ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace Nopova 128/96, Brno - Židenice POSLÁNÍ ORGANIZACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace Nopova 128/96, 615 00 Brno - Židenice POSLÁNÍ ORGANIZACE"

Transkript

1 Statutární město Brno přispívá na provoz této organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 IČO Bankovní spojení Tel. Fax WWW Mail /

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace Sídlo: Nopova 128/96, Brno - Židenice Zřizovatel: Statutární město Brno IČO: Bankovní spojení: /0100, Komerční banka Brno-město Statutární zástupce: Ing. Zdenka Čillíková, POSLÁNÍ ORGANIZACE Posláním organizace je pomoc seniorům v překonávání obtíží ve stáří a v nemoci, podpora jejich aktivního a důstojného života. Domov usiluje o vytváření bezpečného zázemí nahrazující domácí prostředí pro své obyvatele, kterým pomáhá při zajišťování jejich každodenních potřeb. CÍL ORGANIZACE Hlavním cílem je umožnit obyvatelům způsob života, na jaký byli zvyklí. Poskytujeme všem našim obyvatelům kvalitní péči na vysoké profesionální úrovni, založené na individuálním přístupu ke každému uživateli, a s ohledem k jeho aktuálnímu stavu a potřebám. Postupně vylepšujeme prostředí domova, probíhá obnova vybavení a zařízení domova sloužící jeho obyvatelům. Organizace dbá na rozvoj lidských zdrojů, který je předpokladem k profesionálnímu plnění úkolů a cílů organizace. 2

3 OBSAH ZPRÁVY O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE POSKYTOVANÁ PÉČE PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ V ROCE DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PLNĚNÍ ÚKOLU V OBLASTI HOSPODAŘENÍ VÝNOSY NÁKLADY VÝNOSY A NÁKLADY KOMENTÁŘ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK FINANČNÍ MAJETEK POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY TRANSFERY INVESTICE PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ FINANČNÍ KRYTÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ K KOMENTÁŘ K TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ K KONTROLNÍ ČINNOST ROČNÍ PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ ORGANIZACÍ VYHODNOCENÍ PLÁNU KONTROL. ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ ORGANIZACÍ INVENTARIZACE INVENTARIZACE K ZÁVĚR

4 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 1.1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domov pro seniory Nopova je příspěvková organizace, zřízená statutárním městem Brnem. Předmětem činnosti je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a dle Zřizovací listiny ze dne : - poskytování potřebných informací přispívajících osobám k řešení jejich nepříznivé sociální situace poskytování základního sociálního poradenství - poskytování pobytových služeb osobám s Alzheimerovou demencí, s ostatními typy stařeckých demencí, osobám po cévní mozkové příhodě, osobám s degenerativním onemocněním mozku (Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza, nádorová onemocnění.), které mají sníženou soběstačnost z důvodů těchto onemocnění, vyžadující pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a nebo jsou příjemci plného invalidního důchodu provozování domova se zvláštním režimem. Příspěvková organizace je právnickou osobou, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle Pr, vložce č.19. Cílem služby je podporovat uživatele v co největší míře k samostatnosti, motivovat uživatele k aktivnímu životu, podporovat vytváření dobrých mezilidských vztahů, podporovat kontakty s rodinou, přáteli a osobami blízkými, podporovat kontakty s přirozeným prostředím, zajistit bezpečné prostředí nastavením srozumitelných pravidel života a soužití v zařízení. Kapacita pobytové služby domov pro seniory je 225 uživatelů. Uživatelé bydlí v jednolůžkových, dvoulůžkových pokojích, téměř polovina uživatelů ale na 5 lůžkových pokojích s nedostatečným sociálním zařízením. Domov je členěn na objekt A, která se skládá z 24 dvoulůžkových pokojů, a 21 pokojů pětilůžkových. Objekt B tvoří 32 pokojů jednolůžkových, 20 pokojů dvoulůžkových. Kromě již zmíněného nedostatečného sociálního zařízení je v celé budově zastaralá a nevyhovující elektroinstalace obtížně splňující předpisy PO, dále zastaralá vodoinstalace a kanalizace. Budova nemá dostatečné skladovací 4

5 prostory, skladování pomůcek a dalšího materiálu je řešeno provizorně v rozporu se zásadami BOZP a PO. Požadovaný standart ubytovací služby pro všechny klienty lze zajistit pouze celkovou rekonstrukcí domova, která by současně vyřešila i nevyhovující technický stav budovy. V průběhu roku 2014 zpracovala firma Stavos Engineering, s.r.o. Stavební audit obytných budov Domova pro seniory Nopova. Audit byl dokončen v listopadu 2014, a ihned předložen k posouzení zřizovateli. Předmětem stavebního auditu je odborné zhodnocení obytných budov z hlediska stavebně technického, požárně bezpečnostního, prověření stavu elektroinstalací a používaných zařízení a dále prověření nastavených opatření z hlediska BOZP. Provozovatel zadal zpracování tohoto auditu včetně navržení možností účinných opatření investiční povahy, ke kterým by mělo být přihlíženo při plánování stavebních úprav objektů. Z celkového hodnocení budov vyplývá jednoznačně nutnost provedení opatření proti šíření požáru a zajištění podmínek evakuace osob, a provedení nové elektroinstalace. Bylo doporučeno provést celkovou rekonstrukci objektu a úpravu dispozic v jednotlivých podlažích dle stávající legislativy. Závěr auditu spočívá v návrhu provedení rekonstrukce budov A a B, návrhu uvolnění prostor 3 možnými variantami, a nakonec předpokládaná výše nákladů na rekonstrukci. Audit slouží jako podklad pro vypracování technicko ekonomické studie PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov pro seniory, p.o. poskytuje svým klientům ubytování, stravování a nepřetržitou zdravotnickou a ošetřovatelskou péči a rehabilitaci. Nabízí společenské akce, sportovní aktivity, kulturní a duchovní vyžití. Domov zajišťuje i další služby, které nejsou součástí platby, ale jsou klientům k dispozici. Vyhledávaný je prodej potravinářského a drogistického zboží v kantýně v hale domova, spojený s nabídkou posezení u kávy nebo čaje. Velký zájem je o pedikérské služby a kadeřnické služby přímo na pokojích klientů. Sociální pracovnice nabízejí i fakultativní služby, tedy služby osobního charakteru. Platby klientů sestávají z úhrad za pobyt a stravu 5

6 Úhrady klientů pro rok 2014: Pokoj Bydlení /Kč/den Strava /Kč/den Celk. platba /Kč/den 1 lůžkový lůžkový lůžkový Úhrady za úkony péče Úhrady za případné využití fakultativní služby Vyúčtování služeb zajišťují sociální pracovnice. Výše úhrady se řídí aktuálními ceníky, zveřejněnými na internetových stránkách domova. Ke bylo v Domově pro seniory Nopova evidováno celkem 883 žádostí, z toho 51 žádostí akutních. Celkem 187 žadatelů bylo odloženo POSKYTOVANÁ PÉČE Cílem sociální služby Domova pro seniory Nopova je bezpečná a profesionální péče o klienty s kognitivním deficitem založen na principu podpory kvality života. Poskytuje registrovanou službu se zvláštním režimem, která zahrnuje vedle základní a specifické činnosti v oblasti sociální podpory také neoddělitelnou zdravotní péči na všech úrovních odbornosti, v závislosti na potřebách vyplývajících z jejich zdravotního stavu. Dále je klientům umožněno využívat možnosti fakultativních služeb. Spirituální podporu nabízí domov individuálně s respektem vyznání. Domov má uzavřenou smlouvu s klienty převážně závislých na pomoci druhé osoby, kterým zdravotní stav nedovoluje žít ve svém přirozeném prostředí. Největší skupinu klientů v DS tvoří klienti s diagnostikovaným syndromem demence a to ve všech stádiích onemocnění (61%), dále uživatele po těžké mozkové příhodě (30%) a uživatele s degenerativním, onkologickým onemocněním centrálního nervového systému a traumatech mozku (9%). Většina klientů DS trpí závažným chronickým onemocněním, ve většině případů jsou polymorbidní. V roce 2014 došlo k nárůstu klientů v komplikovaném zdravotním stavu, jejich častá dekompenzace vyžaduje náročnou péči a stálý monitoring. Téměř denně odjíždí klienti na vyšetření nebo na hospitalizace do zdravotnických zařízení. Složitá péče o klienty DS vyžaduje nepřetržitou multidisciplinární, týmovou spolupráci zainteresovaných profesí ne 6

7 jen v oblasti sociálních potřeb, ale také v ošetřovatelské péči, lékařské, rehabilitační, psychologické a nutriční. Systém poskytované péče v DS Nopova Péče o klienty v DS je poskytována formou individuálních plánů sociální služby. Pracovníci všech odborných profesí, kteří se podílí na péči o uživatele, se pravidelně schází na schůzkách týmů na všech odděleních, na kterých společně hodnotí a plánují péči o všechny klienty. Schůzky probíhají v pravidelných plánovaných intervalech 3krát ročně. Koordinátorem těchto schůzek je staniční sestra, vrchní sestra se všech schůzek účastní. Na schůzkách týmů hodnotí vrchní sestra minulé období, seznamuje pracovníky se závažnými mimořádnými událostmi a přestavuje plán péče a činností na další období. Sociální péče Zahájení sociální péče o uživatele DS Nopova začíná podáním žádosti o přijetí do DS, které předchází sociální šetření žadatele. Při nástupu do DS zakládá sociální pracovnice dokumentaci, dle pravidel DS (smlouva, osobní sociální dokumentace). Osobní záznamy o průběhu péče jsou prováděny v dokumentaci na odděleních klíčovými pracovníky u všech klientů. Dokumentace od žádosti o sociální službu až po ukončení služby je vedena a archivována dle vnitřních standardů a směrnic DS. Sociální pracovnice v průběhu roku absolvovaly několik školících akcí zaměřených na změny v oblasti sociálních služeb. V únoru 2014 proběhla v domově kontrola sociální služby KÚ JMK s pozitivním hodnocením. V průběhu roku 2014 byly aktualizovány vnitřní dokumenty i v návaznosti na výsledky kontrolního šetření Cílem sociální péče je vytvořit optimální podmínky pro adaptaci uživatele v nových podmínkách, ve spolupráci s ostatními pracovníky vytvořit prostor pro pokud možno plnohodnotný život. Sociální pracovnice spolupracují nejen s uživatelem, ale i s jeho rodinou a blízkými, aby nedošlo k přerušení kontaktů s okolním světem. Dále je zde úzká spolupráce s pracovníky v přímé péči, aby péče o uživatele byla komplexní. K 31. prosinci 2014 byla poskytována sociální služba domov pro seniory 213 uživatelům, z toho 44 mužům a 169 ženám. Průměrný věk uživatelů byl 82,6 let. K tomuto datu zemřelo 62 uživatelů, nově bylo přijato 51 uživatelů. 7

8 V roce.2014 bylo v Domově pro seniory Nopova evidováno celkem 883 žádostí, z toho 51 žádostí akutních. Celkem 187 žadatelů bylo odloženo. Ošetřovatelská péče Významnou roli při poskytování služby klientům DS Nopova je ošetřovatelská péče. Je realizována formou ošetřovatelského procesu. Individuální ošetřovatelské plány jsou nastaveny u všech klientů, kteří mají zdravotní problém, nebo jsou v riziku zhoršení zdravotního stavu. Ošetřovatelská péče využívá princip skupinové péče zaměřené na individuální potřeby, které jsou důležité z pohledu prevence, udržení nebo zlepšení zdravotního stavu. Využívá rovněž prvky bazální stimulace, v které jsou pracovníci pravidelně proškolováni. V roce 2014 proběhlo propracování vnitřních doporučených postupů při provádění ošetřovatelské péče a jejich následná implementace v jednotlivých úsecích. Tato složitá procedura bude probíhat i v dalším období a je nezbytná pro zkvalitnění bezpečné péče. Zvláštní péče byla věnována možnosti navýšení úhrad za ošetřovatelskou péči u zdravotní pojišťovny. Situaci komplikuje obava praktického lékaře navýšit předpisy ošetřovatelských úkonů z důvodu možných sankcí VZP. DS řeší možnost rozložení lékařské péče na více praktických lékařů, ale zatím neúspěšně. Stále probíhají jednání v uvedené problematice. Do našeho domova jsou přijímáni uživatelé ve stále horším zdravotním stavu, což dokazuje zvyšující se procento uživatelů pobírajících příspěvek na péči ve III. a IV. stupni. Proto se v DS Nopova staly nedílnou součástí standardů kvality poskytovaných sociálních služeb i ošetřovatelské standardy a standard nutriční péče. stav k Příspěvek na péči Oddělení A2 A3 A4 A5 A celk: B1 B2 B3 B celkem: DS celk: Nemá příspěvek Příspěvek na péči st.i Příspěvek na péči st.ii Příspěvek na péči st.iii Příspěvek na péči st.iv

9 stav k Statistika Dg. A2 A3 A4 A5 A celk: B 1 B 2 B 3 B celkem: Alzheimerova demence COM /CMP/ Částečně mobilní Depresivní poruchy chování Epilepsie Huntintinktonova nemoc Hydrocephalus Hydronefrosa/dialýz/ Jiná forma demence Krmen do PEG Ložis.poranění mozku Mentální retardace Míšní ischemie Nádorové onemocnění Paréza končetin Parkinson Porucha s bludy Poúraz.edém mozku Schizofrenie Sleróza multiplex st.p. mozkové obrně Stomie PEG,kolost.,ileost./ DS celk: Zcela imobilní Ošetřovatelská péče v DS Nopova se dostává na přední místo v systému komplexní péče poskytované služby Domovy se zvláštním režimem. 9

10 Průměrný věk klientů: 82,6 let Věkové pásmo Klientů let let let let 87 nad 96 let 6 Počet mužů a žen Klientů Počet mužů 44 Počet žen 169 Průměrná obložnost za rok 2014 činí 98,34 % Klientů 221,87 222,21 221,39 219,50 221,61 222,57 220,32 218,19 222,73 224,16 222,80 217,87 Kapac. 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 Obložn. 98,61 98,76 98,39 97,56 98,49 98,92 97,92 96,97 98,99 99,63 99,02 96,83 Požadovaná kapacita se nedařila naplnit zejména v prosinci, kdy uchazeči o službu odmítali nabídku pětilůžkových pokojů. Rehabilitační péče 10

11 Rehabilitace v DS zajišťuje fyzioterapii, ergoterapii, léčebnou tělesnou výchovu, nácviky jemné motoriky, nácvik kognitivních funkcí (pod odborným vedením kognitivní trenérky), logopedická cvičení (pod odborným vedením logopeda). Součástí rehabilitace je plánování a realizace tématických volnočasových aktivit pro uživatele DS. Zavedené individuální aktivizační plány klientů se v roce 2014 rozšířily tak, aby operativně reagovaly na změny stavu klienta na základě výsledků screeningů fyzických a mentálních schopností. Plány jsou zaměřeny na využívání principu Böhmova konceptu. Při práci s klienty jsou využívány metody retrospektivy, nácviky běžných denních činností, sebeobsluhy. Je kladen důraz na rehabilitaci směřující k podpoře mobility klientů, jsou používány podpůrné pomůcky s cílem samostatného pohybu klienta, nebo pohybu pod dohledem personálu. 11

12 Využívání metody životní příběhy pomáhají udržovat a trénovat paměťovou kondici klientů. Výchovní pracovníci jsou pravidelně proškolováni a seznamováni s novými metodami práce při podpoře klientů s kombinovaným poškozením. Každodenní práce s klienty spočívá v trénování paměti formou her, cvičení, rozhovorem, je využívána reminiscenční terapie, tj. práce se vzpomínkami, klienti mají v oblibě trénink smyslových funkcí, rádi se vyžijí při muzikoterapie, mají možnost využít logopedická cvičení. Příkladem trénování jemné motoriky je oblíbené pečení cukroví a závinů, dále arteterapie, papírový pedig, kdy klienti vyrábějí drobné ozdoby z novinového papíru, enkaustika výroba obrázků zažehlováním voskových pastelů, mandaly - vybarvování předtištěných kreseb. Klienti trénují při háčkování, zapojili jsem se do akce pomoci dětem v Africe formou zhotovování pletených a háčkovaných koberečků. Někteří rádi tkají na ručních stavech nebo šijí na šicím stroji. Výrobky klientů jsou použity jako dárky nebo např. na výzdobu domova. 12

13 Kulturní akce pořádáné v domově v roce 2014 Tyto akce jsou včetně fotodokumentace zveřejňované na stránkách domova: Pravidelné vystupování dětí z MŠ a ZŠ Výlety za poznáním okolí Brna Koncerty Přednášky Pravidelné promítání filmů Společenský ples Maškarní ples Zahradní slavnosti, grilování Sportovní odpoledne, kuželky Vinobraní s cimbálku Mikulášská zábava Adventní koncerty 13

14 14

15 15

16 Nutriční péče Nutriční péče, která je zaměřena na saturaci a prevenci nutričních deficitů klientů DS je služba certifikovaná a garantuje klientům kvalitní péči v oblasti výživy od roku 2008, kdy proběhl první úspěšný audit. Úroveň této významné péče, která patří k základním kamenům aplikované služby, se daří zdárně realizovat. Provádí se pravidelná monitoring nutričního stavu klientů, snězených porcí jídla a tekutin. Strava je připravovaná podle výživových nároků klientů dle jejich individuálních potřeb. Klienti jsou pravidelně sledováni nutričními pracovníky a lékařem nutricionistou a složité výživové problémy klientů jsou řešeny neodkladně. Standard nutriční péče DS Nopova zajišťuje vysokou úroveň péče v oblasti výživy senioru, které je u této populace a zejména při konzumaci institucionální péče závažně ohrožena. Při sestavování jídelních lístků je dbáno na dodržování správné skladby stravy a na přání našich klientů. Každé úterý v 10:00 hodin zasedá v jídelně stravovací komise, členové komise jsou zástupci jednotlivých oddělení. Společně s nutričním terapeutem řeší připomínky a pochvaly týkající se stravovaní minulého týdne, schvalují jídelní lístek na následující týden a plánují další. 16

17 Canisterapie: Podstatou canisterapie je využití psa v interaktivním léčebném procesu lidí. Canisterapii je v domově využívána systematicky, spolupráce s terapeutkou se velice osvědčila. Terapeutka dochází se svými psy do domova pravidelně 1x za 14 dnů, kdy probíhají společná sezení s pejsky. Uživatele, kteří se z důvodu svého zdravotního stavu nemohou společných sezení zúčastnit, navštěvuje terapeutka se psy na jejich pokojích. Canisterapie má velmi příznivý vliv především na uživatele s Alzheimerovou chorobou a stařeckými demencemi. Lékařské péče: Lékařská péče je zajišťovaná praktickým lékařem, který dochází do DS ve všední dny Provádí u všech klientů léčebně preventivní péči. Odborná lékařská péče je poskytovány v DS psychiatrem, neurologem, stomatologem, další odborná lékařská péče probíhá formou konzilií v ambulancích odborných lékařů. Kvalita poskytovaných služeb Měřítkem kvality služeb jsou standardy kvality poskytované sociální péče, pravidelně aktualizované. Při kontrole kvality sociální služby v únoru 2014 obstál domov velmi dobře. Měřítkem kvality poskytovaných služeb je spokojený uživatel služby a spokojení rodinní příslušníci a blízcí. Pokud je uživatel s něčím nespokojen, má možnost podat stížnost ústně, a nebo písemně do schránek, které jsou umístěny na každém oddělení a v hale DS. Postup 17

18 řešení stížností je zpracován v Pravidlech pro uživatele, se kterými jsou všichni uživatelé seznámeni při přijetí do DS a která jsou rovněž k dispozici na jednotlivých odděleních. 2. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI 2.1 STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2013 Plán Skutečnost ZPS Prům. evidenční počet ,8 4,0 Název dle řádku Evidenční počet zaměstnanců Počet pracovníků/tř Průměrná plat. třída Zaměstnanci zařízení soc ,7 služeb celkem Přímá obslužná péče 40 40/5 5 Základní výchovná 12 12/7 7 nepedagogická činnost Sociální pracovníci 3 3/9 9 Maséři Zdravotničtí asistenti 17 17/8 8 Všeobecné sestry 30 20/10, 7/11, 1/12, 10,2 2/9 Nutriční terapeuti 2 2/10 10 Fyzioterapeuti 3 3/10 10 Hospodářsko správní, provozně techničtí pracovníci Zaměstnanci převážně manuálně pracující 5 2/9, 1/10, 2/12, 10, /2, 5/3, 3/4, 2/5, 4/6, 1/7 3,3 Počet uživatelů na 1 zaměstnance domova pro seniory: 1,63 Počet uživatelů na 1 pracovníka přímá obslužná péče: 5,62 Počet uživatelů na 1 všeobecnou sestru: 7,5 Počet uživatelů na 1 pracovníka v přímé péči: 4,1 (přímá obslužná, výchovná nepedagog. činnost, fyzioterapeuti) Počet uživatelů na 1 sociálního pracovníka

19 Počty zaměstnanců příspěvkové organizace jsou shodné s předcházejícím rokem. Stanovený limit 140 pracovníků nebyl překročen Prostředky na platy zaměstnanců jsou v souladu s upraveným finančním plánem nákladů na platy pro rok Personální zabezpečení služby v roce 2014 Pracovní smlouvy počet osob přepočteno na celé úvazky 1. pracovníci v přímé péči , pracovníci v přímé sociální péči 55 53,90 personální náklady Kč Kč sociální pracovníci 3 3, Kč pracovníci v sociálních službách 52 50, Kč pedagogičtí pracovníci 0 0,00 0 Kč manželští a rodinní poradci 0 0,00 0 Kč další odborní pracovníci v přímé péči 0 0,00 0 Kč 1.2. zdravotničtí pracovníci 53 52, Kč 2. ostatní pracovníci v nepřímé péči 34 33, Kč 2.1. vedoucí pracovníci, kteří se přímo nepodílí na PP 1 1, Kč 2.2. administrativní pracovníci 4 3, Kč 2.3. ostatní pracovníci 29 28, Kč celkem , ,54 Dohody o pracovní činnosti č. pracovní zařazení a úkol úvazek počet měsíců personální náklady 1 vrátný, telefonista 0, Kč 2 všeobecná sestra 0, Kč 3 zdravotnický asistent 0, Kč 4 0, Kč 5 0, Kč celkem 0, ,00 Dohody o provedení práce č. pracovní zařazení a úkol rozsah práce (hod.) přepočteno na úvazky odměna za hod. personální náklady 1 ekonomické činnosti, správa SW 441 0, Kč Kč 2 Lékař neurolog 230 0, Kč Kč 3 všeobec.sestra,zdrav.asistent,nutriční terapeut 2330,25 1, Kč Kč 4 vrátný, telefonista, úklid ,62 64 Kč Kč 19

20 5 Přímá obslužná péče 417 0,22 95 Kč Kč celkem 4593,25 2,40 984, ,00 Personální zabezpečení (pracovní smlouvy, DPČ a DPP) v roce 2014 počet úvazků celkem 142,85 personální náklady celkem ,00 náklady na 1 úvazek počet úvazků PP 108,50 náklady na PP ,00 1 úvazek PP z toho úvazky PSP 54,12 náklady na PSP ,00 1 úvazek PSP počet úvazků NP 34,35 náklady na NP ,00 1 úvazek NP , , , ,07 Náklady služby v roce v Kč nákladová položka skutečné náklady 1. personální náklady , pracovní smlouvy , dohody o pracovní činnosti , dohody o provedení práce , jiné osobní náklady , DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v DS Nopova je zajištěna dodavatelsky na základě smlouvy o poskytování poradenství a služeb odborně způsobilou osobou. Problematika BOZP je zpracována v organizačních směrnicích, provozních řádech a přílohách, které jsou dostupné všem zaměstnancům. V souladu s ustanovením zákoníku práce je zpracována metodika pro provádění školení zaměstnanců dle jejich pracovního zařazení. Obsahuje vstupní školení zaměstnanců, školení vedoucích zaměstnanců i další školení zaměstnanců specielního zaměření (řidiči, obsluha tlakových nádob, stravovací provoz, studenti, atd.). Uvedená školení se provádí dle tematické a časové osnovy formou přednášek, řešením připomínek a dotazů a následným přezkoušením. Nedílnou součástí prevence v problematice BOZP zaměstnanců jsou také revize vyhrazených zařízení - jak technického charakteru, tak zdravotnického a přístrojů. Revize a bezpečnostně technické kontroly jsou zajišťovány ve stanovených termínech dodavatelsky prověřenými 20

21 společnostmi s odbornými pracovníky. Zjištěné drobné závady a opravy odstraňují údržbáři domova vlastními prostředky. V souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce a ve spolupráci s vedoucími jednotlivých pracovních úseků, je prováděno hodnocení rizik možného ohrožení zaměstnanců v oblasti BOZP. Na základě těchto vyhodnocení dochází k přepracování organizační směrnice, kde se doplní nebo změní osobní ochranné pracovní prostředky. Vše probíhá s vědomím a souhlasem kompetentních pracovníků odborové organizace. Pracovní úrazy se šetří dle zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2001 Sb. ( způsob evidence, zasílání a hlášení záznamu o úrazu, okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje a zasílá pracovní úraz ). Tyto úkony jsou prováděny ve spolupráci s naším dodavatelem služeb a technickým pracovníkem, který vede evidenci a registraci, šetření a sepisování záznamu o úrazu, hlášení na příslušné instituce, odškodňování úrazů a uplatňování škody vůči pojišťovnám, včetně stanovení či doporučení opatření pro odstranění příčin úrazu v oblasti organizační, technické a výchovné. V roce 2014 bylo v DS Nopova evidováno v Knize úrazů 11 záznamů. Tři z nich byly řešeny pracovní neschopností, v ostatních případech se jednalo jen o drobná poranění. U všech úrazů bylo provedeno prověření jejich příčin a následně přijato preventivní opatření k předcházení možného opakování. Pracovníci byli opakovaně proškoleni z BOZP. Ve všech případech bylo příčinou úrazu nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele, nikoliv nedostatky v oblasti prevence a realizace opatření BOZP ze strany organizace. Ve 4. čtvrtletí došlo ke změně pracovně lékařských služeb, které jsou zajišťovány MUDr. Rudolfem Millerem, lékařem pracovního lékařství z Vojenské Nemocnice Brno. Byla provedena kontrola vnitřních prostor domova za přítomnosti lékaře PLS, na všech pracovištích bylo zkontrolováno dodržování hygienických a bezpečnostních zásad při práci. Provedenou kontrolu nebyly zjištěny žádné závady. 2.3 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Kvalitní poskytování sociální péče je podmíněno odborně vybavenými zaměstnanci, kterým navíc nechybí osobní přístup ke klientům. Dalšímu vzdělávání a zvyšování kvalifikace všech 21

22 pracovníků je věnována velká pozornost. Všichni pracovníci v přímé péči jsou odborně způsobilí k vykonávání své práce. Dle plánu absolvovali povinná školení pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. Sociálním pracovníkům bylo umožněno další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci. Pracovnice v ekonomickém úseku se zúčastňovaly odborných seminářů týkajících se jejich profese. Důležitost dalšího vzdělávání svých zaměstnanců organizace potvrzuje tím, že hradí veškeré náklady na školení. 3. PLNĚNÍ ÚKOLU V OBLASTI HOSPODAŘENÍ 3.1 VÝNOSY Účet Výnosy (v tis. Kč) Skutečnost Upravený Skutečnost Skutečnost/ 2013 FP UFP v % Výnosy celkem , Výnosy z prodeje služeb , Úhrady za pobyt a stravu , Příspěvek na péči , Platby pojišťoven , Ostatní výnosy , Čerpání RF z fin.darů , Čerpání IF na opravy , Použití fondu odměn , Darovaný zdravotn.materiál , Darovaná služba , Úroky , Výnosy z transferů , Příspěvek na provoz , Navýšení přísp. na provoz , Státní dotace , Dofinancování státní dotace ,0 22

23 3.2 NÁKLADY Účet Náklady (v tis. Kč) Skutečnost Upravený Skutečnost Skutečnost/UFP 2013 FP v % Náklady celkem , Materiál, z toho nejvýzn.: , Potraviny , Hygienické potřeby , Čisticí prostředky , Pohonné hmoty , Kancelářské potřeby , Zdravotnický materiál , Darovanýzdrav.materiál , Energie , Opravy a udržování ,1 518 Ostat. služby,z toho nejvýzn , Bankovní poplatky ,3 518,31,32 Výkony spojů, telek , Služby právní,ekonom , Ostatní služby , Softwarové služby , Pronájem a praní prádla , Darované služby , Mzdové náklady , Platy ,0 Platy - čerpání FO , OON , Náhrady mzdy za PN ,0 524 Zákon.soc.poj.(zdrav,sociál.) , Ostat.soc.poj. (Kooperativa) , Zákon.soc.náklady , FKSP ,0 23

24 Prevent.prohlídky zam , Prac.a ochr.pomůcky , Vzdělávání zaměst ,0 53,54,55 - Ostatní náklady , Doplatky úhrad ,5 549 Pojištění majet., vozidel , Ostatní poplatky ,7 558 Náklady z DDM , Odpisy DN a DHM ,0 Výsledek hospodaření VÝNOSY A NÁKLADY KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ FINAMČNÍHO PLÁNU K Hospodaření organizace probíhalo v roce 2014 na základě vyrovnaného finančního plánu schváleného zřizovatelem. V roce 2014 byly provedeny dvě úpravy finančního plánu: k navýšení neinvestičního příspěvku na opravu terasy ve výši 780 tis.kč - navýšení nákladů na opravy o 780 tis. Kč na opravu terasy - transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele tis. Kč k navýšení výnosů z transferů ze státního rozpočtu o Kč - navýšení výnosů za služby o tis.kč - ponížení ostatních výnosů o tis.kč - navýšení plánu odpisů o 2 tis.kč - nárůst plánované spotřeby materiálu, ponížená nákladů na energie, navýšení služeb, navýšení mzdových nákladů, ponížení ostatních nákladů Plnění upraveného finančního plánu je rovnoměrné. Komentáře k závažnějším skutečnostem plnění finančního plánu: Výnosy Výnosy za vlastní výkony - nárůst výnosů za služby navýšením příspěvků na péči o tis.kč oproti FP a o 258 tis.kč oproti UFP Navýšení výnosů z transferů od zřizovatele o tis.kč na opravu terasy 24

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Roční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2012

Roční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2012 Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace Kociánka 1/8 612 00 Brno Roční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2012 Předkládá: Ing. Tomáš Říčný ředitel V Brně 28. 2. 2013 Domov pro seniory

Více

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014 Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2014 Obsah 1. Základní údaje... 3 2. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace...

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 únor 2009 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice,

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace ul. 28. října 2155, 738 01 Frýdek-Místek IČ 68158025 e-mail: dsfm@dsfm.cz www.dsfm.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Předkládá: Ing. Milan

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace ul. 28. října 2155, 738 01 Frýdek-Místek IČ 68158025 e-mail: dsfm@dsfm.cz www.dsfm.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Předkládá: Ing. Milan

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE. Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Sportovní 432, 664 84 Zastávka

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE. Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Sportovní 432, 664 84 Zastávka PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Management Název a adresa Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Sportovní 432, 664 84 Zastávka IČO: 00212733 telefon: 546 418 811 fax: 546

Více

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Výroční zpráva 2010 Domov pro seniory Chýnov je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje 2 str. 3 str. 5 str. 6 str. 8 str. 10 str. 13 str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 D o m o v p r o s e n i o r y S v ě t l o Drhovle 44, 397 01 Písek IČ: 708 69 812 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem OBSAH I. Úvodní slovo ředitelky Domova pro Seniory Světlo

Více

Výroční zpráva za rok 2012 1

Výroční zpráva za rok 2012 1 Výroční zpráva za rok 2012 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE... 4 3. ORGANIZACE ŘÍZENÍ... 6 4. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA NA ZÁMKU... 11 4.1. POSLÁNÍ... 11 4.2. CÍLOVÁ SKUPINA... 11 4.3. CÍLE

Více

Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín

Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 strana I.1. Management 4 Základní údaje o organizaci, vedení, změny 4 Organizační

Více

Výroční zpráva z činnosti a hospodaření DD Červenka, p. o. za rok 2014. Výroční zpráva

Výroční zpráva z činnosti a hospodaření DD Červenka, p. o. za rok 2014. Výroční zpráva Výroční zpráva z činnosti a hospodaření Domova důchodců Červenka, příspěvková organizace za rok 2014 Výroční zpráva je zpracovaná na základě Zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013 1 Zpráva o činnosti organizace Domov pro seniory příspěvková organizace Sokolnice Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, za rok 2012 Sokolnice dne 24. 2. 2013 2 Obsah: I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Výroční zpráva za rok 2009 Vyškov 11. 3. 2010 Jana P á t k o v á ředitelka SSV, p. o. Základní informace Název příspěvkové organizace:

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011 Brno, únor 2012 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Výroční zpráva za rok 2010. S centrum Hodonín, p.o., Na Pískách 4037/11

Výroční zpráva za rok 2010. S centrum Hodonín, p.o., Na Pískách 4037/11 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 1 OBSAH: : ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY 3 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-23 I.1 Management 7-8 I.2 Charakteristika poskytovaných služeb 9-11 I.3 Zdravotní péče

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Obsah výroční zprávy I. Organizace, její poslání a činnost 1. Organizace a) organizace a řízení b) organizační struktura c) základní personální údaje 2. Využití lůžkové

Více

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní údaje o organizaci 3 3 Prezentace zařízení 4 4 Poskytované služby 7 5 Personální zajištění služby 12 6 Hospodaření

Více

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 1 Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace (Do 30.6.2011 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Nové Hvězdlice 25.2.2013 Mgr. Pavel Ševela ředitel

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 13 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 29 str. 32 str. 36 str. 37 Základní údaje Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více