KONTROLA SPRÁVNOSTI ÚČETNICTVÍ A DANÍ ROK 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONTROLA SPRÁVNOSTI ÚČETNICTVÍ A DANÍ ROK 2004"

Transkript

1 KONTROLA SPRÁVNOSTI ÚČETNICTVÍ A DANÍ ROK 2004 Ing. Ivana Mašková, daňový poradce, auditor, MAKO AUDIT s.r.o., 1. Změna režimu z neplátce DPH na plátce Při změně režimu z neplátce na plátce DPH vznikne vůči FÚ nárok na odpočet, který nepochází z běžných daňových dokladů příslušného období za které se podává daňové přiznání k DPH. Odpočet pochází z daňových dokladů max. 12 měsíců před registrací. Nárok vzniklý zpětně z těchto dokladů není v účetnictví na účtu 343 MD zachycen, proto musí být zaúčtován jednorázově, v době kdy nový plátce podává první daňové přiznání k DPH. Pokud by se tento zpětný nárok neproúčtoval, nebude při kontrole souhlasit stav účtu 343 na podané daňové přiznání. Nárok lze uplatnit zpětně z pořízených zásob a odpisovaného majetku ( 74 zákona o DPH). K datu registrace se provede inventura výše uvedených aktiv, z daňových dokladů se zjistí částka nároku na DPH, nárok se uplatní v daňovém přiznání a zaúčtuje se jako daňový výnos na 343/648. V případě odpisovaného majetku je možno postupovat podle pokynu D-190 a snížit vstupní cenu tohoto majetku 343/022 a přepočítat následné odpisy. Do jednorázových výnosů by se pak zaúčtoval nárok na DPH pocházející ze zásob. 2. Změny v odpisování Počínaje rokem 2004 je využívána nová odpisová skupina 6. Spor mezi zastánci přetřídění již dříve zařazených staveb a jejich odpůrci sice ještě neskončil ale MF stále zastává stanovisko, že je potřeba stavby, kterých se to týká, přetřídit. Z tohoto důvodu doporučujeme přetřídit inventární čísla staveb, která odpovídají obsahové náplni odpisové skupiny 6 z OS 5 do OS 6. Pokud máte najatou administrativní budovu u které jste provedli technické zhodnocení, je potřeba přetřídit i toto technické zhodnocení najatého majetku Změna v zatřídění oplocení. Před 1. lednem 2004 byla většina oplocení v OS 5, některá byla v OS 4. Od jsou všechna oplocení v OS 4. Mělo by se přetřídit. Situace v praxi může být různá. Ploty (studny, klepadla, zpevněná parkovací místa apod.) bývají většinou příslušenstvím stavby, nejsou evidovány jako samostatná inventární čísla a odpisují se společně se stavbou a přetřídění se jich netýká. Týká se samostatných staveb oplocení, kterému bylo přiděleno samostatné inventární číslo. Pokud se toto inventární číslo odpisuje metodou rovnoměrných odpisů není potřeba přetřídit, protože u lineárních odpisů je zákonem o daních z příjmů stanovena doba odpisu, kterou si účetní jednotka může prodloužit (daňově je možno odpisovat pomaleji než stanoví zákon). Pokud se odpisovalo zrychleně, je potřeba přetřídit, aby daňové odpisy byly v souladu se zákonem. Nové oplocení pořízené počínaje rokem 2004 se zařadí jako příslušenství stavby a pak se odpisuje v odpisové skupině stavby nebo se zatřídí samostatně do OS 4. Nákladní vozidla označení N1 (nosnost do 1,5 tuny) byla odpisována v odpisové skupině 1. Existovaly však výjimky, kdy se některé tyto N1 odpisovaly v odpisové skupině 2 (např. Peugeot Boxer s nosností nad 1,5 t). Počínaje rokem 2004 patří i tyto výjimky do OS 1. Jsou-li v OS 2, má se přetřídit, ale zase platí, že při rovnoměrném odpisu můžeme ponechat, přetřiďuje se jen při zrychleném. Odpisy nehmotného majetku (účty 011,013,014) V současné době můžete mít u tohoto majetku 3 různé režimy odpisování. Nehmotný majetek zařazený do konce roku 2000 se odpisuje v odpisových skupinách podle tehdy platného zákona o daních z příjmů. Nehmotný majetek zařazený do konce roku 2003 se odpisuje účetním odpisem, který se rovná odpisu daňovému, životnost (dobu odpisu) stanovila účetní jednotka sama ve vnitropodnikové směrnici. Nehmotný majetek pořízený v roce 2004 se odpisuje režimem 32a) zákona o daních z příjmů. Zákon zde stanovil povinnost rovnoměrného časového odpisu po dobu, která je pro jednotlivé druhy nehmotného majetku uvedena v měsících. Pokud je sjednána životnost (právo užívání) smlouvou, odpisuje se rovnoměrně po dobu, která je ve smlouvě uvedena. Daňové odpisování nehmotného majetku nelze přerušit. Nehmotný majetek zařazený před rokem 2004 se doodepíše v původním režimu, nepřetřiďuje se. 3. Daň z převodu nemovitostí Počínaje 1. lednem 2004 platí nová 3% sazba daně z převodu nemovitostí. Daňové přiznání si udělá účetní jednotka sama a sama též bez čekání na výměr zaplatí daň z převodu. Lhůta na podání daňového přiznání je prodloužena. Do konce třetího měsíce následujícího po měsíci ve kterém bylo doručeno rozhodnutí o vkladu práva se podává daňové přiznání a v této lhůtě musí být daň z převodu uhrazena, viz 21 zákona o dani z převodu. Poznámka: v odstavci 3 tohoto paragrafu je stanoven i způsob ocenění pro jednotlivé možnosti převodu. Pro úplatný a bezúplatný převod je to znalecký posudek podle zákona 151/1997 Sb.-vyhlášková cena. Pro účely vkladů do společností je to znalecký posudek v tržní ceně nemovitostí podle 59 obchodního zákoníku. Pro účely vkladu postačuje od znalecký posudek, který obsahuje tuto jedinou (tržní) cenu, ze které by se vyměřovala případná daň z převodu při nedodržení lhůty pro osvobození ( 20/e) vkládaných nemovitostí. V současné době právnické osoby nakupují od občanů pozemky a součástí smluv o nákupu bývá i dohoda o tom, že nakupující právnická osoba zaplatí daň z převodu nemovitostí. Povinnost podání daňového přiznání a úhrady daně ukládá zákon prodávajícímu. Pokud právnická osoba tuto povinnost dobrovolně převezme není náklad na zaplacenou daň daňově

2 uznatelný. Pokud je však v pozici ručitele vyzvána FÚ k úhradě této daně, jedná se o daňově uznatelný náklad. Zákon o dani z převodu nemovitostí uvádí v 8 výjimky, kdy povinnost podat daňové přiznání přechází na kupujícího. V praxi se nejčastěji vyskytují nákupy nemovitostí od správce konkursní podstaty. V tomto případě podává daňové přiznání a platí daň strana kupující, uhrazená daň je daňově uznatelným nákladem. 4. Reklamace V praxi nastávají situace, kdy je tržba zaúčtována v roce 2003 a pak běží reklamační řízení. Po jeho skončení se řeší, zda má být podáno dodatečné přiznání nebo zda se dobropis na snížení tržeb ponechá v běžném roce, kdy je ukončeno reklamační řízení. Daňový základ vychází z účetnictví a to účetnictví správně vedeného, to znamená účetnictví ve kterém jsou zohledněna všechna známá rizika a kde je zajištěna věcná a časová souvislost účetních případů. Podle 23 zákona o daních z příjmů je základem daně rozdíl mezi náklady a výnosy při respektování jejich věcné a časové souvislosti. Podle výkladu MF (koordinační výbor) se postupuje takto: jestliže je k známa skutečnost, že k reklamaci snížení ceny a tržeb dojde, je třeba dodržet věcnou a časovou souvislost a tak SPRÁVNĚ zobrazit účetnictví zaúčtováním dohadné položky na snížení tržeb. Jestliže je dohadná položka zaúčtována a reklamační řízení skončí v roce následujícím nebo i později, nechává se dobropis v tomto běžném roce, dodatečné daňové přiznání se nepodává. Dodatečné daňové přiznání přichází v úvahu v případě, že k bylo známo, že k reklamaci dojde nebo bylo řízení již zahájeno a účetní jednotka by zapomněla vytvořit dohadnou položku. Příklad: v 11/03 byl vyfakturován prodej zboží 311/604 a ve 12/03 bylo zahájeno reklamační řízení, jednalo se o 8% snížení ceny, reklamace byla ukončena vystavením dobropisu v 07/04. - listopad 2003 vystavená faktura ,- 311/604 - prosinec 2003 dohadná položka na snížení ceny 8.000,- 604/ do výsledku roku 2003 jde ,- Kč výnosů - reklamace byla ukončena v 07/04 dohodou a vystavením dobropisu na 6% snížení ceny - vystavený dobropis 6000,- 389/311 - odúčtování dohadné položky 2000,- 389/604 Výše uvedený případ se týkal zahraniční faktury. U faktury mezi českými subjekty by ještě vzniklo DPH na výstupu. V případě dobropisu u tohoto konkrétního příkladu by byla sazba DPH 22%, tedy stejná jaká by byla vyfakturována v 11/03. V praxi se stává i to, že k datu závěrky skutečně o reklamaci nevíte. Nemáte tak možnost vytvořit dohadnou položku na snížení tržeb. Pokud jste schopni prokázat, že jste o reklamaci opravdu nevěděli, je vystavený dobropis zaúčtovaný v jakémkoliv období správně a ani v tomto případě se nepodává dodatečné daňové přiznání, přestože o dohadné položce nebylo (protože nemohlo být) účtováno. 5. Povodňové úvěry V roce 2002 byly účetním jednotkám poskytovány povodňové úvěry, které byly následně v roce 2003 promíjeny. - poskytnutí úvěru ,- 221/461 - prominutí úvěru ,- 461/648 daňový výnos V květnu 2004 bylo zákonem č. 280/2004 Sb. (nepřímá novela zákona o daních z příjmů) zdanění těchto příjmů prominuto. Prominutí se týká pouze těch poplatníků, kteří dosáhli kladného základu daně, postup je uveden níže. Ministerstvo financí k aplikaci bodu 3 čl. V části druhé zákona č. 280/2004 Sb., t.j. "Základ daně z příjmů lze snížit za zdaňovací období, které započalo v roce 2003, o prominutou částku splátek jistiny a úroku z půjček a úvěrů poskytnutých Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s., k odstraňování následků povodňové katastrofy v letech 1997 a 2002.", při zjištění základu daně z příjmů fyzických a právnických osob za zdaňovací období započatá v roce 2003, sděluje: A. Postup poplatníků, kteří jsou fyzickými osobami: Prominutá částka splátek jistiny a úroku z půjček a úvěrů poskytnutých Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s., k odstraňování následků povodňové katastrofy v letech 1997 a 2002 (dále jen "prominutá částka"), o níž lze snížit základ daně z příjmů za zdaňovací období kalendářního roku 2003, se uvede na řádku "52 Další částky" 3. oddílu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob B (tiskopis MFin vzor č. 10). V této souvislosti se v Pokynech k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob (tiskopis /1 MFin /1 - vzor č. 11) dílčí pokyn k vyplnění řádku 52 doplňuje o text: "dále uveďte prominutou částku splátek jistiny a úroku z půjček a úvěrů poskytnutých Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s., k odstraňování následků povodňové katastrofy v letech 1997 a 2002 podle bodu 3 čl. V části druhé zákona č. 280/2004 Sb." - 2 -

3 B. Postup poplatníků, kteří jsou právnickými osobami: Prominutá částka, o níž lze snížit základ daně z příjmů za zdaňovací období, které započalo v roce 2003, se uvede na řádku 241 II. oddílu Přiznání k dani z příjmů právnických osob (tiskopis MFin vzor č. 13). V Pokynech k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob (tiskopis /1 MFin 5404/1 - vzor č. 13) se na konci prvního odstavce dílčího pokynu k vyplnění řádku 241 II. oddílu nahrazuje tečka čárkou, a doplňuje se nový text: a.. prominutá částka splátek jistiny a úroku z půjček a úvěrů poskytnutých Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s., k odstraňování následků povodňové katastrofy v letech 1997 a 2002 podle bodu 3 čl. V části druhé zákona č. 280/2004 Sb. Pokud již před nabytím účinnosti zákona č. 280/2004 Sb., t.j. před 1. květnem 2004, uplynula zákonná lhůta pro podání daňového přiznaní k dani z příjmů za kalendářní rok 2003 nebo za zdaňovací období započaté v roce 2003, lze snížení základu daně podle bodu 3 čl. V části druhé tohoto zákona uplatnit v dodatečném daňovém přiznání na nižší daňovou povinnost ( 41 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). 6. Zaúčtování dodatečného daňového přiznání: Dodatečné daňové přiznání se vyhotoví stejně jako přiznání řádné, na úvodní straně se zaškrtne, že se jedná o dodatečné přiznání. Za pomoci původního přiznání se opisují jednotlivé řádky přiznání, přičemž se mění ta, které se dodatečného přiznání týká. Řádek 10 účetní výsledek je vždy stejný, nové výkazy se nedělají (i když zákon o účetnictví dovoluje v některých závažných případech předchozí závěrku v bezprostředně následujícím roce otevřít a zaúčtovat do starého období a vytvořit výkazy nové.( 17/4 zákona o účetnictví.). O skutečnostech uvedených v dodatečném daňovém přiznání se účtuje v případě, že dojde ke vzniku závazku nebo pohledávky vůči FÚ (nedoplatek, přeplatek daně). Nedoplatek daně se účtuje jako vzniklý nedaňový náklad a závazek 5919/ 3419, přeplatek se účtuje jako pohledávka a snížení nákladů na 3419/5919. Vzniklý závazek ( pohledávka) se zaúčtuje ke dni podání dodatečného přiznání. V případě, že je účetní jednotka FÚ doměřena, zaúčtuje se platební výměr 595/3419 do období kdy je výměr doručen. V termínu uvedeném ve výměru musí být doměrek daně uhrazen, a to i v případě, že účetní jednotka nesouhlasí a podává odvolání. Odvolání v tomto případě nemá odkladný účinek. Pokud vznikne nový závazek (pohledávka) vůči FÚ, nezapomeňte přepočítat zálohy. 7. Úvěry a půjčky poskytnuté na nákup akcií nebo podílů Firmy, kterým byl poskytnut úvěr (půjčka) na nákup akcií nebo obchodních podílů, nemají počínaje rokem 2004 náklady na úroky z těchto úvěrů a půjček daňově uznatelné. Vyplývá to z 25/zk.) zákona o daních z příjmů. Toto ustanovení se týká i úvěrů a půjček, které pochází z dřívějších dob. Jedná se o situaci, kdy si firma koupí více než 25% akcií (obchodních podílů), nemá peníze a na tento nákup si je vypůjčí. Úroky z těchto úvěrů a půjček jsou počínaje rokem 2004 nedaňové. Rozvaha mateřské společnosti ,062- účast 25 až 100% 461,471 úvěr, půjčka na nákup účasti na 061, Osvobození některých plateb od srážkové daně 19 zákona o daních z příjmů Od srážkové daně jsou osvobozeny 3 druhy plateb odst.2, písm. zk ) licenční poplatky placené do zemí EU (až od roku 2011). V praxi jsem se setkala s licenčními poplatky placenými na Slovensko za osiva, dále s poplatky za technické a obchodní poradenství, poplatky za právo užívat software a poplatky za operativní pronájem movitého majetku (nájem strojů). Podle smluv o zamezení dvojího zdanění se odvádí z těchto poplatků srážková daň většinou 5% z celkové ceny faktury, tak jak stanoví smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Příklad: faktura za technické a obchodní poradenství 5000 EUR Kč 518/321 5% srážka daně 250 EUR, 7500 Kč 321/342 odvod daně 7500 Kč 342/221 úhrada faktury 4750 EUR V praxi nastává problém s tím, že ze strany partnera v EU je obvykle požadována úhrada celé částky. V takovém případě, je nutno považovat Kč za 95%. Pak je potřeba vypočítat 100% a 5% z této částky uhradit jako srážkovou daň FÚ. Úhrada bude pro českou společnost nedaňovým nákladem

4 Pozor: Licenční poplatky jsou od srážkové daně osvobozeny s účinností až od odst.2, písm. zl) úroky z půjček placené českou společností do společností z EU, účinnost od Sazba srážkové daně byla stanovena smlouvou o zamezení dvojího zdanění a řada zemí EU měla již v těchto smlouvách nulovou sazbu (Rakousko, Německo, Slovensko). Do zemí, které nějakou sazbu měly, bylo nutné z úroků srážet daň a odvést ji na FÚ (Belgie, Polsko). Pokud se jedná o země EU, od jsou úroky od srážkové daně osvobozeny. odst. 2, písm. zf) příjmy z dividend a podílů na zisku, placené dceřinou společností společnosti mateřské. Účinnost od Osvobození je možno uplatnit při splnění níže uvedených podmínek: Platby se provádí mezi společnostmi (právnickými osobami), které mají právní formu a.s., s.r.o. a družstvo. Platit může česká společnost české společnosti, nebo česká společnost společnosti zemí EU. Společnost EU musí mít právní formu odpovídající naší a.s., s.r.o., družstvo. (informace o právních formách EU jsou na internetu na stránkách MF). Mezi společnostmi musí existovat vztah mateřská a dceřiná společnost po dobu alespoň 24 měsíců, účast musí být alespoň 25%. Příklad 1: Rakouská firma GmbH si jako jediný společník založila v Česku společnost s ručením omezeným. (Rakouská firma je mateřská společnost, česká firma je dceřiná společnost). Rakouský společník rozhodl o rozdělení zisku tak, že 3 mil. Kč budou určeny na podíly na zisku. Postup do : - předpis nároku na podíly 431/ Kč - povinnost srazit daň 10% 346/ Kč sazba dle smlouvy - odvod daně FÚ 342/ Kč - úhrada podílů do Rakouska 364/ Kč Postup po : - předpis nároku na podíly 431/ Kč - povinnost srazit daň zanikla, společnosti splňují podmínky 19 - úhrada podílů 364/ Kč Příklad 2: Česká akciová společnost si založila dceřinou společnost s ručením omezeným ve které vlastní 100%. Mateřská společnost rozhodla o rozdělení zisku dcery tak, že 3 mil. Kč budou určeny na podíly na zisku. Postup do : - předpis nároku na podíly 431/ Kč - povinnost srazit daň 15% 346/ Kč - odvod daně FÚ 342/ Kč - úhrada podílů 364/ Kč Mateřská společnost přijala zdaněný podíl ve výši ,- Kč jako nedaňový výnos na účtech 221/ Postup po : - předpis nároku na podíly 431/ Kč - úhrada podílů 364/ Kč Mateřská společnost přijala podíl Kč jako nedaňový výnos na účtech 221/ Osvobození dividend a podílů na zisku se netýká částek, které jsou přiznány fyzickým osobám a částek, které jsou přiznány právnickým osobám s účastí menší než 25%. V těchto případech se postupuje stejně jako v minulém období a zdaňuje se v Česku 15% srážkovou daní, do ostatních států podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Příklad 3: Česká akciová společnost si společně s další a.s. založila dceřinou společnost s ručením omezeným ve které vlastní 20% podílů. Mateřská společnost rozhodla o rozdělení zisku dcery tak, že 3 mil. Kč budou určeny na podíly na zisku. 20% patří menšinovému zakladateli. Protože se jedná o vztah společnosti, která nemá alespoň 25% účast, osvobození nelze použít. Postup do i po bude shodný: - předpis nároku na podíly 431/ Kč (20% ze ) - povinnost srazit daň 15% 346/ Kč - odvod daně FÚ 342/ Kč - úhrada podílů 364/ Kč - 4 -

5 Mateřská společnost přijme zdaněný podíl Kč jako nedaňový výnos na účtech 221/ Pro většinového 80% vlastníka se využije osvobození. Příklad 3: Česká společnost s ručením omezeným má 2 společníky, každý má účast 50%. Společnost rozhodla o rozdělení zisku Kč. Každý společník má nárok na 50% podílu. Protože se nejedná o vztah právnických osob, osvobození nelze použít. Postup do i po bude shodný: - předpis nároku na podíly 431/ Kč - povinnost srazit daň 15% 346/ Kč - odvod daně FÚ 342/ Kč - úhrada podílů 364/ Kč Společníci přijmou již zdaněný podíl, který se již neuvádí v jejich daňovém přiznání. Pozor: V roce 2004 NELZE polovinu sražené daně započítat jako slevu v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob. Tyto slevy byly v 35 zákona o daních z příjmů počínaje zdaňovacím obdobím 2004 zrušeny. 9. Omezení plateb v hotovosti (text zákona je součástí časopisu) Zákon č. 254/2004 Sb., s účinností od omezil hotovostní platby limitem. Limit je sjednán v EUR x kurs ČNB ke dni uskutečnění platby. Zákon se vztahuje na vzájemné platby mezi fyzickými a právnickými osobami se sídlem na území České republiky a dále na platby prováděné těmito osobami do zahraničí. Existují výjimky, kdy platby lze provéstmzdy, FÚ, notářská úschova apod. Pokud provádíte hotovostní platby přesahující limit, seznamte se podrobně s výše uvedeným zákonem. 10. Nákup souboru majetku za jedinou cenu a jeho zavedení do účetní evidence Při nabytí více složek majetku, které nejsou podnikem nebo jeho částí, se postupuje podle 24/3b) zákona o účetnictví. Zákon povoluje poměrné rozúčtování pořizovací ceny mezi jednotlivé položky. K poměrnému rozúčtování pořizovací ceny lze využít různých pomůcek, sestavy od prodávající strany, odborný odhad. K tomuto postupu není povinný znalecký posudek na ocenění jednotlivých složek majetku. V 61 a), odst. 2) vyhlášky 500/2002 Sb. je uvedeno: kupuje-li se soubor majetku bez závazků lze ocenit kvalifikovaným odhadem. Príklad: Dne byly zapsány právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vyplývající z kupní smlouvy č. xxxx. Na základě této smlouvy byly od Pozemkového fondu ČR nakoupeny nemovitosti v tomto složení: Budova B ,- cena vypočítaná Budova B ,- cena vypočítaná Ocelokolna B ,- cena za smlouvy Budova B ,- cena vypočítaná Administrativní budova, odp. sk ,- cena ze smlouvy BudovaB ,- cena vypočítaná Pozemky ,- cena ze smlouvy Celková cena ,- Kč V kupní smlouvě byly samostatně stanoveny ceny pozemků, cena administrativní budovy a cena ocelokolny. Zbývající budovy nebyly samostatně oceněny. Cena jednotlivých budov byla zjištěna poměrným rozpočtem. Znalecký posudek nebyl k dispozici. Rozpočet jsme provedli pomocí plochy takto: Od celkové ceny ,- Kč jsou odečteny pozemky za ,- Kč, administrativní budova za ,- Kč a ocelokolna za ,- Kč = ,- Kč bude rozděleno mezi B1, B2, B4 a B5. B1 622 m2, B2 912 m2, B4 622 m2, B5 298 m2. Celková plocha 2454 m2. Na této ploše se podílí B1 (622: 2454 x100) = 25,34 % z celkové plochy patří k B1. Stejné % k ní bude přiřazeno z částky ,- Kč tj ,- Kč. Stejným způsobem je vypočítána cena ostatních budov. Podotýkám, že se jednalo o přibližně stejné budovy určené ke skladování, proto byla výše uvedená metoda postačující. Druhým možným řešením by bylo zavést všechny skladovací budovy pod jedno inventární číslo (mají stejnou odpisovou skupinu). Toto řešení by ale nevyhovovalo provozu, protože některé z budov budou pronajímány. 11. Zákon o zaměstnanosti S účinností od byl schválen zákon č. 435/2004 zákon o zaměstnanosti. V několika oblastech se dotýká i zákona o daních z příjmů. 67 definuje osoby se zdravotním postižením a je vázán na 35/1c zákona o daních z příjmů. Od platí, že sleva poloviny daně u poplatníků zaměstnávajících nejméně 25 zaměstnanců (původně bylo 20 zaměstnanců), u nichž podíl zaměstnan-

6 ců se ZPS a zaměstnanců se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením, činí více než 50% průměrného ročního přepočteného počtu všech jejich zaměstnanců. Od se mění povinnost zaměstnávání ZPS, mají-li firmy 25 zaměstnanců (v roce 2004 ještě 20 zaměstnanců) mají povinnost zaměstnávat 4% ZPS. Při nesplnění se platí 2,5 x násobek průměrného měsíčního vyhlašovaného platu. Uvedeno v 81 a 82 zákona o zaměstnanosti. 11. Pohledávky a opravné položky Zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách i zákon o účetnictví používá termínu hodnota pohledávky nebo také rozvahová hodnota pohledávky. Hodnotou pohledávky při vzniku je její jmenovitá hodnota-částka vystavená na faktuře (smlouvě). Hodnotou pohledávky nakoupené je její pořizovací cena. 2 odst. 2) zákona o rezervách mimo jiné uvádí: Opravné položky se vytvářejí k rozvahové hodnotě nepromlčených pohledávek, zaúčtovaných na rozvahových účtech. Opravné položky se vytváří k pohledávkám, které byly zaúčtovány ve výnosech a tyto výnosy byly zdaněny. Příklad: Účetní jednotka A vystavila fakturu za prodej zboží za Kč. Zaúčtováno bylo 311/604,343. Rozvahovou hodnotu této pohledávky je Kč. Po roce tuto pohledávku prodala účetní jednotce B za Kč. Prodávající: - daňově uznatelným nákladem je hodnota pohledávky do výše dosažené tržby, účet 546 bude rozdělen na daňovou část Kč a nedaňovou část Kč. - převod pohledávky 546/ tržba v dohodnuté ceně 378/ Kupující: - nákup pohledávky 378/ v pořizovací ceně - v podrozvahové evidenci se zachytí jmenovitá hodnota pohledávky na účtech 76x /76x. Opravnou položku může tento kupující vytvářet max. do výše při splnění všech podmínek daných zákonem o rezervách. V případě, že by ji tvořil, musí doložit, že o této pohledávce bylo účtováno ve výnosech a že tyto výnosy byly zdaněny. Další zpřísnění zákona o rezervách je v 8 a 8a) 8) pohledávky přihlášené do konkursu a popřené správcem (soudem). Do výše rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek ve lhůtě stanovené soudem. V případě, že je pohledávka přihlášena, opravná položka vytvořena a správce pohledávku popře, je nutné opravnou položku rozpustit nebo zahájit soud se správcem konkursní podstaty. 8a) 33% opravná položka tvořená podle 8a) zákona o rezervách bez zásahu soudu, pouze podle rozhodnutí účetní jednotky, se v roce 2004 snížila na 20%. Pokud mají účetní jednotky vytvořené 33% OP, nemusí je rozpouštět na 20%. Při odpisu pohledávky, která má 33% opravnou položku z dřívějších dob je možno 33% odepsat daňově a 67% odepsat nedaňově. Rezervy na pěstební činnost 9(obnova lesa) a rezervy ostatní 10 ( odbahnění rybníků, sanace pozemků - lomy, skládkování). Do zákona o rezervách byl doplněn 10a)- pro účely těchto rezerv musí být vytvořen zvláštní vázaný účet v bance. Částky odpovídající vytvořeným rezervám musí být na tento účet převedeny a mohou být použity pouze na výdaje na jejichž úhradu byly vytvořeny. Daňový náklad na účtu 552 bude uznatelný pouze do výše částky peněz, které budou na zvláštním účtu blokovány. 12. Pozemky Pozemky se oceňují pořizovací cenou včetně nákladů spojených s pořízením (kolky, právní služby, znalecké posudky). Pozemky s porostem různých keřů a okrasných rostlin a lesního porostu se nakupují celé včetně porostů na účet 031. Pozemky s porosty trvalými (vinice, chmelnice, sady) se nakupují část jako pozemek na účet 031 a část jako trvalý porost na účet 025. Definice trvalých porostů je uvedena ve vyhlášce 500/ 2002 Sb. v části Obsahové vymezení některých položek rozvahy-dlouhodobý hmotný majetek. Pozemky vydávané PF na pohledávku oprávněných osob se zaúčtují v ocenění pořizovací cenou (kupní cena), bez ohledu na to zda je cena nižší nebo vyšší než je jmenovitá hodnota nakupované pohledávky. Pozemky, které jsou za tuto pohledávku přijaty se ocení pořizovací cenou pohledávky. ( s Pozemkovým fondem jsou uzavírány smlouvy o bezúplatném převodu pozemku). Pořizovací cenou pozemku je částka, která byla zaplacena za pohledávku oprávněné osobě. Příklad: s.r.o. nakoupila od oprávněné osoby pohledávku za pozemkovým fondem. Jmenovitá hodnota pohledávky je 100. Nakoupeno bylo za 105. Na tuto pohledávku byl společnosti vydán pozemek. Nákup pohledávky 378/ Úhrada za nakoupenou pohledávku 379/ Vydání pozemku od PF 031/ Pozemkový Fond při vydávání uvádí, na jakou pohledávku je pozemek vydán. Podle tohoto příkladu by ve smlouvě bylo uvedeno, že nárok na vydání vznikl smlouvou o postoupení pohledávky ve výši 100 (původní výše nároku). Pro zaúčtování ceny pozemku je však rozhodující za jakou cenu jste pohledávku pořídili a není rozhodující, zda byla nižší nebo vyšší než původní jmenovitá hodnota nároku vůči PF

7 13. Použití ztrát vykazovaných v daňovém přiznání Staré ztráty až do roku 2003 včetně je možno použít 7 let. Nejstarší ztráta, kterou je možno v daňovém přiznání roku 2004 použít je ztráta z roku Ztráty vzniklé před rokem 1997 se v daňovém přiznání neuvádí. Ztráta vzniklá v roce 2004 už se může použít max. 5 let. 14. Povinnost auditu za rok 2004 Podle 20 zákona o účetnictví rozhoduje o povinnosti auditu překročení ukazatelů daných tímto zákonem. Hodnotí se 3 ukazatele ve 2 po sobě jdoucích letech: BTTO aktiva Obrat(výnos) Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Rok 2003 nad 40 mil. nad 80 mil. nad 50 zam. Rok 2004 nad 40 mil. nad 80 mil. nad 50 zam. Akciové společnosti mají povinný audit, jestliže splní jeden ze 3 ukazatelů. Ostatní společnosti a družstva musí splnit dva ze 3 ukazatelů. Společnost, která má za rok 2004 audit poprvé, má právo podat daňové přiznání a zaplatit daňovou povinnost k V daňovém přiznání se tato skutečnost oznámí na úvodní straně v údaji Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem. Pokud společnost nesplní ukazatele pro povinný audit, musí podat daňové přiznání k a v tomto termínu zaplatit i daňovou povinnost, případně může využít služeb daňového poradce a do si zajistit odklad. Plná moc daňovému poradci musí být uložena na FÚ do Pevný kurs pro přepočet cizí měny Účetní jednotka si pro jedno účetní období stanovuje způsob používání kursů při přepočtu cizí měny na Kč ve své vnitropodnikové směrnici. Obecně je přepočet cizí měny upraven v 4) zákona o účetnictví-co se přepočítává. 24 stanoví jak se přepočítává a zároveň v odstavci 7) umožňuje použití pevných kursů týdenní, měsíční, max. roční pevný kurs. 16. Nová možnost uplatnění daňových nákladů 24 zh) - jako daňový výdaj je možno uplatnit: úhradu jednorázového havarijního pojištění pro pracovní cestu nebo úměrnou část ročního havarijního pojištění soukromých silničních vozidel při pracovních cestách a pojištění léčebných výloh zaměstnanců při zahraničních pracovních cestách. 17. Pozor na nákupy předmětů, které byly předmětem nájemních smluv Tento problém se týká předčasně ukončené leasingové smlouvy a smlouvy, kdy jsou předměty pronajaty operativním pronájmem a po skončení nájmu se odkupují. V obou případech se testuje zůstatková cena po rovnoměrných odpisech se smluvenou kupní cenou. Jestliže je kupní cena menší než zůstatková cena ke dni prodeje, uplatněné nájemné se vylučuje z nákladů ve všech letech kdy bylo uplatněno-dodatečné přiznání. Řeší zákon o daních z příjmů v 24/5. Tuto skutečnost je potřeba vzít v úvahu a propočítat dopad ještě před tím, než je smlouva podepsána. Nájemné vyloučené z nákladů může vstoupit do daňové pořizovací ceny předmětu, o částce se neúčtuje, předmět bude mít dvě vstupní ceny. Vstupní cena pro účetnictví bude výše dohodnuté kupní ceny, vstupní cena pro daně bude kupní cena + nájemné vyloučené z daňových nákladů. Příklad: Účetní jednotka uzavřela nájemní smlouvu na stroj na dobu 15 měsíců. Měsíční splátky byly Kč, začaly v prosinci 2002, skončily v únoru Po skončení nájmu byl stroj účetní jednotkou odkoupen za cenu Kč. Tato účetní jednotka má povinnost zjistit, zda nájemné na účtu 518 bude daňově uznatelné. (Rozumí se ve všech letech kdy bylo zaúčtované, tj Kč v roce 2002, Kč v roce 2003 a Kč v roce 2004). Účetní jednotka zjistí u dodavatele pořizovací cenu stroje (argument, že to dodavatel neřekne u Finančního úřadu neobstojí). Předpokládejme, že pořizovací cena stroje byla Kč. Dále je potřeba zjistit, jakou má stroj k datu odkoupení zůstatkovou cenu po rovnoměrných odpisech. Stroj je v odpisové skupině 1. Pořizovací cena Odpis 2002 (14,2%) Odpis 2003 (28,6%) Kč (polovina roč- Odpis 2004 (28,6%):2 ního odpisu) Zůstatková cena Kč Kč Kč Kč Aby byly náklady uplatněné na účtu 518 daňově uznatelné, musela by být kupní cena vyšší než Kč. Tuto podmínku naše účetní jednotka nesplnila a její náklady na účtu 518 z nájmu jsou nedaňové. Znamená to dodatečné přiznání na rok 2002 (50 tis. Kč), na rok 2003 (600 tis. Kč), rok 2004 se dá ještě zachránit tím, že se daňová 518 přeúčtuje na nájemné vyloučené z daňových nákladů

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA ROKU 2011 1 Právní rámec účetnictví v roce 2011 1 Závěrkové práce 2 Kontrola vybraných položek hlavní knihy 2 Zařazení nových staveb

Více

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Účetní závěrka roku 2008 - Účtová třída 0 - Účtová třída 1 - Účtová třída 2 - Účtová třída 3 - Účtová třída 4 1 1 10 14 16 29 2. Výkazy 36 Vydavatel: PROFEX

Více

2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36

2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2008 1 1.1. Třída 0 Dlouhodobý hmotný majetek 1 1.2. Třída 1 Zásoby 8 1.3. Třída 2 Krátkodobý

Více

1. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROKU 2006 V ÚČETNICTVÍ

1. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROKU 2006 V ÚČETNICTVÍ 1. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROKU 2006 V ÚČETNICTVÍ Ing. Ivana Mašková MAKO AUDIT s.r.o., daňový poradce, auditor, maskova@mako.cz Právní úprava účetnictví v roce 2006: zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., poslední

Více

1. VLASTNÍ KAPITÁL PROFEX 2/2007. Autor: Ing. Ivanka Mašková, daňový poradce, auditor, MAKO Audit s.r.o., maskova@mako.cz

1. VLASTNÍ KAPITÁL PROFEX 2/2007. Autor: Ing. Ivanka Mašková, daňový poradce, auditor, MAKO Audit s.r.o., maskova@mako.cz 1. VLASTNÍ KAPITÁL Autor: Ing. Ivanka Mašková, daňový poradce, auditor, MAKO Audit s.r.o., maskova@mako.cz VLASTNÍ KAPITÁL OBECNĚ Z hlediska účetnictví nebo pohledu na rozvahu je vlastní kapitál částí

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Novela zákona o účetnictví 1 Inventarizační rozdíly 3 Dlouhodobý hmotný

Více

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 praktický návod k sestavení

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 praktický návod k sestavení Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 praktický návod k sestavení 1. Úvod Cílem tohoto příspěvku je vytvoření praktické pomůcky pro sestavení daňového přiznání ve standardních podmínkách

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009

VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009 METODICKÁ SMĚRNICE SPOLEČNOSTI AÚ - ÚČETNICTVÍ A DANĚ, SPOL. S R.O. VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009 Ing. Lucie Knyblová LEDEN 2010 www.auditucetnictvi.cz Brno, Příkop 6, 602

Více

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012 Daň z příjmů 1 Dohody o provedení práce v roce 2012 3 Výše cestovních náhrad v roce 2012 5 Pojistné na sociální zabezpečení 5 Zdravotní

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví Transition from the tax records to accounting Stanislava Nechvátalová Plzeň 2013 Čestné

Více

1. ZMĚNY ZÁKONŮ V ROCE 2005

1. ZMĚNY ZÁKONŮ V ROCE 2005 1. ZMĚNY ZÁKONŮ V ROCE 2005 Ing. Jiří Pavel, daňový poradce, pavel@mako.cz Obchodní zákoník Změna způsobu stanovení úroků z prodlení Nařízením vlády č.163/2005 Sb. bylo novelizováno nařízení vlády č.142/1994

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

Pokyn GFŘ D - 6. K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D - 6. K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Čj. 32320/11-31 Pokyn GFŘ D - 6 K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

Tento článek se věnuje výplatě

Tento článek se věnuje výplatě 17 / 2014 Daňový a účetní 15. srpna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Zálohy na podíl na zisku od roku 2014 Ing. Ivan Macháček, Ing. Pavla Strakošová Tento článek se věnuje výplatě podílů a záloh

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27. 10. 2000

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27. 10. 2000 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27. 10. 2000 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. V úvodu jednání uplatnili

Více

3/3 Pojistné na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění

3/3 Pojistné na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace str. 1 3/3 Pojistné na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 1. ledna 2009 nabude účinnosti

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků jednotek

Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků jednotek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM

Více

Účetní a daňová specifika ve společnosti ZEOS UNI, s.r.o.

Účetní a daňová specifika ve společnosti ZEOS UNI, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní a daňová specifika ve společnosti ZEOS UNI,

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více