Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. 1 ROČNÍ ZPRÁVA Člen skupiny OMZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. 1 ROČNÍ ZPRÁVA 2010. Člen skupiny OMZ"

Transkript

1 Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. 1 ROČNÍ ZPRÁVA 2010 Člen skupiny OMZ

2 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 2 Finanční a provozní výsledky ve zkratce 4 Hlavní obory činnosti 6 Významné události v roce Významné události v historii společnosti 8 ŠKODA JS a.s. a konsolidační celek 9 Statutární orgány a vedení společnosti k Zpráva o činnosti a stavu majetku 14 Inženýring pro jaderné elektrárny VVER 14 Servis pro jaderné elektrárny 17 Výroba zařízení pro jaderné elektrárny východní trhy 20 Výroba zařízení pro jaderné elektrárny západní trhy 21 Skladování vyhořelého jaderného paliva 22 Investice 22 Výzkum a vývoj 23 Integrovaný systém managementu jakosti a ochrany životního prostředí 24 Zaměstnanecká politika 26 Komentář k finančnímu hospodaření 28 Zpráva auditora 32 Účetní závěrka ŠKODA JS a.s. (podle CAS) 34 Zpráva auditora 40 Konsolidovaná účetní závěrka (podle IFRS) 42 Organizační schéma společnosti ŠKODA JS a.s. 46 Seznam použitých zkratek 47

3 ROK 2010 BYL JEDNÍM Z NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH LET V NOVODOBÉ HISTORII SPOLEČNOSTI 4,6 mld. Kč. Tržby v roce % Nárůst tržeb oproti roku % Podíl exportu na tržbách 2010 Kvalita a bezpečnost našich produktů je základem našeho úspěchu.

4 2 Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, dovolte, abych v samotném úvodu konstatoval, že rok 2010 byl pro společnost ŠKODA JS a.s. rokem úspěšným. Dosáhli jsme auditovaných tržeb dle metodiky IFRS ve výši 4,6 mld. Kč (o 17 % více než v roce 2009) a zisku před zdaněním (PBT) ve výši 365 mil. Kč. Celkem 73 % z uvedených tržeb představuje export. Těchto výsledků bylo dosaženo ze tří základních podnikatelských aktivit společnosti ŠKODA JS a.s.: inženýringu jaderných elektráren 54 % tržeb (dodávky systémů na klíč ), servisních činností 13 % tržeb (služby pro provozované jaderné elektrárny) a výroby jaderného zařízení 33 % tržeb (pro jaderné elektrárny a skladování vyhořelého jaderného paliva). Dosažené hospodářské výsledky znamenají splnění plánu roku 2010, stanoveného akcionářem, a také příznivě ovlivňují stabilitu firmy ve všech oblastech. Je na místě poděkovat všem zaměstnancům společnosti za velmi kvalitní a zodpovědnou práci, která umožnila zmíněných výsledků dosáhnout. Společnost ŠKODA JS a.s. podniká výhradně na jaderném trhu. Našimi zákazníky jsou především velké elektrárenské společnosti v tuzemsku i zahraničí a také významné světové dodavatelské firmy, působící v oblasti jaderné energetiky. V průběhu roku jsme získali a podepsali nové kontrakty za více než 1,5 mld. Kč, a to především do výroby jaderného zařízení a servisu jaderných elektráren. Realizace hlavních projektů v roce 2010 V oblasti inženýringu jaderných elektráren úspěšně probíhá plnění všech činností a dodávek při dostavbě 3. a 4. bloku JE Mochovce pro zákazníka Slovenské elektrárne, a.s. Byla rozpracována dokumentace prováděcího projektu a zahájeny montážní práce. Do betonové šachty v reaktorovně 3. bloku byla úspěšně instalována tlaková nádoba reaktoru. Rovněž dodávky pro 2. etapu kompletní rekonstrukce řídicího systému na jaderné elektrárně Dukovany (zákazník ČEZ, a.s.) probíhají dle harmonogramu při úspěšné součinnosti s pracovníky elektrárny. Veškeré operace na všech čtyřech blocích se uskutečňují v průběhu plánovaných odstávek, tzn. výroba elektrické energie v průběhu roku není narušena. Strategickým cílem inženýringu je dosáhnout významné účasti ŠKODA JS a.s. při plánované výstavbě 3. a 4. bloku JE Temelín. V roce 2009 bylo založeno česko-ruské konsorcium ve složení ŠKODA JS a.s., "JSC Atomstroyexport" a "JSC OKB GIDROPRESS", kde společnost ŠKODA JS a.s. vystupuje v roli leadera. Konsorcium se přihlásilo do výběrového řízení vypsaného společností ČEZ, a.s. a na jaře 2010 úspěšně prošlo kvalifikací. Předpokládané zahájení prací na nabídce v roce 2010 bylo zákazníkem přesunuto do následujícího roku. Konsorcium bude formou na klíč nabízet dodávku dvou jaderných bloků o jednotkovém výkonu MW s pokročilým reaktorem technologie VVER (obchodní název MIR.1200, tj. Modernized International Reactor). Za velmi významnou z hlediska budoucnosti považujeme orientaci všech tří členů konsorcia na spolupráci při dodávkách projektů typu VVER do třetích zemí.

5 Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. 3 V oblasti servisu jaderných elektráren firma dosáhla velmi dobrých výsledků ve svých činnostech, které probíhají na provozovaných českých elektrárnách Dukovany a Temelín. Cílem je nadále zlepšovat veškeré servisní služby, které jsou prováděny formou dodávek na klíč pro zákazníka ČEZ, a.s. Strategickým cílem v této oblasti je rozšířit dodávky komplexních servisních služeb i na další jaderné elektrárny typu VVER, které jsou provozovány v zahraničí. V oblasti výroby jaderného zařízení byla úspěšně dokončena velmi náročná výroba kompletní sestavy vnitřních částí evropského reaktoru EPR, určených pro nový blok jaderné elektrárny Olkiluoto ve Finsku. Velkým úspěchem bylo získání kontraktu na dodávku hermetických kabelových průchodek pro projekt dostavby 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce. Rovněž ostatní zakázky, ať již zmiňuji zařízení pro jaderné elektrárny typu VVER nebo zařízení pro skladování vyhořelého jaderného paliva, byly vyrobeny a dodány v plánovaných termínech. Z hlediska budoucí strategie se společnost ŠKODA JS a.s. zaměří především na pokračování výroby zařízení pro skladování vyhořelého paliva a dále na komponenty jaderného zařízení technologií VVER i EPR se základním cílem znovu obnovit výrobu kompletních jaderných reaktorů typu VVER výkonové řady MW a výše. V závěru bych rád poděkoval našemu akcionáři za účinnou podporu, a dále všem obchodním i bankovním partnerům, kteří rovněž výrazně napomohli úspěšnému hospodaření firmy ŠKODA JS a.s. v roce Věřím, že budeme stejně úspěšní i v roce Ing. Miroslav Fiala předseda představenstva a generální ředitel

6 4 Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. finanční a provozní výsledky ve zkratce KONSOLIDAČNÍ CELEK (DLE IFRS) tis Kč Aktiva=Pasiva (netto) Dlouhodobá aktiva (netto) Oběžná aktiva (netto) Zásoby (netto) Pohledávky (netto) Finanční majetek (netto) Ostatní aktiva (netto) Vlastní kapitál Cizí zdroje Rezervy Závazky Úvěry Ostatní pasiva Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb Export Osobní náklady Provozní zisk (EBIT) Zisk za účetní období Zisk před zdaněním Průměrný počet pracovníků* Produktivita práce z přidané hodnoty=ebit+osobní náklady/prům. počet pracovníků (Kč/zaměstnance) *průměrný přepočtený stav Poznámka: Výše uvedené vybrané finanční informace vycházejí z konsolidované účetní závěrky společnosti, která je kompletní včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku. ŠKODA JS a.s. (DLE CAS) tis. Kč Aktiva=Pasiva (netto) Stálá aktiva (brutto) Oběžná aktiva (brutto) Zásoby (brutto) Pohledávky (brutto) Finanční majetek (brutto) Ostatní aktiva (brutto) Vlastní kapitál Cizí zdroje Rezervy Závazky Úvěry Ostatní pasiva Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb Export Přidaná hodnota Provozní výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním Průměrný počet pracovníků* Produktivita práce z přidané hodnoty (Kč/zaměstnanec) *průměrný přepočtený stav Poznámka: Výše uvedené vybrané finanční informace vycházejí z nekonsolidované účetní závěrky společnosti, která je kompletní včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.

7 Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. 5 Rok 2010 byl jedním z nejúspěšnějších roků v novodobé historii společnosti. Úspěchu bylo dosaženo především díky efektivnímu řízení průběhu realizace obchodních případů, zvýšení produktivity práce a šetření nákladů režijního charakteru. Tato opatření umožnila redukovat plánovaný nábor nových zaměstnanců a tím snížit plánované osobní náklady. Vývoj ukazatelů konsolidačního celku (dle IFRS) Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb (tis. Kč) Tržby na zaměstnance (tis. Kč) Zisk před zdaněním (tis. Kč) Produktivita práce z přidané hodnoty (tis. Kč) Export (tis. Kč) Rentabilita tržeb (ROS), Zisk po zdanění/tržby (%)

8 6 Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. Hlavní obory činnosti Inženýring výroba Servis Inženýring výstavba a dostavba bloků VVER, modernizace a rekonstrukce provozovaných bloků VVER, mezisklad vyhořelého paliva, výstavba a rekonstrukce výzkumných reaktorů. Výroba zařízení pro jaderné elektrárny VVER tlaková nádoba reaktoru s příslušenstvím, horní blok a vnitřní části reaktoru, pohony regulačních orgánů, kanály měření neutronového toku, utahováky přírubových spojů, zařízení betonové šachty reaktoru, zařízení obsluhy reaktoru, komponenty palivových souborů, zařízení pro diagnostiku a kontroly, hermetické kabelové průchodky, termočlánky, tlakové nádoby a nádrže, stínění, niklové a grafitové těsnění, spojovací součásti, zařízení pro západní typy jaderných elektráren vnitřní části reaktorů EPR, PWR a BWR, utahováky přírubových spojů, rekombinátory vodíku, kontejnery na čerstvé palivo, Servis management odstávek, údržba a plánování oprav, řízení doby života a modernizace komponent. analýza provozních stavů, software a výpočtové analýzy bezpečnosti a spolehlivosti provozu, výpočtová podpora pro optimalizaci vsázek, analýzy a zkoušky materiálu, kontrola stavu a řízení doby života zařízení, termohydraulická, tenzometrická, radiační a diagnostická měření, analýzy termohydraulických procesů, periodické provozní kontroly a prohlídky zařízení, optimalizace kontrol zařízení, funkční údržba zařízení, diagnostika, řízení a optimalizace odstávek, rekonstrukce a modernizace, opravárenství a montážní práce, přípravky a manipulátory, regenerační žíhání tlakové nádoby reaktoru, dodávky náhradních dílů. skladování vyhořelého jaderného paliva kompaktní skladovací mříže, transportní a skladovací kontejnery, zařízení pro skladování ostatního radioaktivního odpadu, zařízení na vyvážení vyhořelého paliva.

9 Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. 7 Významné události v roce 2010 Inženýring pro jaderné elektrárny VVER Instalace tlakové nádoby reaktoru do betonové šachty 3. bloku JE Mochovce a zahájení montáže primárního okruhu Zařízení VVER Uzavření kontraktu na dodávku 850 ks hermetických kabelových průchodek pro JE Mochovce 3&4 Servis jaderných elektráren Rozšíření činností na jaderných elektrárnách o servis parogenerátorů, kompenzátoru objemu, potrubí, armatur, servopohonů a tlakových systémů Zařízení PWR a BWR Dodávka vnitřních částí reaktoru EPR na finskou elektrárnu Olkiluoto 3 Skladování vyhořelého jaderného paliva Vítězství v tendru na dodávku kompaktních mříží na skladování vyhořelého paliva pro tři bloky Záporožské jaderné elektrárny

10 8 Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. Významné události v historii společnosti 1859 založena společnost Škoda 1956 počátky aktivit v jaderné energetice ve společnosti Škoda 1957 zahájeny práce na výstavbě jaderné elektrárny A-1 v Jaslovských Bohunicích, Slovensko 1968 spuštěna největší plynová smyčka na světě s parametry pro výzkum palivových kazet a regulačních mechanismů 1970 podepsána smlouva mezi SSSR a ČSSR o spolupráci při výstavbě a uvedení do provozu dvou bloků VVER uvedení jaderné elektrárny A-1 do provozu (1 x 150 MWe GCHWR) 1979 zahájena výroba kompletních reaktorů v nově postavené reaktorové hale 1980 výroba a dodání první tlakové nádoby VVER 440/V-213 do JE Paks, Maďarsko 1983 projekt, výroba, montáž a uvedení do provozu experimentálního reaktoru LVR-15 v ÚJV Řež a.s výroba a dodávka první tlakové nádoby VVER 1000/V-320 pro JE Belene, Bulharsko 1990 projekt, výroba, montáž a uvedení do provozu experimentálního školního reaktoru VR-1P na ČVÚT Praha 1993 privatizace a založení společnosti ŠKODA JADERNÉ STROJÍRENSTVÍ s.r.o zahájení výroby kontejnerů typu CASTOR 1997 otevření nové výrobní haly pro přesné obrábění 1998 změna obchodního jména společnosti na ŠKODA JS s.r.o transformace společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost ŠKODA JS a.s. vítězství v tendru na dodávku závodu na úpravu zemního plynu v Sosnogorsku, Ruská federace 2000 vítězství v tendru ČEZ, a. s. na obnovu systému kontroly a řízení JE Dukovany 2001 uzavření dlouhodobé smlouvy o spolupráci se společností GNB Essen na výrobu a dodávku kontejnerů na vyhořelé jaderné palivo 2002 uvedení do komerčního provozu a předání zákazníkovi 1. bloku JE Temelín 2003 uvedení do komerčního provozu a předání zákazníkovi 2. bloku JE Temelín 2004 vstup nového vlastníka, ruské firmy OMZ, do společnosti ŠKODA JS a.s. uvedení do provozu a předání zákazníkovi závodu na úpravu zemního plynu v Sosnogorsku, Ruská federace 2006 uzavření kontraktu na modernizaci výzkumných reaktorů LVR-15 a LR-0 v ÚJV Řež a.s vítězství ve výběrovém řízení na 2. etapu projektu Obnova systému kontroly a řízení JE Dukovany (dodávka modulů M3 M5) 2008 uzavření dlouhodobé rámcové smlouvy s ČEZ, a. s. na údržbu logického celku Reaktorovna pro JE Dukovany a Temelín 2009 uzavření kontraktu na dostavbu jaderné části 3. a 4. bloku JE Mochovce

11 Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. 9 ŠKODA JS a.s. a konsolidační celek Mateřská společnost Mateřská společnost: Sídlo: Datum vzniku: Zakladatel: Akcionář: Vklad: IČO: ŠKODA JS a.s. Orlík 266, Plzeň ŠKODA a.s. OMZ B.V. 100 % Dceřiné společnosti zahrnuté do konsolidačního celku Dceřiná společnost: Sídlo: Datum vzniku: Zakladatel: Akcionář: Vklad: IČO: ŠKODA SLOVAKIA, a.s. Hornopotočná 4, Trnava, Slovenská republika (zapsána do obchodního rejstříku u registračního soudu Bratislava, oddíl s.r.o., vložka 3544/K) ŠKODA JS a.s. (v době založení ŠKODA JADERNÉ STROJÍRENSTVÍ, Plzeň, s.r.o.) ŠKODA JS a.s. 100 % Ostatní cenné papíry a podíly Společnost: Sídlo: Datum vzniku: Zakladatel: Výše účasti ŠKODA JS a.s. na základním jmění: IČO: Společnost: Sídlo: Datum vzniku: Zakladatel: Výše účasti ŠKODA JS a.s. na základním jmění: Právní forma: Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Husinec-Řež, čp. 130, PSČ (zapsána do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1833) Společnost byla založena jediným zakladatelem Federálním fondem národního majetku 17,40 % Interatomenergo M.CH.O. Kitajgorodskij projezd, d. 7, , Moskva, Ruská federace , poslední registrace: u Moskovskoj registracionnoj palaty č cl. Sdružení bylo založeno na základě rozhodnutí vlád zemí bývalé RVHP a SFRJ 10,53 % mezinárodní hospodářské sdružení

12 10 Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. STATUTÁRNÍ ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI K Představenstvo společnosti Dozorčí rada společnosti prezident 1 Miroslav Fiala Předseda představenstva 2 Manfred M. Nowak Místopředseda představenstva 3 Elena Borisova Místopředseda představenstva 4 Milan Kohout Člen představenstva 5 Jan Kleisner Člen představenstva 6 Josef Perlík Člen představenstva 7 Ilya Novikov Člen představenstva 8 Mikhail Ignatenkov Člen představenstva Daniyar Kamilov Předseda Artur Kashapau Místopředseda Evgeny Borisov Člen Alexander Glukhov Člen Vladimír Bejvančický Člen Jaroslav Eliášek Člen Manfred M. Nowak

13 Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. 11 představenstvo společnosti

14 12 Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. vedení společnosti Vedení společnosti 1 Miroslav Fiala Generální ředitel 2 Elena Borisova Zástupce generálního ředitele pro ekonomiku a finance 3 Mikhail Ignatenkov Zástupce generálního ředitele pro administrativu 1 4 Josef Perlík Ředitel divize Inženýring JE 5 Miloslav Provod Ředitel divize Servis JE 6 Otakar Blahut Ředitel divize Jaderné zařízení 7 Jiří Janeček Ředitel divize SKŘ JE 8 Milan Kohout Obchodní ředitel 2 9 Jan Kleisner Finanční ředitel 10 Kateřina Říhová Personální ředitelka 11 Jan Zdebor Technický ředitel 12 Roman Zdebor Ředitel pro jakost 3

15 Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s

16 14 Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. Zpráva o činnosti a stavu majetku Inženýring pro jaderné elektrárny VVER Obnova systému kontroly a řízení JE Dukovany Rok 2010 patří k dalším úspěšným rokům projektu Obnovy systémů kontroly a řízení (SKŘ) JE Dukovany. Systémy SKŘ byly pro účel projektu zařazeny do tzv. modulů, označených v 1. etapě obnovy SKŘ jako moduly M1, M2 a v další etapě jako moduly M3 až M5. Společnost ŠKODA JS a.s. je generálním dodavatelem této rozsáhlé investiční akce. Cílem 1. etapy projektu byla výměna a doplnění těch systémů SKŘ výrobních bloků jaderné elektrárny, které mají prioritní vliv na jadernou bezpečnost, dosažení vyšší provozní spolehlivosti, životnosti a pohotovosti bloků z hlediska zajištění dlouhodobé udržovatelnosti. Kromě toho bylo nutné splnit náročné požadavky na jadernou bezpečnost ve smyslu současných zvýšených požadavků národní a mezinárodní legislativy. Díky realizaci tohoto projektu bude možno provozovat jadernou elektrárnu minimálně do roku První etapa projektu Obnovy v hodnotě 7 miliard Kč byla provedena postupně na všech čtyřech jaderných blocích elektrárny Dukovany. První úspěšné uvedení zařízení do provozu proběhlo na 3. bloku v roce 2005, poslední blok v pořadí byl předán do provozu v prosinci V roce 2010 byl úspěšně ukončen zkušební provoz instalovaného zařízení modulů M1, M2 na 4. bloku. Způsob instalace, strategie zkoušek a zprovoznění obnovovaných systémů SKŘ to vše bez přerušení normálního provozu jaderné elektrárny jsou zcela unikátní kroky, protože obdobný způsob záměny tak významné a rozsáhlé části technologie jaderné elektrárny nebyl dosud na jaderně-energetickém zařízení nikde ve světě aplikován. Na úspěšné realizaci projektu obnovy se společně se společností ŠKODA JS podíleli hlavní subdodavatelé: konsorcium AREVA NP/ Rolls-Royce, ZAT a.s. a I&C Energo a.s. V říjnu 2007 byla zahájena 2. etapa projektu obnovy zařízení SKŘ JE Dukovany, tj. rekonstrukce zbývajících modulů M3 M5. Kontrakt na generální dodávku v hodnotě více než 4 miliardy Kč získala opět ŠKODA JS. Hlavními subdodavateli pro tuto zakázku jsou společnosti ZAT a.s. a I&C Energo. Kompletní modernizace zařízení systémů SKŘ bude na všech blocích JE Dukovany ukončena v roce Obnova systémů SKŘ, moduly M3 M5 zahrnuje výměnu řídicích systémů primárního okruhu (modul M3), turbíny (modul M4) a sekundárního okruhu (modul M5). Kromě obnovy zmíněných systémů bude v rámci této etapy dodán nový systém, blokový nadřazený diagnostický a informační systém DIAG, který je určen ke sběru a zpracování provozních a diagnostických dat. Tento systém není v současné době obsažen ve stávající architektuře SKŘ JE Dukovany. Činnosti na jednotlivých blocích probíhají stejně jako u modulů M1 M2 během plánovaných odstávek na údržbu a výměnu paliva. Na rozdíl od předchozí etapy jsou v projektu obnovy SKŘ modulů M3 M5 uváděny dílčí modernizované části zařízení SKŘ do ostrého provozu v každé odstávce. Kompletní záměna systémů modulů M3 M5 na jednom výrobním bloku jaderné elektrárny bude provedena v průběhu pěti odstávek. Tento způsob instalace klade obrovské nároky na koordinaci velkého množství činností při přípravě odstávky i během realizace činností v plánovaných odstávkách bloků JE. V roce 2009 byla úspěšně ukončena pilotní odstávka na 3. bloku elektrárny, kde bylo instalováno nové zařízení modulu M4 a provedena výměna zařízení na blokové dozorně. V roce 2010 tým Obnovy úspěšně provedl instalace zařízení v odstávkách na 3. a 4. bloku. Na třetím bloku bylo předáno do provozu zařízení prvního ze tří systémů modulu M3 a M5. Na čtvrtém bloku bylo uvedeno do provozu zařízení modulu M4, zařízení blokové dozorny a systému řízení vlastní

17 Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. 15 Dobré výsledky hospodaření ŠKODA JS, profesionální zvládnutí složitých projektů i nadstandardní vztahy s renomovanými bankovními domy se pozitivně projevily v obnově, navýšení či prodloužení záručních a úvěrových linek a rovněž v rychlosti a efektivnosti procesů, spojených s vystavováním různých bankovních garancí a instrumentů, souvisejících s obchodní činností společnosti.

18 16 Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. Zpráva o činnosti a stavu majetku Společnost ŠKODA JS opakovaně prokazuje svou schopnost dodat v oblasti jaderné energetiky komplexní investiční celky v souladu se smlouvou, tzn. v daném termínu, požadované kvalitě a v mezích rozpočtu. Instalace 215 tun těžké tlakové nádoby reaktoru typu VVER 440 do betonové šachty představuje důležitý milník v harmonogramu výstavby 3. bloku jaderné elektrárny Mochovce. spotřeby. V roce 2011 budou následovat práce v odstávkách na prvním a třetím bloku JE Dukovany. Rozsáhlá akce Obnovy SKŘ probíhá v souladu s plánovaným harmonogramem. Celá realizace obnovy systému SKŘ nezpůsobila žádnou mimořádnou událost, která by ovlivnila běžný provoz jakékoliv části jaderné elektrárny Dukovany. Dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce V roce 2010 ŠKODA JS úspěšně pokračovala v realizaci největšího současného investičního projektu ve střední Evropě v oblasti jaderné energetiky, kterým je dostavba 3. a 4. bloku slovenské elektrárny Mochovce. Je zde jedním z pěti hlavních dodavatelů jaderného ostrova. Předmětem dodávky společnosti jsou tyto provozní soubory primární okruh, transportně technologická část (palivové hospodářství), vnitřní spojovací potrubí, systém kontroly a řízení (část), vložené chladicí systémy a dílny údržby. Rozsah dodávaných činností: zpracování prováděcího projektu, dodávka a kompletace zařízení (vlastní výroba, nákup zařízení), montáž systémů na staveništi včetně vypracování dokumentace, spouštění, testy a uvedení do provozu včetně vypracování dokumentace, koordinace subdodavatelů, celkové řízení dodávky (harmonogramy, zajištění jakosti, reporting, controlling). V průběhu roku 2010 byly ve smluvních termínech splněny klíčové milníky realizace projektu: 3. blok zpracování dokumentace prováděcího projektu, zpracování dokumentace pro montáž zařízení, zavezení tlakové nádoby do šachty reaktoru, dokončení repase dříve dodaného zařízení, zahájení montáže v šachtě reaktoru, zahájení montáže primárního okruhu, zpracování dokumentace zajištění jakosti pro prováděné činnosti, dodávky zařízení dle harmonogramu projektu. 4. blok práce na dokumentaci prováděcího projektu, zahájení repase dříve dodaného zařízení, práce na dokumentaci pro montáž zařízení, zpracování dokumentace zajištění jakosti pro prováděné činnosti, dodávky zařízení dle harmonogramu projektu. Společnost ŠKODA JS opakovaně prokazuje svou schopnost dodat v jaderné oblasti komplexní investiční celky v souladu se smlouvou, tzn. v daném termínu, požadované kvalitě a v mezích rozpočtu. To vše představuje nejlepší referenci a vklad do budoucnosti firmy. Realizací tohoto projektu společnost pokračuje v dalším rozvoji a expanzi ve svém klíčovém oboru a rovněž ve výchově nové generace odborníků. Svojí činností dosvědčuje, že přes útlum jaderné energetiky v nedávném období zde stále existuje dodavatel schopný nabídnout složitý projekt, jakým je výstavba jaderné elektrárny. Dostavba 3. a 4. bloku JE Temelín V srpnu 2009 vyhlásila společnost ČEZ, a.s. výběrové řízení na dostavbu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín a adresovala potenciálním dodavatelům výzvu k předložení kvalifikační dokumentace. ŠKODA JS se stala lídrem mezinárodního konsorcia, které se účastní této soutěže. Dalšími členy konsorcia jsou firmy ZAO Atomstroyexport a OAO OKB Gidropress. Předmětem veřejné zakázky je projektové řešení (design), zpracování dokumentace, inženýring, výroba zařízení, dodávka, montáž na staveništi, zkoušky a uvedení do provozu dvou kompletních bloků

19 Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. 17 Vnitřní části klíčové komponenty reaktoru EPR se skládají ze tří podsestav, z nichž každá váží téměř 100 tun. Jsou to šachta reaktoru, těžký reflektor a horní vnitřní části. Před odesláním zařízení konečnému zákazníkovi je provedena kontrolní montáž všech komponent a dolícování jejich styčných ploch. Horní vnitřní části v naváděcích elementech dosedají na spodní vnitřní části s přesností 0,15 mm. jaderné elektrárny Temelín tzv. formou EPC dodávky na klíč včetně paliva. Součástí zakázky je opční právo zadavatele na výstavbu až tří dalších obdobných jaderných bloků v jiné potenciální lokalitě v Evropě týmž dodavatelem. Konsorcium v tendru představilo projektové řešení, které má potřebné reference pro zařízení i jaderné palivo a odpovídá mezinárodním standardům a doporučením MAAE. Pro dostavbu temelínských bloků 3 a 4 nabízí výstavbu jaderných reaktorů dle mezinárodního projektu MIR.1200 (Modernized International Reactor), který je založen na ruských lehkovodních reaktorech typu VVER. Jeho design je unikátní kombinací nejmodernějších aktivních a pasivních kontrolních systémů, což z něj činí čelného představitele nové, tzv. III+. generace reaktorů. Nabídka projektu MIR.1200 se stává velkou příležitostí pro českou ekonomiku. Jeho realizace v České republice bude znamenat, že nejméně 70 % zařízení a služeb dodají české firmy, významný bude i podíl slovenských dodavatelů. České firmy naleznou rozsáhlé uplatnění nejen ve stavební části, ale také v technologických dodávkách strojního a elektrozařízení, systému kontroly a řízení, při montážních a spouštěcích pracích. Během kvalifikační fáze bylo podepsáno více než dvacet smluv o smlouvě budoucí s významnými českými dodavateli, působícími v oblasti dodávek pro jadernou energetiku. Pro budoucího provozovatele bude mít určitě význam skutečnost, že domácí dodavatelé mají mnohaleté zkušenosti s technologií VVER a jsou schopni zcela pokrýt potřebu servisních činností jaderných bloků této řady. To vše povede ke snížení provozních nákladů. Obecně tento velký investiční projekt zvýší zaměstnanost a významně přispěje k rozvoji technického školství. Podstatně zvýší šance českých a slovenských firem účastnit se nových projektů ve třetích zemích, založených na stejné technologii. Po předložení úvodní kvalifikační dokumentace na podzim roku 2009 a úspěšné kvalifikaci konsorcia s reaktorem MIR.1200 v únoru 2010 v současnosti probíhají další jednání nabízejících stran se společností ČEZ, a.s. V souladu se sdělením vlády České republiky v říjnu 2010 lze v tendru na dostavbu JE Temelín v nejbližších letech očekávat tento vývoj: finalizace tendrové dokumentace ze strany ČEZ, a.s., její předání kvalifikovaným kandidátům a výzva k předložení nabídek (2011), příprava nabídek kvalifikovanými kandidáty (2012), jednání o nabídkách ( ), udělení kontraktu (2013). Uvedení obou nových bloků JE Temelín do provozu je očekáváno po roce Servis pro jaderné elektrárny V roce 2010 ŠKODA JS pokročila v zavádění systému dodavatelské údržby na elektrárnách Dukovany a Temelín. Bylo stabilizováno personální a profesní složení středisek v obou lokalitách. Stejně jako v předchozím roce byla kvalita personálu a připravenost skupiny subdodavatelských firem prověřena v průběhu plánovaných i neplánovaných oprav zařízení při generálních opravách všech šesti bloků a během jejich provozu na výkonu. Dobře zavedené a fungující týmy techniků na jaderných blocích spolu s podporou divizí Inženýring JE a Jaderná zařízení významně přispěly k řešení rozsáhlých a komplikovaných oprav cirkulačních čerpadel, vnitřních částí reaktoru JE Temelín a kompenzátoru objemu na JE Dukovany a rovněž k minimalizaci, popř. úplné eliminaci těchto oprav v harmonogramu odstávek bloků. Tyto činnosti v žádném případě neovlivnily délku plánované odstávky žádného ze servisovaných bloků. Bylo

20 18 Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. Zpráva o činnosti a stavu majetku Výrazem spokojenosti a důvěry zákazníka ve schopnosti společnosti ŠKODA JS po ukončení pilotní výroby komponent reaktoru EPR pro finskou JE Olkiluoto bylo udělení analogického kontraktu na výrobu vnitřních částí reaktoru pro 1. blok čínské JE Taishan. ŠKODA JS vyvinula originální výrobní postupy, vhodné pro takto náročné požadavky na finální produkt (Vztyčování horní podpěrné desky, určené pro JE Taishan, na polohovadle). dosaženo dosud nejmenšího počtu událostí v důsledku lidského faktoru. Během dvou předchozích let, kdy byla zejména mapována technická úroveň a stav zařízení jaderné elektrárny a pozornost byla soustředěna na vybudování stabilního systému subdodavatelů, byl ve ŠKODA JS nastartován proces řízení kvality lidského výkonu. Zlepšování kvality lidského výkonu při servisních činnostech je chápáno jako trvalý proces, jehož hlavním přínosem je systémové snižování rizika vzniku chyby způsobené lidským faktorem a konečným důsledkem snižování počtu takto vzniklých událostí. Jedním z předpokladů funkčního procesu je otevřená komunikace mezi zúčastněnými stranami, správný a úplný přenos informací, účinná zpětná vazba, vyhodnocení provedené práce a požadavky či připomínky zákazníka nebo realizátora práce, která je podporována dostatečně propracovanými softwarovými prostředky pro práci s těmito daty (evidence, filtrování, třídění a další operace, umožňující kvalitní analýzu dat). Právě fungující a systémově nastavený přenos informací mezi realizátorem práce (potenciálním nositelem lidské chyby) a přípravou této práce (včetně správné identifikace rizikových a problematických míst) může ve své podstatě zabránit vzniku události způsobené lidským faktorem. Zdrojem informací pro definování rizik a problematických míst v rámci přípravy práce je nově vzniklá databáze událostí, zpětná vazba zkušeností, databáze "near miss" provozovatele elektrárny, přenos a analýza informací z vyhodnocení prací a periodické setkávání a komunikace se subdodavateli i s provozovatelem elektrárny. V důsledku výše uvedeného lze k úspěchům roku 2010 přičíst i podíl společnosti ŠKODA JS na dosažení rekordní produkce elektrické energie od zahájení provozu JE Temelín. V roce 2010 byl dokončen systém sledování nákladů na opravy zařízení a predikce výhledu celkových nákladů na údržbu logického celku Reaktorovna během roku. Znalost těchto nákladů a jejich detailní struktura umožňuje kvalitní ocenění činností, rychlou přípravu nabídek pro zákazníka a optimalizaci těchto nákladů. Aktivní a účinné řízení rozpočtu při dohodnuté cílové ceně, která obsahuje tisíce položek za komplex servisních činností za plánované a neplánované opravy, náhradní díly, vlastní režijní náklady a nakupované subdodávky, je základním předpokladem pro úspěšné řízení projektu. Výsledkem těchto zkušeností je schopnost dodavatele ŠKODA JS nalézt prostředky a způsoby pro úsporu nákladů na údržbu svěřeného zařízení při současném zachování kvality výkonu. Snaha o soustavné zlepšování úrovně personálu údržby vedla k zavedení systému hodnocení subdodavatelů. S každým subdodavatelem je individuálně zhodnocena jeho práce v rámci realizované subdodávky. Podkladem pro hodnocení je záznam zpětné vazby příslušného technika ŠKODA JS a rovněž provozovatele elektrárny o provedených činnostech, vztažený k celkové kvalitě práce subdodavatele. Subdodavatel má možnost v rámci zpětné vazby předat svoje informace a požadavky z provedené práce těmto partnerům. Na základě výsledků ročního vyhodnocení je zvolen diferencovaný přístup při jednáních o podmínkách další spolupráce. V roce 2010 bylo získáno nové povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na zajištění soustavného dohledu nad radiační ochranou pro práce v riziku ionizujícího záření dle platné legislativy. Významné kontrakty a obchodní případy Mimo pravidelné servisní práce na JE Dukovany a Temelín rozšířil odbor Montážní servis svoji činnost o periodické i nahodilé revize zařízení, která sama ŠKODA JS nevyrábí. Jedná se zejména o servis parogenerátorů a kompenzátoru objemu. Díky sloučení vlastního útvaru Montážní servis s částí společnosti

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ ŠKODA JS v r.2005 1 ŠKODA HOLDING a.s. Struktura společnosti 23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ Jedna z největších ruských strojírenských společností Tržby

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

Renesance jaderné energetiky. Roční zpráva 2008

Renesance jaderné energetiky. Roční zpráva 2008 Renesance jaderné energetiky Roční zpráva 2008 POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI Jako spolehlivý a důvěryhodný partner reagovat na všechny požadavky a potřeby zákazníků a naplňovat jejich očekávání, která jsou spojena

Více

Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. 1 ROČNÍ ZPRÁVA 2010. Člen skupiny OMZ

Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. 1 ROČNÍ ZPRÁVA 2010. Člen skupiny OMZ Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. 1 ROČNÍ ZPRÁVA 2010 Člen skupiny OMZ 2 Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 2 Finanční a provozní výsledky

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

Pro úspěch české jaderné energetiky

Pro úspěch české jaderné energetiky Pro úspěch české jaderné energetiky Roční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 2 Finanční a provozní výsledky ve zkratce 6 Hlavní obory činnosti 8 Významné události

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s.

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. "Jaderná energetika jako impuls pro export velkých investičních celků" Mezinárodní strojírenský veletrh 4.10.2011, Brno Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. PROJEKT MIR.1200 EVOLUČNÍ TECHNOLOGIE Reaktor projektu

Více

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha,

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, Projekt MIR.1200 Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, KONSORCIUM MIR.1200 Dne 14.10.2009 založeno mezinárodní česko-ruské sdružení - Konsorcium

Více

Roční zpráva 2007. Profesionalita v každém detailu

Roční zpráva 2007. Profesionalita v každém detailu Roční zpráva 2007 Profesionalita v každém detailu Obsah Vize společnosti 1 Finanční a provozní výsledky ve zkratce 2 Hlavní obory činnosti 6 ŠKODA JS a.s. a konsolidační celek 8 Statutární orgány a vedení

Více

TERMOHYDRAULICKÉ TESTOVÁNÍ PALIVA TVSA-T PRO JE TEMELÍN

TERMOHYDRAULICKÉ TESTOVÁNÍ PALIVA TVSA-T PRO JE TEMELÍN TERMOHYDRAULICKÉ TESTOVÁNÍ PALIVA TVSA-T PRO JE TEMELÍN Ing. Václav Bláha Škoda Plzeň V souvislosti s přípravou kontraktu na dodávku paliva pro JE Temelín na další období, poptala firma TVEL ve ŠKODA JS

Více

Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky

Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky Josef Voldřich Nové technologie výzkumné centrum Katedra energetických strojů a

Více

škoda JS a.s. ROČNÍ ZPRÁVA 2o12

škoda JS a.s. ROČNÍ ZPRÁVA 2o12 škoda JS a.s. ROČNÍ ZPRÁVA 2o12 Rok 2012 byl nejúspěšnějším rokem v novodobé historii společnosti ŠKODA JS a.s. Společnost v roce 2012 docílila konsolidovaného zisku před zdaněním ve výši 310 mil. Kč a

Více

Příspěvek českých výrobců pro renesanci jaderného programu v EU. Martin Pecina, generální ředitel VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Příspěvek českých výrobců pro renesanci jaderného programu v EU. Martin Pecina, generální ředitel VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Příspěvek českých výrobců pro renesanci jaderného programu v EU Martin Pecina, generální ředitel VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Česká republika je členem úzkého elitního klubu zemí, které jsou schopny

Více

Spolupráce VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a ŠKODA JS v oboru jaderné energetiky

Spolupráce VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a ŠKODA JS v oboru jaderné energetiky Spolupráce VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a ŠKODA JS v oboru jaderné energetiky Lubomír Gogela, ředitel pro jakost, VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Plzeň Historie Delimitace kotlového programu do SES Tlmače

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Zpracovala: ŠKODA JS a.s. Poradenství, design a produkce: AKCENT s.r.o.

Zpracovala: ŠKODA JS a.s. Poradenství, design a produkce: AKCENT s.r.o. ROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpracovala: ŠKODA JS a.s. Poradenství, design a produkce: AKCENT s.r.o. Obsah Prezentační část 02 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 06 Představení společnosti

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Úspěch začíná v detailech. Roční zpráva 2011

Úspěch začíná v detailech. Roční zpráva 2011 Úspěch začíná v detailech Roční zpráva 2011 Obsah Prezentační část 02 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 04 Finanční a provozní výsledky ve zkratce 06 Představení společnosti 08

Více

Jaderná energetika podpora českých firem při exportu Jan Procházka

Jaderná energetika podpora českých firem při exportu Jan Procházka Jaderná energetika podpora českých firem při exportu Jan Procházka 16. 5. 2016 EGAP- spolehlivý partner českého exportu 24 let existence Pojištěný export za 760 miliard korun (33 mld. USD) Podpora exportu

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 O B S A H SLOVO jednatele... 3 Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 ZPRÁVA AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Více

DEL a.s. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - Dodavatel technologií pro decommissioning JE

DEL a.s. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - Dodavatel technologií pro decommissioning JE PREZENTACE DEL a.s. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - Dodavatel technologií pro decommissioning JE Ing. Ivan Malec Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2016 26.5.2016, Důl Hlubina, Ostrava-Vítkovice Osnova prezentace Stručné

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Zpracovala: ŠKODA JS a.s. Poradenství, design a produkce: AKCENT s.r.o.

Zpracovala: ŠKODA JS a.s. Poradenství, design a produkce: AKCENT s.r.o. Roční zpráva 2013 Zpracovala: ŠKODA JS a.s. Poradenství, design a produkce: AKCENT s.r.o. Roční zpráva 2013 OBSAH Prezentační část 02 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 06 Představení

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

1.SERVIS-ENERGO, s.r.o.

1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. 16 / E N E R G I E K O L E M N Á S 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. d v a c e t l e t Rok 2014 byl pro společnost 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. rokem jubilejním, ve kterém završila dvacet let činnosti v oblasti servisu

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ATOMEX 25-26.10.2011 Praha. ŘÍDICÍ SYSTÉMY ZAT a.s.

ATOMEX 25-26.10.2011 Praha. ŘÍDICÍ SYSTÉMY ZAT a.s. ATOMEX 25-26.10.2011 Praha ŘÍDICÍ SYSTÉMY ZAT a.s. ČESKÁ REPUBLIKA & JADERNÝ PRŮMYSL Česká republika je jednou z evropských zemí, která je schopná projektovat, konstruovat a bezpečně provozovat jaderné

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Zpracovala: ŠKODA JS a.s. Poradenství, design a produkce: AKCENT s.r.o. 2

Zpracovala: ŠKODA JS a.s. Poradenství, design a produkce: AKCENT s.r.o. 2 ROČNÍ ZPRÁVA 2015 Zpracovala: ŠKODA JS a.s. Poradenství, design a produkce: AKCENT s.r.o. 2 OBSAH 02 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 04 Historie společnosti 06 Představení společnosti

Více

Unikátní příběh české jaderné energetiky pokračuje

Unikátní příběh české jaderné energetiky pokračuje Unikátní příběh české jaderné energetiky pokračuje Pavel Janík Managing Director CR, Westinghouse Electric Company Plzeň, květen 2016 1 2016 rok významných výročí 60 let 130 let 25 let jaderné energetiky

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2009, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

Výroční zpráva 2014H

Výroční zpráva 2014H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2014H (1.4.2014 31.3.2015) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. ukončila další z úspěšných hospodářských roků

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 07_09 Jaderná elektrárna Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Člověk

Více

Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) 10511/16 ATO 42 CADREFIN 37 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 20. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 405 final Předmět: Jordi

Více

Projekt MIR.1200 a aktuální požadavky na bezpečnost jaderných elektráren

Projekt MIR.1200 a aktuální požadavky na bezpečnost jaderných elektráren Projekt MIR.1200 a aktuální požadavky na bezpečnost jaderných elektráren KONFERENCE STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2011 Česká republika země špičkových technologií 21.4.2011, Ostrava Prezentuje Ing. Roman Zdebor,

Více

VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI

VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/7 Datum vytištění: 5. 4. 2017 VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 1.7.2012 Správce

Více

TISKOVÁ KONFERENCE OČEKÁVANÉ HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ V ROCE 2007 A 2008

TISKOVÁ KONFERENCE OČEKÁVANÉ HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ V ROCE 2007 A 2008 TISKOVÁ KONFERENCE OČEKÁVANÉ HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ V ROCE 2007 A 2008 Praha, 20. prosince 2007 PROGRAM Očekávané výsledky roku 2007 a 2008 Martin Roman, předseda představenstva a generální ředitel Obchodní

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

PŘÍLOHA ZPRÁVĚ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

PŘÍLOHA ZPRÁVĚ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.3.2015 COM(2015) 78 final ANNEX 1 PŘÍLOHA ke ZPRÁVĚ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o provádění prací v rámci programu pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu

Více

Výroční zpráva. GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s.

Výroční zpráva. GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. Výroční zpráva GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. 2013 Obsah I. Úvodní slovo ředitele společnosti II. Profil společnosti Základní údaje o společnosti Orgány společnosti Hlavní ukazatele společnosti

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky SUSEN - Elektrodynamický stroj pro kombinované zatěžování dle 156 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky SUSEN - Elektrodynamický stroj pro kombinované zatěžování dle 156 vyhlášky č. 232/2012 Sb. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky SUSEN - Elektrodynamický stroj pro kombinované zatěžování dle 156 vyhlášky č. 232/2012 Sb. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky 232/2012 Sb. Veřejný

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Rok 2014. Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921

Rok 2014. Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921 Rok 2014 Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921 Rok 2014 Současnost Organizační struktura International BEZ Group Obrat za rok 2014 52 mil. EUR 100 % 100 % 100 % ETD TRANSFORMÁTORY BEZ TRANSFORMÁTORY

Více

Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD

Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD http://www.ranus-td.cz/ PID:TE01020445 Anglický název: Radiation and nuclear safety technologies development center: RANUS - TD

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k podání nabídky do výběrového řízení na dodávku specifických SAP školení pro VISHAY spol. s r.o. Název projektu: VISHAY : projekt specifického SAP školení Registrační číslo projektu:

Více

JADERNÁ PŘÍPRAVA V ČEZ, a. s.

JADERNÁ PŘÍPRAVA V ČEZ, a. s. JADERNÁ PŘÍPRAVA V ČEZ, a. s. 60 LET PRO JADERNOU ENERGETIKU SEKCE III - Technické vzdělávání pro jadernou energetiku Tomáš Polák, ředitel útvaru centrum přípravy personálu, divize výroba, ČEZ, a. s. 12.

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH 1 SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI... 3 2 SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 3 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Energetické služby se zárukou a náležitosti smluvního vztahu

Energetické služby se zárukou a náležitosti smluvního vztahu Energetické služby se zárukou a náležitosti smluvního vztahu Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. listopad 2006 Praha, Aquatherm SEVEn, Středisko pro efektivní

Více

Lidé na svém místě. Profil společnosti. www.cce.cz

Lidé na svém místě. Profil společnosti. www.cce.cz Lidé na svém místě Profil společnosti Lidé na svém místě CCE Group Základy CCE Group byly položeny v roce 1990, historie některých členů skupiny však sahá až do šedesátých let minulého století. Skupinu

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010)

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Mezitímní zpráva Období: 1. 1. 2010 19. 5. 2010 (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 IČ: 60193913 Základní údaje Pražské energetiky, a.s. Základní údaje IČ 60193913

Více

Metodika certifikace zařízení OIS

Metodika certifikace zařízení OIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky Metodika certifikace zařízení OIS Projekt č.: TA02030435 14. 11. 2013 Roman Skuhra Obsah Struktura metodiky Organizační schéma

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Rok Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921

Rok Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921 Rok 2016 Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921 Rok 2016 Současnost Organizační struktura International BEZ Group Obrat za rok 2015 44 mil. EUR 100 % 100 % 100 % ETD TRANSFORMÁTORY BEZ TRANSFORMÁTORY

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Dostavba Jaderné elektrárny Temelín

Dostavba Jaderné elektrárny Temelín ČEZ, a. s. Dostavba Jaderné elektrárny Temelín Design (projektové řešení), dokumentace, inženýring, výroba zařízení, dodávka, výstavba, montáž, zkoušky a uvedení do provozu dvou kompletních bloků jaderné

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti Hlavními předměty podnikání společnosti jsou výroba, instalace a opravy elektrických strojů a elektronických zařízení dle OKEČ 33200 a související vývoj a konstrukční práce. Výrobky

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Lokalizace dodávek projektu JE Temelín 3,4.

Lokalizace dodávek projektu JE Temelín 3,4. Rusatom Overseas,a.s. Lokalizace dodávek projektu JE Temelín 3,4. Leoš Tomíček Výkonný vice-president, Rusatom Overseas, a.s. 11.04.2013 Praha Česká republika má historicky odborné znalosti jaderné výstavby

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Energetické služby se zárukou

Energetické služby se zárukou Energetické služby se zárukou BANKA BUSINESS CENTRUM Poskytovatel komplexních energetických služeb a spolehlivý dodavatel elektřiny Skupina Enel 40 98 1,9 61 73 42 zemí GW milionu milionu tisíc % na ctyrech

Více

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL ŠKODA JS STÁLA U ZRODU ČESKOSLOVENSKÉ JADERNÉ VZDĚLANOSTI A PRŮMYSLU Jaderný průmysl se v ČSR rozvíjí od roku 1956, kdy společnost Škoda JS zahájila práce na projektu

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Vývoj a současnost jaderného průmyslu v ČR a SR. Kompetence ZAT pro jaderný průmysl

Vývoj a současnost jaderného průmyslu v ČR a SR. Kompetence ZAT pro jaderný průmysl Vývoj a současnost jaderného průmyslu v ČR a SR Kompetence ZAT pro jaderný průmysl Základní informace o společnosti ZAT ZAT je se svými závody v Příbrami a Plzni největší českou firmou v oboru automatizace

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více