Zapisovatelkou jednání jmenoval p. Evu Vokáčovou.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zapisovatelkou jednání jmenoval p. Evu Vokáčovou."

Transkript

1 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne a v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Jiří Havlík, Bc. Ondřej Holman, Ing. Pavel Houdek, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Eva Királyová, Ing. Jan Křikava, Antonín Merhaut, Jana Popelková, Ing. Vítězslav Srp, Radim Šíma, Mgr. Jiří Veverka, Mgr. Josef Zeman Omluveni: Jaroslav Klekner, Jindřich Pacák, DiS Přítomní občané - 8 Pan starosta Merhaut přivítal přítomné členy zastupitelstva městyse i přítomné občany. Uvedl, že dle prezenční listiny a podle 87 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, je zastupitelstvo městyse usnášení schopné (přítomno 13 členů zastupitelstva) a zahájil zasedání. Pan starosta Merhaut navrhl, že průběh zasedání bude nahráván a zeptal se, jestli někdo z přítomných má k nahrávání jednání připomínky. Nikdo se nepřihlásil. Zapisovatelkou jednání jmenoval p. Evu Vokáčovou. Pan starosta Merhaut přednesl návrh programu: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Složení slibu zastupitele 4. Volba volební komise 5. Zpráva starosty o dění v městysi, kontrola usnesení z předchozího jednání ZM 6. Podněty občanů přijetí podnětů k projednání 7. Volba člena rady městyse 8. Programové prohlášení ZM 9. Návrhy jednacích řádů výborů 10.Záměr pronajmout pozemek p.č. 268 v k.ú. Komárov u Hořovic 11.Projednání žádosti o umístění sídla provozovny obchodní společnosti STOMKOM s.r.o. 12.Projednání žádosti o bezúplatný převod pozemků 13.Usnesení 14.Diskuse s občany 15.Závěr Změny v programu: Bc. Bublová navrhuje doplnit bod programu Návrh na distribuci Komárováku do všech domácností p. místostarosta Šíma navrhuje vypustit bod 8 Programové prohlášení ZM z důvodu dodání špatného paré zastupitelům Mgr. Zeman navrhuje zařadit bod Zpráva o činnosti kontrolního výboru

2 p. starosta Merhaut navrhuje bod Volba člena rady městyse zařadit za bod Volba volební komise Upravený návrh programu: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Složení slibu zastupitele 4. Volba volební komise 5. Volba člena rady městyse 6. Zpráva starosty o dění v městysi a kontrola usnesení z předchozího jednání ZM 7. Podněty občanů přijetí podnětů k projednání 8. Projednání distribuce obecního zpravodaje 9. Návrh jednacích řádů výborů 10. Zpráva o činnosti kontrolního výboru 11. Záměr pronajmout pozemek p.č. 268 v k.ú. Komárov u Hořovic 12. Projednání žádosti o umístění sídla provozovny obchodní společnosti STOMKOM s.r.o. 13. Projednání žádosti o bezúplatný převod pozemků 14. Usnesení 15. Diskuse s občany 16. Závěr Další návrhy na doplnění nebo změnu programu nebyly podány. Pan starosta dal hlasovat o takto navrženém programu: Hlasování : pro 12 zdržel se 1 proti 0 Návrh programu byl schválen většinou hlasů. 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Pan starosta požádal přítomné členy ZM o návrhy na členy návrhové komise. Navrženi byli: Ing. Eva Királyová, Jana Popelková Hlasování: pro 11 zdržel se 2 proti 0 Návrh byl schválen většinou hlasů. Dále pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu. Navrženi byli: Mgr. Jiří Veverka, Bc. Ondřej Holman Hlasování: pro 11 zdržel se 2 proti 0 Návrh byl schválen většinou hlasů. 3. Složení slibu zastupitele Protože p. Jindřich Pacák, DiS, je zatím z pracovních důvodů nepřítomen, tento bod bude posunut.

3 4. Volba volební komise p. starosta navrhuje tajnou volbu člena Rady městyse Komárov. Hlasování: pro 13 zdržel se 0 proti 0 ZM schválilo tajnou volbu člena rady. p. starosta navrhuje složení volební komise: Předseda volební komise: Mgr. Josef Zeman Členové volební komise: Bc. Zdeňka Bublová, p. Jiří Havlík Protinávrhy nebyly podány. Hlasování: pro 13 zdržel se 0 proti 0 Složení volební komise - předseda Mgr. Josef Zeman, členové Bc. Zdeňka Bublová, p.jiří Havlík, bylo schváleno všemi hlasy. p. starosta požádal volební uskupení o návrhy na člena Rady městyse Komárov. SNK a KDUČSL nemá návrh PROSTOR navrhuje Ing. Jaroslava Jonáka SNK OpK navrhuje Ing. Jaroslava Jonáka KSČM nemá návrh ČSSD - nemá návrh SNK Společně za Komárov nemá návrh Tajné hlasování: pro 7 zdržel se 6 proti 0 Ing. Jaroslav Jonák není zvolen z důvodu nezískání nadpoloviční většiny z počtu všech zastupitelů. 5 min přestávka p. starosta žádá zastupitele o návrh jak naložit se vzniklou situací. p. Havlík navrhuje zopakovat volbu p. Veverka navrhuje přerušení jednání zastupitelstva městyse na 14 dnů p. Šmied domnívá se, že dnešní zasedání může pokračovat, může se odložit volba člena rady Hlasování o návrhu Mgr. Veverky na přerušení jednání ZM : pro 1 zdržel se 0 proti 12 Návrh na přerušení jednání zastupitelstva nebyl schválen. Hlasování o návrhu p. Havlíka na zopakování volby: pro 9 zdržel se 2 proti 2 Zopakování volby člena Rady městyse Komárov bylo schváleno většinou hlasů. p. starosta znovu požádal volební uskupení o návrhy na člena Rady městyse Komárov. Návrhy byly stejné jako v předchozí volbě. Tajné hlasování o jediném kandidátovi Ing. Jaroslavu Jonákovi. pro 7 zdržel se 6 proti 0

4 Ing. Jaroslav Jonák nebyl zvolen členem Rady městyse Komárov z důvodu nezískání nadpoloviční většiny z počtu všech zastupitelů. p. Havlík navrhuje přerušit dnešní jednání ZM pro projednání bodu č. 13 do Hlasovaní: pro 13 zdržel se 0 proti 0 Návrh na přerušení jednání ZM dne po projednání bodu 13 do bylo schváleno všemi hlasy. 6. Zpráva starosty o dění v městysi, kontrola usnesení ze zasedání ZM č. 1/2015 Zpráva starosty: p. starosta ve své zprávě uvedl: - RM od minulého zasedání ZM jednala 5x - schválila Volební řád Školské rady - schválila pořízení programu na legislativu od fa. CODEXIS - schválila návrh KRVŽP na rekonstrukci MŠ mimo parkoviště před budovou - schválila místostarostu p. Šímu jako předsedu Komise pro prevenci, bezpečnost a krizové řízení, členové komise: Martin Ernest, st., David Macourek, Antonín Merhaut, Jindřich Pacák, DiS, zapisovatelka: Eva Vokáčová - schválila opravu veřejného osvětlení v ul. Spojovací - schválila Smlouvu o dílo na administrativní opatření projektu Digitální povodňový plán s p. Staňkovou - schválila pořádání akce Vzpomínky podbrdského rodáka dne v sokolovně - schválila zadání projektu přípravy žádosti o dotaci na rekonstrukci budov MŠ a zdravotního střediska, včetně zapracování oprav dle návrhu KRVŽP - schválila poskytnutí finančních prostředků z podpory Grantového programu městyse Komárov pro r ZM bere na vědomí zprávu starosty o dění v městysi. p. Havlík doplňující informace ke zprávě starosty: - možnost dotace z Programu obnovy venkova ul. Spojovací, veřejné osvětlení, radnice - přemostění ZŠ - schůzka s ředitelem firmy ze zdravotních důvodu odložena - chodník Ke Ptákovu - Mgr. Wachtlová se ztotožňuje s naším názorem, firmě bude zaslán dopis - dendrologický posudek na stromy v zahradě MŠ nedoporučuje poražení - školení zastupitelů dotační program /granty/ bude ukončen, bude jiný postup při poskytování příspěvků, základem bude darovací smlouva schválena ZM. Organizace a spolky budou více méně odkázáni sami na sebe. Kontrola usnesení č. 1/2015 Ke každému uloženému bodu se vyjádřili zastupitelé, kterých se bod usnesení týkal. Ing. Jonák - osloveno 6 zpracovatelů na zpracování územní studie pro lokalitu Nad Kocábkou p. Havlík - školská rada- volba proběhne po schůzkách rodičů (polovina dubna) Mgr. Veverka - Redakční rada- návrh zásad činnosti je dopracováno, bude vyvěšeno na webu

5 Mgr. Zeman - Kontrolní výbor Smlouva o městské policii - proběhla schůzka s velitelkou Městské policie Hořovice Ing. Křikava bude jednání s MěÚ Hořovice na úpravě smlouvy p. Havlík fakturace MěÚ Hořovice účtuje za hlídku, nikoliv za strážníka, při dodržení smlouvy bude nárůst finančních prostředků. Mgr. Zeman proč je v usnesení zaznamenáno projednávání náplně práce technické čety p. Havlík byl to podnět občanů k jednání a ZM jeho projednávání neschválilo 7. Podněty občanů přijetí podnětů k projednání p. Havlík upřesnil podstatu tohoto bodu, občané mohou podat návrh na podnět k projednávání. ZM se rozhodne, zda bude návrh projednávat či nikoliv. p. Vondal ptá se, zda ZM může pověřit RM kontrolou využití reklamních ploch, ceny za jejich používání, zjištění stavu reklamních ploch, smluvní vztahy s nájemci. Reklamní tabule na křižovatce u DK Komárov - nájemné nebylo účtováno několik let. p. starosta územní řízení bylo v r. 1992, nevzpomíná si z jakých důvodů nebyl nájem stanoven. Mgr. Wachtlová doporučila naúčtovat nájem maximálně 3 roky nazpět. Jiné reklamní tabule jsou zpoplatněny. p. Vondal tabule na veřejném osvětlení je potřeba vytvořit ceník na umístění reklam na obecním majetku p. Királyová navrhuje, aby ZM pověřilo RM kontrolou stavu reklamních ploch. Hlasování: pro 13 zdržel se 0 proti 0 ZM pověřuje radu městyse kontrolou stavu reklamních ploch na pozemcích ve vlastnictví městyse Komárov. 8. Projednání distribuce obecního zpravodaje Bc. Bublová přednesla svůj návrh distribuovat Komárovák do všech domácností městyse, aby občané Komárova byli dostatečně informováni o dění v městysi. V současné době je počet výtisků Komárováku 1000 ks. Doručovacích adres je 880 (Komárov, Kleštěnice). ČP, a.s. doručí výtisk do domácnosti za 3.60,- /ks 6x ročně Celkem ,- včetně DPH/ rok. V Komárováku je možnost inzerce pro firmy a drobné podnikatele. Částkou získanou za tuto inzerci bude možné pokrýt část nákladů. p. Šmied proč se jich tiskne 1000 ks, když doručovacích adres je 880. Tady vidí možnou úsporu. p. starosta i občané okolních obcí si berou výtisky, také chtějí být informování. Upozorňuje na to, aby občané Komárovák ze schránek nevyhodili spolu s letáky.

6 Bc. Bublová v tomto případě je možná domluva s poštou, aby doručovala Komárovák samostatně. Ing. Anděl posouzení zda Komárovák tisknout i pro ostatní občany, tj. z okolní vesnic, je v kompetenci Redakční rady. p. Havlík bude Komárovák umístěn na webové stránky? Mgr. Veverka ano, s měsíčním zpožděním p. Vondal nechápe, proč o měsíc později, umístit se musí ihned - snížení počtu výtisků úspora Ing. Křikava otázka na Redakční radu počítá se s inzercí v Komárováku? Mgr. Veverka ano, předloží návrh RM i s ceníkem Ing. Křikava není vázaná cena na počet výtisků? Ing. Houdek uvažuje se o snížení počtu výtisku a distribuci, kdo provede výběr domácností, kam se bude distribuovat? Ing. Anděl možnost ankety, oslovení domácností, kdo má o Komárovák zájem. Ing. Jonák zachovat návrh na 880 doručovacích míst jistota, že každý bude informován. Pro okolní občany bude Komárovák umístěn na webu. Ing. Houdek ptá se, zda doručovací místo = popisné číslo Bc. Bublová ne, doručovací místo = počet schránek, na sídlišti je v jednou čp. více domácností. p. Šmied informovanost občanů domnívá se, že více občanů navštíví web p. Havlík děkuje za diskusi, náklady nejsou tak vysoké, občané mají rádi papírovou formu Komárováku p. starosta souhlasí s tištěnou formou, jistě by byli mnozí občané zklamáni p. Gregor 1000 ks a 880 ks - upozorňuje na velký rozdíl v ceně tisku p. Šíma navrhuje 880 ks k distribuci do všech domácností a 200 ks dát na obvyklá místa Ing. Křikava souhlasí. Hlasování o návrhu Bc. Bublové - distribuce Komárováku do všech domácností. Pro 12 zdržel se 1 proti 0 Návrh na distribuci Komárováku do všech domácností městyse Komárov byl schválen většinou hlasů.

7 9. Návrhy jednacích řádů výborů Bc. Bublová Finanční výbor návrh jednacího řádu již přednesla na minulém zasedání, byl umístěn i na webových stránkách, všichni členové ZM ho měli k dispozici. Mgr. Veverka změna data, den jednání ZM p. Vondal v ročním hodnocení výboru se připravuje plán činnosti na následující rok s tím, že plán se nepřipravuje v posledním roce volebního období. Nikde není ale stanoven plán činnosti na první rok volebního období. p. Havlík informace ze školení zastupitelů není potřeba plán činnosti výborů úkoly jsou dané zákonem, pověření ZM ke konkrétnímu úkolů zpětná vazba, zpráva o uložených úkolech v písemném zápisu o provedených kontrolách. p.vondal forma předkládání zpráv o činnosti v minulém volebním období nefungovala p. Havlík forma je ze zákona p. Vondal - tzn. že v minulé volební období došlo k porušení zákona? On by zapracoval formu do jednacího řádu, aby nebyly pochybnosti. Předání ZM a ne např. úřadu. Mgr. Zeman Kontrolní výbor - kontrola usnesení ZM, kontrola usnesení RM, úkoly od ZM, plnění kontrol - zápis v písemné formě, plán činnosti vytvořen obrysově Ing. Křikava -kapitola 2 odst. 2 doplnit nesmí to být starosta, místostarosta a účetní kapitola 3 odst. 3 činnost - chybí dle zákona kapitola 5 - vypořádání připomínek kapitola 6 odst. 1 ošetřen první a poslední rok funkčního období p. Havlík dle Jednacího řádu ZM na každém ZM zazní zpráva Kontrolního a Finančního výboru p. Fajrajzl - Osadní výbor - zápisy ze schůzí předává městysi, plán činnosti nemá problém s předložením zprávy. p. Vondal doporučuje zřídit na webových stránkách i složku výborů pro dostatečnou informovanost Ing. Křikava změna v jednacím řádu místo obecní úřad uvést zastupitelstvo městyse, změna data, doplnění některých pasáží v souladu se zákonem p. Havlík navrhuje uložit výborům dopracovat připomínky Hlasování : pro 13 zdržel se 0 proti 0 ZM ukládá výborům dopracovat připomínky k jednacím řádům do příštího jednání ZM.

8 10. Zpráva o činnosti kontrolního výboru Proběhla obecná kontrola MŠ, ZŠ za účasti Mgr. Zemana, účetní městyse sl. Pelikánové. Protokol uložen na úřadu městyse. Kontrola Smlouvy o městské policii připomínky předány RM. Návrh Směrnice na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu předán p. Váchovi. p. Havlík na kontrole musí být dva členové výboru kontroly MŠ, ZŠ považovány za kontrolní návštěvu. Mgr. Zeman zápisy budou předány na příštím jednání ZM Ing. Křikava ZŠ, MŠ je vše v pořádku Mgr. Zeman ano v pořádku ZM bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru. 11. Záměr pronajmou pozemek pč. 268 v k.ú. Komárov u Hořovic S podrobnostmi tohoto bodu seznámil členy ZM Ing. Křikava pomocí připravené prezentace. Pronájem pozemku spadá do kompetencí rady městyse. p. Havlík RM by ráda získala podněty od členů ZM k jednání s pronajimatelem. Ing. Křikava úprava pozemku, vykácení, srovnání terénu Bc. Holman smlouva by měla obsahovat vymezení omezení Mgr. Veverka jaká bude cena p. Vondal existuje cenová mapa pronájmu obecních pozemků p. Havlík ceny obvyklé v místě a čase, soudní znalec, RM může učinit průzkum např. u realitních kanceláří Ing. Sojka předmětný pozemek je na katastru nemovitostí kvalifikován jako zahrada, tím pádem je jasné využití p. Havlík omezení - žádné stavby p. Šíma nájemce byl při podání žádosti seznámen s případným omezením, bez staveb, parkování. Ing. Křikava- výsadba problematických stromů, jejichž kořenový systém by mohl narušit šachtu kanalizace ZM bere na vědomí informaci o záměru pronajmutí pozemku pč. 268 v k.ú. Komárov u Hořovic. Pronájem pozemku je v kompetenci rady městyse.

9 12. Projednání žádosti o umístění sídla provozovny obchodní společnosti STOMKOM s.r.o. p. Šíma Mudr. Neužilová požádala o vyjádření souhlasu k umístění sídla provozovny obchodní společnosti STOMKOM s.r.o. na adrese Komárov, Buzulucká 480. p. Havlík prodej ordinace možný nový nájemce, případná exekuce. Navrhuje neschválit. p. Šmied co z toho bude mít městys p. Šíma bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí stomatologie pro občany městyse i spádové oblasti bude zachována p. Šmied fungování sídla společnosti je možné i na adrese trvalého pobytu, v čp. 480, Komárov, bude pouze provozovna, v případě prodeje společnosti může dojít ke změnám místa i dalších údajů ( např. předmětu podnikání, což vidí jako velké riziko) Ing. Jonák čp. 480 budova MŠ, je potřeba přesně uvést definici předmětu podnikání Ing. Houdek obava z případné exekuce budovy je exekuce i na majetek pronajímatele p. Vondal domnívá se, že není potřeba tam sídlo schvalovat, problémy jdou vždy za sídlem společnosti, paní doktorka může mít sídlo kdekoliv jinde p. Havlík navrhuje nevyhovět MUDr. Neužilové mít sídlo obchodní společnosti STOMKOM s.r.o. na adrese Komárov, Buzulucká 480 p. Šíma citoval výňatek ze zápisu z jednání RM , kdy byla schválena žádost o zřízení s.r.o. na adrese Komárov, Buzulucká 480 p. starosta- stanovisko rady k založení společnosti zřejmě nestačilo p. starosta dává hlasovat o návrhu p. Havlíka neschválit sídlo společnosti STOMKOM s.r.o. na adrese Komárov, Buzulucká 480. Hlasování: Pro 12 zdržel se 1 proti 0 ZM neschvaluje umístění sídla obchodní společnosti STOMKOM s.r.o. na adrese Komárov, Buzulucká Bezúplatný převod pozemků p. starosta informoval členy ZM o pozemcích, kterých se bezúplatný převod týká. Na těchto pozemcích je zbudován chodník Ke Ptákovu. Po kolaudaci stavby je nutné o převod těchto pozemků zažádat. Pozemky jsou ve vlastnictví KSÚS Středočeského kraje. Hlasování: pro 12 zdržel se 1 proti 0

10 ZM schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Komárov u Hořovic. Pozemky p.č. 214/7 (a) o výměře 0,31 m², p.č. 297/3 o výměře 107 m², p.č. 297/5 o výměře 109 m², p.č. 1625/26 o výměře 1199 m², p.č. 1625/27 o výměře 20 m² byly odděleny dle Geometrického plánu č /2014. Na těchto pozemcích je vybudován chodník s veřejným osvětlením, který slouží k zajištění větší bezpečnosti obyvatel Komárova. p. Havlík i když bylo odsouhlaseno přerušení jednání po bodu 13 ( diskuse přesunuta na další jednání), navrhuje nyní zařadit diskusi s občany. Hlasování o zařazení do programu diskusi s občany: pro 13 zdržel se 0 proti 0 Návrh na zařazení diskuse s občany do programu jednání ZM bylo schváleno všemi hlasy. 14. Diskuse Bc. Bublová hovořila o volbě člena RM. Podivuje se nad tím, že Ing. Jonák nebyl zvolen. Apeluje na všechny zastupitele, aby si rozmysleli, zda chtějí v radě člověka, který tam bude jen sedět nebo člověka, který má koncepci, přehled, chuť do práce a chuť obec posunout správným směrem. p. Vondal děkuje Bc. Bublové, chtěl o této věci také hovořit. Zmínil práci KRVŽP pod vedením Ing. Jonáka, kde je nejvíce vidět jeho práce. p. Vondal přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků umístěno na webových stránkách, upozorňuje na nesoulad elektronické a pevné úřední desky p. Havlík touto záležitostí se rada již zabývala a přijala k této věci opatření (dle usnesení z jednání RM). p. Vondal když tyto nesoulady ve vlastnictví pozemků dává dohromady stát, apeluje i na obec, aby také zlegalizovala pozemky, které využívá ona a nejsou v jejím vlastnictví a naopak Ing. Sojka navštěvuje ZŠ v rámci zpracování průkazu energetické náročnosti MAS Brdy a ZŠ dar skleník (pařeniště), je to dar nedar, skleník je velice nekvalitní, řekl by až nebezpečný. Má obec dohled nad dary MAS Brdy? Kabinet fyziky, chemie neutěšený stav. Kancelář výchovné poradkyně ve špíně a prachu. Obec by měla mít přehled o zanedbaných věcech v ZŠ. p. Havlík RM měla schůzku s ředitelkou a školskou radou podnět nových voleb školské rady. Bohužel školská rada nevidí důvod konce její činnosti. Paní ředitelka nedává podněty k nějaké pomoci, vše je, dle jejích slov, v pořádku. Doufá, že se po volbě nové školské rady komunikace a práce zlepší. p. Vondal také učebnice jsou v zoufalém stavu, jsou špatné a velmi staré. Ing. Sojka chybí kvalitní výuka přírodovědných a technických předmětů. Doporučuje exkurzi do kabinetů. Je to zoufalé.

11 p. Šmied poděkoval p. Bublové, p. Vondalovi. Důležitá je volba člena rady. Člen zastupitelstva, který chce pracovat, by měl být zvolen. Pozor, aby Ing. Jonák vůbec příští kandidaturu na člena rady a nebo případné zvolení vůbec přijal. Mgr. Zeman chtěl by znát důvody, které vedly k takovému výsledku volby. Je to divné a podezřelé. p. Vondal SNK a KDU-ČSL nenavrhovali žádného kandidáta a zdrželi se. Kdyby byli proti, chápal by to více. p. Havlík po komunálních volbách proběhla jistá jednání a dohody. Uvedl, že p. Ernesta k rezignaci vedly zdravotních důvody. SNK OpK oslovilo Ing. Jonáka a také ho jako kandidáta navrhlo. Mgr. Zeman, p. Havlík nechápou, proč vítězná strana nenavrhla svého kandidáta Ing. Jonák poděkoval za podporu ve volbě člena rady, nyní za těchto okolností, zvažuje kandidaturu, situace se mu zdá velmi podivná. p. starosta poděkoval přítomným a ve 22:25 hod. přerušil jednání do Přítomni: , 19 hodin, KD Komárov pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Jiří Havlík, Bc. Ondřej Holman, Ing. Pavel Houdek, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Eva Királyová, Jaroslav Klekner, Ing. Jan Křikava, Antonín Merhaut, Jindřich Pacák, DiS, Jana Popelková, Ing. Vítězslav Srp, Radim Šíma, Mgr. Jiří Veverka, Mgr. Josef Zeman Přítomní občané - 7 Pan starosta Merhaut přivítal přítomné členy zastupitelstva městyse i přítomné občany. Uvedl, že dle prezenční listiny a podle 87 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, je zastupitelstvo městyse usnášení schopné (přítomno všech 15 členů zastupitelstva) a zahájil zasedání. Pan starosta Merhaut navrhl, že průběh zasedání bude nahráván a zeptal se, jestli někdo z přítomných má k nahrávání jednání připomínky. Nikdo se nepřihlásil. Zapisovatelkou jednání jmenoval p. Evu Vokáčovou. Pan starosta Merhaut přednesl návrh programu:

12 Program jednání: 15. Složení slibu zastupitele 16. Volba člena rady městyse 17. Programové prohlášení 18. Žádost starosty městyse o zrušení usnesení z bodu č. 3 z jednání RM ze dne Žádost MS Valdek Komárov o souhlas s umístěním kontaktní adresy 20. Usnesení 21. Diskuse s občany 22. Závěr Návrhy na doplnění nebo změnu navrženého programu nebyly podány. Pan starosta dal hlasovat o takto navrženém programu. Hlasování: Pro 15 zdržel se 0 proti 0 Návrh programu jednání byl schválen všemi hlasy. 15. Složení slibu zastupitele Pan starosta přečetl znění slibu člena Zastupitelstva městyse Komárov. Nový člen zastupitelstva p. Jindřich Pacák, DiS jej stvrdil svým podpisem. 16. Volba člena rady městyse p. starosta uvedl, že bude tajná volba člena rady, jako při volbě dne Volební komise je ve stejném složení. p. starosta požádal volební uskupení o návrhy na člena Rady městyse Komárov. SNK a KDUČSL p. Klekner navrhuje Mgr. Jiřího Veverku PROSTOR p. Šíma navrhuje Ing. Jaroslava Jonáka SNK OpK p. Havlík navrhuje Ing. Jaroslava Jonáka KSČM nemá návrh ČSSD - nemá návrh SNK Společně za Komárov nemá návrh Ing. Vítězslav Srp navrhuje Ing. Jaroslava Jonáka Hlasování tajnou volbou o Ing. Jaroslavu Jonákovi: Pro 11 zdržel se 4 proti 0 Ing. Jonák byl zvolen členem Rady městyse Komárov většinou hlasů. Ing. Jonák poděkoval členům zastupitelstva za projevenou důvěru. Díky veřejné podpoře se rozhodl znovu kandidovat. Apeluje na členy ZM, aby zanechali politikaření a šli něco společně udělat.

13 17. Programové prohlášení Znění programového prohlášení přednesl místostarosta p. Šíma. Správa řízení obce p. Havlík navrhuje zahrnou zásadní změnu: pro zajištění vyšší efektivity práce úřadu městyse, plánovaných investic, aktivit a akcí, nahradíme dosavadní model vedení obce: Uvolněný starosta, dva neuvolnění místostarostové novým modelem: Uvolněný starosta, uvolněný místostarosta. Mgr. Veverka - Programové prohlášení následuje až po ustavujícím zasedání, na kterém již byl nový model uplatněn. Hlasování o zařazení úpravy navržené p. Havlíkem do programového prohlášení: pro 5 zdržel se 5 proti 5 Úprava nebyla schválena. Hospodaření obce bez připomínek Rozvoj obce, výstavba a ŽP bez připomínek Školství kultura a volný čas - bez připomínek Informace a komunikace s občany - bez připomínek Sociální péče a zdravotnictví - bez připomínek Bezpečnost občanů a dopravní obslužnost - bez připomínek Podpora místních zaměstnavatelů a podnikatelů - bez připomínek Hlasování o navrženém znění Programového prohlášení : pro 15 zdržel se 0 proti 0 Programové prohlášení Zastupitelstva městyse Komárov na léta bylo schváleno všemi hlasy. 18. Žádost starosty městyse o zrušení usnesení z bodu č. 3 z jednání RM ze dne p. starosta citoval usnesení z jednání RM ze dne týkající se souhlasu se zřízením s.r.o. na adrese Komárov, Buzulucká 480. ZM na svém jednání dne neodsouhlasilo zřízení sídla pro obchodní společnost STOMKOM s.r.o. na adrese Komárov. Buzulucká 480. Hlasování o zrušení usnesení z bodu č. 3 z jednání RM dne pro 14 zdržel se 1 proti 0 Zrušení usnesení z bodu č. 3 z jednání RM ze dne ve věci zřízení s.r.o. na adrese Komárov, Buzulucká 480 na základě žádosti starosty městyse bylo schváleno většinou hlasů. 19. Žádost MS Valdek o souhlas s umístěním kontaktní adresy

14 p. Šíma přednesl žádost MS Valdek Komárov o vyjádření souhlasu s umístěním sídla a kontaktní adresy na adrese Komárov, Nám Míru čp Dle nového OZ je potřeba vypracovat nové stanovy. Je lepší mít sídlo spolku na veřejném místě, než na soukromé adrese. Ing. Křikava ve smyslu paragrafu 14 - jedná se skutečně o sídlo p. Šíma ve smyslu paragrafu 14 je uvedeno sídlo v žádosti je podotknuto, že se jedná pouze o doručovací adresu, nic jiného MS Valdek Komárov nárokovat nebude. Mgr. Veverka je to stejná podstata jako u žádosti MUDr. Neužilové týkající se obchodní společnosti STOMKOM s.r.o. Ing. Srp ano, je to stejný případ p. Havlík domnívá se, že je to stejná podstata, spolek, sdružení, s.r.o. vstupuje do nějakých vztahů, může nastat kolize. Souhlas nedoporučuje. Mgr. Veverka možnost navrhnout spolkům adresu v objektu čp. 15, tam umístit poštovní schránky Bc. Holman exekuce u spolků, s.r.o. není to stejně jako u občanů s TP na ohlašovně Mgr. Veverka doručovací adresa a sídlo společnosti je něco jiného Ing. Királyová na poště je možná domluva doručovací adresy p. Šíma sídlo např. byt předsedy nebo členů spolku, může z nějakého důvodu nastat prodleva v doručení, u veřejné adresy je jistota doručitelnosti písemnosti p. Pacák konkrétní adresa jednoho člena výboru spolku je uvedena ve stanovách p. Šíma v našem případě to nejde p.pacák hrozí, že se na městys obrátí s podobnou žádostí více spolků p. Havlík- navrhuje vyjádřit nesouhlas se zřízením sídla, souhlas pouze s umístěním poštovní schránky Ing. Křikava navrhuje nesouhlasit a nepřejímat další kroky MS Valdek Komárov Hlasování o vyjádření nesouhlasu s umístěním sídla MS Valdek Komárov na adrese Komárov, nám. Míru 204: Pro 13 zdržel se 2 proti 0 ZM nesouhlasí s umístěním sídla MS Valdek Komárov na adrese Komárov, nám. Míru 204 většinou hlasů. 5 min přestávka Mgr. Zeman navrhuje doplnění programu

15 20. Projednání a schválení jednacího řádu Kontrolního výboru, Finančního a Osadního výboru 21. Projednání a schválení Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Mgr.Veverka navrhuje doplnění programu 22. Odměňování předsedy Osadního výboru Hlasování o takto navrženém doplnění programu: pro 15 zdržel se 0 proti 0 Doplnění programu bylo schváleno všemi hlasy. 20. Projednání a schválení jednacího řádu Kontrolního výboru, Finančního a Osadního výboru Kontrolní výbor - vypustit hlava 1 odst. 3 - hlava 2 bod 2 - vypustit, hlava 3 bod 3 - vypustit plán práce činnost vyplývá ze zákona - hlava 5 bod 4 doplnit případné připomínky výbor projedná a rozhodne o nich hlasováním - hlava 6 bod 1 s výjimkou roku voleb na počátku funkčního období. Doplnit - V posledním roce funkčního období bude závěrečná zpráva předložena na posledním zasedání zastupitelstva před volbami. Ing. Srp - děkuje za připomínky jednací řád se tímto zjednodušil a zpřehlednil. Hlasování o jednacím řádu Kontrolního výboru: pro 15 zdržel se 0 proti 0 Jednací řád Kontrolního výboru byl schválen všemi hlasy. Finanční výbor p. Bublová nebyly připomínky, je potřeba pouze doplnit datum , usnesení č. 2/2015 Hlasování o jednacím řádu Finančního výboru: pro 15 zdržel se 0 proti 0 Jednací řád Finančního výboru byl schválen všemi hlasy.

16 Osadní výbor Ing. Křikava připomínky byly zapracovány Hlasování o jednacím řádu Osadního výboru: pro 14/ zdržel se 1 proti 0 Jednací řád Osadního výboru byl schválen většinou hlasů. 21. Projednání a schválení Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu p. Havlík směrnice je příliš benevolentní, např. RM může zadat zakázku do Kč na základě znalosti trhu. Navrhuje úpravu částky pro starostu, RM a ZM, podchytit příp. kumulace. Mgr. Veverka směrnice je věc, která upravuje chod obce a úřadu, směrnice jsou ale záležitostí rady. Souhlasí s nastavením limitu, prokazování ceny. p. Havlík směrnice vnitřního chodu úřadu ano, to je věcí RM. Tohle je ale směrnice pro práci RM, proto zpracování od kontrolního výboru, je potřeba dopracovat limity. Mgr. Zeman studoval i směrnice jiných obcí, je to v podstatě průměr. Ing. Srp jsou i větší města, které to nemají vůbec. Bude rád, až směrnice bude hotova. Je ale potřeba upřesnit popis dělení zakázky, limity. p. Vondal jak je řešeno zveřejňování zakázek malého rozsahu Mgr. Zeman na webu, zveřejní p. Vácha rubrika veřejné zakázky Bc. Holman doplnit povinnost zveřejnit celé znění smlouvy zakázky nad Kč. Ing. Křikava případ, kdy je osloveno 5 firem a přijde jedna nabídka, jak takovou situaci řešit Mgr. Veverka měla by řešit směrnice Ing. Křikava havárie např. topení ve více bytech po sobě Mgr. Zeman je zakotveno ve výjimkách směrnice (havárie) Mgr. Veverka obává se velkých detailů, které budou pro městys nakonec velmi svazující Ing. Houdek - počet oslovených uchazečů min. 3 dle směrnice a rada si může určit více Mgr. Veverka slovní spojení může je velmi nešťastné, v interních směrnicích by nemělo být Ing. Jonák tři nabídky, rozhoduje rada tis. Omezení časové, aby se nemohlo slučovat. p. Havlík navrhuje, aby kontrolní výbor dopracoval směrnici ve spolupráci se členy KRVŽP.

17 Hlasování: Pro 13 zdržel se 2 proti 0 ZM ukládá kontrolnímu výboru dopracovat podmínky Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve spolupráci s KRVŽP. 22. Odměna předsedy Osadního výboru p. Havlík - dle zákona mají nárok na odměnu všichni předsedové a členové komisí a to i ti, kteří nejsou členové ZM. Musíme tedy jednat o všech. RM navrhuje vyplácet nečleny ZM pracujících ve výborech a komisí 1x ročně. Cituje výňatek z metodiky, je možné několika variantami. Samozřejmě to zvýši finanční náklady. Ing. Srp myslí si, že odměnu by měli dostávat jen předsedové Bc. Bublová navrhuje odložit na další jednání, připravit podklady finanční náročnosti atd. metodický pokyn, usnesení o odměnách, složení výborů a komisí. Hlasování o odložení odměňování předsedů na příští zasedání ZM. pro 15 zdržel se 0 proti 0 Odložení odměňování předsedů a členů výborů a komisí, kteří nejsou členy ZM bylo schváleno všemi hlasy. p. Havlík se bude konat audit potom bude schvalování závěrečného účtu další jednání ZM min. přestávka 23. Usnesení Návrh usnesení č. 2/2015 ze dne a přednesla Jana Popelková. Hlasování: Pro 13 zdržel se 2 proti 0 Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného ve dnech a , bylo schváleno většinou hlasů. 24. Diskuse p. Vondal děkuje Ing. Jonákovi za kandidaturu a přeje mu hodně úspěchů k práci. Děkuje všem těm, kteří v novém volebním období dramaticky změnili styl práce jak rady městyse, tak i zastupitelstva městyse je znatelný velký rozdíl, směrem k lepšímu.

18 Děkuje všem těm, kteří usilují o pozitivní změnu. K usnesení navrhuje nejen pověřovat, ale také předložit a zkontrolovat (kontrolní výbor Směrnice na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu). Programové prohlášení rozprava rozprava s přítomnými občany je automatická k jednotlivým bodům. Napříště by rád poprosil řídícího schůze, aby vyzval občany, jestli mají i oni nějaké připomínky k jednotlivých bodům. Doufá, že programové prohlášení bude alespoň jednou ročně na zasedání zastupitelstva městyse vyhodnocováno. Další příspěvky do diskuse nebyly vzneseny. p. starosta poděkoval přítomným členům zastupitelstva městyse i občanům a s přáním dobré noci zasedání ve ukončil.

19 U s n e s e n í č. 2/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného ve dnech a Zastupitelstvo městyse Komárov: 1. Bere na vědomí: - zprávu starosty o dění v městysi a kontrolu usnesení č. 1/2015 z minulého jednání ZM - zprávu o činnosti kontrolního výboru - informaci o záměru pronajmutí pozemku pč. 268 v k.ú. Komárov u Hořovic. Pronájem pozemku je v kompetenci rady městyse - složení slibu nového člena Zastupitelstva městyse Komárov p. Jindřicha Pacáka, DiS. 2. Schvaluje: - tajnou volbu člena Rady městyse Komárov - volební komisi pro volbu člena Rady městyse Komárov ve složení předseda Mgr. Josef Zeman, členové Bc. Zdeňka Bublová, p. Jiří Havlík - přerušení jednání ZM dne po projednání bodu 13 do distribuci Komárováku do všech domácností městyse Komárov - žádost o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Komárov u Hořovic. Pozemky p.č. 214/7 (a) o výměře 0,31 m², p.č. 297/3 o výměře 107 m², p.č. 297/5 o výměře 109 m², p.č. 1625/26 o výměře 1199 m², p.č. 1625/27 o výměře 20 m² byly odděleny dle Geometrického plánu č /2014. Na těchto pozemcích je vybudován chodník s veřejným osvětlením, který slouží k zajištění větší bezpečnosti obyvatel Komárova - Programové prohlášení Zastupitelstva městyse Komárov na léta na žádost starosty městyse zrušení usnesení z bodu č. 3 z jednání RM ze dne ve věci zřízení s.r.o. na adrese Komárov, Buzulucká Jednací řád Kontrolního výboru - Jednací řád Finančního výboru - Jednací řád Osadního výboru

20 3. Neschvaluje: - Ing. Jaroslava Jonáka jako člena Rady městyse Komárov, z důvodu nezískání nadpoloviční většiny z počtu všech zastupitelů ve volbách dne umístění sídla obchodní společnosti STOMKOM s.r.o. na adrese Komárov, Buzulucká umístění sídla MS Valdek Komárov na adrese Komárov, nám. Míru Volí: - Ing. Jaroslava Jonák členem Rady městyse Komárov ve volbě dne Pověřuje: - Radu městyse Komárov kontrolou stavu reklamních ploch umístěných na pozemcích městyse Komárov. 6. Ukládá: - výborům zastupitelstva dopracovat připomínky k jednacím řádům do jednání ZM dne kontrolnímu výboru dopracovat podmínky Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve spolupráci s KRVŽP 7. Odkládá: - odměňování předsedů a členů výborů a komisí, kteří nejsou členy ZM, na příští jednání ZM.. Antonín Merhaut v.r... Radim Šíma v.r. starosta místostarosta Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jiří Veverka v.r. Bc. Ondřej Holman v.r.

Pan starosta Merhaut navrhl, že průběh zasedání bude nahráván a zeptal se, jestli někdo z přítomných má k tomu připomínky. Nikdo se nepřihlásil.

Pan starosta Merhaut navrhl, že průběh zasedání bude nahráván a zeptal se, jestli někdo z přítomných má k tomu připomínky. Nikdo se nepřihlásil. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 18.12.2014 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM : Bc. Zdeňka Bublová, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Bc. Ondřej

Více

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů z předešlých jednání

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Omluveni: Jana Popelková. 7 občanů

Omluveni: Jana Popelková. 7 občanů Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 22.1.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Bc. Ondřej

Více

Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015

Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015 Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Hosté: Mgr. Jana Vlčková, Mgr. Jana Lysá, ředitelka

Více

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2.

Více

Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015

Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015 Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

Zápis č. 12 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.3.2015

Zápis č. 12 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.3.2015 Zápis č. 12 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.3.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1.Zápis z jednání KRVŽP 2.Pronájem pozemku pč. 268 k. ú.

Více

Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015

Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015 Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis č. 23 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 1.6.2015

Zápis č. 23 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 1.6.2015 Zápis č. 23 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 1.6.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík,Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Hosté : Mgr. Koppová, p. Vondal zástupci zřizovatele

Více

Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 24.9.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov

Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 24.9.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 24.9.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Jiří Havlík, Bc. Ondřej Holman, Ing. Pavel

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou.

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 2/2013, konané dne 13. února 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod.

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef Karbaš, Jiří Beran,

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Petr Hrdý (příchod

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Zápis č. 16 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 13.4.2015

Zápis č. 16 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 13.4.2015 Zápis č. 16 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 13.4.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Jednání se zástupci fa. LS REAL

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Zábřeh bylo zahájeno v 16:07 hodin ve velkém sále Kulturního domu dosavadním starostou města RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D..

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č.

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č. OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz Z á p i s č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konané dne 30. října

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Přítomni: Josef Horník, Mgr. Miroslava Krejčová, Marek Bareš, Danuše Bílková, Jaroslava Bucková, Eva

Více

Zápis č. 5/2013 z jednání Rady městyse Komárov ze dne 25. 2. 2013

Zápis č. 5/2013 z jednání Rady městyse Komárov ze dne 25. 2. 2013 Zápis č. 5/2013 z jednání Rady městyse Komárov ze dne 25. 2. 2013 Přítomni: Omluven: pp. Mgr. Veverka, Ing. Houdek, Gregor, Merhaut, Tkáč 1. Kontrola zápisu řešení VHP RM obdržela stanovisko Mgr. Wachtlové

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 25.02.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 25.02.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 25.02.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 3/2015 Č.j. 291/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

ZÁPIS z 5. schůze Zastupitelstva obce Provodov,

ZÁPIS z 5. schůze Zastupitelstva obce Provodov, ZÁPIS z 5. schůze Zastupitelstva obce Provodov, konané dne 2.2.2015 v 19 hodin v kulturním domě Provodov Přítomní zastupitelé: Ing. Marek Prachař, Alfons Slovák DiS., Mgr. Jana Černá, Petra Družbová, Mgr.

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Č.j.:OZ 35-1/2014 Ověřovatelé zápisu: Jana Starinská, Václav Chval Zápis provedl: Veronika Houdková Přítomni: Jan Michal, Petr Havel, Václav

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 15 členů. Program: 1) Zahájení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Zápis - 27. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.9.2014. Přítomni: Omluveni: Jan Hojda, Milan Novák Hosté: Program zasedání:

Zápis - 27. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.9.2014. Přítomni: Omluveni: Jan Hojda, Milan Novák Hosté: Program zasedání: 1 Zápis - 27. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.9.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav, Hušek Josef, Renata Festová, Petr Černý Omluveni: Jan Hojda,

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

MĚSTYS KOMÁROV. Nám. Míru 204, Komárov

MĚSTYS KOMÁROV. Nám. Míru 204, Komárov MĚSTYS KOMÁROV Nám. Míru 204, Komárov Směrnice k inventarizaci hmotného a nehmotného majetku pro rok 2014 1. Inventarizace majetku a závazků bude provedena ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 563/91

Více