Zapisovatelkou jednání jmenoval p. Evu Vokáčovou.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zapisovatelkou jednání jmenoval p. Evu Vokáčovou."

Transkript

1 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne a v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Jiří Havlík, Bc. Ondřej Holman, Ing. Pavel Houdek, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Eva Királyová, Ing. Jan Křikava, Antonín Merhaut, Jana Popelková, Ing. Vítězslav Srp, Radim Šíma, Mgr. Jiří Veverka, Mgr. Josef Zeman Omluveni: Jaroslav Klekner, Jindřich Pacák, DiS Přítomní občané - 8 Pan starosta Merhaut přivítal přítomné členy zastupitelstva městyse i přítomné občany. Uvedl, že dle prezenční listiny a podle 87 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, je zastupitelstvo městyse usnášení schopné (přítomno 13 členů zastupitelstva) a zahájil zasedání. Pan starosta Merhaut navrhl, že průběh zasedání bude nahráván a zeptal se, jestli někdo z přítomných má k nahrávání jednání připomínky. Nikdo se nepřihlásil. Zapisovatelkou jednání jmenoval p. Evu Vokáčovou. Pan starosta Merhaut přednesl návrh programu: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Složení slibu zastupitele 4. Volba volební komise 5. Zpráva starosty o dění v městysi, kontrola usnesení z předchozího jednání ZM 6. Podněty občanů přijetí podnětů k projednání 7. Volba člena rady městyse 8. Programové prohlášení ZM 9. Návrhy jednacích řádů výborů 10.Záměr pronajmout pozemek p.č. 268 v k.ú. Komárov u Hořovic 11.Projednání žádosti o umístění sídla provozovny obchodní společnosti STOMKOM s.r.o. 12.Projednání žádosti o bezúplatný převod pozemků 13.Usnesení 14.Diskuse s občany 15.Závěr Změny v programu: Bc. Bublová navrhuje doplnit bod programu Návrh na distribuci Komárováku do všech domácností p. místostarosta Šíma navrhuje vypustit bod 8 Programové prohlášení ZM z důvodu dodání špatného paré zastupitelům Mgr. Zeman navrhuje zařadit bod Zpráva o činnosti kontrolního výboru

2 p. starosta Merhaut navrhuje bod Volba člena rady městyse zařadit za bod Volba volební komise Upravený návrh programu: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Složení slibu zastupitele 4. Volba volební komise 5. Volba člena rady městyse 6. Zpráva starosty o dění v městysi a kontrola usnesení z předchozího jednání ZM 7. Podněty občanů přijetí podnětů k projednání 8. Projednání distribuce obecního zpravodaje 9. Návrh jednacích řádů výborů 10. Zpráva o činnosti kontrolního výboru 11. Záměr pronajmout pozemek p.č. 268 v k.ú. Komárov u Hořovic 12. Projednání žádosti o umístění sídla provozovny obchodní společnosti STOMKOM s.r.o. 13. Projednání žádosti o bezúplatný převod pozemků 14. Usnesení 15. Diskuse s občany 16. Závěr Další návrhy na doplnění nebo změnu programu nebyly podány. Pan starosta dal hlasovat o takto navrženém programu: Hlasování : pro 12 zdržel se 1 proti 0 Návrh programu byl schválen většinou hlasů. 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Pan starosta požádal přítomné členy ZM o návrhy na členy návrhové komise. Navrženi byli: Ing. Eva Királyová, Jana Popelková Hlasování: pro 11 zdržel se 2 proti 0 Návrh byl schválen většinou hlasů. Dále pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu. Navrženi byli: Mgr. Jiří Veverka, Bc. Ondřej Holman Hlasování: pro 11 zdržel se 2 proti 0 Návrh byl schválen většinou hlasů. 3. Složení slibu zastupitele Protože p. Jindřich Pacák, DiS, je zatím z pracovních důvodů nepřítomen, tento bod bude posunut.

3 4. Volba volební komise p. starosta navrhuje tajnou volbu člena Rady městyse Komárov. Hlasování: pro 13 zdržel se 0 proti 0 ZM schválilo tajnou volbu člena rady. p. starosta navrhuje složení volební komise: Předseda volební komise: Mgr. Josef Zeman Členové volební komise: Bc. Zdeňka Bublová, p. Jiří Havlík Protinávrhy nebyly podány. Hlasování: pro 13 zdržel se 0 proti 0 Složení volební komise - předseda Mgr. Josef Zeman, členové Bc. Zdeňka Bublová, p.jiří Havlík, bylo schváleno všemi hlasy. p. starosta požádal volební uskupení o návrhy na člena Rady městyse Komárov. SNK a KDUČSL nemá návrh PROSTOR navrhuje Ing. Jaroslava Jonáka SNK OpK navrhuje Ing. Jaroslava Jonáka KSČM nemá návrh ČSSD - nemá návrh SNK Společně za Komárov nemá návrh Tajné hlasování: pro 7 zdržel se 6 proti 0 Ing. Jaroslav Jonák není zvolen z důvodu nezískání nadpoloviční většiny z počtu všech zastupitelů. 5 min přestávka p. starosta žádá zastupitele o návrh jak naložit se vzniklou situací. p. Havlík navrhuje zopakovat volbu p. Veverka navrhuje přerušení jednání zastupitelstva městyse na 14 dnů p. Šmied domnívá se, že dnešní zasedání může pokračovat, může se odložit volba člena rady Hlasování o návrhu Mgr. Veverky na přerušení jednání ZM : pro 1 zdržel se 0 proti 12 Návrh na přerušení jednání zastupitelstva nebyl schválen. Hlasování o návrhu p. Havlíka na zopakování volby: pro 9 zdržel se 2 proti 2 Zopakování volby člena Rady městyse Komárov bylo schváleno většinou hlasů. p. starosta znovu požádal volební uskupení o návrhy na člena Rady městyse Komárov. Návrhy byly stejné jako v předchozí volbě. Tajné hlasování o jediném kandidátovi Ing. Jaroslavu Jonákovi. pro 7 zdržel se 6 proti 0

4 Ing. Jaroslav Jonák nebyl zvolen členem Rady městyse Komárov z důvodu nezískání nadpoloviční většiny z počtu všech zastupitelů. p. Havlík navrhuje přerušit dnešní jednání ZM pro projednání bodu č. 13 do Hlasovaní: pro 13 zdržel se 0 proti 0 Návrh na přerušení jednání ZM dne po projednání bodu 13 do bylo schváleno všemi hlasy. 6. Zpráva starosty o dění v městysi, kontrola usnesení ze zasedání ZM č. 1/2015 Zpráva starosty: p. starosta ve své zprávě uvedl: - RM od minulého zasedání ZM jednala 5x - schválila Volební řád Školské rady - schválila pořízení programu na legislativu od fa. CODEXIS - schválila návrh KRVŽP na rekonstrukci MŠ mimo parkoviště před budovou - schválila místostarostu p. Šímu jako předsedu Komise pro prevenci, bezpečnost a krizové řízení, členové komise: Martin Ernest, st., David Macourek, Antonín Merhaut, Jindřich Pacák, DiS, zapisovatelka: Eva Vokáčová - schválila opravu veřejného osvětlení v ul. Spojovací - schválila Smlouvu o dílo na administrativní opatření projektu Digitální povodňový plán s p. Staňkovou - schválila pořádání akce Vzpomínky podbrdského rodáka dne v sokolovně - schválila zadání projektu přípravy žádosti o dotaci na rekonstrukci budov MŠ a zdravotního střediska, včetně zapracování oprav dle návrhu KRVŽP - schválila poskytnutí finančních prostředků z podpory Grantového programu městyse Komárov pro r ZM bere na vědomí zprávu starosty o dění v městysi. p. Havlík doplňující informace ke zprávě starosty: - možnost dotace z Programu obnovy venkova ul. Spojovací, veřejné osvětlení, radnice - přemostění ZŠ - schůzka s ředitelem firmy ze zdravotních důvodu odložena - chodník Ke Ptákovu - Mgr. Wachtlová se ztotožňuje s naším názorem, firmě bude zaslán dopis - dendrologický posudek na stromy v zahradě MŠ nedoporučuje poražení - školení zastupitelů dotační program /granty/ bude ukončen, bude jiný postup při poskytování příspěvků, základem bude darovací smlouva schválena ZM. Organizace a spolky budou více méně odkázáni sami na sebe. Kontrola usnesení č. 1/2015 Ke každému uloženému bodu se vyjádřili zastupitelé, kterých se bod usnesení týkal. Ing. Jonák - osloveno 6 zpracovatelů na zpracování územní studie pro lokalitu Nad Kocábkou p. Havlík - školská rada- volba proběhne po schůzkách rodičů (polovina dubna) Mgr. Veverka - Redakční rada- návrh zásad činnosti je dopracováno, bude vyvěšeno na webu

5 Mgr. Zeman - Kontrolní výbor Smlouva o městské policii - proběhla schůzka s velitelkou Městské policie Hořovice Ing. Křikava bude jednání s MěÚ Hořovice na úpravě smlouvy p. Havlík fakturace MěÚ Hořovice účtuje za hlídku, nikoliv za strážníka, při dodržení smlouvy bude nárůst finančních prostředků. Mgr. Zeman proč je v usnesení zaznamenáno projednávání náplně práce technické čety p. Havlík byl to podnět občanů k jednání a ZM jeho projednávání neschválilo 7. Podněty občanů přijetí podnětů k projednání p. Havlík upřesnil podstatu tohoto bodu, občané mohou podat návrh na podnět k projednávání. ZM se rozhodne, zda bude návrh projednávat či nikoliv. p. Vondal ptá se, zda ZM může pověřit RM kontrolou využití reklamních ploch, ceny za jejich používání, zjištění stavu reklamních ploch, smluvní vztahy s nájemci. Reklamní tabule na křižovatce u DK Komárov - nájemné nebylo účtováno několik let. p. starosta územní řízení bylo v r. 1992, nevzpomíná si z jakých důvodů nebyl nájem stanoven. Mgr. Wachtlová doporučila naúčtovat nájem maximálně 3 roky nazpět. Jiné reklamní tabule jsou zpoplatněny. p. Vondal tabule na veřejném osvětlení je potřeba vytvořit ceník na umístění reklam na obecním majetku p. Királyová navrhuje, aby ZM pověřilo RM kontrolou stavu reklamních ploch. Hlasování: pro 13 zdržel se 0 proti 0 ZM pověřuje radu městyse kontrolou stavu reklamních ploch na pozemcích ve vlastnictví městyse Komárov. 8. Projednání distribuce obecního zpravodaje Bc. Bublová přednesla svůj návrh distribuovat Komárovák do všech domácností městyse, aby občané Komárova byli dostatečně informováni o dění v městysi. V současné době je počet výtisků Komárováku 1000 ks. Doručovacích adres je 880 (Komárov, Kleštěnice). ČP, a.s. doručí výtisk do domácnosti za 3.60,- /ks 6x ročně Celkem ,- včetně DPH/ rok. V Komárováku je možnost inzerce pro firmy a drobné podnikatele. Částkou získanou za tuto inzerci bude možné pokrýt část nákladů. p. Šmied proč se jich tiskne 1000 ks, když doručovacích adres je 880. Tady vidí možnou úsporu. p. starosta i občané okolních obcí si berou výtisky, také chtějí být informování. Upozorňuje na to, aby občané Komárovák ze schránek nevyhodili spolu s letáky.

6 Bc. Bublová v tomto případě je možná domluva s poštou, aby doručovala Komárovák samostatně. Ing. Anděl posouzení zda Komárovák tisknout i pro ostatní občany, tj. z okolní vesnic, je v kompetenci Redakční rady. p. Havlík bude Komárovák umístěn na webové stránky? Mgr. Veverka ano, s měsíčním zpožděním p. Vondal nechápe, proč o měsíc později, umístit se musí ihned - snížení počtu výtisků úspora Ing. Křikava otázka na Redakční radu počítá se s inzercí v Komárováku? Mgr. Veverka ano, předloží návrh RM i s ceníkem Ing. Křikava není vázaná cena na počet výtisků? Ing. Houdek uvažuje se o snížení počtu výtisku a distribuci, kdo provede výběr domácností, kam se bude distribuovat? Ing. Anděl možnost ankety, oslovení domácností, kdo má o Komárovák zájem. Ing. Jonák zachovat návrh na 880 doručovacích míst jistota, že každý bude informován. Pro okolní občany bude Komárovák umístěn na webu. Ing. Houdek ptá se, zda doručovací místo = popisné číslo Bc. Bublová ne, doručovací místo = počet schránek, na sídlišti je v jednou čp. více domácností. p. Šmied informovanost občanů domnívá se, že více občanů navštíví web p. Havlík děkuje za diskusi, náklady nejsou tak vysoké, občané mají rádi papírovou formu Komárováku p. starosta souhlasí s tištěnou formou, jistě by byli mnozí občané zklamáni p. Gregor 1000 ks a 880 ks - upozorňuje na velký rozdíl v ceně tisku p. Šíma navrhuje 880 ks k distribuci do všech domácností a 200 ks dát na obvyklá místa Ing. Křikava souhlasí. Hlasování o návrhu Bc. Bublové - distribuce Komárováku do všech domácností. Pro 12 zdržel se 1 proti 0 Návrh na distribuci Komárováku do všech domácností městyse Komárov byl schválen většinou hlasů.

7 9. Návrhy jednacích řádů výborů Bc. Bublová Finanční výbor návrh jednacího řádu již přednesla na minulém zasedání, byl umístěn i na webových stránkách, všichni členové ZM ho měli k dispozici. Mgr. Veverka změna data, den jednání ZM p. Vondal v ročním hodnocení výboru se připravuje plán činnosti na následující rok s tím, že plán se nepřipravuje v posledním roce volebního období. Nikde není ale stanoven plán činnosti na první rok volebního období. p. Havlík informace ze školení zastupitelů není potřeba plán činnosti výborů úkoly jsou dané zákonem, pověření ZM ke konkrétnímu úkolů zpětná vazba, zpráva o uložených úkolech v písemném zápisu o provedených kontrolách. p.vondal forma předkládání zpráv o činnosti v minulém volebním období nefungovala p. Havlík forma je ze zákona p. Vondal - tzn. že v minulé volební období došlo k porušení zákona? On by zapracoval formu do jednacího řádu, aby nebyly pochybnosti. Předání ZM a ne např. úřadu. Mgr. Zeman Kontrolní výbor - kontrola usnesení ZM, kontrola usnesení RM, úkoly od ZM, plnění kontrol - zápis v písemné formě, plán činnosti vytvořen obrysově Ing. Křikava -kapitola 2 odst. 2 doplnit nesmí to být starosta, místostarosta a účetní kapitola 3 odst. 3 činnost - chybí dle zákona kapitola 5 - vypořádání připomínek kapitola 6 odst. 1 ošetřen první a poslední rok funkčního období p. Havlík dle Jednacího řádu ZM na každém ZM zazní zpráva Kontrolního a Finančního výboru p. Fajrajzl - Osadní výbor - zápisy ze schůzí předává městysi, plán činnosti nemá problém s předložením zprávy. p. Vondal doporučuje zřídit na webových stránkách i složku výborů pro dostatečnou informovanost Ing. Křikava změna v jednacím řádu místo obecní úřad uvést zastupitelstvo městyse, změna data, doplnění některých pasáží v souladu se zákonem p. Havlík navrhuje uložit výborům dopracovat připomínky Hlasování : pro 13 zdržel se 0 proti 0 ZM ukládá výborům dopracovat připomínky k jednacím řádům do příštího jednání ZM.

8 10. Zpráva o činnosti kontrolního výboru Proběhla obecná kontrola MŠ, ZŠ za účasti Mgr. Zemana, účetní městyse sl. Pelikánové. Protokol uložen na úřadu městyse. Kontrola Smlouvy o městské policii připomínky předány RM. Návrh Směrnice na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu předán p. Váchovi. p. Havlík na kontrole musí být dva členové výboru kontroly MŠ, ZŠ považovány za kontrolní návštěvu. Mgr. Zeman zápisy budou předány na příštím jednání ZM Ing. Křikava ZŠ, MŠ je vše v pořádku Mgr. Zeman ano v pořádku ZM bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru. 11. Záměr pronajmou pozemek pč. 268 v k.ú. Komárov u Hořovic S podrobnostmi tohoto bodu seznámil členy ZM Ing. Křikava pomocí připravené prezentace. Pronájem pozemku spadá do kompetencí rady městyse. p. Havlík RM by ráda získala podněty od členů ZM k jednání s pronajimatelem. Ing. Křikava úprava pozemku, vykácení, srovnání terénu Bc. Holman smlouva by měla obsahovat vymezení omezení Mgr. Veverka jaká bude cena p. Vondal existuje cenová mapa pronájmu obecních pozemků p. Havlík ceny obvyklé v místě a čase, soudní znalec, RM může učinit průzkum např. u realitních kanceláří Ing. Sojka předmětný pozemek je na katastru nemovitostí kvalifikován jako zahrada, tím pádem je jasné využití p. Havlík omezení - žádné stavby p. Šíma nájemce byl při podání žádosti seznámen s případným omezením, bez staveb, parkování. Ing. Křikava- výsadba problematických stromů, jejichž kořenový systém by mohl narušit šachtu kanalizace ZM bere na vědomí informaci o záměru pronajmutí pozemku pč. 268 v k.ú. Komárov u Hořovic. Pronájem pozemku je v kompetenci rady městyse.

9 12. Projednání žádosti o umístění sídla provozovny obchodní společnosti STOMKOM s.r.o. p. Šíma Mudr. Neužilová požádala o vyjádření souhlasu k umístění sídla provozovny obchodní společnosti STOMKOM s.r.o. na adrese Komárov, Buzulucká 480. p. Havlík prodej ordinace možný nový nájemce, případná exekuce. Navrhuje neschválit. p. Šmied co z toho bude mít městys p. Šíma bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí stomatologie pro občany městyse i spádové oblasti bude zachována p. Šmied fungování sídla společnosti je možné i na adrese trvalého pobytu, v čp. 480, Komárov, bude pouze provozovna, v případě prodeje společnosti může dojít ke změnám místa i dalších údajů ( např. předmětu podnikání, což vidí jako velké riziko) Ing. Jonák čp. 480 budova MŠ, je potřeba přesně uvést definici předmětu podnikání Ing. Houdek obava z případné exekuce budovy je exekuce i na majetek pronajímatele p. Vondal domnívá se, že není potřeba tam sídlo schvalovat, problémy jdou vždy za sídlem společnosti, paní doktorka může mít sídlo kdekoliv jinde p. Havlík navrhuje nevyhovět MUDr. Neužilové mít sídlo obchodní společnosti STOMKOM s.r.o. na adrese Komárov, Buzulucká 480 p. Šíma citoval výňatek ze zápisu z jednání RM , kdy byla schválena žádost o zřízení s.r.o. na adrese Komárov, Buzulucká 480 p. starosta- stanovisko rady k založení společnosti zřejmě nestačilo p. starosta dává hlasovat o návrhu p. Havlíka neschválit sídlo společnosti STOMKOM s.r.o. na adrese Komárov, Buzulucká 480. Hlasování: Pro 12 zdržel se 1 proti 0 ZM neschvaluje umístění sídla obchodní společnosti STOMKOM s.r.o. na adrese Komárov, Buzulucká Bezúplatný převod pozemků p. starosta informoval členy ZM o pozemcích, kterých se bezúplatný převod týká. Na těchto pozemcích je zbudován chodník Ke Ptákovu. Po kolaudaci stavby je nutné o převod těchto pozemků zažádat. Pozemky jsou ve vlastnictví KSÚS Středočeského kraje. Hlasování: pro 12 zdržel se 1 proti 0

10 ZM schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Komárov u Hořovic. Pozemky p.č. 214/7 (a) o výměře 0,31 m², p.č. 297/3 o výměře 107 m², p.č. 297/5 o výměře 109 m², p.č. 1625/26 o výměře 1199 m², p.č. 1625/27 o výměře 20 m² byly odděleny dle Geometrického plánu č /2014. Na těchto pozemcích je vybudován chodník s veřejným osvětlením, který slouží k zajištění větší bezpečnosti obyvatel Komárova. p. Havlík i když bylo odsouhlaseno přerušení jednání po bodu 13 ( diskuse přesunuta na další jednání), navrhuje nyní zařadit diskusi s občany. Hlasování o zařazení do programu diskusi s občany: pro 13 zdržel se 0 proti 0 Návrh na zařazení diskuse s občany do programu jednání ZM bylo schváleno všemi hlasy. 14. Diskuse Bc. Bublová hovořila o volbě člena RM. Podivuje se nad tím, že Ing. Jonák nebyl zvolen. Apeluje na všechny zastupitele, aby si rozmysleli, zda chtějí v radě člověka, který tam bude jen sedět nebo člověka, který má koncepci, přehled, chuť do práce a chuť obec posunout správným směrem. p. Vondal děkuje Bc. Bublové, chtěl o této věci také hovořit. Zmínil práci KRVŽP pod vedením Ing. Jonáka, kde je nejvíce vidět jeho práce. p. Vondal přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků umístěno na webových stránkách, upozorňuje na nesoulad elektronické a pevné úřední desky p. Havlík touto záležitostí se rada již zabývala a přijala k této věci opatření (dle usnesení z jednání RM). p. Vondal když tyto nesoulady ve vlastnictví pozemků dává dohromady stát, apeluje i na obec, aby také zlegalizovala pozemky, které využívá ona a nejsou v jejím vlastnictví a naopak Ing. Sojka navštěvuje ZŠ v rámci zpracování průkazu energetické náročnosti MAS Brdy a ZŠ dar skleník (pařeniště), je to dar nedar, skleník je velice nekvalitní, řekl by až nebezpečný. Má obec dohled nad dary MAS Brdy? Kabinet fyziky, chemie neutěšený stav. Kancelář výchovné poradkyně ve špíně a prachu. Obec by měla mít přehled o zanedbaných věcech v ZŠ. p. Havlík RM měla schůzku s ředitelkou a školskou radou podnět nových voleb školské rady. Bohužel školská rada nevidí důvod konce její činnosti. Paní ředitelka nedává podněty k nějaké pomoci, vše je, dle jejích slov, v pořádku. Doufá, že se po volbě nové školské rady komunikace a práce zlepší. p. Vondal také učebnice jsou v zoufalém stavu, jsou špatné a velmi staré. Ing. Sojka chybí kvalitní výuka přírodovědných a technických předmětů. Doporučuje exkurzi do kabinetů. Je to zoufalé.

11 p. Šmied poděkoval p. Bublové, p. Vondalovi. Důležitá je volba člena rady. Člen zastupitelstva, který chce pracovat, by měl být zvolen. Pozor, aby Ing. Jonák vůbec příští kandidaturu na člena rady a nebo případné zvolení vůbec přijal. Mgr. Zeman chtěl by znát důvody, které vedly k takovému výsledku volby. Je to divné a podezřelé. p. Vondal SNK a KDU-ČSL nenavrhovali žádného kandidáta a zdrželi se. Kdyby byli proti, chápal by to více. p. Havlík po komunálních volbách proběhla jistá jednání a dohody. Uvedl, že p. Ernesta k rezignaci vedly zdravotních důvody. SNK OpK oslovilo Ing. Jonáka a také ho jako kandidáta navrhlo. Mgr. Zeman, p. Havlík nechápou, proč vítězná strana nenavrhla svého kandidáta Ing. Jonák poděkoval za podporu ve volbě člena rady, nyní za těchto okolností, zvažuje kandidaturu, situace se mu zdá velmi podivná. p. starosta poděkoval přítomným a ve 22:25 hod. přerušil jednání do Přítomni: , 19 hodin, KD Komárov pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Jiří Havlík, Bc. Ondřej Holman, Ing. Pavel Houdek, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Eva Királyová, Jaroslav Klekner, Ing. Jan Křikava, Antonín Merhaut, Jindřich Pacák, DiS, Jana Popelková, Ing. Vítězslav Srp, Radim Šíma, Mgr. Jiří Veverka, Mgr. Josef Zeman Přítomní občané - 7 Pan starosta Merhaut přivítal přítomné členy zastupitelstva městyse i přítomné občany. Uvedl, že dle prezenční listiny a podle 87 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, je zastupitelstvo městyse usnášení schopné (přítomno všech 15 členů zastupitelstva) a zahájil zasedání. Pan starosta Merhaut navrhl, že průběh zasedání bude nahráván a zeptal se, jestli někdo z přítomných má k nahrávání jednání připomínky. Nikdo se nepřihlásil. Zapisovatelkou jednání jmenoval p. Evu Vokáčovou. Pan starosta Merhaut přednesl návrh programu:

12 Program jednání: 15. Složení slibu zastupitele 16. Volba člena rady městyse 17. Programové prohlášení 18. Žádost starosty městyse o zrušení usnesení z bodu č. 3 z jednání RM ze dne Žádost MS Valdek Komárov o souhlas s umístěním kontaktní adresy 20. Usnesení 21. Diskuse s občany 22. Závěr Návrhy na doplnění nebo změnu navrženého programu nebyly podány. Pan starosta dal hlasovat o takto navrženém programu. Hlasování: Pro 15 zdržel se 0 proti 0 Návrh programu jednání byl schválen všemi hlasy. 15. Složení slibu zastupitele Pan starosta přečetl znění slibu člena Zastupitelstva městyse Komárov. Nový člen zastupitelstva p. Jindřich Pacák, DiS jej stvrdil svým podpisem. 16. Volba člena rady městyse p. starosta uvedl, že bude tajná volba člena rady, jako při volbě dne Volební komise je ve stejném složení. p. starosta požádal volební uskupení o návrhy na člena Rady městyse Komárov. SNK a KDUČSL p. Klekner navrhuje Mgr. Jiřího Veverku PROSTOR p. Šíma navrhuje Ing. Jaroslava Jonáka SNK OpK p. Havlík navrhuje Ing. Jaroslava Jonáka KSČM nemá návrh ČSSD - nemá návrh SNK Společně za Komárov nemá návrh Ing. Vítězslav Srp navrhuje Ing. Jaroslava Jonáka Hlasování tajnou volbou o Ing. Jaroslavu Jonákovi: Pro 11 zdržel se 4 proti 0 Ing. Jonák byl zvolen členem Rady městyse Komárov většinou hlasů. Ing. Jonák poděkoval členům zastupitelstva za projevenou důvěru. Díky veřejné podpoře se rozhodl znovu kandidovat. Apeluje na členy ZM, aby zanechali politikaření a šli něco společně udělat.

13 17. Programové prohlášení Znění programového prohlášení přednesl místostarosta p. Šíma. Správa řízení obce p. Havlík navrhuje zahrnou zásadní změnu: pro zajištění vyšší efektivity práce úřadu městyse, plánovaných investic, aktivit a akcí, nahradíme dosavadní model vedení obce: Uvolněný starosta, dva neuvolnění místostarostové novým modelem: Uvolněný starosta, uvolněný místostarosta. Mgr. Veverka - Programové prohlášení následuje až po ustavujícím zasedání, na kterém již byl nový model uplatněn. Hlasování o zařazení úpravy navržené p. Havlíkem do programového prohlášení: pro 5 zdržel se 5 proti 5 Úprava nebyla schválena. Hospodaření obce bez připomínek Rozvoj obce, výstavba a ŽP bez připomínek Školství kultura a volný čas - bez připomínek Informace a komunikace s občany - bez připomínek Sociální péče a zdravotnictví - bez připomínek Bezpečnost občanů a dopravní obslužnost - bez připomínek Podpora místních zaměstnavatelů a podnikatelů - bez připomínek Hlasování o navrženém znění Programového prohlášení : pro 15 zdržel se 0 proti 0 Programové prohlášení Zastupitelstva městyse Komárov na léta bylo schváleno všemi hlasy. 18. Žádost starosty městyse o zrušení usnesení z bodu č. 3 z jednání RM ze dne p. starosta citoval usnesení z jednání RM ze dne týkající se souhlasu se zřízením s.r.o. na adrese Komárov, Buzulucká 480. ZM na svém jednání dne neodsouhlasilo zřízení sídla pro obchodní společnost STOMKOM s.r.o. na adrese Komárov. Buzulucká 480. Hlasování o zrušení usnesení z bodu č. 3 z jednání RM dne pro 14 zdržel se 1 proti 0 Zrušení usnesení z bodu č. 3 z jednání RM ze dne ve věci zřízení s.r.o. na adrese Komárov, Buzulucká 480 na základě žádosti starosty městyse bylo schváleno většinou hlasů. 19. Žádost MS Valdek o souhlas s umístěním kontaktní adresy

14 p. Šíma přednesl žádost MS Valdek Komárov o vyjádření souhlasu s umístěním sídla a kontaktní adresy na adrese Komárov, Nám Míru čp Dle nového OZ je potřeba vypracovat nové stanovy. Je lepší mít sídlo spolku na veřejném místě, než na soukromé adrese. Ing. Křikava ve smyslu paragrafu 14 - jedná se skutečně o sídlo p. Šíma ve smyslu paragrafu 14 je uvedeno sídlo v žádosti je podotknuto, že se jedná pouze o doručovací adresu, nic jiného MS Valdek Komárov nárokovat nebude. Mgr. Veverka je to stejná podstata jako u žádosti MUDr. Neužilové týkající se obchodní společnosti STOMKOM s.r.o. Ing. Srp ano, je to stejný případ p. Havlík domnívá se, že je to stejná podstata, spolek, sdružení, s.r.o. vstupuje do nějakých vztahů, může nastat kolize. Souhlas nedoporučuje. Mgr. Veverka možnost navrhnout spolkům adresu v objektu čp. 15, tam umístit poštovní schránky Bc. Holman exekuce u spolků, s.r.o. není to stejně jako u občanů s TP na ohlašovně Mgr. Veverka doručovací adresa a sídlo společnosti je něco jiného Ing. Királyová na poště je možná domluva doručovací adresy p. Šíma sídlo např. byt předsedy nebo členů spolku, může z nějakého důvodu nastat prodleva v doručení, u veřejné adresy je jistota doručitelnosti písemnosti p. Pacák konkrétní adresa jednoho člena výboru spolku je uvedena ve stanovách p. Šíma v našem případě to nejde p.pacák hrozí, že se na městys obrátí s podobnou žádostí více spolků p. Havlík- navrhuje vyjádřit nesouhlas se zřízením sídla, souhlas pouze s umístěním poštovní schránky Ing. Křikava navrhuje nesouhlasit a nepřejímat další kroky MS Valdek Komárov Hlasování o vyjádření nesouhlasu s umístěním sídla MS Valdek Komárov na adrese Komárov, nám. Míru 204: Pro 13 zdržel se 2 proti 0 ZM nesouhlasí s umístěním sídla MS Valdek Komárov na adrese Komárov, nám. Míru 204 většinou hlasů. 5 min přestávka Mgr. Zeman navrhuje doplnění programu

15 20. Projednání a schválení jednacího řádu Kontrolního výboru, Finančního a Osadního výboru 21. Projednání a schválení Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Mgr.Veverka navrhuje doplnění programu 22. Odměňování předsedy Osadního výboru Hlasování o takto navrženém doplnění programu: pro 15 zdržel se 0 proti 0 Doplnění programu bylo schváleno všemi hlasy. 20. Projednání a schválení jednacího řádu Kontrolního výboru, Finančního a Osadního výboru Kontrolní výbor - vypustit hlava 1 odst. 3 - hlava 2 bod 2 - vypustit, hlava 3 bod 3 - vypustit plán práce činnost vyplývá ze zákona - hlava 5 bod 4 doplnit případné připomínky výbor projedná a rozhodne o nich hlasováním - hlava 6 bod 1 s výjimkou roku voleb na počátku funkčního období. Doplnit - V posledním roce funkčního období bude závěrečná zpráva předložena na posledním zasedání zastupitelstva před volbami. Ing. Srp - děkuje za připomínky jednací řád se tímto zjednodušil a zpřehlednil. Hlasování o jednacím řádu Kontrolního výboru: pro 15 zdržel se 0 proti 0 Jednací řád Kontrolního výboru byl schválen všemi hlasy. Finanční výbor p. Bublová nebyly připomínky, je potřeba pouze doplnit datum , usnesení č. 2/2015 Hlasování o jednacím řádu Finančního výboru: pro 15 zdržel se 0 proti 0 Jednací řád Finančního výboru byl schválen všemi hlasy.

16 Osadní výbor Ing. Křikava připomínky byly zapracovány Hlasování o jednacím řádu Osadního výboru: pro 14/ zdržel se 1 proti 0 Jednací řád Osadního výboru byl schválen většinou hlasů. 21. Projednání a schválení Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu p. Havlík směrnice je příliš benevolentní, např. RM může zadat zakázku do Kč na základě znalosti trhu. Navrhuje úpravu částky pro starostu, RM a ZM, podchytit příp. kumulace. Mgr. Veverka směrnice je věc, která upravuje chod obce a úřadu, směrnice jsou ale záležitostí rady. Souhlasí s nastavením limitu, prokazování ceny. p. Havlík směrnice vnitřního chodu úřadu ano, to je věcí RM. Tohle je ale směrnice pro práci RM, proto zpracování od kontrolního výboru, je potřeba dopracovat limity. Mgr. Zeman studoval i směrnice jiných obcí, je to v podstatě průměr. Ing. Srp jsou i větší města, které to nemají vůbec. Bude rád, až směrnice bude hotova. Je ale potřeba upřesnit popis dělení zakázky, limity. p. Vondal jak je řešeno zveřejňování zakázek malého rozsahu Mgr. Zeman na webu, zveřejní p. Vácha rubrika veřejné zakázky Bc. Holman doplnit povinnost zveřejnit celé znění smlouvy zakázky nad Kč. Ing. Křikava případ, kdy je osloveno 5 firem a přijde jedna nabídka, jak takovou situaci řešit Mgr. Veverka měla by řešit směrnice Ing. Křikava havárie např. topení ve více bytech po sobě Mgr. Zeman je zakotveno ve výjimkách směrnice (havárie) Mgr. Veverka obává se velkých detailů, které budou pro městys nakonec velmi svazující Ing. Houdek - počet oslovených uchazečů min. 3 dle směrnice a rada si může určit více Mgr. Veverka slovní spojení může je velmi nešťastné, v interních směrnicích by nemělo být Ing. Jonák tři nabídky, rozhoduje rada tis. Omezení časové, aby se nemohlo slučovat. p. Havlík navrhuje, aby kontrolní výbor dopracoval směrnici ve spolupráci se členy KRVŽP.

17 Hlasování: Pro 13 zdržel se 2 proti 0 ZM ukládá kontrolnímu výboru dopracovat podmínky Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve spolupráci s KRVŽP. 22. Odměna předsedy Osadního výboru p. Havlík - dle zákona mají nárok na odměnu všichni předsedové a členové komisí a to i ti, kteří nejsou členové ZM. Musíme tedy jednat o všech. RM navrhuje vyplácet nečleny ZM pracujících ve výborech a komisí 1x ročně. Cituje výňatek z metodiky, je možné několika variantami. Samozřejmě to zvýši finanční náklady. Ing. Srp myslí si, že odměnu by měli dostávat jen předsedové Bc. Bublová navrhuje odložit na další jednání, připravit podklady finanční náročnosti atd. metodický pokyn, usnesení o odměnách, složení výborů a komisí. Hlasování o odložení odměňování předsedů na příští zasedání ZM. pro 15 zdržel se 0 proti 0 Odložení odměňování předsedů a členů výborů a komisí, kteří nejsou členy ZM bylo schváleno všemi hlasy. p. Havlík se bude konat audit potom bude schvalování závěrečného účtu další jednání ZM min. přestávka 23. Usnesení Návrh usnesení č. 2/2015 ze dne a přednesla Jana Popelková. Hlasování: Pro 13 zdržel se 2 proti 0 Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného ve dnech a , bylo schváleno většinou hlasů. 24. Diskuse p. Vondal děkuje Ing. Jonákovi za kandidaturu a přeje mu hodně úspěchů k práci. Děkuje všem těm, kteří v novém volebním období dramaticky změnili styl práce jak rady městyse, tak i zastupitelstva městyse je znatelný velký rozdíl, směrem k lepšímu.

18 Děkuje všem těm, kteří usilují o pozitivní změnu. K usnesení navrhuje nejen pověřovat, ale také předložit a zkontrolovat (kontrolní výbor Směrnice na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu). Programové prohlášení rozprava rozprava s přítomnými občany je automatická k jednotlivým bodům. Napříště by rád poprosil řídícího schůze, aby vyzval občany, jestli mají i oni nějaké připomínky k jednotlivých bodům. Doufá, že programové prohlášení bude alespoň jednou ročně na zasedání zastupitelstva městyse vyhodnocováno. Další příspěvky do diskuse nebyly vzneseny. p. starosta poděkoval přítomným členům zastupitelstva městyse i občanům a s přáním dobré noci zasedání ve ukončil.

19 U s n e s e n í č. 2/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného ve dnech a Zastupitelstvo městyse Komárov: 1. Bere na vědomí: - zprávu starosty o dění v městysi a kontrolu usnesení č. 1/2015 z minulého jednání ZM - zprávu o činnosti kontrolního výboru - informaci o záměru pronajmutí pozemku pč. 268 v k.ú. Komárov u Hořovic. Pronájem pozemku je v kompetenci rady městyse - složení slibu nového člena Zastupitelstva městyse Komárov p. Jindřicha Pacáka, DiS. 2. Schvaluje: - tajnou volbu člena Rady městyse Komárov - volební komisi pro volbu člena Rady městyse Komárov ve složení předseda Mgr. Josef Zeman, členové Bc. Zdeňka Bublová, p. Jiří Havlík - přerušení jednání ZM dne po projednání bodu 13 do distribuci Komárováku do všech domácností městyse Komárov - žádost o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Komárov u Hořovic. Pozemky p.č. 214/7 (a) o výměře 0,31 m², p.č. 297/3 o výměře 107 m², p.č. 297/5 o výměře 109 m², p.č. 1625/26 o výměře 1199 m², p.č. 1625/27 o výměře 20 m² byly odděleny dle Geometrického plánu č /2014. Na těchto pozemcích je vybudován chodník s veřejným osvětlením, který slouží k zajištění větší bezpečnosti obyvatel Komárova - Programové prohlášení Zastupitelstva městyse Komárov na léta na žádost starosty městyse zrušení usnesení z bodu č. 3 z jednání RM ze dne ve věci zřízení s.r.o. na adrese Komárov, Buzulucká Jednací řád Kontrolního výboru - Jednací řád Finančního výboru - Jednací řád Osadního výboru

20 3. Neschvaluje: - Ing. Jaroslava Jonáka jako člena Rady městyse Komárov, z důvodu nezískání nadpoloviční většiny z počtu všech zastupitelů ve volbách dne umístění sídla obchodní společnosti STOMKOM s.r.o. na adrese Komárov, Buzulucká umístění sídla MS Valdek Komárov na adrese Komárov, nám. Míru Volí: - Ing. Jaroslava Jonák členem Rady městyse Komárov ve volbě dne Pověřuje: - Radu městyse Komárov kontrolou stavu reklamních ploch umístěných na pozemcích městyse Komárov. 6. Ukládá: - výborům zastupitelstva dopracovat připomínky k jednacím řádům do jednání ZM dne kontrolnímu výboru dopracovat podmínky Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve spolupráci s KRVŽP 7. Odkládá: - odměňování předsedů a členů výborů a komisí, kteří nejsou členy ZM, na příští jednání ZM.. Antonín Merhaut v.r... Radim Šíma v.r. starosta místostarosta Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jiří Veverka v.r. Bc. Ondřej Holman v.r.

Hosté: p. Petra Hirschová, sl. Petra Pelikánová účetní městyse. Omluveni:, Jana Popelková. Přítomní občané - 6

Hosté: p. Petra Hirschová, sl. Petra Pelikánová účetní městyse. Omluveni:, Jana Popelková. Přítomní občané - 6 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 14.5.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Jiří Havlík, Bc. Ondřej Holman, Ing. Pavel

Více

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů z předešlých jednání

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Zápis č. 32 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 31.8.2015

Zápis č. 32 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 31.8.2015 Zápis č. 32 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 31.8.2015 Přítomni: Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Omluven: Antonín Merhaut Program: 1. Hosté rady p. Hirschová

Více

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2.

Více

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 17.8.2015

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 17.8.2015 Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 17.8.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Host RM - účetní městyse, p. Hirschová

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav Karásek,

Více

Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015

Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015 Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

Zápis č. 28 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 18.11.2014

Zápis č. 28 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 18.11.2014 Zápis č. 28 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 18.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Program jednání: - Úprava rozpočtu č. 6. - Příspěvek

Více

Zápis č. 33 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.12.2014

Zápis č. 33 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.12.2014 Zápis č. 33 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program jednání: 1. Kontrola usnesení zápisů a

Více

Pan starosta Merhaut navrhl, že průběh zasedání bude nahráván a zeptal se, jestli někdo z přítomných má k tomu připomínky. Nikdo se nepřihlásil.

Pan starosta Merhaut navrhl, že průběh zasedání bude nahráván a zeptal se, jestli někdo z přítomných má k tomu připomínky. Nikdo se nepřihlásil. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 18.12.2014 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM : Bc. Zdeňka Bublová, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Bc. Ondřej

Více

Zápis č. 3 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 13.1.2015

Zápis č. 3 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 13.1.2015 Zápis č. 3 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 13.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Hosté: Ing. Jaroslav Jonák, za firmu Living in green:

Více

Zápis č. 12 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.3.2015

Zápis č. 12 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.3.2015 Zápis č. 12 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.3.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1.Zápis z jednání KRVŽP 2.Pronájem pozemku pč. 268 k. ú.

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Přítomni: Členové ZM Ing. Václav Anděl, Martin Gregor, Ing. Pavel Houdek,

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015

Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015 Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Hosté: Mgr. Jana Vlčková, Mgr. Jana Lysá, ředitelka

Více

Omluveni: Jana Popelková. 7 občanů

Omluveni: Jana Popelková. 7 občanů Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 22.1.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Bc. Ondřej

Více

Zápis č. 13 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.3.2015

Zápis č. 13 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.3.2015 Zápis č. 13 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.3.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program jednání: 1. MUDr. Neužilová host, projednání

Více

Zápis č. 23 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 1.6.2015

Zápis č. 23 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 1.6.2015 Zápis č. 23 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 1.6.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík,Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Hosté : Mgr. Koppová, p. Vondal zástupci zřizovatele

Více

Zápis. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech

Zápis. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech Zápis zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech Přítomni: Slavomír Lahoda Musil Jaroslav Botoš Jozef Dočkal Pavel

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Omluveni: Ing. Eva Királyová, Jaroslav Klekner. Přítomní občané - 4

Omluveni: Ing. Eva Királyová, Jaroslav Klekner. Přítomní občané - 4 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 23.6.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Jiří Havlík, Bc. Ondřej Holman, Ing. Pavel

Více

Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015

Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015 Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 29.4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 27.5. 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014 OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz, IDDS: qsjb7i3 Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konaného

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Frohlich, p. Lysák Občané:

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou.

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem

Více

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích 1. a) Zastupitelstvo obce (dále ZO) vzalo na vědomí, že v souladu s ustanovením 55

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis č. 11 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 3.3.2015

Zápis č. 11 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 3.3.2015 Zápis č. 11 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 3.3.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava p. Koňasová předseda Komise sociální p. Koňasová informovala členy

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z veřejného zasedání č.1/2010 městského zastupitelstva konaného dne 03.11.2010 v 18.00 hod. v besedním sále Spolkového domu

Zápis z veřejného zasedání č.1/2010 městského zastupitelstva konaného dne 03.11.2010 v 18.00 hod. v besedním sále Spolkového domu Zápis z veřejného zasedání č.1/2010 městského zastupitelstva konaného dne 03.11.2010 v 18.00 hod. v besedním sále Spolkového domu Přítomni: M.Nosek, T.Hlavatý, Zd.Filounek, V.Hak, A.Jirsáková, O.Machačka,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, MVDr. Jiří Humlíček, Mojmír

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 1. července 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 1. července 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 1. července 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Josef Chvátal, Eva

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany termín: místo: přítomni: 26. 2. 2015 17.00 hodin Obecní úřad Bukovany dle prezenční listiny Program jednání: 1. Zahájení a uvítání správce obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Zápis č. 8 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 3.2.2015

Zápis č. 8 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 3.2.2015 Zápis č. 8 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 3.2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Hosté: zástupci Městské policie Hořovice Bc. Alena Baierová, Světla

Více

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Petr Riedel, Petra Szczuková, Jindřich

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Přítomni: Josef Horník, Mgr. Miroslava Krejčová, Marek Bareš, Danuše Bílková, Jaroslava Bucková, Eva

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Obec Bečice Zastupitelstvo obce Bečice 391 75 Malšice www.becice.cz IČ: 00512524 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Přítomni: Jana Vrbková, Jiří Veselý, Jiří Kroupa, Markéta Kaštylová, Tereza Doleželová, Petr Dvořák, Petr Pokorný, Josef Vrbka,

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Obecní úřad Veliká Ves

Obecní úřad Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2011 Datum konání: 9. 11. 2011 od 18.30 hodin Přítomni: p.krčil, p.čuchal, p.hanykýř, p.pokorná, p.kučerová Omluveni: p.vorlová a

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz. Z Á P I S č. 2/15

OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz. Z Á P I S č. 2/15 OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz Z Á P I S č. 2/15 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň konaného dne 29.6.2015 v 18.00 hod. Místo a čas: kancelář

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 v prostorách Literárního salonu - II. patro Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 Přítomni dle presenční listiny Ad 1/

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 57. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 11. 2013 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více