Plán péče o. na období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán péče o. na období"

Transkript

1 Plán péče o přírodní památku Trojská na období Zpracoval HUTUR - občanské sdružení 1 & NT Naturam 2 kontaktní osoby Oldřich Čížek 1 & Jan Šamata

2 2

3 OBSAH 1. Základní identifikační a popisné údaje Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ Územně-správní členění, překryv s jinými chráněnými územími a příslušnost...5 k soustavě Natura Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Výměra území a jeho ochranného pásma Hlavní předmět ochrany Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu Hlavní předmět ochrany současný stav Společenstva Druhy Dlouhodobý cíl péče Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti Ochrana přírody Rekreace a sport Těžba nerostných surovin Jiné způsoby využívání Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti Rekreace a sport Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Základní údaje o nelesních pozemcích Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro další postup Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize Plán zásahů a opatření Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ Péče o nelesní pozemky Péče o rostliny péče o živočichy Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území Nelesní pozemky Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností Zaměření a vyznačení území v terénu

4 3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností Návrhy na vzdělávací využití území Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring Závěrečné údaje Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací) Použité podklady a zdroje informací Seznam mapových listů Seznam používaných zkratek Plán péče zpracoval

5 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 706 Kategorie: přírodní památka Název: Trojská Kategorie IUCN: řízená rezervace 1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ Vydal: Hlavní město Praha Vyhláška č: 17/2002 Dne: Starší právní předpis o vyhlášení ZCHÚ Vydal: Národní výbor hlavního města Prahy Vyhláška č: 4/1982 Dne: Územně-správní členění, překryv s jinými chráněnými územími a příslušnost k soustavě Natura 2000 kraj: Hlavní město Praha obec s rozšířenou působností třetího stupně: Praha- Trója obec: Praha- Trója katastrální území: Trója národní park: - Ne chráněná krajinná oblast: - Ne jiný typ chráněného území: - Ne Natura 2000 Ne ptačí oblast: - Ne evropsky významná lokalita: Ne Přírodní park: Draháň- Trója- vyhl. č Sb.HMP 5

6 Orientační mapa s vyznačením území 6

7 1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Tab. Seznam parcel v ZCHÚ

8 Tab. Soupis parcel v ochranném pásmu 8

9 Tab. Soupis vlastníků parcel v OP ZCHÚ 1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma Druh pozemku ZCHÚ OP Způsob využití ZCHÚ plocha v 0,0000 plocha v 0,0000 pozemku plocha v 0,0000 ha ha ha trvalé travní 0,7775 porosty orná půda 1,8632 ostatní zemědělské pozemky 1,3503 ostatní plochy 1,2583 0,3242 neplodná půda 0,4927 ostatní způsoby 0,7656 využití plocha celkem 1,2583 4,3152 9

10 1.6 Hlavní předmět ochrany Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu Společenstva teplomilných pastvin a křovin na výchozech břidlic šáreckého souvrství (spodní ordovik) s výskytem vzácných druhů hmyzu Hlavní předmět ochrany současný stav Společenstva Z botanického hlediska se jedná o nepříliš bohaté společenstvo teplomilných trávníků (Hrčka 2008) se zástupci např Bromus erectus,, Festuca rupicola či Stachys recta, s vtroušenými teplomilnými keři (Prunus spinosa, Crategeus sp.). Údajný výskyt vzácnějších druhů plevelů se nepodařilo ověřit. ZCHÚ je lemováno na části hranic křovinami, které tvoří jeho přirozenou hranici název společenstva podíl plochy v popis biotopu společenstva ZCHÚ (%) Teplomilné trávníky až stepního cca 90% Teplomilné trávníky se vtroušenými charakteru s vtroušenými keři křovinami, zaujímají převážnou část obou ploch ZCHÚ. Lemové křoviny cca 10% Křovité porosty na hranicích PP tvořené zejména hlohem a trnkou Druhy název druhu aktuální stupeň popis biotopu druhu početnost ohrožení nebo vitalita populace v ZCHÚ (stav v roce 2008) Achillea cf. setacea- nelze C3 Výsluná suchá stanoviště řebříček štětinolistý objektivně odhadnout 10

11 Achillea panonica, řebříček panonský Anagalis foemina drchnička modrá Aster linorys (L) hvězdnice zlatovlásek (zlatovlásek obecný) Hypochaeris glabra prasetník lysý Melica transsilvanicastrdivka sedmihradská Nonea pulla - pipla osmahlá Potentilla arenaria - mochna písečná Potentilla recta - mochna přímá Prunus spinóza- trnka obecná Pseudolysimachion spicatum, - rozrazil klasnatý Pyrus pyraster - hrušeň polnička Rosa Gallica, - růže galská ojediněle C3 Kamenitá a suchá stanoviště ojediněle C3 Roste na polích chudých na humus nelze objektivně odhadnout nelze objektivně odhadnout Na celé ploše ZCHÚ nelze objektivně odhadnout nelze objektivně odhadnout nelze objektivně odhadnout lemová společenstva nelze objektivně odhadnout nelze objektivně odhadnout keře po celé ploše území O, C3 květnaté okraje polí (druh ve společenstvu plevelů), KO, C1 Suchá stanoviště C4a Na výslunných suchchých stráních C4 Suchá slunná stanoviště, pastviny C4a Kamenitá a suchá stanoviště C4a Výslunné kamenité stráně, strmé svahy C4a Výslunné křovinaté stráně C4a Roste převážně na slunných stráních,na skalnatých svazích C4a roste ve světlých lesích, na výslunných stráních a pastvinách C3 Suchá sluná místa, pastviny 11

12 Thymus pannonicus, -- - Hlavně C4a suché stráně, stepi mateřídouška panonská v horní části ZCHÚ Thymus preacox, ---- nelze C4a na výslunných suchých kamenitých Mateřídouška časná objektivně stráních, odhadnout Trifolium alpestre, nelze C4a kamenité výslunné stráně, - jetel alpínský objektivně odhadnout Veronica dilenii nelze C4a Suchá sluná kamenitá místa - rozrazil ladní objektivně odhadnout, Veronica teucrium Roztroušeně C4a Výslunné meze a stráně -rozrazil ožankový na celé ploše Cryptocephalus nelze CR Xerotermy, stepi, schaefferi objektivně odhadnout Psylliodes instabilis nelze EN Osluněné kamenité stráně, objektivně odhadnout Bombus hypnorum - nelze O v dutinách stromů, louky čmelák rokytový objektivně odhadnout Bombus lucorum- nelze O louky, stepi čmelák hájový objektivně odhadnout Bombus pascuorum- nelze O suchá sluná místa čmelák polní objektivně odhadnout Bombus terrestris- nelze O louky, okraje lesů, pole Čmelák zemní objektivně odhadnout 12

13 Bombus vestalis Lacerta agilis ještěrka obecná Anguis fragilis - slepýš křehlý nelze objektivně odhadnout O louky, pole ojediněle SO osluněné kamenité stráně, meze, náspy Jeden jedinec SO lesy, lesostepi, v horní části 13

14 1.7 Dlouhodobý cíl péče Cílem by mělo být zachování diverzity druhů a jejich abundancí, zejména xerotermních organismů. Znovuzavedením zde v minulosti realizovaného hospodaření, jako je pastva a seč by mělo dojít k obnově stepi s roztroušenými dřevinami. Při hospodaření je nutné zohlednit změny v okolní krajině a management nastavit tak, aby byl co nejvíce časově a prostorově heterogenní. 14

15 .2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany 2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů Přírodní památka Trojská vyhlášená v roce 1982 na rozloze 1.25 ha se nachází ve dvou částech na svahu s jihovýchodní expozicí nad ulicí Nad Trójou se stejnojmennou tramvajovou zastávkou v městské části Trója v Praze. Jedná se o prudkou stráň jejíž nejnižší bod se nachází v nadmořské výšce 212 a nejvyšší 260 m.n.m. Jihozápadní zhruba dvoutřetinová část, je od zbytku oddělena plochou tvořenou jednou parcelou z větší části hustě zarostlou křovitou vegetací, která není zahrnuta do památky, autorům z neznámého důvodu, jelikož má plocha stejný charakter jako PP ZCHÚ náleží do teplé klimatické oblasti. Podle Mülerova mapování (1720) se v oblasti PP pěstovala vinná réva. Zda to bylo přímo na svahu v nynější ulici nad Trójou nelze s jistotou říci. V době prvního až třetího Josefského mapování bylo území celé stráně s největší pravděpodobností využíváno jako pastvina a později i jako ovocný sad. V druhé polovině 20 století stráň postupně zarůstala keři. Celá Trója patří do tzv. Šáreckého souvrství. Podklad lokality je tvořen prvohorními břidlicemi, které vznikly v ordoviku. V hlinitopísčitém pokryvu se nachází velké množství drobných úlomků. V těsné blízkosti PP prochází 40 až 50 m mocný pruh kyselých i bazických vulkanických horniny Území patří do Řipského bioregionu a fytogeograficky do dolního Povltaví. Jednotlivé průzkumy na území probíhaly ve větší míře od osmdesátých let (např. Strejček). Mnoho poznatků však přinesl průzkum lokality z roku 2000 související se stavbou metra (Farkač, 2000) Botanická charakteristika je z velké části dána expozicí svahu, na kterém se ZCHÚ nachází a v současnosti pak zásahy (odstranění křovin v posledních letech) Stepní společenstva reprezentují druhy jako sveřep vzpřímený, kostřava žlábkatá dále zde nalezneme čistec přímý a se vzácnějších druhů řebříček panonský, mateřídoušku panonskou a mateřídoušku časnou. Po odstranění křovin jsou udávány plevele např. drchnička modrá a černucha rolní. Obě plochy jsou částečně odděleny od okolí lemem, tvořeným křovinami. Ze zoologického hlediska se jedná o velmi cenné území, kde díky mikroklimatickým podmínkám přežívají vzácné druhy např vosička Ceratepyris fuscipennis (jediný známý výskyt v ČR a Cleptes aerosus, která lze jinak nalézt až na jižní Moravě. Při průzkumu v roce 15

16 2000 bylo nalezeno 68 druhů ploštic, 184 druhů blanokřídlých, 418 druhů motýlů a 138 druhů brouků ( zdroj: 16

17 Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů název druhu Aster linorys (L) hvězdnice zlatovlásek (zlatovlásek obecný) Hypochaeris glabra prasetník lysý Bombus lucorumčmelák hájový Bombus pascuorumčmelák polní Bombus terrestris- Čmelák zemní Bombus vestalis Lacerta agilis ještěrka obecná Anguis fragilis - slepýš křehlý aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ (stav v roce 2008) nelze objektivně odhadnout nelze objektivně odhadnout nelze objektivně odhadnout nelze objektivně odhadnout nelze objektivně odhadnout nelze objektivně odhadnout kategorie popis biotopu druhu podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. O květnaté okraje polí (druh ve společenstvu plevelů), KO Suchá stanoviště O louky, stepi O suchá sluná místa O louky, okraje lesů, pole O louky, pole ojediněle SO osluněné kamenité stráně, meze, náspy Jeden jedinec SO lesy, lesostepi, v horní části 17

18 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti Ochrana přírody Území bylo vyhlášeno v roce 1982 a vyhláška pak byla v roce 2002 upravena, při managementových zásazích z posledních let byly z území postupně odstraňovány křoviny a prováděno sečení v pruzích po vrstevnici, přičemž část plochy zůstala nepokosená. Na hranicích území jsou hustě v dostačující míře osazeny sloupky se státním znakem Na některých sloupcích je navíc i tabule s informacemi o území a dokonce i o prováděném managementu s vysvětlením jeho principu Myslivost V současné době není znán žádný významný vliv myslivosti na území Rekreace a sport Území patrně nebylo v minulosti výrazněji navštěvováno veřejností a využíváno k rekreaci a ke sportu. 2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy PP Trojská se nachází v Přírodním parku Draháň- Trója. 2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti Rekreace a sport Z hrany a horní části ZCHÚ je pěkný výhled na Prahu, a proto tato místa občas slouží jako piknikoviště I když dle soudu zpracovatelů PP, nemá tato činnost na území přímo vliv, zůstávájí po ní v PP odpadky. Pěšina, kterou by si lidé podle informací ze stránek magistrátu zkracovali cestu na tramvaj, nebyla nalezena a vzhledem k obtížně průchodným křovinám v dolní části území, se tak již patrně neděje. 18

19 2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Základní údaje o nelesních pozemcích Teplomilné trávníky s vtroušenými keři Viz Mapa B, Plocha 1 a 2 Obě plochy mají podobný charakter a liší se spíše podílem keřů, který je větší na ploše 2, na které jsou i staré ovocné stromy. Z keřů se zde vyskytují zástupci převážně Cratageus sp. a Rosa sp. Na suchém stanovišti se převažuje Bromus erectus doplněný dalšími převážně teplomilnými druhy Centaurea jacea, Arrhenatherum elatius, Aegopodium podagraria, Astragalus glycyphylloides, Avenella flexuosa, Calamagrostis epigejos, Dianthus carthusianorum. Mezi vzácnější druhy patří např. Achillea pannonica, Anagallis foemina, Aster linosyris, Nonea pulla Lemové křoviny Porosty keřů na okrajích přírodní památky, které tvoří převážně Prunus spinosa, Crategeus sp., vtroušeny jsou hlavně ve spodní části Fraxinus excelsior, acer campestre a acer pseudoplatanus 2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro další postup V MZCHÚ bylo v posledních letech přistoupeno k radikálnímu odstraňování křovin postupně na obou plochách i k mozaikovitému kosení. Tyto zásahy měli pozitivní vliv na teplomilná společenstva. Management by bylo vhodné rozšířit kromě kosení o pastvu popř. vypalování na malých plochách. Území je v terénu dobře označeno, dva sloupky na horní hraně rezervace je však třeba, opravit a doplnit o tabuli se státním znakem. 2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize Vzhledem k předmětu ochrany je prioritní zachování xerotermních organismů vázaných na stepi s roztroušenými dřevinami obhospodařovaných pastvou a sečí. Tyto zájmy, spočívající v potlačování sukcese, jsou vzhledem k charakteru okolní krajiny prioritní a měly by být nadřazeny ochraně organismů pozdějších sukcesních stádií. V MZCHÚ ani v jejím OP nebyly zjištěny druhy takovýchto stanovišť, které by bylo nutné při péči o území upřednostnit. 19

20 3. PLÁN ZÁSAHŮ A OPATŘENÍ 3.1 VÝČET, POPIS A LOKALIZACE NAVRHOVANÝCH ZÁSAHŮ A OPATŘENÍ V ZCHÚ RÁMCOVÉ ZÁSADY PÉČE O ÚZEMÍ NEBO ZÁSADY JEHO JINÉHO VYUŽÍVÁNÍ PÉČE O NELESNÍ POZEMKY Podle biotopů a rozdělení MZCHÚ a současného stavu stanovišť jsme území rozdělili do dvou dílčích ploch se souborem základních typů managementů. Plocha 1 - východní část chráněného území (viz mapa B) Jedná se o plochu s ojediněle rostoucími dřevinami Rosa sp., Crataegus sp.. Zapojení bylinného patra je místy menší. Jde o plochy kde byla v posledních letech aplikována seč, přičemž bylo část vegetace neposekána. Na ploše by měl pokračovat stávající management, který bude spočívat v seči jednou ročně (vi. - vii). Posekána bude přibližně 1/2 až 2/3 plochy, stařina bude ponechána přes zimu, v dalším roce budou přednostně podle stejného klíče sekány neposekaná místa. Posečená biomasa bude vždy odstraněna mimo plochu. Plocha 2 - západní část chráněného území (viz mapa B) Jedná se o plochu s roztroušeně rostoucími ovocnými dřevinami a dále s Crataegus sp, Rosa sp. Zapojení bylinného patra je místy menší. Jde o plochy kdy bylo v posledních letech provedeno vyřezání dřevin. Na ploše bude realizován management, který bude spočívat v seči jednou ročně (vi. - vii.). Posekána bude přibližně 1/2 až 2/3 plochy, stařina bude ponechána přes zimu, v dalším roce budou přednostně podle stejného klíče sekány neposekaná místa. Posečená biomasa bude vždy odstraněna mimo plochu. Je možné zvážit snížení množství dřevin o cca ¼ PÉČE O ROSTLINY Vzhledem k charakteru chráněných stanovišť lze říci, že navrhované zásahy budou prospěšné pro zájmové druhy. Realizace plánu péče tedy neohrozí, ale naopak zlepší podmínky, xerotermních druhů organizmů (viz kap. 2.1). Management je navržen tak, aby byla nejen zachována, ale aby se mohla zvýšit diverzita stanovišť. Na území nejsou v současné době problémy s invazivními druhy. Realizací PP se nepředpokládá změna tohoto stavu. Nicméně, po vyřezání dřevin v minulých letech na ploše 2, které je spojeno s osluněním substrátu a uvolněním živin z nahromaděných sedimentů je 20

21 vhodné sledovat stav a vývoj vegetace. V případě rozvoje nežádoucích (nitrofilních) druhů, provést modifikaci managemntu, která bude spočívat v intenzivnější seči. Zásahy jsou řešeny v kapitolách a PÉČE O ŽIVOČICHY Vzhledem k charakteru chráněných stanovišť lze říci, že navrhované zásahy budou prospěšné pro zájmové druhy. Realizace plánu péče tedy neohrozí, ale naopak zlepší podmínky, zejména xerotermních druhů organizmů (viz kap. 2.1). Management je navržen tak, aby byla nejen zachována, ale aby se zvýšila diverzita stanovišť. Na území nejsou v současné době problémy s invazivními druhy. Realizací PP se nepředpokládá změna tohoto stavu. Zásahy jsou řešeny v kapitolách a PODROBNÝ VÝČET NAVRHOVANÝCH ZÁSAHŮ A ČINNOSTÍ V ÚZEMÍ NELESNÍ POZEMKY Plocha V vi. - vii. provést seč (křovinořez, bubnová či listová sekačka). Posekat 1/2 až 2/3 rozlohy plochy. Seč strukturovat, sekat formou plošek nebo pásů. Vhodné ponechat stávající způsob tedy pásy široké cca 5-7m. Po zaschnutí odstranit biomasu mimo plochu. Plochu z 5% v jarních měsících vypálit. Odstranit odpad, na okrajích ploch je místy (jihovýchodní část) drobný komunální. Provést obnovu pruhového značení Provést seč podle pokynů u roku Provést seč podle pokynů u roku Plochu z 5% v jarních měsících vypálit Provést seč podle pokynů u roku Provést seč podle pokynů u roku Provést seč podle pokynů u roku Plochu z 5% v jarních měsících vypálit Provést seč podle pokynů u roku Provést seč podle pokynů u roku Provést seč podle pokynů u roku Plochu z 5% v jarních měsících vypálit Provést seč podle pokynů u roku Provést seč podle pokynů u roku

22 Provést seč podle pokynů u roku Plochu z 5% v jarních měsících vypálit Provést seč podle pokynů u roku Další zásahy - Bylo by velmi vhodné v SZ části plochy provést v lemu křovin vytvoření dvou migračních koridorů. Tj. vyřezat na dvou místech v křovinách cca 5m široký průsek a tato místa po vytvoření sekat podle výše popsaných zásad. - Bylo by vhodné zvážit provedení, formou několika drobných plošek (cca 1-2 x 2-4m), disturbancí. V současné době jsou trávníky na této ploše zapojené, je možné, že by se po narušení drnu na těchto místech mohly objevit rostliny, vyžadující disturbovaná stanoviště. Zásah by bylo vhodné provést na cca 5 pokusných ploškách v první třetině platnosti PP. V případě pozitivního výsledku zásahy zopakovat ještě přibližně dvakrát na jiných místech. Zásah simuluje disturbance, které vznikaly při pastvě, která se zde dříve prováděla. - Bylo by vhodné doplnit management o extenzivní pastvu stáda ovcí doplněného podle možností kozami. Pastvu situovat do VII.-VIII. Velikost stáda přizpůsobit době po kterou bude umístěno na ploše. Orientačně na 14dní cca 6 jedinců. Nedopasky nesekat. Plocha V vi. - vii. provést seč (křovinořez, bubnová či listová sekačka). Posekat 1/2 až 2/3 rozlohy plochy. Seč strukturovat, sekat formou plošek nebo pásů. Vhodné realizovat způsob používaný na ploše 1 a sice ponechávat pásy široké cca 5-7m. Po zaschnutí odstranit biomasu mimo plochu. Odstranit odpad. Provést obnovu pruhového značení Provést seč podle pokynů u roku Plochu z 5% v jarních měsících vypálit Provést seč podle pokynů u roku Provést seč podle pokynů u roku Provést seč podle pokynů u roku Plochu z 5% v jarních měsících vypálit Provést seč podle pokynů u roku Provést seč podle pokynů u roku Provést seč podle pokynů u roku Plochu z 5% v jarních měsících vypálit Provést seč podle pokynů u roku Provést seč podle pokynů u roku Provést seč podle pokynů u roku Plochu z 5% v jarních měsících vypálit. 22

23 Provést seč podle pokynů u roku Provést seč podle pokynů u roku Další zásahy - Bylo by velmi vhodné v S části plochy provést v lemu křovin vytvoření dvou migračních koridorů. Tj. vyřezat na dvou místech v křovinách cca 5m široký průsek a tato místa po vytvoření sekat podle výše popsaných zásad. Zásah situovat do zimních měsíců. - Zvážit snížení množství ponechaných dřevin o cca ¼. V případě realizace ponechat stejné zastoupení jako v současnosti. Ponechat staré prosýchající a uschlé stromy. Zásah situovat do zimních měsíců. - Bylo by vhodné doplnit management o extenzivní pastvu stáda ovcí doplněného podle možností kozami. Pastvu situovat do VII.-VIII. Velikost stáda přizpůsobit době po kterou bude umístěno na ploše. Orientačně na 14dní cca 6 jedinců. Nedopasky nesekat. Poznámka Plocha byla nedávno zbavena křovin. Je možné, že dojde na nově osluněných místech, kde se nahromadila biomasa k uvolnění živin a rozvoji nežádoucích druhů dřevin. Tento stav je nutné monitorovat a pokud by skutečně k takovému vývoji došlo, zavést okamžitě na těchto místech dvě seče (vi.-vii. a viii.-ix.). 3.2 ZÁSADY HOSPODÁŘSKÉHO NEBO JINÉHO VYUŽÍVÁNÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VČETNĚ NÁVRHU ZÁSAHŮ A PŘEHLEDU ČINNOSTÍ V současné době nejsou známy problémy ve využívání OP. 3.3 ZAMĚŘENÍ A VYZNAČENÍ ÚZEMÍ V TERÉNU Území je vyhlášené po parcelách. Území je dále potřebné vyznačit v terénu, v souladu s 42 zákona č 114/1992 Sb. a vyhláškou č. 395/1992 Sb., tedy provést pruhové značení a dále opravit a umístit cedule s malým státním znakem. Návrh jejich umístění viz mapa C. 3.4 NÁVRHY POTŘEBNÝCH ADMINISTRATIVNĚ-SPRÁVNÍCH OPATŘENÍ V ÚZEMÍ Ochranné podmínky Co se ÚSES týče, východní části přírodní památky probíhá lokální biocentrum Trojská č L1/71. Navrhované hospodaření není v rozporu s cíly hospodaření v tomto biocentru. 23

24 V současné době nejsou známy žádné další administrativně správní opatření, která by bylo nutné ve vztahu k území provést 3.5 NÁVRHY NA REGULACI REKREAČNÍHO A SPORTOVNÍHO VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ VEŘEJNOSTÍ Území, zejména OP je využíváno pro běžné rekraeční aktivity. Ve vztahu k biologickému chraktreu území, jeho současnému stavu a míře využívání jsme toho názoru, že není nutné tyto aktivity omezovat. 3.6 NÁVRHY NA VZDĚLÁVACÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Ač území není po biologické stránce velmi významné, bylo by vzhledem ke skutečnosti, že je hojně navštěvováno vhodné umístit velkoformátovou barevnou informační tabuli. Zajímavé by bylo krom zmínce o flóře a fauně zmínit také historii území (vinice, později sad atp.). 3.7 NÁVRHY NA PRŮZKUM ČI VÝZKUM ÚZEMÍ A MONITORING Vzhledem k výjimečnosti území by bylo vhodné provést inventarizační průzkum základních skupin organismů, tj. alespoň rostlin, ptáků, savců a z hmyzu alespoň brouků, nočních, denních motýlů a ploštic. Následně pak skupiny monitorovat a sledovat vliv prováděných zásahů. 24

25 4. ZÁVĚREČNÉ ÚDAJE 4.1 PŘEDPOKLÁDANÉ ORIENTAČNÍ NÁKLADY HRAZENÉ ORGÁNEM OCHRANY PŘÍRODY PODLE JEDNOTLIVÝCH ZÁSAHŮ (DRUHŮ PRACÍ) Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plochy) Orientační náklady za rok (Kč) Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) Jednorázové a časově omezené zásahy Pruhové značení instalace cedulí se státním znakem- oprava sloupku odstranění odpadu vyřezání dřevin - (zásah ke zvážení) C e l k e m (Kč) 3000 Opakované zásahy seč vypalování pastva - doporučený zásah disturbance - zásah ke zvážení (10 000) (30 000) C e l k e m (Kč) (52 000) ( ) 4.2 POUŽITÉ PODKLADY A ZDROJE INFORMACÍ Beneš J., Konvička M., Dvořák J., Fric Z., Havelda Z., Pavlíčko A., Vrabec V., Weidenhoffer Z. (eds.) (2002): Motýli České Republiky: Rozšíření a ochrana. I, II. SOM, Praha 857 pp. Číla P. (1986): Seznam zjištěných druhů Lepidopter v ChÚ Jabloňka, Okrouhlík a Trojská. Msc. Depon. in: AOPK ČR, středisko Praha, 2 pp. Číla P. (1987): Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu v oboru Lepidoptera v ChÚ Trojská v letech Msc. Depon. in: AOPK ČR, středisko Praha, 5 pp. Číla P. & Skyva J. (1993): Výsledek výzkumu vybraných čeledí motýlů v hl. městě Praze. Natura Pragensis, 10:

26 Čejchan A. (1980): K poznání orthopteroidního hmyzu ČSSR I.. Časopis Národního muzea řada přírodovědná, 149: Čejchan A. (1982): K poznání orthopteroidního hmyzu ČSSR III.. Časopis Národního muzea řada přírodovědná, 151: Farkač J. (2000): Výsledky přírodovědného průzkumu PP Trojská a jejího ochranného pásma v souvislosti se stavbou metra IV C1. Inženýring dopravních staveb, Praha. 29pp. + 5 příloh. Farkač J. (2000): Výsledky přírodovědného průzkumu PP Trojská a jejího ochranného pásma v souvislosti se stavbou metra IV C1. Část II. Biologický průzkum v roce Inženýring dopravních staveb, Praha. Farkač J., Král D. (2000): Návrh na sledování organismů a managementu ve zvláště chráněných územích hlavního města Prahy. Ms., uloženo na OOP Magistrátu hl. m. Prahy. Fuchs R. (1987): Avifauna chráněných území Trojské kotliny. Pp In: Haleš J. et al.: PO Živá složka databanka IOŽP. Trojská kotlina Msc. Trojská kotlina. Hrčka D. (2008): Drahaň-Troja: Trojská - přírodní památka. Jindra J. (1986): Zpráva z faunistického výzkumu hmyzu, řád Heteroptera, ChÚ Trojská a Jabloňka. Msc. Depon. in: AOPK ČR, středisko Praha, 10 pp. Just T. & kol. (1996): Trojská kotlina, příroda a památky. ČSOP, 01/30 ZO, 1-82 Trojská kotlina. Kerouš K. (1987): Výskyt obojživelníků a plazů v oblasti Trojské kotliny v roce Pp In: Haleš J. et al.: PO Živá složka databanka IOŽP. Trojská kotlina Msc. Trojská kotlina. Kubíková J. (1987): Živá složka IOŽP Trojská kotlina. Vegetace. Botanický rozbor vyšší cévnaté rostliny. Pp In: Haleš J. et al.: PO Živá složka databanka IOŽP. Trojská kotlina Msc. Trojská kotlina. Kubíková J. (1981): Zpráva o inventarizačním průzkumu vegetace chráněného přírodního výtvoru Trojská. Msc. Depon. in: AOPK ČR, středisko Praha, 11 pp. Kůrka A. (1993): Zpráva o výsledcích inventarizačního průzkumu arachnofauny některých lokalit Trojské kotliny. Msc. 25p. Kolektiv (1987): Živá složka IOŽP Trojská kotlina. Msc. Depon. in: AOPK ČR, středisko Praha, 225 pp. Ložek V. (1987): Rozbor malakofauny Trojské kotliny z hlediska změn prostředí v posledním půlstoletí. 17 p. In: Haleš J. et al.: PO Živá složka databanka IOŽP. Trojská kotlina Msc. Trojská kotlina. Ložek V. (1993): Měkkýši chráněného území trojská. Msc.2p. 26

27 Němec J., Ložek V. & kol. (1997): Chráněná území ČR 2 Praha. AOPK ČR. 154pp. Neuhäuslová Z. (1985): Lesní společenstva dnešní Prahy. Staletá Praha, 15: Pádr Z. (1987): Průzkum výskytu blanokřídlých na lokalitách v Trojské kotlině v Praze. Pp In: Haleš J. et al.: PO Živá složka databanka IOŽP. Trojská kotlina Msc. Trojská kotlina. Půlpán J. (1987): Inventarizační zpráva o entomologickém průzkumu a jeho vyhodnocení Trojské kotliny v r (Coleoptera: Carabidae). Pp In: Haleš J. et al.: PO Živá složka databanka IOŽP. Trojská kotlina Msc. Trojská kotlina. Skyva J. (1987): Průvodní zpráva k průzkumu výskytu motýlů v Praze v rámci akce Databanka pro r Pp In: Haleš J. et al.: PO Živá složka databanka IOŽP. Trojská kotlina Msc. Trojská kotlina. Roubal J. (1942): Terikolní a terestrická fauna Coleopter ruderálů, mezí, okrajů polí, hlinišť, suchopárů a pod. nejširší periferie Prahy s analogickými ukázkami z jiných krajů Čech. Sborník Entomol Odd. Nár. muz. v Praze, 20: Smrček K. (1993): Zpráva o výsledcích inventarizace vyšších rostlin na CHPÚ Trojská. Msc. Depon. in: AOPK ČR, středisko Praha, 5pp. Soustružník J. (1984): Příspěvek k poznání střevlíkovitých brouků Trojské kotliny (Cleoptera, Carabidae). Gazella, (ZOO Praha) 3(3): Soustružník J. (1986): Příspěvek k poznání střevlíkovitých brouků Trojské kotliny II. (Cleoptera, Carabidae). Gazella, (ZOO Praha) 13: Strejček J. (1987): Výsledky průzkumu brouků čeledí Chrysomelidae s.l. (mandelinkovití), Bruchidae (luskokazovití), Urodonidae, Anthribidae a Curculionidae s.l. (nosatcovití) v prostoru Trojské kotliny v Praze 7 provedeném v r Pp In: Haleš J. et al.: PO Živá složka databanka IOŽP. Msc. Trojská kotlina. Strejček J., Kubíková J. & Reš B. (1975): Přírodní poměry Velké Prahy a ochrana přírody v rámci velkoměsta. I. Přírodní vědy ve škole, 26: Strejček J., Kubíková J. & Reš B. (1975): Přírodní poměry Velké Prahy a ochrana přírody v rámci velkoměsta. II. Přírodní vědy ve škole, 26: Špryňar P. & Marek M. (2000): Květena pražských chráněných území. AOPK ČR, Praha 89pp. Valešová H. (1985): Lesy na území Prahy, jejich historie a současnost. Stoletá Praha, 15: Veselý P. & Těťál I. (1998): Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Cleuptera, Carabidae) z Čech, Moravy a Slovenska v letech a doplněk údajů o sběrech z předcházejíciho období. Interesting records of ground beetles (Cleoptera, Carabidae) from Bohemia, Moravia 27

28 and Slovakia in the years and supplementary data on earlier records. Klapalekiana, 34: Vohralík V. & Řeháková I. (1985): Savci městské části Troja (Praha). Gazella, 3(4): SEZNAM MAPOVÝCH LISTŮ Základní mapa České republiky 1: číslo mapového listu: Základní mapa České republiky 1: číslo mapového listu: Kralupy nad Vltavou SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK PP - plán péče, přírodní památka - podle souvislosti C2 druh druh uvedený v červeném seznamu jako silně ohrožený C3 - druh druh uvedený v červeném seznamu jako ohrožený C4 - druh druh uvedený v červeném seznamu jako vzácnější taxon vyžadující další pozornost CR - druh druh uvedený v červeném seznamu jako kriticky ohrožený EN - druh druh uvedený v červeném seznamu jako ohrožený IUNC - International Union for Conservation of Nature MZCHÚ - maloplošné zvláště chráněné území O - druh uvedený ve vyhlášce č.395/92 Sb. - ohrožený KO- druh uvedený ve vyhlášce č.395/92 Sb. kriticky ohrožený OP - ochranné pásmo ZCHÚ - zvláště chráněné území 4.5 PLÁN PÉČE ZPRACOVAL HUTUR občanské sdružení J. Purkyně Hradec Králové Editoři: Oldřich Čížek 1,3,4 &Jan Šamata 2 1 HUTUR o.s. 2 NT-NATURAM občanské sdružení pro ochranu přírody, Ostroh 58, Poustka 28

Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin

Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin BIOD_louka_1403_ZZ_161412-www.doc str. 1 OCHRANA BIODIVERZITY Národní program ČSOP Závěrečná zpráva o projektu Název projektu: Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin číslo projektu: 161412 1. Údaje o

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Plán péče o přírodní památku BÍLÉ STRÁNĚ U ŠTĚTÍ. na období 2013-2022

Plán péče o přírodní památku BÍLÉ STRÁNĚ U ŠTĚTÍ. na období 2013-2022 Plán péče o přírodní památku BÍLÉ STRÁNĚ U ŠTĚTÍ na období 2013-2022 Obsah 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN 1.2 Platný právní předpis

Více

Pastviště u Okounova Hradiště u Perštejna Špičák u Mikulovic Lipová Chlumek u Radonic Houština u Mašťova

Pastviště u Okounova Hradiště u Perštejna Špičák u Mikulovic Lipová Chlumek u Radonic Houština u Mašťova BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALIT v rámci evropsky významné lokality Doupovské hory Pastviště u Okounova Hradiště u Perštejna Špičák u Mikulovic Lipová Chlumek u Radonic Houština u Mašťova (2013) říjen 2013 ing.

Více

Chránìná území Prahy 8. Pøírodní památka EKOCENTRUM KØIVATEC

Chránìná území Prahy 8. Pøírodní památka EKOCENTRUM KØIVATEC Chránìná území Prahy 8 Pøírodní památka BÍLÁ SKÁLA EKOCENTRUM KØIVATEC Pøírodní památka BÍLÁ SKÁLA Významný krajinný prvek skalnatého údolí Vltavy, stratotyp libeňského souvrství, opěrný profil letenským

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 3.2.08.19 Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání - člověk nahradil lesní společenstva loukami a pastvinami /hnojí, kosí, hospodářská zvířata ji spásají - rozmanitý ekosystém /liší se obsahem

Více

dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami.

dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. V maloparcelkových polních pokusech na stanovištích v Holovousích a Zubří je sledován vliv vybraných druhů trav, bylin a leguminóz

Více

(upravená verze) - 1 -

(upravená verze) - 1 - Chráněná a navrhovaná chráněná území na Sedlčansku Jiří Malíček 2003 Zaměření: Botanika (upravená verze) - 1 - Úvod: Tato práce vznikala především z údajů zjištěných v roce 2003, méně pak z roku 2002.

Více

Výstavba rekreačního areálu Smrčina

Výstavba rekreačního areálu Smrčina Příloha H3 Hodnocení vlivu záměru na území soustavy Natura 2000 dle 45i zákona 114/1992 Sb. Výstavba rekreačního areálu Smrčina Alice Háková duben 2010 2 Název záměru: Výstavba rekreačního areálu Smrčina

Více

STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM

STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM Plán péče a návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM na období 2012-2020 Salvia o.s. sdružení pro ochranu přírody Míšovická 454/6 155 21 Praha 5 e-mail:

Více

Tabulky prvků územního systému ekologické stability. zpracovala RNDr. Tesařová v r. 2003

Tabulky prvků územního systému ekologické stability. zpracovala RNDr. Tesařová v r. 2003 Tabulky prvků územního systému ekologické stability zpracovala RNDr. Tesařová v r. 2003 Pořadové číslo: LC 1, Hříškov Název: Remízek u vodojemu V koutě Mapový list: 1:10000 12-12-14 1: 5000 Louny 1-7 Katastrální

Více

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Třešeň ptačí - PRUNUS AVIUM PLENA - výška 8-12m, zaoblená koruna široká 4-6m, kvete v dubnu plným bílým květem, okrasný druh netvoří plody. Třešně

Více

Plán péče o přírodní památku Chvalský lom. na období 2010-2024

Plán péče o přírodní památku Chvalský lom. na období 2010-2024 Plán péče o přírodní památku Chvalský lom na období 2010-2024 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Název, kategorie, evidenční kód ZCHÚ a kategorie IUCN Název Chvalský lom Kategorie PP Evidenční

Více

ZHODNOCENÍ VEGETAČNÍHO KRYTU V BOTANICKÉ LOKALITĚ VALOVA TRAŤ U HRADCE NAD SVITAVOU

ZHODNOCENÍ VEGETAČNÍHO KRYTU V BOTANICKÉ LOKALITĚ VALOVA TRAŤ U HRADCE NAD SVITAVOU VČ. SB. PŘÍR. - PRÁCE A STUDIE, 12 (2005): 47-52 ISBN: 80-86046-75-3 ZHODNOCENÍ VEGETAČNÍHO KRYTU V BOTANICKÉ LOKALITĚ VALOVA TRAŤ U HRADCE NAD SVITAVOU Evaluation of the vegetation cover on the botanical

Více

Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru lepidopterologie - denní motýli

Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru lepidopterologie - denní motýli Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru lepidopterologie - denní motýli Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Datum 24.2.2012 Brno Autor školícího materiálu: Ing. Josef Palas PP8: Mendelova univerzita v Brně OSNOVA PŘEDNÁŠKY

Více

Posouzení vlivu TT Podbaba Suchdol na EVL Kaňon Vltavy u Sedlce

Posouzení vlivu TT Podbaba Suchdol na EVL Kaňon Vltavy u Sedlce Posouzení vlivu TT Podbaba Suchdol na EVL Kaňon Vltavy u Sedlce Objednatel: Útvar rozvoje hl. m. Prahy Vyšehradská 57/2077 128 00 Praha 2 Zpracovatel posouzení: Mgr. Pavel Bauer Březový vrch 737 460 15

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Číslo projektu: CZ0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu 5.8. Monitoring

Více

Vyhodnocení výskytu cévnatých rostlin z agrárních valů a teras z úpatí vrchu Oblíku v Českém středohoří

Vyhodnocení výskytu cévnatých rostlin z agrárních valů a teras z úpatí vrchu Oblíku v Českém středohoří Mykocenologický průzkum Vyhodnocení výskytu cévnatých rostlin z agrárních valů a teras z úpatí vrchu Oblíku v Českém středohoří Evaluation of the distribution of the vascular plants on hedgerows and terraces

Více

Plán péče o. přírodní rezervaci Homolka

Plán péče o. přírodní rezervaci Homolka Plán péče o přírodní rezervaci Homolka na období 2010 2019 Zpracováno podle Osnovy plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a jejich ochranná

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Znalecký posudek. č. 1/2012 z odvětví zahradnictví. Výtisk č. 1. Stránka 1 z 14

Znalecký posudek. č. 1/2012 z odvětví zahradnictví. Výtisk č. 1. Stránka 1 z 14 Znalecký posudek č. 1/2012 z odvětví zahradnictví Výtisk č. 1 Stránka 1 z 14 A. Úvodní údaje Předmět znaleckého posudku: Posouzení stromů a další zeleně na valu pro komunikaci Malkovského, Praha 18, Letňany.

Více

Botanický a entomologický průzkum podhorské louky

Botanický a entomologický průzkum podhorské louky Gymnázium Trutnov zaměření: všeobecné Jiráskovo náměstí 325 Seminární práce z biologie Botanický a entomologický průzkum podhorské louky Magdaléna Francová Janské Lázně, únor 2014 Třída: 8. X Prohlašuji,

Více

Ochranářský plán. Kupsova skála 2010-2020. Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka

Ochranářský plán. Kupsova skála 2010-2020. Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Ochranářský plán Kupsova skála 2010-2020 Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka 1. Základní údaje 1.1. Název lokality Kupsova skála 1.2. Lokalizace Kraj: Středočeský Okres: Benešov Obec: Vlašim

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

Flóra Přírodní rezervace Suché skály

Flóra Přírodní rezervace Suché skály Acta rerum naturalium 5: 169 176, 2008 ISSN 1801-5972 Flóra Přírodní rezervace Suché skály Flora of the Suché skály Nature Reserve PETR ŠMARDA Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova

Více

Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny

Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny Záchranný program pro hvozdík písečný český Anna Šlechtová AOPK ČR, Oddělení záchranných programů N NPP Kleneč 5 km od Roudnice nad Labem pastva seč stžení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vysočina K.ú. 795453 Zámek Žďár Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vysočina K.ú. 795453 Zámek Žďár Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou 1. Základní údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby : ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, PĚŠÍ TRASY PODÉL BAROKNÍHO MOSTU Název objektu: Stupeň dokumentace: Kraj: Místo stavby: Investor: Hlavní projektant: Zpracovatel PD stavebního

Více

Krytosemenné rostliny - vývojově nejmladší a nejpočetnější skupina rostlin - zhruba 250 000 druhů - vytvářejí pravé květy a plody - dělí se na dvě

Krytosemenné rostliny - vývojově nejmladší a nejpočetnější skupina rostlin - zhruba 250 000 druhů - vytvářejí pravé květy a plody - dělí se na dvě Krytosemenné rostliny - vývojově nejmladší a nejpočetnější skupina rostlin - zhruba 250 000 druhů - vytvářejí pravé květy a plody - dělí se na dvě skupiny: dvouděložné a jednoděložné rostliny - tyto skupiny

Více

HETEROGENEITY OF WEED INFESTATION IN SPRING BARLEY

HETEROGENEITY OF WEED INFESTATION IN SPRING BARLEY HETEROGENEITY OF WEED INFESTATION IN SPRING BARLEY Studničková T., Winkler J. Department of Agrosystems and Bioclimatology, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech

Více

158 Ekologické zemědělství

158 Ekologické zemědělství 158 Ekologické zemědělství Ekologické zemědělství 159 10 Pícninářství 10.1 Trvalé travní porosty v EZ z hlediska biodiverzity 10.1.1 Předpoklad vzniku a existence trvalých travních porostů (TTP) 1) Označení

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Co jsou to plevele? Rostliny rostoucí v kulturním porostu proti vůli pěstitele. stejná rostlina může být žádoucí

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Chránìná území Prahy 8. Pøírodní památka EKOCENTRUM KØIVATEC

Chránìná území Prahy 8. Pøírodní památka EKOCENTRUM KØIVATEC Chránìná území Prahy 8 Pøírodní památka TROJSKÁ EKOCENTRUM KØIVATEC Pøírodní památka TROJSKÁ Spoleèenstva teplomilných pastvin a køovin na výchozech bøidlic šáreckého souvrství (spodní ordovik) s výskytem

Více

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb. Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb. Část A. Podmínky minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v opatření ekologické zemědělství Za podmínky minimálních požadavků

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Ochrana přírody ekologizací vinohradnictví

Ochrana přírody ekologizací vinohradnictví Ochrana přírody ekologizací vinohradnictví Projekt je realizován z Programu přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika v rámci Evropské územní spolupráce EÚS AT-CZ 2007-2013 spolufinancovaný Evropskou

Více

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008)

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) 1. Maximální celková výše těžeb 1.1. Výše těžby mýtní 1.1.1. Výše těžby mýtní odvozená z ukazatele normální paseka Výše

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Bezděčín CZ0213776

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Bezděčín CZ0213776 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Bezděčín CZ0213776 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Bezděčín Kód lokality: CZ0213776 Kód lokality v ÚSOP:

Více

Žáci 6. a 7. třídy mají povinné pouze tučně zvýrazněné druhy. Žáci 8. a 9. třídy všechny.

Žáci 6. a 7. třídy mají povinné pouze tučně zvýrazněné druhy. Žáci 8. a 9. třídy všechny. 1 rostlinná část Dokument obsahuje seznam druhů pro podzimní kolo poznávačky školní rok 2014/2015. Protože neproběhlo kolo jarní, dostáváte do rukou seznam všech druhů, které jsou od žáků vašeho ročníku

Více

Květena a vegetace Přírodní památky Toužínské stráně u Dačic

Květena a vegetace Přírodní památky Toužínské stráně u Dačic Acta rerum naturalium 5: 207 228, 2008 ISSN 1801-5972 Květena a vegetace Přírodní památky Toužínské stráně u Dačic Flora and vegetation of the Toužínské stráně nature monument near the town of Dačice LIBOR

Více

Putování pražskými pralesy

Putování pražskými pralesy Putování pražskými pralesy Zkuste projít drsnou divočinou pražských pralesů! Najdete jich tu hned několik desítek a vlastně to většinou nejsou pralesy, protože jejich stáří bývá do sta let. Vyznačují se

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA BIOLOGIE NÁVRH NAUČNÉ STEZKY V OKOLÍ ROŽMITÁLU POD TŘEMŠÍNEM DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jana Patová Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, obor Vy - Bi Vedoucí

Více

Pěstování biomasy v podmínkách ČR se zřetelem na ochranu krajiny

Pěstování biomasy v podmínkách ČR se zřetelem na ochranu krajiny Pěstování biomasy v podmínkách ČR se zřetelem na ochranu krajiny Úvod Česká republika představuje 78 tisíc km 2 přírodně nesmírně pestrého území. V první řadě se jedná o centrální evropské rozvodí. Tři

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

Zklidnění Severojižní magistrály u Národního muzea dokumentace EIA biologické průzkumy

Zklidnění Severojižní magistrály u Národního muzea dokumentace EIA biologické průzkumy RNDr. Jiří Vávra, CSc. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - POSUDKY, EXPERTÍZY RNDr. Jiří Vávra, CSc., Nečova 18, 143 00 Praha - Modřany, IČO: 131 14 166 Zklidnění Severojižní magistrály u Národního muzea dokumentace EIA

Více

dřevina kusy kontejner Abies 10 10l 20 cm 400 Kč Abies 4 10l 45 cm 400 Kč Abies alba 15 2l 45 cm 100 Kč Abies firma 450 60 cm 200 Kč Abies lasiocarpa

dřevina kusy kontejner Abies 10 10l 20 cm 400 Kč Abies 4 10l 45 cm 400 Kč Abies alba 15 2l 45 cm 100 Kč Abies firma 450 60 cm 200 Kč Abies lasiocarpa Abies 10 10l 20 cm 400 Kč Abies 4 10l 45 cm 400 Kč Abies alba 15 2l 45 cm 100 Kč Abies firma 450 60 cm 200 Kč Abies lasiocarpa 5 1,5l 40 cm 70 Kč Acebia 25 1 l 40 Kč Acer campestre 215 2l 100 cm 100 Kč

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44 odst. 2 zákona č.

Více

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků REHABILITACE STŘELECKÉHO OSTROVA PRAHA1 revitalizace zeleně pracovní skupiny starosty Městské části Praha 1 doporučení pro MČ Praha 1 ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření 3. z á

Více

přehled nemocí název bylin Akné

přehled nemocí název bylin Akné Staročeská lekárna Byliny jsou léky prověřené staletími, které se suší, aby jejich účinnost byla co nejdéle prodloužena. Pokud neprojdou chemickým procesem ( zneužívání FARMACEUTICKÝCH společnosti k OBOHACENÍ

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov

Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov Příloha č. 1 k bakalářské práci z geografie na téma chráněná území Prostějovska Autor: Jiří Havela Obsah Arboretum v Kostelci... 2 Brus - okolí... 3

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Centrum biologie, geověd a envigogiky PODZEMNÍ ORGÁNY ROSTLIN NÍŽINNÝCH VŘESOVIŠŤ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Iva Hrušková Biologie se zaměřením na vzdělání Vedoucí

Více

Floristický minikurz na Plumlovsku

Floristický minikurz na Plumlovsku Floristický minikurz na Plumlovsku Zpráva z minifloristického kurzu ze dne 5. 7. 5.2012, pořádala Moravskoslezská pobočka ČBS ve spolupráci s ČSOP Hořepník Marie Popelářová, připomínkoval Jaroslav Podhorný

Více

Plán péče pro přírodní památku Skály v zoologické zahradě

Plán péče pro přírodní památku Skály v zoologické zahradě Plán péče pro přírodní památku Skály v zoologické zahradě na období 2014-2023 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje kategorie ochrany: název území: přírodní památka

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Zelená síť Krušné hory- Udržitelné využívání a péče o kulturní krajinu v Krušných horách Boží dar 2.- 3.5.2011 Realizace v rámci programu Operační

Více

Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině

Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině Petr Halas Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. halas@geonika.cz Abstract The biodiversity and the forest vegetation

Více

PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024. Mgr. David Fischer

PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024. Mgr. David Fischer PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Zpracoval: NaturaServis, s.r.o.: Ing. Radim Paulič Mgr. David Fischer V Litvínově: 27. 6. 2014 1. Základní údaje o zvláště

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Číslo projektu: CZ0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu 5.8. Monitoring

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje EKOTOXA.s.r.o Vytvoření kompleního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Číslo projektu: CZ0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu 2.16

Více

Vojtěška setá Medicago sativa L.

Vojtěška setá Medicago sativa L. Vojtěška setá Medicago sativa L. Lodyhy: přímé i vystoupavé, lysé Listy: trojčetné, lístky v horní třetině na obvodu zubaté, prostřední lístek dlouze řapíčkatý Květenství: hlávkovitě zkrácený hrozen Květy:

Více

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní rezervaci DUNY U SVÁRAVY

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní rezervaci DUNY U SVÁRAVY S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová Plán péče pro přírodní rezervaci DUNY U SVÁRAVY na období 2005-2014 Ing. Jiří Schneider Obsah 1. Základní identifikační

Více

Floristický průzkum Kounických luk

Floristický průzkum Kounických luk Sborník muzea Karlovarského kraje 16 / 2008 255 Floristický průzkum Kounických luk Přemysl Tájek ÚVOD Kounické louky jsou jednou z nejznámějších botanických lokalit v CHKO Slavkovský les. Zasloužil se

Více

Invaze nepůvodních druhů rostlin jako environmentální problém

Invaze nepůvodních druhů rostlin jako environmentální problém Zuzana Marková & Martin Hejda Zuzana Marková, Martin Hejda Invaze nepůvodních druhů rostlin jako environmentální problém Invazní druhy představují poměrně malou skupinu nepůvodních druhů dané oblasti.

Více

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH 1 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH Nad řekami str. 04 Vzácné trávy 22 Jaro začíná 06 Kapradiny 24 Drobné jarní efeméry 08 Čas bělozářek 26 Tařinky 09 Léto

Více

DIGITÁLNÍ KNIHOVNA MORAVSKOSLEZSKÉ POBOČKY ČESKÉ BOTANICKÉ SPOLEČNOSTI

DIGITÁLNÍ KNIHOVNA MORAVSKOSLEZSKÉ POBOČKY ČESKÉ BOTANICKÉ SPOLEČNOSTI DGTÁLNÍ KNHOVNA MORAVSKOSLEZSKÉ POBOČKY ČESKÉ BOTANCKÉ SPOLEČNOST Skeny starších botanických prací Starší, převážně floristické práce botaniků, jsou nenahraditelným základem botanického bádání v regionech.

Více

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území O Z N Á M E N Í o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen Správa CHKO Beskydy ) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, příslušný podle

Více

Podrobnější popis novinek a změn v aplikaci

Podrobnější popis novinek a změn v aplikaci Souhrnný přehled změn v aplikaci SDO k verzi 0.3.06 [ 16/08/2013] novinky: [Aplikace] [Výchozí nároky předmětů ochrany] Aktualizovány texty ke druhů dle metodiky Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

1.1 Základní identifikační údaje

1.1 Základní identifikační údaje Plán péče o přírodní památku Černovice na období 2011 2019 (návrh na vyhlášení) 1. Základní identifikační údaje 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: kategorie ochrany: přírodní památka název

Více

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY THAYENSIA (ZNOJMO) 2014, 11: 135 138. ISSN 1212-3560 CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY ERIOCHLOA VILLOSA NEW SPECIES OF FLORA OF THE CZECH REPUBLIC Radim P a u l i

Více

Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn současný stav a vyhodnocení změn

Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn současný stav a vyhodnocení změn Bohemia centralis, Praha, 28: 49 116, 2007 Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn současný stav a vyhodnocení změn Vegetation and flora of the Velká hora Hill (Bohemian Karst) present state and analysis

Více

1. Podle toho jaké části přírody jsou chráněny, můžeme rozdělit ochranu přírody a krajiny v ČR na čtyři oblasti. Do rámečků je doplň.

1. Podle toho jaké části přírody jsou chráněny, můžeme rozdělit ochranu přírody a krajiny v ČR na čtyři oblasti. Do rámečků je doplň. ZÁKLADY OCHRANY PŘÍRODY V ČR 1. Podle toho jaké části přírody jsou chráněny, můžeme rozdělit ochranu přírody a krajiny v ČR na čtyři oblasti. Do rámečků je doplň. 2. Do diagramů rozděl typy zvláště chráněných

Více

Biologický průzkum: červenec září 2014

Biologický průzkum: červenec září 2014 Průzkum lokalit s výskytem křečka polního (Cricetus cricetus) v lokalitě Třebětice a Alexovice Biologický průzkum červenec září 2014 Zhotovitel: Ekoteam Hradec Králové září 2014 Průzkum lokalit s výskytem

Více

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH 1 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH Studnické louky 4 Prstnatce 22 Jaro začíná 6 Suchopýr 24 Šafrán 7 Hadí mordy 25 Statný devětsil 8 Pcháče 26 Sasanky 10

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

ŠLAPANICKÉ SLEPENCE ŠLAPANICKÉ SLEPENCE. Ostrůvky teplomilné květeny. Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I

ŠLAPANICKÉ SLEPENCE ŠLAPANICKÉ SLEPENCE. Ostrůvky teplomilné květeny. Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I ŠLAPANICKÉ SLEPENCE Ostrůvky teplomilné květeny 12 Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I Český svaz ochránců přírody ZO 54/14 Brněnsko Pustiměřské Prusy 103, 683 21 Pustiměř 2009 Publikace byla

Více

Projekt Krajina domova

Projekt Krajina domova Projekt Krajina domova Závěrečná zpráva o lokalitě PR Blátka Vypracoval: Pavel Javůrek Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Přírodní rezervace Blátka Ostrůvek života mezi poli Pár slov úvodem:

Více

PLEVELE JAKO FAKTOR ZHORŠUJÍCÍ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V OBCÍCH. Ing. Jan Mikulka, CSc., VÚRV Praha Ruzyně mikulka@vurv.cz

PLEVELE JAKO FAKTOR ZHORŠUJÍCÍ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V OBCÍCH. Ing. Jan Mikulka, CSc., VÚRV Praha Ruzyně mikulka@vurv.cz PLEVELE JAKO FAKTOR ZHORŠUJÍCÍ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V OBCÍCH Ing. Jan Mikulka, CSc., VÚRV Praha Ruzyně mikulka@vurv.cz http://www.vurv.cz Faktory ovlivňující změny druhového spektra plevelů Změna klimatických

Více

Botanický inventarizaní przkum. pírodní rezervace Jezero

Botanický inventarizaní przkum. pírodní rezervace Jezero Botanický inventarizaní przkum pírodní rezervace Jezero Jií Malíek 2007-1 - 1. Obsah 2. Základní údaje... 3 3. Kvtena... 3 3.1. Historie botanického przkumu... 3 3.2. Vegetace... 4 3.2.1. Litorální porosty...

Více

Lesní vegetace České republiky. Jan Douda

Lesní vegetace České republiky. Jan Douda Lesní vegetace České republiky Jan Douda Vegetace zonální (bučiny, jedlobučiny) azonální (mokřadní olšiny, luhy, rašelinná společenstva, písčiny) extrazonální (smrčiny, xerotermní doubravy) Potenciální

Více

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Základní dokumenty záchranných programů - Úmluva o biologické rozmanitosti, Rio de Janerio 1992 - Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních

Více

Mgr. Martin Šťastný, E K O S L U Ž B Y: průzkumy-managementdidaktika, Antala Staška 187, 512 51 Lomnice nad Popelkou IČ 87050170

Mgr. Martin Šťastný, E K O S L U Ž B Y: průzkumy-managementdidaktika, Antala Staška 187, 512 51 Lomnice nad Popelkou IČ 87050170 Mgr. Martin Šťastný, E K O S L U Ž B Y: průzkumy-managementdidaktika, Antala Staška 187, 512 51 Lomnice nad Popelkou IČ 87050170 Dosavadní reference: Projekty, průzkumy: r. 2013: Stav k 20.12.2013 Plán

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla)

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) 1. ANALYTICKÁ ČÁST 1.1 Charakteristika současného stavu přírodního prostředí, jeho příčiny a vývojové trendy 1.1.1 Stav zemědělských ekosystémů

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Obora Hvězda CZ0113001

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Obora Hvězda CZ0113001 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Obora Hvězda CZ0113001 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Obora Hvězda Kód lokality: CZ0113001 Kód lokality

Více

Flóra a náčrt vegetace navržené evropsky významné lokality Kačina

Flóra a náčrt vegetace navržené evropsky významné lokality Kačina Bohemia centralis, Praha, 30: 175 192, 2010 Flóra a náčrt vegetace navržené evropsky významné lokality Kačina Flora and vegetation outline of the proposed Site of Community Importance Kačina Michal Štefánek

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Floristicko-fytogeografická studie nejjižnější části Plánického hřebene

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Floristicko-fytogeografická studie nejjižnější části Plánického hřebene JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FAKULTA PŘÍRODOVĚDECKÁ KATEDRA BOTANIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Floristickofytogeografická studie nejjižnější části Plánického hřebene Školitel: Ing. Milan Štech, PhD.

Více

Jan Juřica Flóra a vegetace přírodní rezervace Svatý kopeček

Jan Juřica Flóra a vegetace přírodní rezervace Svatý kopeček Jan Juřica Flóra a vegetace přírodní rezervace Svatý kopeček Přírodní rezervace Svatý kopeček (foto Milan Karásek) Svatý kopeček se stal bezesporu jedním ze symbolů Mikulova. Na vrchol kopce vede barokní

Více

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Jaromír Maštera Foto: J. Maštera, A. Zedníková, V. Kodet Akreditovaný Pozemkový spolek Gallinago pozemkový spolek pro ochranu volné krajiny - funguje při Pobočce

Více