Èást druhá ŽENA STAROVÌKÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Èást druhá ŽENA STAROVÌKÁ"

Transkript

1 Èást druhá ŽENA STAROVÌKÁ

2 I. ŽENA, RODINA A LÁSKA V PATRIARCHÁLNÍ DOBÌ Vznik soukromého vlastnictví a pøedevším shromažïování bohatství v rukou jednotlivých mužù, rozkvìt rodiny jako absolutního mužova panství roztrhala, jak jsme vidìli v první èásti tohoto díla, prastará rodová pouta, rod pøestával existovat jako hospodáøská pospolitost a jeho hospodáøským dìdictvím se stala rodina. Pøestával existovat i jako organizaèní politická jednotka a na jeho místo nastoupil stát. Z kmenového státu válkami a dobýváním postupnì vznikal národní stát a státní život se stal charakteristickým znakem nového kulturního stupnì, civilizace, v níž patriarchálnì organizovaná rodina zcela ovládla celou geneonomii, jak to nazývá Müller-Lyer 1. Jde tedy o souhrn tìch sociologických jevù, které pøímo èi nepøímo souvisejí s lidským rozmnožováním. Všechny národy, které dosáhly prvního stupnì civilizace, staøí Peruánci a Mexièané, staøí Japonci i Èíòané, Asyrobabyloòané, Egyp ané, Indové, Peršané, Øekové a Øímané v dobì svého rozkvìtu a románsko-germánské národy ve støedovìku aj. byly organizovány už v patriarchálních rodinách. Témìø o všech tìchto národech se však dá øíci a zároveò historicky dokázat, že prošli pøíbuzenskou epochou. V Atice (poloostrov na vých. starého Øecka) sídlily pùvodnì ètyøi rodové fýly, kmeny, z nichž se každý dìlil na tøi frátrie s tøiceti rody. Tìchto dvanáct frátrií prý dokonce tvoøilo dvanáct samostatných obcí. Nejstarší ústavou Atiky i jiných øeckých státù byla rodová organizace, stmelená spoleènými náboženskými obøady na poèest božstva, které Iónové (praobyvatelé Atiky) pokládali za prvního pøedka a které mìlo vlastní jméno, dále spoleèným pohøebištìm, vzájemnými dìdiènými právy, vzájemnou pomocí, obranou a spravedlností, vzájemným snubním zøízením, které zavazovalo napøíklad k sòatku s osiøelou dcerou nebo dìdièkou, spoleèným èásteèným majetkem, vlastním archontem (staroøecký doživotní èlen rady starších) a pokladníkem. Ale Helénové (Øekové), které nám vykreslil Homér, byli už na pøechodu k patriarchálnímu státu. Podle staré atické povìsti sjednotil Theseus onìch dvanáct obcí v jeden národ, jehož hlavním mìstem byly Atény (také psáno Athény), a bez ohledu na rodovou organizaci ho rozdìlil na tøi tøídy: eupatridy (šlechtu), geomory (sedláky) a demiurgy (øemeslníky), pøièemž bohatým patricijským rodinám podle zákona vyhradil všechny vyšší úøady. Je jisté, že v dobì pøed Solonem byli eupatridové vùèi ostatnímu lidu jednotnou privilegovanou tøídou a náležitì tìžili ze svých výsad. Zrušili království, aby mohli jako bohatí velkostatkáøi a páni obchodu vykoøis ovat lid lichváøstvím a zmocòovat se jeho pùdy. Vláda šlechty dosáhla vrcholu v dobì drakonského zákonodárství (podle jména Drakon, který dal v Aténách r. 621 pø. Kr. sepsat staré zvykové právo a zavedl tvrdé tresty). Domnìlý tyran Peisistratos se ujal lidu a zahnal poèetné rodiny eupatridù. Solonovo zákonodárství znamenalo vítìzství lidu a z Atén udìlalo republiku, i když vybudovanou na principu otroctví. Obdobná situace byla i v Øímì. Podle tradice se zde sjednotily tøi kmeny, složené z tøi sta rodù s podobnými právy a povinnostmi, jaké jsme poznali u Indiánù a Atéòanù; celek spravovala rada

3 rodových pøedstavitelù (senatus romanus), národní shromáždìní (comitia curiata) a vojenský velitel, král (rex). Potomci èlenù senátu se nazývali patricijové, ti také zrušili království a založili republiku, která jim dala do rukou všechnu moc a umožnila jim získat obecní pùdu do soukromého vlastnictví. V Latiu (historické území ve stø. Itálii, osídlené Italiky) byla pùda pùvodnì spoleèným vlastnictvím kmene. Ale už v historické dobì existoval v Øímì soukromý majetek obèanù, agri privati, a rozsáhlé pozemky patøící všemu lidu, ager publicus. Soukromá pùda však ještì nemìla tak velký význam, byla to jen takzvaná dvì jitra (bina jugera) potøebná na dùm, dvùr a zahradu. Tvoøila takzvané heredium, dìdiènou pùdu. Všechna ostatní pùda byla spoleèným vlastnictvím. Heredium, jako pøídìl u Spar anù, bylo neodcizitelné, nebo znamenalo nevyhnutelné sídlo pro rodinu a pøedat ho se pokládalo až do posledních dní republiky za hanbu. Heredium však rodinu neživilo: musela obhospodaøovat èást obecní pùdy a pást na obecních pastvinách. Takovou agrární ústavu mìli i staøí Rusové a staøí Germáni. Obecní pùdu si mohli patricijové volnì pøivlastnit, to znamená, že každý pro sebe mohl obhospodaøovat její libovolnou èást, pokud dodržoval urèité pøedpisy. Nebyla jeho soukromým vlastnictvím, jen držbou, teoreticky kdykoliv odvolatelnou. V praxi však patricijové užívali obdìlávanou pùdu stále, nebo nestanovili urèitou lhùtu, kdy je tøeba pùdu vrátit, a pùda, kterou okupovali, nabyla takového rozsahu, že její èást mohli pøenechávat takzvaným klientùm za èást výnosu. Pozdìji ji nechávali obdìlávat otroky, když po vítìzných válkách vzrostl jejich poèet. Kromì toho mìli právo pást svùj dobytek na obecních pastvinách za jistý poplatek senátu, s nímž však obyèejnì pøíliš nepospíchali. Plebejci nemìli okupaèní právo na obecnou pùdu. Rozdìlovali jim však pøídìly, vìtšinou, jak se zdá, po sedmi jitrech, která mìla staèit k obživì rodiny. Protože v Øímì neexistovalo periodické rozdìlování pozemkù jako ve slovanských a germánských obcích, musel Øím neustále dìlit pùdu, nebo plebejci si své pøídìly dlouho neudrželi. Naproti tomuto rozkladu hospodáøské pospolitosti však v øímské gentì trvala ještì dlouho rodová solidarita. Rodoví druhové si navzájem pomáhali v problémech, celý rod ruèil za dluhy svého èlena, vykupoval zajatého, platil pokutu za odsouzeného. Rody nakonec tvoøily alespoò náboženské obce. U jiných árijských národù (Árijci, Árjové jako jeden národ, Indoíránci, árijci zastarale jako pøíslušníci skupiny národù mluvících indoevropskými jazyky, zde je výraz árijský používán bez podtextu rasistických teorií, proto zùstává ponecháván) najdeme také rodové organizace, které dokazují, že prošly pøíbuzenskou epochou. U starých Indù to byla sapinda, u Skotù klan, u Irù sept, u Jihoslovanù zadruga, u Rusù mir atd. V celém Velkém Rusku, to znamená na onom nesmírném území, které se rozprostírá za Dnìprem a ve kterém žilo tøicet až pìtatøicet milionù lidí, byla pùda, nepatøící korunì nebo šlechtì, nedìlitelným vlastnictvím obce. Zásadnì mìl každý plnoprávný mužský obyvatel nárok na stejný díl pùdy, jejíž vlastníkem byl mir. Za starých èasù se pùda obdìlávala spoleènì, pozdìji ji dìlili, a sice každý šestý, jinde každý dvanáctý nebo patnáctý rok, nejèastìji každý devátý rok, a to losováním. Mir byl rod, jehož èlenové se pokládali za potomky spoleèného otce rodu. V pøípadì úmrtí se nedìlilo podle stupnì pøíbuznosti, ale dìdili dospìlí èlenové miru, nedospìlé dìti byly vylouèeny 2. U národù s neárijskými (tedy nikoliv indoevropskými) jazyky najdeme staré rodové organizace u Hebrejcù, Èíòanù, Japoncù, Egyp anù, Mexièanù atd.

4 Hebrejci se dìlili na dvanáct kmenù, potomky dvanácti Jákobových synù; kmen Levi mìl napøíklad osm národù a tøi frátrie: Gerson, Kahath a Merari. V Èínì v historické dobì zùstaly jen stopy po rodové organizaci: je jasné, že pùda zde byla pùvodnì spoleèným vlastnictvím všech skupin; dodnes existuje nevelký poèet rodových jmen, která mají všichni Èíòané a není dovoleno se snoubit s osobou, která má stejné rodové jméno. Znak pro rodové jméno, sing, se skládá ze dvou znakù; jeden znamená matku a druhý být zrozen. Pùvodnì šlo tedy o mateøské rody. Lidé s tímto jedním rodovým jménem se dosud shromažïují u náboženských obøadù na hrobech svých spoleèných pøedkù, vyskytují se ještì i jakési klany, kde nìkolik stovek lidí se stejným rodovým jménem bydlí blízko sebe a úøedníci se nestarají o jejich spoleèné záležitosti. Japonský národ tvoøily v polohistorické dobì pokrevnì blízké rody, udži. Dosud prý existují v jižní provincii Hjógo exogamní rody, které nejsou podrobeny daimiovi, feudálnímu pánovi, nejsou tedy vrchnostensky organizovány. Egyp ané se pùvodnì skládali z mnoha malých kmenù, nomù, které se až pozdìji spojily do velkého státu. Nomy spravoval dìdièný úøedník a jeho úøad se dìdil z otce po pøeslici na nejstaršího vnuka. I zvíøecí hlavy poèetných egyptských božstev smìøují k závìru, že pùvodnì šlo o totemová zvíøata jednotlivých rodù nebo kmenù. U Mexièanù dokázal pùvodní rodovou organizaci Morgan 3. Staré mateøskoprávní zøízení zanechalo jasné stopy také u národù na prvních stupních civilizace. Atéòané se sice objevují v dìjinách s otcovskoprávním zøízením v rodech, ale o tom, že tam kdysi existovaly mateøskoprávní pomìry, svìdèí napøíklad to, že èlenové rodu se nazývali homogalaktes, což je kojení stejným mlékem a slovo adelphos sourozenec, znamená: z téže dìlohy. V Aténách se muž nemohl oženit s nevlastní sestrou po pøeslici, ale mohl si vzít nevlastní sestru, s níž mìl spoleèného otce, podobnì, jako tomu bylo u semitských kmenù (Abrahám a Sára). Bachofen 4 v povìsti o Orestovi vidí vyjádøený pøechod od mateøského práva k otcovskému a Aischylovy Eumenidy 5 pokládá pøímo za tragédii matriarchátu. Orestes zabil svou matku Klytaimestru, aby pomstil svého otce Agamemnona, jehož dala zavraždit. Podle mateøského práva je vrahem, protože je spøíznìn jen s matkou, nikoliv s otcem; podle otcovského práva však konal - z opaèného dùvodu - správnì, nebo povinnost krevní msty mu pøikazovala zabít matku. V povìsti zastupují Erinye staré mateøské právo, zatímco Apollon a Athéna nové otcovské právo. Erinye pronásledují Oresta a trápí ho výèitkami svìdomí a mezi jednou Erinyí a Orestem se rozproudí tento dialog: Orestes: Proè jsi ji nepronásledovala (matku), když žila? Erinye: Nebyla pokrevnì spøíznìná s mužem, kterého zabila. Orestes: Øíkáš, že já jsem však z krve své matky? Erinye: A copak tì, krvavý, nenosila pod svým srdcem? Zapøeš drahou krev své matky? Stejnì jednostrannì zastává Apollon nové otcovské právo. Apollon: Matka není ploditelkou svého dítìte... Otec plodí, ale matka obstarává zástavu. A své tvrzení dokazuje tím, že Pallas Athénu nezplodila matka, jen otec Zeus, jemuž vyskoèila z hlavy. Erinye odpovídají: Erinye: Chceš znièit mocnosti temných dob?

5 Tu vystoupí soudci. Athéna vezme rozhodující hlasovací kamínek a hodí ho do urny, aby vysvobodila Oresta; i když nemá matku, pøiznává se k otcovskému právo. Polovina chóru s Erinyí zpívá: Ó, noví bohové! Starý zákon a prastaré právo strháváte a chcete nám ho vyrvat z rukou. Tøída pánù se v Øímì nazývala patricijové, to znamená synové otce, jelikož už byla organizována otcovskoprávnì v dobì, kdy nižší tøídy - plebejci, se ještì drželi mateøskoprávního zøízení; syny otce se napøíklad u Tuaregù (Tuaregové, vl. jménem Imošag, berberské kmeny hl. V sev. Africe) nazývali ti, kteøí pøešli na islám a otcovské právo, zatímco ostatní byli syny matky. Staroøímský konkubinát jako indické manželství gandharva byl ve skuteènosti jen starým párovým svazkem 6 podle mateøského práva. Také slovo matrimonium (manželství, od slova mater - matka) pøipomíná staré mateøské právo. Ve starém Egyptì, se kterým se pozdìji blíže seznámíme, se vyskytovaly zbytky mateøského práva velmi èasto. Podle Herodota chodily ženy na trh, zatímco muži doma tkali; živit staré rodièe bylo povinností dcer, nikoliv synù. Podle Diodora (Diodoros, také Diodor, l. stol. pø. Kr., øecký historik) vládla v domì žena a ženich své budoucí manželce v manželské smlouvì sliboval ve všem poslušnost. Také ve staré Èínì kdysi vládlo mateøské právo; o jeho zøetelných stopách si povíme pozdìji. Po pøechodných formách však všude na zaèátku civilizace zvítìzil patriarchální øád, jehož hlavními znaky byl vrchnostenský stát a rodina, která tvoøila uzavøenou domácnost. Bylo to období dobyvaèných válek, které posunulo vývoj ke stále silnìjším a vìtším státním svazkùm. Kmeny se spojovaly do státního celku, aby nepodlehly v boji se silnìjšími sousedy, vítìzové si podrobovali poražené a byli tím silnìjší, èím více kmenù mohli sdružit pod jednotné vojenské velení. Boj však zuøil i uvnitø nového státu. V takovém vrchnostenském tøídním státu byly hospodáøské, sociální a politické zájmy jednotlivých tøíd a kast v neustálém vzájemném rozporu, patricijové a plebejci, vykoøis ovatelé a vykoøis ovaní, král, šlechta a lid zápasili rozhoøèenì o moc a øád se mohl udržovat jen násilím. Nám však jde o jinou stránku tohoto vývoje, a proto si nyní všimnìme patriarchální rodiny. Patriarchální velkorodina. Rozkládající se rody se rozpadaly na vìtší celky, rodiny, které témìø u všech starých kulturních národù mìly formu patriarchální velkorodiny. Tato velkorodina byla zároveò nejdùležitìjším hospodáøským útvarem, protože vykonávala témìø všechny hospodáøské funkce a sama si vyrábìla pøevážnou èást svých potøeb. Muž byl v této rodinì svrchovaným pánem. Cizoložství ženy se pokládalo za porušení vlastnictví, cizoložství muže bylo beztrestné. Muž si ženu pøímo kupoval, kromì hlavní manželky mìl ještì jiné ženy a souložnice. V prvních patriarchálních dobách mnohoženství vùbec rozkvétalo. Protože stát u všech tìchto prvních kulturních, lépe øeèeno civilizovaných národù mìl váleèný a dobyvaèný charakter, protože v nìm vládla nadøazenost, poddanství, otroctví a vykoøis ování, byla mužská mentalita panovaèná a muži tuto vlastnost vnášeli i do manželství a rodiny. Svobodný muž vládnoucí tøídy byl pøedevším bojovník, státník a vlastník otrokù, a vládl tedy i v rodinì jako témìø neomezený vladaø a veleknìz, na nìmž ženy, dìti, otroci i stáda byli zcela závislí. Patriarchální velkorodina byla hospodáøsko-sociální instituce, v níž panovala brutální libovùle

6 jednoho èlovìka a takzvané patriarchální mravy nejenže nevytváøely pøíjemné mírumilovné a harmonické rodinné ovzduší, ale pro ženu, dìti a pracující lid znamenaly tìžké okovy a byly zdrojem vzájemné nenávisti. V èele èínské velkorodiny stál otec, jehož moc byla témìø neomezená. Spravoval celý rodinný majetek, žena, dìti a vnuci mu byli vydáni témìø na milost a nemilost. Otec si s dìtmi mohl dìlat, co chtìl; smìl je nejen trestat, ale i prodat, dát do zástavy a za urèitých okolností i zabít. Nejednou se stalo, že mladíci se sami prodali do otroctví, když nemohli jiným zpùsobem sehnat peníze na výdaje spojené s pohøbem otce nebo matky. Za velmi ctnostné se pokládali mladí lidé, kteøí si brali život, když nemohli pomstít potupu zpùsobenou jejich rodièùm. Èínské mravy i zákony od všech pøíslušníkù rodiny vyžadovaly úplnou oddanost otci a potlaèování jakéhokoliv samostatného a svébytného projevu. Dítì mìlo vstávat, když zakokrhal kohout, peèlivì se umýt a obléct, potom pøedstoupit pøed rodièe a zeptat se, jaké mají na tento den pøání. Syn nikdy nevstoupil do místnosti, pokud ho otec nevyzval, neodešel bez jeho dovolení a neozval se, dokud jej otec neoslovil. Dùsledkem tìchto mravù a poøádkù, které se hluboce vžily, byla absolutní poslušnost dìtí vùèi rodièùm, tak velká, že dospìlí synové bez reptání z otcovy ruky pøijímali tìlesný trest. Otec, jehož udeøil vlastní syn, mìl právo ho zabít. Syny i dcery zasnubovali podle otcovy vùle: náklonnost zde nemìla vliv, protože snoubenci se poprvé vidìli v den sòatku. Otec byl i pánem synova majetku a syn se nesmìl bez otcova dovolení ani v nejzralejším vìku proti jeho vùli vzdálit. Otcova moc nad synem trvala do té doby, dokud otec žil; pøestala jen tehdy, když se syn stal úøedníkem, nebo potom otce podle èínského názoru vystøídal císaø. Když takovému úøedníkovi zemøel otec nebo matka, musel na dlouhé mìsíce zanechat úøad. Otcova moc nad dcerou trvala tak dlouho, dokud ji neprovdal do moci manžela. Žena musela bezpodmíneènì poslouchat svého muže, nesmìla opustit dùm bez jeho dovolení. Když to udìlala, mohl ji muž prodat jinému za souložnici, pouze z ní nesmìl udìlat prostitutku. Mìl však právo ji trestat a špatnì s ní zacházet, pouze ji nesmìl tìžce zranit. Pokud žena vztáhla ruku na svého manžela, dostala sto úderù bambusovou holí; pokud uhodila svého otce nebo matku, dìdeèka nebo babièku, potrestali ji smrtí. Ve velké úctì byly manželky, které dobrovolnì nepøežily smrt svého manžela a pána. Když se chtìla nìkterá vdova obìtovat, oblékla si rudé šaty a obìsila se buï ve svém pøíbytku v pøítomnosti svých pøíbuzných nebo na veøejném místì pøed zraky celého zástupu. Pøedtím, než spáchala sebevraždu, jí pøítomní vzdali hold. Po otcovì smrti pøecházela otcovská moc na matku. Podobná byla i øímská velkorodina. I zde byl pater familias vlastníkem všeho rodinného majetku a neomezeným vladaøem nad svou ženou, dìtmi a vnuky, stejnì jako i nad sluhy a otroky, kteøí ho všichni museli bezvýhradnì poslouchat. Mìl právo je trestat, právo nad jejich životem a smrtí, právo prodat je nebo dát do zástavy, právo zasnoubit je, pøinutit vstoupit do manželství nebo se rozvést, mohl také volnì nakládat s majetkem, který samostatnì získali jeho dospìlí synové. Podle zákona tedy mohl všechny pøíslušníky velkorodiny trestat, zabíjet, dávat do zálohy èi zástavy, prodávat do otroctví. Když si dìti prodané do otroctví vysloužily svobodu, musely se znovu vrátit pod otcovu moc, a to tøikrát. Až potøetí se stali svobodnými, zatímco prodaní otroci dosáhli svobody, když si ji vysloužili, hned poprvé. Otec zasnuboval dìti podle své libovùle, na jejich názor se jich ani nezeptal, mohl je i odvolat z manželství, donutit k rozvodu, mohl svou dceru vzít jejímu manželovi proti její vùli a dokonce i tehdy, pokud spolu mìli dìti. Dìvèata

7 vdávali po dvanáctém nebo tøináctém roce, zasnubovali je èasto mnohem døíve. Aèkoliv zákon formálnì urèoval, že souhlas dcery je nutný, skuteènou volbu jí znemožòoval jednak útlý vìk, jednak otcova moc. Tato moc trvala nad dcerami i syny celý život. Nezáleželo na tom, jak starý byl syn, jak vysoký úøad zastával jako prétor, cenzor nebo konzul, jako dítì svého otce byl zcela v jeho rukou. Byl to otec, který jej mohl kdykoliv oloupit o všechny vymoženosti jeho vlastní práce, mohl ho prodat nebo zabít. Proto rodina otce nenávidìla a pokládala ho za obávaného násilníka, jehož smrt byla pro dospìlé dìti vysvobozením. V øímských dìjinách snad nenajdeme jediný pøíklad lásky dítìte k otci. V obèanských válkách èasto synové vlastní otce zrazovali, otroci jim byli dokonce oddanìjší, nebo smrtí svého pána se ještì nestali svobodnými. Pøed otcem rodiny bylo vše, co k rodinì patøilo, bezprávné. Žena a dítì neménì než býk a otrok, øíká Mommsen. A tento princip podporovalo ještì náboženství; ve všech starých civilizacích tvoøilo uctívání pøedkù znaènou èást náboženských obøadù. Mrtvé pøedky zbožnì uctívali jejich potomci domácí bohoslužbou. Nejvyšším knìzem této domácí bohoslužby byl pater familias, který se díky této funkci stal posvátnou osobou. Øímská velkorodina tedy byla otrockou institucí, kterou posvìcovaly mravy, zákony a náboženství. Slovo familia pùvodnì rozhodnì neznamenalo pøirozenou rodinu v dnešním slova smyslu, neznamenalo pøíbuzenský nebo rodový pomìr, ale pomìr vrchnostenský, spoèívající na moci a vlastnictví. Famel znamenalo pùvodnì tolik jako otrok, familia byla vlastnìním lidí, otrokù ukoøistìných ve válce, nebo najatými sluhy, byly do toho zahrnuty i vlastní dìti. A slovo pater neznamenalo ploditele, to byl genitor, mìlo témìø stejný význam jako rex, anax, basileus a znamenalo vladaø. Pater familias tedy zpoèátku znamenal pán svých famulù, svých otrokù. A když se Øímané stali pány svìta a nesmírného bohatství, které s nenasytnou chamtivostí naloupili, stalo se vše vlastnictvím pomìrnì nepoèetných patricijských a rytíøských rodin, tyto panské velkodomácnosti a privilegované tøídy si pøisvojily tisíce otrokù a latifundie, které jim patøily, se rozšíøily na celá knížectví, jejich paláce se zahradami se rozrostly na celá mìsta a jednotlivé velkostatky se staly státy ve státì. Množství otrokù patøících jednotlivým šlechtickým rodinám bylo tak velké, že z nìho tvoøili oddíly, hlídané zástupy dozorcù. V tomto množství otrokù byla zastoupena všechna povolání: zemìdìlští rolníci, pastýøi, tkalci, pradleny, krejèí, kováøi, komorníci, správci, úèetní atd., až po nevolné malíøe, chirurgy, lékaøe, pedagogy, knihovníky, rétory, filozofy apod. Takto se však rodina rozrostla jen u Øímanù a jen v nejvyšší vládnoucí tøídì; podobný charakter ale mìla ve všech starých civilizacích. Patriarchální dobu všude charakterizovalo úplné podøízení velkorodiny moci otce rodiny, tomu, co Øímané nazývali patria potestas. Postavení ženy v této vrcholící patriarchální dobì však nemohlo být samozøejmì svobodné, i když mezi jednotlivými národy existovaly znaèné rozdíly. U Egyp anù a Spar anù mìla žena pomìrnì svobodnìjší uplatnìní, což byly dozvuky starého mateøského práva. U Øímanù bylo sice právo úplnì na mužovì stranì, ale mravy zmíròovaly tvrdost práva a øímská matrona byla velmi váženou ženou, i když jen v mezích velmi úzkého okruhu své pùsobnosti. V nejvìtším poddanství žila žena ve starém Japonsku a v bráhmanské Indii. Všeobecnì však bylo postavení ženy v této dobì ubohé.

8 Muž se zmocnil všech dùležitých a èestných zamìstnání, samozøejmì pøedevším vojenského, knìžského, politických záležitostí, obchodu, moøeplavby, øemesla, zemìdìlství a dobytkáøství, takže se stal výhradním pánem všeho bohatství. Žena byla uvìznìná v domì, který ji tísnil mnohem více než kdysi stan nebo chatrè. Její zamìstnání bylo podøadné, jejím údìlem byly namáhavé domácí práce, jimiž každý pohrdal. Muž vidìl v manželství instituci, která mu pøedevším obstarává legitimní dìdice jeho vlastnictví. Žena se stala jen služkou muže, rodièkou a kojnou jeho dìdicù. Pokládali ji za velké dítì, které celý život musí mít poruèníka. Jako dìvèe byla pod vládou otce, jako žena pod vládou manžela, jako vdovì pøecházela nìkdy - jako napøíklad u Helénù, Øekù - pod vládu syna. V ruské velkorodinì se stávalo, že obávaný otec rodiny si naklonil mladé neteøe, které mu musely být povolné. Ani ve starém Øímì to nebylo vzácností. Postavení ženy se v této dobì rozhodnì velmi všeobecnì zhoršilo v porovnání s pøedchozími obdobími. U mnohých národù byly ženy pøed pøíchodem civilizace svobodnìjší a vážnìjší. V heroické øecké dobì byla úloha ženy mnohem dùstojnìjší než v dobách historických. V Indii se ženy pøed zavedením bráhmanského uèení tìšily všeobecné úctì, mìly rozlièné výsady, mìly právo na volný spoleèenský styk s muži. Ale v Manuovì Zákoníku (Manu, indický legendární praotec lidstva, jemuž se veršovaný Zákoník známý z opisù asi z 2. stol. Po Kr. Pøièítá) a v pozdìjších dobách se žena stala tvorem, jímž všichni pohrdali, pøíèinou všech nectností a sporù a bráhmani zavedli satí - upalování vdov zaživa na hranici. I ve staré Arábii (mínìny zde i dále státy a kmenová seskupení pøedevším na Arabském poloostr., šíøeji území obývaná Araby), jak ještì uvidíme, bylo postavení ženy pomìrnì svobodné, až po vzniku islámu se žena ocitla v nedùstojném postavení, v nìmž v Orientu zùstala až do souèasné doby. Pøi pøechodu z mateøského práva na právo otcovské se objevily také zde (podobnì jako v Øecku), noví bohové. Podle pøedchozí víry byla Al-Lát matkou bohù, ale za Mohamedových (Mohamed, u nás stále vžité psaní jména Muhammad, zakladatel islámu) èasù se už ženská božstva pokládala za dcery nejvyššího mužského boha, nebo lidé si vždy bohy pøizpùsobovali ke svému obrazu. V té dobì nicménì nastal v pomìru mezi mužem a ženou urèitý pokrok - nad holým pohlavním pudem se tvoøila nadstavba druhotných citù a pøedstav, kterými se primitivní city a milostné vztahy obohacovaly a zušlech ovaly. Tak jako zavedení otroctví v hospodáøském životì pøispìlo k rychlému rozmachu všeobecné materiální a takzvanì duchovní kultury, která nakonec potlaèuje každou formu otroctví, podobnì i zotroèení ženy v patriarchálním manželství pøispìlo k milostné kultuøe a vyvolalo city a pøedstavy, které na druhé stranì vedly k povznešení ženy, aby se nakonec vytøíbeny staly záruku toho, že i ženu uznají za svobodnou bytost a láska se stane soukromou vìcí dvou srdcí, ale její plody nejdùležitìjší vìcí spoleènosti. To však neznamená, že vývoj nemohl eventuálnì dospìt k podobným cílùm jinými cestami a nemìní to nic na faktu, že v patriarchální dobì bylo poddanství ženy temnou stránkou násilnického charakteru tìchto dob a mìlo zhoubný vliv na další vývoj ženského pohlaví. V rodinné epoše si mužové žen nevážili jako osobnosti, jako samostatné bytosti, žena byla jen prostøedkem mužova života. Byla jeho hospodyní, rodièkou jeho dìtí, jeho dìdicù. Byla na svìtì pro muže, vždy dokonce byla stvoøena z jeho žebra!

9 Muž byl jejím pánem, velitelem, zákonodárcem, na jeho stranì bylo všechno právo. Z otcova poruènictví pøecházela do poruènictví muže, pøièemž mu slibovala poslušnost, zamìòovala své jméno za jméno muže a byla nástrojem jeho vùle. Ženinu povahu formovali podle vùle mužù. Aby ji mohli snadnìji ovládat, ponechávali ji v nezkušenosti a nevìdomosti, musela být poèestná, poslušná, pokorná, plachá, musela mít všech pìt p takzvaného ženství, aby vyhovìla mužovu vkusu. Ale toto mužovo panování mìlo i svùj rub. Jako všechno, co zotroèují, zvrhla se i žena a zaèala nabývat druhotných povahových vlastností, které muži jeho pøevahu velmi otrávily. Protože mìl muž moc, žena se stávala lstivou, úskoènou a falešnou. Protože jí zakázali každou významnou èinnost, stala se malichernou, hádavou i uplakanou; protože musela zùstat nezkušená a nevìdomá, nemohla se stát muži rovnocennou partnerkou a mravní propast rozdìlovala ty, které spojovala trvalá monogamie. Protože manželé mìli nezøídka znaènì rozdílné názory, žili vedle sebe bez hlubšího vzájemného porozumìní, a jak to dosud velmi èasto vidíme v èetných domácnostech ovládaných duchem rodinné epochy, jejich vztah se podobal skryté válce. V ní žena byla podle teorie a zákona už pøedem podøazena, muž však se ve skuteènosti jen zøídka stával skuteèným vítìzem. A hospodáøsky nesamostatná žena zpravidla zùstávala vìèným bøemenem na mužových plecích, a se jeho vztah k ní jakkoliv mìnil. V indickém Manuovì Zákoníku èteme: Žena je pøíèinou všech nesvárù, žena je pøíèinou nevraživosti. Žena a slouží muži po celý život a zùstane mu vìrná až do jeho smrti; ba i tehdy, kdyby ji klamal, kdyby miloval jinou, kdyby nemìl ani jednu dobrou vlastnost, musí ho hodná žena uctívat, jako kdyby byl bohem, a ani zaživa ani po smrti nesmí vzbuzovat jeho nevùli. A bráhmanský klerikalismus dovršil toto dílo nenávisti k ženì skutkem, když zavedl upalování živých vdov na hranici jejich manželù. Ani klasický øecký a øímský starovìk v podstatì nemìl lepší názory na ženu. Aristoteles nazval ženu omylem pøírody a stavìl ji do èela oblud. Euripides pokládal muže za cennìjšího než tisíc žen. Thukydides vyjádøil velmi jasnì názor rodinné epochy na ženu: Nejlepší je ta, o níž se nedá hovoøit ani v dobrém ani ve zlém. Když Atéòan hovoøil o své rodinì, hovoøil vždy tekna kai gynaikes, dìti a ženy, dávaje vždy a zjevnì dìtem pøednost pøed ženou. Synùm se dávala pøednost pøed dcerami, protože ze syna se stávala samostatná osobnost, zatímco dcera pøecházela z poddanství rodinného do poddanství manželského. Jistý øecký básník charakterizoval monogamické patriarchální manželství aforismem, který dodnes neztratil mnoho ze své pravdivosti: V manželství existují jen dva š astné dny - den, kdy muž poprvé pøitiskne ženu ke svému srdci a den, kdy ji klade do hrobu. A øímské pøísloví øíkalo, že žena je dobrá vel in thalamo vel in tumulo - v posteli nebo v hrobì. Starovìk manželství pokládal jen za nutné zlo, za bøemeno, jehož úèelem byly legitimní dìti, které však neposkytovalo radost, protože žena-matka byla nevzdìlaným tvorem. Demosthenes ( pø. Kr., aténský øeèník a politik) ve své øeèi k aténskému lidu pronesl: Hetéry máme pro radost, souložnice pro denní pìstování tìla a manželky na plození právoplatných dìtí a jako spolehlivé strážkynì domova. Podobnì hovoøí Platon ( pø. Kr., øecký filozof, zakladatel platonského uèení) v Symposiu: Nikoliv dobrovolnì a z pøirozené povahy, ale z donucení zákonem se podrobujeme ženìní a plození dìtí.

10 Podobné názory mìly i jiné národy rodinné epochy. Pøi svatebních obøadech ve starém Rusku vzal otec nový karabáè, zlehka jím udeøil svou dceru, øekl, že to dìlá naposledy, a potom karabáè odevzdal ženichovi. Ve støedovìku visel karabáè i nad postelí vdané Anglièanky. V Chorvatsku dával ženich nevìstì facku na znamení své nadvlády. V Srbsku, v Èerné Hoøe, v boce Kotorské (dnes pøístav Kotor) líbaly ženy ruku každému muži, jehož uvidìly, i když byl mladší než ony; líbat ruku ženì se pokládalo pro muže za hanbu. Žena musela poèkat, až muž pøejde. Køes anství, jak pozdìji uvidíme, sice zrovnoprávnilo ženu s mužem, ale jen teoreticky, na onom svìtì, nikoliv však v praxi pozemského života. Církev se snažila hlavní zásady pohlavní rodinné morálky potvrdit na všechny èasy, ale celkový význam ženy nepovznesla, ba dokonce, když tuto dobu porovnáme napøíklad s dobou øímského císaøství, ještì více význam ženy znehodnotila. Zatímco se vìtšinou zdùrazòovaly mužské ctnosti, stateènost, velkodušnost, hrdost, køes anství zvelebovalo ženské ctnosti - lásku, pokoru, mírnost, odøíkání. Vážnost ženy sice do jisté míry vzrostla mariánským kultem a existence ženy i dìtí získaly trvalým jednomanželstvím, což na druhé stranì vyvážilo její doživotní otroèení silnìjším mužem, a èeho žena dosáhla mariánským kultem, to zároveò anulovalo uèení o duchovních krásách celibátu, o ohavnosti pohlavních vìcí a víra v èarodìjnice, kterou církev pøivedla k rozkvìtu pøekonávajícímu všechny povìry pøírodních národù. Vznik trvalé monogamie. Válkou a výboji vznikaly, jak jsme už øekli, národní, dokonce i národnostní státy, velké øíše, pøedevším samozøejmì tam, kde pøirozené podmínky podporovaly hustotu a vzrùst obyvatelstva. V rozptýleném oceánském ostrovním státì nebo v nepøístupných konèinách støední a jižní Afriky takové podmínky nebyly, zato se ve velmi hojné míøe vyskytovaly v úrodných èínských øíèních rovinách, v babylonské oblasti dvou velkých øek, v egyptské nilské krajinì, ve Støední Americe s èlenitým pobøežím a poèetnými ostrovy, v zemích Støedozemního moøe, spojujícího národy. V tìchto místech dosáhlo lidstvo nejdøíve kulturního stupnì civilizace a zde také mohl stát nejlépe vykonávat svou politickou úlohu nad obyvatelstvem jasnìji diferencovaným na vládnoucí a ovládané tøídy, na chudé a bohaté, na poèetná a rozmanitá povolání. Takový stát nemohl plnì pøevzít hospodáøskou funkci rodu, nebyl na to pøimìøenì organizován. Tuto funkci vykonávala rodina, která dìlala všechny práce, produkovala potraviny, zpracovávala suroviny, vychovávala dìti, dokonce vykonávala i vìtšinu bohoslužeb. Když získala moc a samostatnost, pøivlastnila si starou obecní pùdu, zmocnila se témìø všeho bohatství a tìžkou otázku dìlby majetku rozøešila jednoduchou dìdiènou rodinnou kontinuitou a otroctvím. Za této situace si vládnoucí tøídy zaèaly uvìdomovat, jakou cenu má uspoøádaný rodinný život pro blaho jejich státu, potøebujícího bohaté potomstvo. Rod pøestal být záštitou dìtí, které nyní byly zcela odkázané na rodinu, rodina se stala základem státu a zákon, mravy i náboženství se ji snažily upevnit a udìlat stálou. Mnohoženství a volné párové svazky se stávaly státu nepohodlnými, trvalá monogamie se pokládala za všeobecnì potøebnou. Nejvyšší žrec (veleknìz vykonávající obìti božstvùm) byl v øímském pojetí zároveò pøedstavitelem monogamie v nejpøísnìjší a nejèistší formì: musel být

11 ženatý, jeho sòatek byl nejslavnìjší a mohla ho rozlouèit jen smrt. Když mu zemøela žena, musel se vzdát úøadu. Manželství koupí jako všeobecné zaøízení na zaèátku rodinné epochy, s nímž se setkáváme u Babyloòanù i Židù, u Øekù i Øímanù, u Èíòanù, atd. se v dalším vývoji mìnilo na manželství s vìnem. Otcové, aby své dcery pojistili nebo oznaèili jako hlavní ženy, na rozdíl od obyèejných souložnic, se zøíkali jistého dílu kupní ceny a sami jim dávali urèitou výbavu, napøíklad velmi èasto nìkolik otrokyò, které zùstaly jejich vlastnictvím i tehdy, pokud došlo k rozvodu. Hlavní ženu vyžadovala uspoøádaná domácnost, aby se omezila hašteøivost ostatních a aby správa domácnosti mìla svou hlavu. Tak se ostatní ženy stávaly obyèejnými souložnicemi tím èastìji, èím vìtšího významu nabývala hlavní žena a èím neochotnìji dávali otcové své dcery už ženatým mužùm. Takto pak vznikala i nechu žen k mnohoženství. Muž, alespoò bohatý, se dal získat pro monogamii už tím, že mìl k dispozici nevyhnutelný rub nuceného manželství, hetérství, prostituci, pohlavní styk s otrokynìmi, èímž se jeho záliba ve zmìnì pohlavního pudu mohla lépe a rozmanitìji uspokojovat než v mnohoženství s urèitým množstvím stále stejných žen. A protože chtìl svùj majetek odkázat jen legitimním dìdicùm, snažil se ženu pøipoutat co nejvíce k manželskému lùžku: i to nejlépe splòovala nucená monogamie, zvýrazòovaná brzkými sòatky. Nakonec zde pùsobil i další dùvod vyplývající z výrobních vztahù, zavedením otroctví se totiž manželka zbavila velké èásti své práce. V prvním svazku tohoto díla jsme vidìli, že napøíklad v Africe byla dùležitou pøíèinou mnohoženství potøeba rozmnožovat poèet žen, které se starají o domácnost, potøeba, kterou nejvíce poci ovaly samy manželky. Vždy u tìchto vyspìlejších pøírodních národù obyèejné mletí mouky primitivními mlecími kameny pro tøi až ètyøi osoby vyžadovalo celý den usilovné práce. Nyní však pracovní sílu manželek nahradila pracovní síla otrokù; vìtší domácnost už nepotøebovala mnoho manželek, ale mnoho otrokù a otrokyò, a proto muž, který si manželku vybíral, se už nesnažil kupovat dobrou a nevyhnutelnou pracovní sílu, ale matku svých legitimních dìtí a správkyni domácnosti. Za tu však už nebyl ochoten dát kupní cenu - naopak spíše èekal vìno od ní. A tak monogamie, která se obèas vyskytovala už u pøírodních národù a byla u nich, jak jsme vidìli, monogamií z nouze, vynucenou jednak rozptýleným životem v nehostinných konèinách, jednak chudobou nebo nedostatkem žen, s postupem civilizace se jako trvalé jednomanželství stává jevem témìø všeobecným, manželskou formou, z níž mravy dìlají pravidlo a státní i náboženské pøedpisy nutnost. V této trvalé patriarchální monogamii zùstával muž, jak jsme si už øekli, absolutním pánem; despotický vojenský i váleèný duch pronikal i do rodinného života. Muž jako bojovník, kupec, øemeslník, lichváø a rolník byl vlastníkem všeho bohatství a jako výhradní zákonodárce využíval i zákon a právo proti bezbranné ženì, své hospodyni a rodièce svých legitimních potomkù. Hospodáøství, mravy, zákony, stát a náboženství pøispìly v tomto období k tomu, že muž se vysoko povznesl nad ženu, kterou už nechránil rozpadávající se rod, a rodina nabyla despotického charakteru, který odpovídal celé krvavé a násilnické dobì. Láska zaèala v této dobì u prvních civilizovaných národù získávat novou podobu. Pokud to kdysi byl jev nestrojený, živoèišný, pudový, jednak zdobený

12 pestrými lákadly jako ptaèí sameèek na jaøe zbarvením pro námluvy, jednak znesváøený rozliènými povìrami, zvolna se nyní stává složitìjším jevem: pohlaví láska nabyla už druhotné vlastnosti, obohacujíc se pocity, které døíve nepoznala. Zaèíná už vìdìt, co je to stud, cení si cudnosti, pomìr dítìte k rodièùm se pro ni stává závažnou vìcí a je pøipravená vyhnat ze svého pìstovaného kmene první výhonky romantického milostného citu. Samozøejmì, že se tato zmìna nestala najednou. Probíhala pomalu, rostla jednak ze zárodkù, které jsme mohli pozorovat už u pøírodních národù, jednak (když nemohla rychle zapustit koøeny do hloubky) tìžce a dlouho zápasila s pùvodním, v podstatì nepøemožitelným stavem. Vidìli jsme zde, jak vznikaly rùzné manželské formy jako sociální instituce a jak v manželství poklesl význam ženy jako rovnocenného partnera. Vznik dìlby práce a obchodu vyvolal výrobu hodnot, které vedly k bohatství; ženu kupovali jako jiné zboží, jímž se sama stala, za nìjž bylo tøeba dát nìjakou hodnotu a které tedy chtìl mít každý muž jen pro sebe. Obchod tøíbí smysl pro mé a tvé, pro soukromé vlastnictví. Tím se manželství stávalo i trvalejším, nebo vyhnání nebo odchod ženy znamenaly ztrátu kupní ceny. A protože soukromé vlastnictví pøecházelo nyní po smrti na dìti, dìti už nebyly jen kusy mužova majetku, ale i jeho dìdici, takže zde vznikal pøirozený požadavek, aby tìmito dìdici byly vlastní dìti, dìti skuteènì zplozené otcem-vlastníkem. Tak zaèala být žádoucí cudnost ženy a objevovala se pohlavní žárlivost. Pod vlivem manželství kupí nevznikl jen požadavek cudnosti u manželky, ale tento požadavek se pomalu pøenesl i na svobodná dìvèata. Kupec chtìl mít neporušené zboží a žena je nyní cenná. Když cenu nezaplatí, nezaplacenou lásku ženy pokládají za nìco ponižujícího pro ženu a její rodinu. Kupecký názor je, že darované zboží nemá asi velkou hodnotu. se zaèátky takového obchodního smýšlení se setkáváme už u nìkterých pøírodních národù. Narrinjerové (jedna z národností pùv. obyvatel Austrálie) pokládali souhlas rodièù a pøíbuzných ke svatbì za ještì nutnìjší než souhlas dìvèete a dívku, která se bez formalit zasnoubila s mužem, pokládali za lehkou ženu. Èest dìvèete u nich byla tìsnì spjatá s odškodnìním, které dostali její rodièe za to, že ji propustili. Když za ni nedali nic, byla to hanba, která na ní trvale lpìla. Také kolumbijští Indiáni pokládali za neèestné pro rodinu, aby dceru vdala bez požadovaní urèité ceny. Modokové (indiánský kmen na jihozáp. Pobøeží USA) se na dìti ženy, která svého muže nic nestála, dívali jako na nemanželské a pohrdali jimi. Je tedy zøejmé, že pùvod požadavku cudnosti si nemùžeme pøíliš idealizovat a že zde máme zde pìkný pøíklad toho, jak nestálá budova morálky vyrùstá z hospodáøských pomìrù. Obchod - bohatství - manželství koupí - cudnost, to je øetìz pøíèin pro køivolaký vývoj mravnosti velmi pouèný. Nìkde mìl na vznik cudnosti vliv i zvyk pøírodních národù zasnubovat dìti, aby pevnìji dvì rodiny byly spjaty pøíbuzenskými svazky. Dìvèata, která by mìla jinak úplnou svobodu, byla omezována jako vdané ženy, když je už v dìtství zasnoubili. Další pøíèinou vzniku pohlavní žárlivosti a cudnosti, také související s hospodáøstvím, byla diferenciace mužù podle povolání. Kde jsou muži rozdìlení podle povolání a žena je jen hospodyní, všechna výdìlková èinnost je v rukou mužù a ženy jsou na nich potom ekonomicky i hospodáøský zcela závislé. Jsou zároveò nuceny dávat svou lásku, svùj jediný majetek, jako náhradu za své zaopatøení; jsou zaopatøené jen za cenu lásky. Snadno pak v nich vzniká spoleèný, v mnoha smìrech

13 jednotný a jaksi hromadný pocit pudové nenávisti k té, která svou lásku dává zadarmo a zaopatøení za ni nežádá. Je to nìco podobného, jako když dìlníci pronásledují stávkokaze a obchodníci lacinìjšího konkurenta. Diferenciace mužù podle povolání však také byla, jak víme, hlavní pøíèinou, že pøíbuzenská organizace spoleènosti pøešla do organizace vrchnostenské a vznikl stát, v jehož zájmu byly uspoøádány manželské a rodinné pomìry. Stát svojí autoritou a trestním zákoníkem podporoval rodinu jako svùj základ, což také nezùstalo bez vlivu na vývoj cudnosti a pohlavní žárlivosti. Stejnì pùsobila pozdìji církev, jak ještì uvidíme. Mùžeme však hovoøit i o jistých pøíèinách psychologických. Vidìli jsme, že pøírodní èlovìk pohlavní žárlivost neznal, ale mìl sklony k žárlivosti vlastnické, kterou lze pozorovat i u vyšších zvíøat. Když se mu žena za zády scházela s jinými, hrozilo mu, že ztratí užiteènou služku, že mu svedenou ženu odvede jiný, že ho podvedou. Tato vlastnická žárlivost podporovala samozøejmì rozvoj pohlavní žárlivosti vznikající v pomìrech, kdy se už lidské myšlení zjemòovalo. V takových pomìrech se zaèaly rodit i pocity fyzického hnusu, odporu k poháru, z nìhož pil nìkdo jiný. Zároveò se ale citový život èlovìka rozšiøoval o radost z estetické záliby, o radost z krásy. Pøírodní èlovìk znal tuto radost v nepatrné míøe, rozeznával jen ženy, jejichž pohlavní vnady byly silnì vyvinuty, kochal se v pestrých barvách, ale nemìl smysl pro pùvab linií, pohybù, barev a tvarù. Jen co však zaèal mít smysl pro krásu v rozvinutìjším slova smyslu, vznikl pøedpoklad pro vznik osobní a romantické lásky se všemi jejími požadavky a vášnìmi. Kromì toho udìlal muž další psychický pokrok - ze stádového živoèicha se vyvinul v osobnost, zaèal si pomalu uvìdomovat svou individualitu; nebyl už jen všeobecnou pohlavní a plodící bytostí, která stejnì vítá jakoukoliv zdravou a nikoliv vyslovenì ošklivou spolubližní ženského pohlaví. Zaèal si podle své individuality mezi ženami vybírat, a v tomto stadiu vývoje se už setkala láska s manželstvím: individuální, osobní láska se nedala sladit s manželstvím, které bylo pøedevším hospodáøskou a rodinnou vìcí a nikoliv vìcí osobní volby a žádosti. Uvidíme, že v dobì patriarchální rodinné organizace se projevovaly zaèátky individuální lásky mimo manželství, jehož pøedmìtem nebyla vlastní nevìsta, vlastní žena, ale žena jiného nebo hetéra èi dokonce mladá bytost stejného pohlaví - chlapec. Právì naèrtnutý vývoj vysvìtluje i vznik a vzrùst pohlavního studu. V prvním svazku tohoto díla jsme vidìli, že stud mohl vzniknout jen ze zvyku krášlit si tìlo nebo zahalovat jeho jednotlivé èásti z rùzných praktických i povìrèivých dùvodù. Když se tedy zaèala cenit cudnost, byl i stud umìle rozvíjen, aby ji podporoval. Èlovìka od dìtství uèili stydìt se za urèité èásti svého tìla, pøedevším za ty, které souvisí s pohlavním životem, a nakonec pøišel i stát se svými tresty, aby pohlavní stydlivost uzákonil. Zcela nesmyslnì se potom stud zostøil, když se po pádu starovìkého svìta kultura pøestìhovala na sever, kde podnebí nutilo zahalovat èasto i celé tìlo. I vznikající a rostoucí smysl pro otcovství si mùžeme snadno vysvìtlit výše uvádìnými hospodáøskými a sociálními jevy. Už nìkteré pøírodní národy si cenili vlastních dìtí i vlastní ženy, nebo pomáhaly pøi lovu a sbírání potravy, rozmnožovaly vlastníkovu moc. Otec na nì byl hrdý, i když vlastnictví mìlo ještì stále vìtší váhu než otcovství. Avšak jen co muž zbohatl,

14 pomýšlel na to, aby zanechal svùj majetek dìtem ze svého tìla a ze své krve: plození legitimních dìtí bylo hlavní úlohou manželství v rodinné epoše. Kromì toho se vzrùstající kulturou stoupaly i nároky na výchovu dìtí, které se v primitivních pøírodních pomìrech vychovávaly zcela mimovolnì. Bylo pochopitelné, že toto bøemeno chtìl vzít muž na sebe jen tehdy, pokud ho sám zpùsobil, a že si zaèal dávat pozor, aby ho nenesl za nìkoho jiného, kdo ho snad dokonce podvedl. Ale tyto nové city spojené s láskou a pohlavním životem musely, jak jsme si øekli, tìžce zápasit s pùvodním stavem. Jen prvotní pøirozené vlastnosti lásky, fyzické pudy, tj. Volnosnubný pohlavní pud, mateøský pud, vlastnickou žárlivost a snad ještì obranný ženský pud má èlovìk vrozené, a jen ty jsou zároveò dìdièné z biologického hlediska. Jsou biologickým základem pohlavního života. Všechny ostatní vlastnosti lásky mají druhotný charakter, vznikly vývojem kultury, jsou to dobré nebo špatné kulturní vymoženosti, které tradice pøenáší nebo rozšiøuje: pohlavní stud, smysl pro cudnost, pohlavní žárlivost, smysl pro plození a osobní nebo romantická láska. Tyto dvì skupiny pohlavních vlastností, prvotní a druhotná, jsou èásteènì ve stálém rozporu. Druhotné, kulturní vlastnosti lásky podle všeobecného stupnì vývoje spoleènosti sice zušlech ují pøirozené pudy, ale èasto je i potlaèují. Dosavadní vývoj civilizovaného lidstva pøedstavuje mimo jiné i zápas mezi pøírodním èlovìkem a èlovìkem kulturním. A jak se v tomto vývoji jednoznaènì hlásí o slovo vzpomínka na pùvodní rovnost všech lidí, tak i lidská pøíroda v nìm za každé pøíznivé situace vždy znovu proráží silnou kulturní skoøápku a domáhá se svých práv. Proto v celé rodinné epoše lidstva nalezneme poèetné detaily, epizody a vztahy, které nám pøipomínají lásku z primitivních dob, naléhavì v nás vyvolávají obraz lásky v její pøirozené nahotì pod rùznými dobovými kostýmy. S neznalostí studu v tìsném sousedství pøísné cudnosti se setkáváme až hluboko do støedovìku i dále do minulosti. V øímských zahradách a na polích èasto stála socha boha Priapa se vztyèeným pohlavním údem jako symbol plodnosti a ochrana pøed zlodìji. Nevìsty musely pøi svatbì jezdit na pohlavním údu zvláštního božstva. Z bible víme, že Absolon veøejnì souložil se ženami svého otce Davida na støeše jeho domu, aby lidu ukázal, že se ujal domácnosti svého otce. Podle Homéra královské dcery koupaly a natíraly mastmi cizí hosty. Ještì ve starém Øecku se v prùvodech nosily velké falické obrazy jako symbol plodnosti. Lázeòský život v patnáctém století, o nìmž budeme pozdìji podrobnìji hovoøit, vynikal znaènou neznalostí studu a spoleèné koupele mužù se ženami, èasto dosti nevázané, pøestaly, až když se objevil syfilis. Nedostatkem stydlivosti jsou povìstné vodní chrlièe, hlavice sloupù a jiné ozdoby gotických dómù. Pro naivní støedovìký názor byly ještì charakteristiètìjší tvary a názvy drobného peèiva, žemlí, preclíkù apod., kterým po staletí dávali pekaøi rùzné neslušné podoby a také neslušná jména, která dennì zcela bìžnì vyslovovali všichni poèestní svìtští lidé i duchovní osoby, otcové rodin, matky i panny. Jen postupnì si lidé zvykali na cudnost, která se zprvu vztahovala všeobecnì jen na ženu a nikoliv na muže, ba ani na ženu ne za každých okolností. Ještì Luther ve svém traktátu o manželském životì prohlásil, že žena, jejíž muž je impotentní, od nìho mùže žádat, aby s jeho dovolením mohla žít v tajném manželství s jeho bratrem nebo nejbližším pøítelem. Muž mìl v rodinné epoše témìø stále k dispozici prostituci, kterou je tøeba pokládat za podstatný pøíznak této doby. I ve støedovìku se ženské domy pokládaly za nutné a samozøejmé zaøízení pro mìstský život, a mimomanželský pohlavní

15 život v nich nebyl považován za nemravný. Nejen svìtské úøady, ale obèas i biskupové a dokonce i sám papež v Øímì si brali dávky z nevìstincù. U jiných národù rodinné epochy to byly hetéry, které se tìšily zvláštní úctì a jichž si mnozí vážili více než manželek. V Etiopii mìly kurtizány vysoké postavení na královském dvoøe, svìøovali jim dokonce vládu nad nìkterým mìstem nebo nìkterou provincií. Zákonné manželky byly hrdé na to, že mìly poèetné kurtizány na svém dvoøe, a žily s nimi ve velmi dùvìrném vztahu 8. Indické bajadéry se tìšily mnohým výsadám, mìly èestný titul begum (urozené dámy), a když Buddha pøišel do Vésálí, ubytoval se u nejpøednìjší bajadéry, aèkoliv správa mìsta mu tuto èest chtìla odepøít. V Japonsku se posuzoval styk s nevìstkami jako doèasné manželství; zpravidla se konaly i pøíslušné formality. V Aténách vzdávaly nìkolika hetérám královské pocty a stavìli jim sochy na veøejných místech. V tomto ovzduší lásky vypovìzené z manželských ložnic pomalu vznikala romantická láska, která se zmocòovala národù zprvu náhle a bouølivì jako kouzlo, jež zachvátilo nejprve vyšší stavy, potom zaniklo, ale pozdìji se stalo normálním a všeobecným jevem milostného života. U Helénù vyvolala vyšší milostné city záliba v krásném lidském tìle. Protože však øecká paní žila v gynaikeionu (obydlí žen) jako vìzeò, nemìla styky s muži, nebyla vzdìlanìjší než služka a nemohla v muži vzbuzovat trvalejší milostné city, milostná žádost mužù se upínala spíše na hetéry, u nichž se nejednou spojovalo pomìrnì znaèné vzdìlání s krásou, svìtáckostí a zálibou v umìní, takže byly pro muže pøitažlivìjší. Nedopustíme se však omylu, když milostným pomìrùm s hetérami upøeme charakter pravé romantické lásky. I na nejlepších ležel stín prostituce, ani z nejlepších se nevytratilo antické pohrdání ženou. Pravé kouzlo romantické lásky Øeky zachvátilo jako epidemie v podobì takzvané dórské homosexuální lásky, která vznikla pøi gymnastických cvièeních v palestrách (cvièištì, závodištì, v Øímì také souèást lázní) a gymnasionech (pùv. tìlocvièna, gymnázium v našem smyslu je už pøenesený výraz). Rozšíøila se tak všeobecnì, že se stala samozøejmou a pokládala se za pøirozenou, uznávali ji a pìstovali nejlepší básníci, filozofové a státníci. Pøijala všechny povahové rysy normální heterosexuální romantické lásky: vášnivou oddanost, smyslné opojení, prudkou žárlivost, noèní vystávání u dveøí milované osoby, nìžné mazlení, horoucí touhu po nepøítomném apod. a stala se závažnou sociálnì-výchovnou institucí 9. S další vlnou romantické lásky se setkáme až po pádu starovìku u germánských a románských národù, které vrcholnou rodinnou epochu prožívaly ve støedovìku. Bylo to období milostných rytíøských služeb a na jeho zvláštní charakter už mìla vliv církev. Zpoèátku v písních trubadúrù, minstrelù i minesengrù, byla žena ideální bytostí, láska platonickou a plachým blouznìním. Svìtští i duchovní páni, císaø i papež, jednoduchý rytíø i básník se zaèali koøit paní Venuši jako své velitelce. Ale rytíø nesloužil své nevìstì, muž sužující se láskou neprokazoval rytíøské služby své manželce, nebo témìø vždy šlo o lásku ke vdané paní. Zde se láska a manželství už docela rozešly a celé toto blouznìní vyvolával dráždivý pùvab zakázaného ovoce. Pod tlakem církve se tato erotická vlna nemohla volnì vybouøit, nestala se hybnou silou zdravého úsilí o životní radost, ale kalila ji bezuzdnost a hrubost, až se nakonec zvrhla do nepøirozeného milostného šílenství, které mìlo svùj protipól v pokrytecké lenosti a klášterním smilství. V šestnáctém století tato erotická horeèka skonèila, bìhem reformace se církev a stát znovu chopily uzdy a znovu zavedly svùj poøádek.

16 Je pøíznaèné, že ve vyvinuté rodinné epoše se milostná vášeò i romantická láska objevovaly jako cizí, epizodický jev, nebo ve formì poblouznìné lásky, nepodobné lásce souèasnosti. Poèátky romantické lásky u Øímanù brzy zanikly v pøívalu dravé smyslnosti a hýøivosti, v Øecku skonèily homosexuální epidemií, v Indii a v evropském støedovìku znamenaly jen krátkou epizodu, rovnìž epidemickou, a ni v Èínì a Japonsku nedosáhly nikdy takové výše, která charakterizuje naši dobu. Pøíèinou bylo pøedevším to, že v rodinné éøe nebylo manželství osobní vìcí snoubencù, ale vìcí rodiny; o volbì manžela rozhodovali rodièe, zejména otec, který si všeobecnì vybíral nejbohatšího nápadníka pro svou dceru. Otec také vybíral nevìstu pro syna, nejednou se jí stávala žena, kterou syn do té doby vùbec neznal. V Øecku se vdovy vdávaly zpravidla podle testamentárního naøízení zesnulého manžela, pøièemž se vùbec nebral ohled na jejich vlastní pøání. Také v Èínì vidìl ženich svou nevìstu, kterou mu otec koupil, vìtšinou až v den zasnoubení. Ruský historik Karamzin popisuje svatbu takto: Už stojí u oltáøe vedle mladíka (jehož jí vybrala její matka za manžela, i když ho dcera ani nevidìla), už skonèil posvátný obøad, ale stále ještì nespatøila svého muže, toho, který se nyní stane vládcem její vùle - ó, sláva tobì, matko a tobì, ctnostná dcero, která jsi vychovávaná ve starých slovanských mravech! Jak ironicky zní tato øeè našemu dnešnímu sluchu! Ani u starých Germánù nebylo manželství spojením dvou milencù, ale institucí povinností a práv nejen manželù, ale i jejich pøíbuzných. Svatba jako taková byla poutem, které spojovalo dvì navzájem do sebe vklínìná tìlesa. Šlo pøedevším o hospodáøskou záležitost, pozemský majetek se zasnuboval s pozemským majetkem, jako se u panovnických rodin koruna zasnubuje s korunou a u sedlákù pole s polem. Ale romantická láska se normálnì vyvíjí jen tam, kde si pohlaví mohou vybírat podle své chuti, nebo jejím obdobím je doba pøed svatbou. Po svatbì se prý láska mìní na jiné city, podle teorie na city nebouølivé, ale trvalé, nazývané manželskou láskou, nicménì ve skuteènosti velmi èasto zaniká úplnì. Individuální láska se proto mohla zcela rozvinout jen v moderní dobì, kdy rodina podlehla natolik rozkladu, že milostná volba se stala osobní záležitostí a rodinné zájmy pøestaly být pro milostný život smìrodatné. Øekli jsme si, že prvotní pøirozené a vrozené vlastnosti lásky jsou èásteènì ve stálém rozporu s druhotnými vlastnostmi lásky, získanými v kulturním vývoji, že lidská pøíroda stále zápasí s umìlou kulturní skoøápkou, kterou vždy znovu a znovu proráží. To zpùsobuje náhlé zvraty v pohlavních vztazích. S takovým prudkým podlehnutím pøírodì se setkáváme v renesanci, v galantní dobì, za direktoria, v Prusku za Friedricha Wilhelma II. apod. O slovo se zde hlásí primitivní láska a mnoho podrobností pøipomíná primitivní pohlavní vztahy. Pøi slavnostech, tancích, v lázních, na pøástkách, v nevìstincích, u mysterií apod. Proráží kulturním nánosem pùvodní živoèišný pud, vládne nìjaký èas u sedlákù, rytíøù, mìš anù i mnichù. Samozøejmì, že k výstøednostem vede tam, kde hospodáøský blahobyt umožòuje vìtší volnost - ve vládnoucích tøídách. Na dvoøe papeže Alexandra VI. se konal hromadný pohlavní akt krásných kurtizán a urostlých sluhù, který byl veøejným divadlem pro celou dvorní spoleènost. Dokonce zde nechybí ani neznalost pohlavní žárlivosti. Je témìø neuvìøitelné, že by tak prudká vášeò mohla vyrùstat jen z kulturních konvencí a jen v urèitém kulturním prostøedí. A pøece je to pravda. Byly doby, kdy z kulturního prostøedí tato vášeò témìø zmizela. Za starého režimu ve Francii byla podle šlechtického mravního zákoníku paní

17 jednoho zároveò i paní druhých a nikdo se necítil být uražen, když jeho žena mìla dùvìrný milostný pomìr s jiným. I ženy umìly svým pohlavním žádostem povolit všechny konvenèní uzdy. Ruská carevna Kateøina II. mìla komornou, která se nazývala éprouveuse (zkoušeèka): carevna jí dávala vyzkoušet oblíbence, kteøí se mìli stát jejími milenci. Ale hlas pøírody, odporující všem zákonùm, trestùm a náboženským pøíkazùm, se neuplatòuje jen takovými náhlými výbuchy: svùdnì a naléhavì se ozývá i pod povrchem spoleèenského života, v pohlavním mimomanželském životì, v prostituci, v pohlavních nenormálních stycích apod. Pohlavní morálka v každé dobì byla doposud morálkou, proti níž se nejvíce høešilo, i když lépe øeèeno - právì proto, že to byla vždy jen morálka urèité doby a tøídy, urèitého prostøedí, byla to vždy morálka pøechodná a více jak z poloviny nepøirozená. Nyní si podrobnìji všimnìme postavení ženy a snubních pomìrù u jednotlivých starovìkých národù.

18 II. ŽENA, MANŽELSTVÍ A LÁSKA U STARÝCH SEMITÙ Semitské národy se rozdìlují na východní a západní. Východní Semité, tedy Babyloòané (obyvatelé starovìké Babylonie, pronikli do Mezopotámie, tj. na území mezi Eufratem a Tigridem, ze Sýrie), byli smíšeným národem s nesemitskými Sumery (starovìký národ pùv. V Íránu, který osídlil Sumer v jižní Mezopotámii), západní Semité se dìlili na tøi velké skupiny: Araby, Aramejce (semitské kmeny pùv. mezi Palestinou a Eufratem, asimilovány Araby) a Kananejce (semitský kmen pùv. V Palestinì, asimilován Izraelity, tj. Židy). Ke Kananejcùm patøili zejména Fénièané (Foinièané, obyvatelé starovìké Foinikie, dnes izraelské a libanonské území), Kananejci v užším slova smyslu a Hebrejci (starší pojmenování izraelských Židù, které je ponecháváno i dále). Jádro bylo zøejmì arabské - z nìho vyšli v pøedhistorické a ranì historické dobì ostatní skupiny. Východní Semité se už 3000 let pø. Kr. usadili v Babylonii a mísili se zde se Sumery (viz níže), kteøí v nejstarší dobì zøejmì bydleli v opevnìných mìstech, zatímco Semité koèovali se stany, až se nakonec zaèali spojovat (vytváøet conubium, tj. snubní právo, tedy i sòatky) s mìstským obyvatelstvem. Potom se Kananejci pøelili jako první západosemitská vlna po pøední Asii ve dvou sledech: nejprve Fénièané a kananejské palestinské kmeny, potom Hebrejci. Z hebrejských, aramejských, kananejských a roztroušených indoevropských kmenù, jakož i ze zbytkù chetitské øíše potom vznikli Izraelité, kteøí spojeni Jahvovým kultem pøijali kananejskou øeè. Druhou vlnou, která 2000 let pø. Kr. zaplavila Pøední Asii, byli zøejmì Aramejci jako druhá západosemitská skupina. Zdá se, že z nich pochází pøeslavný babylonský král Chammurabi ( pø. Kr.), jenž je tvùrcem slavného zákoníku, který prý získal od boha Slunce. Podle tohoto zákoníku byl zpracován mosaický zákon (tj. mojžíšovský, Mojžíšovi pøipisovaný), pøièemž se zároveò povìst o jeho pøímém božském pùvodu pøenesla na Jahva (Jahve, Jehova, pùv. bùh pouštì nìkterých hebrejských kmenù, pak jediný Bùh židovského náboženství). Pozdìji pøišli Aramejci do Mezopotámie, kde se usadili okolo Charánu (také Charrán, Harrán, severozáp. Mezopotámie; jejich èást asi v roce 1000 pø. Kr. Pøekroèila Eufrat a v Sýrii po zániku Chetitù (také Hethitù, indoevropské kmeny v Malé Asii a v Sýrii, postupnì asimilované) založila vlastní øíši s hlavním mìstem Damaškem. Sami tedy zùstali jen Arabové, rozdìlení na severní a jižní kmen. Jižní kmen se honosil velmi starou kulturou, založenou v dnešním Jemenu. V dobì po Mohamedovi vznikla tøetí západosemitská (arabská) vlna stìhování. Pùvodním domovem semitských kmenù byla zøejmì východní Arábie (viz výše, výraz je ponecháván, i když dnes nejde o geograf. termín). Vlastní semitskou kulturu je tedy tøeba hledat u Arabù, a proto zaèneme jimi. Snubní formy u Arabù nám skýtají pohled velmi pozoruhodný. Arabští obyvatelé poloostrova pojmenovaného podle nich se od nejstarších dob dìlili na koèovné chovatele dobytka, beduíny, a usedlé rolníky - hádesy (hádesové, hadesi), kteøí obchodovali i ve mìstech. Pokud odhlédneme od islámu, byla beduínská kultura pøed 3000 lety témìø stejná jako dnes. Mezi jižními a východními Araby je více hádesù než mezi Araby na severu. Na jihu vznikly dokonce státy: nejménì 700

19 let pø. Kr. zde vznikla Sábská øíše (Sába, stát arabského kmenového svazu Sábejcù) která vystøídala Minojskou øíši (Minojci, jihoarabský kmen, jejich øíše byla na území dnešního Jemenu), trvající alespoò 500 až 600 let. Jihoarabský vývoj zastavil asi v roce 500 Kr. severoarabský vliv, který dal podnìt ke vzniku bohaté poezie a nakonec vytvoøil i korán. Dodejme, že Mohamed se mùže právì tak málo pokládat za pùvodce islámu jako Ježíš v Nazaretu za autora køes anství, vždy už pøedtím - ve druhém století po Kr. jihoarabský rozkvìt potlaèili Øímané, kterým se podaøilo odejmout Arabùm zprostøedkující obchod do Indie cestou po vnitrozemí a provádìt jej po moøi. Když ponecháme nyní stranou vliv babylonského zákonodárství, mohly se u Arabù udržet starosemitské snubní pomìry v nejèistší formì. Všimnìme si nejprve pozùstatkù prastarého skupinového spojení. Podle klasického podání u Minojcù (viz výše) existovalo a opíralo se o hospodáøská družstva (raht - u cizojazyèných výrazù je v celém svazku pøevážnì dochováván autorùv pøepis, i když v jiných pramenech je nìkdy odlišný) a svazy spojené povinností krevní msty (hajg). Když si pøedstavíme nejjednodušší formu, že kmen má dva rody, byly ženy rodu A manželkami mužù rodu B a naopak. Pøitom všichni muži rodu A i B a všechny ženy rodu A i B byly pokrevnì pøíbuzné (am), zatímco sòatkem nastával pomìr hám. Tato snubní forma sama nevyhnutelnì vedla k mnohomužství, tj. ke spojení jedné ženy s nìkolika muži, hlavnì tehdy, když byl v nìkterém rodu nadbytek žen. Skuteènì i u Arabù nalezneme polyandrii v rùzných formách. Napøíklad se dozvídáme 10, že nìkolik mužù tvoøilo svazek a mìli jednu ženu; když porodila, museli všichni pøedstoupit, aby se mohl oznaèit otec. Strabon (64 pø. Kr.-19 po Kr., øecký historik a zemìpisec antického svìta) nazývá oblast, kde se projevovala taková forma snoubení, Arabia Felix (Š astná Arábie, dnešní Jemen, oznaèení trvalo do støedovìku). Tyto svazky se utváøely na základì spoleèných majetkových zájmù, právo na soulož mìl jen èlen svazku, kdo k nìmu nepatøil, byl chápán jako cizoložník. Muž, který k ženì vstoupil, zanechal pøed jejím vchodem svou hùl na znamení, že je obsazeno. Tato forma jasnì vyplývá ze starého skupinového snoubení, ale v pøisuzování dítìte je už tøeba vidìt krok k patriarchálnímu manželskému typu. Také se dozvídáme o podobném vìtším družstvu, kde po otci narozeného dítìte pátral zvláštní špeh. O polyandrických pomìrech svìdèí i slovo kanna, což pùvodnì znamená synovu nebo bratrovu ženu. Ale stejnì svou vlastní ženu nazývá básník Jahdar, a hebrejsky kalla znamená jak neteø, tak i manželku. Kanna byl proto název pro rodovou ženu v pomìru ke druhým ženám, nebo pouze v tomto pøípadì se s ní mohl stýkat otec, bratr i syn. Složitìjší milostný život, který pøesahuje pùvodní pravidlo, podle nìhož láska je jen pohlavní styk, a uvažuje už o jakémsi výbìru, vzniká u zámožných tøíd jako kulturní dùsledek vyspìlejších hospodáøských forem. Je samozøejmé, že neznáme pøesný vývoj snubních forem v arabském svìtì ani jejich kontinuitu, mùžeme si ho jen domýšlet podle všeobecných závìrù, které jsme už získali a jimiž jsme se podrobnì zabývali v prvním svazku tohoto díla. Volné manželské formy, které se daly dobøe pozorovat právì u pøedislámských Arabù, pøedpokládají dlouhý vývoj od pùvodního skupinového snoubení a mateøskoprávního zøízení. I polyandrie, o níž jsme zde právì hovoøili, je už jen zbytkem pùvodní volnosnubnosti. Právì u Arabù je nikáh (manželství) nesmírnì širokým pojmem a hranice mezi snubním milostným pomìrem a manželstvím je velmi mlhavá, což se nám pøestane zdát

20 podivné, když zjistíme, jak dlouho se u nich udržely prastaré formy vedle forem novìjších a jak tradiènì u nich byly zakoøenìny mateøskoprávní pøedstavy a smysl pro pohlavní svobodu ženy. Prostituce proto byla u Arabù vzácná. Indka, manželka Abú Súfjána, Mohamedovi odpovìdìla, když ji upozoròoval na pøedpisy proti prostituci: Svobodná žena se nekurví. Èímž øekla hlubokou pravdu, nebo zjednodušenì chtìla vyjádøit, že svobodná žena smí mít pohlavní styky podle vlastní libovùle. Volný pohlavní život ženy byl u starých Arabù v jejich mateøskoprávní tradici do té doby pøirozenou vìcí, dokud u nich nevznikla pøedstava o potøebì manželské vìrnosti. Ta se vytváøí tehdy, když zavládne systém, v nìmž se takové vìci, jako je manželská vìrnost, kupují. Volný pohlavní život ženy (ziná), jak jej známe u Arabù, nebyl polyandrií v užším slova smyslu, ale zbytkem volnosnubného života ženy z matriarchálních dob. Její dìti nebyly nemanželské, za svobodné mateøství ji ani netrestali, ani jí ho nevyèítali. S pøibývajícím smyslem pro hlubší milostný život a zøejmì i z hospodáøských dùvodù se pozdìji z tohoto volného pohlavního styku vyvinuly dvì snubní formy: sadíqa a mut a. Také Mohamed ještì tato svobodná manželství dovoloval. Když se muž a žena shodnou, nech jejich soužití trvá tøi noci. Pokud by v nìm rádi pokraèovali, povoluje se jim to; pokud však dají pøednost jinému, mohou svùj pomìr pøerušit. Mut a se opírala jen o dohodu muže a ženy, èasto trvala velmi krátce, nìkdy však déle, jinak byla neomezena. Žena za svùj souhlas obdržela dar, po urèitou dobu muže nesmìla propustit, jinak však na to mìla právo. Hásim, Mohamedùv pøedek, prý na svých cestách vstupoval do nìkolika manželství. Když se louèil, nechal ženì zálohu, kterou mu pozdìji mìly pøinést dítì, náhodnì narozené z jeho stykù. To byla právì snubní forma mut a, jež se zcela lišila od prostituce. Vyšší formou bylo manželství sadíqa, které se zpravidla opíralo o milostný pomìr. Milenec se nazýval chalíl, chadín, chidan (pøítel) a milenka chalílachulla nebo sadíqa. Tato jména se však používala i u jednoduchých milostných pomìrù, hlavnì s vdanými ženami, které na nì do jisté míry mìly právo, pokud se jejich manžel zdržoval mimo tábor. Jméno sadíqa vzniklo ze sadíq, což je dar, který žena dostává, pøièemž zùstává zcela nezávislou a rodí dìti svému kmenu. Zde je tedy mateøskoprávní pùvod instituce zcela zøejmý. Nejèastìji se tento pomìr vyskytoval u støedního stavu, potom u básníkù, mladíkù a lupièù (které Arabové neposuzovali tak pøísnì jako u nás). Sadíqa bydlela doma a zde pøijímala svého milence. Mateøskoprávní pomìry se u Arabù zachovaly ve velmi èisté formì a kdysi byly jistì mnohem rozšíøenìjší než v dobì krátce pøed Mohamedem. Slovo znamenající matku zde zároveò oznaèuje lid i kmen, slovo znamenající bøicho, které se zde vztahuje i na spodní èást tìla, znamená pohlaví i kmen, slovo znamenající òadra znamená také pøíbuzenstvo, nebo pøíbuzenstvo podle mléka bylo též pøíbuzenstvem podle dìlohy. Matèina sestra byla dítìti bližší než otec a nevìstin bratr hrál pøi sòatku velmi dùležitou roli. Arabská žena nezmìní svùj kmen, když se vdá. Pokládali ji také za schopnou vlády. Mateøskoprávní manželskou formou byla beena. Žena mìla úplnou svobodu, ale od muže èasto žádala, aby nemìl jiné ženy, a mìla právo se dát rozvést. Tak se také dozvídáme, že jistá žena složila svùj stan a od muže odešla, nebo pøestoupil na islám. Salmá z Medíny (v Saúdské Arábii) porodila Hásimovi z Mekky (také v Saúdské Arábii) syna, který zùstal v matèinì kmenu. Sòatek byl velmi jednoduchý, ženich øekl chitb (uchazeè) a žena, pokud souhlasila, odpovìdìla nikh (vdávám se)

Èást tøetí ŽENA STØEDOVÌKÁ A RENESANÈNÍ

Èást tøetí ŽENA STØEDOVÌKÁ A RENESANÈNÍ Èást tøetí ŽENA STØEDOVÌKÁ A RENESANÈNÍ I. ŽENA A NÁBOŽENSTVÍ V pøedešlém svazku tohoto díla jsme vidìli, že všechna velká náboženství vzniklá v patriarchálních pomìrech byla pouhým odleskem otcovskoprávního

Více

Stanislav K. Neumann DÌJINY ŽENY. Populárnì sociologické, etnologické a kulturnì historické kapitoly. Autorka doplòku Dr.

Stanislav K. Neumann DÌJINY ŽENY. Populárnì sociologické, etnologické a kulturnì historické kapitoly. Autorka doplòku Dr. Stanislav K. Neumann DÌJINY ŽENY Populárnì sociologické, etnologické a kulturnì historické kapitoly Autorka doplòku Dr. Evženie Klouèková Èást první ŽENA PØÍRODNÍ ÚVOD O ŽENÌ VŠEOBECNÌ Ve svìtle antropologicko-etnologického,

Více

Èást ètvrtá ŽENA NOVODOBÁ A MODERNÍ

Èást ètvrtá ŽENA NOVODOBÁ A MODERNÍ Èást ètvrtá ŽENA NOVODOBÁ A MODERNÍ I. ŽENA A ABSOLUTISMUS Když se s vývojem zámoøského obchodu, tedy hlavnì po objevení Ameriky, zaèal kupec snažit o vykoøis ování celého svìta, musel si zajistit záruku,

Více

Èást pátá OD TØICÁTÝCH LET K DNEŠKU

Èást pátá OD TØICÁTÝCH LET K DNEŠKU Èást pátá OD TØICÁTÝCH LET K DNEŠKU Jsme v dobì postkomunistické, o které autor knihy Dìjiny ženy pravdìpodobnì ani nevìøil, že pøijde. Komunisté v dìjinách ženy zpùsobili zásadní obrat v žádných jiných

Více

Bachofen J. J., Das Mutterrecht. Stuttgart 1861. Morgan L. System of consanguinity and affinity in the human family. Washington 1871.

Bachofen J. J., Das Mutterrecht. Stuttgart 1861. Morgan L. System of consanguinity and affinity in the human family. Washington 1871. Poznámky ŽENA PØÍRODNÍ 1 Müller-Lyer A., Die Famílie. Albert Langen, München 1924. 2 Bachofen J. J., Das Mutterrecht. Stuttgart 1861. Morgan L. System of consanguinity and affinity in the human family.

Více

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické.

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Vážení ètenáøi, máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Téma souèasný judaismus se nám pøi pøípravì tak rozrostlo, že jsme postupnì odkládali všechny èlánky s

Více

Dìti modrého boha. Tradice a souèasnost hnutí Haré Kršna. Miloš Mrázek DINGIR

Dìti modrého boha. Tradice a souèasnost hnutí Haré Kršna. Miloš Mrázek DINGIR Dìti modrého boha Tradice a souèasnost hnutí Haré Kršna Miloš Mrázek DINGIR Podìkování Dìkuji všem, kteøí mi pomohli vytvoøit tento text. Zvláštì Martinu Fárkovi, Tomáši Kobesovi a Antonínu Valerovi za

Více

ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení

ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení JAKO OÈISTA DUŠE ZPOVÌÏ OBSAH 1 Úvodem ke svátosti smíøení 2 Ukázky z bible 3 Proè je tøeba chodit ke zpovìdi ke knìzi? Nemùžu si to s Pánem vyøešit o samotì? 4 Pocity nespokojenosti, stísnìnosti, smutku

Více

OBSAH KAM ZAØADIT JÓGU

OBSAH KAM ZAØADIT JÓGU KAM ZAØADIT JÓGU Zdenìk Vojtíšek Každý z nás slyšel o skupinì Falun-kung, od roku 1999 pronásledované èínskými úøady. Ale co je vlastnì Falun-kung? Pro milióny lidí je to kondièní cvièení, jakých jsou

Více

THE GREAT CONTROVERSY CHS. 29,3,25 CZECH

THE GREAT CONTROVERSY CHS. 29,3,25 CZECH THE GREAT CONTROVERSY CHS. 29,3,25 CZECH Pùvod zla 29. Pùvod zla Mnohé lidi znepokojuje otázka, jak vzniklo a proè existuje zlo. Vidí, jak zlo pùsobí, jaké pøináší strašné následky - utrpení a zkázu -

Více

PROÈ DINGIR POZVÁNÍ A KONTAKTY

PROÈ DINGIR POZVÁNÍ A KONTAKTY PROÈ DINGIR Nìkteré starovìké jazyky mìly zajímavý zvyk, který spoèíval v tom, že do psaného textu vkládaly tzv. ideogramy. Byly to znaèky, které pøedjímaly vlastnosti následného slova. A tak se napø.

Více

OBSAH POLARITA, NEBO PALETA NÁBOŽENSKÝCH POSTOJÙ? (Ivan O. Štampach)

OBSAH POLARITA, NEBO PALETA NÁBOŽENSKÝCH POSTOJÙ? (Ivan O. Štampach) POLARITA, NEBO PALETA NÁBOŽENSKÝCH POSTOJÙ? Ivan O. Štampach Podle realistického pohledu na náboženskou scénu souèasného svìta nejsou dnes už hlavním problémem rozdíly mezi vyznáními èi mezi náboženstvími,

Více

PØEDNÁŠKY, STUDIE A TEXTY Spoleènosti pro studium sekt a nových náboženských smìrù HNUTÍ GRÁLU. Nauka, historie, spoleèenství

PØEDNÁŠKY, STUDIE A TEXTY Spoleènosti pro studium sekt a nových náboženských smìrù HNUTÍ GRÁLU. Nauka, historie, spoleèenství PØEDNÁŠKY, STUDIE A TEXTY Spoleènosti pro studium sekt a nových náboženských smìrù HNUTÍ GRÁLU Nauka, historie, spoleèenství Zdenìk Trtík, Zdenìk Vojtíšek DINGIR HNUTÍ GRÁLU Nauka, historie, spoleèenství

Více

OBSAH POHANÉ MEZI NÁMI DNES. I když si snad již nespojujeme výraz pohan s pohanìním a respektujeme

OBSAH POHANÉ MEZI NÁMI DNES. I když si snad již nespojujeme výraz pohan s pohanìním a respektujeme POHANÉ MEZI NÁMI DNES Ivan O. Štampach I když si snad již nespojujeme výraz pohan s pohanìním a respektujeme rùznost náboženství, pøece jen bìžnì pokládáme pohanství za vzdálenou a zapomenutou podobu náboženství.

Více

www.faslavicin.cz Roèník 19 Èíslo 6 28. 9. 2014

www.faslavicin.cz Roèník 19 Èíslo 6 28. 9. 2014 Roèník 19 Èíslo 6 28. 9. 2014 Já, pražský nevìøící Žid, stal jsem se vìøícím a zmìnil jsem svùj svìtový názor. Svatý Václav, plod ducha doby a výraz nadìje 10. století v Èechách, je také mùj svatý Václav

Více

MÍSTO MASA RYBY, ALE...

MÍSTO MASA RYBY, ALE... MÍSTO MASA RYBY, ALE... S velkou suverénností se píše, jak jsou ryby zdravé. Ve skuteènosti je to trochu složitìjší. Ryby jsou skuteènì zdravìjší než maso suchozemských živoèichù. V tuku ryb je totiž saturovaných

Více

Autobusy. Rozšíøení autobusové dopravy o spoje uvedené v únorovém vydání Napajedelských novin platí od 15. bøezna 2002.

Autobusy. Rozšíøení autobusové dopravy o spoje uvedené v únorovém vydání Napajedelských novin platí od 15. bøezna 2002. NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VII. BŘEZEN 2002 CENA 5 KČ Velikonoční vajíčko Tìlocvièná jednota Sokol poøádá v sobotu 23. bøezna pro dìti z našeho mìsta tradièní zábavné sportovní odpoledne

Více

Doc. Dr. Rudolf SMAHEL DOMOV PROŽÍT DOMOV VYTVÁŘET

Doc. Dr. Rudolf SMAHEL DOMOV PROŽÍT DOMOV VYTVÁŘET Doc. Dr. Rudolf SMAHEL DOMOV PROŽÍT DOMOV VYTVÁŘET 2 3 ÚVOD Již název této knihy ukazuje, že jde o dílo urèené pøedevším rodièùm a vychovatelùm. Velmi konkrétním zpùsobem objasòuje pedagogické a psychologické

Více

PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK ARCHIVU V PRAZE

PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK ARCHIVU V PRAZE PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK 5 STÁTNÍHO ÚSTØEDNÍHO ARCHIVU V PRAZE Státní ústøední archiv v Praze 1997 OPAVSKO A OPAVŠTÍ PØEMYSLOVCI ZA VLÁDY POSLEDNÍCH LUCEMBURKÙ Jana Konvièná Úvod Pøedkládaná studie má

Více

v komunistických zemích nebo spojení pravoslaví a nacionalismu èi omezování náboženské svobody v pravoslavných zemích

v komunistických zemích nebo spojení pravoslaví a nacionalismu èi omezování náboženské svobody v pravoslavných zemích PRAVOSLAVÍ V DINGIRU Miloš Mrázek Ve stovkách miliónù se poèítají lidé, kteøí se hlásí k pravoslavnému náboženství. Jeho kultura dala vzniknout samostatnému civilizaènímu celku. V naší zemi se podle výsledkù

Více

PROÈ DINGIR POZVÁNÍ A KONTAKTY

PROÈ DINGIR POZVÁNÍ A KONTAKTY PROÈ DINGIR Nìkteré starovìké jazyky mìly zajímavý zvyk, který spoèíval v tom, že do psaného textu vkládaly tzv. ideogramy. Byly to znaèky, které pøedjímaly vlastnosti následného slova. A tak se napø.

Více

ROZJÍMÁNÍ U POÈÍTAÈE SPIRITUALITA. MUDr. Dagmar Pohunková

ROZJÍMÁNÍ U POÈÍTAÈE SPIRITUALITA. MUDr. Dagmar Pohunková VÍCE NEŽ JARO Bývalá hollywoodská hvìzda, kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger ztratil sympatie, když nechal popravit trojnásobného vraha. Nedávno totiž podepsaly více než ètyøi miliony lidí výzvu

Více

BØEZEN 1998 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Mìsíc vran, bøezen, mìsíc jara zase si nedal zabránit v pøíchodu! Zdalipak ty pøeháòky, které

BØEZEN 1998 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Mìsíc vran, bøezen, mìsíc jara zase si nedal zabránit v pøíchodu! Zdalipak ty pøeháòky, které DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 69 BØEZEN 1998 Z OBSAHU: Vychovávat - ale jak? Cesty k Bohu a k víøe VII. Duchovní odborky Skautská duchovní obnova Akce: Cihla pro Moravu Skautský zákon - pøíbìhy Rozhovor

Více

HOMEOPATICKÁ AKADEMIE

HOMEOPATICKÁ AKADEMIE ALTERNATIVA PØEDNÁŠKY A KURSY 16. a 17. záøí 2000. Nick Hewes, RSHom. Anglický homeopat praktikující v Hullu, o nìmž Nick Churchill øekl, že je klasický, zkušený a zajímavý. Zvláštní dùraz na chronické

Více

JEŽÍŠ BYL VZAT DO ANGLIE

JEŽÍŠ BYL VZAT DO ANGLIE JEŽÍŠ BYL VZAT DO ANGLIE ULICE V LONDÝNÌ pohle d n a luxusní obcho dní dùm - HARR OD S JEŽÍŠ BYL VZAT DO ANGLIE Ètvrtého ledna 2014 jsme dostali zajímavé poselství skrze Marii Divine Mercy, kde stojí,

Více

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013 Roèník 17 Èíslo 7 1. 11. 2012 Pane, nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš, ale dopøej mi, abych dobrým životem, milující Tebe, sebe a druhé, byl v té chvíli pøipraven vstoupit do Tvé náruèe. ROK VÍRY Milí

Více

Život jsme dostali darem proto, abychom se i my mohli stát darem pro druhé. Program na každý den roku:

Život jsme dostali darem proto, abychom se i my mohli stát darem pro druhé. Program na každý den roku: Roèník 20 Èíslo 2 25. 12. 2014 Život jsme dostali darem proto, abychom se i my mohli stát darem pro druhé. Program na každý den roku: Ménì vzdychej, více zpívej. Ménì k zemi, více k nebi se dívej. Ménì

Více

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Roèník 20 Èíslo 3 22. 2. 2015 Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Bùh ve své dobrotì posílá od zaèátku svého putování s vyvoleným

Více

OBSAH ÈEŠTÍ MUSLIMOVÉ V DINGIRU. (Zdenìk Vojtíšek)

OBSAH ÈEŠTÍ MUSLIMOVÉ V DINGIRU. (Zdenìk Vojtíšek) ÈEŠTÍ MUSLIMOVÉ V DINGIRU Zdenìk Vojtíšek Není božstva kromì Boha a Muhammad je posel Boží, je kaligraficky zapsáno vpravo nahoøe na této stránce. Tato slova proneslo již nìkolik set tìch, jejichž rodným

Více

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací Obèanské sdružení Omega Liberec podporuje neziskový sektor a malé obce a pùsobí na tøech úrovních: a) místní: ve spolupráci s obcemi pøipravuje rozvojové strategie venkovských mikroregionù a projekty pro

Více