Náchodský zpravodaj 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náchodský zpravodaj 1"

Transkript

1 Snímek na titulní stranì je z pøedstavení žákù ZUŠ J. alty v Náchodì v závìru školního roku Co èekají, co vzhlížejí? Obsah Zprávy z radnice... str. 2 Kronika... str. 4 O školství... str. 5 Oznámení o oèkování psù... str. 5 Dny èesko-polské kø. kultury... str. 5 Ze starého Náchoda... str. 6 Za Vladimírem Bachtíkem... str. 6 Historie náchodských úøadù... str. 7 Odbor živnostenský úøad... str. 8 Situace po vstupu do EU... str. 8 Úspìchy Venduly rintové... str. 9 Hopsáèek... str. 10 Zámek kulturní akce... str. 10 EKOutek... str. 11 Sport... str. 12 Kultura a vzdìlávání... str. 13 Déèko... str. 14 Zubní pohotovost... str. 14 Loutková scéna... str. 14 Senior klub... str. 15 Galerie... str. 15 Církve... str. 15 Mìstské divadlo... str. 16 Muzeum... str Náchodský zpravodaj 1 O pamìti a svìdomí Èlovìèe nezlob se, školní rok zaèíná Nedávno jsem zachytila v jednom èasopise názor: Nepøijatelný lék je o nièem nevìdìt. Pro Èechy tak typický. Svìdomí je pak jakoby nezatížené, èisté, prázdné... Spolu s autorem myšlenky trvám na pøívlastku nepøijatelný, ale nebyla bych až tak sebemrskaèská, že ztráta pamìti, svìdomí je tak typická pro nás Èechy. Jistì je mnoho tìch, pro které je nejjednodušším životním stylem uspokojování blahobytných nárokù, snaha nezabývat se nìèím, co by onen klid nìjak rozleptávalo. Jsou také cílenou skupinou rùzných populistù, a to nejen v luzích èeských. Historické události jdou kolem nás, jsme jejich souèástí a mnohdy, aby nás neporazily, skloníme trochu nebo více hlavy, poèkáme a pøeèkáme kolikrát se tak již stalo. Byli a vìøme, že jsou a budou i ti, kteøí se vzepøeli s vìtší èi menší osobní nebo kolektivní vzpourou proti diktatuøe, jež je chtìla cílevìdomì znièit. Byli to bojovníci, byli to obìti násilné ideologie. Byli to èestní lidé, kteøí vadili, byli to politiètí vìzni našich moderních dìjin z let Je dobré, že lze použít minulého tvaru slovesa býti. Nebylo by však dobré, abychom tuto neradostnou kapitolu z našich dìjin vytìsnili na okraj zájmu. Prostì radìji na vše zapomnìli, nezatížili své vìdomí a svìdomí nièím, co vlastnì už není, na èem, alespoò ti nejmladší, neneseme osobní vinu. A to je ten nepøijatelný lék, který sice pomáhá zapomenout, ale neléèí. My zapomenout nemùžeme a nesmíme. My máme vìdìt, proè, kdy, kdo a jak byl pronásledován, týrán, deptán a ožebraèován. A chceme také vìdìt kým! Bude to možná cesta poznání, jak zabránit, aby se obdobné historické trauma neopakovalo. Výstavy dokumentù, televizní a rozhlasové poøady, knižní publikace každý informaèní zpùsob je vhodným, aby národ vìdìl, poznal a doufejme i pochopil, co se v uvedeném období stávalo. Osudy 260 politických vìzòù z náchodského okresu byly zachyceny v knize Horizonty (ne)svobody, vydané v roce Na konci letošního srpna bylo vydáno pokraèování Horizonty (ne)svobody II dokumentující dalších 60 životních peripetií proskribovaných spluobèanù, kteøí mají vztah k náchodskému okresu. Vzhledem ke skuteènosti to není mnoho, rehabilitaèní seznamy udávají daleko více jmen. Bohužel jsou to lidé, jejichž životní pou vìtšinou již skonèila a po létech se dokumentaèní materiál velmi obtížnì dohledává. Snad si tento díl nalezne své ètenáøe, kterým není lhostejné zjiš ování a poznání temných skvrn v národní historii. Poznání mùže být i cestou k oèistì svìdomí. Vìra Vlèková Pozn. red.: Mgr. Vìra Vlèková, uèí dìjiny, èeštinu a cizí jazyky, naposledy na Vyšší odborné škole stavební arch. Jana Letzela v Náchodì. Je autorkou zmiòovaných knih, které vydala náchodská poboèka Konfederace politických vìzòù za finanèní podpory mìst a obcí náchodského okresu. Knihu lze zakoupit ve vybraných knihkupectvích a v kanceláøi KPV (každé úterý od 8.00 do hodin).

2 2 Zprávy z radnice Zastupitelstvo mìsta Rezignace èlena zastupitelstva Na základì rezignace Mgr. Soni Markové na mandát zastupitele mìsta se ze zákona èlenem zastupitelstva mìsta Náchoda stal pan rantišek Rázl. Majetkoprávní úkony obce ZM schválilo prodej objektu èp. 117 se stavební parcelou è. 121 o výmìøe 535 m 2 k. ú. Bìloves v ulici Kladská obálkovou metodou se základní cenou Kè. ZM zamítlo provedení výkupu objektu èp. 436 Purkyòova (hotel Hron) na stavební parcele è. 322/1 v k.ú. Náchod pro umístìní ZUŠ. ZM schválilo prodej bytù v domech èp v ulici Bílá v Náchodì vèetnì stavebních parcel è. 471 a è. 472 k.ú. Staré Mìsto nad Metují nájemníkùm dle zásad prodeje bytù. Prodej bude uskuteènìn až po kolaudaci staveb, kvùli kterým je sjednána zástava a až po vyvázání èp ul. Bílá ze zástavy. Prodej zajistí realitní kanceláø INS real Náchod. ZM schválilo darování stavebních parcel è. 43 a è. 44 k.ú. Náchod (proluka vedle mìstského divadla) Pivovaru Náchod, a. s., s tím, že smlouva bude podmínìna zahájením investièní akce pøístavby hotelové èásti a úhradou nákladù spojených s pøevodem. ZM schválilo prodej objektu èp v ulici Pražské v Náchodì se stavební parcelou è. 333/1 a è. 333/2 a pozemkové parcely è. 41/4 vše v k.ú. Staré Mìsto nad Metují se všemi náležitostmi dle zásad prodeje domù bytù. Závìreèný úèet Mìsta Náchoda za r ZM schválilo závìreèný úèet Mìsta Náchoda za rok 2002 vèetnì pøíloh, souhlasilo s celoroèním hospodaøením, a to bez výhrad. Souhrnný návrh rozpoètových opatøení ZM schválilo souhrnný návrh rozpoètových opatøení uskuteènìných od poèátku roku Smlouvy o poskytnutí dotací v rámci rozpoètu ZM schválilo smlouvy o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kè sportovním neziskovým organizacím z rozpoètu Mìsta Náchoda na rok Obecnì závaznou vyhlášku o udržování èistoty a poøádku ve mìstì ZM vydalo Obecnì závaznou vyhlášku è. 2/2003 o udržování èistoty a poøádku ve mìstì. Mìstský prapor ZM schválilo návrh mìstského praporu ve variantì è. 5, o kterém jsme vás již informovali v minulém èísle NZ. záøí 2003 Žádost akciové spoleènosti Beránek Náchod ZM schválilo pùjèku Beránku Náchod, a. s., ve výši 2 mil. Kè s úrokem ve výši diskontní sazby ÈNB tj. 1,5 % p. a. ZM zmocnilo radu mìsta jednat s Beránkem Náchod, a. s., o konkretizaci podmínek pùjèky. TELEGRA ICKY: ZM schválilo plán èinnosti finanèního výboru na rok Konkrétnì se jedná o provedení kontrol hospodaøení s finanèními prostøedky mìsta, dotacemi a pøíspìvky u organizací Správa budov Náchod, s. r. o., Beránek Náchod, a. s., Mìstská knihovna Náchod, o. p. s., dále v pøíspìvkových organizacích mìsta Dùm penzion pro dùchodce Marie a Harmonie a ve Sportovních zaøízeních mìsta Náchoda. ZM schválilo vyøazení majetku, který je opotøebený a jehož poøizovací cena byla vyšší než 20 tis. Kè. Jedná se pøedevším o poèítaèe a tiskárny, které budou nabídnuty k prodeji. Rada mìsta dne Schválení využití finanèních prostøedkù v rozpoètu k pøípravì oslav RM schválila použití finanèních prostøedkù z rozpoètu k pøípravì propagaèních materiálù oslav 750 let Náchoda. Komise pro pøípravu oslav doporuèila využít finanèní prostøedky ve výši 300 tis. Kè ke zhotovení propagaèních materiálù, jejichž výroba musí být zadána s pøedstihem. Jedná se napøíklad o návrh logotypu, deskový kalendáø, obálky, dopisní papíry a diplomy s logem, pohlednice, plakát, brožuru 100 let radnice a další. Výbìrového øízení na øeditelku MŠ Plhov RM odvolala k Miladu iedlerovou z funkce øeditelky Mateøské školy Náchod, Havlíèkova Na její místo jmenovala paní Jaroslavu Duškovou s platností od Spolupráce s partnerskými mìsty RM schválila úèast pøedstavitelù mìsta na oslavách výroèí založení biskupství partnerského mìsta Halberstadt ve dnech ve Spolkové republice Nìmecko vèetnì úèasti jednoho kulturního souboru. RM schválila pozvání delegace partnerského mìsta Halberstadt k úèasti na oslavách 750 let Náchoda v termínu záøí RM schválila pozvání zástupcù partnerského mìsta Klodzka a sousední Kudowy Zdróje k úèasti na oslavách ve dnech záøí RM schválila zaøadit do rozpoètu mìsta na rok 2004 finanèní èástku ve výši 150 tis. Kè k zajištìní úèasti pøedstavitelù mìsta a kulturního souboru na oslavách v Nìmecku a na zabezpeèení pozvání zástupcù partnerských mìst do Náchoda v roce Zklidnìní dopravy RM souhlasila se zadáním požadavku na provedení rozboru a vypracování variantního návrhu Centrem dopravního výzkumu Brno na zklidnìní ulic Pražská a Bìloveská v celkové výši max. 100 tis. Kè a uložila pøipravit rozpoètové opatøení do konce srpna Parkování vozidel ve støedu mìsta s využitím poloautomatického systému RM souhlasila s prezentací firmy CROSS, spol. s r. o., Zlín formou jednoduchého projektu na dalším zasedání rady mìsta a následnì pøedložení projektu zastupitelstvu mìsta. Majetkoprávní úkony obce RM souhlasila s uzavøením smlouvy o výpùjèce è /2002 s Regionálním romským sdružením mìsta Náchoda, Obèanským sdružením Romù Náchoda, Obèanským sdružením Kálobílá, Obèanským sdružením Se všemi na pøenechání objektu èp. 445 v ulici Kladská. Objekt budou obèanská sdružení užívat spoleènì a spoleènì také uhradí i provozní náklady. Smlouva se uzavírá na dobu neurèitou s šestimìsíèní výpovìdní lhùtou a úèinností od RM zamítla žádost paní Marty Galbové na snížení nájmu v objektu Bramborky u nádraží ÈD v Náchodì. RM schválila poøadník žadatelù o byt. RM revokovala svá usnesení ze dne 6. a 20. kvìtna 2003 a schválila nové znìní pøedložené Smìrnice pøidìlování bytù doplnìné o zpùsob pøidìlování bytù zvláštního užívání. RM schválila výsledek výbìrového øízení a uzavøela smlouvu o dílo na Modernizaci èásti zaøízení ve výmìníkové stanici Pražská 1398 v Náchodì s firmou R.O.K. 93, spol. s r. o., Trutnov za cenu Kè. Výstavba SUN III V RM souhlasila s výstavbou bytù SUN III V komerèním investorem, který pøedloží finanèní krytí stavby. Jedná se o výstavbu domù ÈSOB, a. s., a Živnobankou, a. s., s tím, že projektová dokumentace k územnímu øízení a PD ke stavebnímu povolení bude pøedložena k vyjádøení architektce Mìsta Náchoda. Mìstská knihovna dopracování stavby RM schválila uzavøení dodatku è. 2 ke smlouvì o dílo s firmou Jiøí abián-sta- VOS s tímto znìním: Rozsah díla bude upraven tak, aby byla stavba schopna provozu nákladem do Kè vèetnì DPH. Termín dokonèení I. etapy stavebních úprav mìstské knihovny je stanoven do a II. etapy stavebních úprav do RM povìøila odbor správy majetku spoleènì s provozovatelem knihovny rozho-

3 Náchodský zpravodaj 3 dováním ve vìci zmìn v rozsahu stavebních úprav mìstské knihovny tak, aby byla stavba schopná provozu nákladem do 16 mil. Kè. RM schválila uzavøení dodatku è. 1 ke smlouvì o dílo s p. Jaroslavem Ungerem na zvýšení nákladù na I. etapu opravy výkladcù a opravu, pøípadnì výmìnu kamenných soklù v pøízemí Mìstské knihovny Náchod ve výši Kè vèetnì DPH s termínem dokonèení TELEGRA ICKY: RM souhlasila s tím, že Mìsto Náchod pøevezme péèi o zeleò na kruhových objezdech v Náchodì, které jsou v majetku Øeditelství silnic a dálnic. RM vzala na vìdomí zápis z dopravní komise ze dne RM odvolala p. Alexandra Polakovièe z kulturní komise na jeho vlastní žádost a jmenovala èlenem kulturní komise p. Emila Baláže. Rada mìsta dne Majetkoprávní úkony obce RM doporuèila zastupitelstvu mìsta schválit prodej objektu na stavební parcele è u nádraží ÈD za cenu 280 tis. Kè. RM souhlasila se zámìrem získání pozemkù potøebných pro vybudování nové komunikace v Bražci pro vyøešení neúnosné situace pøíjezdu k firmì DOPAS Náchod, s. r. o., RM proto uložila odboru správy majetku zajistit geometrický plán na zamìøení trasy budoucí komunikace a na základì geometrického plánu zahájit jednání s vlastníky pozemkù potøebných pro novou trasu komunikace, pro zjištìní cen pozemkù, vypracování znaleckých posudkù atp. RM uzavøela smlouvy o nájmu bytù na SUN II, dodatky ke smlouvám o nájmech bytù a ke smlouvám o ubytování. Smlouva o umístìní reklamy RM uzavøela smlouvy o umístìní reklam s firmami, které mají zájem o svou prezentaci na pøevìsech vánoèní výzdoby ulic Kamenice a Palackého v období vánoèních svátkù. Stavební úpravy cesta Bražec RM souhlasila s realizací opravy cesty Bražec se šíøí 2,5 m do celkové ceny 970 tis. Kè vèetnì DPH. Stavební úpravy chodníku ul. Polská RM nesouhlasila s realizací opravy chodníku v ulici Polská a doporuèila projednat opravu chodníku s TS Náchod, s. r. o. Rada mìsta dne Rozbor hospodaøení za I. pololetí 2003 RM vzala na vìdomí rozbor hospodaøení Mìsta Náchoda za I. pololetí roku 2003 bez pøipomínek. Pohledávky po splatnosti nad 15 tis. Kè RM vzala na vìdomí informaci o pohledávkách Mìsta Náchoda po lhùtì splatnosti nad 15 tisíc Kè a uložila prokazatelnì nedobytné pohledávky pøedkládat škodní komisi k projednání jejich odpisu. Komunitní centrum návrh smlouvy o dotaci RM schválila návrh smlouvy na poskytnutí dotace ve výši 50 tis. Kè na provoz komunitního centra. Poskytnutá dotace bude úèelovì poskytnuta na úhradu el. energie, plynu, vody, pojištìní vnitøního vybavení a poplatku za svoz a likvidaci odpadu objektu èp. 445 ul. Kladská v Náchodì. Návrh na zmìnu oddávacích dnù na matrice MìÚ Náchod RM revokovala usnesení ze schùze rady mìsta konané dne a dobu pro uzavírání manželství na MìÚ v Náchodì stanovila s úèinností od na všechny pátky mimo státem uznávané svátky. Zároveò schválila zpoplatnìní sobotních obøadù správním poplatkem ve výši Kè dle zákona è. 368/1992 Sb. Výzdoba obøadní sínì RM rozhodla oslovit dalšího úèastníka výbìrového øízení, který se umístil na druhém místì, a projednat s ním možnost uzavøení kupní smlouvy na dodávku øezaných kvìtin do obøadní sínì Mìstského úøadu v Náchodì. Majetkoprávní úkony obce RM souhlasila s uzavøením dodatku è. 1 ke smlouvì o výpùjèce objektu èp. 445 v ulici Kladská pro provoz Komunitního centra. Dodatkem se rozšiøuje poèet vypùjèitelù o Obèanské sdružení Džas laèhe dromeha s úèinností od RM souhlasila s uzavøením Smlouvy o zøízení vìcného bøemene s manžely Petírovými a Šolcovými, spoluvlastníky domu èp. 150 v Palackého ulici v Náchodì. Bøemeno se týká strpìní Kamerového dohlížecího systému na domì èp. 150 za roèní úhradu ve výši Kè. RM souhlasila s uzavøením Smlouvy o zøízení vìcného bøemene se spoleèností ZETA, a. s., se sídlem v Praze, ulice Hrdinova èp. 275, vlastníkem domu èp. 155 v ulici Kamenice v Náchodì. Bøemeno se týká opìt strpìní Kamerového dohlížecího systému a to na domì èp. 155 za roèní úhradu ve výši Kè. RM schválila výpovìdi z nájmu bytu nájemníkùm, kteøí mají dlouhodobì dluhy na nájemném a zálohách spojených s užíváním bytu. RM uzavøela nájemní smlouvu na nebytové prostory kanceláøí v budovì èp. 1, Masarykovo námìstí v Náchodì, s Ligou proti rakovinì za nájemné ve výši Kè/rok s tím, že nájemce bude hradit náklady na služby spojené s provozem. RM schválila smlouvu o poskytnutí finanèního pøíspìvku Mìsta Náchod Královéhradeckému kraji na investièní akci Zmìna vytápìní Støedního odborného uèilištì Náchod ve výši Kè 170 tis. Kè. Celoplošná deratizace RM uzavøela Smlouvu o dílo na celoplošnou deratizaci mìsta s firmou ADEZ- IN, s. r. o. Výbìrového øízení na dodávku stavby Stavební úpravy komunikace ul. 1. máje Náchod Bìloves RM schválila na základì výbìrového øízení jako dodavatele firmu COLAS CZ, a. s., Kolbenova 259, Praha 9, závod Sever, P. Jilemnického 21, Hradec Králové, jejíž nabídková cena vèetnì DPH èiní Kè. Plynofikace Náchod Bražec I. etapa RM souhlasila s investièní akcí plynofikace Náchod-Bražec I. etapa v rozsahu objemu pøíspìvku mìsta Náchoda ve výši 720 tis. Kè. Komunikace Jizbice RM uložila odboru správy majetku realizovat opravu místní komunikace v Jizbici a úpravu polní cesty (cyklotrasy) Jizbice Jiráskova chata na Dobrošovì. Prevence kriminality RM souhlasila s pøedloženým návrhem rozdìlení zbylých prostøedkù na prevenci kriminality a podpoøením vzdìlávacího projektu ZŠ Plhov èástkou 5 tis. Kè. TELEGRA ICKY: RM schválila uzavøení veøejnoprávní smlouvy na úseku projednávání pøestupkù pro obec Nový Hrádek. RM souhlasila, aby zakázka Kamerový monitorovací systém 2. etapa byla zadána firmì Gepard, s. r. o., Pardubice. RM vzala na vìdomí zápis z komise výstavby ze dne 30. èervna RM schválila poskytnutí finanèní èástky Kè Univerzitì Hradec Králové na vydání 5. svazku Kladského sborníku.

4 4 Kalendáø 2004 Ohlédnutí za minulostí Mìsto Náchod pøipravuje vydání kalendáøe na rok 2004 v netradièní úpravì a formátu s názvem Ohlédnutí za minulostí s historickými fotografiemi Náchoda ze sbírky Oldøicha Šafáøe. Kalendáø pøipomene 750. výroèí první zmínky o Náchodì a bude obsahovat i pøehled kulturních a sportovních akcí, které budou v roce 2004 poøádány. V nostalgickém ohlédnutí za minulostí pøedstaví dosud nepublikované zábìry ze života obyvatel mìsta i z jeho historických pøemìn. Pro každého bude jistì vhodným dokumentem a hezkým i praktickým dárkem. Prodej a distribuce kalendáøe budou vèas oznámeny. Podìkování za obìtavou péèi Mnohokrát dìkujeme paní Vendulce Nìmcové a jejímu kolektivu sestøièek Charitativní ošetøovatelské služby Náchod za velmi kvalitní, citlivou a obìtavou péèi vìnovanou naší drahé mamince paní Alenì Jansové, rozené Králové, po celou dobu její dlouhé tìžké nemoci až do poslední chvíle rozlouèení, a za projevenou soustrast. Zarmoucená rodina Jansova Poctivého nálezce odmìním V úterý 5. srpna dopoledne v ulici B. Nìmcové v blízkosti mostu vystupovala z auta má dcera a pøitom asi z auta též vypadla videokamera Panasonic, aniž by si toho nìkdo z nás všiml. Poctivého nálezce prosím o vrácení na mou adresu. Poctivost patøiènì odmìním. J. Verner Bartoòova 1006 ZŠ TGM, Náchod Podìkování Rádi bychom podìkovali výrobnímu družstvu SNÌŽKA za ušití tašek pro Mìstské støedisko sociálních služeb peèovatelskou službu. Pracovnice Snìžky ochotnì a bezplatnì ušily tašky pro zajištìní donášky obìdù pro seniory našeho mìsta. Velmi si vážíme této pomoci a moc dìkujeme. MìSSS peèovatelská služba Èeská pošta, s. p. oznamuje svým zákazníkùm, že v pátek dne 26. záøí 2003 bude pošta Náchod 1, Masarykovo nám. 43, z provozních dùvodù uzavøena. Dìkujeme za pochopení. záøí 2003 KRONIKA Byli oddáni v èervnu Pavel Rohulán, Náchod Jitka Skoøepová, Náchod Michal Rousek, Vysokov Andrea Nývltová, Náchod Jan Krsek, Èeská Skalice Iveta Bali Jenèíková, Chvalkovice Jaroslav Šumpík, Machov Vìra Nováková, Machov Jiøí Sláma, Nové Mìsto n. Met. Alena Janeèková, Nové Mìsto n. Met Vladimír Beneš, Náchod Edita Štantejská, Náchod Martin Linhart, Náchod Veronika aifrová, Náchod Michal John, Hronov Štìpánka Adamová, Police n. Met. David Kazda, Jaromìø Magdaléna Skoøepová, Pøedmìøice n. Labem David Lisý, Náchod Jana Tøísková, Náchod Michal Novotný, Náchod Jitka Kitlerová, Náchod Michal Posnar, Èeská Skalice Monika Hejbalíková, Vrdy Viktor Sidorenko, Ukrajina Eva Gyurácsová, Náchod Petr Resl, Náchod Ivana Prouzová, Náchod Jaroslav Dlohoška, Náchod Andrea Rokošová, Náchod Milan Štojdl, Žandov Petra Snášelová, Náchod v èervenci Rudolf Paar, Nové Mìsto n. Met. Soòa Dyntarová, Nové Mìsto n. Met. Libor Køenek, Vrbno pod Pradìdem Eva Pavlíèková, Vrbno pod Pradìdem Jakub Tuèek, Náchod Lenka Vachoušková, Náchod Jan Vinter, Náchod Renata Ilšnerová, Náchod Jiøí Hubka, Dolní Radechová Michaela Nýèová, Dolní Radechová Petr oltýn, Náchod Petra Seifertová, Náchod Miloš Pozdìna, Èervený Kostelec Petra Hlávková, Nové Mìsto nad Metují Jiøí Symon, Brno Kateøina Nývltová, Brno Jonathan Yorke Brown, Velká Británie Renata Ptáèková, Náchod Karel Kult, Rtynì v Podkrkonoší Renata Jankovièová, Èervený Kostelec David Horký, Dubenec Jana Šrolová, Dubenec Martin Chráska, Horní Radechová Martina Lupínková, Horní Radechová Narodili se v èervnu ilip Seidl Ivana Nìmeèková ilip Hurdálek Anežka Hloušková Alena Dvoøáková Jaroslav Balcar Aneta Lišková Nikolas Samko Klára Kylarová Adam Varga Jakub ilip Kevin Oláh v èervenci Marek Koènar Josef Hloušek Nikola Zelená Karolína Heüchelová Jiøí Plaèek Matìj Bureš Jan Morávek Anna Rohanová Simona Hamplová Martin Horvát Adéla Školníková Robert Danèo Michaela Dynterová Jakub Klimeš Lukáš Jirásek

5 O školství v Náchodì aneb jak se žije náchodským školám Od záøí letošního roku bude mít na stránkách zpravodaje své místo i oblast školství. Mìsto Náchod je zøizovatelem 6 základních škol, 7 mateøských škol a základní umìlecké školy. V rozpoètu mìsta pøedstavují náklady na zajištìní provozu školských zaøízení, vèetnì údržby objektù, nemalé finanèní èástky. Øeditelé škol, které všechny podle zákona mají od roku 2003 právní subjektivitu, jsou jmenováni zøizovatelem radou mìsta. Jsou zodpovìdní za vzdìlávací i výchovný proces, za zajištìní personálního obsazení i správu svìøeného majetku, vèetnì dodržování všech povinností vyplývajících ze zøizovacích listin pøíspìvkových organizací. Každá škola hospodaøí s pøíspìvky z roz- Školní úspìchy Jeden takový prožil Jiøí Sedláèek, student 4. roèníku Soukromé støední školy podnikatelské v Náchodì. Pøihlásil se do soutìže manažerù, kterou poøádala nadace Junior Achievement, která v naší zemi pomáhá mladým lidem získat vzdìlání, praxi a uplatnìní na trhu práce. Tato nadace je pod patronací auditorské firmy Pricewaterhouse Coopers, tedy renomované firmy, která dìlá prùzkum podmínek Náchodský zpravodaj 5 poètu zøizovatele na provoz a bìžnou údržbu, se státními prostøedky na mzdy a ostatní pøímé výdaje na vzdìlání a s prostøedky získanými z vlastní doplòkové èinnosti. Odbor správy majetku zabezpeèuje ve spolupráci s øediteli akce velké údržby na objektech svìøených do správy jednotlivým pøíspìvkovým organizacím. Na tìchto stránkách ve zpravodaji pøedstavíme jednotlivá školská zaøízení, jejich øeditele, zamìøení škol i jejich souèástí. Pravidelnì Vás budeme seznamovat s aktivitami škol, s jejich radostmi a úspìchy i problémy aktuálnì ovlivòujícími oblast školství. Eva oøtová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu podnikání a je garantem mezinárodních podnikatelských spoleèností. Po zpracování zadání, které vyšlo na internetu a bylo nutné ho zpracovat do 24 hodin, postoupil s dalšími 16 studenty z podnikatelských škol, obchodních akademií, poèítaèových škol a gymnázií do celostátního finále. Výsledkem bylo získání certifikátu Nejlepší student aplikované ekonomiky roku nadace Junior Achievement. Gratulujeme! Mìstský úøad Náchod odbor finanèní, Masarykovo nám. 40, Náchod OZNÁMENÍ O OÈKOVÁNÍ PSÙ PROTI VZTEKLINÌ Povinné oèkování psù proti vzteklinì dle zákona è. 166/1999 Sb. o veterinární péèi ve znìní pozdìjších pøedpisù, které se koná za spolupráce Mìstského úøadu v Náchodì Dny èesko-polské køes anské kultury Probíhají od do Mimo jiné akce podporované Mìstem Náchod a zaštítìné Radou Královéhradeckého kraje probìhne v Náchodì setkání èeských a polských hudebníkù, pìveckých sborù i sólistù. Sobota v 10 hodin Sbor Církve bratrské v Náchodì, Purkyòova 584 (u hotelu HRON) Proè skládám, hraju a zpívám? Semináø (Grazyna Kaletová, DJ Smile-lover a další ) od 15 do 18 hodin v Mìstském divadle Dr. Josefa Èížka Koncert èeských a polských duchovních písní Hrají a zpívají: Sbor Petri Silva z Pieszyc (PL) Grazyna Kaletová (PL-CZ) Mirikle (CZ), Sbory a skupiny Církve bratrské (CZ) Mládež katolických a adventistických farností (CZ). Zvána je Skupina z Jeleni Gory (PL), a další Moderuje Aleš Juchelka (Èeská televize Ostrava). Mobiliáø v Palackého ulici v Náchodì Ve dnech srpna 2003 byl na pìší zónu v Palackého ulici v Náchodì instalován mìstský mobiliáø. 4 lavièky, 4 odpadkové koše, 4 stojany na kola a 12 kvìtníkù zhotovila firma Hrnèírna Jana Hlináková z Náchoda-Bìlovse. Celková cena mobiliáøe je 215 tis. Kè. s panem MVDr. Petrem BRANDEJSEM lokalita místo oèkování den datum hodina Náchod (Masarykovo nám.) sobota St. Mìsto (u Havlù) Lipí (u hospody) Jizbice (u Jednoty) Dobrošov (u autobus. zastávky) s panem MVDr. Zdeòkem VOTAVOU lokalita místo oèkování den datum hodina Bražec (u rybníèku) pátek Bìloves (u Karlù ) sobota Malé Poøíèí (u Hejzlarù) Babí (u Šimkù) Pavlišov (u prodejny) Povinné oèkování je pro psy od 3 mìsícù vìku. Pes musí být na vodítku a opatøen náhubkem. Vezmìte s sebou oèkovací prùkaz psa. Za oèkování se vybírá poplatek 60 Kè. Nabídka brigády na sklizeò jablek ZD Dolany, ovocnáøský závod pøijímá pøihlášky brigádníkù na sklizeò jablek v mìsíci záøí a øíjnu. Jablka se sklízí ze zemì, bez žebøíkù, práce je vhodná i pro dùchodce. Odmìna je v úkolové mzdì, podle naèesaného množství. Doprava je zajištìna z Èeské Skalice, Náchoda, Hronova a Nového Mìsta nad Metují. Zájemci se mohou pøihlásit na Ovocnáøském støedisku Bezruèova 59, Èeská Skalice. Tel.:

6 6 ZE STARÉHO NÁCHODA Lávka u hotelu Itálie U hotelu Itálie, kde je dnes prùjezd dálkové silnice pod železnièní tratí, byl podchod s úzkou lávkou pro pìší a protékal tudy potok Radechovka. Lávkou jsme od Kamenice pøešli na komunikaci vedoucí na dnešní Husovo námìstí a pak dál k pivovaru. Pana Bachtíka jsem rád potkával, vždy jsme prohodili pár vlídných slov. Nebyl z tìch, kdo by kolem sebe šíøili blbou náladu, aèkoliv k tomu mohl mít víc dùvodù než k optimismu. Narodil se v øíjnu 1920 ve Vrchlabí, ètenáøi Našeho èasu pamatují na jeho vzpomínky na dìtství v národnostnì smíšeném mìstì. Pøi záboru pohranièí Nìmci, na rozhraní záøí a øíjna 1938, musela rodina z Vrchlabí odejít. Ètenáøi Horizontù (ne)svobody vìdí, jak tìžký mìl život v letech pováleèných. V srpnu 1949 byl zatèen. Jeho paní bylo tehdy 23 let, synovi Pavlovi 14 mìsícù. Ten poznal tatínka až jako dvanáctiletý. Z dvaceti let, k nimž byl pan Bachtík odsouzen, byl vìznìn více než deset let. Vyšetøován a souzen byl v Hradci Králové, vìznìn pak v Jáchymovì, na Mírovì, v Ilavì a poslední roky v Leopoldovì. Prošel tedy všemi povìstnými komunistickými koncentráky. Byl jimi jistì poznamenán, ale nebyl jimi zlomen. V roce 1968 zakládal v Náchodì K 231, klub politických vìzòù, který se plnì zapojil do obrodného procesu. Tím si svou situaci polepšil na dalších dvacet let. Pak byl spoluzakladatelem a místopøedsedou náchodské okresní poboèky Konfederace politických vìzòù, v níž odpovìdnì pracoval až do svých dnù posledních. Poznal jsem ho jako pevného, èestného èlovìka a milovníka umìní. Znal se záøí 2003 Hned na zaèátku stálo pøi cestì patrové zdìné stavení, bývalý Cejnarùv statek, k nìmuž kdysi patøívala okolní luka a pole. Za tratí vidíme zadní èást Španielova domu a èást domu cukráøe Šejnohy, který stával pøi cestì k nádraží. Domy musely být zboøeny poèátkem padesátých let minulého století pøi stavbì silnice. Do dnešní doby pøetrvává jen nádražní stavba, v níž je v souèasné dobì prodejna zeleniny. Potok Radechovka tekl podél železnièního náspu a èást jeho vody byla odvádìna pøed Husovým sborem do bývalého mìstského koupalištì. Zbytek tekl dál až k bývalé mìstské elektrárnì. Koryto bylo pozdìji èásteènì pøeklenuto a zasypáno pøi výstavbì v Raisovì ulici. Oldøich Šafáø Za Vladimírem Bachtíkem s mnoha umìlci, výtvarníky a literáty, s leckterými právì z tìch tìžkých let, kdy i oni byli vìznìni. Kdo ho blíže poznal, musel si ho vážit. Snažil se vyrovnat i s nevyléèitelnou nemocí manželky, tìžce na nìho dolehla velmi tìžká nemoc jediného syna. Sám dlouho a stateènì èelil i své vážné nemoci. Pan Bachtík jí podlehl letos 7. èervence. Èest jeho památce. Aleš etters Záøijová výroèí Jaroslav Seifert pøipomíná v jedné ze svých básní v záøí dva hroby ten Masarykùv a k nìmu pak Benešùv. T. G. Masaryk zemøel 14. záøí 1937, Edvard Beneš 3. záøí 1948, tedy pøed 55 lety. Jeden je pohøben v Lánech, druhý v Sezimovì Ústí. Úèast na tom druhém pohøbu byla peèlivì sledována policií a pro leckterého úèastníka mìla nemilé dùsledky. Ale pøipomeòme radìji životní jubilea. Osmdesátku oslaví 8. záøí výtvarník Vladimír Rocman, rodák z Nového Mìsta, 21. záøí pak náchodská rodaèka, hereèka Ljuba Skoøepová. Tu známe i jako autorku nìkolika zajímavých knížek. Nezapomínáme, že prkna, která znamenají svìt zaèala poznávat tady jako studentka náchodského gymnázia. Na 23. záøí pak pøipadají nedožité 85. narozeniny herce Martina Rùžka, rodáka z Èerveného Kostelce. A pøed 420 lety, 14. záøí 1583, se narodil vojevùdce Albrecht z Valdštejna. Obvykle se uvádí, že se narodil v Heømanicích u Jaromìøe, nìkteøí však tvrdí, že to mohlo být i na náchodském zámku. A nakonec bych rád pøipomnìl, že 21. záøí 1983, tedy pøed 20 lety, zemøel JUDr. Jan Chudoba, vrchní policejní rada, který pùsobil v tìžkých letech v Náchodì a svým stateèným chováním zachránil mnoho lidí pøed spáry gestapa. Odmìnou mu pak bylo vìznìní v režimu komunistickém. /A / Nové webové stránky Mìsta Náchoda Ve støedu byly spuštìny nové internetové stránky Mìsta Náchoda na adrese Na tìchto stránkách najdete mnoho zajímavých informací z mìstského úøadu, kultury, sportu, turistiky a další aktuality z dìní ve mìstì. Souèástí stránek je i mìstská databáze firem a organizací, ve které pomocí jednoduchého formuláøového vyhledávání naleznete požadovaný subjekt. Znovu vyzýváme všechny firmy (organizace) z Náchoda nebo blízkého okolí, které ještì nejsou v naší databázi, aby se zdarma zaregistrovaly. Pomohou tak nejen sobì, ale i návštìvníkùm našich stránek pøi poptávání rùzných služeb èi informací. Doufáme, že nové stránky budou kvalitnì prezentovat Náchod nejen v rámci ÈR, ale po vytvoøení vícejazyèných mutací i v zahranièí. Rádi uvítáme Vaše námìty a pøipomínky, které nám pomohou ke zdokonalování této služby. Kontakt: Jan Vinter tel. è nebo Náhled webových stránek str. 11.

7 Náchodský zpravodaj 7 HISTORIE NÁCHODSKÝCH ÚØADÙ VIII. Èetnictvo a policie Èetnictvo (Gendarmerie) bylo zøízeno v roce 1849 podle vzoru Lombardie jako zcela nová instituce a vykonávalo v rakouské bezpeènostní službì ve venkovských obcích specifické úkoly ve vìcech veøejné bezpeènosti. Podøízeno bylo úøadùm politické správy, tedy okresnímu hejtmanství, bylo ale vojensky organizováno a v disciplinárním ohledu bylo souèástí armády. Nejnižší složkou byly èetnické stanice (Gendarmerie-Posten). Èetnická stanice umístìná v sídle okresního hejtmanství plnila funkci okresního èetnického velitelství. Osazenstvo èetnických stanic tvoøili 2 až 16 èetníkù, z nichž každý mìl pøidìlený vlastní rajon pro obchùzky. Napø. èetnická stanice ve Starém Mìstì zajiš ovala pochùzky do Bražce, Pøibyslavi, Pekla, Vysokova, Kramolny a do Lhotek a èetník si svoji obchùzku musel vždy nechat potvrdit od starosty obce. Èetníci zasahovali ve všech vážných kriminálních pøípadech a provádìli také èasté domovní prohlídky. V zapsané vzpomínce pamìtníka jsou poèátky èetnictva na Náchodsku líèeny takto: Nosili pøilby z bílého plechu a na jejich vrcholu se leskla špice jako ze støíbra (piklhaubny). Dlouhá puška s bodákem doplòovala výzbroj. Takového obrnìnce nikdo pøedtím nevidìl a nebylo divu, že pøi pøíchodu èetníka byla obec jako po vymøení. Ve vìtších mìstech byla pro dohled na veøejný poøádek zøízena mìstská policie. Také Náchod mìl od poèátku 20. století vlastní policejní sbor, který dbal na to, aby byl poøádek a klid v ulicích, aby se dodržoval tržní øád pøi týdenních a výroèních trzích, aby byl klid v hospodách, aby se dodržovala uzavírací doba a podobnì. Obecních policajtù bývalo v období I. republiky a obleèeni byli v tmavomodrých uniformách s èepicí ozdobenou mìstským znakem. Strážnici, která mìla dvì místnosti, mìli hned vedle radnice, v pøístavbì hlavní budovy do Radnièní ulice. Z ní byl vchod pøes malý dvorek do obecní šatlavy, kam dávali provinilce tzv. za katr. Kromì toho byl v Náchodì ještì ponocný, tj. noèní stráž a hlídaè parkù, který nosil na saku odznak pøísežné stráže. Ten procházel po zámeckém kopci, v parku u kostela sv. Michala a u nádraží a dohlížel na to, aby zde byl klid, aby nikdo nepoškozoval lavièky, zábradlí a stezky a netrhal kvìtiny. Pøevzetí mìstské stráže v Náchodì státní policií a pøísaha Policie byla na rozdíl od èetnictva již obecním zøízením z roku 1849 pøikázána rozsáhlou mìrou do pùsobnosti obci, zvláštní policejní úøady byly zøizovány jen výjimeènì ve vìtších mìstech a tam, kde toho vyžadovaly zvláštní místní pomìry (napø. po dobu sezóny v lázeòských mìstech). Až ve 30. letech 20. století zaèal probíhat proces odnímání policejní pravomoci samosprávným úøadùm a její pøedávání síti státních policejních úøadù, které byly vytváøeny pøedevším v pohranièních oblastech. Jejich nejvìtší poèet vznikl ve druhé polovinì 30. let v souvislosti se vzrùstající protistátní èinností Sudetonìmecké strany. Státní policejní úøad byl v Náchodì zøízen vyhláškou Ministerstva vnitra è. 292/36 Sb. a jeho zøízení souviselo nepochybnì s blízkostí státní hranice a nutností bezpeènostních opatøení pøi výstavbì pohranièního opevnìní. Jeho pùsobnost se nejprve vztahovala na obce soudního okresu náchodského, od roku 1938 i na soudní okres èeskoskalický. V roce 1940 došlo ke zmìnì názvu na Vládní policejní úøad. Úøad peèoval o veøejný poøádek a bezpeènost, vyøizoval záležitosti ohlašovací, pasové, pohranièní styk, evidenci cizincù a obèanských legitimací. Do jeho pùsobnosti patøily záležitosti spolkové, shromažïovací a tiskové, provádìl evidenci zbraní a støeliva, povoloval divadelní a filmová pøedstavení a výstavy. Aparát Státního policejního úøadu tvoøily tøi složky: uniformovaný a neuniformovaný strážní sbor a kanceláøští zamìstnanci. Uniformovaný sbor byl k úøadu v Náchodì pøidìlen až v roce 1938 a jeho uvedení s pøísahou probìhlo slavnostním zpùsobem pøed radnicí. Úøad sídlil v upravené staré budovì bývalé mìš anské školy ve Školní (dnes Hrašeho) ulici. V jeho èele stál v letech JUDr. Jan Chudoba. On i øada jeho podøízených v nelehké dobì války èasto riskovali vlastní životy v zájmu záchrany obyvatel pøed orgány gestapa a je smutným paradoxem, že JUDr. Chudoba byl v roce 1948 odsouzen v zinscenovaném politickém procesu. Deska na bývalé budovì úøadu dodnes pøipomíná obìti nacismu z øad uniformované èsl. státní policie. Mgr. Lydia Baštecká Helma rakouského èetnictva (tzv. piklhaubna) Rakouský èetník z pøelomu 19. a 20. století Pamìtní deska na bývalé budovì èeské státní policie v Hrašeho ulici.

8 8 záøí 2003 Odbor živnostenský úøad Odbor Obecní živnostenský úøad plní úkoly na úseku výkonu státní správy v rozsahu stanoveném zákony è. 570/ 1991 Sb. o živnostenských úøadech v platném znìní a è. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání v platném znìní. Zjednodušenì øeèeno, jde pøedevším o: pøíjem, ohlášení a výdej živnostenských listù pro obory živností volných, øemeslných a vázaných pøíjem žádostí o koncesi a výdej koncesních listin pro obory živností koncesovaných vydávání osvìdèení o prùkazu živnostenského oprávnìní (ŽO), duplikátù prùkazù ŽO, potvrzení o pøerušení provozování živnosti a potvrzení o zápisu provozoven do živnostenského rejstøíku vedení živnostenského rejstøíku v pøidìleném správním obvodu, zpracování dat o podnikajících fyzických a právnických osobách a jejich pøedávání do centrálního registru výbìr správních poplatkù za úkony provádìné v souvislosti s živnostensko-právní agendou výkon živnostenské kontroly a ukládání sankcí v pøípadì zjištìných nedostatkù státní dozor ve vymezených pøípadech podle zvláštních zákonù (napø. zákon na ochranu spotøebitele, zákon o zrušení státního tabákového monopolu ) spoluúèast pøi stavebních a kolaudaèních øízeních (Obecní živnostenský úøad Náchod má postavení dotèeného orgánu státní správy) a øada dalších èinností. Tyto vyjmenované úkoly plní odbor pro správní obvod obce s rozšíøenou pùsobností, tzv. mìsta III. typu (Náchod, Èeská Skalice, Èervený Kostelec, Hronov, Police nad Metují a pøilehlé obce). Obvod, který do konce roku 2002 zahrnoval pouze osm obcí, se tak po reformì veøejné správy provedené k zvìtšil na obcí tøicet šest a zahrnuje území od Pìkova po Velkou Jesenici (od severu k jihu) a od Brzic po Nový Hrádek (od západu k východu). Tomu odpovídá i nárùst evidovaných podnikatelských subjektù. Stavební úpravy ul. 1. máje v Náchodì-Bìlovsi Dnes má Obecní živnostenský úøad v evidenci více než podnikatelù fyzických osob a necelých 1300 osob právnických. Dále odbor Obecní živnostenský úøad vede evidenci soukromì hospodaøících rolníkù podle zvláštního zákona, a to pouze pro Mìsto Náchod vèetnì jeho místních èástí. Nadøízeným orgánem ve správním øízení, tj. orgánem, ke kterému se lze odvolat proti vydanému rozhodnutí, je Krajský úøad Královéhradeckého kraje, Krajský živnostenský úøad v Hradci Králové. Odbor sídlí od v budovì bývalého Okresního úøadu Náchod, v ulici Palachovì 1303 v 1. patøe. Kromì stanovených úøedních dnù (pondìlí a støedy) lze v odùvodnìných pøípadech vyøídit nutné záležitosti i v ostatních dnech. Vedoucím odboru je ing. Martin Imlauf, tel Další záležitosti spojené s agendou živnostenského podnikání lze konzultovat na níže uvedených telefonních èíslech: úsek registrace tel živnostenský rejstøík tel kontrolní oddìlení tel , Pracovníci Obecního živnostenského úøadu v Náchodì poskytnou kromì vyøízení bìžné agendy rovnìž nezbytné poradenství ve vìcech spojených s podnikáním. Mìsto Náchod oznamuje, že bude v termínu od do provádìt stavební úpravy komunikace ulice 1. máje v Bìlovsi a to v rozsahu od fotbalového høištì za køižovatku s ulicí U Zbrojnice. Jedná se o celkovou stavební úpravu této ulice v délce 407 m vèetnì opravy chodníkù, odvodnìní, realizaci cyklostezky v délce 386 m a stavební úpravu ulice K Sokolovnì v délce 175 m. Stavební práce budou provádìny za úplné uzavírky, s èímž také souvisí omezený provoz v pøilehlých a navazujících ulicích tj. Vítkovì, Müllerovì a Polní. Veškerá zbytná cílová doprava bude odklonìna. Dále upozoròujeme spoluobèany, že autobusová linka bude po dobu uzavírky tj. od do vedena takto: zastávka Náchod, Bìloves, škola bude pøemístìna k motorestu Non stop s otáèením autobusu na parkovišti pøed OD Kaufland, dále bude objízdná trasa vedena zpìt od Kauflandu ul. Polskou se zastávkou Náchod, Montace, která bude pøemístìna na ul. Polskou pøed autobazar. Zastávka Náchod, Bìloves, otáèka nebude obsluhována. Jízdní øád linky zùstane zachován, jízdné se nemìní.

9 Na spoleèný evropský trh se sice podnikatelé i obce pøipravují, postrádají však dostatek praktických informací o Evropské unii Jak se zmìní jejich situace v nových konkurenèních podmínkách èi jaké budou jejich perspektivy v našem kraji po vstupu do EU a další témata zazní na odborném semináøi s názvem OBEC PODNIKATEL EVROPSKÁ UNIE, který poøádá dne 9. záøí v Hradci Králové Královéhradecká agentura regionálního rozvoje ve spolupráci s Krajským úøadem Královéhradeckého kraje. Semináø je urèen nejen podnikatelùm, ale jak napovídá i jeho název, také zástupcùm státní správy a samosprávy. V úvodu semináøe budou pøedneseny pøíspìvky na témata, která spojují obì zmínìné skupiny posluchaèù Perspektivy obcí i podnikatelù v Královéhradeckém kraji a Evropská unie výzva pro podnikatele i regiony (pøedstavení programù a Iniciativ EU, vztahujících se souèasnì na obce i podnikatele). Náchodský zpravodaj 9 Jak se zmìní situace v obcích i v podnikání po vstupu do EU? Úspìchy Venduly rintové V podveèer 2. èervence byla na radnici pøijata zástupci vedení mìsta mistrynì Evropy v závodním triatlonu družstev Vendula rintová. Narodila se Do 17 let se závodnì vìnovala plavání v náchodském oddíle Delfín, pak se zaèala plnì vìnovat závodnímu triatlonu. V letošním roce byla také ocenìna na reprezentaèním plese cenou Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda jako Talent roku 2002 v oblasti sportu. Úspìchy: 2002 vyhrála závod v triatlonu olympijských nadìjí 1. místo v mezinárodním mistrovství juniorù v Nìmecku 2. místo v evropském juniorském poháru v Gratzu místo na ME družstev v kategorii juniorek 3. místo v závodì Svìtového poháru v triatlonu skupiny B v Brnì Nejvìtší sportovní úspìch: 22. èerven 2003 mistrynì Evropy v soutìži družstev v Karlových Varech èlenka družstva spolu se závodnicemi Radovou, Zelenkovou, Berkovou a Jirouškovou (750 m plavání, 25 km jízdy na kole a 5 km bìhu). Vendula se svým výkonem velkou mìrou o výsledek celého družstva zasadila. V letošním roce složila na samé jednièky maturitní zkoušku na náchodském gymnázium. V èervnu úspìšnì vykonala pøijímací zkoušky a byla pøijata ke studiu na Vysoké škole zemìdìlské v Praze. Nejradìji by studovala biologii na Univerzitì Karlovì v Praze. V dobì pøijetí na radnici byla Vendula krátce po návratu z Koreje, odkud si pøivezla vítìzství v závodì Svìtového poháru v triatlonu skupiny B zvítìzila na ME v Lucembursku v kategorii do 23 let, èímž potvrdila svou nominaci na MS na Novém Zélandì. V druhé èásti semináøe, v sekci urèené pro zástupce státní správy a samosprávy, se posluchaèi seznámí s praktickými zkušenostmi regionální podpory, s tématem strategického plánování jako øešení úspìšného rozvoje obce èi realizací projektù pomocí operaèního programu. V sekci, urèené pro podnikatele, bude øešena otázka role malých a støedních podnikù v EU a jejich podpora a pøedstaví se Operaèní program Prùmysl a podnikání. Velký zájem se oèekává o pøednášky DPH po vstupu do EU (téma napø. zmìny ve zdaòování služeb, zmìny sazeb, vrácení danì,..) a Celní aspekty po vstupu do EU ( volný pohyb zboží, spoleèná celní legislativa a celní sazebník, spoleèná zemìdìlská politika,..). Na závìr semináøe budou všichni posluchaèi pozváni na široké diskuzní fórum, které se bude týkat vzájemné spolupráce obce a podnikatelù. Na tomto setkání se pøedpokládá výmìna praktických, konkrétních zkušeností na dané téma za pøítomnosti zástupcù Krajského úøadu Královéhradeckého kraje, Hospodáøské komory, bank a pøedstavitelù dalších regionálních institucí. V pøípadì Vašeho zájmu se semináøe zúèastnit volejte na tel. èíslo Královéhradecké agentury regionálního rozvoje: anebo pište na Královéhradecká agentura regionálního rozvoje zpracovává Strategický plán Náchodska. Pøi pøípravì strategie udržitelného rozvoje bude oslovena široká veøejnost. Dotazník bude pøiložen k nìkterému z následujících èísel zpravodaje, kde bude také uveøejnìno následné vyhodnocení. Informace podání grantù v oblasti sportu a kultury II. kolo Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda pøipomíná, že termín pro podání pøihlášek ke grantovému øízení v oblasti sportu a kultury pro II. kolo je do Grant je urèen pro fyzické a právnické osoby. Grantový systém v oblasti sportu se týká pouze mìsta Náchoda, oblast kultury mùže mít i regionální pùsobnost. Vyplnìné žádosti na pøedepsaném formuláøi zašlete na adresu: Mìstský úøad Náchod, Kulturní a sportovní nadace mìsta Náchoda, odbor školství, kultury a sportu, Masarykovo námìstí 40, Náchod. ormuláø žádosti obdržíte na kontaktní adrese nebo na internetových stránkách Mìsta Náchoda Kontaktní adresa: Mìstský úøad Náchod, odbor školství, kultury a sportu, Masarykovo námìstí 40, Náchod. Tel.: ,

10 10 záøí 2003 Státní zámek Náchod kulturní akce záøí 13. záøí, 8 9 hodin Dny evropského kulturního dìdictví Mezinárodní soutìž maïarských ohaøù Memoriál pana Jaroslava Svobody (Anglický park u princezny Idy pod Piccolominskou zahradou) Poøádá: Èeskomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek Náchod Správa Státního zámku v Náchodì upozoròuje návštìvníky na uzavøení interiérù zámeckých expozic pro veøejnost od až do konce návštìvní sezóny, tj. do , vzhledem k provádìným vnitøním rekonstrukcím budov. Pøístupný veøejnosti bude pouze tzv. Malý okruh gotický sklep se studnou, vìž s hladomornou a terasa s vyhlídkou na mìsto a okolí. Návštìvníci budou mít možnost prohlédnout si zblízka interiér zámecké kaple. Národní památkový ústav územní odborné pracovištì v Pardubicích Zámek 4 Telefon: Pardubice ax: P. O. BOX 17 A Hopsáèek Dìtský klub HOPSÁÈEK si Vás dovoluje upozornit, že od záøí bude opìt obnovena veškerá èinnost, tak jak je dále uvedeno. Informaèní schùzka pro všechny zájemce probìhne ve støedu 10. záøí v prostorách výmìníku tepla Obèanský klub SUN na sídlišti u nemocnice od 9.30 hodin. Tìšíme se na všechny maminky, tatínky a jejich dìti ve vìku od jednoho do tøí let. Rádi zde rodièùm zodpovíme veškeré jejich dotazy, seznámíme je s obecnými pravidly dìtského klubu HOPSÁÈEK a pøedbìžnì zde budou dìti rozdìleny dle vìku a nadání do skupin. Rádi bychom touto cestou podìkovali všem maminkám a tatínkùm, kteøí se bìhem prázdnin zúèastnili dvou vícedenních výletù poøádaných dìtským klubem HOPSÁÈEK a pomohli pøi jejich organizaci, zajištìní dopravy a stravy. Ještì jednou dìkujeme a tìšíme se, že se na takovýchto vícedenních výletech budeme setkávat èastìji. Klub SUN, Bílá ul., Náchod mobil: tel.: paní Plašilová tel.: inf. Domeèek, paní Schumová Aktuální informace: venkovní vývìska Klub SUN Námìty a pøipomínky: nebo Dále poøádáme besedy s odborníky, exkurze, burzy, víkendové pobyty, besídky, aj. Tìšíme se na Vás!!! Zveme Vás a Vaše dìti spoleènì si zaskotaèit. Nechte plotnu, prádlo, smetí, malá chvilka bude staèit. Abyste k nám vyrazili, spoleènì se pobavili. Pondìlí a pátek Posezeníèko Dopolední povídání a posezení u kávy Kè pro maminky a dìti na MD (0 4 roky) Úterý a Ètvrtek Cvièení s dìtmi Kolektivní práce maminek a dìtí na MD Kè (rytmické a pohybové hrátky s aktivní úèastí maminek) (úterý 2 3 roky, ètvrtek 1 2 roky) Úterý Domeèek Køes anský zájmový kroužek (3 5 let) Kè + cena materiálu sudý týden Úterý Šikovné ruèièky Výtvarná a jiná èinnost Kè + cena materiálu (3 5 let) lichý týden Støeda Šikovné ruèièky Výtvarná a jiná èinnost Kè + cena materiálu (2 4 roky) sudý týden Støeda Cvièení pro maminky Kalanetika, protažení tìla Kè Ètvrtek Posezeníèko Odpolední povídání a posezení u kávy Kè pro maminky s pøedškol. dìtmi (3 6 let) Klub chovatelù hrubosrstých a maïarských ohaøù a Okresní myslivecký spolek Náchod Vás zvou na XVII. roèník klubového memoriálu prof. Jaroslava Svobody Klubová vrcholná soutìž ohaøù v polní, lesní a vodní práci bude v tìchto honitbách: MS Hubert Heømanice n. L. (polní a vodní práce) MS Kosná Hora Náchod (lesní práce) záøí 2003 Slavnostní zahájení je v sobotu 13. záøí v 8.00 hodin Láznì Rezek u Nového Mìsta nad Metují. Od hodin se zde bude konat spoleèenský veèer s hudbou! Zveme širokou koronu bohaté obèerstvení v lese, na poli a u vody je zajištìno!

11 Oddìlení podpory zdraví poboèka NÁCHOD, Krámská Náchod MVDr. Marcela Dvoøáková Telefon: , ax: , nabídka poradny pro Váš zdravý životní styl Zdravotní ústav Hradec Králové nabízí: pøednáškovou èinnost konzultace a poradenství kurzy a služby služby poskytované zdarma (úètovány jsou pouze náklady za cestovné) pøednášková èinnost pro školy a neziskové organizace pracující s dìtmi vstupní konzultace a podání informací o možnostech øešení problémù poradenství pro tìhotné ženy (jednorázové konzultace výživa, pohyb) poradenství pro dìti a mládež prostøednictvím internetu nebo telefonu výživa, pohyb, návykové látky, HIV/AIDS apod. Neperiodické publikace jsou poskytovány zdarma. Do zdravotnických zaøízení, škol a jiných organizací jsou distribuovány prostøednictvím Zdravotního ústavu, poboèky v Náchodì, kde také dostanete aktuální nabídku letákù a brožur. GALERIE Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá v záøí: V zámecké jízdárnì: výstavu brnìnského grafika a typografa Jiøího Šindlera grafika, kaligrafie ( ) Vernisáž se koná v pátek 12. záøí v 17 hodin. Výstavy jsou otevøeny dennì kromì pondìlí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Náchodský zpravodaj 11 EKOutek Pøeji pìkný den, pøi prohlížení fotek z putování po Èechách a Moravì urèitì najdete pár obrázkù se zeleným rybníkem brèálníkem neboli vodní plochou plnou vodního kvìtu. Každé léto je situace u vodních nádrží horší a možná vás pøekvapí, že se na tomto zhoršujícím stavu mùžete podílet i vy osobnì, a to pøi používání pracího prášku s fosfáty. osfor je živinou právì pro vodní øasy a sinice, které se pak snadno pøemnoží. Rybám i jiným vodním živoèichùm vodní kvìt vydýchá kyslík z vody a zneèistí ji svými produkty (toxickými i pro èlovìka). Èistírny odpadních vod všechen fosfor neodstraní a èást ho tedy vypouštìjí do øek. Na vrub pracích práškù mùže pøipadat až polovina celkového zneèištìní fosforem. A proè je fosfor tedy vùbec v pracích prášcích? Polyfosfáty (slouèeniny fosforu) dokáží zmìkèit vodu, èímž se stane prací prášek úèinnìjší. Vzhledem k jejich negativnímu vlivu na životní prostøedí však byly hledány a nalezeny jiné látky se stejnou funkcí. Mezi bezfosfátové patøí prací prášky jak dražší, tak i ty levné. Není tedy problém vybrat si vhodný ve své kategorii. Informaci o obsahu fosforu na obalech však vìtšinou marnì hledáme. Gelové prací prostøedky jsou vesmìs bezfosfátové. V roce 2003 jsou bezfosfátové prací prášky tyto (obsah fosforu byl zjiš ován laboratorním rozborem ve spolupráci s chemickou laboratoøí Hydrobiologického ústavu Akademie vìd ÈR): Denkmit (D-markt), lora, Persam (Chemiko), Kuko (Tatrachema), Milis, Sen, Torsan (Valtech Tors), Persan (JAKO), Pierre (Zinest), Palmex Color Síla, Palmex Modrá Síla, Persil Color Power, Persil Green Power, Perwoll Color Magic, Rex Blue Power, Rex Color (Henkel), Epex Color, Epex Total (EPK Trade). Èisté prádlo i pøírodu s modrou oblohou, Mgr. Kateøina Geržová odbor životního prostøedí (Zdroj:

12 12 záøí 2003 Mistrovská utkání v kuželkáøské hale SKK Primátor Náchod záøí SO Náchod Kromìøíž I. liga ženy SO Náchod Luhaèovice I. liga muži SO Náchod C Náchod B III. liga muži NE Náchod Teplice I. liga dorostenci NE Náchod Kolín I. liga dorostenky SO Náchod Zábøeh I. liga ženy SO Náchod Zábøeh I. liga muži NE Náchod Luhaèovice I. liga dorostenci NE Náchod Vyškov I. liga dorostenky PA Náchod Èeské Meziøíèí B KP III. tø. SO Náchod C Pardubice III. liga muži SO Náchod B Vysoké Mýto III. liga muži PA Náchod D Èeské Meziøíèí KP II. tø. B PA Náchod E Nová Paka KP II. tø. A SO Náchod Pelhøimov I. liga ženy SO Náchod Opava I. liga muži NE Náchod Daèice I. liga dorostenci NE Náchod Rosice I. liga dorostenky SOKOL Rozvrh cvièebních hodin tìlocvièné jednoty SOKOL v Náchodì. Cvièí se ve tøech tìlocviènách. Scházíme se a cvièíme: rodièe a dìti (dospìlý s dítìtem od 2 let) støeda hod. pøedškolní dìti (4 7 let) støeda hod. cvièení pro zdravotnì postižené dìti støeda hod. žáci vybíjená všestrannost støeda hod. cvièení na náøadí úterý hod. žákynì aerobik, hry úterý hod. cvièení na náøadí úterý hod. break dance støeda hod. ženy cvièení s hudbou pondìlí hod. aerobik støeda hod. (v domácnosti cvièení s hudbou) pondìlí hod. muži kondièní cvièení, nohejbal úterý hod. pátek hod. cvièení na náøadí úterý hod. ètvrtek hod. integrální jóga, starší cvièenci úterý hod. sportovní gymnastika pondìlí hod. støeda hod. ètvrtek hod. (pro dívky od 5 let) pátek hod. karate úterý hod. ètvrtek hod. pátek hod. rokenrol dìtská pøípravka støeda hod. ètvrtek hod. pátek hod. závodní pondìlí od 19 hod. støeda od 19 hod. ètvrtek od 19 hod. pátek od 19 hod. Dovolujeme si Vás co nejsrdeènìji pozvat na 13. roèník Hledání Eldoráda. Jedná se o zábavný pochod krásnou podzimní pøírodou pekelského údolí zpestøený na trati plnìním zajímavých úkolù. V závìru je pøipraven pohádkový les, nebude samozøejmì chybìt ani opékání buøtù a dìtské atrakce v cíli. Pochod je vhodný zvláštì pro rodièe s dìtmi. Hledání Eldoráda se koná v sobotu 28. záøí ve Starém Mìstì na Písáku, start je od 8 do 11 hodin. Tìšíme se na shledanou! Centrum vzdìlávání Náchod Záøí 2003 u Ateliér øemeslné tvorby PØEDENÍ 1., lektor: Ines Š ovíèková hod. CV Náchod Z programu: druhá èást probìhne u Klasické výtvarné vyjadøování, kresba 1., lektor: PaedDr. Marta Pohnerová, , hod., CV Náchod Z programu: Nabízíme vám nový pohled na výuku kresby formou hry. Další setkání: , , u Mluvený projev a jeho kultura, lektor: Jan Pøeuèil , hod., CV Náchod Pro všechny zájemce, kteøí ke své práci potøebují mluvený projev. u Cesty minulosti VI., lektor: Mgr. Ivan Bauer , hod., CV Náchod u Výtvarné dílny 1. Hrátky s trávou, lektor: Mgr. Jana Matoušová mistr florista, , 8 12 nebo hod., CV Náchod

13 Náchodský zpravodaj 13 u ranz Kafka, Pražská nìmecká literatura, lektor: Doc. PaedDr. Alena Zachová, CSc., , hod. CV Náchod u Arteterapeutická diagnostika pro ZŠ, lektor: PaedDr. Marta Pohnerová, , hod. CV Náchod Z programu: Pomocí rozboru volné kresby, malby a prostorové tvorby lze vyhledat pøíèiny neúspìchu a navrhnout øešení nového pøístupu k práci. u Lidové tance pro MŠ, lektor: Martina Pavlasová, hod., ZŠ Náchod Plhov Z programu: Další èásti: , , , u Pleteme z pedigového proutí podnos, lektor: Jitka Polášková, , 8 12, hod., CV Náchod u Metodické øady tìlesné výchovy na 1. stupni ZŠ Atletika, lektor: Mgr. Adriana Koláøová, , hod., ZŠ Náchod Plhov u Hlavní hrdina Harry Potter, lektor: Doc. PaedDr. Alena Zachová, CSc , hod., CV Náchod u Slepotisk, Lektor: Mgr. Jiøí Kuèík, , hod., CV Náchod u Základy dekorativní tvorby 2., lektor: PaedDr. Marta Pohnerová, hod.,cv Náchod Z programu: Úprava nástìnek, plakátù, knih. u Øízení pedagogického procesu, lektor: RNDr. Pavel altýsek, hod., CV Náchod Z programu: Lektor úèastníky seznámí se strukturou øídících èinností ve škole a možnostmi aplikace pedagogické vìdy v každodenní práci uèitele a øeditele školy. u Aktuální problémy Romù v ÈR a možný podíl školy na jejich øešení, lektor: Mgr. Viktor Sekyt, , hod., CV Náchod u Country tance, lektor: Miroslav Procházka, hod. ZŠ Náchod Plhov u Tvoøíme ze sena, lektor: Mgr. Dagmar Kroulíková , hod., CV Náchod Z programu: Z tohoto dostupného materiálu vhodného pro široký okruh vìkových kategorií se nauèíte tvoøit figurky, zvíøátka, dekorace i aranžovat. u Zvláštnosti souèasné koncepce hudební výchovy a její rozpor s praxí, lektor: Prof. PaedDr. Jaroslav Herden, CSc., , hod., CV Náchod u Praktické èinnosti pro MŠ Lektor: PaedDr. Marta Pohnerová , hod., CV Náchod Z programu: Lektorka vám nabídne a ukáže, jak si vytvoøit metodické výtvarné øady. u Program pro speciální školy I., II. diagnostika, lektor: Mgr. Dana Hrušková , CV Náchod Z programu: Lektorka vám ukáže cestu, jakým zpùsobem mùžete diagnostikovat své žáky dle tvaru, barev, mandaly. u Kurz krajinomalby na horách, lektor: Mgr. Lenka Prokešová, , Krkonoše Z programu: Kurz není urèen pouze pro výtvarníky, ale i pro ty, kteøí chtìjí naèerpat inspiraci a nevìdí, jak a kde ji zaèít hledat. u Ateliér øemeslné tvorby Patchwork 1., lektor: Ines Š ovíèková, , hod., CV Náchod u Zmìny na mapì svìta v posledním desetiletí 5. èást lektor: Doc. Dr. Jiøí Štýrský, , hod., ZŠ Náchod Plhov V záøí zahajujeme kurzy cizích jazykù: anglický jazyk zaèáteèníci, mírnì pokroèilí, støednì pokroèilí, pokroèilí, pøíprava na státní závìreènou zkoušku, jak úspìšnì projít školní rok v anglickém jazyce Pedagogické centrum Hradec Králové Program vzdìlávacích akcí v Náchodì u Program JAME/K záøí 2003 leden 2004, ZŠ Žižkovo nám. 1, Nové Mìsto n. Metují Krèín lektor: PaedDr. Jana Helikarová, soukromá uèitelka AJ u Mùže být fyzika zajímavá? yzika v pokusech. Magnetismus 17. záøí 2003, hod. Jiráskovo gymnázium, Øezníèkova 451, Náchod, lektor: Mgr. Zdenìk Polák, uèitel fyziky, Jiráskovo gymnázium, Náchod u MS Word. Metodika pro mírnì pokroèilé, 18. záøí, 25. záøí, 2. øíjna 2003, , Jiráskovo gymnázium, Øezníèkova 451, Náchod lektor: Ing. Dalibor Vích, uèitel VT, Jiráskovo gymnázium, Náchod u Jak psát projekty 19. záøí 2003, hod. DDM Déèko, Zámecká 243, Náchod lektor: Ing. Ludmila Pohanková, akreditovaný lektor a konzultant fundraisingu nìmecký jazyk zaèáteèníci, mírnì pokroèilí, støednì pokroèilí, pokroèilí francouzský jazyk zaèáteèníci, mírnì pokroèilí, pro žáky a školáky V záøí zahajujeme kurzy: pøíprava na pøijímací zkoušky z ÈJ na gymnázium a støední školy pøíprava na pøijímací zkoušky z matematiky na gymnázium a støední školy pøíprava na talentové zkoušky z výtvarné výchovy zaèínáme malovat, kreslit a výtvarnì tvoøit pøíprava studentù na pøijímací zkoušky z AJ na VŠ Pøihlásit se mùžete tìmito zpùsoby: písemnì: Centrum vzdìlávání, Smiøických 1237, Náchod elektronickou poštou: prostøednictvím webových stránek: Více informací na tel.: u Zdravé pískání. Jak flétnièka léèí, 23. záøí 2003, hod. DDM Déèko, Zámecká 243, Náchod lektor: Mgr. Jan Sundermann, pedagog volného èasu u Aktivní uèení v matematice. Shodnost, podobnost a jejich využití v topografii, 24. záøí 2003, hod. Jiráskovo gymnázium, Øezníèkova 451, Náchod, lektor: PhDr. Alena Šarounová, CSc., didaktièka matematiky, M UK Praha u Støedovìký Náchod, 25. záøí 2003, hod. Regionální muzeum Náchod, nám. TGM a okolí, lektor: Mgr. Jan Tùma, archeolog, Regionální muzeum Náchod u Na pomoc uèitelùm èeského jazyka. Literární semináø a tvùrèí psaní 29. záøí 2003, hod. Jiráskovo gymnázium, Øezníèkova 451, Náchod lektor: Mgr. Jiøí Studený, literární tvùrce a pedagog, Univerzita Pardubice u Bøišní tance, 30. záøí 2003, hod. DDM Déèko, Zámecká 243, lektor: Dana Minaøíková, soukromá cvièitelka Pøihlásit se mùžete písemnì na adrese Pedagogické centrum, Jiráskovo gymnázium v Náchodì, Øezníèkova 451, Náchod, nebo prostøednictvím webových stránek nové webové stránky mìsta

14 14 záøí 2003 Zubní pohotovost v záøí MUDr. Vokùrková Jarmila Èervený Kostelec Vìtrník MUDr. Rysnarová Božena Èervený Kostelec ul. Burdychových 13. a MUDr. Zdražilová Alena Náchod Denisovo nábøeží a MUDr. Ansorgová Helena Èervený Kostelec Sokolská a MUDr. Balský rantišek Náchod, Komenského a MUDr. Beseda Juraj Nové Mìsto nad Metují Komenského 48 Zubní pohotovost je v sobotu, v nedìli a svátek vždy od 8.00 do hodin. Lékárenská pohotovostní služba v obchodním domì Kaufland dennì 7 20 hodin, v nedìli 8 20 hodin. PROGRAM V prùbìhu mìsíce záøí probíhá zápis do kroužkù Déèka. Pøihlášky je možné získat v recepci Déèka, v Informaèním centru na Kamenici, v OD ZE YR a na internetu Kroužky zaèínají èinnost v týdnu od 22. záøí Ahoj po prázdninách poprázdninový pozdrav Déèka a dìtí ve spolupráci s organizací Podaná ruka Od 14 hodin povede zahradou Déèka cestièka plná her a soutìží o pìkné ceny hod. Den otevøených dveøí Déèka a Den evropského dìdictví. Prohlídka prostor kulturní památky Bartoòovy vily a její zahrady s prùvodním slovem odborníka na architekturu a pøedstavení èinnosti zaøízení, mimoøádná možnost vyhlídky z vìže Déèka na Náchod Bazar dìtských odìvù a sportovních potøeb. Tradièní podzimní bazar dává možnost levnì obléci školáky a uplatnit zachovalé obleèení po odrostlých dìtech. Pøíjem zboží je v pondìlí a v úterý od 14 do 18 hodin, prodej zboží od úterý do ètvrtka. Loutkové divadélko Dìtem pro radost v náchodské sokolovnì první øíjnovou sobotu zahajuje svou 51. divadelní sezonu pohádkou Zlatovláska. Pøedstavení se konají , a , zaèínají vždy v 15 hodin, navíc i v 17 hodin pro starší dìti a dospìlé. Srdeènì zveme dìti i rodièe. Loutkáøi.

15 Program Senior klubu Ètvrtek od hod. Posezení u videa Ètvrtek od hod. Léto budiž pochváleno O životì a díle básníka, prozaika a dramatika ráni Šrámka hovoøí prof. Aleš etters. Doplnìno obrázky. Ètvrtek od hod. Posezení u videa Ètvrtek od hod. Jihoafrická republika (pøíroda, lidé) O svých zážitcích z cesty do nám málo známého kontinentu hovoøí ing. M. Talafantová. Doplnìno videodokumenty. SENIOR KLUB je otevøen dennì od pondìlí do pátku od do hodin a je k dispozici všem seniorùm a jejich pøátelùm. K využití je denní tisk, knihovnièka, televize, spoleèenské hry, obèerstvení. Programové zprávy sledujte na vývìskách v podloubí radnice, na Husovì námìstí, v pøízemním oknì Klubu, Novinách Náchodska a ECHU. Sdružení zdravotnì postižených Náchod Pražská 1759, Náchod Sdružení zdravotnì postižených v Náchodì uskuteèní v úterý 23. záøí 2003 pro své èleny a pøátele zájezd do Litomìøic na výstavu Zahrada Èech. Odjezd v úterý 23. záøí od Tepna klubu v 6.00 hod. Zastávky: 6.05 hod. Okresní úøad, 6.08 zastávka u Rubeny a v 6.10 hod. zastávka Rybárna. Cena zájezdu: èlen 140 Kè, neèlen 180 Kè. Vstupné není hrazeno. Pro starodùchodce a držitelé prùkazek ZTP a ZTP/P sleva na vstupném u pokladny. Pøihlášky pøijímáme: každé úterý od do hod. v klubovnì na Hamrech, Pražská 1759, nebo u paní Zdeny Semerákové na telefonu: Prosíme, nechat déle vyzvánìt. Pøihlásit se mohou i neèlenové. Zbývá 8 neobsazených míst. Výbor pøeje úèastníkùm bohaté prožitky a pøíjemnou cestu se š astným návratem. Jiøí Jirák TRUHLÁØSTVÍ Náchodský zpravodaj 15 Církve v Náchodì Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské Raisova ul., Náchod. aráø PaedDr. Zdenìk Kovalèík, tel.: , mobil: , bohoslužby každou nedìli v 8.30 hodin. Biblické hodiny pro dospìlé zaèínají od 8.9. v hod. Kolumbárium bude otevøeno dennì od 9 do 17 hodin. Diakonie Broumov otevøela Na Hamrech (v bývalé poslanecké kanceláøi Mgr. Z. Horníkové) prodejnu a výdejnu šatstva a obuvi pro sociálnì slabé, která je otevøena v úterý ètvrtek od 9 do 17 a v pátek od 9 do 12 hodin. Zodpovìdnou osobou je paní M. Zítková. Øímskokatolická farnost Dìkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, Náchod. Telefony: kanceláø , dìkan P. ThLic. Boguslaw Partyka , kaplan P. Mgr. Jaroslav Jirásek , , internetová stránka: bohoslužby: po 7.00, út 18.00, st 18.00, èt 7.00, pá 7.00 a 18.00, so 7.00 a 18.00, ne 7.30, 9.00 a v kostele sv. Vavøince, v kostele sv. Michaela. Èeskobratrská církev evangelická Purkyòova ul. 535, faráø M. Vašina, tel.: , bohoslužby v nedìli v 9.00 hodin a pravidelnì v v Evangelickém domovì Betanie (Špreòarova 1053), kde se støídají kazatelé z køes anských církví v Náchodì. V týdnu je pravidelná biblická hodina v úterý v hodin. Každé tøetí pondìlí v mìsíci je v hodin setkání støední generace (tøicátníci). Církev adventistù sedmého dne Tyršova 207, budova Sokola 2. patro (bývalá Soukromá støední podnikatelská škola), kazatel Vít Vurst, tel.: , mobil: , Bohoslužby pravidelnì každou sobotu od 9.30 hod., každé pondìlí v hod. studium Bible v hod. Otazníky alternativní medicíny MUDr. Marek Ondráèek alternativní medicína oèima lékaøe, køes ana v 9.30 hod. mimoøádné shromáždìní modlitebna Církve bratrské v Náchodì káže J. Cepl pøedseda Církve adventistù s. d. v Èechách Církev bratrská Purkyòova 584, Náchod, kazatel Daniel Kvasnièka, tel./ fax: ; mobil Vikáø: David Beòa, Lic- Theol, kazatel senior: RNDr. Pavel Javornický, CSc., internetová stránka: Bohoslužby v nedìli v 9.30, biblické studium ve støedu v hodin. Akce dìtí a mládeže v oznámení a na telefonu. Nábytek, bytové doplòky, kuchyòské linky, okna, dveøe Starkoè 13, Náchod tel./fax: mobil:

16 16 Mìstské divadlo v Náchodì Kryštof Hudební, folk-punková skupina Kryštof vznikla v roce 1994 v Havíøovì. Její založení je úzce spojeno s havíøovským divadlem Crepácy. Zrodilo se tak spojení, které dlouho ovlivòovalo mládež tohoto mìsteèka. Pùvodní název skupiny byl The Kryštof. Tento èlen The si dali pøed své jméno jako výsmìch všem ostatním kapelám, které se svou precizní angliètinou snažily prozpívat až do MTV. A to zdaleka není jediný kousek, který tito pánové provedli. Staèí si vzpomenout na Zlaté slavíky a jejich postoj k televizi Nova. Jejich nová deska se jmenuje V siloèarách. Muzika se posunula k zvukovì bohatším, vyváženìjším aranžím, na kterých má jistì zásluhu producent Dušan Neuwerth, spolupracovník pražských Tata Bojs. Literárnì hudební veèer Ve støedu 24. záøí v 19 hodin zahájí již devátý roèník náchodských literárnì hudebních veèerù. V prvním období bývaly v kavárnì Beránku, nìkolikrát i v restauraci, pøi zvláštních pøíležitostech ve velkém sále divadla, ustálily se v sále malém. Tam bude i letošní úvodní, vìnovaný P. rantišku Lukešovi, od jehož úmrtí a pohøbu na náchodském høbitovì uplynulo již pìt let. Do názvu jsme pøevzali jeho heslo Láska pøemáhá svìt. Ukázky z literárního díla Lukešova pøeète Miroslav Hrabìta, hudbou veèer doplní ing. Miloš Macháèek (housle) a Zdenìk Krafka (klávesy). záøí 2003 ADASH (hebrejský jazyk písnìmi) Koncert hebrejské hudby a zpìvù provedený studentským sborem Ostravské univerzity, vedený Doc. ThDr. Tomášem Novotným v v Mìstském divadle Dr. Josefa Èížka v Náchodì Pøehled výstav poøádaných v záøí 2003 Regionálním muzeem v Náchodì Viktor Špráchal jak jsem se uèil malovat (obrazy z Náchoda) Pøednáškový salonek a chodba stálé expozice Okresního muzea, Masarykovo námìstí, èp. 18, Náchod, , dennì mimo pondìlí 9 12; hod. Výstavu kreseb a obrazù Viktora Špráchala je možno zhlédnout souèást prohlídky stálé expozice, nebo samostatnì za snížené vstupné 10 a 5 Kè. otografie 2003 Výstavní síò, roh Tyršovy a Zámecké ulice, Náchod ; dennì mimo nedìle a pondìlí 9 12; hod. Na literárnì hudební veèer zveme nejen ty, kdo ještì pamatují náchodské pùsobení P. Lukeše, ale i všechny další zájemce. Pøedprodej je v recepci hotelu U Beránka. J. Styne P. Stone B. Merrill: Sugar (Nìkdo to rád horké) Muzikál Nìkdo to rád horké vznikl na základì dnes už legendárního filmu s Marilyn Monroe. Je to neuvìøitelné, ale zmínìný film se poprvé promítal pøed ètyøiceti ètyømi lety, v roce Stejnojmenný muzikál zaznamenal ve svìtì mimoøádný úspìch a pozdìji obešel snad všechna èeská divadla kromì pardubického. ilm i jeho muzikálová jevištní verze už desetiletí vyvolávají salvy smíchu v øadách divákù. Proè? Dva muzikanti se stanou náhodnými svìdky vyøizování úètù mezi dvìma gangy. Jsou pronásledováni a potøebují se ukrýt. Nenapadne je nic lepšího, než se pøestrojit za ženy a hrát v dívèí kapele. Jenže díky svému pøestrojení se dostávají do jedné komické situace za druhou. A jako by nestaèilo, že je pronásledují gangsteøi, zamilují se oba do kouzelné zpìvaèky a hráèky na ukulele jménem Sugar. Sugar zrovna nikoho nemá, jenže co s tím, když oni nemohou prozradit svou pravou mužskou identitu, aby nepadli do rukou pronásledovatelùm? Když se pak do jednoho z nich zamiluje postarší milionáø a požádá ho o ruku, je toho na nì už opravdu moc. Režie Roman Štolpa. Titulní role: Martin Mejzlík, Milan Nìmec a Petra Janeèková. Vítìzné fotografie soutìže okresní sekce fotografù. Vstupné: 10; 5 Kè. Dìjiny Náchoda a Náchodska Náchod, Masarykovo námìstí, èp. 18 dennì mimo pondìlí 9 12, hod. Vstupné: 30, 15 Kè, studenti v rámci školní výpravy 10 Kè, uèitelé jako doprovod zdarma. Organizované výpravy lze objednat na èísle: Podrobnosti o aktuálních, pøipravovaných, ale i ukonèených výstavách získáte na internetové adrese: Mìsíèník Náchodský zpravodaj. Vydává Mìsto Náchod, IÈO: , Masarykovo námìstí 40, Náchod. Odpovìdný redaktor: Nina Svobodová. Redakèní rada: Ing. Jaroslav Rohulán, Mgr. Lydia Baštecká, Ing. Eva Èejchanová, Hana Kopecká, Libor iedler, Daniel Kvasnièka a Marie Iljašenková. otografie poøídila redakce, autoøi èlánkù a archiv. Grafická úprava Garmond DTP studio tel.: Èíslo 9/2003 vychází Náklad 5000 ks. Distribuce zdarma. Registrace: MK ÈR E Za zmìny v programech zodpovídají poøadatelé jednotlivých akcí a poøadù. Pøíspìvky jsou vítány, slušná diskuze má vždy místo. Nevyžádané pøíspìvky se nevracejí. Neoznaèené a nepodepsané pøíspìvky poøídila redakce. Adresa èasopisu: NZ, Mìstský úøad v Náchodì, Masarykovo námìstí 40, , tel./fax: , Uzávìrka tohoto èísla byla a uzávìrka øíjnového èísla bude !!!

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Støední škola potravináøská, obchodu a služeb Brno Charbulova 106, 618 00, Brno Charakteristika školy Jsme státní školou, která vznikla slouèením Støední

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2006 2007 2008 2009 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 928 3 954 3 957 3 830 2006 2007 2008

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto Náchodský zpravodaj 1 Obsah 1. èerven Den dìtí Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Komorní hudba Náchod... str. 6 Èervnová výroèí...

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Èástka 1 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 1998 Strana 7 Èást B: KONTROLNÍ ZÁVÌRY 97/03 Kontrolní závìr z kontrolní akce Televizní poplatky vybírané na základì zákona Kontrolní akce byla zaøazena do

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 6. prosince 2003 Cena 46,- Kè OBSAH 28. Úplné znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku KATALOG poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku Naplánujme spoleènì služby takové, jaké skuteènì chceme a potøebujeme To je úvodní motto k projektu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS),který

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI 2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI VIII. ROČNÍK www.chrudim-city.cz DUBEN 2005 Prodej budovy bývalého Katastrálního úøadu Zastupitelstvo mìsta na svém posledním zasedání v únoru

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více