Plán péče o. na období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán péče o. na období"

Transkript

1 Plán péče o přírodní památku Trojská na období Zpracoval HUTUR - občanské sdružení 1 & NT Naturam 2 kontaktní osoby Oldřich Čížek 1 & Jan Šamata

2 2

3 OBSAH 1. Základní identifikační a popisné údaje Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ Územně-správní členění, překryv s jinými chráněnými územími a příslušnost...5 k soustavě Natura Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Výměra území a jeho ochranného pásma Hlavní předmět ochrany Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu Hlavní předmět ochrany současný stav Společenstva Druhy Dlouhodobý cíl péče Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti Ochrana přírody Rekreace a sport Těžba nerostných surovin Jiné způsoby využívání Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti Rekreace a sport Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Základní údaje o nelesních pozemcích Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro další postup Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize Plán zásahů a opatření Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ Péče o nelesní pozemky Péče o rostliny péče o živočichy Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území Nelesní pozemky Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností Zaměření a vyznačení území v terénu

4 3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností Návrhy na vzdělávací využití území Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring Závěrečné údaje Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací) Použité podklady a zdroje informací Seznam mapových listů Seznam používaných zkratek Plán péče zpracoval

5 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 706 Kategorie: přírodní památka Název: Trojská Kategorie IUCN: řízená rezervace 1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ Vydal: Hlavní město Praha Vyhláška č: 17/2002 Dne: Starší právní předpis o vyhlášení ZCHÚ Vydal: Národní výbor hlavního města Prahy Vyhláška č: 4/1982 Dne: Územně-správní členění, překryv s jinými chráněnými územími a příslušnost k soustavě Natura 2000 kraj: Hlavní město Praha obec s rozšířenou působností třetího stupně: Praha- Trója obec: Praha- Trója katastrální území: Trója národní park: - Ne chráněná krajinná oblast: - Ne jiný typ chráněného území: - Ne Natura 2000 Ne ptačí oblast: - Ne evropsky významná lokalita: Ne Přírodní park: Draháň- Trója- vyhl. č Sb.HMP 5

6 Orientační mapa s vyznačením území 6

7 1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Tab. Seznam parcel v ZCHÚ

8 Tab. Soupis parcel v ochranném pásmu 8

9 Tab. Soupis vlastníků parcel v OP ZCHÚ 1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma Druh pozemku ZCHÚ OP Způsob využití ZCHÚ plocha v 0,0000 plocha v 0,0000 pozemku plocha v 0,0000 ha ha ha trvalé travní 0,7775 porosty orná půda 1,8632 ostatní zemědělské pozemky 1,3503 ostatní plochy 1,2583 0,3242 neplodná půda 0,4927 ostatní způsoby 0,7656 využití plocha celkem 1,2583 4,3152 9

10 1.6 Hlavní předmět ochrany Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu Společenstva teplomilných pastvin a křovin na výchozech břidlic šáreckého souvrství (spodní ordovik) s výskytem vzácných druhů hmyzu Hlavní předmět ochrany současný stav Společenstva Z botanického hlediska se jedná o nepříliš bohaté společenstvo teplomilných trávníků (Hrčka 2008) se zástupci např Bromus erectus,, Festuca rupicola či Stachys recta, s vtroušenými teplomilnými keři (Prunus spinosa, Crategeus sp.). Údajný výskyt vzácnějších druhů plevelů se nepodařilo ověřit. ZCHÚ je lemováno na části hranic křovinami, které tvoří jeho přirozenou hranici název společenstva podíl plochy v popis biotopu společenstva ZCHÚ (%) Teplomilné trávníky až stepního cca 90% Teplomilné trávníky se vtroušenými charakteru s vtroušenými keři křovinami, zaujímají převážnou část obou ploch ZCHÚ. Lemové křoviny cca 10% Křovité porosty na hranicích PP tvořené zejména hlohem a trnkou Druhy název druhu aktuální stupeň popis biotopu druhu početnost ohrožení nebo vitalita populace v ZCHÚ (stav v roce 2008) Achillea cf. setacea- nelze C3 Výsluná suchá stanoviště řebříček štětinolistý objektivně odhadnout 10

11 Achillea panonica, řebříček panonský Anagalis foemina drchnička modrá Aster linorys (L) hvězdnice zlatovlásek (zlatovlásek obecný) Hypochaeris glabra prasetník lysý Melica transsilvanicastrdivka sedmihradská Nonea pulla - pipla osmahlá Potentilla arenaria - mochna písečná Potentilla recta - mochna přímá Prunus spinóza- trnka obecná Pseudolysimachion spicatum, - rozrazil klasnatý Pyrus pyraster - hrušeň polnička Rosa Gallica, - růže galská ojediněle C3 Kamenitá a suchá stanoviště ojediněle C3 Roste na polích chudých na humus nelze objektivně odhadnout nelze objektivně odhadnout Na celé ploše ZCHÚ nelze objektivně odhadnout nelze objektivně odhadnout nelze objektivně odhadnout lemová společenstva nelze objektivně odhadnout nelze objektivně odhadnout keře po celé ploše území O, C3 květnaté okraje polí (druh ve společenstvu plevelů), KO, C1 Suchá stanoviště C4a Na výslunných suchchých stráních C4 Suchá slunná stanoviště, pastviny C4a Kamenitá a suchá stanoviště C4a Výslunné kamenité stráně, strmé svahy C4a Výslunné křovinaté stráně C4a Roste převážně na slunných stráních,na skalnatých svazích C4a roste ve světlých lesích, na výslunných stráních a pastvinách C3 Suchá sluná místa, pastviny 11

12 Thymus pannonicus, -- - Hlavně C4a suché stráně, stepi mateřídouška panonská v horní části ZCHÚ Thymus preacox, ---- nelze C4a na výslunných suchých kamenitých Mateřídouška časná objektivně stráních, odhadnout Trifolium alpestre, nelze C4a kamenité výslunné stráně, - jetel alpínský objektivně odhadnout Veronica dilenii nelze C4a Suchá sluná kamenitá místa - rozrazil ladní objektivně odhadnout, Veronica teucrium Roztroušeně C4a Výslunné meze a stráně -rozrazil ožankový na celé ploše Cryptocephalus nelze CR Xerotermy, stepi, schaefferi objektivně odhadnout Psylliodes instabilis nelze EN Osluněné kamenité stráně, objektivně odhadnout Bombus hypnorum - nelze O v dutinách stromů, louky čmelák rokytový objektivně odhadnout Bombus lucorum- nelze O louky, stepi čmelák hájový objektivně odhadnout Bombus pascuorum- nelze O suchá sluná místa čmelák polní objektivně odhadnout Bombus terrestris- nelze O louky, okraje lesů, pole Čmelák zemní objektivně odhadnout 12

13 Bombus vestalis Lacerta agilis ještěrka obecná Anguis fragilis - slepýš křehlý nelze objektivně odhadnout O louky, pole ojediněle SO osluněné kamenité stráně, meze, náspy Jeden jedinec SO lesy, lesostepi, v horní části 13

14 1.7 Dlouhodobý cíl péče Cílem by mělo být zachování diverzity druhů a jejich abundancí, zejména xerotermních organismů. Znovuzavedením zde v minulosti realizovaného hospodaření, jako je pastva a seč by mělo dojít k obnově stepi s roztroušenými dřevinami. Při hospodaření je nutné zohlednit změny v okolní krajině a management nastavit tak, aby byl co nejvíce časově a prostorově heterogenní. 14

15 .2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany 2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů Přírodní památka Trojská vyhlášená v roce 1982 na rozloze 1.25 ha se nachází ve dvou částech na svahu s jihovýchodní expozicí nad ulicí Nad Trójou se stejnojmennou tramvajovou zastávkou v městské části Trója v Praze. Jedná se o prudkou stráň jejíž nejnižší bod se nachází v nadmořské výšce 212 a nejvyšší 260 m.n.m. Jihozápadní zhruba dvoutřetinová část, je od zbytku oddělena plochou tvořenou jednou parcelou z větší části hustě zarostlou křovitou vegetací, která není zahrnuta do památky, autorům z neznámého důvodu, jelikož má plocha stejný charakter jako PP ZCHÚ náleží do teplé klimatické oblasti. Podle Mülerova mapování (1720) se v oblasti PP pěstovala vinná réva. Zda to bylo přímo na svahu v nynější ulici nad Trójou nelze s jistotou říci. V době prvního až třetího Josefského mapování bylo území celé stráně s největší pravděpodobností využíváno jako pastvina a později i jako ovocný sad. V druhé polovině 20 století stráň postupně zarůstala keři. Celá Trója patří do tzv. Šáreckého souvrství. Podklad lokality je tvořen prvohorními břidlicemi, které vznikly v ordoviku. V hlinitopísčitém pokryvu se nachází velké množství drobných úlomků. V těsné blízkosti PP prochází 40 až 50 m mocný pruh kyselých i bazických vulkanických horniny Území patří do Řipského bioregionu a fytogeograficky do dolního Povltaví. Jednotlivé průzkumy na území probíhaly ve větší míře od osmdesátých let (např. Strejček). Mnoho poznatků však přinesl průzkum lokality z roku 2000 související se stavbou metra (Farkač, 2000) Botanická charakteristika je z velké části dána expozicí svahu, na kterém se ZCHÚ nachází a v současnosti pak zásahy (odstranění křovin v posledních letech) Stepní společenstva reprezentují druhy jako sveřep vzpřímený, kostřava žlábkatá dále zde nalezneme čistec přímý a se vzácnějších druhů řebříček panonský, mateřídoušku panonskou a mateřídoušku časnou. Po odstranění křovin jsou udávány plevele např. drchnička modrá a černucha rolní. Obě plochy jsou částečně odděleny od okolí lemem, tvořeným křovinami. Ze zoologického hlediska se jedná o velmi cenné území, kde díky mikroklimatickým podmínkám přežívají vzácné druhy např vosička Ceratepyris fuscipennis (jediný známý výskyt v ČR a Cleptes aerosus, která lze jinak nalézt až na jižní Moravě. Při průzkumu v roce 15

16 2000 bylo nalezeno 68 druhů ploštic, 184 druhů blanokřídlých, 418 druhů motýlů a 138 druhů brouků ( zdroj: 16

17 Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů název druhu Aster linorys (L) hvězdnice zlatovlásek (zlatovlásek obecný) Hypochaeris glabra prasetník lysý Bombus lucorumčmelák hájový Bombus pascuorumčmelák polní Bombus terrestris- Čmelák zemní Bombus vestalis Lacerta agilis ještěrka obecná Anguis fragilis - slepýš křehlý aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ (stav v roce 2008) nelze objektivně odhadnout nelze objektivně odhadnout nelze objektivně odhadnout nelze objektivně odhadnout nelze objektivně odhadnout nelze objektivně odhadnout kategorie popis biotopu druhu podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. O květnaté okraje polí (druh ve společenstvu plevelů), KO Suchá stanoviště O louky, stepi O suchá sluná místa O louky, okraje lesů, pole O louky, pole ojediněle SO osluněné kamenité stráně, meze, náspy Jeden jedinec SO lesy, lesostepi, v horní části 17

18 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti Ochrana přírody Území bylo vyhlášeno v roce 1982 a vyhláška pak byla v roce 2002 upravena, při managementových zásazích z posledních let byly z území postupně odstraňovány křoviny a prováděno sečení v pruzích po vrstevnici, přičemž část plochy zůstala nepokosená. Na hranicích území jsou hustě v dostačující míře osazeny sloupky se státním znakem Na některých sloupcích je navíc i tabule s informacemi o území a dokonce i o prováděném managementu s vysvětlením jeho principu Myslivost V současné době není znán žádný významný vliv myslivosti na území Rekreace a sport Území patrně nebylo v minulosti výrazněji navštěvováno veřejností a využíváno k rekreaci a ke sportu. 2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy PP Trojská se nachází v Přírodním parku Draháň- Trója. 2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti Rekreace a sport Z hrany a horní části ZCHÚ je pěkný výhled na Prahu, a proto tato místa občas slouží jako piknikoviště I když dle soudu zpracovatelů PP, nemá tato činnost na území přímo vliv, zůstávájí po ní v PP odpadky. Pěšina, kterou by si lidé podle informací ze stránek magistrátu zkracovali cestu na tramvaj, nebyla nalezena a vzhledem k obtížně průchodným křovinám v dolní části území, se tak již patrně neděje. 18

19 2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Základní údaje o nelesních pozemcích Teplomilné trávníky s vtroušenými keři Viz Mapa B, Plocha 1 a 2 Obě plochy mají podobný charakter a liší se spíše podílem keřů, který je větší na ploše 2, na které jsou i staré ovocné stromy. Z keřů se zde vyskytují zástupci převážně Cratageus sp. a Rosa sp. Na suchém stanovišti se převažuje Bromus erectus doplněný dalšími převážně teplomilnými druhy Centaurea jacea, Arrhenatherum elatius, Aegopodium podagraria, Astragalus glycyphylloides, Avenella flexuosa, Calamagrostis epigejos, Dianthus carthusianorum. Mezi vzácnější druhy patří např. Achillea pannonica, Anagallis foemina, Aster linosyris, Nonea pulla Lemové křoviny Porosty keřů na okrajích přírodní památky, které tvoří převážně Prunus spinosa, Crategeus sp., vtroušeny jsou hlavně ve spodní části Fraxinus excelsior, acer campestre a acer pseudoplatanus 2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro další postup V MZCHÚ bylo v posledních letech přistoupeno k radikálnímu odstraňování křovin postupně na obou plochách i k mozaikovitému kosení. Tyto zásahy měli pozitivní vliv na teplomilná společenstva. Management by bylo vhodné rozšířit kromě kosení o pastvu popř. vypalování na malých plochách. Území je v terénu dobře označeno, dva sloupky na horní hraně rezervace je však třeba, opravit a doplnit o tabuli se státním znakem. 2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize Vzhledem k předmětu ochrany je prioritní zachování xerotermních organismů vázaných na stepi s roztroušenými dřevinami obhospodařovaných pastvou a sečí. Tyto zájmy, spočívající v potlačování sukcese, jsou vzhledem k charakteru okolní krajiny prioritní a měly by být nadřazeny ochraně organismů pozdějších sukcesních stádií. V MZCHÚ ani v jejím OP nebyly zjištěny druhy takovýchto stanovišť, které by bylo nutné při péči o území upřednostnit. 19

20 3. PLÁN ZÁSAHŮ A OPATŘENÍ 3.1 VÝČET, POPIS A LOKALIZACE NAVRHOVANÝCH ZÁSAHŮ A OPATŘENÍ V ZCHÚ RÁMCOVÉ ZÁSADY PÉČE O ÚZEMÍ NEBO ZÁSADY JEHO JINÉHO VYUŽÍVÁNÍ PÉČE O NELESNÍ POZEMKY Podle biotopů a rozdělení MZCHÚ a současného stavu stanovišť jsme území rozdělili do dvou dílčích ploch se souborem základních typů managementů. Plocha 1 - východní část chráněného území (viz mapa B) Jedná se o plochu s ojediněle rostoucími dřevinami Rosa sp., Crataegus sp.. Zapojení bylinného patra je místy menší. Jde o plochy kde byla v posledních letech aplikována seč, přičemž bylo část vegetace neposekána. Na ploše by měl pokračovat stávající management, který bude spočívat v seči jednou ročně (vi. - vii). Posekána bude přibližně 1/2 až 2/3 plochy, stařina bude ponechána přes zimu, v dalším roce budou přednostně podle stejného klíče sekány neposekaná místa. Posečená biomasa bude vždy odstraněna mimo plochu. Plocha 2 - západní část chráněného území (viz mapa B) Jedná se o plochu s roztroušeně rostoucími ovocnými dřevinami a dále s Crataegus sp, Rosa sp. Zapojení bylinného patra je místy menší. Jde o plochy kdy bylo v posledních letech provedeno vyřezání dřevin. Na ploše bude realizován management, který bude spočívat v seči jednou ročně (vi. - vii.). Posekána bude přibližně 1/2 až 2/3 plochy, stařina bude ponechána přes zimu, v dalším roce budou přednostně podle stejného klíče sekány neposekaná místa. Posečená biomasa bude vždy odstraněna mimo plochu. Je možné zvážit snížení množství dřevin o cca ¼ PÉČE O ROSTLINY Vzhledem k charakteru chráněných stanovišť lze říci, že navrhované zásahy budou prospěšné pro zájmové druhy. Realizace plánu péče tedy neohrozí, ale naopak zlepší podmínky, xerotermních druhů organizmů (viz kap. 2.1). Management je navržen tak, aby byla nejen zachována, ale aby se mohla zvýšit diverzita stanovišť. Na území nejsou v současné době problémy s invazivními druhy. Realizací PP se nepředpokládá změna tohoto stavu. Nicméně, po vyřezání dřevin v minulých letech na ploše 2, které je spojeno s osluněním substrátu a uvolněním živin z nahromaděných sedimentů je 20

21 vhodné sledovat stav a vývoj vegetace. V případě rozvoje nežádoucích (nitrofilních) druhů, provést modifikaci managemntu, která bude spočívat v intenzivnější seči. Zásahy jsou řešeny v kapitolách a PÉČE O ŽIVOČICHY Vzhledem k charakteru chráněných stanovišť lze říci, že navrhované zásahy budou prospěšné pro zájmové druhy. Realizace plánu péče tedy neohrozí, ale naopak zlepší podmínky, zejména xerotermních druhů organizmů (viz kap. 2.1). Management je navržen tak, aby byla nejen zachována, ale aby se zvýšila diverzita stanovišť. Na území nejsou v současné době problémy s invazivními druhy. Realizací PP se nepředpokládá změna tohoto stavu. Zásahy jsou řešeny v kapitolách a PODROBNÝ VÝČET NAVRHOVANÝCH ZÁSAHŮ A ČINNOSTÍ V ÚZEMÍ NELESNÍ POZEMKY Plocha V vi. - vii. provést seč (křovinořez, bubnová či listová sekačka). Posekat 1/2 až 2/3 rozlohy plochy. Seč strukturovat, sekat formou plošek nebo pásů. Vhodné ponechat stávající způsob tedy pásy široké cca 5-7m. Po zaschnutí odstranit biomasu mimo plochu. Plochu z 5% v jarních měsících vypálit. Odstranit odpad, na okrajích ploch je místy (jihovýchodní část) drobný komunální. Provést obnovu pruhového značení Provést seč podle pokynů u roku Provést seč podle pokynů u roku Plochu z 5% v jarních měsících vypálit Provést seč podle pokynů u roku Provést seč podle pokynů u roku Provést seč podle pokynů u roku Plochu z 5% v jarních měsících vypálit Provést seč podle pokynů u roku Provést seč podle pokynů u roku Provést seč podle pokynů u roku Plochu z 5% v jarních měsících vypálit Provést seč podle pokynů u roku Provést seč podle pokynů u roku

22 Provést seč podle pokynů u roku Plochu z 5% v jarních měsících vypálit Provést seč podle pokynů u roku Další zásahy - Bylo by velmi vhodné v SZ části plochy provést v lemu křovin vytvoření dvou migračních koridorů. Tj. vyřezat na dvou místech v křovinách cca 5m široký průsek a tato místa po vytvoření sekat podle výše popsaných zásad. - Bylo by vhodné zvážit provedení, formou několika drobných plošek (cca 1-2 x 2-4m), disturbancí. V současné době jsou trávníky na této ploše zapojené, je možné, že by se po narušení drnu na těchto místech mohly objevit rostliny, vyžadující disturbovaná stanoviště. Zásah by bylo vhodné provést na cca 5 pokusných ploškách v první třetině platnosti PP. V případě pozitivního výsledku zásahy zopakovat ještě přibližně dvakrát na jiných místech. Zásah simuluje disturbance, které vznikaly při pastvě, která se zde dříve prováděla. - Bylo by vhodné doplnit management o extenzivní pastvu stáda ovcí doplněného podle možností kozami. Pastvu situovat do VII.-VIII. Velikost stáda přizpůsobit době po kterou bude umístěno na ploše. Orientačně na 14dní cca 6 jedinců. Nedopasky nesekat. Plocha V vi. - vii. provést seč (křovinořez, bubnová či listová sekačka). Posekat 1/2 až 2/3 rozlohy plochy. Seč strukturovat, sekat formou plošek nebo pásů. Vhodné realizovat způsob používaný na ploše 1 a sice ponechávat pásy široké cca 5-7m. Po zaschnutí odstranit biomasu mimo plochu. Odstranit odpad. Provést obnovu pruhového značení Provést seč podle pokynů u roku Plochu z 5% v jarních měsících vypálit Provést seč podle pokynů u roku Provést seč podle pokynů u roku Provést seč podle pokynů u roku Plochu z 5% v jarních měsících vypálit Provést seč podle pokynů u roku Provést seč podle pokynů u roku Provést seč podle pokynů u roku Plochu z 5% v jarních měsících vypálit Provést seč podle pokynů u roku Provést seč podle pokynů u roku Provést seč podle pokynů u roku Plochu z 5% v jarních měsících vypálit. 22

23 Provést seč podle pokynů u roku Provést seč podle pokynů u roku Další zásahy - Bylo by velmi vhodné v S části plochy provést v lemu křovin vytvoření dvou migračních koridorů. Tj. vyřezat na dvou místech v křovinách cca 5m široký průsek a tato místa po vytvoření sekat podle výše popsaných zásad. Zásah situovat do zimních měsíců. - Zvážit snížení množství ponechaných dřevin o cca ¼. V případě realizace ponechat stejné zastoupení jako v současnosti. Ponechat staré prosýchající a uschlé stromy. Zásah situovat do zimních měsíců. - Bylo by vhodné doplnit management o extenzivní pastvu stáda ovcí doplněného podle možností kozami. Pastvu situovat do VII.-VIII. Velikost stáda přizpůsobit době po kterou bude umístěno na ploše. Orientačně na 14dní cca 6 jedinců. Nedopasky nesekat. Poznámka Plocha byla nedávno zbavena křovin. Je možné, že dojde na nově osluněných místech, kde se nahromadila biomasa k uvolnění živin a rozvoji nežádoucích druhů dřevin. Tento stav je nutné monitorovat a pokud by skutečně k takovému vývoji došlo, zavést okamžitě na těchto místech dvě seče (vi.-vii. a viii.-ix.). 3.2 ZÁSADY HOSPODÁŘSKÉHO NEBO JINÉHO VYUŽÍVÁNÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VČETNĚ NÁVRHU ZÁSAHŮ A PŘEHLEDU ČINNOSTÍ V současné době nejsou známy problémy ve využívání OP. 3.3 ZAMĚŘENÍ A VYZNAČENÍ ÚZEMÍ V TERÉNU Území je vyhlášené po parcelách. Území je dále potřebné vyznačit v terénu, v souladu s 42 zákona č 114/1992 Sb. a vyhláškou č. 395/1992 Sb., tedy provést pruhové značení a dále opravit a umístit cedule s malým státním znakem. Návrh jejich umístění viz mapa C. 3.4 NÁVRHY POTŘEBNÝCH ADMINISTRATIVNĚ-SPRÁVNÍCH OPATŘENÍ V ÚZEMÍ Ochranné podmínky Co se ÚSES týče, východní části přírodní památky probíhá lokální biocentrum Trojská č L1/71. Navrhované hospodaření není v rozporu s cíly hospodaření v tomto biocentru. 23

24 V současné době nejsou známy žádné další administrativně správní opatření, která by bylo nutné ve vztahu k území provést 3.5 NÁVRHY NA REGULACI REKREAČNÍHO A SPORTOVNÍHO VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ VEŘEJNOSTÍ Území, zejména OP je využíváno pro běžné rekraeční aktivity. Ve vztahu k biologickému chraktreu území, jeho současnému stavu a míře využívání jsme toho názoru, že není nutné tyto aktivity omezovat. 3.6 NÁVRHY NA VZDĚLÁVACÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Ač území není po biologické stránce velmi významné, bylo by vzhledem ke skutečnosti, že je hojně navštěvováno vhodné umístit velkoformátovou barevnou informační tabuli. Zajímavé by bylo krom zmínce o flóře a fauně zmínit také historii území (vinice, později sad atp.). 3.7 NÁVRHY NA PRŮZKUM ČI VÝZKUM ÚZEMÍ A MONITORING Vzhledem k výjimečnosti území by bylo vhodné provést inventarizační průzkum základních skupin organismů, tj. alespoň rostlin, ptáků, savců a z hmyzu alespoň brouků, nočních, denních motýlů a ploštic. Následně pak skupiny monitorovat a sledovat vliv prováděných zásahů. 24

25 4. ZÁVĚREČNÉ ÚDAJE 4.1 PŘEDPOKLÁDANÉ ORIENTAČNÍ NÁKLADY HRAZENÉ ORGÁNEM OCHRANY PŘÍRODY PODLE JEDNOTLIVÝCH ZÁSAHŮ (DRUHŮ PRACÍ) Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plochy) Orientační náklady za rok (Kč) Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) Jednorázové a časově omezené zásahy Pruhové značení instalace cedulí se státním znakem- oprava sloupku odstranění odpadu vyřezání dřevin - (zásah ke zvážení) C e l k e m (Kč) 3000 Opakované zásahy seč vypalování pastva - doporučený zásah disturbance - zásah ke zvážení (10 000) (30 000) C e l k e m (Kč) (52 000) ( ) 4.2 POUŽITÉ PODKLADY A ZDROJE INFORMACÍ Beneš J., Konvička M., Dvořák J., Fric Z., Havelda Z., Pavlíčko A., Vrabec V., Weidenhoffer Z. (eds.) (2002): Motýli České Republiky: Rozšíření a ochrana. I, II. SOM, Praha 857 pp. Číla P. (1986): Seznam zjištěných druhů Lepidopter v ChÚ Jabloňka, Okrouhlík a Trojská. Msc. Depon. in: AOPK ČR, středisko Praha, 2 pp. Číla P. (1987): Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu v oboru Lepidoptera v ChÚ Trojská v letech Msc. Depon. in: AOPK ČR, středisko Praha, 5 pp. Číla P. & Skyva J. (1993): Výsledek výzkumu vybraných čeledí motýlů v hl. městě Praze. Natura Pragensis, 10:

26 Čejchan A. (1980): K poznání orthopteroidního hmyzu ČSSR I.. Časopis Národního muzea řada přírodovědná, 149: Čejchan A. (1982): K poznání orthopteroidního hmyzu ČSSR III.. Časopis Národního muzea řada přírodovědná, 151: Farkač J. (2000): Výsledky přírodovědného průzkumu PP Trojská a jejího ochranného pásma v souvislosti se stavbou metra IV C1. Inženýring dopravních staveb, Praha. 29pp. + 5 příloh. Farkač J. (2000): Výsledky přírodovědného průzkumu PP Trojská a jejího ochranného pásma v souvislosti se stavbou metra IV C1. Část II. Biologický průzkum v roce Inženýring dopravních staveb, Praha. Farkač J., Král D. (2000): Návrh na sledování organismů a managementu ve zvláště chráněných územích hlavního města Prahy. Ms., uloženo na OOP Magistrátu hl. m. Prahy. Fuchs R. (1987): Avifauna chráněných území Trojské kotliny. Pp In: Haleš J. et al.: PO Živá složka databanka IOŽP. Trojská kotlina Msc. Trojská kotlina. Hrčka D. (2008): Drahaň-Troja: Trojská - přírodní památka. Jindra J. (1986): Zpráva z faunistického výzkumu hmyzu, řád Heteroptera, ChÚ Trojská a Jabloňka. Msc. Depon. in: AOPK ČR, středisko Praha, 10 pp. Just T. & kol. (1996): Trojská kotlina, příroda a památky. ČSOP, 01/30 ZO, 1-82 Trojská kotlina. Kerouš K. (1987): Výskyt obojživelníků a plazů v oblasti Trojské kotliny v roce Pp In: Haleš J. et al.: PO Živá složka databanka IOŽP. Trojská kotlina Msc. Trojská kotlina. Kubíková J. (1987): Živá složka IOŽP Trojská kotlina. Vegetace. Botanický rozbor vyšší cévnaté rostliny. Pp In: Haleš J. et al.: PO Živá složka databanka IOŽP. Trojská kotlina Msc. Trojská kotlina. Kubíková J. (1981): Zpráva o inventarizačním průzkumu vegetace chráněného přírodního výtvoru Trojská. Msc. Depon. in: AOPK ČR, středisko Praha, 11 pp. Kůrka A. (1993): Zpráva o výsledcích inventarizačního průzkumu arachnofauny některých lokalit Trojské kotliny. Msc. 25p. Kolektiv (1987): Živá složka IOŽP Trojská kotlina. Msc. Depon. in: AOPK ČR, středisko Praha, 225 pp. Ložek V. (1987): Rozbor malakofauny Trojské kotliny z hlediska změn prostředí v posledním půlstoletí. 17 p. In: Haleš J. et al.: PO Živá složka databanka IOŽP. Trojská kotlina Msc. Trojská kotlina. Ložek V. (1993): Měkkýši chráněného území trojská. Msc.2p. 26

27 Němec J., Ložek V. & kol. (1997): Chráněná území ČR 2 Praha. AOPK ČR. 154pp. Neuhäuslová Z. (1985): Lesní společenstva dnešní Prahy. Staletá Praha, 15: Pádr Z. (1987): Průzkum výskytu blanokřídlých na lokalitách v Trojské kotlině v Praze. Pp In: Haleš J. et al.: PO Živá složka databanka IOŽP. Trojská kotlina Msc. Trojská kotlina. Půlpán J. (1987): Inventarizační zpráva o entomologickém průzkumu a jeho vyhodnocení Trojské kotliny v r (Coleoptera: Carabidae). Pp In: Haleš J. et al.: PO Živá složka databanka IOŽP. Trojská kotlina Msc. Trojská kotlina. Skyva J. (1987): Průvodní zpráva k průzkumu výskytu motýlů v Praze v rámci akce Databanka pro r Pp In: Haleš J. et al.: PO Živá složka databanka IOŽP. Trojská kotlina Msc. Trojská kotlina. Roubal J. (1942): Terikolní a terestrická fauna Coleopter ruderálů, mezí, okrajů polí, hlinišť, suchopárů a pod. nejširší periferie Prahy s analogickými ukázkami z jiných krajů Čech. Sborník Entomol Odd. Nár. muz. v Praze, 20: Smrček K. (1993): Zpráva o výsledcích inventarizace vyšších rostlin na CHPÚ Trojská. Msc. Depon. in: AOPK ČR, středisko Praha, 5pp. Soustružník J. (1984): Příspěvek k poznání střevlíkovitých brouků Trojské kotliny (Cleoptera, Carabidae). Gazella, (ZOO Praha) 3(3): Soustružník J. (1986): Příspěvek k poznání střevlíkovitých brouků Trojské kotliny II. (Cleoptera, Carabidae). Gazella, (ZOO Praha) 13: Strejček J. (1987): Výsledky průzkumu brouků čeledí Chrysomelidae s.l. (mandelinkovití), Bruchidae (luskokazovití), Urodonidae, Anthribidae a Curculionidae s.l. (nosatcovití) v prostoru Trojské kotliny v Praze 7 provedeném v r Pp In: Haleš J. et al.: PO Živá složka databanka IOŽP. Msc. Trojská kotlina. Strejček J., Kubíková J. & Reš B. (1975): Přírodní poměry Velké Prahy a ochrana přírody v rámci velkoměsta. I. Přírodní vědy ve škole, 26: Strejček J., Kubíková J. & Reš B. (1975): Přírodní poměry Velké Prahy a ochrana přírody v rámci velkoměsta. II. Přírodní vědy ve škole, 26: Špryňar P. & Marek M. (2000): Květena pražských chráněných území. AOPK ČR, Praha 89pp. Valešová H. (1985): Lesy na území Prahy, jejich historie a současnost. Stoletá Praha, 15: Veselý P. & Těťál I. (1998): Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Cleuptera, Carabidae) z Čech, Moravy a Slovenska v letech a doplněk údajů o sběrech z předcházejíciho období. Interesting records of ground beetles (Cleoptera, Carabidae) from Bohemia, Moravia 27

28 and Slovakia in the years and supplementary data on earlier records. Klapalekiana, 34: Vohralík V. & Řeháková I. (1985): Savci městské části Troja (Praha). Gazella, 3(4): SEZNAM MAPOVÝCH LISTŮ Základní mapa České republiky 1: číslo mapového listu: Základní mapa České republiky 1: číslo mapového listu: Kralupy nad Vltavou SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK PP - plán péče, přírodní památka - podle souvislosti C2 druh druh uvedený v červeném seznamu jako silně ohrožený C3 - druh druh uvedený v červeném seznamu jako ohrožený C4 - druh druh uvedený v červeném seznamu jako vzácnější taxon vyžadující další pozornost CR - druh druh uvedený v červeném seznamu jako kriticky ohrožený EN - druh druh uvedený v červeném seznamu jako ohrožený IUNC - International Union for Conservation of Nature MZCHÚ - maloplošné zvláště chráněné území O - druh uvedený ve vyhlášce č.395/92 Sb. - ohrožený KO- druh uvedený ve vyhlášce č.395/92 Sb. kriticky ohrožený OP - ochranné pásmo ZCHÚ - zvláště chráněné území 4.5 PLÁN PÉČE ZPRACOVAL HUTUR občanské sdružení J. Purkyně Hradec Králové Editoři: Oldřich Čížek 1,3,4 &Jan Šamata 2 1 HUTUR o.s. 2 NT-NATURAM občanské sdružení pro ochranu přírody, Ostroh 58, Poustka 28

Fotoatlas semenáčků. Martina Horáčková

Fotoatlas semenáčků. Martina Horáčková Fotoatlas semenáčků Martina Horáčková 2016 Slovo úvodem (aneb jak tento fotoatlas vznikl a komu je určen) V rámci svého magisterského a doktorského studia geobotaniky na Karlově univerzitě v Praze jsem

Více

FOTODOKUMENTACE NALEZENÝCH ROSTLIN

FOTODOKUMENTACE NALEZENÝCH ROSTLIN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA FOTODOKUMENTACE NALEZENÝCH ROSTLIN BRNO 2015 Bc. VERONIKA PROBOŠTOVÁ ABECEDNÍ SEZNAM ROSTLIN: 1. Bér sivý Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult. 2. Bér

Více

Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí

Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí Ing. Jana Kašparová, Ing. ohumír agaš, Sc., Ing. Radek Macháč OSEV PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří Důlní těžba v Ostravsko-Karvinském

Více

Příloha 7a Lesnická mapa typologická chráněného území. Zdroj:

Příloha 7a Lesnická mapa typologická chráněného území. Zdroj: Příloha 7a Lesnická mapa typologická chráněného území. Zdroj: www.uhul.cz Příloha 7b Porostní mapa chráněného území. Zdroj: OZP MHMP. Příloha 7c Změny lesních společenstev na opakovaných plochách podle

Více

Cardamine amara. Dryopteris filix-mas brusnice borůvka. Vaccinium myrtillus. Senecio ovatus kuklík potoční. Geum rivale.

Cardamine amara. Dryopteris filix-mas brusnice borůvka. Vaccinium myrtillus. Senecio ovatus kuklík potoční. Geum rivale. Botanický průzkum Selský potok 2011 Datum PLOCHA Český název Latinský název + ochrana, C4 26.2.2011 1 buk lesní- nálety Fagus sylvatica bez hroznatý Sambucus racemosa 14.5.2011 netýkavka nedůtklivá Impatiens

Více

Plán péče o přírodní památku Razovské tufity. na období 2016-2025

Plán péče o přírodní památku Razovské tufity. na období 2016-2025 Plán péče o přírodní památku Razovské tufity na období 2016-2025 J. Losík a A. Háková 2015 2 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1916 kategorie

Více

Pořadové číslo: NRBK K 21

Pořadové číslo: NRBK K 21 (nadregionální biokoridor K 21) Název: Oblík-Raná - Šebín-Pochválovská stráň Mapový list: 1: 5000 Louny 2-6, 2-7, 2-8 Pořadové číslo: NRBK K 21 3BD3, 3B3, 3AB3, 3B3, 4AB2, L - lokální v řešeném území délka

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

Mapa aktuální vegetace

Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Typologická mapa Výsledek: Tvorba mapy aktuální vegetace na podkladu typologické mapy je problematická Část území je přesnímkována, část naopak Výsledek: Tvorba

Více

Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh)

Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh) Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh) na období 2012 2021 Jiří Schneider a kol. 2011 Ing. Jiří Schneider, Ph.D., Újezd u Tišnova 7, 594 55, p. Dolní Loučky Organizační poradenství

Více

Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce

Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce Jonáš Gazdík 2014 0 Název česky: Bez černý Název latinsky: Sambucus nigra Alergologický význam (doba

Více

Srovnání flóry agrárních valů a jejich lemů

Srovnání flóry agrárních valů a jejich lemů Severočes. Přír., Litoměřice, 39: 7-15, 2008 Srovnání flóry agrárních valů a jejich ů Comparsion of flora of hedgerows and its edges Iva M a c h o v á 1, Stanislava U h r o v á 2 a Václav S y n e k 1 1

Více

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU ÚŠTĚK - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU ÚŠTĚK - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU PLÁN PÉČE O EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NAVRHOVANOU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU ÚŠTĚK - KOSTEL NA OBDOBÍ 2010-2019 VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BORŠOVSKÁ 18, 370 07 ČESKÉ BUDĚJOVICE kontaktní osoby JAN ŠAMATA & OLDŘICH

Více

Obr. 4 Výsečový graf počtu plevelů ve vinici Podkova na stanovišti Zatravněné meziřadí

Obr. 4 Výsečový graf počtu plevelů ve vinici Podkova na stanovišti Zatravněné meziřadí SEZNAM PŘÍLOH Obr. 4 Výsečový graf počtu plevelů ve vinici Podkova na stanovišti Zatravněné meziřadí Obr. 5 Výsečový graf počtu plevelů ve vinici Podkova na stanovišti Úhor Obr. 6 Výsečový graf počtu plevelů

Více

A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA NA OSTRÁŽNÉ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA NA OSTRÁŽNÉ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Příloha I. A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA NA OSTRÁŽNÉ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Název zvláště chráněného území: Na Ostrážné Předměty

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ. Zpracovatel:

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ. Zpracovatel: BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ Zpracovatel: Ing. Alexandra MASOPUSTOVÁ Kladenská 273, 357 47 Krásno 608 663 998, a.masopustova@seznam.cz IČO 722 389 33 Datum: červenec 2009 Ing. Alexandra Masopustová 1

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61)

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61) 46 (F) PARK ZA MUZEEM V JÍLOVÉM U PRAHY - ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN PŘÍLOHA - ZÁKRES DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ DO KATASTRÁLNÍ MAPY ETAPA I. ETAPA II. M 1:0 1 ul. Českosloveské Českosloveská armády (98) E

Více

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU LOBENDAVA - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU LOBENDAVA - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU PLÁN PÉČE O EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NAVRHOVANOU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU LOBENDAVA - KOSTEL NA OBDOBÍ 2010-2019 VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BORŠOVSKÁ 18, 370 07 ČESKÉ BUDĚJOVICE kontaktní osoby OLDŘICH ČÍŽEK

Více

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Dřeviny HEN 2009 přehled dřevin ke zkoušce Ing. Zdeněk Hrubý, Ph.D. Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Picea abies Smrk ztepilý Strom do 55 m Převislé šišky Pinus sylvestris

Více

Příl. 2.2: Geobiocenologické snímky

Příl. 2.2: Geobiocenologické snímky Příl. 2.2: Geobiocenologické snímky V rámci PP Třebíčsko jsme zvolil 7 výzkumných ploch, na kterých jsem provedl zevrubný geobiocenologický průzkum. Bylo dbáno na to, aby výzkumné plochy zahrnuly pokud

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky LOM VE STRÁŽI

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky LOM VE STRÁŽI Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky LOM VE STRÁŽI Název zvláště chráněného území Přírodní památka Lom ve Stráži Předmět ochrany a jeho popis Jedná se o nejkomplexnější pohled

Více

Pastevní biotopy pro rizikové koně.

Pastevní biotopy pro rizikové koně. Pastevní biotopy pro rizikové koně. Většina z nás, kteří vlastní koule na krátkých nožkách s výrazným sklonem k obezitě při pouhém pohledu na zelenou pastvinu a tím pádem i větší náchylností ke schvácení

Více

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú.

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú. Název stavby: GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov - Brno Příloha č.7 PS 715 Trubky HDPE v úseku žst.křížanov - Březské Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace KOZLOV U KŘIŽANOVA KO-1 Salix

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ Ing. Alexandra Masopustová 1 1 ÚVOD A CÍL Na základě objednávky EC Meluzína RCAB byl proveden botanický průzkum na lokalitě Boč. Do současné doby byl v zájmovém území proveden

Více

k.ú. Slatinice Olomoucký kraj, okres Olomouc

k.ú. Slatinice Olomoucký kraj, okres Olomouc Botanický inventarizační průzkum lokality Kašpárovec k.ú. Slatinice Olomoucký kraj, okres Olomouc Autor: Mgr. Michal Krátký, Mgr. Slavomír Dostalík SAGITTARIA Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy

Více

Lolium perenne. Lolium perenne. Phleum pratense. Vilém Pavlů

Lolium perenne. Lolium perenne. Phleum pratense. Vilém Pavlů BĚŽNÉ DRUHY TRAVNÍCH POROSTŮ Lolium perenne Vilém Pavlů Jílek vytrvalý je volně trsnatá vytrvalá tráva, která snáší sešlapávání zvířaty a dobře obrůstá po spasení. Řadí se mezi druhy náročnější na živiny

Více

Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech

Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech Petr Karlík, Tomáš Tichý a Radim Hédl Fakulta lesnická a dřevařskáčzu Praha - Suchdol Správa CHKO Český kras Karlštejn Botanický ústav AV ČR - Brno

Více

BOTANIK. I. stupeň. Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě.

BOTANIK. I. stupeň. Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě. I. stupeň BOTANIK Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě. smrk obecný jedle bělokorá modřín opadavý borovice lesní lípa srdčitá bříza bělokorá olše lepkavá buk lesní dub letní

Více

Biologický komentář k návrhovým plochám. ÚP Provodov Šonov. Jan Losík

Biologický komentář k návrhovým plochám. ÚP Provodov Šonov. Jan Losík Biologický komentář k návrhovým plochám ÚP Provodov Šonov Jan Losík srpen 2014 Zadavatel: EMPLA AG, spol. s. r. o. Za Škodovkou 305 503 11 Hradec Králové Zpracovatel: Mgr. Jan Losík, Ph.D. Schweitzerova

Více

Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012

Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012 Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012 Území se nachází v nejvýchodnějším místě okresu Třebíč, cca 500

Více

VEGETACE PRO EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY

VEGETACE PRO EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY Ing. Samuel Burian Průhonice 2015 VEGETACE PRO EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY CO JSOU EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY? ZELENÉ STŘECHY podle mocnosti substrátu STŘEŠNÍ ZAHRADY EXTENZIVNÍ A INTENZIVNÍ DVA PROTICHŮDNÉ

Více

Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin

Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin BIOD_louka_1403_ZZ_161412-www.doc str. 1 OCHRANA BIODIVERZITY Národní program ČSOP Závěrečná zpráva o projektu Název projektu: Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin číslo projektu: 161412 1. Údaje o

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

Jarní aspekt suchomilných trávníků na Plumlovsku (po zavátých stopách Václava Spitznera)

Jarní aspekt suchomilných trávníků na Plumlovsku (po zavátých stopách Václava Spitznera) 16 Jarní aspekt suchomilných trávníků na Plumlovsku (po zavátých stopách Václava Spitznera) Jana Tkáčiková, Martin Dančák datum: 13. 4. 2012 vedoucí: Martin Dančák, Bob Trávníček Pod vedením Boba Trávníčka

Více

FLÓRA A VEGETACE PŘÍRODNÍ PAMÁTKY CHRAŠICKÁ STRÁŇ NA CHRUDIMSKU

FLÓRA A VEGETACE PŘÍRODNÍ PAMÁTKY CHRAŠICKÁ STRÁŇ NA CHRUDIMSKU Vč. sb. přír. Práce a studie, 16 (29): 111-132 ISSN 1212-146 FLÓRA A VEGETACE PŘÍRODNÍ PAMÁTKY CHRAŠICKÁ STRÁŇ NA CHRUDIMSKU Flora and vegetation of the Chrašická stráň nature monument (East Bohemia) Martin

Více

PŘÍLOHA III: SOUPIS DRUHŮ

PŘÍLOHA III: SOUPIS DRUHŮ PŘÍLOHA III: SOUPIS DRUHŮ 1. SOUPIS DRUHŮ V BIOKORIDORU KUNÍ HORA TRAVIČNÁ * nově nalezený druh oproti roku 2000 Synuzie dřevin Acer campestre javor babyka Acer pseudoplatanus javor klen Carpinus betulus

Více

Příloha XIII - soupis rostlinných druhů

Příloha XIII - soupis rostlinných druhů Příloha XIII - soupis rostlinných druhů Aegopodium podagraria Agrostis stolonifera Achillea millefolium Ajuga reptans Alchemilla vulgaris Alliaria petiolata Alopecurus pratensis Anemone nemorosa Anemone

Více

k.ú. Droždín Olomoucký kraj, okres Olomouc

k.ú. Droždín Olomoucký kraj, okres Olomouc Botanický inventarizační průzkum lokality Droždín k.ú. Droždín Olomoucký kraj, okres Olomouc Autor: Mgr. Michal Krátký, Mgr. Slavomír Dostalík SAGITTARIA Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy Lipové

Více

oddělení: krytosemenné třída: dvouděložné čeleď: leknínovité leknín bílý (Nymphaea alba)

oddělení: krytosemenné třída: dvouděložné čeleď: leknínovité leknín bílý (Nymphaea alba) čeleď: leknínovité leknín bílý (Nymphaea alba) čeleď: leknínovité stulík žlutý (Nuphar lutea) čeleď: šácholánovité šácholán (Magnolia) čeleď: pryskyřníkovité pryskyřník prudký (Ranunculus acris) čeleď:

Více

Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES

Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES Ing. Darek Lacina Ondráčkova 556/199 628 00 Brno Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES (projektová dokumentace) Zpracoval: Ing. Darek Lacina Brno květen 2013 Obsah Průvodní zpráva... 2 Zdůvodnění

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Realizace lokálního biocentra LBC 2 v k. ú. Horní Bojanovice

Realizace lokálního biocentra LBC 2 v k. ú. Horní Bojanovice TVORBA KRAJINY s.r.o. ROLENCOVA 47 620 00 BRNO Tel.: 737 64 64 17 Realizace lokálního biocentra LBC 2 v k. ú. Horní Bojanovice Číslo zakázky: US/2013 Objednatel: Obec Horní Bojanovice Horní Bojanovice

Více

k.ú. Vranovice - Kelčice Olomoucký kraj, okres Prostějov

k.ú. Vranovice - Kelčice Olomoucký kraj, okres Prostějov Botanický inventarizační průzkum lokality Vranovice k.ú. Vranovice - Kelčice Olomoucký kraj, okres Prostějov Autor: Mgr. Michal Krátký, Mgr. Slavomír Dostalík SAGITTARIA Sdružení pro ochranu přírody střední

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Dokumentace SEA - doplnění (vyhodnocení vlivu na životní prostředí) ( ČÁST A - VURÚ) ÚZEMNÍ PLÁN KTOVÁ. D o p l n ě n í n á v r h u

Dokumentace SEA - doplnění (vyhodnocení vlivu na životní prostředí) ( ČÁST A - VURÚ) ÚZEMNÍ PLÁN KTOVÁ. D o p l n ě n í n á v r h u Dokumentace SEA - doplnění (vyhodnocení vlivu na životní prostředí) ( ČÁST A - VURÚ) * ÚZEMNÍ PLÁN KTOVÁ D o p l n ě n í n á v r h u Objednatel: Obecní úřad Ktová Zpracovatel: Mgr. Pavel Bauer Březový

Více

Využitípoloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthusspp.) k potlačeníkompetičněsilných trav (třtiny křovištnía kostřavy červené)

Využitípoloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthusspp.) k potlačeníkompetičněsilných trav (třtiny křovištnía kostřavy červené) Využitípoloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthusspp.) k potlačeníkompetičněsilných trav (třtiny křovištnía kostřavy červené) Jan Mládek 1,2, Jakub Těšitel 2, Pavla Mládková 3, Stanislav Hejduk

Více

Přírodní památka Podolský profil Strana 1 PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PODOLSKÝ PROFIL NA OBDOBÍ 2010-2024. Plán péče

Přírodní památka Podolský profil Strana 1 PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PODOLSKÝ PROFIL NA OBDOBÍ 2010-2024. Plán péče Přírodní památka Podolský profil Strana 1 PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PODOLSKÝ PROFIL NA OBDOBÍ 2010-2024 Přírodní památka Podolský profil Strana 2 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční

Více

Vlhká louka SEČENÁ. Doporučený výsev: - pro ruční setí... 2g na 1m 2 - setí secím strojem... 1g na 1m 2

Vlhká louka SEČENÁ. Doporučený výsev: - pro ruční setí... 2g na 1m 2 - setí secím strojem... 1g na 1m 2 Vlhká louka SEČENÁ Luční květiny 60% % bedrník větší (Pimpinella major) 1,5 blatouch bahenní (Caltha palustris) 0,2 blešník úplavičný (Pulicaria dysenterica) 0,1 čertkus luční (Succisa pratensis) 0,5 česnek

Více

Stepní flóra a vegetace zemních valů hradiska v obci Bíňa (okr. Nové Zámky)

Stepní flóra a vegetace zemních valů hradiska v obci Bíňa (okr. Nové Zámky) Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, roč. 31, č. 2: 77 85, 2009 Stepní flóra a vegetace zemních valů hradiska v obci Bíňa (okr. Nové Zámky) The steppe flora and vegetation of the loess bulwarks in the

Více

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Seznam domácích dřevin pro okres Benešov/MAS Blaník (Seznam zahrnuje všechny domácí stromy, keře a polokeře na okrese Benešov dle názoru ČSOP, vytvořeného na základě

Více

Flóra České republiky (původní a nepůvodní druhy) Lenka Nováková Pavlína Kosíková Renáta Strohová

Flóra České republiky (původní a nepůvodní druhy) Lenka Nováková Pavlína Kosíková Renáta Strohová Flóra České republiky (původní a nepůvodní druhy) Lenka Nováková Pavlína Kosíková Renáta Strohová Oproti jiným částem světa Evropa, tedy i ČR poměrně druhově chudé. Dnes původní květena ČR zastoupena více

Více

Písečný přesyp u Píst

Písečný přesyp u Píst Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Písečný přesyp u Píst CZ0210064 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Písečný přesyp u Píst Kód lokality: CZ0210064

Více

Posouzení flory a fauny

Posouzení flory a fauny OBYTNÝ SOUBOR LETŇANY-SEVER Posouzení flory a fauny Zpracovali: Ing. Pavel Kyzlík ekologické poradenství Ing. Jana Maxová ekologické poradenství Květen 2011 1 Popis území Zájmová plocha se nachází v severovýchodní

Více

Pokud není uvedeno jinak, je zdroj: snímky jsou použity se svolením šéfredaktora webu. Obsah

Pokud není uvedeno jinak, je zdroj:  snímky jsou použity se svolením šéfredaktora webu. Obsah Příloha 2 Pokud není uvedeno jinak, je zdroj: http://botany.cz/cs/rubrika/kvetena/, snímky jsou použity se svolením šéfredaktora webu. Obsah 1. Druhy acidofilní... 3 2. Druhy bazifilní... 5 3. Druhy halofilní...

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

ZMĚNY DRUHOVÉHO SLOŽENÍ PLEVELOVÉ VEGETACE V OZIMÉ PŠENICI VYVOLANÉ SUCHÝM A TEPLÝM JAREM ROKU 2000

ZMĚNY DRUHOVÉHO SLOŽENÍ PLEVELOVÉ VEGETACE V OZIMÉ PŠENICI VYVOLANÉ SUCHÝM A TEPLÝM JAREM ROKU 2000 ZMĚNY DRUHOVÉHO SLOŽENÍ PLEVELOVÉ VEGETACE V OZIMÉ PŠENICI VYVOLANÉ SUCHÝM A TEPLÝM JAREM ROKU 2000 Jan Winkler Věra Zelená Hana Šuláková Abstrakt Velmi teplé a suché jaro roku 2000 velmi negativně ovlivnilo

Více

Biocentrum BC5 včetně IP27 k.ú. Lučice na Moravě aktualizace projektové dokumentace DPS 07/09

Biocentrum BC5 včetně IP27 k.ú. Lučice na Moravě aktualizace projektové dokumentace DPS 07/09 C.1 Technická zpráva a) účel stavby Cílem (účelem) projektu je vybudování části společných zařízení v KPÚ Lučice na Moravě, tj. uskutečnění optimální organizace půdního fondu na pozemcích vyčleněných komplexní

Více

Plevele a ekologické zemědělství

Plevele a ekologické zemědělství Plevele a ekologické zemědělství Druhová diverzita plevelů Vyšší druhová diverzita plevelů v EZ Zamezuje dominanci nebezpečný druh Rozšíření méně škodlivých druhů plevelů Umožňuje lepší regulaci plevelů

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

Botanický inventarizační průzkum. přírodní památky Přesyp u Malolánského. RNDr. Romana Prausová, Ph.D.

Botanický inventarizační průzkum. přírodní památky Přesyp u Malolánského. RNDr. Romana Prausová, Ph.D. Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Přesyp u Malolánského RNDr. Romana Prausová, Ph.D. Listopad 2011 1. Základní charakteristiky 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 727 kategorie

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

Plán péče o NPP Klonk. na období 2007-2016

Plán péče o NPP Klonk. na období 2007-2016 Plán péče o NPP Klonk na období 2007-2016 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Název, kategorie, evidenční kód ZCHÚ a kategorie IUCN Název Klonk Kategorie NPP Evidenční kód 369 Kategorie IUCN

Více

Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Boršice u Blatnice"

Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Boršice u Blatnice Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Boršice u Blatnice" Boršice u Blatnice Zpracoval: Ing. Petr Kvapil Obsah: Textová část Položkový rozpočet, včetně krycího listu Výkaz výměr Mapové přílohy Fotodokumentace Výpis

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Lounín CZ0210011

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Lounín CZ0210011 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Lounín CZ0210011 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Lounín Kód lokality: CZ0210011 Kód lokality v ÚSOP: 2564

Více

Bílá louka, krajková Stanoviště: Vytrvalost: Doporučený výsev: Luční květiny 80 % Traviny 20% Celkem % Celkem %

Bílá louka, krajková Stanoviště: Vytrvalost: Doporučený výsev: Luční květiny 80 % Traviny 20% Celkem % Celkem % Bílá louka, krajková Výběr květin laděný podle barvy květů bílé barvy působí čistým vzdušným dojmem. Hlavní zásluhu mají na vzhledu především miříkovité rostliny. Proto je tato louka určena spíše do uzavřených

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

Účinnost herbicidních látek firmy Dow AgroSciences na vybrané plevele v trávnících

Účinnost herbicidních látek firmy Dow AgroSciences na vybrané plevele v trávnících Účinnost herbicidních látek firmy Dow AgroSciences na vybrané plevele v trávnících Ing. Jan Frydrych Ing. Pavla Volková OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Zubří Pokusy na výzkumné stanici v Zubří ověření biologické

Více

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem. OBSAH

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem. OBSAH 1 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem. OBSAH Malhostovické kopečky strana 4 Bělozářky strana 26 Jaro je tady 6 Přímo na vápenci 27 Modrá záplava 10 Hlavně keře 28

Více

Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty UK, Praha 2, Benátská 2, 128 01, e-mail: 1)

Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty UK, Praha 2, Benátská 2, 128 01, e-mail: 1) Natura Pragensis, Praha, 2007, 18: 183 198 Hranice mezofytika a termofytika na jihovýchodním okraji Prahy na příkladu dvou izolovaných chráněných území přírodní památka Pitkovická stráň a přírodní památka

Více

REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH" VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU

REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH" VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU A1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA investor: Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 zhotovitel: Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany tel.:

Více

Přírodní památku Prameny Javornice

Přírodní památku Prameny Javornice Plán péče o Přírodní památku Prameny Javornice na období 2016-2025 Schváleno příslušným orgánem ochrany přírody, Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství schváleno

Více

Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka. na období 2016-2025

Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka. na období 2016-2025 Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka na období 2016-2025 listopad 2015 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2501 kategorie ochrany: přírodní

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba č ervenavá

Více

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ Ing. František Moravec, Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs n/l IČ: 45124957, DIČ: CZ530719270, účet/kód: 433720329/0800 Reg. ŽÚ Brandýs n/l č.j.

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉM ÚZEMÍ 1.1. Základní identifikační údaje evidenční kód území: 1480 kategorie ochrany:

Více

Louka v Jinošovském údolí

Louka v Jinošovském údolí Ochranářský plán Louka v Jinošovském údolí 2015-2024 Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka 1. Základní údaje 1.1. Název lokality Jinošovské údolí 1.2. Lokalizace Kraj: Středočeský Okres: Benešov

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

Plán péče o Přírodní památku Pod Žvahovem. na období 2013-2022

Plán péče o Přírodní památku Pod Žvahovem. na období 2013-2022 Plán péče o Přírodní památku Pod Žvahovem na období 2013-2022 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 A Název, kategorie, evidenční kód ZCHÚ, název a kategorie IUCN Název: Pod Žvahovem Kategorie:

Více

Tab. I: Fytocenologická tabulka.

Tab. I: Fytocenologická tabulka. Tab. I: Fytocenologická tabulka. 1121 101011 1210210 00000 9800 742313 4151269 25867 Tetragonolobus maritimus ++++......... Pinus sylvestris juv. rrrr......... Dorycnium herbaceum ++1+..1......+.1... Genista

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY PŘÍRODNÍ REZERVACE BŘEŽANSKÉ ÚDOLÍ (PRAŽSKÁ ČÁST) A PŘÍRODNÍ PAMÁTKY U ZÁVISTI

BOTANICKÝ PRŮZKUM EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY PŘÍRODNÍ REZERVACE BŘEŽANSKÉ ÚDOLÍ (PRAŽSKÁ ČÁST) A PŘÍRODNÍ PAMÁTKY U ZÁVISTI BOTANICKÝ PRŮZKUM EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY PŘÍRODNÍ REZERVACE BŘEŽANSKÉ ÚDOLÍ (PRAŽSKÁ ČÁST) A PŘÍRODNÍ PAMÁTKY U ZÁVISTI Zpracovala: RNDr. Jana Möllerová Materiál a metodika. Botanický průzkum území

Více

INDEX QBR Datový list do terénu

INDEX QBR Datový list do terénu INDEX QBR Datový list do terénu Kvalita břehového biotopu Skóre pro jednotlivé části nemůţe být negativní, ani překročit 25 Celkový říční kryt Skóre 25 80 % břeţního krytu (kromě jednoletých rostlin) 50-80

Více

Velká hora u Karlštejna Změny flóry a vegetace v průběhu 20. století Aleš Hoffmann

Velká hora u Karlštejna Změny flóry a vegetace v průběhu 20. století Aleš Hoffmann Velká hora u Karlštejna Změny flóry a vegetace v průběhu 20. století Aleš Hoffmann Sekce ochrany přírody a krajiny, oddělení CHKO Vymezení studovaného území Historie průzkumu území lokalita byla známa

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Bakalářská práce

Západočeská univerzita v Plzni. Bakalářská práce Západočeská univerzita v Plzni Bakalářská práce Plzeň 2012 Jana Poustková Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce Floristické zpracování dat z lokality Jelení vrch v okrese

Více

První pomoc a bezpečnostní opatření na ochranu člověka a zvířat: Postupujte podle návodu k použití.

První pomoc a bezpečnostní opatření na ochranu člověka a zvířat: Postupujte podle návodu k použití. L121014 CZEC/12I Selektivní postřikový herbicid ve formě kapalného koncentrátu pro ředění vodou určený k postemergentnímu ničení dvouděložných plevelů v obilninách, kukuřici a v trávnících. Rizika fytotoxicity:

Více

Plán péče o přírodní památku U Branického pivovaru. na období 2010-2022

Plán péče o přírodní památku U Branického pivovaru. na období 2010-2022 Plán péče o přírodní památku U Branického pivovaru na období 20-2022 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Název, kategorie, evidenční kód ZCHÚ a kategorie IUCN Název U Branického pivovaru Kategorie

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY Zpracovatel: Ing. Aleandra MASOPUSTOVÁ Kladenská 273, 357 47 Krásno 608 663 998, a.masopustova@seznam.cz IČO 722 389 33 Datum: červenec 2009 Ing. Aleandra Masopustová 1

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 397 Kategorie: PP Název: Slavkovský chlumek Kategorie IUCN: IV. 1.2 Platný právní

Více

Zpracoval: RNDr. Marek Banaš, Ph.D. osoba autorizovaná k provádění posouzení podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (č.j.

Zpracoval: RNDr. Marek Banaš, Ph.D. osoba autorizovaná k provádění posouzení podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (č.j. Aktualizované posouzení vlivu koncepce Územní plán Horní Branná na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění Zpracoval: RNDr.

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

I/14 Česká Třebová Opatov (I/43)

I/14 Česká Třebová Opatov (I/43) I/14 Česká Třebová Opatov (I/43) Biologický průzkum Zpracovatel: RNDr. Jiří Veselý 30. října 2014 Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Zpracoval: RNDr. Jiří Veselý autorizovaná osoba pro biologické

Více

PLÁN PÉČE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA HORA ŘÍP. Pro roky 2011-2020. Zpracoval: Ing. et Ing. Pavel Jaroš a Krajský úřad Ústeckého kraje

PLÁN PÉČE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA HORA ŘÍP. Pro roky 2011-2020. Zpracoval: Ing. et Ing. Pavel Jaroš a Krajský úřad Ústeckého kraje PLÁN PÉČE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA HORA ŘÍP Pro roky 2011-2020 Zpracoval: Ing. et Ing. Pavel Jaroš a Krajský úřad Ústeckého kraje Obsah Seznam použitých zkratek... 3 A. Úvod... 4 B. Základní

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55971/2013 KUSP 55970/2013

Více

Vliv pomocných půdních látek na produkci biomasy jetelotravních směsí v aridních podmínkách. Daniela Knotová Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.

Vliv pomocných půdních látek na produkci biomasy jetelotravních směsí v aridních podmínkách. Daniela Knotová Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Vliv pomocných půdních látek na produkci biomasy jetelotravních směsí v aridních podmínkách Daniela Knotová Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Výsledek botanického průzkumu lokalit navržených staveb na letišti Vodochody

ZNALECKÝ POSUDEK Výsledek botanického průzkumu lokalit navržených staveb na letišti Vodochody Archiv znalce ZP 552 ZNALECKÝ POSUDEK s názvem Objednavatel: RNDr. Tomáš Bajer EKO-ENVI-CONSULT IČO: 42921082 Sladkovského 111 506 01 Jičín Znalec: Výsledek botanického průzkumu lokalit navržených staveb

Více

SKALNÍ STANOVIŠTĚ Skály

SKALNÍ STANOVIŠTĚ Skály SKALNÍ STANOVIŠTĚ Skály - výrazná závislost na typu skalního podloží (hornině) - málo příznivá stanoviště => pionýrské rostliny - řasy, lišejníky - štěrbinová veg.: kapradiny (sleziníky, osladič), rozchodníky,

Více