KONTROLA SPRÁVNOSTI ÚČETNICTVÍ A DANÍ ROK 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONTROLA SPRÁVNOSTI ÚČETNICTVÍ A DANÍ ROK 2004"

Transkript

1 KONTROLA SPRÁVNOSTI ÚČETNICTVÍ A DANÍ ROK 2004 Ing. Ivana Mašková, daňový poradce, auditor, MAKO AUDIT s.r.o., 1. Změna režimu z neplátce DPH na plátce Při změně režimu z neplátce na plátce DPH vznikne vůči FÚ nárok na odpočet, který nepochází z běžných daňových dokladů příslušného období za které se podává daňové přiznání k DPH. Odpočet pochází z daňových dokladů max. 12 měsíců před registrací. Nárok vzniklý zpětně z těchto dokladů není v účetnictví na účtu 343 MD zachycen, proto musí být zaúčtován jednorázově, v době kdy nový plátce podává první daňové přiznání k DPH. Pokud by se tento zpětný nárok neproúčtoval, nebude při kontrole souhlasit stav účtu 343 na podané daňové přiznání. Nárok lze uplatnit zpětně z pořízených zásob a odpisovaného majetku ( 74 zákona o DPH). K datu registrace se provede inventura výše uvedených aktiv, z daňových dokladů se zjistí částka nároku na DPH, nárok se uplatní v daňovém přiznání a zaúčtuje se jako daňový výnos na 343/648. V případě odpisovaného majetku je možno postupovat podle pokynu D-190 a snížit vstupní cenu tohoto majetku 343/022 a přepočítat následné odpisy. Do jednorázových výnosů by se pak zaúčtoval nárok na DPH pocházející ze zásob. 2. Změny v odpisování Počínaje rokem 2004 je využívána nová odpisová skupina 6. Spor mezi zastánci přetřídění již dříve zařazených staveb a jejich odpůrci sice ještě neskončil ale MF stále zastává stanovisko, že je potřeba stavby, kterých se to týká, přetřídit. Z tohoto důvodu doporučujeme přetřídit inventární čísla staveb, která odpovídají obsahové náplni odpisové skupiny 6 z OS 5 do OS 6. Pokud máte najatou administrativní budovu u které jste provedli technické zhodnocení, je potřeba přetřídit i toto technické zhodnocení najatého majetku Změna v zatřídění oplocení. Před 1. lednem 2004 byla většina oplocení v OS 5, některá byla v OS 4. Od jsou všechna oplocení v OS 4. Mělo by se přetřídit. Situace v praxi může být různá. Ploty (studny, klepadla, zpevněná parkovací místa apod.) bývají většinou příslušenstvím stavby, nejsou evidovány jako samostatná inventární čísla a odpisují se společně se stavbou a přetřídění se jich netýká. Týká se samostatných staveb oplocení, kterému bylo přiděleno samostatné inventární číslo. Pokud se toto inventární číslo odpisuje metodou rovnoměrných odpisů není potřeba přetřídit, protože u lineárních odpisů je zákonem o daních z příjmů stanovena doba odpisu, kterou si účetní jednotka může prodloužit (daňově je možno odpisovat pomaleji než stanoví zákon). Pokud se odpisovalo zrychleně, je potřeba přetřídit, aby daňové odpisy byly v souladu se zákonem. Nové oplocení pořízené počínaje rokem 2004 se zařadí jako příslušenství stavby a pak se odpisuje v odpisové skupině stavby nebo se zatřídí samostatně do OS 4. Nákladní vozidla označení N1 (nosnost do 1,5 tuny) byla odpisována v odpisové skupině 1. Existovaly však výjimky, kdy se některé tyto N1 odpisovaly v odpisové skupině 2 (např. Peugeot Boxer s nosností nad 1,5 t). Počínaje rokem 2004 patří i tyto výjimky do OS 1. Jsou-li v OS 2, má se přetřídit, ale zase platí, že při rovnoměrném odpisu můžeme ponechat, přetřiďuje se jen při zrychleném. Odpisy nehmotného majetku (účty 011,013,014) V současné době můžete mít u tohoto majetku 3 různé režimy odpisování. Nehmotný majetek zařazený do konce roku 2000 se odpisuje v odpisových skupinách podle tehdy platného zákona o daních z příjmů. Nehmotný majetek zařazený do konce roku 2003 se odpisuje účetním odpisem, který se rovná odpisu daňovému, životnost (dobu odpisu) stanovila účetní jednotka sama ve vnitropodnikové směrnici. Nehmotný majetek pořízený v roce 2004 se odpisuje režimem 32a) zákona o daních z příjmů. Zákon zde stanovil povinnost rovnoměrného časového odpisu po dobu, která je pro jednotlivé druhy nehmotného majetku uvedena v měsících. Pokud je sjednána životnost (právo užívání) smlouvou, odpisuje se rovnoměrně po dobu, která je ve smlouvě uvedena. Daňové odpisování nehmotného majetku nelze přerušit. Nehmotný majetek zařazený před rokem 2004 se doodepíše v původním režimu, nepřetřiďuje se. 3. Daň z převodu nemovitostí Počínaje 1. lednem 2004 platí nová 3% sazba daně z převodu nemovitostí. Daňové přiznání si udělá účetní jednotka sama a sama též bez čekání na výměr zaplatí daň z převodu. Lhůta na podání daňového přiznání je prodloužena. Do konce třetího měsíce následujícího po měsíci ve kterém bylo doručeno rozhodnutí o vkladu práva se podává daňové přiznání a v této lhůtě musí být daň z převodu uhrazena, viz 21 zákona o dani z převodu. Poznámka: v odstavci 3 tohoto paragrafu je stanoven i způsob ocenění pro jednotlivé možnosti převodu. Pro úplatný a bezúplatný převod je to znalecký posudek podle zákona 151/1997 Sb.-vyhlášková cena. Pro účely vkladů do společností je to znalecký posudek v tržní ceně nemovitostí podle 59 obchodního zákoníku. Pro účely vkladu postačuje od znalecký posudek, který obsahuje tuto jedinou (tržní) cenu, ze které by se vyměřovala případná daň z převodu při nedodržení lhůty pro osvobození ( 20/e) vkládaných nemovitostí. V současné době právnické osoby nakupují od občanů pozemky a součástí smluv o nákupu bývá i dohoda o tom, že nakupující právnická osoba zaplatí daň z převodu nemovitostí. Povinnost podání daňového přiznání a úhrady daně ukládá zákon prodávajícímu. Pokud právnická osoba tuto povinnost dobrovolně převezme není náklad na zaplacenou daň daňově

2 uznatelný. Pokud je však v pozici ručitele vyzvána FÚ k úhradě této daně, jedná se o daňově uznatelný náklad. Zákon o dani z převodu nemovitostí uvádí v 8 výjimky, kdy povinnost podat daňové přiznání přechází na kupujícího. V praxi se nejčastěji vyskytují nákupy nemovitostí od správce konkursní podstaty. V tomto případě podává daňové přiznání a platí daň strana kupující, uhrazená daň je daňově uznatelným nákladem. 4. Reklamace V praxi nastávají situace, kdy je tržba zaúčtována v roce 2003 a pak běží reklamační řízení. Po jeho skončení se řeší, zda má být podáno dodatečné přiznání nebo zda se dobropis na snížení tržeb ponechá v běžném roce, kdy je ukončeno reklamační řízení. Daňový základ vychází z účetnictví a to účetnictví správně vedeného, to znamená účetnictví ve kterém jsou zohledněna všechna známá rizika a kde je zajištěna věcná a časová souvislost účetních případů. Podle 23 zákona o daních z příjmů je základem daně rozdíl mezi náklady a výnosy při respektování jejich věcné a časové souvislosti. Podle výkladu MF (koordinační výbor) se postupuje takto: jestliže je k známa skutečnost, že k reklamaci snížení ceny a tržeb dojde, je třeba dodržet věcnou a časovou souvislost a tak SPRÁVNĚ zobrazit účetnictví zaúčtováním dohadné položky na snížení tržeb. Jestliže je dohadná položka zaúčtována a reklamační řízení skončí v roce následujícím nebo i později, nechává se dobropis v tomto běžném roce, dodatečné daňové přiznání se nepodává. Dodatečné daňové přiznání přichází v úvahu v případě, že k bylo známo, že k reklamaci dojde nebo bylo řízení již zahájeno a účetní jednotka by zapomněla vytvořit dohadnou položku. Příklad: v 11/03 byl vyfakturován prodej zboží 311/604 a ve 12/03 bylo zahájeno reklamační řízení, jednalo se o 8% snížení ceny, reklamace byla ukončena vystavením dobropisu v 07/04. - listopad 2003 vystavená faktura ,- 311/604 - prosinec 2003 dohadná položka na snížení ceny 8.000,- 604/ do výsledku roku 2003 jde ,- Kč výnosů - reklamace byla ukončena v 07/04 dohodou a vystavením dobropisu na 6% snížení ceny - vystavený dobropis 6000,- 389/311 - odúčtování dohadné položky 2000,- 389/604 Výše uvedený případ se týkal zahraniční faktury. U faktury mezi českými subjekty by ještě vzniklo DPH na výstupu. V případě dobropisu u tohoto konkrétního příkladu by byla sazba DPH 22%, tedy stejná jaká by byla vyfakturována v 11/03. V praxi se stává i to, že k datu závěrky skutečně o reklamaci nevíte. Nemáte tak možnost vytvořit dohadnou položku na snížení tržeb. Pokud jste schopni prokázat, že jste o reklamaci opravdu nevěděli, je vystavený dobropis zaúčtovaný v jakémkoliv období správně a ani v tomto případě se nepodává dodatečné daňové přiznání, přestože o dohadné položce nebylo (protože nemohlo být) účtováno. 5. Povodňové úvěry V roce 2002 byly účetním jednotkám poskytovány povodňové úvěry, které byly následně v roce 2003 promíjeny. - poskytnutí úvěru ,- 221/461 - prominutí úvěru ,- 461/648 daňový výnos V květnu 2004 bylo zákonem č. 280/2004 Sb. (nepřímá novela zákona o daních z příjmů) zdanění těchto příjmů prominuto. Prominutí se týká pouze těch poplatníků, kteří dosáhli kladného základu daně, postup je uveden níže. Ministerstvo financí k aplikaci bodu 3 čl. V části druhé zákona č. 280/2004 Sb., t.j. "Základ daně z příjmů lze snížit za zdaňovací období, které započalo v roce 2003, o prominutou částku splátek jistiny a úroku z půjček a úvěrů poskytnutých Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s., k odstraňování následků povodňové katastrofy v letech 1997 a 2002.", při zjištění základu daně z příjmů fyzických a právnických osob za zdaňovací období započatá v roce 2003, sděluje: A. Postup poplatníků, kteří jsou fyzickými osobami: Prominutá částka splátek jistiny a úroku z půjček a úvěrů poskytnutých Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s., k odstraňování následků povodňové katastrofy v letech 1997 a 2002 (dále jen "prominutá částka"), o níž lze snížit základ daně z příjmů za zdaňovací období kalendářního roku 2003, se uvede na řádku "52 Další částky" 3. oddílu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob B (tiskopis MFin vzor č. 10). V této souvislosti se v Pokynech k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob (tiskopis /1 MFin /1 - vzor č. 11) dílčí pokyn k vyplnění řádku 52 doplňuje o text: "dále uveďte prominutou částku splátek jistiny a úroku z půjček a úvěrů poskytnutých Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s., k odstraňování následků povodňové katastrofy v letech 1997 a 2002 podle bodu 3 čl. V části druhé zákona č. 280/2004 Sb." - 2 -

3 B. Postup poplatníků, kteří jsou právnickými osobami: Prominutá částka, o níž lze snížit základ daně z příjmů za zdaňovací období, které započalo v roce 2003, se uvede na řádku 241 II. oddílu Přiznání k dani z příjmů právnických osob (tiskopis MFin vzor č. 13). V Pokynech k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob (tiskopis /1 MFin 5404/1 - vzor č. 13) se na konci prvního odstavce dílčího pokynu k vyplnění řádku 241 II. oddílu nahrazuje tečka čárkou, a doplňuje se nový text: a.. prominutá částka splátek jistiny a úroku z půjček a úvěrů poskytnutých Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s., k odstraňování následků povodňové katastrofy v letech 1997 a 2002 podle bodu 3 čl. V části druhé zákona č. 280/2004 Sb. Pokud již před nabytím účinnosti zákona č. 280/2004 Sb., t.j. před 1. květnem 2004, uplynula zákonná lhůta pro podání daňového přiznaní k dani z příjmů za kalendářní rok 2003 nebo za zdaňovací období započaté v roce 2003, lze snížení základu daně podle bodu 3 čl. V části druhé tohoto zákona uplatnit v dodatečném daňovém přiznání na nižší daňovou povinnost ( 41 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). 6. Zaúčtování dodatečného daňového přiznání: Dodatečné daňové přiznání se vyhotoví stejně jako přiznání řádné, na úvodní straně se zaškrtne, že se jedná o dodatečné přiznání. Za pomoci původního přiznání se opisují jednotlivé řádky přiznání, přičemž se mění ta, které se dodatečného přiznání týká. Řádek 10 účetní výsledek je vždy stejný, nové výkazy se nedělají (i když zákon o účetnictví dovoluje v některých závažných případech předchozí závěrku v bezprostředně následujícím roce otevřít a zaúčtovat do starého období a vytvořit výkazy nové.( 17/4 zákona o účetnictví.). O skutečnostech uvedených v dodatečném daňovém přiznání se účtuje v případě, že dojde ke vzniku závazku nebo pohledávky vůči FÚ (nedoplatek, přeplatek daně). Nedoplatek daně se účtuje jako vzniklý nedaňový náklad a závazek 5919/ 3419, přeplatek se účtuje jako pohledávka a snížení nákladů na 3419/5919. Vzniklý závazek ( pohledávka) se zaúčtuje ke dni podání dodatečného přiznání. V případě, že je účetní jednotka FÚ doměřena, zaúčtuje se platební výměr 595/3419 do období kdy je výměr doručen. V termínu uvedeném ve výměru musí být doměrek daně uhrazen, a to i v případě, že účetní jednotka nesouhlasí a podává odvolání. Odvolání v tomto případě nemá odkladný účinek. Pokud vznikne nový závazek (pohledávka) vůči FÚ, nezapomeňte přepočítat zálohy. 7. Úvěry a půjčky poskytnuté na nákup akcií nebo podílů Firmy, kterým byl poskytnut úvěr (půjčka) na nákup akcií nebo obchodních podílů, nemají počínaje rokem 2004 náklady na úroky z těchto úvěrů a půjček daňově uznatelné. Vyplývá to z 25/zk.) zákona o daních z příjmů. Toto ustanovení se týká i úvěrů a půjček, které pochází z dřívějších dob. Jedná se o situaci, kdy si firma koupí více než 25% akcií (obchodních podílů), nemá peníze a na tento nákup si je vypůjčí. Úroky z těchto úvěrů a půjček jsou počínaje rokem 2004 nedaňové. Rozvaha mateřské společnosti ,062- účast 25 až 100% 461,471 úvěr, půjčka na nákup účasti na 061, Osvobození některých plateb od srážkové daně 19 zákona o daních z příjmů Od srážkové daně jsou osvobozeny 3 druhy plateb odst.2, písm. zk ) licenční poplatky placené do zemí EU (až od roku 2011). V praxi jsem se setkala s licenčními poplatky placenými na Slovensko za osiva, dále s poplatky za technické a obchodní poradenství, poplatky za právo užívat software a poplatky za operativní pronájem movitého majetku (nájem strojů). Podle smluv o zamezení dvojího zdanění se odvádí z těchto poplatků srážková daň většinou 5% z celkové ceny faktury, tak jak stanoví smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Příklad: faktura za technické a obchodní poradenství 5000 EUR Kč 518/321 5% srážka daně 250 EUR, 7500 Kč 321/342 odvod daně 7500 Kč 342/221 úhrada faktury 4750 EUR V praxi nastává problém s tím, že ze strany partnera v EU je obvykle požadována úhrada celé částky. V takovém případě, je nutno považovat Kč za 95%. Pak je potřeba vypočítat 100% a 5% z této částky uhradit jako srážkovou daň FÚ. Úhrada bude pro českou společnost nedaňovým nákladem

4 Pozor: Licenční poplatky jsou od srážkové daně osvobozeny s účinností až od odst.2, písm. zl) úroky z půjček placené českou společností do společností z EU, účinnost od Sazba srážkové daně byla stanovena smlouvou o zamezení dvojího zdanění a řada zemí EU měla již v těchto smlouvách nulovou sazbu (Rakousko, Německo, Slovensko). Do zemí, které nějakou sazbu měly, bylo nutné z úroků srážet daň a odvést ji na FÚ (Belgie, Polsko). Pokud se jedná o země EU, od jsou úroky od srážkové daně osvobozeny. odst. 2, písm. zf) příjmy z dividend a podílů na zisku, placené dceřinou společností společnosti mateřské. Účinnost od Osvobození je možno uplatnit při splnění níže uvedených podmínek: Platby se provádí mezi společnostmi (právnickými osobami), které mají právní formu a.s., s.r.o. a družstvo. Platit může česká společnost české společnosti, nebo česká společnost společnosti zemí EU. Společnost EU musí mít právní formu odpovídající naší a.s., s.r.o., družstvo. (informace o právních formách EU jsou na internetu na stránkách MF). Mezi společnostmi musí existovat vztah mateřská a dceřiná společnost po dobu alespoň 24 měsíců, účast musí být alespoň 25%. Příklad 1: Rakouská firma GmbH si jako jediný společník založila v Česku společnost s ručením omezeným. (Rakouská firma je mateřská společnost, česká firma je dceřiná společnost). Rakouský společník rozhodl o rozdělení zisku tak, že 3 mil. Kč budou určeny na podíly na zisku. Postup do : - předpis nároku na podíly 431/ Kč - povinnost srazit daň 10% 346/ Kč sazba dle smlouvy - odvod daně FÚ 342/ Kč - úhrada podílů do Rakouska 364/ Kč Postup po : - předpis nároku na podíly 431/ Kč - povinnost srazit daň zanikla, společnosti splňují podmínky 19 - úhrada podílů 364/ Kč Příklad 2: Česká akciová společnost si založila dceřinou společnost s ručením omezeným ve které vlastní 100%. Mateřská společnost rozhodla o rozdělení zisku dcery tak, že 3 mil. Kč budou určeny na podíly na zisku. Postup do : - předpis nároku na podíly 431/ Kč - povinnost srazit daň 15% 346/ Kč - odvod daně FÚ 342/ Kč - úhrada podílů 364/ Kč Mateřská společnost přijala zdaněný podíl ve výši ,- Kč jako nedaňový výnos na účtech 221/ Postup po : - předpis nároku na podíly 431/ Kč - úhrada podílů 364/ Kč Mateřská společnost přijala podíl Kč jako nedaňový výnos na účtech 221/ Osvobození dividend a podílů na zisku se netýká částek, které jsou přiznány fyzickým osobám a částek, které jsou přiznány právnickým osobám s účastí menší než 25%. V těchto případech se postupuje stejně jako v minulém období a zdaňuje se v Česku 15% srážkovou daní, do ostatních států podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Příklad 3: Česká akciová společnost si společně s další a.s. založila dceřinou společnost s ručením omezeným ve které vlastní 20% podílů. Mateřská společnost rozhodla o rozdělení zisku dcery tak, že 3 mil. Kč budou určeny na podíly na zisku. 20% patří menšinovému zakladateli. Protože se jedná o vztah společnosti, která nemá alespoň 25% účast, osvobození nelze použít. Postup do i po bude shodný: - předpis nároku na podíly 431/ Kč (20% ze ) - povinnost srazit daň 15% 346/ Kč - odvod daně FÚ 342/ Kč - úhrada podílů 364/ Kč - 4 -

5 Mateřská společnost přijme zdaněný podíl Kč jako nedaňový výnos na účtech 221/ Pro většinového 80% vlastníka se využije osvobození. Příklad 3: Česká společnost s ručením omezeným má 2 společníky, každý má účast 50%. Společnost rozhodla o rozdělení zisku Kč. Každý společník má nárok na 50% podílu. Protože se nejedná o vztah právnických osob, osvobození nelze použít. Postup do i po bude shodný: - předpis nároku na podíly 431/ Kč - povinnost srazit daň 15% 346/ Kč - odvod daně FÚ 342/ Kč - úhrada podílů 364/ Kč Společníci přijmou již zdaněný podíl, který se již neuvádí v jejich daňovém přiznání. Pozor: V roce 2004 NELZE polovinu sražené daně započítat jako slevu v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob. Tyto slevy byly v 35 zákona o daních z příjmů počínaje zdaňovacím obdobím 2004 zrušeny. 9. Omezení plateb v hotovosti (text zákona je součástí časopisu) Zákon č. 254/2004 Sb., s účinností od omezil hotovostní platby limitem. Limit je sjednán v EUR x kurs ČNB ke dni uskutečnění platby. Zákon se vztahuje na vzájemné platby mezi fyzickými a právnickými osobami se sídlem na území České republiky a dále na platby prováděné těmito osobami do zahraničí. Existují výjimky, kdy platby lze provéstmzdy, FÚ, notářská úschova apod. Pokud provádíte hotovostní platby přesahující limit, seznamte se podrobně s výše uvedeným zákonem. 10. Nákup souboru majetku za jedinou cenu a jeho zavedení do účetní evidence Při nabytí více složek majetku, které nejsou podnikem nebo jeho částí, se postupuje podle 24/3b) zákona o účetnictví. Zákon povoluje poměrné rozúčtování pořizovací ceny mezi jednotlivé položky. K poměrnému rozúčtování pořizovací ceny lze využít různých pomůcek, sestavy od prodávající strany, odborný odhad. K tomuto postupu není povinný znalecký posudek na ocenění jednotlivých složek majetku. V 61 a), odst. 2) vyhlášky 500/2002 Sb. je uvedeno: kupuje-li se soubor majetku bez závazků lze ocenit kvalifikovaným odhadem. Príklad: Dne byly zapsány právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vyplývající z kupní smlouvy č. xxxx. Na základě této smlouvy byly od Pozemkového fondu ČR nakoupeny nemovitosti v tomto složení: Budova B ,- cena vypočítaná Budova B ,- cena vypočítaná Ocelokolna B ,- cena za smlouvy Budova B ,- cena vypočítaná Administrativní budova, odp. sk ,- cena ze smlouvy BudovaB ,- cena vypočítaná Pozemky ,- cena ze smlouvy Celková cena ,- Kč V kupní smlouvě byly samostatně stanoveny ceny pozemků, cena administrativní budovy a cena ocelokolny. Zbývající budovy nebyly samostatně oceněny. Cena jednotlivých budov byla zjištěna poměrným rozpočtem. Znalecký posudek nebyl k dispozici. Rozpočet jsme provedli pomocí plochy takto: Od celkové ceny ,- Kč jsou odečteny pozemky za ,- Kč, administrativní budova za ,- Kč a ocelokolna za ,- Kč = ,- Kč bude rozděleno mezi B1, B2, B4 a B5. B1 622 m2, B2 912 m2, B4 622 m2, B5 298 m2. Celková plocha 2454 m2. Na této ploše se podílí B1 (622: 2454 x100) = 25,34 % z celkové plochy patří k B1. Stejné % k ní bude přiřazeno z částky ,- Kč tj ,- Kč. Stejným způsobem je vypočítána cena ostatních budov. Podotýkám, že se jednalo o přibližně stejné budovy určené ke skladování, proto byla výše uvedená metoda postačující. Druhým možným řešením by bylo zavést všechny skladovací budovy pod jedno inventární číslo (mají stejnou odpisovou skupinu). Toto řešení by ale nevyhovovalo provozu, protože některé z budov budou pronajímány. 11. Zákon o zaměstnanosti S účinností od byl schválen zákon č. 435/2004 zákon o zaměstnanosti. V několika oblastech se dotýká i zákona o daních z příjmů. 67 definuje osoby se zdravotním postižením a je vázán na 35/1c zákona o daních z příjmů. Od platí, že sleva poloviny daně u poplatníků zaměstnávajících nejméně 25 zaměstnanců (původně bylo 20 zaměstnanců), u nichž podíl zaměstnan-

6 ců se ZPS a zaměstnanců se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením, činí více než 50% průměrného ročního přepočteného počtu všech jejich zaměstnanců. Od se mění povinnost zaměstnávání ZPS, mají-li firmy 25 zaměstnanců (v roce 2004 ještě 20 zaměstnanců) mají povinnost zaměstnávat 4% ZPS. Při nesplnění se platí 2,5 x násobek průměrného měsíčního vyhlašovaného platu. Uvedeno v 81 a 82 zákona o zaměstnanosti. 11. Pohledávky a opravné položky Zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách i zákon o účetnictví používá termínu hodnota pohledávky nebo také rozvahová hodnota pohledávky. Hodnotou pohledávky při vzniku je její jmenovitá hodnota-částka vystavená na faktuře (smlouvě). Hodnotou pohledávky nakoupené je její pořizovací cena. 2 odst. 2) zákona o rezervách mimo jiné uvádí: Opravné položky se vytvářejí k rozvahové hodnotě nepromlčených pohledávek, zaúčtovaných na rozvahových účtech. Opravné položky se vytváří k pohledávkám, které byly zaúčtovány ve výnosech a tyto výnosy byly zdaněny. Příklad: Účetní jednotka A vystavila fakturu za prodej zboží za Kč. Zaúčtováno bylo 311/604,343. Rozvahovou hodnotu této pohledávky je Kč. Po roce tuto pohledávku prodala účetní jednotce B za Kč. Prodávající: - daňově uznatelným nákladem je hodnota pohledávky do výše dosažené tržby, účet 546 bude rozdělen na daňovou část Kč a nedaňovou část Kč. - převod pohledávky 546/ tržba v dohodnuté ceně 378/ Kupující: - nákup pohledávky 378/ v pořizovací ceně - v podrozvahové evidenci se zachytí jmenovitá hodnota pohledávky na účtech 76x /76x. Opravnou položku může tento kupující vytvářet max. do výše při splnění všech podmínek daných zákonem o rezervách. V případě, že by ji tvořil, musí doložit, že o této pohledávce bylo účtováno ve výnosech a že tyto výnosy byly zdaněny. Další zpřísnění zákona o rezervách je v 8 a 8a) 8) pohledávky přihlášené do konkursu a popřené správcem (soudem). Do výše rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek ve lhůtě stanovené soudem. V případě, že je pohledávka přihlášena, opravná položka vytvořena a správce pohledávku popře, je nutné opravnou položku rozpustit nebo zahájit soud se správcem konkursní podstaty. 8a) 33% opravná položka tvořená podle 8a) zákona o rezervách bez zásahu soudu, pouze podle rozhodnutí účetní jednotky, se v roce 2004 snížila na 20%. Pokud mají účetní jednotky vytvořené 33% OP, nemusí je rozpouštět na 20%. Při odpisu pohledávky, která má 33% opravnou položku z dřívějších dob je možno 33% odepsat daňově a 67% odepsat nedaňově. Rezervy na pěstební činnost 9(obnova lesa) a rezervy ostatní 10 ( odbahnění rybníků, sanace pozemků - lomy, skládkování). Do zákona o rezervách byl doplněn 10a)- pro účely těchto rezerv musí být vytvořen zvláštní vázaný účet v bance. Částky odpovídající vytvořeným rezervám musí být na tento účet převedeny a mohou být použity pouze na výdaje na jejichž úhradu byly vytvořeny. Daňový náklad na účtu 552 bude uznatelný pouze do výše částky peněz, které budou na zvláštním účtu blokovány. 12. Pozemky Pozemky se oceňují pořizovací cenou včetně nákladů spojených s pořízením (kolky, právní služby, znalecké posudky). Pozemky s porostem různých keřů a okrasných rostlin a lesního porostu se nakupují celé včetně porostů na účet 031. Pozemky s porosty trvalými (vinice, chmelnice, sady) se nakupují část jako pozemek na účet 031 a část jako trvalý porost na účet 025. Definice trvalých porostů je uvedena ve vyhlášce 500/ 2002 Sb. v části Obsahové vymezení některých položek rozvahy-dlouhodobý hmotný majetek. Pozemky vydávané PF na pohledávku oprávněných osob se zaúčtují v ocenění pořizovací cenou (kupní cena), bez ohledu na to zda je cena nižší nebo vyšší než je jmenovitá hodnota nakupované pohledávky. Pozemky, které jsou za tuto pohledávku přijaty se ocení pořizovací cenou pohledávky. ( s Pozemkovým fondem jsou uzavírány smlouvy o bezúplatném převodu pozemku). Pořizovací cenou pozemku je částka, která byla zaplacena za pohledávku oprávněné osobě. Příklad: s.r.o. nakoupila od oprávněné osoby pohledávku za pozemkovým fondem. Jmenovitá hodnota pohledávky je 100. Nakoupeno bylo za 105. Na tuto pohledávku byl společnosti vydán pozemek. Nákup pohledávky 378/ Úhrada za nakoupenou pohledávku 379/ Vydání pozemku od PF 031/ Pozemkový Fond při vydávání uvádí, na jakou pohledávku je pozemek vydán. Podle tohoto příkladu by ve smlouvě bylo uvedeno, že nárok na vydání vznikl smlouvou o postoupení pohledávky ve výši 100 (původní výše nároku). Pro zaúčtování ceny pozemku je však rozhodující za jakou cenu jste pohledávku pořídili a není rozhodující, zda byla nižší nebo vyšší než původní jmenovitá hodnota nároku vůči PF

7 13. Použití ztrát vykazovaných v daňovém přiznání Staré ztráty až do roku 2003 včetně je možno použít 7 let. Nejstarší ztráta, kterou je možno v daňovém přiznání roku 2004 použít je ztráta z roku Ztráty vzniklé před rokem 1997 se v daňovém přiznání neuvádí. Ztráta vzniklá v roce 2004 už se může použít max. 5 let. 14. Povinnost auditu za rok 2004 Podle 20 zákona o účetnictví rozhoduje o povinnosti auditu překročení ukazatelů daných tímto zákonem. Hodnotí se 3 ukazatele ve 2 po sobě jdoucích letech: BTTO aktiva Obrat(výnos) Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Rok 2003 nad 40 mil. nad 80 mil. nad 50 zam. Rok 2004 nad 40 mil. nad 80 mil. nad 50 zam. Akciové společnosti mají povinný audit, jestliže splní jeden ze 3 ukazatelů. Ostatní společnosti a družstva musí splnit dva ze 3 ukazatelů. Společnost, která má za rok 2004 audit poprvé, má právo podat daňové přiznání a zaplatit daňovou povinnost k V daňovém přiznání se tato skutečnost oznámí na úvodní straně v údaji Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem. Pokud společnost nesplní ukazatele pro povinný audit, musí podat daňové přiznání k a v tomto termínu zaplatit i daňovou povinnost, případně může využít služeb daňového poradce a do si zajistit odklad. Plná moc daňovému poradci musí být uložena na FÚ do Pevný kurs pro přepočet cizí měny Účetní jednotka si pro jedno účetní období stanovuje způsob používání kursů při přepočtu cizí měny na Kč ve své vnitropodnikové směrnici. Obecně je přepočet cizí měny upraven v 4) zákona o účetnictví-co se přepočítává. 24 stanoví jak se přepočítává a zároveň v odstavci 7) umožňuje použití pevných kursů týdenní, měsíční, max. roční pevný kurs. 16. Nová možnost uplatnění daňových nákladů 24 zh) - jako daňový výdaj je možno uplatnit: úhradu jednorázového havarijního pojištění pro pracovní cestu nebo úměrnou část ročního havarijního pojištění soukromých silničních vozidel při pracovních cestách a pojištění léčebných výloh zaměstnanců při zahraničních pracovních cestách. 17. Pozor na nákupy předmětů, které byly předmětem nájemních smluv Tento problém se týká předčasně ukončené leasingové smlouvy a smlouvy, kdy jsou předměty pronajaty operativním pronájmem a po skončení nájmu se odkupují. V obou případech se testuje zůstatková cena po rovnoměrných odpisech se smluvenou kupní cenou. Jestliže je kupní cena menší než zůstatková cena ke dni prodeje, uplatněné nájemné se vylučuje z nákladů ve všech letech kdy bylo uplatněno-dodatečné přiznání. Řeší zákon o daních z příjmů v 24/5. Tuto skutečnost je potřeba vzít v úvahu a propočítat dopad ještě před tím, než je smlouva podepsána. Nájemné vyloučené z nákladů může vstoupit do daňové pořizovací ceny předmětu, o částce se neúčtuje, předmět bude mít dvě vstupní ceny. Vstupní cena pro účetnictví bude výše dohodnuté kupní ceny, vstupní cena pro daně bude kupní cena + nájemné vyloučené z daňových nákladů. Příklad: Účetní jednotka uzavřela nájemní smlouvu na stroj na dobu 15 měsíců. Měsíční splátky byly Kč, začaly v prosinci 2002, skončily v únoru Po skončení nájmu byl stroj účetní jednotkou odkoupen za cenu Kč. Tato účetní jednotka má povinnost zjistit, zda nájemné na účtu 518 bude daňově uznatelné. (Rozumí se ve všech letech kdy bylo zaúčtované, tj Kč v roce 2002, Kč v roce 2003 a Kč v roce 2004). Účetní jednotka zjistí u dodavatele pořizovací cenu stroje (argument, že to dodavatel neřekne u Finančního úřadu neobstojí). Předpokládejme, že pořizovací cena stroje byla Kč. Dále je potřeba zjistit, jakou má stroj k datu odkoupení zůstatkovou cenu po rovnoměrných odpisech. Stroj je v odpisové skupině 1. Pořizovací cena Odpis 2002 (14,2%) Odpis 2003 (28,6%) Kč (polovina roč- Odpis 2004 (28,6%):2 ního odpisu) Zůstatková cena Kč Kč Kč Kč Aby byly náklady uplatněné na účtu 518 daňově uznatelné, musela by být kupní cena vyšší než Kč. Tuto podmínku naše účetní jednotka nesplnila a její náklady na účtu 518 z nájmu jsou nedaňové. Znamená to dodatečné přiznání na rok 2002 (50 tis. Kč), na rok 2003 (600 tis. Kč), rok 2004 se dá ještě zachránit tím, že se daňová 518 přeúčtuje na nájemné vyloučené z daňových nákladů

8 V roce 2004 se do účetnictví zaúčtuje nákup stroje za Kč. Na účtu 022 je pořizovací cena Kč a z této cena se počítají účetní odpisy. Daňové odpisy se budou počítat z částky neuplatněného nájmu kupní ceny Stroj bude mít na kartě 2 vstupní ceny. Pro účetní odpis bude vstupní cenou Kč. Pro daňový odpis bude vstupní cenou Kč. Trestem za takovou smlouvu bude penále za rok 2002 a Náklady na účetní i daňové odpisy se začnou uplatňovat poprvé v roce 2004, kdy byl stroj odkoupen a účetní jednotka se stala jeho vlastníkem. Obdobný problém může nastat při odkupu pozemku, který byl předmětem nájemní smlouvy. V tomto případě se porovnává kupní cena pozemku na cenu určenou ve znaleckém posudku. Jestliže bude kupní cena nižší než cena stanovená znalcem, bude opět potřeba uplatněné nájemné na účtu 518 z daňových nákladů vyloučit. 18. Kapitálové životní pojištění - novela č. 47/2004 Každý, kdo má kapitálové životní pojištění, které uplatňoval jako odčitatelnou položku od základu daně, si musí zkontrolovat, zda jeho smlouva bude vyhovovat změněným podmínkám pro tento odpočet. Jedná se o ustanovení 15, odst. 13) zákona o daních z příjmů. Je zde upravena minimální pojistná částka. Pro smlouvy, které jsou uzavřeny na 5 až 15 let je to ,- Kč, pro smlouvy nad 15 let je to ,- Kč. Na pojistné smlouvy, které nesplňují podmínku minimální částky nelze již ve zdaňovacím období 2004 uplatnit odpočet a pojišťovny nebudou zasílat těmto klientům potvrzení. 19. Povinnost FO podat daňové přiznání 38g Častým dotazem fyzických osob, které nepodnikají, jsou zaměstnané, ale mají příjmy z pronájmu pozemků a prodávají úrodu ze svých zahrad je, kdy vlastně musí podat daňové přiznání, nebo opačně, kdy ještě nemají povinnost podat daňové přiznání. Příklad: zaměstnanec u jediného zaměstnavatele má příjem z pronájmu pozemků 4000 Kč za rok. V září roku 2004 prodá jablka a zeleninu za 7000 Kč. V 38/2 je uvedeno, že zaměstnanec nemusí podávat daňové přiznání pokud jeho příjmy podle 7 až 10 nepřesáhnou 6000 Kč. Do této částky se ale nezahrnují příjmy od daně osvobozené Kč nájemného z polí je příjem podle 9. Tento příjem je celý předmětem daně Kč za prodaná jablka a zeleninu je příjem podle 10, kde platí, že příležitostný příjem podle 10/1a) je až do částky Kč od daně osvobozen. - Příjem, který dani podléhá jsou pouze 4000 Kč nájemného, ale protože nedosahuje 6000 Kč, poplatník nemá povinnost podat daňové přiznání a ke zdanění této částky nedojde Slučování firem-rozhodný den Nejdůležitějším datumem při slučování firem je rozhodný den, tj. datum od kterého jsou firmy sloučeny, když se vše povede. Příklad: byl stanoven jako rozhodný den. Z tohoto data vyplývá oběma společnostem povinnost vyhotovit inventuru, mezitímní závěrku k a nechat ji ověřit auditorem. Pro sloučení jsou nutné znalecké posudky obou firem, znalec přecení majetek, o přecenění se účtuje POUZE u zanikající účetní jednotky. Obě účetní jednotky účtují samostatně schválily sloučení obě valné hromady. U zanikající účetní jednotky se vrátíte do června Vyhotovíte výkazy a za část zdaňovacího období leden až červen 2004 vyhotovíte daňové přiznání. Pokračující účetní jednotka vyhotoví rovněž daňové přiznání a výkazy za stejné období. Daňové přiznání se podává do konce následujícího měsíce od data schválení sloučení, v našem příkladu do Následně se podá žádost o zápis sloučení v obchodním rejstříku. Obě účetní jednotky stále účtují samostatně a čekají na zápis sloučení obchodní rejstřík sloučení zapsal. Od tohoto data vystupují účetní jednotky jako jednotka jediná, začínají vystavovat faktury pod jménem nástupnické organizace a přijímají veškeré doklady vystavené od tohoto data do svých číselných řad. Obě dvě účetní jednotky se vrátí do června roku 2004 a uzavřou účetní knihy (účty třídy 5 a 6 se převedou do výsledku hospodaření). Rozvahové účty zanikající účetní jednotky se přičtou k rozvahovým účtům pokračující účetní jednotky, založí se nové počáteční stavy. Od začíná účetnictví sloučené firmy s nulovými náklady a výnosy. Vzhledem k tomu, že se zápis uskutečnil ještě v roce 2004, vyhotoví sloučená účetní jednotka řádnou závěrku za část zdaňovacího období 7-12/2004, vyhotoví již společné výkazy a společné daňové přiznání. Od již účtuje v normálním režimu v jediné účetní jednotce. Pro praxi nejnáročnější bude skutečnost, že k založeným počátečním stavům sloučené firmy s datem je nutné doplnit veškeré účetní operace, které proběhly v době od 1.7. do , tj. za dobu, kdy účetní jednotky účtovaly samostatně a čekaly jak to se zápisem dopadne. V praxi bude nezbytná spolupráce s firmou, která programová vybavení dodává, protože požadavkem jistě bude nějak pořízené doklady převést, jsou-li programová vybavení shodná nebo dodat podklady pro přeúčtování obratů za výše uvedené období. V případech, které jsme řešili v praxi jsme od zanikající účetní jednotky převáděli kumulované obraty doložené soupisem řad a čísel dokladů, ze kterých tyto kumulované obraty pocházejí. V našem příkladu by to byly kumulované obraty za období od do Pokud by se stalo, že obchodní rejstřík zapíše sloučení až v roce 2005, budou obě účetní jednotky účtovat stále samostatně, nebudou dělat roční závěrku ani daňové přiznání a budou stále čekat na zápis. Zapsáno bude např Obě účetní jednotky se vrátí do června 2004, uzavřou účetní knihy, sestaví společnou rozvahu k a doklady (obraty) poří-

9 zené od do musí spojit do jednoho účetnictví. V tomto jediném účetnictví pokračuje sloučená účetní jednotka až do , kdy vyhotoví společné výkazy a společné daňové přiznání. Její účetní i zdaňovací období bude trvat 18 měsíců, od se účtuje v běžném režimu. Podle mého názoru je praktické stanovit jako rozhodný den 1.1., protože se tím ušetří řada prací (mezitímní závěrka a její audit, daňové přiznání za pololetí, uzavírání nákladových a výnosových účtů v pololetí a starosti s programy, které jsou většinou postaveny na roční účetní a zdaňovací období, které začíná 1.1. Pokud zvažujete nějaké slučování nebo např. přechod na hospodářský rok, doporučuji předchozí konzultaci s dodavatelem programů o možnostech, které může program poskytnout. Poznámka: novelou zákona o daních z příjmů počínaje ( 23c) může nástupnická společnost: převzít všechny zákonné opravné položky a rezervy ( toto bylo možné i dříve). převzít od zanikající společnosti neuplatněný reinvestiční odpočet převzít od zanikající společnosti vyměřenou daňovou ztrátu, která dosud nebyla uplatněna. Toto se týká POUZE ztrát, které vznikly počínaje rokem Staré ztráty až do roku 2003 včetně převzít nelze. ZÁKON Č. 254/2004 SB. O OMEZENÍ PLATEB V HOTOVOSTI Ing. Ivana Mašková, daňový poradce, auditor, MAKO AUDIT s.r.o. účinnost od ČÁST PRVNÍ ZÁKON O OMEZENÍ PLATEB V HOTOVOSTI 1 Účel zákona Tento zákon určuje, kdy jsou fyzické i právnické osoby (dále jen "osoby") povinny provést platbu bezhotovostně prostřednictvím banky nebo pobočky zahraniční banky, nebo spořitelního a úvěrního družstva, nebo provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu na účet banky (dále jen "peněžní ústav"), a upravuje kontrolu dodržování této povinnosti. 2 Vymezení pojmů (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí 3 Bezhotovostní platby (1) Povinnost provést platbu bezhotovostně se vztahuje na platby prováděné a) navzájem mezi osobami s místem trvalého pobytu, místem pobytu nebo sídlem na území České republiky, pobočkami nebo organizačními složkami zahraničních osob zřízenými na území České republiky, nebo b) osobami s místem trvalého pobytu, místem pobytu nebo sídlem na území České republiky, pobočkami nebo organizačními složkami zahraničních osob zřízenými na území České republiky ve prospěch osob s místem pobytu nebo sídlem v zahraničí; přesahuje-li výše těchto plateb částku stanovenou tímto zákonem. (2) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na a) bezhotovostní platbou platba provedená bezhotovostním převodem peněžních prostředků na území České republiky prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně a bezhotovostním převodem peněžních prostředků prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně z území České republiky na území jiného státu, b) poskytovatelem platby ten, kdo platbou uhrazuje závazek. (2) Za platbu se pro účely tohoto zákona nepovažuje vklad peněžních prostředků v hotovosti na vlastní účet nebo na cizí účet u peněžního ústavu, nebo jejich výběr. (3) Za platbu v hotovosti se považuje i platba vysoce hodnotnými komoditami, jako jsou například drahé kovy nebo drahé kameny. a) platby daní, poplatků, cla, záloh na tyto platby, odvodů za porušení rozpočtové kázně a na jiné druhy plateb uskutečňované podle zákona o správě daní a poplatků nebo podle celního zákona, pokud tyto zákony nestanoví jinak, b) povinné platby vyplývající z pracovněprávních vztahů, c) platby důchodů z důchodového pojištění, včetně jednorázových doplatků a výplat náhrad z penzijních fondů, d) platby prováděné v době krizového stavu vyhlášeného podle zvláštního právního předpisu, 1) e) platby určené k úschově peněz notářem, f) platby pojistného a výplat pojistného plnění ze soukromého pojištění

10 (1) Poskytovatel platby, jejíž výše překračuje částku EUR (dále jen "limit") je povinen provést platbu bezhotovostně; to neplatí, jde-li o platbu, která musí být podle zvláštního právního předpisu 2) provedena v hotovosti. (2) Platba v české nebo jakékoliv cizí měně se pro účely tohoto zákona přepočte na měnu EURo směnným kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby. (3) Do limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne. (4) Překračuje-li platba limit, je příjemce platby povinen na výzvu poskytovatele platby sdělit bez zbytečného odkladu číslo účtu u peněžního ústavu, na který má být platba poukázána. Kontrola a správní delikty 5 (1) Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem vykonávají a) územní finanční orgány, 3) b) celní orgány 4) (dále jen "kontrolní orgán"). (2) Při provádění kontroly a při ukládání pokut postupují kontrolní orgány podle zvláštních právních předpisů upravujících řízení ve věcech daní a poplatků a celní řízení. 6 (1) Kontrolní orgán uloží poskytovateli platby, který poruší povinnost provést platbu bezhotovostně, pokutu až do výše Kč, nejméně však Kč. Při stanovení výše pokuty přihlédne k závažnosti jednání a jeho následkům. (2) Kontrolní orgán uloží pokutu ve výši podle odstavce 1 i příjemci hotovostní platby, pokud tato platba přesáhla limit a příjemce platby musel vědět, že jejím uskutečněním došlo k porušení tohoto zákona. (3) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se kontrolní orgán o porušení povinnosti dozvěděl; nejpozději lze pokutu pravomocně uložit do 10 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. (4) Kontrolní orgán uloží pokutu podle odstavce 1 nebo 2, při každém porušení tohoto zákona, zjištěném ve lhůtě uvedené v odstavci 3. 7 Přechodné ustanovení Bylo-li sjednáno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona splnění závazku platbou v hotovosti, lze provést platbu v hotovosti převyšující limit uvedený v 4 nejdéle do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. PODÍLY NA ZISKU, DIVIDENDY, TANTIÉMY Ing. Ivana Mašková, daňový poradce, auditor, MAKO AUDIT s.r.o. Účetní jednotka, která se rozhoduje navrhnout valné hromadě ke schválení výplatu podílů na zisku si musí nejprve zjistit, zda a kolik podílů může být vyplaceno. Pravidla pro výplatu jsou dána 178 obchodního zákoníku. 1) výplata podléhá schválení valnou hromadou. Nemusí to být valná hromada, která schvaluje závěrku, může to být i jiná valná hromada. V praxi se valné hromady svolávají když je to potřeba s ohledem na náklady se svoláním spojené a s ohledem na počet společníků. Ať se sejde valná hromada (členská schůze) kdykoliv, aby schválila výplaty podílů, vždy se při výpočtu možnosti rozdělovat, vychází z rozvahy ze řádné závěrky předchozího roku. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly i kdyby měla v říjnu roku 2004 zisk běžného roku v milionech, základem pro možnost vyplácet podíly bude rozvaha k Zálohové vyplácení podílů na zisku je výslovně zakázáno 178/1 obchodního zákoníku. Termín podíly na zisku používají s.r.o. a družstva, v akciových společnostech se používá termínu dividenda. Tantiéma je zvláštní podíl přiznávaný členům statutárních orgánů ze zisku schváleného k rozdělení. Pro schvalování a účtování tantiém platí stejná pravidla jako u podílů, ale tantiémy se zdaňují jako závislá činnost. 2) omezení možnosti vyplácet podíly na zisku (dividendu) 178 obchodního zákoníku Podmínka 1 Vlastní kapitál v rozvaze z roční závěrky roku 2003 nesmí být menší než základní kapitál zvýšený o rezervní fond (nedělitelný fond) tvořený povinně ze zákona. Podle mého názoru by účetní jednotky měly ještě odčítat účet 414 DAL, který souvisí s přeceněním cenných papírů a účastí směrem nahoru. Příklad č.1 vlastní kapitál v rozvaze skládá se z níže uvedených účtů 411 zapsaný ZK nezapsaný ZK

11 VK = ,- Kč a nesmí být menší než ,- Kč. Tato společnost nemůže docílený zisk (431) rozdělovat. Celý její zisk by měl být použit k úhradě ztráty. Podmínka 2-65a) Pokud jsou v účetnictví zřizovací výdaje (011), mají být účetně odepsány do 5 let od vzniku. Pokud odepsány nejsou, je třeba při hodnocení možnosti rozdělení zisku na podíly odčítat ještě zůstatkovou cenou těchto aktiv. Podmínka 3 V této podmínce je potřeba stanovit, v jaké maximální výši může být podíl vyplacen. Výše rozdělovaného zisku nesmí být větší než: účet 431 po zdanění před rozdělením - povinná dotace RF minulé ztráty minulé zisky volně použitelné fondy částka k rozdělení na podíly Příklad č.2 VK je ,- Kč 411 zapsaný ZK nezapsaný ZK rezervní f podmínka 1 VK 10 mil. je větší než 411+RF, vyhovuje podmínka 2 zůstatková cena zřizovacích výdajů není podmínka 3 kolik rozdělit, společnost má povinnost ze zisku dotovat 5% rezervní fond k rozdělení lze použít Kč. Předpokládejme, že a.s. bude rozdělovat Kč. Zaúčtování rozdělení HV - dotace rezervnímu fondu 431/ nárok na dividendu 431/ nárok na dividendu 428/ srážková daň 15% 364/ úhrada SD 342/ úhrada dividend 364/ Sraženou daň již nelze započítat jako slevu v daňovém přiznání Pro odvod srážkové daně platí následující termíny: do koce třetího měsíce od konání valné hromady musí být zaúčtováno a do konce dalšího měsíce musí být odvedena srážková daň, i kdyby dividenda nebyla dosud vyplacena. Valná hromada se konala např , do konce srpna musí být zaúčtováno a do konce září musí být odvedena srážková daň. Obchodní zákoník stanoví, že valná hromada se musí konat do 30.6., takže pokud společnost svolá valnou hromadu v červnu 2004, srážková daň z dividend bude odvedena nejpozději v říjnu Pokud se dividendy (tantiémy) vyplatí v rozporu s tímto ustanovením, zodpovídá za to statutární orgán v jehož kompetenci je rozdělení dividend schvalovat. Součástí auditorských ověření by mělo být i hodnocení, zda účetní jednotka nerozdělila zisk v rozporu s výše uvedenými podmínkami. POZOR! srážková daň 15% 364/342 - na tuto daň se může počínaje vztahovat osvobození upravené 19 zákona o daních z příjmů, podrobněji viz v článku Účtování v roce Pokud se podíly (dividendy) posílají do jiných států, je potřeba zjistit zda se může uplatnit osvobození. Pokud se osvobození uplatnit nemůže, je třeba ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění zjistit příslušnou sazbu srážkové daně

12 VYPOŘÁDACÍ PODÍLY VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Ing. Ivana Mašková, daňový poradce, auditor, MAKO AUDIT s.r.o. Ukončení účasti společníka v s.r.o. probíhá v praxi 3 způsoby 1) Prodej obchodního podílu zbývajícím společníkům nebo jiné osobě. Prodej musí být odsouhlasen valnou hromadou, cena je stanovena dohodou. V praxi se vyskytuje nejčastěji. Příjemce peněz (společník fyzická osoba) má tento příjem osvobozen (neuvádí ho v daňovém přiznání) za předpokladu, že vlastnil podíl více než 5 let. Společnost o této skutečnosti neúčtuje, ani nic nevyplácí. Změna společníků vyvolává jen změnu zápisu v obchodním rejstříku. 2) Dobrovolná dohoda o vypořádání mezi společností a společníkem, případně soudně nařízená dohoda o vypořádání mezi společností a společníkem. O této skutečnosti se účtuje ve společnosti a znamená úbytek peněz nebo majetku této společnosti. V praxi se příliš často nevyskytuje, obchodní podíly si častěji prodávají fyzické osoby mezi sebou, viz bod 1. Dohodou o vypořádání vzniká společníkovi, který končí, nárok na vypořádací podíl. Za výpočet, zdanění a výplatu vypořádacího podílu zodpovídá společnost. 3) Úmrtí společníka jehož dědic se nemůže stát společníkem znamená, že vznikne nárok na vypořádací podíl, což opět znamená, že dojde k úbytku peněz nebo majetku této společnosti. Vzniklý nárok je vypořádací podíl a jeho účtování a zdaňování je shodné jako v bodě 2. V případě úmrtí společníka je potřebné prozkoumat společenskou smlouvu a zjistit jak je v ní upraveno dědění. Pokud není upraveno vůbec, postupuje se podle obchodního zákoníku, což znamená, že dědic se ze zákona stává novým společníkem. Druhou možností je, že společníci pamatovali na úpravu společenské smlouvy a rozhodli, že dědic má nárok na to, aby se stal novým společníkem. V obou dvou případech poskytuje účetní jednotka notáři podklady k tomu, aby podíl prošel dědickým řízením. Znamená to, že bude sestavena mezitímní závěrka ze které se vypočítá hodnota podílu. Tato hodnota je oznámena notáři a nic jiného se neděje. Po skončení dědického řízení má společnost nového společníka, nic se nevyplácí, o ničem se neúčtuje. Pouze bude změněn zápis v obchodním rejstříku. Jestliže ostatní společníci nebudou nového společníka chtít, mohou s ním začít jednat např. o odkoupení podílu, ale nový společník s tím musí samozřejmě souhlasit. Obchodní podíl se dědí ze zákona, pokud společníci nechtějí, aby byl obchodní podíl děděn, musí to zakotvit do společenské smlouvy a dědění vyloučit. Dědic pak nemá nárok na to, aby byl společníkem, ale má nárok na vypořádací podíl. I v tomto případě se hodnota podílu oznamuje notáři do dědického řízení. Po ukončení dědického řízení má dědic nárok na vyplacení vypořádacího podílu U společností s jediným společníkem nelze dědění vyloučit. Společnost oznámí notáři hodnotu podílu, nic se neúčtuje ani nevyplácí. Dědic zdědí celou společnost, nabývací hodnotou jeho podílu je částka, která prošla dědickým řízením. Pokud tento dědic podnikat nechce, může svůj podíl prodat nebo společnost zlikvidovat. Způsob výpočtu vypořádacího podílu se řídí obchodním zákoníkem a společenskou smlouvou. 61/2 obchodního zákoníku uvádí, že vypořádací podíl je podíl na vlastním kapitálu a stanoví se procentem z hodnoty vlastního kapitálu z řádné nebo mezitímní závěrky. Řádná závěrka přichází v úvahu při dohodě o vypořádání, kdy si společníci mohou stanovit datum ukončení účasti k 1.1. Mezitímní závěrka se využívá pro stanovení hodnoty podílu do dědického řízení. K datu úmrtí společníka má společnost povinnost vyhotovit mezitímní závěrku v rozsahu ročních závěrečných prací kromě uzavírání nákladových a výnosových účtů ( podíl odpisů, opravných položek, rezerv, daně ). Jsou to účetní případy, které mají za úkol vyčíslit k datu úmrtí co možná nejsprávnější hodnotu vlastního kapitálu jehož kousek si dědic případně odnese. Po zaúčtování výše uvedených operací se sestaví rozvaha, jejíž vlastní kapitál je podkladem pro výpočet hodnoty podílu (vypořádacího podílu) dědice. Podíl na vlastním kapitálu je podíl na účetních hodnotách podniku, jehož skutečná cena může být naprosto odlišná. Pokud mají společníci zájem o to, aby vypořádací podíl byl v tržních hodnotách, musí mít tento způsob výpočtu zakotven ve společenské smlouvě v definici, že vypořádací podíl je podíl na čistém obchodním majetku. Čistý obchodní majetek je majetek v cenách soudního znalce snížený o závazky. Není- li ve společenské smlouvě uveden způsob výpočtu vůbec, postupuje se podle obchodního zákoníku a vypořádací podíl je podílem na vlastním kapitálu, tj. na účetních hodnotách majetku snížených o závazky. Pokud to společenská smlouva umožňuje, lze vypořádací podíl plnit naturálně. ZDAŇOVÁNÍ VYPOŘÁDACÍCH PODÍLŮ a) Daň z příjmů Zdaňování vypořádacího podílu daní z příjmů je řešeno v níže uvedených ustanoveních paragrafů zákona o daních z příjmů takto: par. 10/1g vypořádací podíl je ostatním příjmem příjemce par. 10/6 nabývací hodnotou (nezdaňovanou částí) vypořádacího podílu je vklad společníka(u zděděných podílů částka která byla oznámena notáři a prošla dědickým řízením). par. 10/8 vypořádací podíl je zdaněn srážkovou daní podle par. 36

13 par. 36/2a5 zdaňování vypořádacího podílu 15 % srážkovou daní. Od hodnoty vypořádacího podílu se odečte jeho nabývací hodnota (nezdanitelná část). Nabývací hodnota musí být plátci poplatníkem prokázána. POSTUP PŘI STANOVENÍ VYPOŘÁDACÍCH PODÍLŮ PRO KONKRÉTNÍ PŘÍKLAD: Společenská smlouva 3 společníků vylučuje dědictví účasti ve společnosti, dědic má nárok na vypořádací podíl, jehož hodnota se stanoví na základě mezitímní závěrky k datu úmrtí. Podíl je tvořen % z vlastního kapitálu, protože společenská smlouva neobsahuje žádnou zvláštní úpravu výpočtu vypořádacího podílu. Připouští ale, jak peněžní tak naturální plnění. Pro srovnání uvádím 2 příklady. Ke stejnému datu vzniká nárok na vypořádací podíl dohodou společníkovi, který se stěhuje do zahraničí a v příkladu druhém vzniká nárok na vypořádací podíl dědicovi. Příklad 1) : 3 společníci založili společnost s ručením omezeným s vklady v poměru 40, 40 a 20%. Výše základního kapitálu je 300 tis. Kč se stěhuje společník, který vlastní 40% podíl, původní vklad byl 120 tis. Kč. K datu odchodu ze společnosti vyhotoví společnost mezitímní závěrku a vyčíslí vlastní kapitál ve výši 1 mil. Kč. Odcházejícímu společníkovi bude patřit 40% z této částky, vznikl mu nárok na vypořádací podíl ve výši ,- Kč. Tato částka bude vyrovnána a) peněžně, b) naturálně. Za výpočet, zaúčtování a zdanění zodpovídá společnost. a) peněžité vypořádání nároku - vznik závazku za VP před zdaněním ,- 252/365 - vznik závazku za srážkovou daň, nabývací hodnota je vklad ,-, zdaňovat se bude ,- 15% ,- 365/342 - úhrada srážkové daně FÚ ,- 342/221 - výplata VP bývalému společníkovi ,- 365/221 b) naturální vypořádání nároku společníci se dohodli na vydání pozemku, který je ve společnosti zaúčtován na účtu 031 v částce ,- Kč, čímž bude vypořádání splněno. Pozemek musí být oceněn podle zákona 151/97 Sb. znalcem, znalecký posudek zní na Kč. Nejprve se musí vypočítat zdanění naturálně vydávaného vypořádacího podílu. Podle 10/8 zákona o daních z příjmů je příjmem i rozdíl mezi znaleckým posudkem a hodnotou evidovanou v účetnictví. I tento rozdíl se daní srážkovou daní. Nárok na vypořádací podíl před zdaněním je ,- Kč ,- Kč rozdílu mezi oceněním pozemku účetním a znaleckým nabývací hodnota ,- Kč = základ pro zdanění je ,- Kč, srážková daň je Kč - vznik závazku za VP ,- 252/365 - vyřazení pozemku z evidence na úhradu VP ,- 365/031 - předpis srážkové daně ,- 365/342 - úhrada srážkové daně ,- 342/221 - bylo dohodnuto, že společník ponese náklady na daň z převodu ,- 365/345 - úhrada daně z převodu nemovitostí 3% ze ,- Kč ,- 345/221 - se společníkem jsme vyrovnáni, má pozemek, ale na účtu 365 je zůstatek, který společnost odúčtuje do výnosů ,- 365/668 Příklad 2) 3 společníci založili společnost s ručením omezeným s vklady v poměru 40, 40 a 20%. Výše základního kapitálu je 300 tis. Kč zemřel společník, který vlastnil 40% podíl, původní vklad byl 120 tis. Kč. Společenská smlouva vyloučila dědění podílu, dědic nemá nárok na to, aby se stal novým společníkem, ale vzniká mu nárok na vypořádací podíl. K datu úmrtí společníka vyhotoví společnost mezitímní závěrku a vyčíslí vlastní kapitál ve výši 1 mil. Kč. Dědicovi bude patřit 40% z této částky, vznikl mu nárok na vypořádací podíl ve výši ,- Kč. Tato částka je oznámena notáři, zúčastní se dědického řízení a stane se novou nabývací hodnotou. a) peněžité vypořádání nároku - vznik závazku za VP před zdaněním ,- 252/365 - vznik závazku za srážkovou daň, nabývací hodnota je to co bylo oznámeno notáři, tj ,- Kč, srážková daň nevznikne - výplata VP dědicovi ,- 365/221 b) naturální vypořádání nároku společníci se dohodli s dědicem na vydání pozemku, který je ve společnosti zaúčtován na účtu 031 v částce ,- Kč, čímž bude vypořádání splněno. Pozemek musí být oceněn podle zákona 151/97 Sb. znalcem, znalecký posudek zní na Kč. Nárok na vypořádací podíl před zdaněním je ,- Kč ,- Kč rozdílu mezi oceněním účetním a znaleckým nabývací hodnota ,- Kč = základ pro zdanění je ,- Kč, srážková daň je Kč - vznik závazku za VP ,- 252/365 - vyřazení pozemku z evidence na úhradu VP ,- 365/

14 - předpis srážkové daně ,- 365/342 - úhrada srážkové daně ,- 342/221 - bylo dohodnuto, že společník ponese náklady na daň z převodu ,- 365/345 - úhrada daně z převodu nemovitostí 3% ze ,- Kč ,- 345/221 - se společníkem jsme vyrovnáni, má co chtěl, ale na účtu 365 je zůstatek, který společnost odúčtuje do výnosů ,- 365/668 Pro úplnost uvádím i postup v případě, že dědic má právo stát se novým společníkem-společenská smlouva 3 společníků to umožňuje nebo neuvádí nic a dědí se ze zákona. Hodnota podílu se stanoví na základě mezitímní závěrky k datu úmrtí. Tato hodnota se oznámí notáři a pak se jen čeká až dědické řízení proběhne. Nic se neúčtuje ani nevyplácí. Provede se jen změna zápisu společníků v obchodním rejstříku. Nabývací hodnotou podílu nového společníka je částka, která prošla dědickým řízením. U výše uvedených příkladů je patrné, že všechny účty jsou vyrovnány, kromě účtu 252, což je uvolněný obchodní podíl na kterém zůstala nevyrovnaná částka ,- Kč. Nakládání s uvolněným obchodním podílem: 1) společníci se dohodnou na snížení základního kapitálu lze pouze v případě, že na účtu 411 je dostatečně vysoká částka. Zaúčtování snížení základního kapitálu se provede ve dvou krocích. Nejprve se na základě rozhodnutí valné hromady zaúčtuje 419/252 a po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku se doúčtuje 411/419. V našem příkladu nelze uskutečnit, základní kapitál je pouze ,- Kč. Šlo by snížit max. o ,- Kč, ,- Kč by zůstalo nevyřešeno. Vzhledem k tomu, že snížení základního kapitálu je složitější právní úkon, je třeba ho důkladně zvážit. Požaduje se notářský zápis, změna společenské smlouvy a následuje změna zápisu základního kapitálu v obchodním rejstříku. 2) společníci se dohodnou, že uvolněný podíl prodají nějaké jiné cizí osobě. V tomto případě se stanoví cena dohodou, zaúčtuje se 561/252 a 378/661. Náklad na účtu 561 je daňově uznatelný pouze do výše dosažených tržeb. Požaduje se notářský zápis, změna společenské smlouvy a následuje změna zápisu společníků v obchodním rejstříku. 3) společníci převezmou uvolněný obchodní podíl v poměru svých podílů a to za zákonem stanovenou cenu, což je vypočítaná výše vypořádacího podílu ,- Kč. ( 113, odst.6 ). Tento postup je daňově neutrální, protože se prodává za ,- Kč. - převzetí (prodej) 561/ ,- Kč - pohledávka za společníky 365/ ,- Kč Pohledávka je splatná v termínech schválených valnou hromadou. Požaduje se notářský zápis, změna společenské smlouvy a následuje změna zápisu výše vkladů a procent zbývajících společníků. VYPOŘÁDACÍ PODÍLY V DRUŽSTVU Ing. Ivana Mašková, daňový poradce, auditor, MAKO AUDIT s.r.o. Ukončení členství v družstvu: 1) prodejem členských práv jiné osobě ( se souhlasem představenstva), účetnictví ani peněz družstva se nedotkne, dojde jen ke změně v evidenci členské základny. 2) vystoupení člena na základě podané žádosti a v souladu se stanovami. Členovi vzniká nárok na vypořádací podíl, který představuje úbytek majetku družstva. O vzniku vypořádacího podílu i úbytku peněz (majetku) se účtuje. 3) úmrtí člena družstva jehož dědic se rozhodne v členství nepokračovat. Dědicovi vzniká nárok na vypořádací podíl. S problematikou vypořádacích podílů se družstva setkávají velmi často. Základní právní normou, která řeší ukončení členství a s ním související nároky člena je Obchodní zákoník. Zde je v par. 233, odst.1 zakotven nárok dosavadního člena na vypořádací podíl, v případě zániku členství za trvání družstva. V dalších odstavcích 2 až 4 je uveden způsob stanovení vypořádacího podílu, odstavec 5 dává právo členské schůzi, určit ve stanovách družstva konkrétní způsob výpočtu vypořádacího podílu. ZKUŠENOSTI Z APLIKACE ZÁKONA V PRAXI Jak již bylo výše zmíněno, odstavec 2 uvádí jak vypočítat nárok na vypořádací podíl na který má vystupující člen právo. Poznatky z praxe auditora potvrzují, že zohlednění roků členství dělá při výpočtu nejvíce problémů a často poskytuje nelogické výsledky. Někte-

15 rá družstva proto nepostupují striktně podle obchodního zákoníku (což zákon umožňuje) a neberou roky členství v úvahu. Problémy s výpočtem vypořádacích podílů se projeví zejména při hromadných odchodech členů z družstva. V zemědělském družstvu, kde se vypočítává vypořádací podíl jen pro několik osob nejsou tyto problémy tak patrné. Doporučuji roky členství pro výpočet vypořádacích podílů ze stanov vypustit. V odstavci 3 se uvádí, že pro vypořádací podíl je rozhodný stav vlastního kapitálu podle závěrky roku ve kterém členství zaniklo. (Pokud máte ještě ve stanovách tzv. čisté obchodní jmění, nedali jste do souladu stanovy a obchodní zákoník. Termín ČOJ byl zrušen a je nahrazen VLASTNÍM KAPITÁLEM. Vlastní kapitál vychází z účetnictví, představuje účetní hodnotu majetku sníženou o závazky. V obchodním zákoníku je uváděn tzv. ČISTÝ OBCHODNÍ MAJETEK (nezaměňujte se zrušeným čistým obchodním jměním). Čistý obchodní majetek je majetek oceněný znalcem, tedy majetek v tržních cenách snížený o závazky. Pokud byste si dali do stanov, že vypořádací podíl se počítá na základě čistého obchodního majetku, znamenalo by to, že při každém výpočtu (každý rok) pozvete znalce, aby ocenil váš podnik a zjistil výši ČOM. V praxi považuji tento postup za nereálný. Pokud jsem ve stanovách termín čistý obchodní majetek našla, jednalo se vždy o omyl, nikoliv o úmysl. Ve většině případů je u družstev vypořádací podíl podílem na vlastním kapitálu, který je podle zákona snížen o nedělitelný fond, a pokud je to uvedeno ve stanovách, i o další zajišťovací fondy. V tomto případě je situace v praxi opět různá, řada družstev odčítá od vlastního kapitálu pouze nedělitelný fond. Tam, kde je postup upraven ve stanovách, se odčítá navíc většinou restituční rezerva, oceňovací rozdíly z vydávaných majetkových podílů (analytické účty 427). Dále též rezervní fond, jestliže je v družstvu zřízen. Méně družstev odčítá v souladu se stanovami fond kulturních a sociálních potřeb a fond odměn. V praxi se nejvíce osvědčila taková úprava stanov, při které je vypořádací podíl počítán ze závěrky předchozího roku, nikoliv ze závěrky roku ve kterém členství zaniklo. V odstavci 4 se uvádí splatnost vypořádacího podílu po 3 měsících od schválení závěrky za rok ve kterém členství zaniklo. Většina družstev má ve stanovách uvedenou lhůtu delší, a to 3 až 7 let, přičemž také u naprosté většiny družstev je umožněno vydání vypořádacího podílu v naturální formě. Tady je potřeba konstatovat, že možnost úhrady vypořádacího podílu naturálně je řízena par. 234 obchodního zákoníku, který naturální vypořádání omezuje na vyjmenované případy. Pokud vystupující člen souhlasí s naturálním vypořádáním, dohoda je platná. Pokud však dojde k soudu, vypořádává se v penězích. Splatnost vypořádacího podílu znamená datum od kterého má osoba nárok vznášet požadavek na úhradu vypořádacího podílu. Stanovy mohou tuto lhůtu oproti obchodnímu zákoníku prodloužit. Setkala jsem se však i se soudním rozhodnutím, kdy 15 letá lhůta splatnosti byla prohlášena za nemorální a zkrácena na 7 let od vzniku nároku. Jestliže stanovy uvádí, že vypořádací podíl je splatný např. po 7 letech od schválení závěrky, je nutné evidovat vzniklý závazek nejméně po tuto dobu plus 4 letou promlčecí lhůtu. Příklad: V roce 1994 zemřel člen, jehož dědic se členem nestal a vznikl nárok na vypořádací podíl. V souladu se stanovami byl tento podíl počítán ze závěrky 1994, která byla schválena Od tohoto data se počítá den splatnosti (den, kdy může osoba která má nárok na vypořádací podíl vznášet svoje požadavky). Závazek za vzniklý vypořádací podíl je zaúčtován v roce 1995 a splatný je Dále je ve stanovách uvedeno do jakého data od splatnosti má být vypořádací podíl vyrovnán, obvykle to bývá lhůta 3 až 6 měsíců. V praxi se velmi často stává, že se o vypořádací podíly nikdo nepřihlásí a je otázkou, co dělat s evidovanými závazky. V našem příkladu začíná u tohoto závazku od běžet čtyřletá promlčecí lhůta je závazek promlčen. V roce 2012 uběhne 10 letá lhůta po splatnosti závazku. Podle mého názoru je možno na základě provedené inventury s individuelním posouzením, počínaje rokem kdy je závazek promlčen ho z účetnictví odepsat ve prospěch daňových výnosů. I když právní názor může být jiný, z hlediska účetnictví a čistoty saldokonta považuji tento postup za zdůvodnitelný a pro praxi vyhovující. Závazky, u kterých uběhla 10 letá lhůta promlčení by z auditorského hlediska podle mého názoru v účetnictví existovat neměly. Daňový zákon zatím nepřikazuje odúčtování promlčených závazků do výnosů. Podstatou vypořádacího podílu u družstev povinných osob podle zákona 42/1992 Sb., je, že má vazbu k majetkovému podílu získanému v transformaci družstev. Tento majetkový podíl má zpravidla strukturu vnosové (základní podíl) a transformační části (další podíl) nebo jen transformační části. ZDAŇOVÁNÍ VYPOŘÁDACÍCH PODÍLŮ Daň z příjmů Zdaňování vypořádacího podílu daní z příjmů je řešeno v níže uvedených ustanoveních paragrafů zákona o daních z příjmů takto: par. 10/1g vypořádací podíl je ostatním příjmem příjemce par. 10/6 nabývací cenou (nezdaněnou částí) vypořádacího podílu je při naturálním vydání hodnota vkladu (vloženého majetkového podílu). U peněžního plnění je nabývací hodnotou vnosová část vloženého majetkového podílu. par. 10/8 vypořádací podíl je zdaněn srážkovou daní podle par. 36 par. 36/2a5 zdaňování vypořádacího podílu 15 % srážkovou daní. Od hodnoty vypořádacího podílu se odečte jeho nabývací hodnota (nezdanitelná část). Nabývací hodnota musí být plátci poplatníkem prokázána

16 POSTUP PŘI STANOVENÍ VYPOŘÁDACÍCH PODÍLŮ: výpočet zaúčtování vypořádání (vyplacení, vydání) PŘÍKLAD: Stanovy uvádí: - pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok v němž členství zaniklo. Nepřihlíží se ke jmění jež je v nedělitelném fondu a v rezervním fondu a ke vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se roční účetní závěrka sestavuje. Roky členství se nezapočítávají. Splatnost vypořádacího podílu je po 7 od schválení závěrky s možností naturálního vypořádání. Členství zaniklo 14.5.roku 1994, celkový majetkový podíl člena činil Kč. (300000Kč byla vnosová část, transformační část.) Základní vklad družstva je Kč, z toho 10% do nedělitelného fondu. Zbývající část podílu je dalším vkladem. 1)vznik členství od roku 1993 je zaúčtováno - zaúčtování základního vkladu na účtu 411 je základního vkladu dalšího vkladu - příděl do NF na účtu 422 je 5000 Kč (10% ze základního vkladu) celkový vklad Kč Výpočet vypořádacího podílu po závěrce v roce 1994 podle stanov. - ČOJ řádek 62 rozvahy tis. Kč mínus nedělitelný fond tis. Kč mínus rezervní fond tis. Kč základ pro výpočet VP tis. Kč Vypočítaný základ se násobí koeficientem, který zjistíme: vklad člena K = = 0,07528 veškeré vklady všech členů Vypořádací podíl člena činí Kč. ( x 0,07528) Tento závazek byl zaúčtován v roce 1995 jako dlouhodobý závazek na účtu 479. Zaúčtování: - závazek za vypořádací podíl 411/ Kč - doúčtování rozdílu účtu / 428xxx Kč Pro doúčtování rozdílu mezi částkou zaúčtovanou na účtu 411 (vkladem) a výší vypořádacího podílu je možno použít i jiné účty vlastního kapitálu, případně nedaňové náklady nebo nedaňové výnosy. V současné době nejvíce používáme účty 428 a 429. Závěrka byla schválena v dubnu roku 1995, vypořádací podíl je splatný v dubnu roku PŘÍKLAD VYPOŘÁDÁNÍ a) celých ,- Kč bude vypořádáno v penězích. Nabývací hodnota vypořádacího podílu při peněžitém plnění je tvořena pouze vnosovou částí majetkového podílu. Člen měl Kč vnosu, nabývací hodnota pro peněžité plnění je Kč. Srážkovou daní bude zdaněno Kč. Srážková daň se zaokrouhluje na celé Kč dolů. - zaúčtování srážkové daně / Kč - odvod sr. daně FÚ 342/ Kč - výplata zdaněného vypoř. podílu / Kč b) celých ,- Kč bude vypořádáno v majetku, příjemce s dohodou souhlasí. Nabývací hodnota vypořádacího podílu při nepeněžním plnění je tvořena celým majetkovým podílem. Srážkovou daní se nezdaňuje. Vypořádávání je zdanitelným plněním DPH. V praxi se postupuje tak, že majetek je příjemci účetně prodán v cenách obvyklých a vzniklá pohledávka se započítává se závazkem za vypořádací podíl. V případě, že část vypořádacího podílu nebo i podíl celý bude prominut, zúčtuje se závazek ve prospěch daňových výnosů 479/668. c) na vypořádací podíl má nárok dědic, který se nechtěl stát členem, dědickým řízením prošla částka ,- Kč. Ať bude vypořádáno v majetku nebo v penězích, žádná srážková daň se neodvádí, nabývací hodnotou je částka stanovená pro účely daně dědické.vypořádávání je zdanitelným plněním DPH

17 PŘECHOD PODNIKATELŮ Z DAŇOVÉ EVIDENCE NA ÚČETNICTVÍ Ing. Ivana Mašková, daňový poradce, auditor, MAKO AUDIT s.r.o. Blatná, Přechod z daňové evidence na účetnictví je řešen zákonem o účetnictví, zákon č. 437/2003 Sb. Z tohoto zákona bylo vypuštěno jednoduché účetnictví a podnikatelé, kteří ho vedli, přestali být účetními jednotkami a přešli k pod působnost zákona o daních z příjmů kde jim je uložena povinnost tzv. DAŇOVÉ EVIDENCE. Náplň daňové evidence je řešena zákonem o daních z příjmů, 7b). Pokud je vedena daňová evidence v rozsahu bývalého jednoduchého účetnictví, jsou splněny požadavky tohoto paragrafu. Jednoduché účetnictví k zaniklo a pod pojmem účetnictví se rozumí vždy účetnictví podvojné. Povinný přechod na účetnictví je vázán na dosažený obrat. Jedná se o obrat za zdanitelná plnění včetně plnění osvobozených. Hranice je 6 mil. Kč. Výklad zákona se ustálil na tom, že pro povinný přechod budou sledovány 3 po sobě jdoucí roky. Rok 1. je rokem pro testování obratu nad 6 mil. Rok 2. je rokem přechodným, kdy se podnikatel připravuje na převedení do soustavy účetnictví. Rokem 3. je rok vlastního přechodu, kdy se k 1.1. zakládají počáteční stavy rozvahových účtů a k tohoto roku dojde ke zdanění. Pro první testování obratu byl stanoven rok Pokud podnikatelé přesáhli v roce 2003 stanovený obrat, přejdou k povinně na účetnictví. Rok 2004 je rokem přechodným, kdy se podnikatel má na tuto skutečnost připravit. Obratem pro testování se rozumí obrat vymezený v zákonu o dani z přidané hodnoty 2 odst. 2c). Jsou to příjmy (tržby), bez příjmů, které nejsou pro účely DPH zdanitelným plněním (příjmy za prodané osobní auto kde nebyl nárok na odpočet, za prodané pohledávky, příjmy za prodané akcie, viz 8 zákona o DPH). Do obratu pro povinnost přechodu se ZAPOČÍTÁVAJÍ příjmy, které jsou od DPH osvobozeny ( prodej pozemků z obchodního majetku, prodej staveb z obchodního majetku, které měl podnikatel ve vlastnictví více než 2 roky, příjmy za pojišťovací služby, zdravotnické služby atd., viz 25-35a) zákona o DPH. (Poznámka: nový zákon o DPH s účinností od má zcela jiné uspořádání paragrafů. Vyjmenované paragrafy týkající se DPH platí pouze pro testovací rok 2003). Podnikatel, který přešel z daňové evidence na účetnictví musí v soustavě účetnictví setrvat 5 let, i když by se mu snížil obrat pod stanovenou hranici. Před lhůtou 5 let je možno se účetnictví zbavit jedině ukončením činnosti. Pokud fyzické osoby podnikají ve sdružení, vedou účetnictví vždy, když některý z účastníků vede účetnictví. Pokud sdružení vedlo v roce 2003 jednoduché účetnictví a překročilo stanovený obrat 6 mil. Kč, postupuje se takto: Dosažený obrat se rozdělí v poměru jaký je stanoven smlouvou o sdružení. Např. sdružení 2 osob s podíly 50%, dosáhlo v roce 2003 obrat 8 mil. Polovina obratu připadající na jednoho účastníka jsou 4 mil., sdružení nemá povinnost vést účetnictví a může dál pokračovat v daňové evidenci. Pokud by ale jeden z účastníků podnikal ještě samostatně a dosáhl zde obratu např. 3 mil. sečte se tento obrat s podílem ve sdružení, stanovený limit byl překročen a od musí tento podnikatel vést účetnictví. Spolu s ním nastává povinnost vést účetnictví i pro sdružení neboť platí, že pokud vede jeden účastník sdružení účetnictví, vede je i samotné sdružení. Účetní postup přechodu z daňové evidence na účetnictví je uveden v 61b) vyhlášky 500/2002 Sb., v jejím novelovaném znění č. 472/2003 Sb. s účinností od Každý založený počáteční stav rozvahového účtu má svoji protiváhu na účtu 491- Účet soukromého podnikatele. Tento účet představuje stav vlastního kapitálu soukromého podnikatele (nahrazuje účty používané u právnických osob tj. účty 411 až 431). Daňový postup přechodu z daňové evidence na účetnictví řeší příloha č. 3 zákona o daních z příjmů, která uvádí: Při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví je v návaznosti na zákon o účetnictví postup pro účely zákona o daních z příjmů tento:

18 1. Základ daně se ve zdaňovacím období, ve kterém bylo zahájeno vedení účetnictví, zvýší o hodnotu zásob a cenin, hodnotu poskytnutých záloh s výjimkou záloh na hmotný majetek, hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem. 2. Základ daně se ve zdaňovacím období, ve kterém bylo zahájeno vedení účetnictví, sníží o hodnotu přijatých záloh, hodnotu závazků, které by při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Jedná-li se o plátce daně z přidané hodnoty, rozumí se pro účely tohoto postupu hodnotou závazku hodnota bez daně z přidané hodnoty, byl-li uplatněn odpočet daně z přidané hodnoty. Hodnotou pohledávky se rozumí hodnota bez daně z přidané hodnoty, byla-li splněna daňová povinnost na výstupu. Postup prací při přechodu z daňové evidence na účetnictví a) Zjištění stavů jednotlivých složek majetku a závazků inventura veškerého obchodního majetku, k a vyhotovení inventurních soupisů. Bude se vycházet z peněžního deníku, bankovních výpisů, knih pohledávek a závazků, inventárních karet majetku, zásob, rezerv, leasingu, mzdové evidence apod). b) Otevření účetních knih k (založení počátečních stavů rozvahových účtů) z pomocné tabulky ve které jsou současně zachyceny daňové dopady připočitatelných i odpočitatelných položek. Zde je možno doporučit, aby tyto částky byly vyčísleny současně se zjišťováním počátečních stavů účetnictví, kdy se budou kontrolovat jednotlivé položky. Při této kontrole se sestaví dokument daňových dopadů z převodu, který se pak na konci roku 2005 nemusí tvořit znovu a zároveň bude podnikatel včas vědět, jaký daňový základ si přinesl z daňové evidence. Tabulka je na str. 34. c) Úprava základu daně v účetnictví o daňové dopady převodu se bude provádět v daňovém přiznání za rok Výsledek hospodaření zjištěný z účetnictví roku 2005 (daňový výsledek) se upraví o odpočitatelné a připočitatelné položky, které vyplynuly z přechodu na účetnictví. Tyto položky jsou zaevidovány v tabulce sestavené pro účely založení počátečních stavů. Bude-li to potřeba je možno u zásob a pohledávek využít ustanovení 23 odst. 14) zákona o daních z příjmů a rozdělit daňový dopad do 5 zdaňovacích období, počínaje rokem Daňový dopad převodu se projeví až v daňovém přiznání za rok 2005 (úhrada daňové povinnosti nastane v březnu 2006). V roce 2005 bude zdaněn základ daně vyprodukovaný již v účetnictví roku 2005 a základ daně přinesený ze soustavy daňové evidence. I nadále mají a budou mít podnikatelé vedoucí daňovou evidenci právo dobrovolně přejít na účetnictví, i když nedosáhnou obratu Kč. Postup převodu je shodný jako při převodu povinném i pro ty podnikatele, kteří přešli dobrovolně k z jednoduchého účetnictví na podvojné. Příklad: Podnikatel vyhotovil k níže uvedené inventurní soupisy: Inventurní soupis dlouhodobého majetku-podklad pro PS účtů 021,022, 031, 081, 082 Pořizovací cena Kč Oprávky Zůstatková cena 1) budova IČ ) stroj IČ ) stroj IČ ) pozemek IČ Celkem Pomocná rozvaha k AKTIVA PASIVA Účet 021 stavby Účet bez. daň dopadu Účet 081 oprávky Účet 022 stroje Účet 082 oprávky Účet 031 pozemky Aktiva celkem Pasiva celkem

19 Komentář: do rozvahy se zařazuje i zcela odepsaný majetek, pokud je používán. Oprávky je možno zjistit z karty majetku jako rozdíl pořizovací a zůstatkové ceny nebo jako součet celkově uplatněných odpisů od začátku odpisování. V rozvaze se pořizovací cena uvede do sloupce Brutto, oprávky do sloupce korekce. Sloupec Netto rozvahy pak souhlasí na zůstatkovou cenu majetku Pokud se účetní jednotka rozhodne, že chce sledovat na účtech i drobný dlouhodobý majetek v pořizovací ceně nižší než Kč, vytvoří si pro tento účel vnitropodnikovou směrnici, ve které stanoví od jaké pořizovací ceny bude tyto předměty v účetnictví evidovat. Pokud si stanoví např. PC Kč, budou tyto předměty součástí účtu 022 a zároveň budou jako zcela odepsané na účtu oprávek 082. Pro evidenci jednotlivých složek majetku je možno doporučit samostatné analytické účty (např. na stroje, dopravní prostředky, inventář). Do inventurních soupisů dlouhodobého majetku patří v zemědělství i základní stádo. Pořizovací cena patří na účet 026, oprávky na účet 086. Postup převodu základního stáda záleží na tom, jak je zemědělský podnikatel vedl v daňové evidenci. Nakoupená zvířata základního stáda se vedou na kartě a odpisují se. Potom se z karty založí počáteční stavy účtů 026 a 086 bez dopadu do daní a pokračuje se v odpisování. U zvířat základního stáda vychovaných ve vlastním chovu se podnikatel, který vede daňovou evidenci řídí ustanovením 26/5 zákona o daních z příjmů. Zvířata základního stáda z vlastního chovu se ponechají v zásobách a bude se s nimi zacházet jako s jinými zásobami. V účetnictví se pokračuje v odpisování stejným způsobem jako v daňové evidenci Ze zavedení dlouhodobého majetku do účetnictví nevyplývají žádné daňové dopady Inventurní soupis zásob-podklad pro PS účtů 112, 121, 123, 124, 132 Množství cena za jednotku cena celkem ke zdanění 1) materiál ) nedokončená výroba ) výrobky ) zboží Pomocná rozvaha k AKTIVA PASIVA Účet 021 stavby Účet bez daň. dopadu Účet 081 oprávky Účet připočitetelná položka Účet 022 stroje Účet 082 oprávky Účet 031 pozemky Účet 112 materiál Účet 121 nedok. výroba Účet 123 výrobky Účet 132 zboží Aktiva celkem Pasiva celkem Komentář: zavedení zásob do rozvahy bude následovat po inventuře, která se provádí jednotlivě podle skladových položek na které by měla existovat skladová evidence. Materiálové zásoby se oceňují pořizovací cenou, kterou je nutno prokázat. Nedokončená výroba se oceňuje ve výši skutečných nákladů, které byly do rozpracované výroby vloženy, opět bude potřeba cenu prokázat. Hotové výrobky se oceňují ve výši skutečných nebo plánovaných nákladů, kalkulaci jednotkové ceny je nutno doložit, totéž platí o účtu 124 zvířata. Pokud jsou součástí účtu 124 zvířata základního stáda, je potřeba převést je na účet 026 aktivací 614/124, 026/624. Zboží se oceňuje pořizovací cenou. Zásoby zaevidované na jednotlivých účtech vstoupí v ocenění výše uvedenými cenami do běžných daňově uznatelných nákladů v roce kdy budou spotřebovány nebo prodány. Všechny položky zásob (v našem příkladu Kč ) budou v daňovém přiznání za rok 2005 připočitatelnou položkou. Zásoby mohou být zdaněny jednorázově v roce 2005 nebo postupně (nemusí být pravidelně každý rok stejná částka) po dobu 5 let, počínaje daňovým přiznáním roku Inventurní soupis peněžních prostředků v pokladně, bance a soupis úvěrů-podklad pro PS účtů 211, 221, 231,461. Peněžní prostředky jsou účty aktiv, úvěry jsou rozvahové položky pasivní. Kč 1) peníze v hotovosti ) peníze na běžném účtu ) krátkodobý úvěr

20 Pomocná rozvaha k AKTIVA PASIVA Účet 021 stavby Účet bez daň. dopadu Účet 081 oprávky Účet připočit. položky Účet 022 stroje Účet 231 krátkodobý úvěr Účet 082 oprávky Účet 031 pozemky Účet 112 materiál Účet 121 nedok. výroba Účet 123 výrobky Účet 132 zboží Účet 211 pokladna Účet 221 běžný účet Aktiva celkem Pasiva celkem Komentář: Účet bez daňového dopadu se zvýší o úvěru = Dokladem k provedené inventuře je výčetka platidel pokladní hotovosti, bankovní výpis z vkladového účtu a bankovní výpis z úvěrového účtu s datem Banky obvykle posílají k odsouhlasení stav účtu k tomuto datu. Stejným způsobem jako krátkodobý úvěr se do pasív zahrne dlouhodobý úvěr, který se sleduje na účtu dlouhodobých závazků-účet 461. Peněžní prostředky jsou rozvahové položky aktivní. Úvěry jsou rozvahové položky pasivní. Pokud má účetní jednotka minusový zůstatek na běžném účtu (kontokorentní úvěr), vykazuje se stav účtu v pasívech mezi krátkodobými úvěry. Ze zavedení těchto položek do účetnictví nevyplývají žádné daňové dopady Inventurní soupis pohledávek -podklad pro PS účtů účtové třídy 3 (311, 314, 378 ) V praxi se bude jednat o nejpracnější část převodu, protože účtová třída je velmi obsáhlá a zahrnuje položky, které základ daně ovlivní stejně jako položky, které základ daně neovlivní. Obecně se dá říci, že ty pohledávky jejichž úhrada by byla v daňové evidenci příjmem vstoupí do základu daně, ty které by příjmem nebyly nevstoupí do základu daně. Pohledávky jsou rozvahová položka aktivní. Neuhrazená Doklad č. Splatnost Pohledávka Kč Základ daně DPH Daň. základ 1) pohledávka za zboží 1 do ) promlčená pohledávka za zboží 2 po ) nepromlčená pohledávka za zboží 3 po ) pohledávka přihlášená v konkursu 4 kdykoliv konkurs je ukončen 5) pohledávka přihlášená v konkursu 5 kdykoliv konkurs není ukončen 6) pohledávka za dlužníkem v konk. 6 po není však přihlášená celkem účet ) pohledávka z poskytnuté půjčky Pohledávky celkem jsou ,- Kč, z toho na účet bez daňového dopadu to bude ,- Kč a ,- Kč pohledávek s daňovým dopadem bude na účtu Účet se ještě zvýší o ,- Kč půjčky bez daňového dopadu

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004 254/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Změna: 303/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

Zásady vedení pokladny

Zásady vedení pokladny Zásady vedení pokladny Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavená k 31.12.2010 IČO 00272884 Název účetní jednotky Název nadřízeného orgánu Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek Finanční okruhy Účetnictví 3.44.2 (NovyHradek), verze: 2010.12 1 z 15

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň...

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Stránka č. 1 z 22 Publikováno: 28.11.2011 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2011/12 Ing. Jiří Strouhal, Ph. D., VŠE Praha,

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom,

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Příloha.txt. Příloha účetní závěrky

Příloha.txt. Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis.

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis. A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti ani PO. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Změny účetních metod vyplývají z přechodu na účetnictví

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013 Finanční právo 4. seminář 15. listopadu 2013 Daně z příjmů Daň z příjmů fyzických osob doplnění. Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení Příklad pro vyplnění daňového přiznání O příjmech pana

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 69648549 Název: Sdružení odkanalizování mikroregionu Vlára A.1. Informace

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

2/2.4 Nejčastější chyby v oceňování majetku

2/2.4 Nejčastější chyby v oceňování majetku str. 1 Nejčastější chyby v oceňování majetku Kapitola obsahuje upozornění na některé chyby při oceňování majetku, které se v souvislosti s daní z přidané hodnoty vyskytují v praxi v účetnictví právnických

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 69649740 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Podhostýnský mikroregion

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00568520 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dešná Účetní

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00287032 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Bělov Účetní

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého majetku od 1. ledna 2012

2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého majetku od 1. ledna 2012 Majetek str. 1 Obec 2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého od 1. ledna 2012 Provedené úpravy v oblasti účtování o dlouhodobém se týkají především technického zhodnocení a účtování o drobném dlouhodobém. Z

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 19.2.2014 16:03:33 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

Oce ovací rozdíl k nabytému majetku

Oce ovací rozdíl k nabytému majetku Společnost NOTA a.s. má tři závody. Jeden z nich, závod 03 je místně odloučen, má relativně samostatnou činnost, v níž se poslední dobou projevují rizika nejistot dalšího vývoje oboru, v němž tento závod

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Skalička Účetní

Více