické. kulturní. centrum o.p.s.

Výroční zpráva. Mělnické. kulturní. centrum o.p.s. Výroční zpráva 212 Mělnické kulturní centrum o.p.s. Obsah Úvodní slovo O společnosti Poslání a cíle Základní informace Lidé ve společnosti Řídící orgány Zaměstnanci Dobrovolníci Prezentace společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 201. www.ceskesvycarsko.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 201. www.ceskesvycarsko.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 201 www.ceskesvycarsko.cz O bsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Aktivity v roce 2010 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví...

Více

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz 2 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, rok 2011 byl pro Infocentrum města Karlovy Vary, obecně prospěšnou

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Institut Terezínské iniciativy obecně prospěšná společnost Jáchymova 63/3 110 00 Praha 1

Výroční zpráva za rok 2013. Institut Terezínské iniciativy obecně prospěšná společnost Jáchymova 63/3 110 00 Praha 1 Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Institut Terezínské iniciativy obecně prospěšná společnost Jáchymova 63/3 110 00 Praha 1 Výroční zpráva za rok 2013 20 let od založení Nadace Terezínská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

2 www.karlovyvary.cz

2 www.karlovyvary.cz v+++ 2 www.karlovyvary.cz Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Řídící orgány... 5 Poslání... 6 Činnost v roce 2012... 8 Činnost poboček... 8 Webové portály... 10 Nové logo... 11 Marketingové aktivity...

Více

Jablonec nad Nisou Květen 2014 OBSAH

Jablonec nad Nisou Květen 2014 OBSAH 1 2 Jablonec nad Nisou Květen 2014 OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO.. 3 II. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 4 III. VZNIK SPOLEČNOSTI A PŘEHLED ČINNOSTI... 5 IV. SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ.. 6 V. ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 OBSAH Významné události v knihovně v průběhu roku 2014 4 Identifikační údaje 5 Zřizovatel 6 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 7 I.Sekce

Více

Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost CES VŠEM 4. Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2013 5.

Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost CES VŠEM 4. Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2013 5. Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost CES VŠEM 4. Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2013 5. Závěr 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OPS SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA OPS SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OPS SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Obecně prospěšná společnost Sirius,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2008

Nadace Educa Výroční zpráva 2008 Nadace Educa Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2008 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa 6 Projekty Nadace Educa 8 Přijaté dary a poskytnuté příspěvky 10 Finanční

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 červen 2013 Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 Stodůlky Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

Výroční zpráva. Galerie města Plzně, o.p.s.

Výroční zpráva. Galerie města Plzně, o.p.s. Výroční zpráva Galerie města Plzně, o.p.s. 2012 Obsah: 1) Údaje o organizaci 2) Úvodní zpráva 3) Přehled výstavní činnosti v roce 2012 4) Publikační činnost - katalogy k výstavám 5) Doprovodné pořady a

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. červen 2014. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 Stodůlky

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. červen 2014. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 Stodůlky CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 červen 2014 Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 Stodůlky Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

Výroční zpráva 2012. Praha česká republika

Výroční zpráva 2012. Praha česká republika Výroční zpráva 2012 Praha česká republika Poslání Nadace Posláním Nadace je všestranná podpora a rozvoj ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu. Podpořenými projekty se snažíme stimulovat a podporovat

Více

OBSAH. 3. strana obálky. Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. 2004

OBSAH. 3. strana obálky. Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH Vážení přátelé 1 Mapa působení 1992 2004 2 SOS Povodně 4 Čečensko a Ingušsko 5 Afghánistán 6 Irák Írán 7 Arménie Etiopie Namibie 8 Kosovo Rumunsko Slovensko Srbsko 9 Jeden svět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 - SLADOVNA PÍSEK o.p.s. (dle Zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., platné verzi pro rok 2010)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 - SLADOVNA PÍSEK o.p.s. (dle Zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., platné verzi pro rok 2010) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 - SLADOVNA PÍSEK o.p.s. (dle Zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., platné verzi pro rok 2010) 1. PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM ROCE 2010 S

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obsah: ÚVOD...4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE:...4 ZPŮSOB ZŘÍZENÍ...4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A HLAVNÍ ČINNOSTI NFA...5 HLAVNÍ ČINNOSTI DLE ZŘIZOVACÍ LISTINY:... 5 ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE...6

Více