A. Základní údaje o emitentovi 3. B. Údaje o základním kapitálu 4. C. Cenné papíry 5. D. Údaje o činnosti 6-7. E. Majetek a finanční situace 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. Základní údaje o emitentovi 3. B. Údaje o základním kapitálu 4. C. Cenné papíry 5. D. Údaje o činnosti 6-7. E. Majetek a finanční situace 8"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2004 ENERGOAQUA, a.s.

2 Obsah strana č. A. Základní údaje o emitentovi 3 B. Údaje o základním kapitálu 4 C. Cenné papíry 5 D. Údaje o činnosti 6-7 E. Majetek a finanční situace 8 F. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 9 G. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech emitenta 10 H. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a účetní závěrku 11 Účetní závěrka v nezkrácené formě 1-6 Příloha k účetní závěrce 1-14 Zpráva auditora k účetní závěrce 1-7 Konsolidovaná účetní závěrka včetně přílohy a zprávy auditora 15 stran Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 1-15 Zpráva auditora ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami Zpráva dozorčí rady ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami 1 1 Zpráva auditora ke kompletní výroční zprávě 1 Výroční zpráva 2004 strana č. 2

3 A. Základní údaje o emitentovi Obchodní jméno: Sídlo: ENERGOAQUA, a.s. Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ , ČR Identifikační číslo: Datum založení: Právní forma: 29. dubna 1992 zápisem do obchodního rejstříku, na dobu neurčitou Akciová společnost Emitent byl založen dle českého právního řádu, obchodního zákoníku jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí č. 32, jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení zákona ze dne Emitent je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 334 Předmět podnikání emitenta je rozhodující měrou tvořen činností energetického a vodohospodářského programu. Jednotlivé činnosti dle výpisu z obchodního rejstříku ze dne jsou : - provoz kanalizací, čistíren vod a vodohospodářství - výroba tepla na základě autorizace MP a O č A - rozvod tepla na základě autorizace MP a O č rozvod elektřiny na základě autorizace MP a O č A - rozvod plynu na základě autorizace MP a O č A - výroba, opravy a montáž měřidel - opravy motorových vozidel - výroba, montáž opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny - zámečnictví - kovoobráběčství - vodoinstalatérství - tesařství - zednictví - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů - topenářství - montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí - montáž, opravy revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - vzduchotechnika a klimatizace prostor - obchodní činnost v rozsahu: koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej - rozbor chemické, laboratorní a provozní - práce s mechanismy - zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení - poskytování telekomunikačních služeb - provozování vodovodů a kanalizací - výroba pilařská a impregnace dřeva - výroba dřevěných výrobků Výroční zpráva 2004 strana č. 3

4 B. Údaje o základním kapitálu Popis struktury koncernu Emitent je součástí koncernu, kde ovládající osobou je ve smyslu 66a odst. 3 písm. b, c a 66a odst. 6 a 7 společnost PROSPERITA investiční společnost, a.s. Emitent je ovládanou osobou a s ohledem na 66a odst. 9 všechny ostatní podniky koncernu jsou ve vztahu k emitentovi,,propojené osoby. Koncern tvoří ovládající osoba PROSPERITA investiční společnost, a.s a touto osobou ovládané osoby. Detailní struktura je uvedena ve Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami. Podíl na základním kapitálu Nominální hodnota akcie [ Kč] Podíl na základním kapitálu Název Karvinská stavební, a.s ,60 % VOS a.s., Písek ,46 % Dřevokombinát Vrbno, a.s ,28 % EA Invest spol. s r.o. Orlová 58,33 % Podíl hlasovacích práv osob ovládající emitenta Název Podíl hlasovacích práv /%/ ETOMA INVEST spol. s r.o. 19,77 CONCENTRA a.s. 17,31 S.P.M.B. a.s., Brno 14,84 PROSPERITA investiční společnost, a.s. 10,99 KAROSERIA a.s. 12,08 Ing. Miroslav Kurka 6,45 Miroslav Kurka 6,02 Eva Janečková 0,43 Michal Kurka 0,14 Vladimír Kurka 0,02 Součet podílů hlasovacích práv všech osob 91,83 Podíl na základním kapitálu emitenta, které činí alespoň 5% Název počet akcií procento ETOMA INVEST spol. s r.o ,77 CONCENTRA a.s ,31 S.P.M.B. a.s ,84 KAROSERIA a.s ,08 PROSPERITA investiční společnost, a.s ,99 Kurka Miroslav, Ing ,45 Kurka Miroslav ,02 Výroční zpráva 2004 strana č. 4

5 C. Cenné papíry Údaje o již vydaných cenných papírech Druh Akcie Forma Na majitele Podoba Zaknihované Počet kusů CP Identifikační označení CS Objem emise 701, ,- Kč Jmenovitá hodnota cenného papíru 1.000,- Kč Převoditelnost: Výplata výnosů: Obchodování: Převoditelnost cenných papírů není omezena Výnosy z cenných papírů vyplácí emitent přes zprostředkovatele ČSOB a.s. Praha Cenné papíry jsou obchodovány na RM-systému a volném trhu BCP Praha Práva vyplývající z akcie Základní kapitál ,- Kč je rozdělen na akcií na majitele. Jmenovitá hodnota jedné akcie činí 1000,- Kč. Akcie jsou vydány v zaknihované podobě. Seznam akcionářů společnosti nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů, vedená ve Středisku cenných papírů. Všechny akcie jsou veřejně obchodovatelené. Hlasovací právo je spojeno s akcií. Každé akcii o jmenovité hodnotě Kč 1000,- přísluší jeden hlas. Hlasování na valné hromadě probíhá pomocí hlasovacích lístků, pokud valná hromada nerozhodne podle technických podmínek jejího konání jinak. Vznik práva na dividendu Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Nárok na dividendu vzniká akcionářům vlastnícím akcie k rozhodnému dni, nerozhodne-li valná hromada jinak. Nestanoví-li usnesení valné hromady anebo dohoda s akcionářem jinak, je dividenda společností vyplácena na náklady a nebezpečí společnosti na adresu akcionáře vedené ve Středisku cenných papírů Praha v termínu stanoveném zákonem. Akcionářům, kteří nabyli akcie při zvýšení základního kapitálu, vzniká právo na výplatu dividendy až v roce následujícím po zvýšení základního jmění. V případě neuplatnění práva na výplatu dividendy akcionářem, přechází nárok na emitenta. Akcie umístěné mezi veřejností: Počet akcií je cca 7 % se stejným podílem na základním kapitálu. Akcie nejsou druhově rozlišeny. Výroční zpráva 2004 strana č. 5

6 D. Údaje o činnosti Rozhodující činnost emitenta a přehled o tržbách [ v tis. Kč] Činnost 2002 tuzemsko 2002 zahraničí 2003 tuzemsko 2003 zahraničí 2004 tuzemsko energie energetické služby služby tržby za výrobky a zboží 2004 zahraničí celkem Celkem za rok Nemovitosti vlastněné společností k : pozemky pořizovací cena tis. Kč zůstatková cena stavby tis. Kč tis. Kč Nemovitosti a pozemky se nacházejí v katastrálním území Rožnova pod Radhoštěm, Valašského Meziříčí a Vrbna pod Pradědem. Činnost v oblasti nerostných surovin: Emitent nepodniká v oblasti nerostných surovin. Závislost na patentech nebo licencích: Emitent není závislý na patentech ani licenčních a obdobných záležitostech. Soudní, správní nebo rozhodčí řízení: Emitent není v soudních správních nebo rozhodčích řízeních, které by mohly mít významný vliv na jeho finanční situaci. Výroční zpráva 2004 strana č. 6

7 INVESTICE A. FINANČNÍ Název obchod. podíl rok zaplacení celkem [v tis Kč] EA Invest, spol. s r.o., Orlová 10 mil. Kč B. Hmotné investice v běžném účetním období r TUZEMSKO [v mil. Kč] monitoring procesů 2,6 skladovací objekt 6,7 modernizace centrálního zdroje tepla 4,1 modernizace VN rozvodny 3,4 rekonstrukce laboratoře 4,7 rekonstrukce horkovodních rozvodů 16,9 Všechny investice byly financovány z vlastních zdrojů emitenta. ROK účet účet CELKEM NDM a HDM Hlavní budoucí investice HDM v roce 2005 [mil. Kč] kompresorová stanice 5 centrální zdroj tepla 14,5 rekonstrukce horkovodních rozvodů 19 Výzkum a vývoj: Emitent neprovádí výzkum ani vývoj nových výrobků. Přerušování v podnikání emitenta: Emitent nepřerušil podnikání ve třech předcházejících účetních obdobích s významným vlivem na finanční situaci. Počet zaměstnanců dle druhů podnikatelské činnosti k Činnost počet zaměstnanců energie 141 energetické služby 41 služby 125 tržby za výrobky a zboží 13 Celkem 320 Výroční zpráva 2004 strana č. 7

8 E. Majetek a finanční situace Výhled na další období V roce 2005 se hospodaření emitenta předpokládá vyrovnané stejně jako v roce předcházejícím, v dalších letech se nepředpokládá významná změna hospodaření. Hospodaření je však závislé na situaci rozhodujících odběratelských subjektů, kterým jsou dodávána energetická média a služby pro jejich výrobu. Přehled o změnách vlastního kapitálu v období [ v tis. Kč] Vlastní zdroje Základní kapitál celkem Základní kapitál Vlastní akcie Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Zákonný rezervní fond Fond rozvoje Příspěvkový fond Fond pojištění orgánů společnosti Hospodářský výsledek min. let Disponibilní zisk běžného roku Vlastní kapitál celkem Přehled osob s účastí nejméně10 % vlastního kapitálu emitenta Základní Název Sídlo Předmět podnikání kapitál v tis. Kč Karvinská stavební, a.s. Karviná-Hranice Rudé armády 1868 Dřevokombinát Vrbno, Vrbno p. Pradědem a.s. Jesenická 152 TZP, a.s., Hlinsko Hlinsko Třebízského 92 VOS a.s., Písek Písek Nádražní 732 EA Invest, spol. s r.o. U Centrumu 751 Orlová -Lutyně pronájem nebytových prostor pronájem výrobních prostor barvení látek a příze a spec. úpravy tkanin stavba strojů s mechanickým pohonem zprostředkovatelská činnost Výše podílu emitenta na zák.kapitálu /%/ Výše výnosu z podílu v Kč ,60 0, ,28 0, ,31 0, ,46 0, ,33 0,00 Hospodářský výsledek po zdanění na jednu akcii za tři účetní období: 16,2 63,4 84,1 112,9 211,- [Kč/akcie] Nesplacené úvěry: nejsou Půjčky přijaté emitentem: viz. bod 6. Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami ze dne Poskytnutá zajištění emitentem: nejsou Výroční zpráva 2004 strana č. 8

9 F. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2004, podnikatelský záměr na rok 2005 představenstvo spolu s vedením společnosti předkládá zprávu o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2004 a podnikatelský záměr na rok Hodnocení hospodářských výsledků společnosti je součástí samostatného bodu jednání, přesto nelze v této zprávě nepřipomenout, že společnost prochází neustálým vývojem a zisk společnosti je jedním z rozhodujících finančních zdrojů pro technický a technologický rozvoj společnosti. Podotýkám, že tvorba zisku je výsledkem dlouhodobé cílevědomé práce vedení společnosti a není jediným měřítkem zhodnocování majetku společnosti, ale do tohoto zhodnocování patří taktéž zdroje vložené do rekonstrukcí a oprav movitého majetku. Konkrétními akcemi lze dokumentovat péči o majetek společnosti v jednotlivých oborech a jednotlivých letech rozdílně neboť řada investic je vyvolána skutečným fyzickým opotřebením majetku, nutností modernizace technologického parku anebo reálným absolutním rozšířením stávajících výrobních a přenosových kapacit energií a služeb. Významné investice do majetku společnosti v roce 2004 byly zaměřeny zejména do oblasti distribuce elektrické energie a dále výroby a distribuce tepelné energie. V rámci distribuce elektrické energie proběhla druhá etapa rekonstrukce rozvodny 110 kv s cílem modernizace pole č. 3, 4 a 5, a tím dosažení vyššího stupně zabezpečení provozních režimů při dodávce elektrické energie pro průmyslový areál TESLA Rožnov. V rámci výroby tepelné energie byla provedena projektová příprava, demoliční práce a stavební připravenost pro instalaci nového středotlakého parního kotle o výkonu 16 t páry/h, který bude po zprovoznění v roce 2005 nosným zdrojem výroby tepelné energie v letním období. V průmyslovém areálu byly provedeny významné změny v napojení jednotlivých objektů na tepelnou energii tak, aby zejména v letním období bylo docíleno snížení ztrát při distribuci tepelné energie. Dále byla provedena úprava přivaděče tepelné energie pro sídliště Jižní město, který dlouhodobě vykazoval neuspokojivou výtěžnost z dodávané tepelné energie. Řada akcí realizovaných v roce 2004 přímo souvisí s investičními záměry roku 2005 např. instalace plynového středotlakého parního kotle 16t/h s termínem zkušebního provozu 05/2005. Přechod ze zastaralých čtyřtrubkových systémů na dvoutrubkový systém rozvodu tepelné energie v předizolovaném potrubí bude pokračovat na sekundárních rozvodech napojených na VS 1. máj II. Rekonstrukce rozvodny elektrické energie 110 kv, která bude dokončena modernizací polí č.6, 7 a 8. V oblasti výroby a distribuce technických plynů bude modernizován zdroj tlakového bezolejového vzduchu a rozšířeno skladové hospodářství H 2. Vážení akcionáři, částečné snížení tržeb a zisku ve sledovaném roce 2004 nelze považovat za neúspěch vedení společnosti, neboť trend snižování nákladů výroby je úkolem nejen společnosti ENERGOAQUA, a.s., ale také našich odběratelů. Z dlouhodobého hlediska lze vývoj společnosti hodnotit za perspektivní. Výroční zpráva 2004 strana č. 9

10 G. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech emitenta Představenstvo: Hana Kurková, předseda představenstva rodné číslo: /0303, bydliště: Praha 4, Mirotická 11/956 členství v orgánech dalších společností: žádné Ing. Oldřich Havelka, místopředseda představenstva rodné číslo: /0629, bydliště: Rožnov p.r., Sluneční 2412 členství v orgánech dalších společností:karvinská stavební, a.s.,karviná Rostislav Šindlář, člen představenstva rodné číslo: /0547, bydliště: Havířov, ul. K.V.Reise 5 členství v orgánech dalších společností: TESLA KARLÍN, a.s., TOMA, a.s., ALMET, a.s. PROSPERITA investiční společnost, a.s. Dozorčí rada: Miroslav Kurka, předseda dozorčí rady rodné číslo: /057, bydliště: Havířov, Karvinská 61 členství v orgánech dalších společností: KDYNIUM a.s., HIKOR Písek, a.s., HIKOR Týn, a.s., Silniční technika, a.s., Niťárna Česká Třebová s.r.o., Karvinská stavební, a.s., TZP, a.s., Hlinsko, VOS a.s., ALMET, a.s., Hradec Králové Ing. Zdeněk Raška, člen dozorčí rady rodné číslo: /1680, bydliště: Havířov-Šumbark, Akátová 1 členství v orgánech dalších společností: TOMA, a.s., MATE, a.s., KAROSERIA a.s., S.P.M.B. a.s., PRŮMYSLOVÁ ČOV, a.s. podnikání mimo činnost emitenta : jednatel fy ETOMA INVEST spol. s r.o., jednatel fy Akcia Trade s.r.o. Petr Slovák, člen dozorčí rady rodné číslo: /0631, bydliště: Rožnov p.r., Vítězná 1747 členství v orgánech dalších společností: žádné podnikání mimo činnost emitenta : žádné Peněžité a naturální příjmy a tantiémy v tis. Kč a počet akcií v majetku orgánů emitenta v roce 2004 Vyplacené mzdy odměny počet akcií /v ks / Představenstvo Dozorčí rada Úvěry, půjčky ručení ani zajištění či plnění u členů orgánů nejsou. Zaměstnanci emitenta se mohou účastnit na základním kapitálu emitenta investováním přes RM-Systém. Výroční zpráva 2004 strana č. 10

11 H. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu: Ing. Milan Žilka funkce: finančně obchodní manažer rodné číslo: /118 bydliště: Střítež n.b. 209 za účetní závěrku: Ing. Pavla Lipnerová funkce: vedoucí účtáren- metodik rodné číslo: /411 bydliště: Rožnov p.r., Dolní Paseky 751 Čestné prohlášení Prohlašuji, že uvedené údaje ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů nebyly vynechány.... Ing. Milan Žilka finančně obchodní manažer... Ing. Pavla Lipnerová vedoucí účtáren Výroční zpráva 2004 strana č. 11

12 Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů Základní údaje IČ Obchodní firma ENERGOAQUA, a.s. Adresa sídla Ulice 1.máje 823 Obec Rožnov pod Radhoštěm PSČ Internetová adresa Tel Fax Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta Milan Žilka Ing. finanční a obchodní manažer Tel Fax Obsah souboru Rozvaha,výkaz zisků a ztrát k Přehled o peněžních tocích (cash flow) k Přehled o změnách vlastního kapitálu k Další údaje k Údaje o auditu a auditorovi Předložené výkazy ověřeny auditorem 1 Ano Ne Název auditorské firmy AUDITORSKÁ KANCELÁŘ Ing. Pavla Halamíčka, Ph.D. Číslo licence auditorské firmy Jméno, příjmení (titul) auditora Pavel Halamíček Ing. Číslo dekretu 1004 Zpráva auditora ze dne Výrok auditora bez výhrad Údaje o dalších osobách Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za účetní závěrku Ing. Pavla Lipnerová Ing. Pavla Lipnerová Tel Odesláno dne

13 Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tisících Kč) k: Název účetní jednotky: IČ: ENERGOAQUA, a.s Běžné účetní období Minulé období označ. AKTIVA číslo řádku brutto korekce netto netto Aktiva celkem A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zřizovací výdaje B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.3. Software B.I.4. Ocenitelná práva B.I.5. Goodwill B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly B.III.4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstaný vliv B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary C.I.3. Výrobky C.I.4. Zvířata C.I.5. Zboží C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv C.II.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy C.II.6. Dohadné účty aktivní C.II.7. Jiné pohledávky 046 C.II.8. Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.III.6. Stát - daňové pohledávky C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D.I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období D.I.2. Komplexní náklady příštích období D.I.3. Příjmy příštích období Kontrolní číslo

14 označ. Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v celých tisících Kč) k: Název účetní jednotky: IČ: PASIVA ENERGOAQUA, a.s číslo řádku Stav v běž. účet. období Stav v min. účet. období Pasiva celkem A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) A.I.3. Změny základního kapitálu 072 A.II. Kapitálové fondy A.II.1. Emisní ažio 074 A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 075 A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond A.III.2. Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 083 A.V. Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088 B.I.3. Rezerva na daň z príjmů 089 B.I.4. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 092 B.II.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093 B.II.3. Závazky - podstatný vliv 094 B.II.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 095 B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096 B.II.6. Vydané dluhopisy 097 B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098 B.II.8. Dohadné účty pasivní 099 B.II.9. Jiné závazky 100 B.II.10. Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104 B.III.3. Závazky - podstatný vliv B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 106 B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy B.III.9. Vydané dluhopisy 111 B.III.10. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci C.I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období C.I.2. Výnosy příštích období Kontrolní číslo

15 Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k: Název účetní jednotky: IČ: ENERGOAQUA, a.s označ. Text sledovaném minulém I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti II.3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady 16 D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F.2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q.1. splatná Q.2. odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti S.1. splatná 56 S.2. odložená * Mimořádný výsledek hospodaření T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) Kontrolní číslo číslo řádku Skutečnost v účetním období

16 Přehled o peněžních tocích (cash flow) k: Název účetní jednotky: ENERGOAQUA, a.s. IČ: Skutečnost v účetním období označ. Text sledovaném minulém P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1 Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-) A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-) A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) A.4. Přijaté úroky (+) A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-) A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodáření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C.1. Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ažia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+) C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finanč. vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-) C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období Kontrolní číslo

17 Přehled o změnách vlastního kapitálu (v celých tisících Kč) k: Název účetní jednotky: ENERGOAQUA, a.s. IČ: Skutečnost v účetním období označ. Text sledovaném minulém A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 1. počáteční zůstatek zvýšení 3. snížení 4. konečný zůstatek B. Základní kapitál nezapsaný 1. počáteční zůstatek 2. zvýšení 3. snížení 4. konečný zůstatek C. A. +/- B. se zohledněním účtu počáteční zůstatek A. +/- B počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů změna stavu účtu konečný zůstatek účtu konečný zůstatek A. +/- B D. Emisní ážio 1. počáteční zůstatek 2. zvýšení 3. snížení 4. konečný zůstatek E. Rezervní fondy 1. počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek F. Ostatní fondy ze zisku 1. počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek G. Kapitálové fondy 1. počáteční zůstatek 2. zvýšení 3. snížení 4. konečný zůstatek H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření 1. počáteční zůstatek 2. zvýšení 3. snížení konečný zůstatek I. Zisk účetních období 1. počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek J. Ztráta účetních období 1. počáteční zůstatek 2. zvýšení 3. snížení 4. konečný zůstatek K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění

18 Typ kontroly Aktiva = Pasiva v netto v běžném období Aktiva = Pasiva v netto v minulém období IČ Obchodní firma Datum rozvahy a výsledovky Datum přehledu o peněžních tocích Údaje o auditu Kontrolní list Výsledek kontroly Test vyhověl formální kontrole Test vyhověl formální kontrole Test vyhověl formální kontrole Test vyhověl formální kontrole Test vyhověl formální kontrole Test vyhověl formální kontrole Test vyhověl formální kontrole

19 Příloha k účetní závěrce k datu

20 OBSAH I. Popis společnosti - účetní jednotky II. Informace o použitých metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování III. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztrát Příloha k účetní závěrce strana č. 2

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ENERGOAQUA,a.s. Obsah A. Základní údaje o emitentovi 3 B. Údaje o základním kapitálu 4 C. Cenné papíry 5 D. Údaje o činnosti 7 E. Majetek a finanční situace 11 F. Zpráva představenstva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K MJM Litovel a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 4 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O AUDITU PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ A.S.

ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O AUDITU PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ A.S. F I N A N Č N Í Č Á S T ZPRÁVA O AUDITU PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ A.S. Na základě provedeného auditu jsme dne 22. března 2002 vydali o nekonsolidované účetní závěrce, která je součástí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

Výroční zpráva Český holding, a.s.

Výroční zpráva Český holding, a.s. Výroční zpráva Český holding, a.s. Obsah Obsah Základní údaje 3 Základní kapitál a vlastnická struktura 4 Akcie 5 Zpráva představenstva 7 Plnění usnesení valných hromad Komentář k údajům výkazu zisku a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ OBSAH 4. Základní identifikační údaje 4. Předmět podnikání 5. Úvodní slova předsedy představenstva 6. Orgány společnosti 7. Organizační struktura 8. Struktura vlastníků společnosti 8. Údaje o cenných papírech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové společnosti II. Orgány a vedení akciové společnosti a jejich změny v roce 2012

Více

Obsah strana č. 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti 3

Obsah strana č. 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti 3 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 ENERGOAQUA, a.s. Obsah strana č. 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti 3 2. Historie a současný vývoj mateřské společnosti a konsolidačního celku

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 2004 Praha dne 20. dubna 2005 1. Základní údaje o společnostech vstupujících do konsolidace: Konsolidovaná výroční zpráva je sestavena za období

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ELTODO, a.s Obsah Základní informace o společnosti 2 Zpráva o činnosti společnosti 3 Finanční část Výroční

Více

SLOVÁCKÉ STROJÍRNY akciová společnost Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Uherském Brodě květen 2010

SLOVÁCKÉ STROJÍRNY akciová společnost Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Uherském Brodě květen 2010 SLOVÁCKÉ STROJÍRNY akciová společnost Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 V Uherském Brodě květen 2010 Obsah: 1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 vč. ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2013 paré č.1 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA URČENÁ AKCIONÁŘŮM SPOLEČNOSTI

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 N E J E N Č I S T É T E P L O OBSAH Základní identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 5 Výsledky společnosti ve zkratce 6 Významné události v roce 2003 8 Úvodní slovo předsedy

Více