OBSAH ÚVOD 1. A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1 1. Obchodní firma 1 2. IČ 1 3. Sídlo 1 4. Oprávněný zástupce oznamovatele 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH ÚVOD 1. A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1 1. Obchodní firma 1 2. IČ 1 3. Sídlo 1 4. Oprávněný zástupce oznamovatele 1"

Transkript

1

2 OBSAH ÚVOD 1 A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1 1. Obchodní firma 1 2. IČ 1 3. Sídlo 1 4. Oprávněný zástupce oznamovatele 1 B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č Kapacita a rozsah záměru 2 3. Umístění záměru 4 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 7 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 7 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 7 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení Výčet dotčených územně samosprávných celků Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat 16 II. ÚDAJE O VSTUPECH Půda Voda Zemní plyn Elektrická energie Suroviny Stavební materiály Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu Nároky na dopravní infrastrukturu Nároky na jinou infrastrukturu 21 III. ÚDAJE O VÝSTUPECH Emise do ovzduší Hluk Odpadní vody Odpady Rizika havárií 37 C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMETÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY Ovzduší 43

3 2.2. Voda Půda Geofaktory životního prostředí Flóra a fauna Územní systém ekologické stability 51 D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI (Z HLEDISKA PRAVDĚPODOBNOSTI, DOBY TRVÁNÍ, FREKVENCE A VRATNOSTI) Vlivy na obyvatelstvo Vlivy na ovzduší a klima Vlivy na hlukové klima Vlivy na vodu Vlivy na půdu, území a geologické podmínky Vlivy na faunu a flóru Vlivy na ekosystémy Vlivy na antropogenní systémy a funkční využití území Ostatní vlivy ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ 63 E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 63 F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V OZNÁMENÍ DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 64 G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 64 H. PŘÍLOHY 65 Zpracovatel oznámení 65

4 ÚVOD Na území městské části Praha Běchovice je navržen Areál SSÚRS Běchovice č. 19. Tento areál je situován v jihozápadním kvadrantu mimoúrovňové křižovatky ulice Českobrodské a Štěrboholské radiály. Areál zahrnuje 3 dílčí areály: Středisko správy a údržby rychlostních silnic (SSÚRS ), stanice Hasičského a záchranného sboru (HZS), třetí část je středisko Policie České republiky (PČR). Součástí areálu jsou 2 čerpací stanice s naftou pro potřeby SSÚRS a HZS. Navržený záměr naplňuje bod 10.4 Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) 11 a) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t a dále bod Skladové a obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad m 2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání pro celou stavbu, kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Podle 6 odst. (1) zákona č. 100/2001 Sb., ten, kdo hodlá provést takový záměr, je povinen předložit oznámení záměru příslušnému úřadu. Náležitosti oznámení jsou uvedeny v příloze č. 3 zákona. Příslušným úřadem je Magistrát hl. m. Prahy. Zástupce oznamovatele a současně projektant APRIS 3MP s.r.o. zpracováním oznámení pověřil Ing. Pavla Berana, Ph.D. Samostatnými přílohami předloženého oznámení jsou: Akustická studie zpracovaná Ing. Jiřím Králíčkem Rozptylová studie, kterou za firmu Bucek s.r.o. vypracovat Mgr. Jakub Bucek Dendrologický průzkum a ocenění dřevin, které za firmu Skea Landskape Architecture provedl Ing. Radek Dastych Elaborát Flora, fauna, krajinný ráz, ZCHÚ, VKP, ÚSES, Natura 2000, který zpracovali Ing. Pavel Kyzlík a Ing. Jana Maxová. V Praze dne Ing. Pavel Beran, Ph.D. A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1. Obchodní firma Ředitelství silnic a dálnic ČR 2. IČ Sídlo Na Pankráci 56, Praha 4 4. Oprávněný zástupce oznamovatele APRIS 3MP s.r.o. Baarova 231/ Praha 4 Kontaktní osoba: Ing. Blanka Kolaříková Tel.: ,

5 B. ÚDAJE O ZÁMĚRU I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 Areál SSÚRS Běchovice č. 19 Areál bude obsahovat 2 neveřejné čerpací stanice pohonných hmot nafty. Bod 10.4 Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) 11 a) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t. Součástí areálu budou parkoviště s celkovou kapacitou vyšší než 100 parkovacích stání. Bod Skladové a obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad m 2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání pro celou stavbu. kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. 2. Kapacita a rozsah záměru Navržený Areál SSÚRS Běchovice č. 19 zahrnuje dílčí areály + společné plochy: Středisko správy a údržby rychlostních silnic (dále jen SSÚRS ) Středisko Policie České republiky (dále jen PČR) Stanice hasičského a záchranného sboru (dále jen HZS) Společné plochy komunikací, parkoviště a zeleně Areál Areál SSÚRS Běchovice č. 19 je z hlediska územního plánu situován na plochách: VN nerušící výroby LR lesní plochy V následujících tabulkách je uvedena kategorizace ploch navrženého areálu z hlediska ÚP a kategorizace ploch v rámci funkční plochy VN, kapacity dílčích areálů, společné a celkové kapacity. Tabulka č. 1 Kategorizace ploch navrženého areál dle ÚP Kategorie plochy dle ÚP Výměra (m 2 ) VN LR CELKEM Tabulka č. 2 Kategorizace ploch na funkční ploše VN Kategorie plochy Výměra (m 2 ) Výměra (%) Zastavěná ,29 Zpevněná ,25 Zeleň na terénu ,46 CELKEM ,00 2

6 Tabulka č. 3 Kapacity jednotlivých dílčích areálů v rámci Areálu SSÚRS Běchovice č. 19 SSÚRS provozní jednotka zastavěná plocha počet NP HPP konst.v. obestav. prostor počet pracovníků m 2 ks m 2 m m 3 osob admin , garáže , myčka , sklad soli , sklady , dílny , zastavěná plocha ,69 % silnice pro ČOV 964 chodník 163 zpevněná plocha ,84 % zeleň areálová ,46 % SSÚRS celkem m % 45 Rozvojová plocha+lr HZS provozní jednotka zastavěná plocha počet NP HPP konst.v. obestav. prostor počet pracovníků m 2 ks m 2 m m 3 osob admin , garáže , zastavěná plocha ,66 % silnice chodník 139 zpevněná plocha ,67 % zeleň ,67 % Hasiči celkem m % 25 PČR provozní jednotka zastavěná plocha počet NP HPP konst.v. obestav. prostor počet pracovníků m 2 ks m 2 m m 3 osob admin , zastavěná plocha ,80 % silnice chodník 13 zpevněná plocha ,39 % zeleň ,81 % Policie celkem m % 35 3

7 Tabulka č. 4 Kapacity společných ploch a celkové VŠECHNY 3 AREÁLY (vše kromě společného) Plocha m 2 % zastavěná plocha ,54 zpevněná plocha ,37 zeleň ,09 CELKEM SPOLEČNÉ m 2 % zastavěná plocha 0 komunikace parkoviště chodník 305 zpevněná plocha ,62 zeleň ,38 CELKEM VŠE DOHROMADY = CELÝ AREÁL m 2 % zastavěná plocha ,76 zpevněná plocha ,46 zeleň ,78 CELKEM Umístění záměru Městská část Praha Běchovice k.ú. Běchovice č. parc. 1205/2, 1205/50. Na následujících obrázcích jsou: Obrázek č. 1 - Zákres lokality navrženého Areálu SSÚRS Běchovice č. 19 v ortofotomapě 1 : Obrázek č. 2 - Zákres lokality navrženého Areálu SSÚRS Běchovice č. 19 ve snímku z územního plánu 1 :

8 Obrázek č. 1 Zákres lokality navrženého Areálu SSÚRS Běchovice č. 19 v ortofotomapě 1 :

9 Obrázek č. 2 Zákres navrženého Areálu SSÚRS Běchovice č. 19 ve snímku z územního plánu 1 :

10 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry Navrženým záměrem je novostavba areálu zahrnujícího střediska Středisko správy a údržby dálnic (SSÚRS ), Hasičského záchranného sboru (HZS) a Policie České republiky (PČR). Zdůrazňujeme, že se nejedná o komerční areál, ale areál s provozními středisky nezbytnými pro zajištění plynulého a bezpečného provozu po komunikacích, zajištění ochrany zdraví, života a majetku obyvatelstva a majetku právnických osob. Všechna 3 střediska jsou z celospolečenského hlediska nutná. Lokalita pro vybudování střediska byla zvolena s ohledem na výhodné napojení na komunikační síť a možnosti rychlého a efektivního výjezdu do okolí. Efektivní výjezdy do terénu jsou možné na ulici Českobrodská (silnice I. třídy č. 12) a z přilehlé mimoúrovňové křižovatky na Štěrboholskou spojku (Pražský okruh, silnice č. 1). V případě vlivů na dopravu se nejedná o kumulovaný vliv, ale o zajištění logistiky provozu pro provoz po komunikacích. S kumulativními vlivy lze uvažovat v případě odvedení dešťových vod, realizace nových a zastavěných zpevněných ploch vyvolá zvýšení povrchového odtoku srážkových vod, který je nutno eliminovat retencemi. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí Realizace areálu je nutná z hlediska zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, z hlediska prevence bezpečnosti obyvatelstva, řešení následků protizákonného jednání a ochrany obyvatelstva při požárech a havarijních situacích nebo živelných událostech. Umístění areálu bylo zvoleno monovariantně, respektive umístění areálu bylo dáno jeho spádovou oblastí a efektivním napojením na komunikační síť (včetně komunikací plánovaných, zakotvených v územním plánu, ale doposud nezrealizovaných). Umístění areálu je patrné z předcházejících obrázků č. 1 a Stručný popis technického a technologického řešení záměru Územní plán Navržené využití pozemku pro areál SSÚRS je v souladu s platným územním plánem. Řešené pozemky se nachází na 2 funkčních plochách: převážná část leží na ploše VN (nerušící výroby a služby) s koeficientem D a LR (lesní plochy). Dle ÚP je nerušící výroba územím sloužícím pro umístění zařízení služeb a nerušící výroby všeho druhu, včetně skladů a skladovacích ploch, které nesmí svými negativními účinky a vlivy na životní prostředí narušovat provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a zhoršovat životní prostředí ve stavbách a v okolí jejich dosahu nad přípustnou míru. Funkční plocha v územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy - stav po vydání změny Z 1000/00. Opatřením obecné povahy č.1/2008 s účinností od je doplněn koeficientem D, tzn., že koeficient podlažní plochy (dále KPP) je 0,8. Koeficient zeleně (KZ) 0,5 (pro zástavbu do 3NP). Nicméně po zrušení Opatření obecné povahy č.1/2008 rozsudkem Nejvyššího správního soudu ČR 9 Ao 2/ ze dne není změna 1000/00 v platnosti. 7

11 Výpočet koeficientů pro změnu ÚP 1000/00, část pozemku s funkční plochou VN: Celková plocha VN = m 2 KPP = 0,8 * m 2 = m 2 KZ (3NP) = 0,5 * m 2 = m 2 Skutečná výměra zastavěných a zpevněných ploch = m 2 Skutečná výměra zeleně na terénu v rámci plochy VN = m 2 Požadavky na koeficient zeleně jsou s velkou rezervou v rámci ploch VN splněny. Tato rezerva je rezervou pro případné další rozšíření areálu. Urbanistické a architektonické řešení Na řešeném území je uvažováno se třemi funkčně i provozně oddělenými areály. Plochou nejrozsáhlejší je SSÚRS, dále středisko PČR, třetí část je stanice HZS. Všechny tři areály budou samostatně odděleny a oploceny. Oplocení bude umístěno na ploše VN, na ploše LR je oplocení vyloučeno. Jednotlivé objekty jsou jedno či dvoupodlažní skladové a údržbové prostory s výškou max. 10 m. Areál SSÚRS Areál je situován v jižní části pozemku, jedná se o nejrozsáhlejší areál komplexu. Vjezd do areálu je v těsné blízkosti administrativní budovy, dále kolem hlavního dvora jsou rozmístěny servisní objekty, sklady, garáže a další dle stavebního programu. Součástí areálu jsou i rozvojové plochy. Areál HZS Stanice HZS se nachází v severní části při ulici Českobrodská, dopravně je napojena na vnitroareálové komunikace. Zásahový výjezd je umožněn přes světelnou signalizaci přímo do ulice Českobrodská. V areálu je stanice HZS, garáže, manipulační plochy a další dle stavebního programu. Areál PČR Areál PČR je v severozápadní části území, sestává se z administrativní budovy PČR a odstavného parkoviště pro nepojízdná vozidla s možností odstavného stání pro kamiony. Areály budou mít společné technické části, které zamezí zbytečnému navyšování investičních a provozních nákladů a zároveň plošných nároků. Společná bude příjezdová komunikace, parkoviště pro hosty a zasíťování pozemku. Grafickou přílohou oznámení jsou: Situace areálu Situace širších vztahů Na následujícím obrázku je zastavovací situace 1 :

12 Obrázek č. 3 Zastavovací situace Areálu SSÚRS Běchovice č :

13 Technologie Areál SSÚRS Opravna a dílny Pro údržbu vozidel je v objektu navržena opravárenská hala, ve které jsou: a. stání s montážní jámou o délce dvou nákladních vozů b. opravárenský prostor pro dva nákladní vozy Na stání se budou zajišťovat činnosti: - kontrola vozidel - drobná údržba - mazání mechanizmů - doplňování provozních hmot Na opravárenskou halu budou navazovat dílny: - pneuservis - opravna a sklad pneu - elektrodílna - nabíjení akumulátorů - sklady. Olejové hospodářství: bude obsahovat sklad olejů a mazadel, zařízení na sběr upotřebených olejů a zařízení na výdej olejů nových. Ve skladu olejů budou oleje uloženy ve 200 litrových sudech, 5 druhů celkem 5 sudů, ze kterých se bude vydávat, dalších 5 sudů v rezervě. Celkový objem uložených olejů 1 m 3 hořlavin III. a IV. třídy. Ve skladu bude dále dvouplášťová nádrž na upotřebené oleje o obsahu 3 m 3 hořlavina I. třídy. Kompresorovna a rozvod stlačeného vzduchu. Navrženo bude vybavení kompresorové stanice a rozvod stl. vzduchu 0,8 MPa pro technologická zařízení, olejové hospodářství, opravu pneu, ofuky a ruční nářadí. Na pokrytí spotřeby je navržena kompresorová stanice s výkonem 50 m 3, stabilní se stojatým vzdušníkem a kondenzační sušičkou. Kompresorová stanice pracuje automaticky v rozsahu tlaků, který je dán tlakovým spínačem. Kondenzát ze vzdušníku a sušky bude vypouštěn přes separátor oleje do kanalizace. Garáže pohotovostní Budou vybaveny zařízením na konzervační dobíjení akumulátorů garážovaných vozidel. Sklad soli Objekt skladu bude rozdělen na dva boxy, ve kterých bude uložena zásoba soli. Výška skladu a výška vrat musí umožnit vyklápění nákladních vozů, přivážejících sůl. Přístřešek pro stání a dobíjení výstražných vozíků Prostor pro 16 výstražných vozíků bude vybaven pro konzervační dobíjení akumulátorů, ve vozících osazených. 10

14 Přístřešek pro natahovací kontejnery Prostor pro 8-10 natahovacích kontejnerů s odpady. Solankové hospodářství Solankové hospodářství slouží pro přípravu, skladování a distribuci solných roztoků pro aplikace na namrzlých vozovkách. Provoz se bude skládat ze čtyř svislých válcových nádrží (1x silo + 3x nádrže), instalací pro manipulaci s vodou a solankou, vč. přísl. elektroinstalace. Silo slouží pro uskladnění suchého chloridu sodného a je obvykle o objemu 50 m 3. Sůl se do sila dopravuje pneumaticky. V silu je umístěn automatický výrobník solanky, která je následně přečerpávána do vedle umístěné nádrže o objemu 25 m 3. Vedle této sestavy jsou umístěny dvě nádrže po m 3 na tekutý chlorid vápenatý, který se dodává přímo v koncentraci 34%. Pro případ havárie jsou sila umístěna v havarijní vaně (20 m 3 ) a manipulační plocha je svedena do akumulační jímky. Solankové hospodářství je dispozičně řešeno tak, aby byl umožněn přístup pro zásobovací vozy dodavatele, a umožní tankování solanky do posypových vozů, bez nutnosti couvání. Mytí vozidel Pro mytí vozidel je navrženo: a) venkovní mycí plocha (1 stání s nájezdy pro mytí podvozkových částí) plocha pro mytí veškerých vozidel i zasolených během zimní údržby. Vody odtékají do sedimentační jímky (13 m 3 ) a následně jsou čištěny v čistírně technologických odpadních vod (ČOV). Na tomto stání bude prováděno převážně předmytí studenou vodou z akumulační nádrže (50 m 3 ), případně i mytí čistou vodou z řadu s ohřevem v tlakovém agregátu typu WAP. b) mycí box (1 stání) prostor pro kvalitní mytí vozidel před opravou. Mycí box je součástí objektu opravny, samostatná vytápěná místnost. Vody odtékají do sedimentační jímky (13 m 3 ) a následně jsou čištěny v čistírně odpadních vod. Na tomto stání bude prováděno převážně mytí čistou vodou z řádu s ohřevem v tlakovém agregátu typu WAP. Čištění odpadních vod, hospodaření s vodami a recirkulace Předmětem řešení je čištění vod z následujících procesů nebo ploch a její další použití: o venkovní předmytí vozidel studenou recirkulační vodou z akumulační nádrže (50 m 3 ) o venkovní mytí vozidel teplou tlakovou vodou z řadu o mytí vozidel v mycím boxu teplou tlakovou vodou z řadu o dešťové vody z plochy venkovního mytí vozidel, manipulační plochy před solankovým hospodářstvím, havarijní vany pod míchacím centrem solanky a z manipulační plochy před skladem soli o havarijní voda ze solankového hospodářství. Mytí vozidel Předmytí a mytí vozidel se bude provádět ručně na dvou mycích stáních (venkovní stání a mycí box). Venkovní stání bude vybaveno nájezdy pro mytí podvozkových částí. 11

15 Pro předmytí se bude používat odsazená tlaková voda z akumulační nádrže (50 m 3 ) čerpaná pomocí AT stanice umístěné v zázemí mycího boxu (ve strojovně) v objektu opravny. Do této jímky budou stékat jednak vyčištěné vody z ČOV z mytí vozidel na venkovní ploše (v zimním období) a dešťové vody z manipulačních ploch solankového hospodářství a před skladem soli. Z AT stanice bude odsazená voda čerpána k venkovní mycí ploše. Vývod vody bude ukončen ventilem v rozvodné skříni na mycí ploše. Na ventil bude napojena hadice ukončená regulačním výstřikem. Množství vody bude regulováno ventilem. Mytí vozidel na obou stáních bude prováděno také ručně čistou vodou z řadu (studenou nebo teplou) vodou z řadu pomocí vysokotlakého mycího zařízení s el. ohřevem. Toto mycí zařízení bude umístěno také v zázemí mycího boxu (ve strojovně) v objektu opravny. Pro předmytí a mytí se nebudou používat saponáty Parametry mycího zařízení: o množství vody l/hod. o teplota C o tlak barů AT stanice: o výkon 6 m 3 /hod. Kapacitní údaje: o počet umytých vozidel - 5/den o množství vody l/vozidlo o množství cirkulační vody - cca 80 % Dodávka vody pro solankové hospodářství Pro solankové hospodářství bude v zimních měsících dodávána vyčištěná voda z akumulační jímky (50 m 3 ), která bude osazena v zemi, v blízkosti skladu soli mycí plochy. Do této jímky bude svedena nadbilanční voda (z mytí vozidel tlakovým zařízením, které bude používat vodu z řadu) vyčištěná v ČOV. Provozní objem vody v akumulační jímce bude cca 20 m 3. Voda bude z akumulační jímky do solankového hospodářství čerpána pomocí AT stanice (výkon 3 m 3 /hod.) umístěné v zázemí mycího boxu (ve strojovně) v objektu opravny. Pokud nebude odběr pro solankové hospodářství, bude voda (vyčištěná na parametry kanalizačního řadu) z této jímky vypouštěna do areálové kontaminované kanalizace. Akumulace technologických odpadních vod Venkovní předmytí a mytí vozidel, mytí vozidel v mycím boxu: Vody z mytí vozidel budou přes vyspádovanou podlahu v mycích plochách a odvodňovací žlábek svedeny do lapačů písku a dále do sedimentační jímky (13 m 3 ) umístěné v zemi před mycím boxem v objektu opravny. Z této nádrže budou vody čerpány do ČOV. Venkovní mycí plocha bude odvodňovacím žlábkem oddělena od ostatní pojížděcí plochy. Tím vody z mytí zůstanou v mycím prostoru a dešťové vody z okolní pojížděcí plochy budou spádováním odvedeny mimo mycí vody. 12

16 Dešťové vody Do sedimentační nádrže (13 m 3 ) před objektem opravny budou svedeny kontaminované dešťové vody z následujících ploch: o venkovní mycí plocha (při dešti se nepředpokládá mytí vozidel) m 2 o solankové hospodářství, tj. bezpečnostní vana - 90 m 2 o manipulační plocha před solankovým hospodářstvím ohraničená odvodňovacím žlábkem - 80 m 2 o manipulační plocha před skladem soli ohraničená odvodňovacím žlábkem - 80 m 2 Celková odvodňovací plocha m 2 Množství vod: Intenzita deště l/s/ha Celkové množství Jednodenní déšť (30 mm/den) - 12 m 3 Tyto vody budou zachyceny a akumulovány vzdutím hladiny v celém odvodňovacím systému (kanalizace, sedimentační jímka, havarijní vana pod solankovým hospodářstvím), který umožňuje zachycení cca 20 m 3. Tyto vody budou čerpány do čistírny, čištěny a vypouštěny přes akumulační jímku do kontaminované kanalizace. V případě většího rozsahu deště je možno k zachycení dešťové vody využít volný objem cca 20 m 3 v akumulační jímce (50 m 3 ), která je přes přepad spojena se sedimentační jímkou (13 m 3 ). Havarijní voda ze solankového hospodářství Při havarijním vytečení největšího zásobníku se solankou (max. 50 m 3 ) bude obsah zásobníku zachycen v: o bezpečnostní vaně pod zásobníky - cca 20 m 3 o vzdutím v kanalizaci odvodňující bezpečnostní vanu do sedimentační nádrže a v lapačích písku - cca 2,5 m 3 o havarijním vzdutím v sedimentační jímce před obj. opravny - cca 10 m 3 o havarijním vzdutím v akumulační jímce v obj. opravny - cca 20 m 3 Tento stav může nastat pouze v zimním období, kdy je solankové hospodářství v provozu. Havarijní stav bude likvidován přečerpáním zachyceného solného roztoku zpět do solankového hospodářství pomocí AT stanice (pokud bude zásobník v provozu) nebo do přepravních cisteren a odvezen k likvidaci. Čištění technologických odpadních vod (ČOV) Pro čištění technologických odpadních vod z umývárny vozidel je navržena recirkulační čistírna Alfa Active 2,2. Čistírna odpadních vod bude zabezpečovat vyčištění těchto vod na kvalitu kanalizačního řadu a jejich vypouštění do kontaminované areálové kanalizace. Čistírna má atest hlavního hygienika ČR. Čistírna Alfa Active je nechemická oxidační čistírna, která v sobě spojuje čištění na principu fyzikálním (gravitace a sorpce) se současnou aktivací vod aerací. Progresivnost čistírny je 13

17 založena na primárním sorpčním efektu dlouhodobé sorpční náplně. V okruhu nevznikají anaerobní procesy, které způsobují zápach. Čistírna je plastová, vybavená moderní řídící počítačovou jednotkou, umožňující automatický provoz. Parametry čistírny: Typ Výkon Rozměr Hmotnost Příkon - Alfa Active 2,2/ ep - 1 2m 3 /hod x890x kg (s náplní) - 0,9 kw Princip funkce: Hlavním prvkem čistírny je reaktor se sorpční náplní využitelnou jako nosič aktivní kultury. V reaktoru probíhá separace sorbovatelných látek. Surová voda je přiváděna do spodní části reaktoru, v němž suspenze sedimentují do kalového prostoru a lehčí částice se zachytí v sorpční vrstvě. Funkčnost aktivačního reaktoru a celého okruhu zajišťuje dmychadlo. Mechanické dočištění vod zbavených ropných látek bude zabezpečovat pískový filtr. Popis činnosti : Čistírna bude čerpat odsazenou vodu ze sedimentační jímky s nornými stěnami o objemu 13 m 3 umístěné v zemi před objektem opravny. Zde dojde k sedimentaci hrubších částic I. stupeň čištění. Zdržení vody v jímce bude cca 10 hod. Vyčištěná voda v čistírně (II. stupeň čištění) bude přes sorpční filtr (III. stupeň čištění) zaústěna do přepadu osazeného v akumulační jímce (13 m 3 ) v objektu opravny. Z akumulační jímky bude vyčištěná voda svedena do kontaminované areálové kanalizace. Odběr kontrolních vzorků bude možný za sorpčním filtrem a na výstupu z akumulační nádrže. Čerpací stanice pohonných hmot /ČS PH/ Čerpací stanice bude vnitroareálová, podnikového typu (neveřejná). ČS PH umožní současný výdej pohonných hmot pro jedno vozidlo (na 1 stání), k dispozici bude pouze jeden produkt - nafta motorová. Manipulační plocha (plocha výdeje PH do vozidel + manipulační plocha stáčení PH do nádrží) bude přestřešena. Kapacity / uložené PH: Pro uložení paliva budou k dispozici 2 nádrže, každá o objemu 12,5 m 3 a další nádrž 7 m 3 bude určena pro úkapy z manipulační plochy. Nafta motorová je hořlavá kapalina - III. třídy nebezpečnosti dle ČSN , s bodem vzplanutí nad 55 C. 14

18 Zásobování: Pohonné hmoty budou přiváženy autocisternami dodavatele a stáčeny do podzemní ukládací nádrže samospádem přes stáčecí místa (stáčecí podzemní šachta). Výdej: Pro výdej nafty do nádrží vozidel bude sloužit jeden jednostranný výdejní stojan umístěný na ostrůvku pod zastřešením. Stojan bude mít dvě samostatné výdejní pistole (rychlovýdej nafty cca 120 l/min. + výdej nafty 40 l/min.). Stojan bude mít sací systém. Potrubní systém spojuje nádrže s výdejním stojanem a stáčecí šachtu s úložištěm a zajišťuje funkci celého zařízení pro manipulaci s PH. Potrubní systém je dále doplněn o systém odvětrání par z nádrží a potrubí odsávání par (1. stupně pro naftu). Potrubní rozvody stáčení a výdeje PH budou provedeny z ocelového dvouplášťového potrubí. Ostatní potrubí budou jednoplášťová. Nádrž je navržena 1 podzemní nádrž o objemu 32 m 3 se třemi sekcemi, dělená na dvě sekce pro PH a samostatnou sekci pro úkapy. Nádrž bude ocelová, ležatá, dvouplášťová. Nádrž bude mít umístěny poklopy mimo komunikaci, bude v nepojezdovém provedení. Zabezpečení úniku PH z ploch: Manipulační plochy budou zabezpečeny nádrží na úkapy o objemu 7 m 3. Do této nádrže budou svedeny veškeré možné úkapy na manipulačních plochách. Zabezpečení proti úniku PH z potrubního rozvodu a nádrží: ČS bude vybavena komplexním monitoringem úniku PH - hlídání netěsnosti meziplášťového prostoru potrubí a nádrží, resp. hlídání úniku do šachty pod stojanem. Meziplášťové prostory ocelového dvouplášťového potrubí a meziprostory nádrží, resp. šachta stojanu budou vybaveny kontrolními sondami a připojeny na vyhodnocovací zařízení. Kontrola úniku skladovaných látek z nádrží je založena na signalizaci úniku látky do prostoru mezipláště nádrží, potrubí, resp. šachty. Kontrola je nepřetržitá. Poruchy budou opticky a akusticky signalizovány do místa s trvalou službou. Odstupové vzdálenosti: Podzemní nádrže dle ČSN nemají odstupovou vzdálenost. Dle ČSN čl. 7 má obslužný objekt odstupovou vzdálenost 8 m a výdejní stojany PH 6,5 m od nesouvisejících objektů. Areál HZS Areál HZS bude zahrnovat budovu stanice HZS, garáže, parkoviště, cvičnou věž a čerpací stanici pohonných hmot jako dílčí areál SSÚRS. Areál PČR Zahrnuje administrativní budovu a parkoviště. 15

19 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení Zahájení: 2010 Dokončení: Výčet dotčených územně samosprávných celků Městská část Praha 21 Městská část Praha 14 Městská část Praha 15 Městská část Praha 10 Hl. m. Praha 9. Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat Rozhodnutí o umístění stavby Stavební povolení Úřad městské části Praha 21 Odbor stavební úřad Újezd nad Lesy, Staroklánovická , Praha 9 Úřad městské části Praha 21 Odbor stavební úřad Újezd nad Lesy, Staroklánovická , Praha 9 Povolení k vodohospodářským dílům Úřad městské části Praha 10 Odbor stavební Oddělení územního a speciálního stavebního řízení Vršovická , Praha 10 II. ÚDAJE O VSTUPECH 1. Půda Realizace navrženého záměru si vyžádá trvalý zábor půdy ZPF v katastrálním území Běchovice V následující tabulce jsou uvedeny údaje o parcelách, které jsou vstupem stavby. Tabulka č. 5 Údaje o pozemcích, které jsou vstupem stavby Č. parc. Kultura Výměra Trval. zábor BPEJ (m 2 ) (m 2 ) /2 orná půda /50 orná půda CELKEM

20 BPEJ a patří do III. třídy ochrany. Jedná se o BPEJ velmi podobných vlastností. BPEJ je situována na rovině, BPEJ je situována na mírném svahu. Navrženým záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa. Nicméně lokalita navrženého areálu svým jižním cípem zasahuje do ploch, které dle územního plánu jsou plochy LR les. Na plochách LR nebude umístěna žádná stavba ani zpevněné plochy. Tyto plochy LR v rámci navrženého areálu jsou určeny pro zeleň. 2. Voda Potřeba vody Provoz navrženého Areálu SSÚRS Běchovice č. 19 si vyžádá potřebu vody pro následující účely: Potřeba vody zdravotechniky Potřeba technologické vody Potřeba vody zdravotechniky Vstupní data: Počet zaměstnanců Hasiči 25 Policie 35 SSÚRS 45 Celkem 105 Specifická potřeba vody q = 80 l/os.den Qd = 105 x 80 = l/den = 8,4 m 3 /den = 0,35 m 3 /h = 0,10 l/s Qm = 8,4 x 1,5 = 12,6 m 3 /den = 0,53 m 3 /h = 0,15 l/s Qh = 0,53 x 2,1 = 1,11 m 3 /h = 0,31 l/s Qměs = 8,4 x 30 = 252 m 3 /měsíc Qrok = 8,4 x 365 = m 3 /rok Zdrojem vody pro zdravotechniku bude veřejný vodovodní řad. Potřeba technologické vody Technologická vody bude potřeba pro mytí vozidel a přípravu solanky. Potřeba bude následující: průměrná spotřeba l/hod. max. denní spotřeba - 3 m 3 max. roční spotřeba m 3. 17

OZNÁMENÍ. Údaje o oznamovateli

OZNÁMENÍ. Údaje o oznamovateli OZNÁMENÍ A. Údaje o oznamovateli ---------------------------- Obchodní firma: Westernové městečko Boskovice s.r.o.. IČO: 255 91 894 Sídlo: Komenského 50, 680 01 Boskovice Jméno, příjmení, bydliště a telefon

Více

Oznámení záměru stavby NEVEŘEJNÁ ČERPACÍ STANICE POHONNÝCH HMOT

Oznámení záměru stavby NEVEŘEJNÁ ČERPACÍ STANICE POHONNÝCH HMOT Oznámení záměru stavby v rozsahu přílohy č.3 zákona č.100/2001sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) NEVEŘEJNÁ

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava Oznámení záměru dle přílohy č. 3, zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších

Více

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY OBSAH DOKUMENTACE: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: 1. ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE 2. VÝCHOZÍ PODKLADY 3. PODMÍNKY ŘEŠENÍ ÚS A POŽADAVKY DLE ÚP 4. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 5. KAPACITNÍ ÚDAJE 6. NAVRŽENÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01.PKV

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01.PKV TECHNICKÁ ZPRÁVA 01.PKV 1. Úvod: Tato dokumentace obsahuje návrh kanalizačních a vodovodních přípojek pro stavbu DOB-CENTRUM v Dobřichovicích, parc. č. 155/2, 157, 158. Projekt zdravotních instalací na

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP /2009/OOP/VI/EIA/676-2/Be Ing. Beranová / ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP /2009/OOP/VI/EIA/676-2/Be Ing. Beranová / ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum Ing. Beranová / 4443 19.2.2010 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

B souhrnná technická zpráva

B souhrnná technická zpráva B souhrnná technická zpráva AKCE: Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt č.p. 224 v Rousínově, ul. Tyršova INVESTOR: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov MÍSTO STAVBY: Rousínov, k.ú.

Více

Zemědělská 454 IČ: Brtnice Křížová Jihlava

Zemědělská 454 IČ: Brtnice Křížová Jihlava Vlastník zařízení: Zpracovatel oznámení: Vlastimil Zelený Ing. Anastazie Zavřelová IČ: 10121765 Poradenství pro ŽP Zemědělská 454 IČ: 64346919 588 32 Brtnice Křížová 15 686 01 Jihlava Zpracováno v květnu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430 zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa 1. Identifikační údaje... 2 1.1. Stavba... 2 2. Úvod... 3 2.1. Stručný popis stavby... 3 2.2. Povinnosti původce odpadu... 3 2.3. Použitá literatura... 3 3. Odpady z výstavby... 4 3.1. Předpokládané odpady

Více

ČOV Sněžné Intenzifikace a doplnění kanalizace, DPS SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ČOV Sněžné Intenzifikace a doplnění kanalizace, DPS SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 OBSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA... 5 3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST... 5 4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO

Více

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK 1 Předkladatel BUNT spol. s r. o. ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK Oznámení záměru zpracovaného dle 6 zákona 100/2001Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. S obsahem a rozsahem

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Stavba se nachází v nezastavěné části obce Kupařovice. b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů Stavba

Více

ROZHODNUTÍ. Závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ. Závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/11758/16 Spis. zn.: ZN/2657/ŽP/16 Počet listů: 3 Počet příloh: 4 Počet listů příloh: 4 Vyřizuje: Tel.:

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

DEŠŤOVÁ KANALIZACE. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč

DEŠŤOVÁ KANALIZACE. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč DEŠŤOVÁ KANALIZACE Technická zpráva Vypracoval: Ladislav Škůrek Kontroloval: Ing. Radomír Baršč Datum: 15.7.2015 1 Obsah 1. ÚVOD 3 2. NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 3 2.1. Dešťová kanalizace 3 2.2. Odvodňované plochy

Více

RR E F E R E N C E. Projekt CZ Region Perninský vrch integrovaný projekt řešení inženýrských sítí

RR E F E R E N C E. Projekt CZ Region Perninský vrch integrovaný projekt řešení inženýrských sítí Projekt CZ0012.03.01 Region Perninský vrch integrovaný projekt řešení inženýrských sítí Investor: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Termín: 8/2002 6/2004 Cena díla: cca 131 mil. Kč Předmětem

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TONNER - provádění staveb a Inženýrská činnost Ing. Pavel Tonner Bělohorská 94 169 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka

Více

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most Změna 2010 identifikační číslo obce 02666 kód obce 02666 PODKLADY 1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu 2.

Více

Porsche Praha Prosek - přístavba Audi, parc.č. 534/19, 534/20, k.ú. Střížkov

Porsche Praha Prosek - přístavba Audi, parc.č. 534/19, 534/20, k.ú. Střížkov HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STI GROUP s.r.o. Zlatuše Trojanová Roháčova 188/37 130 00 Praha 3 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1489137/2012/1/OZP/VI

Více

A. Průvodní zpráva. HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Královéhradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 IČ: 70882525

A. Průvodní zpráva. HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Královéhradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 IČ: 70882525 A. Průvodní zpráva Obsah: A.1 Identifikační údaje...1 A.1.1 Údaje o stavbě...1 A.1.2 Údaje o stavebníkovi...1 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace...2 A.2 Seznam vstupních podkladů...2 A.3

Více

EKOME, spol. s r. o 1. ÚVOD

EKOME, spol. s r. o 1. ÚVOD . Příloha č. 4 Počet listů: 13 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 283 Hluková studie č. 55/10 Zákazník: Ing. arch. Pavel Šiška S.M.S projekční a architektonická kancelář M. Knesla 3999, 760 01 Zlín Název záměru:

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

J DOBEŠ JAROSLAVICE 146, 760 01 ZLÍN TELEFON:

J DOBEŠ JAROSLAVICE 146, 760 01 ZLÍN TELEFON: METODĚJ DOBEŠ JAROSLAVICE 146, 760 01 ZLÍN TELEFON: 577902696 FAX: 577902696 E-MAIL: dobes@dobes.eu ------------------------------------------------------------------------------------------------- OZNÁMENÍ

Více

Výkon SPD v oblasti stavební prevence

Výkon SPD v oblasti stavební prevence Výkon SPD v oblasti stavební prevence mjr. Ing. Pavel TUČEK HZS Olomouckého kraje 2.3.2013 Legislativa zákon č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 183/2006 Sb., o územním

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Hůrky. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Hůrky. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ041_0041_08) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ041.3403.4103.0041.08 Název obce: Karlovy Vary Kód obce (IČOB): 06343 (554961)

Více

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

Návrh na změnu PRVKÚK Středočeského kraje

Návrh na změnu PRVKÚK Středočeského kraje Návrh na změnu PRVKÚK Středočeského kraje Navrhovatel : Obec Vrátkov, Vrátkov 17, 282 01 Český Brod IČ 00639753 a ) Zdůvodnění návrhu změny Jedná se o změnu technického řešení návrhu investice kanalizace

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2.Podklady pro vypracování 1.Požadavky investora 2.katastrální mapa území 3.situování stávajících sítí 4.mapové podklady 5.platné předpisy a normy 3.Napojení na sítě technické infrastruktury Dešťová i

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01E7EAV* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 95423/2014 Sp. zn.: ŽPZ/19686/2014/Chro 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby OBSAH: 1 INFORMACE O STAVENIŠTI 2 1.1 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 2 1.2 ÚPRAVY STAVENIŠTĚ 2 1.3 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 2 1.4 PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 2 1.5 DEPONIE A MEZIDEPONIE 2 2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 78820/2013. Michal Fryš/ OZP 2056/13 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 78820/2013. Michal Fryš/ OZP 2056/13 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

KANALIZACE A ČOV KŘTĚNOV

KANALIZACE A ČOV KŘTĚNOV VH atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno KANALIZACE A ČOV KŘTĚNOV Studie ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 1. září 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 45733/2014 KUSP 45733/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 1. září 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 45733/2014 KUSP 45733/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 1. září 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 45733/2014 KUSP 45733/2014

Více

Oznámení. ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. ve znění pozdějších změn

Oznámení. ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. ve znění pozdějších změn Oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších změn zpracované dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších změn Záměru výrobní a

Více

Vodní zákon a hospodaření s dešťovou vodou ve městě Třeboň, 29.01.2015

Vodní zákon a hospodaření s dešťovou vodou ve městě Třeboň, 29.01.2015 Vodní zákon a hospodaření s dešťovou vodou ve městě Třeboň, 29.01.2015 Ing. Jaroslav Fliegel MěÚ Třeboň, odbor životního prostředí Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) ve znění pozdější předpisů

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

D.IO.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.IO.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA projektu pro provádění stavby (DPS) PŘÍSTAVBA MZŠ POLESNÁ Investor : MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Projektant : spol. s r.o. Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Objekt: IO 01 VENKOVNÍ AREÁLOVÁ KANALIZACE Zak.

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů...2 A.3 Údaje o území... 2 A.3.a) Rozsah řešeného území...2 A.3.b)

Více

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ Mníšek pod Brdy 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Územní studie obytné lokality Pod silnicí, Mníšek pod Brdy MÍSTO : Mníšek pod Brdy, lokalita Pod silnicí, k.ú. Mníšek

Více

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce,

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, E. Zásady organizace bouracích prací 1. Technická zpráva a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, Stávající stav je zachycen na fotografii a nebude při předání

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.200; 91.040.20 2006 Čerpací stanice pohonných hmot Září ČSN 73 6060 Filling Station Nahrazení předchozích norem Touto normou se částečně nahrazuje ČSN 73 6059 z 1977-08-18.

Více

VHODNOST ÚZEMÍ Z HLEDISKA PRŮCHODNOSTI PRO TRASY VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

VHODNOST ÚZEMÍ Z HLEDISKA PRŮCHODNOSTI PRO TRASY VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.6.101 VHODNOST

Více

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014 vedoucí projektant odpovědný projektant Vypracoval Ing. Jiří Pangrác Ing. Jiří Pangrác Jana Pangrácová Investor: Ing. Radek Fejt, Bohušova 782, 348 15 Planá Ing. Jiří PANGRÁC projektování pozemních a dopravních

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.ii/109 a III/1094 b) Stavebník Obec Čerčany,Václavská 36 257 22 Čerčany, IČ 00231584 c) Projektant Ing.Pavel

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C

Ú J E Z D U B O S K O V I C Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO návrh Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 11/2010 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ZD_C_01_1_TS_.pdf Datum: srpen 2013 Projekt Paré POPŮVKY KANALIZACE SO/PS Svazek - ČERPACÍ STANICE - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST Měřítko 2. VÝKRESY Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM. k.ú. Raná u Hlinska 739260, parcelní číslo st. 130, 271, 269, 270

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM. k.ú. Raná u Hlinska 739260, parcelní číslo st. 130, 271, 269, 270 INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 8 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_060_01_15528 Název obce: Stařechovice Kód obce (IČOB): 590053 (590053) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba: Název: Místo: Břeclav Katastrální území: Břeclav Stupeň dokumentace: ZDS Zhotovitel dokumentace: Viadesigne s.r.o. Na Zahradách 1151, 690 02

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m 3 v odpadním plynu

amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m 3 v odpadním plynu 1. Emisní limity Ovzduší Velký zdroj znečišťování ovzduší Tabulka č.1 Emisní zdroj Znečišťující látka Emisní limit Četnost měření Zařízení chovu prasat amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZASTAVITELNOU PLOCHU Z3 V OBCI HERÁLEC I. ETAPA

ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZASTAVITELNOU PLOCHU Z3 V OBCI HERÁLEC I. ETAPA Ulipová Radana, Humpolecká 209, Havlíčkův Brod Tel., fax. : 569429432 e-mail: ulipova.drupos@tiscali.cz ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZASTAVITELNOU PLOCHU Z3 V OBCI HERÁLEC I. ETAPA Pořizovatel: MÚ Havlíčkův Brod,

Více

Výška stavby: 4,7 m (nejvyšší bod střechy od zpevněné plochy) Záchytná jímka na úkapy: záchytná vana s netkanou textilií

Výška stavby: 4,7 m (nejvyšší bod střechy od zpevněné plochy) Záchytná jímka na úkapy: záchytná vana s netkanou textilií KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Legislativa a normy týkající se ČOV v České republice

Legislativa a normy týkající se ČOV v České republice Legislativa a normy týkající se ČOV v České republice Jedná se o právní předpisy a normy pro navrhování a provoz čistíren odpadních vod na našem území. Zákony a vyhlášky: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ č. j. 3357/ZZ/14 Vyřizuje: Ing. Skálová / 221 V Karlových Varech dne 15. 12. 2014 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ Akce : INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK Investor : MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK, Náměstí 28, 549 22 NOVÝ HRÁDEK Stupeň : Dokumentace k provedení stavby Číslo zak.: 4571 A. PRŮVODNÍ

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

1:7500 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ NOVÉ PODLESÍ - LOKALITA BV1 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 921/1 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ III. ETAPA ÚZEMNÍ STUDIE

1:7500 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ NOVÉ PODLESÍ - LOKALITA BV1 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 921/1 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ III. ETAPA ÚZEMNÍ STUDIE 16 979 980 981 4 10 19/6 MÍSTO10/2 PŘIPOJENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE GRAVITAČNÍ 977 0 9/1 1 978 MÍSTO VYÚSTĚNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE 2 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 3 III. ETAPA MÍSTO PŘIPOJENÍ VODOVODU TS - NÁVRH MÍSTO PŘIPOJENÍ

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE Kostelec u Heřmanova Městce, přestavba bývalého vojenského areálu investiční záměr Strana 1 (celkem 5) STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

INFORMACE STAVEBNÍKŮM PŘED PROJEKTOVÁNÍM KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK. Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš - Borová

INFORMACE STAVEBNÍKŮM PŘED PROJEKTOVÁNÍM KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK. Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš - Borová INFORMACE STAVEBNÍKŮM PŘED PROJEKTOVÁNÍM KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš - Borová DNEŠNÍ ZAJIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD U DOMÁCNOSTÍ Splaškové vody jsou odpadní vody z domácností, tj. vody

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden Novostavba tribuny, ul. Novoměstská, Chrudim II

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden Novostavba tribuny, ul. Novoměstská, Chrudim II A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2014 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: NOVOSTAVBA TRIBUNY, ul. Novoměstská, Chrudim Místo stavby:

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 10. února 2015 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 1153/2015 KUSP 1153/2015

Více

Horní Rápotice. Název části obce

Horní Rápotice. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Horní Rápotice Číslo obce PRVKUK 107 Kód obce PRVKUK 0613.003.107.00 Kód obce (IČOB) 04396 (551589) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU

Více

Bytový soubor Hrozenkovská, parc. č. 52/1 (PK), k. ú. Zličín

Bytový soubor Hrozenkovská, parc. č. 52/1 (PK), k. ú. Zličín HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Gwe, s. r. o. Šlikova 18 169 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1429291/2012/1/OZP/VI Ing. Pospíšilová

Více

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Dehtáře Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 380 Kód obce PRVKUK 0613.010.380.00 Kód obce (IČOB) 02537 (561924) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY

Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY Akce : Investor : Městský úřad Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice

Více

Technická zpráva obsah

Technická zpráva obsah Technická zpráva obsah 1. Identifikační údaje investora a stavby...- 2-1. Výchozí podklady...- 3-2. Podklady pro zpracování dokumentace...- 3-2.1 Normy...- 3-3. Areálová jednotná kanalizace, kanalizační

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D. 2.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Vypracoval: Jan Cichra Kontroloval: Ing. Miroslav

Více

1. ÚVOD... 2 2. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 7

1. ÚVOD... 2 2. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 7 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.1. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.2. PROVÁDĚNÍ PŘÍPOJEK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 4 2.3. BILANCE

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. března 2011 Č.j.: 15301/ENV/11 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM MODRÁ HVĚZDA

ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM MODRÁ HVĚZDA Oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM MODRÁ HVĚZDA Červenec 2008 České Budějovice Administrativní centrum MODRÁ HVĚZDA Strana 2

Více

Zásobování staveniště vodou

Zásobování staveniště vodou Zásobování staveniště vodou Zásobování staveniště vodou, odkanalizování Pro staveništní provoz je potřeba voda: - užitková (WC, stavební práce, stroje ) - pitná (umývárny, kantýna ) - požární Zásobování

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH Závazná část Regulačního plánu Slatiňany jih se mění v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., včetně jeho prováděcích předpisů takto: 1. Změny II.

Více

OZNÁMENÍ posouzení vlivů záměru na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 sb. PŘÍRODNÍ BAZÉN - BOROVANY. Záměr:

OZNÁMENÍ posouzení vlivů záměru na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 sb. PŘÍRODNÍ BAZÉN - BOROVANY. Záměr: OZNÁMENÍ posouzení vlivů záměru na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 sb. Záměr: PŘÍRODNÍ BAZÉN - BOROVANY květen 2008 BAPO s.r.o. Komořany 230 683 01 Rousínov Ing. Radim Kolář Obsah

Více

1. ÚVOD... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 6

1. ÚVOD... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 6 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.1. NAPOJENÍ A UMÍSTĚNÍ... 3 2.2. BILANCE POTŘEBY VODY... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ, ZEMNÍ PRÁCE... 5

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 19. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 74697/2014 KUSP 74697/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 19. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 74697/2014 KUSP 74697/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 19. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 74697/2014 KUSP 74697/2014

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Daskabát. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Daskabát. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Daskabát Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_007_01_02476 Název obce: Daskabát Kód obce (IČOB): 552445 (552445) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1 ZADÁNÍ PROJEKTU...2 1.1 Domovní vodovod...2 1.2 Splašková kanalizace...2 1.3 Dešťová kanalizace...2 1.4 Výpočtové výchozí parametry...2 2 PODKLADY...2 2.1 Výkresová dokumentace...2 2.2 Průzkum...2

Více