Daňové přiznání k dani z příjmů za rok příklad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2013 - příklad"

Transkript

1 Daňové přiznání k dani z příjmů za rok příklad Společnost NIKI, s. r. o., vznikla v roce 2007 a je vlastněna dvěma společníky fyzickými osobami v poměru 10 % a 90 %. Zabývá se obchodní činností maloobchodním prodejem sportovního vybavení, pronájmem nebytových prostor a ekonomickým poradenstvím. Od roku 2012 otevřela vývojovou kancelář, kde vyvíjí na zakázku nové materiály pro výrobu lyžařských vosků. Nejvyšší příjmy byly dosaženy z maloobchodního prodeje. V červnu 2013 byla společnost postižena povodněmi, neboť má provozovnu na území, kde byl nařízením vlády vyhlášen nouzový stav. O výši povodňových škod a jejich náhrad pojednává bod 37 a 38. Místní příslušnost společnosti je od na Finančním úřadu pro hl. město Prahu, územním pracovištěm je Praha 1. NIKI, s. r. o., od roku 2011 nepřetržitě vlastní 50 % akcií společnosti DIANA, a. s., a 100% obchodní podíl ve společnosti DARA, s. r. o. V roce 2013 společnost NIKI, s. r. o., ukončila dohodou účast v české dceřiné společnosti DARA, s. r. o., a obdržela vypořádací podíl (viz bod 8.). Veškeré zaměstnanecké benefity, které NIKI, s. r. o., svým zaměstnancům poskytuje, jsou sjednány ve speciálních smlouvách o poskytování těchto benefitů. Společnost podléhá povinnému auditu, nezplnomocnila daňového poradce ve věci podání daňového přiznání, daňové přiznání sestavuje a podepisuje ekonomický ředitel ing. Jiří Bílý, jednatel společnosti. Společnost není propojena se zahraničními osobami. Společnost má dozorčí radu se třemi členy a jediného jednatele. Účetnictví společnosti je zcela dokončené, jedinou nezaúčtovanou operací je výše daňové povinnosti z daňového přiznání. Účetní výsledek hospodaření před zdaněním jako rozdíl 6. a 5. účtové třídy nezahrnující daň z příjmů právnických osob činí Kč. Účetnictví roku 2013 se již nebude měnit, případné chyby, které budou zjištěny při sestavování základu daně, budou daňově zohledněny v roce 2013, z účetního pohledu budou opraveny v účetním období roku 2014, přičemž společnost dle platných účetních předpisů použije opravu nákladů a výnosů minulých let přes vlastní kapitál účet 427 Jiný výsledek hospodaření minulých let. Celkový obrat společnosti činí Kč, nejvyšší příjmy jsou z obchodní činnosti. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců je 145. Celkové účetní odpisy drobného majetku činí Kč (na řádku 12 tabulky B). Celkové daňové odpisy činí Kč, z toho Kč v 5. skupině, Kč v 6. skupině, Kč v 1. skupině, ve 2. skupině; Kč činí odpisy nehmotného majetku, který byl zařazen do užívání v roce Ing. Ivana Pilařová

2 Údaje k zákonným opravným položkám k pohledávkám: Stav pohledávek, ke kterým lze tvořit zákonné OP (bez konkursních) podle 8a ZoR Tvorba OP v roce 2013 k těmto pohledávkám Rozpuštění OP v roce 2013 k těmto pohledávkám Stav OP k těmto pohledávkám k rozvahovému dni Tvorba OP podle 8c ZoR v roce 2013 Stav OP podle 8c ZoR k rozvahovému dni Daňově účinný odpis pohledávek [ 24 odst. 2 písm. y) ZDP] k rozvahovému dni Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Úkolem daňového odborníka je sestavit daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 společnosti NIKI, s. r. o. Další daňové skutečnosti Při sestavování základu daně a výpočtu daňové povinnosti vyšly najevo následující skutečnosti: 1. V nákladech společnosti jsou zaúčtovány následující operace: Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců Faktura za spotřebu elektřiny za rok 2012 (v roce 2012 nebyla omylem vytvořena dohadná položka, do roku 2013 bylo účtováno do nákladů na účet 502, neboť společnost vyhodnotila chybu jako nevýznamnou) Pronájem obrazu (uměleckého díla) do zasedací místnosti společnosti za rok 2013 Odvod za porušení povinnosti zaměstnávat zákonem určený podíl osob se zdravotním postižením za rok 2013, částka byla zaúčtována souvztažností 538/383 Odpis pohledávky z důvodu vstupu dlužníka do likvidace, pohledávka není kryta zákonnými opravnými položkami Kč Kč Kč Kč Kč 1.6 Nákup pitné vody v barelech pro zaměstnance Kč 2. Společnost v roce 2013 prodala opotřebovanou, nepotřebnou, daňově zcela odepsanou výrobní linku za cenu Kč. Účetní zůstatková cena linky ke dni prodeje činila Kč. 3. Společnost má rozdílné účetní a daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku vymezeného ZDP účetní odpisy činí Kč, daňové odpisy Kč. Údaje zahrnují i odpisy dlouhodobého hmotného majetku, který není hmotným majetkem (tj. odpisy jsou uvedeny na řádku 12 tabulky B daňového přiznání). 4. Společnost prodala nákladní automobil, jehož daňová zůstatková cena po uplatněných polovičních odpisech činila Kč, účetní zůstatková cena byla zaúčtována na účet 541 ve výši Kč. 2 Ing. Ivana Pilařová

3 5. V roce 2013 byl společnosti věřitelem po dlouhých jednáních prominut závazek ve výši Kč, který vznikl v roce 2011 z titulu nájmu části výrobní haly. O prominutí závazku nebylo ve společnosti nijak účtováno, ani nebyl v minulých obdobích o tuto částku zvýšen základ daně. 6. V průběhu roku 2013 došlo k zaúčtování opravy chyby z roku 2011, kde bylo chybně posouzeno technické zhodnocení jako oprava ve výši Kč. Účetní do roku 2013 zaúčtovala souvztažnost 021/648 a podala za rok 2011 dodatečné daňové přiznání na vyšší daňovou povinnost, kde byla chyba roku 2011 opravena prostřednictvím vyloučení nákladů na opravu ze základu daně. Externí účetní poradce považoval uvedenou částku za významnou a doporučil společnosti, aby v případě významných chyb zvolila účtování do vlastního kapitálu. Přeúčtování však nebylo provedeno. 7. V roce 2011 společnost zaúčtovala do svých nákladů úroky z půjčky od fyzické osoby-občana (nespojené osoby se společností NIKA, s. r. o.) ve výši Kč. Peněžní prostředky byly použity na provozní podnikatelské účely. Tyto úroky byly fyzické osobě zaplaceny až v roce Za rok 2011 byl počítán test nízké kapitalizace, který dopadl pozitivně. 8. Společnost obdržela vypořádací podíl v čisté výši Kč z titulu ukončení účasti v české dceřiné společnosti DARA, s. r. o., dohodou. 9. Nabývací cena obchodního podílu dceřiné společnosti DARA, s. r. o., ve které NIKI, s. r. o., ukončila účast dohodou, činila Kč a byla v účetnictví proúčtována na účet 568 Ostatní finanční náklady. 10.Podle rozhodnutí valné hromady dceřiné společnosti DIANA, a. s., konané , na které byla schválena účetní závěrka, byly mateřské společnosti NIKI, s. r. o., schváleny dividendy v hrubé výši Kč. Do konce roku 2013 nebyly tyto dividendy příjemci v souladu s rozhodnutím valné hromady vyplaceny, k datu konání valné hromady však bylo účtováno o pohledávce z titulu dividend souvztažností 378/ Společnost v prosinci 2013 nakoupila jako reklamní předměty 100 ks lahví archivního červeného vína za cenu 250 Kč včetně DPH za jednu láhev a každou láhev opatřila potiskem s logem firmy NIKI, s. r. o., v hodnotě 20 Kč bez DPH. Veškeré reklamní předměty byly rozdány zákazníkům do konce roku Společnost má z roku 2012 uzavřenou smlouvu o úročené peněžní půjčce od společnosti DAFNE, s. r. o., která je sesterskou společností NIKI, s. r. o. (obě společnosti mají jednoho stejného společníka). Úroky jsou stanoveny ve výši obvyklé úrokové míry k datu uzavření smlouvy. Výše půjčky činila po celý rok 4 mil. Kč. Celkové časově rozlišené úroky z půjčky za rok 2013 činí Kč. Vypočtený vážený aritmetický průměr vlastního kapitálu za rok 2013 činil Kč. Úroky nebyly věřiteli do konce roku 2013 zaplaceny. 13.V roce 2013 došlo k ukončení nájmu, kde je NIKI, s. r. o., pronajímatelem, přičemž nájemce v pronajatém prostoru provedl a uhradil se souhlasem pronajímatele technické zhodnocení. K odpisování provedeného TZ byl nájemce oprávněn. Hodnota TZ k datu ukončení nájmu je následující: účetní zůstatková cena z účetnictví nájemce Kč, hodnota stanovená podle zákona o oceňování majetku Kč. NIKI, s. r. o., o této skutečnosti nijak neúčtovala. 14.Z titulu vyrovnání odpočtu DPH podle 77 zákona o DPH je třeba na DPH doplatit částku Kč a z titulu úpravy odpočtu podle 78 zákona o 3 Ing. Ivana Pilařová

4 DPH je třeba doplatit částku Kč. Obě účetní operace byly do roční účetní závěrky zaúčtovány souvztažností 548/343. Zůstatek na účtu 343 souhlasí s celkovou daňovou povinností na prosincovém daňovém přiznání k DPH. 15.V roce 2011 došlo k účetnímu daňově neúčinnému odpisu pohledávky ve výši Kč. Tato odepsaná pohledávka byla v souladu s účetními předpisy účtována na podrozvahovém účtu 755 Odepsané pohledávky. V roce 2013 dlužník částečně uhradil tuto pohledávku ve výši Kč a společnost tento příjem zaúčtovala 221/ V roce 2013 došlo k následujícím změnám daňových povinností: zvýšení daně z příjmů roku 2011 na základě podaného dodatečného daňového přiznání na vyšší daňovou povinnost (mimo jiné také z důvodu uvedeného v bodě 6) ve výši Kč; dodatečná daňová povinnost byla zaúčtována souvztažností 595/341, zvýšení daňové povinnosti na DPH za říjen 2012 ve výši Kč; doměrek na silniční dani na základě daňové kontroly za rok 2012 ve výši Kč; doměrek na dani z nemovitostí na základě daňové kontroly za rok 2011 ve výši 400 Kč; úrok z prodlení na dani z příjmů Kč; úrok z prodlení na DPH Kč. Veškeré částky dodatečných daňových přiznání a doměrky na daních byly zaplaceny ještě v roce 2013, částky příslušenství daně byly zaplaceny až v lednu Povinné sociální a zdravotní pojištění z mezd za prosinec 2012 se skládalo z částky hrazené z nákladů zaměstnavatele ve výši Kč a částky sražené zaměstnancům ve výši Kč. Obě složky pojistného byly zaplaceny se zpožděním až V položkách včas uhrazeného pojištění je obsaženo i sociální a zdravotní pojištění členů dozorčí rady v celkové výši Kč. 18.Dosud neuplatněná část daňové ztráty: 18.1 z roku 2007 (vznikla v celkové výši Kč) činí Kč; 18.2 z roku 2010 (vznikla v celkové výši Kč) činí Kč. Společnost by chtěla použít celou část daňové ztráty jako odčitatelnou položku od základu daně. 19.V roce 2013 byla uzavřena darovací smlouva s nadací na podporu handicapovaných sportovců na finanční dar v hodnotě Kč. Společnost zaúčtovala účetní operaci souvztažně na 543/379. Dar byl připsán na účet obdarovaného dne Společnost uplatňuje paušální výdaj na tři silniční motorová vozidla, která byla nepřetržitě celoročně používána a nebyla svěřena do užívání jiné osobě. Skutečně spotřebované pohonné hmoty na tato vozidla jsou 4 Ing. Ivana Pilařová

5 vyčísleny ve výši Kč. Náklady na parkovné těchto vozidel nebyly vynaloženy. Jedno z vozidel bylo zakoupeno 10. ledna 2013 (paušální výdaj za tento měsíc činí 21/31 z Kč = Kč). 21.Společnost podala v roce 2013 dodatečné daňové přiznání na vyšší daňovou povinnost na dani z příjmů za rok Rozdíl ve výši Kč byl do účetnictví zaúčtován na účet 595 Doměrky a vratky daní. 22.Společnost NIKI, s. r. o., na zálohách na DPPO splatných v průběhu roku 2013 zaplatila celkem částku Kč. 23.V roce 2013 byly vystaveny faktury (pohledávky) z titulu smluvních sankcí ve výši Kč. Z toho byla v roce 2013 inkasována částka Kč. 24.Dne společnost zaplatila exekuční náklady ve výši Kč z důvodu vymáhání své pohledávky na dlužníkovi v exekučním řízení. 25.V roce 2013 byly přijaty faktury (závazky) z titulu smluvních sankcí ve výši Kč. Z toho byla v roce 2013 zaplacena částka Kč. 26.V roce 2013 společnost přispěla svému zaměstnanci obchodnímu řediteli na jeho kapitálové životní pojištění (smlouva splňuje podmínky zákona) částkou Kč. Zároveň pojistila svého nově jmenovaného jednatele z titulu odpovědnosti za výkon funkce roční částkou ve výši Kč. Za rok 2013 bylo z celkové částky Kč podle zásady časové a věcné souvislosti do nákladů zúčtováno jen Kč, zbylá částka je účtována v nákladech příštích období. 27.Společnost poskytla v červenci 2013 nadaci Ohrožené děti: 27.1 peněžní prostředky na konto nadace ve výši Kč; 27.2 věcný dar ve formě balené vody, která byla nakoupena ve velkoobchodě za cenu včetně DPH ve výši Kč. 28.V roce 2013 NIKI, s. r. o., eviduje mimo jiné také tyto závazky a jejich pohyby: 28.1 závazek ve výši Kč vůči spojené osobě za prodej zboží se splatností ke dni závazek ve výši Kč (včetně DPH) vůči nespojené osobě za stavební práce se splatností k ; 28.3 závazek ve výši Kč vůči společníkovi z titulu půjčky; úroky k této půjčce činí k rozvahovému dni Kč; oba závazky byly splatné v roce 2010; 28.4 závazek ve výši Kč za poskytnuté služby se splatností k , který byl v roce 2011 položkou zvyšující základ daně a byl v roce 2013 uhrazen v plné výši; 28.5 závazek ve výši Kč z titulu nakoupeného (k rozvahovému dni již prodaného) zboží splatný ; k byl na tento závazek uzavřen splátkový kalendář na následujících 16 měsíců, který je dlužníkem dodržován. 5 Ing. Ivana Pilařová

6 29.Společnost v listopadu roku 2011 vyplatila odstupné za uvolnění bytu nájemci ve výši Kč. Tato částka byla označena za daňově účinný náklad roku Uvolněný prostor byl v průběhu roku 2012 prázdný, v průběhu roku 2013 započala rekonstrukce za účelem změny účelu užívání na kanceláře. Tato stavební úprava nebyla do konce roku 2013 dokončena a nebyla uvedena do užívání. 30.V roce 2013 byly vytvořeny účetní opravné položky na účtu 559 ve výši Kč a zároveň některé účetní opravné položky byly zrušeny na straně D účtu 559 ve výši Kč. 31.Společnost po celý rok zaměstnávala jednoho zaměstnance se zdravotním postižením na plný pracovní úvazek. 32.Ekonom společnosti NIKI, s. r. o., se podílel na poradenské činnosti pro společnost DIANA, a. s. Celkové přímé náklady související s těmito činnostmi zaúčtované do výsledku společnosti NIKI, s. r. o., činí Kč. Služby nebyly dceřiné společnosti vyúčtovány. 33.Odpočet na vědu a výzkum stanovený v souladu s pokynem D-288 za rok 2011 činil Kč, v roce 2011 a 2012 však bylo použito jen Kč. Společnost chce v roce 2013 uplatnit maximální možný odpočet. Nárok na odpočet na vědu a výzkum vzniklý v roce 2013 činí Kč. 34.V průběhu roku 2013 byl z důvodu nedostatku majetku zrušen konkurs na dlužníka, vůči kterému má NIKI, s. r. o., pohledávku z titulu dodání zboží (po splatnosti 18 měsíců) ve výši Kč. Pohledávka byla společností přihlášena k insolvenčnímu soudu ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu. Společnost pohledávku odepsala na účet 546 v plné výši. 35.Společnost prodala nájemci hmotný majetek sněhovou frézu, kterou mu již 4 roky pronajímala. Nájemce na tomto majetku se souhlasem společnosti provedl technická zhodnocení v daňové zůstatkové ceně po rovnoměrných odpisech ve výši Kč. Tržba je zaúčtována a činí Kč, účetní i daňová zůstatková cena je nulová. 36.NIKI, s. r. o., zaúčtovala do roku 2013 dohadnou položku pasivní na výplatu ročních odměn členům vedení společnosti ve výši Kč (521/389). Důvodem zaúčtování je pravděpodobnost, že valná hromada schvalující výsledky hospodaření roku 2013, konaná pravděpodobně v červnu 2014, tyto odměny vedení společnosti schválí. K rozvahovému dni se však nejedná o vznik nezpochybnitelného mzdového nároku. 37.Červnovou povodní byly poničeny skladové zásoby, vysokozdvižný vozík a budova skladu. Skladové zásoby materiálu v pořizovací ceně Kč byly a asistencí firmy pro likvidací odpadů vyvezeny na skládku. Společnost má potvrzení o ekologické likvidaci kontaminovaných zásob. Vysokozdvižný vozík je neopravitelný, jeho účetní i daňová zůstatková cena je již nulová. Budova skladu byla opravena vlastními zaměstnanci. Vynaložené materiálové a mzdové náklady činily Kč. Pojišťovna společnosti vyplatila pojistnou náhradu ve výši Kč jen za poničenou budovu, neboť tato byla proti povodní pojištěna. O hodnotě škody i o hodnotě pojistné náhrady společnost účtovala v souladu s účetními předpisy. 38.Nepojištěné zničené zásoby a zničený vysokozdvižný vozík ocenil znalec na celkovou hodnotu Kč. 6 Ing. Ivana Pilařová

7 Řešení příkladu Příklad je vyřešen až do úrovně obsahu jednotlivých řádků daňového přiznání. Za popisem obsahu jednotlivých řádků následuje vyplněný formulář daňového přiznání pro rok Jednotlivé řádky daňového přiznání se skládají z následujících položek: Řádek 10 Částka (Kč) Účetní výsledek hospodaření Operace č. Zvýšení daně z příjmů roku 2011 účet Zvýšení daně z příjmů roku 2012 účet Celkem řádek Řádek 20 Nezaúčtovaný příjem pronajímatele z technického zhodnocení provedeného nájemcem při ukončení nájmu Řádek 30 Spotřeba energie za rok 2012 účet Prominutý závazek v roce Vrácení odstupného za uvolnění bytu Závazek po splatnosti déle než 36 měsíců Do nezaplacené pojistné, k jehož placení jsou povinni zaměstnanci část účtu 521 Celkem řádek Řádek 40 rozpis ještě v tabulce A Nájem uměleckého díla účet Účetní odpis pohledávky nekryté zákonnými opravnými položkami účet Účetní zůstatková cena prodané výrobní linky Nabývací cena dlouhodobého finančního majetku účet 568, jde o náklad vztahující se k výnosu zdaněnému zvláštní sazbou daně Úroky z prodlení na dani z příjmů účet Úroky z prodlení na DPH účet Po termínu zaplacené povinné pojistné účet Dar nezaplacený v roce 2012 účet Skutečné náklady na pohonné hmoty na vozidla Ing. Ivana Pilařová

8 s paušálními výdaji účet 501 Dary účet , 27.2 Nezaplacené závazky z titulu smluvních sankcí účet 544 Pojištění jednatele z titulu odpovědnosti za výkon funkce účet 528 Tvorba účetních opravných položek k pohledávkám účet 559 Náklady spojené s držbou podílu na dceřiné společnosti podíl mzdových nákladů ekonoma účet 521, 524 Nepřímé náklady spojené s držbou podílu (5 % z vyplacených dividend tj. ze Kč), účty nelze určit, bude samostatným řádkem v tabulce A Daňově neúčinná dohadná položka na nenárokové odměny Celkem řádek Rozpis do tabulky A podle účt. skupin (v Kč): Sk Sk Sk Sk Sk Sk Náklady podle 25 odst. 1 písm. zk) ZDP 5350 Celkem řádek 70 (součet 20 až 62) Řádek 110 Osvobozené příjmy z výnosu z dividend Řádek 111 Neinkasované pohledávky z titulu smluvních sankcí vydané v roce 2013 Zaplacené úroky týkající se roku 2011, jde o náklady nezaúčtované do roku 2013, ale daňov účinné zaplacením v tomto období Celkem řádek Řádek Ing. Ivana Pilařová

9 Zrušení účetních opravných položek Paušální výdaj za 3 silniční motorová vozidla (měsíc leden jednoho vozidla je vypočten poměrnou částí) Celkem řádek Řádek 120 Přijatý vypořádací podíl zdaněný definitivní srážkovou daní Nabývací cena tohoto obchodního podílu je vyloučena jako daňově neúčinný náklad na řádku Řádek 140 Výnos z odpisu pohledávky vztahující se k daňově neúčinnému nákladu minulého období Uhrazený polhůtní závazek zdaněný v roce 2011, úhrada proběhla v roce 2013 Výnos z opravy chyby z roku 2011 vyloučení výnosu roku 2013 do výše daňově neúčinného nákladu roku 2011 Celkem řádek Řádek 150 Rozdíl vyšších daňových a nižších účetních odpisů hmotného a nehmotného majetku vymezeného ZDP Řádek 160 Rozdíl vyšší daňové a nižší účetní zůstatkové ceny při daňově účinném způsobu vyřazení HM Celkem řádek 170 (součet 100 až 162) Řádek 200 Základ daně před odčitatelnými položkami Řádek Řádek 230 Odpočet daňové ztráty roku 2010 tato skutečnost je také vyjádřena v tabulce E; daňová ztráta roku 2007 je již neuplatnitelná Ing. Ivana Pilařová

10 Řádek 242 (tabulka F, část b) Odpočet na vědu a výzkum z roku 2011 a Řádek 250 Základ daně snížený o odečet ztráty a další úpravy Řádek 260 Dary vhodné k odpočtu (nadace) , 27.2 Dar, který nebyl poskytnut do konce roku 2013, se nemůže v roce 2013 stát odčitatelnou položkou 0 19 Řádek 270 Základ daně po odčitatelných položkách ( ) Zaokrouhlený na tisícikoruny dolů Řádek 280 Sazba daně v procentech 19 Řádek 290 Daň Řádek 300 Sleva za zaměstnání osoby se zdravotním postižením na plný pracovní úvazek Řádek 310 Daň po slevách Řádek Řádek 340 Celková daňová povinnost Řádek 360 Poslední známá daňová povinnost, ze které budou stanoveny zálohy pro další zálohové období Placení daně oddíl V. řádek 1 Zálohy placené FÚ v průběhu roku Ing. Ivana Pilařová

11 Nedoplatek na dani Hodnota žádaného prominutí úhrady daně Hodnota doplacené daně Daňově neutrální operace: Zaměstnanecký benefit podle 24 odst. 2 písm. j) bod 5. ZDP je daňovým nákladem. Jde o daňově účinný náklad podle ustanovení 24 odst. 2 písm. zm) zákona o daních z příjmů. 1.6 Nákup pitné vody pro zaměstnance je účinným nákladem ,3,4 17 Tichá vína splňující náležitosti reklamního předmětu jsou daňově účinným nákladem. Na úroky od sesterské společnosti se vztahuje test nízké kapitalizace. Čtyřnásobek průměru vlastního kapitálu (4 x Kč) je však vyšší než průměrná denní výše půjčky ( Kč). Na základě výpočtu testu jsou úroky daňově účinné. Test na zaplacení se na půjčku nevztahuje, neboť věřitelem je právnická osoba. Částka DPH vzniklá na základě provedení úpravy a vyrovnání odpočtu DPH účtovaná do nákladů je daňově účinným nákladem. Dodatečně zaplacená DPH, silniční daň a daň z nemovitostí jsou daňově účinným nákladem, a to i v případě doměrků správce daně. Zaplacené povinné pojistné z odměn členů dozorčí rady je daňově účinné, stejně tak jsou daňově účinné tyto odměny členů dozorčí rady. 24 Exekuční náklady placené věřitelem jsou daňově účinné. 26 Příspěvek na životní pojištění zaměstnance je daňově účinný v plné výši Závazek, který byl předmětem dodanění už v roce Závazek, který se podle 23 odst. 3 písm. a) bod 12. ZDP z titulu výjimky zde uvedené nezdaňuje, přestože je po splatnosti déle než 36 měsíců Závazek, který je před splatností na základě splátkového kalendáře Odpis pohledávky z titulu konkursu zrušeného pro nedostatek majetku dlužníka je daňově účinným nákladem [zápis do tabulky C/a)]. Z titulu technického zhodnocení nevzniká nepeněžní příjem, protože dochází k prodeji majetku nájemci. Tržba je součástí účetního výsledku hospodaření. 37 Hodnota zničených zásob i hodnota oprav poničeného skladu jsou daňově účinné náklady, stejně tak jsou součástí základu daně i výnosy z pojistné náhrady 11 Ing. Ivana Pilařová

12 Přílohy k daňovému přiznání Příloha 1 Specifikace odpočtu na vědu a výzkum (ř. 242). Projekt Vynaložené náklady v členění podle D-288 Příloha 2 Potvrzení příjemců darů o datu, výši a účelu poskytnutého daru. Příloha 3 Detailní rozpis řádků 10, 20, 30, 110, 111,112, 140, 160. Příloha 4 až 8 Výkaz zisků a ztráty, Rozvaha, Příloha, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Cash Flow. Číslo vyjadřující množství příloh znamená počet stran jednotlivých příloh, pro účely příkladu však použijeme zjednodušení na počet příloh (tedy 9). Příloha č. 9 Žádost o prominutí úhrady daně v souvislosti s povodní ve výši Kč. Přílohou této žádosti je posudek znalce o výši povodňových škod. Placené zálohy na daň z příjmů počínaje Placení záloh je ovlivněno ustanovením 38a odst. 1 ZDP, tj. v našem případě je základem pro výpočet záloh (poslední známou daňovou povinností na řádku 360) částka Kč. Čtvrtletní výše zálohy v zálohovém období začínajícím (jde o společnost, která má termín pro podání daňového přiznání k ) bude po zaokrouhlení na stokoruny nahoru Kč ( / 4) a bude splatná k těmto datům: , , a Záloha placená k a bude vycházet ještě z daňové povinnosti roku Ing. Ivana Pilařová

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň...

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Stránka č. 1 z 22 Publikováno: 28.11.2011 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2011/12 Ing. Jiří Strouhal, Ph. D., VŠE Praha,

Více

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Počet bodů 26 b. Dosaženo Úkol č. 1: Inventarizace majetku a závazků (5,5 bodů) Na základě výsledků inventarizace vybraných účtů má účetní jednotka k dispozici níže uvedené

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY 9 ÚVOD 11 1. REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ (vybrané změny) 12 1.1 Reforma veřejných financí 12 1.2 Daňový řád 16 2. ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ 24 2.1 Předmět daně 24 2.1.1 Příjmy, které nejsou

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Pro všechny z Vás, co znáte tyto krásné velikonoční zvyky, i pro ty, co je neznáte, posílám fotografii našich děvčat. Krásné svátky jara.

Pro všechny z Vás, co znáte tyto krásné velikonoční zvyky, i pro ty, co je neznáte, posílám fotografii našich děvčat. Krásné svátky jara. NEWSLETTER č. 7 / 2014 (15. týden) Čtrnáctideník internetového portálu www.ucetni-portal.cz Předplatné newsletteru si můžete objednat na www.ucetni-portal.cz. Cena: 30 Kč úterý, 8. 4. 2014 Hezký den pro

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

1FU350 Daně v účetnictvíčr

1FU350 Daně v účetnictvíčr 1FU350 Daně v účetnictvíčr Výpočet a účtování splatné daně. Daňové a nedaňové náklady a výnosy. Úprava účetního VH na základ daně. Položky snižující základ daně, slevy na dani. Zpracovaly: Lucie Ševcovicová

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody pro

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce Základy účetnictví a administrativy 5 lekce K U R Z " Z Á K L A D Y Ú Č E T N I C T V Í A A D M I N I S T R A T I V Y J E Z A Č Á T E Č N I C K Ý K U R Z, K T E R Ý N E P Ř E D P O K L Á D Á Ž Á D N É

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) pro Prahu 9

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) pro Prahu 9 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Díl I Daně 1 Daň z nabytí nemovitých věcí...21 2 Daň z nemovitých věcí...33 2.1 Daň z pozemků...34 2.2

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více