Instinct Quarterly Grant Thornton

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instinct Quarterly Grant Thornton"

Transkript

1 Instinct Quarterly Grant Thornton prosinec 2012 Obsah 3 Krátce 4 Aplikace DPH při poskytnutí stavebních nebo montážních prací 5 Souběžný výkon zaměstnání ve více státech 6 Cash pooling 6 Metodický pokyn GFŘ k posečkání 7 Strategické řízení společnosti 7 Změny inventarizace majetku a závazků 8 FATCA 8 Úsvit a soumrak důchodové reformy 12 Změny v rozvaze (bilanci) 13 Daňový kalendář

2 Grant Thornton Valuations, a.s. je dceřinou společností Grant Thornton Advisory s.r.o. Odkazy na Grant Thornton se vztahují na Grant Thornton International nebo jeho členské společnosti. Grant Thonton International 2

3 Krátce Nové vedení v České exportní bance a EGAP Česká exportní banka (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) mají od 16. listopadu nové generální ředitele. Výběr kandidátů na tyto posty musí ještě potvrdit Česká národní banka a definitivní jmenování do funkce bude vyhlášeno na konci prosince Novým generálním ředitelem ČEB by se měl stát Ing. Jan Procházka a v případě EGAP byl ředitelem jmenován Ing. Jiří Krumpal. ČEB je bez generálního ředitele od 20. září. Šéf EGAP skončil ve funkci 19. září. Oba kandidáti chtějí pokračovat v implementaci stávající strategie ČEB a EGAP. Hlavním cílem obou společností je užší spolupráce, aby byl český exportní systém stabilní a konzistentní. Tato spolupráce by měla vytvořit příznivé podmínky pro české exportéry. Prominutí daně z likvidovaného alkoholu Ve Finančním zpravodaji č. 6/2012 zveřejnil ministr financí své rozhodnutí ohledně prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádných událostí. Prominutí se týká provozovatelů potravinářských podniků, kteří museli zlikvidovat líh za asistence celních orgánů. Výše prominuté daně se odvíjí od výše spotřební daně ze zlikvidovaného lihu. Poplatník musí podat podnět celnímu úřadu k ověření zdanění a asistované likvidaci lihu nejpozději do 15. prosince Eurozóna ovlivňuje celý svět Z výsledků mezinárodního výzkumu Grant Thornton, The International Business Report, vyplývá, že krize eurozóny nemá pouze lokální dopady na vývoj ekonomiky, ale že výrazným způsobem ovlivňuje ziskovost společností po celém světě. Čtyři z deseti podnikatelů po celém světě potvrzují, že krize v eurozóně negativně ovlivnila jejich podnikání. Z výzkumu logicky vychází, že nejvíce zasaženy jsou tzv. jižní státy Evropské unie. Kvůli snížení spotřeby eurozóny výrazně pociťuje snížení ziskovosti také například 41 % dotázaných businessmanů z Latinské Ameriky. Z výzkumu zaznívá varovný signál, že ochota podnikatelů investovat do států eurozóny je nižší než jejich ochota k investicím ve státech Blízkého východu a severní Afriky. Grant Thornton Valuations, a.s. je dceřinou společností Grant Thornton Advisory s.r.o. Odkazy na Grant Thornton se vztahují na Grant Thornton International nebo jeho členské společnosti. Grant Thonton International 3

4 Aplikace DPH při poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle 92e v rámci sdružení Výjimka z povinnosti použít tuzemský reverse-charge Při provádění zakázek stavební firmy často vytvářejí sdružení. Důvodem je větší kapitálová síla, účast renomovaného partnera ve sdružení apod., a tím větší šance na získání zakázky. Řada vykonávaných činností, ne-li všechny, pak mají charakter stavebních nebo montážních prací podléhajících dle 92e zákona o DPH režimu přenesení daňové povinnosti. Zákon o DPH však v 73 odst. 7 stanoví, že v případě, kdy plátci uskutečňují zdanitelná plnění v rámci sdružení a nárok na odpočet uplatňují jednotliví účastníci sdružení, musí být těmito účastníky uplatněna vůči určenému účastníku sdružení daň na výstupu. Z hlediska fakturace individuálními účastníky sdružení na určeného účastníka vzniká pochybnost, zda uplatnit režim přenesení daňové povinnosti, či zda tyto výkony zdaňovat. Názory značné části odborné veřejnosti se přikláněly k použití režimu přenesení daňové povinnosti. Generální finanční ředitelství uveřejnilo 11. října 2012 na stránkách České daňové správy odpověď na dotaz k tomuto tématu. Z odpovědi vyplývá, že pokud jednotliví účastníci sdružení uplatňují nárok na odpočet, mají povinnost uplatnit při fakturaci vůči určenému účastníku sdružení daň na výstupu dle 73 odst. 7. Tuto povinnost nelze splnit použitím režimu přenesení daňové povinnosti dle 92e. Nepovažujeme tento závěr GFŘ za logický ani šťastný, nicméně doporučujeme, aby jej naši klienti v případě stavebních sdružení respektovali a při fakturaci na pověřeného účastníka sdružení aplikovali daň na výstupu. Chcete-li se dozvědět více, kontaktujete Ondřeje Štědrého: Přímá volba prezidenta v ČR i v zahraničí Česká republika se změnou článku 58 ústavy zařadila mezi většinu evropských zemí, v nichž je prezident volen přímo. Po této reformě zůstává na evropském kontinentu pouze osm států, kde volí prezidenta zákonodárný sbor. Po dlouhém procesu shánění podpisů potřebných k nominaci se již objevují problémy s kandidaturou a odstoupit od voleb budou muset dva uchazeči o post hlavy státu. Ačkoli není zcela jasné, kolik bude celkem kandidátů, jisté je, že volba bude přímá dvoukolová a většinová. Termín prvního kola byl stanoven na 11. a 12. ledna 2013 a druhé kolo proběhne o čtrnáct dní později, tedy 25. a 26. ledna. Na rozdíl od voleb do krajských zastupitelstev se hlasování budeme moci zúčastnit i ze zahraničí, pokud si vyřídíme volební průkaz. 4

5 Automobilový průmysl Sdružení automobilového průmyslu České republiky nově vydalo statistku produkce automobilů v České republice. Celkem bylo v ČR od ledna do konce října 2012 vyrobeno automobilů, přičemž osobní automobily představují 99,4 %. V porovnání s minulým rokem je tento výsledek téměř shodný, respektive produkce vzrostla o 2 promile. K rozdílům ve výrobě došlo pouze mezi jednotlivými producenty. Nejvýraznější nárůst ve výrobě automobilů, téměř o 30 %, vykazuje společnost Hyundai ve své továrně v Nošovicích. Automobilka Škoda Auto předpokládá růst o 4,2 % a je stále jedničkou v produkci automobilů. V případě osobních automobilů je stabilní úroveň výroby velmi dobrým znamením. Například automobilový výrobce Ford byl nucen zkracovat pracovní dobu v továrně v Rumunsku. Nákladních automobilů bylo oproti minulému roku vyrobeno o 150 kusů více (+15 %). Jedničkou na českém trhu je společnost Avia. Jediná oblast automotive, kde došlo k poklesu výroby, byla produkce autobusů reprezentovaná společnostmi SOR, Iveco a KH MOTOR CENTRUM s.r.o. Souběžný výkon zaměstnání ve více státech Nová pravidla při určování příslušnosti k právním předpisům sociálního a zdravotního pojištění Dne vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 465/2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Nejvýznamnější změnou jsou nová pravidla určování příslušnosti k právním předpisům v situaci souběžného výkonu zaměstnání na území dvou nebo více členských států EU/EHP nebo Švýcarska. Pokud zaměstnanec vykonává podstatnou část své činnosti ve státě bydliště (tzn. na stát bydliště připadá alespoň 25 % odměny nebo pracovní doby), podléhá právním předpisům členského státu bydliště. Jestliže nevykonává podstatnou část činnosti ve státě bydliště, jsou pravidla nastavena následovně: I. V případě, že má zaměstnanec pouze jednoho zaměstnavatele (nebo více zaměstnavatelů se sídlem nebo místem podnikání v jednom členském státě), podléhá právním předpisům státu, ve kterém má zaměstnavatel sídlo nebo místo podnikání. II. III. Pokud má zaměstnanec dva nebo více zaměstnavatelů sídlících ve dvou členských státech, z nichž jedním je stát bydliště, pak podléhá právním předpisům státu, který není státem jeho bydliště. Má-li zaměstnanec více zaměstnavatelů, z nichž alespoň dva mají sídlo nebo místo podnikání v jiných státech, než je stát bydliště, pak podléhá právním předpisům bydliště. V případě, že nedojde u dané osoby (zaměstnance) ke změně situace, použijí se dosavadní pravidla. Pokud má tedy zaměstnanec platný formulář E101/A1, změna pravidel v nařízení se jej aktuálně nedotkne. Upozorňujeme však, že v případě, že potvrzení E101/A1 bylo vystaveno např. do , je nutné podat novou žádost, která bude posuzována dle nových pravidel. V případě zájmu o prověření vaší situace / situace vašich zaměstnanců vám budeme rádi k dispozici. Kontaktujte Moniku Chvalovou: 5

6 Cash pooling Většina společností má založeno více bankovních účtů. Na některém z nich mají permanentně záporný zůstatek, který zatěžuje rozpočet firmy kvůli úrokům z kontokorentního úvěru. Naopak na některých účtech vykazují pravidelně přebytky. Metoda cash pooling přináší možnost pokrýt deficit reálným přebytkem na jiném účtu. Tím dochází ke konsolidaci zůstatků na podnikových účtech a optimalizaci řízení peněžních toků na kontech. Cash pooling funguje tak, že na denní bázi je nad stávajícími účty vytvářen tzv. master účet, na který jsou převáděny všechny - jak záporné, tak kladné - zůstatky a teprve z tohoto sjednoceného účtu banka vypočítává úroky. Společnost se tak zbavuje poplatků za záporné zůstatky, jelikož jsou tyto většinou vyrovnávány prostřednictvím přebytků. Způsoby nastavení cash poolingu jsou různé a v současnosti je možné využívat jej i v případě existence kont u více bank. O to více je ale zapotřebí analyzovat případné náklady spojené s převody z účtu na účet. Uvažujete-li o zlepšení práce s bankovními účty, kontaktujete Michala Beneše, Senior Managera: Metodický pokyn GFŘ k posečkání Dne 11. října 2012 zveřejnilo Generální finanční ředitelství metodický pokyn k aplikaci 157 odst. 7 daňového řádu, který se zabývá možností upustit od předepsání úroku z posečkání. Základními důvody jsou ekonomické nebo sociální poměry daňového subjektu, které by zakládaly tvrdost uplatněného úroku. Úrok z posečkání předepisuje správce daně daňovému subjektu za dobu povoleného posečkání s úhradou daně, případně za dobu rozložení úhrady daně na splátky. Úrok z posečkání je stanoven výhodněji než úrok z prodlení a odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 7 procentních bodů (a nikoliv o 14 bodů jako úrok z prodlení). V samotném zákoně nejsou uvedeny bližší podmínky, za kterých lze od předepsání úroku z posečkání upustit. GFŘ se z důvodu zachování maximální možné míry jednotnosti a objektivity rozhodlo vymezit v pokynu skutečnosti zakládající tvrdost. Podle tohoto pokynu bude správce daně vycházet vždy ze skutkového stavu a podmínek v době svého rozhodování a nikoliv ze stavu a podmínek při povolování posečkání nebo v době podání žádosti. Dále bude správce daně rozhodovat nikoliv v průběhu posečkání, ale vždy až po skončení povoleného posečkání. Za důvody umožňující upustit od předepsání úroku z posečkání se považuje například živelná pohroma, podání žádosti dědicem, sociální důvody (jsou-li splněna kritéria sociální podpory) či pokud alespoň 50 % zaměstnanců daňového subjektu tvoří osoby se zdravotním postižením. V pokynu je také výslovně uvedeno deset důvodů, které vylučují, aby správce daně upustil od předepsání úroků z posečkání. Například se jedná o situaci, kdy daňový subjekt porušil podmínky posečkání, má v době rozhodování nedoplatky na jiných daních a cle, je proti němu vedeno trestní řízení pro daňový trestný čin nebo byla posečkaná daň uhrazena ručitelem. Pokud by správce daně rozhodl o upuštění od předepsání úroku z posečkání nad rámec uvedených důvodů, bude se jeho rozhodnutí vždy posuzovat dle pravidel pro poskytnutí tzv. podpory malého rozsahu (de minimis) či veřejné podpory. V případě zájmu vám podrobnosti sdělí Helena Zemanová: 6

7 Strategické řízení společnosti V neustále se měnící situaci na trhu je pro společnosti zásadní, aby správně reagovala na změny a nastavila odpovídající firemní strategii. Rozhodnout se, jakým způsobem dále společnost rozvíjet a jak ji směrovat, je nesmírně důležité pro její samotnou existenci i pro to, aby obstála v konkurenci. Celý proces utváření strategie může ztroskotat na několika málo drobnostech, jež mohou mít fatální důsledky. Přemýšleli jste někdy o utváření firemní strategie za pomoci týmu odborných poradců? Celý proces začíná obvykle uspořádáním workshopu managementu, na kterém se společně formuluje vize, mise a strategie. Poradce přispívá do diskuse potřebnou analýzou trhu a konkurence. V další fázi je potřeba rozpracovat podněty pro akční plány, iniciativy nebo programy s riziky, přínosy, vzájemnými vazbami a dalšími atributy tak, aby je bylo následně možné vhodným způsobem časově sladit, a zadat úkoly vedoucí k jejich realizaci. Poradce sice možná není expertem ve vašem odvětví, vnáší zato do tak zásadního rozhodování potřebný nadhled a komplexní znalost trhu. Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte Filipa Macha, Partnera: Změny inventarizace majetku a závazků Novela zákona o účetnictví (zákonem č. 239/2012 Sb.) Chtěli bychom vás informovat o významných změnách v 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, které se týkají inventarizace majetku a závazků. Inventarizací se zjišťují skutečné stavy majetku a závazků, a to: a. fyzickou inventurou u majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho existenci, nebo b. dokladovou inventurou u závazků a majetku, u kterého nelze vizuálně zjistit jeho existenci, a to včetně jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů. Při periodické inventarizaci mohou účetní jednotky při zjišťování skutečného stavu stanovit den, ke kterému skutečný stav zjišťují a který předchází rozvahovému dni, a mohou dokončit zjišťování skutečného stavu podle účetních záznamů, které prokazují přírůstky a úbytky majetku a závazků, které nastaly mezi tímto dnem a rozvahovým dnem. Periodickou inventarizaci lze zahájit nejdříve čtyři měsíce před rozvahovým dnem a ukončit nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni. Inventarizaci musí účetní jednotka ukončit do dne sestavení účetní závěrky, pokud je účetní závěrka sestavena dříve než dva měsíce po rozvahovém dni. Inventurní soupisy jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat: a. skutečnosti podle odstavce 1 30 (zjištění skutečných stavů), a to tak, aby bylo možno zjištěný majetek a závazky též jednoznačně určit, b. podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností podle písmene a) a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury, c. způsob zjišťování skutečných stavů, d. ocenění majetku a závazků při periodické inventarizaci k rozvahovému dni nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila, e. ocenění majetku a závazků při průběžné inventarizaci ke dni ukončení inventury nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila, f. okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka, g. rozhodný den, pokud jej účetní jednotka stanovila, h. okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury. Změny se použijí poprvé v účetním období, které započalo v roce 2012 nebo později. Bližší informace vám poskytne Renata Dudášová: 7

8 FATCA USA vedou rozhovory s více než 50 státy Ministerstvo financí USA nedávno zveřejnilo informaci, že v současnosti vede rozhovory s více než 50 státy a jurisdikcemi po celém světě o uplatňování informační povinnosti a srážkové daně, které byly zavedeny zákonem FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). FATCA byl schválen již v roce Jeho účelem je zajistit, aby se k americkým daňovým úřadům dostaly informace o účtech amerických daňových poplatníků nebo zahraničních společností, v nichž mají američtí daňoví poplatníci podstatnou účast, vedených u zahraničních finančních institucí (včetně bank, investičních fondů a pojišťoven), u zahraničních trustů a zahraničních společností. Pokud by zahraniční finanční instituce informace poskytnout odmítla, byla by na příjmy ze zdrojů na území USA uvalena 30%ní srážková daň. Zákon nabude účinnosti 1. ledna Ministerstvo financí USA již uzavřelo dvoustrannou dohodu s Velkou Británií. Mezi státy, s nimiž ministerstvo vede rozhovory o možnosti mezivládní spolupráce, je i Česká republika. Detaily vám sdělí Gabriela Magsumová: Úsvit a soumrak důchodové reformy Prvním dnem následujícího roku nabývají účinnosti dva klíčové zákony reformy českého důchodového systému zákon o důchodovém spoření a zákon o doplňkovém penzijním spoření. Podstatou těchto zákonů je zavedení nového, druhého pilíře důchodového systému, který rozšiřuje možnosti pro individuální fondové spoření občanů na stáří, a úprava současného penzijního připojištění. S blížícím se spuštěním reformy také nabírá na intenzitě diskuse o jejím průběhu, konečné podobě a dopadech. Ekonomičtí odborníci považují reformu za nedostatečnou. Někteří dokonce odmítají provedené změny nazývat reformou. Již tradičně extrémistický názor zastávají odbory, které se nezdráhají reformu označovat za tunel současného průběžného systému. A konečně prostí občané, o jejichž budoucnost jde až v první řadě, se podle většiny průzkumů veřejného mínění v reformě důchodového systému neorientují a neví, co je čeká. Potřebujeme penzijní reformu? Aby toho nebylo málo, svůj postoj k důchodové reformě neotřelým způsobem vyjádřil také Václav Klaus. Poté, co v loňském roce umožnil přijetí fundamentálních koncepčních zákonů důchodové reformy, letos v září vetoval prováděcí zákon, který je ve své podstatě už jen technickým dokončením reformy. Těsně před spuštěním druhého pilíře tak vzniká značná nejistota, která nejenže ohrožuje úspěšnost již schválené reformy, ale v konečném důsledku ohrožuje i jakékoli případné budoucí snahy o změnu současného dlouhodobě neudržitelného důchodového systému. Vzhledem k tomu, že celá diskuse o reformě důchodového systému se spíše než věcnými argumenty vyznačuje hysterickými reakcemi a zjitřenými emocemi, pokusme se věcně shrnout současnou situaci a odhadnout budoucí vývoj českého důchodového systému. Základní pilíře Český důchodový systém se v současné době opírá o dva pilíře státem organizovaný průběžný systém financování důchodů (takzvaný první pilíř) a dobrovolný systém penzijního připojištění se státním příspěvkem. Ten v rámci státem stanovené regulace organizují soukromé penzijní fondy (v kontextu připravované reformy takzvaný třetí pilíř). Přestože ve třetím pilíři je v současné době téměř 4,6 milionů účastníků a téměř každý druhý občan České republiky má uzavřeno penzijní připojištění, z hlediska financování starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů 8

9 hraje klíčovou roli právě státem organizovaný první pilíř. Tento státní pilíř lze podle strohé ekonomické teorie charakterizovat jako dávkově definovaný a průběžně financovaný systém. Dávkový charakter systému spočívá v předem stanovené výši dávek, které by ze systému měly být vypláceny, a v následném stanovení výše finančních prostředků, které je nutné do systému vložit. Jinými slovy: stát nejprve určí, v jaké výši budou vypláceny dávky, a až následně stanoví, jak vysoké příspěvky budou do systému jednotliví přispěvatelé hradit. Opakem dávkově definovaného systému je příspěvkově definovaný systém. V tomto systému je nejprve určitým způsobem stanovena výše příspěvků, které jednotlivé subjekty do důchodového rozpočtu odvádějí, a podle objemu nashromážděných prostředků jsou stanoveny dávky, které je možné ze systému vyplatit. Oba systémy mají své specifické výhody a nevýhody. Pro oba však platí, že jsou výrazně závislé na demografickém vývoji. Přerozdělování prostředků Mnohem zajímavější charakteristikou českého důchodového systému je jeho průběžné financování. Tento princip zjednodušeně znamená, že veškeré příspěvky, které jsou od aktivních účastníků vybrány, se okamžitě rozdělí a vyplatí penzistům a příjemcům dávek. V podstatě se jedná o pouhé přerozdělování prostředků. Je výrazně omezen prostor pro reagování na případné výkyvy související s demografickým vývojem. Tento systém je založen na mezigenerační solidaritě. Dnešní aktivní účastníci odvádějí do systému své příspěvky, z nichž jsou hrazeny dávky dnešním penzistům, a spoléhají na to, že až oni budou v důchodovém věku, další generace účastníků bude přispívat na jejich důchody. Problém však nastává při nepříznivém demografickém vývoji, respektive při stárnutí populace, jehož jsme svědky nejen v České republice, ale téměř ve všech zemích západního světa. Se stárnutím populace klesá počet aktivních účastníků, kteří do systému odvádějí své příspěvky, a zároveň roste počet důchodců, příjemců dávek. Po dosažení určité hranice podílu pracujících a důchodců dojde ke zlomu a v systému vzniká deficit, který je nutné financovat z jiných zdrojů. V České republice byl ještě v roce 2008 důchodový účet vyrovnaný, v současnosti však na výplatu dávek ročně chybí 30 až 40 mld. Kč. Pokud se vyplní demografické predikce stárnutí obyvatel (za 30 až 40 let by se měl zdvojnásobit počet občanů nad 65 let), bude pro zachování dnešní úrovně důchodů potřeba zhruba dalších 150 mld. Kč, což už je vzhledem k aktuálnímu stavu veřejných financí částka přinejmenším alarmující. Implicitní dluh Deficit důchodového účtu však není jedinou hrozbou pro stabilitu důchodového systému. Aktuálně nastavený průběžný důchodový systém kromě schodku příspěvků a dávek generuje ještě tzv. implicitní dluh. Tento dluh je možné volně definovat jako závazek vyplácet v budoucnosti platby, na které v současnosti nevytváříme žádné rezervy a budoucí příjmy na ně nebudou postačovat. V průběžném důchodovém systému totiž dnešním pracujícím vzniká nárok na vyplacení důchodů v budoucnosti. Již dnes však víme, že na důchodovém účtu v budoucnosti nebude dostatek peněžních prostředků a implicitní dluh kontinuálně poroste. Přesné stanovení jeho aktuální výše je relativně náročnou akademickou úlohou. Různí řešitelé dospívají k odlišným závěrům, na jednom se však shodují všichni výše implicitního dluhu se již v současnosti pohybuje v řádu stovek procent HDP. 9

10 Průběžně financovaný důchodový systém je dnes celosvětově nejrozšířenějším způsobem financování důchodů. Tyto systémy se začaly zavádět po světových válkách, kdy inflace negativně zasáhla fondové úspory a průběžné financování důchodových dávek bylo nejefektivnějším a nejúčinnějším řešením nastalé krize. Největším nepřítelem průběžně financovaného systému je však nepříznivý demografický vývoj. Se stárnoucí populací se výrazně omezují možnosti parametrických úprav systému. Rovnice stability průběžně financovaného důchodového systému říká, že sazba důchodového pojištění je závislá na náhradovém poměru a míře závislosti. Náhradový poměr vyjadřuje poměr mezi průměrným důchodem a průměrnou mzdou a míra závislosti vyjadřuje poměr mezi počtem osob pobírajících důchod a počtem osob přispívajících do systému. Zjednodušeně řečeno stát musí nastavit takovou sazbu odvodů do důchodového systému, která mu umožní vyplatit stanovenému počtu důchodců stanovenou výši důchodu. Je-li průběžně financovaný systém v nerovnováze (zejména deficit), jako v případě České republiky, má stát pouze omezené možnosti, jak se pokusit obnovit rovnováhu. Nastolení rovnováhy První možností je zvýšit sazbu odvodů do důchodového systému a zvýšit tak příjmy důchodového rozpočtu. Tento krok však v podstatě zvyšuje zdanění práce a zejména v případě České republiky, jejíž odvody z mezd patří k nejvyšším v zemích OECD, by znamenal zhoršení konkurenceschopnosti země. Druhou možností je snížit míru závislosti, tedy posunout hranici odchodu do důchodu a uměle snížit počet důchodců ve prospěch počtu pracujících. K tomuto kroku vláda přistoupila již v loňském roce, kdy v rámci takzvané malé důchodové reformy stanovila pravidla postupného zvyšování důchodového věku. Podle ní půjdou děti narozené v tomto roce do starobního důchodu až v 73 letech. Toto opatření bude mít na penzijní systém pozitivní efekt. Pro odstranění systémového deficitu důchodového účtu je však samo o sobě nedostatečné. Navíc se projeví až v dlouhodobém horizontu. Třetí možností je snižování náhradového poměru, což v podstatě představuje snížení vyplácených důchodů. Přestože vláda v rámci malé důchodové reformy již změnila pravidla valorizace důchodů, snižování důchodů by pro každou vládu bylo politickou sebevraždou, nehledě na to, že vzhledem k aktuální výši a struktuře náhradového poměru by vláda měla spíše zvyšovat důchody a odstraňovat nerovnoměrnost náhradových poměrů u různých příjmových kategorií obyvatelstva. Z toho všeho je zřejmé, že možnosti parametrických úprav rovnice stability průběžně financovaného důchodového systému jsou vyčerpány. Naopak sílí tlaky na změny parametrů, které by potenciálně mohly zvýšit deficit důchodového účtu. Pokud nedojde k zásadní změně systému, budou dnešní pracující muset odcházet do důchodu mnohem později, nebo budou pobírat výrazně nižší důchod než v současnosti. V krajním případě celý důchodový systém zkolabuje, neboť stát nebude mít prostředky na financování zvyšujícího se schodku důchodového účtu. Nejen odborná veřejnost se shoduje na tom, že je nutné diverzifikovat zdroje financování důchodů, motivovat občany k tvorbě vlastních důchodových úspor a postupně omezovat rozhodující roli státu při financování důchodů. Občan by se tak v budoucnosti neměl spoléhat jen na důchod vyplácený státem, ale měl by si sám zodpovědně tvořit vlastní důchodové úspory. Výsledkem těchto úvah je vytvoření důchodového systému, ve kterém se kombinuje průběžné a fondové financování. 10

11 Důchodová reforma po česku Problém s financováním důchodového účtu samozřejmě však nemá jen Česká republika. Stárnutí populace je globálním trendem vyspělých zemí, takže své důchodové systémy reformuje s větším či menším úspěchem většina států. Podstatou těchto reforem je jak zpřísňování podmínek pro vyplácení důchodů ze státního, průběžně financovaného důchodového systému, tak zavádění alespoň částečného fondového financování důchodů z vlastních úspor občanů. Obdobný princip uplatnila také česká vláda, která vytvořila podmínky pro vznik zvláštních důchodových fondů (druhý pilíř). Tyto fondy budou spravovány soukromými penzijními společnostmi (současné transformované penzijní fondy, případně nově vzniklé subjekty) a občan bude mít možnost převádět do zvolených důchodových fondů 3 % ze své mzdy, které dnes putují do státního důchodového systému prostřednictvím penzijního připojištění (vyvázání prostředků). K této částce však bude muset povinně přidat další dodatečná 2 % ze své hrubé mzdy, takže celkem bude v důchodových fondech spořit 5 % z hrubé mzdy. Vstup do druhého pilíře bude dobrovolný, ale rozhodne-li se občan jednou do druhého pilíře vstoupit, již nebude moci vystoupit. Penzijní společnosti budou v rámci zákonem stanovených podmínek obhospodařovat majetek v důchodových fondech, za což jim bude příslušet fixně stanovená odměna v podobě úplaty za obhospodařování majetku a úplaty za zhodnocení majetku. Z této odměny bude penzijní společnost hradit veškeré své provozní náklady. Po dosažení důchodového věku se naspořené prostředky účastníka převedou na jednorázovou úhradu pojistného na pojištění důchodu u zvolené pojišťovny a ta bude účastníkovi vyplácet dávky, které si zvolí při uzavření smlouvy (doživotní starobní důchod, doživotní starobní důchod s výplatou pozůstalostního důchodu po dobu tří let, nebo starobní důchod na dobu 20 let). Na rozdíl od současného penzijního připojištění bude majetek důchodových fondů striktně oddělen od majetku penzijní společnosti, čímž bude jednak zajištěna transparentnost hospodaření důchodového fondu, jednak bude omezeno riziko případného krachu penzijní společnosti (v případě zrušení penzijní společnosti budou důchodové fondy převedeny k jiné penzijní společnosti). Ačkoli schválenou reformu důchodového systému považují mnozí ekonomičtí odborníci za nedostatečnou, je třeba si uvědomit, že konečná podoba reformy je výsledkem koaličního kompromisu odrážejícího rozložení politických sil v roce 2011 a částečně také ústupkem požadavkům opozice (dobrovolnost vstupu do třetího pilíře, nižší vyvázání prostředků z prvního pilíře). Ve střednědobém horizontu, kdy v důchodových fondech je relativně nízký objem prostředků, může být provozní hospodaření penzijní společnosti sice přebytkové, ale nikoli výrazně ziskové. Navíc se vznikem nových penzijních společností souvisí relativně vysoké kapitálové výdaje zejména v oblasti ICT a distribuce. Přesto může být vstup do tohoto sektoru pro nové subjekty zajímavý z hlediska rozšíření produktového portfolia a případného cross-sellingu. Více se dočtete na internetových stránkách nebo v magazínu Bankovnictví. Autorem článku je Jaroslav Pahorecký, Senior Consultant. 11

12 Důchodová reforma Výběr pojistného od účastníků důchodového spoření Generální finanční ředitelství zveřejnilo na svém webu 13. listopadu 2012 informaci o způsobu výběru pojistného od účastníků důchodového spoření. Specializovanému finančnímu úřadu (SFÚ) jako správci Centrálního registru smluv bude svěřena registrace smluv účastníků důchodového spoření a komunikace s penzijními společnostmi, která bude probíhat výhradně elektronicky. Zaměstnavatel bude srážet pojistné ze mzdy a podávat měsíční hlášení. Jednou ročně podá zaměstnavatel vyúčtování. Jednotlivé finanční úřady vyberou pojistné a převedou je na účty jednotlivých penzijních společností. Všechna podání budou povinně probíhat elektronickou formou. Ostatní účastníci důchodového spoření, např. OSVČ, nebudou měsíční hlášení podávat, podávat však budou jednou ročně pojistné přiznání. Pro více informací kontaktujte Gabrielu Magsumovou, Head of Tax Advisory: Změny v rozvaze (bilanci) Novela vyhlášky č. 500/2002 Sb. Chtěli bychom vás informovat o změně rozvahy (bilance). Spočívají v tom, že do rozvahy, konkrétně do pasiv část vlastní kapitál, byly přidány dva nové řádky: Rozdíly z ocenění při přeměnách společnosti (A.II.6.) Jiný výsledek hospodaření minulých let (A.IV.3.) Jiný výsledek hospodaření minulých let ( 15a) obsahuje: rozdíly ze změn účetních metod a část odložené daně dle 59 odst. 6 vyhlášky, opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích (pokud jsou významné). Významnost je přitom v 19 odst. 6 zákona o účetnictví definována následovně: Informace se považuje za významnou, jestliže by její neuvedení nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek nebo rozhodování osoby, která tuto informaci využívá. Významnost by měla být stanovena účetní jednotkou ve vnitřních pravidlech. V případě, že bude jiný výsledek hospodaření minulých let vykázán, je nutné jej popsat v příloze k účetní závěrce. Změna se použije až od Do rozvahy je sice řádek vložen již od roku 2012, v roce 2012 se ale postupuje postaru (viz ČÚS č. 19 mimořádné náklady a mimořádné výnosy). Rozdíly z ocenění při přeměnách společnosti ( 14a odst. 3) Položka A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společnosti obsahuje u majetku a závazků, které byly vykázány v účetní závěrce využité pro ocenění jmění pro projekt přeměny společnosti, oceňovací rozdíly, které se vztahují k úbytkům tohoto majetku a závazků v období ode dne následujícího po rozvahovém dni pro ocenění do rozhodného dne. Tato položka se používá pouze tehdy, pokud rozhodný den přímo nenásleduje po závěrce použité pro ocenění. Podrobnosti vám sdělí Renata Dudášová: 12

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IVa DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platné právní úpravy Návrh zákona o důchodovém spoření upravuje tzv. druhý fondový důchodový pilíř na základě vládou schválených Hlavních principů pokračování

Více

Penzijní připojištění a důchodová reforma

Penzijní připojištění a důchodová reforma Bankovní institut vysoká škola Praha Penzijní připojištění a důchodová reforma BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Beata Součková Pojistný makléř Vedoucí práce: Ing. Alois Rous Praha Duben 2009 Prohlášení: Prohlašuji,

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Řízení rizik. Účetní zpravodaj. Celní novinky. Daňový zpravodaj. ICT zpravodaj. Novinky v oblasti dotací. Deloitte Česká republika listopad 2013

Řízení rizik. Účetní zpravodaj. Celní novinky. Daňový zpravodaj. ICT zpravodaj. Novinky v oblasti dotací. Deloitte Česká republika listopad 2013 Deloitte Česká republika listopad 2013 Účetní zpravodaj Daňový zpravodaj Řízení rizik ICT zpravodaj Celní novinky Novinky v oblasti dotací České účetnictví, IFRS a US GAAP Přímé a nepřímé daně a ostatní

Více

Základní body reformy důchodového systému

Základní body reformy důchodového systému Základní body reformy důchodového systému Současný důchodový systém v ČR je nediverzifikovaný a nepřiměřeně solidární, což jej činí dlouhodobě finančně neudržitelným v konečném důsledku jak pro stát, tak

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES PROBLEMATIKA TVORBY REZERVY NA DŮCHOD PROSTŘEDNICTVÍM

Více

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková Srovnání penzijních fondů Mária Mikušková VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006, 1. vydání, náklad 26 výtisků,

Více

JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI?

JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI? SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI? BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Penzijní připojištění v České republice. Michaela Molnárová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Penzijní připojištění v České republice. Michaela Molnárová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Penzijní připojištění v České republice Michaela Molnárová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Komparace českého a britského důchodového systému Comparison of Czech and British pension system Lucie Hořejší Plzeň 2012 Prohlášení

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton březen 2015 2 Obsah Grant Thornton bude díky EPDOR rozvíjet strategické investiční projekty v energetice 3 Výroční zpráva Finančně Analytického Útvaru 4 Ručení za nezaplacenou

Více

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Obsah Vybrané části novely zákoníku práce náhrady Odpis pohledávek 2011 a 2012 Novela zákona DPH 2012 zvláštní režim ve stavebnictví 92e Aplikace DPH a některých

Více

V ČR. Vypracoval: Bc. Martin SVOBODA, březen 07. VŠ: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví

V ČR. Vypracoval: Bc. Martin SVOBODA, březen 07. VŠ: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví NÁVRH KONCEPCE PENZIJNÍ REFORMY V ČR Vypracoval: Bc. Martin SVOBODA, březen 07 VŠ: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví Specializace: Účetnictví a finanční řízení podniku Email:

Více

Výroční zpráva 2013. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Výroční zpráva 2013. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Výroční zpráva 2013 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 2 Obsah Úvodní slovo...3 Obchodní výsledky...4 Přínosy pojištění se státní podporou...7 Pojištění se státní podporou nabídka služeb

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se

Více

Instinct Quarterly. Červen 2013. Obsah

Instinct Quarterly. Červen 2013. Obsah Instinct Quarterly Červen 2013 Obsah 2 Kauza nerealizovaných kurzových rozdílů 4 Francie a Německo 6 Ručení z titulu DPH 7 Oprava DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení 8 Nižší daně nelákají

Více

Rizika penzijního pojištění

Rizika penzijního pojištění Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Rizika penzijního pojištění Bc. Aneta Hrubá Diplomová práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující

Více

Aktuality v DPH: Novela zákona o DPH zpátky ve sněmovně a nový formulář daňového přiznání. www.pwc.cz. Obsah. Kontakt

Aktuality v DPH: Novela zákona o DPH zpátky ve sněmovně a nový formulář daňového přiznání. www.pwc.cz. Obsah. Kontakt Newsletter o daních, účetnictví, poradenství a auditu Únor 2011 www.pwc.cz Pokud máte zájem o pravidelné zasílání tohoto newsletteru, kontaktujte, prosím, Marii Čapkovou, marie.capkova@cz.pwc.com, +420

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 Jan Žůrek: Existuje vůbec optimální daňový systém? Dále v tomto vydání: Základ daně z příjmů právnických osob Návrh směrnice právě předložen Novinky

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 149 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Martina Malá Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie Důchodová reforma v České republice Martina Malá Bakalářská

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC

Více

Ministerstvo financí č.j. 25/46 603/2011-252 I N F O R M A C E. o činnosti daňové a celní správy. České republiky. za rok 2010

Ministerstvo financí č.j. 25/46 603/2011-252 I N F O R M A C E. o činnosti daňové a celní správy. České republiky. za rok 2010 Ministerstvo financí č.j. 25/46 603/2011-252 I N F O R M A C E o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2010 Praha, květen 2011 Obsah ÚVOD 3 A. INFORMACE O ČINNOSTI DAŇOVÉ SPRÁVY ČR ZA ROK

Více

ORIZONTY V čele Evropské unie Zaměřeno na DPH Převodní ceny

ORIZONTY V čele Evropské unie Zaměřeno na DPH Převodní ceny říjen 2009 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY daňové poradenství V čele Evropské unie Jak jsme (s)ladili daně v Evropě Zaměřeno na DPH Významné změny v DPH od 1. ledna 2010 Nálezy kontrol finančního

Více

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2)

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2) ODS ve vládě OBSAH Úvod 3 Volební program ODS a program vlády 5 Veřejné finance 13 1) Výsledky a dopady 13 2) Stabilizační balíček pro rok 2013 16 Důchodový systém 22 Významnější dopady vládních kroků

Více