Číslo 50 Květen 2013 SLOVO EDITORA OBSAHY PŘEDNÁŠEK JARNÍHO SEMINÁŘE O CESTĚ DO MIKROSVĚTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 50 Květen 2013 SLOVO EDITORA OBSAHY PŘEDNÁŠEK JARNÍHO SEMINÁŘE O CESTĚ DO MIKROSVĚTA"

Transkript

1 Česká společnost pro výzkum a využití jílů (ČSVVJ), ustavená v roce 1998, sdružuje zájemce a stimuluje teoretický i aplikovaný výzkum, vzdělávání a mezinárodní styky v oblasti argilologie. ČSVVJ je pokračováním "Československé národní jílové skupiny", která byla založena v Československu v roce Číslo 50 Květen 2013 SLOVO EDITORA Vážení přátelé, loňské podzimní číslo Informátora dostáváte až nyní, v červnu. Všem našim čtenářům se omlouvám, ale shodou okolností se nepodařilo toto číslo vydat v plánovaném termínu. Začalo to tak, že jsme nemohli obsadit podzimní seminář přednášejícími, jelikož lidí v oboru ubývá a je stále více možností přednést své výsledky. Snad se to podaří na podzim, nějaký příslib tu je. Konec roku 2012 a začátek roku 2013 jsem měl navíc jako editor tak nabitý, že se mi nepodařilo toto číslo poskládat. Proto se ještě jednou omlouvám za zpoždění. Dokonce se na podzim můžete těšit i na nějaké přednášky. Loňský rok byl pro Společnost úspěšný, neboť kromě jarního semináře se na počátku září podařilo zorganizovat 6. středoevropskou konferenci (MECC12) v Průhonicích, která úspěšně proběhla a byla velmi kladně hodnocena (viz příspěvek předsedy naší jílové společnosti níže). Uzávěrka jarního čísla, byla Jarní číslo vzhledem ke zpoždění tohoto čísla vyjde také s posunem. Doufám, že se tím podaří dohnat zpoždění a že další čísla vyjdou v pravidelných termínech, na které jste zvyklí. Všechna dosud vyšlá čísla a další informace jsou na webových stránkách Společnosti na adrese: Na závěr slova editora se zpožděním přeji za redakční radu všem členům naší společnosti dobrý vítr do plachet po celý příští rok RNDr. Martin Šťastný CSc., editor Geologický ústav AV ČR, v.v.i. Rozvojová Praha 6 tel.: OBSAHY PŘEDNÁŠEK JARNÍHO SEMINÁŘE Loňský jarní seminář se uskutečnil dne v posluchárně Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. Byly předneseny dva příspěvky, jeden z nich Vám přinášíme v tomto čísle ve formě recenzovaného článku, druhý jsme přesunuli do jarního čísla, neboť když nebyl podzimní seminář, bylo by číslo malé. O CESTĚ DO MIKROSVĚTA Vojtěch Kapsa, Lubomír Skála Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra chemické fyziky a optiky, Ke Karlovu 3, Praha 2 Nové Město Abstrakt V článku rozebíráme rozdíly v chápání fyzikální reality v klasické a kvantové fyzice. Klasická fyzika, která vznikla při snaze popsat svět kolem nás, pracuje s intuitivními pojmy, které lze snadno spojit s každodenní zkušeností. Předpokládá, že v praxi se lze neomezeně přiblížit k jednoduchým idealizacím (možnost zkoumat systém zcela izolovaný od okolí, principiálně neomezená přesnost a bezinterakčnost měření apod.). Kvantová teorie, která vznikla při snaze proniknout do mikrosvěta, naopak přistupuje k našim experimentálním možnostem daleko realističtěji (mikrosystémy jsou v praxi neizolovatelné, měření ovlivňuje měřený systém apod.). Proto kvantová teorie musí používat aparát matematické statistiky a její známé paradoxy jsou jen důsledkem naší malé zkušenosti s důsledně statistickým popisem světa kolem nás. Abstract In this paper, differences in understanding physical reality in classical and quantum physics are discussed. 1

2 Classical physics, as a result of our effort to describe the world around us, operates with intuitive concepts related to our everyday experience. It assumes that it is possible in reality to approach arbitrarily close to simple idealizations like the perfect isolation of the system from its surrounding, in principal arbitrary accuracy and non-interactiveness of measurement etc. Contrary to it, quantum mechanics, as a result of our ambition to understand the microworld, describes our experimental possibilities more realistically: it is impossible to isolate microsystems perfectly; measurement itself influences the measured system etc. For these reasons, quantum mechanics must use the apparatus of mathematical statistics and its the well-known paradoxes are only consequence of our limited experience with consistent statistical description of the world around us. Klíčová slova: Klasická fyzika, kvantová fyzika, matematická statistika, měření 1. Úvod Kvantová mechanika je dnes bezesporu jedna z nejdůkladněji otestovaných fyzikálních teorií a o její schopnosti poskytovat prakticky upotřebitelný popis mikrosvěta se vcelku nepochybuje. Má ale řadu vlastností, které ji odlišují od nekvantové fyziky, a zejména pro nespecialisty má stále nádech čehosi mysteriózního. To je podporováno i řadou popularizujících výkladů a odkazováním na to, že i řada jejích otců, z nichž nejznámější je v tomto směru Albert Einstein a Erwin Schrödinger, ji nepovažovala za srozumitelnou. Dlouholetá zkušenost s jejím vyučováním nás vede k názoru, že mnohdy nejefektivnější způsob jejího výkladu pro začátečníky je nadefinovat několik axiomů a pak z nich vyvodit celou teorii. Studenti si obvykle rychle zvyknou na podivnost kvantového světa. Ovšem ti přemýšlivější se snaží věci promýšlet do větší hloubky. Z dlouholetých diskusí s nimi, dalšími kolegy a zejména našich vzájemných disputací postupně vykrystalizoval pokus ukázat, že matematický aparát kvantové mechaniky je pouhým důsledkem důsledně statistického popisu výsledků experimentů. V tomto článku shrneme základní přístupy v klasické a kvantové fyzice. 2.1.Klasický svět Ve svých počátcích klasická mechanika používala pojmy, které byly intuitivně poměrně snadno pochopitelné (poloha, rychlost, síla, ). Postupně je zpřesňovala a zobecňovala (zrychlení, hybnost, kinetická a potenciální energie, ). Do začátku 20. století se proměnila v dobře matematicky a logicky propracovanou disciplínu, která byla ve výborné shodě s experimentem. Její pojmový aparát byl intuitivně bez problémů přijímán a v teorii se nevyskytovaly paradoxy. Její vývoj byl vzorem i ostatním částem klasické fyziky, které přinesly kromě jiného další zobecnění pojmu energie a pojem pole. Zároveň s budováním klasické fyziky se zformovalo několik základních představ o vztahu fyzikální teorie a jí popisovaných jevů. Tyto představy, které se ustálily koncem 19. století, jsou dodnes běžně přijímány velkou částí i přírodovědecky vzdělaného obyvatelstva. Jejich jádro lze vyjádřit v několika bodech například takto: Zkoumaný systém lze buď od okolí zcela izolovat, nebo lze vzít vliv okolí přesně do úvahy. Elektromagnetické pole lze odstínit, vliv tření lze započítat, vliv ostatních planet lze započítat jako poruchy Keplerových zákonů apod. Měření obvykle neovlivňuje probíhající děj nebo lze v opačném případě tento vliv přesně započítat a naměřené výsledky pak korektně poopravit. Fyzika popisuje svět takový, jaký je, nezávisle na tom, jak informace o něm získává. Teoretické představy lze experimentálně potvrdit nebo vyvrátit, tj. jsouli experimentální výsledky ve shodě s teoretickou předpovědí, lze mít teorii za dokázanou. Výše uvedené body představují ideální stav, ale všeobecně se věří, že se lze postupně k tomuto ideálu neomezeně přiblížit. Takto nebo velmi podobně si většina lidí vztah mezi fyzikou a světem představuje, pokud se vůbec nad podobnými otázkami zamýšlí Mikrosvět Pokud trváme na těchto představách i v případě popisu jevů mikrosvěta, dochází k řadě problémů vedoucích i k různým paradoxům. Ukazuje se totiž, že v případě kvantových systémů je situace daleko komplikovanější. Problémy lze zhruba shrnout do následujících bodů, které odpovídají bodům předchozí části. Systém nelze izolovat od okolí ani mít jeho interakci s okolím pod úplnou kontrolou. Všechna zařízení, která by jej měla od okolí odstínit, jsou složena z atomů, molekul a polí. Interakce mezi kladně nabitými atomovými jádry a záporně nabitými elektrony aparatury na straně jedné a částicemi tvořícími systém na straně druhé se na časových škálách mnoha kvantových procesů nemusí přesně vyrušit. Zároveň je nemůžeme explicitně započítat, protože nemůžeme z principu přesně poznat kvantový stav aparatury. Museli bychom totiž provést měření tohoto stavu a k tomu bychom potřebovali další aparaturu se známým kvantovým stavem a tak dále. V mikrosvětě nemůžeme očekávat, že by měření mohlo být obecně dokonale bezinterakční. Měřený systém musí převést měřicí přístroj do určitého stavu, který odpovídá stavu systému v okamžiku měření, jinak by nešlo zjistit stav zkoumaného systému. Dále je zřejmé, že alespoň část měřicího přístroje musí být makroskopická a pak ji nemůžeme beze zbytku popsat kvantově, jak jsme zmínili už v předchozím bodě. Bezinterakčnost měření v makrosvětě je jen zdánlivá v důsledku toho, že interakční energie mezi aparaturou a měřeným systémem může být i o několik desítek řádů menší, než je energie měřeného systému. Postupně si také lidé uvědomili, že přísně logicky vzato ani opakovaná shoda 2

3 experimentu s teorií není důkazem teorie. Existuje několik pokusů, jak tento problém vyřešit. Pro naše účely je nejschůdnější Popperova teorie falsifikace. Ta jednoduše řečeno tvrdí, že shoda teorie s experimentem nic podstatného o teorii nevypovídá, zato rozpor mezi experimentem a teorií vede k její falsifikaci (tj. vyvrácení). Z toho je vidět že fyzika se toliko snaží vybudovat ucelený systém, který umí uspořádat naše znalosti výsledků rozličných experimentů a pozorování a předvídat výsledky experimentů dalších. Není ale záruka, že přesně popisuje okolní svět. Dále je si třeba uvědomit, že naše intuitivní představa o světě je budována především na naší každodenní zkušenosti s makrosvětem. Naše těla a mozky se v průběhu evoluce vyvíjely tak, aby se zvýšila šance na přežití v makrosvětě a nikoli zlepšilo pochopení mikrosvěta. Proto by nás nemělo překvapovat, že mikrosvět není mnohdy intuitivně pochopitelný. 3. Závěr V důsledku toho je třeba popisovat a vyhodnocovat výsledky experimentů v mikrosvětě důsledně statisticky. V níže citované literatuře (Skala et al., 2011; Kapsa a Skala, 2011; Skala et al., 2012 a Skala a Kapsa, 2012) jsme ukázali, že s minimem zobecnění a použitím relativistické invariance dokážeme odvodit jak základní matematický formalismus kvantové mechaniky (popis pomocí operátorů apod.), tak i základní pohybové rovnice. Cílem nebylo vybudovat nějakou alternativu k standardní kvantové mechanice, ale ukázat, odkud se její základní matematické rysy berou. Proto tam, kde jsme zjistili, že se nám začíná vynořovat již známý matematický aparát, použili jsme jeho obvyklou fyzikální interpretaci. Pouze jsme se snažili zdůraznit jeho původ v důsledně statistickém popisu výsledků měření. Kniha Wheelera a Zureka (eds.), (1983) je čítankou původních prací týkajících se interpretací kvantové teorie, práce Auletta (2001) a Perese (2002) poskytují přehled názorů na měření a interpretaci kvantové teorie, v knize (Markov, ed., 1989) je důkladná analýza relací neurčitosti a v publikaci (Frieden, 2000) je aplikována teorie informace na budování kvantové mechaniky. Poděkování PRVOUK / Literatura Auletta G. (2001): Foundations and Interpretation of Quantum Mechanics, World Scientific, Singapore 2001, ISBN Frieden B. R. (2000): Physics from Fisher Information: A Unification, Cambridge University Press, Cambridge 2000, ISBN X. Kapsa V., Skala L. (2011): Quantum mechanics, probabilities and mathematical statistics, J. Comp. Theor. Nanoscience 8, Markov M. A. (ed.) (1989): Invariants and the Evolution of Nonstationary Quantum Systems, Nova Science Publishers, New York 1989, ISBN Peres A. (2002): Quantum Theory: Concepts and Methods, Kluwer Academic Publishers, New York 2002, ISBN Skala L., Cizek J. and Kapsa V. (2011): Quantum mechanics as applied mathematical statistics, Annals of Physics 326, Skala L., Cizek J. and Kapsa V. (2012): Quantum mechanics and mathematical statistics, in Quantum Mechanics, Jonathan P. Groffe (ed.), Nova Science Publishers, New York 2012, ISBN Skala L., Kapsa V. (2012): Quantum Mechanics and Statistical Description of Results of Measurement, in Mohammad Reza Pahlavani (ed.) Theoretical Concepts of Quantum Mechanics, InTech, February 2012, ISBN , uantum-mechanics-and-statistical-descriptionof-results-of-measurement. Wheeler J. A., Zurek W. H. (eds.) (1983): Quantum Theory and Measurement, Princeton University Press, Princeton 1983, ISBN PODZIMNÍ SEMINÁŘ Podzimní seminář se neuskutečnil, neboť po 6. středoevropské konferenci nechtěl nikdo přednášet, všichni by přednesli to samé. Na jaře se v obvyklém čase, v květnu, uskuteční jarní seminář. 6. STŘEDOEVROPSKÁ JÍLOVÁ KONFERENCE SE USKUTEČNILA V PRŮHONICÍCH V ČESKÉ REPUBLICE, V TERMÍNU V roce 2006 Česká společnost pro výzkum a využití jílů (ČSVVJ) vstoupila do pořádání Středoevropských jílových konferencí (MECC). MECC byla původně společná konference národních jílových skupin Polska, Slovenska, Chorvatska a Maďarska. Od roku 2006 i ČSVVJ a v roce 2008 přistoupila Německá-Rakouská- Švýcarská jílová skupina (DTTG). Rozhodnutí pořádat pravidelné konference bylo uskutečněno během EUROCLAY konference v Krakově 1999, v Polsku a bylo podpořeno Evropskou asociací jílových skupin (ECGA). Cílem těchto po dvou až třech letech se opakujících mítinků je prohloubit vzájemnou kooperaci a výměnu poznatků mezi specialisty sousedních zemí. První konference MECC'01 byla organizována Slovenskou jílovou skupinou v roce 2001 ve Staré Lesné na Slovensku. Lze říci, že se od počátku zvyšoval význam středoevropské konference a nyní má již velmi dobrou mezinárodní reputaci. Druhá konference MECC'04 byla pořádána v Miskolci v Maďarsku, třetí MECC'06 v Opatiji, Chorvatsku, čtvrtá MECC'08 v Zakopaném, Polsku, pátá MECC2010 v Budapešti, Maďarsku jako součást IMA2010, tedy 20. Hlavního mítinku Mezinárodní Mineralogické Asociace (IMA). 3

4 Šestá MECC2012 se uskutečnila v Průhonicích v České republice a konala se v kongresovém centru Floret. Průhonický park patří mezi památky UNESCO. Na konferenci se registrovalo 141 účastníků z 24 zemí. Bylo předneseno 8 plenárních přednášek, 58 ústních sdělení a 66 posterových prezentací. Prof. Rocha obdržel na začátku konference před svou plenární přednáškou čestné členství ČSVVJ. Na konferenci byly předneseny následující plenární přednášky: Rocha F., Hajjaji W., Andrejkovičová S., Alshaaer M., Labrincha J. A. STRUCTURAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF METAKAOLIN AND RED MUD BASED GEOPOLYMERS Tokarský J., Kulhánková L., Matějka V., Neuwirthová L., Mamulová-Kutláková K., Stýskala V., Vašinek V., Čapková P. NANOCOMPOSITES CONDUCTING POLYANILINE/CLAY Kadir S., Erkoyun H., Erman H. GEOLOGY, MINERALOGY, GEOCHEMISTRY AND GENESIS OF HYDROTHERMAL KAOLINITE DEPOSITS WITHIN NEOGENE VOLCANITES OF THE SİMAV AREA, KÜTAHYA (WESTERN ANATOLIA), TURKEY Dohrmann R., Olsson S., Kaufhold S., Sellin P. CLAYS IN RADIOACTIVE WASTE DISPOSAL - OVERVIEW AND A TYPICAL BENTONITE BUFFER APPLICATION IN ÄSPÖ, SWEDEN Doušová B., Koloušek D., Matys Grygar T., Lhotka M., Machovič V., Krejčová S., Jakubíková B. ADSORPTION PROPERTIES OF IRON RICHED CLAYS Krupskaya V., Krylov A. SEDIMENTARY ENVIRONMENTS AT THE LOMONOSOV RIDGE (ARCTIC OCEAN) DURING THE CRETACEOUS-PALEOGENE TIME Huff W. D. ORDOVICIAN K-BENTONITES: ISSUES IN IDENTIFYING AND INTERPRETING ANCIENT TEPHRAS Komadel P. CAN WE AFFECT THE IMPACT FACTORS OF CLAY JOURNALS? Konferenci doprovázel rovněž bohatý společenský program, ať již se jednalo o welcome party, ochutnávku moravských vín, ochutnávku sýrů, medovníku, možnosti výletu lodí noční Prahou, exkurze do Průhonického parku anebo závěrečná konferenční večeře s prohlídkou Strahovského kláštera spojená s jízdou historickou tramvají centrem Prahy. Po konferenčních přednáškách byly organizovány tři exkurze se uskutečnila exkurze do lomů Horní Bříza, Kaznějov a Kyšice a druhá exkurze do Jižních Čech na těžbu vltavínů byla organizována exkurze na naleziště trilobitů a poté geologická exkurze centrem Prahy. Konferenci organizovala ČSVVJ spolu s ITC Travel&Conference s podporou Univerzity Karlovy v Praze, Matematicko fyzikální fakulty a obce Průhonice a lze konstatovat, že bylo vše připraveno a zajištěno na výbornou. Rovněž zaměstnanci kongresového centra Floret připravili pro účastníky konference výborné zázemí a stravování. Věřím, že účastníci konference získali mnoho nových informací, navázali nové kontakty a přátelství a že čas věnovaný konferenci byl tak plně využit. Příští MECC 2014 se uskuteční v Drážďanech, Německu a následně se pořádání ujme opět Slovenská jílová společnost a konference se uskuteční v Košicích. Věřím, že se na dalších středoevropských konferencích opětovně všichni setkáme. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D., předseda České společnosti pro výzkum a využití jílů Obr. 1 Slavnostní zahájení, úvodní slovo RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D., předseda konference Obr. 2 Slavnostní zahájení, úvodní slovo PhDr. Hana Borovičková, starostka obce Průhonice 4

5 Obr. 3 Slavnostní zahájení, úvodní slovo RNDr. Peter Komadel, DrSc, předseda ECGA, prezident CMS Obr. 6 Plenární přednáška čestného člena ČSVVJ prof. Fernanda Rochy Obr. 4 Slavnostní zahájení, pohled na předsednictvo konference Obr. 7 Účastníci konference před kongresovým sálem ČESTNÉ ČLENSTVÍ Na 6. středoevropské konferenci bylo uděleno čestné členství prof. Rochovi, který se v poslední době zúčastnil a aktivně se podílel na všech konferencí pořádaných Českou společností pro výzkum a využití jílů a je významným představitelem evropského argilologie. Na následujících řádcích přinášíme jeho stručný životopis. Obr. 5. Slavnostní zahájení, předání čestného členství prof. Rochovi (Portugalsko) Fernando Joaquim Fernandes Tavares Rocha Narodil se 7. ledna 1956 v Lisabonu (Portugalsko). Je ženatý a má dvě děti. Univerzitní vzdělání: Grad. Geologie, Universita Lisabon, MSc., Vědy o Zemi (Nerostné materiály), Universita Aveiro, PhD.,Vědy o Zemi (Mineralogie), Universita Aveiro, DSc., Vědy o Zemi (Výzkum jílů), Universita Aveiro,

6 Profesní kariéra: Geolog, PANDE Civil Construction Enterprise (Lisabon), 1984/86 Začínající lektor, Universita Aveiro, 1986/1990 Lektor, Universita Aveiro, 1990/1994 Odborný asistent, Universita Aveiro, 1994/1997 Docent, Universita Aveiro, 1997/2002 Profesor, Universita Aveiro, od roku 2002 Zástupce vedoucího katedry věd o Zemi, Universita Aveiro, 1994/95 a 1996/97 Vedoucí katedry věd o Zemi, Universita Aveiro, 1998/99 a 2000/01 Koordinátor, Industrial Minerals and Clays Research Centre, 2003/2007 Koordinátor, Geobiotec Research Centre, od července 2007 Ředitel katedry Věd o Zemi, Universita Aveiro, od února 2011 Zástupce rektora, Universita Aveiro, 2003/2008 Prorektor, Universita Aveiro, 2008/2010 Hlavní výzkumné zájmy: Jílová mineralogie a geochemie, průmyslové minerály Ostatní výzkumné zájmy: Mořská geologie, geologie pobřeží, ekologická geologie, sedimentologie a stratigrafie, paleoklimatologie. Současné výzkumné zájmy: Jíly v mořském a pobřežním prostředí, léčivé jíly a geomedicína, základní analýzy. Ocenění, vyznamenání, členství v profesních společnostech: Stipendium nadace Calouste Gulbenkian (Lisabon), 1991 a 1993 Hostující vědec Slovenské akademi věd, 2004 Místopředseda Portugalské jílové společnosti od 2000/2003 Předseda Portugalské jílové společnosti od 2004 Člen výboru Portugalské jílové společnosti od 2004 Vědecké publikace: 312 prací publikovaných v mezinárodních a národních časopisech a sbornících. Počet prací v Science Citation Index sledovaných časopisech: 87 Počet příspěvků na vědeckých konferencích: 341 Knih: 12 kapitol v 9 různých knihách Fernando Joaquim Fernandes Tavares Rocha Naturality: Lisbon (Portugal), Civil state: married, two children Nationality: portuguese Academic degrees: Grad. Geology, University of Lisboa, MSc., Geosciences (Raw materials), University of Aveiro, PhD.,Geosciences (Mineralogy), University of Aveiro, DSc., Geosciences (Clay Science), University of Aveiro, Professional career: Geologist, PANDE Civil Construction Enterprise (Lisboa), 1984/86 Probationer Lecturer, University of Aveiro, 1986/1990 Lecturer, University of Aveiro, 1990/ 1994 Auxiliary Professor, University of Aveiro, 1994/1997 Associated Professor, University of Aveiro, 1997/2002 Full Professor, University of Aveiro, since 2002 Deputy Head, Geosciences Department, University of Aveiro, 1994/95 and 1996/97 Head, Geosciences Department, University of Aveiro, 1998/99 and 2000/01 Coordinator, Industrial Minerals and Clays Research Centre, 2003/2007 Coordinator, Geobiotec Research Centre, since July 2007 Director, Geosciences Department, University of Aveiro, since February 2011 Pro-Rector, University of Aveiro, 2003/2008 Vice-Rector, University of Aveiro, 2008/2010 Main research interests: Clay mineralogy and geochemistry; Industrial minerals Other research interests: Marine Geology, Coastal Geology, Environmental Geology, Sedimentology and Stratigraphy, Palaeoclimatology. Current research interests: Clays in Marine and Coastal Environments; Healing Clays/Geomedecine; Basin Analysis Honours, Awards, Fellowships, Memberships of Professional Societies: Scholarship of the Calouste Gulbenkian Foundation (Lisbon), 1991 and 1993 Invited Scientist of the Slovakian Academy of Sciences, 2004 Vice-President of the Portuguese Clay Society, since 2000/2003 President of the Portuguese Clay Society, since 2004 Member of the Board of the Portuguese Geological Society, since 2004 Scientific publications: 312 full papers published in international and national journals and proceedings. Number of papers in Science Citation Index refereed journals: 87 Number of communications to scientific meetings: 341 Books: 12 Chapters in 9 different Books 6

7 Some (10) Selected papers: 1. E. Fakhfakh, I. Chaari, M. Medhioub, F. Rocha, C. Gomes, A. Lopez Galindo, F. Kooli, F. Zargouni f & F. Jamoussi (2007): Effect of sand addition on lightweight aggregates production from Tunisian smectitic rich clays. Applied Clay Science, 35, A.L. Velosa, J. Coroado, M.R. Veiga & F. Rocha (2007): Characterisation of Roman Mortars from Conímbriga in view of their repair. Materials Characterisation, 58(11-12), S. Catarino, M. Madeira, F. Monteiro, F. Rocha, A.S. Curvelo-Garcia, R. Bruno de Sousa (2008):Effect of Bentonite Characteristics on the Elemental Composition of Wine. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56, I. Chaari, E. Fakhfakh, S. Chakroun, J. Bouzid, N. Boujelben, M. Feki, F. Rocha & F. Jamoussi (2008): Lead removal from aqueous solutions by a Tunisian smectitic clay. Journal of Hazardous Materials, 156(1/3), S. Andrejkovičová, F. Rocha, I. Janotka & P. Komadel (2008): Blends of sodium Al-rich and Fe-rich bentonites - potentially suitable fillers for geosynthetic clay liners. Geotextiles and Geomembranes, 26(5), (). 6. A.L. Velosa, F. Rocha & M.R. Veiga (2009): Influence of Chemical and Mineralogical Composition of Metakaolin on Mortar Characteristics. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 6 (1), P. Cachim, A.L. Velosa & F. Rocha (2010): Effect of Portuguese metakaolin on hydraulic lime concrete using different curing conditions. Construction Building Materials, 24, S. Andrejkovičová, E. Ferraz, A. Velosa, S. Silva & F. Rocha (2011): Fine sepiolite addition to air lime-metakaolin mortars. Clay Minerals, 46(4), C. Costa, A.P. Reis, E. Ferreira da Silva, F. Rocha, C. Patinha, A.C. Dias, C. Sequeira & D. Terroso (2012): Assessing the control exert by soil mineralogy in the fixation of potentially harmful elements in the urban soils of Lisbon, Portugal. Environmental Earth Sciences, 65(4), S. Andrejkovičová, E. Ferraz, A. Velosa, S. Silva & F. Rocha (2012): Air lime mortars with incorporation of sepiolite and zeolite type A. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 9(1), RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D. SCHŮZE VÝBORU SPOLEČNOSTI V rámci 6. středoevropské konference v Průhonicích se dne od 18:30 hodin konala schůze výboru České společnosti pro výzkum a využití jílů. Na přelomu roku 2011 a 2012 se uskutečnily volby nového výboru korespondenčním způsobem. Na schůzi se zvolení členové dohodli na následujícím složení výboru: Miroslav Pospíšil, předseda, člen redakční rady časopisu Informátor Martin Šťastný, místopředseda, šéf editor časopisu Informátor Petr Kovář, pokladník Petr Praus, člen redakční rady časopisu Informátor Karel Melka, člen redakční rady časopisu Informátor Martin Holý Soňa Jarková David Koloušek Dalšími členy redakční rady časopisu Informátor jsou Jiří Konta a Jana Schweigstillová. Dalším bodem jednání bylo založení účtu Společnosti u Fio banky a ukončení účtu u ČSOB z důvodu ušetření značných poplatků, které si účtuje ČSOB. Bylo rozhodnuto, že příští, 20. konference ČSVVJ se uskuteční koncem června 2014 v Kutné Hoře, jednacím jazykem bude čeština a konference se zaměří na výukové přednášky. Rozhodnutím výboru byly zrušeny podskupiny ČSVVJ, a to Zeolitová podskupina a skupina Aplikované jílové mineralogie od roku Dr. Karel Melka navrhl změnu v redakční radě časopisu Clay Minerals za ČSVVJ. Dotaz na změnu do Clay Minerals zašle Miroslav Pospíšil. Na základě zápisu ze schůze RNDr. Martin Šťastný, CSc. 54 FORUM SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH ČILI 54. FÓRUM PRO NERUDY SUROWCE SKALNE I CERAMICZNE REGIONU ŚWIDNICKIEGO Fórum pro nerudy 2012 se odehrávalo po třech letech opět v Polsku, tentokrát v oblasti za Sovími horami, v okolí města Świdnica. Ti, kteří se nechtěli trmácet celou noc vlakem, aby se úterní ráno ocitli včas na místě setkání, odjížděli auty již v pondělí odpoledne směr Wrocław (Vratislav). Cesta tam, zejména pro ty, kteří se vypravili přes Harrachov, byla velmi malebná. Pohled na Krkonoše z druhé strany určitě stojí minimálně za shlédnutí. Město Wrocław je chvalně známé historické hlavní město Slezska, které leží při soutoku čtyř řek a ve kterém vás téměř na každém kroku provázejí trpaslíci (ty potvory vám vlezou všude). Mne osobně zaujal pomník Przejścia v novém bronzovém kabátě. Tento pomník, půvdodně ze sádrovce, byl v r zdemolován a po 28 letech obnoven. Dnes se mu říká pomník Anonimowego Przechodnia (viz obr.1). 7

8 Obr. 2 Kostelík na hoře Ślęźa Obr. 1 Pomník Anonimowego Przechodnia Po krátké procházce a večeři v historickém centru jsme se vrátili zpátky na hotel, abychom nedočkavě očekávali příchod slovenských kolegů. Posezení se nám trochu protáhlo, personál hotelu však pro nás měl naštěstí pochopení. V úterý se některým vstávalo těžce, ale úspěšně jsme se sešli na benzinové stanici na okraji města a společně odjeli na první lokalitu Sobótka/Strzeblów, kde jsme poblíž lomu zanechali příliš neosobní osobní automobily. Těžba zde probíhá od 18. století. Masív Strzegom-Sobótka je tvořen v podstatě několika typy granitu (hlavně biotického a dvojlídného), který se v oblasti Strzeblów leukokrátně nabohacuje v blízkosti kontaktu s metamorfovanou intruzí (amfibolit). Strzeblowskich KSM Sp. z o.o. zde těží leukogranit, většinou sodno-draselný, s poměrem K 2 O/Na 2 O blízkým 1, příp. sodný, s poměrem pod 0.5. Stáří je pravděpodobně svrchnokarbonské nebo spodnopermské. Na povrchu bývá ložisko zkaolinizované. Dobývá se odkrývkou. Materiál se pak používá ve sklářském a keramickém průmyslu, stavebnictví a hospodářské chemii. Prohlídka lomu a ostatních pracovišť se protáhla až k obědu. Zde nás čekalo příjemné překvapení v podobě pohoštění v rekultivovaném lomu pod altánky. Úspěšně jsme se však s velkou náloží jídla poprali. Na odpoledne byl připraven výstup na Śląski Olimp, kde se nacházejí megalitické památky - kdysi to totiž bývalo posvátné místo. Ślęźa je zajímavá hora, vysoká 718 m, vystupující z roviny poblíž Wrocłavi. Její jméno souvisí s pojmenováním Slezska. Na vrcholu se nachází turistická chata s občerstvením, kostelík (bohužel zavřený), rozhledna a telekomunikační věž. Nedaleko kříže je možné si osahat plastiku medvědice, jednu z kultovních památek. Výstupu se zúčastnila pouze velmi odvážná část účastníků fora, neboť se schylovalo k bouřce, která byla nakonec docela pořádná a dokonce se i po chvíli vrátila nazpět, jak už to bouřky umějí. Někteří okusili na vlastní kůži, jak chutná voda shora i od země. Obr. 3 Pohled do krajiny z hory Ślęźa Po příjezdu do hotelu Piast-Roman nás čekala večeře v hotelové restauraci i zde byl personál velmi vstřícný, ačkoli jsme zavírací hodinu o mnoho hodin přetáhli. Ve středu jsme zamířili do Jaroszówa v katastru obce Strzegom, ale rozhodně ne do pivovaru, jak by se u tohoto jména dalo očekávat. Firma JARO S.A. je jediným polským dodavatelem jílů s nízkým obsahem hliníku (obsah Al 2 O 3 do 39 %) a hlinitokřemičitých žáruvzdorných surovin s vysokými jakostními a užitnými parametry. Žáruvzdorné jíly tvoří 80 % a kameninové 20 %. Jíly jsou miocenního stáří. Počátky firmy spadají do roku 1870, kdy byla v okolí Jaroszowa objevena ložiska těchto jílů. Společnosti patří povrchový důl Stanisław na těžbu žáruvzdorných jílů a závod na zpracování minerálních surovin, disponující také rotačními pecemi, drtiči, mlýny, sušárnami a síty. Obr. 4 Povrchový důl Stanisław na těžbu žáruvzdorných jílů Po jílech jsme zamířili do lomu na granit Strzegom (Granit Strzegom S.A.), který geologicky patří k masívu Strzegom-Sobótka. I tady lze najít 8

9 několik typů granitů opět biotitický a dvouslídný, ale někteří geologové zde mohou objevit i některé zajímavé minerály, např. molybdenit (že ano, Paľo?). Lomová stěna je velmi vysoká (až 100m), těžba probíhá ve velkých blocích. Po návštěvě zámeckého okruhu věnovanému tajemství druhé světové války nás čekala krátká prohlídka Świdnici, slavnostní večeře v restauraci v jejím centru, seznámení se s některými obyvateli tohoto městečka na hotelovém parkovišti v pozdních nočních hodinách a pak už jen zasloužený odpočinek po náročném dni v hotelu Piast-Roman. Ve čtvrtek jsme vesele vstali po probdělé noci a odjeli i s našimi věcmi směrem na první lokalitu - Piława Górna (Dolnośląskich Surowców Skalnych S.A.), abychom se podívali do amfibolitového a migmatitového lomu. Amfibolit je jemnozrnný s masivní texturou, převažující migmatit má vrstevnatou texturu, bez výrazné foliace. I tady se dají najít mnohé zajímavé minerály turmalíny, beryl, granáty, minerály Ni a Ta. Zde jsme skoro hodinu odolávali náporům větru a prachu, který spolehlivě dolétal až k nedaleké vesnici. Obr. 5 Lom na granit Strzegom Lomový kámen je materiál se širokým uplatněním ve stavebnictví a cestářství. Sortiment výrobků zahrnuje: žulovou kostku, lomový kámen a surové štípané výrobky (obruby a krajníky). Lomový kámen je materiál se širokým uplatněním ve stavebnictví a cestářství. Žulová kostka o rozměrech od 4/6cm do 15/18cm představuje dokonalý materiál pro stavbu nájezdů, chodníků a stezek kolem domu. Hlavními výhodami jsou mrazuvzdornost a velká odolnost proti otěru. Zvětralé partie nacházejí uplatnění v keramickém průmyslu. Po obědě v restauraci As Bohuna jsme navštívili chloubu této části Polska zámek Książ. Zámek Ksiąź na skalním útesu u města Wałbrzych patří k největším zámkům v Polsku. Je obklopen rozsáhlým parkem s vzácnými dřevinami, terasami s růžemi, vodními fontánami a kaskádami. Tento zámek se měl nejspíš stát hlavním Hitlerovým sídlem. Nacisté se v něm prý chystali instalovat tzv. jantarovou komnatu. Pod zahradami jsou vybudovány chodby v délce 900 m. Některé indicie naznačují, že zámek mohl být propojen s podzemním komplexem Riese v Sovích horách. Obr. 7 Piława Górna: amfibolitový a migmatitový lom Od metamorfovaných hornin jsme se dostali do magnezitového lomu Grochowa (Magnezyty Grochów S.A.). Magnezit v Dolním Slezsku má hydrotermální původ. Ložiska magnezitu jsou spjatá s prekambrickými serpentinitovými masívy, které tvoří intruze. Barevné variety jsou různé: bílé, žluté nebo růžové. Obsah MgO je max %, CaO 1-3 % a SiO %. Magnezit je používán v hutnictví, při výrobě skla, při přípravě malty a při úpravě vody. Obr. 6 Zámek Ksiąź na skalním útesu u města Wałbrzych Obr. 8 Magnezitový lom Grochow Po všeobecném magnezitovém zblednutí nás čekal oběd ve Srebrne Góre, rozloučení se 9

10 slovenskými kolegy, pozvání na další fórum konané za rok v okolí Bratislavy a prohlídka pevnosti Srebrna Góra. Pevnost se nachází v Sovích Horách v Dolním Slezsku, rozkládá se na kopcích kolem městečka Srebrna Góra. Název vesnice je odvozen, kupodivu, od dolů na stříbro. Po získání tohoto území zjistil Fridrich Veliký, že mezi pevnostmi Svidnice, Nisa a Kladsko je velká vzdálenost, a to zejména v oblasti Stříbrného průsmyku. Za tolarů zde tedy nechává postavit horskou strážní pevnost. Pevnost je postavena podle projektu plk. Ludwika Wilhelma Regelera v letech Jedná se o rozlehlý pevnostní systém, který se bez velkých změn dočkal dnešní doby. Pevnost je projektována pro vojáků, velké zásoby munice a proviantu. Na obranu pevnosti bylo přiděleno 264 děl a moždířů. V prostorách pevnostních prvků bylo vyhloubeno 9 studní, z nichž nejhlubší 84-metrová se nachází ve fortu Ostróg. Předpokládalo se, že tuto strážní pevnost není možné dobýt, a proto dostala mezi vojáky přezdívku "śląski Gibraltar" (Slezský Gibraltar). Toto pojmenování je velmi výstižné, protože velká část pevnosti je vyražena do skalního masivu. Pevnost Stříbrná hora byla obléhaná jen jednou - během tažení Napoleona v roce Pevnost nebyla dobyta, ale městečko pod ní bylo velmi poničeno. V roce 1867 byla pevnost zrušena a stala se jen objektem pro výcvik mužstva. Koncem XIX. století byla již úplně vojskem opuštěna. Poté jsme již zamířili zpátky do Sobótky, kde jsme si vyzvedli naše automobily a postupně se všichni rozloučili, abychom se mohli těšit na další setkání, které se bude konat v květnu 2013 v okolí Pezinku na Slovensku Mgr. Jana Schweigstillová, Ph.D., průvodce k fóru 2012 a internet 15. PEDOLOGICKÉ DNY Ve dnech proběhly ve Snině (Slovensko) další Pedologické dny na téma Pôda v krajine v meniacom sa režime využívania a ochrany. Přednášky byly rozděleny do třech následujících sekcí: 1) VÝVOJ VLASTNOSTÍ PÔD POD VPLYVOM HOSPODÁRSKEHO VYUŽÍVANIA A TECHNOLÓGIÍ (14 přednášek, 22 posterů) 2) OCHRANA PÔDY A JEJ FUNKCIÍ V RÔZNOM STUPNI VYUŽÍVANIA (13 přednášek, 13 posterů)) 3) ZVYŠOVANIE POVEDOMIA O PÔDE A JEJ CELOSPOLOČENSKÝ VÝZNAM (11 přednášek, 1 poster) Následovala pedologická exkurze na trase: Sninské rybníky NPR Havešová (pôdny profil kambizeme, vodárenská nádrž Starina geologická lokalita drevený kostolík Topoľa Ulič (pôdny profil na poľnohospodárskej pôde, lesopoľnohospodársky závod) Nová Sedlica (NPR Rjaba skala) Podle zpracoval RNDr. Martin Šťastný, CSc. BENTONITOVÁ KONFERENCE O stále se nedařícím větším propojení činnosti naší skupiny s praxí svědčí i to, že bez účasti našich členů se ve dnech konal už 16. ročník tzv. Bentonitové konference. Pořádala ji a.s. KERAMOST a uskutečnila se v hotelu Cascade v centru města Most, které je domovským regionem společnosti KERAMOST, a.s. - největšího českého producenta slévárenských bentonitů. Účastníky přivítal generální ředitel akciové společnosti KERAMOST a.s. Ing. Jiří Fíla, pod jehož patronací se celá konference konala. Konference se tentokrát zúčastnilo bezmála šedesát významných hostů, mezi kterými nechyběli zástupci nejvýznamnějších slévárenských provozů. Mezi čestné hosty patřil Ing. Dušan Havel, MPA (předseda Obvodního báňského úřadu v Mostě) a zahraniční partner ze společnosti S&B Industrial Minerals GmbH. Po třech odborných přednáškách následovala exkurze do nově opraveného Korozluckého zámku, který byl postaven jako kopie italské neorenesanční vily. Takové stavby jsou v Česku jen dvě. Druhá část exkurze byla věnována zámeckému parku a oboře s jeleny a daňky. Podle www stránek keramost.cz zpracoval RNDr. Martin Šťastný, CSc. MILOŠ KUŽVART Ač nikdy nebyl členem České společnosti pro výzkum a využití jílů, musíme vzpomenout na odborníka na nerudní suroviny Prof. RNDr. Miloše Kužvarta, CSc., který 17. června 2012 zemřel ve věku nedožitých 84 let. Po ukončení střední školy se Miloš Kužvart nastoupil ke studiu geologie na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze. Studium absolvoval v roce 1952 obhájením práce o ložiskách mastku v okolí Hnúšti v Gemeru na Slovensku. Po ukončení studií se Miloš Kužvart stal asistentem na nově vzniklé katedře ložiskové geologie, založené z iniciativy akademika J. Koutka. Jako odborný asistent se tu věnoval studiu moravských a slezských kaolinů. Kandidátskou práci na toto téma obhájil v roce O čtyři roky později následovala habilitační práce zabývající se fosilním zvětráváním a jeho vlivem na vznik keramických surovin v Českém masívu. Na katedře ložisek se stal jedničkou v oboru nerudních surovin. Vedl přednášky, praktika, semináře a praktické terénní kursy. Vysoká odborná úroveň výuky, osobní nasazení i důraz na samostatné myšlení a 10

11 syntetické přístupy přinesly velký zájem studentů o geologii nerud, včetně poptávky po prakticky zaměřených tématech diplomových prací. Postupně se stal Miloš Kužvart uznávaným odborníkem nejen doma, ale i v zahraničí. To vedlo ke spolupráci s řadou mezinárodních odborných organizací i s českými institucemi organizujícími práci našich geologů v zahraničí. Jeho aktivity zahrnovaly nejen většinu evropských zemí, ale např. Egypt, Ghanu, Guineu, Irák, Japonsko, Mongolsko, Nigérii, Turecko, a představovaly nejen pedagogickou činnost, ale i praktické expertízy a posouzení. Přednášel na univerzitách a odborných ústavech v Clausthal-Zellerfeldu, Tokiu, Alma-Atě, Mohuči, Bělehradě, Leicesteru, Ulánbátaru, Varšavě a na řadě mezinárodních sympózií týkajících se keramických surovin a jejich ložisek. Velkou zásluhou prof. Kužvarta bylo organizování Fóra pro nerudy, kde se dodnes setkávají odborníci z oblasti geologie a technologie nerudních surovin, o kterých Vás na stránkách našeho bulletinu každoročně informujeme většinou ústy účastnice a naší spolupracovnice Mgr. Jany Schweigstillové, Ph.D. Setkává se tu námi tolik skloňovaná teorie s praxí, kdy jednou do roka se sejdou lidé z oboru a diskutují, souhlasí i nesouhlasí prostě řeší své konkrétní odborné pracovní problémy. Nemalou roli zde hraje i terénní a společenská část Fóra, kde účastníci poznávají nejen ložiska nerud přímo v praxi, ale i různé památky. Toto setkání se v současné době stává mezinárodním a koná se střídavě v Čechách, na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku. Za své působení napsal profesor Kužvart více než 100 publikací. Nemá cenu zde zmiňovat kompletní bibliografii, která již byla jistě publikována. Nelze však nevzpomenout monografie shrnující znalosti a situaci v nerudní ložiskové geologii Ložiska nerudních surovin ČR. Nelze nezmínit také knihu Industrial Minerals: Global Geology, kterou profesor Kužvart napsal s americkým geologem Peterem Harbenem a vydal v roce 1997 ve Velké Británii. V poslední době profesor Kužvart cítil potřebu vyškolení nové generace odborníků v oblasti nerud, kteří by převzali nové úkoly v průzkumných firmách a provozech. Volá (p. profesor) a nevolá sám, nicméně se zdá, že nikdo neslyší Mimo pedagogickou činnost pracoval jako redaktor Silikátového zpravodaje (vzpomeňme jeho dvoudílný článek Nerudy ve 21. století publikovaný v angličtině), člen Rady surovinové politiky při Ministerstvu průmyslu a obchodu a jako tajemník Komise pro životní prostředí při AV ČR. Vedle geologie měl obdivuhodné znalosti světových dějin, náboženství, kultur a vážné hudby. To vše dávalo jeho pohledu na geologii jiný rozměr. Za to, co pro ložiskovou geologii nerud za svůj život vykonal, si zaslouží naši vzpomínku. RNDr. Martin Šťastný, CSc. na podkladě materiálů RNDr. Martina Holého KNIHY A ČASOPISY Theng B.K.G. (2012): Formation and Properties of Clay-Polymer Complexes. 500 stran, Springer, ISBN: V roce 2012 vyšla další, v pořadí již čtvrtá, monografie v edici Development in Clay Science autora B.K.G. Thenga (Landcare Research, Palmerston North, Nový Zéland). Kniha je určena především jílovým mineralogům, materiálovým inženýrům, chemikům v oblasti polymerů, univerzitním pedagogům a postgraduálním studentům v oblasti chemických, koloidních, materiálových a půdních věd. Kniha je rozdělena na tři části, které jsou rozděleny do několika kapitol. Pro informovanost uvádíme přehled kapitol. Část I: Jílové minerály a adsorpce polymerů Kapitola 1-Jílové minerály Kapitola 2- Chování polymerů u jílů a pevných povrchů Část II: Interakce jílových minerálů se syntetickými polymery Kapitola 3-Nenabité polymery Kapitola 4-Negativně nabité polymery (polyanionty) Kapitola 5-Kladně nabité polymery (polykationty) Kapitola 6-Některé praktické aplikace interakce jílpolymer Kapitola 7-Polymer-jílové nanokompozity Část III: Interakce jílových minerálů s přírodně se vyskytujícími polymery Kapitola 8-Proteiny a enzymy Kapitola 9-Nukleové kyseliny Kapitola 10-Viry a bakteriofágy Kapitola 11-Polysacharidy Kapitola 12-Huminové látky Martin Šťastný ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2013 Vážení přátelé, tentokrát trochu později se na Vás obracíme se žádostí o úhradu členského poplatku na rok Výše poplatku na rok 2013 zůstává na stejné výši: roční poplatek pro řádného člena - 300,- Kč roční poplatek pro důchodce - 100,- Kč roční poplatek pro studenta 120,- Kč roční poplatek za kolektivní členství organizace ,- Kč Žádáme Vás o včasné zaslání částky na přiložené složence, popř. bankovním převodem na účet Společnosti V případě, že jste neuhradili poplatek za rok 2011 či 2012, bude na složence připočten v původní výši. Vzhledem k bankovním poplatkům u ČSOB, byla z rozhodnutí výboru změněna banka, nyní je veden účet u Fio banky a.s., číslo nového účtu je /

12 AKTUALITY mezinárodní jílová konference (15 ICC) AIPEA června 2013 Rio de Janeiro, Brazílie Organizuje: Brazilská jílová skupina pro AIPEA Kontakt: www stránky se připravují mezinárodní zeolitová konference července 2013 Moskva, Rusko Kontakt: Goldschmidt Conference srpna 2013 Florencie, Itálie Kontakt: 16. pedologické dny Časové změny půdních vlastností a jejich predikce září 2013 Hotel Devět skal na Milovech Kontakt: 2 nd International Conference Clays, Clay Minerals and Layered Materials září 2013 Sankt-Petěrburg, Rusko Kontakt: středoevropská jílová konference (MECC 2014) Drážďany, Německo, světový pedologický kongres Soul, Jižní Korea, 2014 Středomořské jílové symposium Tunisko, EUROCLAY 2015 Edinburgh, Velká Británie, 2015 Vydává: Česká společnost pro výzkum a využití jílů V Holešovičkách, Praha 8 - Libeň tel.: , Registrační číslo: MK ČR E Editor: RNDr. Martin Šťastný, CSc. (Geologický ústav AV ČR, v.v.i.) Členové redakční rady: Prof. RNDr. Jiří Konta, DrSc. (důchodce) RNDr. Karel Melka, CSc. (důchodce) RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D. (Matematickofyzikální fakulta UK) Mgr. Jana Schweigstillová, Ph.D. (Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.) Doc. Ing. Petr Praus, Ph.D. (VŠB-Technická univerzita Ostrava) Technický redaktor: Jana Šreinová Vychází: Tištěná verze: ISSN Internetová.pdf verze: ISSN:

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. srpna, 2015 Hotel U Kata Kutná Hora Druhý cirkulář 1 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. SRPNA 2015, HOTEL U KATA, KUTNÁ HORA ČESKÁ REPUBLIKA

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Přínos pro společnost Česká společnost pro mechaniku byla v roce 2000 organizována ve třech místních pobočkách (Brno, Liberec.. Plzeň) s ústředím

Více

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY Ústav geoniky Academie věd ČR, v.v.i., oddělení environmenátlní geografie a VŠB Technická Univerzita Ostrava, IT4Innovations Národní superpočítačové centrum 10. mezinárodní geografická konfernece CONGEO

Více

19. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE

19. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 19. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 28. srpna - 31. srpna, 2011 Hotel Skalský dvůr u Bystřice n. Pernštejnem Druhý cirkulář 1 19. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 28. SRPNA - 31. SRPNA 2011, HOTEL

Více

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2003

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2003 Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2003 Přínos pro společnost Česká společnost pro mechaniku byla v roce 2003 organizována ve 3 místních pobočkách (Brno, Liberec, Plzeň) s ústředím v

Více

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v.v.i. Pod patronací České asociace geomorfologů si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci

Více

16. 18. června 2009 HOTEL HORAL VELKÉ KARLOVICE ČESKÁ REPUBLIKA

16. 18. června 2009 HOTEL HORAL VELKÉ KARLOVICE ČESKÁ REPUBLIKA GLASS SERVICE Aplikace 10. modelovánípři 2. MEZINÁRODNÍ konstrukci, modelování Workshopo SEMINÁŘ optimalizacia řízení sklářských pecí tvarovacího procesu skla 2009 Glass Service, a.s. 16. 18. června 2009

Více

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 1. cirkulář KVALITA ŽIVOTA 2013 Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci, pod záštitou

Více

13. MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ

13. MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ 1. MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ Aplikace modelování při konstrukci, optimalizaci a řízení sklářských pecí GLASS SERVICE 17. - 18. června 2015 Hotel Horal, Velké Karlovice Česká republika Organizátor semináře: GLASS

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č.

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č. Zápis č. 5/2008 Přítomni: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Prof. Ing. Vladimír Táborský, CSc.; Ing. Petr Komínek, Ph.D.; Ing. Věra Mokrá, CSc.; Ing. Alena Hauptmanová host: Doc. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.,

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

FOTOKATALÝZA Technická normalizace a certifikace cesta na trh

FOTOKATALÝZA Technická normalizace a certifikace cesta na trh MEZINÁRODNÍ KONFERENCE FOTOKATALÝZA Technická normalizace a certifikace cesta na trh 3. a 4. září 2014 Praha Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu Photocatalysis Industry Association of Japan European

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 27 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 6881715 Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání 1) Počet

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že se ve

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pořádají konferenci s mezinárodní účastí

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pořádají konferenci s mezinárodní účastí Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v. v. i. Asociace pro vodu v krajině ČR Českomoravská komora pozemkových úprav, Severočeská pobočka u příležitosti

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky s celoškolskou působností Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že

Více

Studijní ná vš tě vá 2013 2014

Studijní ná vš tě vá 2013 2014 Studijní ná vš tě vá 2013 2014 Jméno účastníka Název instituce Funkce RNDr. Olga Mokrejsova, Ph.D Conatex-Didactic Metodik pro vzdělávání Adresa instituce Velvarská 31, Praha 6, 160 00 Telefon +420 224

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

Česká lékařská společnost JEP Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče a Česká farmaceutická společnost sekce nemocničních lékárníků

Česká lékařská společnost JEP Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče a Česká farmaceutická společnost sekce nemocničních lékárníků Česká lékařská společnost JEP Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče a Česká farmaceutická společnost sekce nemocničních lékárníků ve spolupráci s Ardeapharma a.s. Ševětín pořádají ve

Více

3. konference. 25. a 26. března 2008 Praha, Orea hotel Pyramida VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU POZVÁNKA

3. konference. 25. a 26. března 2008 Praha, Orea hotel Pyramida VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU POZVÁNKA VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU POZVÁNKA Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu ve spolupráci s Českým tunelářským komitétem ITA/AITES UZÁVĚRKA

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU Univerzity obrany

FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU Univerzity obrany FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU Univerzity obrany si Vás dovoluje pozvat na 11. ročník doktorandské konference na téma Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu pořádané v Brně dne 3. února 2016 Čtvrtek

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 15. - 16. 4. 2015 Konference je součástí

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými

Více

Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010

Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010 Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010 Přítomni: Doc. PaedDr. J. Coufalová, CSc., doc. L. Čepička, Ph.D., doc. PhDr. J. Miňhová, CSc., doc. RNDr. M. Mergl, CSc., PhDr. J. Vaňková,

Více

Co pálí studenty ČVUT. Vojtěch Petráček

Co pálí studenty ČVUT. Vojtěch Petráček Co pálí studenty ČVUT Vojtěch Petráček Motto ČVUT musí hrát důležitou úlohu při formování prostředí, které v České republice zajistí rozvoj vzdělanosti, vědy a výzkumu, rovněž tak zvyšování kvality řízení

Více

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních

Více

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Adresa: U Hřiště 418, Nový Jičín E-mail: schwarz@vse.cz Rodinný stav: ženatý, 2 děti Národnost: česká Datum narození: 25. 4. 1960 Místo narození: Bílovec Tituly:

Více

17.6.2010. http://www.cost.esf.org/ Prof. J.Cihlář, M.V. Marek. Co je COST?

17.6.2010. http://www.cost.esf.org/ Prof. J.Cihlář, M.V. Marek. Co je COST? http://www.cost.esf.org/ COST Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu Prof. J.Cihlář, M.V. Marek Co je COST? COST zajišťuje koordinaci výzkumu formou tzv. sladěných evropských akcí - ACTION.

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Činnost ČSSI Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel partnerské možnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres České ortodontické společnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti 18. 20. 9. 2014

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

DEMOKRACIE JAKO HODNOTA

DEMOKRACIE JAKO HODNOTA 1 KATEDRA FILOZOFIE FAKULTY PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI VÁS ZVE NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DEMOKRACIE JAKO HODNOTA A PROBLÉM KTERÁ SE KONÁ POD ZÁŠTITOU DĚKANA

Více

Vás zve na: Mezinárodní studentskou vědeckou konferenci - Na téma: 23. 24. 9. 2015 V současné moderní společnosti převládá snaha o aktivní uplatnění nebo alespoň přiblížení se podmínkám trvale udržitelného

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a partnery

Více

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Další, již 24. konference ČHS se uskuteční 6. 8. 11. 2009 v obci Dolní Lomná Ubytování a popis místa: Rekreační středisko se

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Organizace II. fáze hodnocení (1.9. - 31.12.2015)

Organizace II. fáze hodnocení (1.9. - 31.12.2015) Organizace II. fáze hodnocení (1.9. - 31.12.2015) Kdo bude hodnotit? 13 oborových komisí (experti ze zahraničí i ČR) 13 předsedů (zahraniční expert) 13 místopředsedů (expert znalý českého jazyka) cca 100

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

Libraries in the Digital age (LIDA) 2012 University of Zadar, Zadar, Chorvatsko 18. 6. 2012 22. 6. 2012

Libraries in the Digital age (LIDA) 2012 University of Zadar, Zadar, Chorvatsko 18. 6. 2012 22. 6. 2012 Cestovní zpráva 1 Libraries in the Digital age (LIDA) 2012 University of Zadar, Zadar, Chorvatsko 18. 6. 2012 22. 6. 2012 Part I, 18-20 June: CHANGES in the world of library services: Evolution and innovation

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Konference se účastnili zástupci všech fakult působících v oboru Pozemní stavitelství z České a Slovenské republiky.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Konference se účastnili zástupci všech fakult působících v oboru Pozemní stavitelství z České a Slovenské republiky. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název akce: 36. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE Datum: 19-21.9.2012 Místo: Brno V rámci projektu OKTAEDR byla částečně financována 36. Mezinárodní vědecká konference Brno 2012 v termínu

Více

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL TĚŽEBNÍ PRŮMYSL Naleziště a následná těžba nerostných surovin = základ pro průmyslovou výrobu. / nerovnoměrnost/ Tyto státy světa

Více

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně ÚSTAV ELEKTROTECHNOLOGIE Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně zve srdečně na konferenci s mezinárodní účastí Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50.

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ Bc. Ing. (Stavebně materiálové inženýrství) Ph.D. (Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství) Historie: v roce 1951 založen obor Průmyslová výroba stavebních

Více

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014 Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU

Více

Český úspěch na MFO ve Vietnamu: dvě zlaté a jedna stříbrná medaile

Český úspěch na MFO ve Vietnamu: dvě zlaté a jedna stříbrná medaile Český úspěch na MFO ve Vietnamu: dvě zlaté a jedna stříbrná medaile Zpracoval: Bohumil Vybíral vedoucí české reprezentace na 39. MFO, 2008 39. ročník Mezinárodní fyzikální olympiády ve Vietnamu 39. ročník

Více

XVII.konference SDMG

XVII.konference SDMG XVII.konference SDMG XVII. konference Společnosti důlních měřičů a geologů proběhla ve dnech 12. 14. 10. 2010 v Hodoníně. Hosty přivítal předseda SDMG Ing. Václav Mikulenka, Ph.D. a hned po zahajovacím

Více

GIS v plánování měst a regionů 1. cirkulář

GIS v plánování měst a regionů 1. cirkulář GIS v plánování měst a regionů 1. cirkulář Česká asociace pro geoinformace (CAGI) a Vysoká škola regionálního rozvoje (VŠRR) Vás srdečně zvou k účasti na 1. ročníku konference GIS v plánování měst a regionů,

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Evropské fórum vědy a techniky praha

Evropské fórum vědy a techniky praha Evropské fórum vědy a techniky praha EFEKTIVITA EVROPSKÉ VĚDY A JEJÍ KONKURENCESCHOPNOST VŮČI SVĚTU 22. květen 2008, Praha www.ceskahlava.cz GENERÁLNÍ PARTNEŘI: MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: Datum konání: 22. květen

Více

16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 16. mezinárodní veletrh invencí a inovací 14. ročník Ceny Inovace roku 2009

16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 16. mezinárodní veletrh invencí a inovací 14. ročník Ceny Inovace roku 2009 Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2014

HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2014 Pozvánka na konferenci s mezinárodní účastí HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2014 Pořádající organizace Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i., Praha Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha Ústav

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ 2014 studentská vědecká konference

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ 2014 studentská vědecká konference studentská vědecká konference Kouty nad Desnou, Jeseníky 8.-10. října 2014 Vážené dámy, vážení pánové, Tímto bychom Vás rádi pozvali na konferenci Průmyslové inženýrství 2014 konající se ve dnech ve Koutech

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 1 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z KONFERENCE Vydalo ČVUT Praha, Stavební fakulta, ČR ZÁŘÍ 2000 Tématické oblasti konference Příprava a modelování realizace staveb

Více

Profesní komora požární ochrany

Profesní komora požární ochrany Profesní komora požární ochrany ve spolupráci s pořádají 5. mezinárodní konferenci POŽÁRNÍ OCHRANA HMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Konference se koná pod záštitou místopředsedy vlády ministra vnitra a ministra

Více

STRATEGICKÉ VLÁDNUTÍ A PLÁNOVÁNÍ V ROZVOJI MĚST A REGIONŮ

STRATEGICKÉ VLÁDNUTÍ A PLÁNOVÁNÍ V ROZVOJI MĚST A REGIONŮ Středisko pro výzkum regionálního rozvoje Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Slovenskou spoločnosťou pre

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 květen 2007 Obsah: Poslání a cíle 3 Činnost v roce 2006

Více

Geologický pavilon ve výuce U3V

Geologický pavilon ve výuce U3V Geologický pavilon ve výuce U3V Ing. Martina Polášková koordinátorka U3V na HGF VŠB-Technická univerzita Ostrava Geologický pavilon prof. F. Pošepného Hornicko-geologická fakulta VŠB-Technická univerzita

Více

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul Pondělí 3. 5. 2010 Do Istanbulu jsme vyrazili v pondělí, letadlo nám odlétalo v pravé poledne. Po příjemných dvou a půl hodinkách strávených

Více

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze 31. března 2. dubna 2016 Špindlerův Mlýn Hotel Harmony www.sotcls.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

Česká společnost experimentální biologie rostlin

Česká společnost experimentální biologie rostlin Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2012 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Doc. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. Počet členů

Více

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 2. BĚH ŠKOLENÍ Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze Školení ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Jaroslav Janalík Tituly prof., Ing., CSc. E-mail jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost ČR Zařazení: Profesor Místnost: A 748 Telefon: +420 59732 4383 Vzdělání,

Více