Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. 1 ROČNÍ ZPRÁVA Člen skupiny OMZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. 1 ROČNÍ ZPRÁVA 2010. Člen skupiny OMZ"

Transkript

1 Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. 1 ROČNÍ ZPRÁVA 2010 Člen skupiny OMZ

2 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 2 Finanční a provozní výsledky ve zkratce 4 Hlavní obory činnosti 6 Významné události v roce Významné události v historii společnosti 8 ŠKODA JS a.s. a konsolidační celek 9 Statutární orgány a vedení společnosti k Zpráva o činnosti a stavu majetku 14 Inženýring pro jaderné elektrárny VVER 14 Servis pro jaderné elektrárny 17 Výroba zařízení pro jaderné elektrárny východní trhy 20 Výroba zařízení pro jaderné elektrárny západní trhy 21 Skladování vyhořelého jaderného paliva 22 Investice 22 Výzkum a vývoj 23 Integrovaný systém managementu jakosti a ochrany životního prostředí 24 Zaměstnanecká politika 26 Komentář k finančnímu hospodaření 28 Zpráva auditora 32 Účetní závěrka ŠKODA JS a.s. (podle CAS) 34 Zpráva auditora 40 Konsolidovaná účetní závěrka (podle IFRS) 42 Organizační schéma společnosti ŠKODA JS a.s. 46 Seznam použitých zkratek 47

3 ROK 2010 BYL JEDNÍM Z NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH LET V NOVODOBÉ HISTORII SPOLEČNOSTI 4,6 mld. Kč. Tržby v roce % Nárůst tržeb oproti roku % Podíl exportu na tržbách 2010 Kvalita a bezpečnost našich produktů je základem našeho úspěchu.

4 2 Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, dovolte, abych v samotném úvodu konstatoval, že rok 2010 byl pro společnost ŠKODA JS a.s. rokem úspěšným. Dosáhli jsme auditovaných tržeb dle metodiky IFRS ve výši 4,6 mld. Kč (o 17 % více než v roce 2009) a zisku před zdaněním (PBT) ve výši 365 mil. Kč. Celkem 73 % z uvedených tržeb představuje export. Těchto výsledků bylo dosaženo ze tří základních podnikatelských aktivit společnosti ŠKODA JS a.s.: inženýringu jaderných elektráren 54 % tržeb (dodávky systémů na klíč ), servisních činností 13 % tržeb (služby pro provozované jaderné elektrárny) a výroby jaderného zařízení 33 % tržeb (pro jaderné elektrárny a skladování vyhořelého jaderného paliva). Dosažené hospodářské výsledky znamenají splnění plánu roku 2010, stanoveného akcionářem, a také příznivě ovlivňují stabilitu firmy ve všech oblastech. Je na místě poděkovat všem zaměstnancům společnosti za velmi kvalitní a zodpovědnou práci, která umožnila zmíněných výsledků dosáhnout. Společnost ŠKODA JS a.s. podniká výhradně na jaderném trhu. Našimi zákazníky jsou především velké elektrárenské společnosti v tuzemsku i zahraničí a také významné světové dodavatelské firmy, působící v oblasti jaderné energetiky. V průběhu roku jsme získali a podepsali nové kontrakty za více než 1,5 mld. Kč, a to především do výroby jaderného zařízení a servisu jaderných elektráren. Realizace hlavních projektů v roce 2010 V oblasti inženýringu jaderných elektráren úspěšně probíhá plnění všech činností a dodávek při dostavbě 3. a 4. bloku JE Mochovce pro zákazníka Slovenské elektrárne, a.s. Byla rozpracována dokumentace prováděcího projektu a zahájeny montážní práce. Do betonové šachty v reaktorovně 3. bloku byla úspěšně instalována tlaková nádoba reaktoru. Rovněž dodávky pro 2. etapu kompletní rekonstrukce řídicího systému na jaderné elektrárně Dukovany (zákazník ČEZ, a.s.) probíhají dle harmonogramu při úspěšné součinnosti s pracovníky elektrárny. Veškeré operace na všech čtyřech blocích se uskutečňují v průběhu plánovaných odstávek, tzn. výroba elektrické energie v průběhu roku není narušena. Strategickým cílem inženýringu je dosáhnout významné účasti ŠKODA JS a.s. při plánované výstavbě 3. a 4. bloku JE Temelín. V roce 2009 bylo založeno česko-ruské konsorcium ve složení ŠKODA JS a.s., "JSC Atomstroyexport" a "JSC OKB GIDROPRESS", kde společnost ŠKODA JS a.s. vystupuje v roli leadera. Konsorcium se přihlásilo do výběrového řízení vypsaného společností ČEZ, a.s. a na jaře 2010 úspěšně prošlo kvalifikací. Předpokládané zahájení prací na nabídce v roce 2010 bylo zákazníkem přesunuto do následujícího roku. Konsorcium bude formou na klíč nabízet dodávku dvou jaderných bloků o jednotkovém výkonu MW s pokročilým reaktorem technologie VVER (obchodní název MIR.1200, tj. Modernized International Reactor). Za velmi významnou z hlediska budoucnosti považujeme orientaci všech tří členů konsorcia na spolupráci při dodávkách projektů typu VVER do třetích zemí.

5 Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. 3 V oblasti servisu jaderných elektráren firma dosáhla velmi dobrých výsledků ve svých činnostech, které probíhají na provozovaných českých elektrárnách Dukovany a Temelín. Cílem je nadále zlepšovat veškeré servisní služby, které jsou prováděny formou dodávek na klíč pro zákazníka ČEZ, a.s. Strategickým cílem v této oblasti je rozšířit dodávky komplexních servisních služeb i na další jaderné elektrárny typu VVER, které jsou provozovány v zahraničí. V oblasti výroby jaderného zařízení byla úspěšně dokončena velmi náročná výroba kompletní sestavy vnitřních částí evropského reaktoru EPR, určených pro nový blok jaderné elektrárny Olkiluoto ve Finsku. Velkým úspěchem bylo získání kontraktu na dodávku hermetických kabelových průchodek pro projekt dostavby 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce. Rovněž ostatní zakázky, ať již zmiňuji zařízení pro jaderné elektrárny typu VVER nebo zařízení pro skladování vyhořelého jaderného paliva, byly vyrobeny a dodány v plánovaných termínech. Z hlediska budoucí strategie se společnost ŠKODA JS a.s. zaměří především na pokračování výroby zařízení pro skladování vyhořelého paliva a dále na komponenty jaderného zařízení technologií VVER i EPR se základním cílem znovu obnovit výrobu kompletních jaderných reaktorů typu VVER výkonové řady MW a výše. V závěru bych rád poděkoval našemu akcionáři za účinnou podporu, a dále všem obchodním i bankovním partnerům, kteří rovněž výrazně napomohli úspěšnému hospodaření firmy ŠKODA JS a.s. v roce Věřím, že budeme stejně úspěšní i v roce Ing. Miroslav Fiala předseda představenstva a generální ředitel

6 4 Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. finanční a provozní výsledky ve zkratce KONSOLIDAČNÍ CELEK (DLE IFRS) tis Kč Aktiva=Pasiva (netto) Dlouhodobá aktiva (netto) Oběžná aktiva (netto) Zásoby (netto) Pohledávky (netto) Finanční majetek (netto) Ostatní aktiva (netto) Vlastní kapitál Cizí zdroje Rezervy Závazky Úvěry Ostatní pasiva Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb Export Osobní náklady Provozní zisk (EBIT) Zisk za účetní období Zisk před zdaněním Průměrný počet pracovníků* Produktivita práce z přidané hodnoty=ebit+osobní náklady/prům. počet pracovníků (Kč/zaměstnance) *průměrný přepočtený stav Poznámka: Výše uvedené vybrané finanční informace vycházejí z konsolidované účetní závěrky společnosti, která je kompletní včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku. ŠKODA JS a.s. (DLE CAS) tis. Kč Aktiva=Pasiva (netto) Stálá aktiva (brutto) Oběžná aktiva (brutto) Zásoby (brutto) Pohledávky (brutto) Finanční majetek (brutto) Ostatní aktiva (brutto) Vlastní kapitál Cizí zdroje Rezervy Závazky Úvěry Ostatní pasiva Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb Export Přidaná hodnota Provozní výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním Průměrný počet pracovníků* Produktivita práce z přidané hodnoty (Kč/zaměstnanec) *průměrný přepočtený stav Poznámka: Výše uvedené vybrané finanční informace vycházejí z nekonsolidované účetní závěrky společnosti, která je kompletní včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.

7 Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. 5 Rok 2010 byl jedním z nejúspěšnějších roků v novodobé historii společnosti. Úspěchu bylo dosaženo především díky efektivnímu řízení průběhu realizace obchodních případů, zvýšení produktivity práce a šetření nákladů režijního charakteru. Tato opatření umožnila redukovat plánovaný nábor nových zaměstnanců a tím snížit plánované osobní náklady. Vývoj ukazatelů konsolidačního celku (dle IFRS) Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb (tis. Kč) Tržby na zaměstnance (tis. Kč) Zisk před zdaněním (tis. Kč) Produktivita práce z přidané hodnoty (tis. Kč) Export (tis. Kč) Rentabilita tržeb (ROS), Zisk po zdanění/tržby (%)

8 6 Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. Hlavní obory činnosti Inženýring výroba Servis Inženýring výstavba a dostavba bloků VVER, modernizace a rekonstrukce provozovaných bloků VVER, mezisklad vyhořelého paliva, výstavba a rekonstrukce výzkumných reaktorů. Výroba zařízení pro jaderné elektrárny VVER tlaková nádoba reaktoru s příslušenstvím, horní blok a vnitřní části reaktoru, pohony regulačních orgánů, kanály měření neutronového toku, utahováky přírubových spojů, zařízení betonové šachty reaktoru, zařízení obsluhy reaktoru, komponenty palivových souborů, zařízení pro diagnostiku a kontroly, hermetické kabelové průchodky, termočlánky, tlakové nádoby a nádrže, stínění, niklové a grafitové těsnění, spojovací součásti, zařízení pro západní typy jaderných elektráren vnitřní části reaktorů EPR, PWR a BWR, utahováky přírubových spojů, rekombinátory vodíku, kontejnery na čerstvé palivo, Servis management odstávek, údržba a plánování oprav, řízení doby života a modernizace komponent. analýza provozních stavů, software a výpočtové analýzy bezpečnosti a spolehlivosti provozu, výpočtová podpora pro optimalizaci vsázek, analýzy a zkoušky materiálu, kontrola stavu a řízení doby života zařízení, termohydraulická, tenzometrická, radiační a diagnostická měření, analýzy termohydraulických procesů, periodické provozní kontroly a prohlídky zařízení, optimalizace kontrol zařízení, funkční údržba zařízení, diagnostika, řízení a optimalizace odstávek, rekonstrukce a modernizace, opravárenství a montážní práce, přípravky a manipulátory, regenerační žíhání tlakové nádoby reaktoru, dodávky náhradních dílů. skladování vyhořelého jaderného paliva kompaktní skladovací mříže, transportní a skladovací kontejnery, zařízení pro skladování ostatního radioaktivního odpadu, zařízení na vyvážení vyhořelého paliva.

9 Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. 7 Významné události v roce 2010 Inženýring pro jaderné elektrárny VVER Instalace tlakové nádoby reaktoru do betonové šachty 3. bloku JE Mochovce a zahájení montáže primárního okruhu Zařízení VVER Uzavření kontraktu na dodávku 850 ks hermetických kabelových průchodek pro JE Mochovce 3&4 Servis jaderných elektráren Rozšíření činností na jaderných elektrárnách o servis parogenerátorů, kompenzátoru objemu, potrubí, armatur, servopohonů a tlakových systémů Zařízení PWR a BWR Dodávka vnitřních částí reaktoru EPR na finskou elektrárnu Olkiluoto 3 Skladování vyhořelého jaderného paliva Vítězství v tendru na dodávku kompaktních mříží na skladování vyhořelého paliva pro tři bloky Záporožské jaderné elektrárny

10 8 Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. Významné události v historii společnosti 1859 založena společnost Škoda 1956 počátky aktivit v jaderné energetice ve společnosti Škoda 1957 zahájeny práce na výstavbě jaderné elektrárny A-1 v Jaslovských Bohunicích, Slovensko 1968 spuštěna největší plynová smyčka na světě s parametry pro výzkum palivových kazet a regulačních mechanismů 1970 podepsána smlouva mezi SSSR a ČSSR o spolupráci při výstavbě a uvedení do provozu dvou bloků VVER uvedení jaderné elektrárny A-1 do provozu (1 x 150 MWe GCHWR) 1979 zahájena výroba kompletních reaktorů v nově postavené reaktorové hale 1980 výroba a dodání první tlakové nádoby VVER 440/V-213 do JE Paks, Maďarsko 1983 projekt, výroba, montáž a uvedení do provozu experimentálního reaktoru LVR-15 v ÚJV Řež a.s výroba a dodávka první tlakové nádoby VVER 1000/V-320 pro JE Belene, Bulharsko 1990 projekt, výroba, montáž a uvedení do provozu experimentálního školního reaktoru VR-1P na ČVÚT Praha 1993 privatizace a založení společnosti ŠKODA JADERNÉ STROJÍRENSTVÍ s.r.o zahájení výroby kontejnerů typu CASTOR 1997 otevření nové výrobní haly pro přesné obrábění 1998 změna obchodního jména společnosti na ŠKODA JS s.r.o transformace společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost ŠKODA JS a.s. vítězství v tendru na dodávku závodu na úpravu zemního plynu v Sosnogorsku, Ruská federace 2000 vítězství v tendru ČEZ, a. s. na obnovu systému kontroly a řízení JE Dukovany 2001 uzavření dlouhodobé smlouvy o spolupráci se společností GNB Essen na výrobu a dodávku kontejnerů na vyhořelé jaderné palivo 2002 uvedení do komerčního provozu a předání zákazníkovi 1. bloku JE Temelín 2003 uvedení do komerčního provozu a předání zákazníkovi 2. bloku JE Temelín 2004 vstup nového vlastníka, ruské firmy OMZ, do společnosti ŠKODA JS a.s. uvedení do provozu a předání zákazníkovi závodu na úpravu zemního plynu v Sosnogorsku, Ruská federace 2006 uzavření kontraktu na modernizaci výzkumných reaktorů LVR-15 a LR-0 v ÚJV Řež a.s vítězství ve výběrovém řízení na 2. etapu projektu Obnova systému kontroly a řízení JE Dukovany (dodávka modulů M3 M5) 2008 uzavření dlouhodobé rámcové smlouvy s ČEZ, a. s. na údržbu logického celku Reaktorovna pro JE Dukovany a Temelín 2009 uzavření kontraktu na dostavbu jaderné části 3. a 4. bloku JE Mochovce

11 Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. 9 ŠKODA JS a.s. a konsolidační celek Mateřská společnost Mateřská společnost: Sídlo: Datum vzniku: Zakladatel: Akcionář: Vklad: IČO: ŠKODA JS a.s. Orlík 266, Plzeň ŠKODA a.s. OMZ B.V. 100 % Dceřiné společnosti zahrnuté do konsolidačního celku Dceřiná společnost: Sídlo: Datum vzniku: Zakladatel: Akcionář: Vklad: IČO: ŠKODA SLOVAKIA, a.s. Hornopotočná 4, Trnava, Slovenská republika (zapsána do obchodního rejstříku u registračního soudu Bratislava, oddíl s.r.o., vložka 3544/K) ŠKODA JS a.s. (v době založení ŠKODA JADERNÉ STROJÍRENSTVÍ, Plzeň, s.r.o.) ŠKODA JS a.s. 100 % Ostatní cenné papíry a podíly Společnost: Sídlo: Datum vzniku: Zakladatel: Výše účasti ŠKODA JS a.s. na základním jmění: IČO: Společnost: Sídlo: Datum vzniku: Zakladatel: Výše účasti ŠKODA JS a.s. na základním jmění: Právní forma: Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Husinec-Řež, čp. 130, PSČ (zapsána do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1833) Společnost byla založena jediným zakladatelem Federálním fondem národního majetku 17,40 % Interatomenergo M.CH.O. Kitajgorodskij projezd, d. 7, , Moskva, Ruská federace , poslední registrace: u Moskovskoj registracionnoj palaty č cl. Sdružení bylo založeno na základě rozhodnutí vlád zemí bývalé RVHP a SFRJ 10,53 % mezinárodní hospodářské sdružení

12 10 Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. STATUTÁRNÍ ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI K Představenstvo společnosti Dozorčí rada společnosti prezident 1 Miroslav Fiala Předseda představenstva 2 Manfred M. Nowak Místopředseda představenstva 3 Elena Borisova Místopředseda představenstva 4 Milan Kohout Člen představenstva 5 Jan Kleisner Člen představenstva 6 Josef Perlík Člen představenstva 7 Ilya Novikov Člen představenstva 8 Mikhail Ignatenkov Člen představenstva Daniyar Kamilov Předseda Artur Kashapau Místopředseda Evgeny Borisov Člen Alexander Glukhov Člen Vladimír Bejvančický Člen Jaroslav Eliášek Člen Manfred M. Nowak

13 Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. 11 představenstvo společnosti

14 12 Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. vedení společnosti Vedení společnosti 1 Miroslav Fiala Generální ředitel 2 Elena Borisova Zástupce generálního ředitele pro ekonomiku a finance 3 Mikhail Ignatenkov Zástupce generálního ředitele pro administrativu 1 4 Josef Perlík Ředitel divize Inženýring JE 5 Miloslav Provod Ředitel divize Servis JE 6 Otakar Blahut Ředitel divize Jaderné zařízení 7 Jiří Janeček Ředitel divize SKŘ JE 8 Milan Kohout Obchodní ředitel 2 9 Jan Kleisner Finanční ředitel 10 Kateřina Říhová Personální ředitelka 11 Jan Zdebor Technický ředitel 12 Roman Zdebor Ředitel pro jakost 3

15 Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s

16 14 Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. Zpráva o činnosti a stavu majetku Inženýring pro jaderné elektrárny VVER Obnova systému kontroly a řízení JE Dukovany Rok 2010 patří k dalším úspěšným rokům projektu Obnovy systémů kontroly a řízení (SKŘ) JE Dukovany. Systémy SKŘ byly pro účel projektu zařazeny do tzv. modulů, označených v 1. etapě obnovy SKŘ jako moduly M1, M2 a v další etapě jako moduly M3 až M5. Společnost ŠKODA JS a.s. je generálním dodavatelem této rozsáhlé investiční akce. Cílem 1. etapy projektu byla výměna a doplnění těch systémů SKŘ výrobních bloků jaderné elektrárny, které mají prioritní vliv na jadernou bezpečnost, dosažení vyšší provozní spolehlivosti, životnosti a pohotovosti bloků z hlediska zajištění dlouhodobé udržovatelnosti. Kromě toho bylo nutné splnit náročné požadavky na jadernou bezpečnost ve smyslu současných zvýšených požadavků národní a mezinárodní legislativy. Díky realizaci tohoto projektu bude možno provozovat jadernou elektrárnu minimálně do roku První etapa projektu Obnovy v hodnotě 7 miliard Kč byla provedena postupně na všech čtyřech jaderných blocích elektrárny Dukovany. První úspěšné uvedení zařízení do provozu proběhlo na 3. bloku v roce 2005, poslední blok v pořadí byl předán do provozu v prosinci V roce 2010 byl úspěšně ukončen zkušební provoz instalovaného zařízení modulů M1, M2 na 4. bloku. Způsob instalace, strategie zkoušek a zprovoznění obnovovaných systémů SKŘ to vše bez přerušení normálního provozu jaderné elektrárny jsou zcela unikátní kroky, protože obdobný způsob záměny tak významné a rozsáhlé části technologie jaderné elektrárny nebyl dosud na jaderně-energetickém zařízení nikde ve světě aplikován. Na úspěšné realizaci projektu obnovy se společně se společností ŠKODA JS podíleli hlavní subdodavatelé: konsorcium AREVA NP/ Rolls-Royce, ZAT a.s. a I&C Energo a.s. V říjnu 2007 byla zahájena 2. etapa projektu obnovy zařízení SKŘ JE Dukovany, tj. rekonstrukce zbývajících modulů M3 M5. Kontrakt na generální dodávku v hodnotě více než 4 miliardy Kč získala opět ŠKODA JS. Hlavními subdodavateli pro tuto zakázku jsou společnosti ZAT a.s. a I&C Energo. Kompletní modernizace zařízení systémů SKŘ bude na všech blocích JE Dukovany ukončena v roce Obnova systémů SKŘ, moduly M3 M5 zahrnuje výměnu řídicích systémů primárního okruhu (modul M3), turbíny (modul M4) a sekundárního okruhu (modul M5). Kromě obnovy zmíněných systémů bude v rámci této etapy dodán nový systém, blokový nadřazený diagnostický a informační systém DIAG, který je určen ke sběru a zpracování provozních a diagnostických dat. Tento systém není v současné době obsažen ve stávající architektuře SKŘ JE Dukovany. Činnosti na jednotlivých blocích probíhají stejně jako u modulů M1 M2 během plánovaných odstávek na údržbu a výměnu paliva. Na rozdíl od předchozí etapy jsou v projektu obnovy SKŘ modulů M3 M5 uváděny dílčí modernizované části zařízení SKŘ do ostrého provozu v každé odstávce. Kompletní záměna systémů modulů M3 M5 na jednom výrobním bloku jaderné elektrárny bude provedena v průběhu pěti odstávek. Tento způsob instalace klade obrovské nároky na koordinaci velkého množství činností při přípravě odstávky i během realizace činností v plánovaných odstávkách bloků JE. V roce 2009 byla úspěšně ukončena pilotní odstávka na 3. bloku elektrárny, kde bylo instalováno nové zařízení modulu M4 a provedena výměna zařízení na blokové dozorně. V roce 2010 tým Obnovy úspěšně provedl instalace zařízení v odstávkách na 3. a 4. bloku. Na třetím bloku bylo předáno do provozu zařízení prvního ze tří systémů modulu M3 a M5. Na čtvrtém bloku bylo uvedeno do provozu zařízení modulu M4, zařízení blokové dozorny a systému řízení vlastní

17 Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. 15 Dobré výsledky hospodaření ŠKODA JS, profesionální zvládnutí složitých projektů i nadstandardní vztahy s renomovanými bankovními domy se pozitivně projevily v obnově, navýšení či prodloužení záručních a úvěrových linek a rovněž v rychlosti a efektivnosti procesů, spojených s vystavováním různých bankovních garancí a instrumentů, souvisejících s obchodní činností společnosti.

18 16 Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. Zpráva o činnosti a stavu majetku Společnost ŠKODA JS opakovaně prokazuje svou schopnost dodat v oblasti jaderné energetiky komplexní investiční celky v souladu se smlouvou, tzn. v daném termínu, požadované kvalitě a v mezích rozpočtu. Instalace 215 tun těžké tlakové nádoby reaktoru typu VVER 440 do betonové šachty představuje důležitý milník v harmonogramu výstavby 3. bloku jaderné elektrárny Mochovce. spotřeby. V roce 2011 budou následovat práce v odstávkách na prvním a třetím bloku JE Dukovany. Rozsáhlá akce Obnovy SKŘ probíhá v souladu s plánovaným harmonogramem. Celá realizace obnovy systému SKŘ nezpůsobila žádnou mimořádnou událost, která by ovlivnila běžný provoz jakékoliv části jaderné elektrárny Dukovany. Dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce V roce 2010 ŠKODA JS úspěšně pokračovala v realizaci největšího současného investičního projektu ve střední Evropě v oblasti jaderné energetiky, kterým je dostavba 3. a 4. bloku slovenské elektrárny Mochovce. Je zde jedním z pěti hlavních dodavatelů jaderného ostrova. Předmětem dodávky společnosti jsou tyto provozní soubory primární okruh, transportně technologická část (palivové hospodářství), vnitřní spojovací potrubí, systém kontroly a řízení (část), vložené chladicí systémy a dílny údržby. Rozsah dodávaných činností: zpracování prováděcího projektu, dodávka a kompletace zařízení (vlastní výroba, nákup zařízení), montáž systémů na staveništi včetně vypracování dokumentace, spouštění, testy a uvedení do provozu včetně vypracování dokumentace, koordinace subdodavatelů, celkové řízení dodávky (harmonogramy, zajištění jakosti, reporting, controlling). V průběhu roku 2010 byly ve smluvních termínech splněny klíčové milníky realizace projektu: 3. blok zpracování dokumentace prováděcího projektu, zpracování dokumentace pro montáž zařízení, zavezení tlakové nádoby do šachty reaktoru, dokončení repase dříve dodaného zařízení, zahájení montáže v šachtě reaktoru, zahájení montáže primárního okruhu, zpracování dokumentace zajištění jakosti pro prováděné činnosti, dodávky zařízení dle harmonogramu projektu. 4. blok práce na dokumentaci prováděcího projektu, zahájení repase dříve dodaného zařízení, práce na dokumentaci pro montáž zařízení, zpracování dokumentace zajištění jakosti pro prováděné činnosti, dodávky zařízení dle harmonogramu projektu. Společnost ŠKODA JS opakovaně prokazuje svou schopnost dodat v jaderné oblasti komplexní investiční celky v souladu se smlouvou, tzn. v daném termínu, požadované kvalitě a v mezích rozpočtu. To vše představuje nejlepší referenci a vklad do budoucnosti firmy. Realizací tohoto projektu společnost pokračuje v dalším rozvoji a expanzi ve svém klíčovém oboru a rovněž ve výchově nové generace odborníků. Svojí činností dosvědčuje, že přes útlum jaderné energetiky v nedávném období zde stále existuje dodavatel schopný nabídnout složitý projekt, jakým je výstavba jaderné elektrárny. Dostavba 3. a 4. bloku JE Temelín V srpnu 2009 vyhlásila společnost ČEZ, a.s. výběrové řízení na dostavbu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín a adresovala potenciálním dodavatelům výzvu k předložení kvalifikační dokumentace. ŠKODA JS se stala lídrem mezinárodního konsorcia, které se účastní této soutěže. Dalšími členy konsorcia jsou firmy ZAO Atomstroyexport a OAO OKB Gidropress. Předmětem veřejné zakázky je projektové řešení (design), zpracování dokumentace, inženýring, výroba zařízení, dodávka, montáž na staveništi, zkoušky a uvedení do provozu dvou kompletních bloků

19 Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. 17 Vnitřní části klíčové komponenty reaktoru EPR se skládají ze tří podsestav, z nichž každá váží téměř 100 tun. Jsou to šachta reaktoru, těžký reflektor a horní vnitřní části. Před odesláním zařízení konečnému zákazníkovi je provedena kontrolní montáž všech komponent a dolícování jejich styčných ploch. Horní vnitřní části v naváděcích elementech dosedají na spodní vnitřní části s přesností 0,15 mm. jaderné elektrárny Temelín tzv. formou EPC dodávky na klíč včetně paliva. Součástí zakázky je opční právo zadavatele na výstavbu až tří dalších obdobných jaderných bloků v jiné potenciální lokalitě v Evropě týmž dodavatelem. Konsorcium v tendru představilo projektové řešení, které má potřebné reference pro zařízení i jaderné palivo a odpovídá mezinárodním standardům a doporučením MAAE. Pro dostavbu temelínských bloků 3 a 4 nabízí výstavbu jaderných reaktorů dle mezinárodního projektu MIR.1200 (Modernized International Reactor), který je založen na ruských lehkovodních reaktorech typu VVER. Jeho design je unikátní kombinací nejmodernějších aktivních a pasivních kontrolních systémů, což z něj činí čelného představitele nové, tzv. III+. generace reaktorů. Nabídka projektu MIR.1200 se stává velkou příležitostí pro českou ekonomiku. Jeho realizace v České republice bude znamenat, že nejméně 70 % zařízení a služeb dodají české firmy, významný bude i podíl slovenských dodavatelů. České firmy naleznou rozsáhlé uplatnění nejen ve stavební části, ale také v technologických dodávkách strojního a elektrozařízení, systému kontroly a řízení, při montážních a spouštěcích pracích. Během kvalifikační fáze bylo podepsáno více než dvacet smluv o smlouvě budoucí s významnými českými dodavateli, působícími v oblasti dodávek pro jadernou energetiku. Pro budoucího provozovatele bude mít určitě význam skutečnost, že domácí dodavatelé mají mnohaleté zkušenosti s technologií VVER a jsou schopni zcela pokrýt potřebu servisních činností jaderných bloků této řady. To vše povede ke snížení provozních nákladů. Obecně tento velký investiční projekt zvýší zaměstnanost a významně přispěje k rozvoji technického školství. Podstatně zvýší šance českých a slovenských firem účastnit se nových projektů ve třetích zemích, založených na stejné technologii. Po předložení úvodní kvalifikační dokumentace na podzim roku 2009 a úspěšné kvalifikaci konsorcia s reaktorem MIR.1200 v únoru 2010 v současnosti probíhají další jednání nabízejících stran se společností ČEZ, a.s. V souladu se sdělením vlády České republiky v říjnu 2010 lze v tendru na dostavbu JE Temelín v nejbližších letech očekávat tento vývoj: finalizace tendrové dokumentace ze strany ČEZ, a.s., její předání kvalifikovaným kandidátům a výzva k předložení nabídek (2011), příprava nabídek kvalifikovanými kandidáty (2012), jednání o nabídkách ( ), udělení kontraktu (2013). Uvedení obou nových bloků JE Temelín do provozu je očekáváno po roce Servis pro jaderné elektrárny V roce 2010 ŠKODA JS pokročila v zavádění systému dodavatelské údržby na elektrárnách Dukovany a Temelín. Bylo stabilizováno personální a profesní složení středisek v obou lokalitách. Stejně jako v předchozím roce byla kvalita personálu a připravenost skupiny subdodavatelských firem prověřena v průběhu plánovaných i neplánovaných oprav zařízení při generálních opravách všech šesti bloků a během jejich provozu na výkonu. Dobře zavedené a fungující týmy techniků na jaderných blocích spolu s podporou divizí Inženýring JE a Jaderná zařízení významně přispěly k řešení rozsáhlých a komplikovaných oprav cirkulačních čerpadel, vnitřních částí reaktoru JE Temelín a kompenzátoru objemu na JE Dukovany a rovněž k minimalizaci, popř. úplné eliminaci těchto oprav v harmonogramu odstávek bloků. Tyto činnosti v žádném případě neovlivnily délku plánované odstávky žádného ze servisovaných bloků. Bylo

20 18 Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. Zpráva o činnosti a stavu majetku Výrazem spokojenosti a důvěry zákazníka ve schopnosti společnosti ŠKODA JS po ukončení pilotní výroby komponent reaktoru EPR pro finskou JE Olkiluoto bylo udělení analogického kontraktu na výrobu vnitřních částí reaktoru pro 1. blok čínské JE Taishan. ŠKODA JS vyvinula originální výrobní postupy, vhodné pro takto náročné požadavky na finální produkt (Vztyčování horní podpěrné desky, určené pro JE Taishan, na polohovadle). dosaženo dosud nejmenšího počtu událostí v důsledku lidského faktoru. Během dvou předchozích let, kdy byla zejména mapována technická úroveň a stav zařízení jaderné elektrárny a pozornost byla soustředěna na vybudování stabilního systému subdodavatelů, byl ve ŠKODA JS nastartován proces řízení kvality lidského výkonu. Zlepšování kvality lidského výkonu při servisních činnostech je chápáno jako trvalý proces, jehož hlavním přínosem je systémové snižování rizika vzniku chyby způsobené lidským faktorem a konečným důsledkem snižování počtu takto vzniklých událostí. Jedním z předpokladů funkčního procesu je otevřená komunikace mezi zúčastněnými stranami, správný a úplný přenos informací, účinná zpětná vazba, vyhodnocení provedené práce a požadavky či připomínky zákazníka nebo realizátora práce, která je podporována dostatečně propracovanými softwarovými prostředky pro práci s těmito daty (evidence, filtrování, třídění a další operace, umožňující kvalitní analýzu dat). Právě fungující a systémově nastavený přenos informací mezi realizátorem práce (potenciálním nositelem lidské chyby) a přípravou této práce (včetně správné identifikace rizikových a problematických míst) může ve své podstatě zabránit vzniku události způsobené lidským faktorem. Zdrojem informací pro definování rizik a problematických míst v rámci přípravy práce je nově vzniklá databáze událostí, zpětná vazba zkušeností, databáze "near miss" provozovatele elektrárny, přenos a analýza informací z vyhodnocení prací a periodické setkávání a komunikace se subdodavateli i s provozovatelem elektrárny. V důsledku výše uvedeného lze k úspěchům roku 2010 přičíst i podíl společnosti ŠKODA JS na dosažení rekordní produkce elektrické energie od zahájení provozu JE Temelín. V roce 2010 byl dokončen systém sledování nákladů na opravy zařízení a predikce výhledu celkových nákladů na údržbu logického celku Reaktorovna během roku. Znalost těchto nákladů a jejich detailní struktura umožňuje kvalitní ocenění činností, rychlou přípravu nabídek pro zákazníka a optimalizaci těchto nákladů. Aktivní a účinné řízení rozpočtu při dohodnuté cílové ceně, která obsahuje tisíce položek za komplex servisních činností za plánované a neplánované opravy, náhradní díly, vlastní režijní náklady a nakupované subdodávky, je základním předpokladem pro úspěšné řízení projektu. Výsledkem těchto zkušeností je schopnost dodavatele ŠKODA JS nalézt prostředky a způsoby pro úsporu nákladů na údržbu svěřeného zařízení při současném zachování kvality výkonu. Snaha o soustavné zlepšování úrovně personálu údržby vedla k zavedení systému hodnocení subdodavatelů. S každým subdodavatelem je individuálně zhodnocena jeho práce v rámci realizované subdodávky. Podkladem pro hodnocení je záznam zpětné vazby příslušného technika ŠKODA JS a rovněž provozovatele elektrárny o provedených činnostech, vztažený k celkové kvalitě práce subdodavatele. Subdodavatel má možnost v rámci zpětné vazby předat svoje informace a požadavky z provedené práce těmto partnerům. Na základě výsledků ročního vyhodnocení je zvolen diferencovaný přístup při jednáních o podmínkách další spolupráce. V roce 2010 bylo získáno nové povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na zajištění soustavného dohledu nad radiační ochranou pro práce v riziku ionizujícího záření dle platné legislativy. Významné kontrakty a obchodní případy Mimo pravidelné servisní práce na JE Dukovany a Temelín rozšířil odbor Montážní servis svoji činnost o periodické i nahodilé revize zařízení, která sama ŠKODA JS nevyrábí. Jedná se zejména o servis parogenerátorů a kompenzátoru objemu. Díky sloučení vlastního útvaru Montážní servis s částí společnosti

ROČNÍ ZPRÁVA 2004. ČEZ, a. s., Úsek jaderná energetika. www.cez.cz

ROČNÍ ZPRÁVA 2004. ČEZ, a. s., Úsek jaderná energetika. www.cez.cz ROČNÍ ZPRÁVA ČEZ, a. s., Úsek jaderná energetika www.cez.cz JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY České jaderné elektrárny Dukovany a Temelín jsou dnes velmi dobře konkurenceschopné. Aby

Více

Obsah. Finanční část 19

Obsah. Finanční část 19 Výroční zpráva 2007 Obsah Představení společnosti 2 Historie 3 Základní údaje 4 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů 5 Zpráva předsedy představenstva 6 Složení dozorčí rady, představenstva a managementu

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 03 O společnosti... 4 Zpráva předsedy představenstva... 5 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů... 7 Zpráva managementu... 8 Obchod... 8 Nákup...

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat

Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Výroční zpráva společnosti Datum uzávěrky zprávy 30. 4. 2015 duben 2015 OSC, a.s. tel: +420 541 643 111 Staňkova 18a fax: +420 541 643 109 602 00

Více

Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA. O společnosti. Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva. Přehled hlavních ekonomických ukazatelů

Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA. O společnosti. Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva. Přehled hlavních ekonomických ukazatelů výroční zpráva 2013 Obsah O společnosti 4 Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva 5 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů 6 Zpráva managementu Obchod Nákup Výroba Investice Výzkum a vývoj

Více

Společnost ARMATURY Group se dostala na čelní příčky v projekční oblasti JE

Společnost ARMATURY Group se dostala na čelní příčky v projekční oblasti JE ČÍSLO 19 / ZÁŘÍ 2012 Společnost ARMATURY Group se dostala na čelní příčky v projekční oblasti JE Jsme součástí dodavatelského řetězce skupiny ROSATOM : Naše šance rostou! Kulové kohouty AG dobývají svět

Více

Simulační systémy. Řídicí systémy Zpracování a přenos dat

Simulační systémy. Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Výroční zpráva společnosti za rok 2011 Datum uzávěrky zprávy 31. 3. 2012 duben 2011 OSC, a.s. tel: +420 541 643 111 Staňkova 18a fax: +420 541 643

Více

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je největším českým dodavatelem energetických celků a jejich technologických částí. Působíme primárně v klasické

Více

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková

Více

Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat

Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Výroční zpráva společnosti za rok 2008 Datum uzávěrky zprávy 30. 4. 2009 duben 2009 OSC, a.s. tel: +420 541 643 111 Staňkova 18a fax: +420 541 643

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI SÚJB PŘI VÝKONU STÁTNÍHO DOZORU NAD JADERNOU BEZPEČNOSTÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A RADIAČNÍ OCHRANOU ZA ROK 2007 ČÁST I

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI SÚJB PŘI VÝKONU STÁTNÍHO DOZORU NAD JADERNOU BEZPEČNOSTÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A RADIAČNÍ OCHRANOU ZA ROK 2007 ČÁST I ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI SÚJB PŘI VÝKONU STÁTNÍHO DOZORU NAD JADERNOU BEZPEČNOSTÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A RADIAČNÍ OCHRANOU ZA ROK 2007 ČÁST I OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST... 3 1.1. Informace

Více

výroční ZPRÁVA TEPLÁRNA STRAKONICE, a.s.

výroční ZPRÁVA TEPLÁRNA STRAKONICE, a.s. výroční ZPRÁVA TEPLÁRNA STRAKONICE, a.s. 2012 obsah profil společnosti.............................................................................................2 základní ukazatele............................................................................................

Více

Konsorcium MIR.1200 představilo Nuclear Power Alliance

Konsorcium MIR.1200 představilo Nuclear Power Alliance Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l červen 2013 www.mir1200.cz Představujeme partnera: ÚJV Řež, a. s. ÚJV Řež je přední českou vědecko-výzkumnou a inženýrskou společností se zaměřením na využití jaderných

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Slovo předsedy Představenstva... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9 Skupina

Více

Rosatom dostaví maďarskou jadernou elektrárnu Paks. Technologie VVER bezpečnostní a technické aspekty

Rosatom dostaví maďarskou jadernou elektrárnu Paks. Technologie VVER bezpečnostní a technické aspekty Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l leden 2014 www.mir1200.cz ŽÁDNÁ VYSPĚLÁ ZEMĚ SE NEOBEJDE BEZ ROZVOJE JADERNÉ ENERGETIKY Jaké je role žen v oboru jaderné energetiky? To a ještě více se dozvíte v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

OBSAH. AmpluServis, a.s.

OBSAH. AmpluServis, a.s. 2013 AmpluServis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí, montáží a investiční výstavby ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádí také revize vyhrazených technických

Více

Výroční zpráva 2014 Obsah

Výroční zpráva 2014 Obsah Výroční zpráva 2014 Obsah Základní údaje o společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014 Předmět činnosti O společnosti

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Slovo předsedy Představenstva...5

Slovo předsedy Představenstva...5 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA EC úspora energie OBSAH Slovo předsedy Představenstva...5 Strategie a cíle společnosti...6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9

Více

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s.

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo a chlad pro organizaci podléhající Hornímu zákonu,

Více

OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST... 4 1.1. Informace o postavení úřadu a oblastech jeho působnosti... 4 1.2. Informace o způsobilosti

OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST... 4 1.1. Informace o postavení úřadu a oblastech jeho působnosti... 4 1.2. Informace o způsobilosti ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI STÁTNÍHO ÚŘADU PRO JADERNOU BEZPEČNOST PŘI VÝKONU STÁTNÍHO DOZORU NAD JADERNOU BEZPEČNOSTÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A RADIAČNÍ OCHRANOU V ROCE 2008 ČÁST I OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. SčV, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo generálního ředitele 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba a distribuce

Více

Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2002

Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2002 Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2002 Obsah Úvodní slovo. 4 1. Státní úřad pro jadernou bezpečnost 7 2.

Více

Pražská teplárenská a.s.

Pražská teplárenská a.s. 01 Pražská teplárenská a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 Teplo a energie patří mezi základní životní potřeby. Pražská teplárenská a.s. již tradičně pečuje o tepelnou pohodu obyvatel a organizací a

Více

tel.: +420 315 701 111 tel.: +49 8457 926 234 fax: +420 315 720 110 fax: +49 8457 926 220

tel.: +420 315 701 111 tel.: +49 8457 926 234 fax: +420 315 720 110 fax: +49 8457 926 220 Výroční zpráva MERO ČR, a. s., Kralupy nad Vltavou za rok 2006 Kontakty: MERO ČR, a. s. MERO Pipeline GmbH Veltruská 748 dceřiná společnost 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg

Více

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva TEPLÁRNA STRAKONICE a.s. 2010 výroční zpráva obsah výroční zpráva Dle ustanovení 21 zákona 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění platných předpisů. PROFIL SPOLEČNOSTI 2 ZÁKLADNÍ UKAZATELE 3 HODNOCENÍ

Více