VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INSTITUT BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Bohuslav Martinů se psy. Francie, Nice, 1959

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INSTITUT BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Bohuslav Martinů se psy. Francie, Nice, 1959"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INSTITUT BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Bohuslav Martinů se psy. Francie, Nice, 1959

2 OBSAH BOHUSLAV MARTINŮ 3 INSTITUT BOHUSLAVA MARTINŮ charakteristika organizace 4 ČLENOVÉ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY V ROCE ZAMĚSTNANCI INSTITUTU B. MARTINŮ a ostatní spolupracovníci v roce AKTIVITY A PROJEKTY ROKU Příprava souborného kritického vydání děl B. Martinů 7 2. Digitalizace pramenů B. Martinů 9 3. Propagace díla B. Martinů přednášky, konzultace Publikační činnost o B. Martinů Příprava publikace Dělat opravdové divadlo Nové autografy získávání, popis, digitalizace, popularizace pro média Knihovna informace a servis badatelům Spolupráce na dramaturgii a propagaci Dnů B. Martinů 2011, 2012, Správa webových stránek 17 INSTITUCE A ORGANIZACE, se kterými Institut B. Martinů v roce 2011 spolupracoval 18 SEZNAM BADATELŮ a návštěvníků Institutu B. Martinů v roce OHLASY VEŘEJNOSTI 21 STATISTIKY NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETOVÝCH STRÁNEK 23 FINANČNÍ ZPRÁVA 24 2

3 Bohuslav Martinů ( ) patří spolu s Bedřichem Smetanou, Antonínem Dvořákem a Leošem Janáčkem k nejslavnějším českým skladatelům a je také považován za jednoho z nejvýznamnějších skladatelů 20. století. Martinů za svůj život vytvořil přes čtyři sta skladeb nejrůznějších druhů a žánrů - symfonie, opery, kantáty, oratorium, balety, komorní díla a koncertantní díla, filmovou a scénickou hudbu. Je autorem šestnácti oper, patnácti baletů, okolo třiceti koncertantních děl, téměř stovky komorních děl sahajících od duet až k nonetům. Vokálně instrumentálních skladeb Martinů složil sto šestnáct, z toho tři melodramy a jedno oratorium. Z orchestrálních děl jmenujme šest symfonií a dalších téměř padesát kompozic pro velký a komorní orchestr. Skládání bylo pro Bohuslava Martinů hlavní náplní jeho života a s výjimkou několika let, kdy působil jako učitel skladby, také jediným zdrojem obživy. Tím lze vysvětlit tuto neobvykle vysokou kompoziční produkci. Mimořádnou činorodost skladatele také dokládá obrovský počet zachované korespondence, kterou Martinů během svého života vedl s významnými dirigenty a interprety, zástupci nakladatelství, přáteli a samozřejmě s rodinou v Poličce a přáteli v tehdejším Československu. Rodištěm Bohuslava Martinů byla Polička na Vysočině. Zde se narodil 8. prosince V tu dobu žila rodina Martinů ve skromné světničce na věži kostela sv. Jakuba, kam se celá rodina přestěhovala, když se otec Bohuslava stal pověžným. Martinů se z věže odstěhovali v roce 1902, když Bohuslavovi bylo dvanáct let. V roce 1906 nastoupil jako nadějný mladý talent na Pražskou konzervatoř do houslové třídy. Po čtyřech letech byl ale vyloučen pro nedbalost. V Praze zůstal a stal se členem České filharmonie jako hráč ve skupině druhých houslí pod vedením vynikajícího dirigenta Václava Talicha. Od roku 1923 pobýval v Paříži, kde byl jeho učitelem skladby Albert Roussel, jehož symfonické skladby Martinů znal z repertoáru filharmonie a jež ho zcela uchvátily. V Paříži působil od roku 1923 do 1940, kdy musel spolu s manželkou Charlotte uprchnout před nacisty přes Portugalsko do zámoří. V letech žil v USA, kde kromě skládání též vyučoval skladbu na různých vysokých hudebních školách, univerzitách a mistrovských kurzech. Získal zde obrovské renomé jako jeden z nejvýznamnějších skladatelů své doby. Po druhé světové válce se opět začal vracet do Evropy. Od roku 1953 až do své smrti v roce 1959 pobýval střídavě ve Francii, Itálii a Švýcarsku. Posledních dvacet let života žil v zahraničí, v roce 1952 přijal americké občanství a do vlasti se již nikdy nevrátil. 3

4 Institut Bohuslava Martinů, o.p.s. Institut Bohuslava Martinů byl založen v roce 1995 a roku 2006 byl transformován na obecně prospěšnou společnost (Institut Bohuslava Martinů, o.p.s.). Cílem organizace je poskytnout zájemcům o dílo Bohuslava Martinů kompletní informace o skladatelově díle a o životě. Interpretům a badatelům nabízí knihovna tištěné notové materiály skladeb Bohuslava Martinů, dále kopie autografů skladeb, nahrávky na kompaktních discích a staré archivní zvukové snímky, originály resp. kopie rukopisů z veřejných institucí a rovněž od soukromých vlastníků. Usilujeme o získávání sekundárních pramenných materiálů, jako jsou např. programy z koncertů a operních představení a korespondenci s významnými osobnostmi. V neposlední řadě pořizuje Institut pro svou knihovnu publikace, periodika i časopisecké studie. Institut realizuje již několik let mnoho významných projektů, jako např. digitální archiv tvorby Bohuslava Martinů a webové stránky Bohuslava Martinů. V letech 2009 a 2010 se Institut podílel na úspěšném mezinárodním projektu Martinů Revisited. Nejvýznamnější je v současnosti příprava a realizace Souborného vydání děl Bohuslava Martinů. Cílem projektu je profesionální vydání partitur všech Martinů skladeb na základě studia všech dostupných pramenů. Příprava vydání zahrnuje zpracování rukopisů partitur, korespondence a ostatních dokumentů. Přípravou vědecké edice jednotlivých skladeb jsou pověřeni editoři interní z Institutu B. Martinů a editoři externí, převážně ze zahraničí. Exkluzivní smlouva na tento rozsáhlý ediční projekt byla podepsána v roce 2007 s německým nakladatelstvím Bärenreiter-Verlag, Kassel. 4

5 Členové správní a dozorčí rady v roce 2011 Správní rada: Předseda: Mgr. Lucie Klein - právnička PhDr. Zuzana Petrášková vedoucí hudebního oddělení, Národní knihovna, Praha Ing. Eva Pešková finanční poradenství, zpracování účetnictví Dozorčí rada: Předseda: Irena Ryantová administrativní pracovnice, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.; spolupracuje s Českou arteterapeutickou asociací Roderick Lambert Head of Human Resources Department, Komerční pojišťovna Praha Ing. Markéta Würtherlová Fokus Praha, o.s., služby a péče o lidi s duševní nemocí Zaměstnanci Institutu B. Martinů a ostatní spolupracovníci v roce 2011 muzikologové: Mgr. Aleš Březina, ředitel Mgr. Kateřina Brádková Mgr. Sandra Srnková Bergmannová, Ph.D. Bc. Martin Ledvinka Mgr. Marek Pechač Mgr. Ivana Tabak Mgr. Jitka Zichová informační specialistka a vedoucí knihovny: Mgr. Zoja Seyčková, zástupkyně ředitele administrativní pracovnice: Romana Pohořalá 5

6 brigádníci za rok 2011: Justin Krawitz Mgr. Kateřina Nová Mgr. Tereza Seifertová Kamila Šafratová Karolína Kočová Nikol Kraftová Vojtěch Podroužek Mgr. Jiří Malaník Veronika Váchová další spolupracovníci za rok 2011: MgA. Tereza Cerhová David Cígler správce počítačové sítě: Ing. Ctirad Feřtr 6

7 Aktivity a projekty Institutu Bohuslava Martinů, o.p.s. v období leden prosinec příprava souborného vydání 2. digitalizace 3. propagace díla BM a vzdělávací činnost: přednášky, konzultace, exkurze 4. publikační činnost o BM 5. příprava publikace Dělat opravdové divadlo 6. nové autografy získávání, popis, digitalizace, popularizace pro média 7. knihovna informace a servis badatelům 8. spolupráce na dramaturgii a propagaci Dnů Bohuslava Martinů 2011, 2012, správa webových stránek 10. správa počítačové sítě 11. reorganizace IBM 1. PŘÍPRAVA SOUBORNÉHO KRITICKÉHO VYDÁNÍ DĚL BOHUSLAVA MARTINŮ OSMÉ SETKÁNÍ EDIČNÍ RADY /18. A 19. ČERVEN 2011/ korespondence s účastníky: zvací dopisy, dojednání vhodného termínu setkání, rezervace ubytování tvorba harmonogramu a jeho rozeslání účastníkům příprava podkladů pro diskusi v Čj, Nj a Aj, tvorba zápisu ze setkání vyúčtování výdajů, vyplacení nákladů účastníkům atd. celkové zajištění Sandra Bergmannová a Kateřina Brádková vedení ediční rady BMCE - Aleš Březina 7

8 PŘÍPRAVA KRITICKÉ EDICE příprava podkladů pro svazky externích a interních editorů /sběr a zpracování pramenů relevantních pro edici, zpracování, výběr a překlad korespondence ke skladbám/ Paul Wingfield Polní mše + Svatební košile, Christopher Hogwood Sinfonia Concertante + Koncert pro sm. kvarteto a orchestr, Vít Zouhar Komorní kantáty, Peter Ackerman Mirandolina (Martin Ledvinka) Paul Silverthorne Rhapsody Concerto, Clemens Harasim Smyčcové kvartety č. 4 7, Ivana Rentsch Tři Přání, Arne Stollberg Fresky + Paraboly, H.367, Podklady pro interní editory A. Březina, S. Bergmannová, J. Zichová, I. Tabak (Marek Pechač) ediční práce na svazcích edice Aleš Březina - Epos o Gilgamešovi vytváření textů Sandra Bergmannová Concerto da camera pro housle a orchestr Jitka Zichová Sextety Nonety Ivana Tabak Klavírní koncert č. 4 a 5 redakce editorského manuskriptu svazku č. 2 Symfonie č. 4 (Jitka Zichová) aktualizace Guidelines, vytvoření Instructions pro editory a dalších pomocných textů, korektury materiálů od editorů (Sandra Bergmannová, Jitka Zichová) zápisy z interních edičních porad Institutu BM (Jitka Zichová) 8

9 KOORDINACE KRITICKÉ EDICE komunikace s ediční radou výstupy ze zasedání, informování Ediční rady o práci jednotlivých editorů a o celkové ediční problematice plánování zasedání 8. ediční rady 2011 a 9. ediční rady 2012, pravidelné zasílání nových podkladů a výsledků průběžné práce na projektu Sandra Bergmannová vytváření a modifikování externích smluv IBM s editory, zajištění včasných plateb komunikace s externími editory ohledně materiálů pro ediční práci, jednotlivých problémů konkrétních skladeb, měsíčních zpráv o průběhu jednotlivých edičních prací atd. pravidelná komunikace s nakladatelstvím Bärenreiter Verlag Kassel ohledně organizace kritické edice a dalších specifikací ediční práce Sandra Bergmannová jednání s dalšími nakladateli (Leduc a Eschig, Boosey, UE Wien, Schott) (Aleš Březina) administrace a čerpání grantových prostředků na Souborné vydání přidělených GAČR odevzdání dílčí zprávy za rok 2010, smlouvy se spoluřešiteli, agenda spojená s projektem v roce 2011 atd. Lucie Berná, Sandra Bergmanová, Kateřina Brádková vypracování a podání žádosti o grant na získání finančních prostředků na vědeckou redakci u MKČR celkové zajištění - Sandra Bergmannová 2. DIGITALIZACE PRAMENŮ BM SOUPIS ZDIGITALIZOVANÝCH PRAMENŮ ZA ROK 2011: V digitalizačním pracovišti Akademie věd Jenštejn byly digitalizovány autografy zapůjčené z Centra Bohuslava Martinů v Poličce: Sinfonietta La Jolla, H. 328, autografní partitura, Concerto da camera, H. 285, autografní klavírní výtah, Koncert pro housle a orchestr č. 2, H. 293, autografní partitura, kopie a kopie partů, dále pak autografy zapůjčené z vydavatelství Bärenreiter Kassel: Mirandolina, H. 346, opis klavírního výtahu a Alexander bis, H. 225, autografní klavírní výtah.ve vídeňské Wienbibliothek byly digitalizovány 9

10 prameny ke skladbě Les Fresques de Piero della Francesca, H. 352., Koncert pro klavír č. 5, H. 366 korekturní obtah klavírního výtahu. V New York Public Library byl digitalizován autograf ke skladbě Inkantace, H celkové zajištění - Jitka Zichová 3. PROPAGACE DÍLA BM: PŘEDNÁŠKY, KONZULTACE PŘEDNÁŠKY přednáška pro studenty Ústavu pro hudební vědu Masarykovy univerzity Brno (Aleš Březina) přednáška o Řeckých pašijích, Teatro Massimo di Palermo (Aleš Březina) přednáška pro studenty University of Pittsburgh, IBM (Aleš Březina) přednáška o aktuálních projektech IBM pro SBM, pobočka Zlín, (Aleš Březina) projekce dokumentu Drž rytmus a beseda o projektu Špalíček na Martinů Festtage Basel (Aleš Březina) ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ POŘADY (Aleš Březina) nález baletu Ruce, DBM 2011, Český rozhlas Praha diskusní pořad k výročí úmrtí BM Český rozhlas Praha DRAMATURGIE 2011 A 2012 (Aleš Březina) festival Dny Bohuslava Martinů (Aleš Březina) Ruce, PKF, Jakub Hrůša, 2011 Koncert pro kvartet a orchestr, Bennewitzovo kvarteto a ČF 2012 Čím lidé žijí (v jednání ČF, Jiří Bělohlávek, možný termín 2014) Intermezzo pro orchestr, ČF 2011 (přesunuto na 3/2012) kantáta Kytice koprodukční edukativní projekt festivalů České sny, Bergen a Granada 2014 (Aleš Březina) dramaturgická spolupráce v komisi MK ČR, připravující Rok české hudby

11 festival Martinů-Festtage Basel (Aleš Březina) SPOLUPRÁCE NA PŘÍPRAVĚ OPER (Aleš Březina) Tři přání - Les Trois souhaits opera Second Movement, Londýn Slzy nože Les Larmes de Couteau Centre Tchèque, Paříž Slzy nože Les Larmes de Couteau Long Beach Opera, Kalifornie, USA Juliette Grand Theatre de Geneve VÝSTAVY pomoc při přípravě katalogu k výstavě Zrzavý Martinů pro Centrum Bohuslava Martinů v Poličce (Zoja Seyčková) EXKURZE V KNIHOVNĚ IBM exkurze členů ediční rady, červen 2011 exkurze studentů hudební vědy Masarykovy univerzity v Brně, září 2011 PŘÍPRAVA propagačních materiálů příprava výroční zprávy za rok 2010 Lucie Berná příprava novoročenky Kateřina Brádková JEDNÁNÍ s nakladateli a archivy studium archivu firmy Leduc a jednání s Jeanem Leducem, Paříž Médiathèque Musicale Mahler studium autografů BM, Paříž Archiv Staatsbibliothek Berlin, autograf baletu Podivuhodný let, Berlín

12 Schott Mainz jednání Dr. Pfau, Krause a Sertl, průzkum výrobního archivu jednání s Boosey and Hawkes New York Archiv Curtis Institute, Philadephia Archiv Philadelphia Orchestra, Archiv University of Pennsylvania, Ormandy Collection, Philadelphia Martin Luther King Library, Hans Kindler Collection, Washington New York Public Library, studium nalezeného autografu Inkantací, Krassner, Kaufman, Kroll Q., Fuchs, NYC Archiv Manuella de Fally, Granada archiv DILIA, Beroun (Aleš Březina) VEDENÍ diplomové práce Petry Malachové o inscenacích oper Julietta a Řecké pašije na brněnských scénách, ÚHV Brno, odevzdána 12/2011 (Aleš Březina) 4. PUBLIKAČNÍ ČINNOST O BM CD Z DBM příprava a výroba CD z festivalu Dny Bohuslava Martinů 2009 vydavatel - Nadace Bohuslava Martinů, dramaturgie CD Aleš Březina (Ivana Tabak ) 3 čísla MARTINŮ REVUE (vychází 3x ročně, obsahuje informace o dění akcí BM ve světě i u nás a o aktivitách IMC, Nadace a Institutu BM, za rok 2011 vyšla čísla 1-3/2011, redaktorky Zoja Seyčková, Lucie Berná) vydavatel - International Martinů Circle PUBLIKOVANÉ TEXTY Knižní publikace: edice anglické verze knihy Iši Popelky Martinů s Letters Home, nové texty a revize poznámkového aparátu, příprava vydání pro Toccata Press London 2012 (Aleš Březina) faksimile Fantasie a Toccata, příprava vydání a komentář, Pražské jaro 4/2011 (limitované vydání pro laureáty klavírní soutěže Rudolfa Firkušného) (Aleš Březina) 12

13 To make a real theatre. The first version of the Greek Passion as the crown of Bohuslav Martinů s operatic oeuvre, program italské premiéry 1. verze Řeckých pašijí, Teatro Massimo di Palermo (Aleš Březina) Články v časopisech: Aleš Březina: Martinů Revisited 2009/2010, in Martinů Revue Vol. XI, No. 1 (January April 2011), str. 8-9 New Martinů Autographs in Paris, Martinů Revue Vol. XI, No. 1 (January April 2011), str. 17 Bohuslav Martinů Autographs from Alphonse Leduc in Paris, Martinů Revue Vol. XI, No. 2 (May August 2011), str. 8-9 Interview with Jakub Hrůša, the president of the IMC, Martinů Revue Vol. XI, No. 3 (September December 2011), str. 6-7 I have never written anything to Březina s Hands. A newly discovered Bohuslav Martinů ballet, Martinů Revue Vol. XI, No. 3 (September December 2011), str. 8-9 texty o Martinů v časopise Hudební rozhledy ( Ivana Tabak) Další články - Ivana Tabak: Concerto of Piano and Orchestra No. 4 Incantation - Discovery of the Autograph, Martinů Revue Vol. XI. No. 3 (September December 2011), str PŘÍPRAVA PUBLIKACE DĚLAT OPRAVDOVÉ DIVADLO heuristický výzkum, výběr textů, vytvoření konceptu, koordinace úkolů pro brigádníky (Aleš Březina) přepisy a korektury textů a libret, redaktorské práce (Kamila Šafratová, Tereza Seifertová), překladatelské práce (Lada Bosáková, David Beveridge) celkové zajištění: Aleš Březina 13

14 6. NOVÉ AUTOGRAFY ZÍSKÁVÁNÍ, POPIS, DIGITALIZACE, POPULARIZACE PRO MÉDIA Nálezy, zpracování a případně i získání nových autografů skladeb Bohuslava Martinů: Aleš Březina, Martin Ledvinka, Ivana Tabak, Marek Pechač, Jitka Zichová fragment autografní partitury Koncertu pro housle a orchestr č. 1 (14 s., Northwestern University Music Library) (Martin Ledvinka) Řecké pašije (3 s. skica), Symfonie č. 4 (1 s. skica), 3 dopisy BM - Boaz Piller - Northwestern University Music Library (Martin Ledvinka) 8 dopisů z pozůstalosti J. Löwenbacha (San Diego State University) (Martin Ledvinka) Čím lidé žijí, Ženitba, Symfonie č. 6, Sinfonia Concertante, Sinfonietta Giocosa, Trojhlasé písně (dyeline kopie, Boosey & Hawkes, Londýn) autografní partitura a party Koncertu pro klavír a orchestr č. 4 / Inkantace (New York Public Library of Performing Arts) (Ivana Tabak) obtahy partitury, obtahy partů, obtahy klavírního výtahu a sólo klavírní part Koncertu pro klavír a orchestr č. 5 (UE Archiv a Wienbibliothek Vídeň) blueprintová kopie Koncertu pro violoncello č. 2 z pozůstalosti Miloše Sádla ( Marek Pechač) část skici Sonaty da Camera od žáků Josefa Chuchra (Marek Pechač) nález rukopisných hlasů baletu Ruce , archiv ND Praha. Příprava vydání, revize hlasů, dokomponování chybějícího partu 1. fagotu, zajištění výroby partitury, oslovení interpretů a příprava premiéry v rámci DBM 2011 (Aleš Březina) nález průběhové skici baletu Paridův soud a dalších notových a textových autografů BM v Paul Sacher Stiftung v Basileji ( , ) (Aleš Březina) viz též bod 2 digitalizace 14

15 7. KNIHOVNA - INFORMACE A SERVIS BADATELŮM PROJEKTY KNIHOVNY Korespondence BM je k dispozici online na adrese většina korespondence nacházející se v IBM je již zpracovaná - cca 4400 dopisů (Martin Ledvinka, Kateřina Brádková) Monitoring tisku přístup do internetového archivu českého denního tisku společnosti Anopress, je možné si vyhledat jakýkoli článek z denního tisku od roku 1996 až do dnešního dne průběžné stahování článků o Martinů (Karolína Kočová, Nikol Kraftová, Zoja Seyčková, Veronika Váchová) Přepis VHS na DVD probíhá postupná digitalizace VHS kazet z fondu knihovny (Martin Ledvinka) Katalogizace CD (Zoja Seyčková) Katalogizace článků z časopisů pokračuje podrobné zpracování (s anotacemi) článků a studií z časopisů a novin do knihovnické databáze KPWin SQL celkem je již zpracováno více než 3500 článků z časopisů včetně recenzí z dobového tisku (Kateřina Nová, Veronika Váchová, Karolína Kočová) bylo staženo a je postupně zpracováváno do KPWin cca 1000 článků z databáze newspaperarchive.com historické články z amerického tisku (Vojtěch Podroužek) Nákup a katalogizace CD a knih probíhá průběžně katalogizace nových přírůstků, v současné době je zpracováno již přes 1330 zvukových dokumentů CD, 280 vysokoškolských prací o B. Martinů, 1800 knih včetně encyklopedií, 180 audiovizuálních dokumentů (Zoja Seyčková) On-line katalog děl BM na internetových stránkách průběžná aktualizace (Marek Pechač) 15

16 Změny signatur a uspořádání kopií notových pramenů (Marek Pechač) Zpracování historických programů skenování, zpracování v KPWin, získání historických programů z Carnegie Hall a dalších institucí (Marek Pechač) celkové zajištění: Kateřina Brádková, Zoja Seyčková INFORMAČNÍ SERVIS PRO VEŘEJNOST poskytování materiálů v knihovně, vyhledávání článků a nahrávek, správa online katalogu, aktualizace katalogu knihovny (Zoja Seyčková) informační servis pro zájemce o dílo BM odpovídání na telefonické, ové i písemné dotazy, zasílání materiálů celkové zajištění: Kateřina Brádková, Zoja Seyčková, Ivana Tabak, Jitka Zichová viz též soupis badatelů a interpretů v návštěvní knize knihovny celkové zajištění: Zoja Seyčková 8. SPOLUPRÁCE NA DRAMATURGII A PROPAGACI DNŮ BOHUSLAVA MARTINŮ 2011, 2012, 2013 příprava dramaturgie DBM 2012, 2013 (Aleš Březina) propagace Dnů Martinů v Martinů Revue a časopisu The Best Woman - inzeráty (Zoja Seyčková) 16

17 9. SPRÁVA WEBOVÝCH STRÁNEK SPRÁVA WEBOVÝCH STRÁNEK - INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ PORTÁL O ŽIVOTĚ A DÍLE BOHUSLAVA MARTINŮ (REDAKČNÍ SYSTÉM) nové nahrávky Martinů hudby na CD, koncerty a další aktuality na jednotlivé měsíce, obálky a obsahy Martinů Revue , Martinů Revisited aktuality upoutávky na opery, koncerty apod upoutávka na Dny Bohuslava Martinů 2011, festival v Basileji soutěž NBM vyhlášení, výsledky ve spolupráci s paní Kábelovou nadace menší úpravy textů společnost BM aktuální akce vystavení výroční zprávy Institutu za rok 2010 IMC úpravy textů celkové zajištění: Zoja Seyčková 17

18 Instituce a organizace, se kterými Institut Bohuslava Martinů v roce 2011 spolupracoval (pátrání po rukopisech, tvorba programových brožur, informační servis, Souborné vydání děl Bohuslava Martinů) SPOLEČNOSTI MARTINŮ Nadace Bohuslava Martinů International Martinů Circle Společnost Bohuslava Martinů Schweizerische Martinů Gesellschaft ARCHIVY, MUZEA, KNIHOVNY, KONCERTNÍ DOMY Archiv Českého rozhlasu v Praze a Brně České muzeum hudby Library of Congress in Washington Moravské zemské muzeum v Brně The New York Public Library Centrum Bohuslava Martinů v Poličce Paul Sacher Stiftung, Basel Northwestern University Music Library San Diego State University UE Archiv a Wienbibliothek Vídeň NAKLADATELSTVÍ Bärenreiter-Verlag, Kassel Boosey&Hawkes Dilia, Praha Editio Bärenreiter Praha Éditions Max Eschig, Paris Panton International Praha Universal Edition, Wien Alphonse Leduc, Paris BADATELSKÁ CENTRA Hindemith-Institut, Frankfurth Institut für Musikwissenschaft, Universität Zürich Ústav hudební vědy, FF UK Praha Divadelní ústav, Praha 18

19 SPOLUPRÁCE S MÉDII Český rozhlas Harmonie Martinů Revue Hudební rozhledy PODĚKOVÁNÍ Nadace Bohuslava Martinů Ministerstvo kultury ČR (Dita Hradecká) Grantová agentura ČR Regionální poradenské a informační centrum, Pardubice (Jiří Černík) Bärenreiter-Verlag, Kassel (Annette Thein, Wolfgang Thein, Patrick Kast) Divadelní ústav (Lenka Dohnalová) Bärenreiter Praha (Jonáš Hájek, Lukáš Pták, Miroslav Srnka) Spolupracovníci v médiích (ČRo Jindřich Bálek, Jana Vašatová, Stanislava Střelcová) International Martinů Circle (Jana Maryšková Honzíková, Robert Simon, Gregory Terian) Ústav hudební vědy FF UK (Jarmila Gabrielová, Milena Čížková) Advokátní kancelář Barbary Červenkové Digitalizační studium AV ČR Jenštejn Česká filharmonie (Václav Riedlbauch, Pavlína Landová) 19

20 Badatelé a návštěvníci Institutu Bohuslava Martinů v roce 2011 Vlasta Benetková-Reittererová Eva Blažíčková Barbora Boučková Sharon Choa Mike Crump Dorota Dabrowska Jonathan Daly Lenka Dombaiová Denis Dumoulin Nicolas Derny Igor Firkušný Veronique Firkušný Clemens Harasim Lucie Harasim Karla Hartl Anna Hlavenková Daniel Holý Sonja Jelínková Gabriela Jonté Ivo Kahánek Daniela Kotasová Petr Kužel Patrick Lambert Marie Lápková Eva Mikulášková Jiří Nekvasil Věroslav Němec Pavel Petráněk Ivana Rentsch Valentina Shuklina Jiří Sejkora Mark Todd Markéta Vejvodová Helena Voldánová Paul Wingfield Josef Zadina Zdeňková V roce 2011 navštívilo Institut Bohuslava Martinů cca 37 badatelů, z toho někteří opakovaně. 20

21 Ohlasy veřejnosti 21

22 Přeji vám krásný den, po nějaké době se opět ozývám. Díky materiálům od vás jsem mohla napsat absolventskou práci do školy, která je již odevzdána, takže vám ještě jednou moc děkuji. Slíbila jsem vám, že potom, co ji napíšu, vám ji zašlu, pokud o ni tedy máte stále zájem :) Zdraví Lenka Dombaiová (Lenka Dombaiová, ) paní seyčková, děkuju nastotisíckrát, tomu teda říkám promptní jednání a péče!!!! vidíte, já jsem ani netušil, že existují tři verze, ještě jsem se neponořil do studia geneze tohoto díla... ale asi to bude opravdu ta třetí. bude to 17.února 2012, filharmonie hradec králové, jan zemen-violoncello. lichtenštejnský palác, sál martinů, 19:30. přeju krásný den! michal hájek (Michal Hájek, ) Pres weekend jsem si s velkem zajmem precetla posledni cislo Martinu Revue! Je to vzdycky radost a pouceni. Gratuluji! (Veronique Firkusny) Dear Mrs Seyčková, Before leaving Prague, let me express again my thanks for the time you dedicated to me and for your kind help in my researches. The informations I've picked yesterday in your library are of great interest for me. With my best wishes and greetings prof. Denis Dumoulin (Denis Dumoulin, ) <http://www.facebook.com/richard.hallas> *Richard Hallas <http://www.facebook.com/richard.hallas>* BMI is one of the most active and best composer societies - about my favourite composer! There's a really excellent, professionally produced newsletter/magazine and a pro-quality annual CD available only to members. All top quality for a very reasonable membership fee. Terrific! (Richard Hallas,) 22

23 Statistiky návštěvnosti internetových stránek Led Úno Bře Dub Kvě Čvn Čvc Srp Zář Říj Lis Pro Měsíc Unikátní návštěvníci Návštěvy Stránky Hity Přenesená data Led GB Úno GB Bře GB Dub GB Kvě GB Čvn GB Čvc GB Srp GB Zář GB Říj GB Lis GB Pro GB Celkem GB 23

24 Finanční zpráva Přijaté dotace Poskytovatel Částka v Kč Účel Nadace Bohuslava Martinů muzikologický výzkum, propagace díla BM Grantová agentura ČR souborné vydání díla BM Ministerstvo kultury ČR příprava publikace Dělat opravdové divadlo Ministerstvo kultury ČR dokumentační činnost Celkem

25 PŘÍLOHA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY I. OBECNÉ INFORMACE Popis účetní jednotky Název organizace: Institut Bohuslava Martinů, o.p.s Sídlo organizace: Bořanovická 1779/14, Praha 8 Identifikační číslo: Právní forma: obecně prospěšná společnost Registrace: Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 401 Datum vzniku: 1. ledna 2006 Poslání organizace: Zpřístupňování a zprostředkování kulturních hodnot v oblasti hudební kultury, zejména informací o životě a díle Bohuslava Martinů. Podpora aktivit směřujících k propagaci a šíření díla Bohuslava Martinů co nejširšímu spektru posluchačů. Dokumentační činnost týkající se života a díla Bohuslava Martinů. Muzikologický výzkum života a díla Bohuslava Martinů. Vzdělávání v oblasti působnosti společnosti. Zřizovatel Právnická osoba / fyzická osoba Sídlo, IČ Nadace Bohuslava Martinů Bořanovická 1779/14, Praha 8, Statutární orgán Příjmení Jméno Funkce Od data Mgr. Březina Aleš ředitel

26 Členové správní rady ke dni Příjmení Jméno Funkce Od data Mgr. Klein Lucie předseda správní rady Ing. Pešková Eva člen správní rady Petrášková Zuzana člen správní rady Členové dozorčího orgánu ke dni Příjmení Jméno Funkce Od data Ryantová Irena předseda dozorčí rady Lambert Roderick člen dozorčí rady Würtherlová Markéta člen dozorčí rady Změny v běžném účetním období zapisované do příslušné evidence V roce 2011 byl do rejstříku obecně prospěšných společností zapsán jako statutární orgán ředitel společnosti Mgr. Aleš Březina. 26

27 Organizační struktura ke dni správní rada dozorčí rada ředitel Institutu zaměstnanci V běžném účetním období se neuskutečnily žádné změny organizační struktury. Společnost nemá obchodní podíl v žádné organizaci, ani není zakladatelem žádné organizace. Průměrný počet zaměstnanců a výše osobních nákladů ke dni Zaměstnanci Běžné období Minulé období průměrný počet z toho řídících pracovníků 1 1 osobní náklady z toho řídících pracovníků Odměny členů statutárních a dozorčích orgánů ke dni Členové správní a dozorčí rady neobdrželi v průběhu účetního období žádné odměny, nebyly jim poskytnuty žádné půjčky, úvěry, záruky nebo jiná podobná plnění. Členové správní a dozorčí rady ani jejich rodinní příslušníci nejsou účastni v osobách, s nimiž společnost uzavřela obchodní smlouvy. 27

28 II. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ V BĚŽNÉM OBDOBÍ Účetní období kalendářní rok Software používaný pro zpracování účetnictví Helios Red od společnosti Asseco Solutions, a.s. Místo úschovy účetních záznamů u společnosti RPIC Pce s.r.o., Nová 306, Pardubice Obecně uznávané účetní zásady Účetnictví bylo zpracováno při použití následujících obecných účetních zásad: zásada věrného zobrazení skutečnosti, předpoklad trvání účetní jednotky v dohledné budoucnosti, zásada periodicity, nezávislosti účetních období, vymezení okamžiku realizace (akruální princip), vymezení účetní jednotky, zákazu kompenzace, stálosti metod, oceňování v historických cenách, opatrnosti, bilanční kontinuity, oceňování peněžní jednotkou, srozumitelnosti informací, přednosti obsahu před formou, objektivity účetních informací, zásada významnosti V průběhu účetního období byly dodrženy všechny účetní zásady, žádné nebyly změněny. Nedošlo rovněž k žádným změnám v účtování, postupech odpisování a vykazování proti minulému účetnímu období. Způsoby ocenění majetku a závazků při pořízení Pořizovací cenou Nakupovaný nehmotný majetek Jmenovitou hodnotou Peněžní prostředky a ceniny Pohledávky a závazky při vzniku Vlastními náklady Reprodukční pořizovací cenou nebyl důvod pro použití Stanovení odpisových plánů pro dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a použité odpisové metody Dlouhodobý majetek Způsob a metoda odpisování Software do 60 tis. Kč 100 % v roce pořízení, nad 60 tis. Kč rovnoměrně po dobu 36 měsíců K dlouhodobému majetku nebyly vytvořeny žádné opravné položky. 28

29 Žádný majetek nebyl k přeceněn na reálnou cenu, Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu k okamžiku uskutečnění účetního případu Druh majetku Zvolený kurs Platnost od Pohledávky denní kurs ČNB Závazky denní kurs ČNB Přepočet aktiv a závazků k rozvahovému dni kursem ČNB Při přepočtu faktury vydané v cizí měně byl na českou měnu použit aktuální kurz vyhlášený ČNB. 29

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. INSTITUT BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Bohuslav Martinů, Paříž, 1932

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. INSTITUT BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Bohuslav Martinů, Paříž, 1932 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INSTITUT BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Bohuslav Martinů, Paříž, 1932 Obsah BOHUSLAV MARTINŮ (1890-1959)... 3 ČLENOVÉ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY V ROCE 2013... 4 ZAMĚSTNANCI INSTITUTU BOHUSLAVA

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč DSG Brno-Líšeň, IČO: 485 13 181 Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč Obsah přílohy Všeobecné informace... 2 1. Popis účetní jednotky... 2 2. Zaměstnanci

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ÚLOHA ÚČETNICTVÍ. Účetní výkazy. - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy

ÚLOHA ÚČETNICTVÍ. Účetní výkazy. - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy ÚLOHA ÚČETNICTVÍ - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy náklady na výrobky a služby - podklady pro kontrolu a

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2010 Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. 1. Název, sídlo a obecné údaje Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Moravská Ostrava, 28.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2009 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro nepodnikatelské subjekty. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti STONAX o. p. s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti STONAX o. p. s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 1. Obecné údaje 1.1 Charakteristika společnosti 1.2 Statutární orgány 2. Účetní metody a obecné účetní zásady 2.1 Způsoby ocenění a odepisování 2.1.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008 k 31.12. 2008 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Academy Center o.p.s. 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce společnosti Academy Center o.p.s. 31. 12. 2011 . 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady,

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. 12. 2010 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1. Informace o společnosti Jméno: Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Sídlo: Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně Vznik: 9.

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň...

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Stránka č. 1 z 22 Publikováno: 28.11.2011 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2011/12 Ing. Jiří Strouhal, Ph. D., VŠE Praha,

Více

ROZVAHA k 31.12.2013. Aktiva. Pasiva

ROZVAHA k 31.12.2013. Aktiva. Pasiva Rozvaha k 31.12.2013 Strana 1z1 ROZVAHA k 31.12.2013 Označení Název rozvahové položky Poč. zůstatek Koneč. zůstatek Aktiva B. Krátkodobý majetek celkem 910 836,40 1 485 711,20 B.11. Pohledávky celkem 51

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Příloha k účetní závěrce 2008

Příloha k účetní závěrce 2008 Příloha k účetní závěrce 2008 A. Popis účetní jednotky Účetní jednotka: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Sídlo: Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1 IČ: 68378076 DIČ: Právní forma: CZ68378076 Rozvahový den:

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

R.JELINEK GROUP SE Příloha k účetní závěrce k 31.12.2011. Informace uváděné v Příloze jsou v tis. Kč

R.JELINEK GROUP SE Příloha k účetní závěrce k 31.12.2011. Informace uváděné v Příloze jsou v tis. Kč PŘÍLOHA k účetní závěrce k 31.12.2011 R.JELINEK GROUP SE Informace uváděné v Příloze jsou v tis. Kč I. Obecné údaje Právní forma právnické osoby : evropská společnost Název společnosti : R.JELINEK GROUP

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1. Obecné informace o účetní jednotce Název a sídlo: GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112 627 00 Brno IČO: 46344942 Právní forma: akciová společnost Vznik: 27.dubna 1992

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2007 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více