Přijatá usnesení z 5. Rady města Rousínova konaného dne 4. března 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijatá usnesení z 5. Rady města Rousínova konaného dne 4. března 2015"

Transkript

1 Přijatá usnesení z 5. Rady města Rousínova konaného dne 4. března 2015 Usnesení 05/01/15R: RM schvaluje smlouvu o právu provedení stavby komunitní kompostárny na části pozemku p.č o výměře cca m² k.ú. Čechyně. Vlastník pozemku Vyškovské nemovitosti s.r.o., stavebník Město Rousínov. Usnesení 05/02/15R: RM schvaluje nájemní smlouvu části pozemku p.č o výměře cca m² k.ú. Čechyně. Vlastník pozemku Vyškovské nemovitosti, s.r.o. s, nájemce Město Rousínov, cena nájmu 5000,- Kč/rok, doba nájmu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok. Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se O Usnesení 05/03/15R: RM doporučuje ZM schválení bezúplatného převodu pozemku p.č. 1673/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 833 m² k.ú. Rousínov u Vyškova, z vlastnictví SPUCR do vlastnictví města Rousínova. Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se O Usnesení 05/04/15 R: RM doporučuje ZM schválení výsledků inventarizace majetku za rok 2014 takto: 1/Hmotný a nehmotný majetek Hodnota hmotného a nehmotného majetku k : Hodnota hmotného a nehmotného majetku k : z toho: přírůstek za prosinec 2014 Oprávky za hmotný a nehmotný majetek celkem k Zůstatková účetní hodnota hmotného a nehm.majetku k /Dlouhodobý finanční majetek účet akcie Respono, VAK -hodnota k /Dlouhodobé pohledávky návratné finanční výpomoci - MAS Rost. 4/Krátkodobé pohledávky z toho: nájemné-odběratele-účet 311 z toho: pohledávky z hlavní činnost - účet 315-místní poplatky, KPPP z toho: zálohy - účet 388- nevyúčtované dotace Pohledávky bez dotací ( ) Oprávky k pohledávkám celkem k Zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek bez dotací Zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek celkem k /Krátkodobý finanční majetek bankovní účty ,80 Kč ,21 Kč ,41 Kč ,78 Kč ,43 Kč ,20 Kč ,00 Kč ,90 Kč ,08 Kč ,89 Kč ,93 Kč ,98 Kč ,57 Kč ,40 Kč ,33 Kč ,72 Kč Aktiva celkem: brutto Aktiva celkem: korekce Aktiva celkem: netto Inventarizační rozdíly dokladové inventarizace nebyly zjištěny ,03 Kč ,35 Kč ,68 Kč Usnesení 05/05/15 R: RM doporučuje ZM schválení vyřazení z majetku města Rousínova výsledky inventur k takto: Středisko DHM DDNM DHM DHM DDHM OPE v ks Celkem středisko 00-stavby , , ,00 09-Městské služby , ,00

2 10-PS Rousínov , ,00 11-PS 3 488, ,84 Rousínovec 16-PSVítovice CVČ 1 495, ,00 25-Měst.knih , ,00 29-Záložna , ,56 34-DCHB 2 184, ,00 36-Veřejné , ,00 prostranství 56-MěÚ , ,04 74-Hala ZŠ 289,20 289,20 77-ZŠ Kr.V ZUŠ , ,00 51-Rest.Pod , ,00 Radnicí celkem 67330, , , , , ,64 0 Celkový návrh na vyřazení z majetkové a účetní evidence je ve výši ,64Kč. Návrh na vyřazení z OPERATIVNÍ evidence je ve výši ,00 Kč tj. 21 ks Návrh na vyřazení z majetku města Rousínova 042 Nedokončení stavby a budovy Náze Zdůvodnění Odstavné plochy Sušilovo náměstí ,00 Kč stav., úprava silnice II/ ,00 Kč skládka zeminy Kroužek ,00 Kč terénní úpravy v lokalitě Kroužek garáže, odst. plochy nad školou ,50 Kč ,00 Kč kompostárna ,00 Kč biotop Královopolské Vážany ,00 Kč zahradní pobytová místnost MŠ ,00 Kč PD zpracovaná je starší roku 2004, nově zpracované dokumentace v roce 2013 nově zpracovala PD SÚS jako vlastní investici, PD je starší roku 2005 PD řešila uložení zeminy v rámci stavby Rekonstrukce kanalizce v Rousínově, příprava území hodně nákladná (dnes už neplatné majetkoprávní ošetření) PD řešila vytvoření poldru v Sedlmajerově sádku, odvodnění a přípravu plochy pro výstavbu pod hřištěm V Kroužku (dnes už neplatné majetkoprávní ošetření, protierozní a protipovodňová opatření částečně řešena KPÚ Kroužek) zastupitelstvem zamítnuta realizace - velmi nákladné a ekonomicky nerealizovatelné zastupitelstvem neakceptovaná investice, jde se cestou komunitních zařízení práce ukončeny pro nemožné dokončení relevantního majetkoprávního ošetření vztahu LČR x Město (projekt na revitalizaci okolí bývalé požární nádrže v Královopolských Vážanech) překonáno přístavbou MŠ a provedením realizace Zahrada MŠ v přírodním stylu nový pavilon ZŠ ,00 Kč nerealizovatelné - nákup nové budovy Tyršova celkem ,50 Kč

3 Usnesení 05/06/15R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru odprodeje části pozemku p.č. 9/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Královopolské Vážany o výměře cca 10 m 2 z vlastnictví města. Usnesení 05/07/15R: RM schvaluje pojištění hasičského vozidla Tatra T815 u České pojišťovny za ,-- Kč/rok, jedná se o pojištění na hodnotu ,- Kč s pojištěním havárie, živel a skla se spoluúčastí 10% minimálně ,-- Kč. Usnesení 05/08/15R: RM vyhlašuje záměr pronájmu části pozemku p.č. 231/1 a části pozemku p. č. 231/2, oba k. ú Rousínov u Vyškova, o celkové výměře cca 75 m 2 za účelem provozování letní zahrádky. Usnesení 05/09/15R: RM vyhlašuje ve smyslu 18, odst. 5 zákona 137/2006 sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) a směrnice č.01/2014 Měú Rousínov, která upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen směrnice ) výběrové řízení na stavební práce - Výtah ZŠ Rousínov, ul. Habrovanská. Usnesení 05/10/15R: RM jmenuje členy hodnotící komise na stavební práce - Výtah ZŠ Rousínov, ul. Habrovanská ve složení: Ing. Jiří Lukášek, starosta, Ing. František Brtník předseda kontrolního výboru, Ing. Pavel Frank předseda komise výstavby. Jako náhradníky jmenuje: Zdeňka Šedého místostarostu, Vladimíru Haškovou členku kontrolního výboru, Zdeňka Hrabala člena komise výstavby. Usnesení 05/11/15R: RM souhlasí s přidělením zakázky na služby zpracování dokumentů v rámci studie Restaurace Pod radnicí technicko - ekonomické posouzení provozních vazeb a rekonstrukce v souvislosti s objektem Stará pošta. 1. Zaměření stávajícího stavu objektu restaurace Pod radnicí (změření vnitřní dispozice, geodetické zaměření venkovního obrysu stavby, geodetické zaměření vnitřního půdorysu stavby, řezy a pohledy) v hodnotě ,- Kč bez DPH, 2. Architektonická studie Stará pošta Rousínov komplexní řešení včetně restaurace ve variantách: (A) návrh stávajícího objektu restaurace s návazností na památkově chráněný objekt Staré pošty, (B) návrh nového objektu restaurace s prostory pro společenské události s návazností na památkově chráněný objekt Staré pošty) v hodnotě ,- Kč bez DPH, tj. celkem ,- Kč vč. DPH Ing. arch. Petru Golešovi, Purkyňova 35A, Brno, projektantu realizační projektové dokumentace na rekonstrukci Staré pošty. Usnesení 05/12/15R: RM souhlasí s přidělením zakázky na služby zpracování dokumentů jako technické podpory pro přípravu projektu Výdejna obědů ZŠ Tyršova - přenos výkresu do prostředí ACAD, návrh dispozičního řešení zázemí, kuchyně a výdejny, vč. expedice jídlonosičů, termoportů, vypracování technické zprávy o charakteru provozu, zpracování výkazu výměr a rozpočtu gastro, konzultace na KHS, případné zakreslení změn dle požadavků KHS, či investora (1 varianta) v hodnotě bez DPH, tj ,- Kč vč. DPH Pavlu Doležalovi, Olomoucká 888/164, Brno Černovice. Usnesení 05/13/15R: RM doporučuje ZM schválení stanovení priorit realizace PSZ navržených sborem zástupců v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kroužek v následujícím pořadí: 1. polní cesta C4a (AB) od Leznarů k hranici s k.ú. Čechyně (ke střelnici), 2. polní cesta C2 (AB) od křížku za zahradami k větrolamu, 3. LBC 1 zalesnění

4 nad sádkem, 4. Polní cesta C4c (AB) od dvora k polní cestě ke střelnici, 5. LBK 2, včetně polní cesty C5 lokální biokoridor s nezpevněnou polní cestou od vodárny ke křížku (nad serpentinou ). Usnesení 05/14/15R: RM má k PD pro vydání ÚR a SP na stavbu Skladovací haly, Rousínov stavebníka společnosti EURO NÁŘADÍ s.r.o., Sušilovo náměstí 15/23, Rousínov u Vyškova IČ: předložené Ing. Bc. Hynkem Dvořáčkem, Pazderna362/24, Vyškov Dědice následující připomínky: SO 01 hala č.1 - bez připomínek, SO 02 hala č.2 bez připomínek, SO 03 hala č.3 -bez připomínek, SO 04 hala č.4 bez připomínek, SO 05 sjezd a zpevněné plochy - město Rousínov nesouhlasí s přístupem automobilovou dopravou k rozšířenému areálu po ulici Tománkova, SO 06 opěrné stěny - bez připomínek, SO 07 areálové sítě bez připomínek. Usnesení 05/15/15R: RM nemá k záměru novostavby RD na p.č.360 a 361 k.ú. Vítovice stavebníka J. K. dle PD předložené Ing. Rostislavem Bílkem, Čsl. armády 18, Rousínov žádné připomínky. Usnesení 05/16/15R: RM nemá k PD pro vydání územního souhlasu na stavbu Rousínov, připojení nové TS FEROBET stavebníka E.ON Distribuce a.s, F.A. Gestnera 2151/6, České Budějovice předložené společností ADITIS s.r.o., Rokytova 266/20, Brno žádné připomínky. Usnesení 05/17/15R: RM souhlasí s realizací záměru AC Vyškov, metropolitní síť Rousínov, 1. etapa stavebníka Radim Pytela - AC Vyškov, Hrnčířská 187/21, Vyškov a umístěním sítí do pozemků v majetku města Rousínova a žádá stavebníka k zahájení jednání ve věci uzavření smlouvy o právu provedení stavby na pozemcích v majetku města Rousínova. Usnesení 05/18/15R: RM souhlasí se záměrem realizace chodníku pro pěší mezi autobusovým terminálem v Rousínově a areálem podniku Dřevodílo Rousínov, výrobní závod, se sídlem Sušilovo náměstí 49/27, Rousínov na p.č.767, k.ú. Rousínov a vyzývá tímto investora k zahájení jednání ve věci uzavření smlouvy o právu provedení stavby. Usnesení 05/19/15R: RM souhlasí se změnou užívání stávajícího objektu RD na adrese Sušilovo náměstí 50/28 Rousínov na p.č.746, k.ú. Rousínov u Vyškova, investorů M. a J. M., na objekt administrativy sídlo společnosti STEL-INVEST, s.r.o. objekt nebude sloužit jako zákaznické centrum. Parkování pro zaměstnance je plánováno v jihovýchodní části stávající zahrady s přístupem z areálu společnosti Dřevodílo. Usnesení 05/20/15R: RM v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, a v souladu s usnesením RM č. 04/22/15R ze dne s t a n o v í text veřejného oznámení konkursního řízení na místo ředitele Základní umělecké školy Františka Sušila Rousínov takto:

5 Rada města Rousínova ve smyslu 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Františka Sušila Rousínov Požadavky: 1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedené zejména v 3 a 5 2) znalost školské problematiky a předpisů, 3) organizační a řídící schopnosti, 4) dobrý zdravotní stav. K přihlášce přiložte: 1) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 2) doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.), 3) strukturovaný profesní životopis, 4) písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 stran formátu A4, 5) výpis z Evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 6) čestné prohlášení podle 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971), 7) originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců), 8) písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele: Ředitel/ka příspěvkové organizace vykonávající činnost školy/školského zařízení bude na základě konkurzního řízení jmenován/a na období 6 let. Přihlášky s uvedenými doklady zašlete do na adresu: Městský úřad Rousínov, Odbor školství a kultury, Sušilovo náměstí 56, Rousínov Obálku označte slovy: Konkurs - neotvírat. Usnesení 05/21/15R: RM doporučuje ZM schválení výjimky z OZV města Rousínova č. 2/2004 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pro občanské sdružení 4ROUS, o.s. za účelem pořádání rockového festivalu dne v areálu škvárového hřiště u stadionu TJ Tatran v době nočního klidu do 02 h po půlnoci. Usnesení 05/22/15R: RM nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku spolku 4ROUS, o.s., Schváleno pro 4, proti 0, zdržel se 1 Usnesení 05/23/15R: RM bere na vědomí informaci o připravovaných kulturních pořadech s tím, že konkrétní finanční náklady a termíny jednotlivých pořadů budou předloženy RM. Usnesení 05/24/15 R: RM souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na provozování občerstvení na koupališti na období za těchto podmínek: - Nejvyšší nabídce s minimální cenou ,- Kč/rok, nájemce si dále hradí el. energii, vodné a stočné dle skutečné spotřeby.

6 Usnesení 05/25/15 R: RM schvaluje účast vedoucího Městských služeb na exkurzi na téma nakládání s odpady, údržba zeleně, úklid obcí spojenou s návštěvou závodu Boschung Group v Bräulingenu zametací technika, svozová vozidla na odpad ve dnech (st so). Náklady pro MS 5 tis. Kč. Neschváleno pro 2, proti 3, zdržel se 0 Usnesení 05/26/15 R: RM schvaluje snížení nájemného v bytě nájemníka pí K. na Čsa 30 z důvodů vznikajících rozsáhlých plísní na základě vysoké vlhkosti, pravděpodobně zapříčiněné rekonstrukci bytu v roce Snížení nájmu bude na období od do a to o 10% a toto bude ošetřeno dodatkem k nájemní smlouvě. Schváleno pro 4, proti 0, zdržel se 1 Usnesení 05/27/15 R: RM doporučuje ZM vydat OZV č. 1/2015 o komunitním kompostování. Ing. Jiří Lukášek starosta města, v. r.

Přijatá usnesení ze 7. Rady města Rousínova konané dne 8. dubna 2015

Přijatá usnesení ze 7. Rady města Rousínova konané dne 8. dubna 2015 Přijatá usnesení ze 7. Rady města Rousínova konané dne 8. dubna 2015 Usnesení 07/01/15R: RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene pro stavbu Rousínov, připojení kabel NN pro

Více

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011

Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011 Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011 Usnesení 13/01/11R: Rada města doporučuje ZM schválení dohody o vypořádání nájemného s VaK Vyškov na základě smlouvy o pronájmu

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Zápis Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 14 zastupitelů Omluveni: David Kříž K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé:

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Město Horažďovice Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 13 zastupitelů Omluveni: Brtník František, MVDr. Malý Václav K zápisu je přiložena

Více

Omluveni : PhDr. Říhová. Program:

Omluveni : PhDr. Říhová. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: 15.10.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení 32/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení Rodinné domy Za dvorkama

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 02.06.2014

Více

Navýšení počtu pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí U s n e s e n í : RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění rozhodných informací.

Navýšení počtu pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí U s n e s e n í : RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění rozhodných informací. 19. schůze rady města konaná dne 17.6.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Svaz

Více

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 15 zastupitelů K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Gabriela

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 8 / 2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 8 / 2015 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 8 / 2015 konané dne 16.6.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

- Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

- Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 - Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 14/2012/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 27.2.2012 v 18:30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

Datum jednání. Číslo URM. Usnesení RM. Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč.

Datum jednání. Číslo URM. Usnesení RM. Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč. 48-3/15 RM schvaluje program s těmito změnami: Z programu se stahují body: - Plán výchovy a péče o dítě v dětské skupině - Vnitřní pravidla organizace poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Nově

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Město Horažďovice Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 11 zastupitelů Omluveni: Zdeněk Chromý, Václav Malý, Gabriela Malá K zápisu je

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více