P R O S P E K T FONDU ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 2 SPOLEČNOSTI ERSTE-SPARINVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. HABSBURGERGASSE 1A A WIEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P R O S P E K T FONDU ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 2 SPOLEČNOSTI ERSTE-SPARINVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. HABSBURGERGASSE 1A A - 1010 WIEN"

Transkript

1 Překlad z německého jazyka P R O S P E K T FONDU ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 2 SPOLEČNOSTI ERSTE-SPARINVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. HABSBURGERGASSE 1A A WIEN Prospekt byl vypracován podle statutů fondu upravených na základě ustanovení rakouského zákona o investičních fondech z roku 1993 ve znění novely z roku 2003 a byl zveřejněn dne Při zasílání prospektu elektronickou poštou je možné, že se změní formátování oproti originálu, který je uložen u Rakouské kontrolní banky. Aktuálně platný prospekt společně se Všeobecným a Zvláštním statutem fondu je zájemci o investování poskytován zdarma. Přílohu prospektu tvoří aktuální výroční zpráva. Pokud je rozhodný den výroční zprávy starší než osm měsíců, je třeba zájemci předat i pololetní zprávu. Navíc je třeba zájemci o investování zdarma nabídnout prospekt v platném znění ve zjednodušené verzi, a to ještě před uzavření smlouvy, popř. jej poskytnout po uzavření smlouvy. Prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 2

2 PROSPEKT ESPA-ČS zajištěný fond 2 KAPITOLA I ÚDAJE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI 1. Firma a sídlo; právní forma; datum založení; údaj o obchodním rejstříku a zápis do obchodního rejstříku; aplikovatelné právo Investiční společností fondu blíže popsaného v tomto prospektu je společnost ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. se sídlem v 1010 Wien, Habsburgergasse 1a. S účinností od splynula společnost Sparinvest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. založená dne a po několika změnách z hlediska obchodního práva registrovaná od jako SparInvest Austria Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. jako přejímaná společnost se společností DIE ERSTE-Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. založenou dne jako společností přejímající ve společnost ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Společnost ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. je investiční společnost ve smyslu Spolkového zákona o investičních fondech (InvFG). Má právní formu společnosti s ručením omezeným (GmbH), podléhá rakouskému právnímu řádu a je registrována u rejstříkového soudu Handelsgericht Wien pod číslem zápisu FN g. 2. Investiční fondy spravované společností Investiční fondy spravované v současnosti společností ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. jsou uvedeny v příloze č Jednatelé společnosti Dr. Franz Gschiegl, Mag. Heinz Bednar, Mag. Harald Gasser 4. Dozorčí rada Mag. Wolfgang Traindl (předseda), Dr. Gerhard Fabisch (místopředseda), Mag. Dr. Kurt Stöber (místopředseda), Leopold Breitfellner, Mag. Alois Hochegger, Dr. Michael Malzer, Franz Ratz, Mag. Josef Stöger. 5. Základní jmění společnosti ,- eur. 6. Účetní rok Účetním rokem investiční společnosti je kalendářní rok. 7. Společníci Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m.b.h., Kärntner Sparkasse AG, Salzburger Sparkasse Bank AG, Sieben-Tiroler-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m.b.h., Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, DekaBank Deutsche Girozentrale. KAPITOLA II ÚDAJE O FONDU ESPA-ČS zajištěný fond 2 1. Název fondu Název investičního fondu je ESPA-ČS zajištěný fond 2, podílový fond podle 20 InvFG. České slovo zajištěný odpovídá v němčině výrazu Werterhaltung. Fond vyhovuje podmínkám směrnice 85/611/EHS. 2. Datum založení fondu / omezení doby, ukončení vydávání podílů a) Investiční fond ESPA-ČS zajištěný fond 2 se zakládá dne b) Vydávání podílů trvá nejdéle do , právo Investiční společnosti zastavit vydávání podílů před tímto datem podle 23 zůstává tímto nedotčeno. c) Investiční fond je zakládán na dobu určitou; doba jeho existence končí 31. července Umořovací kurs pro podílové listy s reinvesticí výnosů bez srážky daně z kapitálových výnosů činí nejméně 104,- Kč za jeden podíl. d) Právo výpovědi ze strany Investiční společnosti podle 14 InvFG zůstává tímto nedotčeno. Likvidace fondu na dobu určitou a) Investiční společnost provede likvidaci majetku fondu v období od 28. července 2008 do 30. července 2008; přitom dojde k prodeji majetkových hodnot fondu, inkasu pohledávek a úhradě závazků. b) Vracení podílů je možné i v průběhu likvidace. Investiční společnost si však vyhrazuje právo zastavit přijímání podílů, pokud to bude v zájmu podílníků a řádného průběhu likvidace. c) Výtěžek likvidace připadající na příslušný podíl vyplácí depozitář od 31. července 2008 oproti vrácení podílových listů. Prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 2 2

3 d) Výtěžek likvidace připadající na jeden podíl bude zveřejněn a uveden ve zprávě o likvidaci fondu (výroční zprávě) k 31. červenci Místa, na kterých jsou k dispozici statuty fondu a další dokumenty stanovené zákonem o investičních fondech /InvFG/ Zdroje informací uvedené v tomto prospektu jako statuty fondu, výroční zprávy a pololetní zprávy lze obdržet u investiční společnosti. Investorům jsou na požádání zasílány zdarma. Navíc jsou tyto podklady k dispozici také u depozitáře a České spořitelny, a.s., Olbrachtova 1929, Praha 4, Česká republika, a jejích poboček. 4. Daňové předpisy aplikovatelné na investiční fond, pokud jsou pro podílníka relevantní. Údaj o skutečnosti, zda je u příjmů a výnosů z kapitálu, které podílníci od investičního fondu obdrží, vybírána srážková daň. ZDANĚNÍ VÝNOSŮ Zdanění výnosů (pro zdanitelné příjmy do ) SOUKROMÝ MAJETEK Od výnosu vypláceného investičním fondem podílníkovi je v místě výplaty kupónů v tuzemsku odečtena daň z kapitálových výnosů ve výši stanovené zákonem pro tento typ výnosů, pokud se jedná o výnos z dluhových cenných papírů, popř. bankovních vkladů podléhající dani z kapitálových výnosů /KESt II/, a příjemce vypláceného výnosu podléhá dani z kapitálových výnosů. Za stejného předpokladu jsou odvedeny i výplaty z fondů s reinvesticí výnosů ve výši daně z kapitálových výnosů, která je vybírána z nevyplaceného výnosu obsaženého v hodnotě podílu *). Od nepodléhají dani substanční zisky z dluhových cenných papírů (= zisky z prodeje dluhových cenných papírů jednoho fondu) a substanční zisky z dluhopisových subfondů (= zisky z prodeje podílových listů fondů, které investují minimálně z 80 % do dluhových cenných papírů) a s tím souvisejících derivátů v plné výši, substanční zisky z akcií, jakož i akciových subfondů, a s tím souvisejících derivátů nepodléhají dani až do výše 80 %, a to i v případě, že jsou zisky vyplaceny. Substanční zisky z akcií, popř. akciových subfondů a s tím souvisejících derivátů podléhají ve výši 20% dani z kapitálových výnosů (KESt III). Zbývající část výplaty výnosu/nevyplacené částky obsažené v hodnotě podílu se počítá do zdanitelných příjmů. Povinnost podání přiznání k této dani však vzniká pouze v případě, že tyto příjmy ještě nebyly s konečnou platností zdaněny odečtením daně z kapitálových výnosů přímo u zdroje. Zdanitelná část za dluhopisové fondy (konečné zdanění v plné výši, bez povinnosti přiznání k dani) Vyplacené i nevyplacené výnosy těchto fondů jsou zdaněny s konečnou platností v plné výši Srážkou daně z kapitálových výnosů KESt II z vyplacených i nevyplacených výnosů jsou z hlediska daně z příjmu vyplacené i nevyplacené výnosy s konečnou platností zdaněny. Konečná platnost zdanění se vztahuje také na dědickou daň, tzn., že bankovní vklady, dluhové cenné papíry a tuzemské dluhopisové subfondy obsažené v hodnotě podílu v případě nabytí z titulu dědictví nepodléhají dědické dani. Výjimky z konečného zdanění: Konečné zdanění je vyloučeno: a) u dluhových cenných papírů osvobozených od daně KESt II obsažených v majetku fondu, pokud nebylo podáno prohlášení o volbě zdanění. Takovéto výnosy podléhají povinnosti přiznání k dani; dluhové cenné papíry osvobozené od daně KESt II obsažené v hodnotě podílu kromě toho podléhají dědické dani v případě jejich nabytí z titulu dědictví. b) u cenných papírů v majetku fondu, které nespadají do působnosti rakouského daňového práva, pokud nedojde ke žřeknutí se výhod, které zaručuje dohoda o zamezení dvojího zdanění. Takové výnosy je třeba uvést v daňovém přiznání v kolonce Mimo uvedené příjmy bylo dosaženo příjmů, které na základě dohody o zamezení dvojího zdanění spadají do daňové působnosti jiné země"; tyto cenné papíry obsažené v hodnotě podílu kromě toho podléhají dědické dani v případě jejich nabytí z titulu dědictví. V tomto případě je však možný zápočet sražené daně z kapitálových výnosů, popř. její vrácení podle 240 BAO. Prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 2 3

4 Zdanitelná část za akciové fondy a smíšené fondy (částečně zdaněno; konečné zdanění v plné výši u příjmů dosažených po ) Vyplacené i nevyplacené výnosy těchto fondů zčásti podléhají povinnosti přiznání k dani (u příjmů dosažených od odpadají veškeré povinnosti přiznání k dani) Zdanění této kategorie fondů se řídí podle druhů výnosů obsažených ve vyplacených nebo nevyplacených výnosech; *) neplatí pro fondy s úplnou reinvesticí výnosů A) Úrokové výnosy (včetně úrokových výnosů z tuzemských subfondů) ve vyplacených nebo nevyplacených výnosech jsou zdaněny s konečnou platností prostřednictvím srážky daně z kapitálových výnosů KESt II, a tím nepodléhají povinnosti přiznání k dani. Konečná platnost zdanění se vztahuje také na dědickou daň, tzn., že bankovní vklady, dluhové cenné papíry a tuzemské dluhopisové subfondy obsažené v hodnotě podílu v případě nabytí z titulu dědictví nepodléhají dědické dani. Výjimky z konečného zdanění: Konečné zdanění je vyloučeno: a) u dluhových cenných papírů osvobozených od daně KESt II obsažených v majetku fondu, pokud nebylo podáno prohlášení o volbě zdanění. Takovéto výnosy podléhají povinnosti přiznání k dani; dluhové cenné papíry osvobozené od daně KESt II obsažené v hodnotě podílu kromě toho podléhají dědické dani v případě jejich nabytí z titulu dědictví. b) u cenných papírů v majetku fondu, které nespadají do působnosti rakouského daňového práva, pokud nedojde ke žřeknutí se výhod, které zaručuje dohoda o zamezení dvojího zdanění. Takové výnosy je třeba uvést v daňovém přiznání v kolonce Mimo uvedené příjmy bylo dosaženo příjmů, které na základě dohody o zamezení dvojího zdanění spadají do daňové působnosti jiné země"; tyto cenné papíry obsažené v hodnotě podílu kromě toho podléhají dědické dani v případě jejich nabytí z titulu dědictví. V tomto případě je však možný zápočet sražené daně z kapitálových výnosů, popř. její vrácení podle 240 BAO. B) Dividendy (včetně dividend z tuzemských subfondů) a řádné výnosy (úroky, dividendy apod.) ze zahraničních subfondů obsažené ve vyplacených nebo nevyplacených výnosech Tuzemské dividendy ještě před jejich vyplacením fondu podléhají dani z kapitálových výnosů ve výši 25 %. Jako kapitálové příjmy podléhající dani z kapitálových výnosů jsou z hlediska daně z příjmu zdaněny s konečnou platností. Zahraniční dividendy nejsou zdaněny s konečnou platností, a podléhají proto povinnosti přiznání k dani. V daňovém přiznání je tudíž třeba uvést zahraniční brutto dividendy, jakož i započitatelné zahraniční srážkové daně.vyplacené i nevyplacené výnosy z fondů, které investor obdrží po , podléhají z důvodu v nich obsažených zahraničních dividend konečnému zdanění podle doprovodného zákona k rozpočtovému zákonu na rok Kapitálové výnosy je třeba v daňovém přiznání zdanit zvláštní daňovou sazbou ve výši 25 %. Zaplacené zahraniční srážkové daně se na tuto daň mohou započíst podle dohody o zamezení dvojího zdanění, zbývající část je vratná. U vyplacených i nevyplacených výnosů, které obdrží investor po , provede banka vedoucí účet cenných papírů případnou srážku daně z kapitálových výnosů automaticky, aby investor nemusel podávat daňové přiznání. Řádné výnosy ze zahraničních subfondů podléhají srážce daně z kapitálových výnosů (jako náhradní zajišťovací daň z kapitálových výnosů do ). Výnosy podléhají povinnosti přiznání k dani. Srážka daně z kapitálových výnosů je zálohou na daň z příjmu. U zdanitelných příjmů z fondů (výplata, výplata daně z kapitálových výnosů) obdržených po jsou na základě doprovodného zákona k rozpočtovému zákonu na rok 2003 řádné nevyplacené výnosy ze zahraničních subfondů zdaněny s konečnou platností srážkou daně z kapitálových výnosů (jako náhradní zajišťovací daň z kapitálových výnosů do ). C) Zdanitelné substanční zisky (z akcií a akciových subfondů a s nimi spojených derivátů) obsažené ve vyplacených nebo nevyplacených výnosech Zdanitelné substanční zisky obsažené ve vyplacených nebo nevyplacených výnosech (20%) jsou z hlediska daně z příjmů zdaněny s konečnou platností a nepodléhají povinnosti přiznání k dani. Substanční zisky ze zahraničních subfondů jsou zdaněny s konečnou platností pouze tehdy, když je k dispozici doklad o nevyplaceném výnosu, zahraniční fond je schválen k prodeji v tuzemsku a skutečně se v tuzemsku veřejně prodává. Pokud některá z těchto podmínek není splněna, je srážka daně z kapitálových výnosů považována za zálohu na daň z příjmu. Podmínka schválení k prodeji a skutečného veřejného nabízení fondu odpadá u příjmů obdržených po na základě doprovodného zákona k rozpočtovému zákonu na rok Prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 2 4

5 Dědická daň (u čistě veřejných fondů; vyhláška spolkového ministerstva financí ze dne ) Nabytí podílů tuzemských veřejných fondů z titulu dědictví, ke kterému došlo po , je z hlediska dědické daně zdaněno s konečnou platností v plné výši (výjimky viz výše). Toto platí na základě doprovodného zákona k rozpočtovému zákonu na rok 2003 i pro veškeré tuzemské veřejné fondy, které investují do zahraničních subfondů. OBCHODNÍ JMĚNÍ Daňové vyrovnání u podílů zahrnutých do obchodního jmění fyzických osob Pro fyzické osoby, které dosahují svých příjmů z kapitálového majetku nebo z provozování živnosti (podnikatelé-fyzické osoby, společníci veřejných obchodních společností a komanditních společností), platí, že daň z příjmu z výnosů podléhajících dani z kapitálových výnosů je uhrazena srážkou daně KESt (KESt I a KESt II). To platí také pro vyplacené výnosy/nevyplacené výnosy podílových listů investičního fondu ve smyslu rakouského zákona o investičních fondech, pokud se vyplacené částky skládají z kapitálových výnosů, které podléhají konečnému zdanění, jakož i pro příjmy obdržené po , pokud se vyplacené výnosy skládají z řádných nevyplacených výnosů ze zahraničních subfondů. Výplaty ze substančních zisků tuzemských fondů a z nevyplacených substančních zisků ze zahraničních subfondů je třeba zdanit odpovídající sazbou. Srážka daně z kapitálových výnosů KESt II u podílů zahrnutých v obchodním jmění právnických osob Pokud není k dispozici prohlášení o osvobození od daně podle 94 ř. 5 EstG /zákon o dani z příjmů/, je pobočka provádějící výplatu kuponů povinna od vyplácené částky odečíst u podílů zahrnutých do obchodního jmění daň z kapitálových výnosů, popř. použít výplatu výnosu u fondů s reinvesticí výnosů na úhradu daně z kapitálových výnosů. Sraženou daň odvedenou finančnímu úřadu je možné započíst na daň z příjmů právnických osob. PRÁVNICKÉ OSOBY S PŘÍJMY Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU Pokud mají právnické osoby (např. spolky) příjmy z kapitálového majetku, platí, že daň z příjmu právnických osob je v případě kapitálových výnosů podléhajících dani z kapitálových výnosů KESt II uhrazena srážkou této daně. Soukromé nadace zdaňují výnosy podléhajících dani z kapitálových výnosů KESt II zásadně sazbou ve výši 12,5 %. Upozornění pro všechny poplatníky: Ve výročních zprávách jsou uvedeny detailní informace o daňové problematice týkající se vyplacených výnosů, popř. nevyplacených výnosů fondu. Zdanění výnosů (pro zdanitelné příjmy od ) SOUKROMÝ MAJETEK Úhrada daně v plné výši (konečné zdanění), investor není povinen podávat přiznání k dani. Od výnosu vypláceného investičním fondem podílníkovi je v místě výplaty kupónů v tuzemsku odečtena daň z kapitálových výnosů ve výši stanovené zákonem pro tento typ výnosů, pokud se jedná o výnos podléhající dani z kapitálových výnosů /KESt/, a příjemce vypláceného výnosu podléhá dani z kapitálových výnosů. Za stejného předpokladu jsou odvedeny i výplaty z fondů s reinvesticí výnosů ve výši daně z kapitálových výnosů, která je vybírána z nevyplaceného výnosu obsaženého v hodnotě podílu *). Soukromý investor zásadně nemá povinnost podávat daňové přiznání. Srážkou daně z kapitálových výnosů jsou všechny daňové povinnosti investora vyrovnány. Srážka daně z kapitálových výnosů má účinek konečného zdanění z hlediska daně z příjmů, daně dědické a darovací. Výjimky z konečného zdanění: Konečné zdanění je vyloučeno: a) u dluhových cenných papírů osvobozených od daně KESt II obsažených v majetku fondu, pokud nebylo podáno prohlášení o volbě zdanění. Takovéto výnosy podléhají povinnosti přiznání k dani; dluhové cenné papíry osvobozené od daně KESt II obsažené v hodnotě podílu kromě toho podléhají dědické dani v případě jejich nabytí z titulu dědictví. b) u cenných papírů v majetku fondu, které nespadají do působnosti rakouského daňového práva, pokud nedojde ke žřeknutí se výhod, které zaručuje dohoda o zamezení dvojího zdanění. Takové výnosy je třeba uvést v daňovém přiznání v kolonce Mimo uvedené příjmy bylo dosaženo příjmů, které na základě dohody o zamezení dvojího zdanění spadají do daňové působnosti jiné země"; tyto cenné papíry obsažené v hodnotě podílu kromě toho podléhají dědické dani v případě jejich nabytí z titulu dědictví. *) neplatí pro fondy s úplnou reinvesticí výnosů Prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 2 5

6 V tomto případě je však možný zápočet sražené daně z kapitálových výnosů, popř. její vrácení podle 240 BAO. OBCHODNÍ JMĚNÍ Daňové vyrovnání u podílů zahrnutých do obchodního jmění fyzických osob Pro fyzické osoby, které dosahují svých příjmů z kapitálového majetku nebo z provozování živnosti (podnikatelé-fyzické osoby, společníci veřejných obchodních společností a komanditních společností), platí, že daň z příjmu z výnosů podléhajících dani z kapitálových výnosů je uhrazena srážkou daně KESt (KESt I a KESt II). Výplaty ze substančních zisků tuzemských fondů a z nevyplacených substančních zisků ze zahraničních subfondů je třeba zdanit odpovídající sazbou. Srážka daně z kapitálových výnosů KESt II u podílů zahrnutých v obchodním jmění právnických osob Pokud není k dispozici prohlášení o osvobození od daně podle 94 bod 5 EstG /zákon o dani z příjmů/, je pobočka provádějící výplatu kuponů povinna od vyplácené částky odečíst u podílů zahrnutých do obchodního jmění daň z kapitálových výnosů, popř. použít výplatu výnosu u fondů s reinvesticí výnosů na úhradu daně z kapitálových výnosů. Sraženou daň odvedenou finančnímu úřadu je možné započíst na daň z příjmů právnických osob. PRÁVNICKÉ OSOBY S PŘÍJMY Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU Pokud mají právnické osoby (např. spolky) příjmy z kapitálového majetku, platí, že daň z příjmu právnických osob je v případě kapitálových výnosů podléhajících dani z kapitálových výnosů KESt II uhrazena srážkou této daně. Soukromé nadace zdaňují výnosy podléhajících dani z kapitálových výnosů KESt II zásadně sazbou ve výši 12,5 %. Upozornění pro všechny poplatníky: Ve výročních zprávách jsou uvedeny detailní informace o daňové problematice týkající se vyplacených výnosů, popř. nevyplacených výnosů fondu. 5. Rozhodný den pro účetní závěrku, frekvence a forma výplaty výnosů Účetní rok investičního fondu tvoří období od 1. srpna do 31. července následujícího kalendářního roku. Výnosy/částka na úhradu daně podle věty zákona o investičních fondech *) se vyplácejí od 1. listopadu následujícího účetního roku. Průběžná výplata výnosů je možná. Investiční společnost si z technických důvodů vyhrazuje právo zavést před výplatou výnosů podle věty InvFG tzv. "den po výplatě výnosů" (ex-den). Od tohoto dne je účtovaná platná emisní cena snížena o následující výplatu výnosů. *) např. u částečně reinvestujících fondů (nikoliv u plně reinvestujících fondů) 6. Bankovní auditor podle 12 (4) Deloitte & Touche, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft m.b.h., Akademiehof, Friedrichstraße 10, 1010 Vídeň. 7. Předpoklady, za kterých lze vypovědět správu fondu; výpovědní lhůta Investiční společnost může vypovědět správu fondu za předpokladu, že získá souhlas úřadu odpovídajícího za dozor nad kapitálovým trhem a tuto skutečnost odpovídajícím způsobem zveřejní: a) prostřednictvím výpovědi - při dodržení výpovědní lhůty v délce šesti měsíců - s okamžitou platností, pokud majetek fondu klesne pod eur b) prostřednictvím následujících opatření při dodržení tříměsíční oznamovací lhůty - převedením správy na jinou investiční společnost - sloučením fondu s jiným fondem nebo vkladem majetku fondu do jiného investičního fondu. 8. Druh a charakter podílů, zejména - originály listin nebo certifikáty o těchto listinách, zápis v registru nebo na účtu - charakter podílů: cenné papíry na jméno nebo doručitele, popř. údaj o nominální hodnotě a jejích zlomcích; - práva podílníků, zejména při výpovědi Spoluvlastnictví na majetku fondu je rozděleno na stejné spoluvlastnické podíly. Počet spoluvlastnických podílů není omezen. Pro investiční fond jsou vydávány podílové listy s reinvesticí výnosů a srážkou daně z kapitálových výnosů, jakož i podílové listy s reinvesticí výnosů bez srážky daně z kapitálových výnosů, a to vždy na 1 podíl. Podílové listy s reinvesticí výnosů bez srážky daně z kapitálových výnosů nejsou prodávány v tuzemsku. Investiční společnost si vyhrazuje právo vydávat také podílové listy s výplatou výnosů, a to vždy na jeden podíl. Prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 2 6

7 Spoluvlastnické podíly jsou vyjádřeny ve formě podílových listů (certifikátů) znějících na jednotlivé podíly a majících charakter cenného papíru. Podílové listy jsou vedeny ve formě hromadných podílových listin ( 24 zákon o úschově, Spolkový věstník č. 424/1969 v platném znění). Podílové listy znějí na majitele. Každý nabyvatel podílového listu nabývá spoluvlastnictví na veškerém majetku fondu, a to ve výši spoluvlastnických podílů uvedených na podílovém listu. Každý nabyvatel podílu na hromadné podílové listině nabývá spoluvlastnictví na veškerém majetku fondu, a to ve výši svého podílu na spoluvlastnických podílech uvedených v hromadné podílové listině. Investiční společnost je oprávněna se souhlasem dozorčí rady rozdělit spoluvlastnické podíly, a takto vzniklé podílové listy vydat podílníkům, nebo staré podílové listy vyměnit za nové, pokud na základě výše vypočítané hodnoty podílu uzná v zájmu podílníků rozdělení spoluvlastnických podílů za vhodné. Práva podílníků, zejména v případě výpovědi správy fondu ze strany investiční společnosti Právo podílníků na správu majetku fondu prostřednictvím některé z investičních společností a na neomezený odkup podílů za jejich hodnotu zůstává zachováno i po ukončení správy fondu ze strany investiční společnosti. V případě sloučení fondů mají podílníci navíc nárok na výměnu podílů v závislosti na směnném poměru, jakož i na výplatu případného přebytku. Skončí-li správa fondu výpovědí, přebírá správu dočasně depozitář, který je povinen zahájit likvidaci fondu, pokud do šesti měsíců nepřevede správu fondu na jinou investiční společnost. Zahájením likvidace je právo podílníka na správu fondu nahrazeno jeho právem na řádnou likvidaci fondu a právo na neomezenou výplatu hodnoty podílu je nahrazeno právem na výplatu výtěžku likvidace po jejím ukončení. 9. Burzy nebo trhy, na kterých jsou podíly kótovány nebo obchodovány Prodej a zpětný odkup podílů provádí depozitář. Může být podána žádost o obchodování podílových listů na Vídeňské burze. 10. Způsob a podmínky vydávání a prodeje podílů Vydávání podílů Počet vydaných podílů a odpovídajících podílových listů zásadně není omezen. Podíly lze získat u depozitáře a jeho poboček. Investiční společnost si vyhrazuje právo dočasně nebo zcela zastavit vydávání podílů. Prodejní přirážka Při stanovení prodejní ceny se k hodnotě podílu připočítává přirážka na krytí prodejních nákladů. Prodejní přirážka na krytí prodejních nákladů činí až 2,0 % hodnoty podílu. Rozhodný den pro zúčtování Platnou prodejní cenou použitou při zúčtování se rozumí aktuální cena v rakouský burzovní den následující po bankovním pracovním dni, který následuje po dni doručení příkazu depozitáři. Zatížení účtu kupní cenou se provádí valutou dva bankovní pracovní dny po dni uzavření obchodu. 11. Způsob a podmínky pro zpětné převzetí nebo odkup podílů a předpoklady, za kterých lze odkupování pozastavit Zpětný odkup podílů Při odkupu podílových listů se z odkupní ceny podílového listu odečítá odměna pro Investiční společnost podle 22 odst. 2 bod 9 InvFG takto: - do : až do výše 5,0 % - od do : až do výše 4 % - od do : až do výše 3 % - od do likvidace fondu podle 30b: až do výše 2,0 % Podílníci mohou kdykoliv požadovat zpětné odkoupení podílů předložením podílových listů nebo udělením příkazu depozitáři ke zpětnému odkupu. Investiční společnost je povinna tyto podíly na účet fondu vykoupit za vždy aktuální platnou odkupní cenu, která odpovídá hodnotě podílu. Vyplácení odkupní ceny a její výpočet a zveřejňování může být dočasně zastaveno za současného oznámení této skutečnosti úřadu odpovídajícímu za kapitálový dozor a podmíněno prodejem majetku investičního fondu, jakož i obdržením výtěžku z prodeje, pokud nastanou mimořádné okolnosti, které si tento postup vyžádají na základě oprávněných zájmů podílníků. Za účelem výpočtu ceny se vždy použijí poslední zveřejněné kurzy. V případě, že fond bude investovat ve značném rozsahu do podílů investičních fondů, budou pro výpočet ceny použity poslední zveřejněné kurzy příslušných subfondů. Pokud poslední zveřejněný kurz neodpovídá na základě politické nebo ekonomické situace zcela zřejmě a nikoliv pouze v ojedinělém případě skutečné hodnotě, může být výpočet ceny přerušen, pokud investiční fond investoval 5% a více svého majetku do majetkových hodnot, které nevykazují odpovídající tržní ceny. Prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 2 7

8 Rozhodný den pro zúčtování Platnou odkupní cenou použitou při zúčtování se rozumí aktuální cena v rakouský burzovní den následující po bankovním pracovním dni, který následuje po dni doručení příkazu depozitáři. Připsání odkupní ceny na účet se provádí valutou dva bankovní pracovní dny po dni uzavření obchodu. 12. Pravidla pro výpočet a použití výnosů a nárok podílníků na výplatu výnosů Výnosy u podílových listů s výplatou výnosů Výnosy dosažené v průběhu účetního roku jsou po úhradě nákladů vypláceny, popř. jsou vydávány výnosové listy majitelům podílových listů s výplatou výnosů, a to v plné výši, pokud se jedná o úroky a dividendy, nebo ve výši dle uvážení investiční společnosti, pokud se jedná o zisky z prodeje majetku fondu včetně odběrních práv na cenné papíry. Zbytek výnosů se převádí na nový účet. Investiční společnost je povinna provést výplatu částky ve výši stanovené podle 13 zákona o investičních fondech /InvFG/. Výnosy u podílových listů s reinvesticí výnosů a srážkou daně z kapitálových výnosů Výnosy dosažené v průběhu účetního roku nejsou po úhradě nákladů vypláceny. U podílových listů s reinvesticí výnosů se vyplácí částka stanovená podle věty zákona o investičních fondech, kterou je popřípadě nutné použít na úhradu daně z kapitálových výnosů, která spadá na výnos z podílového listu. Výnosy u podílových listů s reinvesticí výnosů bez srážky daně z kapitálových výnosů Výnosy dosažené v průběhu účetního roku nejsou po úhradě nákladů vypláceny. Podle věty zákona o investič- ních fondech se nevyplácí částka na úhradu daně z kapitálových výnosů. Investiční společnost zajistí, aby podílové listy v okamžiku výplaty vlastnili pouze podílníci, kteří nepodléhají tuzemské dani z příjmů (fyzických i právnických osob) nebo u kterých jsou splněny předpoklady pro osvobození od daně podle 94 bodu 5 zákona o dani z příjmu, a prokáže tuto skutečnost ve spolupráci s bankami vedoucími účty cenných papírů. Po- kud tyto předpoklady nebudou ke dni výplaty naplněny, je třeba vyplatit částku vypočtenou podle věty InvFG pro- střednictvím banky vedoucí účet cenných papírů. 13. Investiční cíle fondu, včetně finančních cílů (např. růst kapitálu nebo výnosu), investiční politika (např. specializace na zeměpisné oblasti nebo hospodářská odvětví), případné limity této investiční politiky a povolení k přijímání úvěrů, které lze při správě fondu využívat Investičním cílem fondu ESPA-ČS zajištěný fond 2 je dosahování průběžného vysokého výnosu. Za tímto účelem fond nakupuje a prodává v rámci své investiční politiky a podle odhadu hospodářské situace, situace na kapitálovém trhu a vyhlídek na burze majetek přípustný podle zákona o investičních fondech a statutů fondu (cenné papíry, nástroje peněžního trhu, vklady na viděnou, podíly fondů a finanční instrumenty). Majetek fondu ČS zajištěný fond 2 je investován podle následujících, demonstrativně popsaných investičních zásad: Nakupovány jsou především dluhopisy vydávané spořitelnami se sídlem v Rakousku. Navíc mohou být nakupovány i indexové opční listy, které vydávají emitenti se sídlem v Evropě. Podíly investičních fondů smějí být nakupovány maximálně do výše 10 % majetku fondu ESPA - ČS zajištěný fond 2. Nástroje finančních derivátů smějí být používány nejen k minimalizaci rizika (zajištění), ale i ke spekulacím. Vztaženo na celkovou čistou hodnotu majetku fondu hrají nástroje finančních derivátů sloužící k zajištění rizika významnou roli, nástroje finančních derivátů nesloužící k zajištění rizika hrají podřadnou roli. V rámci svého zajišťovacího konceptu se investiční společnost snaží prostřednictvím vhodných strategií (zejména finančními termínovými kontrakty) zajistit mimo jiné i vůči měnovému riziku. Za účelem spekulací jsou uzavírány především finanční termínové kontrakty. Riziko ztráty vztažené na majetkové hodnoty fondu se tak může dočasně zvýšit. Při výběru vhodných investic stojí v popředí všech úvah aspekty bezpečí, růstu a/nebo výnosu. Na tomto místě je třeba poznamenat, že cenné papíry v sobě skrývají kromě vyhlídek na růst kurzu také určitá rizika. Prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 2 8

9 Všeobecně Kurzy cenných papírů v majetku fondu mohou v porovnání s nabývací cenou klesat/stoupat. Prodá-li investor podíly na investičním fondu v okamžiku, kdy kurzy cenných papírů nacházející se ve fondu klesly v porovnání s okamžikem, kdy podíly získal, má to za následek, že peníze, které investoval do zvláštního majetku nedostane v plné výši zpět. Tržní riziko Vývoj kurzu cenných papírů závisí především na vývoji kapitálových trhů, který opět závisí na celkové situaci hospodářství, jakož i na rámcových ekonomických a politických podmínkách v jednotlivých zemích (tržní riziko). Zvláštní podobou tržního rizika je riziko změny úroků. Tím se rozumí eventualita, že dojde ke změně hladiny úrokových sazeb na trhu oproti okamžiku, kdy byl cenný papír vydán. Změny tržních úrokových sazeb mohou mimo jiné vyplývat ze změny hospodářské situace a na ní reagující politiky příslušné centrální banky. Pokud tržní úroky vzrostou, klesnou zpravidla kurzy pevně úročených cenných papírů. Pokud na druhou stranu tržní úroky poklesnou, dochází k růstu kurzů pevně úročených cenných papírů. V obou případech vede vývoj kurzů k tomu, že výnos cenného papíru přibližně odpovídá tržní úrokové sazbě. Výkyvy kurzu jsou však v závislosti na době splatnosti pevně úročeného cenného papíru různé. Pevně úročené cenné papíry s kratší dobou splatnosti tak mají nižší kurzové riziko než stejné cenné papíry s delší dobou splatnosti. Pevně úročené cenné papíry s kratší dobou splatnosti však mají zpravidla nižší výnosy než pevně úročené cenné papíry s delší dobou splatnosti. Další variantu tržního rizika představuje měnové riziko. Pokud není stanoveno jinak, mohou být majetkové hodnoty investičního fondu investovány v jiných měnách než je měna fondu. Výnosy, splátky a výtěžky z prodeje takových investic dostává fond ve měně, ve které investoval. Hodnota těchto měn může vůči měně fondu poklesnout. Existuje proto měnové riziko, že hodnota podílů bude negativně ovlivněna do té míry, v jaké fond investuje v jiných měnách než je měna fondu. Riziko emitenta Vedle všeobecných tendencí kapitálových trhů se na kurzu cenných papírů projevují i specifika jednotlivých emitentů. I při nejpečlivějším výběru cenných papírů například nelze vyloučit, že dojde ke ztrátám zapříčiněným propadem hodnoty majetku jednotlivých emitentů Riziko likvidity Při vědomí šancí a rizik investování do akcií a dluhopisů nakupuje investiční společnost pro investiční fond především cenné papíry, které jsou úředně obchodovány na tuzemských i zahraničních burzách nebo jsou obchodovány na organizovaných trzích, které jsou všeobecně uznávány, jsou přístupné pro veřejnost a řádně fungují. U jednotlivých cenných papírů nebo v určitých segmentech burzy může rovněž nastat problém prodat cenné papíry v požadovaném okamžiku. Navíc existuje nebezpečí, že tituly které jsou obchodovány spíše v užším tržním segmentu budou podléhat značné cenové volatilitě. Kromě toho jsou nakupovány cenné papíry z nových emisí, jejichž emisní podmínky obsahují závazek podání žádosti o registraci k úřednímu kótování na některé burze nebo organizovaném trhu, pokud je jejich registrace dosaženo nejpozději do jednoho roku po vydání cenných papírů. Investiční společnost smí nakupovat cenné papíry, které jsou obchodovány na burzách nebo regulovaných trzích v zemích EHS nebo na burzách nebo regulovaných trzích uvedených v příloze. Vývoj národních a mezinárodních kapitálových trhů je volatilní a specifický vývoj u jednotlivých emitentů je nepředvídatelný. Výnosy dosažené v minulosti nejsou zárukou pro dosažení stejných výnosů v budoucnosti. Společnost se snaží minimalizovat rizika spojená s investováním do cenných papírů a zvyšovat vyhlídky na dosažení výnosu. Úspěch investice však nelze zaručit. Doporučujeme minimální investiční horizont v délce 3 až 5 let. Velký důraz se klade na diverzifikaci rizika. Přesné investiční limity jsou popsány v 20 a 21 zákona o investičních fondech. Výslovně upozorňujeme na skutečnost, že se zde jedná pouze o stručný popis, který nemůže nahradit osobní odborné investiční poradenství. PŘIJETÍ ÚVĚRU Přijetí úvěru až do výše 10 % majetku fondu je krátkodobě přípustné. 14. Riziko u produktů finančních derivátů ve smyslu 21 InvFG Investiční společnost smí v rámci řádné správy fondu za určitých předpokladů a omezení nakupovat pro investiční fond nástroje finančních derivátů podle 21 InvFG, pokud jsou tyto obchody výslovně povoleny ve statutech fondu. Prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 2 9

10 Upozorňujeme na skutečnost, že s produkty finančních derivátů mohou být spojená určitá rizika, např.: a) Získaná a časově omezená práva zůstanou nevyužita, nebo ztratí na hodnotě. b) Riziko ztráty nelze odhadnout a ztráta může přesahovat i případná zajištění. c) Obchody, s jejichž pomocí by bylo možné rizika vyloučit nebo je omezit, nemohou být uskutečněny, a pokud ano, tak pouze za ztrátovou tržní cenu. d) Riziko ztráty se může zvýšit, pokud závazek nebo pohledávka z obchodů tohoto druhu znějí na cizí měnu. U obchodů s deriváty OTC mohou nastat další rizika: a) Problémy při prodeji finančních nástrojů získaných na trhu OTC třetím osobám, neboť pro tyto finanční nástroje neexistuje organizovaný trh; splnění podstoupených závazků může být na základě individuální dohody obtížné nebo může být spojeno se značnými náklady (riziko likvidity); b) ekonomický efekt OTC obchodu může být ohrožen výpadkem kontrahenta (riziko kontrahenta); 15. Techniky a nástroje investiční politiky Vklady na viděnou a vypověditelné vklady Zůstatky na bankovních účtech ve formě vkladů na viděnou nebo vypověditelných vkladů s dobou splatnosti nejvýše 12 měsíců smějí být nabývány za následujících podmínek: 1. U jedné banky smějí být uloženy vklady na viděnou nebo vypověditelné vklady s dobou splatnosti nejvýše 12 měsíců až do výše 20 % majetku fondu, pokud dotyčná banka - má své sídlo v členské zemi - se nachází ve třetí zemi a podléhá dohledu, který je podle názoru Úřadu pro dohled nad finančním trhem srovnatelný s dohledem podle komunitárního práva 2. Bez ohledu na všechny jednotlivé maximální limity smí investiční fond investovat u jedné banky maximálně 20 % majetku fondu v kombinaci skládající se z cenných papírů vydaných touto bankou nebo peněžních nástrojů a/nebo vkladů u této banky a/nebo derivátů OTC nakoupených u této banky. Minimální zůstatek na bankovních účtech není předepsán. B) Nástroje peněžního trhu Pro investiční fond smějí být nabývány nástroje peněžního trhu, které 1. jsou úředně kótovány na některé z tuzemských nebo zahraničních burz uvedených v příloze nebo jsou obchodovány na regulovaných trzích uvedených v příloze, které jsou uznávané a přístupné pro veřejnost a které řádně fungují. 2. jsou běžně obchodovány na peněžním trhu, jsou likvidní a jejichž hodnotu lze kdykoliv přesně určit, smějí být nabývány i tehdy, když nejsou obchodovány na regulovaných trzích, pokud emise nebo emitent těchto nástrojů již podléhají předpisům o ochraně vkladů a ochraně investorů, za předpokladu, že a) jsou vydávány nebo garantovány státním, regionálním nebo místním subjektem nebo centrální bankou členské země, Evropskou bankou, Evropskou unií nebo Evropskou investiční bankou, třetí zemí nebo, pokud je tato země federací, spolkovou zemí této federace, nebo mezinárodním subjektem veřejnoprávního charakteru, jehož členem je alespoň jedna členská země, nebo b) jsou vydávány podnikem, jehož cenné papíry jsou úředně kótovány na některé z tuzemských nebo zahraničních burz uvedených v příloze nebo jsou obchodovány na regulovaných trzích uvedených v příloze, nebo c) jsou vydávány nebo garantovány institucí, která je podřízena dohledu podle kritérií stanovených v komunitárním právu, nebo jsou vydávány nebo garantovány institucí, která podléhá dohledu a dodržuje jeho podmínky, které jsou podle názoru Úřadu pro dohled nad finančním trhem minimálně tak přísné jako podmínky dohledu podle komunitárního práva, nebo d) jsou vydávány jinými emitenty, kteří spadají do kategorie, která byla ze strany Úřadu pro dohled nad finančním trhem schválena, pokud pro investice do těchto nástrojů platí předpisy na ochranu investorů srovnatelné s předpisy uvedenými pod body a) až c) a pokud se jedná v případě takového emitenta o podnik s vlastním kapitálem v minimální výši 10 milionů eur, který zpracovává a zveřejňuje svou účetní závěrku podle předpisů směrnice 78/660/EHS, nebo se jedná o právní subjekt, který v rámci jedné podnikové skupiny zahrnující jednu nebo více společností kótovaných na burze, je zodpovědný za financování této skupiny, nebo se jedná o právní subjekt, který má financovat krytí závazků v cenných papírech využitím úvěrového rámce poskytnutého ze strany banky. Celkem smí být investováno nejvýše 10 % majetku fondu do nástrojů peněžního trhu, které nesplňují tyto předpoklady a které nejsou obchodovány na některém z regulovaných trhů. Prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 2 10

11 C) Cenné papíry Investiční společnost nabývá cenné papíry, které jsou úředně kótovány na některé z tuzemských nebo zahraničních burz uvedených v příloze nebo jsou obchodovány na regulovaných trzích uvedených v příloze, které jsou uznávané a přístupné pro veřejnost a které řádně fungují. Mimoto jsou nabývány cenné papíry z nových emisí, pokud podmínky emise obsahují závazek, že bude požádáno o úřední kótování na některé z burz nebo některém z regulovaných trhů, a toto povolení bude uděleno nejpozději do jednoho roku od emise cenných papírů. Nekótované cenné papíry a jiná listinná práva Celkem maximálně 10 % majetku fondu smí být investováno do cenných papírů, které nejsou úředně kótovány na některé z burz uvedených v příloze nebo nejsou obchodovány na některém z regulovaných trhů uvedených v příloze. D) Podíly investičních fondů Investiční společnost smí nabývat až do výše 20 % majetku fondu podíly jednoho investičního fondu nebo jedné investiční společnosti, pokud tyto splňují ustanovení směrnice 85/611/EHS (OGAW fond = subjekt kolektivního investování do cenných papírů). Dále smí investiční společnost nabývat až do výše 20 % majetku fondu podíly jednoho subjektu kolektivního investování (OGA fond), který nesplňuje některý z požadavků směrnice 85/611/EHS, pokud a) je registrován podle právních předpisů, které jej podřizují dohledu, který je podle názoru Úřadu pro dohled nad finančním trhem rovnocenný dohledu podle komunitárního práva a existuje dostatečná záruka spolupráce mezi dotyčnými úřady, b) úroveň ochrany podílníků je rovnocenná ochraně, kterou požívají podílníci investičních fondů nebo investičních společností, které splňují podmínky směrnice 85/611/EHS (OGAW - Subjekty kolektivního investování do cenných papírů), a zejména předpisy o oddělené úschově zvláštního majetku, o přijetí úvěru, poskytnutí úvěru a prázdných prodejích cenných papírů a nástrojů peněžního trhu jsou rovnocenné s požadavky směrnice 85/611/EHS, c) jsou o obchodní činnosti pořizovány pololetní a výroční zprávy, které umožňují učinit si obraz o majetku a závazcích, výnosech a transakcích ve sledovaném období. Podíly takových OGA fondů však nesmějí v souhrnu překročit 30 % majetku fondu. E) Nástroje finančních derivátů I. Kótované a nekótované nástroje finančních derivátů Pro Investiční fond mohou být využívány odvozené finanční nástroje (deriváty), včetně rovnocenných nástrojů účtovaných v hotovosti, které jsou úředně kótované na některé z tuzemských nebo zahraničních burz uvedených v příloze nebo které jsou obchodované na některém z regulovaných trhů uvedených v příloze nebo odvozené finanční instrumenty, které nejsou úředně kótované na burze nebo nejsou obchodované na regulovaném trhu (OTC deriváty), pokud a) pokud se u základního majetku jedná o nástroje ve smyslu 20 nebo o finanční indexy, úrokové sazby, směnné kursy nebo měny, do kterých investiční fond smí podle svých zásad investiční politiky investovat, b) protistrana u obchodů s deriváty OTC je instituce patřící do kategorie, která byla schválena vyhláškou ze strany Úřadu pro dohled nad finančním trhem, a která podléhá dohledu, a c) deriváty OTC podléhají spolehlivému a přezkoumatelnému ohodnocení na denní bázi a kdykoliv mohou být na základě iniciativy investiční společnosti za přiměřenou aktuální cenu prodány, vypořádány nebo vykompenzovány protiobchodem. II. Účel použití Nástroje finančních derivátů jsou součástí investiční strategie fondu a mohou být navíc využívány jako zajišťovací nástroje. III. Rizikový management Investiční společnost je povinna využívat metodu rizikového managementu, která jí umožňuje neustále sledovat a měřit riziko spojené s jednotlivými investičními pozicemi, jakož i jejich příslušný podíl na celkovém profilu rizika spojeného s majetkem fondu. Dále je povinna aplikovat postup, který jí umožní přesné a nezávislé ocenění jednotlivých derivátů OTC. Investiční společnost je ve shodě s depozitářem povinna pro každý z fondů, které spravuje, sdělit Úřadu pro dohled nad finančním trhem na základě těchto stanovených postupů druhy derivátů v majetku fondu, rizika spojená s příslušnými základními tituly, investiční limity a použité metody pro měření rizik u obchodů s deriváty. Prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 2 11

12 Investiční společnost smí provozovat obchody s deriváty k zajištění majetkových hodnot fondu i jako součást investiční strategie. Tím se může riziko ztráty vztažené na majetkové hodnoty fondu přinejmenším dočasně zvýšit. Detailní popis týkající se využívání derivátů a možných rizik se nachází v bodě 13. Celkové riziko spojené s deriváty nesmí překročit celkovou čistou hodnotu majetku fondu. Při výpočtu rizika se bere v potaz tržní hodnota základního majetku, riziko výpadku, budoucí výkyvy trhu a vypořádací lhůta jednotlivých pozic. Investiční fond smí jako součást své investiční strategie využívat deriváty v rámci specifických investičních limitů stanovených pro základní majetek ve statutech fondu a v zákonu o investičních fondech, pokud celkové riziko spojené se základním majetkem nepřekročí tyto investiční limity. Riziko výpadku u obchodů investičního fondu s deriváty OTC nesmí překročit následující limity: a) pokud je protistranou úvěrová instituce ve smyslu směrnice 2002/12/ES, 10 % majetku fondu, b) jinak 5 % majetku fondu. Investice fondu do indexových derivátů nejsou zahrnovány do specifických investičních limitů. Pokud je nějaký derivát součástí cenného papíru nebo nástroje peněžního trhu, musí být zohledněn při dodržování výše uvedených předpisů. IV. Celkový limit Celkový souhrn započitatelných nástrojů finančních derivátů, které neslouží k zajištění, nesmí překročit hodnotu majetku fondu. Započitatelná hodnota - finančních termínových kontraktů se měří podle hodnoty kontraktu násobené termínovou cenou zjišťovanou každý burzovní den; - opčního práva se měří podle hodnoty cenných papírů nebo finančních nástrojů, které jsou předmětem opčního práva (underlying) Pákový efekt (leverage): Pokud 15 Zvláštního statutu tohoto investičního fondu připouští využívání derivátů ke spekulativním účelům, smí investiční společnost navýšit investiční angažovanost tohoto fondu při využívání derivátů v rámci přípustných limitů uvedených v zákoně o investičních fondech (leverage). V. Úrokové swapové operace Investiční společnost je oprávněna v rámci investičních limitů stanovených v zákoně o investičních fondech vyměňovat variabilní úrokové nároky za pevně stanovené úrokové nároky nebo pevně stanovené úrokové nároky za variabilní úrokové nároky, pokud jsou úhrady úroků vyváženy úrokovými nároky stejného druhu v majetku fondu. V závislosti na odhadu vývoje úroků tak může investiční společnost - aniž by prodávala majetek - zamezit riziku pohybu úroků, a tím zabránit kurzovým ztrátám. Při očekávaném růstu úroků tak může být například přeměněna pevně úročená část portfolia na variabilní úrokové nároky nebo naopak při očekávaní klesajících úroků může být variabilně úročená část přeměněna na pevné úrokové nároky. VI. Devizové swapové operace Investiční společnost je oprávněna vyměňovat majetek fondu za majetek, který zní na jinou měnu. Taková výměna bude provedena v případě, že investiční společnost např. očekává devalvaci měny nacházející se v portfoliu. VII. Repooperace Investiční společnost je do výše investičních limitů stanovených v zákoně o investičních fondech oprávněna nakupovat do majetku fondu a na účet investičního fondu majetek se závazkem prodávajícího k zpětnému odkupu tohoto majetku, a to v předem stanoveném termínu a za předem stanovenou cenu. To znamená, že vlastnosti dočasně nakoupeného majetku se pro fond mohou podstatně lišit od aktuálních vlastností tohoto majetku na trhu. Odchylky mohou vzniknout např. v úrokové sazbě, době splatnosti, nákupní a prodejní ceně. Tím se vylučuje riziko vývoje na trhu. Prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 2 12

13 VIII. Zápůjčka cenných papírů Investiční společnost je oprávněna v rámci investičních limitů stanovených v zákoně o investičních fondech převádět na dobu určitou vlastnictví k cenným papírům fondu na třetí osoby až do výše 30 % majetku fondu v rámci všeobecně uznávaného systému půjčování cenných papírů, a to za podmínky, že je třetí osoba povinna převést zpět vlastnictví k zapůjčeným cenným papírům po uplynutí předem stanovené zápůjční lhůty. Takto inkasované prémie představují dodatečnou složku výnosu. 16. Zásady pro oceňování Hodnota jednoho podílu se vypočítá vydělením celkové hodnoty investičního fondu včetně výnosů počtem podílů. Celkovou hodnotu investičního fondu vypočte depozitář jako součet hodnoty cenných papírů, nástrojů peněžního trhu a odběrních práv fondu na cenné papíry na základě jejich aktuálního kurzu a hodnoty finančních investic, peněžních prostředků, zůstatků na bankovních účtech, pohledávek a jiných práv fondu, snížený o závazky. Základem pro stanovení výše kurzu jsou poslední známé burzovní kurzy, popř. kótace ceny. Cenné papíry, nástroje peněžního trhu a další likvidní finanční investice které nejsou kótovány na burzách a nejsou ani obchodovány na organizovaných trzích, se oceňují v aktuální tržní ceně, která je při opatrném odhadu a při zohlednění celkových okolností přiměřená. Opce, pro které není k dispozici burzovní ani tržní cena, se oceňují cenou, která se při zohlednění všech rozpoznatelných šancí a rizik z ekonomického hlediska nejvíce přiblíží rozumné tržní ceně. 17. Stanovení prodejní nebo emisní ceny a výplatní nebo odkupní ceny podílů, zejména: - metoda a frekvence výpočtu těchto cen - náklady spojené s prodejem, vydáváním, odkupem a výplatou - údaj o způsobu, místu a frekvenci zveřejňování těchto cen Prodejní přirážka Na úhradu prodejních nákladů se připočítává prodejní přirážka. Výše prodejní přirážky činí až 2,0 % hodnoty podílu. Tato prodejní přirážka může omezit výkon investice nebo jej dokonce celý spotřebovat pouze v případě velmi krátké doby investování. Z tohoto důvodu se při nákupu investičních podílových listů doporučuje delší doba investování. Zaokrouhlování prodejních a odkupních cen Prodejní a odkupní ceny nejsou zaokrouhlovány. Odkupní cena odpovídá hodnotě podílu. Zveřejňování prodejních a odkupních cen Hodnotu podílu, prodejní a odkupní cenu vypočítává depozitář každý burzovní den a zveřejňuje je v příloze o investičních fondech Kurzovního lístku Vídeňské burzy. Náklady při prodeji a odkupu podílů Při prodeji a odkupu podílů, který zajišťuje depozitář, nejsou účtovány žádné další náklady s výjimkou prodejní přirážky při prodeji podílových listů. Odkupování podílových listů za odkupní cenu není spojeno s žádnými náklady. Do jaké míry jsou při prodeji a odkupu podílových listů jednotlivým investorům účtovány dodatečné poplatky, závisí na individuálních ujednáních mezi investorem a bankou, která vede jeho účet cenných papírů. Investiční společnost na tuto skutečnost nemá žádný vliv. 18. Metoda, výše a výpočet odměny pro investiční společnost, depozitáře nebo třetí osobu, která je účtována na vrub investičního fondu a náhrada výdajů investiční společnosti, depozitáře a třetích osob ze strany investičního fondu Náklady na správu Investiční společnost obdrží za činnost správce roční odměnu až do výše 1,0 % majetku fondu, která se počítá z hodnoty majetku fondu na konci každého měsíce. Investiční společnost má dále nárok na náhradu všech výdajů, které jí vznikly v souvislosti se správou, obzvláště nákladů na povinné zveřejňování informací, poplatků za úschovu cenných papírů, poplatků depozitáři, nákladů na audit, poraden- ství a účetní závěrky. Ostatní náklady Kromě odměn náležejících investiční společnosti jsou na vrub investičního fondu účtovány následující výdaje: a) Transakční náklady Tím se rozumí náklady spojené s nákupem a prodejem majetkových hodnot fondu, pokud již nebyly zohledněny v rámci vyúčtování transakčních nákladů prostřednictvím kurzu. b) Náklady na auditora Výše odměny auditora se na jedné straně řídí velikostí fondu a na druhé straně investičními zásadami. Prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 2 13

14 c) Náklady na zveřejňování Sem patří náklady, které vznikají v souvislosti s vypracováním a zveřejněním zákonem předepsaných informací pro podílníky v tuzemsku i zahraničí. Dále mohou být na vrub investičního fondu účtovány veškeré náklady účtované ze strany úřadů vykonávajících dohled, v případě, že je nutné provést změny (zejména statutů fondu, prospektu), protože došlo ke změně zákonných ustanovení. d) Náklady na účty a úschovu cenných papírů investičního fondu (poplatky za úschovu cenných papírů) Investičnímu fondu jsou ze strany depozitáře účtovány obvyklé poplatky za úschovu cenných papírů, náklady spojené s proplácením kupónů, popř. obvyklé bankovní poplatky za správu zahraničních cenných papírů v zahraničí. e) Poplatky depozitáře Depozitář obdrží za vedení účetnictví fondu, každodenní oceňování investičního fondu a zveřejňování ceny měsíční odměnu. f) Náklady na služby externích poradenských firem nebo investičních poradců Pokud jsou pro fond využívány služby externích poradců nebo investičních poradců, jsou takto vzniklé náklady uvedeny pod touto položkou a účtovány k tíži investičního fondu. V aktuální výroční zprávě najdete v kapitole Kalkulace výnosů a vývoj majetku fondu pod výsledkem fondu položku ostatní administrativní náklady, která se skládá z položek výše uvedených pod písmeny b až f. 19. Externí poradenské firmy a investiční poradci Společnost využívá služeb České spořitelny, a.s., Praha 4, , Olbrachtova 1929/62, jako investičního poradce. Přitom však nejsou na vrub majetku fondu účtovány žádné další náklady nad rámec bodu Případné dosavadní výsledky investičního fondu Viz příloha Prospekt ve zkráceném znění. 21. Profil typického investora, pro kterého je fond koncipován Viz příloha Prospekt ve zkráceném znění. 22. Případné náklady nebo poplatky s výjimkou nákladů uvedených pod bodem 17., rozdělené na náklady, které hradí sám podílník a náklady, které je třeba hradit ze zvláštního majetku investičního fondu Viz příloha Prospekt ve zkráceném znění. Prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 2 14

15 KAPITOLA III ÚDAJE O DEPOZITÁŘI 1. Depozitář Depozitářem je banka Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft, Graben 21, A Wien. Číslo zápisu v obchodním rejstříku: FN m, rejstříkový soud: Obchodní soud ve Vídni. 2. Podrobnosti o smlouvě s investiční společností a výše odměny pro depozitáře, pokud je tato odměna účtována na vrub investičního fondu Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG převzala funkci depozitáře na základě rozhodnutí Úřadu pro dohled nad finančním trhem ze dne Banka je povinna zajišťovat prodej a odkup podílových listů, jakož i vedení účtů a úschovy fondu podle zákona o investičních fondech. Depozitář hradí investiční společnosti odměnu za správu fondu na základě jeho statutu a vyplácí náhradu výdajů spojených se správou fondu, a to na vrub účtů, které pro fond vede. Depozitář smí účtovat na vrub fondu odměnu, která mu náleží za úschovu cenných papírů fondu a za vedení jeho účtů. Tato opatření smí depozitář provádět pouze na základě pokynu ze strany investiční společnosti. 3. Hlavní činnost depozitáře Depozitář je úvěrovou institucí podle rakouského práva. Její hlavní činnost představují žirové obchody, přijímání vkladů, poskytování úvěrů a obchody s cennými papíry. Jmenování a změna depozitáře musí být schválena Úřadem pro dohled nad finančním trhem. Povolení smí být uděleno pouze v případě, že existuje oprávněná domněnka, že úvěrová instituce je schopna zajistit výkon depozitáře. Jmenování a změna depozitáře musejí být zveřejněna; zveřejněná informace musí obsahovat údaj o rozhodnutí s úředním povolením. ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h Mag. Heinz Bednar Mag. Karl Brandstötter, prokurista Mag. Franz Kisser, prokurista Dr. Franz Gschiegl Mag. Harald Egger, prokurista Dr. Rolf Majcen, prokurista Prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 2 15

16 Doplňkové informace pro investory v České republice Dodatek k prospektu ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. (dále jen Společnost ) určila Českou spořitelnu, a.s., Na Příkopě 29, , IČO, Praha 1 (dále jen Česká spořitelna, a.s. ), za výplatní a prodejní místo pro podílové listy fondu ESPA-ČS zajištěný fond 2 v České republice. V souladu s dohodou o výplatních a prodejních místech ze dne , která byla uzavřena mezi Společností a Českou spořitelnou, a.s. zřídila Česká spořitelna, a.s. u Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, 1010 Wien, Graben 21 (dále jen Erste Bank ) účet cenných papírů ( B-Depot ), který zní na její jméno, a přes který jsou prováděny nákupy a prodeje podílových listů pro investory. Pro cenné papíry nacházející se na účtě B-Depot platí tzv. domněnka cizího vlastnictví (Fremdvermutung), tzn. že se obecně předpokládá, že cenné papíry, které jsou přechovávány na účtu B-Depot, se nenachází ve vlastnictví České spořitelny, a.s., nýbrž ve vlastnictví investorů. Jména investorů nejsou bance Erste Bank (depozitář) známa. Na základě požadavku investora je Česká spořitelna, a.s. připravena otevřít pro investora na jeho jméno a náklady účet cenných papírů u Erste Bank a na základě pokynu investora převést podílové listy fondu ESPA-ČS zajištěný fond 2, které pro něj Česká spořitelna, a.s. přechovává, na jeho účet u Erste Bank. Erste Bank zná investora jako majitele účtu cenných papírů vedeného u ní, a investor je tak oprávněn disponovat s podílovými listy svým jménem. V případě, že investor má účet cenných papírů u Erste Bank, může nabývat podílové listy i sám přímo od depozitáře určeného pro fond ESPA-ČS zajištěný fond 2. Prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 2 16

17 Příloha prospektu č. 1 Seznam všech investičních fondů spravovaných společností ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. A & P-FONDS ÄKAMED-NÖ ALPENFONDS AQUARIUS BURGENLÄNDISCHE ANLAGE & KREDIT BANK INTERNATIONAL EQUITY FUND BVP-European Equities Large BVP-Japan & Pacific Equities BVP-PENSIONSFONDS 1 BVP-US-Equities Large BVP-US-Equities Small & Mid DELPHIN-INVEST DONAU STAR-FONDS E 3 E 4 E 7 E 8 E 55 E 56 E 57 E 555 ECM-Aktien Protect ECM-Renten International EKA-KOMMERZ 14 EKA-KOMMERZ 18 EM BOND GLOBAL CONVERTIBLES ERSTE-INTERBOND G1 ESPA BEST OF AMERICA ESPA BEST OF EMERGING-MARKETS ESPA BEST OF EUROPE ESPA BEST OF HEALTHCARE ESPA BEST OF JAPAN ESPA BEST OF TECHNOLOGY ESPA BEST OF WORLD ESPA BOND COMBIRENT ESPA BOND DANUBIA ESPA BOND DOLLAR ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE ESPA BOND EMERGING-MARKETS ESPA BOND EURO-CORPORATE ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT ESPA BOND EURO-PRO ESPA BOND EURO-RENT ESPA BOND EURO-RESERVA ESPA BOND EURO-TREND ESPA BOND EUROPE ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD ESPA BOND INTERNATIONAL ESPA BOND MORTGAGE ESPA BOND PREFERRED ESPA BOND SYSTEM ESPA BOND USA ESPA BOND USA-CORPORATE ESPA BOND USA-HIGH YIELD ESPA BOND YEN ESPA CASH ASSET-BACKED ESPA CASH CORPORATE-PLUS ESPA CASH DOLLAR ESPA CASH EURO ESPA CASH EURO-MIDTERM ESPA CASH EURO-PLUS ESPA CASH MORTGAGE-PLUS ESPA CESKY FOND PENEZNIHO TRHU ESPA CESKY FOND STATNICH DLUHOPISU ESPA CESKY HYPOTECNI PENEZNIHO TRHU ESPA CESKY KORPORATNI PENEZNIHO TRHU ESPA-CS zajisteny fond 1 ESPA-CS zajisteny fond 2 Prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 2 17

18 ESPA FIDUCIA ESPA PIF MIX ESPA PIF TOP ESPA PORTFOLIO BOND ESPA PORTFOLIO MED ESPA PORTFOLIO MIX ESPA PORTFOLIO CREATIVE ESPA PORTFOLIO LIFE CYCLE/19 ESPA PORTFOLIO TARGET ESPA PRO INVEST ESPA PRO MIX ESPA PRO TOP ESPA SELECT BOND ESPA SELECT CASH ESPA SELECT INVEST ESPA SELECT MED ESPA SELECT STOCK ESPA SELECT STOCK-INDUSTRIES ESPA SHORT TERM-PREFERRED ESPA STOCK AMERICA ESPA STOCK BIOTEC ESPA STOCK DANUBIA ESPA STOCK ETHIK ESPA STOCK EUROPE ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE ESPA STOCK EUROPE-GROWTH ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY ESPA STOCK EUROPE-VALUE ESPA STOCK FINANCE ESPA STOCK GLOBAL ESPA STOCK INTERNET-INFRA ESPA STOCK ISTANBUL ESPA STOCK JAPAN ESPA STOCK PHARMA ESPA STOCK TECHNO ESPA STOCK UMWELT ESPA STOCK VIENNA ESPA VORSORGE CLASSIC/03 ESPA VORSORGE CLASSIC/04 ESPA VORSORGE GOLD/03 ESPA VORSORGE GOLD/03/02 EURO MS-FONDS FLOORRENT GLOBAL-PERFORMER Aktiendachfonds der Sparkasse Knittelfeld AG INTERNATIONALE AKTIENFONDSAUSWAHL INVESTMENT GLOBAL DYNAMISCH JULIUS BAER GLOBAL MEGATREND STOCK FUND (AUSTRIA) JULIUS BAER GLOBAL MIX (AUSTRIA) K 352 K 354 K 355 K 500 K 1000 K 1941 K 2000 KOMMERZ 3 KOMMERZ 9 KOMMERZ 11 KOMMERZ 13 KOMMERZ 15 KOMMERZ 17 KOMMERZ 22 PIZ BUIN GLOBAL PRIVATE BANKING MANAGEMENT PROGRAM PRO INVEST AKTIV PRORENT S-Absolute Return SALZBURGER SPARKASSE BOND AUSTRIA SALZBURGER SPARKASSE BOND GERMANY SALZBURGER SPARKASSE SELECT INVEST Prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 2 18

19 SALZBURGER SPARKASSE SELECT TREND SALZBURGER SPARKASSE TOP OF WORLD SELECT AKTIEN-DACHFONDS SELECT ANLEIHEN-DACHFONDS SPARKASSEN 1 SPARKASSEN 2 SPARKASSEN 3 SPARKASSEN 9 SPARRENT S-PensionAktien 10 S-PensionAktien 11 S-PensionRent 11 S-PensionRent 12 SUSTAINABILITY FONDS TAURUS TOP-Fonds I der Steiermärkischen Der Stabile TOP-Fonds II der Steiermärkischen Der Flexible TOP-Fonds III der Steiermärkischen Der Aktive TOP-Fonds IV der Steiermärkischen Der Planende TOP-Fonds V der Steiermärkischen Der Offensive TOP STRATEGIE classic TOP STRATEGIE dynamic UNIQA Corporate Bond UNIQA Euro ABS Income Fund UNIQA European High Grade Bond VPK EUROPA STOCK WE TOP BLUE CHIP WE TOP DYNAMIC WILDER KAISER WSTV ESPA dynamisch WSTV ESPA progressiv WSTV ESPA traditionell XT EUROPA XT USA SPECIÁLNÍ FONDY A 92 AEK 1 BVP-ERSTE EURO BOND BVP-ERSTE EQUITIES E 5 E 6 E 77 EKA-KOMMERZ 8 EKA-KOMMERZ 10 EKA-KOMMERZ 12 EKA-KOMMERZ 16 F 23 GUTENBERG I 23 K 20 K 23 K 26 K 200 K 350 K 360 K 888 K 1851 K 1931 KOMMERZ 21 KOOPERATIVA SPECIAL PURPOSE FUND KOOPERATIVA SPF 2 SPARKASSEN 4 SPARKASSEN 5 SPARKASSEN 6 SPARKASSEN 8 SPARKASSEN 10 Prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 2 19

20 SPARKASSEN 11 SPARKASSEN 12 SPARKASSEN 13 SPARKASSEN 14 SPARKASSEN 15 SPARKASSEN 16 SPARKASSEN 17 SPARKASSEN 18 SPARKASSEN 19 SPARKASSEN 20 SPARKASSEN 21 SPARKASSEN 26 S-PENSIONSFONDS S-ZUKUNFT AKTIEN 1 S-ZUKUNFT RENTEN 1 TOPSPEZIAL 1 VLV 3 VPK 5 VPK 9 VPK 16 WSTW IV UPOZORNĚNÍ: Podílové listy s úplnou reinvesticí výnosů od fondů, které jsou schváleny k prodeji v zahraničí: Podílové listy s úplnou reinvesticí výnosů od fondů, které jsou schváleny k prodeji v zahraničí, se vydávají pouze oso- bám, které v Rakousku prokazatelně nepodléhají neomezené daňové povinnosti a které se před zakoupením podílu zavážou, že podíl vrátí zpět, pokud by u nich neomezená daňová povinnost v Rakousku nastala. Prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 2 20

Zjednodušený prospekt. ESPA-ČS zajištěný fond 33, podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech (InvFG),

Zjednodušený prospekt. ESPA-ČS zajištěný fond 33, podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech (InvFG), Zjednodušený prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 33, podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech (InvFG), schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského zákona

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

PROSPEKT. Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds

PROSPEKT. Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds PROSPEKT fondu Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds kapitálového investičního fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. A-1010 Vídeň,

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) PRODEJNÍ PROSPEKT CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) Tento prodejní prospekt byl vydán v březnu 2007 ve shodě se stanovami

Více

P R O S P E K T. fondu. ESPA-ČS zajištěný fond 8, podílového fondu podle 20 InvFG

P R O S P E K T. fondu. ESPA-ČS zajištěný fond 8, podílového fondu podle 20 InvFG Překlad z německého jazyka P R O S P E K T fondu ESPA-ČS zajištěný fond 8, podílového fondu podle 20 InvFG společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Habsburgergasse 1a A - 1010 Wien

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Základy zdanění. Kapitalizační podíly AT0000720065 EUR. Dividendové podíly AT0000720057 EUR

Základy zdanění. Kapitalizační podíly AT0000720065 EUR. Dividendové podíly AT0000720057 EUR Základy zdanění Následující údaje se vztahují výhradně na investory podléhající v Rakousku neomezeně dani (investoři se sídlem, bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku). Ostatní investoři musí dodržovat

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

PROSPEKT. Raiffeisen-Euro-Rent

PROSPEKT. Raiffeisen-Euro-Rent PROSPEKT fondu Raiffeisen-Euro-Rent investičního fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3 Tento

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Pioneer Funds Austria - America Stock

Pioneer Funds Austria - America Stock PRODEJNÍ PROSPEKT Pioneer Investments Austria GmbH Lassallestraße 1 A-1020 Vídeň Pioneer Funds Austria - America Stock podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech (ZIF) Tento prodejní prospekt

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

PROSPEKT. Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien

PROSPEKT. Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien PROSPEKT fondu Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien investičního fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR %

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

P R O S P E K T. ISIN: AT0000A0LSA9 (T-CZK) / AT0000A0LSB7 (VT-zahraničí-CZK)

P R O S P E K T. ISIN: AT0000A0LSA9 (T-CZK) / AT0000A0LSB7 (VT-zahraničí-CZK) P R O S P E K T VB PX-Index-Fond podílový fond dle 2 odst. 1 a 2 zákona o investičních fondech ve spoj. s 75 zákona o investičních fondech ISIN: AT0000A0LSA9 (T-CZK) / AT0000A0LSB7 (VT-zahraničí-CZK) Volksbank

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen Český balancovaný fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond Článek I.

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

PROSPEKT. fondu. ESPA-ČS zajištěný fond 17, podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech,

PROSPEKT. fondu. ESPA-ČS zajištěný fond 17, podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech, PROSPEKT fondu ESPA-ČS zajištěný fond 17, podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech, společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Habsburgergasse 1a A-1010 Vídeň,

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Které CP patří do krátkodobého fin. majetku? Majetkové CP zakládající podíl na majetku vlastněné společnosti (akcie, podílové listy) Dlužné cenné papíry představují

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT Otevřeného podílového fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. S T A T U T J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

ESPA-ČS zajištěný fond 32 podílový fond podle 20 rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG)

ESPA-ČS zajištěný fond 32 podílový fond podle 20 rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG) Překlad z německého jazyka ESPA-ČS zajištěný fond 32 podílový fond podle 20 rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG) Pololetní zpráva 2011 Pololetní zpráva 2011 Obsah Obecné informace

Více

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář.

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. PX-Index-Fonds POLOLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZKRÁCENÝ ÚČETNÍ ROK 2010/2011 PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva prvního zkráceného účetního roku od 15. prosince 2010 do 31. ledna

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

P R O S P E K T. kapitálového investičního fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech. C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2 1010 Wien

P R O S P E K T. kapitálového investičního fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech. C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2 1010 Wien P R O S P E K T kapitálového investičního fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2 1010 Wien C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic podílový fond podle

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997.

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997. Allianz penzijní fond, a. s. STATUT Účinnost od 12. 5. 2007 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Allianz penzijní fond, a. s. (dále jen Penzijní fond ) 2. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová Cenné papíry a majetkové podíly Michal Řičař Sandra Parmová Obsah Úvod Legislativní východiska Daňové souvislosti Pravidla oceňování Daňové dopady Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně Účetní

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

PROSPEKT FONDU. ESPA-ČS zajištěný fond 15, podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech,

PROSPEKT FONDU. ESPA-ČS zajištěný fond 15, podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech, PROSPEKT FONDU ESPA-ČS zajištěný fond 15, podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech, společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Habsburgergasse 1a A-1010 Vídeň,

Více

RELAX BONUS CERTIFIKÁT

RELAX BONUS CERTIFIKÁT RELAX BONUS CERTIFIKÁT NA AKCIE ŽCEZ A.S., ERSTE BANK AG, TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC, KOMERCNÍ Ž BANKA A.S. WKN HV5AGG VYUZIJTE ŠANCE NA 40 % BONUS! Š CTYRI Ž Ž JEDNÍM TAHEM Přejete si atraktivní výnosový

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

ESPA FIDUCIA VÝROČNÍ ZPRÁVA

ESPA FIDUCIA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA o účetním roce od 1. července 2004 do 30. června 2005 Obsah Všeobecné informace o investiční kapitálové společnosti... 2 Vývoj fondu... 3 Skladba majetku fondu... 4 Srovnávací přehled (v

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 300.000.000 Kč Dluhopisy s výnosem závislým na souboru indexů a koši akcií splatné v roce 2011, emisní kurz 100,00 % jmenovité hodnoty ISIN CZ0003701237 Tento

Více

ESPA ČESKÝ FOND PENĚŽNÍHO TRHU VÝROČNÍ ZPRÁVA

ESPA ČESKÝ FOND PENĚŽNÍHO TRHU VÝROČNÍ ZPRÁVA ESPA ČESKÝ FOND PENĚŽNÍHO TRHU VÝROČNÍ ZPRÁVA o účetním roce od 1. června 2004 do 31. května 2005 ESPA ČESKÝ FOND PENĚŽNÍHO TRHU Obsah Všeobecné informace o investiční kapitálové společnosti... 2 Vývoj

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

PX-Index-Fond. Fond byl založen dne 15. prosince 2010. Jedná se o podílový fond dle 20b zákona o investičních fondech

PX-Index-Fond. Fond byl založen dne 15. prosince 2010. Jedná se o podílový fond dle 20b zákona o investičních fondech Zjednodušený prospekt PX-Index-Fond Podílový fond dle 20b zákona o investičních fondech 1993 v platném znění (dále jen InvFG). ISIN: AT0000A0LSA9 (T-CZK) / AT0000A0LSB7 (VT-zahraničí-CZK). Investiční fond

Více

PX-Index-Fond. Fond byl založen 15. prosince 2010. Jedná se o podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech.

PX-Index-Fond. Fond byl založen 15. prosince 2010. Jedná se o podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech. Zjednodušený prospekt PX-Index-Fond Podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech 1993 v platném znění (dále jen InvFG). ISIN: AT0000A0LSA9 (T-CZK) / AT0000A0LSB7 (VT-zahraničí-CZK). Fond byl schválen

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Překlad z německého jazyka

Překlad z německého jazyka ESPA-ČS zajištěný fond 5 Všeobecný statut fondu upravující právní vztah mezi podílníky a společností ERSTE-SPARINVEST KAG (dále jen Investiční společnost") u investičních fondů spravovaných Investiční

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování regulovaného trhu (dále jen Pravidla obchodování ) stanovují strukturu regulovaného trhu a pravidla pro uzavírání

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

RELAX BONUS CERTIFIKÁT

RELAX BONUS CERTIFIKÁT RELAX BONUS CERTIFIKÁT NA AKCIE SPOLECNOSTÍ Ž ŽCEZ A.S., ERSTE BANK AG ZENTIVA A.S., KOMERCNÍ Ž BANKA A.S. WKN HV5ACZ VYUZIJTE ŠANCE NA 15 18 %* BONUS! Š CTYRI Ž Ž JEDNÍM TAHEM Přejete si atraktivní výnosový

Více