Daň z příjmů fyzických osob

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daň z příjmů fyzických osob"

Transkript

1 O b e c n é p r i n c i p y da n ě z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b Část I Daň z příjmů fyzických osob NOVELIZACE PRO ROK 2014 Zákonné opatření č. 344/2013 sb. mění ZDP od , změny v paragrafech k 1. části 3 vyjmutí majetkového prospěchu ze zdanění při bezúplatné zápůjčce, výpůjčce a výprose úprava podmínek pro přechod činnosti zemědělského podnikatele 4 změny v osvobozeních zejména u cenných papírů, podílů v obchodní korporaci 4a nový paragraf nová globální osvobození z dědění (úplné) a z darování (částečné) 5 změny v oblasti pokračování dědicem po zůstaviteli zvýšení základu při snížení dluhu 6 změny u srážkové daně místo osvobození bezúročných půjček či půjček s nižším než obvyklým úrokem osvobození praktického výcviku žáků a studentů 7 změny u srážkové daně změny v možnosti účtovat v hospodářském roce 8 zdanění příjmů ze svěřenského fondu 9 10 zdanění příjmů ze svěřenského fondu další případy ostatních příjmů zvýšení osvobození příjmů z příležitostných činností nová osvobození pro příjmy z prodeje cenných papírů osvobození některých ostatních příjmů z bezúplatného plnění (daru) nově vymezení výdaje v určitých situacích (vrácení daru apod.) 11 zrušen, přesun (částečně) problematiky do 12 1

2 O b e c n é p r i n c i p y da n ě z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b 1064 POZNámKA Občanský zákoník upravuje v dědickém právu ( 1475 a násl. NOZ) možnost dědění na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona, přičemž tyto důvody mohou působit i vedle sebe. zároveň dává možnost zůstaviteli v pořízení pro případ smrti zřídit odkazem odkazovníku pohledávku na vydání určité věci, popřípadě jedné či několika věcí určitého druhu, nebo na zřízení určitého práva. Odkazovník sice není dědicem, ale musí být osobou způsobilou dědit. PřÍKLAD jediným zákonným dědicem pana Viktora by byla jeho dcera pavla. pan Viktor však chce svůj byt převést na svého vnuka dana (který je synem pavly). V závěti, kterou sepsal pan Viktor u notáře, nařídí dceři pavle, aby byt vydala danovi. příjem dana z nabytí bytu v důsledku odkazu u dana nebude předmětem daně z příjmů. nejenom příjmy z dědictví či odkazu jsou osvobozeny. zákon osvobozuje od roku 2014 též příjem fyzické osoby coby obmyšleného ( 1457 NOZ, [ 1614]) v situaci, kdy je v jeho prospěch vyčleněn majetek do svěřenského fondu pořízením pro případ smrti ( 1448 noz, [ 1612]). jde v podstatě o jakési nepřímé dědění, neboť obmyšlený nabude právo na veškeré zisky svěřenského fondu. 4a písm. b) ZDP POZNámKA Osvobození obmyšleného se týká pouze jeho prospěchu v důsledku vyčlenění majetku do svěřenského fondu pořízením pro případ smrti, nikoliv následných plnění svěřenským fondem ve prospěch obmyšleného Osvobození bezúplatných příjmů z darování Osvobození bezúplatných příjmů nabytých darováním řeší zdp od roku pokud by však právní účinky darování nastaly do , postupovalo by se podle úpravy v již zrušeném zddpn. připomeňme si v této souvislosti, že zdp v úpravě platné do vylučoval příjmy nabytí darováním nemovitosti, movité věci nebo majetkového práva, pokud se nejednalo o dary přijaté v souvislosti s výkonem činnosti podle 6 zdp [ 1264] nebo 7 zdp [ 1146]. proto také 4a zdp řeší jen některá (obecná) osvobození přijatých bezúplatných plnění. a teprve poté, nejedná-li se o příjem podle 6 zdp nebo 7 zdp, je možné uvažovat o dalších osvobozeních v rámci ostatních příjmů [ 10 odst. 3 písm. d) ZDP [ 1596]]. z obecného pohledu jsou proto osvobozeny jen následující příjmy z bezúplatných plnění: 1. bezúplatný příjem nabytí vlastnického práva k movité věci, pokud je zaručena vzájemnost a osoba, od níž se věc nabývá, je zástupcem cizího státu pověřeným v Čr, příslušníkem jeho rodiny nebo jinou osobou s diplomatickými výsadami. tento titul byl do předmětem osvobození od daně darovací (podle 19 odst. 6 ZDDPN) odst. 4 písm. a) ZDP, ve znění do a odst. c) ZDP 21

3 Č á s t i i Da ň z p ř í j m ů p r áv n i c k ý c h o s o b 420 NOZ 1602 přeměnu právnické osoby, zánik právnické osoby, likvidaci právnické osoby. nový občanský zákoník rozlišuje tři typy právnických osob: korporace ( 210 až 302 NOZ) v rámci korporací upravuje noz detailně spolek jakožto náhradu za dřívější úpravu občanských sdružení zakládaných dle zrušeného zákona o sdružování občanů č. 83/1990 sb., fundace ( 303 až 401 NOZ) v rámci fundací upravuje noz nadace a nadační fondy, jejichž nová úprava v noz nahrazuje úpravu obsaženou ve zrušeném zákoně o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 sb., ústav ( 402 až 418 NOZ). ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. toto vymezení podnikání je téměř shodné s vymezením v 2 odst. 1 zrušeného obz. 1.2 Právnické osoby podle zákona o obchodních korporacích 1 ZOK obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti a družstva. obchodními společnostmi jsou: veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (osobní společnost), společnost s ručením omezeným a akciová společnost (kapitálová společnost) a evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. Poznámka evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení a evropská družstevní společnost se řídí ustanoveními zok v rozsahu, v jakém to připouštějí přímo použitelné předpisy evropské unie upravující evropskou společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení nebo evropskou družstevní společnost. 1.3 Právnické osoby podle zákona o daních z příjmů odst. 1 ZDP Poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: a) právnická osoba, b) organizační složka státu, c) podílový fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, 146

4 H m ot n ý m a j e t e k o d p i s ova n ý 2416 v praxi se často chybuje v tom, že oceňovací a provozně-technický limit pro zařazení mezi hmotný majetek se zkoumá u veškerého majetku. přitom obě tyto podmínky (vstupní cena vyšší než kč a provozně-technické funkce delší než jeden rok) musejí být splněny, a to současně, pouze u samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (viz dále [ 2416]). PřÍKLAD koupíme-li tedy například notně ojetý automobil za kč, který podle odborného posouzení nevydrží déle než půl roku, nemusí to být ještě pádným argumentem pro jeho nezařazení mezi hmotný majetek. ani omezená platnost osvědčení o technickém stavu vozidla, případně o plnění emisního limitu, není příliš významná (vozidlo lze uvést opravami do lepšího stavu a mezní lhůty opětovně prodloužit). naproti tomu, pokud pořizujeme dané vozidlo se záměrem jeho spotřebování do jednoho roku v rámci našeho podnikání (například počítáme s tím, že jej zcela zničíme při naší reklamní kampani anebo jsme profesionálním kaskadérem a víme, že při natáčení automobil zlikvidujeme do měsíce), bude na místě, ovšem po zvážení pádnosti argumentů, účtovat o takovémto vozidle jako o zásobách. v každém případě je třeba se připravit na prokazování případné kratší doby využitelnosti, než by se od předmětné věci dalo reálně očekávat. 1.3 soubory movitých věcí Hmotným majetkem se pro účely Zdp rozumí mj. soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok odst. 2 písm. a) ZDP souborem movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením se rozumí dílčí část výrobního či jiného celku. soubor movitých věcí je nutné evidovat zvlášť tak, aby byly zajištěny průkazné technické i hodnotové údaje o jednotlivých věcech zařazených do souboru, určení hlavního funkčního předmětu a o všech změnách souboru (přírůstky, úbytky) včetně údajů o datu změny, rozsahu změny, vstupních cenách jednotlivých přírůstků nebo úbytků, celkové ceny souboru věcí a dále částky odpisů včetně jejich změn vyplývajících ze změny vstupní ceny souboru movitých věcí. soubor movitých věcí se zařazuje do odpisové skupiny podle hlavního funkčního předmětu. odtud pramení zjištění prostoru pro daňovou optimalizaci. pokud je hlavní funkční předmět v nižší odpisové sazbě než většina (měřeno hodnotově) zbývajících komponentů souboru, pak bude zpravidla výhodnější vytvořit a evidovat takovýto soubor. v případě, že je naopak hlavní funkční předmět ve vyšší odpisové skupině, nemá obvykle smysl komplikovat již tak svízelný podnikatelský život vytvářením souboru movitých věcí. při všech úvahách o vytvoření souboru musíme mít především na zřeteli, že jeho vytváření je výlučně přípustné jen u věcí movitých. nemovitosti se v souboru objevit prostě nemohou, stejně tak není možné do souboru začleňovat nehmotný majetek. na druhé straně vytvořit soubor je právem a nikoli povinností poplatníka, byť by se i evidentně jednalo o soubor se samostatným technicko-ekonomickým určením. 349

5 P ř í l o h a Příloha 1 Formuláře týkající se daně z příjmů 1.1 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Použití formuláře Formulář Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti označený MFin 5457 použije poplatník daně z příjmů ze závislé činnosti, tedy zaměstnanec, aby svému zaměstnavateli učinil prohlášení: a) o skutečnostech umožňujících aplikovat základní slevu na dani na poplatníka, jeho invaliditu nebo studium ( 35ba ZDP [ 2308], [ 2310], [ 2312]) pro účely srážení záloh na daň ( 38h odst. 2 ZDP [ 1352]) a uplatnění měsíčního daňového bonusu ( 35d odst. 2 ZDP [ 2324]) v průběhu zdaňovacího období (kalendářního roku). Zaměstnanec, pokud požaduje zohlednění těchto slev na dani a daňového zvýhodnění, musí prohlášení vyplnit v části I. a II. a podepsat: do 30 dnů po vstupu do zaměstnání a každoročně nejpozději do 15. února na příslušné zdaňovací období. Skutečnosti zaměstnancem sdělené v prohlášení je třeba doložit ( 38l ZDP [ 1418]). Zaměstnanec je také povinen hlásit případné změny ( 38k odst. 8 ZDP) zaměstnavateli nejpozději poslední den kalendářního měsíce, v němž změna nastala; b) o skutečnostech rozhodných pro výpočet daně v rámci ročního zúčtování záloh a daňových bonusů [ 1370]. Pokud zaměstnanec nechce od zaměstnavatele zúčtování provést nebo ze zákonných důvodů tak zaměstnavatel nemůže učinit (např. zaměstnanec je povinen podat si přiznání sám), prohlášení v části III. nepodpisuje. Pokud by měl zaměstnavatel zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za daný rok provést, je třeba prohlášení vyplnit v části III. a podepsat do 15. února následujícího roku. V této III. části pak zaměstnanec uvede informace o nezdanitelných částkách základu daně ( 15 ZDP [ 2184] a [ 2222]) a další informace rozhodné pro zpracování zúčtování (např. příjem z předchozích zaměstnání v daném roce). Údaje o nezdanitelných částech je třeba doložit ( 38l ZDP [ 1394]), stejně tak jako příjmy z předchozích zaměstnání (na to obdrží od předchozího zaměstnavatele potvrzení [ 2884]). Formulář zůstává u zaměstnavatele pro případnou kontrolu ze strany správce daně. Je koncipován tak, že jej lze použít až pro tři kalendářní roky. Nicméně neustálé změny v ZDP způsobují, že MF téměř každoročně vydává nový vzor. Nejinak tomu je ivroce 2014, kdy se použije prohlášení vzor č. 23, které se liší od toho předešlého pouze v některých komentářích, kde je použita nová terminologie pro rok Formulář je zveřejněn i v anglické mutaci ( /aj MFin 5457/aj), který však slouží pouze jako vzor pro vyplnění, neboť prohlášení musí být učiněno v úředním jazyce pro jednání se správcem daně (kterým je podle 76 Dř český jazyk) k odst. 4 ZDP 38k odst. 5 ZDP Příklad vyplnění formuláře V příkladu uvádíme vyplnění formuláře Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti zaměstnancem panem lakotou, který posloužil ve třech případech: a) k podepsání prohlášení pro uplatnění měsíčních slev na dani v roce 2014 (resp. v měsících 7 12/2014), podepsána část I. a II. část levý sloupec, podepsáno , b) k podepsání prohlášení pro roční zúčtování za rok 2014, podepsána III. část levý sloupec, podepsáno ,

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů. Čl. I 344 ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013 o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Senát se usnesl na tomto zákonném opatření Senátu: ČÁST

Více

očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo

očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo Novinky v ZDP pro fyzické osoby 2015 1. část RNDr. Ivan BRYCHTA očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo zákonná úprava přinášející změny všeobecné

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013 o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013 o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Strana 6038 Sbírka zákonů č. 344 / 2013 Částka 134 344 ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013 o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Senát

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

www.danovezakony365.cz

www.danovezakony365.cz Úplná znění platná v roce 2015 DE IURE DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove zakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. května 2015 www.danovezakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb.,

Více

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Zrušení daně dědické a darovací

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů K části první - změna zákona o daních z příjmů. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů K části první - změna zákona o daních z příjmů. Čl. I 267 ZÁKON ze dne 21. listopadu 2014, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zákonů, které zásadním způsobem zasáhnou do soukromého i podnikatelského práva. Jedná

Více

20. června 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi

20. června 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi 13 14 / 2014 Daňový a účetní 20. června 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Oceňování nemovitých věcí v roce 2014 Ing. Martin Děrgel Stejně jako matematici i účetní potřebují znát číselné hodnoty

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více

www.danovezakony365.cz

www.danovezakony365.cz Úplná znění platná v roce 2015 DE IURE DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove zakony365.cz 9788089364633 Daně z příjmů Rezervy pro zjištění základu daně z příjmů Daň z přidané hodnoty Daň silniční Daň z nemovitých

Více

Pokyn GFŘ D - 6. K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D - 6. K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Čj. 32320/11-31 Pokyn GFŘ D - 6 K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

25. 3. 2015 Ročník XLIX Cena 55 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

25. 3. 2015 Ročník XLIX Cena 55 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN-0322-9653 25. 3. 2015 Ročník XLIX Cena 55 Kč 3 MINISTERSTVO FINANCÍ 8. Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

Více

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Daň z příjmů právnických osob Studentská vědecká a odborná činnost Kategorie: magisterské studium Rok odevzdání: 2014 Autor: Barbora Popová VII. ročník SVOČ

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Pro obec : M A L E N I C E je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště

Více

Základní informace pro hospodáře TJ,SK

Základní informace pro hospodáře TJ,SK Základní informace pro hospodáře TJ,SK TJ,SK = OBČANSKÉ SDRUŽENÍ = PRÁVNICKÁ OSOBA Vznik občanského sdružení upravuje zákon 83/1990 SB. ze dne 27.3.1990 o sdružování občanů viz. příloha č. 1 Nová TJ, SK

Více

VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009

VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009 METODICKÁ SMĚRNICE SPOLEČNOSTI AÚ - ÚČETNICTVÍ A DANĚ, SPOL. S R.O. VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009 Ing. Lucie Knyblová LEDEN 2010 www.auditucetnictvi.cz Brno, Příkop 6, 602

Více

D H K DAŇOVÁ A HOSPODÁŘSKÁ KARTOTÉKA. Novela zákona o daních z příjmů

D H K DAŇOVÁ A HOSPODÁŘSKÁ KARTOTÉKA. Novela zákona o daních z příjmů 1 D H K DAŇOVÁ A HOSPODÁŘSKÁ KARTOTÉKA 23. ročník 5. ledna 2015 č. 1 Novela zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2015 Změny při uplatnění sazeb DPH Daň z nemovitých věcí v roce 2015 Úprava odpočtu po skončení

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : 458. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION OPTIMIZATION

OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION OPTIMIZATION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION

Více

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4 M E T O D I K A pro uplatnění zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních

Více