P R O S P E K T FONDU ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 2 SPOLEČNOSTI ERSTE-SPARINVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. HABSBURGERGASSE 1A A WIEN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P R O S P E K T FONDU ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 2 SPOLEČNOSTI ERSTE-SPARINVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. HABSBURGERGASSE 1A A - 1010 WIEN"

Transkript

1 Překlad z německého jazyka P R O S P E K T FONDU ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 2 SPOLEČNOSTI ERSTE-SPARINVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. HABSBURGERGASSE 1A A WIEN Prospekt byl vypracován podle statutů fondu upravených na základě ustanovení rakouského zákona o investičních fondech z roku 1993 ve znění novely z roku 2003 a byl zveřejněn dne Při zasílání prospektu elektronickou poštou je možné, že se změní formátování oproti originálu, který je uložen u Rakouské kontrolní banky. Aktuálně platný prospekt společně se Všeobecným a Zvláštním statutem fondu je zájemci o investování poskytován zdarma. Přílohu prospektu tvoří aktuální výroční zpráva. Pokud je rozhodný den výroční zprávy starší než osm měsíců, je třeba zájemci předat i pololetní zprávu. Navíc je třeba zájemci o investování zdarma nabídnout prospekt v platném znění ve zjednodušené verzi, a to ještě před uzavření smlouvy, popř. jej poskytnout po uzavření smlouvy. Prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 2

2 PROSPEKT ESPA-ČS zajištěný fond 2 KAPITOLA I ÚDAJE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI 1. Firma a sídlo; právní forma; datum založení; údaj o obchodním rejstříku a zápis do obchodního rejstříku; aplikovatelné právo Investiční společností fondu blíže popsaného v tomto prospektu je společnost ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. se sídlem v 1010 Wien, Habsburgergasse 1a. S účinností od splynula společnost Sparinvest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. založená dne a po několika změnách z hlediska obchodního práva registrovaná od jako SparInvest Austria Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. jako přejímaná společnost se společností DIE ERSTE-Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. založenou dne jako společností přejímající ve společnost ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Společnost ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. je investiční společnost ve smyslu Spolkového zákona o investičních fondech (InvFG). Má právní formu společnosti s ručením omezeným (GmbH), podléhá rakouskému právnímu řádu a je registrována u rejstříkového soudu Handelsgericht Wien pod číslem zápisu FN g. 2. Investiční fondy spravované společností Investiční fondy spravované v současnosti společností ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. jsou uvedeny v příloze č Jednatelé společnosti Dr. Franz Gschiegl, Mag. Heinz Bednar, Mag. Harald Gasser 4. Dozorčí rada Mag. Wolfgang Traindl (předseda), Dr. Gerhard Fabisch (místopředseda), Mag. Dr. Kurt Stöber (místopředseda), Leopold Breitfellner, Mag. Alois Hochegger, Dr. Michael Malzer, Franz Ratz, Mag. Josef Stöger. 5. Základní jmění společnosti ,- eur. 6. Účetní rok Účetním rokem investiční společnosti je kalendářní rok. 7. Společníci Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m.b.h., Kärntner Sparkasse AG, Salzburger Sparkasse Bank AG, Sieben-Tiroler-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m.b.h., Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, DekaBank Deutsche Girozentrale. KAPITOLA II ÚDAJE O FONDU ESPA-ČS zajištěný fond 2 1. Název fondu Název investičního fondu je ESPA-ČS zajištěný fond 2, podílový fond podle 20 InvFG. České slovo zajištěný odpovídá v němčině výrazu Werterhaltung. Fond vyhovuje podmínkám směrnice 85/611/EHS. 2. Datum založení fondu / omezení doby, ukončení vydávání podílů a) Investiční fond ESPA-ČS zajištěný fond 2 se zakládá dne b) Vydávání podílů trvá nejdéle do , právo Investiční společnosti zastavit vydávání podílů před tímto datem podle 23 zůstává tímto nedotčeno. c) Investiční fond je zakládán na dobu určitou; doba jeho existence končí 31. července Umořovací kurs pro podílové listy s reinvesticí výnosů bez srážky daně z kapitálových výnosů činí nejméně 104,- Kč za jeden podíl. d) Právo výpovědi ze strany Investiční společnosti podle 14 InvFG zůstává tímto nedotčeno. Likvidace fondu na dobu určitou a) Investiční společnost provede likvidaci majetku fondu v období od 28. července 2008 do 30. července 2008; přitom dojde k prodeji majetkových hodnot fondu, inkasu pohledávek a úhradě závazků. b) Vracení podílů je možné i v průběhu likvidace. Investiční společnost si však vyhrazuje právo zastavit přijímání podílů, pokud to bude v zájmu podílníků a řádného průběhu likvidace. c) Výtěžek likvidace připadající na příslušný podíl vyplácí depozitář od 31. července 2008 oproti vrácení podílových listů. Prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 2 2

3 d) Výtěžek likvidace připadající na jeden podíl bude zveřejněn a uveden ve zprávě o likvidaci fondu (výroční zprávě) k 31. červenci Místa, na kterých jsou k dispozici statuty fondu a další dokumenty stanovené zákonem o investičních fondech /InvFG/ Zdroje informací uvedené v tomto prospektu jako statuty fondu, výroční zprávy a pololetní zprávy lze obdržet u investiční společnosti. Investorům jsou na požádání zasílány zdarma. Navíc jsou tyto podklady k dispozici také u depozitáře a České spořitelny, a.s., Olbrachtova 1929, Praha 4, Česká republika, a jejích poboček. 4. Daňové předpisy aplikovatelné na investiční fond, pokud jsou pro podílníka relevantní. Údaj o skutečnosti, zda je u příjmů a výnosů z kapitálu, které podílníci od investičního fondu obdrží, vybírána srážková daň. ZDANĚNÍ VÝNOSŮ Zdanění výnosů (pro zdanitelné příjmy do ) SOUKROMÝ MAJETEK Od výnosu vypláceného investičním fondem podílníkovi je v místě výplaty kupónů v tuzemsku odečtena daň z kapitálových výnosů ve výši stanovené zákonem pro tento typ výnosů, pokud se jedná o výnos z dluhových cenných papírů, popř. bankovních vkladů podléhající dani z kapitálových výnosů /KESt II/, a příjemce vypláceného výnosu podléhá dani z kapitálových výnosů. Za stejného předpokladu jsou odvedeny i výplaty z fondů s reinvesticí výnosů ve výši daně z kapitálových výnosů, která je vybírána z nevyplaceného výnosu obsaženého v hodnotě podílu *). Od nepodléhají dani substanční zisky z dluhových cenných papírů (= zisky z prodeje dluhových cenných papírů jednoho fondu) a substanční zisky z dluhopisových subfondů (= zisky z prodeje podílových listů fondů, které investují minimálně z 80 % do dluhových cenných papírů) a s tím souvisejících derivátů v plné výši, substanční zisky z akcií, jakož i akciových subfondů, a s tím souvisejících derivátů nepodléhají dani až do výše 80 %, a to i v případě, že jsou zisky vyplaceny. Substanční zisky z akcií, popř. akciových subfondů a s tím souvisejících derivátů podléhají ve výši 20% dani z kapitálových výnosů (KESt III). Zbývající část výplaty výnosu/nevyplacené částky obsažené v hodnotě podílu se počítá do zdanitelných příjmů. Povinnost podání přiznání k této dani však vzniká pouze v případě, že tyto příjmy ještě nebyly s konečnou platností zdaněny odečtením daně z kapitálových výnosů přímo u zdroje. Zdanitelná část za dluhopisové fondy (konečné zdanění v plné výši, bez povinnosti přiznání k dani) Vyplacené i nevyplacené výnosy těchto fondů jsou zdaněny s konečnou platností v plné výši Srážkou daně z kapitálových výnosů KESt II z vyplacených i nevyplacených výnosů jsou z hlediska daně z příjmu vyplacené i nevyplacené výnosy s konečnou platností zdaněny. Konečná platnost zdanění se vztahuje také na dědickou daň, tzn., že bankovní vklady, dluhové cenné papíry a tuzemské dluhopisové subfondy obsažené v hodnotě podílu v případě nabytí z titulu dědictví nepodléhají dědické dani. Výjimky z konečného zdanění: Konečné zdanění je vyloučeno: a) u dluhových cenných papírů osvobozených od daně KESt II obsažených v majetku fondu, pokud nebylo podáno prohlášení o volbě zdanění. Takovéto výnosy podléhají povinnosti přiznání k dani; dluhové cenné papíry osvobozené od daně KESt II obsažené v hodnotě podílu kromě toho podléhají dědické dani v případě jejich nabytí z titulu dědictví. b) u cenných papírů v majetku fondu, které nespadají do působnosti rakouského daňového práva, pokud nedojde ke žřeknutí se výhod, které zaručuje dohoda o zamezení dvojího zdanění. Takové výnosy je třeba uvést v daňovém přiznání v kolonce Mimo uvedené příjmy bylo dosaženo příjmů, které na základě dohody o zamezení dvojího zdanění spadají do daňové působnosti jiné země"; tyto cenné papíry obsažené v hodnotě podílu kromě toho podléhají dědické dani v případě jejich nabytí z titulu dědictví. V tomto případě je však možný zápočet sražené daně z kapitálových výnosů, popř. její vrácení podle 240 BAO. Prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 2 3

4 Zdanitelná část za akciové fondy a smíšené fondy (částečně zdaněno; konečné zdanění v plné výši u příjmů dosažených po ) Vyplacené i nevyplacené výnosy těchto fondů zčásti podléhají povinnosti přiznání k dani (u příjmů dosažených od odpadají veškeré povinnosti přiznání k dani) Zdanění této kategorie fondů se řídí podle druhů výnosů obsažených ve vyplacených nebo nevyplacených výnosech; *) neplatí pro fondy s úplnou reinvesticí výnosů A) Úrokové výnosy (včetně úrokových výnosů z tuzemských subfondů) ve vyplacených nebo nevyplacených výnosech jsou zdaněny s konečnou platností prostřednictvím srážky daně z kapitálových výnosů KESt II, a tím nepodléhají povinnosti přiznání k dani. Konečná platnost zdanění se vztahuje také na dědickou daň, tzn., že bankovní vklady, dluhové cenné papíry a tuzemské dluhopisové subfondy obsažené v hodnotě podílu v případě nabytí z titulu dědictví nepodléhají dědické dani. Výjimky z konečného zdanění: Konečné zdanění je vyloučeno: a) u dluhových cenných papírů osvobozených od daně KESt II obsažených v majetku fondu, pokud nebylo podáno prohlášení o volbě zdanění. Takovéto výnosy podléhají povinnosti přiznání k dani; dluhové cenné papíry osvobozené od daně KESt II obsažené v hodnotě podílu kromě toho podléhají dědické dani v případě jejich nabytí z titulu dědictví. b) u cenných papírů v majetku fondu, které nespadají do působnosti rakouského daňového práva, pokud nedojde ke žřeknutí se výhod, které zaručuje dohoda o zamezení dvojího zdanění. Takové výnosy je třeba uvést v daňovém přiznání v kolonce Mimo uvedené příjmy bylo dosaženo příjmů, které na základě dohody o zamezení dvojího zdanění spadají do daňové působnosti jiné země"; tyto cenné papíry obsažené v hodnotě podílu kromě toho podléhají dědické dani v případě jejich nabytí z titulu dědictví. V tomto případě je však možný zápočet sražené daně z kapitálových výnosů, popř. její vrácení podle 240 BAO. B) Dividendy (včetně dividend z tuzemských subfondů) a řádné výnosy (úroky, dividendy apod.) ze zahraničních subfondů obsažené ve vyplacených nebo nevyplacených výnosech Tuzemské dividendy ještě před jejich vyplacením fondu podléhají dani z kapitálových výnosů ve výši 25 %. Jako kapitálové příjmy podléhající dani z kapitálových výnosů jsou z hlediska daně z příjmu zdaněny s konečnou platností. Zahraniční dividendy nejsou zdaněny s konečnou platností, a podléhají proto povinnosti přiznání k dani. V daňovém přiznání je tudíž třeba uvést zahraniční brutto dividendy, jakož i započitatelné zahraniční srážkové daně.vyplacené i nevyplacené výnosy z fondů, které investor obdrží po , podléhají z důvodu v nich obsažených zahraničních dividend konečnému zdanění podle doprovodného zákona k rozpočtovému zákonu na rok Kapitálové výnosy je třeba v daňovém přiznání zdanit zvláštní daňovou sazbou ve výši 25 %. Zaplacené zahraniční srážkové daně se na tuto daň mohou započíst podle dohody o zamezení dvojího zdanění, zbývající část je vratná. U vyplacených i nevyplacených výnosů, které obdrží investor po , provede banka vedoucí účet cenných papírů případnou srážku daně z kapitálových výnosů automaticky, aby investor nemusel podávat daňové přiznání. Řádné výnosy ze zahraničních subfondů podléhají srážce daně z kapitálových výnosů (jako náhradní zajišťovací daň z kapitálových výnosů do ). Výnosy podléhají povinnosti přiznání k dani. Srážka daně z kapitálových výnosů je zálohou na daň z příjmu. U zdanitelných příjmů z fondů (výplata, výplata daně z kapitálových výnosů) obdržených po jsou na základě doprovodného zákona k rozpočtovému zákonu na rok 2003 řádné nevyplacené výnosy ze zahraničních subfondů zdaněny s konečnou platností srážkou daně z kapitálových výnosů (jako náhradní zajišťovací daň z kapitálových výnosů do ). C) Zdanitelné substanční zisky (z akcií a akciových subfondů a s nimi spojených derivátů) obsažené ve vyplacených nebo nevyplacených výnosech Zdanitelné substanční zisky obsažené ve vyplacených nebo nevyplacených výnosech (20%) jsou z hlediska daně z příjmů zdaněny s konečnou platností a nepodléhají povinnosti přiznání k dani. Substanční zisky ze zahraničních subfondů jsou zdaněny s konečnou platností pouze tehdy, když je k dispozici doklad o nevyplaceném výnosu, zahraniční fond je schválen k prodeji v tuzemsku a skutečně se v tuzemsku veřejně prodává. Pokud některá z těchto podmínek není splněna, je srážka daně z kapitálových výnosů považována za zálohu na daň z příjmu. Podmínka schválení k prodeji a skutečného veřejného nabízení fondu odpadá u příjmů obdržených po na základě doprovodného zákona k rozpočtovému zákonu na rok Prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 2 4

5 Dědická daň (u čistě veřejných fondů; vyhláška spolkového ministerstva financí ze dne ) Nabytí podílů tuzemských veřejných fondů z titulu dědictví, ke kterému došlo po , je z hlediska dědické daně zdaněno s konečnou platností v plné výši (výjimky viz výše). Toto platí na základě doprovodného zákona k rozpočtovému zákonu na rok 2003 i pro veškeré tuzemské veřejné fondy, které investují do zahraničních subfondů. OBCHODNÍ JMĚNÍ Daňové vyrovnání u podílů zahrnutých do obchodního jmění fyzických osob Pro fyzické osoby, které dosahují svých příjmů z kapitálového majetku nebo z provozování živnosti (podnikatelé-fyzické osoby, společníci veřejných obchodních společností a komanditních společností), platí, že daň z příjmu z výnosů podléhajících dani z kapitálových výnosů je uhrazena srážkou daně KESt (KESt I a KESt II). To platí také pro vyplacené výnosy/nevyplacené výnosy podílových listů investičního fondu ve smyslu rakouského zákona o investičních fondech, pokud se vyplacené částky skládají z kapitálových výnosů, které podléhají konečnému zdanění, jakož i pro příjmy obdržené po , pokud se vyplacené výnosy skládají z řádných nevyplacených výnosů ze zahraničních subfondů. Výplaty ze substančních zisků tuzemských fondů a z nevyplacených substančních zisků ze zahraničních subfondů je třeba zdanit odpovídající sazbou. Srážka daně z kapitálových výnosů KESt II u podílů zahrnutých v obchodním jmění právnických osob Pokud není k dispozici prohlášení o osvobození od daně podle 94 ř. 5 EstG /zákon o dani z příjmů/, je pobočka provádějící výplatu kuponů povinna od vyplácené částky odečíst u podílů zahrnutých do obchodního jmění daň z kapitálových výnosů, popř. použít výplatu výnosu u fondů s reinvesticí výnosů na úhradu daně z kapitálových výnosů. Sraženou daň odvedenou finančnímu úřadu je možné započíst na daň z příjmů právnických osob. PRÁVNICKÉ OSOBY S PŘÍJMY Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU Pokud mají právnické osoby (např. spolky) příjmy z kapitálového majetku, platí, že daň z příjmu právnických osob je v případě kapitálových výnosů podléhajících dani z kapitálových výnosů KESt II uhrazena srážkou této daně. Soukromé nadace zdaňují výnosy podléhajících dani z kapitálových výnosů KESt II zásadně sazbou ve výši 12,5 %. Upozornění pro všechny poplatníky: Ve výročních zprávách jsou uvedeny detailní informace o daňové problematice týkající se vyplacených výnosů, popř. nevyplacených výnosů fondu. Zdanění výnosů (pro zdanitelné příjmy od ) SOUKROMÝ MAJETEK Úhrada daně v plné výši (konečné zdanění), investor není povinen podávat přiznání k dani. Od výnosu vypláceného investičním fondem podílníkovi je v místě výplaty kupónů v tuzemsku odečtena daň z kapitálových výnosů ve výši stanovené zákonem pro tento typ výnosů, pokud se jedná o výnos podléhající dani z kapitálových výnosů /KESt/, a příjemce vypláceného výnosu podléhá dani z kapitálových výnosů. Za stejného předpokladu jsou odvedeny i výplaty z fondů s reinvesticí výnosů ve výši daně z kapitálových výnosů, která je vybírána z nevyplaceného výnosu obsaženého v hodnotě podílu *). Soukromý investor zásadně nemá povinnost podávat daňové přiznání. Srážkou daně z kapitálových výnosů jsou všechny daňové povinnosti investora vyrovnány. Srážka daně z kapitálových výnosů má účinek konečného zdanění z hlediska daně z příjmů, daně dědické a darovací. Výjimky z konečného zdanění: Konečné zdanění je vyloučeno: a) u dluhových cenných papírů osvobozených od daně KESt II obsažených v majetku fondu, pokud nebylo podáno prohlášení o volbě zdanění. Takovéto výnosy podléhají povinnosti přiznání k dani; dluhové cenné papíry osvobozené od daně KESt II obsažené v hodnotě podílu kromě toho podléhají dědické dani v případě jejich nabytí z titulu dědictví. b) u cenných papírů v majetku fondu, které nespadají do působnosti rakouského daňového práva, pokud nedojde ke žřeknutí se výhod, které zaručuje dohoda o zamezení dvojího zdanění. Takové výnosy je třeba uvést v daňovém přiznání v kolonce Mimo uvedené příjmy bylo dosaženo příjmů, které na základě dohody o zamezení dvojího zdanění spadají do daňové působnosti jiné země"; tyto cenné papíry obsažené v hodnotě podílu kromě toho podléhají dědické dani v případě jejich nabytí z titulu dědictví. *) neplatí pro fondy s úplnou reinvesticí výnosů Prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 2 5

6 V tomto případě je však možný zápočet sražené daně z kapitálových výnosů, popř. její vrácení podle 240 BAO. OBCHODNÍ JMĚNÍ Daňové vyrovnání u podílů zahrnutých do obchodního jmění fyzických osob Pro fyzické osoby, které dosahují svých příjmů z kapitálového majetku nebo z provozování živnosti (podnikatelé-fyzické osoby, společníci veřejných obchodních společností a komanditních společností), platí, že daň z příjmu z výnosů podléhajících dani z kapitálových výnosů je uhrazena srážkou daně KESt (KESt I a KESt II). Výplaty ze substančních zisků tuzemských fondů a z nevyplacených substančních zisků ze zahraničních subfondů je třeba zdanit odpovídající sazbou. Srážka daně z kapitálových výnosů KESt II u podílů zahrnutých v obchodním jmění právnických osob Pokud není k dispozici prohlášení o osvobození od daně podle 94 bod 5 EstG /zákon o dani z příjmů/, je pobočka provádějící výplatu kuponů povinna od vyplácené částky odečíst u podílů zahrnutých do obchodního jmění daň z kapitálových výnosů, popř. použít výplatu výnosu u fondů s reinvesticí výnosů na úhradu daně z kapitálových výnosů. Sraženou daň odvedenou finančnímu úřadu je možné započíst na daň z příjmů právnických osob. PRÁVNICKÉ OSOBY S PŘÍJMY Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU Pokud mají právnické osoby (např. spolky) příjmy z kapitálového majetku, platí, že daň z příjmu právnických osob je v případě kapitálových výnosů podléhajících dani z kapitálových výnosů KESt II uhrazena srážkou této daně. Soukromé nadace zdaňují výnosy podléhajících dani z kapitálových výnosů KESt II zásadně sazbou ve výši 12,5 %. Upozornění pro všechny poplatníky: Ve výročních zprávách jsou uvedeny detailní informace o daňové problematice týkající se vyplacených výnosů, popř. nevyplacených výnosů fondu. 5. Rozhodný den pro účetní závěrku, frekvence a forma výplaty výnosů Účetní rok investičního fondu tvoří období od 1. srpna do 31. července následujícího kalendářního roku. Výnosy/částka na úhradu daně podle věty zákona o investičních fondech *) se vyplácejí od 1. listopadu následujícího účetního roku. Průběžná výplata výnosů je možná. Investiční společnost si z technických důvodů vyhrazuje právo zavést před výplatou výnosů podle věty InvFG tzv. "den po výplatě výnosů" (ex-den). Od tohoto dne je účtovaná platná emisní cena snížena o následující výplatu výnosů. *) např. u částečně reinvestujících fondů (nikoliv u plně reinvestujících fondů) 6. Bankovní auditor podle 12 (4) Deloitte & Touche, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft m.b.h., Akademiehof, Friedrichstraße 10, 1010 Vídeň. 7. Předpoklady, za kterých lze vypovědět správu fondu; výpovědní lhůta Investiční společnost může vypovědět správu fondu za předpokladu, že získá souhlas úřadu odpovídajícího za dozor nad kapitálovým trhem a tuto skutečnost odpovídajícím způsobem zveřejní: a) prostřednictvím výpovědi - při dodržení výpovědní lhůty v délce šesti měsíců - s okamžitou platností, pokud majetek fondu klesne pod eur b) prostřednictvím následujících opatření při dodržení tříměsíční oznamovací lhůty - převedením správy na jinou investiční společnost - sloučením fondu s jiným fondem nebo vkladem majetku fondu do jiného investičního fondu. 8. Druh a charakter podílů, zejména - originály listin nebo certifikáty o těchto listinách, zápis v registru nebo na účtu - charakter podílů: cenné papíry na jméno nebo doručitele, popř. údaj o nominální hodnotě a jejích zlomcích; - práva podílníků, zejména při výpovědi Spoluvlastnictví na majetku fondu je rozděleno na stejné spoluvlastnické podíly. Počet spoluvlastnických podílů není omezen. Pro investiční fond jsou vydávány podílové listy s reinvesticí výnosů a srážkou daně z kapitálových výnosů, jakož i podílové listy s reinvesticí výnosů bez srážky daně z kapitálových výnosů, a to vždy na 1 podíl. Podílové listy s reinvesticí výnosů bez srážky daně z kapitálových výnosů nejsou prodávány v tuzemsku. Investiční společnost si vyhrazuje právo vydávat také podílové listy s výplatou výnosů, a to vždy na jeden podíl. Prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 2 6

7 Spoluvlastnické podíly jsou vyjádřeny ve formě podílových listů (certifikátů) znějících na jednotlivé podíly a majících charakter cenného papíru. Podílové listy jsou vedeny ve formě hromadných podílových listin ( 24 zákon o úschově, Spolkový věstník č. 424/1969 v platném znění). Podílové listy znějí na majitele. Každý nabyvatel podílového listu nabývá spoluvlastnictví na veškerém majetku fondu, a to ve výši spoluvlastnických podílů uvedených na podílovém listu. Každý nabyvatel podílu na hromadné podílové listině nabývá spoluvlastnictví na veškerém majetku fondu, a to ve výši svého podílu na spoluvlastnických podílech uvedených v hromadné podílové listině. Investiční společnost je oprávněna se souhlasem dozorčí rady rozdělit spoluvlastnické podíly, a takto vzniklé podílové listy vydat podílníkům, nebo staré podílové listy vyměnit za nové, pokud na základě výše vypočítané hodnoty podílu uzná v zájmu podílníků rozdělení spoluvlastnických podílů za vhodné. Práva podílníků, zejména v případě výpovědi správy fondu ze strany investiční společnosti Právo podílníků na správu majetku fondu prostřednictvím některé z investičních společností a na neomezený odkup podílů za jejich hodnotu zůstává zachováno i po ukončení správy fondu ze strany investiční společnosti. V případě sloučení fondů mají podílníci navíc nárok na výměnu podílů v závislosti na směnném poměru, jakož i na výplatu případného přebytku. Skončí-li správa fondu výpovědí, přebírá správu dočasně depozitář, který je povinen zahájit likvidaci fondu, pokud do šesti měsíců nepřevede správu fondu na jinou investiční společnost. Zahájením likvidace je právo podílníka na správu fondu nahrazeno jeho právem na řádnou likvidaci fondu a právo na neomezenou výplatu hodnoty podílu je nahrazeno právem na výplatu výtěžku likvidace po jejím ukončení. 9. Burzy nebo trhy, na kterých jsou podíly kótovány nebo obchodovány Prodej a zpětný odkup podílů provádí depozitář. Může být podána žádost o obchodování podílových listů na Vídeňské burze. 10. Způsob a podmínky vydávání a prodeje podílů Vydávání podílů Počet vydaných podílů a odpovídajících podílových listů zásadně není omezen. Podíly lze získat u depozitáře a jeho poboček. Investiční společnost si vyhrazuje právo dočasně nebo zcela zastavit vydávání podílů. Prodejní přirážka Při stanovení prodejní ceny se k hodnotě podílu připočítává přirážka na krytí prodejních nákladů. Prodejní přirážka na krytí prodejních nákladů činí až 2,0 % hodnoty podílu. Rozhodný den pro zúčtování Platnou prodejní cenou použitou při zúčtování se rozumí aktuální cena v rakouský burzovní den následující po bankovním pracovním dni, který následuje po dni doručení příkazu depozitáři. Zatížení účtu kupní cenou se provádí valutou dva bankovní pracovní dny po dni uzavření obchodu. 11. Způsob a podmínky pro zpětné převzetí nebo odkup podílů a předpoklady, za kterých lze odkupování pozastavit Zpětný odkup podílů Při odkupu podílových listů se z odkupní ceny podílového listu odečítá odměna pro Investiční společnost podle 22 odst. 2 bod 9 InvFG takto: - do : až do výše 5,0 % - od do : až do výše 4 % - od do : až do výše 3 % - od do likvidace fondu podle 30b: až do výše 2,0 % Podílníci mohou kdykoliv požadovat zpětné odkoupení podílů předložením podílových listů nebo udělením příkazu depozitáři ke zpětnému odkupu. Investiční společnost je povinna tyto podíly na účet fondu vykoupit za vždy aktuální platnou odkupní cenu, která odpovídá hodnotě podílu. Vyplácení odkupní ceny a její výpočet a zveřejňování může být dočasně zastaveno za současného oznámení této skutečnosti úřadu odpovídajícímu za kapitálový dozor a podmíněno prodejem majetku investičního fondu, jakož i obdržením výtěžku z prodeje, pokud nastanou mimořádné okolnosti, které si tento postup vyžádají na základě oprávněných zájmů podílníků. Za účelem výpočtu ceny se vždy použijí poslední zveřejněné kurzy. V případě, že fond bude investovat ve značném rozsahu do podílů investičních fondů, budou pro výpočet ceny použity poslední zveřejněné kurzy příslušných subfondů. Pokud poslední zveřejněný kurz neodpovídá na základě politické nebo ekonomické situace zcela zřejmě a nikoliv pouze v ojedinělém případě skutečné hodnotě, může být výpočet ceny přerušen, pokud investiční fond investoval 5% a více svého majetku do majetkových hodnot, které nevykazují odpovídající tržní ceny. Prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 2 7

8 Rozhodný den pro zúčtování Platnou odkupní cenou použitou při zúčtování se rozumí aktuální cena v rakouský burzovní den následující po bankovním pracovním dni, který následuje po dni doručení příkazu depozitáři. Připsání odkupní ceny na účet se provádí valutou dva bankovní pracovní dny po dni uzavření obchodu. 12. Pravidla pro výpočet a použití výnosů a nárok podílníků na výplatu výnosů Výnosy u podílových listů s výplatou výnosů Výnosy dosažené v průběhu účetního roku jsou po úhradě nákladů vypláceny, popř. jsou vydávány výnosové listy majitelům podílových listů s výplatou výnosů, a to v plné výši, pokud se jedná o úroky a dividendy, nebo ve výši dle uvážení investiční společnosti, pokud se jedná o zisky z prodeje majetku fondu včetně odběrních práv na cenné papíry. Zbytek výnosů se převádí na nový účet. Investiční společnost je povinna provést výplatu částky ve výši stanovené podle 13 zákona o investičních fondech /InvFG/. Výnosy u podílových listů s reinvesticí výnosů a srážkou daně z kapitálových výnosů Výnosy dosažené v průběhu účetního roku nejsou po úhradě nákladů vypláceny. U podílových listů s reinvesticí výnosů se vyplácí částka stanovená podle věty zákona o investičních fondech, kterou je popřípadě nutné použít na úhradu daně z kapitálových výnosů, která spadá na výnos z podílového listu. Výnosy u podílových listů s reinvesticí výnosů bez srážky daně z kapitálových výnosů Výnosy dosažené v průběhu účetního roku nejsou po úhradě nákladů vypláceny. Podle věty zákona o investič- ních fondech se nevyplácí částka na úhradu daně z kapitálových výnosů. Investiční společnost zajistí, aby podílové listy v okamžiku výplaty vlastnili pouze podílníci, kteří nepodléhají tuzemské dani z příjmů (fyzických i právnických osob) nebo u kterých jsou splněny předpoklady pro osvobození od daně podle 94 bodu 5 zákona o dani z příjmu, a prokáže tuto skutečnost ve spolupráci s bankami vedoucími účty cenných papírů. Po- kud tyto předpoklady nebudou ke dni výplaty naplněny, je třeba vyplatit částku vypočtenou podle věty InvFG pro- střednictvím banky vedoucí účet cenných papírů. 13. Investiční cíle fondu, včetně finančních cílů (např. růst kapitálu nebo výnosu), investiční politika (např. specializace na zeměpisné oblasti nebo hospodářská odvětví), případné limity této investiční politiky a povolení k přijímání úvěrů, které lze při správě fondu využívat Investičním cílem fondu ESPA-ČS zajištěný fond 2 je dosahování průběžného vysokého výnosu. Za tímto účelem fond nakupuje a prodává v rámci své investiční politiky a podle odhadu hospodářské situace, situace na kapitálovém trhu a vyhlídek na burze majetek přípustný podle zákona o investičních fondech a statutů fondu (cenné papíry, nástroje peněžního trhu, vklady na viděnou, podíly fondů a finanční instrumenty). Majetek fondu ČS zajištěný fond 2 je investován podle následujících, demonstrativně popsaných investičních zásad: Nakupovány jsou především dluhopisy vydávané spořitelnami se sídlem v Rakousku. Navíc mohou být nakupovány i indexové opční listy, které vydávají emitenti se sídlem v Evropě. Podíly investičních fondů smějí být nakupovány maximálně do výše 10 % majetku fondu ESPA - ČS zajištěný fond 2. Nástroje finančních derivátů smějí být používány nejen k minimalizaci rizika (zajištění), ale i ke spekulacím. Vztaženo na celkovou čistou hodnotu majetku fondu hrají nástroje finančních derivátů sloužící k zajištění rizika významnou roli, nástroje finančních derivátů nesloužící k zajištění rizika hrají podřadnou roli. V rámci svého zajišťovacího konceptu se investiční společnost snaží prostřednictvím vhodných strategií (zejména finančními termínovými kontrakty) zajistit mimo jiné i vůči měnovému riziku. Za účelem spekulací jsou uzavírány především finanční termínové kontrakty. Riziko ztráty vztažené na majetkové hodnoty fondu se tak může dočasně zvýšit. Při výběru vhodných investic stojí v popředí všech úvah aspekty bezpečí, růstu a/nebo výnosu. Na tomto místě je třeba poznamenat, že cenné papíry v sobě skrývají kromě vyhlídek na růst kurzu také určitá rizika. Prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 2 8

PROSPEKT FONDU. ESPA-ČS zajištěný fond 15, podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech,

PROSPEKT FONDU. ESPA-ČS zajištěný fond 15, podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech, PROSPEKT FONDU ESPA-ČS zajištěný fond 15, podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech, společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Habsburgergasse 1a A-1010 Vídeň,

Více

P R O D E J N Í P R O S P E K T

P R O D E J N Í P R O S P E K T Prodejní prospekt PX-Index-Fond Strana 1 P R O D E J N Í P R O S P E K T VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. Leonard-Bernstein-Straße 10 A 1220 VÍDEŇ Telefon: + 43 (0)50 4004 kl. 3221 nebo

Více

Překlad z německého jazyka

Překlad z německého jazyka ESPA-ČS zajištěný fond 5 Všeobecný statut fondu upravující právní vztah mezi podílníky a společností ERSTE-SPARINVEST KAG (dále jen Investiční společnost") u investičních fondů spravovaných Investiční

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň PRODEJNÍ PROSPEKT kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success relative (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

Více

ESPA-ČS zajištěný fond 32 Všeobecný statut fondu

ESPA-ČS zajištěný fond 32 Všeobecný statut fondu ESPA-ČS zajištěný fond 32 Všeobecný statut fondu upravující právní vztah mezi podílníky a společností ERSTE-SPARINVEST KAG (dále jen Investiční společnost") u podílových fondů spravovaných Investiční společností.

Více

Všeobecný statut fondu

Všeobecný statut fondu Všeobecný statut fondu upravující právní vztah mezi podílníky a Kapitálovou investiční společností Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft m.b.h., Wien (dále jen investiční společnost") u investičních fondů

Více

Prospekt se správním statutem. DekaLux-Europa

Prospekt se správním statutem. DekaLux-Europa Prospekt se správním statutem. DekaLux-Europa Podílový fond založený podle části I lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování. Vydání únor 2008 Deka International

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (Investiční fond podle německého práva splňující podmínky směrnice)

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (Investiční fond podle německého práva splňující podmínky směrnice) Podrobný prospekt (včetně smluvních podmínek) leden 2011 C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (Investiční fond podle německého práva splňující podmínky směrnice) HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft

Více

Prospekt se správním statutem. Deka-ConvergenceRenten

Prospekt se správním statutem. Deka-ConvergenceRenten Prospekt se správním statutem. Deka-ConvergenceRenten Podílový fond založený podle ásti I lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování. Vydání íjen 2009 Deka International

Více

Prospekt se správním statutem. Deka-Commodities

Prospekt se správním statutem. Deka-Commodities Prospekt se správním statutem. Deka-Commodities Podílový fond založený podle části I lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování. Vydání červenec 2007 Deka International

Více

UCITS IV. prospekt EVOLUTION VALUE FUNDS. SKIPCP podle lichtenštejnského práva v právní formě fiduciární společnosti. (dále jen SKIPCP )

UCITS IV. prospekt EVOLUTION VALUE FUNDS. SKIPCP podle lichtenštejnského práva v právní formě fiduciární společnosti. (dále jen SKIPCP ) UCITS IV Smlouva o správě svěřeného majetku včetně příloh se specifickými informacemi o fondu a prospekt 22. červenec 2014 S zastřešující fond SKIPCP podle lichtenštejnského práva v právní formě fiduciární

Více

Credit Suisse Fund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem

Credit Suisse Fund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem Prodejní prospekt Červenec 2010 Obsah 1. Upozornění pro budoucí investory... 3 2. Přehled tříd podílových listů (1)... 4 3. Fond... 7 4. Investiční

Více

Credit Suisse MultiFund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem

Credit Suisse MultiFund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem Prodejní prospekt Červenec 2009 Obsah 1. Upozornění pro budoucí investory... 3 2. Credit Suisse MultiFund (Lux) Přehled tříd podílových listů (1))... 4 3. Fond... 5 4. Investiční politika... 5 5. Investování

Více

STATUT. SAS Capital 11 podfond. SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. SAS Capital 11 podfond. SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. a SAS Capital 11 podfond SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů.........3 Část

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV FONDU... 4 1.3 ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ...

Více

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. Statut AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu, AKRO investiční společnost, a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Raiffeisen fond akciových trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond akciových trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 2 FOND KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 7 2.1 OZNAČENÍ PODÍLOVÉHO FONDU... 7 2.2 DEN VZNIKU FONDU... 7 2.3

Více

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut )

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Vyvážený

Více

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond ) Název fondu:

Více

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 2 FOND KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 7 2.1 OZNAČENÍ PODÍLOVÉHO FONDU... 7 2.2 DEN VZNIKU FONDU... 7 2.3

Více

STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek 1 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Statut ČS nemovitostního fondu, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a.s.

Statut ČS nemovitostního fondu, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a.s. Statut ČS nemovitostního fondu, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a.s. Vymezení pojmů... 2 Část I. Údaje o fondu kolektivního investování... 5 Část II. Obhospodařovatel...

Více

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA Přehled A) Informace o společnosti Partner Bank B) Zařazení zákazníka C) Řešení konfliktů zájmů (zásady) D) Zásady společnosti Partner Bank týkající se provedení zakázky (prováděcí

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Dynamického důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle

Více