ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace Nopova 128/96, Brno - Židenice POSLÁNÍ ORGANIZACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace Nopova 128/96, 615 00 Brno - Židenice POSLÁNÍ ORGANIZACE"

Transkript

1 Statutární město Brno přispívá na provoz této organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 IČO Bankovní spojení Tel. Fax WWW Mail /

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace Sídlo: Nopova 128/96, Brno - Židenice Zřizovatel: Statutární město Brno IČO: Bankovní spojení: /0100, Komerční banka Brno-město Statutární zástupce: Ing. Zdenka Čillíková, POSLÁNÍ ORGANIZACE Posláním organizace je pomoc seniorům v překonávání obtíží ve stáří a v nemoci, podpora jejich aktivního a důstojného života. Domov usiluje o vytváření bezpečného zázemí nahrazující domácí prostředí pro své obyvatele, kterým pomáhá při zajišťování jejich každodenních potřeb. CÍL ORGANIZACE Hlavním cílem je umožnit obyvatelům způsob života, na jaký byli zvyklí. Poskytujeme všem našim obyvatelům kvalitní péči na vysoké profesionální úrovni, založené na individuálním přístupu ke každému uživateli, a s ohledem k jeho aktuálnímu stavu a potřebám. Postupně vylepšujeme prostředí domova, probíhá obnova vybavení a zařízení domova sloužící jeho obyvatelům. Organizace dbá na rozvoj lidských zdrojů, který je předpokladem k profesionálnímu plnění úkolů a cílů organizace. 2

3 OBSAH ZPRÁVY O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE POSKYTOVANÁ PÉČE PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ V ROCE DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PLNĚNÍ ÚKOLU V OBLASTI HOSPODAŘENÍ VÝNOSY NÁKLADY VÝNOSY A NÁKLADY KOMENTÁŘ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK FINANČNÍ MAJETEK POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY TRANSFERY INVESTICE PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ FINANČNÍ KRYTÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ K KOMENTÁŘ K TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ K KONTROLNÍ ČINNOST ROČNÍ PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ ORGANIZACÍ VYHODNOCENÍ PLÁNU KONTROL. ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ ORGANIZACÍ INVENTARIZACE INVENTARIZACE K ZÁVĚR

4 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 1.1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domov pro seniory Nopova je příspěvková organizace, zřízená statutárním městem Brnem. Předmětem činnosti je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a dle Zřizovací listiny ze dne : - poskytování potřebných informací přispívajících osobám k řešení jejich nepříznivé sociální situace poskytování základního sociálního poradenství - poskytování pobytových služeb osobám s Alzheimerovou demencí, s ostatními typy stařeckých demencí, osobám po cévní mozkové příhodě, osobám s degenerativním onemocněním mozku (Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza, nádorová onemocnění.), které mají sníženou soběstačnost z důvodů těchto onemocnění, vyžadující pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a nebo jsou příjemci plného invalidního důchodu provozování domova se zvláštním režimem. Příspěvková organizace je právnickou osobou, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle Pr, vložce č.19. Cílem služby je podporovat uživatele v co největší míře k samostatnosti, motivovat uživatele k aktivnímu životu, podporovat vytváření dobrých mezilidských vztahů, podporovat kontakty s rodinou, přáteli a osobami blízkými, podporovat kontakty s přirozeným prostředím, zajistit bezpečné prostředí nastavením srozumitelných pravidel života a soužití v zařízení. Kapacita pobytové služby domov pro seniory je 225 uživatelů. Uživatelé bydlí v jednolůžkových, dvoulůžkových pokojích, téměř polovina uživatelů ale na 5 lůžkových pokojích s nedostatečným sociálním zařízením. Domov je členěn na objekt A, která se skládá z 24 dvoulůžkových pokojů, a 21 pokojů pětilůžkových. Objekt B tvoří 32 pokojů jednolůžkových, 20 pokojů dvoulůžkových. Kromě již zmíněného nedostatečného sociálního zařízení je v celé budově zastaralá a nevyhovující elektroinstalace obtížně splňující předpisy PO, dále zastaralá vodoinstalace a kanalizace. Budova nemá dostatečné skladovací 4

5 prostory, skladování pomůcek a dalšího materiálu je řešeno provizorně v rozporu se zásadami BOZP a PO. Požadovaný standart ubytovací služby pro všechny klienty lze zajistit pouze celkovou rekonstrukcí domova, která by současně vyřešila i nevyhovující technický stav budovy. V průběhu roku 2014 zpracovala firma Stavos Engineering, s.r.o. Stavební audit obytných budov Domova pro seniory Nopova. Audit byl dokončen v listopadu 2014, a ihned předložen k posouzení zřizovateli. Předmětem stavebního auditu je odborné zhodnocení obytných budov z hlediska stavebně technického, požárně bezpečnostního, prověření stavu elektroinstalací a používaných zařízení a dále prověření nastavených opatření z hlediska BOZP. Provozovatel zadal zpracování tohoto auditu včetně navržení možností účinných opatření investiční povahy, ke kterým by mělo být přihlíženo při plánování stavebních úprav objektů. Z celkového hodnocení budov vyplývá jednoznačně nutnost provedení opatření proti šíření požáru a zajištění podmínek evakuace osob, a provedení nové elektroinstalace. Bylo doporučeno provést celkovou rekonstrukci objektu a úpravu dispozic v jednotlivých podlažích dle stávající legislativy. Závěr auditu spočívá v návrhu provedení rekonstrukce budov A a B, návrhu uvolnění prostor 3 možnými variantami, a nakonec předpokládaná výše nákladů na rekonstrukci. Audit slouží jako podklad pro vypracování technicko ekonomické studie PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov pro seniory, p.o. poskytuje svým klientům ubytování, stravování a nepřetržitou zdravotnickou a ošetřovatelskou péči a rehabilitaci. Nabízí společenské akce, sportovní aktivity, kulturní a duchovní vyžití. Domov zajišťuje i další služby, které nejsou součástí platby, ale jsou klientům k dispozici. Vyhledávaný je prodej potravinářského a drogistického zboží v kantýně v hale domova, spojený s nabídkou posezení u kávy nebo čaje. Velký zájem je o pedikérské služby a kadeřnické služby přímo na pokojích klientů. Sociální pracovnice nabízejí i fakultativní služby, tedy služby osobního charakteru. Platby klientů sestávají z úhrad za pobyt a stravu 5

6 Úhrady klientů pro rok 2014: Pokoj Bydlení /Kč/den Strava /Kč/den Celk. platba /Kč/den 1 lůžkový lůžkový lůžkový Úhrady za úkony péče Úhrady za případné využití fakultativní služby Vyúčtování služeb zajišťují sociální pracovnice. Výše úhrady se řídí aktuálními ceníky, zveřejněnými na internetových stránkách domova. Ke bylo v Domově pro seniory Nopova evidováno celkem 883 žádostí, z toho 51 žádostí akutních. Celkem 187 žadatelů bylo odloženo POSKYTOVANÁ PÉČE Cílem sociální služby Domova pro seniory Nopova je bezpečná a profesionální péče o klienty s kognitivním deficitem založen na principu podpory kvality života. Poskytuje registrovanou službu se zvláštním režimem, která zahrnuje vedle základní a specifické činnosti v oblasti sociální podpory také neoddělitelnou zdravotní péči na všech úrovních odbornosti, v závislosti na potřebách vyplývajících z jejich zdravotního stavu. Dále je klientům umožněno využívat možnosti fakultativních služeb. Spirituální podporu nabízí domov individuálně s respektem vyznání. Domov má uzavřenou smlouvu s klienty převážně závislých na pomoci druhé osoby, kterým zdravotní stav nedovoluje žít ve svém přirozeném prostředí. Největší skupinu klientů v DS tvoří klienti s diagnostikovaným syndromem demence a to ve všech stádiích onemocnění (61%), dále uživatele po těžké mozkové příhodě (30%) a uživatele s degenerativním, onkologickým onemocněním centrálního nervového systému a traumatech mozku (9%). Většina klientů DS trpí závažným chronickým onemocněním, ve většině případů jsou polymorbidní. V roce 2014 došlo k nárůstu klientů v komplikovaném zdravotním stavu, jejich častá dekompenzace vyžaduje náročnou péči a stálý monitoring. Téměř denně odjíždí klienti na vyšetření nebo na hospitalizace do zdravotnických zařízení. Složitá péče o klienty DS vyžaduje nepřetržitou multidisciplinární, týmovou spolupráci zainteresovaných profesí ne 6

7 jen v oblasti sociálních potřeb, ale také v ošetřovatelské péči, lékařské, rehabilitační, psychologické a nutriční. Systém poskytované péče v DS Nopova Péče o klienty v DS je poskytována formou individuálních plánů sociální služby. Pracovníci všech odborných profesí, kteří se podílí na péči o uživatele, se pravidelně schází na schůzkách týmů na všech odděleních, na kterých společně hodnotí a plánují péči o všechny klienty. Schůzky probíhají v pravidelných plánovaných intervalech 3krát ročně. Koordinátorem těchto schůzek je staniční sestra, vrchní sestra se všech schůzek účastní. Na schůzkách týmů hodnotí vrchní sestra minulé období, seznamuje pracovníky se závažnými mimořádnými událostmi a přestavuje plán péče a činností na další období. Sociální péče Zahájení sociální péče o uživatele DS Nopova začíná podáním žádosti o přijetí do DS, které předchází sociální šetření žadatele. Při nástupu do DS zakládá sociální pracovnice dokumentaci, dle pravidel DS (smlouva, osobní sociální dokumentace). Osobní záznamy o průběhu péče jsou prováděny v dokumentaci na odděleních klíčovými pracovníky u všech klientů. Dokumentace od žádosti o sociální službu až po ukončení služby je vedena a archivována dle vnitřních standardů a směrnic DS. Sociální pracovnice v průběhu roku absolvovaly několik školících akcí zaměřených na změny v oblasti sociálních služeb. V únoru 2014 proběhla v domově kontrola sociální služby KÚ JMK s pozitivním hodnocením. V průběhu roku 2014 byly aktualizovány vnitřní dokumenty i v návaznosti na výsledky kontrolního šetření Cílem sociální péče je vytvořit optimální podmínky pro adaptaci uživatele v nových podmínkách, ve spolupráci s ostatními pracovníky vytvořit prostor pro pokud možno plnohodnotný život. Sociální pracovnice spolupracují nejen s uživatelem, ale i s jeho rodinou a blízkými, aby nedošlo k přerušení kontaktů s okolním světem. Dále je zde úzká spolupráce s pracovníky v přímé péči, aby péče o uživatele byla komplexní. K 31. prosinci 2014 byla poskytována sociální služba domov pro seniory 213 uživatelům, z toho 44 mužům a 169 ženám. Průměrný věk uživatelů byl 82,6 let. K tomuto datu zemřelo 62 uživatelů, nově bylo přijato 51 uživatelů. 7

8 V roce.2014 bylo v Domově pro seniory Nopova evidováno celkem 883 žádostí, z toho 51 žádostí akutních. Celkem 187 žadatelů bylo odloženo. Ošetřovatelská péče Významnou roli při poskytování služby klientům DS Nopova je ošetřovatelská péče. Je realizována formou ošetřovatelského procesu. Individuální ošetřovatelské plány jsou nastaveny u všech klientů, kteří mají zdravotní problém, nebo jsou v riziku zhoršení zdravotního stavu. Ošetřovatelská péče využívá princip skupinové péče zaměřené na individuální potřeby, které jsou důležité z pohledu prevence, udržení nebo zlepšení zdravotního stavu. Využívá rovněž prvky bazální stimulace, v které jsou pracovníci pravidelně proškolováni. V roce 2014 proběhlo propracování vnitřních doporučených postupů při provádění ošetřovatelské péče a jejich následná implementace v jednotlivých úsecích. Tato složitá procedura bude probíhat i v dalším období a je nezbytná pro zkvalitnění bezpečné péče. Zvláštní péče byla věnována možnosti navýšení úhrad za ošetřovatelskou péči u zdravotní pojišťovny. Situaci komplikuje obava praktického lékaře navýšit předpisy ošetřovatelských úkonů z důvodu možných sankcí VZP. DS řeší možnost rozložení lékařské péče na více praktických lékařů, ale zatím neúspěšně. Stále probíhají jednání v uvedené problematice. Do našeho domova jsou přijímáni uživatelé ve stále horším zdravotním stavu, což dokazuje zvyšující se procento uživatelů pobírajících příspěvek na péči ve III. a IV. stupni. Proto se v DS Nopova staly nedílnou součástí standardů kvality poskytovaných sociálních služeb i ošetřovatelské standardy a standard nutriční péče. stav k Příspěvek na péči Oddělení A2 A3 A4 A5 A celk: B1 B2 B3 B celkem: DS celk: Nemá příspěvek Příspěvek na péči st.i Příspěvek na péči st.ii Příspěvek na péči st.iii Příspěvek na péči st.iv

9 stav k Statistika Dg. A2 A3 A4 A5 A celk: B 1 B 2 B 3 B celkem: Alzheimerova demence COM /CMP/ Částečně mobilní Depresivní poruchy chování Epilepsie Huntintinktonova nemoc Hydrocephalus Hydronefrosa/dialýz/ Jiná forma demence Krmen do PEG Ložis.poranění mozku Mentální retardace Míšní ischemie Nádorové onemocnění Paréza končetin Parkinson Porucha s bludy Poúraz.edém mozku Schizofrenie Sleróza multiplex st.p. mozkové obrně Stomie PEG,kolost.,ileost./ DS celk: Zcela imobilní Ošetřovatelská péče v DS Nopova se dostává na přední místo v systému komplexní péče poskytované služby Domovy se zvláštním režimem. 9

10 Průměrný věk klientů: 82,6 let Věkové pásmo Klientů let let let let 87 nad 96 let 6 Počet mužů a žen Klientů Počet mužů 44 Počet žen 169 Průměrná obložnost za rok 2014 činí 98,34 % Klientů 221,87 222,21 221,39 219,50 221,61 222,57 220,32 218,19 222,73 224,16 222,80 217,87 Kapac. 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 Obložn. 98,61 98,76 98,39 97,56 98,49 98,92 97,92 96,97 98,99 99,63 99,02 96,83 Požadovaná kapacita se nedařila naplnit zejména v prosinci, kdy uchazeči o službu odmítali nabídku pětilůžkových pokojů. Rehabilitační péče 10

11 Rehabilitace v DS zajišťuje fyzioterapii, ergoterapii, léčebnou tělesnou výchovu, nácviky jemné motoriky, nácvik kognitivních funkcí (pod odborným vedením kognitivní trenérky), logopedická cvičení (pod odborným vedením logopeda). Součástí rehabilitace je plánování a realizace tématických volnočasových aktivit pro uživatele DS. Zavedené individuální aktivizační plány klientů se v roce 2014 rozšířily tak, aby operativně reagovaly na změny stavu klienta na základě výsledků screeningů fyzických a mentálních schopností. Plány jsou zaměřeny na využívání principu Böhmova konceptu. Při práci s klienty jsou využívány metody retrospektivy, nácviky běžných denních činností, sebeobsluhy. Je kladen důraz na rehabilitaci směřující k podpoře mobility klientů, jsou používány podpůrné pomůcky s cílem samostatného pohybu klienta, nebo pohybu pod dohledem personálu. 11

12 Využívání metody životní příběhy pomáhají udržovat a trénovat paměťovou kondici klientů. Výchovní pracovníci jsou pravidelně proškolováni a seznamováni s novými metodami práce při podpoře klientů s kombinovaným poškozením. Každodenní práce s klienty spočívá v trénování paměti formou her, cvičení, rozhovorem, je využívána reminiscenční terapie, tj. práce se vzpomínkami, klienti mají v oblibě trénink smyslových funkcí, rádi se vyžijí při muzikoterapie, mají možnost využít logopedická cvičení. Příkladem trénování jemné motoriky je oblíbené pečení cukroví a závinů, dále arteterapie, papírový pedig, kdy klienti vyrábějí drobné ozdoby z novinového papíru, enkaustika výroba obrázků zažehlováním voskových pastelů, mandaly - vybarvování předtištěných kreseb. Klienti trénují při háčkování, zapojili jsem se do akce pomoci dětem v Africe formou zhotovování pletených a háčkovaných koberečků. Někteří rádi tkají na ručních stavech nebo šijí na šicím stroji. Výrobky klientů jsou použity jako dárky nebo např. na výzdobu domova. 12

13 Kulturní akce pořádáné v domově v roce 2014 Tyto akce jsou včetně fotodokumentace zveřejňované na stránkách domova: Pravidelné vystupování dětí z MŠ a ZŠ Výlety za poznáním okolí Brna Koncerty Přednášky Pravidelné promítání filmů Společenský ples Maškarní ples Zahradní slavnosti, grilování Sportovní odpoledne, kuželky Vinobraní s cimbálku Mikulášská zábava Adventní koncerty 13

14 14

15 15

16 Nutriční péče Nutriční péče, která je zaměřena na saturaci a prevenci nutričních deficitů klientů DS je služba certifikovaná a garantuje klientům kvalitní péči v oblasti výživy od roku 2008, kdy proběhl první úspěšný audit. Úroveň této významné péče, která patří k základním kamenům aplikované služby, se daří zdárně realizovat. Provádí se pravidelná monitoring nutričního stavu klientů, snězených porcí jídla a tekutin. Strava je připravovaná podle výživových nároků klientů dle jejich individuálních potřeb. Klienti jsou pravidelně sledováni nutričními pracovníky a lékařem nutricionistou a složité výživové problémy klientů jsou řešeny neodkladně. Standard nutriční péče DS Nopova zajišťuje vysokou úroveň péče v oblasti výživy senioru, které je u této populace a zejména při konzumaci institucionální péče závažně ohrožena. Při sestavování jídelních lístků je dbáno na dodržování správné skladby stravy a na přání našich klientů. Každé úterý v 10:00 hodin zasedá v jídelně stravovací komise, členové komise jsou zástupci jednotlivých oddělení. Společně s nutričním terapeutem řeší připomínky a pochvaly týkající se stravovaní minulého týdne, schvalují jídelní lístek na následující týden a plánují další. 16

17 Canisterapie: Podstatou canisterapie je využití psa v interaktivním léčebném procesu lidí. Canisterapii je v domově využívána systematicky, spolupráce s terapeutkou se velice osvědčila. Terapeutka dochází se svými psy do domova pravidelně 1x za 14 dnů, kdy probíhají společná sezení s pejsky. Uživatele, kteří se z důvodu svého zdravotního stavu nemohou společných sezení zúčastnit, navštěvuje terapeutka se psy na jejich pokojích. Canisterapie má velmi příznivý vliv především na uživatele s Alzheimerovou chorobou a stařeckými demencemi. Lékařské péče: Lékařská péče je zajišťovaná praktickým lékařem, který dochází do DS ve všední dny Provádí u všech klientů léčebně preventivní péči. Odborná lékařská péče je poskytovány v DS psychiatrem, neurologem, stomatologem, další odborná lékařská péče probíhá formou konzilií v ambulancích odborných lékařů. Kvalita poskytovaných služeb Měřítkem kvality služeb jsou standardy kvality poskytované sociální péče, pravidelně aktualizované. Při kontrole kvality sociální služby v únoru 2014 obstál domov velmi dobře. Měřítkem kvality poskytovaných služeb je spokojený uživatel služby a spokojení rodinní příslušníci a blízcí. Pokud je uživatel s něčím nespokojen, má možnost podat stížnost ústně, a nebo písemně do schránek, které jsou umístěny na každém oddělení a v hale DS. Postup 17

18 řešení stížností je zpracován v Pravidlech pro uživatele, se kterými jsou všichni uživatelé seznámeni při přijetí do DS a která jsou rovněž k dispozici na jednotlivých odděleních. 2. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI 2.1 STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2013 Plán Skutečnost ZPS Prům. evidenční počet ,8 4,0 Název dle řádku Evidenční počet zaměstnanců Počet pracovníků/tř Průměrná plat. třída Zaměstnanci zařízení soc ,7 služeb celkem Přímá obslužná péče 40 40/5 5 Základní výchovná 12 12/7 7 nepedagogická činnost Sociální pracovníci 3 3/9 9 Maséři Zdravotničtí asistenti 17 17/8 8 Všeobecné sestry 30 20/10, 7/11, 1/12, 10,2 2/9 Nutriční terapeuti 2 2/10 10 Fyzioterapeuti 3 3/10 10 Hospodářsko správní, provozně techničtí pracovníci Zaměstnanci převážně manuálně pracující 5 2/9, 1/10, 2/12, 10, /2, 5/3, 3/4, 2/5, 4/6, 1/7 3,3 Počet uživatelů na 1 zaměstnance domova pro seniory: 1,63 Počet uživatelů na 1 pracovníka přímá obslužná péče: 5,62 Počet uživatelů na 1 všeobecnou sestru: 7,5 Počet uživatelů na 1 pracovníka v přímé péči: 4,1 (přímá obslužná, výchovná nepedagog. činnost, fyzioterapeuti) Počet uživatelů na 1 sociálního pracovníka

19 Počty zaměstnanců příspěvkové organizace jsou shodné s předcházejícím rokem. Stanovený limit 140 pracovníků nebyl překročen Prostředky na platy zaměstnanců jsou v souladu s upraveným finančním plánem nákladů na platy pro rok Personální zabezpečení služby v roce 2014 Pracovní smlouvy počet osob přepočteno na celé úvazky 1. pracovníci v přímé péči , pracovníci v přímé sociální péči 55 53,90 personální náklady Kč Kč sociální pracovníci 3 3, Kč pracovníci v sociálních službách 52 50, Kč pedagogičtí pracovníci 0 0,00 0 Kč manželští a rodinní poradci 0 0,00 0 Kč další odborní pracovníci v přímé péči 0 0,00 0 Kč 1.2. zdravotničtí pracovníci 53 52, Kč 2. ostatní pracovníci v nepřímé péči 34 33, Kč 2.1. vedoucí pracovníci, kteří se přímo nepodílí na PP 1 1, Kč 2.2. administrativní pracovníci 4 3, Kč 2.3. ostatní pracovníci 29 28, Kč celkem , ,54 Dohody o pracovní činnosti č. pracovní zařazení a úkol úvazek počet měsíců personální náklady 1 vrátný, telefonista 0, Kč 2 všeobecná sestra 0, Kč 3 zdravotnický asistent 0, Kč 4 0, Kč 5 0, Kč celkem 0, ,00 Dohody o provedení práce č. pracovní zařazení a úkol rozsah práce (hod.) přepočteno na úvazky odměna za hod. personální náklady 1 ekonomické činnosti, správa SW 441 0, Kč Kč 2 Lékař neurolog 230 0, Kč Kč 3 všeobec.sestra,zdrav.asistent,nutriční terapeut 2330,25 1, Kč Kč 4 vrátný, telefonista, úklid ,62 64 Kč Kč 19

20 5 Přímá obslužná péče 417 0,22 95 Kč Kč celkem 4593,25 2,40 984, ,00 Personální zabezpečení (pracovní smlouvy, DPČ a DPP) v roce 2014 počet úvazků celkem 142,85 personální náklady celkem ,00 náklady na 1 úvazek počet úvazků PP 108,50 náklady na PP ,00 1 úvazek PP z toho úvazky PSP 54,12 náklady na PSP ,00 1 úvazek PSP počet úvazků NP 34,35 náklady na NP ,00 1 úvazek NP , , , ,07 Náklady služby v roce v Kč nákladová položka skutečné náklady 1. personální náklady , pracovní smlouvy , dohody o pracovní činnosti , dohody o provedení práce , jiné osobní náklady , DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v DS Nopova je zajištěna dodavatelsky na základě smlouvy o poskytování poradenství a služeb odborně způsobilou osobou. Problematika BOZP je zpracována v organizačních směrnicích, provozních řádech a přílohách, které jsou dostupné všem zaměstnancům. V souladu s ustanovením zákoníku práce je zpracována metodika pro provádění školení zaměstnanců dle jejich pracovního zařazení. Obsahuje vstupní školení zaměstnanců, školení vedoucích zaměstnanců i další školení zaměstnanců specielního zaměření (řidiči, obsluha tlakových nádob, stravovací provoz, studenti, atd.). Uvedená školení se provádí dle tematické a časové osnovy formou přednášek, řešením připomínek a dotazů a následným přezkoušením. Nedílnou součástí prevence v problematice BOZP zaměstnanců jsou také revize vyhrazených zařízení - jak technického charakteru, tak zdravotnického a přístrojů. Revize a bezpečnostně technické kontroly jsou zajišťovány ve stanovených termínech dodavatelsky prověřenými 20

21 společnostmi s odbornými pracovníky. Zjištěné drobné závady a opravy odstraňují údržbáři domova vlastními prostředky. V souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce a ve spolupráci s vedoucími jednotlivých pracovních úseků, je prováděno hodnocení rizik možného ohrožení zaměstnanců v oblasti BOZP. Na základě těchto vyhodnocení dochází k přepracování organizační směrnice, kde se doplní nebo změní osobní ochranné pracovní prostředky. Vše probíhá s vědomím a souhlasem kompetentních pracovníků odborové organizace. Pracovní úrazy se šetří dle zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2001 Sb. ( způsob evidence, zasílání a hlášení záznamu o úrazu, okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje a zasílá pracovní úraz ). Tyto úkony jsou prováděny ve spolupráci s naším dodavatelem služeb a technickým pracovníkem, který vede evidenci a registraci, šetření a sepisování záznamu o úrazu, hlášení na příslušné instituce, odškodňování úrazů a uplatňování škody vůči pojišťovnám, včetně stanovení či doporučení opatření pro odstranění příčin úrazu v oblasti organizační, technické a výchovné. V roce 2014 bylo v DS Nopova evidováno v Knize úrazů 11 záznamů. Tři z nich byly řešeny pracovní neschopností, v ostatních případech se jednalo jen o drobná poranění. U všech úrazů bylo provedeno prověření jejich příčin a následně přijato preventivní opatření k předcházení možného opakování. Pracovníci byli opakovaně proškoleni z BOZP. Ve všech případech bylo příčinou úrazu nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele, nikoliv nedostatky v oblasti prevence a realizace opatření BOZP ze strany organizace. Ve 4. čtvrtletí došlo ke změně pracovně lékařských služeb, které jsou zajišťovány MUDr. Rudolfem Millerem, lékařem pracovního lékařství z Vojenské Nemocnice Brno. Byla provedena kontrola vnitřních prostor domova za přítomnosti lékaře PLS, na všech pracovištích bylo zkontrolováno dodržování hygienických a bezpečnostních zásad při práci. Provedenou kontrolu nebyly zjištěny žádné závady. 2.3 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Kvalitní poskytování sociální péče je podmíněno odborně vybavenými zaměstnanci, kterým navíc nechybí osobní přístup ke klientům. Dalšímu vzdělávání a zvyšování kvalifikace všech 21

22 pracovníků je věnována velká pozornost. Všichni pracovníci v přímé péči jsou odborně způsobilí k vykonávání své práce. Dle plánu absolvovali povinná školení pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. Sociálním pracovníkům bylo umožněno další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci. Pracovnice v ekonomickém úseku se zúčastňovaly odborných seminářů týkajících se jejich profese. Důležitost dalšího vzdělávání svých zaměstnanců organizace potvrzuje tím, že hradí veškeré náklady na školení. 3. PLNĚNÍ ÚKOLU V OBLASTI HOSPODAŘENÍ 3.1 VÝNOSY Účet Výnosy (v tis. Kč) Skutečnost Upravený Skutečnost Skutečnost/ 2013 FP UFP v % Výnosy celkem , Výnosy z prodeje služeb , Úhrady za pobyt a stravu , Příspěvek na péči , Platby pojišťoven , Ostatní výnosy , Čerpání RF z fin.darů , Čerpání IF na opravy , Použití fondu odměn , Darovaný zdravotn.materiál , Darovaná služba , Úroky , Výnosy z transferů , Příspěvek na provoz , Navýšení přísp. na provoz , Státní dotace , Dofinancování státní dotace ,0 22

23 3.2 NÁKLADY Účet Náklady (v tis. Kč) Skutečnost Upravený Skutečnost Skutečnost/UFP 2013 FP v % Náklady celkem , Materiál, z toho nejvýzn.: , Potraviny , Hygienické potřeby , Čisticí prostředky , Pohonné hmoty , Kancelářské potřeby , Zdravotnický materiál , Darovanýzdrav.materiál , Energie , Opravy a udržování ,1 518 Ostat. služby,z toho nejvýzn , Bankovní poplatky ,3 518,31,32 Výkony spojů, telek , Služby právní,ekonom , Ostatní služby , Softwarové služby , Pronájem a praní prádla , Darované služby , Mzdové náklady , Platy ,0 Platy - čerpání FO , OON , Náhrady mzdy za PN ,0 524 Zákon.soc.poj.(zdrav,sociál.) , Ostat.soc.poj. (Kooperativa) , Zákon.soc.náklady , FKSP ,0 23

24 Prevent.prohlídky zam , Prac.a ochr.pomůcky , Vzdělávání zaměst ,0 53,54,55 - Ostatní náklady , Doplatky úhrad ,5 549 Pojištění majet., vozidel , Ostatní poplatky ,7 558 Náklady z DDM , Odpisy DN a DHM ,0 Výsledek hospodaření VÝNOSY A NÁKLADY KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ FINAMČNÍHO PLÁNU K Hospodaření organizace probíhalo v roce 2014 na základě vyrovnaného finančního plánu schváleného zřizovatelem. V roce 2014 byly provedeny dvě úpravy finančního plánu: k navýšení neinvestičního příspěvku na opravu terasy ve výši 780 tis.kč - navýšení nákladů na opravy o 780 tis. Kč na opravu terasy - transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele tis. Kč k navýšení výnosů z transferů ze státního rozpočtu o Kč - navýšení výnosů za služby o tis.kč - ponížení ostatních výnosů o tis.kč - navýšení plánu odpisů o 2 tis.kč - nárůst plánované spotřeby materiálu, ponížená nákladů na energie, navýšení služeb, navýšení mzdových nákladů, ponížení ostatních nákladů Plnění upraveného finančního plánu je rovnoměrné. Komentáře k závažnějším skutečnostem plnění finančního plánu: Výnosy Výnosy za vlastní výkony - nárůst výnosů za služby navýšením příspěvků na péči o tis.kč oproti FP a o 258 tis.kč oproti UFP Navýšení výnosů z transferů od zřizovatele o tis.kč na opravu terasy 24

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Zpracovatel Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u želče 118,390 02 Tábor Identifikační číslo: 659 979 99 Telefonní spojení: 3812633300

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) - náhrady

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov důchodců Velké

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 532/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 486 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

- Kč. Předpokládané náklady v roce 2016. Předpokládané zdroje v roce 2016. Požadovaná dotace z rozpočtu města Blansko pro rok 2016

- Kč. Předpokládané náklady v roce 2016. Předpokládané zdroje v roce 2016. Požadovaná dotace z rozpočtu města Blansko pro rok 2016 Žádost o dotaci z rozpočtu Města Blansko z dotačního programu PODPORA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Z PROSTŘEDKŮ MĚSTA BLANSKO DEFINOVANÝCH V ZÁKONĚ Č.108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Inventarizační zpráva za rok 2014

Inventarizační zpráva za rok 2014 Inventarizační zpráva za rok 2014 Účetní jednotka: Obec: Skřípov IČ: 00600083 Datum zpracování: 26.1. 2015 Den zahájení inventarizace: 5. 1. 2015 Den ukončení inventarizace: 26. 1. 2015 Den, ke kterému

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312013 IČO: 00857891 Název: Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Sídlo: Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ZÁVAZNÝ POKYN PRO INVENTARIZACI MAJETKU

Více

Zpráva o činnosti Domova důchodců Malá Čermná za rok 2014

Zpráva o činnosti Domova důchodců Malá Čermná za rok 2014 Domov důchodců Malá Čermná IČ: 71193961 Tel.: 491 482 580 Malá Čermná 42, 549 31 HRONOV DIČ: CZ71193961 e-mail: dd.mala.cermna@tiscali.cz Zpráva o činnosti Domova důchodců Malá Čermná za rok Domov důchodců

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení:26.01.2015 23:04:59 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2011 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B. Specifická část - charakteristika

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více