Daňové přiznání k dani z příjmů za rok příklad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2013 - příklad"

Transkript

1 Daňové přiznání k dani z příjmů za rok příklad Společnost NIKI, s. r. o., vznikla v roce 2007 a je vlastněna dvěma společníky fyzickými osobami v poměru 10 % a 90 %. Zabývá se obchodní činností maloobchodním prodejem sportovního vybavení, pronájmem nebytových prostor a ekonomickým poradenstvím. Od roku 2012 otevřela vývojovou kancelář, kde vyvíjí na zakázku nové materiály pro výrobu lyžařských vosků. Nejvyšší příjmy byly dosaženy z maloobchodního prodeje. V červnu 2013 byla společnost postižena povodněmi, neboť má provozovnu na území, kde byl nařízením vlády vyhlášen nouzový stav. O výši povodňových škod a jejich náhrad pojednává bod 37 a 38. Místní příslušnost společnosti je od na Finančním úřadu pro hl. město Prahu, územním pracovištěm je Praha 1. NIKI, s. r. o., od roku 2011 nepřetržitě vlastní 50 % akcií společnosti DIANA, a. s., a 100% obchodní podíl ve společnosti DARA, s. r. o. V roce 2013 společnost NIKI, s. r. o., ukončila dohodou účast v české dceřiné společnosti DARA, s. r. o., a obdržela vypořádací podíl (viz bod 8.). Veškeré zaměstnanecké benefity, které NIKI, s. r. o., svým zaměstnancům poskytuje, jsou sjednány ve speciálních smlouvách o poskytování těchto benefitů. Společnost podléhá povinnému auditu, nezplnomocnila daňového poradce ve věci podání daňového přiznání, daňové přiznání sestavuje a podepisuje ekonomický ředitel ing. Jiří Bílý, jednatel společnosti. Společnost není propojena se zahraničními osobami. Společnost má dozorčí radu se třemi členy a jediného jednatele. Účetnictví společnosti je zcela dokončené, jedinou nezaúčtovanou operací je výše daňové povinnosti z daňového přiznání. Účetní výsledek hospodaření před zdaněním jako rozdíl 6. a 5. účtové třídy nezahrnující daň z příjmů právnických osob činí Kč. Účetnictví roku 2013 se již nebude měnit, případné chyby, které budou zjištěny při sestavování základu daně, budou daňově zohledněny v roce 2013, z účetního pohledu budou opraveny v účetním období roku 2014, přičemž společnost dle platných účetních předpisů použije opravu nákladů a výnosů minulých let přes vlastní kapitál účet 427 Jiný výsledek hospodaření minulých let. Celkový obrat společnosti činí Kč, nejvyšší příjmy jsou z obchodní činnosti. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců je 145. Celkové účetní odpisy drobného majetku činí Kč (na řádku 12 tabulky B). Celkové daňové odpisy činí Kč, z toho Kč v 5. skupině, Kč v 6. skupině, Kč v 1. skupině, ve 2. skupině; Kč činí odpisy nehmotného majetku, který byl zařazen do užívání v roce Ing. Ivana Pilařová

2 Údaje k zákonným opravným položkám k pohledávkám: Stav pohledávek, ke kterým lze tvořit zákonné OP (bez konkursních) podle 8a ZoR Tvorba OP v roce 2013 k těmto pohledávkám Rozpuštění OP v roce 2013 k těmto pohledávkám Stav OP k těmto pohledávkám k rozvahovému dni Tvorba OP podle 8c ZoR v roce 2013 Stav OP podle 8c ZoR k rozvahovému dni Daňově účinný odpis pohledávek [ 24 odst. 2 písm. y) ZDP] k rozvahovému dni Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Úkolem daňového odborníka je sestavit daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 společnosti NIKI, s. r. o. Další daňové skutečnosti Při sestavování základu daně a výpočtu daňové povinnosti vyšly najevo následující skutečnosti: 1. V nákladech společnosti jsou zaúčtovány následující operace: Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců Faktura za spotřebu elektřiny za rok 2012 (v roce 2012 nebyla omylem vytvořena dohadná položka, do roku 2013 bylo účtováno do nákladů na účet 502, neboť společnost vyhodnotila chybu jako nevýznamnou) Pronájem obrazu (uměleckého díla) do zasedací místnosti společnosti za rok 2013 Odvod za porušení povinnosti zaměstnávat zákonem určený podíl osob se zdravotním postižením za rok 2013, částka byla zaúčtována souvztažností 538/383 Odpis pohledávky z důvodu vstupu dlužníka do likvidace, pohledávka není kryta zákonnými opravnými položkami Kč Kč Kč Kč Kč 1.6 Nákup pitné vody v barelech pro zaměstnance Kč 2. Společnost v roce 2013 prodala opotřebovanou, nepotřebnou, daňově zcela odepsanou výrobní linku za cenu Kč. Účetní zůstatková cena linky ke dni prodeje činila Kč. 3. Společnost má rozdílné účetní a daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku vymezeného ZDP účetní odpisy činí Kč, daňové odpisy Kč. Údaje zahrnují i odpisy dlouhodobého hmotného majetku, který není hmotným majetkem (tj. odpisy jsou uvedeny na řádku 12 tabulky B daňového přiznání). 4. Společnost prodala nákladní automobil, jehož daňová zůstatková cena po uplatněných polovičních odpisech činila Kč, účetní zůstatková cena byla zaúčtována na účet 541 ve výši Kč. 2 Ing. Ivana Pilařová

3 5. V roce 2013 byl společnosti věřitelem po dlouhých jednáních prominut závazek ve výši Kč, který vznikl v roce 2011 z titulu nájmu části výrobní haly. O prominutí závazku nebylo ve společnosti nijak účtováno, ani nebyl v minulých obdobích o tuto částku zvýšen základ daně. 6. V průběhu roku 2013 došlo k zaúčtování opravy chyby z roku 2011, kde bylo chybně posouzeno technické zhodnocení jako oprava ve výši Kč. Účetní do roku 2013 zaúčtovala souvztažnost 021/648 a podala za rok 2011 dodatečné daňové přiznání na vyšší daňovou povinnost, kde byla chyba roku 2011 opravena prostřednictvím vyloučení nákladů na opravu ze základu daně. Externí účetní poradce považoval uvedenou částku za významnou a doporučil společnosti, aby v případě významných chyb zvolila účtování do vlastního kapitálu. Přeúčtování však nebylo provedeno. 7. V roce 2011 společnost zaúčtovala do svých nákladů úroky z půjčky od fyzické osoby-občana (nespojené osoby se společností NIKA, s. r. o.) ve výši Kč. Peněžní prostředky byly použity na provozní podnikatelské účely. Tyto úroky byly fyzické osobě zaplaceny až v roce Za rok 2011 byl počítán test nízké kapitalizace, který dopadl pozitivně. 8. Společnost obdržela vypořádací podíl v čisté výši Kč z titulu ukončení účasti v české dceřiné společnosti DARA, s. r. o., dohodou. 9. Nabývací cena obchodního podílu dceřiné společnosti DARA, s. r. o., ve které NIKI, s. r. o., ukončila účast dohodou, činila Kč a byla v účetnictví proúčtována na účet 568 Ostatní finanční náklady. 10.Podle rozhodnutí valné hromady dceřiné společnosti DIANA, a. s., konané , na které byla schválena účetní závěrka, byly mateřské společnosti NIKI, s. r. o., schváleny dividendy v hrubé výši Kč. Do konce roku 2013 nebyly tyto dividendy příjemci v souladu s rozhodnutím valné hromady vyplaceny, k datu konání valné hromady však bylo účtováno o pohledávce z titulu dividend souvztažností 378/ Společnost v prosinci 2013 nakoupila jako reklamní předměty 100 ks lahví archivního červeného vína za cenu 250 Kč včetně DPH za jednu láhev a každou láhev opatřila potiskem s logem firmy NIKI, s. r. o., v hodnotě 20 Kč bez DPH. Veškeré reklamní předměty byly rozdány zákazníkům do konce roku Společnost má z roku 2012 uzavřenou smlouvu o úročené peněžní půjčce od společnosti DAFNE, s. r. o., která je sesterskou společností NIKI, s. r. o. (obě společnosti mají jednoho stejného společníka). Úroky jsou stanoveny ve výši obvyklé úrokové míry k datu uzavření smlouvy. Výše půjčky činila po celý rok 4 mil. Kč. Celkové časově rozlišené úroky z půjčky za rok 2013 činí Kč. Vypočtený vážený aritmetický průměr vlastního kapitálu za rok 2013 činil Kč. Úroky nebyly věřiteli do konce roku 2013 zaplaceny. 13.V roce 2013 došlo k ukončení nájmu, kde je NIKI, s. r. o., pronajímatelem, přičemž nájemce v pronajatém prostoru provedl a uhradil se souhlasem pronajímatele technické zhodnocení. K odpisování provedeného TZ byl nájemce oprávněn. Hodnota TZ k datu ukončení nájmu je následující: účetní zůstatková cena z účetnictví nájemce Kč, hodnota stanovená podle zákona o oceňování majetku Kč. NIKI, s. r. o., o této skutečnosti nijak neúčtovala. 14.Z titulu vyrovnání odpočtu DPH podle 77 zákona o DPH je třeba na DPH doplatit částku Kč a z titulu úpravy odpočtu podle 78 zákona o 3 Ing. Ivana Pilařová

4 DPH je třeba doplatit částku Kč. Obě účetní operace byly do roční účetní závěrky zaúčtovány souvztažností 548/343. Zůstatek na účtu 343 souhlasí s celkovou daňovou povinností na prosincovém daňovém přiznání k DPH. 15.V roce 2011 došlo k účetnímu daňově neúčinnému odpisu pohledávky ve výši Kč. Tato odepsaná pohledávka byla v souladu s účetními předpisy účtována na podrozvahovém účtu 755 Odepsané pohledávky. V roce 2013 dlužník částečně uhradil tuto pohledávku ve výši Kč a společnost tento příjem zaúčtovala 221/ V roce 2013 došlo k následujícím změnám daňových povinností: zvýšení daně z příjmů roku 2011 na základě podaného dodatečného daňového přiznání na vyšší daňovou povinnost (mimo jiné také z důvodu uvedeného v bodě 6) ve výši Kč; dodatečná daňová povinnost byla zaúčtována souvztažností 595/341, zvýšení daňové povinnosti na DPH za říjen 2012 ve výši Kč; doměrek na silniční dani na základě daňové kontroly za rok 2012 ve výši Kč; doměrek na dani z nemovitostí na základě daňové kontroly za rok 2011 ve výši 400 Kč; úrok z prodlení na dani z příjmů Kč; úrok z prodlení na DPH Kč. Veškeré částky dodatečných daňových přiznání a doměrky na daních byly zaplaceny ještě v roce 2013, částky příslušenství daně byly zaplaceny až v lednu Povinné sociální a zdravotní pojištění z mezd za prosinec 2012 se skládalo z částky hrazené z nákladů zaměstnavatele ve výši Kč a částky sražené zaměstnancům ve výši Kč. Obě složky pojistného byly zaplaceny se zpožděním až V položkách včas uhrazeného pojištění je obsaženo i sociální a zdravotní pojištění členů dozorčí rady v celkové výši Kč. 18.Dosud neuplatněná část daňové ztráty: 18.1 z roku 2007 (vznikla v celkové výši Kč) činí Kč; 18.2 z roku 2010 (vznikla v celkové výši Kč) činí Kč. Společnost by chtěla použít celou část daňové ztráty jako odčitatelnou položku od základu daně. 19.V roce 2013 byla uzavřena darovací smlouva s nadací na podporu handicapovaných sportovců na finanční dar v hodnotě Kč. Společnost zaúčtovala účetní operaci souvztažně na 543/379. Dar byl připsán na účet obdarovaného dne Společnost uplatňuje paušální výdaj na tři silniční motorová vozidla, která byla nepřetržitě celoročně používána a nebyla svěřena do užívání jiné osobě. Skutečně spotřebované pohonné hmoty na tato vozidla jsou 4 Ing. Ivana Pilařová

5 vyčísleny ve výši Kč. Náklady na parkovné těchto vozidel nebyly vynaloženy. Jedno z vozidel bylo zakoupeno 10. ledna 2013 (paušální výdaj za tento měsíc činí 21/31 z Kč = Kč). 21.Společnost podala v roce 2013 dodatečné daňové přiznání na vyšší daňovou povinnost na dani z příjmů za rok Rozdíl ve výši Kč byl do účetnictví zaúčtován na účet 595 Doměrky a vratky daní. 22.Společnost NIKI, s. r. o., na zálohách na DPPO splatných v průběhu roku 2013 zaplatila celkem částku Kč. 23.V roce 2013 byly vystaveny faktury (pohledávky) z titulu smluvních sankcí ve výši Kč. Z toho byla v roce 2013 inkasována částka Kč. 24.Dne společnost zaplatila exekuční náklady ve výši Kč z důvodu vymáhání své pohledávky na dlužníkovi v exekučním řízení. 25.V roce 2013 byly přijaty faktury (závazky) z titulu smluvních sankcí ve výši Kč. Z toho byla v roce 2013 zaplacena částka Kč. 26.V roce 2013 společnost přispěla svému zaměstnanci obchodnímu řediteli na jeho kapitálové životní pojištění (smlouva splňuje podmínky zákona) částkou Kč. Zároveň pojistila svého nově jmenovaného jednatele z titulu odpovědnosti za výkon funkce roční částkou ve výši Kč. Za rok 2013 bylo z celkové částky Kč podle zásady časové a věcné souvislosti do nákladů zúčtováno jen Kč, zbylá částka je účtována v nákladech příštích období. 27.Společnost poskytla v červenci 2013 nadaci Ohrožené děti: 27.1 peněžní prostředky na konto nadace ve výši Kč; 27.2 věcný dar ve formě balené vody, která byla nakoupena ve velkoobchodě za cenu včetně DPH ve výši Kč. 28.V roce 2013 NIKI, s. r. o., eviduje mimo jiné také tyto závazky a jejich pohyby: 28.1 závazek ve výši Kč vůči spojené osobě za prodej zboží se splatností ke dni závazek ve výši Kč (včetně DPH) vůči nespojené osobě za stavební práce se splatností k ; 28.3 závazek ve výši Kč vůči společníkovi z titulu půjčky; úroky k této půjčce činí k rozvahovému dni Kč; oba závazky byly splatné v roce 2010; 28.4 závazek ve výši Kč za poskytnuté služby se splatností k , který byl v roce 2011 položkou zvyšující základ daně a byl v roce 2013 uhrazen v plné výši; 28.5 závazek ve výši Kč z titulu nakoupeného (k rozvahovému dni již prodaného) zboží splatný ; k byl na tento závazek uzavřen splátkový kalendář na následujících 16 měsíců, který je dlužníkem dodržován. 5 Ing. Ivana Pilařová

6 29.Společnost v listopadu roku 2011 vyplatila odstupné za uvolnění bytu nájemci ve výši Kč. Tato částka byla označena za daňově účinný náklad roku Uvolněný prostor byl v průběhu roku 2012 prázdný, v průběhu roku 2013 započala rekonstrukce za účelem změny účelu užívání na kanceláře. Tato stavební úprava nebyla do konce roku 2013 dokončena a nebyla uvedena do užívání. 30.V roce 2013 byly vytvořeny účetní opravné položky na účtu 559 ve výši Kč a zároveň některé účetní opravné položky byly zrušeny na straně D účtu 559 ve výši Kč. 31.Společnost po celý rok zaměstnávala jednoho zaměstnance se zdravotním postižením na plný pracovní úvazek. 32.Ekonom společnosti NIKI, s. r. o., se podílel na poradenské činnosti pro společnost DIANA, a. s. Celkové přímé náklady související s těmito činnostmi zaúčtované do výsledku společnosti NIKI, s. r. o., činí Kč. Služby nebyly dceřiné společnosti vyúčtovány. 33.Odpočet na vědu a výzkum stanovený v souladu s pokynem D-288 za rok 2011 činil Kč, v roce 2011 a 2012 však bylo použito jen Kč. Společnost chce v roce 2013 uplatnit maximální možný odpočet. Nárok na odpočet na vědu a výzkum vzniklý v roce 2013 činí Kč. 34.V průběhu roku 2013 byl z důvodu nedostatku majetku zrušen konkurs na dlužníka, vůči kterému má NIKI, s. r. o., pohledávku z titulu dodání zboží (po splatnosti 18 měsíců) ve výši Kč. Pohledávka byla společností přihlášena k insolvenčnímu soudu ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu. Společnost pohledávku odepsala na účet 546 v plné výši. 35.Společnost prodala nájemci hmotný majetek sněhovou frézu, kterou mu již 4 roky pronajímala. Nájemce na tomto majetku se souhlasem společnosti provedl technická zhodnocení v daňové zůstatkové ceně po rovnoměrných odpisech ve výši Kč. Tržba je zaúčtována a činí Kč, účetní i daňová zůstatková cena je nulová. 36.NIKI, s. r. o., zaúčtovala do roku 2013 dohadnou položku pasivní na výplatu ročních odměn členům vedení společnosti ve výši Kč (521/389). Důvodem zaúčtování je pravděpodobnost, že valná hromada schvalující výsledky hospodaření roku 2013, konaná pravděpodobně v červnu 2014, tyto odměny vedení společnosti schválí. K rozvahovému dni se však nejedná o vznik nezpochybnitelného mzdového nároku. 37.Červnovou povodní byly poničeny skladové zásoby, vysokozdvižný vozík a budova skladu. Skladové zásoby materiálu v pořizovací ceně Kč byly a asistencí firmy pro likvidací odpadů vyvezeny na skládku. Společnost má potvrzení o ekologické likvidaci kontaminovaných zásob. Vysokozdvižný vozík je neopravitelný, jeho účetní i daňová zůstatková cena je již nulová. Budova skladu byla opravena vlastními zaměstnanci. Vynaložené materiálové a mzdové náklady činily Kč. Pojišťovna společnosti vyplatila pojistnou náhradu ve výši Kč jen za poničenou budovu, neboť tato byla proti povodní pojištěna. O hodnotě škody i o hodnotě pojistné náhrady společnost účtovala v souladu s účetními předpisy. 38.Nepojištěné zničené zásoby a zničený vysokozdvižný vozík ocenil znalec na celkovou hodnotu Kč. 6 Ing. Ivana Pilařová

7 Řešení příkladu Příklad je vyřešen až do úrovně obsahu jednotlivých řádků daňového přiznání. Za popisem obsahu jednotlivých řádků následuje vyplněný formulář daňového přiznání pro rok Jednotlivé řádky daňového přiznání se skládají z následujících položek: Řádek 10 Částka (Kč) Účetní výsledek hospodaření Operace č. Zvýšení daně z příjmů roku 2011 účet Zvýšení daně z příjmů roku 2012 účet Celkem řádek Řádek 20 Nezaúčtovaný příjem pronajímatele z technického zhodnocení provedeného nájemcem při ukončení nájmu Řádek 30 Spotřeba energie za rok 2012 účet Prominutý závazek v roce Vrácení odstupného za uvolnění bytu Závazek po splatnosti déle než 36 měsíců Do nezaplacené pojistné, k jehož placení jsou povinni zaměstnanci část účtu 521 Celkem řádek Řádek 40 rozpis ještě v tabulce A Nájem uměleckého díla účet Účetní odpis pohledávky nekryté zákonnými opravnými položkami účet Účetní zůstatková cena prodané výrobní linky Nabývací cena dlouhodobého finančního majetku účet 568, jde o náklad vztahující se k výnosu zdaněnému zvláštní sazbou daně Úroky z prodlení na dani z příjmů účet Úroky z prodlení na DPH účet Po termínu zaplacené povinné pojistné účet Dar nezaplacený v roce 2012 účet Skutečné náklady na pohonné hmoty na vozidla Ing. Ivana Pilařová

8 s paušálními výdaji účet 501 Dary účet , 27.2 Nezaplacené závazky z titulu smluvních sankcí účet 544 Pojištění jednatele z titulu odpovědnosti za výkon funkce účet 528 Tvorba účetních opravných položek k pohledávkám účet 559 Náklady spojené s držbou podílu na dceřiné společnosti podíl mzdových nákladů ekonoma účet 521, 524 Nepřímé náklady spojené s držbou podílu (5 % z vyplacených dividend tj. ze Kč), účty nelze určit, bude samostatným řádkem v tabulce A Daňově neúčinná dohadná položka na nenárokové odměny Celkem řádek Rozpis do tabulky A podle účt. skupin (v Kč): Sk Sk Sk Sk Sk Sk Náklady podle 25 odst. 1 písm. zk) ZDP 5350 Celkem řádek 70 (součet 20 až 62) Řádek 110 Osvobozené příjmy z výnosu z dividend Řádek 111 Neinkasované pohledávky z titulu smluvních sankcí vydané v roce 2013 Zaplacené úroky týkající se roku 2011, jde o náklady nezaúčtované do roku 2013, ale daňov účinné zaplacením v tomto období Celkem řádek Řádek Ing. Ivana Pilařová

9 Zrušení účetních opravných položek Paušální výdaj za 3 silniční motorová vozidla (měsíc leden jednoho vozidla je vypočten poměrnou částí) Celkem řádek Řádek 120 Přijatý vypořádací podíl zdaněný definitivní srážkovou daní Nabývací cena tohoto obchodního podílu je vyloučena jako daňově neúčinný náklad na řádku Řádek 140 Výnos z odpisu pohledávky vztahující se k daňově neúčinnému nákladu minulého období Uhrazený polhůtní závazek zdaněný v roce 2011, úhrada proběhla v roce 2013 Výnos z opravy chyby z roku 2011 vyloučení výnosu roku 2013 do výše daňově neúčinného nákladu roku 2011 Celkem řádek Řádek 150 Rozdíl vyšších daňových a nižších účetních odpisů hmotného a nehmotného majetku vymezeného ZDP Řádek 160 Rozdíl vyšší daňové a nižší účetní zůstatkové ceny při daňově účinném způsobu vyřazení HM Celkem řádek 170 (součet 100 až 162) Řádek 200 Základ daně před odčitatelnými položkami Řádek Řádek 230 Odpočet daňové ztráty roku 2010 tato skutečnost je také vyjádřena v tabulce E; daňová ztráta roku 2007 je již neuplatnitelná Ing. Ivana Pilařová

10 Řádek 242 (tabulka F, část b) Odpočet na vědu a výzkum z roku 2011 a Řádek 250 Základ daně snížený o odečet ztráty a další úpravy Řádek 260 Dary vhodné k odpočtu (nadace) , 27.2 Dar, který nebyl poskytnut do konce roku 2013, se nemůže v roce 2013 stát odčitatelnou položkou 0 19 Řádek 270 Základ daně po odčitatelných položkách ( ) Zaokrouhlený na tisícikoruny dolů Řádek 280 Sazba daně v procentech 19 Řádek 290 Daň Řádek 300 Sleva za zaměstnání osoby se zdravotním postižením na plný pracovní úvazek Řádek 310 Daň po slevách Řádek Řádek 340 Celková daňová povinnost Řádek 360 Poslední známá daňová povinnost, ze které budou stanoveny zálohy pro další zálohové období Placení daně oddíl V. řádek 1 Zálohy placené FÚ v průběhu roku Ing. Ivana Pilařová

11 Nedoplatek na dani Hodnota žádaného prominutí úhrady daně Hodnota doplacené daně Daňově neutrální operace: Zaměstnanecký benefit podle 24 odst. 2 písm. j) bod 5. ZDP je daňovým nákladem. Jde o daňově účinný náklad podle ustanovení 24 odst. 2 písm. zm) zákona o daních z příjmů. 1.6 Nákup pitné vody pro zaměstnance je účinným nákladem ,3,4 17 Tichá vína splňující náležitosti reklamního předmětu jsou daňově účinným nákladem. Na úroky od sesterské společnosti se vztahuje test nízké kapitalizace. Čtyřnásobek průměru vlastního kapitálu (4 x Kč) je však vyšší než průměrná denní výše půjčky ( Kč). Na základě výpočtu testu jsou úroky daňově účinné. Test na zaplacení se na půjčku nevztahuje, neboť věřitelem je právnická osoba. Částka DPH vzniklá na základě provedení úpravy a vyrovnání odpočtu DPH účtovaná do nákladů je daňově účinným nákladem. Dodatečně zaplacená DPH, silniční daň a daň z nemovitostí jsou daňově účinným nákladem, a to i v případě doměrků správce daně. Zaplacené povinné pojistné z odměn členů dozorčí rady je daňově účinné, stejně tak jsou daňově účinné tyto odměny členů dozorčí rady. 24 Exekuční náklady placené věřitelem jsou daňově účinné. 26 Příspěvek na životní pojištění zaměstnance je daňově účinný v plné výši Závazek, který byl předmětem dodanění už v roce Závazek, který se podle 23 odst. 3 písm. a) bod 12. ZDP z titulu výjimky zde uvedené nezdaňuje, přestože je po splatnosti déle než 36 měsíců Závazek, který je před splatností na základě splátkového kalendáře Odpis pohledávky z titulu konkursu zrušeného pro nedostatek majetku dlužníka je daňově účinným nákladem [zápis do tabulky C/a)]. Z titulu technického zhodnocení nevzniká nepeněžní příjem, protože dochází k prodeji majetku nájemci. Tržba je součástí účetního výsledku hospodaření. 37 Hodnota zničených zásob i hodnota oprav poničeného skladu jsou daňově účinné náklady, stejně tak jsou součástí základu daně i výnosy z pojistné náhrady 11 Ing. Ivana Pilařová

12 Přílohy k daňovému přiznání Příloha 1 Specifikace odpočtu na vědu a výzkum (ř. 242). Projekt Vynaložené náklady v členění podle D-288 Příloha 2 Potvrzení příjemců darů o datu, výši a účelu poskytnutého daru. Příloha 3 Detailní rozpis řádků 10, 20, 30, 110, 111,112, 140, 160. Příloha 4 až 8 Výkaz zisků a ztráty, Rozvaha, Příloha, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Cash Flow. Číslo vyjadřující množství příloh znamená počet stran jednotlivých příloh, pro účely příkladu však použijeme zjednodušení na počet příloh (tedy 9). Příloha č. 9 Žádost o prominutí úhrady daně v souvislosti s povodní ve výši Kč. Přílohou této žádosti je posudek znalce o výši povodňových škod. Placené zálohy na daň z příjmů počínaje Placení záloh je ovlivněno ustanovením 38a odst. 1 ZDP, tj. v našem případě je základem pro výpočet záloh (poslední známou daňovou povinností na řádku 360) částka Kč. Čtvrtletní výše zálohy v zálohovém období začínajícím (jde o společnost, která má termín pro podání daňového přiznání k ) bude po zaokrouhlení na stokoruny nahoru Kč ( / 4) a bude splatná k těmto datům: , , a Záloha placená k a bude vycházet ještě z daňové povinnosti roku Ing. Ivana Pilařová

Pro všechny z Vás, co znáte tyto krásné velikonoční zvyky, i pro ty, co je neznáte, posílám fotografii našich děvčat. Krásné svátky jara.

Pro všechny z Vás, co znáte tyto krásné velikonoční zvyky, i pro ty, co je neznáte, posílám fotografii našich děvčat. Krásné svátky jara. NEWSLETTER č. 7 / 2014 (15. týden) Čtrnáctideník internetového portálu www.ucetni-portal.cz Předplatné newsletteru si můžete objednat na www.ucetni-portal.cz. Cena: 30 Kč úterý, 8. 4. 2014 Hezký den pro

Více

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 praktický návod k sestavení

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 praktický návod k sestavení Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 praktický návod k sestavení 1. Úvod Cílem tohoto příspěvku je vytvoření praktické pomůcky pro sestavení daňového přiznání ve standardních podmínkách

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 5 0 Daňové identifikační číslo

Více

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Počet bodů 20 b. Dosaženo Úloha č. 1 Společnost VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO, s.r.o. (plátce DPH), koupila v únoru 2010 od realitní kanceláře budovu s pozemkem za 5 680 000 Kč.

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA ROKU 2011 1 Právní rámec účetnictví v roce 2011 1 Závěrkové práce 2 Kontrola vybraných položek hlavní knihy 2 Zařazení nových staveb

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36

2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2008 1 1.1. Třída 0 Dlouhodobý hmotný majetek 1 1.2. Třída 1 Zásoby 8 1.3. Třída 2 Krátkodobý

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

1. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek

1. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 1. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 1.1 Nabytí majetku Bezúplatné nabytí majetku od nevybrané účetní jednotky. Majetek bezúplatně nabytý od nevybrané účetní jednotky se oceňuje reprodukční pořizovací

Více

Příloha k účetní závěrce pro roky 2011 a 2012

Příloha k účetní závěrce pro roky 2011 a 2012 Příloha k účetní závěrce pro roky 2011 a 2012 Ing. Alena Stibůrková Kateřina Kuchtová Michaela Mlčáková Robin Polk Karolína Šimurdová Tereza Vančurová 1 POPIS SPOLEČNOSTI... 3 2 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 5 DANĚ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: testové otázky,

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace verze (stav práva) 2012.1 Plán 2. konzultace (18. 5. 2012) Účtování nákladů a výnosů Zachycení tuzemské DPH v účetnictví Některé běţné účetní případy

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Novela zákona o účetnictví 1 Inventarizační rozdíly 3 Dlouhodobý hmotný

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví Transition from the tax records to accounting Stanislava Nechvátalová Plzeň 2013 Čestné

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Účetní závěrka roku 2008 - Účtová třída 0 - Účtová třída 1 - Účtová třída 2 - Účtová třída 3 - Účtová třída 4 1 1 10 14 16 29 2. Výkazy 36 Vydavatel: PROFEX

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Právní úprava: Inventarizace ZoÚ 29, 30 (zásady pro provádění inventarizací) ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob (obsahové vymezení, postup

Více

ROZVAHA (BILANCE) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.213 ( v celých tisících Kč ) IČ 45272891 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky PUDIS, a.s. Sídlo,

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 vč. ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2013 paré č.1 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA URČENÁ AKCIONÁŘŮM SPOLEČNOSTI

Více

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012 Daň z příjmů 1 Dohody o provedení práce v roce 2012 3 Výše cestovních náhrad v roce 2012 5 Pojistné na sociální zabezpečení 5 Zdravotní

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více