Číslo 50 Květen 2013 SLOVO EDITORA OBSAHY PŘEDNÁŠEK JARNÍHO SEMINÁŘE O CESTĚ DO MIKROSVĚTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 50 Květen 2013 SLOVO EDITORA OBSAHY PŘEDNÁŠEK JARNÍHO SEMINÁŘE O CESTĚ DO MIKROSVĚTA"

Transkript

1 Česká společnost pro výzkum a využití jílů (ČSVVJ), ustavená v roce 1998, sdružuje zájemce a stimuluje teoretický i aplikovaný výzkum, vzdělávání a mezinárodní styky v oblasti argilologie. ČSVVJ je pokračováním "Československé národní jílové skupiny", která byla založena v Československu v roce Číslo 50 Květen 2013 SLOVO EDITORA Vážení přátelé, loňské podzimní číslo Informátora dostáváte až nyní, v červnu. Všem našim čtenářům se omlouvám, ale shodou okolností se nepodařilo toto číslo vydat v plánovaném termínu. Začalo to tak, že jsme nemohli obsadit podzimní seminář přednášejícími, jelikož lidí v oboru ubývá a je stále více možností přednést své výsledky. Snad se to podaří na podzim, nějaký příslib tu je. Konec roku 2012 a začátek roku 2013 jsem měl navíc jako editor tak nabitý, že se mi nepodařilo toto číslo poskládat. Proto se ještě jednou omlouvám za zpoždění. Dokonce se na podzim můžete těšit i na nějaké přednášky. Loňský rok byl pro Společnost úspěšný, neboť kromě jarního semináře se na počátku září podařilo zorganizovat 6. středoevropskou konferenci (MECC12) v Průhonicích, která úspěšně proběhla a byla velmi kladně hodnocena (viz příspěvek předsedy naší jílové společnosti níže). Uzávěrka jarního čísla, byla Jarní číslo vzhledem ke zpoždění tohoto čísla vyjde také s posunem. Doufám, že se tím podaří dohnat zpoždění a že další čísla vyjdou v pravidelných termínech, na které jste zvyklí. Všechna dosud vyšlá čísla a další informace jsou na webových stránkách Společnosti na adrese: Na závěr slova editora se zpožděním přeji za redakční radu všem členům naší společnosti dobrý vítr do plachet po celý příští rok RNDr. Martin Šťastný CSc., editor Geologický ústav AV ČR, v.v.i. Rozvojová Praha 6 tel.: OBSAHY PŘEDNÁŠEK JARNÍHO SEMINÁŘE Loňský jarní seminář se uskutečnil dne v posluchárně Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. Byly předneseny dva příspěvky, jeden z nich Vám přinášíme v tomto čísle ve formě recenzovaného článku, druhý jsme přesunuli do jarního čísla, neboť když nebyl podzimní seminář, bylo by číslo malé. O CESTĚ DO MIKROSVĚTA Vojtěch Kapsa, Lubomír Skála Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra chemické fyziky a optiky, Ke Karlovu 3, Praha 2 Nové Město Abstrakt V článku rozebíráme rozdíly v chápání fyzikální reality v klasické a kvantové fyzice. Klasická fyzika, která vznikla při snaze popsat svět kolem nás, pracuje s intuitivními pojmy, které lze snadno spojit s každodenní zkušeností. Předpokládá, že v praxi se lze neomezeně přiblížit k jednoduchým idealizacím (možnost zkoumat systém zcela izolovaný od okolí, principiálně neomezená přesnost a bezinterakčnost měření apod.). Kvantová teorie, která vznikla při snaze proniknout do mikrosvěta, naopak přistupuje k našim experimentálním možnostem daleko realističtěji (mikrosystémy jsou v praxi neizolovatelné, měření ovlivňuje měřený systém apod.). Proto kvantová teorie musí používat aparát matematické statistiky a její známé paradoxy jsou jen důsledkem naší malé zkušenosti s důsledně statistickým popisem světa kolem nás. Abstract In this paper, differences in understanding physical reality in classical and quantum physics are discussed. 1

2 Classical physics, as a result of our effort to describe the world around us, operates with intuitive concepts related to our everyday experience. It assumes that it is possible in reality to approach arbitrarily close to simple idealizations like the perfect isolation of the system from its surrounding, in principal arbitrary accuracy and non-interactiveness of measurement etc. Contrary to it, quantum mechanics, as a result of our ambition to understand the microworld, describes our experimental possibilities more realistically: it is impossible to isolate microsystems perfectly; measurement itself influences the measured system etc. For these reasons, quantum mechanics must use the apparatus of mathematical statistics and its the well-known paradoxes are only consequence of our limited experience with consistent statistical description of the world around us. Klíčová slova: Klasická fyzika, kvantová fyzika, matematická statistika, měření 1. Úvod Kvantová mechanika je dnes bezesporu jedna z nejdůkladněji otestovaných fyzikálních teorií a o její schopnosti poskytovat prakticky upotřebitelný popis mikrosvěta se vcelku nepochybuje. Má ale řadu vlastností, které ji odlišují od nekvantové fyziky, a zejména pro nespecialisty má stále nádech čehosi mysteriózního. To je podporováno i řadou popularizujících výkladů a odkazováním na to, že i řada jejích otců, z nichž nejznámější je v tomto směru Albert Einstein a Erwin Schrödinger, ji nepovažovala za srozumitelnou. Dlouholetá zkušenost s jejím vyučováním nás vede k názoru, že mnohdy nejefektivnější způsob jejího výkladu pro začátečníky je nadefinovat několik axiomů a pak z nich vyvodit celou teorii. Studenti si obvykle rychle zvyknou na podivnost kvantového světa. Ovšem ti přemýšlivější se snaží věci promýšlet do větší hloubky. Z dlouholetých diskusí s nimi, dalšími kolegy a zejména našich vzájemných disputací postupně vykrystalizoval pokus ukázat, že matematický aparát kvantové mechaniky je pouhým důsledkem důsledně statistického popisu výsledků experimentů. V tomto článku shrneme základní přístupy v klasické a kvantové fyzice. 2.1.Klasický svět Ve svých počátcích klasická mechanika používala pojmy, které byly intuitivně poměrně snadno pochopitelné (poloha, rychlost, síla, ). Postupně je zpřesňovala a zobecňovala (zrychlení, hybnost, kinetická a potenciální energie, ). Do začátku 20. století se proměnila v dobře matematicky a logicky propracovanou disciplínu, která byla ve výborné shodě s experimentem. Její pojmový aparát byl intuitivně bez problémů přijímán a v teorii se nevyskytovaly paradoxy. Její vývoj byl vzorem i ostatním částem klasické fyziky, které přinesly kromě jiného další zobecnění pojmu energie a pojem pole. Zároveň s budováním klasické fyziky se zformovalo několik základních představ o vztahu fyzikální teorie a jí popisovaných jevů. Tyto představy, které se ustálily koncem 19. století, jsou dodnes běžně přijímány velkou částí i přírodovědecky vzdělaného obyvatelstva. Jejich jádro lze vyjádřit v několika bodech například takto: Zkoumaný systém lze buď od okolí zcela izolovat, nebo lze vzít vliv okolí přesně do úvahy. Elektromagnetické pole lze odstínit, vliv tření lze započítat, vliv ostatních planet lze započítat jako poruchy Keplerových zákonů apod. Měření obvykle neovlivňuje probíhající děj nebo lze v opačném případě tento vliv přesně započítat a naměřené výsledky pak korektně poopravit. Fyzika popisuje svět takový, jaký je, nezávisle na tom, jak informace o něm získává. Teoretické představy lze experimentálně potvrdit nebo vyvrátit, tj. jsouli experimentální výsledky ve shodě s teoretickou předpovědí, lze mít teorii za dokázanou. Výše uvedené body představují ideální stav, ale všeobecně se věří, že se lze postupně k tomuto ideálu neomezeně přiblížit. Takto nebo velmi podobně si většina lidí vztah mezi fyzikou a světem představuje, pokud se vůbec nad podobnými otázkami zamýšlí Mikrosvět Pokud trváme na těchto představách i v případě popisu jevů mikrosvěta, dochází k řadě problémů vedoucích i k různým paradoxům. Ukazuje se totiž, že v případě kvantových systémů je situace daleko komplikovanější. Problémy lze zhruba shrnout do následujících bodů, které odpovídají bodům předchozí části. Systém nelze izolovat od okolí ani mít jeho interakci s okolím pod úplnou kontrolou. Všechna zařízení, která by jej měla od okolí odstínit, jsou složena z atomů, molekul a polí. Interakce mezi kladně nabitými atomovými jádry a záporně nabitými elektrony aparatury na straně jedné a částicemi tvořícími systém na straně druhé se na časových škálách mnoha kvantových procesů nemusí přesně vyrušit. Zároveň je nemůžeme explicitně započítat, protože nemůžeme z principu přesně poznat kvantový stav aparatury. Museli bychom totiž provést měření tohoto stavu a k tomu bychom potřebovali další aparaturu se známým kvantovým stavem a tak dále. V mikrosvětě nemůžeme očekávat, že by měření mohlo být obecně dokonale bezinterakční. Měřený systém musí převést měřicí přístroj do určitého stavu, který odpovídá stavu systému v okamžiku měření, jinak by nešlo zjistit stav zkoumaného systému. Dále je zřejmé, že alespoň část měřicího přístroje musí být makroskopická a pak ji nemůžeme beze zbytku popsat kvantově, jak jsme zmínili už v předchozím bodě. Bezinterakčnost měření v makrosvětě je jen zdánlivá v důsledku toho, že interakční energie mezi aparaturou a měřeným systémem může být i o několik desítek řádů menší, než je energie měřeného systému. Postupně si také lidé uvědomili, že přísně logicky vzato ani opakovaná shoda 2

3 experimentu s teorií není důkazem teorie. Existuje několik pokusů, jak tento problém vyřešit. Pro naše účely je nejschůdnější Popperova teorie falsifikace. Ta jednoduše řečeno tvrdí, že shoda teorie s experimentem nic podstatného o teorii nevypovídá, zato rozpor mezi experimentem a teorií vede k její falsifikaci (tj. vyvrácení). Z toho je vidět že fyzika se toliko snaží vybudovat ucelený systém, který umí uspořádat naše znalosti výsledků rozličných experimentů a pozorování a předvídat výsledky experimentů dalších. Není ale záruka, že přesně popisuje okolní svět. Dále je si třeba uvědomit, že naše intuitivní představa o světě je budována především na naší každodenní zkušenosti s makrosvětem. Naše těla a mozky se v průběhu evoluce vyvíjely tak, aby se zvýšila šance na přežití v makrosvětě a nikoli zlepšilo pochopení mikrosvěta. Proto by nás nemělo překvapovat, že mikrosvět není mnohdy intuitivně pochopitelný. 3. Závěr V důsledku toho je třeba popisovat a vyhodnocovat výsledky experimentů v mikrosvětě důsledně statisticky. V níže citované literatuře (Skala et al., 2011; Kapsa a Skala, 2011; Skala et al., 2012 a Skala a Kapsa, 2012) jsme ukázali, že s minimem zobecnění a použitím relativistické invariance dokážeme odvodit jak základní matematický formalismus kvantové mechaniky (popis pomocí operátorů apod.), tak i základní pohybové rovnice. Cílem nebylo vybudovat nějakou alternativu k standardní kvantové mechanice, ale ukázat, odkud se její základní matematické rysy berou. Proto tam, kde jsme zjistili, že se nám začíná vynořovat již známý matematický aparát, použili jsme jeho obvyklou fyzikální interpretaci. Pouze jsme se snažili zdůraznit jeho původ v důsledně statistickém popisu výsledků měření. Kniha Wheelera a Zureka (eds.), (1983) je čítankou původních prací týkajících se interpretací kvantové teorie, práce Auletta (2001) a Perese (2002) poskytují přehled názorů na měření a interpretaci kvantové teorie, v knize (Markov, ed., 1989) je důkladná analýza relací neurčitosti a v publikaci (Frieden, 2000) je aplikována teorie informace na budování kvantové mechaniky. Poděkování PRVOUK / Literatura Auletta G. (2001): Foundations and Interpretation of Quantum Mechanics, World Scientific, Singapore 2001, ISBN Frieden B. R. (2000): Physics from Fisher Information: A Unification, Cambridge University Press, Cambridge 2000, ISBN X. Kapsa V., Skala L. (2011): Quantum mechanics, probabilities and mathematical statistics, J. Comp. Theor. Nanoscience 8, Markov M. A. (ed.) (1989): Invariants and the Evolution of Nonstationary Quantum Systems, Nova Science Publishers, New York 1989, ISBN Peres A. (2002): Quantum Theory: Concepts and Methods, Kluwer Academic Publishers, New York 2002, ISBN Skala L., Cizek J. and Kapsa V. (2011): Quantum mechanics as applied mathematical statistics, Annals of Physics 326, Skala L., Cizek J. and Kapsa V. (2012): Quantum mechanics and mathematical statistics, in Quantum Mechanics, Jonathan P. Groffe (ed.), Nova Science Publishers, New York 2012, ISBN Skala L., Kapsa V. (2012): Quantum Mechanics and Statistical Description of Results of Measurement, in Mohammad Reza Pahlavani (ed.) Theoretical Concepts of Quantum Mechanics, InTech, February 2012, ISBN , uantum-mechanics-and-statistical-descriptionof-results-of-measurement. Wheeler J. A., Zurek W. H. (eds.) (1983): Quantum Theory and Measurement, Princeton University Press, Princeton 1983, ISBN PODZIMNÍ SEMINÁŘ Podzimní seminář se neuskutečnil, neboť po 6. středoevropské konferenci nechtěl nikdo přednášet, všichni by přednesli to samé. Na jaře se v obvyklém čase, v květnu, uskuteční jarní seminář. 6. STŘEDOEVROPSKÁ JÍLOVÁ KONFERENCE SE USKUTEČNILA V PRŮHONICÍCH V ČESKÉ REPUBLICE, V TERMÍNU V roce 2006 Česká společnost pro výzkum a využití jílů (ČSVVJ) vstoupila do pořádání Středoevropských jílových konferencí (MECC). MECC byla původně společná konference národních jílových skupin Polska, Slovenska, Chorvatska a Maďarska. Od roku 2006 i ČSVVJ a v roce 2008 přistoupila Německá-Rakouská- Švýcarská jílová skupina (DTTG). Rozhodnutí pořádat pravidelné konference bylo uskutečněno během EUROCLAY konference v Krakově 1999, v Polsku a bylo podpořeno Evropskou asociací jílových skupin (ECGA). Cílem těchto po dvou až třech letech se opakujících mítinků je prohloubit vzájemnou kooperaci a výměnu poznatků mezi specialisty sousedních zemí. První konference MECC'01 byla organizována Slovenskou jílovou skupinou v roce 2001 ve Staré Lesné na Slovensku. Lze říci, že se od počátku zvyšoval význam středoevropské konference a nyní má již velmi dobrou mezinárodní reputaci. Druhá konference MECC'04 byla pořádána v Miskolci v Maďarsku, třetí MECC'06 v Opatiji, Chorvatsku, čtvrtá MECC'08 v Zakopaném, Polsku, pátá MECC2010 v Budapešti, Maďarsku jako součást IMA2010, tedy 20. Hlavního mítinku Mezinárodní Mineralogické Asociace (IMA). 3

4 Šestá MECC2012 se uskutečnila v Průhonicích v České republice a konala se v kongresovém centru Floret. Průhonický park patří mezi památky UNESCO. Na konferenci se registrovalo 141 účastníků z 24 zemí. Bylo předneseno 8 plenárních přednášek, 58 ústních sdělení a 66 posterových prezentací. Prof. Rocha obdržel na začátku konference před svou plenární přednáškou čestné členství ČSVVJ. Na konferenci byly předneseny následující plenární přednášky: Rocha F., Hajjaji W., Andrejkovičová S., Alshaaer M., Labrincha J. A. STRUCTURAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF METAKAOLIN AND RED MUD BASED GEOPOLYMERS Tokarský J., Kulhánková L., Matějka V., Neuwirthová L., Mamulová-Kutláková K., Stýskala V., Vašinek V., Čapková P. NANOCOMPOSITES CONDUCTING POLYANILINE/CLAY Kadir S., Erkoyun H., Erman H. GEOLOGY, MINERALOGY, GEOCHEMISTRY AND GENESIS OF HYDROTHERMAL KAOLINITE DEPOSITS WITHIN NEOGENE VOLCANITES OF THE SİMAV AREA, KÜTAHYA (WESTERN ANATOLIA), TURKEY Dohrmann R., Olsson S., Kaufhold S., Sellin P. CLAYS IN RADIOACTIVE WASTE DISPOSAL - OVERVIEW AND A TYPICAL BENTONITE BUFFER APPLICATION IN ÄSPÖ, SWEDEN Doušová B., Koloušek D., Matys Grygar T., Lhotka M., Machovič V., Krejčová S., Jakubíková B. ADSORPTION PROPERTIES OF IRON RICHED CLAYS Krupskaya V., Krylov A. SEDIMENTARY ENVIRONMENTS AT THE LOMONOSOV RIDGE (ARCTIC OCEAN) DURING THE CRETACEOUS-PALEOGENE TIME Huff W. D. ORDOVICIAN K-BENTONITES: ISSUES IN IDENTIFYING AND INTERPRETING ANCIENT TEPHRAS Komadel P. CAN WE AFFECT THE IMPACT FACTORS OF CLAY JOURNALS? Konferenci doprovázel rovněž bohatý společenský program, ať již se jednalo o welcome party, ochutnávku moravských vín, ochutnávku sýrů, medovníku, možnosti výletu lodí noční Prahou, exkurze do Průhonického parku anebo závěrečná konferenční večeře s prohlídkou Strahovského kláštera spojená s jízdou historickou tramvají centrem Prahy. Po konferenčních přednáškách byly organizovány tři exkurze se uskutečnila exkurze do lomů Horní Bříza, Kaznějov a Kyšice a druhá exkurze do Jižních Čech na těžbu vltavínů byla organizována exkurze na naleziště trilobitů a poté geologická exkurze centrem Prahy. Konferenci organizovala ČSVVJ spolu s ITC Travel&Conference s podporou Univerzity Karlovy v Praze, Matematicko fyzikální fakulty a obce Průhonice a lze konstatovat, že bylo vše připraveno a zajištěno na výbornou. Rovněž zaměstnanci kongresového centra Floret připravili pro účastníky konference výborné zázemí a stravování. Věřím, že účastníci konference získali mnoho nových informací, navázali nové kontakty a přátelství a že čas věnovaný konferenci byl tak plně využit. Příští MECC 2014 se uskuteční v Drážďanech, Německu a následně se pořádání ujme opět Slovenská jílová společnost a konference se uskuteční v Košicích. Věřím, že se na dalších středoevropských konferencích opětovně všichni setkáme. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D., předseda České společnosti pro výzkum a využití jílů Obr. 1 Slavnostní zahájení, úvodní slovo RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D., předseda konference Obr. 2 Slavnostní zahájení, úvodní slovo PhDr. Hana Borovičková, starostka obce Průhonice 4

5 Obr. 3 Slavnostní zahájení, úvodní slovo RNDr. Peter Komadel, DrSc, předseda ECGA, prezident CMS Obr. 6 Plenární přednáška čestného člena ČSVVJ prof. Fernanda Rochy Obr. 4 Slavnostní zahájení, pohled na předsednictvo konference Obr. 7 Účastníci konference před kongresovým sálem ČESTNÉ ČLENSTVÍ Na 6. středoevropské konferenci bylo uděleno čestné členství prof. Rochovi, který se v poslední době zúčastnil a aktivně se podílel na všech konferencí pořádaných Českou společností pro výzkum a využití jílů a je významným představitelem evropského argilologie. Na následujících řádcích přinášíme jeho stručný životopis. Obr. 5. Slavnostní zahájení, předání čestného členství prof. Rochovi (Portugalsko) Fernando Joaquim Fernandes Tavares Rocha Narodil se 7. ledna 1956 v Lisabonu (Portugalsko). Je ženatý a má dvě děti. Univerzitní vzdělání: Grad. Geologie, Universita Lisabon, MSc., Vědy o Zemi (Nerostné materiály), Universita Aveiro, PhD.,Vědy o Zemi (Mineralogie), Universita Aveiro, DSc., Vědy o Zemi (Výzkum jílů), Universita Aveiro,

6 Profesní kariéra: Geolog, PANDE Civil Construction Enterprise (Lisabon), 1984/86 Začínající lektor, Universita Aveiro, 1986/1990 Lektor, Universita Aveiro, 1990/1994 Odborný asistent, Universita Aveiro, 1994/1997 Docent, Universita Aveiro, 1997/2002 Profesor, Universita Aveiro, od roku 2002 Zástupce vedoucího katedry věd o Zemi, Universita Aveiro, 1994/95 a 1996/97 Vedoucí katedry věd o Zemi, Universita Aveiro, 1998/99 a 2000/01 Koordinátor, Industrial Minerals and Clays Research Centre, 2003/2007 Koordinátor, Geobiotec Research Centre, od července 2007 Ředitel katedry Věd o Zemi, Universita Aveiro, od února 2011 Zástupce rektora, Universita Aveiro, 2003/2008 Prorektor, Universita Aveiro, 2008/2010 Hlavní výzkumné zájmy: Jílová mineralogie a geochemie, průmyslové minerály Ostatní výzkumné zájmy: Mořská geologie, geologie pobřeží, ekologická geologie, sedimentologie a stratigrafie, paleoklimatologie. Současné výzkumné zájmy: Jíly v mořském a pobřežním prostředí, léčivé jíly a geomedicína, základní analýzy. Ocenění, vyznamenání, členství v profesních společnostech: Stipendium nadace Calouste Gulbenkian (Lisabon), 1991 a 1993 Hostující vědec Slovenské akademi věd, 2004 Místopředseda Portugalské jílové společnosti od 2000/2003 Předseda Portugalské jílové společnosti od 2004 Člen výboru Portugalské jílové společnosti od 2004 Vědecké publikace: 312 prací publikovaných v mezinárodních a národních časopisech a sbornících. Počet prací v Science Citation Index sledovaných časopisech: 87 Počet příspěvků na vědeckých konferencích: 341 Knih: 12 kapitol v 9 různých knihách Fernando Joaquim Fernandes Tavares Rocha Naturality: Lisbon (Portugal), Civil state: married, two children Nationality: portuguese Academic degrees: Grad. Geology, University of Lisboa, MSc., Geosciences (Raw materials), University of Aveiro, PhD.,Geosciences (Mineralogy), University of Aveiro, DSc., Geosciences (Clay Science), University of Aveiro, Professional career: Geologist, PANDE Civil Construction Enterprise (Lisboa), 1984/86 Probationer Lecturer, University of Aveiro, 1986/1990 Lecturer, University of Aveiro, 1990/ 1994 Auxiliary Professor, University of Aveiro, 1994/1997 Associated Professor, University of Aveiro, 1997/2002 Full Professor, University of Aveiro, since 2002 Deputy Head, Geosciences Department, University of Aveiro, 1994/95 and 1996/97 Head, Geosciences Department, University of Aveiro, 1998/99 and 2000/01 Coordinator, Industrial Minerals and Clays Research Centre, 2003/2007 Coordinator, Geobiotec Research Centre, since July 2007 Director, Geosciences Department, University of Aveiro, since February 2011 Pro-Rector, University of Aveiro, 2003/2008 Vice-Rector, University of Aveiro, 2008/2010 Main research interests: Clay mineralogy and geochemistry; Industrial minerals Other research interests: Marine Geology, Coastal Geology, Environmental Geology, Sedimentology and Stratigraphy, Palaeoclimatology. Current research interests: Clays in Marine and Coastal Environments; Healing Clays/Geomedecine; Basin Analysis Honours, Awards, Fellowships, Memberships of Professional Societies: Scholarship of the Calouste Gulbenkian Foundation (Lisbon), 1991 and 1993 Invited Scientist of the Slovakian Academy of Sciences, 2004 Vice-President of the Portuguese Clay Society, since 2000/2003 President of the Portuguese Clay Society, since 2004 Member of the Board of the Portuguese Geological Society, since 2004 Scientific publications: 312 full papers published in international and national journals and proceedings. Number of papers in Science Citation Index refereed journals: 87 Number of communications to scientific meetings: 341 Books: 12 Chapters in 9 different Books 6

7 Some (10) Selected papers: 1. E. Fakhfakh, I. Chaari, M. Medhioub, F. Rocha, C. Gomes, A. Lopez Galindo, F. Kooli, F. Zargouni f & F. Jamoussi (2007): Effect of sand addition on lightweight aggregates production from Tunisian smectitic rich clays. Applied Clay Science, 35, A.L. Velosa, J. Coroado, M.R. Veiga & F. Rocha (2007): Characterisation of Roman Mortars from Conímbriga in view of their repair. Materials Characterisation, 58(11-12), S. Catarino, M. Madeira, F. Monteiro, F. Rocha, A.S. Curvelo-Garcia, R. Bruno de Sousa (2008):Effect of Bentonite Characteristics on the Elemental Composition of Wine. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56, I. Chaari, E. Fakhfakh, S. Chakroun, J. Bouzid, N. Boujelben, M. Feki, F. Rocha & F. Jamoussi (2008): Lead removal from aqueous solutions by a Tunisian smectitic clay. Journal of Hazardous Materials, 156(1/3), S. Andrejkovičová, F. Rocha, I. Janotka & P. Komadel (2008): Blends of sodium Al-rich and Fe-rich bentonites - potentially suitable fillers for geosynthetic clay liners. Geotextiles and Geomembranes, 26(5), (). 6. A.L. Velosa, F. Rocha & M.R. Veiga (2009): Influence of Chemical and Mineralogical Composition of Metakaolin on Mortar Characteristics. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 6 (1), P. Cachim, A.L. Velosa & F. Rocha (2010): Effect of Portuguese metakaolin on hydraulic lime concrete using different curing conditions. Construction Building Materials, 24, S. Andrejkovičová, E. Ferraz, A. Velosa, S. Silva & F. Rocha (2011): Fine sepiolite addition to air lime-metakaolin mortars. Clay Minerals, 46(4), C. Costa, A.P. Reis, E. Ferreira da Silva, F. Rocha, C. Patinha, A.C. Dias, C. Sequeira & D. Terroso (2012): Assessing the control exert by soil mineralogy in the fixation of potentially harmful elements in the urban soils of Lisbon, Portugal. Environmental Earth Sciences, 65(4), S. Andrejkovičová, E. Ferraz, A. Velosa, S. Silva & F. Rocha (2012): Air lime mortars with incorporation of sepiolite and zeolite type A. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 9(1), RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D. SCHŮZE VÝBORU SPOLEČNOSTI V rámci 6. středoevropské konference v Průhonicích se dne od 18:30 hodin konala schůze výboru České společnosti pro výzkum a využití jílů. Na přelomu roku 2011 a 2012 se uskutečnily volby nového výboru korespondenčním způsobem. Na schůzi se zvolení členové dohodli na následujícím složení výboru: Miroslav Pospíšil, předseda, člen redakční rady časopisu Informátor Martin Šťastný, místopředseda, šéf editor časopisu Informátor Petr Kovář, pokladník Petr Praus, člen redakční rady časopisu Informátor Karel Melka, člen redakční rady časopisu Informátor Martin Holý Soňa Jarková David Koloušek Dalšími členy redakční rady časopisu Informátor jsou Jiří Konta a Jana Schweigstillová. Dalším bodem jednání bylo založení účtu Společnosti u Fio banky a ukončení účtu u ČSOB z důvodu ušetření značných poplatků, které si účtuje ČSOB. Bylo rozhodnuto, že příští, 20. konference ČSVVJ se uskuteční koncem června 2014 v Kutné Hoře, jednacím jazykem bude čeština a konference se zaměří na výukové přednášky. Rozhodnutím výboru byly zrušeny podskupiny ČSVVJ, a to Zeolitová podskupina a skupina Aplikované jílové mineralogie od roku Dr. Karel Melka navrhl změnu v redakční radě časopisu Clay Minerals za ČSVVJ. Dotaz na změnu do Clay Minerals zašle Miroslav Pospíšil. Na základě zápisu ze schůze RNDr. Martin Šťastný, CSc. 54 FORUM SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH ČILI 54. FÓRUM PRO NERUDY SUROWCE SKALNE I CERAMICZNE REGIONU ŚWIDNICKIEGO Fórum pro nerudy 2012 se odehrávalo po třech letech opět v Polsku, tentokrát v oblasti za Sovími horami, v okolí města Świdnica. Ti, kteří se nechtěli trmácet celou noc vlakem, aby se úterní ráno ocitli včas na místě setkání, odjížděli auty již v pondělí odpoledne směr Wrocław (Vratislav). Cesta tam, zejména pro ty, kteří se vypravili přes Harrachov, byla velmi malebná. Pohled na Krkonoše z druhé strany určitě stojí minimálně za shlédnutí. Město Wrocław je chvalně známé historické hlavní město Slezska, které leží při soutoku čtyř řek a ve kterém vás téměř na každém kroku provázejí trpaslíci (ty potvory vám vlezou všude). Mne osobně zaujal pomník Przejścia v novém bronzovém kabátě. Tento pomník, půvdodně ze sádrovce, byl v r zdemolován a po 28 letech obnoven. Dnes se mu říká pomník Anonimowego Przechodnia (viz obr.1). 7

8 Obr. 2 Kostelík na hoře Ślęźa Obr. 1 Pomník Anonimowego Przechodnia Po krátké procházce a večeři v historickém centru jsme se vrátili zpátky na hotel, abychom nedočkavě očekávali příchod slovenských kolegů. Posezení se nám trochu protáhlo, personál hotelu však pro nás měl naštěstí pochopení. V úterý se některým vstávalo těžce, ale úspěšně jsme se sešli na benzinové stanici na okraji města a společně odjeli na první lokalitu Sobótka/Strzeblów, kde jsme poblíž lomu zanechali příliš neosobní osobní automobily. Těžba zde probíhá od 18. století. Masív Strzegom-Sobótka je tvořen v podstatě několika typy granitu (hlavně biotického a dvojlídného), který se v oblasti Strzeblów leukokrátně nabohacuje v blízkosti kontaktu s metamorfovanou intruzí (amfibolit). Strzeblowskich KSM Sp. z o.o. zde těží leukogranit, většinou sodno-draselný, s poměrem K 2 O/Na 2 O blízkým 1, příp. sodný, s poměrem pod 0.5. Stáří je pravděpodobně svrchnokarbonské nebo spodnopermské. Na povrchu bývá ložisko zkaolinizované. Dobývá se odkrývkou. Materiál se pak používá ve sklářském a keramickém průmyslu, stavebnictví a hospodářské chemii. Prohlídka lomu a ostatních pracovišť se protáhla až k obědu. Zde nás čekalo příjemné překvapení v podobě pohoštění v rekultivovaném lomu pod altánky. Úspěšně jsme se však s velkou náloží jídla poprali. Na odpoledne byl připraven výstup na Śląski Olimp, kde se nacházejí megalitické památky - kdysi to totiž bývalo posvátné místo. Ślęźa je zajímavá hora, vysoká 718 m, vystupující z roviny poblíž Wrocłavi. Její jméno souvisí s pojmenováním Slezska. Na vrcholu se nachází turistická chata s občerstvením, kostelík (bohužel zavřený), rozhledna a telekomunikační věž. Nedaleko kříže je možné si osahat plastiku medvědice, jednu z kultovních památek. Výstupu se zúčastnila pouze velmi odvážná část účastníků fora, neboť se schylovalo k bouřce, která byla nakonec docela pořádná a dokonce se i po chvíli vrátila nazpět, jak už to bouřky umějí. Někteří okusili na vlastní kůži, jak chutná voda shora i od země. Obr. 3 Pohled do krajiny z hory Ślęźa Po příjezdu do hotelu Piast-Roman nás čekala večeře v hotelové restauraci i zde byl personál velmi vstřícný, ačkoli jsme zavírací hodinu o mnoho hodin přetáhli. Ve středu jsme zamířili do Jaroszówa v katastru obce Strzegom, ale rozhodně ne do pivovaru, jak by se u tohoto jména dalo očekávat. Firma JARO S.A. je jediným polským dodavatelem jílů s nízkým obsahem hliníku (obsah Al 2 O 3 do 39 %) a hlinitokřemičitých žáruvzdorných surovin s vysokými jakostními a užitnými parametry. Žáruvzdorné jíly tvoří 80 % a kameninové 20 %. Jíly jsou miocenního stáří. Počátky firmy spadají do roku 1870, kdy byla v okolí Jaroszowa objevena ložiska těchto jílů. Společnosti patří povrchový důl Stanisław na těžbu žáruvzdorných jílů a závod na zpracování minerálních surovin, disponující také rotačními pecemi, drtiči, mlýny, sušárnami a síty. Obr. 4 Povrchový důl Stanisław na těžbu žáruvzdorných jílů Po jílech jsme zamířili do lomu na granit Strzegom (Granit Strzegom S.A.), který geologicky patří k masívu Strzegom-Sobótka. I tady lze najít 8

9 několik typů granitů opět biotitický a dvouslídný, ale někteří geologové zde mohou objevit i některé zajímavé minerály, např. molybdenit (že ano, Paľo?). Lomová stěna je velmi vysoká (až 100m), těžba probíhá ve velkých blocích. Po návštěvě zámeckého okruhu věnovanému tajemství druhé světové války nás čekala krátká prohlídka Świdnici, slavnostní večeře v restauraci v jejím centru, seznámení se s některými obyvateli tohoto městečka na hotelovém parkovišti v pozdních nočních hodinách a pak už jen zasloužený odpočinek po náročném dni v hotelu Piast-Roman. Ve čtvrtek jsme vesele vstali po probdělé noci a odjeli i s našimi věcmi směrem na první lokalitu - Piława Górna (Dolnośląskich Surowców Skalnych S.A.), abychom se podívali do amfibolitového a migmatitového lomu. Amfibolit je jemnozrnný s masivní texturou, převažující migmatit má vrstevnatou texturu, bez výrazné foliace. I tady se dají najít mnohé zajímavé minerály turmalíny, beryl, granáty, minerály Ni a Ta. Zde jsme skoro hodinu odolávali náporům větru a prachu, který spolehlivě dolétal až k nedaleké vesnici. Obr. 5 Lom na granit Strzegom Lomový kámen je materiál se širokým uplatněním ve stavebnictví a cestářství. Sortiment výrobků zahrnuje: žulovou kostku, lomový kámen a surové štípané výrobky (obruby a krajníky). Lomový kámen je materiál se širokým uplatněním ve stavebnictví a cestářství. Žulová kostka o rozměrech od 4/6cm do 15/18cm představuje dokonalý materiál pro stavbu nájezdů, chodníků a stezek kolem domu. Hlavními výhodami jsou mrazuvzdornost a velká odolnost proti otěru. Zvětralé partie nacházejí uplatnění v keramickém průmyslu. Po obědě v restauraci As Bohuna jsme navštívili chloubu této části Polska zámek Książ. Zámek Ksiąź na skalním útesu u města Wałbrzych patří k největším zámkům v Polsku. Je obklopen rozsáhlým parkem s vzácnými dřevinami, terasami s růžemi, vodními fontánami a kaskádami. Tento zámek se měl nejspíš stát hlavním Hitlerovým sídlem. Nacisté se v něm prý chystali instalovat tzv. jantarovou komnatu. Pod zahradami jsou vybudovány chodby v délce 900 m. Některé indicie naznačují, že zámek mohl být propojen s podzemním komplexem Riese v Sovích horách. Obr. 7 Piława Górna: amfibolitový a migmatitový lom Od metamorfovaných hornin jsme se dostali do magnezitového lomu Grochowa (Magnezyty Grochów S.A.). Magnezit v Dolním Slezsku má hydrotermální původ. Ložiska magnezitu jsou spjatá s prekambrickými serpentinitovými masívy, které tvoří intruze. Barevné variety jsou různé: bílé, žluté nebo růžové. Obsah MgO je max %, CaO 1-3 % a SiO %. Magnezit je používán v hutnictví, při výrobě skla, při přípravě malty a při úpravě vody. Obr. 6 Zámek Ksiąź na skalním útesu u města Wałbrzych Obr. 8 Magnezitový lom Grochow Po všeobecném magnezitovém zblednutí nás čekal oběd ve Srebrne Góre, rozloučení se 9

O naši expozici byl v Brně značný zájem

O naši expozici byl v Brně značný zájem Listopad 2002 Ročník 8/1 Už poosmé v dosud devítileté historii této prezentační akce obeslala Slezská univerzita (SU) v Opavě veletrh pomaturitního vzdělání Gaudeamus. Jeho letošní ročník se na brněnském

Více

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ Jak se (přesně) počítá impakt faktor časopisu? Vzhledem ke skutečnosti, že náš stavovský časopis Geografie je již od roku 2008 zařazen na Web of Science (WoS) a v současnosti

Více

Výtvarné umění a vědu propojila během jubilejního Týdne vědy a techniky expozice Rovnoběžky a průsečíky v Národní technické knihovně v Praze (více o

Výtvarné umění a vědu propojila během jubilejního Týdne vědy a techniky expozice Rovnoběžky a průsečíky v Národní technické knihovně v Praze (více o bulletin12 akademický Výtvarné umění a vědu propojila během jubilejního Týdne vědy a techniky expozice Rovnoběžky a průsečíky v Národní technické knihovně v Praze (více o TVT 2010 na str. 2 7). ab PROSINEC

Více

nejkrásnější alej v Brně

nejkrásnější alej v Brně 9 XI nejkrásnější alej v Brně 2001 rozhovor s Jiřím Grygarem prezentace VUT v Brně na veletrhu INVEX fyzika sympaticky Obsah 3... NEUZAVÍRA VÍRAT T SE DO SEBE 4... FYZIKA SYMP YMPATICKY 7... ROZHO ZHOVOR

Více

číslo 14, ŘÍJEN 1998 Milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

číslo 14, ŘÍJEN 1998 Milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové, číslo 14, ŘÍJEN 1998 Milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám všem v úvodu popřál jménem vedení Univerzity Pardubice mnoho úspěchů v novém akademickém roce 1998/99, do něhož

Více

s Petrem Matějů Zahraniční studenti na VŠFS Letní škola 2013 Strategie fakult naší univerzity Vize FSS a mezinárodní rozměr FES

s Petrem Matějů Zahraniční studenti na VŠFS Letní škola 2013 Strategie fakult naší univerzity Vize FSS a mezinárodní rozměr FES Xadonia občasník studentů, pedagogů a příznivců vysoké školy finanční a správní 02 2013 Den s s Petrem Matějů děkanem Fakulty sociálních studií Strana 04 Zahraniční studenti na VŠFS Letní škola 2013 Strana

Více

o dení ˇ nejen na fakulteˇ

o dení ˇ nejen na fakulteˇ Karviná 2014/2 ˇ ˇ Otevrene Poutave ˇˇ neformálne o dení ˇ nejen na fakulteˇ Predstavení ˇ nových kateder Slavnostní zahájení akademického roku Na fakultu zavítali noví zahranicní ˇ studenti Nová menze

Více

çasopis pro slévárenský prûmysl / Foundry Industry Journal roçník LV / çervenec 2007 / Brno çíslo 7

çasopis pro slévárenský prûmysl / Foundry Industry Journal roçník LV / çervenec 2007 / Brno çíslo 7 çasopis pro slévárenský prûmysl / Foundry Industry Journal roçník LV / çervenec 2007 / Brno çíslo 7 obsah ODBORNÉ ČLÁNKY 295 Krautschneider, R. Čech, J.: Experimentální zjiš ování zbytkových napětí Al

Více

7 XI. po švédských univerzitách. noví docenti a doktoři na VUT v Brně. i za studenty

7 XI. po švédských univerzitách. noví docenti a doktoři na VUT v Brně. i za studenty 7 XI po švédských univerzitách 2001 do Číny na kongres i za studenty Figurama 2001 noví docenti a doktoři na VUT v Brně Obsah 3... LETEM ZA ODCHÁZEJÍCÍM LÉTEM 4... DO ČÍNY NA A KONGRES I ZA STUDENT TUDENTY

Více

S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 4 24 Poklepem na základní kámen rektor Univerzity Karlovy prof. Ivan Wilhelm slavnostně zahájil výstavbu Výukového centra v areálu Fakultní

Více

Konference EUA v Brně XVI. Z workshopu studentů designu v Košicích. Veletrh vzdělávání Gaudeamus. Soutěž architektů na přestavbu Údolní

Konference EUA v Brně XVI. Z workshopu studentů designu v Košicích. Veletrh vzdělávání Gaudeamus. Soutěž architektů na přestavbu Údolní 2006 Konference EUA v Brně 10 XVI Veletrh vzdělávání Gaudeamus Soutěž architektů na přestavbu Údolní Z workshopu studentů designu v Košicích Obsah 3... BRNO PŘIVÍTALO KONFERENCI EVROPSKÉ ASOCIACE UNIVERZIT

Více

konference ICEE v Norsku

konference ICEE v Norsku 8 2001 XI konference ICEE v Norsku pozvání na prezentaci učebnice Karlův most zkoumají i brněnští odborníci v areálu FEI VUT v Brně sídlili Keltové Obsah 3... SVĚT PO ÚTOKU OKU...... 4... SLOVO O REKTORA

Více

Informační listy 32. Listopad 2009, (ročník XV.) Vydává VÚMOP, v.v.i. P r a h a 5 Z b r a s l a v

Informační listy 32. Listopad 2009, (ročník XV.) Vydává VÚMOP, v.v.i. P r a h a 5 Z b r a s l a v O D B O R V O D N Í H O H O S P O D Á Ř S T V Í ČAZV O D B O R P E D O L O G I E ČAZV Č E S K Ý V Ý B O R I C I D Č E S K Á P E D O L O G I C K Á S P O L E Č N O S T Informační listy 32 Listopad 2009,

Více

SENIOŘI V ČESKU STATISTICI OCENILI LUBOMÍRA CYHELSKÉHO 4 ŽIJEME DÉLE A ZDRAVĚJI? 34. www.czso.cz MĚSÍČNÍK ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 05/2013 ROČNÍK 3

SENIOŘI V ČESKU STATISTICI OCENILI LUBOMÍRA CYHELSKÉHO 4 ŽIJEME DÉLE A ZDRAVĚJI? 34. www.czso.cz MĚSÍČNÍK ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 05/2013 ROČNÍK 3 MĚSÍČNÍK ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 05/2013 ROČNÍK 3 TÉMA SENIOŘI V ČESKU 17 STATISTICI OCENILI LUBOMÍRA CYHELSKÉHO 4 ŽIJEME DÉLE A ZDRAVĚJI? 34 www.czso.cz czso.cz na tabletu i v mobilu www.czso.cz OBSAH

Více

Výstavba ELI pokračuje Superlaser ELI a jeho sesterský projekt HiLASE v Dolních Břežanech u Prahy 4. srpna 2014 umožnily novinářům

Výstavba ELI pokračuje Superlaser ELI a jeho sesterský projekt HiLASE v Dolních Břežanech u Prahy 4. srpna 2014 umožnily novinářům Jednímakademický z nejznámějších představitelů fenoménu pískovcové krajiny je Delicate Arch symbol národního parku Arches v Utahu. Brána vznikla a přetrvává v důsledku principu negativní zpětné vazby mezi

Více

ROČNÍK V ČÍSLO 1 ZDARMA

ROČNÍK V ČÍSLO 1 ZDARMA ROČNÍK V ČÍSLO 1 ZDARMA Úvodní slovo rektora VŠB-TUO str. 3 S novým tisíciletím v novém kabátě str. 5 Nové pohledy na centrální bankovnictví str. 6-7 Návštěva centrály NATO str. 8 Slavnostní zasedání VR

Více

Zpravodaj České geologické společnosti červenec 2006 3

Zpravodaj České geologické společnosti červenec 2006 3 Zpravodaj České geologické společnosti červenec 2006 3 E d i t o r i a l Volby nového výboru České geologické společnosti Valné shromáždění a volby nového výboru jsou spojeny s přednáškovým cyklem České

Více

Zvolen kandidát na funkci rektora Univerzity Pardubice

Zvolen kandidát na funkci rektora Univerzity Pardubice číslo 20, PROSINEC 1999 Zvolen kandidát na funkci rektora Univerzity Pardubice Akademický senát Univerzity Pardubice na svém zasedání v úterý 26. října 1999 provedl v druhé části jednání volbu kandidáta

Více

Akademik. VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI.

Akademik. VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI. Akademik VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI. 2012 3 Z obsahu Úspěšní absolventi... 16-19 Ivo Vondrák: Networking mezi univerzitou a aplikační sférou je klíčový... 10 Studenti

Více

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU číslo 71 / březen 2012 UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU Univerzita Pardubice se připojila k Týdnu neklidu - k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách

Více

Obsah. Aktuality. Ze zahraničních časopisů. Dopravní stavby. Občanské stavby. Zahraniční stavby. Vodohospodářské stavby

Obsah. Aktuality. Ze zahraničních časopisů. Dopravní stavby. Občanské stavby. Zahraniční stavby. Vodohospodářské stavby Časopis ZAKLÁDÁNÍ vydává: Zakládání staveb, a. s. K Jezu 1, P. O. Box 21 143 01 Praha 4 - Modřany tel.: 244 004 111 fax: 241 773 713 E-mail: propagace@zakladani.cz http://www.zakladani.cz http://www.zakladani.com

Více

Zážitkový supertýden podpořil zájem o technické a přírodovědné obory

Zážitkový supertýden podpořil zájem o technické a přírodovědné obory číslo 68 / červenec 2011 Zážitkový supertýden podpořil zájem o technické a přírodovědné obory Ve dnech 18. až 28. dubna připravila Univerzita Pardubice Zážitkový supertýden. V rámci celého týdne proběhla

Více

Časopis VŠB-Technické univerzity Ostrava. Ročník XII. / číslo 6/2008, zdarma KABÁTĚ! Již příští vydání AKADEMIKU v novém stylu, s novým obsahem.

Časopis VŠB-Technické univerzity Ostrava. Ročník XII. / číslo 6/2008, zdarma KABÁTĚ! Již příští vydání AKADEMIKU v novém stylu, s novým obsahem. Časopis VŠB-Technické univerzity Ostrava Ročník XII. / číslo 6/2008, zdarma NAPOSLEDY VE STARÉM KABÁTĚ! Již příští vydání AKADEMIKU v novém stylu, s novým obsahem. Partner pro rozvoj inovativního podnikání

Více

LIDÉ. Jubilanti společnosti. Zemřel doc. RNDr. Jiří Pech, CSc.

LIDÉ. Jubilanti společnosti. Zemřel doc. RNDr. Jiří Pech, CSc. LIDÉ Jubilanti společnosti Česká geografická společnost má tu čest poblahopřát všem svým členům, kteří v posledním čtvrtletí roku 2011 a prvním čtvrtletí roku 2012 oslavili významné životní jubileum. 90

Více

Zpravodaj České geologické společnosti

Zpravodaj České geologické společnosti Zpravodaj České geologické společnosti červenec 2007 5 Obsah Editorial 1 Zprávy a oznámení 2 Společenská rubrika a výročí 9 Recenze, kritika, diskuze 20 Krátká odborná sdělení 23 Zajímavosti, próza, poezie

Více

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 42 Číslo 4

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 42 Číslo 4 BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 42 Číslo 4 Obsah Chemické listy 2011, číslo 8 a 9 ČÍSLO 8/2011 ÚVODNÍK 585 REFERÁTY Stanovení viability mikroorganismů pomocí 586 fluorescenční analýzy

Více

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9)

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Helpdesk OU (11) Projekt Phare 2000 na OU ukončen (12) Jak

Více

Zpravodaj České geologické společnosti

Zpravodaj České geologické společnosti Zpravodaj České geologické společnosti leden 2014 18 Obsah Editorial 1 Zprávy a oznámení 3 Společenská rubrika a výročí 11 Recenze, kritika, diskuze 17 Zajímavosti 26 Krátká odborná sdělení 40 Próza, poezie

Více

(no name)* Brigády ŠKODABIKE Unikátní projekt Výzkum mezi studenty Studenti a ŠKODA Technická angličtina

(no name)* Brigády ŠKODABIKE Unikátní projekt Výzkum mezi studenty Studenti a ŠKODA Technická angličtina Časopis ŠKODA HOLDING a.s. pro studenty univerzit // 1. číslo / 2005 (no name)* Brigády ŠKODABIKE Unikátní projekt Výzkum mezi studenty Studenti a ŠKODA Technická angličtina Slovo ředitele Vážené studentky,

Více

časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ

časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ 1-2012/13 Obsah čísla Úbělová odvaha 1 Jubilejní ročník SOČ startuje 2 Teorie velkého třesku v praxi 3 Péče, rozvoj, uplatnění nadání 4 Reportáž z

Více