Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Veronika CÍCHOVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2007 Veronika CÍCHOVÁ"

Transkript

1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2007 Veronika CÍCHOVÁ

2 Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu Těžba, distribuce, spotřeba zemního plynu v ČR a ve světě a současné tendence (Bakalářská práce) Autor: Veronika CÍCHOVÁ Vedoucí práce: Ing. Jiří STAŠEK Kunovice, červen

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Jiřího Staška a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. Kunovice, červen

4 Děkuji panu Ing. Jiřímu Staškovi za velmi užitečnou metodickou pomoc, kterou mi poskytl při zpracování mé bakalářské práce. Kunovice, červen 2007 Veronika Cíchová 4

5 O b s a h : Úvod. 6 1 Světové naleziště a zásoby zemního plynu Zásoby 9 2 Těžba, distribuce, spotřeba zemního plynu ve světě a současné tendence Těžba a distribuce Druhy těženého zemního plynu Těžba a úprava Prognóza produkce Dálková přeprava Zásobování Evropy Spotřeba Prognóza vývoje spotřeb Světové ceny zemního plynu Těžba, distribuce, spotřeba zemního plynu v České republice a současné tendence Těžba a zásobování Plynárenská soustava Liberalizace trhu se zemním plynem Spotřeba Prognóza spotřeb Ceny zemního plynu Ceny pro rok Předpokládaný vývoj nákupní ceny Využití zemního plynu společností Vaření a ohřev vody Vytápění Použití v dopravě Situace v ČR.. 49 Závěr. 51 Resumé Seznam použité literatury

6 Úvod Předložená bakalářská práce podává informace o zemním plynu. Tato surovina patří mezi nejvýznamnější energetické zdroje a zaujímá 3. místo ve světových dodávkách energie. Ve své bakalářské práci uvádím základní informace o nalezištích a zásobách zemního plynu. Popisuji těžbu zemního plynu a produkci podle oblastí světa. Vzhledem k velkým vzdálenostem od ložiska ke spotřebiteli věnuji pozornost dálkové přepravě a distribuci zemního plynu jak ve světě tak v České republice. Následuje uvedení údajů o spotřebách zemního plynu a jejich očekávaný vývoj. Zaměřila jsem se na Evropskou unii, Českou republiku ale i svět jako celek. V další části zaznamenávám ceny zemního plynu v celosvětovém i národním měřítku. Uvádím možné příčiny zvyšování cen. Popisuji liberalizaci trhu se zemním plynem v České republice. V poslední části uvádím možnosti využití zemního plynu společností. Základní vlastnosti zemního plynu 1 : Zemní plyn je přírodní směs plynných uhlovodíků s převažujícím podílem metanu CH4 a proměnlivým množstvím neuhlovodíkových plynů (zejména inertních plynů). Průměrné složení zemního plynu: metan 98,4%, etan 0,4%, propan 0,2%, butan 0,1%, oxid uhličitý 0,1%, dusík 0,8%, celková síra 0,2mg/m 3 1. Vznik zemního plynu O vzniku zemního plynu existuje více teorií. Jelikož se zemní plyn vyskytuje velice často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo s uhlím (karbonský zemní plyn), přiklánějí se teorie jeho vzniku nejčastěji k tomu, že se postupně uvolňoval při vzniku uhlí nebo ropy jako důsledek postupného rozkladu organického materiálu. Podle teorií preferujících organický původ zemního plynu byly tedy na začátku vzniku zemních plynů rostlinné a živočišné zbytky. 1 Zemní plyn : Co je zemní plyn [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.zemniplyn.cz/plyn/>. 6

7 Podle anorganické teorie vznikal zemní plyn řadou chemických reakcí z anorganických látek. V poslední době američtí vědci přišli s další tzv. abiogenetickou hypotézou, podle které zemní plyn vznikl štěpením uhlovodíků, které se na naší planetu dostaly v době jejího vzniku z vesmírné hmoty. Tyto vyšší uhlovodíky se postupně štěpily až na metan, který pak pronikal k povrchu Země. 2. Zemní plyn v porovnání s ostatními topnými plyny Zemní plyn (jak karbonský, tak naftový) patří díky vysokému obsahu metanu mezi velmi výhřevné topné plyny. Spalné teplo závisí na obsahu metanu a u zemního plynu se pohybuje přibližně od 20 MJ/m (megajoule/metr) do 40 MJ/m. Jeden kubický metr zemního plynu plně nahradí ve vytápění např. 3 kg hnědého uhlí. Porovnání s jinými topnými plyny: - Koksárenský plyn, svítiplyn: spalné teplo se pohybuje v rozmezí od MJ/m. Jedná se o plyny, které patří mezi středně výhřevné. - Topné plyny na bázi propanu a butanu: spalné teplo záleží na poměru propan : butan ve směsi. Patří mezi vysoce výhřevné plyny. 3. Spalování zemního plynu Spalováním zemního plynu dochází k přeměně uložené energie v energii tepelnou. Spalováním zemního plynu vzniká ve srovnání s pevnými a kapalnými palivy daleko méně škodlivin - prach a oxid siřičitý jsou ve spalinách obsaženy v zanedbatelných množstvích a také emise oxidu uhelnatého a uhlovodíků jsou ve srovnání s ostatními palivy výrazně nižší. Díky těmto vlastnostem označujeme zemní plyn za ekologického palivo. Jediným problémem spalování zemního plynu je vznik oxidu dusíku. Směs oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vzniká při spalování každého paliva v případě, že pro spalování je využíván vzduch. Zemní plyn má ale ve srovnání s ostatními palivy jednu výhodu - neobsahuje žádné dusíkaté látky, takže oxidy dusíku mohou vznikat právě jen ze vzdušného dusíku. Zemní plyn je jako každé uhlíkaté palivo také zdrojem oxidu uhličitého (CO2), který je klimatologickými průzkumy označován za látku, která velice přispívá ke vzniku skleníkového efektu. Ale ve srovnání s ostatními palivy nemá zemní plyn opět konkurenci. Na uvolněnou jednotku tepla vzniká při spalování zemního plynu: - o % méně CO2 ve srovnání s pevnými palivy - o % méně CO2 ve srovnání s kapalnými palivy 7

8 4. Hlavní výhody zemního plynu 1. Zemní plyn je jediným primárním palivem, které lze bez nákladných úprav a energetických přeměn dovést přímo k zákazníkovi. 2. Dopravní a distribuční systém je nezávislý na klimatických podmínkách. 3. Zemní plyn je odběratelům k dispozici bez omezení 24 hodin denně 365 dní v roce. 4. Zákazník nepotřebuje prostor pro skladování paliva. 5. Zemní plyn je nejšetrnější ze všech neobnovitelných zdrojů energie. 8

9 1 Světové naleziště a zásoby zemního plynu Celkové zásoby zemního plynu s odhadem 511 tisíc miliard kubických metrů mají životnost až 190 let. 1.1 Zásoby zemního plynu 1 Spotřeba zemního plynu se ve světě pohybuje kolem mld. m 3 (miliard metrů krychlových) ročně. Zemní plyn patří společně s kapalnými a tuhými palivy mezi tři nejvýznamnější energetické zdroje. Prokázané celosvětové zásoby zemního plynu (zásoby, které dokážeme vytěžit) jsou dnes mld. m 3 a oproti roku 1996 stouply o mld. m 3. Při současné úrovni těžby tyto zásoby vydrží min. 70 let. Celkové zásoby zemního plynu se dnes odhadují na mld. m 3 a ve srovnání s rokem 1996 stouply o mld. m 3. Největší zásoby zemního plynu se nacházejí na území Ruska a zemích Středního Východu. Z pohledu zásobování Evropy jsou vedle zásob na území Ruska důležité zásoby v kontinentálním šelfu Severního moře. Zde se nachází cca 80 % evropských zásob zemního plynu (kromě ložisek na území bývalého Sovětského svazu). Obrázek č. 1: Zásoby zemního plynu podle oblastí v procentech Zdroj: [1] 1 Zemní plyn : Co je zemní plyn [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.zemniplyn.cz/plyn/>. 9

10 Zásoby zemního plynu dělíme na prokázané, pravděpodobné a potenciální Prokázané (prověřené) zásoby zemního plynu, které jsou ekonomicky těžitelné při současné technické úrovni, dosahují 161 tisíc miliard krychlových metrů a vydrží při současné těžbě do roku Ve srovnání s rokem 1996 stouply o mld. m 3 Rozhodující význam pro dlouhodobou perspektivu plynárenství mají světové zásoby zemního plynu. Koncem šedesátých let převládal názor, že zemní plyn je pouze přechodným zdrojem energie a jeho zásoby budou velmi brzy vyčerpány, my však můžeme dnes s jistotou tvrdit, že zemní plyn skutečně je a bude palivem 21. století. K tomuto ambicióznímu tvrzení nás opravňuje pohled do historie vývoje zásob ZP (zemní plyn) a jejich současný stav. Zásoby fosilních paliv a nerostných surovin se obvykle rozdělují do několika skupin podle určité klasifikace. Tato klasifikace není často jednotná, řídí se podle účelu použití nebo zpracovatelů. Například geologové používají podrobnější klasifikaci než těžařské společnosti nebo statistické úřady. Na počátku sedmdesátých let, kdy se rodily první koncepce o přepravě ZP z nalezišť v bývalém SSSR do západní Evropy a Československa, činily prověřené světové zásoby ZP pouze mld. m 3, z toho v SSSR mld. m 3. Prudký rozvoj metod geologického průzkumu na pevnině a v mořských přípobřežních oblastech tzv.shellfech, vedly k objevům a prověření obrovských zásob ZP, které v dnešní době dosahují cca mld. m 3. Bez zajímavosti jistě není, že 71,7 % těchto zásob se nachází na pevnině a 28,3 % v mořských shellfech (mělčinách). Pro dlouhodobou perspektivu využívání zemního plynu však nejsou důležité údaje pouze o jeho zásobách, ale také o jejich životnosti. Tzv. statická životnost je poměr aktuálně uváděných zásob k aktuální těžbě vyjádřený v letech. Největší zásoby zemního plynu se nacházejí na území Ruska a zemí Středního Východu. Pravděpodobné zásoby jsou zásoby objevené na ložiscích, vykazujících velmi vysokou pravděpodobnost, že budou vytěžitelná za ekonomických a technických podmínek podobných těm, které jsou u prověřených zásob. Ložiska nejsou dosud technicky vybavena. Vedle kategorie prokázaných zásob můžeme s vysokou jistotou počítat s možností využití i pravděpodobných zásob. Právě přesun určitého objemu zásob z této do 10

11 první kategorie v důsledku pokračujícího osvojování ložisek je důvodem stále zvyšujícího se objemu prokazatelných zásob zemního plynu a jejich životnosti. Pravděpodobné zásoby dosahují výše mld. m 3. Velmi zajímavé a pro Evropu i Českou republiku velmi příznivé je geografické rozdělení obou kategorií zásob, což prezentuje obrázek č. 1. Mezinárodní plynárenská unie uvádí, že při zohlednění i prokázaných i pravděpodobných rezerv lze v roce 2006 uvažovat s životností světových zásob zemního plynu dle vývoje spotřeby 175 až 190 let (některé odhady uvádějí až 200 let). Potenciální zásoby patří především ke zdrojům hydrátu metanu, což je pevná substance podobná sněhu, tvořená 20 % metanu a 80 % vody. Hydráty se nacházejí v zemské kůře pod dnem oceánů. Tyto velmi významné zásoby jsou již dlouho známy, jejich problémem je však těžba. Jednou z možností těžby, jejíž intenzivní výzkum probíhá, je tepelný rozklad hydrátů a jejich odtlakování. Moderní metody geologického průzkumu umožňují stále zpřesňovat odhady jejich zásob. V současné době lze tvrdit, že zásoby zemního plynu v podobě hydrátů činí cca mld. M 3. Dalším zdroje tohoto druhu je tzv. Coal Bed Methan (CBM), což je metan, jehož původ je spojován se vznikem černouhelných slojí. Plyn je absorbován v uhelných slojích a je vázán ve struktuře uhelné hmoty. Efektivnost získání plynu je odvislá od stupně prouhelní uhelné hmoty a její dostatečné propustnosti. Těžba CBM je ve většině uhelných pánví světa na úrovni průzkumu a prvotních projektů. Průzkumné práce probíhají i v severomoravském regionu, kde bylo zjištěno, že uhelná hmota váže až 12,5 m 3 /t uhlí a ekonomicky zajímavé zásoby se pohybují v rozsahu mld.m 3. Jeden z nejdůležitějších důvodů, který ovlivnil objevování a osvojování nových zásob, je bezesporu zavádění nových technologií. Schopnost dosáhnout nová ložiska pomocí nízkoprůměrových vrtů, směrového a horizontálního vrtání, radikálně změnily ekonomiku a těžby plynu. Rovněž nové typy mořských těžebních plošin měly zásadní vliv na osvojení shellfových ložisek. Významným zdrojem zemního plynu se v budoucnu mohou stát plynové hydráty, které tvoří metan a některé vyšší uhlovodíky (etan, propan) s vodou za vysokých tlaků a nízkých teplot. Dosud objevená ložiska plynových hydrátů jsou obrovská jejich zásoby jen na 11

12 severní polokouli jsou několikanásobně vyšší než v současné době těžitelné zásoby naftového zemního plynu na celém světě Palivo Odhadované rezervy Potvrzené rezervy Uhlí 400 let 190 let Ropa let 41 let Zemní plyn let 70 let Tabulka č. 1: Světové zdroje primárních energií Jednotlivé státy: Severní Amerika V mezistátním poměřování jsou USA daleko největším spotřebitelem zemního plynu. Jeho značnou část dostává potrubím z Kanady. Na Aljašce jsou sice velké zásoby (a lze dokonce očekávat jejich další navýšení), proti jejich soustavnějšímu využívání však stojí zájem ochrany životního prostředí v tomto regionu. Jižní a Střední Amerika Zde výrazně dominují zásoby ve Venezuele, jejich celkový objev je vyšší než součet rezerv v ostatních státech makroregionu dohromady, vysoký je rovněž potenciál dosud neověřených struktur. Na zásoby Bolívie pohlíží s nadějí brazilský trh, který je největším trhem energií v Jižní Americe. Evropa a Středomoří Z globálního hlediska má tento makroregion relativně nízké zásoby. Přes publicitu, která je věnována oblasti Severního moře (u pobřeží Velké Británie a Norska), vede v objemu zásob Nizozemsko. Poměr Z/P je pro Velkou Británii zhruba stejný jako u USA, tedy velmi nízký, a to i ve srovnání s Nizozemskem a Norskem. Proti využití vysokého potenciálu dosud neobjeveného zemního plynu ve Středomoří jasně hovoří ekologické argumenty. Bývalý Sovětský svaz I po rozpadu SSSR disponuje největší nástupnický stát, tj. Rusko, imponujícím podílem 34,8 % ze světových ověřených zásob. Přitom odhadované objemy dosud neobjevených struktur jsou vysoké a stále rostoucí. K největším producentům dále patří Turkmenistán, velké zásoby má i Uzbekistán a Kazachstán. 12

13 Střední východ Společně s Ruskem patří mezi největší producenty zemního plynu. Největší zásoby jsou v Íránu, Kataru, Spojených arabských emirátech a Saudské Arábii. Nezanedbatelný není ani Kuvajt. Nejistoty vývoje v Kaspické oblasti zvyšují šance Středního východu po dominantní pozici v produkci ropy by mohl dosáhnout podobného prvenství i v zemním plynu. V Africe jsou největší zásoby v Nigérii a Alžírsku, Libye má za těmito státy určitý odstup. Zvyšování zásob v Nigérii bude patrně pokračovat i v budoucnu. V asijsko-pacifické oblasti jsou dominantní Malajsie a Indonésie, které figurují v první dvacítce producentů zemního plynu. Austrálie je pravděpodobně nejméně prozkoumána, nové objevy by mohly být vydatné. 13

14 2 Těžba, distribuce, spotřeba zemního plynu ve světě a současné tendence 2.1 Těžba a distribuce zemního plynu Druhy těženého zemního plynu Těžený (přírodní) zemní plyn se podle složení dělí do čtyř základních skupin: 1. Zemní plyn suchý (chudý) - obsahuje vysoké procento metanu (95-98%) a nepatrné množství vyšších uhlovodíků. 2. Zemní plyn vlhký (bohatý) - vedle metanu obsahuje vyšší podíl vyšších uhlovodíků. 3. Zemní plyn kyselý - je plyn s vysokým obsahem sulfanu (H 2 S), který se v úpravárenských závodech před dodávkou zemního plynu do distribučního systému odstraňuje. 4. Zemní plyn s vyšším obsahem inertů - jedná se hlavně o oxid uhličitý a dusík. Z vyšších uhlovodíků zemní plyny obsahují hlavně nasycené uhlovodíky, které jsou za normálních podmínek plynné - etan, propan a butan. V některých ložiscích obsahují zemní plyny i uhlovodíky, které jsou za normálních podmínek kapalné (od pentanu výše), které se při úpravě oddělují jako plynový kondenzát. Jejich směs se nazývá gazolín nebo přírodní benzín. V současné době nejvíce využívaným zemním plynem je tzv. naftový zemní plyn, který vznikal společně s ropou. Pokud se naftový zemní plyn těží společně s ropou, jedná se zpravidla o zemní plyn vlhký. V některých lokalitách ložiska neobsahují žádnou ropu, ale pouze zemní plyn suchý Vedle naftového plynu se dnes využívá i karbonský zemní plyn, který se z bezpečnostních důvodů odtěžuje při těžbě uhlí. Tento plyn je svým složením vždy suchý. Karbonský plyn se využívá v oblastech těžby černého uhlí. 14

15 Zásoby naftového zemního plynu jsou dostatečné, ale již dnes se řeší otázka, co bude po vyčerpání veškerých zásob plynu. Jednou z možností je výroba náhradního zemního plynu zplyňováním uhlí Těžba a úprava zemního plynu Zemní plyn naftový je zpravidla uložen v pórovitých horninách ohraničených nepropustnými vrstvami a vodou, kde se jako specificky lehčí látka nahromadil v průběhu tisíců let nad vrstvami ropy nebo vody. Zemní plyn se těží vrty vedenými přímo do pórovitých vrstev ložisek, která se nacházejí většinou v hloubce do 3 km pod povrchem země. Plyn se však těží i z daleko větších hloubek až kolem 8 km. Zemní plyn se těží jak z ložisek na pevnině (Rusko, Alžírsko, Nizozemsko), tak z ložisek, které se nacházejí pod mořským dnem (např. v Severním moři). Zemní plyn karbonský vznikal v průběhu dlouhodobé přeměny prvohorních rostlin na černé uhlí a vyskytuje se v ložiscích černého uhlí. Při těžbě uhlí se uvolňuje a potom je následovně odsáván. Těží se však i přímo vrty z uhelných slojí. Ve vybraných lokalitách je možné karbonský plyn dlouhodobě těžit. Tomu musí předcházet průzkum vlastností ložiska a uhlí a pro dosažení větší výtěžnosti pravděpodobně i umělé zvýšení plynoprostupnosti uhelných slojí. Vytěžený zemní plyn je nutno před jeho dálkovou dopravou upravit na takovou kvalitu, aby ho bylo možné bez dalších úprav komerčně využívat. Technologie čištění je závislá na složení plynu. Zemní plyn se často těží z ložisek společně s ropou, takže obsahuje vysoké podíly vyšších uhlovodíků. Dále zemní plyn zpravidla obsahuje látky, které by mohly negativně působit na distribuční systémy. Jsou to v prvé řadě voda a sirné látky, které by mohly způsobovat korozi zařízení. Vysoký obsah vlhkosti může být příčinou ucpávání plynovodů, protože s metanem může voda za určitého tlaku a teploty tvořit pevné hydráty. Vytěžený zemní plyn dále obsahuje prach, který by mohl být příčinou poruch kompresorových nebo regulačních stanic. Každý zemní plyn se po těžbě suší a zbavuje pevných částic (prachu), případně se odstraňují vyšší uhlovodíky a sirné látky, pokud jsou přítomny. 15

16 Obrázek č. 2: Těžba zemního plynu podle jednotlivých oblastí (v mld.m3) Zdroj: [7] 16

17 změna z 2005 jednot. podíl USA ,7 543, ,4 539,4 525,7-2,3% 19% Kanada ,6 165, ,7 183,6 185,5 1,3% 6,7% Mexiko 26, ,7 34,3 37,2 35,8 35,3 35,3 36,4 37, 4 39,5 6% 1,4% Severní Amerika celkem 719,6 733,3 740,6 754,8 756,2 769,6 787,9 767,4 770,5 760,4 750,6-1,0% 27,2% Argentina 25 28,9 27,4 29,6 34,6 37,4 37,1 36, ,9 45,6 1,9% 1,7% Bolívie 3,2 3,2 2,7 2,8 2,3 3,2 4,7 4,9 6,4 8,5 10,4 23,2% 0,4% Brazílie 4,8 5,5 6 6,3 6,7 7,2 7,6 9, ,4 3,1% 0,4% Kolumbie 4,4 4,7 5,9 6,3 5,2 5,9 6,1 6,2 6,1 6,4 6,8 7,0% 0,2% Trinidad a Tobago 6,1 7,1 7,4 8,6 11,7 14,1 15,2 17,3 24,7 28,1 29 3,5% 1,0% Venezuela 27,5 29,7 30,8 32,3 27,4 27,9 29,6 28,4 25,2 28,1 28,9 3,2% 1,0% Zbytek Jižní a Střední Ameriky 2,2 2,3 2,4 2,5 2,1 2,2 2,3 2,3 2,2 2,8 3,5 26,3% 0,1% J. + Stř. Amerika celkem 73,2 81,4 82,5 88, ,9 102,6 104,4 115,7 129,7 135,6 4,8% 4,9% Ázerbajdžán 6,2 5,9 5,6 5,2 5,6 5,3 5,2 4,8 4,8 4,7 5,3 13,9% 0,2% Dánsko 5,3 6,4 7,9 7,6 7,8 8,1 8,4 8,4 8 9,4 10,4 11,1% 0,4% Německo 16,1 17,4 17,1 16,7 17,8 16, ,7 16,4 15,8-3,2% 0,6% Itálie 20, , ,5 16,2 15,2 14,6 13, ,3% 0,4% Kazachstán 5,5 6,1 7,6 7,4 9,3 10,8 10,8 10,6 12,9 20,6 23,5 14,2% 0,9% Nizozemí 67 75,8 67,1 63,6 59,3 57,3 61,9 59,9 58,4 68,8 62,9-8,4% 2,3% Norsko 27,8 37, ,2 48,5 49,7 53,9 65,5 73,1 78,5 85 8,6% 3,1% Polsko 3,5 3,6 3,6 3,6 3,4 3,7 3, ,4 4,3-0,8% 0,2% Rumunsko 18 17, ,8 13,6 13, ,8 12,9 1,3% 0,5% Rusko ,1 532, , ,5% 21,6% Turkmenistán 30,1 32,8 16,1 12,4 21,3 43,8 47,9 49,9 55,1 54,6 58,8 7,9% 2,1% Ukrajina 17 17,2 17,4 16,8 16,9 16,7 17,1 17,4 17,7 19,1 18,8-1,2% 0,7% Velká Británie 70,8 84,2 85,9 90,2 99,1 108, , ,1% 3,2% Uzbekistán 45,3 45,7 47,8 51,1 51,9 52,6 53,5 53,8 53,6 55,8 55,7 2,0% Zbytek Evropy a Eurasie 15,9 14,6 13,4 12,4 11,5 11, ,3 10,7 11 9,8-10,7% 0,4% Evropa a Eurasie celkem 904,3 945,4 891,1 915,5 934,9 959,5 967,7 989,4 1024,4 1055, ,8% 38,4% Bahrain 7,2 7,4 8 8,4 8,7 8,8 9,1 9,5 9,6 9,8 9,9 1,3% 0,4% Írán 35, ,4 60, ,5 84,9 87 2,8% 3,1% Kuwait 9,3 9,3 9,3 9,5 8,6 9,6 8,5 8 9,1 9,7 9,7 0,3% 0,4% Omán 4,1 4,4 5 5,2 5,5 8, ,5 17,2 17,5 2,0% 0,6% Katar 13,5 13,7 17,4 19,6 22,1 23, ,5 31,4 39,2 43,5 11,4% 1,6% Saudská Arábie 42,9 44,4 45,3 46,8 46,2 49,8 53,7 56,7 60,1 65,7 69,5 6,1% 2,5% Sýrie 1,9 2,5 3,8 4,3 4,5 4,2 4,1 5 5,2 5,3 5,4 3,0% 0,2% Spojené Arabské emiráty 31,3 33,8 36,3 37,1 38,5 38,4 39,4 43,4 44,8 46,3 46,6 0,9% 1,7% Zbytek Středního východu 3,4 3,5 3,3 3,2 3,4 3,4 3 2,6 1,8 2,5 3,4 39,2% 0,1% Střední východ celkem 148, , ,8 206,8 224,8 244,7 259,9 280,4 292,5 4,6% 10,6% Alžírsko 58,7 62,3 71,8 76, ,4 78,2 70,4 82, ,8 7,3% 3,2% Egypt 11 11,5 11,6 12,2 14,7 18,3 21,5 22, ,9 34,7 29,4% 1,3% Lybie 5,8 5,8 6 5,8 4,7 5,3 5,6 5,6 5,8 6,5 11,7 79,5% 0,4% Nigérie 4,8 5,4 5,1 5,1 6 12,5 14,9 14,2 19,2 21,8 21,8 0,3% 0,8% Zbytek Afriky 3,4 3,5 3,3 3,2 3,4 3,4 3 2,6 1,8 2,5 3,4 0,1% 0,3% Afrika celkem 83,3 88,9 99,4 104,8 116,9 126,5 126,8 129,6 139,7 144, ,3% 5,9% Austrálie 29,8 29,8 29,8 30,4 30,8 31,2 32,5 32,6 33,2 35,3 37,1 5,5% 1,3% Bangladéš 7,4 7,6 7,6 7,8 8, ,7 11,4 12,3 13,3 14,2 7,1% 0,5% Brunei 11,8 11,7 11,7 10,8 11,2 11,3 11,4 11,5 12,4 12,2 12-1,5% 0,4% Čína 17,9 20,1 22,7 23,3 25,2 27,2 30,3 32, ,2% 1,8% Indie 19, ,7 25,9 26,9 27,2 28,7 29,9 30,1 30,4 1,3% 1,1% Indonésie 63,4 67,5 67,2 64, ,5 66,3 70,4 72,8 75,4 76 1,1% 2,8% Malajsie 28,9 33,6 38,6 38,5 40,8 45,3 46,9 48,3 51,8 53,9 69,9 11,6% 2,2% Myanmar 1,6 1,6 1,5 1,8 1,7 3,4 7,2 8,4 9,6 10, ,8% 0,5% Nový Zéland 4,3 4,9 5,2 4,6 5,3 5,6 5,9 5,6 4,3 3,8 3,7-3,3% 0,1% Pákistán 14,6 15,4 15, ,3 18,8 19,8 20,6 23,2 26,9 29,9 11,5% 1,1% Thajsko 10,4 12,2 15,2 16,3 17,7 18, ,9 19,6 20,3 21,4 6,0% 0,8% 17

18 Vietnam 0,1 0,3 0,5 0,9 1,3 1,6 2 2,4 2,4 4,2 5,2 24,1% 0,2% Zbytek Asie Pacifik 3,5 3,6 3,5 3,6 3,6 3,7 3,9 5,5 6,7 6,5 7,3 12,2% 0,3% Asie Pacifik celkem ,6 242, , ,1 8,4% 13,0% SVĚT CELKEM 2142,4 2235,7 2233,3 2290,1 2351,9 2432,3 2492,1 2532,6 2623,3 2703, ,5% 100% Evropská unie , ,1 209,8 213,1 218,4 220,1 215, ,3 199,7-7,0% 7,2% Tabulka č. 2: Světová těžba zemního plynu podle oblastí a měst Zdroj: [7] Těžba v roce 2006 v EU Tuzemská těžba v pětadvaceti členských zemích EU (Evropské unie) za toto období poklesla o 7% na 199 miliard krychlových metrů. Ačkoli některé země jako Rakousko, Španělsko, Francie a Maďarsko lehce zvýšily vlastní produkci, na poklesu se podepsal hlavně propad britské těžby. Spotřeba zemního plynu byla saturována hlavně těžkou produkcí zemí evropské pětadvacítky, která v roce 2006 představovala 38 procent celkových dodávek. Hlavním externím dodavatelem zemního plynu je Rusko se 24 procenty, Norsko se 17 procenty a Alžírsko s 10 procenty, v závěsu je pak Egypt, Nigerie a Libye (každá z těchto zemí představuje dvě procenta) a země Perského zálivu a Trinidad a Tobago, které představují po procentu dodávek. V roce 2006 se dovoz z Egypta zdvojnásobil a dovoz z Libye zaznamenal nárůst o 44 procent Prognóza produkce zemního plynu Produkce zemního plynu ze zemí, které nejsou členy OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) vzroste do roku 2030 až o 90%. V roce 2004 činila produkce těchto zemí 59 trilionů kubických stop. Podle prognóz bude každoročně narůstat o 2,6 %. V roce 2030 bude tedy očekávaná produkce v těchto zemích činit 119 trilionů kubických stop. Obrázek č. 3: Očekávaná produkce zemního plynu do roku

19 (v trilionech kubických stop) Zdroj: [8] 1 Energy Information Administration [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/pdf/nat_gas.pdf>. Tabulka č. 3: Očekávaná produkce zemního plynu podle oblastí a měst Zdroj: [8] (v trilionech kubických stop) Dálková přeprava Dálková přeprava je díky vzdálenostem, na které se dnes zemní plyn přepravuje, nejnáročnějším článkem řetězce cesty zemního plynu od ložiska k zákazníkovi. Upravený zemní plyn je možné přepravovat potrubím nebo ve zkapalněném stavu tankery. přeprava potrubím - Evropa je dnes protkána hustou sítí dálkových plynovodů. Provozní tlaky v nejnovějších potrubních systémech dosahují až 10 MPa (megapascalů) a průměry plynovodů často přesahují jeden metr (např. v ČR je téměř 400 km o průměru 1400 mm). Plynovody jsou vedeny nejen po souši, ale mohou být také položeny na mořském dně. Tímto způsobem se např. do Evropy dopravuje zemní plyn z nalezišť v Severním moři nebo Africe. přeprava tankery - je využívána pro přepravu přes moře na velké vzdálenosti - např. do Evropy je takto dodáván stlačený zemní plyn (CNG, PNG) a zkapalněný zemní plyn 19

20 (LNG) z Alžírska, Nigérie nebo Austrálie. Zemní plyn se na pobřeží stlačí nebo zkapalní (zkapalněním zmenší zemní plyn svůj objem cca 600x) a přečerpá do tankeru. V cílovém terminálu se přečerpá do zásobníků, postupně se odpařuje a dodává do plynovodních systémů Zásobování Evropy Pro vývoj zásobování Evropy byla významná první polovina sedmdesátých let minulého století, kdy byla zahájena výstavba dálkových plynovodů z tehdejšího Sovětského svazu do zemí západní Evropy. Přes území Československa tak začal proudit ruský zemní plyn nejprve do Rakouska (v roce 1972) a následně i do SRN (v roce 1973). Tabulka č. 4: Hlavní dodavatelé zemního plynu do Evropy Zdroj: [2] Rusko Zemní plyn je těžený v západosibiřských oblastech Ruska (nejznámější naleziště jsou v Urengojské a Jumburské oblasti) a do Evropy proudí plynovody přes území Polska a Slovenské a České republiky. V České republice je zemní plyn z Ruska označován jako tranzitní zemní plyn. V roce 2006 činily celkové dodávky zemního plynu do EU 24%. Norsko Zemní plyn těžený v norském sektoru Severního moře proudí na pevninu soustavou podmořských plynovodů, které vedou na území Německa. To je také největším odběratelem norského plynu. Tento plyn má na rozdíl od ruského zemního plynu větší podíl vyšších uhlovodíků a tím i vyšší spalné teplo. V roce 2006 činily celkové dodávky zemního plynu do EU 17%. Alžírsko Alžírsko je největším producentem zemního plynu na africkém kontinentu. Do Evropy se zemní plyn dodává buď systémem podzemních plynovodů do Španělska a Itálie nebo ve 20

21 zkapalněné formě zejména do Španělska, Francie a Itálie. V roce 2006 činily celkové dodávky zemního plynu do EU 10%. Nizozemí Nizozemí je nejvýznamnějším západoevropským dodavatelem zemního plynu. Plyn z ložiska Groningen patří mezi plyny typu L, tedy mezi plyny s nižším spalným teplem. Další dodavatelé: Egypt, Nigerie a Libye (každá z těchto zemí představuje dvě procenta dodávek zemního plynu) a země Perského zálivu, Trinidad a Tobago, které představují po procentu dodávek. provozované plynovody Obrázek č. 4: Přehled potrubní sítě v Evropě Zdroj: [9] navržené plynovody 21

22 2.2 Světová spotřeba zemního plynu Spotřeba zemního plynu se ve světě pohybuje kolem mld. m 3 ročně. Neustále pokračuje trend zvýšení celosvětové spotřeby zemního plynu. Z dostupných statistik je zřejmé, že tomu bude i nadále. Zemní plyn tak zaujímá 3. místo ve světových dodávkách energie a patří mezi nejvýznamnější energetické zdroje. Obrázek č. 4: Spotřeba zemního plynu podle oblastí (v mld. m 3 ) Zdroj: [7] Následující tabulka zobrazuje celosvětovou spotřebu zemního plynu od roku 1995 do roku Je zřejmé, že spotřeba neustále stoupá. Od roku 1995 se světová spotřeba zvýšila o 27 %. Důvodem může i být, že moderní elektrárny (plynové a parní) nabízejí ve srovnání 22

23 s jinými technologiemi (uhelné či jaderné elektrárny) řadu předností, především nízké investiční náklady a vysokou účinnost energetické přeměny. K přednostem zemního plynu je navíc třeba připočíst i relativně nízké emise oxidu uhličitého. změna z 2005 (v %) USA ,2 642,2 644,3 669,7 641,4 661,6 643, ,5-1,5 23 Kanada 80,2 85,3 83, , ,8 85,6 92,2 92,7 91,4-1,1 3,3 Mexiko 28,1 28,6 38,3 35,4 37,4 38, ,7 45,8 48,6 49,6 2,3 1,8 Severní Amerika celkem 746,3 763,4 769,3 762,6 764,8 791,2 763,2 789,9 781,1 786,3 774,5-1,2 28,2 Argentina ,5 30,5 32,4 33,2 31,1 30,3 34,6 37,9 40,6 7,4 1,5 Brazílie 4,8 5,5 6 6,3 7,1 9,3 11,7 14,4 15, ,2 6,7 0,7 Chile 1,6 1,7 2,8 3,3 4,6 5,2 6,3 6,5 7,1 8,3 7,6-8,2 0,3 Kolumbie 4,4 4,7 5,9 6,2 5,2 5,9 6,1 6,1 6 6,3 6,8 7,5 0,2 Ekvádor 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 Peru 0,4 0,4 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,9 1,6 84,2 0,1 Venezuela 27,5 29,7 30,8 32,3 27,4 27,9 29,6 28,4 25,2 28,1 28,9 3,2 1,1 Zbytek Jižní a Střední Ameriky 7,3 8,2 8, ,3 11,9 13,6 14,4 15,9 17,1 18,3 7,1 0,7 J. + Stř. Amerika celkem 73,1 81,4 82,9 89,1 88, ,9 100,7 105,3 117,7 124,1 5,7 4,5 Rakousko 7,9 8,4 8,1 8,3 8,5 8,1 8,6 8,5 9,4 9,5 10 5,7 0,4 Ázerbajdžán 8,0 5,9 5,6 5,2 5,6 5,4 7,8 7,8 8 8,6 8,8 3 0,3 Bělorusko 12, , ,3 16,2 16,1 16,6 16,3 18,5 18,9 2,8 0,7 Belgie, Lucembursko 11,8 13,1 12,5 13,8 14,7 14,9 14,6 14, ,5 16,8 2,3 0,6 Bulharsko 5 5,2 4,1 3,5 3 3,3 3 2,7 2,8 2,9 3,2 11,4 0,1 ČR 7,3 8,4 8,5 8,5 8,6 8,3 8,9 8,7 8,7 8,7 8,5-1,1 0,3 Dánsko 3,5 4,1 4,4 4,8 5 4,9 5,1 5,2 5,2 5,2 5-3,7 0,2 Finsko 3,2 3,3 3,2 3,7 3,7 3,7 4,1 4 4,5 4,3 4-7,1 0,1 Francie 32,9 36,1 34, ,7 39,7 41,7 41,7 43,3 44,5 45 1,3 1,6 Německo 74,4 83,6 79,2 79,7 80,2 79,5 82,9 82,6 85,5 85,9 85,9 0,3 3,1 Řecko ,2 0,8 1,4 1,9 1,9 2 2,3 2,5 2,5 2,3 0,1 Maďarsko 10,2 11,4 10,8 10, ,7 11, , ,4 3,6 0,5 Irsko 2,9 3 3,1 3,1 3,3 3,8 4 4,1 4,1 4,1 3,9-4,6 0,1 Itálie 4,9 51,5 53,2 57,2 62,2 64, ,6 70,9 73,6 79 7,7 2,9 Kazachstán 10,8 9 7,1 7,3 7,9 9,7 10,1 11,1 13,3 15,4 17,8 15,8 0,6 Litva 2,3 2,5 2,6 2,3 2,4 2,7 2,8 2,9 3,1 3,1 3,2 5,1 0,1 Nizozemí 37,8 41,7 39,1 38,7 37,9 39,2 39,1 39,3 40,3 41,1 39,5-3,6 1,4 Norsko 2,9 3,2 3,7 3,8 3,6 4 3,8 4 4,3 4,6 4,5-2,1 0,2 Polsko 9,9 10,6 10,5 10,6 10,3 11,1 11,5 11,2 11,2 13,1 13,6 4,1 0,5 Portugalsko ,1 0,8 2,3 2,4 2,6 2,8 3 3,1 3-0,5 0,1 Rumunsko 24 24, ,7 17,2 17,1 16,6 17,2 18,3 17,5 17,3-0,7 0,6 Rusko 377,8 379,9 350,4 364,7 363,6 372,2 372,7 388,9 392,9 401,9 405,1 1,1 14,7 Slovensko 5,7 6,2 6,3 6,4 6,4 6,5 6,9 6,5 6,3 6,1 5,9-3,1 0,2 Španělsko 8,3 9,3 12,3 13, ,9 18,2 20,8 23,6 27,4 32,3 18,2 1,2 Švédsko 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8-4,5 Švýcarsko 2,4 2,6 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 3 3,1 2,9 0,1 Turecko 6,8 9 9,4 9, , ,4 20,9 22,1 27,4 24,1 1 Turkmenistán ,1 10,3 11,3 12,6 12,9 13,2 14,6 15,5 16,6 7,5 0,6 Ukrajina 76,2 82,5 74,3 68, ,1 70,9 69, ,9 72,9 0,3 2,6 Velká Británie 70,5 82,1 84,5 87,9 92,5 96,9 95,4 95,1 95, ,6-2,2 3,4 Uzbekistán 42,4 43,3 45, ,3 47,1 51,1 52,4 47,2 44,8 44-1,4 1,6 Zbytek Evropy a Eurasie 13,8 13,5 14,7 14,6 12,9 13,5 14,7 13,8 14,2 14,4 15,3 7 0,6 Evropa a Eurasie celkem 929,4 977,5 936,1 959,9 981, ,4 1045,2 1070,6 1101,2 1121,9 2,2 40,8 Írán 35,2 38,9 47,1 51,8 58,4 62,9 70,2 79,2 82,9 86,5 88,5 2,5 3,2 Kuwait 9,3 9,3 9,3 9,5 8,6 9,6 8,5 8 9,1 9,7 9,7 0,3 0,4 Katar 13,5 13,7 14,5 14,8 14 9, ,1 12,2 14,9 15,9 6,8 0,6 Saudská Arábie 42,9 44,4 45,3 46,8 46,2 49,8 53,7 56,7 60,1 65,7 69,5 6,1 2,5 Spojené Arabské emiráty 24,8 27, ,4 31,4 31,4 32,3 36,4 37,9 40,2 40,4 0,8 1,5 Zbytek Středního východu 16,1 17,3 19,8 20,5 21,5 22,1 22,8 23,6 23,9 25,3 27 7,1 1 Střední východ celkem 141,8 150,7 164,9 173,7 100, ,4 215,1 226,1 242, ,9 9,1 Alžírsko 21 21,6 20,2 20,9 21,3 19,8 20,6 20,2 21, ,1 9,8 0,9 jednot. podíl (v %) 23

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

O zemním plynu část 1

O zemním plynu část 1 Co je zemní plyn O zemním plynu část 1 1) Vznik zemního plynu Na vznik zemního plynu existuje více teorií. Jelikož se zemní plyn vyskytuje velice často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo s uhlím (karbonský

Více

VY_32_INOVACE_OV-3I-05-PREPRAVA_ROZVOD_PLYNU. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV-3I-05-PREPRAVA_ROZVOD_PLYNU. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV-3I-05-PREPRAVA_ROZVOD_PLYNU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Nešvara Pavel, Krajč Silvestr

Více

CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME

CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME PLYNOVOD CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME Co je zemní plyn Zemní plyn je přírodní směs plynných uhlovodíků s převaţujícím podílem metanu CH 4 a proměnlivým mnoţstvím neuhlovodíkových plynů (zejména

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Zemní plyn Ch_032_Paliva_Zemní plyn Autor: Ing. Mariana Mrázková

Zemní plyn Ch_032_Paliva_Zemní plyn Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ZEMNÍ PLYN. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

ZEMNÍ PLYN. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ZEMNÍ PLYN Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

Automatizace v praxi. Část 3 - PLYN. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - - Centrum Odborné přípravy Sezimovo Ústí

Automatizace v praxi. Část 3 - PLYN. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - - Centrum Odborné přípravy Sezimovo Ústí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - - Centrum Odborné přípravy Sezimovo Ústí Studijní text pro 3. a 4. ročníky Automatizace v praxi Část 3 - PLYN Verse: 2.1 Vypracoval: Ing. Václav Šediv

Více

PROBLEMATIKA DODÁVEK Z POHLEDU RWE TRANSGAS

PROBLEMATIKA DODÁVEK Z POHLEDU RWE TRANSGAS PROBLEMATIKA DODÁVEK Z POHLEDU RWE TRANSGAS Dr. Wolfgang Peters, člen představenstva, PPM RWE Transgas, a.s. STRANA 1 9 0 0 8 0 0 7 0 0 6 0 0 5 0 0 4 0 0 3 0 0 1 0 0 0 9 0 0 8 0 0 7 0 0 6 0 0 5 0 0 4 0

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Zemní plyn, jeho zdroje, možnosti použití a jeho ceny

Zemní plyn, jeho zdroje, možnosti použití a jeho ceny M Ý T Y A F A K T A o problematice zemního plynu, o jeho zdrojích, možnostech použití a jeho cenách Zpracovala a předkládá Odborná sekce Energetika při Okresní hospodářské komoře v Mostě, ve spolupráci

Více

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010 Energetická bezpečnost Petr Binhack 30.1.2010 Bezpečnost a jistota dodávek ropy závisí pouze a jedině na rozmanitosti zdrojů. 2 Energetická bezpečnost: nové paradigma Studená válka dominuje vojensko-politické

Více

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Přírodní zdroje Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Energetické zdroje (primární) 1. Ropa 38,1% 2004: 83,0 mil. barelů denně 2. Uhlí 24,0% 3. Zemní plyn 23,6%

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Více

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika Nedílnou součástí publikace je i její zpracování

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Role zemního plynu v ekonomice ČR. Ing. Jan Zaplatílek. Praha 26.10. 2010

Role zemního plynu v ekonomice ČR. Ing. Jan Zaplatílek. Praha 26.10. 2010 Role zemního plynu v ekonomice ČR Ing. Jan Zaplatílek Praha 26.10. 2010 Celková roční spotřeba plynu Spotřeba v mil. м3 Spotřeba v GWh Meziroční změna v м3 Meziroční změna v % 1999 9 427 98 982 +37 +0.4

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Paliva Paliva nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Dělení paliv podle skupenství pevná uhlí, dřevo kapalná benzín,

Více

SILNIČNÍ DOPRAVA. mgr. Jan Hercik

SILNIČNÍ DOPRAVA. mgr. Jan Hercik SILNIČNÍ DOPRAVA mgr. Jan Hercik Stručná historie odvětví 3 500 př. ř n. l. vynález kola v oblasti Mezopotámie Římská říše budování sítě kvalitních silnic (celkem přes 83 000 km) Stručná historie odvětví

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

ZDROJE UHLOVODÍKŮ. a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku a síry.

ZDROJE UHLOVODÍKŮ. a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku a síry. VY_52_INOVACE_03_08_CH_KA 1. ROPA ZDROJE UHLOVODÍKŮ Doplň do textu chybějící pojmy: a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku

Více

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE...

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... ...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... 20 let ve vývoji společnosti STOMIX PŘED ZALOŽENÍM Ing. Milan Ševčík - STOMIX 6.5.1993 založení společnosti NA TRH UVEDEN VLASTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Výrobna i sklad

Více

Vznik zemního plynu. Zemní plyn vyskytuje velice často spolu s ropou nebo s. uhlím. Podle organické teorie zemní plyn se postupně

Vznik zemního plynu. Zemní plyn vyskytuje velice často spolu s ropou nebo s. uhlím. Podle organické teorie zemní plyn se postupně Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma Klasické energie Zemní plyn

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. ledna 2012 I Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny

Více

Éra nízkých cen ropy. Jan Bureš Petr Báča

Éra nízkých cen ropy. Jan Bureš Petr Báča Éra nízkých cen ropy Jan Bureš Petr Báča l 2 Co se děje na trhu s ropou? Cena ropy Brent od konce června poklesla zhruba o 40 % Výprodej spustilo patrně setrvalé snižování odhadů růstu poptávky po ropě

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Změny trhu s plynem. Ing. Ladislav Sladký. Ředitel prodeje

Změny trhu s plynem. Ing. Ladislav Sladký. Ředitel prodeje Změny trhu s plynem Ing. Ladislav Sladký Ředitel prodeje 2 Obsah prezentace Změny na světovém trhu s plynem a jejich dopad na ČR ČR a SR - současný a budoucí stav Vývoj cen plynu 3 Břidlicový plyn Hydraulické

Více

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě)

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě) Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Vladimír Štěpán Jiří Gavor Únor 2009 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Plynárenské a elektrárenské sítě: - Plynárenské sítě jsou výrazně odolnější než elektrárenské

Více

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ing. Jan Zaplatílek 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu Ropa a její význam Ropa je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 1. 2013 E. ON Distribuce a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné ceny za distribuci zemního

Více

Změny trhu s plynem. Ing. Michal Šindýlek. Specialista obchodování s plynem

Změny trhu s plynem. Ing. Michal Šindýlek. Specialista obchodování s plynem Změny trhu s plynem Ing. Michal Šindýlek Specialista obchodování s plynem 2 Obsah prezentace Změny na světovém trhu s plynem a jejich dopad na ČR Česká republika současný a budoucí stav Vývoj cen plynu

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie 8.6.2010, Autotec, Brno Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Ceny za distribuci plynu

Ceny za distribuci plynu Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o 1. Vysvětlete: a) Jaký je podíl zaměstnaných osob v průmyslu v zemích méně vyspělých a v nejvyspělejších. Proč? b) Jakým způsobem lze členit průmysl. Která odvětví jsou chápána jako tzv. tradiční, moderní

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě Strojírenství a doprava CNG v dopravě CNG jako palivo v dopravě Ekologické palivo (výrazné omezení vypouštěných zplodin přispívá k ochraně ovzduší) CNG vozidla neprodukují prachové částice, výrazně nižší

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2011. energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2011. energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2011 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika Nedílnou součástí publikace je i její zpracování na CD-ROM Mezinárodní energetická

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013 Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje Praha 6. 2. 2013 Vývoj cen zdrojů věštění z křišťálové koule Jak se bránit výkyvům v cenách zdrojů? Zajištění (hedging) Fixace ceny v čase Predikce / prognostika

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s.

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. Konference Trendy Evropské Energetiky, Praha, 11.11.2014 ZÁKLADNÍ

Více

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou.

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou. VŠB TU Ostrava Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou. VŠB TU Ostrava 2 VŠB TU Ostrava 3 Dle zdroje:

Více

Úkol: Vysvětlete červeně zvýrazněná slova.

Úkol: Vysvětlete červeně zvýrazněná slova. Průmysl Význam průmyslu reprezentuje sekundární sektor v Evropě proběhl největší rozvoj průmyslu v polovině 19. století, kdy zrušení nevolnictví a nové vědecké objevy spustily tzv. průmyslovou revoluci

Více

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL TĚŽEBNÍ PRŮMYSL Naleziště a následná těžba nerostných surovin = základ pro průmyslovou výrobu. / nerovnoměrnost/ Tyto státy světa

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 15.9.2011, Den s fleetem Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 Krajská správa ČSÚ v Pardubicích Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 www.czso.cz Informace z oblasti energetiky o provozu elektrizační soustavy pravidelně zveřejňuje v krajském

Více

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě CNG zemní plyn Alternativní palivo v dopravě CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn Hlavní výhody zemního plynu CNG levný Ekonomické efekty jsou nejvíce patrné u vozidel s vyšším počtem ujetých

Více

Průmysl. Těžební průmysl

Průmysl. Těžební průmysl Průmysl Průmysl se stavebnictvím tvoří tzv. sekundární sektor (druhovýroba). Je základní složkou světového hospodářství. Na celkovém objemu materiální produkce světa se podílí asi 75%, zaměstnává kolem

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Nešvara Pavel, Krajč Silvestr

Více

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy

Více

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz VŠB-TU OSTRAVA Energetika Bc. Lukáš Titz Energetika Je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie Energii získáváme z : Primárních energetických zdrojů Obnovitelných

Více

Větrná energetika v číslech

Větrná energetika v číslech Větrná energetika v číslech Stav v ČR i ve světě v roce 2009 Mgr. Jiří Přikryl Větrná energetika v ČR v roce 2009 V ČR pro tento rok lze předpokládat ř výrobu na úrovni 300 GWh, loni 245 GWh Na konci roku

Více

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M CENÍK SLUŽEB BALÍČKY ZAČÍNÁM 33 TV programů + internet 15M/15M MOJE VOLBA 33 TV programů + 1x tematický balíček + internet 40M/40M CHCI VÍCE 54 TV programů + internet 30M/30M VÍM, CO CHCI 65 TV programů

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

Jak podnikat v energetice?

Jak podnikat v energetice? Jak podnikat v energetice? 1 Co musím znát pro podnikání v energetice Energetická politika Legislativa Trh s elektřinou Trh s plynem Trh s teplem Obnovitelné zdroje 2 Energetická politika ČR 3 1. Legislativa

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Zemní plyn. Vznik zemního plynu. Vlastnosti zemního plynu

Zemní plyn. Vznik zemního plynu. Vlastnosti zemního plynu Zemní plyn Zemní plyn je přírodní směs plynných uhlovodíků s převažujícím podílem methanu. Využívat se začal na počátku 19. století, ale historie zemního plynu sahá až do období 2000 let př. n. l., kdy

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2015

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2015 č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,, platné od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou platné pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o.

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Platnost od 1.7.2014 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Možnosti ekologizace provozu stravovacích a ubytovacích zařízení Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Globální klimatická změna hrozí Země

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

Vývoj na trhu s plynem

Vývoj na trhu s plynem Vývoj na trhu s plynem Ing. Jaromír Fajman ředitel obchodování s plynem 2 Obsah prezentace Fundamentální změny na energetických trzích mýty, které padly Změny na světovém trhu s plynem a jejich dopad na

Více

Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 2002 2004

Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 2002 2004 Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 22 24 Tato zpráva obsahuje analýzu provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 22 24, která byla uvedena do provozu v roce 2 a

Více

Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR - fakturace

Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR - fakturace 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR - fakturace (údaje v Kč/ kwh) Rok Odběry Odběry z nn Odběry z vvn

Více

TISKOVÁ INFORMACE. Tisková informace, 11.7.2011. Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 %

TISKOVÁ INFORMACE. Tisková informace, 11.7.2011. Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 % TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 % Ceny zemního plynu vzrostly v průběhu června a července u většiny dodavatelů v průměru o 7,6 %, některé tarify zdražily až o 10 %. 14

Více