OBSAH ÚVOD 1. A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1 1. Obchodní firma 1 2. IČ 1 3. Sídlo 1 4. Oprávněný zástupce oznamovatele 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH ÚVOD 1. A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1 1. Obchodní firma 1 2. IČ 1 3. Sídlo 1 4. Oprávněný zástupce oznamovatele 1"

Transkript

1

2 OBSAH ÚVOD 1 A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1 1. Obchodní firma 1 2. IČ 1 3. Sídlo 1 4. Oprávněný zástupce oznamovatele 1 B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č Kapacita a rozsah záměru 2 3. Umístění záměru 4 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 7 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 7 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 7 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení Výčet dotčených územně samosprávných celků Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat 16 II. ÚDAJE O VSTUPECH Půda Voda Zemní plyn Elektrická energie Suroviny Stavební materiály Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu Nároky na dopravní infrastrukturu Nároky na jinou infrastrukturu 21 III. ÚDAJE O VÝSTUPECH Emise do ovzduší Hluk Odpadní vody Odpady Rizika havárií 37 C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMETÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY Ovzduší 43

3 2.2. Voda Půda Geofaktory životního prostředí Flóra a fauna Územní systém ekologické stability 51 D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI (Z HLEDISKA PRAVDĚPODOBNOSTI, DOBY TRVÁNÍ, FREKVENCE A VRATNOSTI) Vlivy na obyvatelstvo Vlivy na ovzduší a klima Vlivy na hlukové klima Vlivy na vodu Vlivy na půdu, území a geologické podmínky Vlivy na faunu a flóru Vlivy na ekosystémy Vlivy na antropogenní systémy a funkční využití území Ostatní vlivy ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ 63 E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 63 F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V OZNÁMENÍ DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 64 G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 64 H. PŘÍLOHY 65 Zpracovatel oznámení 65

4 ÚVOD Na území městské části Praha Běchovice je navržen Areál SSÚRS Běchovice č. 19. Tento areál je situován v jihozápadním kvadrantu mimoúrovňové křižovatky ulice Českobrodské a Štěrboholské radiály. Areál zahrnuje 3 dílčí areály: Středisko správy a údržby rychlostních silnic (SSÚRS ), stanice Hasičského a záchranného sboru (HZS), třetí část je středisko Policie České republiky (PČR). Součástí areálu jsou 2 čerpací stanice s naftou pro potřeby SSÚRS a HZS. Navržený záměr naplňuje bod 10.4 Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) 11 a) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t a dále bod Skladové a obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad m 2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání pro celou stavbu, kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Podle 6 odst. (1) zákona č. 100/2001 Sb., ten, kdo hodlá provést takový záměr, je povinen předložit oznámení záměru příslušnému úřadu. Náležitosti oznámení jsou uvedeny v příloze č. 3 zákona. Příslušným úřadem je Magistrát hl. m. Prahy. Zástupce oznamovatele a současně projektant APRIS 3MP s.r.o. zpracováním oznámení pověřil Ing. Pavla Berana, Ph.D. Samostatnými přílohami předloženého oznámení jsou: Akustická studie zpracovaná Ing. Jiřím Králíčkem Rozptylová studie, kterou za firmu Bucek s.r.o. vypracovat Mgr. Jakub Bucek Dendrologický průzkum a ocenění dřevin, které za firmu Skea Landskape Architecture provedl Ing. Radek Dastych Elaborát Flora, fauna, krajinný ráz, ZCHÚ, VKP, ÚSES, Natura 2000, který zpracovali Ing. Pavel Kyzlík a Ing. Jana Maxová. V Praze dne Ing. Pavel Beran, Ph.D. A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1. Obchodní firma Ředitelství silnic a dálnic ČR 2. IČ Sídlo Na Pankráci 56, Praha 4 4. Oprávněný zástupce oznamovatele APRIS 3MP s.r.o. Baarova 231/ Praha 4 Kontaktní osoba: Ing. Blanka Kolaříková Tel.: ,

5 B. ÚDAJE O ZÁMĚRU I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 Areál SSÚRS Běchovice č. 19 Areál bude obsahovat 2 neveřejné čerpací stanice pohonných hmot nafty. Bod 10.4 Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) 11 a) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t. Součástí areálu budou parkoviště s celkovou kapacitou vyšší než 100 parkovacích stání. Bod Skladové a obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad m 2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání pro celou stavbu. kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. 2. Kapacita a rozsah záměru Navržený Areál SSÚRS Běchovice č. 19 zahrnuje dílčí areály + společné plochy: Středisko správy a údržby rychlostních silnic (dále jen SSÚRS ) Středisko Policie České republiky (dále jen PČR) Stanice hasičského a záchranného sboru (dále jen HZS) Společné plochy komunikací, parkoviště a zeleně Areál Areál SSÚRS Běchovice č. 19 je z hlediska územního plánu situován na plochách: VN nerušící výroby LR lesní plochy V následujících tabulkách je uvedena kategorizace ploch navrženého areálu z hlediska ÚP a kategorizace ploch v rámci funkční plochy VN, kapacity dílčích areálů, společné a celkové kapacity. Tabulka č. 1 Kategorizace ploch navrženého areál dle ÚP Kategorie plochy dle ÚP Výměra (m 2 ) VN LR CELKEM Tabulka č. 2 Kategorizace ploch na funkční ploše VN Kategorie plochy Výměra (m 2 ) Výměra (%) Zastavěná ,29 Zpevněná ,25 Zeleň na terénu ,46 CELKEM ,00 2

6 Tabulka č. 3 Kapacity jednotlivých dílčích areálů v rámci Areálu SSÚRS Běchovice č. 19 SSÚRS provozní jednotka zastavěná plocha počet NP HPP konst.v. obestav. prostor počet pracovníků m 2 ks m 2 m m 3 osob admin , garáže , myčka , sklad soli , sklady , dílny , zastavěná plocha ,69 % silnice pro ČOV 964 chodník 163 zpevněná plocha ,84 % zeleň areálová ,46 % SSÚRS celkem m % 45 Rozvojová plocha+lr HZS provozní jednotka zastavěná plocha počet NP HPP konst.v. obestav. prostor počet pracovníků m 2 ks m 2 m m 3 osob admin , garáže , zastavěná plocha ,66 % silnice chodník 139 zpevněná plocha ,67 % zeleň ,67 % Hasiči celkem m % 25 PČR provozní jednotka zastavěná plocha počet NP HPP konst.v. obestav. prostor počet pracovníků m 2 ks m 2 m m 3 osob admin , zastavěná plocha ,80 % silnice chodník 13 zpevněná plocha ,39 % zeleň ,81 % Policie celkem m % 35 3

7 Tabulka č. 4 Kapacity společných ploch a celkové VŠECHNY 3 AREÁLY (vše kromě společného) Plocha m 2 % zastavěná plocha ,54 zpevněná plocha ,37 zeleň ,09 CELKEM SPOLEČNÉ m 2 % zastavěná plocha 0 komunikace parkoviště chodník 305 zpevněná plocha ,62 zeleň ,38 CELKEM VŠE DOHROMADY = CELÝ AREÁL m 2 % zastavěná plocha ,76 zpevněná plocha ,46 zeleň ,78 CELKEM Umístění záměru Městská část Praha Běchovice k.ú. Běchovice č. parc. 1205/2, 1205/50. Na následujících obrázcích jsou: Obrázek č. 1 - Zákres lokality navrženého Areálu SSÚRS Běchovice č. 19 v ortofotomapě 1 : Obrázek č. 2 - Zákres lokality navrženého Areálu SSÚRS Běchovice č. 19 ve snímku z územního plánu 1 :

8 Obrázek č. 1 Zákres lokality navrženého Areálu SSÚRS Běchovice č. 19 v ortofotomapě 1 :

9 Obrázek č. 2 Zákres navrženého Areálu SSÚRS Běchovice č. 19 ve snímku z územního plánu 1 :

10 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry Navrženým záměrem je novostavba areálu zahrnujícího střediska Středisko správy a údržby dálnic (SSÚRS ), Hasičského záchranného sboru (HZS) a Policie České republiky (PČR). Zdůrazňujeme, že se nejedná o komerční areál, ale areál s provozními středisky nezbytnými pro zajištění plynulého a bezpečného provozu po komunikacích, zajištění ochrany zdraví, života a majetku obyvatelstva a majetku právnických osob. Všechna 3 střediska jsou z celospolečenského hlediska nutná. Lokalita pro vybudování střediska byla zvolena s ohledem na výhodné napojení na komunikační síť a možnosti rychlého a efektivního výjezdu do okolí. Efektivní výjezdy do terénu jsou možné na ulici Českobrodská (silnice I. třídy č. 12) a z přilehlé mimoúrovňové křižovatky na Štěrboholskou spojku (Pražský okruh, silnice č. 1). V případě vlivů na dopravu se nejedná o kumulovaný vliv, ale o zajištění logistiky provozu pro provoz po komunikacích. S kumulativními vlivy lze uvažovat v případě odvedení dešťových vod, realizace nových a zastavěných zpevněných ploch vyvolá zvýšení povrchového odtoku srážkových vod, který je nutno eliminovat retencemi. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí Realizace areálu je nutná z hlediska zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, z hlediska prevence bezpečnosti obyvatelstva, řešení následků protizákonného jednání a ochrany obyvatelstva při požárech a havarijních situacích nebo živelných událostech. Umístění areálu bylo zvoleno monovariantně, respektive umístění areálu bylo dáno jeho spádovou oblastí a efektivním napojením na komunikační síť (včetně komunikací plánovaných, zakotvených v územním plánu, ale doposud nezrealizovaných). Umístění areálu je patrné z předcházejících obrázků č. 1 a Stručný popis technického a technologického řešení záměru Územní plán Navržené využití pozemku pro areál SSÚRS je v souladu s platným územním plánem. Řešené pozemky se nachází na 2 funkčních plochách: převážná část leží na ploše VN (nerušící výroby a služby) s koeficientem D a LR (lesní plochy). Dle ÚP je nerušící výroba územím sloužícím pro umístění zařízení služeb a nerušící výroby všeho druhu, včetně skladů a skladovacích ploch, které nesmí svými negativními účinky a vlivy na životní prostředí narušovat provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a zhoršovat životní prostředí ve stavbách a v okolí jejich dosahu nad přípustnou míru. Funkční plocha v územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy - stav po vydání změny Z 1000/00. Opatřením obecné povahy č.1/2008 s účinností od je doplněn koeficientem D, tzn., že koeficient podlažní plochy (dále KPP) je 0,8. Koeficient zeleně (KZ) 0,5 (pro zástavbu do 3NP). Nicméně po zrušení Opatření obecné povahy č.1/2008 rozsudkem Nejvyššího správního soudu ČR 9 Ao 2/ ze dne není změna 1000/00 v platnosti. 7

11 Výpočet koeficientů pro změnu ÚP 1000/00, část pozemku s funkční plochou VN: Celková plocha VN = m 2 KPP = 0,8 * m 2 = m 2 KZ (3NP) = 0,5 * m 2 = m 2 Skutečná výměra zastavěných a zpevněných ploch = m 2 Skutečná výměra zeleně na terénu v rámci plochy VN = m 2 Požadavky na koeficient zeleně jsou s velkou rezervou v rámci ploch VN splněny. Tato rezerva je rezervou pro případné další rozšíření areálu. Urbanistické a architektonické řešení Na řešeném území je uvažováno se třemi funkčně i provozně oddělenými areály. Plochou nejrozsáhlejší je SSÚRS, dále středisko PČR, třetí část je stanice HZS. Všechny tři areály budou samostatně odděleny a oploceny. Oplocení bude umístěno na ploše VN, na ploše LR je oplocení vyloučeno. Jednotlivé objekty jsou jedno či dvoupodlažní skladové a údržbové prostory s výškou max. 10 m. Areál SSÚRS Areál je situován v jižní části pozemku, jedná se o nejrozsáhlejší areál komplexu. Vjezd do areálu je v těsné blízkosti administrativní budovy, dále kolem hlavního dvora jsou rozmístěny servisní objekty, sklady, garáže a další dle stavebního programu. Součástí areálu jsou i rozvojové plochy. Areál HZS Stanice HZS se nachází v severní části při ulici Českobrodská, dopravně je napojena na vnitroareálové komunikace. Zásahový výjezd je umožněn přes světelnou signalizaci přímo do ulice Českobrodská. V areálu je stanice HZS, garáže, manipulační plochy a další dle stavebního programu. Areál PČR Areál PČR je v severozápadní části území, sestává se z administrativní budovy PČR a odstavného parkoviště pro nepojízdná vozidla s možností odstavného stání pro kamiony. Areály budou mít společné technické části, které zamezí zbytečnému navyšování investičních a provozních nákladů a zároveň plošných nároků. Společná bude příjezdová komunikace, parkoviště pro hosty a zasíťování pozemku. Grafickou přílohou oznámení jsou: Situace areálu Situace širších vztahů Na následujícím obrázku je zastavovací situace 1 :

12 Obrázek č. 3 Zastavovací situace Areálu SSÚRS Běchovice č :

13 Technologie Areál SSÚRS Opravna a dílny Pro údržbu vozidel je v objektu navržena opravárenská hala, ve které jsou: a. stání s montážní jámou o délce dvou nákladních vozů b. opravárenský prostor pro dva nákladní vozy Na stání se budou zajišťovat činnosti: - kontrola vozidel - drobná údržba - mazání mechanizmů - doplňování provozních hmot Na opravárenskou halu budou navazovat dílny: - pneuservis - opravna a sklad pneu - elektrodílna - nabíjení akumulátorů - sklady. Olejové hospodářství: bude obsahovat sklad olejů a mazadel, zařízení na sběr upotřebených olejů a zařízení na výdej olejů nových. Ve skladu olejů budou oleje uloženy ve 200 litrových sudech, 5 druhů celkem 5 sudů, ze kterých se bude vydávat, dalších 5 sudů v rezervě. Celkový objem uložených olejů 1 m 3 hořlavin III. a IV. třídy. Ve skladu bude dále dvouplášťová nádrž na upotřebené oleje o obsahu 3 m 3 hořlavina I. třídy. Kompresorovna a rozvod stlačeného vzduchu. Navrženo bude vybavení kompresorové stanice a rozvod stl. vzduchu 0,8 MPa pro technologická zařízení, olejové hospodářství, opravu pneu, ofuky a ruční nářadí. Na pokrytí spotřeby je navržena kompresorová stanice s výkonem 50 m 3, stabilní se stojatým vzdušníkem a kondenzační sušičkou. Kompresorová stanice pracuje automaticky v rozsahu tlaků, který je dán tlakovým spínačem. Kondenzát ze vzdušníku a sušky bude vypouštěn přes separátor oleje do kanalizace. Garáže pohotovostní Budou vybaveny zařízením na konzervační dobíjení akumulátorů garážovaných vozidel. Sklad soli Objekt skladu bude rozdělen na dva boxy, ve kterých bude uložena zásoba soli. Výška skladu a výška vrat musí umožnit vyklápění nákladních vozů, přivážejících sůl. Přístřešek pro stání a dobíjení výstražných vozíků Prostor pro 16 výstražných vozíků bude vybaven pro konzervační dobíjení akumulátorů, ve vozících osazených. 10

14 Přístřešek pro natahovací kontejnery Prostor pro 8-10 natahovacích kontejnerů s odpady. Solankové hospodářství Solankové hospodářství slouží pro přípravu, skladování a distribuci solných roztoků pro aplikace na namrzlých vozovkách. Provoz se bude skládat ze čtyř svislých válcových nádrží (1x silo + 3x nádrže), instalací pro manipulaci s vodou a solankou, vč. přísl. elektroinstalace. Silo slouží pro uskladnění suchého chloridu sodného a je obvykle o objemu 50 m 3. Sůl se do sila dopravuje pneumaticky. V silu je umístěn automatický výrobník solanky, která je následně přečerpávána do vedle umístěné nádrže o objemu 25 m 3. Vedle této sestavy jsou umístěny dvě nádrže po m 3 na tekutý chlorid vápenatý, který se dodává přímo v koncentraci 34%. Pro případ havárie jsou sila umístěna v havarijní vaně (20 m 3 ) a manipulační plocha je svedena do akumulační jímky. Solankové hospodářství je dispozičně řešeno tak, aby byl umožněn přístup pro zásobovací vozy dodavatele, a umožní tankování solanky do posypových vozů, bez nutnosti couvání. Mytí vozidel Pro mytí vozidel je navrženo: a) venkovní mycí plocha (1 stání s nájezdy pro mytí podvozkových částí) plocha pro mytí veškerých vozidel i zasolených během zimní údržby. Vody odtékají do sedimentační jímky (13 m 3 ) a následně jsou čištěny v čistírně technologických odpadních vod (ČOV). Na tomto stání bude prováděno převážně předmytí studenou vodou z akumulační nádrže (50 m 3 ), případně i mytí čistou vodou z řadu s ohřevem v tlakovém agregátu typu WAP. b) mycí box (1 stání) prostor pro kvalitní mytí vozidel před opravou. Mycí box je součástí objektu opravny, samostatná vytápěná místnost. Vody odtékají do sedimentační jímky (13 m 3 ) a následně jsou čištěny v čistírně odpadních vod. Na tomto stání bude prováděno převážně mytí čistou vodou z řádu s ohřevem v tlakovém agregátu typu WAP. Čištění odpadních vod, hospodaření s vodami a recirkulace Předmětem řešení je čištění vod z následujících procesů nebo ploch a její další použití: o venkovní předmytí vozidel studenou recirkulační vodou z akumulační nádrže (50 m 3 ) o venkovní mytí vozidel teplou tlakovou vodou z řadu o mytí vozidel v mycím boxu teplou tlakovou vodou z řadu o dešťové vody z plochy venkovního mytí vozidel, manipulační plochy před solankovým hospodářstvím, havarijní vany pod míchacím centrem solanky a z manipulační plochy před skladem soli o havarijní voda ze solankového hospodářství. Mytí vozidel Předmytí a mytí vozidel se bude provádět ručně na dvou mycích stáních (venkovní stání a mycí box). Venkovní stání bude vybaveno nájezdy pro mytí podvozkových částí. 11

15 Pro předmytí se bude používat odsazená tlaková voda z akumulační nádrže (50 m 3 ) čerpaná pomocí AT stanice umístěné v zázemí mycího boxu (ve strojovně) v objektu opravny. Do této jímky budou stékat jednak vyčištěné vody z ČOV z mytí vozidel na venkovní ploše (v zimním období) a dešťové vody z manipulačních ploch solankového hospodářství a před skladem soli. Z AT stanice bude odsazená voda čerpána k venkovní mycí ploše. Vývod vody bude ukončen ventilem v rozvodné skříni na mycí ploše. Na ventil bude napojena hadice ukončená regulačním výstřikem. Množství vody bude regulováno ventilem. Mytí vozidel na obou stáních bude prováděno také ručně čistou vodou z řadu (studenou nebo teplou) vodou z řadu pomocí vysokotlakého mycího zařízení s el. ohřevem. Toto mycí zařízení bude umístěno také v zázemí mycího boxu (ve strojovně) v objektu opravny. Pro předmytí a mytí se nebudou používat saponáty Parametry mycího zařízení: o množství vody l/hod. o teplota C o tlak barů AT stanice: o výkon 6 m 3 /hod. Kapacitní údaje: o počet umytých vozidel - 5/den o množství vody l/vozidlo o množství cirkulační vody - cca 80 % Dodávka vody pro solankové hospodářství Pro solankové hospodářství bude v zimních měsících dodávána vyčištěná voda z akumulační jímky (50 m 3 ), která bude osazena v zemi, v blízkosti skladu soli mycí plochy. Do této jímky bude svedena nadbilanční voda (z mytí vozidel tlakovým zařízením, které bude používat vodu z řadu) vyčištěná v ČOV. Provozní objem vody v akumulační jímce bude cca 20 m 3. Voda bude z akumulační jímky do solankového hospodářství čerpána pomocí AT stanice (výkon 3 m 3 /hod.) umístěné v zázemí mycího boxu (ve strojovně) v objektu opravny. Pokud nebude odběr pro solankové hospodářství, bude voda (vyčištěná na parametry kanalizačního řadu) z této jímky vypouštěna do areálové kontaminované kanalizace. Akumulace technologických odpadních vod Venkovní předmytí a mytí vozidel, mytí vozidel v mycím boxu: Vody z mytí vozidel budou přes vyspádovanou podlahu v mycích plochách a odvodňovací žlábek svedeny do lapačů písku a dále do sedimentační jímky (13 m 3 ) umístěné v zemi před mycím boxem v objektu opravny. Z této nádrže budou vody čerpány do ČOV. Venkovní mycí plocha bude odvodňovacím žlábkem oddělena od ostatní pojížděcí plochy. Tím vody z mytí zůstanou v mycím prostoru a dešťové vody z okolní pojížděcí plochy budou spádováním odvedeny mimo mycí vody. 12

16 Dešťové vody Do sedimentační nádrže (13 m 3 ) před objektem opravny budou svedeny kontaminované dešťové vody z následujících ploch: o venkovní mycí plocha (při dešti se nepředpokládá mytí vozidel) m 2 o solankové hospodářství, tj. bezpečnostní vana - 90 m 2 o manipulační plocha před solankovým hospodářstvím ohraničená odvodňovacím žlábkem - 80 m 2 o manipulační plocha před skladem soli ohraničená odvodňovacím žlábkem - 80 m 2 Celková odvodňovací plocha m 2 Množství vod: Intenzita deště l/s/ha Celkové množství Jednodenní déšť (30 mm/den) - 12 m 3 Tyto vody budou zachyceny a akumulovány vzdutím hladiny v celém odvodňovacím systému (kanalizace, sedimentační jímka, havarijní vana pod solankovým hospodářstvím), který umožňuje zachycení cca 20 m 3. Tyto vody budou čerpány do čistírny, čištěny a vypouštěny přes akumulační jímku do kontaminované kanalizace. V případě většího rozsahu deště je možno k zachycení dešťové vody využít volný objem cca 20 m 3 v akumulační jímce (50 m 3 ), která je přes přepad spojena se sedimentační jímkou (13 m 3 ). Havarijní voda ze solankového hospodářství Při havarijním vytečení největšího zásobníku se solankou (max. 50 m 3 ) bude obsah zásobníku zachycen v: o bezpečnostní vaně pod zásobníky - cca 20 m 3 o vzdutím v kanalizaci odvodňující bezpečnostní vanu do sedimentační nádrže a v lapačích písku - cca 2,5 m 3 o havarijním vzdutím v sedimentační jímce před obj. opravny - cca 10 m 3 o havarijním vzdutím v akumulační jímce v obj. opravny - cca 20 m 3 Tento stav může nastat pouze v zimním období, kdy je solankové hospodářství v provozu. Havarijní stav bude likvidován přečerpáním zachyceného solného roztoku zpět do solankového hospodářství pomocí AT stanice (pokud bude zásobník v provozu) nebo do přepravních cisteren a odvezen k likvidaci. Čištění technologických odpadních vod (ČOV) Pro čištění technologických odpadních vod z umývárny vozidel je navržena recirkulační čistírna Alfa Active 2,2. Čistírna odpadních vod bude zabezpečovat vyčištění těchto vod na kvalitu kanalizačního řadu a jejich vypouštění do kontaminované areálové kanalizace. Čistírna má atest hlavního hygienika ČR. Čistírna Alfa Active je nechemická oxidační čistírna, která v sobě spojuje čištění na principu fyzikálním (gravitace a sorpce) se současnou aktivací vod aerací. Progresivnost čistírny je 13

17 založena na primárním sorpčním efektu dlouhodobé sorpční náplně. V okruhu nevznikají anaerobní procesy, které způsobují zápach. Čistírna je plastová, vybavená moderní řídící počítačovou jednotkou, umožňující automatický provoz. Parametry čistírny: Typ Výkon Rozměr Hmotnost Příkon - Alfa Active 2,2/ ep - 1 2m 3 /hod x890x kg (s náplní) - 0,9 kw Princip funkce: Hlavním prvkem čistírny je reaktor se sorpční náplní využitelnou jako nosič aktivní kultury. V reaktoru probíhá separace sorbovatelných látek. Surová voda je přiváděna do spodní části reaktoru, v němž suspenze sedimentují do kalového prostoru a lehčí částice se zachytí v sorpční vrstvě. Funkčnost aktivačního reaktoru a celého okruhu zajišťuje dmychadlo. Mechanické dočištění vod zbavených ropných látek bude zabezpečovat pískový filtr. Popis činnosti : Čistírna bude čerpat odsazenou vodu ze sedimentační jímky s nornými stěnami o objemu 13 m 3 umístěné v zemi před objektem opravny. Zde dojde k sedimentaci hrubších částic I. stupeň čištění. Zdržení vody v jímce bude cca 10 hod. Vyčištěná voda v čistírně (II. stupeň čištění) bude přes sorpční filtr (III. stupeň čištění) zaústěna do přepadu osazeného v akumulační jímce (13 m 3 ) v objektu opravny. Z akumulační jímky bude vyčištěná voda svedena do kontaminované areálové kanalizace. Odběr kontrolních vzorků bude možný za sorpčním filtrem a na výstupu z akumulační nádrže. Čerpací stanice pohonných hmot /ČS PH/ Čerpací stanice bude vnitroareálová, podnikového typu (neveřejná). ČS PH umožní současný výdej pohonných hmot pro jedno vozidlo (na 1 stání), k dispozici bude pouze jeden produkt - nafta motorová. Manipulační plocha (plocha výdeje PH do vozidel + manipulační plocha stáčení PH do nádrží) bude přestřešena. Kapacity / uložené PH: Pro uložení paliva budou k dispozici 2 nádrže, každá o objemu 12,5 m 3 a další nádrž 7 m 3 bude určena pro úkapy z manipulační plochy. Nafta motorová je hořlavá kapalina - III. třídy nebezpečnosti dle ČSN , s bodem vzplanutí nad 55 C. 14

18 Zásobování: Pohonné hmoty budou přiváženy autocisternami dodavatele a stáčeny do podzemní ukládací nádrže samospádem přes stáčecí místa (stáčecí podzemní šachta). Výdej: Pro výdej nafty do nádrží vozidel bude sloužit jeden jednostranný výdejní stojan umístěný na ostrůvku pod zastřešením. Stojan bude mít dvě samostatné výdejní pistole (rychlovýdej nafty cca 120 l/min. + výdej nafty 40 l/min.). Stojan bude mít sací systém. Potrubní systém spojuje nádrže s výdejním stojanem a stáčecí šachtu s úložištěm a zajišťuje funkci celého zařízení pro manipulaci s PH. Potrubní systém je dále doplněn o systém odvětrání par z nádrží a potrubí odsávání par (1. stupně pro naftu). Potrubní rozvody stáčení a výdeje PH budou provedeny z ocelového dvouplášťového potrubí. Ostatní potrubí budou jednoplášťová. Nádrž je navržena 1 podzemní nádrž o objemu 32 m 3 se třemi sekcemi, dělená na dvě sekce pro PH a samostatnou sekci pro úkapy. Nádrž bude ocelová, ležatá, dvouplášťová. Nádrž bude mít umístěny poklopy mimo komunikaci, bude v nepojezdovém provedení. Zabezpečení úniku PH z ploch: Manipulační plochy budou zabezpečeny nádrží na úkapy o objemu 7 m 3. Do této nádrže budou svedeny veškeré možné úkapy na manipulačních plochách. Zabezpečení proti úniku PH z potrubního rozvodu a nádrží: ČS bude vybavena komplexním monitoringem úniku PH - hlídání netěsnosti meziplášťového prostoru potrubí a nádrží, resp. hlídání úniku do šachty pod stojanem. Meziplášťové prostory ocelového dvouplášťového potrubí a meziprostory nádrží, resp. šachta stojanu budou vybaveny kontrolními sondami a připojeny na vyhodnocovací zařízení. Kontrola úniku skladovaných látek z nádrží je založena na signalizaci úniku látky do prostoru mezipláště nádrží, potrubí, resp. šachty. Kontrola je nepřetržitá. Poruchy budou opticky a akusticky signalizovány do místa s trvalou službou. Odstupové vzdálenosti: Podzemní nádrže dle ČSN nemají odstupovou vzdálenost. Dle ČSN čl. 7 má obslužný objekt odstupovou vzdálenost 8 m a výdejní stojany PH 6,5 m od nesouvisejících objektů. Areál HZS Areál HZS bude zahrnovat budovu stanice HZS, garáže, parkoviště, cvičnou věž a čerpací stanici pohonných hmot jako dílčí areál SSÚRS. Areál PČR Zahrnuje administrativní budovu a parkoviště. 15

19 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení Zahájení: 2010 Dokončení: Výčet dotčených územně samosprávných celků Městská část Praha 21 Městská část Praha 14 Městská část Praha 15 Městská část Praha 10 Hl. m. Praha 9. Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat Rozhodnutí o umístění stavby Stavební povolení Úřad městské části Praha 21 Odbor stavební úřad Újezd nad Lesy, Staroklánovická , Praha 9 Úřad městské části Praha 21 Odbor stavební úřad Újezd nad Lesy, Staroklánovická , Praha 9 Povolení k vodohospodářským dílům Úřad městské části Praha 10 Odbor stavební Oddělení územního a speciálního stavebního řízení Vršovická , Praha 10 II. ÚDAJE O VSTUPECH 1. Půda Realizace navrženého záměru si vyžádá trvalý zábor půdy ZPF v katastrálním území Běchovice V následující tabulce jsou uvedeny údaje o parcelách, které jsou vstupem stavby. Tabulka č. 5 Údaje o pozemcích, které jsou vstupem stavby Č. parc. Kultura Výměra Trval. zábor BPEJ (m 2 ) (m 2 ) /2 orná půda /50 orná půda CELKEM

20 BPEJ a patří do III. třídy ochrany. Jedná se o BPEJ velmi podobných vlastností. BPEJ je situována na rovině, BPEJ je situována na mírném svahu. Navrženým záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa. Nicméně lokalita navrženého areálu svým jižním cípem zasahuje do ploch, které dle územního plánu jsou plochy LR les. Na plochách LR nebude umístěna žádná stavba ani zpevněné plochy. Tyto plochy LR v rámci navrženého areálu jsou určeny pro zeleň. 2. Voda Potřeba vody Provoz navrženého Areálu SSÚRS Běchovice č. 19 si vyžádá potřebu vody pro následující účely: Potřeba vody zdravotechniky Potřeba technologické vody Potřeba vody zdravotechniky Vstupní data: Počet zaměstnanců Hasiči 25 Policie 35 SSÚRS 45 Celkem 105 Specifická potřeba vody q = 80 l/os.den Qd = 105 x 80 = l/den = 8,4 m 3 /den = 0,35 m 3 /h = 0,10 l/s Qm = 8,4 x 1,5 = 12,6 m 3 /den = 0,53 m 3 /h = 0,15 l/s Qh = 0,53 x 2,1 = 1,11 m 3 /h = 0,31 l/s Qměs = 8,4 x 30 = 252 m 3 /měsíc Qrok = 8,4 x 365 = m 3 /rok Zdrojem vody pro zdravotechniku bude veřejný vodovodní řad. Potřeba technologické vody Technologická vody bude potřeba pro mytí vozidel a přípravu solanky. Potřeba bude následující: průměrná spotřeba l/hod. max. denní spotřeba - 3 m 3 max. roční spotřeba m 3. 17

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. v platném znění, 6, v rozsahu dle přílohy č.

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. v platném znění, 6, v rozsahu dle přílohy č. inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax: 05 49210356, 05 41240857 enving@enving.cz http://www.enving.cz Organizace oprávněná k provozování živnosti Posuzování

Více

PRODEJNÍ CENTRUM AAA AUTO OSTRAVA

PRODEJNÍ CENTRUM AAA AUTO OSTRAVA AAA AUTO a.s. Husovo nám.14, 253 01 Hostivice PRODEJNÍ CENTRUM AAA AUTO OSTRAVA Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY (Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) Červenec 2012 XXXLutz + Möbelix, Kolbenova Praha 9 - Vysočany (Oznámení

Více

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM Sídlo: Doudova 544/11, 147 00 Praha 4 Podolí Provozovna: Masarykova 62/109, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 25423363, DIČ: CZ25423363 Název akce: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

Více

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6 OZNÁMENÍ ZÁMÌRU OBCHODNÍ CENTRUM PODBABA PRAHA 6 DEJVICE (Oznámení dle pøíl. è. 3 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí) Èervenec 2009 Oznámení záměru Obchodní centrum Podbaba

Více

KONCERTNÍ A KONGRESOVÉ CENTRUM A. DVOŘÁKA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

KONCERTNÍ A KONGRESOVÉ CENTRUM A. DVOŘÁKA, ČESKÉ BUDĚJOVICE Oznámení záměru podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů KONCERTNÍ A KONGRESOVÉ CENTRUM A. DVOŘÁKA, ČESKÉ BUDĚJOVICE Listopad 2012 České Budějovice Koncertní a kongresové

Více

VÝROBA TEKUTÝCH A SYPKÝCH PRÁŠKOVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE V AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN VE ŠTERNBERKU

VÝROBA TEKUTÝCH A SYPKÝCH PRÁŠKOVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE V AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN VE ŠTERNBERKU VÝROBA TEKUTÝCH A SYPKÝCH PRÁŠKOVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE V AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN VE ŠTERNBERKU OZNÁMENÍ záměru zpracované ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších

Více

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB.

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. VÝROBNÍ ZÁVOD SUNGWOO OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. zákazník Sungwoo Hitech Co. Ltd. stupeň STUDIE zakázkové číslo 5285-900-2 číslo dokumentu 5285-000-2/2-BX-01

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN OPAVA OZNÁMENÍ podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 Číslo zakázky Katastrální území

Více

Oznámení záměru Diplomat hotel Praha Nová křídla a veřejné podzemní garáže Diplomat

Oznámení záměru Diplomat hotel Praha Nová křídla a veřejné podzemní garáže Diplomat OZNÁMENÍ ZÁMÌRU HOTEL DIPLOMAT PRAHA NOVÁ KØÍDLA A VEØEJNÉ PODZEMNÍ GARÁŽE DIPLOMAT (Oznámení dle zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí) Prosinec 2009 Oznámení záměru Diplomat

Více

Přístavba průmyslové haly KRATZER s.r.o.

Přístavba průmyslové haly KRATZER s.r.o. OZNÁMENÍ záměru Přístavba průmyslové haly KRATZER s.r.o. dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění březen 2014 1 OBSAH A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI...3 B. ÚDAJE O ZÁMĚRU...3 C. ÚDAJE O STAVU

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

Nová skladovací hala

Nová skladovací hala pohled na areál Coca-Cola HBC Česká republika od východu, (AS CHEMOPRAG, říjen 2011) Nová skladovací hala Oznámení záměru Zpracováno ve smyslu 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

Více

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa Výroba plastových oken Hodějice II. etapa OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí listopad 2006 INVESTprojekt NNC, s.r.o.,

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

ING. JAROMÍR POKOJ posuzování vlivů na životní prostředí Kuršova 16 tel.: 723 637 450 635 00 Brno IČ: 681 03 255 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ING. JAROMÍR POKOJ posuzování vlivů na životní prostředí Kuršova 16 tel.: 723 637 450 635 00 Brno IČ: 681 03 255 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ING. JAROMÍR POKOJ posuzování vlivů na životní prostředí Kuršova 16 tel.: 723 637 450 635 00 Brno IČ: 681 03 255 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Rekonstrukce a nástavba domu Na Líše 23/726, Praha 4, Michle

Rekonstrukce a nástavba domu Na Líše 23/726, Praha 4, Michle Oznámení podlimitního záměru dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. Rekonstrukce a nástavba domu Na Líše 23/726, Praha 4, Michle Oznamovatel: Onegast s.r.o. Koněvova 22 130 00 Praha 3 Zpracovatel: Ing.

Více

O Z N Á M E N Í. podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění. pro zjišťovací řízení

O Z N Á M E N Í. podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění. pro zjišťovací řízení O Z N Á M E N Í podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění pro zjišťovací řízení ČSPHM EuroOil Litoměřice LEDEN 2011 O Z N Á M E N Í záměru kategorie II /

Více

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ (zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků) Pražská 105 Rokycany- Borek, PSČ 337 00

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ (zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků) Pražská 105 Rokycany- Borek, PSČ 337 00 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ (zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků) Pražská 105 Rokycany- Borek, PSČ 337 00 Oznámení pro zjišťovací řízení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování

Více

Zařízení pro výkup a úpravu šrotu Brodce u Kněžic

Zařízení pro výkup a úpravu šrotu Brodce u Kněžic Zařízení pro výkup a úpravu šrotu Brodce u Kněžic Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Zpracoval: ing. Pavel Cetl a kol. Brno, srpen 2011 Seznam zpracovatelů

Více

Čerpací stanice PH rozšíření o nádrž

Čerpací stanice PH rozšíření o nádrž inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax: 05 49210356, 05 41240857 enving@enving.cz http://www.enving.cz Organizace oprávněná k provozování živnosti Posuzování

Více

SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY

SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Zpracováno ve smyslu 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

OZNÁMENÍ. "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída"

OZNÁMENÍ. Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída" podle zákona č. 100/2001

Více

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č.163/2006 Sb.

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č.163/2006 Sb. Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č.163/2006 Sb. JTEKT Pardubice Phase 2 oznamovatel: JTEKT Automotive Czech

Více

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru "Sklad Reichhold CZ s.r.o. - Otrokovice" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM oznamovatel: My Box Příbram spol. s r.o. (únor 2007) SOM s.r.o. Středisko

Více

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

LI-VI PRAHA spol. s r.o.

LI-VI PRAHA spol. s r.o. LI-VI PRAHA spol. s r.o. Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3 IČO 41189027 tel./fax/zázn.: 222 580 933, 222 584 849 DIČ CZ41189027 e-mail: blazek@livi.cz http://www.livi.cz Obchodní rejstřík: MěS v Praze,

Více

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA NA LIKVIDACI ODPADŮ METODOU VAKUOVÉ PYROLÝZY - OZNÁMENÍ ZÁMĚRU DLE PŘ.Č.3 ZÁK. Č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Název lokality : Okres : Kraj : Investor

Více

Rekonstrukce objektu a přístavba kongresového sálu Clarion Congress Hotel Ostrava - parkoviště

Rekonstrukce objektu a přístavba kongresového sálu Clarion Congress Hotel Ostrava - parkoviště OZNÁMENÍ záměru pro účely zjišťovacího řízení Rekonstrukce objektu a přístavba kongresového sálu Clarion Congress Hotel Ostrava - parkoviště zpracované v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více