Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru."

Transkript

1 Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Amalthea Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru. Pobočka Chrudim Adresa: Městský park 274, Chrudim IV, Chrudim 1 Popis místa: Služby jsou poskytovány převážně terénní formou v přirozeném prostředí klientů. Ambulantní zázemí projektu se nachází v provozních prostorách sdružení na adrese Městský park 274, Chrudim. K dispozici jsou kancelářské prostory Centra náhradní rodinné péče (3 kanceláře) a Podpory pro rodinu a dítě (1 kancelář), Provozní složky (2 kanceláře) dále místnost pro menší skupinová setkávání s klienty (cca 30 m2) vybavená sedacím nábytkem, kuchyňka (cca 5 m2), klubovna (cca 25 m2) pro doučování dětí, k dispozici je stůl s PC určeného pouze dětem a mládeži, sedací nábytek, pracovní stůl a velká herna pro klienty (cca 60 m2) vybavená hračkami, stolními a deskovými hrami, velkým stolem pro výtvarnou činnost apod. Jedna místnost (cca 19 m2) slouží jako archiv a sklad organizace. K dispozici jsou sociální zařízení na chodbě. Prostory kanceláří Centra náhradní rodinné péče, herny a klubovny jsou v dlouhodobé propůjčce, zbylé prostory v nájmu. Vlastníkem budovy je město Chrudim. Pobočka Česká Třebová Adresa: Hýblova 546, Česká Třebová, Česká Třebová 2 Popis místa: Služby jsou poskytovány převážně terénní formou v přirozeném prostředí klientů, ambulantní formou na pobočce Česká Třebová. Popis kontaktního místa Česká Třebová: Jedná se o činžovní dvoupodlažní dům poblíž centra České Třebové zkolaudovaný jako obchodní a kancelářská budova. Dvě konzultační a kontaktní (pro klienty a pracovníky) místnosti o výměře 42 a 24 m2 se nacházejí v prvním patře. Dále je k dispozici kancelář pro pracovníky v druhém patře (30 m2). Místnosti jsou vybaveny standardním vybavením kanceláře (PC, internet, pracovní stoly, sedací souprava ke konzultacím). Společné sociální zařízení je umístěno na chodbě. Prostory jsou v nájmu. Formy poskytování služeb ambulantní a terénní Ambulantní: Ambulantní služby jsou poskytovány v jednotlivých pobočkách takto: Chrudim Pondělí 9:00-17:00 Úterý 9:00-17:00 Středa 9:00-17:00 Čtvrtek 9:00-17:00 Pátek 9:00-17:00 Česká Třebová Pondělí 9:00-11:00 Úterý -

2 Středa - Čtvrtek- Pátek - Terénní: Terénní služby jsou poskytovány dle potřeb rodin v jednotlivých pobočkách takto: Chrudim Pondělí 7:00-21:00 Úterý 7:00-21:00 Středa 7:00-21:00 Čtvrtek 7:00-21:00 Pátek 7:00-21:00 Česká Třebová Pondělí 7:00-21:00 Úterý 7:00-21:00 Středa 7:00-21:00 Čtvrtek 7:00-21:00 Pátek 7:00-21:00 Služby jsou rodinám poskytovány týmem sociálních pracovníků dvou programů: Podpora pro rodinu a dítě (sociální služby pro děti a jejich rodiče) a Centrum náhradní rodinné péče (sociální služby pro děti v náhradní rodinné péči a jejich pečovatele). Hlavní cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, tedy jeden nebo více dospělých, kteří pečují o jedno nebo více dětí; rodiny, které se ocitají v obtížných životních situacích, jež samy bez pomoci nedokážou řešit a) rodiče a širší rodina dítěte Rodiče, jimž hrozí odebrání vlastního dítěte nebo jejichž děti již mimo rodinu umístěny jsou, se potýkají se sociálními problémy často spojenými s ekonomickým deficitem. Charakteristické problémy, které tito rodiče mají: dlouhodobá nezaměstnanost, problémy s bydlením, neřešené dluhy, obtíže při kontaktu s úřady a institucemi, event. výkon trestu odnětí svobody, snížené dovednosti v péči a výchově dítěte apod. Většina rodičů spadá do nižších socio-ekonomických vrstev, nejsou schopni nastalou situaci řešit samostatně. Od r jsme rozšířili cílovou skupinu i o ohrožené těhotné ženy. Rodiče, ev. členové širší rodiny, mají zachované citové vazby k dítěti, mají o něj soustavný zájem a o společný život s dítětem usilují, popř. usilují o zachování vztahů a kontaktů s dítětem, umístěným mimo rodinu. b) děti výše uvedených rodičů Tyto děti se potýkají s důsledky sociálních a ekonomických problémů rodiny a důsledky pobytu mimo rodinu. Nejsou u nich dostatečně naplňovány základní fyzické, psychické a sociální potřeby. Následkem psychické deprivace bývají děti opožděné ve fyzickém a psychickém vývoji,

3 mají speciální vzdělávací potřeby, jsou více nemocné, trpí psychickými a citovými poruchami, popř. mají narušenou identitu. Ve společnosti jsou stigmatizovány a sociálně vyloučeny v důsledku špatné hygieny, poruch chování, nízkého sebevědomí, nižšího vzdělání, vyšší trestné činnosti, narušené identity a orientace ve světě. Řadu obtíží si nesou do dospělosti. Děti mají však zachovanou citovou vazbu k rodičům a přejí si vyrůstat ve své rodině, nebo zachovat vazby a kontakty se svou rodinou. c) náhradní pečovatelé (pěstouni, adoptivní rodiče) Náhradní pečovatelé (zejména příbuzenští pěstouni) často vyhledávají cílenou pomoc při řešení specifických náročných a krizových situacích spojených zejména s řešením výchovných a emočních problémů přijatých dětí, při kontaktech s vlastní rodinou dítěte, při styku s institucemi, při obtížném zvládání problémů v socioekonomické oblasti (dluhy a bydlení), apod. d) děti v náhradní rodinné péči Děti, které nemohou dočasně či dlouhodobě vyrůstat ve své vlastní rodině a jsou umístěny do rodiny náhradní, si často nesou celou řadu problémů a traumat. Samotné oddělení dítěte od jeho rodiny je pro dítě velmi náročnou situací, která výrazně ovlivňuje jeho vývoj. V nefungující vlastní rodině děti mohly zažít zanedbávání, týrání a zneužívání, jejich potřeby nemusely být naplněny vždy tak, jak pro svůj zdravý vývoj potřebovaly. Stejně tak z ústavní péče si i při nejlepší snaze pečovatelů děti mohou nést poškození - často mají narušenou schopnost vytvořit si vazbu s druhými (porucha attachmentu), obtížně důvěřují lidem, mají nízké sebevědomí. To se pak projevuje v jejich chování a jednání - jsou hyperaktivní, mají problémy s lhaním a krádežemi, odmítají fyzický kontakt anebo jej naopak extrémně vyhledávají, obtížně dodržují pravidla a hranice, neuvědomují si následky svých činů, necítí stud, neprojevují skutečné emoce, v jejich chování se dále může objevovat agresivita, sebepoškozování, atd. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, c) sociálně terapeutické činnosti, d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Základní činnosti: - metody case managementu rodinné a případové konference - sociální poradenství v domácnosti rodiny v otázkách týkajících se bydlení, hospodaření s penězi, dávek, dluhů, exekucí - právní poradenství - doprovod na úřady, soud, do poraden, azylového bydlení, atd. - podpora a nácvik rodičovských dovedností, nácvik a podpora v péči o dítě, jeho rozvoji, při plnění školních povinností - hospodaření s financemi a vedení domácnosti - nácvik a upevňování sociálních dovedností v jednání s úřady a dalšími institucemi, doprovod na jednání. - sociálně terapeutické techniky pro navázání kontaktu s dětmi, pro zjištění jejich přání a názorů, pro posílení vztahů v rodině - zajištění kontaktu dětí s rodiči, pokud již děti byly z péče odebrány - krizová intervence - motivační rozhovory Fakultativní činnosti:

4 - podpůrný program zajištěný dobrovolníky - rodinná či individuální terapie - psychologické poradenství - speciálně-pedagogické a etopedické poradenství - videotrénink interakcí Terénní sociální pracovník s rodinami v sociálně nepříznivé situaci v rámci domluvené frekvence konzultací na základě Smlouvy o poskytování sociální služby a ve spolupráci s OSPOD mapuje potřeby a situaci rodiny zejména v těchto oblastech: - typ vztahové vazby (tzv. attachment) mezi rodičem/pěstounem a dítětem a výchovné kompetence rodičů/pěstounů - schopnost rodičů/pěstounů zajistit dohled a kontrolu nad dítětem, bezpečnou péči o dítě - přítomnost sociálně-patologických jevů u členů rodiny (závislosti, nemoci, útěky, krádeže, záškoláctví, násilí a fyzické tresty v rodině, atd.) - hrozící ztráta bydlení či nevhodné bydlení pro rodinu - péče o domácnost a možná rizika pro dítě vyplývající z nedostatečné péče - zadluženost rodiny a z toho vyplývající rizika exekucí - možnost a ochota rodiny splácet půjčky - příjmová situace rodiny - možnosti navýšení příjmu rodiny pomocí sociálních dávek - zjištění pracovních schopností rodičů/pěstounů a jejich schopnosti zorientovat se na trhu práce a získat práci - formální i neformální zdroje rodiny a její širší sociální síť Průběh sociální služby: 1. Navázání spolupráce s rodinou a s OSPOD Oslovení rodiny Nejčastěji jsme osloveni pracovníky OSPOD, NNO, poradenskými zařízeními, kteří nám anonymně představí příběh rodiny. O přijetí rodiny do služby je rozhodnuto na nejbližší poradě týmu, je určen klíčový pracovník rodiny. Při volné kapacitě následuje schůzka s příslušným OSPOD, kde jsou klíčovému pracovníkovi rodiny poskytnuty bližší informace o rodině, je domluven první kontakt s rodinou. Rodina může o službu požádat také sama, bez vědomí OSPOD. K efektivní spolupráci je však OSPOD se souhlasem rodiny vždy přizván. Většina rodin (v rámci programu Podpora pro rodinu a dítě) se do služby dostává na doporučení OSPOD, který definuje základní cíl spolupráce. Spolupráce s OSPOD je tak nejintenzivnější, setkávání, informování o situaci a dalším postupu probíhá min 1x za 6 týdnů, zpravidla je ale kontakt častější (např. situace odchodu dítěte do náhradní rodinné péče či při návratu z ní). Navázání kontaktu s dítětem a jeho rodinou První setkání probíhá zpravidla společně s pracovníkem OSPOD, na úřadě nebo v bydlišti rodiny. Pracovník představí možnosti služby a obvyklý průběh spolupráce. Rodina popíše stávající situaci ze svého pohledu, společně s OSPOD je formulována základní zakázka. Je podepsán souhlas s poskytováním osobních údajů a, je-li to vhodné, souhlas se sdílením informací dalším subjektům. Pokud dojde k dohodě, je uzavřena smlouva o poskytování služby (zpravidla písemně), její součástí je definice osobního cíle. Tato fáze trvá cca 3-5 setkání. Pokud situace vyžaduje rychlé řešení, některé kroky jsou realizovány ihned (např. situace, kdy dochází k dražbě nemovitosti, hrozba vystěhování, akutní potřeba zdravotní péče apod.). Navázání spolupráce s ostatními subjekty okolo dítěte

5 Klíčový pracovník navazuje kontakt se spolupracujícími/ostatními subjekty okolo rodiny a dítěte (sociální pracovník dítěte, pracovník ústavního zařízení, pěstoun, pracovník PPP, SVP, PMS, lékař, učitel, širší rodina, aj.) za účelem bližšího zmapování situace rodiny a zjištění formy spolupráce rodiny s dalšími subjekty. 2. Vyhodnocení situace dítěte a rodiny a Individuální plán ochrany dítěte jsou základními dokumenty pro nastavení služby rodině a dítěti nejsou-li dokumenty zatím zpracovány, podílíme se na jejich vytvoření ve spolupráci s OSPOD Při zjišťování potřeb rodiny a vyhodnocení situace rodiny a dětí vycházíme: - z rozhovorů s rodinou (při zjišťování zakázky na úvodním setkání, dále při pravidelných konzultacích v rodině a na dalších setkáních např. na případových konferencích) - z rozhovorů či písemných záznamů spolupracujících subjektů o situaci a historii dítěte a rodiny včetně doporučení - z výstupů případové konference - z pozorování při pravidelných konzultacích v rodině, kdy je mapována situace rodiny a dítěte včetně prostředí rodiny Součástí vyhodnocení těchto oblastí je i stanovení míry rizika v jednotlivých oblastech (v jakých oblastech je dítě nejvíce ohroženo a jaké jsou možnosti rodiny tato rizika zmírnit). Mapování a hodnocení jednotlivých oblastí je podkladem pro stanovení dílčích cílů spolupráce, které jsou obsahem individuálního plánu ochrany dítěte. Má-li dítě vyhotoven Individuální plán ochrany dítěte, domlouváme s OSPOD, která oblast má být řešena námi. Většina dětí však IPOD doposud nemá vytvořen (jedním z důvodů je, že jsou v evidenci již několik let), u nich se snažíme na vytvoření plánu spolupracovat s OSPOD. Na pravidelných konzultacích dochází společně s klientem k plánování jednotlivých kroků, které směřují k naplnění cílů. Jednotlivé úkoly jsou termínované a jejich plnění je pravidelně sledováno. Rodina nikdy nemůže být pasivním příjemcem pomoci, je motivována k aktivnímu řešení. Individuální plánování pomoci rodině a dítěti dále probíhá na případových konferencích, zde můžeme být iniciátorem, nebo pokud ji svolává OSPOD, přizvaným účastníkem, který vystupuje jako podpora rodiny. 3. Zapojení širší rodiny a komunity do podpory rodiny a dětí, zapojení dobrovolníků Na základě vyhodnocení situace rodiny je zřejmé, zda má dítě širší rodinu a nakolik je zapojena do komunity místa, ve kterém žije. Vhodným nástrojem pro aktivizaci širší rodiny je rodinná konference, jejíž svolání vždy konzultujeme s příslušným OSPOD. Zapojení dobrovolníků při odlehčení pro rodinu v rámci volnočasových aktivit, doučování, doprovodu na kroužky, jednodenní či vícedenních akcích pro děti či celé rodiny. 4. Pravidelné konzultace terénního sociálního pracovníka s dítětem a rodinou v přirozeném prostředí rodiny postupné posilování kompetencí rodiny řešit problémy bez závislosti na sociální službě. Poskytování sociální služby rodinám je časově omezeno dle charakteru zakázky rodiny, cílem je podpořit kompetence rodiny tak, aby nepotřebovala sociální službu využívat.

6 5. Doprovod rodiny při jednání na úřadech, s institucemi, pokud takovou pomoc rodina potřebuje. Komunikace se soudy, exekutory, dluhovými poradci, atd. Zhodnocení a revize plnění cílů rodinou v rámci sociální služby je zachyceno ve spolupráci s OSPOD také ve vyhodnocení a Individuálním plánu ochrany dítěte. Závěrečné zhodnocení může proběhnout v rámci případové konference. 6. Ukončení poskytování služby - služba je ukončena vzájemnou dohodou mezi rodinou a klíčovým pracovníkem rodiny, kdy je naplněn cíl spolupráce. Zpravidla se jedná o dlouhodobou spolupráci nejčastěji po dobu jednoho roku, část rodin, kde se objevují nové obtíže, jsou v kontaktu se službou i déle. Důvodem ukončení poskytování služby v jejím průběhu může být nespolupráce ze strany rodiny opakovaně zmařené konzultace, neochota se aktivně podílet na řešení situace o tomto je informován příslušný pracovník OSPOD. Rodina má možnost, pokud přehodnotí svůj postoj, do služby vstoupit opakovaně. V Chrudimi, dne

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

Doprovázení- podpora náhradní rodiny (metodika doprovázení) Ria Černá, Alena Saidlová, Martina Rybová

Doprovázení- podpora náhradní rodiny (metodika doprovázení) Ria Černá, Alena Saidlová, Martina Rybová Doprovázení- podpora náhradní rodiny (metodika doprovázení) Ria Černá, Alena Saidlová, Martina Rybová Program semináře Pondělí 26. 5. 2014 8:30 10:00 Presence, coffee break 10:10 10:15 Zahájení Věduna

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

1.1 Terénní sociální práce v kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

1.1 Terénní sociální práce v kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ PRÁCE Sociální práce je aktivita zaměřená na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám s cílem zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí. Podporuje

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

Potřeby dětí se zdravotním postižením

Potřeby dětí se zdravotním postižením Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Potřeby dětí se zdravotním

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 MODEL KOMUNITNÍHO A INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ individualizace vzdělávací péče o žáky s

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Analýza potřeb dětí a mládeže trávících volný čas na ulici

Analýza potřeb dětí a mládeže trávících volný čas na ulici Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana Solařová Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Adresa: Čs. Tankistů 277 Praha 10 Dolní Měcholupy 109 00 Telefon, fax : 274 775 200 Mobil: 722 805 757 Internetová adresa: www.radost-ops.cz

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Závěrečná evaluace projektu. Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně

Závěrečná evaluace projektu. Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně Závěrečná evaluace projektu Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně Autoři: Lukáš Radostný, Hana Štěpánková, Daniel Vališ Jaro 2015 OBSAH CHARAKTERISTIKA

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

PROBLÉMY A POTŘEBY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP KLATOVY

PROBLÉMY A POTŘEBY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP KLATOVY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci západní Čechy Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Klatovy a Mikroregionu Touškovsko, který

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠETŘENÍ... 3 1.1. KONTEXT A CÍLE REALIZOVANÉHO

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát města Plzně Plzeň, červen 2014 Obsah: I. Cíle a opatření společné více oblastem... 4 I. 1 Seznam cílů a opatření aktuálních pro

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více