Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Analýza vybraného produktu neţivotního pojištění na českém pojistném trhu Diplomová práce Bc. Lucie Richterová Duben 2015

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza vybraného produktu neţivotního pojištění na českém pojistném trhu Diplomová práce Autor: Bc. Lucie Richterová Finance Vedoucí práce: Ing. Karina Muţáková, Ph.D. Praha Duben 2015

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne Lucie Richterová

4 Poděkování Ráda bych títo způsobem poděkovala všem, kteří se podíleli na tvorbě této diplomové práce. Zejména bych chtěla poděkovat své vedoucí práce Ing. Karině Muţákováé, PhD., za vstřícnost a trpělivost při vedení mé diplomové práce.

5 Anotace Diplomová práce s názvem Analýza vybraného produktu neţivotního pojištění na českém pojistném trhu zahrnuje základní informace o cestovním pojištění, asistenčních sluţbách a následnou analýzu nejvýhodnějšího cestovního pojištění pro studenty Bankovního institut, kteří se chystají na studijní stáţ či pracovní stáţ do zahraničí. Práce obsahuje informace o jednolivých produktech vybraných pojišťoven a jejich závěrečné vyhodnocení. Závěr práce je popis příkladů z praxe, které obsahují informace o pojistných podvodech a nejkurizóznějsí pojistné události z pojištění léčebných výloh. Klíčová slova: cestovní pojištění, asistenční sluţby, analýza, Pogram Erasmus+ Annotation The thesis titled Analysis of Selected Non-Life Insurance on Czech Insurance Market includes basic information about travel insurance, assistance companies and subsequent analysis of the best travel insurance for students of Banking Institute, who are going to study internship or work placement abroad. The thesis contains information on each product of selected insurance companies and their final evaluation. The conclusion is a description of practical examples, which contain information about insurance fraud and the most unusual insurance claim for medical expenses. Key words: travel insurace, assistance company, analysis, Program Erasmus+

6 Obsah Úvod Vybrané kapitoly z pojištění Základní pojmy Vývoj pojištění Druhy pojištění Nejzákladnější dělení z hlediska financování Dle právního hlediska odlišujeme pojištění Dalším dělením dle občanského zákoníku Rozdělení pojištění dle obsahu Ţivotní pojištění Neţivotní pojištění Cestovní pojištění Moţnosti sjednání cestovního pojištění: Postup sjednání přes internet Druhy cestovního pojištění Doplňková připojištění Ceny za ošetření v zahraničí Asistenční sluţby Anaýza nejvýhodnějšího cestovního pojištění pro studenty Programu Erasmus Program Erasmus Studijní pobyt Pracovní stáţ Český pojistný trh Kritéria vyhodnocení Česká pojišťovna Pojišťovna Kooperativa Pojišťovna Allianz Generali pojišťovna Česká podnikatelská pojišťovna ČSOB Pojišťovna

7 2.3.7 Uniqa pojišťovna BNP Paribas Cardif Pojišťovna AXA pojišťovna a.s Pojišťovna Slavia Triglav pojišťovna a.s Wüstenrot pojišťovna a.s Vícekriteriální metody Metoda pořadí Vyhodnocení Studijní pobyt na 90 dní Pracovní stáţ na 90 dní Studijní pobyt na 365 dní Pracovní stáţ na 365 dní Příklad z praxe Pojistné podvody Pojistné podvody cestovní pojištění Boj proti pojistným podvodům Nejkurióznější pojistné události Závěr Seznam pouţité literatury Seznam zkratek Seznam tabulek Seznam obrázků Seznam příloh

8 Úvod Kaţdý z nás jiţ zaslechl pojem pojištění, kaţdý z nás má jistě s pojištěním zkušenosti, od základního pojištění vozidel jako je povinné ručení aţ po pojištění hezkého počasí na dovolené. V dnešní době jsou moţnosti pojišťovnictví velmi rozšířené a velmi často vyuţívané. V této diplomové práci se budeme zabývat především cestovním pojištěním. Cestovní pojištění není nadstandard ale nutnost. I přestoţe jsou lidé schopni strávit hodiny při výběru nejlevnějšího povinného ručení, cestovnímu pojištění někteří nevěnují pozornost. Coţ je chyba, mnohdy totiţ náklady za ošetření v zahraničí mohou být mnohem vyšší neţ škoda, jakou můţete způsobit motorovým vozidlem. V úvodní části je úkolem především objasnit čtenáři nutnost cestovního pojištění. Budou představeny jednotlivé druhy zmiňovaného pojištění a jejich klady a zápory. Objasníme význam asistenčních sluţeb, o kterých nemá většina lidí správné informace či o nich vůbec neví. Asistenční sluţby jsou nedílnou součástí cestovního pojištění a je nutné jim věnovat pozornost. Poslední částí této diplomové práce bude analýza nejvýhodnějšího cestovního pojištění na českém trhu pro studenty Bankovního institutu vysoké školy, kteří se budou účastnit Programu ERASMUS+ a těch, kteří pojedou na pracovní stáţe do zahraničí. Analýza bude provedena metodou vícekriteriálního rozhodování, kde budou zahrnuty aspekty jako cena, pojistné podmínky, územní platnost, limity, doplňkové připojištění, zubní ošetření apod. Následně vyhodnotíme pojišťovnu, která je dle naší analýzy nejúspěšnější a zároveň, který produkt je tím nejlepší pro naše studenty. Hlavním cílem je představení cestovního pojištění a nabídky asistenčních sluţeb a následné vyhodnocení výsledků komparativní analýzy nabídek pojišťoven dle metod vícekriteriálního rozhodování. Dále jsou v práci vyuţity metody indukce, dedukce, komparace, syntéza dílčích poznatků. 7

9 Na závěr bude představena problematika pojistných podvodů, jaká četnost je v České republice, jak se proti nim pojišťovny snaţí bránit. Také budeme věnovat pozornost pojistným událostem, které si vyţádaly nutnost ošetření, ale také jsou zábavné. 8

10 1 Vybrané kapitoly z pojištění V dnešní době téměř kaţdý cestuje do zahraničí. S cestováním je ovšem spojena nutnost mít sjednané cestovní pojištění. Jedná se o pojištění, které kryje náklady za ošetření v jiných zemích, neţ je Česká republika. Vzhledem k tomu, ţe s cestou do zahraničí se nepojí pouze toto riziko, ale i další nabízí pojišťovny různé typy připojištění. 1.1 Základní pojmy Pojištění závazek pojistitele vůči pojištěnému; můţeme ho chápat, jako přesun rizik, které nás mohou postihnout, na jinou instituci. Pojistitel je ten kdo se zavazuje poskytnout pojistné plnění, zpravidla to bývá pojišťovna nebo jiná instituce, která má oprávnění od ministerstva financí Pojistník je ta osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu s pojistitelem. Často je pojistník shodný s pojištěným. Nicméně pokud pojistník sjednává smlouvu ve prospěch jiné osoby, není pojištěným. Pojištěný - osoba, na jejíţ ţivot, zdraví, majetek nebo odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje, je pojištěným 1 Pojistné je částka (suma), kterou hradí pojistník za sluţbu, která mu je pojistitelem poskytována. Pojistné můţe být hrazeno jednorázově nebo za určité pojistné období opakovaně. Pojistná smlouva - písemný právní dokument mezi pojistitelem a pojistníkem. Dvoustranný právní úkon, na jehoţ základě vzniká a trvá smluvní pojištění a jehoţ obsahem jsou smluvní ujednání a podmínky pojistného vztahu. 2 1 BUSINESS.CENTER. Pojmy. Business.center [online]. [cit ]. Dostupné z: 9

11 Pojistná událost- nastane-li náhodná událost, se kterou je spjata nutnost pojistitele plnit pojistnou smlouvu. Pojistné plnění odškodnění v případně pojistné události. Pojistné období doba, na kterou se pojistná smlouva sjednává. Repatriace proces návratu dotčené osoby zpět do vlasti. Úraz nahodilá událost, při níţ dojde k poškození organismu. Hospitalizace léčba pacienta, která je charakterizována jako vícedenní a pacient musí setrvat po tuto dobu v nemocnici na lůţku. Nemoc je stav těla nebo duše, který se projeví změnami a poškozením buněk, které přestanou (správně) pracovat, či tělu dokonce škodit." Vývoj pojištění Některé zdroje uvádějí, ţe pojišťovnictví je staré jako lidstvo samo, ovšem není jasné, zdali skutky, které byly takto zaměřeny, nebyly jen materiální směnou. Za jeden z důleţitých momentů, můţeme povaţovat zavedení opatření proti pirátům ve starověké Číně. Před tím, neţ se lodě vydaly na moře, tak se náklad, který měly nést, rozdělil na několik stejně velkých dílů a rozdělil se do několika lodí. V případě, ţe loď byla přepadena piráty, tak piráti získali pouze menší část nákladu, tudíţ společníci tratili, ale nepřišly o celý náklad. Také byl uţívaný způsob v kombinaci pojištění a úvěru. Obchodník si před vyplutím na moře zaţádal 2 POJISTENI. Pojistna smlouva. Pojisteni [online]. [cit ]. Dostupné z: 3 NEMOCI.ESTRANKY Co je to vlastne nemoc. Nemoci.estranky [online]. [cit ]. Dostupné z: 10

12 o půjčku ve výši hodnoty nákladu na lodi. Kdyţ přálo štěstí a loď se dopravila, kam měla, obchodník musel vrátit vypůjčený obnos plus úrok. Pokud loď nedoplula, obnos nevracel. Dalším zajímavým momentem můţeme označit princip, který byl zaveden několik set let před naším letopočtem ve středověké Persii. Během kaţdoročního svátku jménem Nowruz, musely všechny etnické skupiny, které v říši ţily, odevzdat dar vládci. Pokud měl tento dar určitou hodnotu, byl dárce zapsán a kdykoliv se tento člověk dostal do svízelné situace, mohl poţádat vládce o pomoc a měl nárok na pomoc v hodnotě dvojnásobku ročního příspěvku. Ovšem pojištění jako takové vnímáme od konce 17. století, kdy se v Anglii objevila moţnost ţivotního pojištění u pojišťovny Lloyd's of London. 1.3 Druhy pojištění Téměř v kaţdé učebnici nebo webové stránce o pojišťovnictví dohledáme rozdělení pojišťovnictví na různé druhy a poddruhy. Uvedeme si zde nejzákladnější členění. Vzhledem k tématu diplomové práce je pro nás důleţité především dělení na ţivotní a neţivotní pojištění. Nicméně uvedeme i několik dalších moţností členění Nejzákladnější dělení z hlediska financování Pojištění sociální toto pojištění je povinné pro kaţdého, nevzniká zde smluvní vztah, náklady na sociální pojištění se skládají z důchodového zabezpečení a nemocenského pojištění, příjemce je stát. Pojištění soukromé sjednáváme z vlastní volby pro krytí nejrůznějších rizik, například úrazové pojištění. 11

13 1.3.2 Dle právního hlediska odlišujeme pojištění Dobrovolné pojištění jedná se o pojištění, které sjednáváme na základě své vůle, nemusí být sjednané dle zákona, je to například úrazové pojištění, cestovní pojištění. Povinné pojištění je stanoveno zákonem či právním předpisem, ţe musí být sjednáno, upravují ho zvláštní zákon. Povinně smluvní pojištění se sjednává se tam, kde je v souvislosti s provozovanou činností zvýšené riziko nebezpečnosti, například řízení motorového vozidla. Zákonné pojištění se nesjednává, povinnost jej hradit vyplývá ze zákona sociální pojištění Dalším dělením dle občanského zákoníku Škodové pojištění jedná se o pojištění, kde se vyplácí obnos nebo jeho podíl, který při škodě vznikl. Jedná se například o pojištění odpovědnosti a vznikne škoda na věci, kterou je moţné vyčíslit, a tuto hodnotu lze následně poţadovat. Obnosové pojištění - toto pojištění se sjednává na vyplacení určité finanční částku, určitého obnosu, pro situaci, kdy nastane pojistná událost, tato částka je následně vyplacena a nebere se v potaz, jak velká škoda opravdu vznikla. Jedná se například o ţivotní pojištění Rozdělení pojištění dle obsahu Rozdělení je pouze orientační, vzhledem ke snaze nabízet zákazníkům lepší a lepší produkty, pojišťovny nabízení kombinaci pojištění, které se prolínají navzájem. Dále pojištění provedeme rozdělení dle obsahu: pojištění osob pojištění zdraví nebo smrti; pojištění majetku pojištění proti zničení, poškození majetku; pojištění odpovědnosti za škodu pojištění pro případ způsobené škody pojištěným. 12

14 1.4 Ţivotní pojištění Zabývá se pojištěním ţivota lidí. Vyuţívá se k pokrytí následků při nahodilých událostech, které pomohou postihnout jednotlivce i rodiny. Rozdělení provedeme dle učebnice Ducháčková. I kdyţ do dělení ţivotního pojištění se dá zahrnout velké mnoţství poddruhů jako je dětské pojištění, ţivotní investiční pojištění, úrazové pojištění apod. My si je rozdělíme pouze obecně. Pojištění pro případ smrti pojistnou událostí rozumíme smrt, právě v případě pojistné události pojistitel vyplatí plnění. Smrt nastane v kaţdém případě, nicméně v případě pojištění je důleţité kdy. Účel pojištění je především ke krytí nákladů za pohřeb, závazků pozůstalého apod. Pojištění pro případ doţití zjednodušeně řečeno jedná se o jakési spoření, vzhledem k tomu, ţe pojistnou událostí se chápe doţití osoby a následně je jí pojistné plnění vyplaceno, příkladem můţe být důchodové pojištění Smíšené pojištění pro případ smrti nebo doţití jak jiţ název napovídá, jedná se kombinaci dvou předchozích pojištění, vzhledem k pojištěnému se zdá být nejvýhodnější v případě smrti je vyplacena pojistná částka a v případě doţití také. 1.5 Neţivotní pojištění Do této skupiny patří veškerá pojištění, která se nezabývají pojištěním ţivota osob ţivotním pojištění. Zahrnuje tedy celou škálu nejrůznějších typu pojištění a odvětví. Můţeme je dělit do několika odvětví, viz níţe dle učebnice Ducháčková: Do oblasti neţivotního pojištění osob zařazujeme úrazové pojištění (např. pojištění úrazu proti trvalé invaliditě), soukromé nemocenské pojištění se sjednává jako doplňující pojištění ke zdravotnímu pojištění, lze z něj hradit náklady, které nejsou povinným pojištěním kryty. Cestovní pojištění pro případ onemocnění či úrazu v zahraničí. 13

15 Pojištění majetková sjednávají se pro krytí rizik na majetku, některá pojištění jsou povinná například pojištění motorových vozidel, domu, jiná si lidé mohou sjednat navíc (připojištění čelního skla u motorového vozidla). Pojištění finančních ztrát a záruk jedná se o pojištění rizik při přerušení provozu (výroby), úvěrová rizika a říká nesplnění finančního závazku (nemůţeme splácet hypotéku), pojištění úpadku cestovního kanceláří. Pojištění odpovědnosti za škody toto pojištění je pro případ, ţe pojištěný něco poškodí, můţe způsobit škodu na majetku, zdraví, finanční újmu apod. jedná se například o povinné pojištění pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Pojištění právní ochrany zahrnuje krytí nákladů pojištěného (dodatečných výdajů pojištěného, případně jeho rodiny) v souvislosti s právními úkony, a nákladů spojeních s prosazením poţadavků na náhradu škod pojištěného Cestovní pojištění Je to typ pojištění pro osoby, sjednávají ho lidé, kteří buď cestují do zahraničí, nebo se jiţ v zahraničí nachází. Cestovní pojištění není povinné ani zákonné pojištění. Je na kaţdém z nás, zdali si cestovní pojištění sjedná či nikoliv. Důvod, proč se cestovní pojištění sjednává, je pro plnění léčebných výloh a repatriace. Jedná se tedy o krytí nákladů, které mohou vzniknout při onemocnění, úrazu či úmrtí v zahraničí. V dnešní době je cestovní pojištění nutností. Ne kaţdý si ale uvědomuje, kam aţ náklady za jedno ošetření mohou v zahraničí dosáhnout. Pojišťovny dále nabízí k cestovnímu pojištění další pojištění specifické pro opuštění státu. Jedná se například o pojištění zavazadel, pojištění hezkého počasí na dovolené apod. Ovšem tyto moţnosti připojištění si probereme později. 4 DUCHÁČKOVÁ, Eva Principy pojištění a pojišťovnictví. 2., vyd. Praha: Ekopress, ISBN

16 Pojistnou událostí v pojištění léčebných výloh je úraz nebo nepředvídatelné akutní onemocnění pojištěného v zahraničí vyţadující ambulantní či nemocniční ošetření nebo léčení. 5 Vzniklé náklady uhradí pojišťovna nebo asistenční sluţba. Z cestovního pojištění je standardně hrazeno: ambulantní lékařské ošetření, hospitalizace ve standardním pokoji, léky, které předepsal místní lékař, doprava k lékaři či lékaře k pacientovi, zubní ošetření je hrazeno jen prvotní ošetření u utlumení bolesti a základní ošetření jako jednoduchá výplň apod. Následně si uvedeme obvyklé výluky z cestovního pojištění, jsou to například pojistná událost při spáchání trestného činu, pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, sebevraţda a sebepoškozování, preventivní prohlídky, duševní a psychické poruchy, preexistence, nadstandardní péče, provozování zimních sportů mimo vyznačené sjezdovky a trasy apod. Nicméně pojišťovny mohou mít v podmínkách menší úpravy. Spousta lidí se při cestě do zahraničí se spoléhá na tzv. modrou kartičku, mají tím na mysli Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC European health insurence card). Tímto průkazem je moţné se prokázat ve státních zdravotnických zařízeních v rámci Evropské Unie a Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, Islandu, Norska a Lichtenštejnska. Je nutné brát na vědomí, ţe v nemocnicích a klinikách sice drţitele kartiček ošetří, ale kaţdá z nich má jiné podmínky. Někdy kartičku akceptují a nejsou ţádné dodatečné náklady, někde je nutné doplatit spoluúčast (určité procento z celkové ceny), jindy proběhne ošetření, ale některé zákroky jsou pro danou zemi nadstandardní a není moţné náklady na toto ošetření akceptovat z této kartičky, někde po pacientech dokonce úhradu chtějí ihned. Někdy nelze ovlivnit, v jaké nemocnici se můţe člověk ocitnout, tudíţ cestovní pojištění je v tu chvíli nenahraditelné. Důleţité Evropský průkaz zdravotního pojištění: nenahrazuje cestovní pojištění. Nevztahuje se na zdravotní péči poskytovanou soukromými subjekty ani na takové náklady, jako je zpáteční letenka nebo ztracené/ukradené osobní věci. 5 LATINTOUR. Cestovni kancelar pojisteni lecebnych vyloh. Latintour [online]. [cit ]. Dostupné z: 15

17 nevztahuje se ani na situace, kdy cestujete do zahraničí výhradně za účelem léčby. nezaručuje ošetření zdarma. Systémy zdravotnictví se v jednotlivých zemích liší, a tak ošetření, které je u vás doma zdarma, nemusí být poskytováno bezplatně v ostatních zemích. 6 Následně nemocnice účtuje náklady zdravotní pojišťovně do České republiky. Obrázek 1: European Health Insurence Card ((EHIC) Zdroj: CESTUJLEVNE. Cestovni pojisteni na pranyri aneb vyplati se sjednat. Cestuj levne [online]. [cit ]. Dostupné z: Jak je jiţ z úvodního textu k cestovnímu pojištění patrné, i kdybychom cestovali pouze do států EU, význam cestovního pojištění zde nezapřeme. Uvedeme si to na příkladech: zdravotní pojištění nezahrnuje jakoukoliv pomoc při zpáteční cestě do České republiky, v případě, ţe jste hospitalizováni v nemocnici a uletí Vám letadlo nebo odjede autobus, nemáte se jak dostat domů. Musíte jít a zakoupit si novou letenku nebo jízdenku nebo odcestovat jiným způsobem a to ještě v případě, ţe nejste ve špatném zdravotním stavu, kdy těmto dopravními prostředky můţete cestovat, můţe se stát, ţe Vás nevpustí do letadla, pokud budete mít sádru na noze nebo nemůţete letět, protoţe jste po operaci, ale z nemocnice jste propuštěni. Taková situace se bez cestovního pojištění můţe zdát naprosto bezvýchodnou. 6 EC.EUROPA. Social. EC.Europa [online]. [cit ]. Dostupné z: 16

18 jak jiţ bylo výše zmíněno, některé nemocnice po pacientech vyţadují spoluúčast za poskytnuté sluţby. Můţeme si říci, zaplatím 20% a je vše v pořádku. Ovšem výkony za ošetření jsou někdy velmi drahé a například ke konci dovolené jiţ nemusí zbývat dost peněţních prostředků. V případě cestovního pojištění je spoluúčast za likvidní pojistnou událost hrazena z právě limitu léčebných výloh. návštěva soukromých lékařů je v případě sjednaného cestovního pojištění také hrazena. V některých zemích není kvalita poskytovaných sluţeb státními nemocnicemi relevantní, neodpovídají standardům, kterým jsme přivyklí. Například v Bulharsku jsou preferování především soukromí lékaři, soukromé kliniky. výhodou cestovního pojištění jsou i asistenční sluţby, které Vám mohou mimo jiné zajistit přímo ošetření v dané lokalitě, doporučit lékaře, navést, případně pomoci při komunikaci s lékařem Moţnosti sjednání cestovního pojištění: internet, pobočka, telefonicky i sms zprávou u komerčních i zdravotních pojišťoven či dalších pracovišť k tomu určených (banka, česká pošta) tyto moţnosti bývají zřejmě nejčastěji vyuţívané při cestování bez cestovních kanceláří případně při pracovních cestách, sjednání přes internet zabere pár minut, ovšem je nutnost pročíst si pojistné podmínky před sjednáním. přes cestovní kancelář spoustu zákazníků cestovních kanceláří rovnou vyuţije při koupi zájezdu i sjednání cestovního pojištění, ovšem často ani nevědí, u jaké jsou pojištěni pojišťovny, cestovní kanceláře mají nasmlouvanou pojišťovnu, přes kterou pojištění sjednávají. makléř lze také vyuţít přímo makléře, kteří nabízejí sjednání většího mnoţství pojištění, tudíţ pokud má klient svého makléře, není neobvyklé sjednání pojištění přes něj. pojištění k platební kartě tento trend se velmi rozrostl, můţeme si sjednat roční cestovní pojištění k platební kartě u své banky, kde nám měsíčně strhávají určitou částku, pro lidi kteří často vyjíţdí do zahraničí, to je velmi výhodné. pojištění k telefonnímu tarifu tento trend je momentálně na sousedním Slovensku, kde při aktivaci roamingu u svého mobilního operátora dostanete cestovní pojištění. 17

19 pojištění ke kartě ISIC, ITIC, YTC a ALIVE sjednání pojištění lze i k těmto kartám, jedná se především o dlouhodobější pojištění vyuţívané drţiteli karet, nicméně lze sjednat i krátkodobé pojištění. promo akce a věrnostní odměna můţe se stát, ţe daný klient obdrţí pojištění zdarma jako benefit či promo akci, například pokud si sjednáme pojištění domu, můţeme zdarma získat krátkodobé cestovní pojištění Postup sjednání přes internet Nejprve je potřeba si zvolit pojištění, které nám vyhovuje dle podmínek, ceny případně moţností připojištění. Jiţ existují srovnávače na internetu, kam zadáte poţadavky a následně vyjede nabídka nejvýhodnějšího pojištění. Tudíţ je třeba zvolit si pojišťovnu a typ pojištění, je potřeba si pročíst všeobecné pojistné podmínky, aby se zákazník přesně seznámil s obsahem pojištění. Následně sjednáte cestovní pojištění, zadáte potřebné údaje jak identifikační a pak i územní platnost, účel pobytu a termín pobytu v zahraničí. V rámci identifikačních údajů určitě poţaduje pojišťovna jména pojištěných osob, rodné číslo a adresu pro identifikaci klienta. Po odeslání objednávky na webových stránkách rovnou naskočí údaje k platbě, pojistná smlouva nabývá platnosti zaplacením, tudíţ je třeba co nejdříve uhradit pojistné. Následně na zadanou ovou adresu se zasílá pojistná smlouva, pojistné podmínky a případně asistenční kartička, kterou je třeba se prokazovat a mít u sebe v zahraničí. Povinné údaje Pojistná smlouva, a v případě ţe nebyla uzavřena v písemné formě tak pojistka, obsahuje vţdy: určení pojistitele a pojistníka; určení oprávněné osoby nebo způsob jejího určení; určení, zda se jedná o pojištění škodové nebo obnosové (pouze v případě ţe pojistná smlouva nebyla uzavřena v písemné formě); vymezení pojistného nebezpečí a pojistné události; 18

20 výši pojistného, jeho splatnost a údaj o tom, zda se jedná o pojištění běţné nebo jednorázové (pouze v případě ţe pojistná smlouva nebyla uzavřena písemnou formou); vymezení pojistné doby; způsob, jakým se oprávněná osoba na těchto výnosech bude podílet (bylo-li to dohodnuto v případě pojištění osob a pouze v případě ţe pojistná smlouva nebyla uzavřena písemnou formou); číslo smlouvy (bez ohledu na formu). 7 Pojistitel je oprávněn zabezpečit identifikaci pojistníka, pojištěného a oprávněné osoby při uzavírání a změně pojistné smlouvy a identifikační údaje o těchto osobách vést ve své evidenci. Dle NOZ se vyţaduje jméno, bydliště nebo sídlo a identifikační údaj (tj. údaj, který jednoznačně danou osobu identifikuje). Identifikačními údaji se rozumí u fyzických osob: jméno, popř. jména, příjmení; adresa bydliště; rodné číslo datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno; obchodní firma a IČ jedná-li se o osobu samostatně výdělečně činnou. Identifikačními údaji se rozumí u fyzických osob: obchodní firma nebo název právnické osoby; sídlo; identifikační číslo (u tuzemských právnických osob) BUSINESSINFO. Pojistne smlouvy. Businessinfo [online]. [cit ]. Dostupné z: BUSINESSINFO. Pojistne smlouvy. Businessinfo [online]. [cit ]. Dostupné z: 19

21 1.6.3 Druhy cestovního pojištění Jiţ víme, jak se dělí různé druhy pojištění, nyní si rozdělíme přímo cestovní pojištění do několika skupin. V zásadě dělíme podle délky období na jaké je pojistná smlouva sjednaná a podle účelu cesty, územní platnosti. To jsou nejdůleţitější faktory, které nás budou zajímat v rámci rozdělení cestovního pojištění. Dělení dle délky pojistného období: krátkodobé je určeno pro pokrytí nákladů na krátkodobých pobytech, jedná se například o týdenní dovolenou v zahraničí nebo kratší pracovní cestu, vyplatí se lidem, kteří velmi často neopouštějí Českou republiku. Krátkodobé pojištění můţe mít platnost od jednoho dne aţ po desítky či stovky dní. Kaţdá pojišťovna má pro krátkodobé pojištění jiné parametry. dlouhodobé vyuţívají ho lidé, kteří ţijí v zahraničí dlouhodobě, několik měsíců, několik let. Nebo lidé, kteří často odjíţdějí do zahraničí, například jednou do měsíce na několik dní. Vyplatí se jim roční pojištění, protoţe před kaţdou cestou nemusí uzavírat další a další krátkodobé pojištění, ale vědí, ţe jsou pojištěni a nemusí se tak o další zajišťování starat. V dnešní době pojišťovny nabízejí nejrůznější balíčky, které jsou i nazvané podle účelu pobytu, v textu se budeme snaţit uvést nejčastější a nejzajímavější z nich. Dělení dle účelu pobytu: turistika jedná se cesty, u kterých je náplň pobytu například cestování, lyţování, studijní pobyt, apod. jedná se účely cesty, kdy v zahraničí klient nevydělává a není pobírán plat. - adrenalin v základní nabídce v turistické pojistce nebývají zahrnuty nebezpečné sporty, tudíţ je nutné je připojistit, jedná se například o paragliding 20

22 - organizovaný sport v případě, ţe cestuje v rámci sportovního týmu nebo jednotlivec, který se účastní organizovaného závodu, musí být zvlášť připojištěn. pracovní cesta je právě naopak cesta, kde klient pracuje a pobírá za práci plat, můţeme rozlišit manuální a nemanuální práci, vzhledem k tomu se i liší ceny za pojištění v rámci rizikovosti, při manuální práci je větší pravděpodobnost, ţe nastane pojistná událost. - manuální práce například švadlena, tesař, zedník; - nemanuální práce například manaţer, telefonista. Dělení dle územní platnosti: Evropa pro turistické účely se pod pojmem Evropa nemyslí pouze státy Evropy, ale i další turisticky oblíbené destinace. Téměř všechny pojišťovny pod tuto územní platnost zahrnují geografické státy Evropy a často i státy: Egypt, Kypr, Maroko, Tunisko a Turecko. Ovšem je na kaţdé pojišťovně, které státy zahrnuje pod tuto územní platnost. Ale je třeba si uvědomit, ţe při sjednání cestovního pojištění je třeba si ohlídat, kam jaký stát patří, pod jakou územní platnost. Svět zahrnuje pojištění ve všech státech světa, kromě České republiky Doplňková připojištění Doplňková připojištění slouţí k pojištění další rizik, která mohou být s cestou spojená. Většina pojišťoven nabízí základní připojištění jako je například pojištění zavazadel, jiné pojišťovny se snaţí vyhovět poţadavkům všech svých zákazníků a nabízí i připojištění ošetření domácího mazlíčka, který je s nimi na cestách. Pojištění zavazadel Jiţ standardním připojištěním k cestovnímu pojištění je pojištění zavazadel, věcí osobní potřeby, které jsou prokazatelně pojištěného. Jedná se například o poškození zavazadla při dopravní přepravě. V pojištění je zahrnuto pojištění ztráty, poškození i zpoţdění 21

23 zavazadla. Pokud se tedy stane, ţe například při letecké přepravě se zavazadlo ztratí a pojištěný můţe několik hodin aţ několik dní bez zavazadla, je mu poté pojišťovnou vyplaceno plnění. Zde po nutné dát si pozor na výluky z pojištění u většiny pojišťoven jsou to například: hotovost, klenoty. Pojištění storna, předčasný návrat Pojištění storna se sjednává pro případ, ţe pojištěný nebude moci odcestovat na sjednanou dovolenou, pracovní cestu, apod. Předmětem pojištění jsou náklady, které vzniknou pojištěnému při rušení zájezdu, letenek apod. (stornovací poplatky). Relevantní důvody jsou u pojišťoven podobné váţné onemocnění, úraz, úmrtí, případně úmrtí někoho blízkého. Některé pojišťovny uznávají jako pojistnou událost i fakt, ţe před dovolenou se pojištěnému nepovede důleţitá zkouška například maturita nebo přijde o práci. Některé pojišťovny toto uznávají jako pojistnou událost a naopak u některých pojišťoven jsou ty samé potíţe ve výlukách. Nicméně u většiny pojišťoven je například nezískání potřebného víza, nebo neabsolvování potřebných očkování před vycestováním. Předčasný návrat je velmi důleţitým připojištěním, jedná se o případ, ţe nastane situace, kdy se potřebujete nutně vrátit do České republiky dříve, neţ bylo plánováno. Například úmrtí blízké osoby v ČR nebo úmrtí člověka, se kterým dotyčný cestuje. Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby Sjednáváno pro případ způsobení škody třetí osobě, můţe se jednat o újmu na zdraví nebo poškození cizí věci. Pojištění musí být viníkem právně odpovědným v daném státě. Jedná se o úkony, které pojištěný vykonává v běţném občanském ţivotě. U většiny pojišťoven jsou ve výlukách škody způsobené provozem motorového vozidla a také samozřejmě škody, které byly pojištěným způsobeny úmyslně. Úrazové pojištění trvalé následky úrazem, smrt úrazem, doba nezbytného léčení V tomto případě se jedná o klasické úrazové pojištění. Jsou zde sjednány limity pro plnění pojišťovnou, pokud nastane pojistná událost smrt následkem úrazu, trvalé následky způsobené úrazem případně doba hospitalizace kvůli úrazu či nemoci. Zde platí obdobné 22

24 výluky jako u pojištění léčebných výloh, například sebevraţda, úrazy způsobeném pod vlivem návykových látek apod. Právní ochrana Pomoc při řešení právních sporů v zahraničí. Poskytuje pomoc, podporu, rady a právní asistenci pojištěnému např. při ztrátě nebo krádeţi dokladů, při jednání s policií, celní správou nebo jinými úřady, v případě hospitalizace pojištěného, při trestním nebo správním řízení po dopravní nehodě, při vyřizování pojistné události mimosoudní nebo soudní cestou apod. 9 Pojištění náhrady dovolené Předmětem pojištění jsou nevratné náklady na nespotřebované sluţby u cestovní kanceláře, cestovní agentury, dopravní společnosti, ubytovacího zařízení nebo náklady na nevyuţitou permanentku/skipas, které pojištěný řádně uhradil, a které nejsou pojištěnému jinak refundovány. 10 V případě, ţe pojištěný nemůţe čerpat tyto sluţby například z důvodu úmrtí blízké osoby, pokud je sám nemocný či po úrazu a musí být repatriován zpátky do ČR. Pojištění domácího miláčka V případě, ţe cestu do zahraničí klient podniká se svým domácím mazlíčkem, je moţně připojistit nezbytné náklady na veterinární sluţbu. Stejně jako u pojištění osob se jedná o náhlé akutní ošetření způsobené onemocněním nebo úrazem. Nelze vycestovat do zahraničí za účelem veterinárního ošetření. 9 CESKAPOJISTOVNA. Cestovni pojisteni pravni ochrany. Ceska pojistovna [online]. [cit ]. Dostupné z: 10 UNIQA. Pojistne podminky. Uniqa [online]. [cit ]. Dostupné z: 23

25 Pojištění opuštěné domácnosti Předmětem pojištění je vybavení domácnosti během klientovi cesty do zahraničí. Pojistnou událostí se rozumí například krádeţ nebo poškození například při poţáru, povodních. Také je v rámci pojištění zásah asistenční sluţby, která můţe zajistit opravu poškozených dveří, potrubí apod. Golf Není neobvyklé, ţe si klient zahraje na dovolené golf či jede přímo do zahraničí na golfový turnaj. Některé pojišťovny nabízejí speciální balíček pojištění pro golfisty, kde mají připojištěné pojištění odpovědnosti v rámci tohoto sportu. Například pokud poškodíte golfový vozík, nebo způsobíte škodu třetí osobě při této činnosti. Pojištění pro těhotné V rámci standardního pojištění je zahrnuto pojištění pro těhotné a jejich komplikace nicméně vţdy je tam zahrnut limit do jakého týdnu těhotenství jé péče hrazena, obvykle to bývá do 26. týdne. Následná pojistná událost spojená s těhotenstvím po tomto týdnu není hrazena z cestovního pojištění. Ovšem i toto lze připojistit, zatím toto připojištění není v nabídce u všech pojišťoven. Připojistit se lze do konce 7. měsíce, nicméně ve výlukách je rizikové těhotenství. Pojištění vozidel Mnoho řidičů kaţdý rok odjíţdí do zahraničí vozidlem, vydávají se k moři a na poznávací výlety. Nicméně, nehoda nebo porucha vozu se můţe stát jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Tudíţ je moţné připojistit asistenční sluţby, které klientovi v případě nouze pomohou. Jedná se například o odtah vozu, náhradní vůz nebo náhradní nocleh, pokud se vozidlo nepovede opravit ihned. Toto pojištění se stává oblíbenější a pojišťovny ho pomalu zařazují do svých nabídek. 24

26 1.7 Ceny za ošetření v zahraničí Jak jiţ bylo v textu řečeno, ošetření v zahraničí není úplně levnou záleţitostí. Můţe se stát, ţe se pacient objeví v nemocnici, kde díky zdravotnímu pojištění nebude muset za ošetření platit, ale pro představu níţe uvádíme ceny za ošetření v různých státech. A například v USA se nestane, ţe by v nějaké nemocnici ošetřili zahraničního pacienta bezplatně. Ceny uvedené v tabulce jsou pouze orientační. Záleţí samozřejmě na rozsahu nemoci a jak dlouho je potřeba léčba. Nicméně můţeme zhodnotit, ţe ani v jednom případě se nejedná o levnou záleţitost, kdyţ můţete za pár korun sjednat cestovní pojištění a za tyto nemusíte hradit nic. Tabulka 1: Ceny za ošetření v zahraničí Země Střevní a ţaludeční obtíţe Zánět sředního ucha Akutní zánět mandlí Podvrtnutí kotníku Akutní infarkt myokardu Chorvatsko Kč Kč Kč Kč Kč Italie Kč Kč Kč Kč Kč Španělsko Kč Kč Kč Kč Kč Rakousko Kč Kč Kč Kč Kč Řecko Kč Kč Kč x Kč USA Kč Kč Kč Kč aţ Vlastní zpracování ze zdroje: FINANCE.IDNES. Uraz a nemoc v cizine boli stejne ale jsou drazsi. IDNES [online]. [cit ]. Dostupné z: Další orientační ceny uvedeme v následujících tabulkách, jedná se o nejčastější diagnózy v daných zemích. Ceny jsou uvedené v eurech, nemocnice v těchto destinacích chtějí úhradu v eurech, především soukromé nemocnice. V destinacích jako jsou Turecko, Egypt, Řecko je preferováno ošetření v soukromých nemocnicích. V Turecku a Egyptě lékaři neakceptují kartičku zdravotního pojištění a státní nemocnice nejsou na stejném standardu jako v České republice, proto jsou klienti ošetřovaní v soukromých zařízeních. V Řecku ve státních nemocnicích sice akceptují zdravotní pojištění, nicméně zdravotní úroveň v těchto nemocnicích také není úplně standardní. V případě delší hospitalizace se zajišťuje pro klienta zdravotní sestřička nebo opatrovník z rodiny, který se o klienta v zahraničí stará. V Řecku je obvyklé, ţe pokud je Řek hospitalizovaný, tak někdo z rodiny je s ním v nemocnici a pomáhá s péčí. Tudíţ pokud je klient v takovéto nemocnici zajištuje se pomocník pro pomoc s jeho péčí. Případně se preferuje hospitalizace v soukromé nemocnici. 25

27 Tabulka 2: Ceny za ošetření v Turecku Turecko Cena v vnitřní krvácení (hospitalizace, repatriace) Infarkt (operace, hospitalizace) Úraz kolene (ošetření, operace) Zápal plic (hospitalizace) Angína Vlastní zpracování ze zdroje: FINPARADA. Kolik Vas bude stat osetreni v zahranici.finparada [online]. [cit ]. Dostupné z: Tabulka 3: Ceny za ošetření v Egyptě Egypt Cena v Ţaludeční potíţe (jednodenní hospitalizce) Komplikace v těhotenství (hospitalizace) Vysoký krevní tlak (hospitalizace) Zlomená klíční kost (hospitalizace, převoz) Naraţený kyčelní kloub (hospitalizace) Zánět ucha Úmrtí (repatriace, uloţení těla) Vlastní zpracování ze zdroje: FINPARADA. Kolik Vas bude stat osetreni v zahranici.finparada [online]. [cit ]. Dostupné z: Tabulka 4: Ceny za ošetření v Řecku Řecko Cena v Úraz kotníku Poranění hlavy po pádu Komplikovaná zlomenina (hospitalizace, repatriace) Srdeční příhoda (hospitalizace, repatriace) Infekce dýchacích cest 170 Vlastní zpracování ze zdroje: FINPARADA. Kolik Vas bude stat osetreni v zahranici.finparada [online]. [cit ]. Dostupné z: Ošetření v USA Ošetření v USA je specifické vzhledem k tomu, ţe tam probíhá fakturace ošetření, jinak neţ jsme zvyklí v ostatních státech. V USA zdravotní pojištění funguje na soukromém základu, není povinné ho platit. Tudíţ nemocnice často účtují ošetření i vlastním občanům. V USA pacienty ošetří nicméně následně za několik dní aţ měsíců pacientovi přijde faktura a pak další a další. Kaţdý lékař nebo departement v nemocnici účtují náklady zvlášť. Tudíţ pokud nemocnici pacient navštíví například se zlomeninou nohy, nejprve bude ošetřen 26

28 na emergency, poté poslán na rentgen a poté k ortopedovi, tudíţ pacient můţe počítat rovnou se třemi fakturami. Také v USA je zdravotní péče velmi drahá, nemocnice sice poskytují občas slevu v případě, ţe zjistí, ţe nejste pojištěni, nicméně není to podmínka. I kdyţ v tabulce č. 1 jsou jiţ uvedeny některé ceny za ošetření, uveřejňujeme ještě jednu. USA Tabulka 5: Ceny za ošetření v USA Cena v Kč základní prohlídka u zubaře od Jedna výplň zubu Zlomenina nohy Léčba akutního zánětu slepého střeva Léčba infaktru a impletemntace bypassu Vlastní zpracování ze zdroje: CHCIDOAMERIKY. Cestovni pojisteni do USA na co si dat pozor a proc ho nepodceňovat. Chcidoameriky [online]. [cit ]. Dostupné z: 1.8 Asistenční sluţby Asistenční sluţba je společnost, která zajišťuje pomoc po telefonu pro klienty pojišťoven. Klienty asistenční sluţby jsou samy pojišťovny. Vzhledem k tomu, ţe asistenční sluţba musí být v provozu 24 hodin denně sedm dní v týdnu, je potřeba moderní vybavení, vyškolení pracovníci apod. Tím pádem je pro pojišťovny výhodnější tyto sluţby zajistit externě, neţ najmout zaměstnance a zajišťovat vše sama. Pokud je ovšem pojišťovna rozsáhlá a vyplatí se jí mít svou asistenční sluţbu, můţe si jí zřídit sama. Ve většině případů ale tyto sluţby vyuţívají pojišťovny externě. Mezi známé asistenční sluţby patří například Europ Assistance, Globa Assistance, Eurocross apod. Pokud klient není obeznámen se všemi informace v případě, ţe se dovolá do asistenční sluţby ani si neuvědomuje, ţe nevolá do pojišťovny. Asistenční sluţba obvykle zabezpečuje více úkonů: 27

29 technická asistence v rámci pojištění vozidel je moţné mít sjednané asistenční sluţby, například v případě nehody odtah do nejbliţšího servisu nebo v případě poruchu silniční asistence na místo, která můţe poruchu odstranit na místě. domácí asistence pro byty a domy pojištění domu můţe také obsahovat asistenční sluţby pro případ nouze, například přivolání zámečníka, kdyţ se zabouchnou dveře, elektrikáře, kdyţ nejde elektrický proud v domě. medicínská asistenci pro cestovní pojištění právě v případě pojistné události se klienti mají obracet na asistenční sluţbu, která je můţe nasměrovat do nejbliţší nemocnice, případně zajistit sjednání ošetření, zajištění repatriace apod. právní asistence můţe být sjednána k různým typům pojištění, jedná se poskytnutí právní rady v případě nutnosti, poţadavek se předá asistenční sluţbě a následně poţadavek zpracuje pověřená osoba, která předá klientovi obecnou právní radu. likvidace většinou likvidaci pojistných události si zajišťují pojišťovny samy, je tím namysli například zpětné proplácení nákladů za ošetření, plnění z pojištění storna, úrazového pojištění apod. Nicméně někdy pojišťovny tuto funkci nechávají na asistenčních sluţbách. V případě pojistné události je třeba neodkladně zkontaktovat asistenční sluţbu. Telefonická rada je k dispozici 24 hodin denně v českém jazyce. Tudíţ není třeba se bát zavolat i v jednu ránu vzhledem k tomu, ţe vţdy je k dispozici někdo, kdo Vám pomůţe. Pokud se člověk ocitne v nouzi v jiném státě, nerozumí rodnému jazyku, neví přesně co očekávat, jestli bude muset hradit za ošetření nebo jen předloţí asistenční kartičku. Jiţ v pojišťovně by při sjednání pojištění měli být klienti informováni, ţe je potřeba ihned informovat asistenční sluţbu. 28

30 Funkce asistenční sluţby Poradenství při pojistné události či před pojistnou událostí je moţné zavolat, neţ odcestujete do zahraničí a zeptat se, co dělat, kdyţ se něco stane. Asistenční sluţba podá informace, jak postupovat. Případně je moţné ověřit, zdali je cestovní pojištění klienta v databázi. Nahlášení pojistné události. Pokud nastane pojistná událost, je potřeba to nahlásit asistenční sluţbě, aby mohla započít s realizací ošetření. ambulantní ošetření pokud je potřeba zajistit návštěvu lékaře na pokoj nebo domluvit u lékaře ošetření, asistenční sluţba můţe zajistit obojí ovšem je důleţitá destinace, kde se nacházíte a jak obsáhlou síť dodavatelů v dané lokaci asistenční sluţba má. Zpravidla v nejvíce navštěvovaných místech je nejvíce dodavatelů. Například Chorvatsko, Egypt, Řecko, apod. Pokud klient včas zavolá na asistenční sluţbu, buď ho operátor můţe odkázat na nejbliţší státní nemocnici, soukromého spolupracujícího lékaře nebo můţe nabídnout, ţe lékař přijede za klientem na hotel. Samozřejmě operátor musí vyhodnotit situaci a to především musí posoudit destinaci, příznaky, věk pacienta jeho zdravotní stav apod. Pokud je klient v situaci, ţe potřebuje na ošetření ihned, je v ohroţení ţivota, pobídne operátor k zavolání záchranné sluţby, např Není v silách operátora klientovi sanitku zavolat, vzhledem k tomu, ţe hovor se přesměruje na nejbliţší linku, tudíţ operátor by se dovolal do Čech a ne do zahraničí. hospitalizace často se stane, ţe hospitalizace započne jako ambulantní ošetření a následně v nemocnici rozhodnou, ţe je nutné, aby klient zůstal v nemocnici. Častější situace ovšem nastává, ţe klient nebo někdo z jeho blízkých jiţ nahlásí, ţe je klient hospitalizovaný v nemocnici. V tom případě asistenční sluţba monitoruje délku hospitalizace, klientův stav přes lékařské zprávy z nemocnice. S klientem zůstává v kontaktu buď přes jeho telefon či a nebo je moţné se klientem spojit přes nemocnici. Následně klienta bud propustí a je schopný se vrátit domů původně plánovaným dopravním prostředkem a v daný termín nebo je třeba zajistit repatriaci pro klienta zpět do České republiky. repatriace jak jsme jiţ vysvětlili, repatriace je transport pacienta zpátky do České republiky, tento transport můţe být uskutečněn z různých důvodů. Prvním důvodem můţe být délka hospitalizace, klient je hospitalizován déle, neţ je jeho původní termín 29

31 návratu a klient musí zůstat v zahraničí v nemocnici. V tom případě zajistí asistenční sluţba transport buď přímo z nemocnice. Pokud klient musí ještě zůstat v zahraničí a není kvůli zdravotnímu stavu schopen transportu, zajistí asistenční sluţba náhradní ubytování a následný transport. To je jiţ druhý důvod v případě, ţe klient není schopen transportu, například je v Číně a kvůli své diagnóze nemůţe letět letadlem, tudíţ se musí vyčkat, aţ bude schopen letu, vzhledem k tomu, ţe jiný transport prakticky není moţný. Další důvod k repatriaci je nutnost operačního zákroku ale v České republice, kdy asistenční sluţba vyhodnotí, ţe bude lepší klienta transportovat do České republiky a operační zákrok bude vykonán tam. Asistenční sluţba můţe také rozhodnout o repatriaci ještě dříve, neţ původně končil pobyt. repatriace v případě úmrtí pokud dojde k nejhoršímu a klient v zahraničí zemře, asistenční sluţba zajišťuje transport. Můţe se jednat o transport pozůstatků klienta nebo kremaci v místě a následný transport urny. Toto rozhodnutí je na rodině. Nicméně je třeba ještě ctít zákony a zvyky v dané zemi. Ve většině případů probíhá transport pozůstatků klienta. Transport můţe být buď pozemní případně letecký. přivolání opatrovníka kdyţ je klient v zahraničí sám nebo jeho doprovod musí opustit zahraničí, a potřebuje, aby o něj někdo pečoval, případně bude klient delší dobu hospitalizovaný, můţe asistenční sluţba rozhodnout o přivolání opatrovníka. Ve většině případů je to někdo blízký. Nicméně asistenční sluţba nemůţe nikoho nutit, aby za klientem přijel, tudíţ příbuzného nevybírá, ale pouze zprostředkovává transport a ubytování pro přivolaného opatrovníka. zpětné proplácení asistenční sluţba poskytne informace ke zpětnému proplácení. Velkou částí hovorů, které asistenční sluţby obslouţí, se týká právě informací ke zpětnému proplácení, jedná se především o klienty, kteří sami iniciují lékaře, který s asistenční sluţbou nespolupracuje, nebo se ne svou vinnou dostane do takovéhoto zařízení. pomoc klientům při úpadku cestovní kanceláře o krachu cestovních kanceláří slyšíme čím dál tím více. Jiţ téměř kaţdý rok nějaká cestovní kancelář zkrachuje. Cestovní kanceláře platí povinně pojištění právě proti úpadku. Velmi při této pojistné události záleţí na limitu, který má s pojišťovnou sjednaný. Klienti se mohou ocitnout v zahraničí, a pokud by nebyla cestovní kancelář pojištěná, museli by si sami zaplatit cestu zpátky do České republiky. Proto v tomto případě se asistenční sluţby starají o klienty, kteří 30

32 zůstali v zahraničí a sjednává pro ně náhradní ubytování a náhradní transport zpátky do vlasti. Druhou skupinou poškozených jsou klienti cestovní kanceláře, kteří neodcestovali a zájezd mají zaplacený. V tomto případě, je nutné, aby tito klienti nahlásili pojistnou událost, následně probíhá šetření pojistné události a výplata pojisného. 31

33 2 Anaýza nejvýhodnějšího cestovního pojištění pro studenty Programu Erasmus + V následující části diplomové práce se zaměříme na analýzu nejvýhodnějšího cestovního pojitění pro studenty, kteří se chystají vyjet na pracovní stáţ nebo studijní pobyt. Nejprve je potřeba uvést základní informace o programu, uvedeme moţnosti, kterými se dá naše problematika analyzovat. Vybereme pojišťovny, které se naší analýzy budou týkat, poté vyhodnotíme nejlepší moţnost. 2.1 Program Erasmus+ Studenti Bankovního institutu mohou vyuţít moţnosti studia či pracovní stáţe v zahraničí v rámci Programu Erasmus+. Program Erasmus slouţil ke spolupráci mezi vysokými školami v rámci Evropské Unie. Podporoval vzdělání v rámci evropských zemí jako součást Programu celoţivotního vzdělávání. Program byl zřízen v roce V roce 2014 byl nahrazen Programem Erasmus+, který je stanoven pro období Je na něj uvolněno více peněţních prostředků, neţ bylo uvolněno pro předchůdce tohoto programu. Program slouţí pro podporu vzdělání, odborné přípravy a dobrovolnické činnosti v zahraničí. Programu se nemusí účastnit pouze studenti, ale také učitelé či dobrovolníci. Ovšem je moţné vyjet i do jiných zemí, neţ jen zemí Evropské Unie, v rámci programu je moţné odjet i do zemí Evropského hospodářského prostoru například Norsko, ale také do partnerských zemí mezi, které řadíme například Egypt, Rusko. Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce: KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců; KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů; 32

34 KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky. 11 Studenti se mohou zúčastnit studijního pobytu a pracovní stáţe Studijní pobyt V případě studijního pobytu se jedná o pobyt 3 12 měsíců, kdy je student povinen být posluchačem alespoň 2. ročníku prezenčního studia. Pokud má student zájem vycestovat do zahraničí, je nutné, aby co nejdříve zkontaktoval koordinátora programu, aby byl dostatek času na přípravu všech potřebných dokumentů a úkonů. Pobyt je určen pro podporu studia, zpracování vysokoškolské práce či projektu v zahraničí, přínosem pro studenty je také seznámení s jinou kulturou, jazykem i fungováním vysokoškolského systému v zahraničí. Mezi podmínkami pro účast v programu je především jazyková vybavenost studenta, v případě, ţe student nemá dostatečnou jazykovou vybavenost, bylo by pro něj velmi obtíţné studium v zahraničí absolvovat. Před odjezdem studenta je nutné provést výběrové řízení, podmínky řízení jsou v rukou vysílající instituce, tudíţ v tomto případě v rukou Bankovního institutu. Následuje formální dokumentace a podmínky k výjezdu, mezi něţ patří i podmínka zřízení pojištění léčebných výloh po dobu výjezdu a pro danou zemi. Student není povinen zřídit si i pojištění odpovědnosti či úrazové pojištění, v rámci studijního pobytu je nutné především pojištění léčebných výloh. Není tu předpoklad nutnosti jiného pojištění. Student obdrţí stipendium pro svůj pobyt v zahraničí, stipendium je velké dle výše ţivotních nákladů v dané zemi, země jsou rozděleny do skupin, dle kterých pak student následně stipendium obdrţí. Země s niţšími ţivotními náklady je například Bulharsko a naopak s vyššími ţivotními náklady je Norsko. Nicméně můţe vycestovat i student bez stipendia. 11 BIVS. Chi vyjet pro studenty. Bankovni institut vysoka skola [online]. [cit ]. Dostupné z: 33

35 2.1.2 Pracovní stáţ Pracovní stáţ je pro studenty, kteří chtějí získat praxi v zahraničí v daném oboru pro svojí profesní kariéru. Není podmínkou ani forma studia, ročník ani státní příslušnost, je nutné, aby byl student zapsán ve studijním programu. Pracovní stáţ se musí uskutečnit v podniku, školicím či výzkumném středisku nebo v jiné organizaci. 12 Výběr studenta je proveden obdobně jako při výběru studenta pro studijní pobyt, nicméně jsou na něj kladeny jiné poţadavky. Doba trvání je 2-12 měsíců a je mu téţ poskytnuto stipendium během jeho pobytu v zahraničí. Student se zavazuje zřídit si na dobu studijního pobytu pojištění léčebných výloh platné pro zemi, v níţ se pobyt uskuteční, a dále pojištění úrazové pro případ pracovního úrazu na pracovišti a pojištění odpovědnosti za škodu vzniklé při výkonu pracovní činnosti. 13 V tomto ohledu mají studenti, kteří jedou do zahraničí na pracovní praxi přísnější podmínky. Ovšem je jasné, ţe pracovní praxe je svým způsobem rizikovější, neţ pouhá studijní stáţ. Student si musí být vědom, ţe můţe nejenom onemocnět, ale také si můţe přivodit pracovní úraz, je tedy třeba dát pozor na to jaké cestovní pojištění zřídit, aby se pojistná smlouva na tento typ úrazu vztahovala. Totéţ se týká pojištění odpovědnosti, je třeba dát pozor, kde si student bude pojištění sjednávat. Připojištění v rámci cestovního pojištění se na odpovědnost za škodu vzniklou při výkonu pracovní činnosti nevztahuje. Následně tedy provedeme pomocí vícekriteriální metody vyhodnocení nejlepšího cestovního pojištění na trhu v rámci těchto dvou zadání. První skupinu bude tvořit pouze dlouhodobé pojištění léčebných výloh s platností tři měsíce. Druhá skupina bude pojištění pracovní cesty, úrazové pojištění. Na trhu vybereme nejvíce známé a spolehlivé pojišťovny a provedeme 12 BIVS. Chi vyjet pro studenty. Bankovni institut vysoka skola [online]. [cit ]. Dostupné z: 13 BIVS. Erasmus. Bankovni institut vysoka skola [online]. [cit ]. Dostupné z: dmnky_programu_erasmus_praktick_ste.pdf 34

36 vyhodnocení. Dále je moţné nově, od AR 2014/2015 vyjet na tzv. absolventskou stáţ. Absolventská stáţ je novým produktem programu Erasmus +, studenti mohou vycestovat do roka od ukončení jejich studia. Ovšem dokumentace k zajištění absolvenstké stáţe musí být vyřízena ještě za doby studia na vysoké škole. 2.2 Český pojistný trh Informace o českém pojistném trhu je moţné se dozvědět také z analýz a statistik České asociace pojišťoven, jedná se o zájmové sdruţení pojišťoven a zajišťoven na území České republiky. Česká asociace pojišťoven zahájila svou činnost v roce Pojišťovny, které jsou členy asociace, mají 98% podíl na celkovém předepsaném pojistném. Předepsané pojistné je jedním z ukazatelů výkonnosti pojišťoven. U jednotlivých pojišťoven si tedy uvedeme, jakou mají výši předepsaného pojistného na celkovém předepsaném pojistném. Mimo jiné Česká asociace pojišťoven se snaţí inovacemi zabránit pojistným podvodům, prosazuje zájmy pojišťoven vůči ostatním subjektům, apod. Pro potřeby analýzy nejvýhodnějšího produktu pro studenty, kteří se chystají zúčastnit Programu Erasmus+, budeme brát v úvahu deset pojišťoven. Jedná se o pojišťovny, které jsou uvedeny Českou asociací pojišťoven jako deset největších s ohledem na výši předepsaného smluvního pojistného v rámci neţivotního pojištění za rok

37 Obrázek 2: Neţivotní pojištění předepsané smluvní pojisné dle metodiky ČAP podle objemu 1 12/2014 Zdroj: CAP. Statistické udaje. Česká asociace pojišťoven [online]. [cit ]. Dostupné z: 2.3 Kritéria vyhodnocení Pro vyhodnocení bereme v úvahu studenty, kteří se chystají zúčastnit Programu Erasmus+. Bude provedena kalkulace cestovního pojištění ve čtyřech variantách: - studijní stáţ na 90 dní, nutné pojištění léčebných výloh; - studijní stáţ na 365 dní, nutné pojištění léčebných výloh; - pracovní stáţ na 90 dní, nutné pojištění léčebných výloh a úrazové pojištění; - pracovní stáţ na 365 dní, nutné pojištění léčebných výloh a úrazové pojištění. 36

38 Délka pracovní stáţe můţe být i kratší neţ je námi stanovených 90 dní, ovšem pro naši práci budeme uvaţovat tříměsíční pracovní stáţ, aby data, která získáme, byla lépe srovnatelná. Vzhledem k tomu, ţe některé pojišťovny automaticky pojišťují pracovní cesty a stáţe, u některých pojišťoven je nutné tuto variantu připojistit. Některé z pojišťoven berou v potaz také rozdíl mezi administrativní prací a manuální prací. V případě pracovní stáţe v našem případě uvaţujeme administrativní práci. Analýza je provedena v rámci moţností online sjednání cestovního pojištění přes internet. Neuvaţujeme zvýhodněné pojištění k platebním kartám a jiným produktům vzhledem k nutnosti tyto produkty vlastnit. Ne všichni studenti, kteří se chystají odcestovat vlastní kartu od CitiBank nebo vlastní ISIC kartu. Tato analýza je provedena v rámci ihned dotupného online cestovního pojištění. Délku pobytu v zahraničí bereme závazně a bez nutnosti návratu zpět do České republiky. Jak je u některých produktů cestovního pojištění nutné. Tudíţ nevyuţíváme produktů, kde pojišťovny nabízejí delší pojistné období, ale kde je délka jedné cesty omezena například na 30 dní. Pojistné podmínky byly zkonrolovány z pohledu výluk v oblasti léčebných výloh. Vzhledem k tomu, ţe výluky u jednotlivých pojišťoven se shodovaly, faktor v hodnotících tabulkách necháváme, ovšem nepočítáme s ním. Jednou z podmínek vycestování na zahraniční pracovní stáţ je sjednání pojištění odpovědnosti pro výkon při práci. Pojištění odpovědnosti, které je moţné k cestovnímu pojištění sjednat se ovšem nevztahuje na pracovní činnost. Tudíţ pokud student pracuje smluvně u zahraniční firmy, je nutné, aby si toto pojištění sjednal v zahraničí a pokud je vyslán pod smluvním závazkem české firmy, je nutné pojištění sjednat v České republice Česká pojišťovna Tradice České pojišťovny sahají aţ do roku Od roku 1948 aţ do roku 1991 byla na trhu v monopolním postavení jako Československá pojišťovna. Nyní v roce 2015 se stala Česká 37

39 pojišťovna součástí společnosti Generali CEE Holding B.V.. Podíl předepsaného pojištění na celkové předepsané pojistné na trhu s neţivotním pojištěním má Česká pojišťovna 25,8%, tento ukazatel výkonnosti nám sděluje, ţe Česká pojišťovna byla v České republice za rok 2014 na prvním místě. Česká pojišťovna nabízí několik balíčků cestovního pojištění, například: Exotika, Na hory s rodinou apod. Pro případ studijního pobytu vybereme balíček Individuální cestovní pojištění, kde zvolíme, výši limitů a další náleţitosti. Následně zvolíme i moţnosti připojištění například storno cesty, přerušení cesty, pojištění veterinární léčby a dále. Výhodou sjednání pojištění u České pojišťovny je, ţe je moţné samostatně zvolit připojištění, jaké je poţadováno, pokud se zákazník neztratí v mnoţství jednotlivých balíčků. Tabulka 6: Pojištění o České pojišťovny na 90 dní Česká pojišťovna Vyuţití Studijní pobyt Pracovní stáţ Varianta Turistika a poznání Pracovní cesta Cena Kč Kč VPP Územní platnost Evropa Evropa Limit LV Kč Kč Limit zubní ošetření Kč Kč Sleva při sjednání online 10% 10% Počet dní 90 dní 90 dní Připojištění (+) 0 1 Zdroj: vlastní zpracování V tabulce č. 6 byly zvoleny varianty pro studijní pobyt i pracovní stáţ na 90 dní. Bylo vybráno z produktu Individuálního cestovního pojištění a účel pobytu turistika a poznání a pracovní cesta. Vzhledem k tomu, ţe Česká pojišťovna rozlišuje účel pobytu. Podmínky i limity jsou u obou variant stejné, liší se pouze cena. 38

40 Tabulka 7: Pojištění od České pojišťovny na 365 dní Česká pojišťovna Vyuţití Studijní pobyt Pracovní stáţ Varianta Turistika a poznání Pracovní cesta Cena Kč Kč VPP - - Územní platnost Evropa Evropa Limit LV Kč Kč Limit zubní ošetření Kč Kč Sleva při sjednání online 10% 10% Počet dní 365 dní 365 dní Připojištění (+) 0 1 Zdroj: vlastní zpracování Tabulka č. 7 znázorňuje moţnosti pro studijní pobyt a pracovní stáţ na 365 dní, bez nutnosti návratu do České republiky. Limity i sleva zůstávají stejné. Česká pojišťovna nabízí slevu 10% při sjednání online, coţ je výsledné kalkulaci velmi příznivé Pojišťovna Kooperativa Pojišťovna byla zaloţena v roce 1991 a je součástí koncernu Vienna Insurance Group (VIG).. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je jedna z největších pojišťoven na českém trhu. Podíl na celkovém předepsaném pojistném je 23,2% a jedná se o druhý nejvyšší podíl ihned za Českou pojišťovnou. V případě sjednání cestovního pojištění u pojišťovny Kooperativa je moţnost pojištění léčebných výloh samostatně anebo s vyuţitím připojištění celého balíčku. Balíček obsahuje: pojištění úrazu, zavazadel, zpoţdění zavazadel, zpoţdění letu, odpovědnosti, přerušení cesty, nevyuţité cestovní sluţby (ÚZO). Kooperativa nabízí roční pojištění Abonent ovšem pouze s dobou výjezdu na 45 dní. Pro studenty by to znamenalo nutnost kaţdých 45 dní se vrátit do České republiky, aby jejich pojištění bylo platné. Pro naše účely tohoto pojištění nemůţeme vyuţít, proto je třeba vyuţít sjednání varianty krátkodobého pojištění Kolumbus, které ovšem sjednáme na 365 dní. 39

41 Tabulka 8: Pojištění od pojišťovny Kooperativa na 90 dní Pojišťovna Kooperativa Vyuţití Studijní pobyt Pracovní stáţ Varianta Kolumbus Kolumbus Cena Kč Kč VPP Územní platnost Evropa Evropa Limit LV Kč Kč Limit zubní ošetření Kč Kč Sleva při sjednání online 10% 10% Počet dní 90 dní 90 dní Připojištění (+) 0 7 Zdroj: vlastní zpracování Tabulka číslo 8 udává přehled o pojištění od pojišťovny Kooperativa pro studenty, kteří se chystají vycestovat na 90 dní. Limit na zubní ošetření je Kč, tento limit není příliš vysoký a ani s jinými produkty v nabídce ho nelze zvýšit. V případě pojistné události a nutnosti ošetření zubů je tedy moţné, ţe limit nebude dostačující. Tabulka 9: Pojištění od pojišťovny Kooperativa na 365 dní Pojišťovna Kooperativa Vyuţití Studijní pobyt Pracovní stáţ Varianta Kolumbus Kolumbus Cena Kč Kč VPP Územní platnost Evropa Evropa Limit LV Kč Kč Limit zubní ošetření Kč Kč Sleva při sjednání online 10% 10% Počet dní 365 dní 365 dní Připojištění (+) 0 7 Zdroj: vlastní zpracování V rámci ročního pojištění opět vyuţíváme produktu Kolumbus, limity i sleva zůstavají stejné. V případě pracovní stáţe rozšiřujeme produkt o balíček připojištění. Limit pro zubní ošetření je stále velmi nízký. 40

42 2.3.3 Pojišťovna Allianz Allianz pojišťovna patří do skupiny Allianz SE. Sjednání pojištění přes internet a telefon je moţné díky sluţbě Allianz Direct. Podíl na celkovém předepsaném pojistném tvoří téměř 11,5%. Dle objemu se jedná o pojišťovnu, která je dle České asociace pojišťoven na třetím místě ve výši předepsaného pojistného. Ovšem oproti pojišťovně Kooperativa, která je na druhém místě s 23,2 %, trochu zaostává. Tato pojišťovna nabízí moţnosti pojištění: Základ, Optimal, Exkluziv. Pojištění Základ obsahuje jen pojištění léčebných výloh a odpovědnosti. Optimal pojištění je uváděné jako nejoblíbenější cestovní pojištění pojišťovny Allianz. Obsahuje mnoho připojištění, následuje pojištění Exkluziv, které obsahuje stejné připojištění jako Optimal, ale s vyššími limity. V rámci pojistných podmínek není třeba sjednávat zvlášť pojištění na práci a zvlášť pojištění na turistické cesty, v případě pracovní stáţe vyuţijeme stejné nabídky jako při pracovní stáţi. Je třeba podotknout, ţe internetové stránky jsou oproti jiným pojišťovnám velmi přehledné a informace o pojištění se dohledávají snadno. Tabulka 10: Pojištění od pojišťovny Allianz na 90 dní Pojišťovna Allianz Vyuţití Studijní pobyt Pracovní stáţ Varianta Základ Optimal Cena Kč Kč VPP Územní platnost Evropa Evropa Limit LV Kč neomezeno Limit zubní ošetření Kč Kč Sleva při sjednání online 0% 0% Počet dní 90 dní 90 dní Připojištění (+) 1 7 Zdroj: vlastní zpracování Tabulka č. 10 znázorňuje moţnosti sjednání cestovního pojištněí u pojišťovny Allianz. Můţeme si všimnout, ţe pojišťovna nenabízí slevu při sjednání pojištění online, za to jako jedna z mála pojišťoven na trhu nabízí neomezené pojisné limity u léčebných výloh. 41

43 V tom případě nemusí mít klient statost o překročení stanoveného limitu. Pro pracovní stáţ jsme vyuţili produktu Optimal, který zahrnuje i úrazové pojištění. Tabulka 11: Pojištění od pojišťovny Allianz na 365 dní Pojišťovna Allianz Vyuţití Studijní pobyt Pracovní stáţ Varianta Základ Optimal Cena Kč Kč VPP Územní platnost Evropa Evropa Limit LV Kč neomezeno Limit zubní ošetření Kč Kč Sleva při sjednání online 0% 0% Počet dní 365 dní 365 dní Připojištění (+) 1 7 Zdroj: vlastní zpracování Generali pojišťovna Generali Pojišťovna a.s. patří pod pojistitele skupiny Generali. Skupina Generali jiţ nefiguruje pouze na evropském trhu, ale nyní se rozšiřuje i do zemí Asie. Patří mezi jedny z největších poskytovatelů pojištění na evropském trhu prostřednictvím holdingové společnosti Generali CEE Holding. Její podíl na trhu s neţitovním pojištěním na celkovém předepsaném pojistném je za rok 2014 v České republice 7,6%. Co se týká cestovního pojištění v rámci našich poţadavků, Generali nabízí dva typy pojištění a to Easy a Universal pro pojištění na 90 dní i 365 dní. S ohledem na moţnosti připojištění nemá Generali příliš velký výběr. K pojištění pracovní cesty se v online kalkulaci dostaneme aţ ke konci kalkulace, kde je nutné zadat, zdali se jedná o pracovní cestu a kalkulace se navýší o několik stovek korun. 42

44 Tabulka 12: Pojištění od pojišťovny Generali na 90 dní Pojišťovna Generali Vyuţití Studijní pobyt Pracovní stáţ Varianta Easy Universal Cena Kč Kč VPP Územní platnost Evropa Evropa Limit LV Kč Kč Limit zubní ošetření Kč Kč Sleva při sjednání online 15% 15% Počet dní 90 dní 90 dní Připojištění (+) 0 3 Zdroj: vlastní zpracování Pojištění online u pojišťovny Generali nabízí slevu 15%. To je druhá nejvyšší sleva, kterou vybrané pojišťovny poskytují při sjednání přes internet. Limity jsou průměrné, jak na léčebné výlohy, tak i na zubní ošetření. Tabulka 13: Pojištění od pojišťovny Generali na 365 dní Pojišťovna Generali Vyuţití Studijní pobyt Pracovní stáţ Varianta Easy Universal Cena Kč Kč VPP Územní platnost Evropa Evropa Limit LV Kč Kč Limit zubní ošetření Kč Kč Sleva při sjednání online 15% 15% Počet dní 365 dní 365 dní Připojištění 0 3 Zdroj: vlastní zpracování V rámci ročního pojištění vyuţíváme také produktů Easy a Universal. Pouze připojištění a změna účelu pobytu navýšila cenu z 3315 Kč na Kč. Pracovní stáţ vyjde tedy o několik tisíc korun dráţ. 43

45 2.3.5 Česká podnikatelská pojišťovna Česká podnikatelská pojišťovna působí na českém pojistném trhu od roku Je součástí pojišťovacích skupin Vienna Insurance Group. Zaměřuje se především na pojištění vozidel, nicméně se snaţí rozšiřovat svou nabídku na další produkty ţivotního i neţivotního pojištění. Podíl na trhu neţivotního pojištění dle předepsaného pojistného má Česká podnikatelská pojišťovna ve výši 7,4%. Česká podnikatelská pojišťovna v rámci cestovního pojištění nabízí tři varianty: Mini, Optimal, Komplet. Pojištění Mini zahrnuje pojištění pouze léčebných výloh, které je moţné vyuţít pro naši variantu studijního pobytu. Pro pojištění pracovní stáţe je nutné vyuţít pojištění Komplet, které zahrnuje pojištění úrazu, které je pro pracovní stáţ povinné. V rámci volby připojištění je moţné zvýšit pojistné limity či například pojištění letního sportovního vybavení v rámci připojištění Léto plus. Tabulka 14: Pojištění od České podnikatelské pojišťovny na 90 dní Česká podnikatelská pojišťovna Vyuţití Studijní pobyt Pracovní stáţ Varianta Mini Komplet Cena Kč Kč VPP Územní platnost Evropa Evropa Limit LV Kč Kč Limit zubní ošetření Kč Kč Sleva při sjednání online 20% 20% Počet dní 90 dní 90 dní Připojištění (+) 0 3 Zdroj: vlastní zpracování Sleva 20% je velmi atratiktivní a cena díky ní je velmi přívětivá. Zároveň limit na zubní ošetření je pouze Kč. Dlouhodobé pojištění s délkou platnosti pojišťovna v pojistných podmínkách uvádí, nicméně při snaze jej sjednat přes internet, nás jejich stránky informují, ţe cesta nesmí překročit 180 dní a není moţné pojištění sjednat. Tudíţ roční pojištění od České podnikatelské pojišťovny nebudeme uvaţovat. 44

46 2.3.6 ČSOB Pojišťovna Zaloţení společnosti Chmelařské vzájemné pojišťovny v roce 1994 vyústilo aţ v dnešní podobu ČSOB Pojišťovny. Řadí se mezi univerzální pojišťovny na českém trhu. Dle předepsaného pojistného je za rok 2014 ČSOB Pojišťovna na šestém místě s podílem 6,6%. Tato pojišťovna nabízí dva typy cestovního pojištění, jedná se o Variantu 1 a Variantu 2. Kdy rozdíl je ve Variantě 2, která obsahuje rozšířené asistenční sluţby, kam pojišťovna zahrnuje zpoţdění letu nebo předčasný návrat. Následně k oboum variantám je moţnost připojištění zavazadel, odpovědnost apod. Standardně tyto připojištění nejsou zahrnuty ani v jedné z variant. Tabulka 15: Pojištění od ČSOB Pojišťovny na 90 dní ČSOB Pojišťovna Vyuţití Studijní pobyt Pracovní stáţ Varianta Varianta 1 Varianta 1 Cena Kč Kč VPP Územní platnost Evropa Evropa Limit LV Kč Kč Limit zubní ošetření Kč Kč Sleva při sjednání online 10% 10% Počet dní 90 dní 90 dní Připojištění (+) 0 1 Zdroj: vlastní zpracování Pro analýzu byla vyuţita jen Varianta 1, v případě pracovní stáţe bylo jen třeba připojistit úrazové pojištněí. Pojišťovna rozlišuje pojištění v rámci turistiky a pracovního pobytu. Opět se setkáváme s limitem pro zubní ošetření jen Kč. 45

47 Tabulka 16: Pojištění od ČSOB Pojišťovny na 365 dní ČSOB Pojišťovna Vyuţití Studijní pobyt Pracovní stáţ Varianta Varianta 1 Varianta 1 Cena Kč Kč VPP Územní platnost Evropa Evropa Limit LV Kč Kč Limit zubní ošetření Kč Kč Sleva při sjednání online 10% 10% Počet dní 365 dní 365 dní Připojištění 0 1 Zdroj: vlastní zpracování I v případě ročního pojištění vyuţijeme Variantu 1 a u pracovní stáţe zvolíme připojištění pro úraz. Rozdíl mezi cenami za studijní pobyt a pracovní stáţ je minimální Uniqa pojišťovna Uniqa pojišťovna je součástí evropského pojišťovacího koncernu Uniqa Insurance Group. Na českém trhu působí od roku 2001 a stále si na něm udrţuje svou pozici. Podíl na celkovém předepsaném pojistném v rámci neţivotního pojištění je 6,2%. Nabídka pojišťovny Uniqa je odlišná. Zde nemáme na výběr z několika variant pojištění. Z nabídky, ze které si vyberete, Vám pojišťovna přiřadí jeden ze svých tarifů, například L5, L5+, KS, L10. Tarify se liší dle výše limitu pojistného plnění, územní platnosti, rozšířené pojistné ochrany a dle sportu, který si vyberete (zimní sporty, nebezpečné sporty). Pro naše srovnání jsou zvoleny varianty L5 a K5. 46

48 Tabulka 17: Pojištění od pojišťovny Uniqa na 90 dní UNIQA Pojišťovna Vyuţití Studijní pobyt Pracovní stáţ Varianta L5 K5 Cena Kč Kč VPP X X Územní platnost Evropa Evropa Limit LV Kč Kč Limit zubní ošetření do limitu do limitu Sleva při sjednání online 10% 10% Počet dní 90 dní 90 dní Připojištění (+) 8 11 Zdroj: vlastní zpracování Pojišťovna Uniqa v rámci svých tarifů nabízí velkou škálu připojištění, které jsou automaticky zahrnuty v ceně. Zároveň velký limit na léčebné výlohy je velmi atraktivní a jako jedna z mála pojišťoven na českém trhu při ošetření zubů nabízí limit do výše léčebných výloh. Tudíţ se klient nemusí obávat návštěvy zubaře. Další výhodou je sleva, kterou nabízí pojišťovna při sjednání online pojištění a to ve výši 10%. Dále v rámci pojištění pojišťovna rozlišuje účel pobytu v zahraničí, pojišťuje zvlášť rekreaci a zvlášt pracovní cestu, kterou dělí na administrativní práci a na manuální práci. Tabulka 18: Pojištění od Pojišťovny Uniqa na 365 dní UNIQA Pojišťovna Vyuţití Studijní pobyt Pracovní stáţ Varianta L5 K5 Cena Kč Kč VPP - - Územní platnost Evropa Evropa Limit LV Kč Kč Limit zubní ošetření do limitu do limitu Sleva při sjednání online 10% 10% Počet dní 365 dní 365 dní Připojištění (+) 8 11 Zdroj: vlastní zpracování Tarify pro roční pojištění vyuţijeme stejné, stejné zůstávají i limity pro léčebné výlohy a zubní ošetření. 47

49 2.3.8 BNP Paribas Cardif Pojišťovna Tato pojišťovna působí na českém pojistném trhu od roku Byla průkopníkem nového pojištění na českém trhu a to Pojištění schopnosti splácet finanční závazek. Nyní nabízí široký sortiment pojištění. Podíl na celkové výši předepsaného pojistného je 2,9% v rámci neţivotního pojištění za rok Čímţ se tato pojišťovna umístila dle České asociace pojišťoven na osmém místě jejího ţebříčku. Nicméně po telefonickém ověření zjišťujeme, ţe u této pojišťovny nelze sjednat cestovní pojištění takto individuálně online přes webové stránky, ale pouze přes jejich smluvní partnery jako je například CityBank. Moţnosti tohoto sjednání cestovního pojištění pro studenty, kteří se chystají na Program Erasmus+, nebudeme uvaţovat v této diplomové práci AXA pojišťovna a.s. Od roku 2008 vstoupila AXA pojišťovna a.s. do skupiny AXA Česká republika s.r.o. Do této skupiny patří například i penzijní společnost, investiční společnost a servisní společnost apod. Pojišťovna AXA se zaměřuje především na pojištění vozidel a pojištění bydlení. Sídlo společnoti je v Praze. Podíl na celkovém předepsaném pojistném neţivotního pojištění za rok 2014 má AXA pojišťovna 1,3%. V rámci ročního pojištění nabízí tato pojišťovna tři moţnosti: Excelent, Komfort, Reference. Kaţdé pojištění obsahuje jiné limity a mnoţství připojištění, nicméně liší se cenou. Varianty jsou dané a není moţné kombinovat jen připojištění, které chceme nebo například zvýšení limitu u léčebných výloh. V případě kratšího pojištění, které by naši studenti mohli vyuţít, nabízí AXA stejné moţnosti akorát s kratší dobou výjezdu a to do 90 ti dní, jsou zde opět tři moţnosti: Excelent, Komfort, Reference. 48

50 Tabulka 19: Pojištění od AXA Pojišťovny na 90 dní AXA Pojišťovna Vyuţití Studijní pobyt Pracovní stáţ Varianta Reference Komfort Cena Kč Kč VPP Územní platnost Evropa Evropa Limit LV Kč Kč Limit zubní ošetření Kč Kč Sleva při sjednání online 20% 20% Počet dní 90 dní 90 dní Připojištění (+) 0 4 Zdroj: vlastní zpracování Můţeme si všimnout rozdílného limitu pro léčebné výlohy a také rozdílného limitu na zubní ošetření v rámci produktu Reference a produktu Komfort. V případě produktu Komfort studenti získají o Kč vyšší limit na léčebné výlohy a zároveň o Kč vyšší limit na zubní ošetření. Sleva 20% je velmi příznivá a z pojišťoven, které jsou zahrnuty do naší analýzy, je tato sleva nejvyšší. Tabulka 20: Pojištění od pojišťovny AXA na 365 dní AXA Pojišťovna Vyuţití Studijní pobyt Pracovní stáţ Varianta Reference Comfort Cena Kč Kč VPP Územní platnost Evropa Evropa Limit LV Kč Kč Limit zubní ošetření Kč Kč Sleva při sjednání online 20% 20% Počet dní 365 dní 365 dní Připojištění (+) 0 4 Zdroj: vlastní zpracování Pro roční pojištění je moţné vyuţít stejných variant jako pro pojištění na 90 dní. 49

51 Pojišťovna Slavia Pojišťovna Slavia uvádí, ţe její tradice sahá aţ do roku Snaţí se o inovace a snadnou pochopitelnost jednotlivých produktů. Za rok 2014 se podíl pojišťovny Slavia na celkovém pojistném rovná 1%. V rámci ročního pojištění nabízí pojišťovna Slavia produkty cestovního pojištění: Turista a Profesionál. Limity jsou stejné, ale produkt Profesionál je pro osoby, které jedou na pracovní cestu, tedy cesty za účelem výdělku v zahraničí. Naopak pro studijní pobyt je třeba vyuţít pojištění Turista. Pro krátkodobé cestovní pojištění pouţijeme produkt Cestovní pojištění Evropa. Novinkou v oblasti cestovního pojištění je Europojištění. Pojišťovna Slavia nabízí tento inovativní produkt, který nazývá Europojištěním. Je moţné ho sjednat pouze v rámci ročního pojištění. Jedná se o pojištění, kde jsou náklady primárně hrazeny přes zdravotní pojištění, které má klient sjednané v České republice. A následné dodatečné náklady či náklady za spoluúčast jsou hrazeny z limitu léčebných výloh. Je mnoho komerčních pojišťoven, které této moţnosti také vyuţívají a preferují úhradu ve státních nemocnicích přes evropské pojištění, nicméně klienti si toho často nejsou vědomi. Pojišťovna Slavia rovnou informuje své klienty a pojištění nabízí za bezkonkurenční ceny. Tabulka 21: Pojištění od pojišťovny Slavia na 90 dní Pojišťovna Slavia Vyuţití Studijní pobyt Pracovní stáţ Varianta Varianta 1 Varianta 1 Cena 990 Kč Kč VPP Územní platnost Evropa Evropa Limit LV Kč Kč Limit zubní ošetření Kč Kč Sleva při sjednání online 0% 0% Počet dní 90 dní 90 dní Připojištění (+) 0 3 Zdroj: vlastní zpracování 50

52 V tabulce č. 10 vidíme standardní cestovní pojištění, které pojišťovna nabízí na kratší cesty, neţ je jeden rok. Nenabízí ovšem ţádnou slevu při sjednání online. Limity jsou vysoké a rozlišuje se účel pobytu v zahraničí. Tabulka 22: Pojištění od pojišťovny Slavia na 365 dní Pojišťovna Slavia Vyuţití Studijní pobyt Pracovní stáţ Varianta Europojištění Turista Europojištění Profesional Cena 310 Kč Kč VPP Územní platnost Evropa Evropa Limit LV Kč Kč Limit zubní ošetření Kč Kč Sleva při sjednání online 0% 0% Počet dní 365 dní 365 dní Připojištění 0 3 Zdroj: vlastní zpracování V tabulce č. 21 vidíme příklad Europojištění. Ceny za roční pojištění jsou nestrovnatelné, ovšem v případě studijního pobytu a to Europojištění Turista je limit pro léčebné výlohy pouze Kč Triglav pojišťovna a.s. Následující pojišťovnou v rámci informací od České asociace pojišťoven je pojišťovna Trigav. Její podíl na celkovém předepsaném pojistném v rámci neţivotního pojištění je 0,9%. Je pojišťovnou nabízející neţivotní pojištění na českém trhu. Co se týká online sjednání cestovního pojištění, pojišťovna nabízí ke sjednání pouze smlouvy s délkou 7, 12, 30 dní. A následně pojištění na dobu neurčitou, kde ale délka jedné cesty nesmí přesáhnout 40 dní. Tudíţ nabídku pojišťovny Triglav není moţné analyzovat v této práci, potoţe neodpovídá zadaným parametrům. 51

53 Wüstenrot pojišťovna a.s. Wüstenrot - stavební spořitelna, a.s. se objevila na českém trhu v roce Následně chtěla klientům nabízet i jiné sluţby neţ pouze stavební spoření, tudíţ se postupně rozšiřovala o další skupiny. V roce 2008 se tedy připojila Wüstenrot pojišťovna a.s. Podíl na celkovém předepsaném pojistném má pouze 0,8%. Moţnosti pojištění jsou tři: Cestovatel 1, Cestoval 2 a Cestovatel 3. Kdy pojištění Cestovatel obsahuje pouze pojištění léčebných výhloh a následně Cestoval 2 a Cestoval 3 jiţ obsahují připojištění. Cestovatel 3 obsahuje i úrazové připojištění. Pro tuto analýzu bereme tedy v úvahu produkty Cestovatel 1 a Cestovatel 3. Tabulka 23: Pojištění od pojišťovny Wüstenrot na 90 dní Pojišťovna Wüstenrot Vyuţití Studijní pobyt Pracovní stáţ Varianta Cestovatel 1 Cestovatel 3 Cena Kč Kč VPP Územní platnost Evropa Evropa Limit LV Kč Kč Limit zubní ošetření Kč Kč Sleva při sjednání online 0% 0% Počet dní 90 dní 90 dní Připojištění (+) 0 5 Zdroj: vlastní zpracování V tabulce č. 22 jsou uvedeny dvě varianty. Pojišťovna nenabízí slevu při sjednání pojištění online. Při sjednání produktu Cestovatel 3 se navýší limit léčebných výloh na Kč. 52

54 Tabulka 24: Pojištění od pojišťovny Wüstenrot na 365 dní Pojišťovna Wüstenrot Vyuţití Studijní pobyt Pracovní stáţ Varianta Cestovatel 1 Cestovatel 3 Cena Kč Kč VPP Územní platnost Evropa Evropa Limit LV Kč Kč Limit zubní ošetření Kč Kč Sleva při sjednání online 0% 0% Počet dní 365 dní 365 dní Připojištění (+) 0 5 Zdroj: vlastní zpracování 2.4 Vícekriteriální metody Jedná se o vícekriteriální hodnocení variant, varianty na sobě nejsou závislé, přesto potřebujeme vyhodnotit, jak moc jsou pro nás důleţité či přínosné, můţeme to nazvat ohodnocením variant. Vyuţíváme těchto metod v případě, kdy potřebujeme zhodnotit data podle více kritérií a hledáme optimální variantu. Optimální variantou rozumíme rozhodnutí pro jednu z variant, která je pro nás nejlepší. máme konečné mnoţství variant (m); hodnotíme je různými kritérii (K); následně vytvoříme kriteriální matice, kde správně dosadíme. Je třeba provést klasifikaci kritérií, tzn. rozhodnout se, zdali data chceme mít povahy maximalizační nebo minimalizační. Dále stanovíme moţnosti pro zhodnocení kvantitativních ale i kvalitativních prvků vzhledem k tomu, ţe kvalita některých prvků se dá stanovit pouze slovně, je nutné vytvořit pro ně hodnoty. Vytváříme preference, určujeme co je důleţité v porovnání váhy kritérií, pořadí kritérií, aspirační úroveň, kompenzace kriteriálních hodnot. Kompromisní varianta jediná nedominovaná varianta doporučená k řešení, vybraná podle různých pravidel. Vlastnosti, které by měla mít kompromisní varianta: 53

55 nedominovanost varianta nesmí být dominovaná jinou variantou; invariance vzhledem k pořadí kritérií pořadí kritérií neovlivňuje výběr kompromisní varianty; invariance vzhledem k měřítku kriteriálních hodnot pokud ke všem prvkům přičteme stejné číslo (vynásobíme stejným číslem), mnoţina vybraných variant nebo vybraná varianta se nesmí změnit; nezávislost na identických hodnotách téhoţ kritéria vyskytne-li se kritérium, jehoţ hodnoty jsou pro všechny varianty zhruba stejné, nesmí se změnit mnoţina vybraných variant; invariance vzhledem k přidaným dominovaným variantám přidáme-li do mnoţiny variant dominovanou variantu, vybraná kompromisní varianta se nesmí změnit; determinovanost podle kaţdého přístupu nejméně jedna varianta musí být vybrána jako kompromisní; jednoznačnost zvolený postup dává jednoznačný výsledek, jednu variantu označí jako kompromisní Metoda pořadí Jedná se o metodu, která je zaloţena na ordinální informaci o preferenci jednotlivých kritérií. Pro vyuţití této metody potřebujeme znát od zadavatele pořadí, v němţ preferuje jednotlivá kritéria. Potom uţ stačí přiřadit jednotlivým kritériím body, a to sestupně dle pořadí, přičemţ nejdůleţitější kritérium má tolik bodů, kolik máme kritérií, druhé nejdůleţitější o bod méně, atd. Tudíţ, nejméně preferované kritérium má jeden bod. Na závěr sečteme přidělené body a tímto součtem všechny přidělené body vydělíme, čímţ získáme váhy jednotlivých kritérií. Touto normalizací dosáhneme toho, ţe součet vah bude 1. V našem případě jsme si zvolili váhy následovně: 14 JCU. Teorie. Jcu [online]. [cit ]. Dostupné z: 54

56 Limit léčebné výlohy váha 0,3; Cena pojištění váha 0,2; Moţnosti připojištění váha 0,15; Limit zubní ošetření váha 0,1; Sleva při sjednání online váha 0,05. Limit léčebných výloh bereme jako nejdůleţitější faktor, protoţe pokud bychom limit léčebných výloh překročili, další náklady bychom museli uhradit sami, tudíţ čim vyšší limit, tím lépe. I kdyţ není pravděpodobné, ţe by náklady přesáhly například Kč za pojišstnou událost v Evropě, stát se to můţe. Cena pojištění je na druhém místě, v dnešní době se někteří lidé orientují jen podle ceny, na to je potřeba dávat si pozor. Nicméně z tohoto důvodu bereme cenu jako druhý nejvíce důleţitý faktor. Moţnosti připojištění některé pojišťovny nabízejí automaticky a některé ne. U jedné pojišťovny jsme se setkali s balíčkem, kde bylo například osum připojištění a u jiné ţádné. Limit na zubní ošetření je také velmi důleţitým faktorem, ošetření u zubaře není nejlevnější záleţitostí, pojišťovny to vědí, a proto zde existuje tento limit. Sleva při sjednání online je bonusem, který nenabízejí všechny pojišťovny. Je to zajímavým zpestřením ceny, ovšem nemůţeme mu přikládat velkou váhu. 2.5 Vyhodnocení Abychom zjistili výsledek naší analýzy, musíme získaná data vyhodnotit. Vyuţíjeme pro to metodu vícekriteriálního rozhodování metodu volby vah. Nejprve jsme ustanovili váhy k jednotlivým kritériím a následně vyhodnotili, která pojišťovna měla nejlepší hodnocení. 55

57 2.5.1 Studijní pobyt na 90 dní Nejprve provedeme vyhodnocení pro pojištění na 90 dní v rámci studijního pobytu v oblasti Evropy. Jedná se o nepřerušovanou cestu, bez nutnosti návratu do České republiky. Pro tento pobyt je nutné pojištění pouze léčebných výloh. Kritéria, která byla shodná pro všechny pojišťovny: počet dní; VPP; územní platnost. Kritéria, která byla odlišná: cena; limity; sleva při sjednání; počet připojištěných produktů; limit pro zubní ošetření. Veškerá data, která byla získáná ke studijnímu pobytu na 90 dní společně s váhami, které byly pro výpočty vyuţity, můţeme vidět na obrázku č. 3. Proběhlo vyhodnocení ceny, limitu, limitu pro zubní ošetření, slevy při sjednání online a zahrnutá připojištění. Na studijní pobyt nebylo třeba poţadovat od pojišťoven pojištění na pracovní cestu ani nebyla nutná připojištění. STUDIJNÍ POBYT NA 90 DNÍ Váha Váha Váha Váha Váha Pojišťovna Cena v Kč Body 0,2 Limit v Kč Body 0,3 Limit zuby v Kč Body 0,1 Sleva Body 0,05 Připojištění Body 0,15 Hodnota AXA , , ,2 20% 3 0, ,45 UNIQA , ,8 do limitu 5 0,5 10% 1 0, ,3 3,85 ČP , , ,4 10% 1 0, ,05 ALLIANZ , , ,3 0% ,15 1,85 KOOPERATIVA , , ,1 10% 1 0, ,95 GENERALI , , ,3 15% 2 0, ,15 3,35 ČSOB , ,1 10% 1 0, ,05 ČPP , , ,1 20% 3 0, ,65 SLAVIA , ,3 0% ,8 WUSTENTROT , , ,3 0% ,9 Obrázek 3 Tabulka vyhodnocení pojištění pro studjní pobyt na 90 dní Zdroj: vlastní zpracování 56

58 Na obrázku č. 3 dále vidíme, ţe nejlépe hodnocenou se v tomto případě stala pojišťovna Uniqa se svým produktem L5. Nabízí nejvyšší limit v oblasti léčebných výloh, nejvyšší limit v oblasti zubního ošetření a nejvyšší počet připojištěných produktů. Slevu při sjednání online nabízí 10%, ale zdaleka není nejlevnější variantou, ale tou nejvýhodnější. Nejméně vhodnou se naopak stala pojišťovna AXA Pracovní stáţ na 90 dní Další analýza je provedena pro pracovní stáţ v délce 90 dní, bez nutnosti přerušení cesty. Minimální délka pracovní stáţe jsou dvě mesíce, ale pro naše účely jsme vyuţili pojištění na 90 dní stejně jako u studijnho pobytu. V rámci pracovní stáţe je nutné sjednání úrazového připojištění pro studenty. A zároveň je nutné rozlišit, které pojišťovny berou pojištění pracovní cesty automaticky a u kterých je třeba sjednat pojistnou smlouvu s účelem pracovní cesta. Kritéria, která byla shodná pro všechny pojišťovny: počet dní; VPP; územní platnost. Kritéria, která byla odlišná: cena; limity; sleva při sjednání; počet připojištěných produktů; limit pro zubní ošetření. Opět ke kritériím byly přiřazeny příslušné váhy, které nám znázorňuje obrázek č. 4. U analýzy pracovní stáţe pro 90 denní pobyt vyšla nejlépe hodnocená pojišťovna Uniqa. I přestoţe nemá nejvyšší limit, ten v tomto případě má pojišťovna Allianz, která nabízí neomezené pojistné plnění v rámci léčebných výloh. Pojišťovna Uniqa je nejlépe hodnocená je v případě limitu 57

59 pro zubní ošetření a mnoţství připojištěných produktů. Naopak nejhůře je na tom hodnocení pojišťovny AXA. PRACOVNÍ STÁŢ NA 90 DNÍ Váha Váha Váha Váha Váha Pojišťovna Cena v Kč Body 0,2 Limit v Kč Body 0,3 Limit zuby v Kč Body 0,1 Sleva body 0,05 Připojištění Body 0,15 Hodnota AXA , , ,2 20% 3 0, ,45 1,8 UNIQA , ,5 do limitu 5 0,5 10% 1 0, ,9 4,55 ČP , , ,4 10% 1 0, ,15 2,7 ALLIANZ ,2 NEOMEZ. 6 1, ,3 0% ,75 3,05 KOOPERATIVA , , ,1 10% 1 0, ,75 2,4 GENERALI , , ,3 15% 2 0, ,3 2,4 ČSOB , , ,1 10% 1 0, ,15 2,7 ČPP , ,1 20% 3 0, ,3 1,85 SLAVIA , ,3 0% ,3 3,8 WUSTENTROT , , ,3 0% ,6 3,8 Obrázek 4: Tabulka vyhodnocení pojištění pro pracovní stáţ na 90 dní Zdroj: vlastní zpracování Studijní pobyt na 365 dní Následující analýzou je analýza pro studijní pobyt na rok tedy 365 dní. Opět se jedná o studijní pobyt, tudíţ není třeba dávat pozor při sjednávání, zdali je pojištěna i pracovní cesta. Vzhledem k tomu, ţe Česká podnikatelská pojišťovna nemá online ke sjednání produkt cestovního pojištění, který by mělo platnost delší neţ 180 dní, tuto pojišťovnu v analýze neuvaţujeme. Kritéria, která byla shodná pro všechny pojišťovny: počet dní; VPP; územní platnost. Kritéria, která byla odlišná: cena; limity; sleva při sjednání; počet připojištěných produktů; 58

60 limit pro zubní ošetření. V rámci této analýzy vnímáme velké cenové rozdíly, nejniţší částka pro sjednání pojištění je 330 Kč od pojišťovny Slavia a nejdraţší je od pojišťovny ČSOB a to Kč. STUDIJNÍ POBYT NA 365 DNÍ Váha Váha Váha Váha Váha Pojišťovna Cena v Kč Body 0,2 Limit v Kč Body 0,3 Limit zuby v Kč Body 0,1 Sleva Body 0,05 Připojištění Body 0,15 Hodnota AXA , ,2 20% 3 0, ,95 UNIQA , ,5 do limitu 5 0,5 10% 1 0, ,3 3,55 ČP , , ,4 10% 1 0, ,25 ALLIANZ , , ,3 0% ,15 2,45 KOOPERATIVA , , ,1 10% 1 0, ,75 GENERALI , , ,3 15% 2 0, ,15 3,15 ČSOB , , ,1 10% 1 0, ,25 SLAVIA , , ,3 0% ,4 WUSTENROT , , ,3 0% ,1 Obrázek 5: Tabulka vyhodnocení pojištění pro studjní pobyt na 365 dní Zdroj: vlastní zpracování Obrázek č. 5 znázorňuje nejlépe hodnocenou pojišťovnu. I tentokrát ovšem z analýzy vyšla nejlépe pojišťovna Uniqa, která nabízí stále stejné limity i v případě ročního pojištění. Nejdraţsí pojištění vychází dle analýzy nejhůře hodnocené. Nejhůře hodnocená pojišťovna je v tomto případe pojišťovna ČSOB Pracovní stáţ na 365 dní Poslední analýzou bylo pojištění pro studenty, kteří se chystají na pracovní stáţ po dobu jednoho roku. Zde bylo přihlédnuto nejen k pojištění léčebných výloh, ale také k úrazovému pojištění a musela být pojištěna pracovní cesta. Kritéria, která byla shodná pro všechny pojišťovny: počet dní; VPP; územní platnost. Kritéria, která byla odlišná: cena; 59

61 limity; sleva při sjednání; počet připojištěných produktů; limit pro zubní ošetření. PRACOVNÍ STÁŢ NA 365 DNÍ Váha Váha Váha Váha Váha Pojišťovna Cena v Kč Body 0,2 Limit v Kč Body 0,3 Limit zuby v Kč Body 0,1 Sleva Body 0,05 Připojištění Body 0,15 Hodnota AXA , ,2 20% 3 0, ,45 2,4 UNIQA , ,5 do limitu 5 0,5 10% 1 0, ,9 4,15 ČP , , ,4 10% 1 0, ,15 2,9 ALLIANZ ,6 NEOMEZ. 6 1, ,3 0% ,75 4,45 KOOPERATIVA , , ,1 10% 1 0, ,75 2,2 GENERALI , , ,3 15% 2 0, ,3 1,8 ČSOB , , ,1 10% 1 0, ,15 1,7 SLAVIA , , ,3 0% ,3 3,9 WUSTENROT , , ,3 0% ,6 3 Obrázek 6: Tabulka vyhodnocení pojištění pro pracovní stáţ na 365 dní Zdroj: vlastní zpracování Na obrázku č. 6 můţeme vidět, ţe pro roční pracovní cestu je nejlepší vyuţít cestovní pojištění od pojišťovny Allianz, která nabízí neomezený limit pro léčebné výlohy a několik připojištění v něm zahrnuto. Pojišťovna Allianz jako jedna z mála neposkytuje slevu při sjednání online. Naopak nejhůře hodnocené pojištění je od pojišťovny Generali, která nabízí slevu 15%. V této diplomové práci byla provedena analýza pro čtyři varianty pojištění pro studenty Programu Erasmus+. Pro studiní stáţ na 90 dní, pro pracovní stáţ na 90 dní, pro studijní stáţ na 365 dní a pracovní stáţ na 365 dní. Pro tři z uvedených variant je nejlepší volbou pojištění od pojišťovny Uniqa, jedná se o studijní stáţ na 90 dní, pracovní stáţ na 90 dní a studijní stáţ na 365 dní. Pouze pro pracovní stáţ na 365 dní je nejlepší pojišťovnou pojišťovna Allianz s jejím produktem Optimal. Můţeme tedy zvolit pojišťovnu Uniqa za nejlepší volbu pro naše studenty a její varitanty pojištění a to K5 a L5. 60

62 3 Příklad z praxe Závěrečnou kapitolu bychom věnovali tématům, o kterých jsme zatím v této diplomové práci nezmínili. Jedná se pojistné podvody, jejich problematika je velmi důleţitá a boj proti nim je úkolem kaţdé pojišťovny. A na závěr uvedeme z praxe pár pojistných událostí, které mohou působit zábavně. 3.1 Pojistné podvody Pojistným podvodem rozumíme situaci, kdy se pojistník či pojištěný snaţí obohatit na úkor pojišťovny. Můţe se jednat o případy zamlčení nebo uvedení nepravdivých údajů při sjednávání pojistné smlouvy, likvidaci pojistné události či při uplatňování práva na plnění. Nebo také můţe jít o úmyslně způsobenou pojistnou událost či zvýšení hodnoty vzniklé škody. Jedná se o trestný čin, který můţe být potrestán aţ odnětím svobody na deset let. Jako ostatním trestným činnostem se pojistným podvodům nedá snadno zabránit. Ovšem co se týká pojistných podvodů, velmi často jsou odhaleny, ovšem počty pokusů stále stoupaní. Nejčastější podvody se týkaly pojištění motorových vozidel či majetku v posledních letech ovšem stoupají podvody v oblasti ţivotního a úrazového pojištění. Nejen, ţe se lidé úmyslně zraňují, aby získali pojistné plnění z úrazových pojistek, ale také jsou tu lékaři, kteří spolupracují s klienty pojišťoven a píší podvodné lékařské zprávy. Při odhalování trestné činnosti pomáhají pojišťovnám detektivové a často pomáhají i znalecké posudky. Za rok 2014 byly odhaleny podvody přibliţně za miliardu korun. Největší podíl pojistných podvodů odhalila Česká pojišťovna, která zaznamenala aţ padesát procent všech z pokusů o pojistný podvod v České republice. Pojistné podvody 2014: Česká pojišťovna 462 milionů korun; Kooperativa 209 milionů korun; 61

63 Allianz 158 milionů korun; Česká podnikatelská pojišťovna 70 milionů korun Generali 49 milionů korun Pojistné podvody cestovní pojištění Pojistné podvody v rámci cestovního pojištění nejsou nejčastějšími, ale objevují se také častěji a častěji. Ovšem v tomto případě je velmi těţké pojistný podvod prokázat, vzhledem k tomu ţe ošetření probíhá v zahraničí. Pojištěním léčebných výloh mohou znikat pojistné podvody jako: vycestování za účelem plánovaného ošetření; na lékařské zprávě je uvedena jiná diagnóza a důvod návštěvy lékaře; zamlčení preexistence; předstírání pojistné události. Ve většině případů je nutná spolupráce se zahraničními lékaři. Někteří lékaři s trestnou činností nemají větší obtíţe. Je moţné se i setkat se zasíláním lékařských zpráv a účtů od lékařů přímo asistenčním sluţbám, ovšem ošetření na lékařských zprávách je smyšlené. Někdy opět lékaři při ošetření účtují ošetření, která neproběhla. Děje se tak velmi často v zemích jako je Egypt, Turecko, Řecko Boj proti pojistným podvodům To, ţe počty odhalených pojistných podvodů stoupají, nemusí být nutně tím, ţe se více a více lidí uchyluje k trestné činnosti. Také je to dopad toho, ţe pojišťovny proti pojistným podvodům více bojují a uvádějí do praxe nové technologie při odhalování této trestné činnosti. Jednou z novinek je detektor lţi. Jedná se hlasový analyzátor, které z hlasu klienta, který nahlašuje pojistnou událost, dokáţe zaznamenat podezřelé vyjadřování a spolu se součinností operátora je moţné nepravdivé informace odhalit. Vyuţívá ho například pojišťovna Allianz. 62

64 Pojišťovny také vyuţívají sluţeb detektivů, kteří jim pomáhají odhalit pojistné podvody. V některých případech se jedná o velmi rozsáhlé organizované skupiny, odhalení trvá delší dobu a přísluší mu velké úsilí. Jiţ zmíněná Česká asociace pojišťoven uvedla do provozu nový systém pro odhalování pojistných podvodů a to Systém výměny informací o podezřelých okolnostech (SVIPO). Do systému se mohou zapojit všechny tuzemské pojišťovny. Jedná se o systém, který monitoruje moţnost vzniku pojistného podvodu, jedná se například o pokusy uplatnění jedné pojistné události u více pojišťoven, časté škody u stejných subjektů, kde se opakují role v pojistné události. Systém tyto informace sleduje a dle algoritmů v případě podezření předá informace do pojišťoven 3.2 Nejkurióznější pojistné události Pojistné události mají ve světě své místo. Občas se nemusí jednat o ţivot ohroţující a smutné události, nad některými příhodami se můţeme dokonce pousmát. V naší práci si jich pár pro zajímavost uvedeme: nakopnutí pštrosem pojistná událost se stala při návštěvě pštrosí farmy v Jiţní Americe; kousnutí opicí na ulici klienti často potkávají podnikatele, kteří mají opici v ruce a nabízí vám fotografii s ní za poplatek; úder do hlavy záchranným kruhem klientka usnula na vodní matraci a dostala se daleko od břehu, zbudil ji projíţdějící parník, při záchranné akci byla teprve zraněna; zlomenina ruky klient si způsobil zlomeninu při řízení motorky a následně narazil do slona; zranění v obličeji od sekačkou odraţené ulity šneka; zlomenina ruky při rozhovoru s přítelkyní omylem udeřil pěstí do stolu. 63

65 Závěr Kaţdý den představuje riziko, při vstávání z postele můţeme postel rozbít, při opouštění domu nás můţeme na ulici srazit dopravní prostředek, v práci můţeme udělat chybu, která bude vyčíslena na desítky tisíc, opuštěný dům můţe být vykraden, při cestě domů můţeme způsobit dopravní nehodu. Kaţdý den si těchto rizik musíme být vědomi. Některá rizika jsou menší neţ jiná. Proto je dobré, kdyţ se o některé z rizik podělíme s pojišťovnami. Tato práce jasně poukazuje na nutnost pojištění v dnešním světě. Cestovní pojištění je jednou z nutností, kdyţ se rozhodneme opustit stát, ať uţ z pohledu turistiky nebo pracovní cesty. Čtenář je obeznámen se základními pojmy, se kterými se v pojistné problematice můţe setkat, s moţnostmi sjednání cestovního pojištění, s rozsahem moţnosti připojištění a dalšími faktory. Cestovní pojištění je záchranným bodem pro osoby, které se v zahraničí ocitnou v nesnázích. Prvním, co je moţné pro pomoc udělat, je zavolat na asistenční sluţbu pojišťovny. Na lince jsou operátoři, kteří jsou schopni klientovi pomoci v dohledání nejbliţší nemocnice, pomoci s tlumočením, zajištěním repatriace a podobně. Je potřeba, aby si klienti pojišťoven vštípili informace, ţe na lince asistenčních sluţeb se jim dostane pomoci. Tato diplomová práce proto popisuje moţnosti úkonů asistenčních sluţeb a k čemu všemu je moţné jejich sluţeb vyuţít. Jiţ víme, ţe při kaţdé cestě do zahraničí cestovní pojištění potřebujeme. Ovšem rozhodnout se, jaké pojištění sjednat je velmi důleţité. Kaţdý zájemce o cestovní pojištění nemá několik dní na to, aby sháněl informace a srovnával mezi jednotlivými produkty pojišťoven. Proto jsme se rozhodli pomoci studentům Bankovního institutu v jejich rozhodování při vybírání cestovního pojištění pro jejich cestu do zahraničí. Jednalo se o cestu typu studijní stáţ a pracovní stáţ. Rozhodli jsme se analyzovat čtyři moţnosti odcestování našich studentů. A to v rámci časového úseku 90 dní pro studijní i pracovní stáţ a roční tedy 365 dní dlouhou studijní i pracovní stáţ. Byly zvoleny tyto dva časové úseky, vzhledem k podmínkám délky stáţí. Proběhl sběr dat od různých pojišťoven, byly zvoleny ty pojišťovny, které mají nejvyšší podíl na celkovém předepsaném pojistném na českém trhu v rámci neţivotního pojištění za rok 2014 dle České asociace pojišťoven. U jednotlivých pojišťoven byly postupně 64

66 analyzovány jejich produkty cestovního pojištění, které nabízejí ke sjednání online na svých internetových stránkách. Nicméně některé pojišťovny nenabízely roční pojištění, či podmínky jejich sjednání smlouvy nebyly vhodné pro naše studenty, tato fakta vţdy byla telefonicky ověřena. Pro vyhodnocení byla pouţita metoda vícekriteriálního rozhodování, kde byly stanoveny váhy jednotlivým kritériím. Nejvyšší váha byla stanovena u výše pojistného limitu léčebných výloh. V rámci cestování po Evropě není nutné mít ve většině případů vysoký limit léčebných výloh, ale můţe se stát, ţe se ocitneme v místě, kam pro nás nemůţe dojet sanitka a je nutné, aby zasahovala záchranná sluţba s helikoptérou, poté se náklady mohou vyšplhat nahoru. Tudíţ vyšší limit je vţdy jistota, i kdyţ jsme na cestě po Evropě. Kritérium, kterému naopak byla přidána nejniţší hodnota, je sleva při sjednání online pojištění na internetových stránkách. Následné vyhodnocení všech dat ukázalo, ţe nejlepší volbou pro studenty, kteří se účastní Programu Erasmus+, je v případě studijní stáţe v trvání 90 dní a pracovní stáţe v délce 90 dní nejlepší volbou pojištění od pojišťovny Uniqa s tarifem L5. Studijní stáţ na 90 dní s tarifem L5 stojí Kč, pojistný limit léčebných výloh je 5 milionů korun, zubní ošetření je do limitu pojistných výloh a je v něm zahrnuto 8 dalších připojištění. Pro roční studijní stáţ je opět nejlepší volbou tarif L5 na 365 dní, za který student zaplatí Kč se slevou 10% při sjednání online. Pokud student uvaţuje o pracovní stáţi na 90 dní nejlepší volbou dle naší analýzy je pojištění od pojišťovny Uniqa s tarifem K5, kde jsou stejné podmínky jako u tarifu L5, ale je zde zahrnuto pojištění pracovní cesty a navýšil se počet připojištění z 8 na 11 produktů. Cena tohoto pojištění je Kč. Posledním analyzovaným pojištěním bylo pojištění pracovní cesty na 365 dní, kde nejlepší volbou je pojištění od pojišťovny Allianz a její produkt Optimal. Za toto pojištění student zaplatí Kč a získá neomezený limit léčebných výloh, limit Kč na zubní ošetření a 7 připojištění k tomu. Závěrem analýzy je, ţe produkty pojišťovny Uniqa jsou jedny z nejlepších pro naše vyuţití, vzhledem k tomu, ţe ze čtyř případů byla tato pojišťovna nejlepší volbou. V závěru práce jsou zmíněny pojistné podvody, a jak se s nimi pojišťovny na českém trhu snaţí bojovat. Počty odhalených podvodů stále stoupají. Pojistné podvody, které souvisejí s pojištěním léčebných výloh, také existují a je tedy nutné, abychom si jich byli vědomi a abychom si byli vědomi, ţe se stále jedná o trestnou činnost. Zároveň jsou v poslední 65

67 kapitole uvedeny některé z úsměvných pojistných událostí z praxe, se kterými se uvedené pojišťovny setkaly. Práce splnila své cíle, představila cestovní pojštění a jeho moţnosti, vyzdvihla význam asistenčních sluţeb a získala výstupy z analýzy nejlepšího pojištění pro studenty Programu Erasmus+. Práci by bylo moţné rozšířit o analýzu produktů dalších pojišťoven, které jsou na českém pojistném trhu a nejsou v této práci hodnoceny. Dále by bylo moţné rozšíření analýzy o produkty pojišťoven, které nabízejí cestovní pojištění ke kartám a dalším prvkům. Tím by vznikla kompletní analýza nabídky cestovního pojištění na českém trhu. 66

68 Seznam pouţité literatury Kniţní zdroje DAŇHEL, Jaroslav. Pojistná teorie. 2. vyd. Praha: Professional Publishing, 2006, ISBN DUCHÁČKOVÁ, Eva. Pojišťovnictví. Praha. Vysoká škola ekonomická, ISBN: DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. - přeprac. Praha: Ekopress, c2009, 224 s. ISBN HRADEC, Milan. Pojištění a pojištovnictví. Praha: Vysoká škola finanční a správní, EUPRESS. ISBN KARFÍKOVÁ, Marie. Základy pojišťovacího práva. 1.vyd. Praha: Orac, 2001, 301 s. ISBN NALINI PRAVA TRIPATHY,PRABIR PAL. Insurance Theory and Practise. New Delhi India, ISBN: PŘIKRYL, Vladimír a Jana ČECHOVA. Zákon o pojišto vnictví s komentá em. Vyd. 1. Praha: Orac, 2001, 190 p. ISBN Zákony Česká Republika. Zákon o pojišťovnictví. In: Sbírka zákonů České Republiky. 2009, 277. Česká Republika. Zákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů. In: Sbírka zákonů České Republiky. 2004,

69 Internetové zdroje ALLIANZ. Allianz sestavila cenový ţebříček lékařských zákroků v nejoblíbenějších destinaích. Allianz.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: ALLRISK. Pojišťovací slovník. Allrisk.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: AXA. Spolenosti skupiny AXA. Axa.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.axa.cz/o-nas/skupina-axa/spolecnosti-skupiny-axa/pojistovna/obsah/axapojistovna-a-s/ AXA ASSISTANCE. Arrange Insurance. Axa-assistance.ez [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.axa-assistanceinsurance.eu/cs/arrangeinsurance.aspx?type=tri[online]. [cit ]. BIVS. Chci vyjet pro studenty BIVŠ. Bivs.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: BIVS. Klasifikační podmínky programu Erasmus. Bivs.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: Kvalifikan_podmnky_programu_Erasmus_praktick_ste.pdf BUSINESSINFO. Pojistné smlouvy. Businessinfo.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: CARDIF. O Cardifu. Cardif.cz. [online]. [cit ]. Dostupné z: 68

70 CESTUJLEVNĚ. Cestovni pojištění na pranýři aneb vyplatí se sjednat. Cestujlevne.com [online]. [cit ]. Dostupné z: 70 CESTY UNIQA. Cesty. Cesty.uniqa.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: https://cesty.uniqa.cz/ CESKA PODNIKATELSKA POJISTOVA. Výpočty online pojištění. Cpp.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: CESKATELEVIZE. Pojistné podvody. Ceskatelevize.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: CESKAPOJISTOVNA. Sjednat cestovní pojištění. Ceskapojistovna.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: CESKAPOJISTOVNA. Cestovni pojisteni pravni ochrany. Ceska pojistovna [online]. [cit. CPP. Pojistné podmínky. CPP.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: CPP. Pojištněí na cesty. Cpp.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: ]. Dostupné z: CSOBPOJ. Cestovní pojištění. Csobpoj.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: CHCIDOAMERIKY. Cestovní pojištění do USA na co si dát pozor a proč. Chcidoameriky.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: 69

71 ECEUROPA. Evropský průkaz zdravotního pojištění. Ec.Europa.eu [online]. [cit ]. Dostupné z: 71 ECEUROPA. Částé dotazy. Ec.Europa.eu [online]. [cit ]. Dostupné z: ERVPOJIŠŤOVNA. Cestovní pojištění v těhotenství. Ervpojistovna.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: FINANCE. Členové ČAP. Finance.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: FINANCE IDNES Neriskujte na dovolené jak sjednat cestovní pojištění. Finance.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: FINANCE INDES. Pojistné podvody nové trendy. Finance.idnes.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: /poj.aspx?c=a141120_111704_poj_sov FINANCE IDNES. Úmrtí v cizině se můţe prodraţit. Finance.idnes.cz [online]. [cit ]. Dostupné z:http://finance.idnes.cz/umrti-v-cizine-se-muze-prodrazit-d4i- /viteze.aspx?c=a081109_200722_viteze_hla FINANCE IDNES. Úraz a nemoc v cizině bolí stejně, ale jsou draţší. Finance.idnes.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: FINEXPERT. Pojištění dle nového občasnkého zákoníku. Finexpert.e15.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: FINEXPERT. Pojišťovny řeší čím dál častěji pojistné podvody. Finexpert.e15.cz [online]. [cit ]. Dostupné z

72 FINMAG. Finanční poradenství. Finmag.penize.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: FINPARADA. Kolik vás bude stát ošetření v zahraničí. Finparada.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: FINPARÁDA. Vtipné historky z cest a pojištění. Finparada.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: GENERALI. O Generali. Generali.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: GENERALI. Cestovní pojištění. Generali.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.generali.cz/portal/online/cestovnipojisteni.nsf/step01?openform=1 GLOBAL ASSITANCE. Asistenční sluţby. Globalassistance.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: ISIC. Pojištění. Isic.cz [online]. [cit ]. Dostupné z:http://www.isic.cz/pojisteni/ LATINTOUR. Cestovni kancelar pojisteni lecebnych vyloh. Latintour [online]. [cit ]. Dostupné z: KOOPERATIVA. K cestovnímu pojistění přibalte i assitenci pro vaše auto. Koop.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: KOOPERATIVA. Pojištění online. Koop.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: KOOPERATIVA. Pojištění online. Koop.cz [online]. [cit ]. Dostupné z:

73 METRO. Češi svoje letní choutky nemění na špici je stále Chorvatsko. Metro.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: 22]. Dostupné z: NEMOCI ESTRANKY. Co je to vlastně nemoc. Nemoci.estranky.cz [online]. [cit NOVINKY. Co měni nový občanský zákoník pro klienty bank pojišťoven a staveních spořitelen. Novinky.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: NOVINKY. Vtipné hlášky a humorné pojistné události aneb i v pojišťovnách je někdy veselo. Novinky.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: vtipne-hlasky-a-humorne-pojistne-udalosti-aneb-i-v-pojistovnach-je-nekdy-veselo.html ONLINE ALLIANZ. Cestovní pojištění. Online.allianz.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: https://online.allianz.cz/web/cestovni-pojisteni/? PENÍZE. Co pro vás můţe udělat asistenční sluţba. Penize.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: PENÍZE. Nový občanský zákoník a pojištění zdraví podraţí. Penize.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: PENÍZE. Pojišťovny jdou podvodníkům po krku v akci i detektory lţi. Peníze.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: PENÍZE. Zdravotnictví USA, stát omůţe jen důchodcům a nejchudším. Penize.cz [online]. [cit ]. Dostupné z:

74 PENÍZE. Ţivotní pojištění. Penize.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: POJIŠŤOVNAADRIA. Asistenční sluţba. Pojistovna-adria.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: SLAVIA-POJIŠŤOVNA. Cestovní pojištění. Slavia-pojistova.cz [online]. [cit ]. TRIGLAV 24. Cestovní pojištění. Triglav24.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: UŠETŘENO. Jak sjednat cestovní pojištění. Usetreno.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: UNIQA. Domácí stránka. Uniqa.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: UNIQA. Pojistne podminky. Uniqa [online]. [cit ]. Dostupné z: Dostupné z: Czechia/EU~ _UCZCes14_hcm pdf VZP. Cestovni a jiné komerční pojištění. Vzp.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: ZAKONNE POJISTENI. Smluvní pojištění. Zakonne-pojisteni.info [online]. [cit ]. Dostupné z: WUESTENROT. Cestovní pojišťní. Wuestenrot.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.wuestenrot.cz/online/cestovni-pojisteni/nezavazny-vypocet/?form=64fzee 73

75 Seznam zkratek AR EHIC NOZ Akademický rok Karta evropského zdravotního pojištění (European Health Insurance Card) Nový občanský zákoník 74

76 Seznam tabulek Tabulka 1: Ceny za ošetření v zahraničí Tabulka 2: Ceny za ošetření v Turecku Tabulka 3: Ceny za ošetření v Egyptě Tabulka 4: Ceny za ošetření v Řecku Tabulka 5: Ceny za ošetření v USA Tabulka 6: Pojištění o České pojišťovny na 90 dní Tabulka 7: Pojištění od České pojišťovny na 365 dní Tabulka 8: Pojištění od pojišťovny Kooperativa na 90 dní Tabulka 9: Pojištění od pojišťovny Kooperativa na 365 dní Tabulka 10: Pojištění od pojišťovny Allianz na 90 dní Tabulka 11: Pojištění od pojišťovny Allianz na 365 dní Tabulka 12: Pojištění od pojišťovny Generali na 90 dní Tabulka 13: Pojištění od pojišťovny Generali na 365 dní Tabulka 14: Pojištění od České podnikatelské pojišťovny na 90 dní Tabulka 15: Pojištění od ČSOB Pojišťovny na 90 dní Tabulka 16: Pojištění od ČSOB Pojišťovny na 365 dní Tabulka 17: Pojištění od pojišťovny Uniqa na 90 dní Tabulka 18: Pojištění od Pojišťovny Uniqa na 365 dní Tabulka 19: Pojištění od AXA Pojišťovny na 90 dní Tabulka 20: Pojištění od pojišťovny AXA na 365 dní Tabulka 21: Pojištění od pojišťovny Slavia na 90 dní Tabulka 22: Pojištění od pojišťovny Slavia na 365 dní Tabulka 23: Pojištění od pojišťovny Wüstenrot na 90 dní Tabulka 24: Pojištění od pojišťovny Wüstenrot na 365 dní

77 Seznam obrázků Obrázek 1: European Health Insurence Card ((EHIC) Obrázek 2: Neţivotní pojištění předepsané smluvní pojisné dle metodiky ČAP podle objemu 1 12/ Obrázek 3 Tabulka vyhodnocení pojištění pro studjní pobyt na 90 dní Obrázek 4: Tabulka vyhodnocení pojištění pro pracovní stáţ na 90 dní Obrázek 5: Tabulka vyhodnocení pojištění pro studjní pobyt na 365 dní Obrázek 6: Tabulka vyhodnocení pojištění pro pracovní stáţ na 365 dní

78 Seznam příloh Příloha 1 Přehled tarifů od pojišťovny Uniqa... I 77

79 Příloha 1 Přehled tarifů od pojišťovny Uniqa I

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění Rozsah pojištění Limit pojistného plnění / pojistná částka

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Nabídka cestovního pojištění

Nabídka cestovního pojištění Oddělení: Produktový management cestovní pojištění Země: Česká republika Nabídka cestovního pojištění V-tour s.r.o. Praha 5/28/2014 Cestovní pojištění Generali Pojišťovna a.s. Generali Pojišťovna a.s.

Více

Jak si pojistit na dovolenou?

Jak si pojistit na dovolenou? Jak si pojistit na dovolenou? Při cestách do zahraničí nás mohou potkat mnohá úskalí. Ať už jde o úraz, ztrátu zavazadel, či námi způsobenou škodu na zdraví a na majetku. Vysněná dovolená nebo služební

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění Evropa / mimo Evropu / územní platnost Svět A30

Více

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721)

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Rozsah Limity Cena ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Balíček pojištění A 25 nebo A 75 - komplexní pojistná ochrana 1. pojištění

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění územní platnost Evropa / mimo Evropu / Svět A30

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře 1 Allianz pojišťovna, a. s., je dceřinou společností největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz AG působícího v 70 zemích celého světa.

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Pojištění osob Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_13 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra Kozáková

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ A Úvaha týkající se porovnání pojištění, která jsou součástí členství v a nebo která si mohou členové a k členství dokoupit, není vůbec jednoduchá. Oba svazy nabízejí

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz Rodinné cestovní pojištění Bez obav při zahraničních cestách www.citibank.cz VÝŇATEK Z PRAVIDEL CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ KDO JE POJIŠTĚN Cestovní pojištění se vztahuje na držitele Citi ČSA kreditní karty,

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy Rámcová pojistná smlouva č. 3580000000 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová zn.

Více

Průvodce cestovním pojištěním

Průvodce cestovním pojištěním Průvodce cestovním pojištěním PROČ je VÝHODNÉ uzavřít cestovní pojištění v Union pojišťovně? Protože jsme ODBORNÍKY na cestovní pojištění Union pojišťovna je uznávaným specialistou na cestovní pojištění,

Více

2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl uzavřeného životního a neživotního pojištění v ČR a ve světě.

2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl uzavřeného životního a neživotního pojištění v ČR a ve světě. Pracovní list č. 3. 1. Jaké pojištění využívá vaše rodina? Co všechno si pojistíte vy, až budete výdělečně činní a proč? 2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 Vážená klientko/vážený kliente, těší nás Váš zájem o cestovní pojištění Komerční pojišťovny. Považujeme za důležité seznámit naše

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Úvod Tento leták vysvětluje, na jakou finanční náhradu můžete mít nárok, jestliže máte trvalé bydliště v lothianském regionu (správní oblasti

Více

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva ) Z tohoto veřejně přístupného znění Smlouvy o kolektivním pojištění k platebním kartám byla vypuštěna ta ustanovení, která obsahují údaje důvěrného charakteru nebo taková, která Komerční banka, a.s. považuje

Více

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 PRO INFORMACI

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 PRO INFORMACI Evropský hospodářský a sociální výbor Bod 7 a) PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 Věc: Bod 7 a) programu jednání Pomoc členům/zdravotní a sociální služby - pojištění PRO INFORMACI Účelem této zprávy

Více

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty Cestovní pojištění Bezpečné vyhlídky na vaše cesty i pro rodinu nebo rizikové sporty platí na celém světě vždy až 90 dnů jednoduché sjednání Cestujete k moři, na lyže či za nákupy? Sami nebo společně se

Více

Programový modul. Cykloasistence

Programový modul. Cykloasistence Programový modul Cykloasistence AXA ASSISTANCE CZ 2007 Přehled programového modulu Název produktového modulu: Případy: Cykloasistence Informace o cyklotrasách a jejich sjízdnosti, tipy na výlet, informace

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto: Lyžování

Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto: Lyžování Vybrali jste si optimální rozsah pojištění? Nabízíme Vám následující rizika: 1. pojištění léčebných výloh v zahraničí 2. pojištění zavazadel 3. pojištění odpovědnosti za škodu 4. pojištění pro případ zrušení

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

ISIC CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ - TARIFY

ISIC CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ - TARIFY ISIC CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ - TARIFY IB základní pojištění....... 200 Kč IBL základní pojištění + odpovědnost na majetku a zdraví druhé osoby.... 250 Kč IA základní pojištění + sporty.... 350 Kč IAL základní

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor Datum 15. 9. 2013 Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze,

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

IPUS - manuál pro sjednatele CP

IPUS - manuál pro sjednatele CP IPUS - manuál pro sjednatele CP IPUS ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVENÍ IPUS (Insurance Policy Underwriting System) je webový nástroj pro úpis (prodej) pojistných produktů AXA ASSISTANCE jehož pomocí můžete provádět

Více

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny O pojištění Proč si sjednat pojištění k americkým hypotékám? Bojíte se, že nebudete mít na splácení americké hypotéky? Jakákoliv ztráta příjmů Vás může

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Český svaz tělesné výchovy a Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřely novou smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Po loňském jednání o možném dodatku

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000

Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000 Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000 Pojistná smlouva na cestovní pojištění je sjednána podle ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, Všeobecných pojistných podmínek pro cestovní

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy.

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnost Profea Educational s.r.o. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 60200 Brno, IČO: 2233401, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Rámcová smlouva na poskytování mobilních datových přenosů pro notebooky Identifikační

Více

FINANČNÍ DOHODA Č. / /01/02 (Uvádějte prosím ve veškeré korespondenci)

FINANČNÍ DOHODA Č. / /01/02 (Uvádějte prosím ve veškeré korespondenci) PROGRAM SOCRATES -ERASMUS AKCE 2.2 Financování mobilit učitelů složené z grantu Erasmus a dotace MŠMT na dofinancování konečného uživatele vyplácené formou cestovních náhrad uzavřená mezi: FINANČNÍ DOHODA

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny, kteří mají nějaký majetek, chtějí ho mít správně pojištěný a chtějí mít základní přehled o tom, na jaká rizika

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzavřená podle 642 a násl.obch. zák. č. 513/1991 Sb. DODAVATEL Rox Company s.r.o. sídlo : Všemina 300. 763 15 Slušovice zastoupená : Kořének Roman, jednatel bankovní spojení

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 6. písm. b) c) ubytování a stravování pojištěného v zahraničí v případě,

Více

P Ř Í L OH A K E S MLOUVĚ O OBCHODNÍM ZAS T OUPE NÍ

P Ř Í L OH A K E S MLOUVĚ O OBCHODNÍM ZAS T OUPE NÍ P Ř Í L OH A K E S MLOUVĚ O OBCHODNÍM ZAS T OUPE NÍ Příloha č. 1 PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ pro účastníky zájezdů (typ 721 a 722) I. ÚVOD Cestovní pojištění pro

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb Soukromou zdravotnickou sítí Santé, s.r.o. pro individuální klienty

Všeobecné podmínky poskytování služeb Soukromou zdravotnickou sítí Santé, s.r.o. pro individuální klienty Všeobecné podmínky poskytování služeb Soukromou zdravotnickou sítí Santé, s.r.o. pro individuální klienty 1. Základní ustanovení Všeobecné podmínky specifikují a upravují vztahy mezi Klientem a Soukromou

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Pojistná matematika 1 KMA/POM1

Pojistná matematika 1 KMA/POM1 Pojistná matematika 1 KMA/POM1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (informace + podkladové materiály) Konzultační

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Členství v Rakouském ALPENVEREINU

Členství v Rakouském ALPENVEREINU Rychlá navigace Co je Alpenverein Výhody členství ON-LINE PŘIHLÁŠENÍ Všeobecné podmínky Nabídka členství Alpenvereinu 2010 a 2011 Připojištění trvalé invalidity Získejte nového člena Alpenvereinu = Alpenverein

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění osob"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění osob Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Životní pojištění I. Cíl: seznámit posluchače s životním pojištěním jako druhem pojištěním Tento tématický celek

Více

Pojistná smlouva číslo 495000830-7

Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Kooperativa, pojišťovna, a.s. se sídlem 110 01 Praha 1, Templová 747 IČ: 47 11 66 17 DIČ: CZ47116617 zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897 bankovní

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_415 Jméno autora: Třída/ročník: Ing. Soňa Hanáková

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více