Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Veronika CÍCHOVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2007 Veronika CÍCHOVÁ"

Transkript

1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2007 Veronika CÍCHOVÁ

2 Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu Těžba, distribuce, spotřeba zemního plynu v ČR a ve světě a současné tendence (Bakalářská práce) Autor: Veronika CÍCHOVÁ Vedoucí práce: Ing. Jiří STAŠEK Kunovice, červen

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Jiřího Staška a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. Kunovice, červen

4 Děkuji panu Ing. Jiřímu Staškovi za velmi užitečnou metodickou pomoc, kterou mi poskytl při zpracování mé bakalářské práce. Kunovice, červen 2007 Veronika Cíchová 4

5 O b s a h : Úvod. 6 1 Světové naleziště a zásoby zemního plynu Zásoby 9 2 Těžba, distribuce, spotřeba zemního plynu ve světě a současné tendence Těžba a distribuce Druhy těženého zemního plynu Těžba a úprava Prognóza produkce Dálková přeprava Zásobování Evropy Spotřeba Prognóza vývoje spotřeb Světové ceny zemního plynu Těžba, distribuce, spotřeba zemního plynu v České republice a současné tendence Těžba a zásobování Plynárenská soustava Liberalizace trhu se zemním plynem Spotřeba Prognóza spotřeb Ceny zemního plynu Ceny pro rok Předpokládaný vývoj nákupní ceny Využití zemního plynu společností Vaření a ohřev vody Vytápění Použití v dopravě Situace v ČR.. 49 Závěr. 51 Resumé Seznam použité literatury

6 Úvod Předložená bakalářská práce podává informace o zemním plynu. Tato surovina patří mezi nejvýznamnější energetické zdroje a zaujímá 3. místo ve světových dodávkách energie. Ve své bakalářské práci uvádím základní informace o nalezištích a zásobách zemního plynu. Popisuji těžbu zemního plynu a produkci podle oblastí světa. Vzhledem k velkým vzdálenostem od ložiska ke spotřebiteli věnuji pozornost dálkové přepravě a distribuci zemního plynu jak ve světě tak v České republice. Následuje uvedení údajů o spotřebách zemního plynu a jejich očekávaný vývoj. Zaměřila jsem se na Evropskou unii, Českou republiku ale i svět jako celek. V další části zaznamenávám ceny zemního plynu v celosvětovém i národním měřítku. Uvádím možné příčiny zvyšování cen. Popisuji liberalizaci trhu se zemním plynem v České republice. V poslední části uvádím možnosti využití zemního plynu společností. Základní vlastnosti zemního plynu 1 : Zemní plyn je přírodní směs plynných uhlovodíků s převažujícím podílem metanu CH4 a proměnlivým množstvím neuhlovodíkových plynů (zejména inertních plynů). Průměrné složení zemního plynu: metan 98,4%, etan 0,4%, propan 0,2%, butan 0,1%, oxid uhličitý 0,1%, dusík 0,8%, celková síra 0,2mg/m 3 1. Vznik zemního plynu O vzniku zemního plynu existuje více teorií. Jelikož se zemní plyn vyskytuje velice často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo s uhlím (karbonský zemní plyn), přiklánějí se teorie jeho vzniku nejčastěji k tomu, že se postupně uvolňoval při vzniku uhlí nebo ropy jako důsledek postupného rozkladu organického materiálu. Podle teorií preferujících organický původ zemního plynu byly tedy na začátku vzniku zemních plynů rostlinné a živočišné zbytky. 1 Zemní plyn : Co je zemní plyn [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.zemniplyn.cz/plyn/>. 6

7 Podle anorganické teorie vznikal zemní plyn řadou chemických reakcí z anorganických látek. V poslední době američtí vědci přišli s další tzv. abiogenetickou hypotézou, podle které zemní plyn vznikl štěpením uhlovodíků, které se na naší planetu dostaly v době jejího vzniku z vesmírné hmoty. Tyto vyšší uhlovodíky se postupně štěpily až na metan, který pak pronikal k povrchu Země. 2. Zemní plyn v porovnání s ostatními topnými plyny Zemní plyn (jak karbonský, tak naftový) patří díky vysokému obsahu metanu mezi velmi výhřevné topné plyny. Spalné teplo závisí na obsahu metanu a u zemního plynu se pohybuje přibližně od 20 MJ/m (megajoule/metr) do 40 MJ/m. Jeden kubický metr zemního plynu plně nahradí ve vytápění např. 3 kg hnědého uhlí. Porovnání s jinými topnými plyny: - Koksárenský plyn, svítiplyn: spalné teplo se pohybuje v rozmezí od MJ/m. Jedná se o plyny, které patří mezi středně výhřevné. - Topné plyny na bázi propanu a butanu: spalné teplo záleží na poměru propan : butan ve směsi. Patří mezi vysoce výhřevné plyny. 3. Spalování zemního plynu Spalováním zemního plynu dochází k přeměně uložené energie v energii tepelnou. Spalováním zemního plynu vzniká ve srovnání s pevnými a kapalnými palivy daleko méně škodlivin - prach a oxid siřičitý jsou ve spalinách obsaženy v zanedbatelných množstvích a také emise oxidu uhelnatého a uhlovodíků jsou ve srovnání s ostatními palivy výrazně nižší. Díky těmto vlastnostem označujeme zemní plyn za ekologického palivo. Jediným problémem spalování zemního plynu je vznik oxidu dusíku. Směs oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vzniká při spalování každého paliva v případě, že pro spalování je využíván vzduch. Zemní plyn má ale ve srovnání s ostatními palivy jednu výhodu - neobsahuje žádné dusíkaté látky, takže oxidy dusíku mohou vznikat právě jen ze vzdušného dusíku. Zemní plyn je jako každé uhlíkaté palivo také zdrojem oxidu uhličitého (CO2), který je klimatologickými průzkumy označován za látku, která velice přispívá ke vzniku skleníkového efektu. Ale ve srovnání s ostatními palivy nemá zemní plyn opět konkurenci. Na uvolněnou jednotku tepla vzniká při spalování zemního plynu: - o % méně CO2 ve srovnání s pevnými palivy - o % méně CO2 ve srovnání s kapalnými palivy 7

8 4. Hlavní výhody zemního plynu 1. Zemní plyn je jediným primárním palivem, které lze bez nákladných úprav a energetických přeměn dovést přímo k zákazníkovi. 2. Dopravní a distribuční systém je nezávislý na klimatických podmínkách. 3. Zemní plyn je odběratelům k dispozici bez omezení 24 hodin denně 365 dní v roce. 4. Zákazník nepotřebuje prostor pro skladování paliva. 5. Zemní plyn je nejšetrnější ze všech neobnovitelných zdrojů energie. 8

9 1 Světové naleziště a zásoby zemního plynu Celkové zásoby zemního plynu s odhadem 511 tisíc miliard kubických metrů mají životnost až 190 let. 1.1 Zásoby zemního plynu 1 Spotřeba zemního plynu se ve světě pohybuje kolem mld. m 3 (miliard metrů krychlových) ročně. Zemní plyn patří společně s kapalnými a tuhými palivy mezi tři nejvýznamnější energetické zdroje. Prokázané celosvětové zásoby zemního plynu (zásoby, které dokážeme vytěžit) jsou dnes mld. m 3 a oproti roku 1996 stouply o mld. m 3. Při současné úrovni těžby tyto zásoby vydrží min. 70 let. Celkové zásoby zemního plynu se dnes odhadují na mld. m 3 a ve srovnání s rokem 1996 stouply o mld. m 3. Největší zásoby zemního plynu se nacházejí na území Ruska a zemích Středního Východu. Z pohledu zásobování Evropy jsou vedle zásob na území Ruska důležité zásoby v kontinentálním šelfu Severního moře. Zde se nachází cca 80 % evropských zásob zemního plynu (kromě ložisek na území bývalého Sovětského svazu). Obrázek č. 1: Zásoby zemního plynu podle oblastí v procentech Zdroj: [1] 1 Zemní plyn : Co je zemní plyn [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.zemniplyn.cz/plyn/>. 9

10 Zásoby zemního plynu dělíme na prokázané, pravděpodobné a potenciální Prokázané (prověřené) zásoby zemního plynu, které jsou ekonomicky těžitelné při současné technické úrovni, dosahují 161 tisíc miliard krychlových metrů a vydrží při současné těžbě do roku Ve srovnání s rokem 1996 stouply o mld. m 3 Rozhodující význam pro dlouhodobou perspektivu plynárenství mají světové zásoby zemního plynu. Koncem šedesátých let převládal názor, že zemní plyn je pouze přechodným zdrojem energie a jeho zásoby budou velmi brzy vyčerpány, my však můžeme dnes s jistotou tvrdit, že zemní plyn skutečně je a bude palivem 21. století. K tomuto ambicióznímu tvrzení nás opravňuje pohled do historie vývoje zásob ZP (zemní plyn) a jejich současný stav. Zásoby fosilních paliv a nerostných surovin se obvykle rozdělují do několika skupin podle určité klasifikace. Tato klasifikace není často jednotná, řídí se podle účelu použití nebo zpracovatelů. Například geologové používají podrobnější klasifikaci než těžařské společnosti nebo statistické úřady. Na počátku sedmdesátých let, kdy se rodily první koncepce o přepravě ZP z nalezišť v bývalém SSSR do západní Evropy a Československa, činily prověřené světové zásoby ZP pouze mld. m 3, z toho v SSSR mld. m 3. Prudký rozvoj metod geologického průzkumu na pevnině a v mořských přípobřežních oblastech tzv.shellfech, vedly k objevům a prověření obrovských zásob ZP, které v dnešní době dosahují cca mld. m 3. Bez zajímavosti jistě není, že 71,7 % těchto zásob se nachází na pevnině a 28,3 % v mořských shellfech (mělčinách). Pro dlouhodobou perspektivu využívání zemního plynu však nejsou důležité údaje pouze o jeho zásobách, ale také o jejich životnosti. Tzv. statická životnost je poměr aktuálně uváděných zásob k aktuální těžbě vyjádřený v letech. Největší zásoby zemního plynu se nacházejí na území Ruska a zemí Středního Východu. Pravděpodobné zásoby jsou zásoby objevené na ložiscích, vykazujících velmi vysokou pravděpodobnost, že budou vytěžitelná za ekonomických a technických podmínek podobných těm, které jsou u prověřených zásob. Ložiska nejsou dosud technicky vybavena. Vedle kategorie prokázaných zásob můžeme s vysokou jistotou počítat s možností využití i pravděpodobných zásob. Právě přesun určitého objemu zásob z této do 10

11 první kategorie v důsledku pokračujícího osvojování ložisek je důvodem stále zvyšujícího se objemu prokazatelných zásob zemního plynu a jejich životnosti. Pravděpodobné zásoby dosahují výše mld. m 3. Velmi zajímavé a pro Evropu i Českou republiku velmi příznivé je geografické rozdělení obou kategorií zásob, což prezentuje obrázek č. 1. Mezinárodní plynárenská unie uvádí, že při zohlednění i prokázaných i pravděpodobných rezerv lze v roce 2006 uvažovat s životností světových zásob zemního plynu dle vývoje spotřeby 175 až 190 let (některé odhady uvádějí až 200 let). Potenciální zásoby patří především ke zdrojům hydrátu metanu, což je pevná substance podobná sněhu, tvořená 20 % metanu a 80 % vody. Hydráty se nacházejí v zemské kůře pod dnem oceánů. Tyto velmi významné zásoby jsou již dlouho známy, jejich problémem je však těžba. Jednou z možností těžby, jejíž intenzivní výzkum probíhá, je tepelný rozklad hydrátů a jejich odtlakování. Moderní metody geologického průzkumu umožňují stále zpřesňovat odhady jejich zásob. V současné době lze tvrdit, že zásoby zemního plynu v podobě hydrátů činí cca mld. M 3. Dalším zdroje tohoto druhu je tzv. Coal Bed Methan (CBM), což je metan, jehož původ je spojován se vznikem černouhelných slojí. Plyn je absorbován v uhelných slojích a je vázán ve struktuře uhelné hmoty. Efektivnost získání plynu je odvislá od stupně prouhelní uhelné hmoty a její dostatečné propustnosti. Těžba CBM je ve většině uhelných pánví světa na úrovni průzkumu a prvotních projektů. Průzkumné práce probíhají i v severomoravském regionu, kde bylo zjištěno, že uhelná hmota váže až 12,5 m 3 /t uhlí a ekonomicky zajímavé zásoby se pohybují v rozsahu mld.m 3. Jeden z nejdůležitějších důvodů, který ovlivnil objevování a osvojování nových zásob, je bezesporu zavádění nových technologií. Schopnost dosáhnout nová ložiska pomocí nízkoprůměrových vrtů, směrového a horizontálního vrtání, radikálně změnily ekonomiku a těžby plynu. Rovněž nové typy mořských těžebních plošin měly zásadní vliv na osvojení shellfových ložisek. Významným zdrojem zemního plynu se v budoucnu mohou stát plynové hydráty, které tvoří metan a některé vyšší uhlovodíky (etan, propan) s vodou za vysokých tlaků a nízkých teplot. Dosud objevená ložiska plynových hydrátů jsou obrovská jejich zásoby jen na 11

12 severní polokouli jsou několikanásobně vyšší než v současné době těžitelné zásoby naftového zemního plynu na celém světě Palivo Odhadované rezervy Potvrzené rezervy Uhlí 400 let 190 let Ropa let 41 let Zemní plyn let 70 let Tabulka č. 1: Světové zdroje primárních energií Jednotlivé státy: Severní Amerika V mezistátním poměřování jsou USA daleko největším spotřebitelem zemního plynu. Jeho značnou část dostává potrubím z Kanady. Na Aljašce jsou sice velké zásoby (a lze dokonce očekávat jejich další navýšení), proti jejich soustavnějšímu využívání však stojí zájem ochrany životního prostředí v tomto regionu. Jižní a Střední Amerika Zde výrazně dominují zásoby ve Venezuele, jejich celkový objev je vyšší než součet rezerv v ostatních státech makroregionu dohromady, vysoký je rovněž potenciál dosud neověřených struktur. Na zásoby Bolívie pohlíží s nadějí brazilský trh, který je největším trhem energií v Jižní Americe. Evropa a Středomoří Z globálního hlediska má tento makroregion relativně nízké zásoby. Přes publicitu, která je věnována oblasti Severního moře (u pobřeží Velké Británie a Norska), vede v objemu zásob Nizozemsko. Poměr Z/P je pro Velkou Británii zhruba stejný jako u USA, tedy velmi nízký, a to i ve srovnání s Nizozemskem a Norskem. Proti využití vysokého potenciálu dosud neobjeveného zemního plynu ve Středomoří jasně hovoří ekologické argumenty. Bývalý Sovětský svaz I po rozpadu SSSR disponuje největší nástupnický stát, tj. Rusko, imponujícím podílem 34,8 % ze světových ověřených zásob. Přitom odhadované objemy dosud neobjevených struktur jsou vysoké a stále rostoucí. K největším producentům dále patří Turkmenistán, velké zásoby má i Uzbekistán a Kazachstán. 12

13 Střední východ Společně s Ruskem patří mezi největší producenty zemního plynu. Největší zásoby jsou v Íránu, Kataru, Spojených arabských emirátech a Saudské Arábii. Nezanedbatelný není ani Kuvajt. Nejistoty vývoje v Kaspické oblasti zvyšují šance Středního východu po dominantní pozici v produkci ropy by mohl dosáhnout podobného prvenství i v zemním plynu. V Africe jsou největší zásoby v Nigérii a Alžírsku, Libye má za těmito státy určitý odstup. Zvyšování zásob v Nigérii bude patrně pokračovat i v budoucnu. V asijsko-pacifické oblasti jsou dominantní Malajsie a Indonésie, které figurují v první dvacítce producentů zemního plynu. Austrálie je pravděpodobně nejméně prozkoumána, nové objevy by mohly být vydatné. 13

14 2 Těžba, distribuce, spotřeba zemního plynu ve světě a současné tendence 2.1 Těžba a distribuce zemního plynu Druhy těženého zemního plynu Těžený (přírodní) zemní plyn se podle složení dělí do čtyř základních skupin: 1. Zemní plyn suchý (chudý) - obsahuje vysoké procento metanu (95-98%) a nepatrné množství vyšších uhlovodíků. 2. Zemní plyn vlhký (bohatý) - vedle metanu obsahuje vyšší podíl vyšších uhlovodíků. 3. Zemní plyn kyselý - je plyn s vysokým obsahem sulfanu (H 2 S), který se v úpravárenských závodech před dodávkou zemního plynu do distribučního systému odstraňuje. 4. Zemní plyn s vyšším obsahem inertů - jedná se hlavně o oxid uhličitý a dusík. Z vyšších uhlovodíků zemní plyny obsahují hlavně nasycené uhlovodíky, které jsou za normálních podmínek plynné - etan, propan a butan. V některých ložiscích obsahují zemní plyny i uhlovodíky, které jsou za normálních podmínek kapalné (od pentanu výše), které se při úpravě oddělují jako plynový kondenzát. Jejich směs se nazývá gazolín nebo přírodní benzín. V současné době nejvíce využívaným zemním plynem je tzv. naftový zemní plyn, který vznikal společně s ropou. Pokud se naftový zemní plyn těží společně s ropou, jedná se zpravidla o zemní plyn vlhký. V některých lokalitách ložiska neobsahují žádnou ropu, ale pouze zemní plyn suchý Vedle naftového plynu se dnes využívá i karbonský zemní plyn, který se z bezpečnostních důvodů odtěžuje při těžbě uhlí. Tento plyn je svým složením vždy suchý. Karbonský plyn se využívá v oblastech těžby černého uhlí. 14

15 Zásoby naftového zemního plynu jsou dostatečné, ale již dnes se řeší otázka, co bude po vyčerpání veškerých zásob plynu. Jednou z možností je výroba náhradního zemního plynu zplyňováním uhlí Těžba a úprava zemního plynu Zemní plyn naftový je zpravidla uložen v pórovitých horninách ohraničených nepropustnými vrstvami a vodou, kde se jako specificky lehčí látka nahromadil v průběhu tisíců let nad vrstvami ropy nebo vody. Zemní plyn se těží vrty vedenými přímo do pórovitých vrstev ložisek, která se nacházejí většinou v hloubce do 3 km pod povrchem země. Plyn se však těží i z daleko větších hloubek až kolem 8 km. Zemní plyn se těží jak z ložisek na pevnině (Rusko, Alžírsko, Nizozemsko), tak z ložisek, které se nacházejí pod mořským dnem (např. v Severním moři). Zemní plyn karbonský vznikal v průběhu dlouhodobé přeměny prvohorních rostlin na černé uhlí a vyskytuje se v ložiscích černého uhlí. Při těžbě uhlí se uvolňuje a potom je následovně odsáván. Těží se však i přímo vrty z uhelných slojí. Ve vybraných lokalitách je možné karbonský plyn dlouhodobě těžit. Tomu musí předcházet průzkum vlastností ložiska a uhlí a pro dosažení větší výtěžnosti pravděpodobně i umělé zvýšení plynoprostupnosti uhelných slojí. Vytěžený zemní plyn je nutno před jeho dálkovou dopravou upravit na takovou kvalitu, aby ho bylo možné bez dalších úprav komerčně využívat. Technologie čištění je závislá na složení plynu. Zemní plyn se často těží z ložisek společně s ropou, takže obsahuje vysoké podíly vyšších uhlovodíků. Dále zemní plyn zpravidla obsahuje látky, které by mohly negativně působit na distribuční systémy. Jsou to v prvé řadě voda a sirné látky, které by mohly způsobovat korozi zařízení. Vysoký obsah vlhkosti může být příčinou ucpávání plynovodů, protože s metanem může voda za určitého tlaku a teploty tvořit pevné hydráty. Vytěžený zemní plyn dále obsahuje prach, který by mohl být příčinou poruch kompresorových nebo regulačních stanic. Každý zemní plyn se po těžbě suší a zbavuje pevných částic (prachu), případně se odstraňují vyšší uhlovodíky a sirné látky, pokud jsou přítomny. 15

16 Obrázek č. 2: Těžba zemního plynu podle jednotlivých oblastí (v mld.m3) Zdroj: [7] 16

17 změna z 2005 jednot. podíl USA ,7 543, ,4 539,4 525,7-2,3% 19% Kanada ,6 165, ,7 183,6 185,5 1,3% 6,7% Mexiko 26, ,7 34,3 37,2 35,8 35,3 35,3 36,4 37, 4 39,5 6% 1,4% Severní Amerika celkem 719,6 733,3 740,6 754,8 756,2 769,6 787,9 767,4 770,5 760,4 750,6-1,0% 27,2% Argentina 25 28,9 27,4 29,6 34,6 37,4 37,1 36, ,9 45,6 1,9% 1,7% Bolívie 3,2 3,2 2,7 2,8 2,3 3,2 4,7 4,9 6,4 8,5 10,4 23,2% 0,4% Brazílie 4,8 5,5 6 6,3 6,7 7,2 7,6 9, ,4 3,1% 0,4% Kolumbie 4,4 4,7 5,9 6,3 5,2 5,9 6,1 6,2 6,1 6,4 6,8 7,0% 0,2% Trinidad a Tobago 6,1 7,1 7,4 8,6 11,7 14,1 15,2 17,3 24,7 28,1 29 3,5% 1,0% Venezuela 27,5 29,7 30,8 32,3 27,4 27,9 29,6 28,4 25,2 28,1 28,9 3,2% 1,0% Zbytek Jižní a Střední Ameriky 2,2 2,3 2,4 2,5 2,1 2,2 2,3 2,3 2,2 2,8 3,5 26,3% 0,1% J. + Stř. Amerika celkem 73,2 81,4 82,5 88, ,9 102,6 104,4 115,7 129,7 135,6 4,8% 4,9% Ázerbajdžán 6,2 5,9 5,6 5,2 5,6 5,3 5,2 4,8 4,8 4,7 5,3 13,9% 0,2% Dánsko 5,3 6,4 7,9 7,6 7,8 8,1 8,4 8,4 8 9,4 10,4 11,1% 0,4% Německo 16,1 17,4 17,1 16,7 17,8 16, ,7 16,4 15,8-3,2% 0,6% Itálie 20, , ,5 16,2 15,2 14,6 13, ,3% 0,4% Kazachstán 5,5 6,1 7,6 7,4 9,3 10,8 10,8 10,6 12,9 20,6 23,5 14,2% 0,9% Nizozemí 67 75,8 67,1 63,6 59,3 57,3 61,9 59,9 58,4 68,8 62,9-8,4% 2,3% Norsko 27,8 37, ,2 48,5 49,7 53,9 65,5 73,1 78,5 85 8,6% 3,1% Polsko 3,5 3,6 3,6 3,6 3,4 3,7 3, ,4 4,3-0,8% 0,2% Rumunsko 18 17, ,8 13,6 13, ,8 12,9 1,3% 0,5% Rusko ,1 532, , ,5% 21,6% Turkmenistán 30,1 32,8 16,1 12,4 21,3 43,8 47,9 49,9 55,1 54,6 58,8 7,9% 2,1% Ukrajina 17 17,2 17,4 16,8 16,9 16,7 17,1 17,4 17,7 19,1 18,8-1,2% 0,7% Velká Británie 70,8 84,2 85,9 90,2 99,1 108, , ,1% 3,2% Uzbekistán 45,3 45,7 47,8 51,1 51,9 52,6 53,5 53,8 53,6 55,8 55,7 2,0% Zbytek Evropy a Eurasie 15,9 14,6 13,4 12,4 11,5 11, ,3 10,7 11 9,8-10,7% 0,4% Evropa a Eurasie celkem 904,3 945,4 891,1 915,5 934,9 959,5 967,7 989,4 1024,4 1055, ,8% 38,4% Bahrain 7,2 7,4 8 8,4 8,7 8,8 9,1 9,5 9,6 9,8 9,9 1,3% 0,4% Írán 35, ,4 60, ,5 84,9 87 2,8% 3,1% Kuwait 9,3 9,3 9,3 9,5 8,6 9,6 8,5 8 9,1 9,7 9,7 0,3% 0,4% Omán 4,1 4,4 5 5,2 5,5 8, ,5 17,2 17,5 2,0% 0,6% Katar 13,5 13,7 17,4 19,6 22,1 23, ,5 31,4 39,2 43,5 11,4% 1,6% Saudská Arábie 42,9 44,4 45,3 46,8 46,2 49,8 53,7 56,7 60,1 65,7 69,5 6,1% 2,5% Sýrie 1,9 2,5 3,8 4,3 4,5 4,2 4,1 5 5,2 5,3 5,4 3,0% 0,2% Spojené Arabské emiráty 31,3 33,8 36,3 37,1 38,5 38,4 39,4 43,4 44,8 46,3 46,6 0,9% 1,7% Zbytek Středního východu 3,4 3,5 3,3 3,2 3,4 3,4 3 2,6 1,8 2,5 3,4 39,2% 0,1% Střední východ celkem 148, , ,8 206,8 224,8 244,7 259,9 280,4 292,5 4,6% 10,6% Alžírsko 58,7 62,3 71,8 76, ,4 78,2 70,4 82, ,8 7,3% 3,2% Egypt 11 11,5 11,6 12,2 14,7 18,3 21,5 22, ,9 34,7 29,4% 1,3% Lybie 5,8 5,8 6 5,8 4,7 5,3 5,6 5,6 5,8 6,5 11,7 79,5% 0,4% Nigérie 4,8 5,4 5,1 5,1 6 12,5 14,9 14,2 19,2 21,8 21,8 0,3% 0,8% Zbytek Afriky 3,4 3,5 3,3 3,2 3,4 3,4 3 2,6 1,8 2,5 3,4 0,1% 0,3% Afrika celkem 83,3 88,9 99,4 104,8 116,9 126,5 126,8 129,6 139,7 144, ,3% 5,9% Austrálie 29,8 29,8 29,8 30,4 30,8 31,2 32,5 32,6 33,2 35,3 37,1 5,5% 1,3% Bangladéš 7,4 7,6 7,6 7,8 8, ,7 11,4 12,3 13,3 14,2 7,1% 0,5% Brunei 11,8 11,7 11,7 10,8 11,2 11,3 11,4 11,5 12,4 12,2 12-1,5% 0,4% Čína 17,9 20,1 22,7 23,3 25,2 27,2 30,3 32, ,2% 1,8% Indie 19, ,7 25,9 26,9 27,2 28,7 29,9 30,1 30,4 1,3% 1,1% Indonésie 63,4 67,5 67,2 64, ,5 66,3 70,4 72,8 75,4 76 1,1% 2,8% Malajsie 28,9 33,6 38,6 38,5 40,8 45,3 46,9 48,3 51,8 53,9 69,9 11,6% 2,2% Myanmar 1,6 1,6 1,5 1,8 1,7 3,4 7,2 8,4 9,6 10, ,8% 0,5% Nový Zéland 4,3 4,9 5,2 4,6 5,3 5,6 5,9 5,6 4,3 3,8 3,7-3,3% 0,1% Pákistán 14,6 15,4 15, ,3 18,8 19,8 20,6 23,2 26,9 29,9 11,5% 1,1% Thajsko 10,4 12,2 15,2 16,3 17,7 18, ,9 19,6 20,3 21,4 6,0% 0,8% 17

18 Vietnam 0,1 0,3 0,5 0,9 1,3 1,6 2 2,4 2,4 4,2 5,2 24,1% 0,2% Zbytek Asie Pacifik 3,5 3,6 3,5 3,6 3,6 3,7 3,9 5,5 6,7 6,5 7,3 12,2% 0,3% Asie Pacifik celkem ,6 242, , ,1 8,4% 13,0% SVĚT CELKEM 2142,4 2235,7 2233,3 2290,1 2351,9 2432,3 2492,1 2532,6 2623,3 2703, ,5% 100% Evropská unie , ,1 209,8 213,1 218,4 220,1 215, ,3 199,7-7,0% 7,2% Tabulka č. 2: Světová těžba zemního plynu podle oblastí a měst Zdroj: [7] Těžba v roce 2006 v EU Tuzemská těžba v pětadvaceti členských zemích EU (Evropské unie) za toto období poklesla o 7% na 199 miliard krychlových metrů. Ačkoli některé země jako Rakousko, Španělsko, Francie a Maďarsko lehce zvýšily vlastní produkci, na poklesu se podepsal hlavně propad britské těžby. Spotřeba zemního plynu byla saturována hlavně těžkou produkcí zemí evropské pětadvacítky, která v roce 2006 představovala 38 procent celkových dodávek. Hlavním externím dodavatelem zemního plynu je Rusko se 24 procenty, Norsko se 17 procenty a Alžírsko s 10 procenty, v závěsu je pak Egypt, Nigerie a Libye (každá z těchto zemí představuje dvě procenta) a země Perského zálivu a Trinidad a Tobago, které představují po procentu dodávek. V roce 2006 se dovoz z Egypta zdvojnásobil a dovoz z Libye zaznamenal nárůst o 44 procent Prognóza produkce zemního plynu Produkce zemního plynu ze zemí, které nejsou členy OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) vzroste do roku 2030 až o 90%. V roce 2004 činila produkce těchto zemí 59 trilionů kubických stop. Podle prognóz bude každoročně narůstat o 2,6 %. V roce 2030 bude tedy očekávaná produkce v těchto zemích činit 119 trilionů kubických stop. Obrázek č. 3: Očekávaná produkce zemního plynu do roku

19 (v trilionech kubických stop) Zdroj: [8] 1 Energy Information Administration [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/pdf/nat_gas.pdf>. Tabulka č. 3: Očekávaná produkce zemního plynu podle oblastí a měst Zdroj: [8] (v trilionech kubických stop) Dálková přeprava Dálková přeprava je díky vzdálenostem, na které se dnes zemní plyn přepravuje, nejnáročnějším článkem řetězce cesty zemního plynu od ložiska k zákazníkovi. Upravený zemní plyn je možné přepravovat potrubím nebo ve zkapalněném stavu tankery. přeprava potrubím - Evropa je dnes protkána hustou sítí dálkových plynovodů. Provozní tlaky v nejnovějších potrubních systémech dosahují až 10 MPa (megapascalů) a průměry plynovodů často přesahují jeden metr (např. v ČR je téměř 400 km o průměru 1400 mm). Plynovody jsou vedeny nejen po souši, ale mohou být také položeny na mořském dně. Tímto způsobem se např. do Evropy dopravuje zemní plyn z nalezišť v Severním moři nebo Africe. přeprava tankery - je využívána pro přepravu přes moře na velké vzdálenosti - např. do Evropy je takto dodáván stlačený zemní plyn (CNG, PNG) a zkapalněný zemní plyn 19

20 (LNG) z Alžírska, Nigérie nebo Austrálie. Zemní plyn se na pobřeží stlačí nebo zkapalní (zkapalněním zmenší zemní plyn svůj objem cca 600x) a přečerpá do tankeru. V cílovém terminálu se přečerpá do zásobníků, postupně se odpařuje a dodává do plynovodních systémů Zásobování Evropy Pro vývoj zásobování Evropy byla významná první polovina sedmdesátých let minulého století, kdy byla zahájena výstavba dálkových plynovodů z tehdejšího Sovětského svazu do zemí západní Evropy. Přes území Československa tak začal proudit ruský zemní plyn nejprve do Rakouska (v roce 1972) a následně i do SRN (v roce 1973). Tabulka č. 4: Hlavní dodavatelé zemního plynu do Evropy Zdroj: [2] Rusko Zemní plyn je těžený v západosibiřských oblastech Ruska (nejznámější naleziště jsou v Urengojské a Jumburské oblasti) a do Evropy proudí plynovody přes území Polska a Slovenské a České republiky. V České republice je zemní plyn z Ruska označován jako tranzitní zemní plyn. V roce 2006 činily celkové dodávky zemního plynu do EU 24%. Norsko Zemní plyn těžený v norském sektoru Severního moře proudí na pevninu soustavou podmořských plynovodů, které vedou na území Německa. To je také největším odběratelem norského plynu. Tento plyn má na rozdíl od ruského zemního plynu větší podíl vyšších uhlovodíků a tím i vyšší spalné teplo. V roce 2006 činily celkové dodávky zemního plynu do EU 17%. Alžírsko Alžírsko je největším producentem zemního plynu na africkém kontinentu. Do Evropy se zemní plyn dodává buď systémem podzemních plynovodů do Španělska a Itálie nebo ve 20

21 zkapalněné formě zejména do Španělska, Francie a Itálie. V roce 2006 činily celkové dodávky zemního plynu do EU 10%. Nizozemí Nizozemí je nejvýznamnějším západoevropským dodavatelem zemního plynu. Plyn z ložiska Groningen patří mezi plyny typu L, tedy mezi plyny s nižším spalným teplem. Další dodavatelé: Egypt, Nigerie a Libye (každá z těchto zemí představuje dvě procenta dodávek zemního plynu) a země Perského zálivu, Trinidad a Tobago, které představují po procentu dodávek. provozované plynovody Obrázek č. 4: Přehled potrubní sítě v Evropě Zdroj: [9] navržené plynovody 21

22 2.2 Světová spotřeba zemního plynu Spotřeba zemního plynu se ve světě pohybuje kolem mld. m 3 ročně. Neustále pokračuje trend zvýšení celosvětové spotřeby zemního plynu. Z dostupných statistik je zřejmé, že tomu bude i nadále. Zemní plyn tak zaujímá 3. místo ve světových dodávkách energie a patří mezi nejvýznamnější energetické zdroje. Obrázek č. 4: Spotřeba zemního plynu podle oblastí (v mld. m 3 ) Zdroj: [7] Následující tabulka zobrazuje celosvětovou spotřebu zemního plynu od roku 1995 do roku Je zřejmé, že spotřeba neustále stoupá. Od roku 1995 se světová spotřeba zvýšila o 27 %. Důvodem může i být, že moderní elektrárny (plynové a parní) nabízejí ve srovnání 22

23 s jinými technologiemi (uhelné či jaderné elektrárny) řadu předností, především nízké investiční náklady a vysokou účinnost energetické přeměny. K přednostem zemního plynu je navíc třeba připočíst i relativně nízké emise oxidu uhličitého. změna z 2005 (v %) USA ,2 642,2 644,3 669,7 641,4 661,6 643, ,5-1,5 23 Kanada 80,2 85,3 83, , ,8 85,6 92,2 92,7 91,4-1,1 3,3 Mexiko 28,1 28,6 38,3 35,4 37,4 38, ,7 45,8 48,6 49,6 2,3 1,8 Severní Amerika celkem 746,3 763,4 769,3 762,6 764,8 791,2 763,2 789,9 781,1 786,3 774,5-1,2 28,2 Argentina ,5 30,5 32,4 33,2 31,1 30,3 34,6 37,9 40,6 7,4 1,5 Brazílie 4,8 5,5 6 6,3 7,1 9,3 11,7 14,4 15, ,2 6,7 0,7 Chile 1,6 1,7 2,8 3,3 4,6 5,2 6,3 6,5 7,1 8,3 7,6-8,2 0,3 Kolumbie 4,4 4,7 5,9 6,2 5,2 5,9 6,1 6,1 6 6,3 6,8 7,5 0,2 Ekvádor 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 Peru 0,4 0,4 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,9 1,6 84,2 0,1 Venezuela 27,5 29,7 30,8 32,3 27,4 27,9 29,6 28,4 25,2 28,1 28,9 3,2 1,1 Zbytek Jižní a Střední Ameriky 7,3 8,2 8, ,3 11,9 13,6 14,4 15,9 17,1 18,3 7,1 0,7 J. + Stř. Amerika celkem 73,1 81,4 82,9 89,1 88, ,9 100,7 105,3 117,7 124,1 5,7 4,5 Rakousko 7,9 8,4 8,1 8,3 8,5 8,1 8,6 8,5 9,4 9,5 10 5,7 0,4 Ázerbajdžán 8,0 5,9 5,6 5,2 5,6 5,4 7,8 7,8 8 8,6 8,8 3 0,3 Bělorusko 12, , ,3 16,2 16,1 16,6 16,3 18,5 18,9 2,8 0,7 Belgie, Lucembursko 11,8 13,1 12,5 13,8 14,7 14,9 14,6 14, ,5 16,8 2,3 0,6 Bulharsko 5 5,2 4,1 3,5 3 3,3 3 2,7 2,8 2,9 3,2 11,4 0,1 ČR 7,3 8,4 8,5 8,5 8,6 8,3 8,9 8,7 8,7 8,7 8,5-1,1 0,3 Dánsko 3,5 4,1 4,4 4,8 5 4,9 5,1 5,2 5,2 5,2 5-3,7 0,2 Finsko 3,2 3,3 3,2 3,7 3,7 3,7 4,1 4 4,5 4,3 4-7,1 0,1 Francie 32,9 36,1 34, ,7 39,7 41,7 41,7 43,3 44,5 45 1,3 1,6 Německo 74,4 83,6 79,2 79,7 80,2 79,5 82,9 82,6 85,5 85,9 85,9 0,3 3,1 Řecko ,2 0,8 1,4 1,9 1,9 2 2,3 2,5 2,5 2,3 0,1 Maďarsko 10,2 11,4 10,8 10, ,7 11, , ,4 3,6 0,5 Irsko 2,9 3 3,1 3,1 3,3 3,8 4 4,1 4,1 4,1 3,9-4,6 0,1 Itálie 4,9 51,5 53,2 57,2 62,2 64, ,6 70,9 73,6 79 7,7 2,9 Kazachstán 10,8 9 7,1 7,3 7,9 9,7 10,1 11,1 13,3 15,4 17,8 15,8 0,6 Litva 2,3 2,5 2,6 2,3 2,4 2,7 2,8 2,9 3,1 3,1 3,2 5,1 0,1 Nizozemí 37,8 41,7 39,1 38,7 37,9 39,2 39,1 39,3 40,3 41,1 39,5-3,6 1,4 Norsko 2,9 3,2 3,7 3,8 3,6 4 3,8 4 4,3 4,6 4,5-2,1 0,2 Polsko 9,9 10,6 10,5 10,6 10,3 11,1 11,5 11,2 11,2 13,1 13,6 4,1 0,5 Portugalsko ,1 0,8 2,3 2,4 2,6 2,8 3 3,1 3-0,5 0,1 Rumunsko 24 24, ,7 17,2 17,1 16,6 17,2 18,3 17,5 17,3-0,7 0,6 Rusko 377,8 379,9 350,4 364,7 363,6 372,2 372,7 388,9 392,9 401,9 405,1 1,1 14,7 Slovensko 5,7 6,2 6,3 6,4 6,4 6,5 6,9 6,5 6,3 6,1 5,9-3,1 0,2 Španělsko 8,3 9,3 12,3 13, ,9 18,2 20,8 23,6 27,4 32,3 18,2 1,2 Švédsko 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8-4,5 Švýcarsko 2,4 2,6 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 3 3,1 2,9 0,1 Turecko 6,8 9 9,4 9, , ,4 20,9 22,1 27,4 24,1 1 Turkmenistán ,1 10,3 11,3 12,6 12,9 13,2 14,6 15,5 16,6 7,5 0,6 Ukrajina 76,2 82,5 74,3 68, ,1 70,9 69, ,9 72,9 0,3 2,6 Velká Británie 70,5 82,1 84,5 87,9 92,5 96,9 95,4 95,1 95, ,6-2,2 3,4 Uzbekistán 42,4 43,3 45, ,3 47,1 51,1 52,4 47,2 44,8 44-1,4 1,6 Zbytek Evropy a Eurasie 13,8 13,5 14,7 14,6 12,9 13,5 14,7 13,8 14,2 14,4 15,3 7 0,6 Evropa a Eurasie celkem 929,4 977,5 936,1 959,9 981, ,4 1045,2 1070,6 1101,2 1121,9 2,2 40,8 Írán 35,2 38,9 47,1 51,8 58,4 62,9 70,2 79,2 82,9 86,5 88,5 2,5 3,2 Kuwait 9,3 9,3 9,3 9,5 8,6 9,6 8,5 8 9,1 9,7 9,7 0,3 0,4 Katar 13,5 13,7 14,5 14,8 14 9, ,1 12,2 14,9 15,9 6,8 0,6 Saudská Arábie 42,9 44,4 45,3 46,8 46,2 49,8 53,7 56,7 60,1 65,7 69,5 6,1 2,5 Spojené Arabské emiráty 24,8 27, ,4 31,4 31,4 32,3 36,4 37,9 40,2 40,4 0,8 1,5 Zbytek Středního východu 16,1 17,3 19,8 20,5 21,5 22,1 22,8 23,6 23,9 25,3 27 7,1 1 Střední východ celkem 141,8 150,7 164,9 173,7 100, ,4 215,1 226,1 242, ,9 9,1 Alžírsko 21 21,6 20,2 20,9 21,3 19,8 20,6 20,2 21, ,1 9,8 0,9 jednot. podíl (v %) 23

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

O zemním plynu část 1

O zemním plynu část 1 Co je zemní plyn O zemním plynu část 1 1) Vznik zemního plynu Na vznik zemního plynu existuje více teorií. Jelikož se zemní plyn vyskytuje velice často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo s uhlím (karbonský

Více

CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME

CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME PLYNOVOD CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME Co je zemní plyn Zemní plyn je přírodní směs plynných uhlovodíků s převaţujícím podílem metanu CH 4 a proměnlivým mnoţstvím neuhlovodíkových plynů (zejména

Více

Zemní plyn Ch_032_Paliva_Zemní plyn Autor: Ing. Mariana Mrázková

Zemní plyn Ch_032_Paliva_Zemní plyn Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

Zemní plyn, jeho zdroje, možnosti použití a jeho ceny

Zemní plyn, jeho zdroje, možnosti použití a jeho ceny M Ý T Y A F A K T A o problematice zemního plynu, o jeho zdrojích, možnostech použití a jeho cenách Zpracovala a předkládá Odborná sekce Energetika při Okresní hospodářské komoře v Mostě, ve spolupráci

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie 8.6.2010, Autotec, Brno Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Více

VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Nešvara Pavel, Krajč Silvestr

Více

Éra nízkých cen ropy. Jan Bureš Petr Báča

Éra nízkých cen ropy. Jan Bureš Petr Báča Éra nízkých cen ropy Jan Bureš Petr Báča l 2 Co se děje na trhu s ropou? Cena ropy Brent od konce června poklesla zhruba o 40 % Výprodej spustilo patrně setrvalé snižování odhadů růstu poptávky po ropě

Více

Role zemního plynu v ekonomice ČR. Ing. Jan Zaplatílek. Praha 26.10. 2010

Role zemního plynu v ekonomice ČR. Ing. Jan Zaplatílek. Praha 26.10. 2010 Role zemního plynu v ekonomice ČR Ing. Jan Zaplatílek Praha 26.10. 2010 Celková roční spotřeba plynu Spotřeba v mil. м3 Spotřeba v GWh Meziroční změna v м3 Meziroční změna v % 1999 9 427 98 982 +37 +0.4

Více

Svět t energie. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha

Svět t energie. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha Svět t energie Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha To je náš svět. A jiný nemáme... Několik čísel: V současné době žije na Zemi více než 6,3 miliard obyvatel s průměrným ročním přírůstkem

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě Strojírenství a doprava CNG v dopravě CNG jako palivo v dopravě Ekologické palivo (výrazné omezení vypouštěných zplodin přispívá k ochraně ovzduší) CNG vozidla neprodukují prachové částice, výrazně nižší

Více

Průmysl. Těžební průmysl

Průmysl. Těžební průmysl Průmysl Průmysl se stavebnictvím tvoří tzv. sekundární sektor (druhovýroba). Je základní složkou světového hospodářství. Na celkovém objemu materiální produkce světa se podílí asi 75%, zaměstnává kolem

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o 1. Vysvětlete: a) Jaký je podíl zaměstnaných osob v průmyslu v zemích méně vyspělých a v nejvyspělejších. Proč? b) Jakým způsobem lze členit průmysl. Která odvětví jsou chápána jako tzv. tradiční, moderní

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 15.9.2011, Den s fleetem Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

Průmyslově vyráběná paliva

Průmyslově vyráběná paliva Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru.

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru. VZNIK UHLÍ Uhlí vzniklo z pravěkých rostlin a přesliček v údolích, deltách řek a jiných nízko položených územích. Po odumření těchto rostlin klesaly až na dno bažin a za nepřístupu vzduchu jim nebylo umožněno

Více

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d).

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d). 251/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 27. června 2001, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Vladimír Štěpán Jiří Gavor Únor 2009 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Plynárenské a elektrárenské sítě: - Plynárenské sítě jsou výrazně odolnější než elektrárenské

Více

4 PROGÓZA VÝVOJE ENERGETICKÉ POPTÁVKY

4 PROGÓZA VÝVOJE ENERGETICKÉ POPTÁVKY 4 PROGÓZA VÝVOJE ENERGETICKÉ POPTÁVKY 4.1 Vazba na rozvoj území, měst a obcí, podnikatelských aktivit Rozvoj měst a obcí je ovlivněn mnoha faktory, jako jsou vlastní záměry obcí, technické možnosti, finance,

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013 Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje Praha 6. 2. 2013 Vývoj cen zdrojů věštění z křišťálové koule Jak se bránit výkyvům v cenách zdrojů? Zajištění (hedging) Fixace ceny v čase Predikce / prognostika

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

Zavádění dopravy na zkapalněný zemní plyn (LNG) Ing. Václav Chrz, CSc Chart Ferox, Děčín,

Zavádění dopravy na zkapalněný zemní plyn (LNG) Ing. Václav Chrz, CSc Chart Ferox, Děčín, 2. mezinárodní konference Trendy Evropské Dopravy Praha,6. 6. 2013 Zavádění dopravy na zkapalněný zemní plyn (LNG) Ing. Václav Chrz, CSc Chart Ferox, Děčín, www.chartindustries.com IGU, Mezinárodní Plynárenská

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárenské krize v důsledku situace na Ukrajině

Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárenské krize v důsledku situace na Ukrajině Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárensk renské krize v důsledku situace na Ukrajině Trendy Evropské Energetiky 11. listopadu 2014 Struktura primárních energetických zdrojů dle ASEK

Více

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. ledna 2012 I Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě CNG zemní plyn Alternativní palivo v dopravě CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn Hlavní výhody zemního plynu CNG levný Ekonomické efekty jsou nejvíce patrné u vozidel s vyšším počtem ujetých

Více

Změny trhu s plynem. Ing. Michal Šindýlek. Specialista obchodování s plynem

Změny trhu s plynem. Ing. Michal Šindýlek. Specialista obchodování s plynem Změny trhu s plynem Ing. Michal Šindýlek Specialista obchodování s plynem 2 Obsah prezentace Změny na světovém trhu s plynem a jejich dopad na ČR Česká republika současný a budoucí stav Vývoj cen plynu

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

Kde se vzala v Asii ropa?

Kde se vzala v Asii ropa? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 24 Kde se vzala v Asii ropa? Pro

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. Úvod do problematiky Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 % domácími zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24 Příloha č. 8 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích 1 3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 211 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích Sčítání lidu, domů a bytů k 26. březnu 211 se uskutečnilo na

Více

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook od poč. 2. polovina 20. století urychlení poklesu významu železnice ve vyspělých zemích s tržním hospodářství (jiná situace v socialistickém táboře) především v souvislosti s růstem silniční dopravy s

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

TISKOVÁ INFORMACE. Tisková informace, 11.7.2011. Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 %

TISKOVÁ INFORMACE. Tisková informace, 11.7.2011. Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 % TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 % Ceny zemního plynu vzrostly v průběhu června a července u většiny dodavatelů v průměru o 7,6 %, některé tarify zdražily až o 10 %. 14

Více

Světová ekonomika. Globální rizika světové ekonomiky Energetický a environmentální problém

Světová ekonomika. Globální rizika světové ekonomiky Energetický a environmentální problém Světová ekonomika Globální rizika světové ekonomiky Energetický a environmentální problém Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

E.ON dodavatel elektřiny, plynu a souvisejících služeb. Ing. Luboš Jedlička E.ON Energie, a.s.

E.ON dodavatel elektřiny, plynu a souvisejících služeb. Ing. Luboš Jedlička E.ON Energie, a.s. E.ON dodavatel elektřiny, plynu a souvisejících služeb Ing. Luboš Jedlička E.ON Energie, a.s. Koncern E.ON Společnost s jasným zaměřením a s vedoucí pozicí na trhu s elektřinou a plynem Jeden z největších

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Zajištěni energetické bezpečnosti v oblasti dodávek zemního plynu

Zajištěni energetické bezpečnosti v oblasti dodávek zemního plynu Zajištěni energetické bezpečnosti v oblasti dodávek zemního plynu Prof. Michal Mejstřík PhDr.Katarína Marková 8. dubna 2010 Přednáška v rámci cyklu Ekonomická bezpečnost ČR Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Polsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr CORPORATE INFORMATION informace o jurisdikci Rozloha Polska je 312,683 km². Polsko

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Hana Hynoušová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Toky ropy a zemního plynu

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Manpower Index trhu práce Česká republika

Manpower Index trhu práce Česká republika Manpower Index trhu práce Česká republika 3 215 Česká republika Index trhu práce V rámci průzkumu Indexu trhu práce pro třetí čtvrtletí 215 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 75 českých

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody.

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody. Titan Fuel Plus Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti Popis Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty pro přeplňované i nepřeplňované vznětové

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

Technologie zplyňování biomasy

Technologie zplyňování biomasy Technologie zplyňování biomasy Obsah prezentace Profil společnosti Proces zplyňování Zplyňovací technologie Generátorový plyn Rozdělení technologií Typy zplyňovacích jednotek Čištění plynu Systém GB Gasifired

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST?

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Michal Brückner, Miloslav Smutka, Tomáš Hanák VOŠ a SPŠ Studentská 1, Žďár nad

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ vypracoval: Tomáš Hodný SMAD Jičín Olešnice u RK čp. 59 517 36 e-mail: tomas.hodny@unet.cz mobilní tel.: 603 701 199 1. Tepelné čerpadlo Ke své seminární práci jsem si

Více

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE...

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE... 1. ÚVOD... 4 2. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 3. ENERGIE ZE SLUNCE... 6 PROJEVY SLUNEČNÍ ENERGIE... 6 4. HISTORIE SLUNEČNÍ ENERGIE... 7 5. TYPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE... 8 PŘÍMÉ... 8 NEPŘÍMÉ... 8 VYUŽITÍ

Více

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě O geotermálním dálkovém vytápění V Evropě existuje více než 5000 systémů dálkového vytápění, včetně více než 240 geotermálních vytápěcích systémů. První

Více