TØINEC KOSMOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TØINEC KOSMOS 25.3. - 31.3."

Transkript

1 TØINEC KOSMOS

2 Jeden svìt 2010 Ubot Gallery Spolupoøadatelem festivalu Jeden svìt 2010 je obèanské sdružení Ubot Gallery. Už od svého vzniku v roce 1998 usilujeme o prolínání rùzných druhù umìní a spoleèenských aktivit v malém multikulturním prostøedí, kterým tìšínské slezsko bezesporu je. Prolínají se jim èeština, polština, nìmèina a slovenština. Na své první veøejné akci jsme uvedli fyzického básníka Petra Vášu a nìkolik ekologických filmù, které byly spojeny hudebním performance. Prostøednictvím multirealistické revue God s intelligencer, se snažíme oslovovat mladé básníky, výtvarníky a aktivisty a motivovat je k èinnosti. Bìhem nìkolika let vznikly v produkci Ubot Gallery ètyøi hrané krátkometrážní filmy. V souèasné dobì se zabýváme poøádáním Páteèních Filmových Veèerù v bystøickém kinì, kde jsou lidé seznamování s kinematografií rùzných zemí a jinými tvùrèími pøístupy. Souèástí tìchto veèerù jsou i komponované veèery s fotografickými výstavami, výstavami obrazù, cestovatelskými filmy a videoartem. Ubot Gallery, o.s. Bystøice Kontakt: Lenka Ostruszková / Michal Kaminski / Marek Cienciala /

3 ÈTVRTEK Projekce kino Kosmos 16:30 Londýòané, 2009, 58 min, Velká Británie Režie: Marc Isaacs Renomovaný britský dokumentarista Marc Isaacs ve svém nejnovìjším snímku zachycuje osudy nìkolika obyvatel Londýna z rùzných spoleèenských vrstev bìhem souèasné ekonomické krize. Postupnì poznáváme bohatého obchodníka, který kvùli neustálému, až nutkavému sledování aktuálního dìní na finanèních trzích pøišel o rodinu, èi duchovnì založeného metaøe hledajícího mír v duši pomocí tibetských mís. Nejvìtším pøáním bangladéšského imigranta peèujícího o pubertální dceru je pro zmìnu nová práce, zatímco zdánlivì vyrovnaný pojiš ovací agent milující doutníky zoufale touží po úniku z každodenní pracovní rutiny. Tøeba takovém, jaký pro ponìkud agresivního obchodníka se železem 18:00 Vstupenka do ráje, 2008, 59 min, Dánsko Režie: Janus Metz Kae a Kjeld mají svatbu. Místo líbánek se však nevìsta po obøadu vrací do rodného Thajska, zatímco její dánský manžel zùstává doma. Èekají totiž na udìlení trvalého pobytu pro Kae, která vždycky toužila odejít na Západ za lepším živobytím. Stejnì jako pro øadu ostatních thajských žen pro ni Dánsko pøedstavuje vysnìný ráj. Vstupenkou do nìj je sòatek z rozumu. Režisér Janus Metz spolupracoval na scénáøi se sociální antropoložkou Sine Plambechovou, která provádìla výzkum migrace thajských žen. Nechybí poptávka - postarší svobodní Dánové vyhledávají exotické Thajky ochotné se za nì provdat, protože rozdílné kulturní tradice jim skýtají výhodu. Asijské ženy, uvyklé práci v domácnosti, zpravidla nebojují za svou emancipaci. Dánsko pøitom patøí mezi zemì, které lépe než jiné øeší vyrovnávání genderových rozdílù v soukromém i veøejném prostoru. Uskuteènit sen thajských žen o cestì na Západ pomáhá zkušená Sommai, která žije se svým dánským manželem již šestnáct let. Funguje jako dohazovaèka" i jako prostøednice pøi vyøizování 20:00 Bombajská spojka, 2009, 58 min, Dánsko Režie: Camilla Nielsson, Frederik Jakobi Do roku 2020 se indická Bombaj pravdìpodobnì stane nejlidnatìjším velkomìstem na svìtì. Již dnes pulsuje masami lidí, jež se dennì dopravují do zamìstnání. Hromadná doprava pøitom nefunguje - povìstné jsou vlaky, do nichž se èlovìk musí doslova probojovat. Ulice mìsta dennì zaplavuje bezpoèet aut, která se místo vyhlášky øídí zákonem" chaosu. Trojice hrdinù dokumentu zastává rozdílné stanovisko na øešení modernizace mìsta, konkrétnì dopravy. Yasin žije na severním pøedmìstí, do práce jezdí vlakem èi na motorce a sní o koupi vlastního automobilu. Veena bydlí v prominentní ètvrti, má služebnou a vlastního øidièe a zastupuje obyvatele ulice Pedder v boji proti budování nadjezdù v centru mìsta. Pan Das je viceprezidentem státní spoleènosti budující silnice a most spojující obchodní ètvr s centrem. Stavba má desetileté zpoždìní, proto pøicházejí na øadu provizorní øešení. Pan Das cítí ve své funkci znaènou odpovìdnost, proto se snaží dopoèítat se i stromù, na jejichž pøesazení darovala dotaci Svìtová banka. Dynamický snímek dokumentaristù Camilly Nielssonové a Fredericka Jacobiho graduje od jedné neuvìøitelné situace ke druhé a nastoluje otázku: Je zdravé životní prostøedí pouze PÁTEK :00 Slavnostní zahájení festivalu Jedovatý plamen, 2008, 28 min, Tanzanie, Nigérie Režie: Lars Johansson Pøed více než padesáti lety zaèala firma Shell tìžit v Nigérii ropu. Za tu dobu se jí podaøilo zcela zdevastovat zdejší životní prostøedí. Do øeky Niger pravidelnì uniká obrovské množství ropy, která v ní zabíjí veškerý život, a kvùli kyselým deš ùm se tu už nedaøí ani tradièním plodinám. Arogance firmy Shell vùèi místním lidem došla tak daleko, že obøí hoøáky se zemním plynem se èasto nacházejí v bezprostøední blízkosti lidských obydlí. Øada vesnièanù tak trpí vážnými zdravotními problémy. Dynamicky pojatý dokument pøímoèaøe sleduje úsilí dvou místních aktivistek, které se spoleènì s dalšími lidmi z ohrožených vesnic snaží u státních i mezinárodních soudù zjednat spravedlnost. PÁTEK Doprovodná akce / Kulturní dùm Trisia 19:00 Koncert skupiny AL - YAMAN Pražská kapela AL-YAMAN pøináší originální fùzi orientální melodiky s novými prvky taneèní hudby. Zvuk kapely je spojením akustických nástrojù s elektronikou a mísí se zde i vliv stylù jako dub, trance, ambient, bhangra a další. Po velmi dobøe pøijatém debutu Hurryia odehráli AL-YAMAN, nespoèet koncertù u nás i v zahranièí. V létì roku 2007 se ale al-esh a Ashwaq dohodli na pozastavení èinnosti. Ashwaq se chtìla více vìnovat rodinì, Aleš potøeboval více èasu na jiné projekty (napø. Cartonnage) a celkovì cítili potøebu si od AL- YAMAN odpoèinout. Avšak koncem roku 2008 se dohodli na obnovení koncertní èinnosti a zároveò natoèení nového alba Insanyya. AL - YAMAN, spolupracoval s kapelami zvuèných SOBOTA :00 Zprostøedkovatel, 2009, 84 min, USA Režie: Ian Olds Napínavý snímek Iana Oldse nás zavede pøímo do první linie váleèné žurnalistiky. Hlavní postavou je mladý novináø a pøekladatel Ajmal Naqshbandi, považovaný za nejlepšího afghánského fixera èlovìka, který dokáže zahranièním novináøùm zprostøedkovat rozhovory s bojovníky Tálibánu. Jak nebezpeèná je tato práce, se ukáže ve chvíli, kdy je spoleènì s italským reportérem fundamentalistickým hnutím zajat. Po nìkolika dnech je pak Ajmal popraven. Americký novináø a bývalý Ajmalùv spolupracovník Christian Parenti pátrá po dùvodech, proè byl ze zajetí vykoupen jen italský reportér, a zároveò nás nechává nahlédnout do každodenního života válkou zmítané zemì. Drastické videozábìry natáèené pøímo v zajetí èi improvizované rozhovory se èleny Tálibánu, kteøí každého novináøe podezírají ze špionství, jasnì dokládají, èím vším musí váleèní zpravodajové v Afghánistánu projít. Na pøípadu Ajmalova tragického osudu pak snímek ukazuje, jakou cenu má v 16:30 Mizející ryby, 2009, 83 min, Velká Británie Režie: Rupert Murray O kousku ryby na talíøi víme zpravidla jen to, že je zdravá pro náš organismus. Chybí nám však další informace, které bychom mìli chtít znát. Odkud ta ryba pochází, jak byla ulovena a zda její druh není ohrožen," øíká britský novináø Charles Clover, autor knihy The End of the Line. Režisér Rupert Murray se jí inspiroval pøi natáèení svého dokumentu o globalizaci rybolovu. V tempu, jakým dnes rybolov na celém svìtì probíhá, totiž není možné, aby pøíroda obnovovala své zdroje. Snímek ukazuje hlavní problémy spojené s ubýváním ryb. Hlavním z nich je nedodržování kvót pro lov, z èehož snímek obviòuje Èínu i nìkteré evropské státy, dále neekonomický lov velkého množství ryb a dùležitou roli hraje i upøednostòování nìkterých druhù, zejména pak obøích tuòákù, vyhledávaných labužníky. Vizuálnì poutavý dokument pøináší nìkolik základních rad, jak se mùže i jednotlivec zasadit o zachování rovnováhy fauny svìtových oceánù. Po filmu debata: Jiøí Koželouh klimatolog a odborný pracovník programu Energie Hnutí DUHA. Debata na téma enviromentální dopady nadmìrné spotøeby ve vyspìlých 19:00 Afghánská superstar, 2008, 88 min, Velká Británie Režie: Havana Marking Po tøiceti letech válek a vlády Tálibánu se do Afghánistánu vrátila popkultura. Místní televizní stanice Tolo TV se rozhodla v Kábulu uspoøádat soutìž amatérských pìveckých talentù, u nás známou jako Superstar. Kromì dvou tisíc zpìvákù i z tìch nejzapadlejších koutù zemì se do soutìže pøihlásily také tøi stateèné dívky. Zpívat na veøejnosti v zemi, zásadním zpùsobem ovlivòované kmenovými vùdci, není pro ženu nijak bezpeèné. Zvláš, když v návalu emocí pøidá v pøímém pøenosu k písni i trochu tance, jak se na vlastní kùži pøesvìdèila jednadvacetiletá Serata. Dynamicky støižený dokumentární debut Havany Markingové, ocenìný na festivalu v Sundance, dopodrobna zaznamenává celý prùbìh tøímìsíèní soutìže, jejíž finálový veèer sledoval každý tøetí obyvatel Afghánistánu. Vtipné momenty pøibližující celonárodní pìvecké šílenství, adepty afghánské hvìzdné pìchoty" a pìtici finalistù støídají mrazivé chvíle, kdy je Seratì, ale i další ženské soutìžící Limì, za jejich vystoupení vyhrožováno smrtí. Po filmu debata: Veronika Dvoøáèková - antropoložka, která pracovala více než rok v èeském provinèním rekonstrukèním týmu v Afghánistánu. Jaké jsou nyní osudy dívek z filmu? Jsou stále naživu? Jaké jsou nyní poèty únosù žurnalistù? Co se dìlo s médii v Afghánistánu v dobì Talibanu, co po pádu a co v dnešní dobì?

4 NEDÌLE :00 Kimèongílie, 2009, 75 min, Korea Režie: NC Heiken Severní Korea je bezesporu nejizolovanìjší zemí svìta. Totalitní režim zde již šedesát let zavírá své obyvatele do koncentraèních táborù za sebemenší prohøešky: staèí zmaèkat noviny, na nichž je vyobrazen otec zakladatel Kim Ir-sen nebo jeho syn, souèasný vládce Kim Èong-il. Aèkoli se i pouhý pokus o útìk z tìchto táborù trestá smrtí, každý rok se o nìj øada vìzòù pokusí. Díky hrstce z nich, kterým se podaøí uniknout a z níž se nìkteøí objeví i v dokumentu, se svìt dozvídá o hrùzné podobì života v komunistické Severní Koreji. Jejich silné a alarmující svìdectví o milionech obìtí hladomoru v devadesátých letech, severokorejských dívkách skrývajících se v Èínì, které jsou nuceny k prostituci, èi o závislosti 16:30 Mugabe a bílý Afrièan, 2009, 90 min, Velká Británie Režie: Mat Whitecross Diskriminace bìlochù. Pro Evropana a Amerièana prakticky neznámý pojem, pro tisíce bìlošských farmáøù žijících v jihoafrickém státì Zimbabwe tvrdá realita. Humanitární situace v jedné z nejchudších zemí Afriky se od pøelomu tisíciletí rapidnì zhoršila se zavedením pozemkové reformy, která místnímu diktátorovi Robertu Mugabemu umožnila pod heslem Zimbabwe Zimbabwanùm zabrat statisíce hektarù pùdy prosperujících bìlošských farem. Pùvodnì britská rodina Mikea Campbella, která do Zimbabwe pøišla pøed tøiceti lety a na své farmì pokojnì žije s pìti sty domorodci, se Mugabeho zvùli soudnì vzepøe. Campbellovi se v bitvì nevzdávají ani poté, co jsou brutálnì zlynèováni, a doufají, že 18:00 Hlad, 2009, 90 min, Nìmecko Režie: Marcus Vetter, Karin Steinberger Geneticky modifikované plodiny, technologický pokrok, globální oteplování a poptávka po surovinách. Svìt poèátku 21. století se dramaticky mìní, a to tak, aby vyhovoval pøedevším potøebám bohatých. S touto zmìnou se v chudých zemích nadále zhoršuje už tak bídná životní úroveò. Zatímco v USA je nejvìtším problémem spoleènosti obezita, o pár tisíc kilometrù dál na jih, na Haiti, jsou lidé tak chudí, že musí prodávat vlastní dìti do otroctví a k obìdu jedí koláèe z bláta. Ještì dále, v Brazílii, pokraèují nenasytné døevaøské spoleènosti za pøihlížení zkorumpovaných politikù v kácení amazonských pralesù a pøispívají tak ke klimatické zmìnì. V jejím dùsledku dochází k èastìjším smrtícím obdobím sucha v subsaharské Africe. Masajùm v Keni tak bez deš ové vody zbývá jenom žízeò a hladovìní. Po filmu debata: Ondøej Šimetka lékaø bez hranic, který pùsobil ve Východním PONDÌLÍ :30 Vysnìný odpad, 2009, 79 min, USA Režie: Mai Iskander Zaballeen, arabský výraz pro lidi odpadkù", oznaèuje nejnižší sociální vrstvu Káhiry. Patøí k ní i teenageøi Adham, Nabil a Osama, hrdinové dokumentu Mai Iskanderové. Režisérka natáèí jejich každodenní život v okrajové ètvrti Mokattan, nejvìtší odpadkové osadì" na svìtì. Sbìr a zpracování odpadu z osmnáctimilionové Káhiry pøedstavuje pro místní šedesátitisícovou komunitu už po století jediný zdroj obživy. Mezi odpadky si hrají dìti i psi a procházejí tudy terénní pracovníci s protitetanovými injekcemi. Mladíci, které sledujeme v jejich nuzných pøíbytcích, v práci i na zkušené ve Walesu, sní o vlastní šrotovnì èi brzké svatbì. Jejich sny se však rozplývají s pøíchodem zahranièních spoleèností na káhirský trh s 18:00 Zemøít ukamenováním, 73 min, Írán, Nizozemí Režie: Farid Haerinejad, Mohammad Reza Kazemipo Trest smrti ukamenováním mohou v Íránu dostat ženy a nìkdy i muži, kteøí se provinili cizoložstvím, prostitucí èi zabitím v sebeobranì. Advokátka Šadi Sadrová, novináøka Asijeh Aminiová a další aktivistky za práva žen se snaží pomáhat tìm, které byly odsouzeny k tomuto nehumánnímu, ponižujícímu a velmi bolestivému zpùsobu popravy. Jejich práce je však obtížná - sesbírat dùkazy je témìø nemožné, nebo íránská vláda se snaží vše ututlat vzhledem ke kritice, kterou ji zahrnují mezinárodní organizace zabývající se lidskými právy. Dokument režisérù Farida Haerinejada a Mohammada Rezy Kazemiho vypráví pøíbìh nìkolika žen, které díky pomoci Šadi a její neziskové organizace unikly trestu smrti ukamenováním. ÚTERÝ :30 Štìstí v neštìstí, 2009, 73 min, USA, Keòa Režie: Landon Van Soest Desítky tisíc obyvatel Keni se v dokumentu režiséra Landona van Soesta strachují o svùj domov: a už jsou jím slumy v chudinské ètvrti Kibera hlavního mìsta Nairobi, nebo hlinìné domky pastevcù v Yala Swamp v západní èásti zemì. Do jejich života totiž vstupují vládou podporované developerské projekty, které nahrávají bohatým a mocným. Obytné domy v Kibeøe, pùvodnì urèené pro sociálnì slabé, totiž zabydleli vládní úøedníci èi lidé, kteøí si mohli dovolit koupit vlastní byt. Zemìdìlské oblasti na západì Keni zase dominují bohatí bílí muži" z USA, kteøí chtìjí vydìlat na pìstování rýže - pøi budování pøehrady a zavodòování pozemkù však neberou ohledy na starousedlíky. Pøíbìhy Silvy, porodní asistentky z Kibery, a Jacksona, farmáøe a uèitele z Yala Swamp, odhalují konkrétní boj jednotlivcù s politickou mašinerií. Nikdo z nich se nechce vzdát, protože v sázce není nic 18:00 Nevítaní, 2009, 95 min, Èeská republika Režie: Tomáš Škrdlant Pìtici hlavních postav, které se narodily s vážným postižením a byly rodièi odmítnuty, sledoval neuvìøitelných dvacet let. V zámìrnì volnì propletených portrétech sledujeme jejich cestu od dìtství v Jedlièkovì ústavu až po snahu plnohodnotnì se zaèlenit do života dospìlých. Od doby, kdy byly v duchu komunistické doktríny zavøeny v ústavech s pøísným zákazem kontaktu s normální spoleèností až do souèasnosti, kdy vìtšina z nich založila své vlastní rodiny. Od prvních bolestných pokusù pochopit, proè se k nim rodièe nehlásí a spoleènost je izoluje, až po zjištìní, že žít se dá i bez rodiny a i s postižením. Intimní a nesmírnì citlivì natoèený Škrdlantùv dokument rozhodnì není smutnou ukázkou nìkolika neš astných osudù, ale naopak povzbudivým svìdectvím o tom, co všechno dokáže handikepovaný èlovìk se silnou vùlí zvládnout. STØEDA Projekce v èajovnì V pohodì '' 16:00 Rodinná dieta, 2008, 85 min, Finsko Režie: John Webster Rodina, žijící ve Finsku, se rozhodla, že zkusí vydržet jeden rok zcela bez produktù, k jejichž výrobì nebo pøi jejichž použití je potøeba ropy. Touha minimalizovat svou ekologickou stopu se v mysli režiséra zrodila poté, co zaèal vnímat problémy spojené s globálním oteplováním a vyèerpatelností pøírodních zdrojù. Vymìnit automobil za autobus, letadlo za vlak, motorový èlun za veslici nebo nakoupit v obchodì základní potraviny však není vždy snadné, zvláš pro rodinu s dìtmi. I ti sebevíc motivovaní zaènou pochybovat, když se vìci komplikují a zpùsobují nepohodlí Uvnitø ètyøèlenné rodiny tak brzy vznikají rozkoly. V prùbìhu roku se z pùvodního pevného rozhodnutí pøejít na ekologicky pøijatelný zpùsob života postupnì STØEDA èajovna V pohodì 18:00 Tibet zpívá, 2009, 82 min, USA Režie: Ngawang Choephel V létì roku 1995 se tibetský muzikolog Ngawang Choephel vydal do své vlasti, odkud jako dítì utekl s matkou do Indie. Vyzbrojen malou kamerou se pokusil zdokumentovat, v jaké míøe se Tibe anùm v okupované zemi daøí uchovávat si svou bohatou hudební tradici. S hrùzou zjiš uje, že ve Lhase zní z každého obchodu, baru nebo poulièního tlampaèe èínská pop-music a že vìtšina mladých Tibe anù jí dává pøednost pøed tradièními tibetskými písnìmi. Ty se mu podaøí zaslechnout až na venkovì. Bìhem zaznamenávání lidových písní je ale zatèen, obvinìn ze špionáže a odsouzen k osmnácti letùm vìzení. V práci na svém strhujícím a velmi osobním dokumentu plném unikátních archivních i souèasných zábìrù z okupovaného Tibetu pokraèuje. Choephel po šesti a pùl letech, kdy je po tlaku mezinárodních kampaní i americké vlády koneènì propuštìn. Emocemi nabitý snímek zaznamenává i nepokoje ve Lhase z bøezna. Na loòském festivalu v Sundance získal film Cenu poroty v kategorii dokumentù. Po filmu debata: s Janou Neborákovou o pomoci tibetským uprchlílùm v indickém exilu.

5 generální partner spolupoøadatel poøadatel podpora hlavní mediální partner partneøi technický partner mediální partneøi regionální partneøi MÌSTO TØINEC Advokátní kanceláø Czudek a Božková mediální partneøi Dùležité ) - Èlenové klubu pøátel Èlovìka v tísni, po pøedložení èlenské karty obdrží pernamentku na tøi volné vstupy. - Pøíjdete - li na festival dvakrát, potøetí Vás pustíme zdarma (nutno pøedložit obì vstupenky). - Na besedy lze pøijít jako na samostatnou akci, pokud jste nestihli pøijít na film. - Vstup na besedy zdarma. - Návštìvníci koncertu AL - YAMAN / každý dvacátý návštìvník koncertu obdrží pernamentku na festival.

PROGRAM FESTIVALU JEDEN SVĚT 2010

PROGRAM FESTIVALU JEDEN SVĚT 2010 PROGRAM FESTIVALU JEDEN SVĚT 2010 Úterý 16. 3. 19.00/ zahajovací film Země snů, 2009, 57 min., Česká republika, Martin Ryšavý Doposud žili na vietnamském venkově - sice chudě, ale relativně spokojeně.

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Středa 10. 03. 2010. čtvrtek 11. 03. 2010

Středa 10. 03. 2010. čtvrtek 11. 03. 2010 Středa 10. 03. 2010 1900 Pražská křižovatka slavnostní předání ceny Homo Homini / Vstup jen s pozvánkou 1930 Světozor velký sál slavnostní zahájení / Dny zelených nadějí / Írán / 72 min. / Vstup pro veřejnost

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

SCIENTIFIC INFORMATION

SCIENTIFIC INFORMATION SCIENTIFIC INFORMATION Svìtový potravinový problém World food problem V. JENÍÈEK Èeská zemìdìlská univerzita, Praha, Èeská republika Svìtový potravinový problém je obecnì považován za jeden z nejvýznamnìjších

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci)

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci) 1 Základní informace o klientovi Jméno:... Vìk:... Tìlesná výška:... cm Tìlesná hmotnost:... kg Tel.: 608 85 01 72 8 Olbramice Osobní zdravotní anamnéza Choroby :... Operace a úrazy:... Užívané léky:...

Více

Filmový festival Jeden svět 2010 v Tanvaldě

Filmový festival Jeden svět 2010 v Tanvaldě Studentský klub při OA Tanvald, o.s. Filmový festival Jeden svět 2010 v Tanvaldě Závěrečná zpráva Zdeňka Juklová 2010 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Termín: 29. 31. března 2010 Místo: Záštita: Tanvald, městské kino JAS

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás ŽIVOT NEJEN NA KOLECH 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás Život nejen na kolech V roce 2008 se již po dvanácté konala soutìž profesionálních i amatérských fotografù, s postižením i bez nìj. Organizátorem

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. strojnì nanášené omítky ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. strojnì nanášené omítky ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ELASTICKÝ odolné OTEVØENÝ pøírodní SAMOÈISTICÍ lotosový efekt Tytan EOS strojnì nanášené omítky ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Strojnì nanášené omítky TYTAN EOS Strojnì nanášené omítky jsou urèené jako koneèná povrchová

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

PŘEHLÍDKA FILMŮ S DROGOVOU TEMATIKOU V KINĚ ART

PŘEHLÍDKA FILMŮ S DROGOVOU TEMATIKOU V KINĚ ART PŘEHLÍDKA FILMŮ S DROGOVOU TEMATIKOU V KINĚ ART 5. 6. října 2007, Kino Art Brno, Cihlářská 19 Filmovou přehlídku pořádá Sdružení Podané ruce, o. s., které od roku 1991 pomáhá drogově závislým aktivně řešit

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

My Home klíè k moderní elektroinstalaci

My Home klíè k moderní elektroinstalaci My Home klíè k moderní elektroinstalaci VZOROVÝ ROZPOÈET Moderní elektroinstalace My Home Vaše správná volba Ovládejte svùj svìt jednoduše a intuitivnì. MODERNÍ ELEKTROINSTALACE 2 Komfort Moderní elektroinstalace

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE Jana Veselá Ústav veøejné správy a práva, FES, Univerzita Pardubice Abstrakt: Tento èlánek je vìnován problematice mezinárodní migrace, typùm pracovních

Více

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí ACCORD I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí I drill je nový secí stroj, vyvinutý spoleèností ACCORD, vynálezcem pneumatického setí. Koncept je zalo en

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Podstata sporu o výstavbu hliníkárny NEMAK a prùmyslové zóny Joseph na Mostecku V sousedství obce Havraò na Mostecku byla na jaøe 2001 zahájena výstavba prùmyslové zóny Joseph. Stavbì, která probíhá tzv.

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Svět po druhé světové válce

Svět po druhé světové válce Svět po druhé světové válce Anotace:prezentace věnující se tématu dekolonizace po druhé světové válce a vzniku nových států. Pracovní list může posloužit jako zápis, nebo jako opakování látky. Dětský diagnostický

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Pøepì ová ochrana videomonitorovacích systémù s analogovými kamerami Témìø celý povrch naší planety je pokrytý hustou sítí elektrických propojení. Kromì energetických sítí nyní zažívají bouølivý rozvoj

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

SCIENTIFIC INFORMATION

SCIENTIFIC INFORMATION SCIENTIFIC INFORMATION Pøíèiny a možnosti øešení potravinového problému v rozvojových zemích Solution of the developing countries food problem issues at measures V. JENÍÈEK, V. KREPL Èeská zemìdìlská univerzita,

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 1 vyšlo: záøí 2010 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Milé dìti, vážení rodièe, vìøíme, že jste pøíjemnì strávili

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Dovolte, abych se pøedstavil

Dovolte, abych se pøedstavil Dovolte, abych se pøedstavil... jmenuji se Haemophilus INFORMACE O PREVENCI ZÁKEØNÉ INFEKÈNÍ CHOROBY MILÍ ÈTENÁØI DOVOLTE MI, ABYCH SE VÁM PØEDSTAVIL: JMENUJI SE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B. MNOZÍ Z

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Jak jsme si užívali jarní pøímìstský tábor. Kdo cestoval po Indii - 1 -

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Jak jsme si užívali jarní pøímìstský tábor. Kdo cestoval po Indii - 1 - R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 9, èíslo 8 vyšlo: duben 2015 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Jak jsme si užívali jarní pøímìstský tábor Jarní

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2030

ABN AMRO LifeCycle Fund 2030 ABN AMRO LifeCycle Fund 2030 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

Struèný návod pro realizaci zahradního jezírka.

Struèný návod pro realizaci zahradního jezírka. Struèný návod pro realizaci zahradního jezírka. 1. Volba typu jezírka. Pokud se rozhednete pro stavbu zahradního jezírka èi rybníèku, je nutné si stanovit a definovat co od tohoto díla oèekáváte. Lze uvazovat

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Identifikace a øešení rizik spojených s hraním hazardních her Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO VLKOLÍNEC Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Slovensko VLKOLÍNEC 3 SK STØEDNÍ SLOVENSKO Památková rezervace lidové architektury Vlkolínec byla

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více