METODIKA zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky"

Transkript

1 METODIKA zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky v programu GORDIC UCR verze RO platná od Copyright GORDIC spol. s r.o

2 2 Tato metodika je autorským dílem, k němuž vykonává majetková práva společnost GORDIC spol. s r.o. Žádná část tohoto textu nesmí být reprodukována ani jinak šířena bez předchozího písemného souhlasu firmy GORDIC spol. s r.o. Každá osoba odkazující se na tuto metodiku je povinna uvádět ji jako Metodika GORDIC - UCR.

3 1. Úvod Postup při opravách účetních záznamů Účetní závěrka Výstupy z programu 6 2. Rozbor datové věty programu UCR Hodnota H - druh dokladu Druhy dokladu v účetnictví Druhy dokladu v rozpočtu Slovo DD - den uskutečnění účetního případu - den uskutečnění rozpočtového případu Slovo CCCCCC - číslo účetního (rozpočtového) dokladu Slovo SU - syntetický účet Slovo AU - analytický účet Slovo ODPA - oddíl, paragraf Slovo POL - položka Slovo ZJ - záznamová jednotka Slovo UZ - účelový znak Základní pravidlo pro používání UZ Používání UZ ve vztahu k účtovému rozvrhu Slovo ORJ - organizační jednotka (rozp. kompetent) Příklady doporučených struktur ORJ Slovo ORG Závazná struktura ORG pro organizační složky státu Příklady doporučených struktur ORG pro ÚSC Závazné a doporučené analytiky pro uživatele programu UCR Metodika územních samosprávných celků (ÚSC) Používání pol. třídy 8x rozpočtové skladby u ÚSC Poskytování přechodných výp. a výpůjčky pen. prostř Příjímání přechodných výp. a půjčených pen. prostř Bankovní účty pro financování rozpočtu ÚSC Používání pen. fondů (dříve účelových fondů a FRR) Finanční vypořádání Účtování na účtech 217 a Metodika organizačních složek státu (OSS) Závazně stanovené analytiky pro financování příjmů, výdajů, pro účty fondů a mimorozp. prostředků Používání analytik Uvádění kódu ISPROFIN v oblasti OSS (pro výstup do výkazu FIN) Závazné členění více bankovních účtů k jednomu předčíslí u OSS Pořizování rozpočtu a rozpočtových opatření Obecně k metodice Konkrétní analytické účty pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek Účtová třída 1 Zásoby Účtová třída 2 - Vztahy ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu org. složek státu, k rozpočtu územ. samosp. celků a rozpočtové a ostatní finanční účty Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy Účtová třída 4 - Náklady OSS a ÚSC Účtová třída 5 - Náklady ÚSC vynaložené na hosp. činnost a náklady příspěvkových organizací Účtová třída 6 - Výnosy z hospodářské činnosti ÚSC a z činnosti příspěvkových organizací Účtová třída 7,8 Vnitroorganizační účetnictví Účtová třída 9 - Fondy, hosp. výsledek, dlouhod. úvěry a půjčky, rezervy, záv. a podrozv. účty Pomocné účetní a rozpočtové záznamy na účtech vnitropodnikového účetnictví Účet pro získání údajů pro část VII. výkazu FIN 2-04U - Vybrané ukazatele státního rozpočtu Účet pro získání údajů pro část X. výkazu FIN 2-04U Stavy a obraty na bankovních účtech organizačních složek státu, státních právnických osob, které mají vztah ke státní pokladně, a státních fondů vedených v jiných bankách (mimo ČNB) 44 Obsah 5. Metodika závazného členění základů a daně z přidané hodnoty u hospodářské činnosti OSS, ÚSC METODIKA využití slova POL u majetkových účtů pro sledování pohybu majetku Pohyby majetku ( POL ) pro ÚSC Filozofie práce s účtovým rozvrhem programu UCR GORDIC Konstrukce účtového rozvrhu a popis jeho struktury Úrovně rozvrhu Hodnota BUPSRR Zabezpečení rozvrhu před neoprávněnými zásahy Aktivace a deaktivace všech úrovní rozvrhu Kontrolní funkce účtového rozvrhu Archivace dat Podpora účtování o dodavatelských fakturách Podmínky ze strany KDF v.7.x Textový formát věty 569gY2k 57 Příloha 1. PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ O DPH K METODICE UVEDENÉ V KAPITOLE 5 59 Příloha 2. ZÁVAZNÉ ALGORITMY PRO VÝKAZ PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY platné od Příloha 3. ZÁVAZNÉ ALGORITMY PRO VÝKAZ PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU platné od

4 1. Úvod UPOZORNĚNÍ 1) Striktní závaznost analytik uvedených v této metodice je zejména ve vztahu k výstupům závazných účetních a finančních výkazů - k výkazu ROZVAHA-bilance viz výčet položek výkazu stanovený v příloze vyhlášky 505/2002 Sb. - k Výkazu zisku a ztráty viz algoritmy pro členění na hlavní činnost a hospodářskou (zdaňovanou) činnost - k Příloze účetní závěrky viz algoritmy podle typů účetních jednotek uvedené v přílohách této metodiky - k výkazu FIN viz algoritmus nápočtu uvedený ve zvláštním souboru, který je součástí distribuce k programu UCR k automatizovanému zpracování účetní závěrky pomocí distribuovaného algoritmu programu UCR ke kontrolním chodům udržovaným centrálně 2) Vyšší územní samosprávné celky pro nižší územní samosprávné celky, případně zřizovatelé pro své příspěvkové organizace mohou vydat vlastní doplňující a rozšiřující metodiku. Ani takto vydaná metodika nemůže být v přímém rozporu s ustanovením uvedeným v bodu 1) 3) Pokud by z hlediska upřesnění metodiky bylo třeba upravovat algoritmy účetní závěrky, kontrolní chody nebo jiné výstupy, pak se z pohledu metodického jedná o úpravy na zakázku a nelze počítat s jejich celoplošným nasazením. Metodika je určena pro všechny účetní jednotky ze sféry dříve označované jako ROPO rozpočtové a příspěvkové organizace. Z pohledu legislativy tuto sféru metodicky rozdělujeme na: RO - rozpočtovou oblast Používá k posouzení dosažených výsledků příjmy a výdaje na bankovních účtech s použitím rozpočtové skladby (závazně stanovené vyhláškou MF ČR) PO - příspěvkovou oblast Účetní jednotky používají k posuzování dosažených výsledků nákladové a výnosové účty (souhrnně označované jako výsledkové). Hovoříme-li o ROPO, pak tím máme tedy na mysli rozpočtovou a příspěvkovou oblast. V rozpočtové oblasti rozlišujeme: rozpočty centrální úrovně tvořené dílčími rozpočty organizačních složek státu (zkratka OSS) rozpočty územní úrovně tvořené dílčími rozpočty územních samosprávných celků (zkratka ÚSC) Tato metodická příručka nemůže postihnout všechny varianty analytického členění. Snažíme se pouze zabezpečit minimální nutný rozsah analytik, potřebných k udržení metodické kompatibility pro účetní uzávěrku, pro výkazy řady FIN a některé další speciální tiskové výstupy vytvářené firmou. V účetní praxi se vyskytuje tolik odlišných možností řešení a každá účetní jednotka si staví vlastní požadavky na vypovídací schopnost účetnictví, že nelze jednoznačně předepsat její chování. Část analytik uvedených v této příručce je označena jako D, tedy doporučená. Účetní jednotka se může a nemusí řídit doporučením firmy. Analytiky označená jako Z, tedy závazná, je závazná podle jednotlivých syntetických účtů z hlediska tří hlavních významů - závazné analytiky pro sjednocení automatizované závěrky účetního období - závazné analytiky pro sjednocení okruhů účtování a kontrolních okruhů - závazné analytiky z hlediska algoritmů celostátně závazných výstupů účetními výkazy a výkazy FIN Nejpřísnější kategorií stanovené analytiky jsou zejména bankovní účty s rozpočtovou skladbou a účty nákladů a výnosů. Dodržení analytik vyhlášených firmou je bez výjimky nutné a nelze je obcházet. Navazují totiž striktně na algoritmus jednotlivých výkazů odevzdávaných účetní jednotkou k celostátnímu zpracování. 1.1 Postup při opravách účetních záznamů (dříve účetních zápisů) podle zákona - Ustanovení 35 Opravy a ostatní ustanovení o účetních záznamech Z 35 citujeme následující odstavce: (1) Opravy v účetních záznamech nesmějí vést k neúplnosti, neprůkaznosti, nesprávnosti, nesrozumitelnosti nebo nepřehlednosti účetnictví. (2) Zjistí-li účetní jednotka, že některé účetní záznamy jejího účetnictví jsou neúplné, neprůkazné, nesprávné nebo nesrozumitelné, je povinna provést bez zbytečného odkladu jejich opravu způsobem podle odstavce 3. (3) Opravy se musí provádět tak, aby bylo možno určit osobu odpovědnou za provedení každé opravy, okamžik jejího provedení a zjistit jak obsah opravovaného účetního záznamu před opravou, tak jeho obsah po opravě... konec citace ze zákona Z výše uvedeného ustanovení vyplývá jasně, že není možné po uložení účetního dokladu do deníku opravovat doklad, jak to bylo v dosavadní praxi běžné, přepisem hodnot v původním dokladu. Účetní doklad je účetním záznamem (viz 6) a pokud má být dodrženo ustanovení odstavce 3., 35 zákona, pak se doklad musí opravovat jen odúčtováním chybných zápisů a naúčtováním správných. Jedině tak je možné dostát požadavku zákona, aby byl vidět účetní doklad před opravou i jeho vzhled po opravě. Toho lze tedy docílit pouze znemožněním oprav přepisem stávajících hodnot!!! 4

5 V programu UCR je umožněno nastavit parametry programu tak, že účetní software respektuje požadavky zákona a neumožňuje: - přečíslovávat již uložené účetní doklady (záznamy) - opravovat účetní doklady (záznamy) přepisem údajů, ale pouze odúčtováním a zaúčtováním V distribuci je možné tyto parametry nastavit tak, že bude zakázána změna čísla dokladů, ale opravy bude možné provádět dosavadním způsobem. Upozorňujeme tedy všechny zákazníky, že toto nastavení neodpovídá ustanovení zákona ve striktním pojetí a je třeba nechat si nastavení od dealera změnit. Po nastavení odpovídajícím ustanovením zákona je změna čísla dokladu zakázána a opravy je možno provádět vizuálně původním způsobem, přičemž na pozadí se automaticky vytvářejí zápisy odúčtování a zaúčtování. V běžných výstupech (prohlížení, hlavní knihy, knihy analytické evidence) se promítají pouze výsledky po opravě. V menu PROHLÍŽENÍ je možné vidět u konkrétního dokladu na stisk klávesy: 7 doklad původní 8 doklad původní s průběhem všech oprav 9 výsledný doklad po opravě Opravy je možné zabezpečit také tak, že nebude zasahováno do původního dokladu a budou prováděny ve speciálních řadách účetních dokladů. Zvláštní řada pak vede k naplnění ustanovení 8, odstavce 5 ÚčZ o jednoznačném určení obsahu účetního záznamu. Při pořizování a opravách dokladu důrazně doporučujeme využívat textový popis dokladu i zápisu. Pokud popis nemáte aktivován, obraťte se na svého dealera. Výše uvedené ustanovení je doporučeno používat i pro data rozpočtu. Návaznost účetních zápisů na účetní doklady (účetní případy) Upozorňujeme, že v praxi se vžil u některých účetních jednotek NEVHODNÝ postup. Při účtování do účetního deníku pod jedno číslo účetního dokladu v programu UCR ukládají účetní zápisy (záznamy podle 12), které spolu věcně nesouvisí a týkají se uskutečnění více účetních případů (viz 6, odstavec 1). Uvedený postup vede k nepřehlednosti účetnictví ( 8, odst.1) a dělá i potíže s případným zjišťováním chyb a návazností opraveného dokladu na doklad původní (viz nové ustanovení 35). Program UCR je konstrukčně jednoznačně orientován na datum a číslo dokladu. Tato slova jsou klíčovým třídícím znakem při zjišťování, jak byl zaúčtován jeden konkrétní účetní případ. Doporučujeme, aby naši uživatelé každému účetnímu případu přidělili samostatné číslo účetního dokladu. Rovněž doporučujeme rozdělit účtování do účetního deníku do více číselných řad. Použití funkcí přístupových hesel do programu Upozorňujeme, že v praxi se vyskytují případy, kdy účetní jednotka postupuje v rozporu s ustanovením 33, odstavec 8. ÚčZ. Podle tohoto ustanovení je povinna zabezpečit ochranu účetních záznamů kromě jiného před neoprávněným přístupem, poškozením a ztrátou. Objevují se případy liknavého přístupu k přidělování přístupových práv do programů. Například je několika uživatelům přiděleno obecné heslo 9999, a to znemožňuje identifikaci osoby a okamžiku záznamu či opravy dat v programu podle 35. Program UCR disponuje zabezpečením přístupu podle předem definovaného číselníku přihlašovacích hesel. Od je možné z důvodu zvýšení bezpečnosti toto heslo rozšířit i o uživatelské jméno. Toto vylepšení se zpřístupňuje jen na žádost zákazníka. Heslo i uživatelské jméno je nevhodné sdělovat mezi pracovníky navzájem, neboť by se mělo jednat o utajenou část přístupového hesla. V řídícím souboru UCR.PSW je pak doporučeno spojit tato hesla s identifikací osobního čísla pracovníka a se jménem pracovníka. V programu UCR se ukládají do datových souborů účetnictví a rozpočtu ke každému pořizovanému (opravovanému) řádku identifikace osobního čísla, datumu a identifikace času uložení zápisu do souboru. Dále jsou identifikátory využity i při změnách v účtovém rozvrhu a jako identifikace osoby a času při spouštění různých tiskových výstupů. Pro revizi dat účetnictví a rozpočtu je možné kromě konfigurovatelných tisků v menu Prohlížení M,R,R+M a Opravy zpracovávat revizní sestavy ve tvaru účetního (rozpočtového) deníku. Sestavy se spouští v menu ÚČETNICTVÍ (ROZPOČET) submenu TISK DENÍKY. Pro účetnictví je to skupina formátů s identifikací UCRDU015: Účetní deníky úplné revizní záznam, a pro rozpočet je to skupina formátů s identifikací UCRDR015: Rozpočtové deníky úplné revizní záznam. 1.2 Účetní závěrka A) Organizační složky státu (OSS) Organizační složky státu sestavují k 31. břenu, 30. červnu a 30. září mezitimní účetní závěrku ( 19, odst.3). Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji: a) rozvaha (bilance) b) výkaz zisku a ztráty c) příloha účetní závěrky Organizační složky státu sestavují k 31. prosinci řádnou účetní závěrku ( 19, odst.1). Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji: a) rozvaha (bilance) b) výkaz zisku a ztráty c) příloha účetní závěrky Organizační složky státu sestavují v termínech stanovených vyhláškou 16/2001 Sb. finanční výkazy (rozpočtová závěrka). B) Územní samosprávné celky (ÚSC) Územní samosprávné celky sestavují k 31. břenu, 30. červnu a 30. září mezitimní účetní závěrku ( 19, odst.3). Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji: a) rozvaha (bilance) b) výkaz zisku a ztráty c) příloha účetní závěrky 5

6 Územní samosprávné celky sestavují k 31. prosinci řádnou účetní závěrku ( 19, odst.1). Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji: a) rozvaha (bilance) b) výkaz zisku a ztráty c) příloha účetní závěrky Územní samosprávné celky sestavují v termínech stanovených vyhláškou 16/2001 Sb. finanční výkazy (rozpočtová závěrka). 1.3 Výstupy z programu V softwaru UCR je v nabídkách mnoho stovek variant různých výstupů účetnictví, rozpočtu a rozborů. Z celé rozsáhlé nabídky, kterou mají k dispozici všechny účetní jednotky namátkově vybíráme z našeho pohledu nejdůležitější výstupy. Opis výstupů nemusí odpovídat aktuální nabídce v programu. A) Organizační složky státu (OSS) Formáty kontrolních chodů Kontrolní chody pro OSS jsou spustitelné v menu ÚČETNICTVÍ - UZÁVĚRKA D (M) Kontrolní chod Kontrolní sestava typu K1. Tytéž kontrolní chody mohou být spuštěny i mimo kontrolní chod v menu ÚČETNICTVÍ TISK GENERÁTOR VÝKAZY volba UCRGU011: Kontrolní chody K1 OSS. Nabídka pro OSS vypadá takto: * KONTROLY OSS UCRKU KOMPLEXNÍ KONTROLA-organizační složka státu UCRKU KOMPLEXNÍ KONTROLA-příspěvková organizace UCRKU Kontrola okruhu rozvahy UCRKU Kontrola okruhu limitů a účtů 223 UCRKU Kontrola okruhu příjmů OSS UCRKU Kontrola okruhu rezervního fondu OSS UCRKU Kontrola okruhu dotací a transferů OSS UCRKU Kontrola okruhu FKSP OSS UCRKU Kontrola okruhu pořízení dlouhodobého majetku OSS UCRKU Kontrola okruhu na rozpočtovou skladbu u účtu 223 UCRKU Zůstatky okruhu podrozvahových účtů UCRKU Kontrola okruhu nákladů a výnosů (VHČ i HČ) UCRKU Kontrola okruhu pořízení dlouhodobého majetku PO UCRKU Výkazové a mezivýkazové vazby PO UCRKU Kontrola uzávěrky roku - nápočet ze stavů UCRKU Kontrola dat na provedenou účetní závěrku - OSS,PO - OSS - OSS - OSS - OSS - OSS - OSS - OSS - OSS,PO - OSS,PO - PO - PO - OSS,PO - ÚSC,PO Formáty pro zpracování a tisky účetní závěrky Výstupy účetní závěrky se zpracovávají v menu ÚČETNICTVÍ TISK GENERÁTOR VÝKAZY volba UCRGU200: Účetní výkazy pro OSS. Nabídka aktuálně vypadá následovně: * TEXTOVÉ tisky účetní závěrky a opisy účetních výkazů UCRGUA6A* - Tisk účetní závěrky UCRGUM6A* -. UCRGUA60* - Rozvaha UCRGUM60* -. UCRGUA61* - Výkaz zisku a ztráty UCRGUM61* -. UCRGUA62* - Příloha účet.závěrky UCRGUM62* -. UCRGU06X. - Tisk samostatného úvodního listu závěrky - v Kč - v tis. Kč - v Kč - v tis. Kč - v Kč - v tis. Kč - v Kč - v tis. Kč * GRAFICKÉ tisky účetní závěrky a opisy účetních výkazů XCRGUA6A* - Tisk účetní závěrky XCRGUM6A* -. XCRGUA60* - Rozvaha - v Kč - v tis. Kč - v Kč 6

7 XCRGUM60* -. XCRGUA61* - Výkaz zisku a ztráty XCRGUM61* -. XCRGUA62* - Příloha účet.závěrky XCRGUM62* -. - v tis. Kč - v Kč - v tis. Kč - v Kč - v tis. Kč * VÝSTUPY účetních výkazů 45,46,47 UCRGUU60* Rozvaha UCRGUU61* Výkaz zisku a ztráty UCRGUU62* Příloha účetní závěrky PVT PVT PVT UCRGUW60* Rozvaha UCRGUW61* Výkaz zisku a ztráty UCRGUW62* Příloha účetní závěrky MF ČR MF ČR MF ČR UCRGUS60* Rozvaha UCRGUS61* Výkaz zisku a ztráty UCRGUS62* Příloha účetní závěrky SOR SOR SOR Formáty výkazu FIN Tiskové výstupy výkazu FIN se dají zpracovat v menu ROZBORY TISK GENERÁTOR VÝKAZY volba UCRGB200: Výkazy FIN a rozpočtová opatření a volba UCRGB210: Výkazy FIN výstupy 45,46, 47 pro OSS. V těchto submenu jsou nabídky: VÝKAZY PRO OSS UCRGBA4U* - Výkaz FIN 2-04 U v Kč.hal UCRGBM4U* - Výkaz FIN 2-04 U v tis.kč na 2 des.m. UCRGBOOR* - Rozpočtová opatření * Kontroly před výstupem výkazem FIN UCRGBACB. - Limity a zůstatky na účtech ČNB UCRGBMCB. - Limity a zůstatky na účtech ČNB UCRGBA54* - 504U Plnění záv.ukazat.kap.380 UCRGBM54* - 504U Plnění záv.ukazat.kap v Kč - v tis.kč - v Kč - v tis.kč * VÝSTUPY ZA ÚČETNÍ JEDNOTKU (VÝSTUP 45,46,47) * UCRGBV4U* - X40 Výkaz FIN 2-04 U v tis.kč UCRGBW4U* - X40 Výkaz FIN 2-04 U v tis.kč UCRGBS4U* - X40 Výkaz FIN 2-04 U v tis.kč PVT MF ČR SOR UCRGBVOP* - X41 Rozpočtová opatření UCRGBROP* - X41 Rozpočtová opatření UCRGBSOP* - X41 Rozpočtová opatření UCRGBOOP* - X41 Opis výstupu rozpočtových opatření PVT MF ČR SOR Formáty přehledů o pohybu majetku Přehledy o pohybu dlouhodobého majetku se dají zpracovat v menu ÚČETNICTVÍ TISK GENERÁTOR VÝKAZY volba Doplňkové účetní výkazy a formáty se nachází submenu UCRGU010: Přehledy o pohybu dlouhodobého majetku. Tiskové výstupy navazují na závaznou metodiku členění pohybů ve slově POL u účtů účtových skupin 01,02 a 03 * VÝKAZY O POHYBU DM UCRGUIM1. - Přehled o pohybu DM - členěno SU a POL UCRGUIM2. - Přehled o hosp. s dlouhodob. maj. 7

8 B) Územní samosprávné celky Formáty kontrolních chodů Kontrolní chody pro ÚSC jsou spustitelné v menu ÚČETNICTVÍ - UZÁVĚRKA D (M) Kontrolní chod Kontrolní sestava typu K1. Tytéž kontrolní chody mohou být spuštěny i mimo kontrolní chod v menu ÚČETNICTVÍ TISK GENERÁTOR VÝKAZY volba UCRGU013: Kontrolní chody K1 ÚSC. Nabídka pro ÚSC rozpočtovou oblast vypadá takto: * KONTROLY ÚSC * UCRKU121. UCRKU122. UCRKU KOMPLEXNÍ KONTROLA-obec se ZBÚ,P+V účty - KOMPLEXNÍ KONTROLA-obec jen se ZBÚ 231 1X,2X,3X - KOMPLEXNÍ KONTROLA-obec jen se ZBÚ 231 4X UCRKU1I1* - Informativní kontrola dat ÚSC 231 4X UCRKU1I2* - Informativní kontrola dat ÚSC 231 1X, 2X, 3X UCRKU1I3* - Informativní kontrola dat ÚSC 231, 232, 235 UCRKU Kontrola okruhu rozvahyucrku Kontrola okruhu ZBÚ-OkÚ,obec se ZBÚ,P+V účty UCRKU Kontrola okruhu účelových fondů UCRKU Kontrola okruhu úvěrů přímo čerpaných z úv.účtů UCRKU Kontrola okruhu dotací a transferů UCRKU Kontrola okruhu ZBÚ-obec jen se ZBÚ bez P+V účt UCRKU Kontrola okruhu ZBÚ-obec 231 4X UCRKU Zůstatky ZBÚ - u obce s jedním účtem UCRKU Zůstatky okruhu podrozvahových účtů UCRKU Kontrola účtování na bank.účtech 223,221 UCRKU Kontrola okruhu nákladů a výnosů (VHČ i HČ) UCRKU Kontrola uzávěrky roku - nápočet ze stavů UCRKU115. UCRKU119. * KONTROLY KONSOLIDACE UCRKU1VJ. - Kontrola vazeb mezi ODPA-POL a POL-UZ (ARIS) - Kontrola dat na provedenou účetní závěrku - KONTROLA KONSOLIDACE A FINANCOVÁNÍ-vykaz.jednot. UCRKU1OK. - KONTROLA KONSOLIDACE a FINANCOVÁNÍ-za okres UCRKU1KR. - KONTROLA KONSOLIDACE a FINANCOVÁNÍ-za kraj * OSTATNÍ KONTROLY * UCRKUVZA. - KONTROLA na správnost znamének u položek 8XXX - ÚSC Formáty pro zpracování a tisky účetní závěrky Výstupy účetní závěrky se zpracovávají v menu ÚČETNICTVÍ TISK GENERÁTOR VÝKAZY volba UCRGU210: Účetní výkazy pro ÚSC. Nabídka aktuálně vypadá následovně: * TEXTOVÉ tisky účetní závěrky a opisy účetních výkazů UCRGUA6B* - Tisk účetní závěrky UCRGUM6B* -. UCRGUA60* - Rozvaha UCRGUM60* -. UCRGUA61* - Výkaz zisku a ztráty UCRGUM61* -. UCRGUB62* - Příloha účet.závěrky UCRGUN62* -. UCRGU06X. - Tisk samostatného úvodního listu závěrky * GRAFICKÉ tisky účetní závěrky a opisy účetních výkazů XCRGUA6B* - Tisk účetní závěrky XCRGUM6B* -. XCRGUA60* - Rozvaha XCRGUM60* -. XCRGUA61* - Výkaz zisku a ztráty XCRGUM61* -. XCRGUB62* - Příloha účet.závěrky XCRGUN62* -. - v Kč - v tis. Kč - v Kč - v tis. Kč - v Kč - v tis. Kč - v Kč - v tis. Kč - v Kč - v tis. Kč - v Kč - v tis. Kč - v Kč - v tis. Kč - v Kč - v tis. Kč 8

9 * VÝSTUPY účetních výkazů UCRGUV60* Rozvaha UCRGUV61* Výkaz zisku a ztráty UCRGUV62* Příloha účetní závěrky UCRGUY6Y* - 060, 061 a jeden soubor -výstup 45,46,47 -FD -výstup 45,46,47 -FD -výstup 45,46,47 -FD -výstup 45,46,47 -FD Formáty přehledů o pohybu majetku Přehledy o pohybu dlouhodobého majetku se dají zpracovat v menu ÚČETNICTVÍ TISK GENERÁTOR VÝKAZY volba Doplňkové účetní výkazy a formáty se nachází submenu UCRGU010: Přehledy o pohybu dlouhodobého majetku. Tiskové výstupy navazují na závaznou metodiku členění pohybů ve slově POL u účtů účtových skupin 01,02 a 03 * VÝKAZY O POHYBU DM UCRGUIM1. UCRGUIM2. Formáty výkazu FIN - Přehled o pohybu DM - členěno SU a POL - Přehled o hosp. s dlouhodob. maj. Tiskové výstupy výkazu FIN se dají zpracovat v menu ROZBORY TISK GENERÁTOR VÝKAZY volba UCRGB300: Výkazy FIN pro ÚSC. V tomto submenu je nabídka: * VÝKAZY PRO ÚSC UCRGBK15. - Kontrola vazeb mezi ODPA-POL a POL-UZ (ARIS) UCRSBK01* - Kontrolní sestava části IX. výkazu FIN 2-12 M * VÝKAZ 040 ZA ÚČETNÍ JEDNOTKU UCRGBA1A* - Výkaz FIN 2-12 M v Kč.hal UCRGBB1A* - Výkaz FIN 2-12 M v Kč.hal UCRGBM1A* - Výkaz FIN 2-12 M v tis.kč na 2 des.m. UCRGBN1A* - Výkaz FIN 2-12 M v tis.kč na 2 des.m. * VÝKAZ OKRESNÍ SUMÁŘ UCRGBA1B* - Výkaz FIN 2-12 M v Kč.hal UCRGBB1B* - Výkaz FIN 2-12 M v Kč.hal UCRGBM1B* - Výkaz FIN 2-12 M v tis.kč na 2 des.m. UCRGBN1B* - Výkaz FIN 2-12 M v tis.kč na 2 des.m. * VÝKAZ KRAJSKÝ SUMÁŘ UCRGBA1C* - Výkaz FIN 2-12 M v Kč.hal UCRGBB1C* - Výkaz FIN 2-12 M v Kč.hal UCRGBM1C* - Výkaz FIN 2-12 M v tis.kč na 2 des.m. UCRGBN1C* - Výkaz FIN 2-12 M v tis.kč na 2 des.m. Rozborové přehledy ve formě upraveného výkazu FIN v praxi se pro ně vžil název GORDICká stodvacítka jsou dostupné v menu ROZBORY TISK GENERÁTOR VÝKAZY volba UCRGB012: Přehledy hospodaření pro obce. Zajímavá je část I. a II. která je na rozdíl od výkazu FIN celá zpracována pouze v druhovém členění (POL): * PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ - GORDIC UCRGB020* - GORDIC - výkaz organizace UCRGB220* - GORDIC - výkaz okresní sumář UCRGB320* - GORDIC - výkaz krajský sumář * PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ - GORDIC s maskou UCRGBM20* - GORDIC - výkaz organizace UCRGBM22* - GORDIC - výkaz okresní sumář UCRGBM32* - GORDIC - výkaz krajský sumář * OSTANÍ PŘEHLEDY O HOSPODAŘENÍ UCRGB021* - GORDIC - Rozb. přehled o stavu příj.,výd. a fin. v Kč v Kč v Kč maska v Kč maska v Kč maska v Kč v Kč 9

10 2. Rozbor datové věty programu UCR Schéma konstrukce celé věty pro rozpočet i účetnictví: H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc x x x - varianta se čtyřmístnou analytikou H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc x x x 2.1 Hodnota H - druh dokladu H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc x x x Druhy dokladu v účetnictví 0 běžné účetní zápisy - slouží k identifikaci běžných účetních zápisů do deníku 1 zápisy počátečních (rozvahových) stavů - zachycují stavy účtů pro zobrazení ve sloupcích výkazu ROZVAHA 4 závěrečné zápisy - slouží k identifikaci zápisů vznikajících automatizovaně nebo ručně na základě celostátně závazně předepsané metodiky tzv. závěrečných zápisů na konci účetního období (roku) 5 uzavírací zápisy - slouží k identifikaci zápisů vznikajících automatizovaně nebo ručně na základě celostátně závazně předepsané metodiky tzv. uzavírání účetních knih na konci účetního období (roku) Druhy dokladu v rozpočtu 2 schválený rozpočet - slouží k identifikaci rozpočtu, vzniklého v procesu návrhu rozpočtu a schváleného zákonem k tomu určeným orgánem pak je to tzv. schválený rozpočet 3 rozpočtové opatření (DRUH_ROP = 1) - slouží k identifikaci rozpočtové úpravy v kompetenci účetní jednotky nebo OSS (používá se u ÚSC i OSS) - u organizačních složek státu se jedná o opatření, kterými se nemění závazné ukazatele kapitoly celkem a není k nim třeba souhlasu MF ČR) - u územních samosprávných celků jsou to všechny úpravy již schváleného rozpočtu, které se provádí na základě schválení kompetentním orgánem účetní jednotky 6 blokace rozpočtu (platební kalendář) - slouží k identifikaci datového záznamu, který je nezávislý na hodnotách schváleného nebo upraveného rozpočtu a je orientační hodnotou, která umožňuje poznamenat, kolik z konkrétní klasifikace rozpočtové skladby je blokováno z titulu smlouvy, došlé faktury resp. v případě platebního kalendáře 7 rozpočtové opatření (DRUH_ROP = 3) - slouží k identifikaci změn v rozpočtu (používá se pouze u OSS); rozpočtová opatření provedená na základě návrhu kapitoly schvalovaná MF ČR (jde o opatření, kterými se mění závazné ukazatele kapitoly celkem) 8 rozpočtové opatření (DRUH_ROP= 5) - slouží k identifikaci změn v rozpočtu (používá se pouze u OSS); rozpočtová opatření provedená na základě usnesení vlády o úpravě celkových objemů schváleného státního rozpočtu ČR (používá se pouze dle dispozic MF ČR) 9 požadavek na rozpočet (návrh) - speciální druh záznamu, který je určený k tvorbě a modelování návrhu rozpočtu až po jejich vyústění ve schválený rozpočet 10

11 U rozpočtů v oblasti organizačních složek státu je ve smyslu Vyhlášky č.16/2001 Sb. o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtu územních samosprávných celků v příloze 4 této vyhlášky stanovena povinnost rozlišovat rozpočtová opatření (úpravy rozpočtu) ve větě 45, 46 a 47 na hodnoty: DRUH_ROP H popis opatření 1 3 rozpočtová opatření provedená v kompetenci organizace (případně ústředního orgánu státní správy) 3 7 rozpočtová opatření provedená na základě návrhu resortu a schválená MF 5 8 rozpočtová opatření provedená na základě usnesení vlády o úpravě celkového objemu státního rozpočtu republiky Druh dokladu zvolí uživatel již se vstupem do příslušného submenu programu. Druhem dokladu 4 a 5 jsou v programu UCR odlišeny účetní zápisy týkající se účetní závěrky období a jako takové se chovají stejně jako běžné účetní zápisy. Jedině druh dokladu 5 je možné podle nastavené konfigurace buď započítávat nebo nezapočítávat do aktuálního stavového souboru. Druh dokladu =6 je druh dokladu umožňující pracovníkům zabývajícím se rozpočtem zadávat si do datového souboru poznámku o tzv. blokaci rozpočtu. To znamená poznamenávat si postupně jakou část rozpočtu mají již zablokovanou (rezervovanou). Důvodem k této blokaci může být uzavření smluv, nebo obdržené faktury (ještě neproplacené i proplacené), odeslané objednávky na zboží a služby atp. Tyto záznamy se nijak nepromítají do upraveného rozpočtu a slouží jako pomocné informace ke zjištění skutečného zbytku volného rozpočtu na dané rozpočtové klasifikaci oddílu a položce. 2.2 Slovo DD - den uskutečnění účetního případu - den uskutečnění rozpočtového případu H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc x x x Struktura: dd V hodnotě DD se uvádí datum, pod kterým je účetní jednotka povinna ve smyslu zákona o účetnictví i směrné účtové osnovy a postupů účtování provést zaúčtování účetního záznamu dokladu do deníku. V rozpočtu se jedná o den, který je určen k provedení pořízení schváleného rozpočtu, nebo jeho úprav (na základě rozpočtových opatření) POZOR!!! Tento datum nesmí být zaměňován s datem, kdy se o uskutečnění účetní operace (rozpočtové operace) vyhotovil účetní záznam do účetního (rozpočtového) deníku tzv. časové razítko. Oba datumy se nemusí shodovat a tak je třeba si uvědomit jejich odlišný význam. Běžně se tedy stává, že uskutečněním účetní operace je datum například datum výpisu v případě proplacení faktury. Do účetního deníku je fyzický účetní záznam ukládán s aktuálním datem den, kdy se o výpise účtuje. Dnem (okamžikem) uskutečnění účetního případu je tedy datum Tento datum je vkládán do slova DD a je viditelný i v účetním deníku. Deník je podle něj i chronologicky tříděn. Slouží k zjištění průkaznosti a srozumitelnosti účetnictví. Okamžikem uložení účetní operace do deníku je pak datum tedy datum, kdy se o účetním případě účtovalo. Slouží ke zjištění kdy a kým byl účetní záznam do účetního (rozpočtového) deníku vložen. 2.3 Slovo CCCCCC - číslo účetního (rozpočtového) záznamu (dokladu) H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc x x x Struktura: cccccc Hodnota CCCCCC reprezentuje šestimístný účetní (rozpočtový) doklad. Metodika tvorby číselných řad je ponechána zcela v kompetenci účetní jednotky. Doporučení pro vedení číselných řad měsíční číselné řady - doporučujeme pokud množství účtovaných dokladů by nebylo možno číslovat za celý rok v jedné číselné řadě - uživatel čísluje doklady vždy od 1 v rámci každé dokladové řady a v rámci každého měsíce roční číselné řady - doporučujeme tam, kde účetnictví není rozsáhlé a umožní vést jednu řadu dokladů po celý rok - uživatel čísluje doklady po celý rok v rámci jedné řady vzestupně (např. od do ). Obě metody číslování nelze vzájemně kombinovat u téže účetní jednotky. V rámci obou těchto možností je ještě možné vytvářet více řad dokladů. Každá řada může začínat buď jedním nebo dvěma číselnými kombinacemi takto: - např. 1x, 2x nebo také 11, 12, ale také 111x, 112x atd. 11

12 Doporučení pro číslování řad účetních a rozpočtových dokladů Pro každý druh dokladu je zakládána programem UCR samostatná řada. a) pro účetnictví se doporučuje členit řady účetních dokladů zejména podle: - bankovních účtů - došlých faktur - pohybů dlouhodobého majetku - proúčtování předpisů mezd - předpisů pohledávek - pokladních operací - pohybů zásob (příjemky, výdejky) - podrozvahových účtů - opravných dokladů b) pro rozpočet doporučujeme v číselných řadách odlišit zejména: - opatření například podle odborů - podle odpovědných referentů atp. U rozpočtu doporučujeme sjednotit číselné řady v programu s číslováním fyzických dokumentů. Zvláštní číselné řady - automaticky generovány programem Řada dokladů až je vyhrazena v druhu dokladu 4 pro závěrečné zápisy. Řada dokladů až je vyhrazena v druhu dokladu 5 pro uzavírání účetních knih Řada dokladů až je vyhrazena v druhu dokladu 1 pro otevírání účetních knih počáteční rozvahové stavy Textový popis dokladu V čísle dokladu je možné na stisk klávesy / vyvolat okno k zaznamenání textového popisu k dokladu. Textování dokladu doporučujeme minimálně používat k odkazu na opravu jiného účetního dokladu (viz 35 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví) například takto: #OPRAVA_DOK100121_DAT znamená, že se jedná o opravu dokladu č z 15. května 2004 Takové a jiné obdobné texty pak umožňují vyhledávat ve funkci PROHLÍŽENÍ podle klíčových slov všechny účetní doklady obsahující uvedený identifikátor. Textový popis řádku V pořizovači dokladů je možné ve slovech SU až ORG na stisk klávesy F5 vyvolat záznamové pole sloužící k textovému popisu právě pořizovaného řádku. Podle jednotlivých textů je možné pak vyhledávat příslušné napořizované řádky dokladu. 2.4 Slovo SU - syntetický účet H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc x x x Struktura: x Podle směrné účtové osnovy (příloha 4 k vyhlášče 505/2002 Sb.) vydávané pro daný typ účet. jednotky je tato hodnota základním povinným třídícím znakem podvojného účetnictví. Na stisk klávesy F5 je možné vyvolat popis v délce až 110 znaků k jednomu řádku účetního (rozpočtového) záznamu. 2.5 Slovo AU - analytický účet H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc x x x Struktura: (ve čtyřmístné verzi ) Slovo představuje I. analytickou úroveň syntetické evidence. Povinnost je stanovena českými účetními standardy pro daný typ účetní jednotky. Firma si vyhrazuje v této metodice pro některé účty stanovení závazných analytik. V ostatních případech je uživateli povolena jakákoliv hodnota. V případě závazné metodiky dané firmou je analytický účet stanoven buď jako konkrétní hodnota, nebo jako tzv. masková analytika např. 1x, 2x nebo jako x1, x8. 12

13 2.6 Slovo ODPA - oddíl, paragraf H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc x x x Struktura: V tomto slově se identifikuje funkční třídění (paragraf) celostátně závazné rozpočtové skladby (vyhláška 323/2002 Sb.). V konfiguraci pro program UCR může být toto slovo využito u jiných účtů i pro jiné účely. 2.7 Slovo POL - položka H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc x x x Struktura: V tomto slově se identifikuje druhové třídění podle rozpočtové skladby (vyhláška 323/2002 Sb.). V konfiguraci pro program UCR může být toto slovo využito u jiných účtů i pro jiné účely. Poznámka V případě zvláštní konfigurace programu UCR a doplňku účtového rozvrhu, je možné i v účtových třídách 5, 6 a u účtu 916 u příspěvkových organizací používat ODPA a POL členění v pseudo-rozpočtové skladbě. 2.8 Slovo ZJ - záznamová jednotka (konsolidační třídění) H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc x x x Struktura: x Záznamová jednotka je slovem, které nelze využívat jinak než: - u bankovních účtů s rozpočtovou skladbou k označení záznamu podle vyhlášky 323/2002 Sb. - u jiných syntetických účtů pro účely sledování DPH na vstupu a na výstupu podle zvláštní metodiky. Aktuálně platné záznamové jednotky ZJ podle vyhlášky MF ČR č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě OSS Převody uvnitř peněžního fondu ÚSC Dotace přijaté z území jiného okresu Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu Dotace poskytnuté na území jiného okresu Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu Dotace přijaté z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje Dotace poskytnuté na území jiného kraje Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 13

14 2.9 Slovo UZ - účelový znak H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc x x x Struktura: x Slovo UZ je hodnota určená u rozpočtových účtů k zatřídění účelu použití nebo inkasování rozpočtových prostředků. Sleduje se na ní čerpání zejména účelově poskytnutých dotací a transferů z vyšších rozpočtů směrem k nižším rozpočtům. V ostatních účtech může být použita k jiným členěním. Účelový znak určuje zdroj krytí nebo účel vynaložených prostředků. Účelové znaky jsou rozděleny do následujících řad a seřazeny podle priority použití (od nejvyšší k nejnižší). UZ s nižší prioritou musí být vždy nahrazen UZ s vyšší prioritou pokud je již tento znám. Tento princip musí být realizován, jak při účtování, tak i při rozpočtování a to opravou UZ s nižší prioritou, nachází-li se tento v otevřeném období, nebo pomocí opravného dokladu, je-li v uzavřeném období. Účetní jednotky - rozpočtová forma hospodaření V případě příjmů, výdajů a financování je stanovena povinnost uvádět v případech, kdy to přichází do úvahy, účelový znak UZ : stanovený OSS, ÚSC stanovený zřizovatelem vůči jím zřizované příspěvkové organizaci stanovený MF ČR Účetní jednotky - příspěvkové organizace - v případě financování dlouhodobého majetku může zřizovatel stanoví povinnost uvádět účelový znak UZ na SU 031, 041, 042, 043, 051, 052 a 916; - v případě financování provozních akcí může zřizovatel stanovit povinnost uvádět UZ na účtech výnosů (třída 6) a nákladů (třída 5); Při stanovení účelových znaků hraje roli priorita účelu stanoveného vyšším rozpočtem nad prioritami rozpočtu nižšího. Při tomto náhledu rozlišujeme následující možnosti: účelový znak stanovený MF ČR (nebo jiným resortem) v případě poskytnutí účelové dotace, transferu nebo půjčky územním rozpočtům obecně (včetně jimi zřizovaných organizačních složek a příspěvkových organizací) účelový znak stanovený krajem v případě poskytnutí účelové dotace, transferu nebo půjčky směrem k nižším územním samosprávným celkům nebo zřizovaným příspěvkovým a podnikatelským subjektům účelový znak stanovený obcemi v případě poskytnutí účelové dotace, transferu nebo půjčky jimi zřizovaným příspěvkovým nebo podnikatelským subjektům; dále také při rozpočtovém opatření zvyšujícím účelově určené výdaje u zřizované organizační složky Základní pravidlo pro používání UZ Základním pravidlem pro používání UZ je, že první dvě místa zleva určují základní odlišení účelů stanovených státním rozpočtem (jednotlivými resorty) od účelů stanovovaných v rámci kompetence územních rozpočtů. Schematické znázornění: yyx účelové znaky stanovené jednotlivými resorty yy = číslo resortu (viz opatření k rozpočtové skladbě) x = číslo účelu stanovené v rámci resortu 00x účelové znaky stanovené územními rozpočty (rozpočty OSS pro jimi zřizované OSS a PO) x = číslo účelu stanovené jednotlivými stupni územních rozpočtů Používání UZ ve vztahu k účtovému rozvrhu hledisko peněžních příjmů a výdajů (používá se u účetních jednotek s rozpočtovou formou hospodaření, t.j. OSS, ÚSC a jejich vnitřních organizačních složek) - účelové znaky se zaznamenávají u účtů, které používají rozpočtovou skladbu a to jak u příjmových položek tak i u výdajových položek hledisko výdajů na pořízení nebo hledisko nákladů (používá se u příspěvkových organizací) - účelové znaky se zaznamenávají u účtů pořízení nebo záloh na dlouhodobý majetek (účtová skupina 04 a 05) - účelové znaky se zaznamenávají u účtů nákladových a výnosových (účtová třída 5 nebo 6) - účelové znaky se zaznamenávají u účtu x účelové znaky stanovené ÚSC, VÚSC Nespecifikovaný zdroj (lze použít pokud není znám konkrétní zdroj, zahrnuje i vlastní prostředky) 00x10 Financování - z vlastních fondů Použití rezervního fondu PO Použití fondu odměn PO Použití investičního fondu na investice Použití investičního fondu na opravy a udržování 00x12 Financování - úvěry Dotace z rozpočtu MČ Dotace z rozpočtu VÚSC z toho: Investiční dotace v upraveném rozpočtu Investiční dotace (s výjimkou dotací poskytnutých na základě úprav rozpočtu) Použití dotace poskytnuté v minulých letech Dotace z rozpočtu VÚSC na způsobilé (uznané) výdaje v rámci schválených projektů

15 0099x Účelové znaky náhradní (doplňkové) Dotace ze státního rozpočtu (dosud neurčená) Dotace z fondů EU Dotace z fondů NATO Ostatní dotace ze zahraničí Finanční prostředky VÚSC na projekty v režimu retrofinancování yyx Účelové znaky stanovené MF ČR 2.10 Slovo ORJ - organizační jednotka (rozpočtový kompetent) H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZP UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc x x x Struktura: Slovo ORJ je hodnota, kterou doporučujeme jako nástupce dřívějšího číslování a třídění podle kapitol rozpočtové skladby. V nově navrženém systému rozpočtové skladby a rovněž s přihlédnutím k odlišným požadavkům a představám každého uživatele je výhodné použít toto slovo jako nástupce kapitolního třídění. Hodnota může představovat odbor, referát, označení člena rady atp. - tedy osoby nebo vnitroorganizační jednotky odpovědné za svěřený rozpočet. Výhodou tohoto řešení se jeví možnost zatřiďovat libovolné paragrafy a položky do libovolných hodnot ORJ Příklady doporučených struktur ORJ Pro níže uvedené typy účetních jednotek může ORJ představovat následující možnost členění: 1) pro kraje, magistráty, statutární města a další větší subjekty ÚSC yy Kapitola - odpovídá například sféře odpovědnosti člena rady yy Identifikační číslo zabezpečujícího odboru (útvaru) ÚSC yy vnitřní organizační složky ÚSC 2) pro menší subjekty v oblasti ÚSC vnitřní organizační složky ÚSC 3) pro organizační složky státu referáty, odbory OSS, vnitřní organizační složky OSS ORJ může pro jiné účty, než jsou účty hospodaření, představovat buď stejné členění jako u rozpočtových účtů nebo výsledkových účtů nebo zabezpečovat další potřebná členění Slovo ORG H DD CCCCCC SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD Dal h dd cccccc x x x Struktura: Slovo ORG vyjadřuje v návaznosti na syntetické účty: - akci plánu pořízení dlouhodobého majetku; - akci neinvestičního charakteru; - externí subjekt (IČO, RČ, atp.); - párovací znak; atd Závazná struktura ORG pro organizační složky státu V případě výdajů je závazná struktura pro uvádění kódu ISPROFIN k zabezpečení výstupu do výkazu FIN Pro rozpočty organizační složek státu se ve slově ORG povinně uvádí hodnota vyjadřující kód ISPROFIN zleva doplněná Příklad: 9999 kód ISPROFIN Hodnota bude doplňována do části VIII. Výdaje na financování programů (výkazu FIN 2-04U viz vyhláška č.16/2001 Sb. o způsobu, termínech předkládání a rozsahu údajů pro průběžné hodnocení plnění státního rozpočtu). 15

16 Příklady doporučených struktur ORG pro ÚSC V případě příjmů, výdajů a financování v příjmech u položek v podseskupení 222x a u položky 2119 ve výdajích u položek 5x, 6x ve financování u položek 8x s výjimkou položek 8115 a ) ÚSC (kraje, magistráty) a jejich organizační složky: yyyyyy - číslo akce podle centrálního číselníku akcí, nejedná-li se o centrální akci pak 0000 yyyyyy - další členění, jinak ) Městské části a jejich organizační složky: yyyyyy 3) Obce a jejich organizační složky: yyyyyy - číslo akce podle centrálního číselníku akcí, nejedná-li se o centrální akci pak 0000 yyyyyy - pro potřebu MČ (vlastní číslo akce podle vlastního číselníku MČ), jinak číslo akce podle centrálního číselníku akcí, nejedná-li se o centrální akci pak 0000 yyyyyy - pro potřebu obce (vlastní číslo akce podle vlastního číselníku obce), jinak Centrální akce je evidována čtyřmístným číslem podle centrálního plánu, předpokládá se realizace delší než jedno účetní období a může mít jak investiční, tak neinvestiční rozpočet a plnění. Správcem číselníku akcí může být kraj, magistrát atp. 16

17 3. Závazné a doporučené analytiky pro uživatele programu UCR 3.1 Metodika územních samosprávných celků (ÚSC) Používání položek třídy 8x rozpočtové skladby u ÚSC Položky třídy 8 je povoleno používat pouze na účtech 231 (ZBÚ) a na účtech 236 (peněžní fondy) a u účtů 225 jen u rozpočtu. Položky 8115, 8125, 8215 a 8225 jsou pro účetnictví vypočítávány algoritmem výkazů a není je tedy povoleno zadávat ručně. Pro rozpočet, kde tyto položky hrají úlohu při zapojování přebytku minulých ročních období do hospodaření nového roku je naopak nutno tyto hodnoty zadat do datové základny. Účet je výjimečně nositelem rozpočtové skladby. Na tomto účtu je nagenerována část rozpočtových položek třídy 8x pro zachycení změny stavu půjček k přímo čerpanému úvěru. Hodnoty vstupují do výkazu FIN. V metodice pořizování rozpočtu je použita pseupoložka Tato položka se využívá jen u pořizování rozpočtu, a to pouze jako vyrovnávací položka. Váže se k účtům 231, 232, 235 a nesmí v úhrnu za organizaci vykazovat zůstatek Poskytování přechodných výpomocí a výpůjčky peněžních prostředků Přechodné výpomoci (půjčky) jakýmkoliv právnických nebo fyzickým subjektům (občanům) je v metodice doporučeno poskytovat jen z účtu 231 nebo Příjímání přechodných výpomocí a půjčených peněžních prostředků Přijetí přechodných výpomocí (půjčených peněžních prostředků) od jakýchkoliv právnických nebo fyzických subjektů a ze státního rozpočtu je v metodice doporučeno přijímat pouze na účtech 231, 236 a Bankovní účty pro financování rozpočtu ÚSC V celostátně platné metodice MF ČR jsou zásadně uvedeny dva způsoby financování a účtování ÚSC. Financování s použitím základního běžného účtu a samostatných vkladových výdajových účtů a příjmových účtů Základní běžný účet slouží jako hlavní účet, ze kterého se zásadně převádějí prostředky na vkladový výdajový účet k zabezpečení potřeb běžných a kapitálových rozpočtových výdajů. Na základní běžný účet se pak pravidelně (nejméně 1 x měsíčně) převádějí příjmy inkasované na zvláštních příjmových účtech. Základní běžný účet slouží zejména pro příjem dotací, přechodných výpomocí, přijetí úvěrů převáděných do rozpočtu, pro převody z jiných rozpočtových i mimorozpočtových účtů. Přímo ze ZBÚ mohou být hrazeny dotace a příspěvky jiným ÚSC, příspěvkovým organizacím a dalším subjektům. Zásadně jde o výdaje, které se neúčtují do nákladů v účtové tř. 4, ale na účty 213 a 214. Vyplacené prostředky se musí zúčtovat na účtu 218. Tímto způsobem objemově největší část příjmů a výdajů prochází pouze základním běžným účtem a nedochází ke zbytečným převodům mezi účty prostřednictvím konsolidovaných položek. Vkladový výdajový účet slouží k financování běžných kapitálových i neinvestičních výdajů územního samosprávného celku. Na vkladovém výdajovém účtu mohou být zachycovány pouze rozpočtové příjmy týkající se přijaté dotace ze základního běžného účtu. Pokud je připsán na vkladový výdajový účet omylem příjem patřící na příjmovou položku rozpočtové skladby, pak doporučujeme jej zúčtovat jako mylnou platbu. Následně je nutný převod na příjmový účet se současným odúčtováním mylné platby a zaúčtováním příjmu. Příjmový bankovní účet slouží k inkasu běžných rozpočtových příjmů z daní a poplatků, z činnosti územního samosprávného celku, z odprodeje majetku atp. Jako výdaje jsou přípustné pouze vratky příjmů a odvod příjmu na základní běžný účet. Financování a účtování jen s použitím základního běžného účtu (s rozdělením na analytické skupiny) Následující subvarianta je firemně nejméně podporovanou. Je v rozporu s věcným hlediskem účetnictví, kdy podle účetních zásad má být právě jednomu bankovnímu účtu přidělen právě jeden analytický účet. U územních samosprávných celků, které používají k financování všech příjmů a výdajů pouze ZBÚ, je tento běžný účet v naší metodice rozdělen na tři skupiny účetních operací. V zásadě stejným způsobem jako když jsou odděleny příjmové a výdajové bankovní účty. Rozdělení na analytiky 1x, 2x a 3x umožňuje oddělovat od sebe platby přijaté či vyplacené, ke kterým existují již při jejich realizaci jiné souvztažné účty. K analytice 1x se účtují přímo jako protiúčet účty 217, 218, účty účtové skupiny 27x atp. (které nejsou regulovány na účtech 217, 218). K analytice 2x, která slouží k zachycování především běžných příjmů, se použijí protiúčty 215, případně účty třídy 3. Regulace příjmů k této analytice se zaúčtuje nejméně 1x měsíčně, případně každý den (nemusí být účtována s každým účetním případem). K analytice 3x, která slouží k zachycování především kapitálových a neinvestičních výdajů, se jako souvztažné účty používají různé účty z účtové třídy 0, 1 a 4, účet 213 a 214 atp. Regulace výdajů k této analytice se zaúčtuje nejméně 1 x měsíčně, případně každý den (nemusí být účtována s každým účetním případem). Financování a účtování jen s použitím základního běžného účtu (pro menší objem účetních operací) U územních samosprávných celků, které používají k financování všech příjmů a výdajů pouze ZBÚ, je pro menší subjekty určena metodika s použitím analytické skupiny 4x k základnímu běžnému účtu. Předpokládá, že je možno zachovat zásadu, že jednomu bankovnímu účtu odpovídá právě jeden analytický účet v našem případě je to skupina AÚ 4x a 8x k účtu

18 Financování prostřednictvím účtů státního rozpočtu vedených v pověřených peněžních ústavech Provádí se přijetím prostředků a jejich současným čerpáním prostřednictvím bankovních účtů 223 s analytikou předem definovanou podle předčíslí účtů, která je závazná pouze pro OSS. Od je pro ÚSC tato analytika pouze doporučená nebo ji závazně uvádí v případě, že tak stanoví metodické centrum (krajský úřad atp.) Tato varianta může být kombinována i s přijetím přechodných výpomocí ze státního rozpočtu Používání peněžních fondů (dříve účelových fondů a FRR) Peněžní fondy se používají zásadně prostřednictvím rozpočtu. Přímo lze účtovat ve výdajích jen o poskytnutých půjčkách, bankovních poplatcích, mylných platbách, převodech na rozpočtové účty prostřednictvím konsolidovaných položek a čerpání sociálního fondu ÚSC. V příjmech se pak přímo účtuje o splátkách poskytnutých půjček, přijatých úrocích, přijatých darech, nahodilých příjmech, převodech z rozpočtových účtů prostřednictvím konsolidovaných položek, převodech z finančního vypořádání a tvorba sociálního fondu ÚSC Finanční vypořádání Účty 217 a 218 zachycují příjmy a výdaje uskutečněné v průběhu roku. Zůstatky těchto účtů se při účetní závěrce zúčtují na účet 933, který tak vyjadřuje účetní výsledek hospodaření. Ten se liší od salda příjmů a výdajů uváděného ve výkazech o plnění rozpočtu FIN o půjčky přijaté nebo poskytnuté, cizí platby atp. Zůstatek účtu 933 může být vypořádán a převeden na peněžní fond ÚSC. V případě, že ÚSC nemá zřízen peněžní fond, zůstávají prostředky na ZBÚ Účtování na účtech 217 a 218 Na účty 217 a 218 se zásadně nepromítají půjčky poskytnuté nebo přijaté a ani splátky půjček. Rovněž případné cizí platby nejsou v závěru roku zahrnovány do výsledku hospodaření a jsou zachycovány na účtech závazků nebo pohledávek. Výjimku mohou tvořit cizí platby na příjmovém nebo vkladovém výdajovém účtu, které se musí zúčtovat při regulaci na účtech 217 nebo 218. V následujícím roce se jejich inkaso nebo odvod opět proúčtuje přes zmíněné účty. 3.2 Metodika organizačních složek státu (OSS) Závazně stanovené analytiky pro financování příjmů, výdajů, pro účty fondů a mimorozpočtových prostředků Vzhledem ke změnám v celostátní metodice je v této oblasti metodikou firmy kladen důraz na jednotné označování analytik všech účtů v návaznosti na definovaná předčíslí účtů v ČNB. V metodice jsou nadefinována všechna předčíslí, která by mohla připadat v úvahu v této oblasti. Pokud budou dodatečně zjištěny chybějící analytiky, pak budou doplňkem metodiky nadefinovány a všem zákazníkům oznámeny prostřednictvím distribuční sítě nebo prostřednictvím internetu. Použití jednotných analytik také předpokládá, že zákazníci mohou využívat všech výstupů distribuovaných firmou s programem UCR Používání analytik Zvláštní analytiky pro OSS jsou v číselníku analytik zvlášť odlišeny. V ostatních případech platí analytiky pro všechny účetní jednotky společně Uvádění kódu ISPROFIN v oblasti OSS (pro výstup do výkazu FIN) Pro rozpočty organizační složek státu se u účtu 223 ve slově ORG povinně uvádí hodnota vyjadřující kód ISPROFIN zleva doplněná Například takto: Tato hodnota bude doplňována do části VIII. Výdaje na financování programů (výkazu FIN 2-04U viz vyhláška o způsobu, termínech předkládání a rozsahu údajů pro průběžné hodnocení plnění státního rozpočtu) Závazné členění více bankovních účtů k jednomu předčíslí u OSS U dotací poskytovaných příspěvkovým organizacím budou existovat k jednomu předčíslí více bankovních účtů. V tomto případě se doporučuje postupovat jedním ze dvou následujících způsobů: Ve slově ORG označovat jednotlivé účty buď vlastním číselníkem, hodnotou IČO subjektu nebo kmenovým číslem bankovního účtu. V distribuci kontrolních chodů pak bude možné zpracovat kontrolních chod se zjištěním stavu za jednotlivá čísla ORG. Pokud bude v případě dotací příspěvkovým organizacím z účtu s předčíslím 9822, 4829, 908 atp. potřeba sledovat zároveň výdaje na ISPROFIN, pak číslo ORG musí vyjadřovat kód ISPROFIN a v hodnotě ORJ bude vyjádřeno číslo příspěvkové organizace dle zvláštního číselníku. Pokud by počet účtů k jednomu předčíslí překročil únosnou míru, pak doporučujeme nasadit k počátku účetního období verzi konfigurace se čtyřmístnou analytikou Pořizování rozpočtu a rozpočtových opatření Vyhláška číslo 16/2001 Sb. o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a územních samosprávných celků. Stanovuje povinnost výstupu rozpočtovými opatřeními. 18 V programu UCR je umožněno pořizovat všechny tři druhy rozpočtových opatření DRUH_ROP: 1 rozpočtová opatření provedená v kompetenci organizačních složek státu (jedná se o opatření, kterými se nemění závazné ukazatele kapitoly celkem a není k nim třeba souhlasu MF) 3 rozpočtová opatření provedená na základě návrhu kapitoly schvalovaná MF (jde o opatření, kterými se mění závazné ukazatele kapitoly celkem) 5 rozpočtová opatření provedená na základě usnesení vlády o úpravě celkových objemů schváleného státního rozpočtu ČR (tento kód se použije dle dispozic MF)

19 3.3 Obecně k metodice Obecná metodika se řídí vyhláškou č.505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. V návaznosti na 36 zákona č. 563/1991 Sb. se za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami vydávají České účetní standardy. Analytické účty označené jako závěrečný zápis nebo počáteční stav jsou používány při generování dat v automatizovaném zpracování roční uzávěrky (závěrečné zápisy, uzavření účetních knih a otevření účetních knih). Uživatel programu UCR je nesmí používat k běžným účetním zápisům v průběhu účetního období. Pro účtovou třídu 5 a 6 (náklady a výnosy) jsou analytiky stanoveny s ohledem na generování výkazu zisku a ztráty a výkazu Příloha (pro členění výkazu podle jednotlivých řádků, na hlavní a vedlejší činnost u příspěvkových organizací a pro zdaňovanou činnost OSS a ÚSC). Rovněž v nákladech a výnosech nelze používat analytiky vyčleněné pro závěrečné zápisy pro běžné účetní případy. Zvláštní chování mají z hlediska výkazu ROZVAHA účty 336, 341, 342, 343, 345, 373, které mohou být ve výkazu ROZVAHA obsaženy na straně AKTIV i PASIV (jako tzv. plovoucí účty ). Algoritmus tvorby výkazu zjistí u těchto účtů jejich stav k rozvahovému období (rozdíl stran MD a DAL za syntetický účet úhrnem). Je-li aktuální obrat strany MD za celý syntetický účet větší než aktuální obrat strany DAL, je hodnota umístěna do AKTIV. V opačném případě je umístěna v absolutní hodnotě do PASIV. Označení rozpočtový reprezentant je vyhlášená analytika, která umožňuje uživatelům sjednotit pořizování rozpočtu (návrhu, schváleného rozpočtu i úprav rozpočtu) na jediného zástupce všech analytik rozpočtových účtů. Konfigurací programu i speciálními formáty je zabezpečeno přiřazení hodnot rozpočtu ke stejným hodnotám účetnictví, i když je účetnictví pořizováno na více odlišných analytikách. Analytiky s názvem rozpočtový reprezentant nesmí být používány k pořizování účetnictví. Slouží výhradně pro potřeby rozpočtu. 1x V účetnictví příspěvkových organizací je možno vést na nákladových a výnosových účtech a na účtu 916 členění podle pseudo rozpočtové skladby a pseudopoložek. Tato možnost je fakultativní a záleží na odvětví a na požadavku zřizovatele. LEGENDA k přehledu účtů masková analytika - takto označená analytika znamená, že uživateli doporučujeme nebo závazně nařizujeme určitý interval v analytickém členění masková analytika - takto označená analytika znamená, že ponecháváme na uživateli rozhodování o číslování analytik.. takto dvěma tečkami označená analytika vyjadřuje, že uživatel může zvolit u daného účtu jen analytiku, která je stanovena jako závazná firemní metodikou Z D O,Ú takto jsou označeny účty, případně jejich analytiky (maskové analytiky), které jsou závazně stanoveny a uživatel nesmí žádné jiné použít takto jsou označeny analytiky, které jsou uživateli doporučovány a nedodržení jejich členění nemá vliv na správnost výsledků zpracování výkazů a dodávaných doplňkových formátů u jednotlivých syntetických účtů je písmeny označeno, která z účetních jednotek daný syntetický účet může použít - O = účet se používá u organizační složky státu (dále OSS) - Ú = účet se používá u územního samosprávného celku (dále ÚSC) 3.4 Konkrétní analytické účty pro organizační složky státu a územní samosprávné celky Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek Slovo ZJ může být v případě, že organizace je plátcem DPH, používáno k záznamu o výši základu daně v návaznosti na typ zdanění. OSS, ÚSC a příspěvkové organizace pro účty účtových skupin 01x, 02x, 03x mohou ve slově POL používat číselník pohybů dlouhodobého majetku. Číselník s komentářem je uveden ve zvláštní kapitole této metodiky. Ve slově ORJ mohou uživatelé zadávat inventární úseky podle správců majetku, případně referát (odbor, zařízení). Ve slově ORG je rezerva pro další potřebné třídění. Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 012 O,Ú Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje D 90 technické zhodnocení v cizím majetku 013 O,Ú Software D 90 technické zhodnocení v cizím majetku 014 O,Ú Ocenitelná práva D 90 technické zhodnocení v cizím majetku 19

20 018 O,Ú Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 O,Ú Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Účtová skupina 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 O,Ú Stavby D 90 technické zhodnocení v cizím majetku 022 O,Ú Samostatné movité věci a soubory movitých věcí D 90 technické zhodnocení v cizím majetku 025 O,Ú Pěstitelské celky trvalých porostů 026 O,Ú Základní stádo a tažná zvířata 028 O,Ú Drobný dlouhodobý hmotný majetek 029 O,Ú Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 O,Ú Pozemky 032 O,Ú Umělecká díla a předměty Účtová skupina 04 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 041 O,Ú Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek D 02 Pořízení nehmotného výsledku výzkumu a vývoje D 03 Pořízení - software D 04 Pořízení - ocenitelných práv D 08 Pořízení - drobného dlouhodobého nehmotného majetku D 09 Pořízení - ostatního dlouhodobého nehmotného majetku 042 O,Ú Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek D 01 Pořízení staveb D 02 Pořízení samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí D 05 Pořízení pěstitelských celků trvalých porostů D 06 Pořízení základního stáda a tažných zvířat D 08 Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku D 09 Pořízení ostatního dlouhodobého hmotného majetku D 31 Pořízení pozemku D 32 Pořízení uměleckého díla a předmětu 043 O,Ú Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek D 01 Pořízení majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem D 02 Pořízení majetkových účastí v osobách s podstatným vlivem D 03 Pořízení dlužných cenných papírů držených do splatnosti D 09 Pořízení ostatního dlouhodobého finančního majetku 20

METODIKA. zpracování rozpočtu a účetnictví v programu UCR GORDIC. (platná od 1.1. 2004) verze 1.10.09.01

METODIKA. zpracování rozpočtu a účetnictví v programu UCR GORDIC. (platná od 1.1. 2004) verze 1.10.09.01 METODIKA zpracování rozpočtu a účetnictví v programu UCR GORDIC (platná od 1.1. 2004) verze 1.10.09.01 pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace Copyright GORDIC spol.

Více

METODIKA ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU A ÚČETNICTVÍ V PROGRAMU UCR GORDIC

METODIKA ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU A ÚČETNICTVÍ V PROGRAMU UCR GORDIC METODIKA ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU A ÚČETNICTVÍ V PROGRAMU UCR GORDIC (platná od 1.1. 2003) verze 1.10.07 pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace Copyright GORDIC spol.

Více

METODIKA zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu pro příspěvkové organizace

METODIKA zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu pro příspěvkové organizace METODIKA zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu pro příspěvkové organizace v programu GORDIC UCR verze 1.10.10.02 PO platná od 1.1. 2005 Copyright GORDIC spol. s r.o. 2005 1 Tato metodika

Více

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.12.01 RO Copyright GORDIC spol. s r. o. 2007 1 Seznam zkratek OS - organizační složka OSS - organizační složka

Více

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.14.01 RO Copyright

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.17.01 PO

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.17.01 PO Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2012. platná od 1. 1. 2012. verze 1.10.17.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2012. platná od 1. 1. 2012. verze 1.10.17.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2012 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2012 verze 1.10.17.01 RO-ÚSC platná

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013 verze 1.10.18.01 RO-ÚSC platná

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014 verze 1.10.19.01 RO-ÚSC platná

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky pro rok 2010. verze 1.10.15.

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky pro rok 2010. verze 1.10.15. Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky pro rok 2010 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu pro rok 2012. platná od 1. 1. 2012. verze 1.10.17.01 RO-OSS GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu pro rok 2012. platná od 1. 1. 2012. verze 1.10.17.01 RO-OSS GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu pro rok 2012 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu pro rok 2012 verze 1.10.17.01 RO-OSS platná od

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 RO-OSS GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 RO-OSS GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu pro rok 2013 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu pro rok 2013 verze 1.10.18.01 RO-OSS platná

Více

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.17.01 RO Copyright GORDIC spol. s r. o. 2012 GORDIC 1 GORDIC Hlavní změny v metodice od 1. 1. 2012 1. Do

Více

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.16.01 RO Copyright

Více

Metodika uzavírání účetnictví roku 2011 a otevírání účetnictví roku 2012 v oblasti veřejných rozpočtů. Metodika

Metodika uzavírání účetnictví roku 2011 a otevírání účetnictví roku 2012 v oblasti veřejných rozpočtů. Metodika Metodika uzavírání účetnictví roku 2011 a otevírání účetnictví roku 2012 v oblasti veřejných rozpočtů GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2011 a otevírání účetnictví roku 2012 v oblasti veřejných

Více

Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů. Metodika

Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů. Metodika Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných

Více

Metodika uzavírání účetnictví roku 2009 a otevírání účetnictví roku 2010 v programu UCR

Metodika uzavírání účetnictví roku 2009 a otevírání účetnictví roku 2010 v programu UCR Metodika uzavírání účetnictví roku 2009 a otevírání účetnictví roku 2010 v programu UCR GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2009 a otevírání účetnictví roku 2010 v programu UCR Copyright GORDIC spol.

Více

Metodika účetnictví. pro vedení pomocného analytického přehledu. pro rok 2013, verze 2.02.

Metodika účetnictví. pro vedení pomocného analytického přehledu. pro rok 2013, verze 2.02. Metodika účetnictví pro vedení pomocného analytického přehledu pro rok 2013, verze 2.02. UPOZORNĚNÍ Tento dokument obsahuje nebo může obsahovat informace, které jsou chráněny autorskými právy žádná část

Více

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY K PROGRAMU Podnikání na internetu MODUL 04 EKONOMIKA INTERNETOVÉHO PODNIKÁNÍ: ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

Více

ÚČETNICTVÍ Uživatelská příručka

ÚČETNICTVÍ Uživatelská příručka červenec 2006 verze 7.xx ÚČETNICTVÍ Uživatelská příručka autoři příručky: Iva Mrtková Vladimír Grosmut distributor 2006 ALIS, spol. s r.o. Česká Lípa Systémová příručka Obsah Obsah Struktura dokumentace

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 ČÍSLO: MP/29/OEKO ZMĚNA.: Č.1 PLATNÝ OD: 1.1.2007 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obce a města používající tuto metodiku účtování v

Více

Neziskové organizace vznik účetnictví daně

Neziskové organizace vznik účetnictví daně Neziskové organizace vznik účetnictví daně 10. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 6. 2010 Úvodem Autorka se v této aktualizaci pokusí zachovat ucelenost a přehlednost publikace, proto se nebude nadále

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Financování obcí zprávy 3/2006

Financování obcí zprávy 3/2006 Financování obcí zprávy 3/2006 Obsah: 1. Mezitimní účetní závěrka III. čtvrtletí 2006 1 2. Pořizovač výkazů, mezivýkazové vazby 3 3. Národní program Phare 2003 část II 4 3.1 Smlouva o poskytnutí grantu

Více