Zapisovatelkou jednání jmenoval p. Evu Vokáčovou.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zapisovatelkou jednání jmenoval p. Evu Vokáčovou."

Transkript

1 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne a v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Jiří Havlík, Bc. Ondřej Holman, Ing. Pavel Houdek, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Eva Királyová, Ing. Jan Křikava, Antonín Merhaut, Jana Popelková, Ing. Vítězslav Srp, Radim Šíma, Mgr. Jiří Veverka, Mgr. Josef Zeman Omluveni: Jaroslav Klekner, Jindřich Pacák, DiS Přítomní občané - 8 Pan starosta Merhaut přivítal přítomné členy zastupitelstva městyse i přítomné občany. Uvedl, že dle prezenční listiny a podle 87 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, je zastupitelstvo městyse usnášení schopné (přítomno 13 členů zastupitelstva) a zahájil zasedání. Pan starosta Merhaut navrhl, že průběh zasedání bude nahráván a zeptal se, jestli někdo z přítomných má k nahrávání jednání připomínky. Nikdo se nepřihlásil. Zapisovatelkou jednání jmenoval p. Evu Vokáčovou. Pan starosta Merhaut přednesl návrh programu: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Složení slibu zastupitele 4. Volba volební komise 5. Zpráva starosty o dění v městysi, kontrola usnesení z předchozího jednání ZM 6. Podněty občanů přijetí podnětů k projednání 7. Volba člena rady městyse 8. Programové prohlášení ZM 9. Návrhy jednacích řádů výborů 10.Záměr pronajmout pozemek p.č. 268 v k.ú. Komárov u Hořovic 11.Projednání žádosti o umístění sídla provozovny obchodní společnosti STOMKOM s.r.o. 12.Projednání žádosti o bezúplatný převod pozemků 13.Usnesení 14.Diskuse s občany 15.Závěr Změny v programu: Bc. Bublová navrhuje doplnit bod programu Návrh na distribuci Komárováku do všech domácností p. místostarosta Šíma navrhuje vypustit bod 8 Programové prohlášení ZM z důvodu dodání špatného paré zastupitelům Mgr. Zeman navrhuje zařadit bod Zpráva o činnosti kontrolního výboru

2 p. starosta Merhaut navrhuje bod Volba člena rady městyse zařadit za bod Volba volební komise Upravený návrh programu: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Složení slibu zastupitele 4. Volba volební komise 5. Volba člena rady městyse 6. Zpráva starosty o dění v městysi a kontrola usnesení z předchozího jednání ZM 7. Podněty občanů přijetí podnětů k projednání 8. Projednání distribuce obecního zpravodaje 9. Návrh jednacích řádů výborů 10. Zpráva o činnosti kontrolního výboru 11. Záměr pronajmout pozemek p.č. 268 v k.ú. Komárov u Hořovic 12. Projednání žádosti o umístění sídla provozovny obchodní společnosti STOMKOM s.r.o. 13. Projednání žádosti o bezúplatný převod pozemků 14. Usnesení 15. Diskuse s občany 16. Závěr Další návrhy na doplnění nebo změnu programu nebyly podány. Pan starosta dal hlasovat o takto navrženém programu: Hlasování : pro 12 zdržel se 1 proti 0 Návrh programu byl schválen většinou hlasů. 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Pan starosta požádal přítomné členy ZM o návrhy na členy návrhové komise. Navrženi byli: Ing. Eva Királyová, Jana Popelková Hlasování: pro 11 zdržel se 2 proti 0 Návrh byl schválen většinou hlasů. Dále pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu. Navrženi byli: Mgr. Jiří Veverka, Bc. Ondřej Holman Hlasování: pro 11 zdržel se 2 proti 0 Návrh byl schválen většinou hlasů. 3. Složení slibu zastupitele Protože p. Jindřich Pacák, DiS, je zatím z pracovních důvodů nepřítomen, tento bod bude posunut.

3 4. Volba volební komise p. starosta navrhuje tajnou volbu člena Rady městyse Komárov. Hlasování: pro 13 zdržel se 0 proti 0 ZM schválilo tajnou volbu člena rady. p. starosta navrhuje složení volební komise: Předseda volební komise: Mgr. Josef Zeman Členové volební komise: Bc. Zdeňka Bublová, p. Jiří Havlík Protinávrhy nebyly podány. Hlasování: pro 13 zdržel se 0 proti 0 Složení volební komise - předseda Mgr. Josef Zeman, členové Bc. Zdeňka Bublová, p.jiří Havlík, bylo schváleno všemi hlasy. p. starosta požádal volební uskupení o návrhy na člena Rady městyse Komárov. SNK a KDUČSL nemá návrh PROSTOR navrhuje Ing. Jaroslava Jonáka SNK OpK navrhuje Ing. Jaroslava Jonáka KSČM nemá návrh ČSSD - nemá návrh SNK Společně za Komárov nemá návrh Tajné hlasování: pro 7 zdržel se 6 proti 0 Ing. Jaroslav Jonák není zvolen z důvodu nezískání nadpoloviční většiny z počtu všech zastupitelů. 5 min přestávka p. starosta žádá zastupitele o návrh jak naložit se vzniklou situací. p. Havlík navrhuje zopakovat volbu p. Veverka navrhuje přerušení jednání zastupitelstva městyse na 14 dnů p. Šmied domnívá se, že dnešní zasedání může pokračovat, může se odložit volba člena rady Hlasování o návrhu Mgr. Veverky na přerušení jednání ZM : pro 1 zdržel se 0 proti 12 Návrh na přerušení jednání zastupitelstva nebyl schválen. Hlasování o návrhu p. Havlíka na zopakování volby: pro 9 zdržel se 2 proti 2 Zopakování volby člena Rady městyse Komárov bylo schváleno většinou hlasů. p. starosta znovu požádal volební uskupení o návrhy na člena Rady městyse Komárov. Návrhy byly stejné jako v předchozí volbě. Tajné hlasování o jediném kandidátovi Ing. Jaroslavu Jonákovi. pro 7 zdržel se 6 proti 0

4 Ing. Jaroslav Jonák nebyl zvolen členem Rady městyse Komárov z důvodu nezískání nadpoloviční většiny z počtu všech zastupitelů. p. Havlík navrhuje přerušit dnešní jednání ZM pro projednání bodu č. 13 do Hlasovaní: pro 13 zdržel se 0 proti 0 Návrh na přerušení jednání ZM dne po projednání bodu 13 do bylo schváleno všemi hlasy. 6. Zpráva starosty o dění v městysi, kontrola usnesení ze zasedání ZM č. 1/2015 Zpráva starosty: p. starosta ve své zprávě uvedl: - RM od minulého zasedání ZM jednala 5x - schválila Volební řád Školské rady - schválila pořízení programu na legislativu od fa. CODEXIS - schválila návrh KRVŽP na rekonstrukci MŠ mimo parkoviště před budovou - schválila místostarostu p. Šímu jako předsedu Komise pro prevenci, bezpečnost a krizové řízení, členové komise: Martin Ernest, st., David Macourek, Antonín Merhaut, Jindřich Pacák, DiS, zapisovatelka: Eva Vokáčová - schválila opravu veřejného osvětlení v ul. Spojovací - schválila Smlouvu o dílo na administrativní opatření projektu Digitální povodňový plán s p. Staňkovou - schválila pořádání akce Vzpomínky podbrdského rodáka dne v sokolovně - schválila zadání projektu přípravy žádosti o dotaci na rekonstrukci budov MŠ a zdravotního střediska, včetně zapracování oprav dle návrhu KRVŽP - schválila poskytnutí finančních prostředků z podpory Grantového programu městyse Komárov pro r ZM bere na vědomí zprávu starosty o dění v městysi. p. Havlík doplňující informace ke zprávě starosty: - možnost dotace z Programu obnovy venkova ul. Spojovací, veřejné osvětlení, radnice - přemostění ZŠ - schůzka s ředitelem firmy ze zdravotních důvodu odložena - chodník Ke Ptákovu - Mgr. Wachtlová se ztotožňuje s naším názorem, firmě bude zaslán dopis - dendrologický posudek na stromy v zahradě MŠ nedoporučuje poražení - školení zastupitelů dotační program /granty/ bude ukončen, bude jiný postup při poskytování příspěvků, základem bude darovací smlouva schválena ZM. Organizace a spolky budou více méně odkázáni sami na sebe. Kontrola usnesení č. 1/2015 Ke každému uloženému bodu se vyjádřili zastupitelé, kterých se bod usnesení týkal. Ing. Jonák - osloveno 6 zpracovatelů na zpracování územní studie pro lokalitu Nad Kocábkou p. Havlík - školská rada- volba proběhne po schůzkách rodičů (polovina dubna) Mgr. Veverka - Redakční rada- návrh zásad činnosti je dopracováno, bude vyvěšeno na webu

5 Mgr. Zeman - Kontrolní výbor Smlouva o městské policii - proběhla schůzka s velitelkou Městské policie Hořovice Ing. Křikava bude jednání s MěÚ Hořovice na úpravě smlouvy p. Havlík fakturace MěÚ Hořovice účtuje za hlídku, nikoliv za strážníka, při dodržení smlouvy bude nárůst finančních prostředků. Mgr. Zeman proč je v usnesení zaznamenáno projednávání náplně práce technické čety p. Havlík byl to podnět občanů k jednání a ZM jeho projednávání neschválilo 7. Podněty občanů přijetí podnětů k projednání p. Havlík upřesnil podstatu tohoto bodu, občané mohou podat návrh na podnět k projednávání. ZM se rozhodne, zda bude návrh projednávat či nikoliv. p. Vondal ptá se, zda ZM může pověřit RM kontrolou využití reklamních ploch, ceny za jejich používání, zjištění stavu reklamních ploch, smluvní vztahy s nájemci. Reklamní tabule na křižovatce u DK Komárov - nájemné nebylo účtováno několik let. p. starosta územní řízení bylo v r. 1992, nevzpomíná si z jakých důvodů nebyl nájem stanoven. Mgr. Wachtlová doporučila naúčtovat nájem maximálně 3 roky nazpět. Jiné reklamní tabule jsou zpoplatněny. p. Vondal tabule na veřejném osvětlení je potřeba vytvořit ceník na umístění reklam na obecním majetku p. Királyová navrhuje, aby ZM pověřilo RM kontrolou stavu reklamních ploch. Hlasování: pro 13 zdržel se 0 proti 0 ZM pověřuje radu městyse kontrolou stavu reklamních ploch na pozemcích ve vlastnictví městyse Komárov. 8. Projednání distribuce obecního zpravodaje Bc. Bublová přednesla svůj návrh distribuovat Komárovák do všech domácností městyse, aby občané Komárova byli dostatečně informováni o dění v městysi. V současné době je počet výtisků Komárováku 1000 ks. Doručovacích adres je 880 (Komárov, Kleštěnice). ČP, a.s. doručí výtisk do domácnosti za 3.60,- /ks 6x ročně Celkem ,- včetně DPH/ rok. V Komárováku je možnost inzerce pro firmy a drobné podnikatele. Částkou získanou za tuto inzerci bude možné pokrýt část nákladů. p. Šmied proč se jich tiskne 1000 ks, když doručovacích adres je 880. Tady vidí možnou úsporu. p. starosta i občané okolních obcí si berou výtisky, také chtějí být informování. Upozorňuje na to, aby občané Komárovák ze schránek nevyhodili spolu s letáky.

6 Bc. Bublová v tomto případě je možná domluva s poštou, aby doručovala Komárovák samostatně. Ing. Anděl posouzení zda Komárovák tisknout i pro ostatní občany, tj. z okolní vesnic, je v kompetenci Redakční rady. p. Havlík bude Komárovák umístěn na webové stránky? Mgr. Veverka ano, s měsíčním zpožděním p. Vondal nechápe, proč o měsíc později, umístit se musí ihned - snížení počtu výtisků úspora Ing. Křikava otázka na Redakční radu počítá se s inzercí v Komárováku? Mgr. Veverka ano, předloží návrh RM i s ceníkem Ing. Křikava není vázaná cena na počet výtisků? Ing. Houdek uvažuje se o snížení počtu výtisku a distribuci, kdo provede výběr domácností, kam se bude distribuovat? Ing. Anděl možnost ankety, oslovení domácností, kdo má o Komárovák zájem. Ing. Jonák zachovat návrh na 880 doručovacích míst jistota, že každý bude informován. Pro okolní občany bude Komárovák umístěn na webu. Ing. Houdek ptá se, zda doručovací místo = popisné číslo Bc. Bublová ne, doručovací místo = počet schránek, na sídlišti je v jednou čp. více domácností. p. Šmied informovanost občanů domnívá se, že více občanů navštíví web p. Havlík děkuje za diskusi, náklady nejsou tak vysoké, občané mají rádi papírovou formu Komárováku p. starosta souhlasí s tištěnou formou, jistě by byli mnozí občané zklamáni p. Gregor 1000 ks a 880 ks - upozorňuje na velký rozdíl v ceně tisku p. Šíma navrhuje 880 ks k distribuci do všech domácností a 200 ks dát na obvyklá místa Ing. Křikava souhlasí. Hlasování o návrhu Bc. Bublové - distribuce Komárováku do všech domácností. Pro 12 zdržel se 1 proti 0 Návrh na distribuci Komárováku do všech domácností městyse Komárov byl schválen většinou hlasů.

7 9. Návrhy jednacích řádů výborů Bc. Bublová Finanční výbor návrh jednacího řádu již přednesla na minulém zasedání, byl umístěn i na webových stránkách, všichni členové ZM ho měli k dispozici. Mgr. Veverka změna data, den jednání ZM p. Vondal v ročním hodnocení výboru se připravuje plán činnosti na následující rok s tím, že plán se nepřipravuje v posledním roce volebního období. Nikde není ale stanoven plán činnosti na první rok volebního období. p. Havlík informace ze školení zastupitelů není potřeba plán činnosti výborů úkoly jsou dané zákonem, pověření ZM ke konkrétnímu úkolů zpětná vazba, zpráva o uložených úkolech v písemném zápisu o provedených kontrolách. p.vondal forma předkládání zpráv o činnosti v minulém volebním období nefungovala p. Havlík forma je ze zákona p. Vondal - tzn. že v minulé volební období došlo k porušení zákona? On by zapracoval formu do jednacího řádu, aby nebyly pochybnosti. Předání ZM a ne např. úřadu. Mgr. Zeman Kontrolní výbor - kontrola usnesení ZM, kontrola usnesení RM, úkoly od ZM, plnění kontrol - zápis v písemné formě, plán činnosti vytvořen obrysově Ing. Křikava -kapitola 2 odst. 2 doplnit nesmí to být starosta, místostarosta a účetní kapitola 3 odst. 3 činnost - chybí dle zákona kapitola 5 - vypořádání připomínek kapitola 6 odst. 1 ošetřen první a poslední rok funkčního období p. Havlík dle Jednacího řádu ZM na každém ZM zazní zpráva Kontrolního a Finančního výboru p. Fajrajzl - Osadní výbor - zápisy ze schůzí předává městysi, plán činnosti nemá problém s předložením zprávy. p. Vondal doporučuje zřídit na webových stránkách i složku výborů pro dostatečnou informovanost Ing. Křikava změna v jednacím řádu místo obecní úřad uvést zastupitelstvo městyse, změna data, doplnění některých pasáží v souladu se zákonem p. Havlík navrhuje uložit výborům dopracovat připomínky Hlasování : pro 13 zdržel se 0 proti 0 ZM ukládá výborům dopracovat připomínky k jednacím řádům do příštího jednání ZM.

8 10. Zpráva o činnosti kontrolního výboru Proběhla obecná kontrola MŠ, ZŠ za účasti Mgr. Zemana, účetní městyse sl. Pelikánové. Protokol uložen na úřadu městyse. Kontrola Smlouvy o městské policii připomínky předány RM. Návrh Směrnice na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu předán p. Váchovi. p. Havlík na kontrole musí být dva členové výboru kontroly MŠ, ZŠ považovány za kontrolní návštěvu. Mgr. Zeman zápisy budou předány na příštím jednání ZM Ing. Křikava ZŠ, MŠ je vše v pořádku Mgr. Zeman ano v pořádku ZM bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru. 11. Záměr pronajmou pozemek pč. 268 v k.ú. Komárov u Hořovic S podrobnostmi tohoto bodu seznámil členy ZM Ing. Křikava pomocí připravené prezentace. Pronájem pozemku spadá do kompetencí rady městyse. p. Havlík RM by ráda získala podněty od členů ZM k jednání s pronajimatelem. Ing. Křikava úprava pozemku, vykácení, srovnání terénu Bc. Holman smlouva by měla obsahovat vymezení omezení Mgr. Veverka jaká bude cena p. Vondal existuje cenová mapa pronájmu obecních pozemků p. Havlík ceny obvyklé v místě a čase, soudní znalec, RM může učinit průzkum např. u realitních kanceláří Ing. Sojka předmětný pozemek je na katastru nemovitostí kvalifikován jako zahrada, tím pádem je jasné využití p. Havlík omezení - žádné stavby p. Šíma nájemce byl při podání žádosti seznámen s případným omezením, bez staveb, parkování. Ing. Křikava- výsadba problematických stromů, jejichž kořenový systém by mohl narušit šachtu kanalizace ZM bere na vědomí informaci o záměru pronajmutí pozemku pč. 268 v k.ú. Komárov u Hořovic. Pronájem pozemku je v kompetenci rady městyse.

9 12. Projednání žádosti o umístění sídla provozovny obchodní společnosti STOMKOM s.r.o. p. Šíma Mudr. Neužilová požádala o vyjádření souhlasu k umístění sídla provozovny obchodní společnosti STOMKOM s.r.o. na adrese Komárov, Buzulucká 480. p. Havlík prodej ordinace možný nový nájemce, případná exekuce. Navrhuje neschválit. p. Šmied co z toho bude mít městys p. Šíma bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí stomatologie pro občany městyse i spádové oblasti bude zachována p. Šmied fungování sídla společnosti je možné i na adrese trvalého pobytu, v čp. 480, Komárov, bude pouze provozovna, v případě prodeje společnosti může dojít ke změnám místa i dalších údajů ( např. předmětu podnikání, což vidí jako velké riziko) Ing. Jonák čp. 480 budova MŠ, je potřeba přesně uvést definici předmětu podnikání Ing. Houdek obava z případné exekuce budovy je exekuce i na majetek pronajímatele p. Vondal domnívá se, že není potřeba tam sídlo schvalovat, problémy jdou vždy za sídlem společnosti, paní doktorka může mít sídlo kdekoliv jinde p. Havlík navrhuje nevyhovět MUDr. Neužilové mít sídlo obchodní společnosti STOMKOM s.r.o. na adrese Komárov, Buzulucká 480 p. Šíma citoval výňatek ze zápisu z jednání RM , kdy byla schválena žádost o zřízení s.r.o. na adrese Komárov, Buzulucká 480 p. starosta- stanovisko rady k založení společnosti zřejmě nestačilo p. starosta dává hlasovat o návrhu p. Havlíka neschválit sídlo společnosti STOMKOM s.r.o. na adrese Komárov, Buzulucká 480. Hlasování: Pro 12 zdržel se 1 proti 0 ZM neschvaluje umístění sídla obchodní společnosti STOMKOM s.r.o. na adrese Komárov, Buzulucká Bezúplatný převod pozemků p. starosta informoval členy ZM o pozemcích, kterých se bezúplatný převod týká. Na těchto pozemcích je zbudován chodník Ke Ptákovu. Po kolaudaci stavby je nutné o převod těchto pozemků zažádat. Pozemky jsou ve vlastnictví KSÚS Středočeského kraje. Hlasování: pro 12 zdržel se 1 proti 0

10 ZM schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Komárov u Hořovic. Pozemky p.č. 214/7 (a) o výměře 0,31 m², p.č. 297/3 o výměře 107 m², p.č. 297/5 o výměře 109 m², p.č. 1625/26 o výměře 1199 m², p.č. 1625/27 o výměře 20 m² byly odděleny dle Geometrického plánu č /2014. Na těchto pozemcích je vybudován chodník s veřejným osvětlením, který slouží k zajištění větší bezpečnosti obyvatel Komárova. p. Havlík i když bylo odsouhlaseno přerušení jednání po bodu 13 ( diskuse přesunuta na další jednání), navrhuje nyní zařadit diskusi s občany. Hlasování o zařazení do programu diskusi s občany: pro 13 zdržel se 0 proti 0 Návrh na zařazení diskuse s občany do programu jednání ZM bylo schváleno všemi hlasy. 14. Diskuse Bc. Bublová hovořila o volbě člena RM. Podivuje se nad tím, že Ing. Jonák nebyl zvolen. Apeluje na všechny zastupitele, aby si rozmysleli, zda chtějí v radě člověka, který tam bude jen sedět nebo člověka, který má koncepci, přehled, chuť do práce a chuť obec posunout správným směrem. p. Vondal děkuje Bc. Bublové, chtěl o této věci také hovořit. Zmínil práci KRVŽP pod vedením Ing. Jonáka, kde je nejvíce vidět jeho práce. p. Vondal přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků umístěno na webových stránkách, upozorňuje na nesoulad elektronické a pevné úřední desky p. Havlík touto záležitostí se rada již zabývala a přijala k této věci opatření (dle usnesení z jednání RM). p. Vondal když tyto nesoulady ve vlastnictví pozemků dává dohromady stát, apeluje i na obec, aby také zlegalizovala pozemky, které využívá ona a nejsou v jejím vlastnictví a naopak Ing. Sojka navštěvuje ZŠ v rámci zpracování průkazu energetické náročnosti MAS Brdy a ZŠ dar skleník (pařeniště), je to dar nedar, skleník je velice nekvalitní, řekl by až nebezpečný. Má obec dohled nad dary MAS Brdy? Kabinet fyziky, chemie neutěšený stav. Kancelář výchovné poradkyně ve špíně a prachu. Obec by měla mít přehled o zanedbaných věcech v ZŠ. p. Havlík RM měla schůzku s ředitelkou a školskou radou podnět nových voleb školské rady. Bohužel školská rada nevidí důvod konce její činnosti. Paní ředitelka nedává podněty k nějaké pomoci, vše je, dle jejích slov, v pořádku. Doufá, že se po volbě nové školské rady komunikace a práce zlepší. p. Vondal také učebnice jsou v zoufalém stavu, jsou špatné a velmi staré. Ing. Sojka chybí kvalitní výuka přírodovědných a technických předmětů. Doporučuje exkurzi do kabinetů. Je to zoufalé.

11 p. Šmied poděkoval p. Bublové, p. Vondalovi. Důležitá je volba člena rady. Člen zastupitelstva, který chce pracovat, by měl být zvolen. Pozor, aby Ing. Jonák vůbec příští kandidaturu na člena rady a nebo případné zvolení vůbec přijal. Mgr. Zeman chtěl by znát důvody, které vedly k takovému výsledku volby. Je to divné a podezřelé. p. Vondal SNK a KDU-ČSL nenavrhovali žádného kandidáta a zdrželi se. Kdyby byli proti, chápal by to více. p. Havlík po komunálních volbách proběhla jistá jednání a dohody. Uvedl, že p. Ernesta k rezignaci vedly zdravotních důvody. SNK OpK oslovilo Ing. Jonáka a také ho jako kandidáta navrhlo. Mgr. Zeman, p. Havlík nechápou, proč vítězná strana nenavrhla svého kandidáta Ing. Jonák poděkoval za podporu ve volbě člena rady, nyní za těchto okolností, zvažuje kandidaturu, situace se mu zdá velmi podivná. p. starosta poděkoval přítomným a ve 22:25 hod. přerušil jednání do Přítomni: , 19 hodin, KD Komárov pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Jiří Havlík, Bc. Ondřej Holman, Ing. Pavel Houdek, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Eva Királyová, Jaroslav Klekner, Ing. Jan Křikava, Antonín Merhaut, Jindřich Pacák, DiS, Jana Popelková, Ing. Vítězslav Srp, Radim Šíma, Mgr. Jiří Veverka, Mgr. Josef Zeman Přítomní občané - 7 Pan starosta Merhaut přivítal přítomné členy zastupitelstva městyse i přítomné občany. Uvedl, že dle prezenční listiny a podle 87 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, je zastupitelstvo městyse usnášení schopné (přítomno všech 15 členů zastupitelstva) a zahájil zasedání. Pan starosta Merhaut navrhl, že průběh zasedání bude nahráván a zeptal se, jestli někdo z přítomných má k nahrávání jednání připomínky. Nikdo se nepřihlásil. Zapisovatelkou jednání jmenoval p. Evu Vokáčovou. Pan starosta Merhaut přednesl návrh programu:

12 Program jednání: 15. Složení slibu zastupitele 16. Volba člena rady městyse 17. Programové prohlášení 18. Žádost starosty městyse o zrušení usnesení z bodu č. 3 z jednání RM ze dne Žádost MS Valdek Komárov o souhlas s umístěním kontaktní adresy 20. Usnesení 21. Diskuse s občany 22. Závěr Návrhy na doplnění nebo změnu navrženého programu nebyly podány. Pan starosta dal hlasovat o takto navrženém programu. Hlasování: Pro 15 zdržel se 0 proti 0 Návrh programu jednání byl schválen všemi hlasy. 15. Složení slibu zastupitele Pan starosta přečetl znění slibu člena Zastupitelstva městyse Komárov. Nový člen zastupitelstva p. Jindřich Pacák, DiS jej stvrdil svým podpisem. 16. Volba člena rady městyse p. starosta uvedl, že bude tajná volba člena rady, jako při volbě dne Volební komise je ve stejném složení. p. starosta požádal volební uskupení o návrhy na člena Rady městyse Komárov. SNK a KDUČSL p. Klekner navrhuje Mgr. Jiřího Veverku PROSTOR p. Šíma navrhuje Ing. Jaroslava Jonáka SNK OpK p. Havlík navrhuje Ing. Jaroslava Jonáka KSČM nemá návrh ČSSD - nemá návrh SNK Společně za Komárov nemá návrh Ing. Vítězslav Srp navrhuje Ing. Jaroslava Jonáka Hlasování tajnou volbou o Ing. Jaroslavu Jonákovi: Pro 11 zdržel se 4 proti 0 Ing. Jonák byl zvolen členem Rady městyse Komárov většinou hlasů. Ing. Jonák poděkoval členům zastupitelstva za projevenou důvěru. Díky veřejné podpoře se rozhodl znovu kandidovat. Apeluje na členy ZM, aby zanechali politikaření a šli něco společně udělat.

13 17. Programové prohlášení Znění programového prohlášení přednesl místostarosta p. Šíma. Správa řízení obce p. Havlík navrhuje zahrnou zásadní změnu: pro zajištění vyšší efektivity práce úřadu městyse, plánovaných investic, aktivit a akcí, nahradíme dosavadní model vedení obce: Uvolněný starosta, dva neuvolnění místostarostové novým modelem: Uvolněný starosta, uvolněný místostarosta. Mgr. Veverka - Programové prohlášení následuje až po ustavujícím zasedání, na kterém již byl nový model uplatněn. Hlasování o zařazení úpravy navržené p. Havlíkem do programového prohlášení: pro 5 zdržel se 5 proti 5 Úprava nebyla schválena. Hospodaření obce bez připomínek Rozvoj obce, výstavba a ŽP bez připomínek Školství kultura a volný čas - bez připomínek Informace a komunikace s občany - bez připomínek Sociální péče a zdravotnictví - bez připomínek Bezpečnost občanů a dopravní obslužnost - bez připomínek Podpora místních zaměstnavatelů a podnikatelů - bez připomínek Hlasování o navrženém znění Programového prohlášení : pro 15 zdržel se 0 proti 0 Programové prohlášení Zastupitelstva městyse Komárov na léta bylo schváleno všemi hlasy. 18. Žádost starosty městyse o zrušení usnesení z bodu č. 3 z jednání RM ze dne p. starosta citoval usnesení z jednání RM ze dne týkající se souhlasu se zřízením s.r.o. na adrese Komárov, Buzulucká 480. ZM na svém jednání dne neodsouhlasilo zřízení sídla pro obchodní společnost STOMKOM s.r.o. na adrese Komárov. Buzulucká 480. Hlasování o zrušení usnesení z bodu č. 3 z jednání RM dne pro 14 zdržel se 1 proti 0 Zrušení usnesení z bodu č. 3 z jednání RM ze dne ve věci zřízení s.r.o. na adrese Komárov, Buzulucká 480 na základě žádosti starosty městyse bylo schváleno většinou hlasů. 19. Žádost MS Valdek o souhlas s umístěním kontaktní adresy

14 p. Šíma přednesl žádost MS Valdek Komárov o vyjádření souhlasu s umístěním sídla a kontaktní adresy na adrese Komárov, Nám Míru čp Dle nového OZ je potřeba vypracovat nové stanovy. Je lepší mít sídlo spolku na veřejném místě, než na soukromé adrese. Ing. Křikava ve smyslu paragrafu 14 - jedná se skutečně o sídlo p. Šíma ve smyslu paragrafu 14 je uvedeno sídlo v žádosti je podotknuto, že se jedná pouze o doručovací adresu, nic jiného MS Valdek Komárov nárokovat nebude. Mgr. Veverka je to stejná podstata jako u žádosti MUDr. Neužilové týkající se obchodní společnosti STOMKOM s.r.o. Ing. Srp ano, je to stejný případ p. Havlík domnívá se, že je to stejná podstata, spolek, sdružení, s.r.o. vstupuje do nějakých vztahů, může nastat kolize. Souhlas nedoporučuje. Mgr. Veverka možnost navrhnout spolkům adresu v objektu čp. 15, tam umístit poštovní schránky Bc. Holman exekuce u spolků, s.r.o. není to stejně jako u občanů s TP na ohlašovně Mgr. Veverka doručovací adresa a sídlo společnosti je něco jiného Ing. Királyová na poště je možná domluva doručovací adresy p. Šíma sídlo např. byt předsedy nebo členů spolku, může z nějakého důvodu nastat prodleva v doručení, u veřejné adresy je jistota doručitelnosti písemnosti p. Pacák konkrétní adresa jednoho člena výboru spolku je uvedena ve stanovách p. Šíma v našem případě to nejde p.pacák hrozí, že se na městys obrátí s podobnou žádostí více spolků p. Havlík- navrhuje vyjádřit nesouhlas se zřízením sídla, souhlas pouze s umístěním poštovní schránky Ing. Křikava navrhuje nesouhlasit a nepřejímat další kroky MS Valdek Komárov Hlasování o vyjádření nesouhlasu s umístěním sídla MS Valdek Komárov na adrese Komárov, nám. Míru 204: Pro 13 zdržel se 2 proti 0 ZM nesouhlasí s umístěním sídla MS Valdek Komárov na adrese Komárov, nám. Míru 204 většinou hlasů. 5 min přestávka Mgr. Zeman navrhuje doplnění programu

15 20. Projednání a schválení jednacího řádu Kontrolního výboru, Finančního a Osadního výboru 21. Projednání a schválení Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Mgr.Veverka navrhuje doplnění programu 22. Odměňování předsedy Osadního výboru Hlasování o takto navrženém doplnění programu: pro 15 zdržel se 0 proti 0 Doplnění programu bylo schváleno všemi hlasy. 20. Projednání a schválení jednacího řádu Kontrolního výboru, Finančního a Osadního výboru Kontrolní výbor - vypustit hlava 1 odst. 3 - hlava 2 bod 2 - vypustit, hlava 3 bod 3 - vypustit plán práce činnost vyplývá ze zákona - hlava 5 bod 4 doplnit případné připomínky výbor projedná a rozhodne o nich hlasováním - hlava 6 bod 1 s výjimkou roku voleb na počátku funkčního období. Doplnit - V posledním roce funkčního období bude závěrečná zpráva předložena na posledním zasedání zastupitelstva před volbami. Ing. Srp - děkuje za připomínky jednací řád se tímto zjednodušil a zpřehlednil. Hlasování o jednacím řádu Kontrolního výboru: pro 15 zdržel se 0 proti 0 Jednací řád Kontrolního výboru byl schválen všemi hlasy. Finanční výbor p. Bublová nebyly připomínky, je potřeba pouze doplnit datum , usnesení č. 2/2015 Hlasování o jednacím řádu Finančního výboru: pro 15 zdržel se 0 proti 0 Jednací řád Finančního výboru byl schválen všemi hlasy.

16 Osadní výbor Ing. Křikava připomínky byly zapracovány Hlasování o jednacím řádu Osadního výboru: pro 14/ zdržel se 1 proti 0 Jednací řád Osadního výboru byl schválen většinou hlasů. 21. Projednání a schválení Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu p. Havlík směrnice je příliš benevolentní, např. RM může zadat zakázku do Kč na základě znalosti trhu. Navrhuje úpravu částky pro starostu, RM a ZM, podchytit příp. kumulace. Mgr. Veverka směrnice je věc, která upravuje chod obce a úřadu, směrnice jsou ale záležitostí rady. Souhlasí s nastavením limitu, prokazování ceny. p. Havlík směrnice vnitřního chodu úřadu ano, to je věcí RM. Tohle je ale směrnice pro práci RM, proto zpracování od kontrolního výboru, je potřeba dopracovat limity. Mgr. Zeman studoval i směrnice jiných obcí, je to v podstatě průměr. Ing. Srp jsou i větší města, které to nemají vůbec. Bude rád, až směrnice bude hotova. Je ale potřeba upřesnit popis dělení zakázky, limity. p. Vondal jak je řešeno zveřejňování zakázek malého rozsahu Mgr. Zeman na webu, zveřejní p. Vácha rubrika veřejné zakázky Bc. Holman doplnit povinnost zveřejnit celé znění smlouvy zakázky nad Kč. Ing. Křikava případ, kdy je osloveno 5 firem a přijde jedna nabídka, jak takovou situaci řešit Mgr. Veverka měla by řešit směrnice Ing. Křikava havárie např. topení ve více bytech po sobě Mgr. Zeman je zakotveno ve výjimkách směrnice (havárie) Mgr. Veverka obává se velkých detailů, které budou pro městys nakonec velmi svazující Ing. Houdek - počet oslovených uchazečů min. 3 dle směrnice a rada si může určit více Mgr. Veverka slovní spojení může je velmi nešťastné, v interních směrnicích by nemělo být Ing. Jonák tři nabídky, rozhoduje rada tis. Omezení časové, aby se nemohlo slučovat. p. Havlík navrhuje, aby kontrolní výbor dopracoval směrnici ve spolupráci se členy KRVŽP.

17 Hlasování: Pro 13 zdržel se 2 proti 0 ZM ukládá kontrolnímu výboru dopracovat podmínky Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve spolupráci s KRVŽP. 22. Odměna předsedy Osadního výboru p. Havlík - dle zákona mají nárok na odměnu všichni předsedové a členové komisí a to i ti, kteří nejsou členové ZM. Musíme tedy jednat o všech. RM navrhuje vyplácet nečleny ZM pracujících ve výborech a komisí 1x ročně. Cituje výňatek z metodiky, je možné několika variantami. Samozřejmě to zvýši finanční náklady. Ing. Srp myslí si, že odměnu by měli dostávat jen předsedové Bc. Bublová navrhuje odložit na další jednání, připravit podklady finanční náročnosti atd. metodický pokyn, usnesení o odměnách, složení výborů a komisí. Hlasování o odložení odměňování předsedů na příští zasedání ZM. pro 15 zdržel se 0 proti 0 Odložení odměňování předsedů a členů výborů a komisí, kteří nejsou členy ZM bylo schváleno všemi hlasy. p. Havlík se bude konat audit potom bude schvalování závěrečného účtu další jednání ZM min. přestávka 23. Usnesení Návrh usnesení č. 2/2015 ze dne a přednesla Jana Popelková. Hlasování: Pro 13 zdržel se 2 proti 0 Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného ve dnech a , bylo schváleno většinou hlasů. 24. Diskuse p. Vondal děkuje Ing. Jonákovi za kandidaturu a přeje mu hodně úspěchů k práci. Děkuje všem těm, kteří v novém volebním období dramaticky změnili styl práce jak rady městyse, tak i zastupitelstva městyse je znatelný velký rozdíl, směrem k lepšímu.

18 Děkuje všem těm, kteří usilují o pozitivní změnu. K usnesení navrhuje nejen pověřovat, ale také předložit a zkontrolovat (kontrolní výbor Směrnice na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu). Programové prohlášení rozprava rozprava s přítomnými občany je automatická k jednotlivým bodům. Napříště by rád poprosil řídícího schůze, aby vyzval občany, jestli mají i oni nějaké připomínky k jednotlivých bodům. Doufá, že programové prohlášení bude alespoň jednou ročně na zasedání zastupitelstva městyse vyhodnocováno. Další příspěvky do diskuse nebyly vzneseny. p. starosta poděkoval přítomným členům zastupitelstva městyse i občanům a s přáním dobré noci zasedání ve ukončil.

19 U s n e s e n í č. 2/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného ve dnech a Zastupitelstvo městyse Komárov: 1. Bere na vědomí: - zprávu starosty o dění v městysi a kontrolu usnesení č. 1/2015 z minulého jednání ZM - zprávu o činnosti kontrolního výboru - informaci o záměru pronajmutí pozemku pč. 268 v k.ú. Komárov u Hořovic. Pronájem pozemku je v kompetenci rady městyse - složení slibu nového člena Zastupitelstva městyse Komárov p. Jindřicha Pacáka, DiS. 2. Schvaluje: - tajnou volbu člena Rady městyse Komárov - volební komisi pro volbu člena Rady městyse Komárov ve složení předseda Mgr. Josef Zeman, členové Bc. Zdeňka Bublová, p. Jiří Havlík - přerušení jednání ZM dne po projednání bodu 13 do distribuci Komárováku do všech domácností městyse Komárov - žádost o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Komárov u Hořovic. Pozemky p.č. 214/7 (a) o výměře 0,31 m², p.č. 297/3 o výměře 107 m², p.č. 297/5 o výměře 109 m², p.č. 1625/26 o výměře 1199 m², p.č. 1625/27 o výměře 20 m² byly odděleny dle Geometrického plánu č /2014. Na těchto pozemcích je vybudován chodník s veřejným osvětlením, který slouží k zajištění větší bezpečnosti obyvatel Komárova - Programové prohlášení Zastupitelstva městyse Komárov na léta na žádost starosty městyse zrušení usnesení z bodu č. 3 z jednání RM ze dne ve věci zřízení s.r.o. na adrese Komárov, Buzulucká Jednací řád Kontrolního výboru - Jednací řád Finančního výboru - Jednací řád Osadního výboru

20 3. Neschvaluje: - Ing. Jaroslava Jonáka jako člena Rady městyse Komárov, z důvodu nezískání nadpoloviční většiny z počtu všech zastupitelů ve volbách dne umístění sídla obchodní společnosti STOMKOM s.r.o. na adrese Komárov, Buzulucká umístění sídla MS Valdek Komárov na adrese Komárov, nám. Míru Volí: - Ing. Jaroslava Jonák členem Rady městyse Komárov ve volbě dne Pověřuje: - Radu městyse Komárov kontrolou stavu reklamních ploch umístěných na pozemcích městyse Komárov. 6. Ukládá: - výborům zastupitelstva dopracovat připomínky k jednacím řádům do jednání ZM dne kontrolnímu výboru dopracovat podmínky Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve spolupráci s KRVŽP 7. Odkládá: - odměňování předsedů a členů výborů a komisí, kteří nejsou členy ZM, na příští jednání ZM.. Antonín Merhaut v.r... Radim Šíma v.r. starosta místostarosta Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jiří Veverka v.r. Bc. Ondřej Holman v.r.

Hosté: p. Petra Hirschová, sl. Petra Pelikánová účetní městyse. Omluveni:, Jana Popelková. Přítomní občané - 6

Hosté: p. Petra Hirschová, sl. Petra Pelikánová účetní městyse. Omluveni:, Jana Popelková. Přítomní občané - 6 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 14.5.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Jiří Havlík, Bc. Ondřej Holman, Ing. Pavel

Více

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 2.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Hosté: Petra Pelikánová účetní městyse Program jednání:

Více

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů z předešlých jednání

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2.

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav Karásek,

Více

Zápis č. 32 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 31.8.2015

Zápis č. 32 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 31.8.2015 Zápis č. 32 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 31.8.2015 Přítomni: Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Omluven: Antonín Merhaut Program: 1. Hosté rady p. Hirschová

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 18 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 18 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 27.4.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Zástupci zřizovatele ve školské

Více

Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015

Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015 Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

Pan starosta Merhaut navrhl, že průběh zasedání bude nahráván a zeptal se, jestli někdo z přítomných má k tomu připomínky. Nikdo se nepřihlásil.

Pan starosta Merhaut navrhl, že průběh zasedání bude nahráván a zeptal se, jestli někdo z přítomných má k tomu připomínky. Nikdo se nepřihlásil. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 18.12.2014 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM : Bc. Zdeňka Bublová, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Bc. Ondřej

Více

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 17.8.2015

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 17.8.2015 Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 17.8.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Host RM - účetní městyse, p. Hirschová

Více

Zápis č. 27 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 27 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 27 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Program jednání: 1. Jednací řád Rady městyse Komárov

Více

Zápis č. 28 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 18.11.2014

Zápis č. 28 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 18.11.2014 Zápis č. 28 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 18.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Program jednání: - Úprava rozpočtu č. 6. - Příspěvek

Více

Zápis č. 33 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.12.2014

Zápis č. 33 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.12.2014 Zápis č. 33 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program jednání: 1. Kontrola usnesení zápisů a

Více

Zápis č. 3 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 13.1.2015

Zápis č. 3 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 13.1.2015 Zápis č. 3 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 13.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Hosté: Ing. Jaroslav Jonák, za firmu Living in green:

Více

Zápis č. 38 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 38 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 38 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 28.11.2016 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

Zápis č. 19 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 19 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 19 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 4.5.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Hosté: účetní městyse sl. Pelikánová a p. Hirschová

Více

Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015

Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015 Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Hosté: Mgr. Jana Vlčková, Mgr. Jana Lysá, ředitelka

Více

Zápis č. 12 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.3.2015

Zápis č. 12 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.3.2015 Zápis č. 12 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.3.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1.Zápis z jednání KRVŽP 2.Pronájem pozemku pč. 268 k. ú.

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Přítomni: Členové ZM Ing. Václav Anděl, Martin Gregor, Ing. Pavel Houdek,

Více

Omluveni: Jana Popelková. 7 občanů

Omluveni: Jana Popelková. 7 občanů Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 22.1.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Bc. Ondřej

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Zápis č. 23 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 1.6.2015

Zápis č. 23 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 1.6.2015 Zápis č. 23 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 1.6.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík,Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Hosté : Mgr. Koppová, p. Vondal zástupci zřizovatele

Více

Zápis č. 13 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.3.2015

Zápis č. 13 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.3.2015 Zápis č. 13 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.3.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program jednání: 1. MUDr. Neužilová host, projednání

Více

Zápis. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech

Zápis. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech Zápis zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech Přítomni: Slavomír Lahoda Musil Jaroslav Botoš Jozef Dočkal Pavel

Více

Omluveni: Ing. Eva Királyová, Jaroslav Klekner. Přítomní občané - 4

Omluveni: Ing. Eva Királyová, Jaroslav Klekner. Přítomní občané - 4 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 23.6.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Jiří Havlík, Bc. Ondřej Holman, Ing. Pavel

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 11. března 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 11. března 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 11. března 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Marcel Filip, Václav Hošek, Ing. Pavel Houdek, Mgr.

Více

Zápis č. 8 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 8 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 8 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 29.2.2016 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Hosté: Mgr. Veverka (předseda redakční rady),

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 24.11.2010, od 18.00 hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání ZO Hluboš bylo

Více

Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015

Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015 Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

Z Á P I S č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne

Z Á P I S č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne Z Á P I S č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 01. 11. 2015 Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, M. Necudová, Z. Jestřábová, J. Meloun Omluveni: D. Vohryzková, R. Vaněčková Přítomno 5 členů ze

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 2.3.2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Zápis č. 6 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 6 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 6 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.2.2016 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 29.4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu Z Á P I S z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 24. listopadu 2014 od 17:00 hod ve velkém sále Kulturního domu Dubna. Přítomni: František Brendl,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Březí Zastupitelstvo obce Březí Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne 5.11.2014 od 18.00 hodin na Městském úřadu Sedlice Přítomni: Baloušek Zdeněk, Bláha Jiří, Bláhová Jana Bc., Brožovský Jindřich

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

Přítomni: Sýkora, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, Matějka, Němec, Johánková

Přítomni: Sýkora, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, Matějka, Němec, Johánková Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva města Mirošov, které se konalo v pondělí dne 5. května 2008 od 18.00 hodin na Městském úřadě Mirošov -------------------------------------------------------------------

Více

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 21.05.2015 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Jan Holub,

Více

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2015 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2015 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice Bc. Martina

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 11. 2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. - 1 - Obec Mezno Zastupitelstvo obce Mezno Č. 14 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mezno, konaného dne 06. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 5.11.2014 od 19.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 19.00 Přítomni: Ing. Dubský, p. Jurkeník, p.tvrdý, p.jandovská, p. Wachtl,

Více

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt Obec Bříza Bříza 110, 413 01 Roudnice nad Labem, tel. 775 731 105, IČ: 00263419 urad@obecbriza.info, datová schránka: nmubswt Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 21. 2. 2017 místo

Více

Zápis č. 8 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 3.2.2015

Zápis č. 8 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 3.2.2015 Zápis č. 8 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 3.2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Hosté: zástupci Městské policie Hořovice Bc. Alena Baierová, Světla

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Město Rakovník Zastupitelstvo města. Z á p i s

Město Rakovník Zastupitelstvo města. Z á p i s Město Rakovník Zastupitelstvo města Z á p i s z prvního (ustavujícího) zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 6. 11. 2006 od 17,00 hodin v sále Kulturního centra v Rakovníku Přítomni: členové

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 16.02.2017 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Zápis č. 11 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 3.3.2015

Zápis č. 11 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 3.3.2015 Zápis č. 11 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 3.3.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava p. Koňasová předseda Komise sociální p. Koňasová informovala členy

Více

Zápis č. 2. ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č.2. dne

Zápis č. 2. ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č.2. dne Zápis č. 2. ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č.2. dne 17. 11. 2014 Přítomni: dle presenční listiny, všichni členové zastupitelstva Omluveni: 0 Ověřovatelé zápisu: Ing. Vítězslav Jílek, Oldřich

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 14. 12. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žernov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žernov, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žernov, konaného 3. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Žernov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne 25. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kačice (dále též jako zastupitelstvo )

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 21. 9. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Ing. Stanislav Kužel, Jaroslava Šlapanská,

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Hrušov Zastupitelstvo obce Hrušov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne 7.12. 2016, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Hrušov (dále

Více

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Aleš Maloch, Jiří Vondrák, Václav Lhota, Michal Šindelář, Miroslav

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne 14.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Slib členů zastupitelstva obce. 3. Schválení programu 4. Volba volební a návrhové

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: 7.11.2014 od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici Zasedání zastupitelstva obce Březnice bylo zahájeno v 18:01 hod., dne: 7.11.2014

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Omluveni: Neomluveni:

Omluveni: Neomluveni: Zápis č. 1/2013 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 8.1.2013 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ----------- Neomluveni:

Více

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, MVDr. Jiří Humlíček, Mojmír

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 23. 12. 2015 od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Obec Osov, okres Beroun ZÁPIS č. 3/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Osov, konaného dne v 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

Obec Osov, okres Beroun ZÁPIS č. 3/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Osov, konaného dne v 19 hodin v kanceláři obecního úřadu Obec Osov, okres Beroun ZÁPIS č. 3/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Osov, konaného dne 13.6. 2012 v 19 hodin v kanceláři obecního úřadu Přítomni: Veverka Zdenek, Bolina Bohuslav, Frýdl Petr, Červenka

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 1. července 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 1. července 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 1. července 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Josef Chvátal, Eva

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 27.5. 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Velehrad bylo zahájeno v 19,00

Více

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 16. 6. 2014 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Obec Horní Maršov. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 4/2014, konaného dne v jídelně ZŠ a MŠ Horní Maršov

Obec Horní Maršov. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 4/2014, konaného dne v jídelně ZŠ a MŠ Horní Maršov Obec Horní Maršov Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 4/2014, konaného dne 10. 11. 2014 v jídelně ZŠ a MŠ Horní Maršov Jednání zahájil: Ing. Pavel Mrázek Přítomno: 15 členů zastupitelstva:

Více

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádná připomínka

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádná připomínka Obec Kojetice, se sídlem Lipová 155, 250 72 Kojetice Zastupitelstvo obce Kojetice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kojetice, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v hodin Jednání OZ bylo nahráváno: ANO

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v hodin Jednání OZ bylo nahráváno: ANO Z á p i s č. 8/2015 z jednání zastupitelstva obce Vysoký Újezd konaného dne 9. 12. 2015 v Kuchaři Přítomni: Severinová Marie - starostka obce Vlasák Karel - místostarosta obce Zastupitelé: Vičan M., Tůma

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více