Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Veronika CÍCHOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2007 Veronika CÍCHOVÁ"

Transkript

1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2007 Veronika CÍCHOVÁ

2 Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu Těžba, distribuce, spotřeba zemního plynu v ČR a ve světě a současné tendence (Bakalářská práce) Autor: Veronika CÍCHOVÁ Vedoucí práce: Ing. Jiří STAŠEK Kunovice, červen

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Jiřího Staška a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. Kunovice, červen

4 Děkuji panu Ing. Jiřímu Staškovi za velmi užitečnou metodickou pomoc, kterou mi poskytl při zpracování mé bakalářské práce. Kunovice, červen 2007 Veronika Cíchová 4

5 O b s a h : Úvod. 6 1 Světové naleziště a zásoby zemního plynu Zásoby 9 2 Těžba, distribuce, spotřeba zemního plynu ve světě a současné tendence Těžba a distribuce Druhy těženého zemního plynu Těžba a úprava Prognóza produkce Dálková přeprava Zásobování Evropy Spotřeba Prognóza vývoje spotřeb Světové ceny zemního plynu Těžba, distribuce, spotřeba zemního plynu v České republice a současné tendence Těžba a zásobování Plynárenská soustava Liberalizace trhu se zemním plynem Spotřeba Prognóza spotřeb Ceny zemního plynu Ceny pro rok Předpokládaný vývoj nákupní ceny Využití zemního plynu společností Vaření a ohřev vody Vytápění Použití v dopravě Situace v ČR.. 49 Závěr. 51 Resumé Seznam použité literatury

6 Úvod Předložená bakalářská práce podává informace o zemním plynu. Tato surovina patří mezi nejvýznamnější energetické zdroje a zaujímá 3. místo ve světových dodávkách energie. Ve své bakalářské práci uvádím základní informace o nalezištích a zásobách zemního plynu. Popisuji těžbu zemního plynu a produkci podle oblastí světa. Vzhledem k velkým vzdálenostem od ložiska ke spotřebiteli věnuji pozornost dálkové přepravě a distribuci zemního plynu jak ve světě tak v České republice. Následuje uvedení údajů o spotřebách zemního plynu a jejich očekávaný vývoj. Zaměřila jsem se na Evropskou unii, Českou republiku ale i svět jako celek. V další části zaznamenávám ceny zemního plynu v celosvětovém i národním měřítku. Uvádím možné příčiny zvyšování cen. Popisuji liberalizaci trhu se zemním plynem v České republice. V poslední části uvádím možnosti využití zemního plynu společností. Základní vlastnosti zemního plynu 1 : Zemní plyn je přírodní směs plynných uhlovodíků s převažujícím podílem metanu CH4 a proměnlivým množstvím neuhlovodíkových plynů (zejména inertních plynů). Průměrné složení zemního plynu: metan 98,4%, etan 0,4%, propan 0,2%, butan 0,1%, oxid uhličitý 0,1%, dusík 0,8%, celková síra 0,2mg/m 3 1. Vznik zemního plynu O vzniku zemního plynu existuje více teorií. Jelikož se zemní plyn vyskytuje velice často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo s uhlím (karbonský zemní plyn), přiklánějí se teorie jeho vzniku nejčastěji k tomu, že se postupně uvolňoval při vzniku uhlí nebo ropy jako důsledek postupného rozkladu organického materiálu. Podle teorií preferujících organický původ zemního plynu byly tedy na začátku vzniku zemních plynů rostlinné a živočišné zbytky. 1 Zemní plyn : Co je zemní plyn [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.zemniplyn.cz/plyn/>. 6

7 Podle anorganické teorie vznikal zemní plyn řadou chemických reakcí z anorganických látek. V poslední době američtí vědci přišli s další tzv. abiogenetickou hypotézou, podle které zemní plyn vznikl štěpením uhlovodíků, které se na naší planetu dostaly v době jejího vzniku z vesmírné hmoty. Tyto vyšší uhlovodíky se postupně štěpily až na metan, který pak pronikal k povrchu Země. 2. Zemní plyn v porovnání s ostatními topnými plyny Zemní plyn (jak karbonský, tak naftový) patří díky vysokému obsahu metanu mezi velmi výhřevné topné plyny. Spalné teplo závisí na obsahu metanu a u zemního plynu se pohybuje přibližně od 20 MJ/m (megajoule/metr) do 40 MJ/m. Jeden kubický metr zemního plynu plně nahradí ve vytápění např. 3 kg hnědého uhlí. Porovnání s jinými topnými plyny: - Koksárenský plyn, svítiplyn: spalné teplo se pohybuje v rozmezí od MJ/m. Jedná se o plyny, které patří mezi středně výhřevné. - Topné plyny na bázi propanu a butanu: spalné teplo záleží na poměru propan : butan ve směsi. Patří mezi vysoce výhřevné plyny. 3. Spalování zemního plynu Spalováním zemního plynu dochází k přeměně uložené energie v energii tepelnou. Spalováním zemního plynu vzniká ve srovnání s pevnými a kapalnými palivy daleko méně škodlivin - prach a oxid siřičitý jsou ve spalinách obsaženy v zanedbatelných množstvích a také emise oxidu uhelnatého a uhlovodíků jsou ve srovnání s ostatními palivy výrazně nižší. Díky těmto vlastnostem označujeme zemní plyn za ekologického palivo. Jediným problémem spalování zemního plynu je vznik oxidu dusíku. Směs oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vzniká při spalování každého paliva v případě, že pro spalování je využíván vzduch. Zemní plyn má ale ve srovnání s ostatními palivy jednu výhodu - neobsahuje žádné dusíkaté látky, takže oxidy dusíku mohou vznikat právě jen ze vzdušného dusíku. Zemní plyn je jako každé uhlíkaté palivo také zdrojem oxidu uhličitého (CO2), který je klimatologickými průzkumy označován za látku, která velice přispívá ke vzniku skleníkového efektu. Ale ve srovnání s ostatními palivy nemá zemní plyn opět konkurenci. Na uvolněnou jednotku tepla vzniká při spalování zemního plynu: - o % méně CO2 ve srovnání s pevnými palivy - o % méně CO2 ve srovnání s kapalnými palivy 7

8 4. Hlavní výhody zemního plynu 1. Zemní plyn je jediným primárním palivem, které lze bez nákladných úprav a energetických přeměn dovést přímo k zákazníkovi. 2. Dopravní a distribuční systém je nezávislý na klimatických podmínkách. 3. Zemní plyn je odběratelům k dispozici bez omezení 24 hodin denně 365 dní v roce. 4. Zákazník nepotřebuje prostor pro skladování paliva. 5. Zemní plyn je nejšetrnější ze všech neobnovitelných zdrojů energie. 8

9 1 Světové naleziště a zásoby zemního plynu Celkové zásoby zemního plynu s odhadem 511 tisíc miliard kubických metrů mají životnost až 190 let. 1.1 Zásoby zemního plynu 1 Spotřeba zemního plynu se ve světě pohybuje kolem mld. m 3 (miliard metrů krychlových) ročně. Zemní plyn patří společně s kapalnými a tuhými palivy mezi tři nejvýznamnější energetické zdroje. Prokázané celosvětové zásoby zemního plynu (zásoby, které dokážeme vytěžit) jsou dnes mld. m 3 a oproti roku 1996 stouply o mld. m 3. Při současné úrovni těžby tyto zásoby vydrží min. 70 let. Celkové zásoby zemního plynu se dnes odhadují na mld. m 3 a ve srovnání s rokem 1996 stouply o mld. m 3. Největší zásoby zemního plynu se nacházejí na území Ruska a zemích Středního Východu. Z pohledu zásobování Evropy jsou vedle zásob na území Ruska důležité zásoby v kontinentálním šelfu Severního moře. Zde se nachází cca 80 % evropských zásob zemního plynu (kromě ložisek na území bývalého Sovětského svazu). Obrázek č. 1: Zásoby zemního plynu podle oblastí v procentech Zdroj: [1] 1 Zemní plyn : Co je zemní plyn [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.zemniplyn.cz/plyn/>. 9

10 Zásoby zemního plynu dělíme na prokázané, pravděpodobné a potenciální Prokázané (prověřené) zásoby zemního plynu, které jsou ekonomicky těžitelné při současné technické úrovni, dosahují 161 tisíc miliard krychlových metrů a vydrží při současné těžbě do roku Ve srovnání s rokem 1996 stouply o mld. m 3 Rozhodující význam pro dlouhodobou perspektivu plynárenství mají světové zásoby zemního plynu. Koncem šedesátých let převládal názor, že zemní plyn je pouze přechodným zdrojem energie a jeho zásoby budou velmi brzy vyčerpány, my však můžeme dnes s jistotou tvrdit, že zemní plyn skutečně je a bude palivem 21. století. K tomuto ambicióznímu tvrzení nás opravňuje pohled do historie vývoje zásob ZP (zemní plyn) a jejich současný stav. Zásoby fosilních paliv a nerostných surovin se obvykle rozdělují do několika skupin podle určité klasifikace. Tato klasifikace není často jednotná, řídí se podle účelu použití nebo zpracovatelů. Například geologové používají podrobnější klasifikaci než těžařské společnosti nebo statistické úřady. Na počátku sedmdesátých let, kdy se rodily první koncepce o přepravě ZP z nalezišť v bývalém SSSR do západní Evropy a Československa, činily prověřené světové zásoby ZP pouze mld. m 3, z toho v SSSR mld. m 3. Prudký rozvoj metod geologického průzkumu na pevnině a v mořských přípobřežních oblastech tzv.shellfech, vedly k objevům a prověření obrovských zásob ZP, které v dnešní době dosahují cca mld. m 3. Bez zajímavosti jistě není, že 71,7 % těchto zásob se nachází na pevnině a 28,3 % v mořských shellfech (mělčinách). Pro dlouhodobou perspektivu využívání zemního plynu však nejsou důležité údaje pouze o jeho zásobách, ale také o jejich životnosti. Tzv. statická životnost je poměr aktuálně uváděných zásob k aktuální těžbě vyjádřený v letech. Největší zásoby zemního plynu se nacházejí na území Ruska a zemí Středního Východu. Pravděpodobné zásoby jsou zásoby objevené na ložiscích, vykazujících velmi vysokou pravděpodobnost, že budou vytěžitelná za ekonomických a technických podmínek podobných těm, které jsou u prověřených zásob. Ložiska nejsou dosud technicky vybavena. Vedle kategorie prokázaných zásob můžeme s vysokou jistotou počítat s možností využití i pravděpodobných zásob. Právě přesun určitého objemu zásob z této do 10

11 první kategorie v důsledku pokračujícího osvojování ložisek je důvodem stále zvyšujícího se objemu prokazatelných zásob zemního plynu a jejich životnosti. Pravděpodobné zásoby dosahují výše mld. m 3. Velmi zajímavé a pro Evropu i Českou republiku velmi příznivé je geografické rozdělení obou kategorií zásob, což prezentuje obrázek č. 1. Mezinárodní plynárenská unie uvádí, že při zohlednění i prokázaných i pravděpodobných rezerv lze v roce 2006 uvažovat s životností světových zásob zemního plynu dle vývoje spotřeby 175 až 190 let (některé odhady uvádějí až 200 let). Potenciální zásoby patří především ke zdrojům hydrátu metanu, což je pevná substance podobná sněhu, tvořená 20 % metanu a 80 % vody. Hydráty se nacházejí v zemské kůře pod dnem oceánů. Tyto velmi významné zásoby jsou již dlouho známy, jejich problémem je však těžba. Jednou z možností těžby, jejíž intenzivní výzkum probíhá, je tepelný rozklad hydrátů a jejich odtlakování. Moderní metody geologického průzkumu umožňují stále zpřesňovat odhady jejich zásob. V současné době lze tvrdit, že zásoby zemního plynu v podobě hydrátů činí cca mld. M 3. Dalším zdroje tohoto druhu je tzv. Coal Bed Methan (CBM), což je metan, jehož původ je spojován se vznikem černouhelných slojí. Plyn je absorbován v uhelných slojích a je vázán ve struktuře uhelné hmoty. Efektivnost získání plynu je odvislá od stupně prouhelní uhelné hmoty a její dostatečné propustnosti. Těžba CBM je ve většině uhelných pánví světa na úrovni průzkumu a prvotních projektů. Průzkumné práce probíhají i v severomoravském regionu, kde bylo zjištěno, že uhelná hmota váže až 12,5 m 3 /t uhlí a ekonomicky zajímavé zásoby se pohybují v rozsahu mld.m 3. Jeden z nejdůležitějších důvodů, který ovlivnil objevování a osvojování nových zásob, je bezesporu zavádění nových technologií. Schopnost dosáhnout nová ložiska pomocí nízkoprůměrových vrtů, směrového a horizontálního vrtání, radikálně změnily ekonomiku a těžby plynu. Rovněž nové typy mořských těžebních plošin měly zásadní vliv na osvojení shellfových ložisek. Významným zdrojem zemního plynu se v budoucnu mohou stát plynové hydráty, které tvoří metan a některé vyšší uhlovodíky (etan, propan) s vodou za vysokých tlaků a nízkých teplot. Dosud objevená ložiska plynových hydrátů jsou obrovská jejich zásoby jen na 11

12 severní polokouli jsou několikanásobně vyšší než v současné době těžitelné zásoby naftového zemního plynu na celém světě Palivo Odhadované rezervy Potvrzené rezervy Uhlí 400 let 190 let Ropa let 41 let Zemní plyn let 70 let Tabulka č. 1: Světové zdroje primárních energií Jednotlivé státy: Severní Amerika V mezistátním poměřování jsou USA daleko největším spotřebitelem zemního plynu. Jeho značnou část dostává potrubím z Kanady. Na Aljašce jsou sice velké zásoby (a lze dokonce očekávat jejich další navýšení), proti jejich soustavnějšímu využívání však stojí zájem ochrany životního prostředí v tomto regionu. Jižní a Střední Amerika Zde výrazně dominují zásoby ve Venezuele, jejich celkový objev je vyšší než součet rezerv v ostatních státech makroregionu dohromady, vysoký je rovněž potenciál dosud neověřených struktur. Na zásoby Bolívie pohlíží s nadějí brazilský trh, který je největším trhem energií v Jižní Americe. Evropa a Středomoří Z globálního hlediska má tento makroregion relativně nízké zásoby. Přes publicitu, která je věnována oblasti Severního moře (u pobřeží Velké Británie a Norska), vede v objemu zásob Nizozemsko. Poměr Z/P je pro Velkou Británii zhruba stejný jako u USA, tedy velmi nízký, a to i ve srovnání s Nizozemskem a Norskem. Proti využití vysokého potenciálu dosud neobjeveného zemního plynu ve Středomoří jasně hovoří ekologické argumenty. Bývalý Sovětský svaz I po rozpadu SSSR disponuje největší nástupnický stát, tj. Rusko, imponujícím podílem 34,8 % ze světových ověřených zásob. Přitom odhadované objemy dosud neobjevených struktur jsou vysoké a stále rostoucí. K největším producentům dále patří Turkmenistán, velké zásoby má i Uzbekistán a Kazachstán. 12

13 Střední východ Společně s Ruskem patří mezi největší producenty zemního plynu. Největší zásoby jsou v Íránu, Kataru, Spojených arabských emirátech a Saudské Arábii. Nezanedbatelný není ani Kuvajt. Nejistoty vývoje v Kaspické oblasti zvyšují šance Středního východu po dominantní pozici v produkci ropy by mohl dosáhnout podobného prvenství i v zemním plynu. V Africe jsou největší zásoby v Nigérii a Alžírsku, Libye má za těmito státy určitý odstup. Zvyšování zásob v Nigérii bude patrně pokračovat i v budoucnu. V asijsko-pacifické oblasti jsou dominantní Malajsie a Indonésie, které figurují v první dvacítce producentů zemního plynu. Austrálie je pravděpodobně nejméně prozkoumána, nové objevy by mohly být vydatné. 13

14 2 Těžba, distribuce, spotřeba zemního plynu ve světě a současné tendence 2.1 Těžba a distribuce zemního plynu Druhy těženého zemního plynu Těžený (přírodní) zemní plyn se podle složení dělí do čtyř základních skupin: 1. Zemní plyn suchý (chudý) - obsahuje vysoké procento metanu (95-98%) a nepatrné množství vyšších uhlovodíků. 2. Zemní plyn vlhký (bohatý) - vedle metanu obsahuje vyšší podíl vyšších uhlovodíků. 3. Zemní plyn kyselý - je plyn s vysokým obsahem sulfanu (H 2 S), který se v úpravárenských závodech před dodávkou zemního plynu do distribučního systému odstraňuje. 4. Zemní plyn s vyšším obsahem inertů - jedná se hlavně o oxid uhličitý a dusík. Z vyšších uhlovodíků zemní plyny obsahují hlavně nasycené uhlovodíky, které jsou za normálních podmínek plynné - etan, propan a butan. V některých ložiscích obsahují zemní plyny i uhlovodíky, které jsou za normálních podmínek kapalné (od pentanu výše), které se při úpravě oddělují jako plynový kondenzát. Jejich směs se nazývá gazolín nebo přírodní benzín. V současné době nejvíce využívaným zemním plynem je tzv. naftový zemní plyn, který vznikal společně s ropou. Pokud se naftový zemní plyn těží společně s ropou, jedná se zpravidla o zemní plyn vlhký. V některých lokalitách ložiska neobsahují žádnou ropu, ale pouze zemní plyn suchý Vedle naftového plynu se dnes využívá i karbonský zemní plyn, který se z bezpečnostních důvodů odtěžuje při těžbě uhlí. Tento plyn je svým složením vždy suchý. Karbonský plyn se využívá v oblastech těžby černého uhlí. 14

15 Zásoby naftového zemního plynu jsou dostatečné, ale již dnes se řeší otázka, co bude po vyčerpání veškerých zásob plynu. Jednou z možností je výroba náhradního zemního plynu zplyňováním uhlí Těžba a úprava zemního plynu Zemní plyn naftový je zpravidla uložen v pórovitých horninách ohraničených nepropustnými vrstvami a vodou, kde se jako specificky lehčí látka nahromadil v průběhu tisíců let nad vrstvami ropy nebo vody. Zemní plyn se těží vrty vedenými přímo do pórovitých vrstev ložisek, která se nacházejí většinou v hloubce do 3 km pod povrchem země. Plyn se však těží i z daleko větších hloubek až kolem 8 km. Zemní plyn se těží jak z ložisek na pevnině (Rusko, Alžírsko, Nizozemsko), tak z ložisek, které se nacházejí pod mořským dnem (např. v Severním moři). Zemní plyn karbonský vznikal v průběhu dlouhodobé přeměny prvohorních rostlin na černé uhlí a vyskytuje se v ložiscích černého uhlí. Při těžbě uhlí se uvolňuje a potom je následovně odsáván. Těží se však i přímo vrty z uhelných slojí. Ve vybraných lokalitách je možné karbonský plyn dlouhodobě těžit. Tomu musí předcházet průzkum vlastností ložiska a uhlí a pro dosažení větší výtěžnosti pravděpodobně i umělé zvýšení plynoprostupnosti uhelných slojí. Vytěžený zemní plyn je nutno před jeho dálkovou dopravou upravit na takovou kvalitu, aby ho bylo možné bez dalších úprav komerčně využívat. Technologie čištění je závislá na složení plynu. Zemní plyn se často těží z ložisek společně s ropou, takže obsahuje vysoké podíly vyšších uhlovodíků. Dále zemní plyn zpravidla obsahuje látky, které by mohly negativně působit na distribuční systémy. Jsou to v prvé řadě voda a sirné látky, které by mohly způsobovat korozi zařízení. Vysoký obsah vlhkosti může být příčinou ucpávání plynovodů, protože s metanem může voda za určitého tlaku a teploty tvořit pevné hydráty. Vytěžený zemní plyn dále obsahuje prach, který by mohl být příčinou poruch kompresorových nebo regulačních stanic. Každý zemní plyn se po těžbě suší a zbavuje pevných částic (prachu), případně se odstraňují vyšší uhlovodíky a sirné látky, pokud jsou přítomny. 15

16 Obrázek č. 2: Těžba zemního plynu podle jednotlivých oblastí (v mld.m3) Zdroj: [7] 16

17 změna z 2005 jednot. podíl USA ,7 543, ,4 539,4 525,7-2,3% 19% Kanada ,6 165, ,7 183,6 185,5 1,3% 6,7% Mexiko 26, ,7 34,3 37,2 35,8 35,3 35,3 36,4 37, 4 39,5 6% 1,4% Severní Amerika celkem 719,6 733,3 740,6 754,8 756,2 769,6 787,9 767,4 770,5 760,4 750,6-1,0% 27,2% Argentina 25 28,9 27,4 29,6 34,6 37,4 37,1 36, ,9 45,6 1,9% 1,7% Bolívie 3,2 3,2 2,7 2,8 2,3 3,2 4,7 4,9 6,4 8,5 10,4 23,2% 0,4% Brazílie 4,8 5,5 6 6,3 6,7 7,2 7,6 9, ,4 3,1% 0,4% Kolumbie 4,4 4,7 5,9 6,3 5,2 5,9 6,1 6,2 6,1 6,4 6,8 7,0% 0,2% Trinidad a Tobago 6,1 7,1 7,4 8,6 11,7 14,1 15,2 17,3 24,7 28,1 29 3,5% 1,0% Venezuela 27,5 29,7 30,8 32,3 27,4 27,9 29,6 28,4 25,2 28,1 28,9 3,2% 1,0% Zbytek Jižní a Střední Ameriky 2,2 2,3 2,4 2,5 2,1 2,2 2,3 2,3 2,2 2,8 3,5 26,3% 0,1% J. + Stř. Amerika celkem 73,2 81,4 82,5 88, ,9 102,6 104,4 115,7 129,7 135,6 4,8% 4,9% Ázerbajdžán 6,2 5,9 5,6 5,2 5,6 5,3 5,2 4,8 4,8 4,7 5,3 13,9% 0,2% Dánsko 5,3 6,4 7,9 7,6 7,8 8,1 8,4 8,4 8 9,4 10,4 11,1% 0,4% Německo 16,1 17,4 17,1 16,7 17,8 16, ,7 16,4 15,8-3,2% 0,6% Itálie 20, , ,5 16,2 15,2 14,6 13, ,3% 0,4% Kazachstán 5,5 6,1 7,6 7,4 9,3 10,8 10,8 10,6 12,9 20,6 23,5 14,2% 0,9% Nizozemí 67 75,8 67,1 63,6 59,3 57,3 61,9 59,9 58,4 68,8 62,9-8,4% 2,3% Norsko 27,8 37, ,2 48,5 49,7 53,9 65,5 73,1 78,5 85 8,6% 3,1% Polsko 3,5 3,6 3,6 3,6 3,4 3,7 3, ,4 4,3-0,8% 0,2% Rumunsko 18 17, ,8 13,6 13, ,8 12,9 1,3% 0,5% Rusko ,1 532, , ,5% 21,6% Turkmenistán 30,1 32,8 16,1 12,4 21,3 43,8 47,9 49,9 55,1 54,6 58,8 7,9% 2,1% Ukrajina 17 17,2 17,4 16,8 16,9 16,7 17,1 17,4 17,7 19,1 18,8-1,2% 0,7% Velká Británie 70,8 84,2 85,9 90,2 99,1 108, , ,1% 3,2% Uzbekistán 45,3 45,7 47,8 51,1 51,9 52,6 53,5 53,8 53,6 55,8 55,7 2,0% Zbytek Evropy a Eurasie 15,9 14,6 13,4 12,4 11,5 11, ,3 10,7 11 9,8-10,7% 0,4% Evropa a Eurasie celkem 904,3 945,4 891,1 915,5 934,9 959,5 967,7 989,4 1024,4 1055, ,8% 38,4% Bahrain 7,2 7,4 8 8,4 8,7 8,8 9,1 9,5 9,6 9,8 9,9 1,3% 0,4% Írán 35, ,4 60, ,5 84,9 87 2,8% 3,1% Kuwait 9,3 9,3 9,3 9,5 8,6 9,6 8,5 8 9,1 9,7 9,7 0,3% 0,4% Omán 4,1 4,4 5 5,2 5,5 8, ,5 17,2 17,5 2,0% 0,6% Katar 13,5 13,7 17,4 19,6 22,1 23, ,5 31,4 39,2 43,5 11,4% 1,6% Saudská Arábie 42,9 44,4 45,3 46,8 46,2 49,8 53,7 56,7 60,1 65,7 69,5 6,1% 2,5% Sýrie 1,9 2,5 3,8 4,3 4,5 4,2 4,1 5 5,2 5,3 5,4 3,0% 0,2% Spojené Arabské emiráty 31,3 33,8 36,3 37,1 38,5 38,4 39,4 43,4 44,8 46,3 46,6 0,9% 1,7% Zbytek Středního východu 3,4 3,5 3,3 3,2 3,4 3,4 3 2,6 1,8 2,5 3,4 39,2% 0,1% Střední východ celkem 148, , ,8 206,8 224,8 244,7 259,9 280,4 292,5 4,6% 10,6% Alžírsko 58,7 62,3 71,8 76, ,4 78,2 70,4 82, ,8 7,3% 3,2% Egypt 11 11,5 11,6 12,2 14,7 18,3 21,5 22, ,9 34,7 29,4% 1,3% Lybie 5,8 5,8 6 5,8 4,7 5,3 5,6 5,6 5,8 6,5 11,7 79,5% 0,4% Nigérie 4,8 5,4 5,1 5,1 6 12,5 14,9 14,2 19,2 21,8 21,8 0,3% 0,8% Zbytek Afriky 3,4 3,5 3,3 3,2 3,4 3,4 3 2,6 1,8 2,5 3,4 0,1% 0,3% Afrika celkem 83,3 88,9 99,4 104,8 116,9 126,5 126,8 129,6 139,7 144, ,3% 5,9% Austrálie 29,8 29,8 29,8 30,4 30,8 31,2 32,5 32,6 33,2 35,3 37,1 5,5% 1,3% Bangladéš 7,4 7,6 7,6 7,8 8, ,7 11,4 12,3 13,3 14,2 7,1% 0,5% Brunei 11,8 11,7 11,7 10,8 11,2 11,3 11,4 11,5 12,4 12,2 12-1,5% 0,4% Čína 17,9 20,1 22,7 23,3 25,2 27,2 30,3 32, ,2% 1,8% Indie 19, ,7 25,9 26,9 27,2 28,7 29,9 30,1 30,4 1,3% 1,1% Indonésie 63,4 67,5 67,2 64, ,5 66,3 70,4 72,8 75,4 76 1,1% 2,8% Malajsie 28,9 33,6 38,6 38,5 40,8 45,3 46,9 48,3 51,8 53,9 69,9 11,6% 2,2% Myanmar 1,6 1,6 1,5 1,8 1,7 3,4 7,2 8,4 9,6 10, ,8% 0,5% Nový Zéland 4,3 4,9 5,2 4,6 5,3 5,6 5,9 5,6 4,3 3,8 3,7-3,3% 0,1% Pákistán 14,6 15,4 15, ,3 18,8 19,8 20,6 23,2 26,9 29,9 11,5% 1,1% Thajsko 10,4 12,2 15,2 16,3 17,7 18, ,9 19,6 20,3 21,4 6,0% 0,8% 17

18 Vietnam 0,1 0,3 0,5 0,9 1,3 1,6 2 2,4 2,4 4,2 5,2 24,1% 0,2% Zbytek Asie Pacifik 3,5 3,6 3,5 3,6 3,6 3,7 3,9 5,5 6,7 6,5 7,3 12,2% 0,3% Asie Pacifik celkem ,6 242, , ,1 8,4% 13,0% SVĚT CELKEM 2142,4 2235,7 2233,3 2290,1 2351,9 2432,3 2492,1 2532,6 2623,3 2703, ,5% 100% Evropská unie , ,1 209,8 213,1 218,4 220,1 215, ,3 199,7-7,0% 7,2% Tabulka č. 2: Světová těžba zemního plynu podle oblastí a měst Zdroj: [7] Těžba v roce 2006 v EU Tuzemská těžba v pětadvaceti členských zemích EU (Evropské unie) za toto období poklesla o 7% na 199 miliard krychlových metrů. Ačkoli některé země jako Rakousko, Španělsko, Francie a Maďarsko lehce zvýšily vlastní produkci, na poklesu se podepsal hlavně propad britské těžby. Spotřeba zemního plynu byla saturována hlavně těžkou produkcí zemí evropské pětadvacítky, která v roce 2006 představovala 38 procent celkových dodávek. Hlavním externím dodavatelem zemního plynu je Rusko se 24 procenty, Norsko se 17 procenty a Alžírsko s 10 procenty, v závěsu je pak Egypt, Nigerie a Libye (každá z těchto zemí představuje dvě procenta) a země Perského zálivu a Trinidad a Tobago, které představují po procentu dodávek. V roce 2006 se dovoz z Egypta zdvojnásobil a dovoz z Libye zaznamenal nárůst o 44 procent Prognóza produkce zemního plynu Produkce zemního plynu ze zemí, které nejsou členy OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) vzroste do roku 2030 až o 90%. V roce 2004 činila produkce těchto zemí 59 trilionů kubických stop. Podle prognóz bude každoročně narůstat o 2,6 %. V roce 2030 bude tedy očekávaná produkce v těchto zemích činit 119 trilionů kubických stop. Obrázek č. 3: Očekávaná produkce zemního plynu do roku

19 (v trilionech kubických stop) Zdroj: [8] 1 Energy Information Administration [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/pdf/nat_gas.pdf>. Tabulka č. 3: Očekávaná produkce zemního plynu podle oblastí a měst Zdroj: [8] (v trilionech kubických stop) Dálková přeprava Dálková přeprava je díky vzdálenostem, na které se dnes zemní plyn přepravuje, nejnáročnějším článkem řetězce cesty zemního plynu od ložiska k zákazníkovi. Upravený zemní plyn je možné přepravovat potrubím nebo ve zkapalněném stavu tankery. přeprava potrubím - Evropa je dnes protkána hustou sítí dálkových plynovodů. Provozní tlaky v nejnovějších potrubních systémech dosahují až 10 MPa (megapascalů) a průměry plynovodů často přesahují jeden metr (např. v ČR je téměř 400 km o průměru 1400 mm). Plynovody jsou vedeny nejen po souši, ale mohou být také položeny na mořském dně. Tímto způsobem se např. do Evropy dopravuje zemní plyn z nalezišť v Severním moři nebo Africe. přeprava tankery - je využívána pro přepravu přes moře na velké vzdálenosti - např. do Evropy je takto dodáván stlačený zemní plyn (CNG, PNG) a zkapalněný zemní plyn 19

20 (LNG) z Alžírska, Nigérie nebo Austrálie. Zemní plyn se na pobřeží stlačí nebo zkapalní (zkapalněním zmenší zemní plyn svůj objem cca 600x) a přečerpá do tankeru. V cílovém terminálu se přečerpá do zásobníků, postupně se odpařuje a dodává do plynovodních systémů Zásobování Evropy Pro vývoj zásobování Evropy byla významná první polovina sedmdesátých let minulého století, kdy byla zahájena výstavba dálkových plynovodů z tehdejšího Sovětského svazu do zemí západní Evropy. Přes území Československa tak začal proudit ruský zemní plyn nejprve do Rakouska (v roce 1972) a následně i do SRN (v roce 1973). Tabulka č. 4: Hlavní dodavatelé zemního plynu do Evropy Zdroj: [2] Rusko Zemní plyn je těžený v západosibiřských oblastech Ruska (nejznámější naleziště jsou v Urengojské a Jumburské oblasti) a do Evropy proudí plynovody přes území Polska a Slovenské a České republiky. V České republice je zemní plyn z Ruska označován jako tranzitní zemní plyn. V roce 2006 činily celkové dodávky zemního plynu do EU 24%. Norsko Zemní plyn těžený v norském sektoru Severního moře proudí na pevninu soustavou podmořských plynovodů, které vedou na území Německa. To je také největším odběratelem norského plynu. Tento plyn má na rozdíl od ruského zemního plynu větší podíl vyšších uhlovodíků a tím i vyšší spalné teplo. V roce 2006 činily celkové dodávky zemního plynu do EU 17%. Alžírsko Alžírsko je největším producentem zemního plynu na africkém kontinentu. Do Evropy se zemní plyn dodává buď systémem podzemních plynovodů do Španělska a Itálie nebo ve 20

21 zkapalněné formě zejména do Španělska, Francie a Itálie. V roce 2006 činily celkové dodávky zemního plynu do EU 10%. Nizozemí Nizozemí je nejvýznamnějším západoevropským dodavatelem zemního plynu. Plyn z ložiska Groningen patří mezi plyny typu L, tedy mezi plyny s nižším spalným teplem. Další dodavatelé: Egypt, Nigerie a Libye (každá z těchto zemí představuje dvě procenta dodávek zemního plynu) a země Perského zálivu, Trinidad a Tobago, které představují po procentu dodávek. provozované plynovody Obrázek č. 4: Přehled potrubní sítě v Evropě Zdroj: [9] navržené plynovody 21

22 2.2 Světová spotřeba zemního plynu Spotřeba zemního plynu se ve světě pohybuje kolem mld. m 3 ročně. Neustále pokračuje trend zvýšení celosvětové spotřeby zemního plynu. Z dostupných statistik je zřejmé, že tomu bude i nadále. Zemní plyn tak zaujímá 3. místo ve světových dodávkách energie a patří mezi nejvýznamnější energetické zdroje. Obrázek č. 4: Spotřeba zemního plynu podle oblastí (v mld. m 3 ) Zdroj: [7] Následující tabulka zobrazuje celosvětovou spotřebu zemního plynu od roku 1995 do roku Je zřejmé, že spotřeba neustále stoupá. Od roku 1995 se světová spotřeba zvýšila o 27 %. Důvodem může i být, že moderní elektrárny (plynové a parní) nabízejí ve srovnání 22

23 s jinými technologiemi (uhelné či jaderné elektrárny) řadu předností, především nízké investiční náklady a vysokou účinnost energetické přeměny. K přednostem zemního plynu je navíc třeba připočíst i relativně nízké emise oxidu uhličitého. změna z 2005 (v %) USA ,2 642,2 644,3 669,7 641,4 661,6 643, ,5-1,5 23 Kanada 80,2 85,3 83, , ,8 85,6 92,2 92,7 91,4-1,1 3,3 Mexiko 28,1 28,6 38,3 35,4 37,4 38, ,7 45,8 48,6 49,6 2,3 1,8 Severní Amerika celkem 746,3 763,4 769,3 762,6 764,8 791,2 763,2 789,9 781,1 786,3 774,5-1,2 28,2 Argentina ,5 30,5 32,4 33,2 31,1 30,3 34,6 37,9 40,6 7,4 1,5 Brazílie 4,8 5,5 6 6,3 7,1 9,3 11,7 14,4 15, ,2 6,7 0,7 Chile 1,6 1,7 2,8 3,3 4,6 5,2 6,3 6,5 7,1 8,3 7,6-8,2 0,3 Kolumbie 4,4 4,7 5,9 6,2 5,2 5,9 6,1 6,1 6 6,3 6,8 7,5 0,2 Ekvádor 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 Peru 0,4 0,4 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,9 1,6 84,2 0,1 Venezuela 27,5 29,7 30,8 32,3 27,4 27,9 29,6 28,4 25,2 28,1 28,9 3,2 1,1 Zbytek Jižní a Střední Ameriky 7,3 8,2 8, ,3 11,9 13,6 14,4 15,9 17,1 18,3 7,1 0,7 J. + Stř. Amerika celkem 73,1 81,4 82,9 89,1 88, ,9 100,7 105,3 117,7 124,1 5,7 4,5 Rakousko 7,9 8,4 8,1 8,3 8,5 8,1 8,6 8,5 9,4 9,5 10 5,7 0,4 Ázerbajdžán 8,0 5,9 5,6 5,2 5,6 5,4 7,8 7,8 8 8,6 8,8 3 0,3 Bělorusko 12, , ,3 16,2 16,1 16,6 16,3 18,5 18,9 2,8 0,7 Belgie, Lucembursko 11,8 13,1 12,5 13,8 14,7 14,9 14,6 14, ,5 16,8 2,3 0,6 Bulharsko 5 5,2 4,1 3,5 3 3,3 3 2,7 2,8 2,9 3,2 11,4 0,1 ČR 7,3 8,4 8,5 8,5 8,6 8,3 8,9 8,7 8,7 8,7 8,5-1,1 0,3 Dánsko 3,5 4,1 4,4 4,8 5 4,9 5,1 5,2 5,2 5,2 5-3,7 0,2 Finsko 3,2 3,3 3,2 3,7 3,7 3,7 4,1 4 4,5 4,3 4-7,1 0,1 Francie 32,9 36,1 34, ,7 39,7 41,7 41,7 43,3 44,5 45 1,3 1,6 Německo 74,4 83,6 79,2 79,7 80,2 79,5 82,9 82,6 85,5 85,9 85,9 0,3 3,1 Řecko ,2 0,8 1,4 1,9 1,9 2 2,3 2,5 2,5 2,3 0,1 Maďarsko 10,2 11,4 10,8 10, ,7 11, , ,4 3,6 0,5 Irsko 2,9 3 3,1 3,1 3,3 3,8 4 4,1 4,1 4,1 3,9-4,6 0,1 Itálie 4,9 51,5 53,2 57,2 62,2 64, ,6 70,9 73,6 79 7,7 2,9 Kazachstán 10,8 9 7,1 7,3 7,9 9,7 10,1 11,1 13,3 15,4 17,8 15,8 0,6 Litva 2,3 2,5 2,6 2,3 2,4 2,7 2,8 2,9 3,1 3,1 3,2 5,1 0,1 Nizozemí 37,8 41,7 39,1 38,7 37,9 39,2 39,1 39,3 40,3 41,1 39,5-3,6 1,4 Norsko 2,9 3,2 3,7 3,8 3,6 4 3,8 4 4,3 4,6 4,5-2,1 0,2 Polsko 9,9 10,6 10,5 10,6 10,3 11,1 11,5 11,2 11,2 13,1 13,6 4,1 0,5 Portugalsko ,1 0,8 2,3 2,4 2,6 2,8 3 3,1 3-0,5 0,1 Rumunsko 24 24, ,7 17,2 17,1 16,6 17,2 18,3 17,5 17,3-0,7 0,6 Rusko 377,8 379,9 350,4 364,7 363,6 372,2 372,7 388,9 392,9 401,9 405,1 1,1 14,7 Slovensko 5,7 6,2 6,3 6,4 6,4 6,5 6,9 6,5 6,3 6,1 5,9-3,1 0,2 Španělsko 8,3 9,3 12,3 13, ,9 18,2 20,8 23,6 27,4 32,3 18,2 1,2 Švédsko 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8-4,5 Švýcarsko 2,4 2,6 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 3 3,1 2,9 0,1 Turecko 6,8 9 9,4 9, , ,4 20,9 22,1 27,4 24,1 1 Turkmenistán ,1 10,3 11,3 12,6 12,9 13,2 14,6 15,5 16,6 7,5 0,6 Ukrajina 76,2 82,5 74,3 68, ,1 70,9 69, ,9 72,9 0,3 2,6 Velká Británie 70,5 82,1 84,5 87,9 92,5 96,9 95,4 95,1 95, ,6-2,2 3,4 Uzbekistán 42,4 43,3 45, ,3 47,1 51,1 52,4 47,2 44,8 44-1,4 1,6 Zbytek Evropy a Eurasie 13,8 13,5 14,7 14,6 12,9 13,5 14,7 13,8 14,2 14,4 15,3 7 0,6 Evropa a Eurasie celkem 929,4 977,5 936,1 959,9 981, ,4 1045,2 1070,6 1101,2 1121,9 2,2 40,8 Írán 35,2 38,9 47,1 51,8 58,4 62,9 70,2 79,2 82,9 86,5 88,5 2,5 3,2 Kuwait 9,3 9,3 9,3 9,5 8,6 9,6 8,5 8 9,1 9,7 9,7 0,3 0,4 Katar 13,5 13,7 14,5 14,8 14 9, ,1 12,2 14,9 15,9 6,8 0,6 Saudská Arábie 42,9 44,4 45,3 46,8 46,2 49,8 53,7 56,7 60,1 65,7 69,5 6,1 2,5 Spojené Arabské emiráty 24,8 27, ,4 31,4 31,4 32,3 36,4 37,9 40,2 40,4 0,8 1,5 Zbytek Středního východu 16,1 17,3 19,8 20,5 21,5 22,1 22,8 23,6 23,9 25,3 27 7,1 1 Střední východ celkem 141,8 150,7 164,9 173,7 100, ,4 215,1 226,1 242, ,9 9,1 Alžírsko 21 21,6 20,2 20,9 21,3 19,8 20,6 20,2 21, ,1 9,8 0,9 jednot. podíl (v %) 23

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

O zemním plynu část 1

O zemním plynu část 1 Co je zemní plyn O zemním plynu část 1 1) Vznik zemního plynu Na vznik zemního plynu existuje více teorií. Jelikož se zemní plyn vyskytuje velice často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo s uhlím (karbonský

Více

VY_32_INOVACE_OV-3I-05-PREPRAVA_ROZVOD_PLYNU. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV-3I-05-PREPRAVA_ROZVOD_PLYNU. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV-3I-05-PREPRAVA_ROZVOD_PLYNU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Nešvara Pavel, Krajč Silvestr

Více

CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME

CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME PLYNOVOD CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME Co je zemní plyn Zemní plyn je přírodní směs plynných uhlovodíků s převaţujícím podílem metanu CH 4 a proměnlivým mnoţstvím neuhlovodíkových plynů (zejména

Více

Zemní plyn Ch_032_Paliva_Zemní plyn Autor: Ing. Mariana Mrázková

Zemní plyn Ch_032_Paliva_Zemní plyn Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červenec.

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červenec. 7 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR Červenec www.eru.cz www.ote-cr.cz Obsah Komentář a Komentář k měsíční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu v plynárenské

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Prosinec.

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Prosinec. 12 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR Prosinec www.eru.cz www.ote-cr.cz 2013 Obsah Komentář a Komentář k měsíční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR

ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR www.eru.cz www.ote-cr.cz LEDEN - PROSINEC Obsah Komentář a Komentář k roční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu v

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červen.

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červen. 6 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR Červen www.eru.cz www.ote-cr.cz Obsah Komentář a Komentář k měsíční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu v plynárenské

Více

ZEMNÍ PLYN. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

ZEMNÍ PLYN. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ZEMNÍ PLYN Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších

Více

Únor 2015

Únor 2015 1 2 Únor www.eru.cz Obsah Zkratky a jejich význam str. 2 Komentář k Měsíční zprávě o provozu plynárenské soustavy ČR str. 3 Měsíční bilance plynárenské soustavy ČR str. 4 Měsíční spotřeba zemního plynu

Více

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 listopad 2013 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2012 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj

Více

Automatizace v praxi. Část 3 - PLYN. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - - Centrum Odborné přípravy Sezimovo Ústí

Automatizace v praxi. Část 3 - PLYN. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - - Centrum Odborné přípravy Sezimovo Ústí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - - Centrum Odborné přípravy Sezimovo Ústí Studijní text pro 3. a 4. ročníky Automatizace v praxi Část 3 - PLYN Verse: 2.1 Vypracoval: Ing. Václav Šediv

Více

PROBLEMATIKA DODÁVEK Z POHLEDU RWE TRANSGAS

PROBLEMATIKA DODÁVEK Z POHLEDU RWE TRANSGAS PROBLEMATIKA DODÁVEK Z POHLEDU RWE TRANSGAS Dr. Wolfgang Peters, člen představenstva, PPM RWE Transgas, a.s. STRANA 1 9 0 0 8 0 0 7 0 0 6 0 0 5 0 0 4 0 0 3 0 0 1 0 0 0 9 0 0 8 0 0 7 0 0 6 0 0 5 0 0 4 0

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat -

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Ing. Aleš B u f k a Seminář: Nástroje státu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů Praha 22.11.2007 Pozice

Více

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006 Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství prosinec 27 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 26 Obsah: Úvod... 2 1. Přehled průměrných cen... 3 2. Porovnání cen a úrovní cen za rok

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Český zahraniční obchod s nerostnými surovinami. Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové politiky MPO

Český zahraniční obchod s nerostnými surovinami. Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové politiky MPO Český zahraniční obchod s nerostnými surovinami Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové politiky MPO kavina@mpo.cz Cesty nerostných surovin na český trh Většina zemí světa neprodukuje všechny

Více

Zemní plyn, jeho zdroje, možnosti použití a jeho ceny

Zemní plyn, jeho zdroje, možnosti použití a jeho ceny M Ý T Y A F A K T A o problematice zemního plynu, o jeho zdrojích, možnostech použití a jeho cenách Zpracovala a předkládá Odborná sekce Energetika při Okresní hospodářské komoře v Mostě, ve spolupráci

Více

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.15 Vzdělávací oblast: fosilní paliva,

Více

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika Nedílnou součástí publikace je i její zpracování

Více

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010 Energetický regulační úřad sekce regulace odbor teplárenství říjen 2010 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2009 na jednotlivých

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE. Název školy. Zpracování ropy. Ročník 2.

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE. Název školy. Zpracování ropy. Ročník 2. Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma Klasické energie Zpracování

Více

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Přírodní zdroje Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Energetické zdroje (primární) 1. Ropa 38,1% 2004: 83,0 mil. barelů denně 2. Uhlí 24,0% 3. Zemní plyn 23,6%

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010 Energetická bezpečnost Petr Binhack 30.1.2010 Bezpečnost a jistota dodávek ropy závisí pouze a jedině na rozmanitosti zdrojů. 2 Energetická bezpečnost: nové paradigma Studená válka dominuje vojensko-politické

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

zásoby v roce 2008 ve výši cca 177 x10 12 m 3 roční těžba v roce 2007 byla 3,031 x10 12 m 3

zásoby v roce 2008 ve výši cca 177 x10 12 m 3 roční těžba v roce 2007 byla 3,031 x10 12 m 3 PROČ SE NÁS NEDOTKLA KRIZE DODÁVEK PLYNU PŘES UKRAJINU aneb NEBYLA TO NÁHODA! Ing. Oldřich Petrţilka, Senior Manager, Česká plynárenská unie OBSAH - světové zásoby a zdroje zemního plynu - cesta plynu

Více

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2016 Sb. 1. Držitel licence na výrobu elektřiny Držitel licence na výrobu elektřiny využívající technologie podle 2 odst. 1 písm.

Více

Role zemního plynu v ekonomice ČR. Ing. Jan Zaplatílek. Praha 26.10. 2010

Role zemního plynu v ekonomice ČR. Ing. Jan Zaplatílek. Praha 26.10. 2010 Role zemního plynu v ekonomice ČR Ing. Jan Zaplatílek Praha 26.10. 2010 Celková roční spotřeba plynu Spotřeba v mil. м3 Spotřeba v GWh Meziroční změna v м3 Meziroční změna v % 1999 9 427 98 982 +37 +0.4

Více

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Paliva Paliva nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Dělení paliv podle skupenství pevná uhlí, dřevo kapalná benzín,

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

Ceník za distribuci zemního plynu - Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. - s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu - Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. - s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu - Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. - s účinností dnem 1. ledna 2009 I. Obecná ujednání Tento ceník obsahuje pevné ceny distribuce

Více

ZDROJE UHLOVODÍKŮ. a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku a síry.

ZDROJE UHLOVODÍKŮ. a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku a síry. VY_52_INOVACE_03_08_CH_KA 1. ROPA ZDROJE UHLOVODÍKŮ Doplň do textu chybějící pojmy: a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE...

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... ...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... 20 let ve vývoji společnosti STOMIX PŘED ZALOŽENÍM Ing. Milan Ševčík - STOMIX 6.5.1993 založení společnosti NA TRH UVEDEN VLASTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Výrobna i sklad

Více

Éra nízkých cen ropy. Jan Bureš Petr Báča

Éra nízkých cen ropy. Jan Bureš Petr Báča Éra nízkých cen ropy Jan Bureš Petr Báča l 2 Co se děje na trhu s ropou? Cena ropy Brent od konce června poklesla zhruba o 40 % Výprodej spustilo patrně setrvalé snižování odhadů růstu poptávky po ropě

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 14. Energie klasické zdroje Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský

Více

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2016 Sb. 1. Držitel licence na výrobu elektřiny Držitel licence na výrobu elektřiny zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech

Více

SILNIČNÍ DOPRAVA. mgr. Jan Hercik

SILNIČNÍ DOPRAVA. mgr. Jan Hercik SILNIČNÍ DOPRAVA mgr. Jan Hercik Stručná historie odvětví 3 500 př. ř n. l. vynález kola v oblasti Mezopotámie Římská říše budování sítě kvalitních silnic (celkem přes 83 000 km) Stručná historie odvětví

Více

Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje

Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje Povinnost pořídit ÚEK ukládá krajům, statutárním městům a hlavnímu městu Praze zákon č. 406/2000 Sb. (zákon o hospodaření energií). Obsah ÚEK je stanoven

Více

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. ledna 2012 I Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny

Více

Změny trhu s plynem. Ing. Ladislav Sladký. Ředitel prodeje

Změny trhu s plynem. Ing. Ladislav Sladký. Ředitel prodeje Změny trhu s plynem Ing. Ladislav Sladký Ředitel prodeje 2 Obsah prezentace Změny na světovém trhu s plynem a jejich dopad na ČR ČR a SR - současný a budoucí stav Vývoj cen plynu 3 Břidlicový plyn Hydraulické

Více

Vznik zemního plynu. Zemní plyn vyskytuje velice často spolu s ropou nebo s. uhlím. Podle organické teorie zemní plyn se postupně

Vznik zemního plynu. Zemní plyn vyskytuje velice často spolu s ropou nebo s. uhlím. Podle organické teorie zemní plyn se postupně Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma Klasické energie Zemní plyn

Více

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 2040 Technické, ekonomické a bezpečnostní ukazatele 2040 1 Strategické cíle energetiky ČR Bezpečnost dodávek energie = zajištění nezbytných dodávek energie pro spotřebitele i při skokové změně vnějších

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Množství plynu ve vstupních a výstupních hraničních bodech přepravní soustavy ČR v letech

Množství plynu ve vstupních a výstupních hraničních bodech přepravní soustavy ČR v letech www.eru.cz Obsah Zkratky a jejich význam a str. 2 Komentář k Roční zprávě o provozu plynárenské soustavy ČR za rok a str. 3 Vyhodnocení spotřeby zemního plynu v ČR v roce a str. 5 Vývoj spotřeby zemního

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie 8.6.2010, Autotec, Brno Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník DOPORUČENÝ ČAS NA VYPRACOVÁNÍ: 25 minut INFORMACE K TÉMATU: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Spalováním fosilních

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ing. Jan Zaplatílek 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu Ropa a její význam Ropa je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků.

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Změny trhu s plynem. Ing. Michal Šindýlek. Specialista obchodování s plynem

Změny trhu s plynem. Ing. Michal Šindýlek. Specialista obchodování s plynem Změny trhu s plynem Ing. Michal Šindýlek Specialista obchodování s plynem 2 Obsah prezentace Změny na světovém trhu s plynem a jejich dopad na ČR Česká republika současný a budoucí stav Vývoj cen plynu

Více

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Vladimír Štěpán Jiří Gavor Únor 2009 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Plynárenské a elektrárenské sítě: - Plynárenské sítě jsou výrazně odolnější než elektrárenské

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Meziročně se výroba elektrické energie v ČR snížila, zatímco její spotřeba vzrostla. Hlavní příčinou poklesu výroby elektrické energie byla odstávka

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Trh s plynem Ing. Vladimír Štěpán, Ing. Michal Šváb. Květen 2014

Trh s plynem Ing. Vladimír Štěpán, Ing. Michal Šváb. Květen 2014 Trh s plynem 2014 Ing. Vladimír Štěpán, Ing. Michal Šváb Květen 2014 Principy regulace z pohledu odběratelů Dlouhodobě chybí stimulace provozovatelů pro vyšší využívání soustav Platby za překročení kapacity

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Úkol: Vysvětlete červeně zvýrazněná slova.

Úkol: Vysvětlete červeně zvýrazněná slova. Průmysl Význam průmyslu reprezentuje sekundární sektor v Evropě proběhl největší rozvoj průmyslu v polovině 19. století, kdy zrušení nevolnictví a nové vědecké objevy spustily tzv. průmyslovou revoluci

Více

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o 1. Vysvětlete: a) Jaký je podíl zaměstnaných osob v průmyslu v zemích méně vyspělých a v nejvyspělejších. Proč? b) Jakým způsobem lze členit průmysl. Která odvětví jsou chápána jako tzv. tradiční, moderní

Více

Ceny za distribuci plynu

Ceny za distribuci plynu Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská

Více

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě Strojírenství a doprava CNG v dopravě CNG jako palivo v dopravě Ekologické palivo (výrazné omezení vypouštěných zplodin přispívá k ochraně ovzduší) CNG vozidla neprodukují prachové částice, výrazně nižší

Více

Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 1. 2013 E. ON Distribuce a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné ceny za distribuci zemního

Více

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2011

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2011 Energetický regulační úřad sekce regulace odbor teplárenství listopad 2011 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2011 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2010 na jednotlivých

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě)

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě) Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Ceny za distribuci plynu

Ceny za distribuci plynu Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL TĚŽEBNÍ PRŮMYSL Naleziště a následná těžba nerostných surovin = základ pro průmyslovou výrobu. / nerovnoměrnost/ Tyto státy světa

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. Analytická část Úvod Předmětem následujícího textu jsou zjištění, plynoucí ze statistického šetření Českého statistického úřadu o licencích za rok 2014, zaměřeného na poskytovatele licencí, počty platných

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, 29. 11. 2012, Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Kolik stojí dnešní energetika spalování uhlí v energetice: asi polovina českých emisí (cca 70

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

Plocha vinic (2008) celkem 7,86 mil. ha Španělsko 15%

Plocha vinic (2008) celkem 7,86 mil. ha Španělsko 15% Vinařství ve světě v roce 28 Evropská unie hraje stále zásadní roli v oboru. Současná plocha vinic světa činí 7.861 tisíc ha. V EU se z toho nachází 3.818 tisíc ha a zavedení prémií za klučení vinic znamenalo

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. prosinec 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. prosinec 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR prosinec 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 prosinec 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2006 ze dne 28. listopadu 2006, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2006 ze dne 28. listopadu 2006, o cenách plynů Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2006 ze dne 28. listopadu 2006, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 28. února 2017 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 1. 2017 do 31.

Více

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013 Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje Praha 6. 2. 2013 Vývoj cen zdrojů věštění z křišťálové koule Jak se bránit výkyvům v cenách zdrojů? Zajištění (hedging) Fixace ceny v čase Predikce / prognostika

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 15.9.2011, Den s fleetem Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České

Více

Celkem 1 927,8 PJ. Ostatní OZE 86,2 PJ 4,3% Tuhá palia 847,8 PJ 42,5% Prvotní elektřina -33,1 PJ -1,7% Prvotní teplo 289,6 PJ 14,5%

Celkem 1 927,8 PJ. Ostatní OZE 86,2 PJ 4,3% Tuhá palia 847,8 PJ 42,5% Prvotní elektřina -33,1 PJ -1,7% Prvotní teplo 289,6 PJ 14,5% Energetický mix Primární energetické zdroje v teplárenství Ing. Vladimír Vlk Praha 30. listopadu 2009 1 Obsah prezentace Energetický mix v České republice Aktuální podíl PEZ při výrobě tepla Celkový podíl

Více

VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Nešvara Pavel, Krajč Silvestr

Více