SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB"

Transkript

1 V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Poskytovatel: Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace zastoupená ředitelem: PhDr. Petrem Němcem, CSc. se sídlem: Vychodilova 3077/20, Brno IČ: č. účtu: /0100 (dále jen poskytovatel) a : Pan (paní):... trvale bytem:... PSČ: Narozen/a: Telefon:. Kontaktní osoba: (rodinný příslušník) Jméno:... Telefon:. (dále jen uživatel) I. Úvodní ustanovení 1. Poskytovatel je příspěvkovou organizací zřizovanou Statutárním městem Brnem. V souladu se zřizovací listinou schválenou Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z3/024 dne a s jejími dodatky je předmětem činnosti organizace zajišťování ústavní sociální péče pro seniory a stravování. 2. Poskytovatel je zařízením sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen zákon o sociálních službách). V souladu s ustanovením 81 odst. 1 téhož zákona je poskytovatel registrován pro druh služby Centrum denních služeb u KÚ JmK pod číslem II. Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je poskytování ambulantní sociální služby typu Centrum denních služeb ve smyslu ustanovení 45 a souvisejících ustanovení Zákona o sociálních službách poskytovatelem uživateli dle ustanovení této smlouvy, v souladu se zákonem o sociálních službách a jeho prováděcími právními předpisy a to na přání uživatele a v jeho zájmu, přičemž rozsah poskytování sociální služby je upřesněn dále v této smlouvě, příloze smlouvy, ve vnitřních předpisech poskytovatele a ve standardech kvality sociálních služeb, které poskytovatel zpracoval. 1

2 III. Cílová skupina 1. Služby centra denních služeb jsou určeny osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo jsou příjemci plného invalidního důchodu, což podpisem smlouvy čestně prohlašují. 2. Kontraindikací přijetí je alkoholismus, toxikománie, infekční nemoci, demence, závažná mentální porucha, duševní nemoc, chybějící sociální návyky, sociální nepřizpůsobivost, těžké smyslové postižení (zejména zraku a sluchu). služby podpisem smlouvy stvrzuje, že u něj není přítomna žádná z výše uvedených kontraindikací a spadá do výše uvedené cílové skupiny. IV. Rozsah a způsob poskytování sociální služby 1. i budou poskytovány následující základní služby: a. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. b. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. c. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. d. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. e. Sociálně terapeutické činnosti. f. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. V. Průběh, místo a čas poskytování sociální služby 1. Sociální služba bude uživateli poskytována celoročně v sídle poskytovatele v Brně Vychodilova 20, ve velké jídelně příp. dalších prostorách, podle provozních možností poskytovatele. je oprávněn individuálně volit z nabídky služeb a je povinen tyto služby uhradit ve skutečně čerpaném rozsahu. 2. Doba poskytování stravy je zveřejněna na internetových stránkách organizace a vyvěšena na nástěnce CDS. 3. é mohou volit mezi dietou racionální, šetřící a diabetickou. Služby podle bodu b. f. článku IV. se poskytují výhradně podle časového rozpisu zveřejňovaného na nástěnkách stravovacího provozu. 4. se zavazuje dodržovat hygienická pravidla, vnitřní předpisy poskytovatele upravující poskytování sociální služby, pravidla soužití s dalšími uživateli, zejména Provozní řád Centra denních služeb. zároveň prohlašuje, že byl seznámen s těmito vnitřními normami poskytovatele a se způsobem podávání podnětů či stížností. Součástí poskytovaných sociálních služeb CDS je i tvorba Individuálního plánu sociálních služeb, který zahrnuje plánování osobních cílů a přestav uživatele a možnosti podpory k naplňování cílů ze strany poskytovatele. 5. V okamžiku podpisu smlouvy je sjednán rozsah služby a zaznamenán v osobní kartě klienta. Případné další změny jsou zaznamenány v osobní kartě. VI. Úhrada za služby 1. se před podpisem smlouvy seznámil se Sazebníkem úhrad za stravu a služby, což stvrzuje podpisem této smlouvy. Úhrady jsou stanoveny v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 2

3 2. Sazebník úhrad za poskytované služby v rámci CDS, platný ke dni podpisu této smlouvy, se může měnit v závislosti na změně obecně závazných právních předpisů, na vývoji cen, okolností, za kterých jsou služby poskytovány. Změnu ve výši úhrad je poskytovatel povinen oznámit písemně, a to bez prodlení poté, kdy bude potřeba změny úhrady zjištěna. Navýšení úhrady musí být srozumitelně zdůvodněno. 3. Výše úhrady za služby podle bodu b. f. článku IV. je stanovena v příloze č. 1 této smlouvy. Splatná je vždy ihned při čerpání zvolené služby. VII. Doba poskytování sociální služby 1. s poskytovatelem se dohodli na poskytování sociální služby sjednané touto smlouvou po dobu neurčitou. 2. může smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodu. 3. Poskytovatel může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby: a) pokud došlo ke změně poměrů uživatele zejména zdravotního stavu a poskytovatel není oprávněn poskytovat sociální služby, které v důsledku této změny uživatel potřebuje a požaduje, b) pokud uživatel závažným způsobem porušil vnitřní normy poskytovatele, hygienická pravidla či narušil zvláště hrubým způsobem soužití s ostatními klienty, c) pokud uživatel neuhradil poskytnuté služby 4. Smlouva zaniká, pokud klient nečerpá poskytované služby déle než 1 rok. VIII. Ochrana osobních údajů 1. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, uděluji souhlas DS Vychodilova, aby moje osobní údaje uvedené ve Smlouvě o poskytování sociální služby v Centru denních služeb byly zpracovány a uchovány v evidenci v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. IX. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 2. Změny v této smlouvě lze provést jen písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaných dodatků. 3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 4. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 5. Touto smlouvou se ruší předchozí smluvní ujednání. V Brně dne Poskytovatel 3

4 Příloha č. 1 Úhrada za služby Centra denních služeb 1. Úhrada za poskytovanou sociální službu se sjednává v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o sociálních službách ve znění prováděcích právních předpisů následovně: a) za stravování ve výši : 58,- Kč za oběd b) za služby podle bodu b. f. článku IV. této smlouvy do maximální výše 120,-Kč za hodinu podle skutečné doby poskytování služby, nejméně však za ¼ hodiny pro služby, dle sazebníku CDS. 2. Stravu uhradí uživatel předem v předprodeji, který probíhá dvakrát týdně, termín prodeje je vyvěšen na nástěnce CDS. si objednává a hradí stravu na konkrétní dny dle zveřejněného jídelního lístku (jedná se o probíhající a následující týden). 3. Již zaplacenou stravu lze odhlásit nejpozději 1 pracovní den předem a to do hod. Úhrada za řádně odhlášenou stravu se vrací v plné výši. 4. Výši úhrady stanovuje platný sazebník úhrad za jednotlivé služby. Úhrada za společné akce bude oznamována vždy s informací o jejich konání. V Brně dne.. Poskytovatel 4

5 Příloha č. 2 Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Domovu pro seniory Vychodilova příspěvková organizace, IČO , souhlas se zpracováváním osobních údajů, uvedených ve Smlouvě o poskytování sociální služby v Centru denních služeb pro účely poskytování ambulantní sociální služby v souladu s uvedenou smlouvou. Souhlas uděluji na dobu využívání sociální služby, dle platných zákonů a předpisů o ochraně osobních údajů. souhlasí se zveřejněním své fotografie zachycující činnost uživatele během činností pořádaných poskytovatelem. Poskytovatel se zavazuje, že nebudou pořizovány fotografie zasahující do intimní sféry uživatele. V Brně dne.. 5

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Dodávání léků pro klienty Domova pro seniory Zastávka. Zadávací dokumentace výběrového řízení

Dodávání léků pro klienty Domova pro seniory Zastávka. Zadávací dokumentace výběrového řízení Dodávání léků pro klienty Domova pro seniory Zastávka Zadávací dokumentace výběrového řízení Zadavatel Domov pro seniory Zastávka se sídlem Sportovní 432, Zastávka, PSČ 664 84 právní forma zadavatele příspěvková

Více

Jednající/ zastoupena kým (jméno/a):... (dále jen Partner ) SMLOUVA O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI (uzavřená dle ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku)

Jednající/ zastoupena kým (jméno/a):... (dále jen Partner ) SMLOUVA O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI (uzavřená dle ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi: se sídlem Praha 3, Jičínská 1748/5, PSČ 130 00 IČ: 287 91 215, DIČ: 287 91 215 zapsána u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 218874 jednající

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění obchodní společnosti SBW s.r.o. se sídlem Opálová 120/13, Slivenec, 154 00 Praha

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS.

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto Smluvní podmínky (dále jen Smlouva ) vydává společnost Singulis s.r.o., se sídlem Podbabská 1112/13,

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3

Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3 Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3 I. Kompetence, práva a povinnosti Domova Domov

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou vydány společností HURRICANE FACTORY PRAHA s.r.o., IČ: 242 98 549, se sídlem Praha 9 Letňany,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Smlouva o spolupráci. I. Smluvní strany

Smlouva o spolupráci. I. Smluvní strany strana 1 / stran 5 Smlouva o spolupráci I. Smluvní strany Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00 IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390 zastoupené

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA I. Nabídka příměstských táborů 1. Nabídku příměstských táborů vydává Dendrologická zahrada Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY Příloha č. 5 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena tato: (VZOR) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění mezi následujícími

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Směrnice č. 3/2013

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Směrnice č. 3/2013 Adresa sídla: Těchobuz 1 395 01 Pacov IČO 00511676 Tel.: 565 443 926 Fax.: 565 382 325 info@domovjerabina.cz www.domovjerabina.cz DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Směrnice č.

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti VIZUS.CZ s.r.o. se sídlem Praha 5, Nušlova 2515/4, PSČ 158 00, IČ: 27155315, zapsané v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C., vložce 100486

Více

Smlouva číslo o poskytování služeb Akreditované certifikační autority eidentity a.s. (dále jen ACAeID)

Smlouva číslo o poskytování služeb Akreditované certifikační autority eidentity a.s. (dále jen ACAeID) 1 Smlouva číslo o poskytování služeb Akreditované certifikační autority eidentity a.s. (dále jen ACAeID) Společnost eidentity a.s., se sídlem Vinohradská 184, 130 00 Praha 3, IČ 27112489, vedená u Městského

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více