OBSAH ÚVOD 1. A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1 1. Obchodní firma 1 2. IČ 1 3. Sídlo 1 4. Oprávněný zástupce oznamovatele 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH ÚVOD 1. A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1 1. Obchodní firma 1 2. IČ 1 3. Sídlo 1 4. Oprávněný zástupce oznamovatele 1"

Transkript

1

2 OBSAH ÚVOD 1 A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1 1. Obchodní firma 1 2. IČ 1 3. Sídlo 1 4. Oprávněný zástupce oznamovatele 1 B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č Kapacita a rozsah záměru 2 3. Umístění záměru 4 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 7 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 7 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 7 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení Výčet dotčených územně samosprávných celků Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat 16 II. ÚDAJE O VSTUPECH Půda Voda Zemní plyn Elektrická energie Suroviny Stavební materiály Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu Nároky na dopravní infrastrukturu Nároky na jinou infrastrukturu 21 III. ÚDAJE O VÝSTUPECH Emise do ovzduší Hluk Odpadní vody Odpady Rizika havárií 37 C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMETÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY Ovzduší 43

3 2.2. Voda Půda Geofaktory životního prostředí Flóra a fauna Územní systém ekologické stability 51 D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI (Z HLEDISKA PRAVDĚPODOBNOSTI, DOBY TRVÁNÍ, FREKVENCE A VRATNOSTI) Vlivy na obyvatelstvo Vlivy na ovzduší a klima Vlivy na hlukové klima Vlivy na vodu Vlivy na půdu, území a geologické podmínky Vlivy na faunu a flóru Vlivy na ekosystémy Vlivy na antropogenní systémy a funkční využití území Ostatní vlivy ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ 63 E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 63 F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V OZNÁMENÍ DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 64 G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 64 H. PŘÍLOHY 65 Zpracovatel oznámení 65

4 ÚVOD Na území městské části Praha Běchovice je navržen Areál SSÚRS Běchovice č. 19. Tento areál je situován v jihozápadním kvadrantu mimoúrovňové křižovatky ulice Českobrodské a Štěrboholské radiály. Areál zahrnuje 3 dílčí areály: Středisko správy a údržby rychlostních silnic (SSÚRS ), stanice Hasičského a záchranného sboru (HZS), třetí část je středisko Policie České republiky (PČR). Součástí areálu jsou 2 čerpací stanice s naftou pro potřeby SSÚRS a HZS. Navržený záměr naplňuje bod 10.4 Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) 11 a) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t a dále bod Skladové a obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad m 2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání pro celou stavbu, kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Podle 6 odst. (1) zákona č. 100/2001 Sb., ten, kdo hodlá provést takový záměr, je povinen předložit oznámení záměru příslušnému úřadu. Náležitosti oznámení jsou uvedeny v příloze č. 3 zákona. Příslušným úřadem je Magistrát hl. m. Prahy. Zástupce oznamovatele a současně projektant APRIS 3MP s.r.o. zpracováním oznámení pověřil Ing. Pavla Berana, Ph.D. Samostatnými přílohami předloženého oznámení jsou: Akustická studie zpracovaná Ing. Jiřím Králíčkem Rozptylová studie, kterou za firmu Bucek s.r.o. vypracovat Mgr. Jakub Bucek Dendrologický průzkum a ocenění dřevin, které za firmu Skea Landskape Architecture provedl Ing. Radek Dastych Elaborát Flora, fauna, krajinný ráz, ZCHÚ, VKP, ÚSES, Natura 2000, který zpracovali Ing. Pavel Kyzlík a Ing. Jana Maxová. V Praze dne Ing. Pavel Beran, Ph.D. A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1. Obchodní firma Ředitelství silnic a dálnic ČR 2. IČ Sídlo Na Pankráci 56, Praha 4 4. Oprávněný zástupce oznamovatele APRIS 3MP s.r.o. Baarova 231/ Praha 4 Kontaktní osoba: Ing. Blanka Kolaříková Tel.: ,

5 B. ÚDAJE O ZÁMĚRU I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 Areál SSÚRS Běchovice č. 19 Areál bude obsahovat 2 neveřejné čerpací stanice pohonných hmot nafty. Bod 10.4 Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) 11 a) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t. Součástí areálu budou parkoviště s celkovou kapacitou vyšší než 100 parkovacích stání. Bod Skladové a obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad m 2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání pro celou stavbu. kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. 2. Kapacita a rozsah záměru Navržený Areál SSÚRS Běchovice č. 19 zahrnuje dílčí areály + společné plochy: Středisko správy a údržby rychlostních silnic (dále jen SSÚRS ) Středisko Policie České republiky (dále jen PČR) Stanice hasičského a záchranného sboru (dále jen HZS) Společné plochy komunikací, parkoviště a zeleně Areál Areál SSÚRS Běchovice č. 19 je z hlediska územního plánu situován na plochách: VN nerušící výroby LR lesní plochy V následujících tabulkách je uvedena kategorizace ploch navrženého areálu z hlediska ÚP a kategorizace ploch v rámci funkční plochy VN, kapacity dílčích areálů, společné a celkové kapacity. Tabulka č. 1 Kategorizace ploch navrženého areál dle ÚP Kategorie plochy dle ÚP Výměra (m 2 ) VN LR CELKEM Tabulka č. 2 Kategorizace ploch na funkční ploše VN Kategorie plochy Výměra (m 2 ) Výměra (%) Zastavěná ,29 Zpevněná ,25 Zeleň na terénu ,46 CELKEM ,00 2

6 Tabulka č. 3 Kapacity jednotlivých dílčích areálů v rámci Areálu SSÚRS Běchovice č. 19 SSÚRS provozní jednotka zastavěná plocha počet NP HPP konst.v. obestav. prostor počet pracovníků m 2 ks m 2 m m 3 osob admin , garáže , myčka , sklad soli , sklady , dílny , zastavěná plocha ,69 % silnice pro ČOV 964 chodník 163 zpevněná plocha ,84 % zeleň areálová ,46 % SSÚRS celkem m % 45 Rozvojová plocha+lr HZS provozní jednotka zastavěná plocha počet NP HPP konst.v. obestav. prostor počet pracovníků m 2 ks m 2 m m 3 osob admin , garáže , zastavěná plocha ,66 % silnice chodník 139 zpevněná plocha ,67 % zeleň ,67 % Hasiči celkem m % 25 PČR provozní jednotka zastavěná plocha počet NP HPP konst.v. obestav. prostor počet pracovníků m 2 ks m 2 m m 3 osob admin , zastavěná plocha ,80 % silnice chodník 13 zpevněná plocha ,39 % zeleň ,81 % Policie celkem m % 35 3

7 Tabulka č. 4 Kapacity společných ploch a celkové VŠECHNY 3 AREÁLY (vše kromě společného) Plocha m 2 % zastavěná plocha ,54 zpevněná plocha ,37 zeleň ,09 CELKEM SPOLEČNÉ m 2 % zastavěná plocha 0 komunikace parkoviště chodník 305 zpevněná plocha ,62 zeleň ,38 CELKEM VŠE DOHROMADY = CELÝ AREÁL m 2 % zastavěná plocha ,76 zpevněná plocha ,46 zeleň ,78 CELKEM Umístění záměru Městská část Praha Běchovice k.ú. Běchovice č. parc. 1205/2, 1205/50. Na následujících obrázcích jsou: Obrázek č. 1 - Zákres lokality navrženého Areálu SSÚRS Běchovice č. 19 v ortofotomapě 1 : Obrázek č. 2 - Zákres lokality navrženého Areálu SSÚRS Běchovice č. 19 ve snímku z územního plánu 1 :

8 Obrázek č. 1 Zákres lokality navrženého Areálu SSÚRS Běchovice č. 19 v ortofotomapě 1 :

9 Obrázek č. 2 Zákres navrženého Areálu SSÚRS Běchovice č. 19 ve snímku z územního plánu 1 :

10 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry Navrženým záměrem je novostavba areálu zahrnujícího střediska Středisko správy a údržby dálnic (SSÚRS ), Hasičského záchranného sboru (HZS) a Policie České republiky (PČR). Zdůrazňujeme, že se nejedná o komerční areál, ale areál s provozními středisky nezbytnými pro zajištění plynulého a bezpečného provozu po komunikacích, zajištění ochrany zdraví, života a majetku obyvatelstva a majetku právnických osob. Všechna 3 střediska jsou z celospolečenského hlediska nutná. Lokalita pro vybudování střediska byla zvolena s ohledem na výhodné napojení na komunikační síť a možnosti rychlého a efektivního výjezdu do okolí. Efektivní výjezdy do terénu jsou možné na ulici Českobrodská (silnice I. třídy č. 12) a z přilehlé mimoúrovňové křižovatky na Štěrboholskou spojku (Pražský okruh, silnice č. 1). V případě vlivů na dopravu se nejedná o kumulovaný vliv, ale o zajištění logistiky provozu pro provoz po komunikacích. S kumulativními vlivy lze uvažovat v případě odvedení dešťových vod, realizace nových a zastavěných zpevněných ploch vyvolá zvýšení povrchového odtoku srážkových vod, který je nutno eliminovat retencemi. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí Realizace areálu je nutná z hlediska zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, z hlediska prevence bezpečnosti obyvatelstva, řešení následků protizákonného jednání a ochrany obyvatelstva při požárech a havarijních situacích nebo živelných událostech. Umístění areálu bylo zvoleno monovariantně, respektive umístění areálu bylo dáno jeho spádovou oblastí a efektivním napojením na komunikační síť (včetně komunikací plánovaných, zakotvených v územním plánu, ale doposud nezrealizovaných). Umístění areálu je patrné z předcházejících obrázků č. 1 a Stručný popis technického a technologického řešení záměru Územní plán Navržené využití pozemku pro areál SSÚRS je v souladu s platným územním plánem. Řešené pozemky se nachází na 2 funkčních plochách: převážná část leží na ploše VN (nerušící výroby a služby) s koeficientem D a LR (lesní plochy). Dle ÚP je nerušící výroba územím sloužícím pro umístění zařízení služeb a nerušící výroby všeho druhu, včetně skladů a skladovacích ploch, které nesmí svými negativními účinky a vlivy na životní prostředí narušovat provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a zhoršovat životní prostředí ve stavbách a v okolí jejich dosahu nad přípustnou míru. Funkční plocha v územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy - stav po vydání změny Z 1000/00. Opatřením obecné povahy č.1/2008 s účinností od je doplněn koeficientem D, tzn., že koeficient podlažní plochy (dále KPP) je 0,8. Koeficient zeleně (KZ) 0,5 (pro zástavbu do 3NP). Nicméně po zrušení Opatření obecné povahy č.1/2008 rozsudkem Nejvyššího správního soudu ČR 9 Ao 2/ ze dne není změna 1000/00 v platnosti. 7

11 Výpočet koeficientů pro změnu ÚP 1000/00, část pozemku s funkční plochou VN: Celková plocha VN = m 2 KPP = 0,8 * m 2 = m 2 KZ (3NP) = 0,5 * m 2 = m 2 Skutečná výměra zastavěných a zpevněných ploch = m 2 Skutečná výměra zeleně na terénu v rámci plochy VN = m 2 Požadavky na koeficient zeleně jsou s velkou rezervou v rámci ploch VN splněny. Tato rezerva je rezervou pro případné další rozšíření areálu. Urbanistické a architektonické řešení Na řešeném území je uvažováno se třemi funkčně i provozně oddělenými areály. Plochou nejrozsáhlejší je SSÚRS, dále středisko PČR, třetí část je stanice HZS. Všechny tři areály budou samostatně odděleny a oploceny. Oplocení bude umístěno na ploše VN, na ploše LR je oplocení vyloučeno. Jednotlivé objekty jsou jedno či dvoupodlažní skladové a údržbové prostory s výškou max. 10 m. Areál SSÚRS Areál je situován v jižní části pozemku, jedná se o nejrozsáhlejší areál komplexu. Vjezd do areálu je v těsné blízkosti administrativní budovy, dále kolem hlavního dvora jsou rozmístěny servisní objekty, sklady, garáže a další dle stavebního programu. Součástí areálu jsou i rozvojové plochy. Areál HZS Stanice HZS se nachází v severní části při ulici Českobrodská, dopravně je napojena na vnitroareálové komunikace. Zásahový výjezd je umožněn přes světelnou signalizaci přímo do ulice Českobrodská. V areálu je stanice HZS, garáže, manipulační plochy a další dle stavebního programu. Areál PČR Areál PČR je v severozápadní části území, sestává se z administrativní budovy PČR a odstavného parkoviště pro nepojízdná vozidla s možností odstavného stání pro kamiony. Areály budou mít společné technické části, které zamezí zbytečnému navyšování investičních a provozních nákladů a zároveň plošných nároků. Společná bude příjezdová komunikace, parkoviště pro hosty a zasíťování pozemku. Grafickou přílohou oznámení jsou: Situace areálu Situace širších vztahů Na následujícím obrázku je zastavovací situace 1 :

12 Obrázek č. 3 Zastavovací situace Areálu SSÚRS Běchovice č :

13 Technologie Areál SSÚRS Opravna a dílny Pro údržbu vozidel je v objektu navržena opravárenská hala, ve které jsou: a. stání s montážní jámou o délce dvou nákladních vozů b. opravárenský prostor pro dva nákladní vozy Na stání se budou zajišťovat činnosti: - kontrola vozidel - drobná údržba - mazání mechanizmů - doplňování provozních hmot Na opravárenskou halu budou navazovat dílny: - pneuservis - opravna a sklad pneu - elektrodílna - nabíjení akumulátorů - sklady. Olejové hospodářství: bude obsahovat sklad olejů a mazadel, zařízení na sběr upotřebených olejů a zařízení na výdej olejů nových. Ve skladu olejů budou oleje uloženy ve 200 litrových sudech, 5 druhů celkem 5 sudů, ze kterých se bude vydávat, dalších 5 sudů v rezervě. Celkový objem uložených olejů 1 m 3 hořlavin III. a IV. třídy. Ve skladu bude dále dvouplášťová nádrž na upotřebené oleje o obsahu 3 m 3 hořlavina I. třídy. Kompresorovna a rozvod stlačeného vzduchu. Navrženo bude vybavení kompresorové stanice a rozvod stl. vzduchu 0,8 MPa pro technologická zařízení, olejové hospodářství, opravu pneu, ofuky a ruční nářadí. Na pokrytí spotřeby je navržena kompresorová stanice s výkonem 50 m 3, stabilní se stojatým vzdušníkem a kondenzační sušičkou. Kompresorová stanice pracuje automaticky v rozsahu tlaků, který je dán tlakovým spínačem. Kondenzát ze vzdušníku a sušky bude vypouštěn přes separátor oleje do kanalizace. Garáže pohotovostní Budou vybaveny zařízením na konzervační dobíjení akumulátorů garážovaných vozidel. Sklad soli Objekt skladu bude rozdělen na dva boxy, ve kterých bude uložena zásoba soli. Výška skladu a výška vrat musí umožnit vyklápění nákladních vozů, přivážejících sůl. Přístřešek pro stání a dobíjení výstražných vozíků Prostor pro 16 výstražných vozíků bude vybaven pro konzervační dobíjení akumulátorů, ve vozících osazených. 10

14 Přístřešek pro natahovací kontejnery Prostor pro 8-10 natahovacích kontejnerů s odpady. Solankové hospodářství Solankové hospodářství slouží pro přípravu, skladování a distribuci solných roztoků pro aplikace na namrzlých vozovkách. Provoz se bude skládat ze čtyř svislých válcových nádrží (1x silo + 3x nádrže), instalací pro manipulaci s vodou a solankou, vč. přísl. elektroinstalace. Silo slouží pro uskladnění suchého chloridu sodného a je obvykle o objemu 50 m 3. Sůl se do sila dopravuje pneumaticky. V silu je umístěn automatický výrobník solanky, která je následně přečerpávána do vedle umístěné nádrže o objemu 25 m 3. Vedle této sestavy jsou umístěny dvě nádrže po m 3 na tekutý chlorid vápenatý, který se dodává přímo v koncentraci 34%. Pro případ havárie jsou sila umístěna v havarijní vaně (20 m 3 ) a manipulační plocha je svedena do akumulační jímky. Solankové hospodářství je dispozičně řešeno tak, aby byl umožněn přístup pro zásobovací vozy dodavatele, a umožní tankování solanky do posypových vozů, bez nutnosti couvání. Mytí vozidel Pro mytí vozidel je navrženo: a) venkovní mycí plocha (1 stání s nájezdy pro mytí podvozkových částí) plocha pro mytí veškerých vozidel i zasolených během zimní údržby. Vody odtékají do sedimentační jímky (13 m 3 ) a následně jsou čištěny v čistírně technologických odpadních vod (ČOV). Na tomto stání bude prováděno převážně předmytí studenou vodou z akumulační nádrže (50 m 3 ), případně i mytí čistou vodou z řadu s ohřevem v tlakovém agregátu typu WAP. b) mycí box (1 stání) prostor pro kvalitní mytí vozidel před opravou. Mycí box je součástí objektu opravny, samostatná vytápěná místnost. Vody odtékají do sedimentační jímky (13 m 3 ) a následně jsou čištěny v čistírně odpadních vod. Na tomto stání bude prováděno převážně mytí čistou vodou z řádu s ohřevem v tlakovém agregátu typu WAP. Čištění odpadních vod, hospodaření s vodami a recirkulace Předmětem řešení je čištění vod z následujících procesů nebo ploch a její další použití: o venkovní předmytí vozidel studenou recirkulační vodou z akumulační nádrže (50 m 3 ) o venkovní mytí vozidel teplou tlakovou vodou z řadu o mytí vozidel v mycím boxu teplou tlakovou vodou z řadu o dešťové vody z plochy venkovního mytí vozidel, manipulační plochy před solankovým hospodářstvím, havarijní vany pod míchacím centrem solanky a z manipulační plochy před skladem soli o havarijní voda ze solankového hospodářství. Mytí vozidel Předmytí a mytí vozidel se bude provádět ručně na dvou mycích stáních (venkovní stání a mycí box). Venkovní stání bude vybaveno nájezdy pro mytí podvozkových částí. 11

15 Pro předmytí se bude používat odsazená tlaková voda z akumulační nádrže (50 m 3 ) čerpaná pomocí AT stanice umístěné v zázemí mycího boxu (ve strojovně) v objektu opravny. Do této jímky budou stékat jednak vyčištěné vody z ČOV z mytí vozidel na venkovní ploše (v zimním období) a dešťové vody z manipulačních ploch solankového hospodářství a před skladem soli. Z AT stanice bude odsazená voda čerpána k venkovní mycí ploše. Vývod vody bude ukončen ventilem v rozvodné skříni na mycí ploše. Na ventil bude napojena hadice ukončená regulačním výstřikem. Množství vody bude regulováno ventilem. Mytí vozidel na obou stáních bude prováděno také ručně čistou vodou z řadu (studenou nebo teplou) vodou z řadu pomocí vysokotlakého mycího zařízení s el. ohřevem. Toto mycí zařízení bude umístěno také v zázemí mycího boxu (ve strojovně) v objektu opravny. Pro předmytí a mytí se nebudou používat saponáty Parametry mycího zařízení: o množství vody l/hod. o teplota C o tlak barů AT stanice: o výkon 6 m 3 /hod. Kapacitní údaje: o počet umytých vozidel - 5/den o množství vody l/vozidlo o množství cirkulační vody - cca 80 % Dodávka vody pro solankové hospodářství Pro solankové hospodářství bude v zimních měsících dodávána vyčištěná voda z akumulační jímky (50 m 3 ), která bude osazena v zemi, v blízkosti skladu soli mycí plochy. Do této jímky bude svedena nadbilanční voda (z mytí vozidel tlakovým zařízením, které bude používat vodu z řadu) vyčištěná v ČOV. Provozní objem vody v akumulační jímce bude cca 20 m 3. Voda bude z akumulační jímky do solankového hospodářství čerpána pomocí AT stanice (výkon 3 m 3 /hod.) umístěné v zázemí mycího boxu (ve strojovně) v objektu opravny. Pokud nebude odběr pro solankové hospodářství, bude voda (vyčištěná na parametry kanalizačního řadu) z této jímky vypouštěna do areálové kontaminované kanalizace. Akumulace technologických odpadních vod Venkovní předmytí a mytí vozidel, mytí vozidel v mycím boxu: Vody z mytí vozidel budou přes vyspádovanou podlahu v mycích plochách a odvodňovací žlábek svedeny do lapačů písku a dále do sedimentační jímky (13 m 3 ) umístěné v zemi před mycím boxem v objektu opravny. Z této nádrže budou vody čerpány do ČOV. Venkovní mycí plocha bude odvodňovacím žlábkem oddělena od ostatní pojížděcí plochy. Tím vody z mytí zůstanou v mycím prostoru a dešťové vody z okolní pojížděcí plochy budou spádováním odvedeny mimo mycí vody. 12

16 Dešťové vody Do sedimentační nádrže (13 m 3 ) před objektem opravny budou svedeny kontaminované dešťové vody z následujících ploch: o venkovní mycí plocha (při dešti se nepředpokládá mytí vozidel) m 2 o solankové hospodářství, tj. bezpečnostní vana - 90 m 2 o manipulační plocha před solankovým hospodářstvím ohraničená odvodňovacím žlábkem - 80 m 2 o manipulační plocha před skladem soli ohraničená odvodňovacím žlábkem - 80 m 2 Celková odvodňovací plocha m 2 Množství vod: Intenzita deště l/s/ha Celkové množství Jednodenní déšť (30 mm/den) - 12 m 3 Tyto vody budou zachyceny a akumulovány vzdutím hladiny v celém odvodňovacím systému (kanalizace, sedimentační jímka, havarijní vana pod solankovým hospodářstvím), který umožňuje zachycení cca 20 m 3. Tyto vody budou čerpány do čistírny, čištěny a vypouštěny přes akumulační jímku do kontaminované kanalizace. V případě většího rozsahu deště je možno k zachycení dešťové vody využít volný objem cca 20 m 3 v akumulační jímce (50 m 3 ), která je přes přepad spojena se sedimentační jímkou (13 m 3 ). Havarijní voda ze solankového hospodářství Při havarijním vytečení největšího zásobníku se solankou (max. 50 m 3 ) bude obsah zásobníku zachycen v: o bezpečnostní vaně pod zásobníky - cca 20 m 3 o vzdutím v kanalizaci odvodňující bezpečnostní vanu do sedimentační nádrže a v lapačích písku - cca 2,5 m 3 o havarijním vzdutím v sedimentační jímce před obj. opravny - cca 10 m 3 o havarijním vzdutím v akumulační jímce v obj. opravny - cca 20 m 3 Tento stav může nastat pouze v zimním období, kdy je solankové hospodářství v provozu. Havarijní stav bude likvidován přečerpáním zachyceného solného roztoku zpět do solankového hospodářství pomocí AT stanice (pokud bude zásobník v provozu) nebo do přepravních cisteren a odvezen k likvidaci. Čištění technologických odpadních vod (ČOV) Pro čištění technologických odpadních vod z umývárny vozidel je navržena recirkulační čistírna Alfa Active 2,2. Čistírna odpadních vod bude zabezpečovat vyčištění těchto vod na kvalitu kanalizačního řadu a jejich vypouštění do kontaminované areálové kanalizace. Čistírna má atest hlavního hygienika ČR. Čistírna Alfa Active je nechemická oxidační čistírna, která v sobě spojuje čištění na principu fyzikálním (gravitace a sorpce) se současnou aktivací vod aerací. Progresivnost čistírny je 13

17 založena na primárním sorpčním efektu dlouhodobé sorpční náplně. V okruhu nevznikají anaerobní procesy, které způsobují zápach. Čistírna je plastová, vybavená moderní řídící počítačovou jednotkou, umožňující automatický provoz. Parametry čistírny: Typ Výkon Rozměr Hmotnost Příkon - Alfa Active 2,2/ ep - 1 2m 3 /hod x890x kg (s náplní) - 0,9 kw Princip funkce: Hlavním prvkem čistírny je reaktor se sorpční náplní využitelnou jako nosič aktivní kultury. V reaktoru probíhá separace sorbovatelných látek. Surová voda je přiváděna do spodní části reaktoru, v němž suspenze sedimentují do kalového prostoru a lehčí částice se zachytí v sorpční vrstvě. Funkčnost aktivačního reaktoru a celého okruhu zajišťuje dmychadlo. Mechanické dočištění vod zbavených ropných látek bude zabezpečovat pískový filtr. Popis činnosti : Čistírna bude čerpat odsazenou vodu ze sedimentační jímky s nornými stěnami o objemu 13 m 3 umístěné v zemi před objektem opravny. Zde dojde k sedimentaci hrubších částic I. stupeň čištění. Zdržení vody v jímce bude cca 10 hod. Vyčištěná voda v čistírně (II. stupeň čištění) bude přes sorpční filtr (III. stupeň čištění) zaústěna do přepadu osazeného v akumulační jímce (13 m 3 ) v objektu opravny. Z akumulační jímky bude vyčištěná voda svedena do kontaminované areálové kanalizace. Odběr kontrolních vzorků bude možný za sorpčním filtrem a na výstupu z akumulační nádrže. Čerpací stanice pohonných hmot /ČS PH/ Čerpací stanice bude vnitroareálová, podnikového typu (neveřejná). ČS PH umožní současný výdej pohonných hmot pro jedno vozidlo (na 1 stání), k dispozici bude pouze jeden produkt - nafta motorová. Manipulační plocha (plocha výdeje PH do vozidel + manipulační plocha stáčení PH do nádrží) bude přestřešena. Kapacity / uložené PH: Pro uložení paliva budou k dispozici 2 nádrže, každá o objemu 12,5 m 3 a další nádrž 7 m 3 bude určena pro úkapy z manipulační plochy. Nafta motorová je hořlavá kapalina - III. třídy nebezpečnosti dle ČSN , s bodem vzplanutí nad 55 C. 14

18 Zásobování: Pohonné hmoty budou přiváženy autocisternami dodavatele a stáčeny do podzemní ukládací nádrže samospádem přes stáčecí místa (stáčecí podzemní šachta). Výdej: Pro výdej nafty do nádrží vozidel bude sloužit jeden jednostranný výdejní stojan umístěný na ostrůvku pod zastřešením. Stojan bude mít dvě samostatné výdejní pistole (rychlovýdej nafty cca 120 l/min. + výdej nafty 40 l/min.). Stojan bude mít sací systém. Potrubní systém spojuje nádrže s výdejním stojanem a stáčecí šachtu s úložištěm a zajišťuje funkci celého zařízení pro manipulaci s PH. Potrubní systém je dále doplněn o systém odvětrání par z nádrží a potrubí odsávání par (1. stupně pro naftu). Potrubní rozvody stáčení a výdeje PH budou provedeny z ocelového dvouplášťového potrubí. Ostatní potrubí budou jednoplášťová. Nádrž je navržena 1 podzemní nádrž o objemu 32 m 3 se třemi sekcemi, dělená na dvě sekce pro PH a samostatnou sekci pro úkapy. Nádrž bude ocelová, ležatá, dvouplášťová. Nádrž bude mít umístěny poklopy mimo komunikaci, bude v nepojezdovém provedení. Zabezpečení úniku PH z ploch: Manipulační plochy budou zabezpečeny nádrží na úkapy o objemu 7 m 3. Do této nádrže budou svedeny veškeré možné úkapy na manipulačních plochách. Zabezpečení proti úniku PH z potrubního rozvodu a nádrží: ČS bude vybavena komplexním monitoringem úniku PH - hlídání netěsnosti meziplášťového prostoru potrubí a nádrží, resp. hlídání úniku do šachty pod stojanem. Meziplášťové prostory ocelového dvouplášťového potrubí a meziprostory nádrží, resp. šachta stojanu budou vybaveny kontrolními sondami a připojeny na vyhodnocovací zařízení. Kontrola úniku skladovaných látek z nádrží je založena na signalizaci úniku látky do prostoru mezipláště nádrží, potrubí, resp. šachty. Kontrola je nepřetržitá. Poruchy budou opticky a akusticky signalizovány do místa s trvalou službou. Odstupové vzdálenosti: Podzemní nádrže dle ČSN nemají odstupovou vzdálenost. Dle ČSN čl. 7 má obslužný objekt odstupovou vzdálenost 8 m a výdejní stojany PH 6,5 m od nesouvisejících objektů. Areál HZS Areál HZS bude zahrnovat budovu stanice HZS, garáže, parkoviště, cvičnou věž a čerpací stanici pohonných hmot jako dílčí areál SSÚRS. Areál PČR Zahrnuje administrativní budovu a parkoviště. 15

19 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení Zahájení: 2010 Dokončení: Výčet dotčených územně samosprávných celků Městská část Praha 21 Městská část Praha 14 Městská část Praha 15 Městská část Praha 10 Hl. m. Praha 9. Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat Rozhodnutí o umístění stavby Stavební povolení Úřad městské části Praha 21 Odbor stavební úřad Újezd nad Lesy, Staroklánovická , Praha 9 Úřad městské části Praha 21 Odbor stavební úřad Újezd nad Lesy, Staroklánovická , Praha 9 Povolení k vodohospodářským dílům Úřad městské části Praha 10 Odbor stavební Oddělení územního a speciálního stavebního řízení Vršovická , Praha 10 II. ÚDAJE O VSTUPECH 1. Půda Realizace navrženého záměru si vyžádá trvalý zábor půdy ZPF v katastrálním území Běchovice V následující tabulce jsou uvedeny údaje o parcelách, které jsou vstupem stavby. Tabulka č. 5 Údaje o pozemcích, které jsou vstupem stavby Č. parc. Kultura Výměra Trval. zábor BPEJ (m 2 ) (m 2 ) /2 orná půda /50 orná půda CELKEM

20 BPEJ a patří do III. třídy ochrany. Jedná se o BPEJ velmi podobných vlastností. BPEJ je situována na rovině, BPEJ je situována na mírném svahu. Navrženým záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa. Nicméně lokalita navrženého areálu svým jižním cípem zasahuje do ploch, které dle územního plánu jsou plochy LR les. Na plochách LR nebude umístěna žádná stavba ani zpevněné plochy. Tyto plochy LR v rámci navrženého areálu jsou určeny pro zeleň. 2. Voda Potřeba vody Provoz navrženého Areálu SSÚRS Běchovice č. 19 si vyžádá potřebu vody pro následující účely: Potřeba vody zdravotechniky Potřeba technologické vody Potřeba vody zdravotechniky Vstupní data: Počet zaměstnanců Hasiči 25 Policie 35 SSÚRS 45 Celkem 105 Specifická potřeba vody q = 80 l/os.den Qd = 105 x 80 = l/den = 8,4 m 3 /den = 0,35 m 3 /h = 0,10 l/s Qm = 8,4 x 1,5 = 12,6 m 3 /den = 0,53 m 3 /h = 0,15 l/s Qh = 0,53 x 2,1 = 1,11 m 3 /h = 0,31 l/s Qměs = 8,4 x 30 = 252 m 3 /měsíc Qrok = 8,4 x 365 = m 3 /rok Zdrojem vody pro zdravotechniku bude veřejný vodovodní řad. Potřeba technologické vody Technologická vody bude potřeba pro mytí vozidel a přípravu solanky. Potřeba bude následující: průměrná spotřeba l/hod. max. denní spotřeba - 3 m 3 max. roční spotřeba m 3. 17

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TONNER - provádění staveb a Inženýrská činnost Ing. Pavel Tonner Bělohorská 94 169 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. NÁZEV ZÁMĚRU : Stavba mobilní čerpací stanice v areálu společnosti První krušnohorská realitní kancelář, s.r.o. Poštovní 24, Kadaň

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. NÁZEV ZÁMĚRU : Stavba mobilní čerpací stanice v areálu společnosti První krušnohorská realitní kancelář, s.r.o. Poštovní 24, Kadaň OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Podle 6 a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění NÁZEV ZÁMĚRU : Stavba mobilní čerpací stanice v areálu společnosti První krušnohorská realitní

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 2. 2015 Č. j.: 11354/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S.

M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S. M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S. / p.č. 1141/2 a 338, kat. území Příluky u Zlína / / Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s. Situace / Závažnost dopadu Příloha č. 1 k dokumentu GR _E001 EVIROMETÁLÍ ASPEKTY S VÝZAMÝMI DOPADY TEDOM a.s. Poř.č. Provoz, místo, Činnost Environmentální aspekt Skutečný či možný hlavní dopad Možnost

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 11.05.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 038594/2010/KUSK Spisová značka: SZ_038594/2010/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lukavec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 352 Kód obce PRVK: 0613.009.352.00 Kód obce (IČOB): 08877 (548332) Číslo ORP3 (ČSÚ): 009 (6109) Název ORP3: Pacov Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dobrá Voda. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dobrá Voda. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_6_4) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.6.4 Název obce: Toužim Kód obce (IČOB): 16794 (555657) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Důvodová zpráva Investiční záměr: Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Popis stávajícího stavu: V procesu provozování skládky, která se nachází na pozemcích města Uherský

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/9977/14 ZN/1982/ŽP/14

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ADR s.r.o. Mgr. A. Petr Kolář Libínská 3127/1 15000 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb.

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Příloha č.6 PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Vypracoval: Miloslav Maršan vedoucí odd. elektro Schválil:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Velké Kunětice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_021_01_17907 Název obce: Velké Kunětice Kód obce (IČOB): 569453 (569453) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Přestání. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Přestání. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_58_7) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.58.7 Název obce: Štědrá Kód obce (IČOB): 16321 (555622) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Návrh variantního řešení čištění odpadních vod PALACKÉHO 138, 276 01 MĚLNÍK

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_9_3) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.416.9.3 Název obce: Boží Dar Kód obce (IČOB): 886 (56486) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu... 5 Vzdálenosti:... 5 Výměry:... 6 Podrobný

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Poříčí. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Poříčí. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_39_9) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.39.9 Název obce: Chyše Kód obce (IČOB): 5553 (55527) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové Vlastník: MTH Areály s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle,

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity Technologické úseky TÚ 105, 106 a 108 spadají do kategorie zvláště velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší. Technologické úseky TÚ 101 a 102

Více

STUDIE VYUŽITELNOSTI STRÁŽNICE MILÍČOV ARCH. STUDIE

STUDIE VYUŽITELNOSTI STRÁŽNICE MILÍČOV ARCH. STUDIE STUDIE VYUŽITELNOSTI STRÁŽNICE MILÍČOV ARCH. STUDIE Obsah: A. Textová část Průvodní zpráva B. Domovní instalace zdravotechniky C. Investiční náklady D. Výkresová část 1. Situace-širší vztahy 1:1000 2.

Více

Kanalizace, stoka G - informace pro občany

Kanalizace, stoka G - informace pro občany Kanalizace, stoka G - informace pro občany Městské části Praha-Dubeč byla předložena k odsouhlasení změna územního plánu za účelem vybudování hlavní stoky splaškové kanalizace, která bude vedena naší městskou

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr Krajsk" úřad Středočeského kraje I : I.,. 1-.---- Obecní úřad Březí 251 01 Říčany Došlo dne:..j.o."":...c..?.~!.~... č.j..7~f..4?!j počet příloh:. Praha: 20.6.2013 Číslo jednací: 071596120 131KUSK Spisová

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Jsme dynamicky se rozvíjej

Jsme dynamicky se rozvíjej Výstavba, montáž a servis všech druhů kanalizací montáže čerpadel a čerpacích systémů čerpací jímky tlakové kanalizace čerpací jímky podtlakové kanalizace montáže potrubních rozvodů vodovodů z litiny i

Více

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Obchodní tiskárny akciová společnost, Plynárenská 233, 280 57 Kolín, IČ: 00013790 2.Popis zařízení a přehled případných

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!!

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!! ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU DO 50 M Čištění kanalizace do DN 200mm Čištění kanalizace DN 201-300mm Čištění kanalizace nad DN 300 a více ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU 51-100 M Čištění kanalizace do DN 200mm

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Heroltovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_026_02_32066 Název obce: Libavá Kód obce (IČOB): 503941 (503941) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC Úvod: Zajištění bezpečného provozu na čerpacích stanicích patří mezi základní priority provozovatelů čerpacích stanic sdružených v ČAPPO. V následujícím příspěvku

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Radkova Lhota Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_038_01_13802 Název obce: Radkova Lhota Kód obce (IČOB): 517321 (517321) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň :

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň : Akce : Investor : Stupeň : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA MĚSTYS JEDOVNICE TD SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Číslo přílohy : A. Třebíč, listopad

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01GT44R* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 10403/2015 Sp. zn.: ŽPZ/2716/2015/Kra 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH NEHVIZDY 02/2010 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5 000 B. Hlavní výkres 1:5

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014

Více

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!!

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!! Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.) ČIŠTĚNÍ KANALIZACE ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU DO 50 M Čištění kanalizace do DN 200mm Čištění kanalizace DN 201-300mm Čištění kanalizace nad

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 16 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Doplňující údaje: 0 12. 2012 1.vydání Ing. Kreuziger Ing. Kreuziger Mgr. Bussinow RNDr. Bosák v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MALOCH spol.

Více

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18.08.2015 22313/ZP/2015-Čr 31.08.2015

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18.08.2015 22313/ZP/2015-Čr 31.08.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje NOVOPOL a.s. Velký Třebešov 20 552 03 Česká Skalice Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18.08.2015 22313/ZP/2015-Čr 31.08.2015 Odbor

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_18_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.18.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 1953 (538922) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Stebnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Stebnice. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_11_9) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.11.9 Název obce: Lipová Kód obce (IČOB): 8443 (554626) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

ČOV Modřice - Technický popis

ČOV Modřice - Technický popis ČOV Modřice - Technický popis SITUACE PRIMÁRNÍ KAL 100-300 kg NL/hod. Mechanický stupeň: Hlavní nátokový objekt Hlavní stavidlová komora regulující přítok do ČOV, do dešťové zdrže a odlehčovací komora

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a, identifikace stavby Název akce: Místo stavby: Kraj: DEŠŤOVÁ KANALIZACE ZŠ Městská část Praha - Slivenec Praha Katastrální území: Slivenec, 750590 Stupeň dokumentace: Investor: Projektant:

Více