Obec Dlouhé, Dlouhé 72, p. Bobrová, IČO ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Dlouhé, Dlouhé 72, 592 55 p. Bobrová, IČO 00599361 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013"

Transkript

1 Obec Dlouhé, Dlouhé 72, p. Bobrová, IČO ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Úvodem: Od roku 2010 došlo k výrazné změně v účetnictví obcí a všechny obce přešly na účtování na účtech nákladů a výnosů jak v hospodářské činnosti, tak i v hlavní činnosti (aktuální princip). Přiblížení k účetnictví podnikatelů. Náklady a výnosy jsou účtovány do období, se kterým věcně i časově souvisí. Ke konci roku 2011 byl dlouhodobý majetek dooprávkován a od roku 2012 se odepisuje. V předchozích letech bylo při posuzování hospodaření obce vycházeno z rozdílu mezi příjmy a výdaji běžného roku dle výkazu FIN 2-12 M hodnocení plnění rozpočtu ÚSC. Naše obec nemá hospodářskou činnost, ekonomické činnosti provádí v rámci činnosti hlavní (lesní a vodní hospodářství) Níže budou provedeny dva rozbory hospodaření obce: 1. na základě výkazu zisku a ztrát (výsledovky) rozdíl mezi výnosy a náklady 2. na základě výkazu FIN 2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu 1. Základní ekonomické údaje ad 1.) Hospodaření dle Výkazu zisku a ztrát k k Výnosy ,80 Kč ,39 Kč - Náklady ,24 Kč ,12 Kč = Výsledek hospodaření před zdaněním = ZISK ,56 Kč ,27 Kč - vypočtená daň ,00 Kč... 0,- Kč = Výsledek hospodaření běžného účetního období ,56 Kč ,27 Kč Odpisy po snížení výnosů z rozpuštění dotace ( ) ,- Kč ad 2.) Hospodaření dle FIN 2-12M (příjmy/výdaje) k k Příjmy (po konsolidaci): ,80 Kč ,39 Kč z toho: - daňové příjmy ,50 Kč ,65 Kč (plánované na rok ,00 Kč) - nedaňové příjmy ,30 Kč ,74 Kč (plánované na rok ,00 Kč) - kapitálové příjmy 0,00 Kč 3.615,00 Kč (za prodané pozemky) - přijaté dotace, transfery ,00 Kč ,00 Kč (plánované na rok 2013-na výkon státní správ a VPP za 12/ ,- Kč Výdaje (po konsolidaci): ,11 Kč ,83 Kč (plánované na rok ,00 Kč) z toho: - běžné výdaje ,11 Kč ,83 Kč - kapitálové (investiční) výdaje ,00 Kč ,00 Kč Výsledek hospodaření: +Přebytek, - Schodek ,69 Kč* ,56 Kč* * přebytek použit na splátky úvěru Financování záporné (splátky úvěru) ,00 Kč ,00 Kč (splátky dlouhodobého úvěru u ČS na rekonstrukci KD z roku 2006) Konečný výsledek hospodaření (SCHODEK-,PŘEBYTEK+) ,69 Kč ,56 Kč (výpočet: Příjmy-výdaje-financování) = Celková změna stavu na BÚ mezi 1.1. a ,69 Kč ,56 Kč ***Záporné číslo znamená, že do rozpočtu byly zapojeny prostředky naspořené v minulých letech 1

2 STAVY NA ÚČTECH k k Konečný stav na základním běžném účtu u ČS: ,19 Kč ,74 Konečný stav na zvláštním běžném účtu u ČS (pro dotace): 2.383,15 Kč 0,00 Kč (zrušen z důvodu povinného účtu u ČNB od roku 2013) Konečný stav na běžném účtu u ČNB (pro dotace): 0,00 Kč 1.356,16 Kč Konečný stav na účtu u FIO banky (pro evidenci akcií): 434,00 Kč 434,00 Kč Konečný stav na Fondu Vodovodu 0.00 Kč ,00 Kč Celkem finanční prostředky na běžných účtech ,34 Kč ,90 Konečný stav v pokladně: 0,00 Kč 0,00 Kč Konečný stav dlouhodobého úvěru u ČS na kulturní dům: ,00 Kč ,00 Kč (splatný ) KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ad 1 a ad2 Rozdíl mezi náklady a výnosy přestavuje zisk ve výši ,27 Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji včetně financování (splátek úvěrů) představuje přebytek hospodaření ve výši ,56 Kč. K rozdílu mezi Výkazem zisku a ztrát a rozdílem mezi příjmy a výdaji dochází tím, že ve Výkazu zisku a ztrát je účtováno o nákladech a výdajích včetně časové souvislosti s daným rokem (včetně dohadných položek) u Výkazu FIN 2-12M se jedná o příjem a výdaj finančních prostředků v daném kalendářním roce. Např. že splátky úvěru nejsou chápány jako náklady, ale ve výkazu FIN 2-12, se projeví jako záporné financování, částka ,00 Kč. Dále jsou ve výdajích zahrnuty i investiční výdaje, které neovlivňují náklady, částka ,- Kč. Dále naopak jsou v nákladech odpisy, ale nejedná se o výdaj peněz, částka ,- Kč (rozdíl mezi odpisy a rozpuštěnými transfery z odpisů). Zbylý drobný rozdíl mezi Výsledovkou a vlastními výdaji na investiční akce je způsoben časovým rozlišováním nákladů a výnosů (zejména energií). KOMENTÁŘ K NOVELE ZÁKONA O ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ Od roku 2013 došlo ke změně zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní. Novelizací mělo dojít k navýšení příjmů malých obcí ze sdílených daní a současně byla schválena novelizace školského zákona, která ruší povinnost hradit obcím, kde je škola neinvestiční výdaje na žáky, ty by měly být zohledněny již v daňových příjmech obce, v jejímž katastru se škola nachází. Od roku 2013 obec nehradí obcím tyto neinvestiční náklady a v rozpočtu jsme ušetřily cca ,- Kč. Dle návrhu zákona a předběžných propočtů mělo pro naši obec činit zvýšení daňových příjmů na 1 obyvatele cca 1,5 tis. Kč (z cca 7,6 tis Kč na 9,1 tis Kč). Celkově měla výše daňových příjmů vzrůst v naší obci o 411 tis. Kč, skutečnost činila 381 tis. Kč (porovnání s rokem 2012 viz tabulka). Celkově si obec polepšila oproti roku 2012 o částku ca 765 tis. Kč. Daňové příjmy dle druhů v porovnání k a k rozdíl Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti (zaměstnání) , , Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ (podnikatelé) 28310, , Daň z příjmu fyz. osob-srážková daň zaměstnání 46030, , Daň z příjmu právnických osob , , DPH , , Odvod z výtěžku provozování loterií 6425, , Daň z nemovitosti , , Celkem daňové příjmy , ,

3 Rozpis přijatých dotací a transferů v roce 2013: 1) Dotace na zajištění Voleb prezidenta republiky ,00 Kč pol UZ ) Dotace na zajištění předčasných Voleb do PS PČR ,00 Kč pol UZ ) Dotace na výkon státní správy ,00 Kč pol ) Dotace od Úřadu práce na Veřejně pros.práce z Evr.soc.fondu ,00 Kč pol UZ ) Dotace od Úřadu práce na Veřejně pros.práce Aktivní politika zaměstnanosti Český program ,00 Kč pol UZ ) Dotace neinvestiční z kraje Vysočina z POV okna a topení č.p ,00 Kč pol UZ 90 7) Dotace neinv. z kraje Vysočina-oslavy 120. let SDH Dlouhé ,00 Kč pol UZ 43 8) Dotace neinv. z kraje Vysočina-bezpečnost a archivace dat ,00 Kč pol ) Fin.dar z kraje Vysočina-Oranžová stuha Vesnice roku Kraje Vysočina ,00 Kč pol ) Dotace neinv. z kraje Vysočina na hospodaření v lese 4.200,00 Kč pol ) Transfer od DSO Bobrová za nájem plynovodu ,00 Kč pol CELKEM DOTACE V ROCE ,00 Kč V prosinci jsme očekávali ještě částku za VPP 11/2013 z ESF ,00 Kč -obdržena v 1/2014 Rozpis poskytnutých finančních darů v roce 2013: 1) Finanční dar Centru Zdislava 7.000,00 Kč 2) Finanční dar Hospicovému hnutí Vysočina 3.000,00 Kč 3) Finanční dar Centru zdravotně postižených 1.000,00 Kč 4) Finanční dar na Babybox 1.000,00 Kč 5) Finanční dar Českému svazu včelařů, ZO Nové Město na Mor ,00 Kč 6) Finanční dar na narozené dítě (vyplaceno bude v prosinci) ,00 Kč 7) Finanční dar farnosti Bobrová na opravy ,00 Kč 8) Fin.příspěvek pro MŠ Bobrová na opravu podlahy a myčku nádobí ,00 Kč 9) Fin.příspěvek pro Městys Bobrová na provoz hřbitovů 8.982,00 Kč 10) Proplacení autobusu SDH, občanskému sdružení, na soutěž 1.312,00 Kč CELKEM V ROCE ,00 Kč Rozpis poskytnutých členských příspěvků v roce 2013: 1) Členský příspěvek Mikroregionu Novoměstsko 3.200,00 Kč 2) Členský příspěvek Sdružení místních samospráv 1.257,00 Kč CELKEM V ROCE ,00 Kč 3

4 2. Přehled o majetku a závazcích k ROZVAHA Drobný dlouhodobý nehmotný majetek účet ,00 Kč Dlouhodobý nehmotný majetek účet ,00 Kč k tomu oprávky, účet ,00 Kč Budovy a stavby účet 021.AU ,94 Kč k tomu oprávky, účet ,00 Kč Samostatné movité věci a soubory mov.věcí účet ,00 Kč k tomu oprávky, účet ,00 Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek účet ,90 Kč Pozemky účet 031.AU ,29Kč Umělecká díla a předměty účet ,00 Kč Nedokončené investice účet 042.AU ,10 Kč Dlouhodobý finanční majetek účet ,00 Kč Stav zásob (knihy), účet 123, ,40 Kč Stav na běžných účtech, účet 231.AU ,90 Kč Stav v pokladně, účet ,- Kč Stav účtu peníze na cestě, účet ,- Kč Stav na účtu Fondu Vodovodu ,00 Kč Stav cenin, účet ,- Kč Poskytnuté provozní zálohy na el.en,plyn,podz.vody účet 314.AU ,- Kč Pohledávky krátkodobé 9.938,00 Kč (vodné za 4.Q) ,00 Pohledávky za vybr.ústřed.vlád.instituacemi-úřad práce-účet 346.AU ,00 Kč Závazky krátkodobé ,00 Kč , , xxxx , xxxx , xxxx... 0,00 Náklady příštích období časově rozlišení pojištění obce, účet ,00 Kč Dohadné účty aktivní účet 388.AU nevyúčt.výnosy roku ,00 Kč Závazky dlouhodobé úvěr na rekonstr.kd, účet 451.AU ,00 Kč Časové rozlišení nákladů-pojištění majetku obce, účet 381.AU ,00 Kč Výdaje příštích období-faktury došlé v roce 2014 vztahující se k 2013, účet ,82 Kč Výnosy příštích období, účet daň za obec 0,00 Kč Dohadné účty pasivní účet 389.AU spotřeba el.en. a plynu ,00 Kč Transfery na pořízení dlouhodobého majetku účet dotace ,18 Kč Ostatní fondy účet 419 Fond Vodovodu ,00 Kč Výsledek hospodaření běžného účetního období účet ,27 Kč Výsledek hospodaření minulých let účet ,97 Kč Ostatní majetek vedený na podrozvahových účtech a) Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek, účet ,60 Kč b) Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek, účet 902.AU ,43 Kč , (darovaný) ,75 c) Ostatní majetek, účet 903.AU 5.539,00 Kč (darovaný) 2.030, (cizí) 3.509,00 Dlouhodobé podmíněné pohl.ze vztahu k jiným zdrojům-dotace na Podvesnice ,00 Kč Ocenění lesních porostů: Dle výpisu z KN vlastní obec m2, tj. 39,2331 ha lesních pozemků s lesním porostem, který oceňujeme 57,- Kč za m2 dle vyhlášky, což je průměrná hodnota zásoby surového dřeva na m2. Výše ocenění lesních porostů dle 45 odst. 1d) bod 7. Vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění. je ,- Kč. 4

5 LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Výběr hospodaření v jednotlivých kapitolách Výnosy prodej dřeva ,- Kč.202,58 m3 (již čistý příjem po zaplacení práce za těžbu) Náklady ,- Kč v tom: - za sazenice ,- Kč (2.050 ks smrku) - ostatní náklady (např. nátěry stromků, rukavice) 3.365,- Kč - ostatní osobní výdaje poradenská činnost v lesním hosp ,- Kč - nákup služeb-prořezávka ,- Kč ZISK ,- Kč VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Výnosy ,- Kč v tom - vodné od občanů obce za rok ,- Kč - zaplacené vodné od VAS za obec Račice 1-4 Q/ ,- Kč Spotřeba za rok 2013 dle odpočtů vodoměrů m3 (tj. o 117 m3 méně jak v předchozím roce) mínus 40 m3 spotřeba OÚ, KD, škola, hřbitov tj. k fakturaci m3 Účtováno konečným spotřebitelům: - vodné občané obce (říjen 2012-říjen 2013) m3 x 12,- Kč = ,- Kč ,- (paušální poplatek na odběrné místo 70 odběrných míst) = ,- Kč. - vodné pro obec Račice za rok 2013 (1-12/2013): ,- Kč. Neuhrazené vodné za rok 2013 činí k částku 9.938,- Kč (z toho 2.804,- Kč od občanů a 7.134,- Kč za vodné pro obec Račice). Pohledávky předchozích let 0,- Kč. Náklady ,- Kč v tom: - elektřina ,- Kč - materiál (čistící prostředek na čištění vodojemu) 4.523,- Kč - platby VAS za správu vodovodu,zprac.evidence ,- Kč - opravy (oprava před č.p. 30 a 31 +elektroopravy) ,- Kč - poplatky FÚ za čerpání podzemní vody ,- Kč - telefonní poplatky 441,- Kč - ostatní služby (rozbor navíc,za užití komunikace,revize) 3.607,- Kč Výdaje na 1 m3 fakturované vody jsou cca 21,15 Kč. ZTRÁTA ,- Kč (ve výdajích nejsou náklady na odpisy majetku) byly zastupitelstvem obce schváleny, v souladu se Zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., Zásady tvorby a použití fondu financování rozvoje a obnovy vodovodu byl založen vkladový účet, na který bude každoročně zasílána částka ,- Kč na tvorbu tohoto zákonem vyžadovaného fondu. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Výnosy ,- Kč v tom: - místní poplatek za odpady za rok 2013 (300,- Kč na poplatníka) ,- Kč K vše uhrazeno. - od firem za rok 2013 vybráno 3.888,- Kč - finanční bonus za třídění odpadů EKOKOMU ,- Kč Náklady ,- Kč v tom: - svoz komunálního odpadu včetně kontejnerů ,- Kč - svoz plastového odpadu, skla, papíru ,- Kč - igelitové pytle na plast 3.813,- Kč - svoz nebezpečných odpadů, objemných odpadů apod ,- Kč (pouze odpad odložený na sběrný dvůr do Bobrové. Putující kontejner byl pro obec zdarma prostřednictvím Mikroregionu Novoměstsko) ZTRÁTA ,- Kč tj. cca 83,- Kč ztráta na poplatníka (osobu s trvalým pobytem, chalupáře), v loňském roce to bylo 150,- Kč. 5

6 VÝMĚNA OKEN V BUDOVĚ BÝVALÉ ŠKOLY A ZMĚNA VYTÁPĚNÍ Z PEVNÝCH PALIV NA PLYNOVÉ PŘÍMOTOPY PROGRAM OBNOVY VENKOVA V letošním roce byla z Programu obnovy venkova provedena akce: Výměna oken a změna topného systému v budově obce. Jednalo se o výměnu 7 ks dřevěných oken za plastová v budově obce č.p. 10 (bývalá škola). Práce provedla firma PKS okna a.s. ze Žďáru nad Sázavou dne na základě smlouvy o dílo č. SP ze dne a jeho dodatku č. 1, kterým došlo ke snížení ceny o vlastní likvidaci starých dřevěných oken, kterou provedli zaměstnanci obce. Zaměstnanci obce v průběhu března a dubna provedli demontáž starého topného systému. Během měsíce října - listopadu probíhaly práce na osazení 6 ks plynových přímotopů, práce prováděla OSVČ Josef Kabrda z Nové Vsi u Nového Města na Moravě byla provedena revize plynového rozvodu a doinstalovány prostorové termostaty. Dne byly práce ukončeny. Celkové výdaje akce POV: ,- Kč. Dotace z Kraje Vysočina: ,- Kč Vlastní fin.prostředky akce POV: ,- Kč Náklady podle jednotlivých druhů: - Výměna oken ,- Kč - Rozvody plynu ,- Kč Dále v budově školy proběhly následující práce, které obec hradila ze svých finančních zdrojů: - Po výměně oken a po odřezání radiátorů byla otlučená omítka pod okny a zeď opravena. Materiálové a mzdové výdaje (dohoda) činily celkem ,- Kč - V budově byly udělány nejnutnější nové elektrorozvody a to včetně rozvodů k plynovým přímotopům, elektrohodiny byly přesunuty z chodby ven ,- Kč - Koncem října bylo provedeno zateplení stropu nad třídou foukanou minerální vlnou, práce provedla firma IP IZOLACE Polná v hodnotě ,- Kč - Oprava rozvodů vody firmou Josefa Kabrdy v hodnotě ,- Kč - Ostatní drobné výdaje-správní poplatek za ohlášení + parapet.. 862,- Kč CELKEM ,- Kč Za vyřezané radiátory obec obdržela částku 4.000,- Kč, kotel a zbytek radiátorů bude dán hasičům při sběru železného šrotu. OPLOCENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V jarních měsících bylo dokončeno oplocení kolem dětského hřiště včetně dvou branek. Akce byla zahájena v roce V roce 2013 proběhly dokončovací práce. Výdaje v roce 2013 činily ,00 Kč (výroba pozinkovaných branek, materiál na zabetonování, spojovací materiál, zámky apod.). Celkem pořízení oplocení stálo ,00 Kč. PRACOVNÍCI NA VEŘEJNĚPROSPĚŠNÉ PRÁCE OD ÚŘADU PRÁCE V roce 2013 zaměstnáni 4 zaměstnanci na VPP, a to: - od tj. 8 měsíců - od tj. 3 měsíce - od tj. 3 měsíce - od tj. 6 měsíců Dotace od Úřadu práce Žďár nad Sázavou činila dle dohody ,- Kč za měsíc na jedno pracovní místo. Dvě pracovní místa (první tři pracovníci) byla dotována z Evropského sociálního fondu, operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), UZ Jedno pracovní místo z Českého programu Aktivní politiky zaměstnanosti UZ V lednu 2013 obdržela obec dotaci za prosinec 2012 ve výši 8 000,- Kč. Celkem v roce 2013 dotace z Úřadu práce Mzdové výdaje související s dotací včetně plateb zaměstnavatele Vlastní prostředky obce v roce *v částce je i dotace za 11/2013, kterou obec obdržela až v lednu ,- Kč* ,- Kč ,- Kč INTERAKČNÍ PRVEK PODVESNICE V loňském roce zpracován projekt nazvaný Interakční prvek Podvesnice. Jedná se o krajinnou úpravu na Podvesnicích, kde by se mělo odkrýt koryto řeky a níže by vznikl rybník. Projekt vypracoval Ing. Martin Beneš z Brna. Obec v srpnu 2013 obdržela rozhodnutí o schválení akce SFŽP. V současné době se připravuje výběrové řízení na dodavatele stavby firmou Stavona Jihlava. Výdaje v roce 2013 za vytištění 2 nových ks projektové dokumentace pro prodloužení stavebního povolení a projektové dokumentace pro výběrové řízení ,- Kč 6

7 KULTURNÍ DŮM Do kulturního domu byl zakoupen odvlhčovač zdiva v hodnotě ,00 Kč, ozvučovací řečnický systém v hodnotě ,00 Kč, hrnečky a skleničky, nože a utěrky do kuchyňky v částce 1.559,00 Kč. V roce 2013 se v KD neprováděly žádné významné práce. Výdaje na kulturním domě: - Úroky z úvěru včetně poplatku za vedení účtu za rok ,- Kč - Výdaje na elektřinu ,00 Kč - Výdaje na plyn ,00 Kč. OSLAVY 120. VÝROČÍ SDH DLOUHÉ OBECNÍ SLAVNOST Výtěžek sbírky na povodně při mši svaté ve výši ,- Kč byl zaslán na arciděkanství do Liberce. Obec zaplatila: Slavnostní prapor 35000,- Kapela Ladislava Prudíka-částečně 5000,- Zapůjčení mobilních WC 4598,- Tisk almanachu 31521,- CELKEM VÝDAJE 76119,- Dotace z Kraje Vysočina 25600,- Vlastní prostředky obce 50519,- Ostatní výdaje spojené s oslavami financoval Sbor dobrovolných hasičů. Projekt: Bezpečnost a archivace dat obce V říjnu byla dokončena akce podpořená finančně Krajem Vysočina. Jednalo se o upgrade počítačové sítě a nastavení zálohovacího systému. Celkové výdaje: ,- Kč Dotace z Kraje Vysočina: ,- Kč Vlastní prostředky: 8 470,- Kč POZEMKY V letošním roce obec odkoupila tyto pozemky: - p.č. 371 o výměře 44 m2 - p.č. 374 o výměře 127 m2 Prodány byly tyto pozemky: - p.č. 268 o výměře 124 m2 - p.č. 155 o výměře 117 m2. Dále byly majetkově vypořádány pozemky pod chodníkem s Krajem Vysočina. Z MNV Bobrová a Státu převedeny pozemky pod evangelickým hřbitovem na obec. Různé další významné výdaje Nákup staršího malotraktoru ,00 Kč Nákup 20 čalouněných židlí do čítárny ,00 Kč Opravy a vyčištění křížků a pomníku padlých 6.480,00 Kč Generální oprava sekačky na trávu ,50 Kč pojištění majetku obce ,00 Kč dopravní obslužnost ,00 Kč finanční dar pro narozené děti (3.000,- Kč/dítě) ,00 Kč Evidence obyvatel: K má obec 262 obyvatel, z toho 131 mužů a 131 žen, průměrný věk 38 let. Narozeno 5 dětí, zemřel 1 člověk, 2 lidé se přistěhovali a 1 odstěhoval. V obci byly 2 sňatky. 7

8 Přílohou tohoto závěrečného účtu je: 1. Podrobné hospodaření obce k PŘÍJMY A VÝDAJE 2. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 audit, ze dne nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce uplatnit buď písemně ve lhůtě do 15 dnů od jeho zveřejnění na úřední desce, nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván. Vypracoval: Tulisová Pavlína Schválil: Tulis Pavel Vyvěšeno: , i na elektronické úřední desce Sejmuto: Schváleno na jednání zastupitelstva obce: 8

Obec Dlouhé, Dlouhé 72, 592 55 p. Bobrová, IČO 00599361 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2014

Obec Dlouhé, Dlouhé 72, 592 55 p. Bobrová, IČO 00599361 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2014 Obec Dlouhé, Dlouhé 72, 592 55 p. Bobrová, IČO 00599361 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2014 Úvodem: Od roku 2010 došlo k výrazné změně v účetnictví obcí a všechny obce přešly na účtování na účtech nákladů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2010 Obec Dlouhé, Dlouhé 72, 592 55 p. Bobrová, IČO 00599361 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2010 Úvodem: Od roku 2010 došlo k výrazné změně v účetnictví obcí a všechny obce přešly na účtování na účtech nákladů

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Zpráva č. 262/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2012

Zpráva č. 262/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hvozdná 210 763 11 Želechovice nad Dřevnicí datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.3.2013 Ing. Jaroslav Císař KUSP 42625/2012

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Provodov Provodov 233 763 45 Březůvky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna 2015 Ing. Dana Vaňková 37417/2014 KUSP

Více

Závěrečný účet obce ROK 2012

Závěrečný účet obce ROK 2012 1 Závěrečný účet obce ROK 2012 NEMOJANY Návrh závěrečného účtu obce Nemojany byl vyvěšen na úřední desce dne: 01.06.2013 Návrh závěrečného účtu obce Nemojany byl sňat z úřední desky dne: 17.06.2013 Návrh

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00297976 Název: Obec Jeseník nad Odrou

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00297976 Název: Obec Jeseník nad Odrou PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00297976 Název: Obec Jeseník nad Odrou Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

Závěrečný účet obce Seč za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet obce Seč za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet obce Seč za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění rozpočtu, příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje

Více

za rok 2014 Údaje o organizaci Kontaktní údaje

za rok 2014 Údaje o organizaci Kontaktní údaje Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2014 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2013

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2013 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2013 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva Stálá aktiva se v porovnání se stavem k 01.01.2013 zvýšila o 163.325 tis. Kč. Jednalo se hlavně o zvýšení

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2013

Závěrečný účet města Třince za rok 2013 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 24. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 17.06.2014 1. Úvod Obsah závěrečného účtu: 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace majetku 2.3

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.03.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014 DSO: Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,Vacenovice,Vlkoš IČ: 75833352 Rozpočtový rok: 2014 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2014 Závěrečný účet DSO

Více

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Obec PASEKA 783 87 Paseka č. 17 tel./fax:+420 585 037 270/272 e-mail: paseka@unicovsko.cz www.obecpaseka.cz r v v" v ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Údaje o obci: Obec Paseka Adresa: Paseka čp.

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 68733 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24. února 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2011

Více

Čerpání rozpočtu k 31.12.2014

Čerpání rozpočtu k 31.12.2014 Čerpání rozpočtu k 31.12.2014 Daňové příjmy Rozpočet Čerpání Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 570 000,00 626 969,51 Daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činnosti 10 000,00 204 234,23 Daň z příjmu FO zvláštní

Více

Závěrečný účet obce Seč za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet obce Seč za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet obce Seč za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění rozpočtu, příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje

Více