Obsah. Úvod...str. 2. Eseje...str. 5. Význam genia loci èeských památkových míst pro rozvoj cestovního ruchu...str. 38

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Úvod...str. 2. Eseje...str. 5. Význam genia loci èeských památkových míst pro rozvoj cestovního ruchu...str. 38"

Transkript

1 Obsah Úvod...str. 2 Eseje...str. 5 Genius loci a jeho vztah k cestovnímu ruchu...str. 5 Blažena Køížová Genius loci a cestovní ruch...str. 10 Jaromír Stejskal Duch místa aneb místa duchù...str. 14 Radim Gill Øízení turistického ruchu v historických mìstech...str. 18 Aylin Orbasli Jak neutopit genius loci...str. 30 Ondøej Ševcù Jak prodat genia loci...str. 34 Tomáš Hájek Význam genia loci èeských památkových míst pro rozvoj cestovního ruchu...str. 38 I. Hodnoty historických míst...str. 38 II. Specifický charakter èeských historických míst...str. 61 III. Vztah specifického genia loci èeských památek a intensity cestovního ruchu...str. 77 IV. Návrh podmínek pro rozvoj cestovního ruchu a eliminaci negativních dopadù...str. 90 1

2 Úvod Na základì zadání z bøezna 2001, zpracovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Èeské republiky - Odborem realizace a rozvoje cestovního ruchu zpracoval øešitelský tým spoleènosti SAURA, s.r.o. studii s názvem "Význam genia loci èeských památkových míst pro rozvoj cestovního ruchu" - dále jen studie. V tomto dokumentu je pøedkládán výsledný text studie. Studie je rovnìž zpracována na CD ROM ve formátu html. Studie byla zpracována pro èinitele v cestovním ruchu, pùsobící na celostátní, regionální a lokální úrovni (zástupci samosprávy, státní správy, rozvojových agentur, neziskových sektorù a podnikatelé v cestovním ruchu). Bylo spoleèným cílem a zámìrem zadavatele - MMR ÈR a øešitele zpracovat studii tak, aby byla maximálnì srozumitelná, èitelná a hutná, a zároveò poskytla rùzné úhly pohledu na danou problematiku, kterou jsme považovali v kontextu zadání za málo prozkoumanou a které byla dosud vìnována nedostateèná pozornost. Tento fakt potvrdil také mezinárodní semináø "Význam genia loci památkových míst pro rozvoj cestovního ruchu", poøádaný Ústavem územního rozvoje v øíjnu 2001 ve Slavonicích. Mimoøádný zájem odborné veøejnosti o tento semináø a živé diskuse mezi odborníky rùzných profesí, zejména mezi památkáøi a pracovníky z oblasti cestovního ruchu, potvrdily aktuálnost daného tématu a potøebu zabývat se vztahem památkových míst a cestovního ruchu podrobnì z rùzných úhlù pohledu. S ohledem na uvedené skuteènosti a na dynamiku vývoje cestovního ruchu jsou vítány jakékoli konstruktivní komentáøe a pøipomínky k této studii. Autoøi dìkují týmu odborníkù MMR ÈR - odboru rozvoje a realizace cestovního ruchu, zejména potom PhDr. Blaženì Køížové, a pracovníkùm Ústavu územního rozvoje v Brnì za cenné poznámky, komentáøe a podklady, které poskytli v dobì vzniku tohoto projektu. 2

3 Øešitelský tým a organizaèní zajištìní úkolu Studii zpracovala spoleènost SAURA, s.r.o. Na zpracování textù a grafické úpravì studie se podíleli: Ing.arch. Marie Tomíšková Ing. Jaromír Stejskal (vedoucí øešitelského týmu) Ing.arch. Petr Veverka Autory esejí jsou: PhDr. Blažena Køížová, øeditelka Odboru realizace a rozvoje cestovního ruchu, Ministerstvo pro místní rozvoj ÈR Ing. Radim Gill, DHV CR, spol. s r.o. Dr. Aylin Orbasli, University of London, Velká Británie Ing.arch. Ondøej Šefcù, Státní ústav památkové péèe Praha MUDr.PhDr. Tomáš Hájek, Ministerstvo životního prostøedí ÈR V textu byly použity fotografie z archivu Ing. arch. Pavla Tomíška. Komunikace Studie je umístìna na webové stránce k pøipomínkám zadavatele a zájemcùm z øad soukromého i veøejného sektoru. Pøipomínky budou ze strany øešitelského týmu akceptovány pouze v písemné podobì. Zpùsob odeslání pøipomínek je specifikován na Seznam použité literatury Norberg-Schulz, Ch.: Genius loci, Odeon Praha 1994 Vošahlík, A.: Kulturní hodnoty historických mìst a metody jejich zkoumání, SÚPP Praha 1994 Kuèa, K., Kuèová, V.: Principy památkového urbanismu, SÚPP Praha 2000 Kuèa, K.: Brno, vývoj mìsta, pøedmìstí a pøipojených vesnic, Baset Praha 2000 Vošahlík, A., Sedláková, D.: Almanach programu regenerace MPR a MPZ II., MK ÈR Praha 1997 Kaigl, J.: I obyèejné vesnice mají neobyèejné památky, S 97 è. 3 Tomíšková, M.: Cestovní ruch a kulturní dìdictví, ÚÚR Brno 1999 The ICOMOS International Committee on Cultural Tourism: Cultural Tourism, US/ICOMOS 1993 Bašeová, O.: Historická krajina v evropském kontextu, Ochrana pøírody a 3

4 4 krajiny è. 3, 1997 The Future of an Historic City A summary of a study undertaken for Cheshire County Council, Chester City Council and English Heritage Cheshire County Council, Chester City Council, Dept. of the Environment, English Heritage: Environmental Capacity and Development in Historic Cities, 1993 A Study with Special Reference to Chester Ústav územního rozvoje Brno: Kapacitní studie. Brno, 2001 Ústav územního rozvoje Brno: Analýza CHER ve vybrané lokalitì v Uherském Hradišti. Brno, 2000 Ústav územního rozvoje Brno: Mezinárodní semináø Význam genia loci památkových míst pro rozvoj cestovního ruchu - sborník pøíspìvkù. Brno, 2001 SAURA: Program rozvoje mìsta Uherské Hradištì. Brno, 1997

5 Genius loci a jeho vztah k cestovnímu ruchu B.Køížová Genius loci - kouzlo èi duch místa, to je to nejstruènìjší vysvìtlení latinského názvu pro jev, který je prvoøadou devizou cestovního ruchu. Než jsem zaèala psát tento svùj malý pøíspìvek k tomuto velkému tématu, napadlo mne se podívat na internetové stránky a pokusit se najít jakousi inspiraci. K mému údivu jsem nalezla velkou øadu odkazù, které souvisely s tímto jevem. Byly tu odkazy na seriozní literaturu, malé a roztomilé obrázky ze zahrad a zahrádek soukromých osob ve Velké Británii a jinde a dostala jsem se dokonce na moskevskou adresu vykøièeného domu, který nepochybnì rovnìž oplýval kouzlem místa. Tak jsem se pokornì vrátila ke knihám a nashromáždìným výstøižkùm z èasopisù a novin. Genius loci vzniká jako vzácný soubor hmotných souvislostí a duchovního pùsobení èlovìka. Pùsobí zde proto nejen reliéf krajiny, atmosferické podmínky, architektura, kulturní hodnota krajiny, ale i historické souvislosti a v neposlední øadì momentální psychický a fyzický stav èlovìka, který na místo pøichází. Na tomto místì bych ráda místo složitých vysvìtlování a definic tohoto pojmu ráda použila slova našeho snad nejvìtšího básníka - Vítìzslava Nezvala, který pùsobení genia loci vystihl velmi pøesvìdèivì v krásné básni Praha s prsty deštì, jejíž èást bych zde ráda ocitovala: Není to v nièem V nièem co lze vyložiti z krásy nebo ze slohu Není to Prašná brána ani Staromìstské námìstí ani Karlùv most Ani stará ani nová Praha Není to v nièem co lze zbourat není to v nièem co lze znovu postavit Není to v tvých povìstech není to v tvé kráse Praho Že jsi jediná na svìtì a že se nezmìníš Tvá poesie je složitá a já ji pozornì uhaduji jako uhadujeme myšlenky zbožòovaných žen Nelze tì popsat nelze tì nakreslit nelze ti nastavit zrcadlo Nepoznal bych tak ty sama bys se nepoznala Není to v nièem V nièem co lze øíci mrštným jazykem co lze napsat v prùvodci Je to v tvé celé bytosti v jejím tajemném uspoøádání V tom jak sedí na tvém èele pták V tom jak volá dítì na matku když jdou podél barokní sochy V tom jak jede cyklista když se zpívá balada V tom jak páchnou tramvaje když zvoní loretánské zvonky 5

6 V tom jak se mìøí špatná elegance s okny tvých skladiš a hotelù V tom jak chutná párek ve sklepeních z dob tøicetileté války V tom jak je vroucí èeská øeè na liduprázdném námìstí V tom jak ti upíráme cenu v prodejnách gramofonových desek V tom jak jsi mrtvá na pohlednicích když zvoní listonoš V tom jak se bere míra otylým ženám jež mají jména tvých ulic V tom jak se tøpytí šunka když zapadá slunce za Petøín... Je nepochybné, že lidstvo od prvopoèátkù své existence nebudovalo svá sídla, chrámy a další stavby pro pouhý estetický zážitek. Vìtšina staveb v pøedhistorických a historických dobách vznikala v souvislosti s astronomickými a dalšími jevy, na které navazovalo i podchycení tušené energie. Tak vznikaly nejen menhiry, pyramidy, ale i pozdìji pøedevším chrámy a další posvátná místa. Rovnìž stavba obydlí v dávných dobách byla velmi èasto velmi peèlivì zvažována, místo pro stavbu provìøováno, zda se k nìmu neváže nìjaký negativní jev, a stejnì tak byla provìøována vhodnost stavby na tom kterém místì, jak bychom dnes øekli, z dùvodù existence geopatogenních zón. Proto vlastnì každé místo, které pøišlo do styku s lidským faktorem, je nadáno urèitým kouzlem, a negativním (bitevní pole, koncentraèní tábor popravištì, høbitov a pod.) nebo pozitivním, kterým oplývají napø. poutní èi svatá místa, ale i zámky, hrady a mìstské a vesnické aglomerace. Jakou má genius loci spojitost s cestováním a s turistikou v dnešním slova smyslu? Domnívám se, že tento terminus technicus není pøíliš èasto používán v souvislosti cestovním ruchem, ale pøesto je stavebním kamenem prùmyslového odvìtví cestovní ruch, protože právì zážitky diametrálnì odlišné od bìžného života, které tìží z kouzla novì poznávaného místa, jsou jednou z nejvýznamnìjších motivací turistù. Z výše uvedeného jako by vyplývalo, že genius loci vznikal jakoby mimodìk a bez vìdomého zásahu èlovìka. Jsem však pøesvìdèena, že tomu tak není. Od 14.století (možná i døíve) mùžeme zaznamenat významný fakt pøi stavbì šlechtických sídel. Jedná se o zapojení architektury do krajiny a vytvoøení tak vìdomì harmonického celku s vysokou estetickou hodnotou. Byl tak položen základ pro pùsobení genia loci, který byl ještì dalšími staletími zhodnocen lidskou pøítomností a obohacen historickými událostmi a v nìkterých pøípadech i novou florou a faunou. Jako pøíklad mùžeme uvést Lednicko-valtický areál, jehož dnešní podoba romantizující krajiny vznikla koncem 18. století. Tento areál patøí v Èeské republice k významným pøíkladùm harmonického skloubení krajiny s architekturou. Další zajímavostí je ekologická stabilita celého území Lednickovaltického areálu, která vznikla spolu se založením parku umìle a pøesto i po dvou stoletích je funkèní a nabízí vysokou druhovou rozmanitost flory. Lednicko- 6

7 valtický areál je významným pøíkladem neobyèejné invence a empatie našich pøedkù pro realizaci svých potøeb a jejich propojení s estetickými hodnotami. To dává právì takovým místùm nadèasovost a tato se stávají pøirozenì jednou z atraktivit cestovního ruchu. Domnívám se, že s problematikou spojení funkènosti a estetického vjemu ze stavby nebo architektonického øešení souboru staveb a krajiny pracovali všichni stavitelé a nepochybnì o tom hovoøí i dìjiny architektury. A vìdomì, èi nevìdomì lidstvo vytváøí fenomén genia loci, který pak pùsobí nejen na obyvatele toho kterého místa, ale nepochybnì i na jeho pøíležitostné návštìvníky. Zde bych se ráda zastavila u již zmiòované Prahy, kterou procházela historie tohoto národa, která je prodchnuta kulturním dìdictvím desítek generací a která má neopakovatelnou vlastní identitu navzdory milionùm turistù a návštìvníkù. To vše pùsobí magickým kouzlem, je neznièitelným magnetem pro její hosty a pùsobí na její obyvatele. Mnozí významní zahranièní návštìvníci vybavení zvýšenou vnímavostí tvrdí, že i její stálí obyvatelé jsou velmi podobni tomuto kouzelnému mìstu, jsou nadáni zvláštní melancholií a pùsobí velmi duchovním dojmem. Mají však patrnì na mysli osobnosti z oblasti vìdy a kultury, nikoliv osoby, které svému mìstu neprospívají a kazí staletími tvoøení genius loci, jako jsou bohužel právì ti, kteøí velmi èasto s turisty a návštìvníky vytváøejí prvotní kontakt - taxikáøi, kapesní zlodìji, ale i nevlídný personál nìkterých restaurací a hotelù. Na tomto místì je tøeba udìlat malý exkurs ke koøenùm cestovního ruchu a pokusit se zde nalézt i dùvody, které vedly naše pøedky k rozhodnutí cestovat. Pomineme-li cesty vynucené okolnostmi (rùzná poselství, diplomatické a církevní mise nebo vojenské výpravy a cesty obchodní) byly to pøedevším cesty " na zkušenou" za úèelem získání nových poznatkù a dovedností. K tomu se pomalu pøidružovaly další dùvody, které jsou i dnes hlavní motivací souèasných "cestovatelù" všech zemí. Jedná se v první øadì o naplnìní estetického vjemu, který pøináší pohled na rozmanitost reliéfu krajiny, architektura zasazená do krajiny, ale i charakter kulturního a sociálnì ekonomického zázemí zemì a další jevy, zahrnující tzv. "genius loci", duch místa - zvyky a obyèeje místního obyvatelstva vázané k místu a další doprovodné vjemy, gastronomii nevyjímaje. Proto má cestovní ruch tak úzké vazby nejen k pøírodì, hmotné kultuøe, ale i k literatuøe, hudbì, výtvarnému a užitém umìní a v neposlední øadì k duchovním hodnotám zemì. V této souvislosti je tøeba zmínit pùsobení tzv. svatých míst, které se posléze stala místy poutními. Jedná se o zvláštní historickou kategorii turistiky. Kromì putování na svatá místa do Jeruzaléma a Palestiny støedovìk vytvoøil neobyèejnou sí svatých míst, která byla hojnì navštìvována poutníky. Dokonce tato 7

8 skuteènost byla èasto pøedmìtem kritiky souèasníkù. V pozdìjších dobách spjatých s obdobím baroka je to pøedevším pou mariánská. Celá Evropa, ale i Latinská Amerika je uchvácena mariánským kultem, staví se mnoho kostelù zasvìcených Pannì Marii, dokonce jsou vydáváni prùvodci a speciální mariánské atlasy, pøedchùdci dnešních propagaèních brožurek. Je tak vytváøen v dnešní terminologii urèitý produkt cestovního ruchu a je položen základ tzv.církevní turistice, která je významnou souèástí spektra turistické nabídky každého státu. Hlavní motivací pro vysokou návštìvnost tìchto míst byly pøedevším legendy o zázraèném pùsobení Panny Marie - to jest povìtšinou programové vytváøení pùsobení genia loci. Krásným, asi nejznámìjším pøíkladem jsou francouzské Lurdy, jejichž zázraèná voda je nejlepším turistickým lákadlem tamního kraje a znamená pro toto místo neobyèejný ekonomický pøinos. I v Èeské republice je nìkolik významných lokalit známých jako cíle církevní turistiky. Za ty nejznámìjší mùžeme jmenovat Velehrad a Svatou Horu v Pøíbrami. Genius loci je však spjat i s pøírodou, kde v souladu s krajinným reliéfem jej vytváøí kulturní památky napøíklad v podobì drobné architektury, jako jsou zvonièky, køíže, kaplièky aj. A jak je to v souèasnosti s geniem loci? Lze jej znièit, vydýchat? Domnívám se, že nikoliv, pokud místo, kde genius loci pùsobí, neznièí fyzicky živelná nebo jiná katastrofa. Lze jej pouze nevidìt pro špatné zacházení nebo pro množství lidí, kteøí jej chtìjí nasát a uchopit. Cestovní ruch ve mìstech, malých lokalitách na místì jednotlivých památkových objektù, ale i v pøípadì geograficky zajímavých míst tìží z genia loci. Pøemíra návštìvníkù zákonitì tento neviditelný charakter - kouzlo místa nièí. Je to zpùsobeno narušením ustálených sociálnì ekonomických vazeb místního obyvatelstva k lokalitì a tím i zpøetrháním pùvodní funkce místa a jeho historického kontextu k širšímu okolí. To zákonitì zpùsobuje nesoulad mezi skuteèným obsahem navštíveného místa a pohledem návštìvníka. Místo pak mùže ztratit svou hodnovìrnost (vìtšinou propagovanou v tiskových materiálech). Ve vnímání genia loci však hraje roli psychologie, se kterou velmi obratnì mohou pracovat pracovníci v cestovním ruchu a která je pøedmìtem studia škol zamìøených na cestovní ruch. Protože jsem státní úøedník, urèitì se ode mne oèekává nejen znalost problematiky a vyjádøení názoru, ale pøedevším urèitá vize jakým zpùsobem zajistit, aby místa, která oplývají geniem loci, nebyla devastována, ale naopak hýèkána a budována jako velmi vzácný artikl, bez kterého by cestovní ruch nemohl existovat. Protože genius loci je pøedevším spjat s kulturním a pøírodním dìdictvím, je zcela na místì, abych zde pøipomnìla alespoò èást podpùrných programù, které 8

9 tyto hodnoty pomáhají zachránit. Jsou to programy Ministerstva kultury, Ministerstva životního prostøedí a Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo pro místní rozvoj podporuje ve svém programu obnovy venkova možnost rekonstrukce sakrálních staveb a drobné architektury v intravilánech obcí. Urèité možnosti skýtá i náš program Státní podpory cestovního ruchu, který pøedevším ve svém prvním podprogramu urèeném obcím se statutem lázeòského místa umožòuje finanèní dotaci pro regeneraci místa (napø. lázeòské kolonády, úprava okolí léèivých pramenù vod apod.). Vzhledem k tomu, že jsme si vìdomi významu historických památek pro rozvoj cestovního ruchu, je tato skuteènost souèástí Sektorového operaèního programu cestovní ruch, který je souèástí Národního rozvojového plánu - základního dokumentu pro vstup Èeské republiky do Evropské unie. Stejnì tak chceme postupnì pøipravit podmínky pro nový dotaèní titul Státního programu podpory cestovního ruchu, který by rovnìž sledoval cíle podpoøit regeneraci historických sídel i drobné architektury dotváøející charakter místa. Samozøejmì podmínkou všech tìchto aktivit je a bude dodržování zásad trvale udržitelného rozvoje. Cestovní ruch mùže svými aktivitami významnì pøispìt k zachování kulturního pøírodního dìdictví, nebo tyto jsou jeho "výrobními prostøedky", které podle všech zákonù ekonomiky je tøeba vytváøet, budovat a obnovovat. Zároveò je tøeba nalézt i mechanismy, které zamezí jejich opotøebování èi znièení. Tímto problémem se v souèasné dobì velmi zabýváme a jeho øešení bude souèástí legislativy, která je v souvislosti s cestovním ruchem pøipravována. PhDr. Blažena Køížová vystudovala Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor archivnictví, dìjepis. Pracovala v Èeskoslovenské akademii vìd a na rùzných místech ve státní správì, kde se vìnovala pøedevším muzejnictví, nevládním organizacím a zahranièním kulturním stykùm. V souèasné dobì je øeditelkou Odboru realizace a rozvoje cestovního ruchu na Ministerstvu pro místní rozvoj. Publikaèní èinnost je vìnována pragensiím a dìjinám umìní. 9

10 Genius loci a cestovní ruch Jaromír Stejskal 1. Co dìlá genius loci v cestovním ruchu? Cestovní ruch je odvìtvím obchodu, které se øídí stejnými základními ekonomickými principy jako každé jiné - napøíklad pøesné strojírenství nebo prodej obuvi. Kromì toho má však turismus nìkteré zvláštnosti - jednou z nich je fakt, že cestovní ruch obchoduje pøedevším se sny lidí. Mùžete namítnout, že to není pravda - cestovní ruch prodává pøece postele v hotelích, sedadla v letadlech, vstupenky do divadel, obìdy a veèeøe, lyžaøské permanentky, suvenýry a spoustu dalších docela obyèejných, hmatatelných vìcí. Základem pro to, aby si nìkdo všechny tyto vìci chtìl koupit, je ale sen, touha nìkam jet, nìco uvidìt, nìco prožít bez toho snu na zaèátku by se prostì neprodaly. Bohužel pro nás, Èechy, si vìtšina lidí na svìtì pod dovolenou svých snù stále pøedstavuje proslunìnou pláž u teplého moøe nebo sjezdovky pod zasnìženými štíty velehor. Moøe nemáme a Snìžka èi Pradìd mohou jen závistivì vzhlížet k alpským velikánùm. Nezoufejme však, i na nás mùže zbýt dost velký krajíc. Cestovní ruch se neustále vyvíjí a zmìny v poptávce jsou do znaèné míry ovlivnìny skuteèností, že svìt je stále menší a menší. Vzdálenosti se zkracují, televizní obrazovka vás pohodlnì zavede do nejodlehlejších koutù svìta, a co bylo vèera vzrušujícím dobrodružstvím, mìní se dnes ve fádní nudu. Zatímco pøed pár desetiletími cestovatel vystaèil s pouhým faktem, že byl nìkde daleko od domova, dnešní cestovní ruch musí nabízet jedineèné, speciální zážitky. Vzrùstá poèet tìch, kteøí jsou ochotni vymìnit turistický velkoobchod za prožitek z míst, která si uchovávají svoji atmosféru, jedineènost, svého genia loci. Genius loci pùsobí zvláš silnì v místech, která lidé dlouhodobì a trvale obývají, a jsou to historická mìsta nebo kulturní krajiny. Právì krásná a zajímavá místa, pùsobící na návštìvníka svou osobitostí, jsou tím, co mùžeme ve vrchovaté míøe nabídnout. Již okøídlené heslo "památky jsou naše moøe" zní sebevìdomì a optimisticky. Ptáte se tedy, proè Èeská republika už dávno není rájem turistù? Hlavní problém tkví dle mého názoru v tom, že se cestovní ruch dosud nedokázal prezentovat jako odvìtví, které mùže historickým místùm a jednotlivým památkám významnì prospìt. Turisté jsou vnímáni jako nutné zlo a ve velké míøe vítìzí pøesvìdèení, že památky je pøed nimi nutno chránit. Podívejme se tedy nejdøíve na vztah památkových míst a cestovního ruchu z ekonomického hlediska. 10

11 2. Ekonomika cestovního ruchu Cestovní ruch patøí sice mezi významná odvìtví prùmyslu, ke své škodì tak ale není všeobecnì vnímán. Na rozdíl od hutnictví, elektrotechniky nebo tøeba prùmyslu masného, jejichž význam je jaksi tradiènì nepopiratelný, cestovní ruch se považuje za jakousi nadstavbu, za cosi navíc - možná podle úsloví "napøed práce, potom zábava". Tomuto nesprávnému pohledu na cestovní ruch bohužel odpovídá také jeho postavení na našem politickém a ekonomickém nebi: chybí odpovídající legislativa, statistické údaje jsou kusé, obtížnì dostupné a mají nízkou vypovídací hodnotu, vazba mezi rozvojem cestovního ruchu a územním plánováním je velice slabá. Proto považuji za dùležité zmínit alespoò ve struènosti hlavní ekonomické charakteristiky cestovního ruchu: - Cestovní ruch je v celosvìtovém mìøítku jedním z nejvìtších, ne-li vùbec nejvìtším hospodáøským odvìtvím. Ekonomika mnoha státù je na cestovním ruchu do znaèné míry závislá. V Èeské republice tomu tak naštìstí není a velmi pravdìpodobnì nikdy nebude, pøíjmy z cestovního ruchu však již dnes tvoøí významnou položku národního hospodáøství. Potenciál cestovního ruchu Èeské republiky pøitom zdaleka není vyèerpán a lze pøedpokládat, že hospodáøský obrat tohoto odvìtví se mùže nìkolikanásobnì zvýšit. - Hlavní výhody cestovního ruchu jako hospodáøského odvìtví mùžeme spatøovat v jeho dlouhodobém nepøetržitém nárùstu, který výraznìji neohrozily ani výkyvy celosvìtové ekonomiky jako celku, a v mimoøádné stabilitì, která v období posledních tøí dekád pouze lokálnì a krátkodobì podléhala vlivùm pøírodních katastrof a politické nestability. - Pravdìpodobnì nejpøitažlivìjší na cestovním ruchu je velice pøíznivý pomìr mezi velikostí vstupními investicemi a mírou pøidané hodnoty, mìøitelný také rychlostí návratnosti investic. Tento ukazatel mùže být mimoøádnì zajímavý napøíklad z pohledu památkové péèe - èas potøebný na obnovu èasto rozsáhlých památkových souborù se mùže díky cestovnímu ruchu podstatnì zkrátit. - Cestovní ruch je významným faktorem regionálního rozvoje - na rozdíl od øady jiných odvìtví vìtšina vytvoøené hodnoty zùstává v místì, kde vznikla. Regionální význam cestovního ruchu podtrhuje také fakt, že pro nìkteré regiony naší republiky je cestovní ruch hlavním odvìtvím, na nìmž staví svùj budoucí ekonomický a sociální rozvoj. - Cestovní ruch nepodléhá tolik pravidlùm hospodáøské soutìže jako vìtšina ostatních prùmyslových odvìtví: vznik nových trhù nemusí znamenat úpadek èi zánik trhù existujících. - Význam marketingu je v cestovním ruchu ještì vìtší než u vìtšiny ostatních prùmyslových odvìtví: základní životní potøeby si nakonec vždy 11

12 obstarat musíte, na dovolenou do Krkonoš ale jet nemusíte a urèitì tam nepojedete, pokud jste o nich nikdy neslyšeli. Marketing cestovního ruchu se tedy do znaèné míry kryje s marketingem mìst a regionù, oba sledují shodné cíle a mohou se navzájem úèinnì podporovat. Uvedený pøehled nastiòuje široký rámec možností, které se pro spolupráci památkové péèe a rozvoje cestovního ruchu nabízejí. Dùležité bude definovat oblasti spoleèného zájmu, správnì vymezit kompetence, vytvoøit úèinné pracovní metody a postupy a hlavnì nalézt dostatek dobré vùle ke spolupráci. 3. Genius loci, cestovní ruch a plánování Turisté - návštìvníci našich historických mìst hledají pøedevším jedineènost místa a autentiènost zážitkù. "Skuteèný svìt " èi "opravdový život" jsou tím, o èem sníme, co chceme nacházet, objevovat a poznávat - a za co jsme ochotni utrácet peníze. Silné prožitky, které jako svìdkové èi dokonce úèastníci autentických situací a dìjù prožíváme, umožòují pozitivní identifikaci s navštíveným místem a vytváøejí pocity krásy a bezpeèí, které nás obohacují a ukládají se hluboko do pamìti. Naplnìním snù a tužeb je jejich zhmotnìní, právì proto je požadavek na autentiènost zážitkù pro úspìšný rozvoj cestovního ruchu tak podstatný. Jen stìží mùžeme snít o snu - proto návštìva míst, ze kterých se jejich duch vytratil a zùstala pouze kulisa promìnìná v karikaturu sebe sama, bývá èasto frustrující, by byla kulisa sebekrásnìjší a vìrnì podobná naší pùvodní pøedstavì - snu. Požadavek autentiènosti se zaèíná v poslední dobì stále více promítat také do metod památkové ochrany. Napøíklad pøi vyhlašování památek svìtového kulturního dìdictví je zøetelný posun od prosté ochrany památek hmotné povahy k ochranì genia loci, tradièního zpùsobu života v urèitém místì. Snad nejlepší pøíklady lze nalézt v Asii - jde napøíklad o ochranu tradièních øemeslnických dílen v laoském Luang Prabangu èi jedineèné ekosystémy rýžových polí v jižní Èínì. Pro úspìšné plánování cestovního ruchu v tak citlivých místech, jakými historická mìsta èi chránìné krajiny nepochybnì jsou, je nezbytné správnì stanovit jejich únosnou ekologickou zátìž. Nejedná se pøitom pouze o zajištìní potøebné infrastruktury - od parkoviš a odvozu odpadkù po nabídku ubytovacích a stravovacích zaøízení, ale ve stejné míøe také o zajištìní sociálních vazeb, spoèívající pøedevším v pochopení odlišného vnímání místa jeho obyvateli a návštìvníky. Turisté se snadno mohou stát zároveò ekonomickou nezbytností a prokletím. Tento stav potom hrozí rychlým úbytkem autentiènosti a degradací prostøedí - 12

13 genius loci se vytrácí, místo pøestává vzbuzovat pozitivní emoèní prožitky, vytrácí se z nìj pocit pohody a bezpeèí, "jedineèné" se stává "obyèejným". Negativní trendy tohoto typu lze v markantním mìøítku pozorovat napøíklad na turisticky intenzivnì využívaných èástech pobøeží Støedozemního moøe, kde jsou navíc vìtšinou spojeny s trvalým poškozením životního prostøedí. Odstrašující pøíklady mùžeme ale najít také u nás - napøíklad pražská Královská cesta, Èeský Krumlov nebo podhradí Karlštejna. Hlavní úkol v turisticky exponovaných lokalitách spoèívá nepochybnì v zajištìní trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu. Stanovit meze únosné ekologické zátìže území a urèit potenciál rozvoje území z hlediska cestovního ruchu by mìlo patøit k základním plánovacím postupùm všude tam, kde cestovní ruch ovlivòuje život mìsta èi krajiny. Zdaleka se pøitom nejedná pouze o stanovení systému omezení, limitù a zákazù - v Èeské republice je zatím jen nìkolik historických mìst, kde je nutné cestovní ruch pøísnì regulovat, v drtivé vìtšinì našich mìst by se mìlo plánování soustøedit na podporu rozvoje vhodných forem cestovního ruchu. Vìtšina našich historických mìst pùsobí spíše jako Šípkové Rùženky, které je teprve potøeba najít a probudit (pozor: v tom hledání a probouzení samotném se mùže skrývat mnoho jedineèných turistických pùvabù!), než jako dámy velkého svìta, které musí dotìrné nápadníky odhánìt. Témìø všechna èeská mìsta mají obrovské rezervy ve využívání svého potenciálu památek pro potøeby cestovního ruchu a naopak ve zhodnocování pøínosù cestovního ruchu ve prospìch údržby a obnovy památek. S malou mírou nadsázky lze øíci, že genia loci našich mìst je nutné nejprve objevit, teprve potom ho mùžeme zaèít chránit. Genia loci samozøejmì nelze naplánovat, avšak volbou správných plánovacích metod je možné vytvoøit podmínky pro to, aby se silnìji projevoval. Dùležité je hlavnì zaèít. Uplatnìní oboustrannì výhodných forem spolupráce památkové péèe a cestovního ruchu rozhodnì nabízí jedineènou šanci pro rozkvìt a prosperitu mnoha èeských mìst. Ing. Jaromír Stejskal vystudoval stavební fakultu Vysokého uèení technického v Brnì. Pracoval jako projektant v rùzných projektových organizacích a jako výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury, posléze v Ústavu územního rozvoje v Brnì. V souèasnosti je spoluvlastníkem a jednatelem projekèní a konzultaèní spoleènosti SAURA, s.r.o. Je autorem øady èlánkù a nìkolika publikací v oboru urbanismu a dopravního inženýrství. 13

14 Duch místa aneb místa duchù Radim Gill Spojíme-li památkové místo s geniem loci a hledáme-li poté jeho význam pro cestovní ruch, okamžitì se objeví otázky, s nimiž si mnohdy nevíme rady: Nakolik je rozhodující stav a význam nìjaké stavby nebo umìlecké památky a nakolik rozhoduje projev jejich génia, ducha, tedy její symbolická hodnota, to, zda reprezentuje originalitu idejí, genezi dìjin, svìtskou moc, zbožnost, myšlenky a hodnoty? Památková místa vzbuzují v turistech zvìdavost a touhu je spatøit, porozumìt jim a setkat se s nimi tváøí v tváø. Ptejme se proè! Je zøejmé, že zážitky a dojmy turisty a návštìvníka jsou založeny nikoli na vnímání fyzické existence a podstaty dané památky, ale na vnímání dojmu a pocitù, jež v nás památkové objekty a místa vyvolávají. Podstatou funkce cestovního ruchu je opravdu konzumace požitkù, vstøebávání vjemù a uspokojování tužeb. Platí také požadavek "vitality", tedy jakési živosti památkových míst. Láká to, co žije, kde se pracuje, kde se bydlí. Loosova vila po rekonstrukci byla mnohými považována za jeden z nejlepších produktù Prahy - Kulturního mìsta r. 2000, jediné, co se tam však loni dalo dìlat, bylo chodit v pantoflích a pomalu upíjet (cit.). Vila Tugendhat v Èerných Polích v Brnì je nepochybnì monument moderní architektury, návštìvy v každou celou hodinu ji však neoživují, naopak, již pøi druhé návštìvì musí turista poci ovat vìtší èi menší deziluzi, technici možná až depresi, ze souèasného využití a také stavu objektu. V domì Anny Frankové v Amsterdamu se také nebydlí, ale ten dùm žije, cítíme to v parteru i v poschodích a není to jen díky nekoneèným øadám turistù a souèasné, ètenáø nám promine, konjunktuøe památníkù holocaustu. Trochu jsme si zvykli na pojem genius loci. Propagaèní materiály mnoha turistických destinací a atraktivit pracují s výrazem genius loci. O Praze jako o místu s geniem loci byla popsána spousta stran. Avšak skuteènost je složitìjší. Která památková místa s geniem loci jsou u nás významná z pohledu cestovního ruchu, zejména toho mezinárodního? Øeknìme, stará Praha jako celek. Dobøe. Z nìj potom nìkteré èásti - Malá Strana, Kampa, Hrad, Židovský høbitov? Urèitì. Staromìstské námìstí s orlojem? S velkou pravdìpodobností. Další? Už si nejsme zcela jisti. Jak je to možné? Je to opravdu tak? Nechce se tomu vìøit. Setrvaènost a devalvace pojmu genius loci nás nutí hledat dále. Klidnì bychom teï øekli - Telè, Èeský Krumlov, Litomyšl, Lednice, pøípadnì další, ale "ruku na srdce", jedná se o památková místa s geniem loci? Nejsou to jen mimoøádnì zdaøilé a kvalitní projevy urbanismu, mìstské a krajinné architektury? Pøi vší úctì k tìmto a dalším perlám naší turistické nabídky máme na minimální pochybnosti právo. 14

15 Zbourání rozsáhlého židovského ghetta v Praze na konci 19.století bylo skuteènì na "Bestia triumphans" (cit.). Možná zde dnes mohlo být unikátní ghetto, skanzen, ve kterém by netekla teplá voda. Jeho genius loci by byl ryzí a lákal statisíce turistù roènì, stejnì jako dnes samotná synagoga a høbitov. Ale na druhé stranì vzniklo nìco tak kvalitního, jako je secesní Josefov. Co se tedy stalo? Èlovìk svým zásahem odstranil èást souboru památkových objektù, snížil genius loci ve jménu vyšší kvality. To zøejmì svìdèí památkám, které mají ambice být atraktivitami nebo dokonce destinacemi. Asi se lze shodnout s primátorem Kaslem, který v této souvislosti konstatuje: "Chodit na Malé Stranì na suchou latrínu je velmi ortodoxní zpùsob pøístupu k památkám" (cit.). Výše uvedené, dle našeho soudu, kvalifikuje k vyslovení tvrzení, že genius loci sám o sobì není pro cestovní ruch pøínos. Jsou totiž místa, která mají genius loci a prokazatelnì nejsou turistickými taháky. Nechoïme daleko a podívejme se na vyšehradskou skálu. Pøi tomto pohledu lze dnes opravdu žasnout, místo s takovým duchovním potenciálem, které se pøímo nabízí, aby bylo dramaticky pojato jako jeden z nosných turistických bodù vnitøní Prahy, místo, které má všechny znaky úspìšné atraktivity a navíc nezpochybnitelný duch místa, dnes turisticky spí. Pøíkladù je více, a buïme spravedliví, nejen u nás. Pøi turismu obecnì totiž nejde jen o genius loci. Cestovní ruch je ekonomické odvìtví. Je to služba lidí pro lidi. Jako taková má na jedné stranì vysokou pøidanou hodnotu a na druhé stranì se vyznaèuje vysokou pomíjivostí. Jde o podnikání v reálném èase. Jde o pøístupy a vytváøení linek do podvìdomí lidí, protože jen s "géniem" v podnikání v cestovním ruchu nelze vystaèit. Rozhodne turista -návštìvník - zákazník. S pragmatismem, jen jim vlastním, to pochopili Amerièané. Málokdo z nás "cestovatelù" ví, která je nejnavštìvovanìjší turistická destinace na svìtì? Je to Disneyland na Floridì. To místo, kromì toho, že tam odjakživa rostly pomeranèe, nemìlo vùbec nic. Má dnes genius loci? Nebuïme bláhoví. Je to koncentrace zhmotnìlých snù a idejí dìtí a jejich rodièù ve 20. století a továrna na jejich komerèní využití. Jistì, skoro to sem nepatøí, ale je tøeba si uvìdomit, že za komerèním úspìchem turistických destinací stojí vždy koncepèní a organizaèní práce. Mají-li tyto navíc genius loci, je úspìch neodvratitelný. V této souvislosti si dovolme nepochybovat o úspìchu nové evropské turistické destinace v Karpatech v Transylvánii a její rozvojové koncepce, založené na Drákulovì duchu. Mnohým památkovým místùm u nás pøejme jen zlomek podobných koncepèních úvah a vykonané práce. To nás dovádí k úvaze, zdali je genius loci památkovým místùm "implantovatelný". Asi ano. Je genius loci nìco, co nevzniká jen historickým vývojem, ale jako reflexe souèasných celospoleèenských trendù? Zdá se, že ano. Pøíklady? Stonehenge. Macchu Picchu. To jsou místa, kde se dlouhá léta nic nedìlo. Dnes jsou to turistické destinace svìtového významu. Co se to s nimi stalo? Jak? Kdy? 15

16 A zde se opravdu nabízí odpovìï - v poslední dobì získala, a tak, èi onak, pøirozenì (reflexe celospoleèenského pohybu), èi umìle (vìdomým managementem destinace), jistou duchovní nadstavbu, která již má velmi blízko k tomu, jak chápeme genius loci. Doba nám nahrává. Zdá se, že poslední dekády 20. století akcelerovaly pøinejmenším v Evropì rychlý rozvoj terciálního sektoru. Dynamika tohoto sektoru je dle všech dostupných pramenù obrovská a rùstová køivka odvìtví ještì nekulminuje. Je obrovskou šancí a zároveò výzvou pro všechna místa, která dnes "nosí" pøívlastek památková, hledat, nalézat a uvolòovat skrytý potenciál spoèívající ve využití jejich genia loci. Je to nepochybnì jedna z cest, jak øešit souèasný nedostatek kapacit a zdrojù v oboru památkové péèe. Personální i finanèní kapacity památkových ústavù dnes zdaleka nestaèí na zajištìní prùzkumu a øádné dokumentace památkovì chránìných objektù. Obory památkové péèe a historie architektury - a s nimi i my - pøichází, èasto jednou provždy, o množství cenných poznatkù a dokladù pùvodní podoby památek. Pøíèinou je zejména nedostateèná kapacita a omezené finanèní možnosti památkových ústavù. Na neuspokojivém stavu se však podílí i malý zájem, který prùbìžnému úniku nenahraditelných informací vìnuje odborná veøejnost. Cestovní ruch, jako forma jistého "promotion" genia loci, je jednou, skoro se chce se øíct skvìlou, možností, jak tuto disproporci snížit. Fenomén genia loci má totiž význam jen tehdy, je-li využíván. Dìlejme to. Neprodávejme turistùm objekty, ale jejich ducha! To je základní pravidlo marketingu. Prodávat produkt na základì cílenì vytváøeného povìdomí o produktu. Zasáhneme tak mnohem širší okruh spotøebitelù. Jestliže genius loci je danému místu je implantovatelný, je legitimní rovnìž úvaha o tom, zdali mùže památkové místo o genius loci pøijít? Již bylo uvedeno, jak vlastnì vzniká genius loci. Historicky - jakoby sám od sebe a také pùsobením lidského faktoru. Ale jak tedy zaniká genius loci? Nabízí se odpovìï, že genius loci nemùže zaniknout. Vytvoøí se, nebo je vytvoøen a zùstává. Skuteènost je opìt složitìjší. Zanikne-li fyzická podstata vìci, zaniká genius loci, to je zøetelné a dokazuje to tøeba 7 starovìkých divù svìta. Zùstal jediný, dnes s pøesvìdèivým geniem loci, a stal se prvoøadou egyptskou destinací svìtového významu. Co se stalo se zbytkem? Fyzicky pøestal existovat a s ním zanikly i projevy jeho génia, i když se jistì najdou filosofové, kteøí se s námi o tom budou pøít. Co se však stane, pokud objekt, stavba fyzicky nezanikne? Zanedbáme-li péèi o památkový objekt, pøijde o genius loci? Zdá se, že nikoli. Co je však velmi pravdìpodobné, je proces postupného zanikání obecného povìdomí o daném místu, pokud zanedbáme péèi o jejich génia v oné nadstavbové rovinì. Jistá kultivace duchovní nadstavby objektù, a už je vrozená èi získaná, vždy s ohledem na souèasné trendy a spoleèenský pohyb, je dle našeho názoru legitimní a pro komerèní úspìch nezbytná. 16

17 A koneènì - pøi pohledu dovnitø se nám mùže zdát, že opravdu ne vše je v poøádku. Støedovìké francouzské statky, malebná støedomoøská mìsteèka se staletou historií a koneckoncù i zmínìný dùm Anny Frankové z doby nedávno minulé jsou vitální objekty. Žijí a pracují v nich lidé a navíc, dýchá z nich historie, tím jsou turisticky atraktivní. V Amsterdamu mimoto najdeme brilantní ukázky komerèního, ale veskrze humánního využití genia loci. Nevíme, nakolik je Prinsengracht è. 263 památkovì chránìn, koneckoncù je to dùm jako tisíce jiných, je ale patrné, že naše památkové objekty, které mají ambice být turistickými atraktivitami, se v tomto kontextu jeví jaksi strnule a málo živé. Až na výjimky, Pražský hrad je jejich dokonalým pøíkladem, se v nich nebydlí, nežije a nepracuje. Co tedy ještì dobøe neumíme? Nabízí se odpovìï. Památkové objekty nežijí a my jsme se nenauèili v nich žít. Jako bychom mìli systém památkové ochrany objektù pøeregulovaný. Pøesnìji, pøi pohledu zvenèí se mùže zdát, že jej máme zamìøen jednostrannì. Jsme opravdu dùslední pøi opravì a údržbì fyzické podstaty vìci. Tato dùslednost však vede ke konzervaci. Rezignovali jsme již na rozvoj? Nechybí nám náhodou systematické pøístupy k "údržbì" a rozvoji duchovní podstaty památek? Pøimluvme se za spoleèné postupy. Památky a turisté mají k sobì tak blízko, jak jen to je možné, synergické efekty se nabízejí na støíbrném podnose. Zvednìme a oživme je. Dìlejme všechno pro to, aby nám ti, co pøijdou po nás, nemuseli spílat, že jsme z míst s duchem udìlali místa duchù. Praha, Brno Srpen, 2001 Literatura: Monumenty, Manfred Brocks a kol. 1985, èesky 1. vyd. Fortuna Praha 1993 Svìtové dìjiny I a II, Vratislav Èapek, Fortuna Praha Michaela Matuštíková, rozhovor s Janem Kaslem, nedatován, (cit) - doslovné citace J.K. Ing. Radim Gill absolvoval stavební fakultu Vysokého uèení technického v Brnì. Pracoval v rùzných projekèních kanceláøích. V souèasné dobì je øeditelem divize prostorového plánování a námìstkem generálního øeditele spoleènosti DHV CR. Pùsobí jako øeditel projektù v oboru prostorového a strategického plánování a jako konzultant mj. v oblasti cestovního ruchu. 17

18 Øízení turistického ruchu v historických mìstech Dr. Aylin Orbasli Úvod Pøi hodnocení historických mìst a obcí jako turistických destinací je hlavní pøedností historických mìst fyzický inventáø historických budov, souhrnná topologická hodnota mìstské krajiny a mìstského prostoru spolu s životem mìsta a èinností èlovìka. U všech tìchto hodnot, které dávají místu jeho význam a dùležitost, je nebezpeèí, že budou navždy ztraceny nebo znièeny, nebude-li turistický ruch citlivì øízen. Je známo, že návštìvníci poškozují historické budovy, ulice a námìstí, nebo mìstskou krajinu nièí nadmìrné davy a poškozují ji poèty lidí i hustá doprava. Ale skuteènì nevratné škody historické struktuøe zpùsobují neuvážené projekty rekonstrukcí a kapitalizace historického dìdictví s cílem dosáhnout rychlého zisku. Místní obèané se stìhují z historických a turistických zón, protože zde již nechtìjí a ani si nemohou dovolit bydlet; dochází k narušení jejich soukromí a kulturního prostoru, dráždí je turisté, hluk a komerèní aktivity. V konzervativních a tradièních mìstech se turistický ruch inherentní mìstskému prostoru mùže stát pøímou hrozbou soukromí. Historické mìsto obsahuje soubor hodnot, vycházející z inventáøe budov, historických i jiných asociací a z života v tomto prostøedí. Turistický ruch hraje urèitou úlohu nejen v zachování mìstského dìdictví, ale i v pokraèování mìstské kultury. Význam turistického ruchu pro mìstskou památkovou péèi je finanèní i jako impuls pro oživení zájmù a získání podpory. Pokud má turistický ruch jasnì stanovené cíle, stává se zdrojem finanèních prostøedkù, a to jak v propagaci historických zón, tak i v tom, že stimuluje k záchranì památek a také tuto práci umožòuje. Minimalizace dopadù a maximalizace prospìchu z turistického ruchu závisí na organizaci turistického ruchu a turistických atrakcí v historických mìstech a na øízení styèných ploch mezi návštìvníky a prostøedím. Pro øízení mìsta je nutné strategické plánování a dùkladné pochopení jak mìstské morfologie, tak i jeho prostorových a sociálních vztahù. Tlaky turistického ruchu na historická mìsta jsou dvojího druhu: dopad na historickou strukturu a s ní spojené relativnì køehké obytné prostøedí mìst; 18

19 tlaky na "živoucí" mìstské prostøedí. Úspìšné øízení turistického ruchu v historickém prostøedí proto naráží na vzájemnì protikladné požadavky: naplòování potøeb turistické kultury a souèasnì i kultury místní; udržování kvality mìstského prostøedí i pøi velkém poètu turistù. A již chceme rozvíjet turistický ruch nebo lépe zvládnout již existující pøíliv turistù, je tøeba si odpovìdìt na dvì klíèové otázky: Co chtìjí turisté? Co chtìjí místní obyvatelé? Odpovìï na první otázku pravdìpodobnì bude, že chtìjí vidìt skuteèná a živá mìsta a odpovìï na otázku druhou, že chtìjí kvalitní život. Má-li mít strategie øízení návštìvníkù úspìch, musí oba tyto faktory udržovat v rovnováze, snažit se úspìšnì naplnit oba cíle a zajistit, aby turistický ruch mìl trvalý charakter. Zavádìní strategií úspìšného øízení je možné analyzovat ze tøí následujících úhlù pohledu: 1. Strategie pro interpretaci 2. Strategie plánování 3. Metody zlepšování 1. Strategie pro interpretaci Orientace Pøedpokládáme- li, že vìtšina návštìvníkù je ve mìstì poprvé, potom musí být prvoøadým zájmem vytvoøení kladného dojmu z daného mìsta, a dále jim poskytnout základní informace a orientaci. Proces èi metoda pro poskytování základních informací a informací pro orientaci ve mìstì budou souèástí strategie øízení a smìrování návštìvníkù tím, že jim ukážete cestu k zajímavým místùm a budete øídit jejich zážitky. V historických mìstech existuje celá øada takových metod a prostøedkù. Nesmí ale dané lokalitì a jejímu každodennímu životu pøekážet a mají-li být úspìšné, návštìvník se díky nim musí cítit, jako by k mìstu patøil, a nikoliv jen jako pozorovatel. 19

20 Informace Cílem interpretace by mìlo být poskytnutí dostateèného množství informací, aby se návštìvník s daným místem øádnì seznámil. Kvalita interpretaèních nástrojù a informace, které poskytují, mají zásadní význam pro lepší pochopení a úctu k dané lokalitì. A navíc v konkurenèním prostøedí, kde lidé stále více cestují, je nekvalitní nebo nedostateènì kvalitní interpretace prostì nepøijatelná. Interpretace rovnìž slouží jako nástroj øízení, protože hlubší pochopení vede k úctì a lepší péèi o prostøedí. Návštìvník nesmí být zahlcen pøedkládanými informacemi, a nesmí také odvádìt jeho pozornost od stávajících hodnot lokality. Klíèové úvahy spoèívají v tom, kolik informací se má návštìvníkovi pøedložit, jakou metodou tak uèinit a zda je zvolená metoda vhodná pro dané okolí a pro mìstský charakter prostøedí. V muzeích k interpretaèním nástrojùm patøí ukazatelé smìru, popisky a nahrané komentáøe. Obdobné nástroje se stále více uplatòují i v mìstském prostøedí. Aèkoliv pro hlavní budovy mohou být vysvìtlující popisky užiteèné, v pøíliš velkém poètu nejenom že vytváøejí muzeální atmosféru, ale také snižují hodnotu míst, která takto oznaèena nejsou. Nahrané komentáøe èi obdobné interpretaèní prostøedky na stranì druhé izolují návštìvníky od daného místa a marginalizují bohatou urbánní a lidskou dimenzi mìst. Ve mìstì totiž návštìvníci mají tu unikátní pøíležitost vnímat, vcítit se, chápat, prožívat a být souèástí urbánního života. Interpretace pøedstavuje citlivou rovnováhu mezi poskytnutím dostateèného množství instrukcí, nezjednodušováním prožitkù a ponecháním volnosti návštìvníkùm, aby mohli sami odhalovat složitost mìstského prostøedí. Èasto existuje prostor pro imaginativnìjší pøístup, který by dal návštìvníkùm pocit, že mohou nìco objevovat, než jen vyvìsit ukazatele a vyznaèit trasy. Ukazatele, znaèky K interpretaèním prostøedkùm v mìstských centrech patøí smìrové tabule, informaèní panely a desky na budovách, doplòované informaèními tiskovinami jako jsou mapy, letáky a prùvodci. Smìrové a informaèní tabule jsou úèinným nástrojem plánování, používaným k upozornìní na zajímavá místa a nasmìrování návštìvníkù. Smìrová tabule k hlavní katedrále mùže souèasnì obrátit pozornost návštìvníkù napøíklad na ménì známé muzeum. Neexistence smìrových ukazatelù zase na druhé stranì pomáhají omezit tlak na pøíliš exponovanou lokalitu. Ukazatelé a informace musí být pøedevším citlivé k danému místu a návštìvníkovi poskytnout zøetelné ohnisko pozornosti. Urbanista má k dispozici i další nástroje interpretace a orientace, vèetnì tras 20

Lidová architektura a památkovì hodnotná vesnická sídla v pøíhranièních oblastech

Lidová architektura a památkovì hodnotná vesnická sídla v pøíhranièních oblastech Lidová architektura a památkovì hodnotná vesnická sídla v pøíhranièních oblastech ochrana, obnova, rekonstrukce, nová výstavba, komerèní využití sborník pøíspìvkù ze semináøe poøádaného SÚPP a PÚ v Olomouci

Více

pøíznivá, což má pro tyto památky všeobecnì neblahé dùsledky. Nutnost zabývat se odpovìdnì tìmito problémy

pøíznivá, což má pro tyto památky všeobecnì neblahé dùsledky. Nutnost zabývat se odpovìdnì tìmito problémy Aktuální otázky ochrany vesnických památkových sídelních celkù Kromìøíž - Rymice, 4. - 5.10.1994 Sborník pøíspìvkù ze semináøe poøádaného SUPP v Praze, PúU v Brnì a Muzeem Kromìøížska v Kromìøíži 2 Ochrana

Více

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací Obèanské sdružení Omega Liberec podporuje neziskový sektor a malé obce a pùsobí na tøech úrovních: a) místní: ve spolupráci s obcemi pøipravuje rozvojové strategie venkovských mikroregionù a projekty pro

Více

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie II. díl partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Oldøich Èepelka Vydáno s podporou Nadace rozvoje obèanské spoleènosti z programu PHARE

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Nìco se stane! Pilotní projekt návrh postupù pro rozvoj neziskového sektoru a podporu sociální integrace v Karlovarském kraji

Nìco se stane! Pilotní projekt návrh postupù pro rozvoj neziskového sektoru a podporu sociální integrace v Karlovarském kraji 3 Nìco se stane! Pilotní projekt návrh postupù pro rozvoj neziskového sektoru a podporu sociální integrace v Karlovarském kraji 2008 Obsah Úvodem Ellen Volavková: Pøekonávání tisíce pøekážek... 5 Jiøí

Více

Sociologie pro ekonomy a manažery 2., pøepracované a rozšíøené vydání

Sociologie pro ekonomy a manažery 2., pøepracované a rozšíøené vydání prof. Ing. Ivan Nový, CSc. PhDr. Alois Surynek a kolektiv Sociologie pro ekonomy a manažery 2., pøepracované a rozšíøené vydání Autorský kolektiv: PhDr. Eva Kašparová (kapitola 2a5) prof. Ing. Ivan Nový,

Více

ETIKA A REGULACE MÉDIÍ

ETIKA A REGULACE MÉDIÍ 3. konference Èlovìk a média ETIKA A REGULACE MÉDIÍ sborník pøíspìvkù Centrum Mariapoli, Praha- Vinoø 23. 9. 2003 OBSAH ETIKA A REGULACE MÉDIÍ Josef Musil...3 Pøíspìvek Daniely Brùhové z náboženské redakce

Více

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì XIV 4 Štáb 3SAT natáèel v Brnì 2004 Reprezentaèní ples VUT v Brnì Vaòkovka se promìní v nákupní centrum Evropská zastavení v Londýnì Obsah 3... TECHNIKA V MNOŽNÉM ÈÍSLE 4... VÍROVÁ TURBÍNA JE PØÍSLIBEM

Více

VÁŠ PODNIK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE. Ministerstvo životního prostředí. Příručka pro podnikatele

VÁŠ PODNIK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE. Ministerstvo životního prostředí. Příručka pro podnikatele vaspodnik_upr.qxd 8.1.2004 23:01 StrÆnka 1 Ministerstvo životního prostředí VÁŠ PODNIK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE Příručka pro podnikatele PRAHA 2004 vaspodnik_upr.qxd

Více

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

nezapøe. Po slavnostním pøestøižení starosta spoleènì s Ing. Kavalcem, byli pøítomní

nezapøe. Po slavnostním pøestøižení starosta spoleènì s Ing. Kavalcem, byli pøítomní ZRCADLO ZRCADLO9 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

O DOBRÉ JMÉNO NEMOCNICE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

O DOBRÉ JMÉNO NEMOCNICE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 1 2003 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Primátor Ing. Oldøich Vlasák pøedal prof. Jaroslavu Procházkovi jmenovací listinu èestného obèanství mìsta

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo schválení zdánlivì nudných položek - zmìny územního plán

Více

ZPRÁVA LOGON 2000 Nová výzva pro místní samosprávy

ZPRÁVA LOGON 2000 Nová výzva pro místní samosprávy CEEC LOGON Sí místních a regionálních samospráv středoevropských a východoevropských států ZPRÁVA LOGON 2000 Nová výzva pro místní samosprávy Zkušenosti asociací místních a regionálních orgánů Finska,

Více

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2 6 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUžEB ROÈNÍK 12 CENA 5 Kè 1. 12. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Podniková kolektivní smlouva Èeské pošty, s.p. na léta 2006-2010

Více

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl Vážení pøátelé, milí studenti! Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své brány, aby zahájila nový akademický rok. U této pøíležitosti moji pøedchùdci informovali akademickou obec o splnìní

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

VOLTE ŠTÍSTKO, PŘIJĎTE 10. A 11. ŘÍJNA K VOLBÁM!

VOLTE ŠTÍSTKO, PŘIJĎTE 10. A 11. ŘÍJNA K VOLBÁM! ØÍJEN 2014 www.top09.cz Pražský kurýr VOLTE ŠTÍSTKO, PŘIJĎTE 10. A 11. ŘÍJNA K VOLBÁM! Jeden moudrý muž pravil, že všechny volby jsou lokální. Je to do valné míry pravda, neboť volièi se rozhodují podle

Více

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad.

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad. TIRÁŽ OBSAH Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix E-mail: martin.felix@cesmad.com Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela Havelková,

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

Pracovní jednání zástupcù odborových

Pracovní jednání zástupcù odborových 1 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROÈNÍK 13 CENA 5 Kè 7. 2. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Kolektivní vyjednávání str. 3 až 5 l Pracovní jednání zástupcù OS

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 2 2002 Novì zrekonstruovaná budova - sídlo Stomatologické kliniky. Foto PhDr. Vladimír Panoušek DNEŠNÍ SVÌT A SPOLUPRÁCE Co nám pøináší

Více

AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE

AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE Urèeno pacientùm s mnohoèetným myelomem po relapsu Autor: PhDr. Ing. Ludmila Malinová, MBA Praha, záøí 2010 Tato publikace byla vydána s laskavou podporou spoleènosti Celgene

Více

Ku ch a řská posi l a

Ku ch a řská posi l a číslo 2 - únor 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Jan Hejna, nový kuchař v hotelu Záviš. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozh ovor Ku ch a řská posi l a u Zá vi še WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

ZRCADLO19 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO19 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO19 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk II. ï ËÌslo VOLNÁ REKLAMNÍ PLOCHA Staňte se naším partnerem a bude Vaše až 7x ZADARMO Toto číslo vyšlo 24. října 2003 Distribuční sí ZRCADLA:

Více