P R O S P E K T. kapitálového investičního fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech. C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring Wien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P R O S P E K T. kapitálového investičního fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech. C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2 1010 Wien"

Transkript

1 P R O S P E K T kapitálového investičního fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring Wien C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced podílový fond podle 20 rakouského zákona o podílových fondech Podílové listy s částečnou reinvesticí výnosů: ISIN AT (T v EUR) Podílové listy s částečnou reinvesticí výnosů: ISIN AT0000A06P08 (T v PLN) Podílové listy s reinvesticí výnosů v plné výši: ISIN AT0000A08EU8 (VT tuzemsko) Podílové listy s reinvesticí výnosů v plné výši: ISIN AT0000A08EV6 (VT zahraničí, VT tuzemsko) Podílové listy s reinvesticí výnosů v plné výši: ISIN AT0000A0HQN4 (VT zahraničí v PLN) Tento prodejní prospekt byl vypracován v říjnu 2010 v souladu se statuty fondu upravenými podle ustanovení rakouského Zákona o investičních fondech z roku 1993 ve znění novely z roku Upozorňujeme na to, ţe uvedené statuty fondu (příloha C) nabudou účinnosti dnem byl aktualizován a platí od Zájemci o investování do tohoto investičního fondu bude zdarma poskytnut aktuální platný prodejní prospekt, Všeobecný statut fondu a Zvláštní statut fondu. Přílohu tohoto prodejního prospektu tvoří vţdy aktuální výroční zpráva. Byla-li výroční zpráva vypracována k rozhodnému dni staršímu neţ osm měsíců, bude zájemci předloţena i pololetní zpráva. Před uzavřením smlouvy, resp. po jejím podpisu získá zájemce zdarma rovněţ zjednodušený prospekt v platném znění.

2 Omezení prodeje Vydané podíly tohoto zvláštního majetku smějí být veřejně nabízeny nebo prodávány jen v zemích, ve kterých je taková veřejná nabídka nebo takový prodej povolen. Pokud investiční společnost nebo třetí osoba, která byla investiční společností pověřena, nepředloží oznámení místním dozorčím úřadům, popř. pokud nebylo od místních dozorčích úřadů získáno příslušné povolení, a pokud takové oznámení nebo povolení není k dispozici, nejedná se o nabídku ke koupi investičních podílů. Podíly nebyly a nejsou registrovány podle amerického zákona United States Securities Act z roku 1933 v platném znění (dále jen Zákon z roku 1933 ) nebo podle zákonů o cenných papírech některé ze spolkových zemí USA nebo některého územně-správního celku USA nebo jejich teritorií, držav a jiných území, které podléhají svrchovanosti USA včetně přidruženého státu Portoriko (dále jen Spojené státy ). Podíly nesmějí být ve Spojených státech veřejně nabízeny, prodávány nebo jiným způsobem převáděny. Podíly jsou nabízeny a prodávány na základě osvobození od registračních předpisů zákona z roku 1933 podle Opatření S k tomuto zákonu. Investiční společnost resp. zvláštní majetek nebyly a nejsou registrovány podle zákona United States Investment Company Act z roku 1940 v platném znění, ani podle jiných spolkových zákonů USA. Podíly proto nejsou veřejně nabízeny nebo prodávány ani ve Spojených státech ani na účet občanů USA (ve smyslu definic pro účely spolkových zákonů USA o cenných papírech, zboží a daních včetně Opatření S k zákonu United States Securities Act z roku 1933) (dále souhrnně jen občané USA ). Pozdější převody podílů ve Spojených státech resp. na občany USA nejsou dovoleny. Podíly nebyly ve Spojených státech registrovány americkou komisí pro cenné papíry, Securities and Exchange Commission (dále jen SEC ) nebo jiným dozorčím úřadem, ani nebyla takováto registrace zamítnuta; SEC ani jiný dozorčí úřad ve Spojených státech navíc nerozhodoval o správnosti a přiměřenosti tohoto prospektu popř. o výhodách podílů. Americký dozorčí úřad pro komoditní termínované obchody United States Commodity Futures Trading Commission neposuzoval ani neschvaloval pro investiční společnost, popř. pro zvláštní majetek, tento dokument ani jiné prodejní materiály. Nikdo není oprávněn vydávat prohlášení nebo přísliby, které nejsou obsahem prospektu, popř. materiálů, na které se v prospektu odkazuje. Tyto materiály jsou veřejně přístupné v sídle investiční společnosti. Tento prospekt nesmí být uveden do oběhu ve Spojených státech. Investoři, na které se ve smyslu americké směrnice č vydané asociací National Association of Securities Dealers (NASD 2790) pohlíží jako na Restricted Persons, jsou povinni své investice do zvláštního majetku neprodleně ohlásit investiční společnosti. C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced Strana 2 z 38 platný od

3 ODDÍL I ÚDAJE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI 1. Firma a sídlo; právní forma; datum založení; sídlo hlavního vedení, pokud není shodné se sídlem společnosti; údaj o obchodním rejstříku a zápis v obchodním rejstříku; platný právní řád Investiční společnost Investiční společností kapitálového investičního fondu specifikovaného v tomto prospektu je C-QUADRAT Kapitalanlage AG se sídlem 1010 Wien, Stubenring 2, Rakousko. Společnost C-QUADRAT Kapitalanlage AG byla zaloţena Společnost C-QUADRAT Kapitalanlage AG je investiční společnost ve smyslu rakouského spolkového Zákona o kapitálových investičních fondech (InvFG). Právní forma společnosti je akciová společnost (a.s.) a je zapsána u obchodního soudu ve Vídni pod registračním číslem FN x. 2. Seznam veškerých kapitálových investičních fondů spravovaných společností APO PHARMA INVEST Fonds ARIQON Global Evolution ARIQON Konservativ ARIQON Multi Asset ARIQON Multi Asset Ausgewogen ARIQON Trend ARIQON Wachstum C-QUADRAT Absolute Bond (EURO) C-QUADRAT Active Balanced C-QUADRAT Active Conservative C-QUADRAT Active European Equity C-QUADRAT Active Bond C-QUADRAT Active Global Equity C-QUADRAT Active Growth Equity C-QUADRAT ARTS Best Momentum C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced C-QUADRAT ARTS Total Return Bond C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic C-QUADRAT ARTS Total Return Garant C-Quadrat ARTS Total Return Special C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge 14 EStG C-QUADRAT Best Fonds Basic C-QUADRAT Best Fonds Strategy C-QUADRAT Active World Dynamic C-QUADRAT Springer European Plus Nürnberger Fonds Selektion-Ausgewogen Nürnberger Fonds Selektion-Dynamisch PFS International Dynamic Fund Success absolute Success relative C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced Strana 3 z 38 platný od

4 3. a 4. Bližší údaje o vedení společnosti, složení dozorčí rady a o základním kapitálu jsou uvedeny v tabulce na konci prospektu (příloha A). 5. Obchodní rok Obchodní rok je shodný s kalendářním rokem. 6. Akcionáři C-QUADRAT Investment AG s podílem 100% 7. Investiční společnost delegovala níže uvedené činnosti na třetí osoby: Investiční poradenství, vyúčtování provizí, IT resp. infrastrukturu elektronického zpracování dat, interní revize. C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced Strana 4 z 38 platný od

5 ODDÍL II ÚDAJE O KAPITÁLOVÉM INVESTIČNÍM FONDU 1. Název fondu Název kapitálového investičního fondu zní C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced, podílový fond podle 20 InvFG. 2. Datum založení fondu a doba jeho existence, je-li omezena Fond C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced byl zaloţen 24. listopadu Místa, na kterých jsou k dispozici statuty fondu a další dokumenty stanovené rakouským Zákonem o investičních fondech Zdroje informací uváděné v tomto prospektu, tj. zjednodušený prospekt, statuty fondu, výroční a pololetní zprávy, lze získat u investiční společnosti. Investorům jsou tyto podklady zasílány zdarma. Navíc jsou tyto podklady k dispozici také u depozitáře a na prodejních místech uvedených v příloze. 4. Daňové předpisy týkající se investičního fondu, pokud jsou pro podílníka relevantní. Údaj o skutečnosti, zda je u příjmů a kapitálových výnosů, které podílníci od investičního fondu obdrží, vybírána srážková daň. DAŇOVÁ PRAVIDLA týkající se investorů, kteří podléhají neomezené daňové povinnosti v Rakousku Zdanitelné příjmy před a) Osobní majetek Kompletní splnění daňových povinností (zdanění při výplatě), investor nemá povinnost předkládat daňové přiznání Od výnosu (průběţných výnosů) vypláceného fondem podílníkovi se v místě výplaty kupónů v tuzemsku odečítá daň z kapitálových výnosů ve výši stanovené pro tento druh výnosů zákonem, pokud se jedná o zdanitelný kapitálový výnos a pokud je příjemce vypláceného výnosu plátcem daně z kapitálových výnosů. Za stejných podmínek jsou sráţeny i výnosy z fondů s částečnou reinvesticí výnosů jako daň z kapitálových výnosů uplatňovaná z výnosů obsaţených v hodnotě podílu, které nejsou podílníkovi vypláceny *). Soukromému investorovi zásadně nevzniká povinnost předkládat daňové přiznání. Sráţkou daně z kapitálových výnosů jsou všechny daňové povinnosti investora vyrovnány. Sráţka daně z kapitálových výnosů má účinek konečného zdanění z hlediska daně z příjmů a z hlediska daně dědické a darovací z titulu úmrtí. V ý j i m k y ze zdanění v okamţiku výplaty Ke zdanění v okamţiku výplaty výnosů nedochází: a) u dluhových cenných papírů v majetku fondu, které jsou osvobozeny od daně z kapitálových výnosů, za předpokladu, ţe investor nepoţádal o sráţku daně z kapitálových výnosů. Tyto výnosy pak podléhají povinnosti podat přiznání k dani z příjmů; dluhové cenné papíry osvobozené od daně z kapitálových výnosů, které jsou zahrnuty do hodnoty podílu, navíc podléhají dědické dani v případě jejich nabytí z titulu dědictví. b) u cenných papírů v majetku fondu, které nespadají do působnosti rakouského daňového práva, pokud investor vyuţije ustanovení příslušných dohod o zamezení dvojího zdanění. Tyto výnosy se uvádějí v daňovém přiznání ve sloupci Kromě uvedených příjmů bylo dosaţeno příjmů, které na základě dohody o zamezení dvojího zdanění podléhají zdanění v jiném státě. Tyto cenné papíry zahrnuté do hodnoty podílu podléhají navíc dědické dani v případě jejich nabytí z titulu dědictví. C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced Strana 5 z 38 platný od

6 V tomto případě je však podle 240 Spolkového daňového řádu moţné provést započtení, resp. poţádat o vrácení provedených sráţek daně z kapitálových výnosů. *) neplatí pro fondy s reinvesticí výnosů v plné výši b) Obchodní majetek Zdanění podílů v provozním majetku fyzických osob V případě fyzických osob, které mají příjmy z kapitálového majetku nebo ţivnostenské činnosti (osoby samostatně výdělečně činné a společníci veřejných obchodních společností a komanditních společností), je daň z příjmů z výnosů podléhajících dani z kapitálových výnosů uhrazena sráţkou daně z kapitálových výnosů (I a II). Výplata zisku (i průběţná) z majetkové podstaty tuzemských fondů a zisku z majetkové podstaty zahraničních subfondů odpovídajícího výplatě výnosů se daní příslušnou sazbou daně. Srážka daně z kapitálových výnosů II u podílů v provozním majetku právnických osob Pokud právnická osoba nepředloţí potvrzení o osvobození od daně podle 94 bodu 5 zákona o dani z příjmů, je výplatní místo emitenta povinno odečíst od výplaty daň z kapitálových výnosů, resp. pouţít výplatu z reinvestičních fondů na úhradu daně z kapitálových výnosů i u podílů v provozním majetku právnických osob. Sraţená daň z kapitálových výnosů můţe být po odvedení příslušnému finančnímu úřadu započtena proti dani z příjmu právnických osob. c) Občanská sdružení s příjmy z kapitálového majetku Mají-li občanská sdruţení (např. spolky) příjmy z kapitálového majetku, je na daň z příjmu právnických osob uplatněnou z kapitálových výnosů II, na které se vztahuje povinnost zdanění kapitálových výnosů, nahlíţeno jako na sráţkou daně uhrazenou. Soukromoprávní nadace platí z kapitálových výnosů podléhajících dani z kapitálových výnosů II tzv. předběţnou daň ve výši 12,5%. d) Dědická daň (u fondů určených čistě pro drobné investory; Spolkové ministerstvo financí ) Podíly tuzemských fondů určených pro drobné investory nabyté z titulu dědictví po jsou z hlediska dědické daně zdaněny v plné výši v okamţiku jejich výplaty (výjimky viz výše). Podle ustanovení Prováděcího zákona k Zákonu o státním rozpočtu na rok 2003 platí tato úprava nyní i pro veškeré tuzemské fondy určené pro drobné investory, které svůj majetek investují do zahraničních subfondů. Od jiţ bezplatně nabyté podíly nepodléhají dani dědické ani darovací. Upozornění pro všechny daňové poplatníky: Výroční zprávy musí obsahovat podrobné údaje týkající se zdanění výplat investičních fondů, resp. reinvestovaných výnosů. 5. Rozhodný den pro účetní závěrku, četnost a forma výplaty výnosů Účetním rokem fondu se rozumí období od 1.1. do kalendářního roku. Výplata, resp. reinvestice výnosů podle 13 věty 3 rakouského Zákona o investičních fondech *) resp. podle 27 statutu fondu probíhá od následujícího účetního roku. *) např.: u fondů, které výnosy svých podílníků reinvestují v částečné výši (nikoli fondy reinvestující veškeré výnosy svých podílníků) 6. Jméno bankovního auditora podle 12 odst. 4 rakouského Zákona o investičních fondech Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Vídeň C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced Strana 6 z 38 platný od

7 7. Podmínky, za kterých může být správa fondu vypovězena; výpovědní lhůta Investiční společnost můţe ukončit správu fondu se souhlasem Úřadu pro dohled nad finančními trhy a při dodrţení podmínky veřejného oznámení: a) výpovědí s dodrţením šestiměsíční výpovědní lhůty ( 14 odst. 1 rakouského Zákona o investičních fondech) s okamţitou účinností, jestliţe je majetek fondu niţší neţ euro ( 14 odst. 2 rakouského Zákona o investičních fondech). Výpověď podle 14 odst. 2 téhoţ zákona v průběhu výpovědi podle 14 odst. 1 téhoţ zákona je nepřípustná. b) níţe uvedenými způsoby při dodrţení tříměsíční oznamovací lhůty: převedením správy na jinou investiční společnost, sloučením fondů nebo vloţením majetku fondu do jiného investičního fondu. 8. Druh a charakter podílů, zejména originály listin nebo certifikáty o těchto listinách, zápis v registru nebo na účtu, charakter podílů: cenné papíry na jméno nebo doručitele, popř. údaj o nominální hodnotě a jejích zlomcích; práva podílníků, zejména v případě výpovědi. Spoluvlastnictví majetku fondu je rozděleno na stejné spoluvlastnické podíly. Počet spoluvlastnických podílů není omezen. Spoluvlastnické podíly jsou vyjádřeny formou podílových listů (certifikátů) majících charakter cenného papíru. Podílové listy jsou vedeny v podobě hromadných podílových listin ( 24 Zákona o úschově cenných papírů, Spolková sbírka č. 424/1969 v platném znění). Kaţdý nabyvatel podílového listu nabývá spoluvlastnictví k veškerému majetku investičního fondu odpovídající výši jeho spoluvlastnických podílů uvedených v podílovém listu. Investiční společnost je se souhlasem své dozorčí rady oprávněna rozdělit spoluvlastnické podíly a vydat podílníkům nové podílové listy, případně staré podílové listy vyměnit za nové, pokud na základě výše vypočítané hodnoty podílu uzná v zájmu podílníků rozdělení spoluvlastnických podílů za vhodné. Podílové listy znějí na majitele. Práva podílníků zejména při výpovědi správy ze strany investiční společnosti Právo podílníka na správu majetku fondu vykonávanou investiční společností a na zpětný odkup podílů kdykoli za jejich hodnotu zůstává zachováno i v případě, ţe investiční společnost ukončí správu majetku fondu. V případě sloučení fondů mají podílníci navíc nárok na výměnu svých podílů ve stanoveném poměru a na výplatu případného vyrovnání rozdílů. V případě ukončení správy výpovědí přebírá dočasnou správu majetku fondu depozitář, který je povinen zahájit likvidaci fondu, pokud do šesti měsíců nepověří správou jeho majetku jinou investiční společnost. Se zahájením likvidace fondu je právo podílníka na správu majetku fondu nahrazeno právem na řádné vypořádání, a právo na vrácení hodnoty podílu právem na vyplacení likvidačního zůstatku po skončení likvidace fondu. 9. Údaje o burzách a trzích, na kterých mohou být podíly kotovány nebo obchodovány Vydávání a zpětný odkup podílů provádí depozitář. C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced Strana 7 z 38 platný od

8 10. Podmínky emise a prodeje podílů Vydávání podílů Počet vydávaných podílů a odpovídajících podílových listů je v zásadě neomezený. Podíly lze získat na platebních, podacích a prodejních místech uvedených v příloze. Kapitálová investiční společnost si vyhrazuje právo vydávání podílů dočasně nebo trvale pozastavit. Vstupní poplatek Při stanovování prodejní ceny se k hodnotě podílu připočítává vstupní poplatek, který slouţí k uhrazení prodejních nákladů. Vstupní poplatek na úhradu nákladů na vydání podílu činí 5% hodnoty podílu a zaokrouhluje se na jeden cent nahoru. Rozhodný den pro vyúčtování Obdrţí-li depozitář příkaz k vydání podílových listů v bankovní pracovní den nejpozději do 15:00:00 hodin, pak se jako prodejní cena platná pro zúčtování pouţije hodnota stanovená depozitářem pro přespříští bankovní pracovní den (den uzavření) včetně vstupního poplatku. Datum valuty pro odepsání kupní ceny z účtu je dva bankovní pracovní dny po datu uzavření. 11. Podmínky zpětného odkupu nebo výplaty podílů a podmínky, za kterých lze zpětný odkup nebo výplatu podílu odmítnout Zpětný odkup podílů Podílníci mohou kdykoli poţadovat zpětný odkup svých podílů předloţením podílových listů nebo zadáním příkazu ke zpětnému odkupu u depozitáře. Kapitálová investiční společnost je povinna odkoupit podíly na účet fondu za platnou odkupní cenu, která odpovídá hodnotě podílu zaokrouhlené na 1 cent směrem dolů. Vyplácení odkupní ceny a výpočet a zveřejňování odkupní ceny mohou být dočasně pozastaveny za současného oznámení této skutečnosti Úřadu pro dohled nad finančními trhy a zveřejnění této skutečnosti v souladu s 10 statutu fondu a podmíněny prodejem majetku investičního fondu a obdrţením výtěţku z prodeje, jeví-li se takový postup vzhledem k oprávněným zájmům podílníků jako vhodný. O obnovení zpětného odkupu podílových listů musí být investor rovněţ informován podle 10 statutu fondu. K výpočtu ceny fondu se pouţijí vţdy poslední zveřejněné kurzy. Pokud poslední zveřejněný kurz neodpovídá na základě politické nebo ekonomické situace zcela zřejmě a nikoliv pouze v ojedinělém případě skutečné hodnotě, nemusí se výpočet ceny provádět, pokud investiční fond investoval 5% a více svého majetku do titulů, které se neopírají o trţní kurzy. Rozhodný den pro vyúčtování Obdrţí-li depozitář příkaz ke zpětnému odkupu podílových listů v bankovní pracovní den nejpozději do 15:00:00 hodin, pak se jako odkupní cena platná pro zúčtování pouţije hodnota stanovená depozitářem pro přespříští bankovní pracovní den (den uzavření). Datum valuty pro připsání prodejní ceny na účet je dva bankovní pracovní dny po datu uzavření. 12. Pravidla pro výpočet a použití výnosů a nárok podílníků na výplatu výnosů Výnosy u podílových listů s reinvesticí výnosů se srážkou daně z kapitálových výnosů Výnosy dosaţené v průběhu účetního roku nejsou po úhradě nákladů vypláceny. U podílových listů s reinvesticí výnosů je vyplácena částka stanovená podle 13 věty 3 rakouského Zákona o investičních fondech, kterou je popřípadě nutné pouţít na povinnou úhradu daně z kapitálových výnosů připadající na reinvestovaný výnos z podílového listu. Výnosy u podílových listů s reinvesticí výnosů bez srážky daně z kapitálových výnosů (tuzemská a zahraniční tranše podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši) Výnosy dosaţené v průběhu účetního roku nejsou po úhradě nákladů vypláceny. Výplata podle 13 věta 3 rakouského Zákona o investičních fondech se neprovádí. Okamţik rozhodný pro neuskutečnění výplaty daně z ročních kapitálových výnosů podle věty rakouského Zákona o investičních fondech je okamţik výplaty daně z kapitálových výnosů tranše s reinvesticí výnosů, nejpozději však vţdy 4 měsíce po konci účetního roku. C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced Strana 8 z 38 platný od

9 Investiční společnost je povinna formou příslušných potvrzení od subjektů, které vedou depotní účty, prokázat, ţe podílové listy mohou být v okamţiku výplaty v drţení jen takových podílníků, kteří buď nejsou plátci tuzemské daně z příjmu fyzických či právnických osob nebo kteří splňují podmínky pro osvobození podle 94 zákona o dani z příjmu. Jestliţe tyto podmínky nejsou v okamţiku výplaty splněny, vyplatí se částka stanovená podle 13 věty 3 rakouského Zákona o investičních fondech připsáním na účet příslušného finančního ústavu, který vede depotní účet. Výnosy u podílových listů s reinvesticí výnosů bez srážky daně z kapitálových výnosů (zahraniční tranše podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši) Výnosy dosaţené v průběhu účetního roku nejsou po úhradě nákladů vypláceny. Výplata podle 13 věta 3 rakouského Zákona o investičních fondech se neprovádí. Investiční společnost je povinna formou příslušných potvrzení od subjektů, které vedou depotní účty, prokázat, ţe podílové listy mohou být v okamţiku výplaty v drţení jen takových podílníků, kteří buď nejsou plátci tuzemské daně z příjmu fyzických či právnických osob nebo kteří splňují podmínky pro osvobození podle 94 zákona o dani z příjmu. 13. Investiční cíle fondu, včetně finančních cílů (např. růst kapitálu nebo výnosu), investiční politika (např. specializace na zeměpisné oblasti nebo hospodářská odvětví), případné limity této investiční politiky a oprávnění k čerpání úvěrů, které lze při správě fondu využívat Investičním cílem fondu C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced je růst kapitálu při akceptování vyšších rizik. V rámci této investiční politiky je ve velké míře uplatňován přístup Total Return, tedy koncepce absolutní návratnosti ve všech fázích trhu. Přitom vedení fondu vyuţívá technického obchodního programu se zaměřením na pozitivní vývojové trendy ve střednědobém horizontu. Fondy, které vykazují v krátkodobém aţ střednědobém horizontu pozitivní vývoj, mají v portfoliu fondu nejsilnější zastoupení. Na rozdíl od většiny klasicky obhospodařovaných fondů fondů se investiční strategie C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced neorientuje na benchmark, nýbrţ usiluje z dlouhodobého hlediska o dosaţení absolutního nárůstu hodnoty. Hlavní těţiště aktivit vedení fondu by mělo spočívat v kombinaci jeho střednědobého zaměření sledujícího vývojové trendy a permanentní úpravy portfolia podle momentálního vývoje na jednotlivých trzích. Nebudou vyvíjeny snahy o anticipaci trendů, nýbrţ investice se uskuteční aţ poté, co se příslušný pozitivní trend na konkrétním trhu jiţ prosadil. V době, kdy burzy zaznamenávají negativní vývoj, můţe podíl fondu připadající na akcie spadnout aţ na nulu. V takovém případě jsou peníze většinou investovány do investičních fondů s krátkodobými termínovými vklady, dluhopisy a produkty se silnou negativní korelací vůči klasickým akciovým indexům. C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced má představovat vysoce aktivní styl řízení; sloţení portfolia podléhá neustálým změnám. Přitom selekce fondu probíhá zpravidla čistě technicky podle kvalitativních kritérií. Investice mohou také směřovat do fondů, jejichţ portfolio je zaměřeno zejména na emerging markets, a na jakkoli bonitní fondy. Při rozhodování o výběru investičních nástrojů jsou hlavními hledisky bezpečnost, růst a/nebo výnos. Přitom je třeba si uvědomit, ţe cenné papíry v sobě kromě šancí na růst kurzů skrývají také rizika. Kurzy cenných papírů v portfoliu fondu mohou oproti pořizovacím cenám růst nebo klesat. To samozřejmě závisí na vývoji kapitálových trhů nebo na konkrétní situaci příslušného emitenta cenných papírů, kterou nelze předvídat. Výše kolísání kurzů závisí rovněţ na době splatnosti pevně úročených cenných papírů v portfoliu fondu. Pevně úročené cenné papíry s kratší dobou splatnosti se zpravidla vyznačují menším rizikem změny kurzu neţ pevně úročené cenné papíry s delší dobou splatnosti. Cenné papíry s kratší dobou splatnosti však mají v porovnání s cennými papíry s delší dobou splatnosti niţší výnosy. Naproti tomu úročení cenných papírů s delší dobou splatnosti je vyšší (výjimka: inverzní úroková struktura). Společnost vyvíjí snahu, minimalizovat rizika spojená s investicí do cenných papírů fondu a zvyšovat šance. To však není zárukou pro úspěšné zhodnocení investic do budoucna. Fond C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced můţe nakupovat nepřímo prostřednictvím podílů na investičních fondech podle 17 těchto statutů fondu aţ do výše 50 procent majetku fondu akcie emitované kdekoli na světě (jakékoli bonity, měny a oborového zaměření) a cenné papíry rovnocenné akciím, jako především poţitkové listy (jakékoli bonity, měny a oborového zaměření). Přímé nakupování celosvětově emitovaných akcií (jakékoli bonity, měny a oborového zaměření) a cenných papírů C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced Strana 9 z 38 platný od

10 srovnatelných s akciemi, jako především poţitkových listů (jakékoli bonity, měny a oborového zaměření) je omezeno do 30 procent majetku fondu. Fond C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced můţe nakupovat přímo či nepřímo prostřednictvím podílů na investičních fondech podle 17 těchto statutů instrumenty, které přímo či nepřímo odráţejí vývoj hodnoty akciového, dluhopisového nebo jiného finančního indexu. S výjimkou investičních fondů, které odráţejí hodnotový vývoj dluhopisového indexu výše uvedeným způsobem, se tyto investiční fondy zahrnují do podílu akcií. Fond C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced můţe také nakupovat podíly na investičních fondech podle 17 těchto statutů fondu, které jsou zaměřeny na přímou či nepřímou reprodukci neutrálního aţ inverzního hodnotového vývoje výše uvedených typů cenných papírů. Fond C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced můţe nakupovat globálně vydávané certifikáty (jakékoli bonity, měny a oborového zaměření), jako jsou indexové certifikáty, do výše 30 procent majetku fondu. Tyto certifikáty se připočítávají k podílu akcií. Fond C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced můţe kromě toho nakupovat i cenné papíry ( 15a) vázané na vývoj cenných papírů jiných aktiv jako jsou zejména drahé kovy nebo suroviny, a to za předpokladu, ţe je zajištěno, ţe nedojde k fyzickému dodání. Proto se fyzické dodání nesmí ani předpokládat, ani na ně nesmí existovat právo. S těmito cennými papíry není propojen ţádný derivát podle vyhlášky o stanovení rizika u derivátů a ohlašovacích povinnostech. Celkový podíl akcií fondu C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced nesmí v souhrnu překročit 50 procent majetku fondu. Fond C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced můţe nakupovat nepřímo prostřednictvím podílů na investičních fondech podle 17 těchto statutů fondu aţ do výše 100 procent majetku fondu dluhopisy emitované kdekoli na světě (jakékoli bonity, měny a oborového zaměření). Přímé nakupování celosvětově emitovaných dluhopisů (jakékoli bonity, měny a oborového zaměření) je omezeno do 30 procent majetku fondu. Fond C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced můţe aţ do výše 100 procent majetku fondu nakupovat nepřímo prostřednictvím podílů na investičních fondech podle 17 těchto statutů fondu nástroje peněţního trhu emitované kdekoli na světě (jakékoli bonity) bez ohledu na jejich měnu. Fond C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced musí investovat včetně vkladů na viděnou a vypověditelných vkladů nejméně 70 procent majetku fondu do podílů na investičních fondech podle 17 těchto statutů fondu. Fond C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced můţe aţ 100% svého majetku investovat do vkladů na viděnou a do vypověditelných vkladů s výpovědní lhůtou max. 12 měsíců s tím, ţe u jednoho peněţního ústavu můţe uloţit max. 20% svého majetku, pokud se jedná o peněţní ústav se sídlem v některém z členských států Evropského hospodářského prostoru. Derivátových finančních nástrojů resp. nástrojů, jejichţ součástí je derivátový produkt, se nevyužívá. Přitom se zohledňuje především zásada rozloţení rizika. Přesné investiční limity jsou předmětem 20 a 21 rakouského Zákona o investičních fondech. C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced Strana 10 z 38 platný od

11 UPOZORNĚNÍ NA MOŽNÁ RIZIKA Obecně Kurzy cenných papírů v portfoliu fondu mohou oproti pořizovacím cenám růst nebo klesat. Prodá-li investor své podíly v investičním fondu v okamţiku, kdy jsou kurzy cenných papírů v portfoliu fondu oproti kurzům v době, kdy své podíly v investičním fondu nakoupil, niţší, má to za následek, ţe nezíská zpět celou částku, kterou do nákupu podílů v investičním fondu investoval. Zvláštní rizika a) Riziko poklesu ceny a hodnoty investice v důsledku nepříznivého vývoje celého trhu určité třídy aktiv (tržní riziko) Vývoj kurzů cenných papírů závisí především na vývoji kapitálových trhů, a ty jsou zase ovlivňovány celkovou situací světové ekonomiky a rámcovými hospodářskými a politickými podmínkami v dané zemi. Zvláštní formou trţního rizika je riziko změny úrokových sazeb. Tímto rizikem se rozumí moţnost, ţe se můţe změnit trţní úroková sazba, která platila v okamţiku emise pevně úročeného cenného papíru. Ke změnám trţní úrokové sazby můţe docházet mimo jiné v důsledku změn ekonomické situace a politiky příslušné centrální banky reagující na takové změny. Jestliţe trţní úroková sazba roste, kurzy pevně úročených cenných papírů zpravidla klesají. Jestliţe však trţní úroková sazba klesá, dochází u pevně úročených cenných papírů k pohybu kurzů opačným směrem (tzn. k růstu). V obou případech vede vývoj kurzů k tomu, ţe výnosy z cenného papíru zhruba odpovídají trţní úrokové sazbě. Toto kolísání kurzů se však projevuje různě v závislosti na době splatnosti pevně úročeného cenného papíru. Pevně úročené cenné papíry s kratší dobou splatnosti se proto vyznačují menším rizikem změny kurzu neţ pevně úročené cenné papíry s delší dobou splatnosti. Pevně úročené cenné papíry s kratší dobou splatnosti mají ovšem v porovnání s pevně úročenými cennými papíry s delší dobou splatnosti niţší výnosy. b) Riziko, že emitent nebo protistrana obchodu nebudou moci dostát svým závazkům (úvěrové riziko) Na kurz cenného papíru působí kromě obecných trendů vývoje na kapitálových trzích i konkrétní situace emitenta cenného papíru. Ani při pečlivém výběru cenných papírů tak například nelze vyloučit, ţe nedojde ke ztrátám v důsledku sníţení majetku emitentů. c) Riziko, že určitá transakce neproběhne v systému převodů podle očekávání, protože protistrana transakce nezaplatí nebo nedodá cenné papíry včas nebo podle očekávání (riziko plnění) Do této kategorie spadá riziko, ţe v systému převodu neproběhne vypořádání podle očekávání, protoţe protistrana transakce nezaplatí nebo nedodá cenné papíry podle očekávání nebo včas. Riziko vypořádání spočívá v tom, ţe investor při vypořádání transakce nedostane za své plnění odpovídající protiplnění. Především při nabývání úředně neobchodovaných finančních produktů nebo při jejich vyřizování přes zprostředkovatele převodů existuje riziko, ţe uzavřený obchod neproběhne tak, jak se očekává, protoţe protistrana nezaplatí nebo nedodá, nebo protoţe v rámci vyřizování transakce můţe při zpracování dojít ke ztrátám. d) Riziko, že určitou pozici nebude možné uzavřít včas za přiměřenou cenu (riziko likvidity) S přihlédnutím k příleţitostem a rizikům investic do akcií a dluhopisů nakupuje investiční společnost pro svůj fond zejména takové cenné papíry, které jsou obchodovány na tuzemských a zahraničních burzách a na jiných organizovaných trzích, které jsou uznávány, přístupné veřejnosti a řádně fungují. Stejně tak můţe u některých cenných papírů v určitém období nebo v určitých segmentech burzy nastat problém, ţe tyto cenné papíry není moţné v poţadovaný okamţik prodat. Navíc existuje i riziko, ţe cenné papíry, které jsou obchodovány spíše na uţším segmentu trhu, podléhají značným cenovým výkyvům. Investiční společnost také nakupuje cenné papíry z nových emisí, jejichţ emisní podmínky obsahují závazek emitenta poţádat o úřední přijetí cenných papírů k obchodování na burze nebo jiném organizovaném trhu, pokud je povolení získáno nejpozději do jednoho roku po emisi. C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced Strana 11 z 38 platný od

12 Investiční společnost smí pro fond nakupovat cenné papíry, které jsou obchodovány na burze nebo jiném organizovaném trhu zemí Evropského hospodářského prostoru nebo na některé z burz, resp. organizovaných trhů uvedených v příloze. e) Riziko, že bude hodnota investic ovlivněna změnami devizového kurzu (riziko změny devizového kurzu nebo měnové riziko) Další variantu trţního rizika představuje měnové riziko. Pokud není ve statutech fondu stanoveno něco jiného, můţe být majetek investičních fondů investován i do jiných měn, neţ je měna, v níţ je investiční fond veden. Výnosy a trţby ze zpětného odkupu a prodeje takových cenných papírů pak fond obdrţí v měnách, do nichţ investuje. Hodnota těchto měn však můţe oproti měně fondu klesat. Existuje proto měnové riziko, které ovlivňuje hodnotu podílů proto, ţe fond investuje do jiných měn, neţ je měna, v níţ je veden. f) Riziko ztráty majetku uloženého u depozitáře v důsledku platební neschopnosti, nedbalosti nebo podvodného jednání ze strany depozitáře nebo subdepozitáře (riziko plynoucí z úschovy cenných papírů) S úschovou majetku fondu je spojeno riziko ztráty, které můţe být způsobeno platební neschopností, porušení povinnosti řádné péče nebo zneuţitím postavení správce či podřízeného správce majetku. Vyuţívání sluţeb tzv. prime brokera jako subjektu, který vede depotní účet, nemusí za určitých okolností zaručovat stejnou míru jistoty jako v případě, ţe takovým subjektem je banka. g) Rizika, vyplývající ze zaměření na určitý druh investic nebo na určitý trh (riziko zaměření) Další rizika mohou vznikat tím, ţe jsou investice zaměřeny pouze na určité investice nebo trhy. h) Riziko výkonnosti a informace o tom, zda existují záruky třetích stran a do jaké míry jsou takové záruky omezeny (riziko výkonnosti) Hodnota majetku, do něhoţ podílový fond investuje, se můţe vyvíjet odlišně, neţ se předpokládalo v okamţiku jeho nabytí. Proto není moţné zaručit, ţe hodnota tohoto majetku bude vyšší. i) Informace o výkonnosti případných poskytovatelů záruk Investiční fond nemá ţádného poskytovatele garance. j) Riziko nepružnosti dané jak produktem samotným, tak i omezeními při přechodu do jiného podílového fondu (riziko nepružnosti) Riziko nepruţnosti můţe vyplývat jak z produktu samotného, tak i z omezení souvisejících s přechodem do jiného podílového fondu. k) Riziko inflace Na výnos z investice můţe mít nepříznivý vliv vývoj míry inflace. Kupní síla investovaných peněz tak můţe v důsledku znehodnocení peněz poklesnout; vývoj míry inflace můţe mít na druhé straně přímý (nepříznivý) dopad na vývoj kurzu (ceny) investice. l) Riziko související s kapitálem podílového fondu (kapitálové riziko) Riziko související s kapitálem podílového fondu můţe být dáno především tím, ţe můţe dojít k prodeji majetku fondu za niţší cenu, neţ za jakou byl pořízen. Sem patří i riziko spotřebování majetkové podstaty podílového fondu v důsledku zpětného odkupu a vyplácení nadměrných výnosů z investic. m) Riziko změny ostatních rámcových podmínek, např. daňových předpisů Hodnotu majetku podílového fondu můţe nepříznivě ovlivňovat nejistota v zemích, na jejichţ trzích fond investuje, např. vývoj na mezinárodní politické scéně, změna vládní politiky, změna zdanění, omezení zahraničních investic, fluktuace měny nebo změny právních a regulačních předpisů. Kromě toho můţe fond obchodovat na burzách, které nepodléhají tak přísným předpisům jako burzy ve Spojených státech amerických nebo v členských státech EU. n) Riziko ocenění spočívající v tom, že se oceňovací kurzy určitých cenných papírů mohou vzhledem k tvorbě kurzů na nelikvidních trzích lišit od skutečné prodejní ceny Zejména v dobách, kdy dochází v důsledku finanční krize a obecného poklesu důvěry k nedostatku likvidity, můţe být tvorba kurzu některých cenných papírů a dalších finančních nástrojů na kapitálových trzích omezená, coţ můţe komplikovat ocenění majetku fondu. Pokud v takové době drobní investoři poţadují ve větším rozsahu zpětný odkup svých podílových listů, můţe být vedení fondu C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced Strana 12 z 38 platný od

13 k zachování celkové likvidity fondu nuceno prodávat cenné papíry za kurzy, které se liší od skutečných oceňovacích kurzů. Fond C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced může na základě využívání kvantitativních trendových modelů a na základě investic přechodně směřovaných do jednotlivých volatilní trhů vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že hodnoty podílů mohou být v průběhu krátkých časových úseků vystavovány výraznějším výkyvům směrem nahoru i dolů. Čerpání úvěrů Je povoleno čerpání krátkodobých úvěrů aţ do 10% majetku fondu. Financováním nákupu cenných papírů na úvěr se zvyšuje majetkové riziko fondu. Provádění transakcí V souladu s platnými standardy kvality pro rakouské investiční fondy upozorňuje investiční společnost na to, ţe transakce pro investiční fond můţe provádět prostřednictvím firmy, která s ní je úzce spojena, tzv. propojené osoby ve smyslu 2 bod 28 rakouského zákona o bankovnictví. Upozorňujeme na to, že informace a údaje uvedené v kapitole 13. jsou jen stručným vysvětlením, které nemůže v žádném případě nahradit osobní odborné investiční poradenství. Delegování úkolů (Alternativní dodatek: V souladu s platnými standardy kvality pro rakouské investiční fondy) investiční společnost upozorňuje na to, ţe plněním některých svých úkolů pověřila podnik, který s ní je úzce propojen, tzv. propojenou osobu ve smyslu 2 bodu 28 rakouského zákona o bankovnictví. 14. Riziko v případě derivátových finančních nástrojů ve smyslu 21 rakouského Zákona o investičních fondech Finanční deriváty se nevyuţívají, proto se tato kapitola nepouţije. 15. Techniky a nástroje investiční politiky I. Vklady na viděnou a vypověditelné vklady Fond můţe nabývat vklady na bankovních účtech v podobě vkladů na viděnou nebo vypověditelných vkladů s výpovědní lhůtou do 12 měsíců za těchto podmínek: 1. U jednoho a téhoţ finančního ústavu můţe fond uloţit v podobě vkladů na viděnou nebo vypověditelných vkladů s výpovědní lhůtou do 12 měsíců maximálně 20% svého majetku, jestliţe má příslušný finanční ústav svoje sídlo v některém z členských států Evropského hospodářského prostoru. 2. Bez ohledu na jednotlivé maximální limity smí investiční fond investovat u jednoho peněţního ústavu maximálně 20% z hodnoty svého majetku v kombinaci cenných papírů nebo nástrojů peněţního trhu vydaných tímto peněţním ústavem a/nebo vkladů u tohoto peněţního ústavu a/nebo OTC derivátů získaných od tohoto finančního ústavu. Minimální výše vkladu na bankovním účtu není předepsána. Výše vkladu na bankovním účtu není omezena. II. Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu jsou nástroje, které jsou obvykle obchodovány na peněţním trhu, jsou likvidní a mají hodnotu, kterou lze kdykoliv přesně stanovit, a které splňují podmínky 1a odst. 5 aţ 7 rak. Zákona o investičních fondech. Pro investiční fond mohou být nakupovány nástroje peněţního trhu, které 1. jsou obchodovány na některé z tuzemských či zahraničních burz nebo na některém z organizovaných trhů uvedených v příloze, které jsou uznávány, přístupné veřejnosti a řádně fungují, C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced Strana 13 z 38 platný od

14 2. obchoduje se s nimi obvykle na peněţním trhu, jsou volně převoditelné, likvidní a jejich hodnotu je moţné kdykoli přesně určit, jsou o nich k dispozici dostatečné informace včetně informací, které umoţňují odpovídající posouzení úvěrových rizik spojených s investováním do takových nástrojů, smějí být pro fond nabývány i v případě, ţe se s nimi neobchoduje na regulovaných trzích, pokud emise nebo emitent takových nástrojů jiţ podléhá předpisům o ochraně vkladů a investorů, avšak pod podmínkou, ţe jsou: a. vydávány nebo garantovány orgány státní správy nebo samosprávy, centrální bankou členského státu, Evropskou centrální bankou, Evropskou unií nebo Evropskou investiční bankou, třetí zemí nebo (v případě federace) členskou zemí federace nebo mezinárodní institucí veřejnoprávního charakteru, k jejímţ členům patří alespoň jeden členský stát, nebo b. vydávány podniky, jejichţ cenné papíry jsou obchodovány na některé z tuzemských či zahraničních burz nebo na organizovaných trzích uvedených v příloze, nebo c. vydávány nebo garantovány institucí, která podle kritérií stanovených právem Evropské unie podléhá dozoru, nebo institucí, která podléhá předpisům o dohledu a dodrţuje předpisy o dohledu, které jsou podle názoru Úřadu pro dohled nad finančními trhy přinejmenším stejně přísné jako předpisy o dohledu podle práva Evropské unie, nebo d. vydávány jinými emitenty, kteří patří do kategorie povolené Úřadem pro dohled nad finančními trhy, pokud se na investice do takových nástrojů vztahují předpisy na ochranu investorů rovnocenné ustanovením podle písmene a aţ c a pokud se v případě emitenta jedná buď o podnik s vlastním kapitálem ve výši nejméně 10 milionů EUR, který sestavuje a zveřejňuje svoji roční účetní závěrku podle předpisů Směrnice 78/660/EHS, nebo o právní subjekt, který v rámci jedné skupiny podniků tvořené jedním nebo několika podniky, jejichţ akcie jsou obchodovány na burze, zajišťuje financování této skupiny, nebo o právní subjekt, který má formou podniku, společnosti nebo smlouvy financovat podloţení závazků cennými papíry vyuţitím úvěrového rámce poskytnutého bankou; úvěrový rámec musí být zajištěn finančním ústavem, který sám splňuje kritéria uvedená v odst. 2 písm. c. Do nástrojů peněţního trhu, které tyto podmínky nesplňují a které nejsou obchodovány na organizovaném trhu, smí fond investovat maximálně 10 procent svého majetku. III. Cenné papíry Cenné papíry jsou a) akcie a nebo ekvivalentní cenné papíry, b) dluhopisy nebo jiné formy dluhových cenných papírů, c) všechny ostatní obchodovatelné finanční nástroje (např. kupní práva), které opravňují k nabývání finančních nástrojů ve smyslu zák. o investičních fondech upisováním nebo výměnou, avšak s výjimkou investičních technik a nástrojů uvedených v 21 rakouského Zákona o investičních fondech. Cenné papíry musejí splňovat podmínky stanovené v 1a odst. 3 rakouského Zákona o investičních fondech. Ve smyslu 1a odst. 4 rakouského Zákona o investičních fondech zahrnují cenné papíry také 1. podíly v uzavřených fondech v podobě investiční společnosti nebo investičního fondu, 2. podíly v uzavřených fondech v podobě smlouvy a 3. finanční nástroje podle 1a odst. 4 bod 3 rakouského Zákona o investičních fondech. Investiční společnost můţe pro investiční fond nakupovat cenné papíry, které jsou obchodovány na některé z tuzemských či zahraničních burz nebo na některém z organizovaných trhů uvedených v příloze, které jsou uznávány, přístupné veřejnosti a řádně fungují. Investiční společnost také nakupuje cenné papíry z nových emisí, jejichţ emisní podmínky obsahují závazek emitenta poţádat o úřední přijetí cenných papírů k obchodování na burze nebo jiném regulovaném trhu, pokud je povolení získáno nejpozději do jednoho roku po emisi. Cenné papíry a další zaručená práva neobchodované na úředních trzích Cenné papíry a další zaručená práva neobchodované na úředních trzích smějí být nabývány aţ do výše 10% majetku fondu. C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced Strana 14 z 38 platný od

15 IV. Podíly v jiných investičních fondech 1. Investiční společnost můţe aţ do výše 20% majetku fondu nabývat podíly v jednom a témţe investičním fondu nebo v jedné a téţe investiční společnosti, pokud tyto splňují ustanovení Směrnice 85/611/EHS o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (fondy SKIPCP). 2. Dále můţe investiční společnost nabývat maximálně do výše 20 procent majetku fondu podíly v jednom a témţe subjektu kolektivního investování, který nesplňuje poţadavky Směrnice 85/611/EHS ve všech bodech, pokud a) tento získal oprávnění podle právních předpisů, na základě nichţ podléhá dohledu, který podle názoru Úřadu pro dohled nad finančním trhem odpovídá dohledu podle práva Evropské unie a existuje dostatečná záruka pro spolupráci mezi příslušnými úřady, b) míra ochrany podílníka odpovídá míře ochrany podílníka investičních fondů nebo investičních společností, které splňují ustanovení Směrnice 85/611/EHS (Směrnice o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů), je rovnocenná a předpisy upravující oddělenou evidenci majetku investičního fondu spravovaného investiční společností, čerpání úvěrů, poskytování úvěrů a fiktivní prodej cenných papírů a nástrojů peněţního trhu splňují poţadavky Směrnice 85/611/EHS, c) podnikatelská činnost takových investičních fondů je předmětem pololetních a výročních zpráv, které umoţňují utvořit si představu o majetku a závazcích, výnosech a transakcích investičního fondu ve vykazovaném období; d) podnikatelská činnost takových investičních fondů je předmětem pololetních a výročních zpráv, které umoţňují utvořit si představu o majetku a závazcích, výnosech a transakcích investičního fondu ve vykazovaném období; Podíly na takových fondech kolektivního investování však nesmí překročit hranici 30 procent celkového majetku fondu. Při posuzování, zda je podílníkům zaručena stejná míra ochrany ve smyslu bodu b), se berou v úvahu kritéria uvedená v 3 rakouské vyhlášky o posuzování přiměřenosti informací a rovnocennosti ochrany podílníků v platném znění (IG-FestV). 3. Podíly v témţe investičním fondu smějí být nabývány aţ do výše 20% majetku fondu. V. Derivátové finanční nástroje (deriváty) Derivátových finančních nástrojů resp. nástrojů, jejichţ součástí je derivátový produkt, se nevyužívá. 16. Zásady oceňování Hodnota jednoho podílu se vypočítá jako podíl celkové hodnoty investičního fondu včetně jeho výnosů a počtu podílů. Celkovou hodnotu investičního fondu vypočte depozitář jako součet hodnoty cenných papírů, příslušných nástrojů peněţního trhu a kupních práv na cenné papíry na základě jejich aktuálního kurzu, včetně finančních investic, peněţní hotovosti, zůstatků na bankovních účtech, pohledávek a jiných práv fondu, sníţený o závazky. Čisté jmění se stanoví podle následujících zásad: a) Hodnota majetku kotovaného nebo obchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu se zásadně stanovuje na základě posledního známého kurzu. b) Pokud není aktivum kotováno nebo obchodováno na burze nebo na jiném regulovaném trhu nebo pokud kurz daného aktiva kotovaného nebo obchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu neodráţí přiměřeně jeho skutečnou trţní hodnotu, pouţijí se kurzy spolehlivých poskytovatelů dat nebo alternativně trţní ceny srovnatelných cenných papírů či jiné uznávané metody ocenění. Opce, pro které není burzovní nebo trţní cena dostupná, se oceňují takovou cenou, která se s ohledem na veškeré rozpoznatelné šance a rizika nejvíce blíţí ekonomicky rozumné trţní ceně. C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced Strana 15 z 38 platný od

16 17. Stanovení prodejní nebo prodejní ceny a výplatní nebo odkupní ceny podílů, zejména: metodika a četnost výpočtu těchto cen, náklady spojené s prodejem, vydáváním, odkupem a výplatou, údaje o způsobu, místu a frekvenci zveřejňování těchto cen. Vstupní poplatek K prodejní ceně podílu se připočítává vstupní poplatek, který slouţí k úhradě nákladů spojených s vydáním podílových listů. Vstupní poplatek na úhradu nákladů na vydání podílových listů činí aţ 5% hodnoty podílu. V případě investice s krátkým horizontem můţe být po úhradě vstupního poplatku výnos z investice výrazně niţší nebo dokonce nulový. Proto se nákup podílových listů doporučuje pojmout jako dlouhodobější investici. Zaokrouhlování prodejních a odkupních cen Prodejní cena se zaokrouhluje na jeden cent směrem nahoru. Odkupní cena, která odpovídá hodnotě podílu, se zaokrouhluje na jeden cent směrem dolů. Zveřejňování prodejních a odkupních cen Hodnotu podílu, prodejní cenu a odkupní cenu stanovuje depozitář kaţdý burzovní den a zveřejňuje ji v denním disku der Standard. Náklady na vydávání a zpětný odkup podílů Za vydávání a zpětný odkup podílů depozitářem a nákup podílů v některém z obchodních a platebních míst uvedených v příloze nejsou účtovány ţádné další poplatky s výjimkou vstupního poplatku při vydávání podílových listů. Zpětný odkup není spojen s ţádnými dalšími náklady. Zda jsou jednotlivým investorům kromě vstupního poplatku účtovány další poplatky za nákup a zpětný odkup podílových listů, závisí na individuální dohodě mezi investorem a příslušným peněţním ústavem, který vede depotní účet; investiční společnost nemůţe účtování takových poplatků nijak ovlivnit. 18. Údaje o metodě, výši a výpočtu odměn hrazených investičním fondem investiční společnosti, depozitáři a třetím osobám a úhrada režijních nákladů fondu investiční společnosti, depozitáři nebo třetím osobám Náklady na správu fondu Investiční společnosti je za její správcovskou činnost vyplácena roční odměna ve výši 2,00% majetku fondu, která se počítá z měsíčních výsledků hospodaření a zúčtovává a vyplácí se měsíčně. Kromě toho investiční společnost obdrţí za svoji činnost měsíční odměnu v závislosti na výkonnosti fondu (performance fee), a to ve výši 20% z čistého zhodnocení portfolia (= zhodnocení podílu). První vyúčtování odměny stanovované podle výkonnosti fondu se uskuteční, jakmile fond překročí hodnotu podílu 100 EUR a vypočte se poměrem k hodnotě podílu 100 EUR. Performance fee se poté vypočte na základě poslední hodnoty podílu předcházejícího měsíce nebo hodnoty podílu platné na konci předcházejícího měsíce, ke kterému byl naposledy vyplacen podíl na zisku, podle toho, která hodnota je vyšší. Při měsíčním výpočtu výnosové odměny se hodnota podílu příslušného měsíce dá do poměru k poslední nejvyšší hodnotě podílu (tou je buď hodnota podílu předcházejícího měsíce nebo ta hodnota podílu, pro který byla performance fee naposledy vypočtena, podle toho která hodnota je vyšší). Při výpočtu se zohledňuje počet podílů, které se na konci relevantního měsíce nacházejí v oběhu. Ostatní náklady Kromě odměny hrazené kapitálové investiční společnosti hradí investiční fond ještě tyto náklady: a) Transakční náklady Těmito náklady se rozumí náklady, které vznikají v souvislosti s nákupem a prodejem aktiv investičního fondu, pokud jiţ nebyly zohledněny při vyúčtování transakčních nákladů v rámci kurzu. C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced Strana 16 z 38 platný od

17 b) Odměna auditora Výše odměny vyplácené auditorovi se řídí jednak objemem majetku fondu, jednak zásadami pro investování. c) Náklady na zveřejňování informací Těmito náklady se souhrnně rozumí náklady, které vznikají v souvislosti s přípravou a zveřejňováním zákonem předepsaných informací pro podílníky v tuzemsku a v zahraničí. Dále mohou být na náklady investičního fondu účtovány veškeré poplatky účtované ze strany úřadů vykonávajících dohled, jestliţe je nutné provést změny (zejména statutů fondu, prospektu), protoţe došlo ke změně zákonných ustanovení. d) Náklady na vedení účtů a úschovu cenných papírů v majetku fondu (poplatky za úschovu cenných papírů) Depozitář účtuje investičnímu fondu obvyklé poplatky za úschovu cenných papírů, poplatky za proplácení kuponů a případně i obvyklé poplatky za správu zahraničních cenných papírů v zahraničí. e) Odměna depozitáři Za vedení účetnictví fondu, kaţdodenní oceňování majetku fondu a zveřejňování cen (kurzů) obdrţí depozitář od fondu roční odměnu. f) Náklady na sluţby externích poradců a investičních poradců Pověřený cizí poradce nedostává od fondu ţádnou odměnu. g) Jednorázové a běţné výdaje vznikající v souvislosti s registrací fondu v zahraničí, především náklady spojené s úředními akty, náklady na zveřejňování, překlady a poradenství, pokud takové náklady jiţ nespadají do poloţek uvedených výše pod písmeny b) aţ f). h) Náklady na zveřejňování kurzů v Německu v deníku Handelsblatt a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) činí maximálně 0,075% p.a. hodnoty majetku fondu a ve výroční zprávě se uvádějí zvlášť. V aktuální výroční zprávě naleznete v kapitole Kalkulace výnosů a vývoj majetku fondu pod názvem Hospodářský výsledek fondu poloţku ostatní reţijní náklady, která zahrnuje poloţky uvedené shora pod písmeny b) aţ g). Provize a zvýhodnění Investiční společnost upozorňuje na to, ţe si za svoji činnost při správě majetku investičního fondu účtuje případné další odměny (např. za obchody s cennými papíry, výzkum trhu, finanční analýzy a informační systémy o trhu a kurzech) v souladu s platnými normami jakosti platnými pro rakouské investiční fondy pouze tehdy, pokud jsou takové sluţby vyuţívány v zájmu podílníků. Ze získané odměny za správu portfolia můţe investiční společnost provádět zpětné výplaty (ve smyslu provizí). Poskytování takových odměn nepředstavuje pro fond ţádné další náklady. Provize získané od třetích osob jsou po odečtení přiměřené kompenzace za vzniklé náklady přeúčtovávány investiční společnosti a vykazovány ve výroční zprávě fondu. 19. Externí poradenské firmy a investiční poradci Investiční společnost vyuţívá sluţeb následujících externích poradenských firem nebo investičních poradců: Externím investičním správcem (manaţerem) ustanovila investiční společnost pro fond C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced společnost ARTS Asset Management GmbH, 1010 Wien, Stubenring 2. Jedná se přitom o delegování úkolů na propojenou osobu ve smyslu 2 bodu 28 zákona o bankovnictví. Investiční společnost můţe smlouvu s externím investičním manaţerem kdykoli vypovědět bez udání důvodů. Vyúčtováním provizí fondu C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced byla investiční společností pověřena akciová společnost C-QUADRAT Investment AG, 1010 Wien, Stubenring 2. Jedná se přitom o delegování úkolů na propojenou osobu ve smyslu 2 bodu 28 zákona o bankovnictví. C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced Strana 17 z 38 platný od

18 Pokud se týká řízení servisu IT resp. infrastruktury elektronického zpracování dat, byla touto činností pro fond C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced pověřena firma ACP IT Solutions GmbH, 8055 Graz, Herrgottwiesgasse 203. Interní revizí fondu C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced byla investiční společností pověřena firma Audit Partner Austrian Wirtschaftsprüfer GmbH, 1220 Wien, Wagramerstrasse Případné dosavadní výsledky fondu tyto údaje mohou být uvedeny přímo v prospektu nebo k němu mohou být přiloženy Viz Zjednodušený prospekt (kapitola IV). 21. Profil typického investora, pro něhož je tento investiční fond určen Viz Zjednodušený prospekt (kapitola IV). 22. Případné další náklady a poplatky kromě nákladů uvedených v odst. 17, rozdělené podle toho, které z nich hradí podílník a které jsou hrazeny z investičního majetku fondu Viz Zjednodušený prospekt (kapitola IV). C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced Strana 18 z 38 platný od

19 ODDÍL III ÚDAJE O DEPOZITÁŘI 1. Obchodní firma a právní forma, sídlo a místo hlavní správy, pokud není shodné se sídlem společnosti Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Hypo-Passage 1, 6900 Bregenz 2. Podrobnosti o smlouvě s investiční společností a výše odměny pro depozitáře, pokud je tato odměna účtována do nákladů investičního fondu Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft převzala funkci depozitáře na základě rozhodnutí Úřadu pro dohled nad finančním trhem č. GZ /1-FMA-I/3/03 ze dne 10. října Depozitáři přísluší vydávání a zpětný odkup podílů, vedení účtů a úschova cenných papírů fondu podle rakouského Zákona o investičních fondech. Odměnu náleţící kapitálové investiční společnosti podle statutů fondu za správu investičního fondu a náhradu nákladů souvisejících se správou fondu vyplácí depozitář z účtů fondu. Depozitář je oprávněn proúčtovat odměnu, která mu náleţí za úschovu cenných papírů a za vedení účtů fondu k jeho tíţi. V těchto případech však smí depozitář jednat pouze na základě příkazu kapitálové investiční společnosti. 3. Hlavní činnost depozitáře Depozitář je peněţním ústavem podle rakouského práva. Jeho hlavním předmětem podnikání je poskytování sporoţirových sluţeb, vedení vkladů, poskytování úvěrů a obchodování cenných papírů. Pro ustanovení a změnu depozitáře je zapotřebí souhlasu Úřadu pro dohled nad finančními trhy. Ten smí být udělen jen tehdy, dá-li se předpokládat, ţe peněţní ústav představuje garanci pro plnění povinností depozitáře. Ustanovení a změna depozitáře musejí být zveřejněny; zveřejnění musí obsahovat souhlas Úřadu pro dohled nad finančními trhy.... Podpis oprávněných osob C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced Strana 19 z 38 platný od

20 ODDÍL IV Zjednodušený prospekt platný od C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced podílový fond podle 20 rakouského zákona o podílových fondech ISIN AT (T v EUR) ISIN AT0000A06P08 (T v PLN) ISIN AT0000A08EU8 (VT tuzemsko) ISIN AT0000A08EV6 (VT zahraničí, VT tuzemsko) ISIN AT0000A0HQN4 (VT zahraničí v PLN) Fond C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced byl schválen Úřadem pro dohled nad finančními trhy v souladu se zněním Zákona o investičních fondech. 1. Stručné údaje o investičním fondu 1.1. Datum založení fondu Fond byl zaloţen Údaje o investiční společnosti vykonávající správu fondu Správu nad fondem C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced vykonává společnost C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Stubenring 2, 1010 Wien. Společnost C-QUADRAT Kapitalanlage AG pověřila třetí osoby výkonem následujících činností: Investiční poradenství: Fond řídí společnost ARTS Asset Management GmbH, 1010 Wien, Stubenring 2. Jedná se přitom o delegování úkolů na propojenou osobu ve smyslu 2 bodu 28 zákona o bankovnictví. Kalkulace provizí: Vyúčtování provizí provádí společnost C-QUADRAT Investment AG, 1010 Wien, Stubenring 2. IT resp. infrastruktura elektronického zpracování dat: Servisní činnost IT/výpočetní techniky má na starosti společnost ACP IT Solutions GmbH, 8055 Graz, Herrgottwiesgasse 203. Interní revize: Interní revize provádí společnost Audit Partner Austrian Wirtschaftsprüfer GmbH, 1020 Wien, Wagramerstrasse Depozitář Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft, 6900 Bregenz, Hypo Passage Auditor Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wagramer Straße 19, IZD-Tower, 1220 Wien 1.5. Finanční skupina nabízející investiční fond Platebním, podacím a kontaktním místem pro fond C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced je společnost Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft a její pobočky. Investiční společnost můţe určit další platební a podací místa. C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced Strana 20 z 38 platný od

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

C-QUADRAT ARTS FONDY FONDU

C-QUADRAT ARTS FONDY FONDU C-QUADRAT ARTS FONDY FONDU Výnosy nechat běžet ztráty omezit Trendkopírující fondy fondů a trendkopírující Total Return fondy fondů Trendkopírující fondy Řízeno podle úspěšné koncepce ARTS Trendkopírující

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

P R O S P E K T FONDU ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 2 SPOLEČNOSTI ERSTE-SPARINVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. HABSBURGERGASSE 1A A - 1010 WIEN

P R O S P E K T FONDU ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 2 SPOLEČNOSTI ERSTE-SPARINVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. HABSBURGERGASSE 1A A - 1010 WIEN Překlad z německého jazyka P R O S P E K T FONDU ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 2 SPOLEČNOSTI ERSTE-SPARINVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. HABSBURGERGASSE 1A A - 1010 WIEN Prospekt byl vypracován podle statutů

Více

QUADRAT ARTS Total Return Balanced T. C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T

QUADRAT ARTS Total Return Balanced T. C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014 C-QUADRAT QUADRAT ARTS Total OBSAH C-QUADRAT ARTS Total Všeobecné produktové informace 2/7 Vývoj fondu a ukazatele 3/7 Analýza fondu 4/7 Přehled o trhu 6/7 Příloha 7/7 Marketingová

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

PX-Index-Fond. Fond byl založen 15. prosince 2010. Jedná se o podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech.

PX-Index-Fond. Fond byl založen 15. prosince 2010. Jedná se o podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech. Zjednodušený prospekt PX-Index-Fond Podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech 1993 v platném znění (dále jen InvFG). ISIN: AT0000A0LSA9 (T-CZK) / AT0000A0LSB7 (VT-zahraničí-CZK). Fond byl schválen

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT Otevřeného podílového fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. S T A T U T J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T MĚSÍČNÍ ZPRÁVA KVĚTEN 2015 C-QUADRAT ARTS Total OBSAH C-QUADRAT ARTS Total Všeobecné produktové informace Vývoj fondu a ukazatele Analýza fondu Přehled o trhu Příloha 2 3 4 6 7 Marketingová zpráva: Tento

Více

C-QUADRAT ARTS FONDY FONDŮ

C-QUADRAT ARTS FONDY FONDŮ C-QUADRAT ARTS FONDY FONDŮ Výnosy nechat běžet ztráty omezit Trendkopírující fondy fondů a trendkopírující Total Return fondy fondů Řízeno podle úspěšné koncepce ARTS REKLAMA TRENDKOPÍRUJÍCÍ OBCHODNÍ SYSTÉM

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Tento fond spravuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Management fondu: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Cíle a investiční

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář.

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. PX-Index-Fonds POLOLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZKRÁCENÝ ÚČETNÍ ROK 2010/2011 PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva prvního zkráceného účetního roku od 15. prosince 2010 do 31. ledna

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 247/38 Úřední věstník Evropské unie 18.9.2013 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 30. července 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ČE Č R E V R E V N E N

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ČE Č R E V R E V N E N MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2015 OBSAH Všeobecné produktové informace 2 Vývoj fondu a ukazatele 3 Analýza fondu 4 Proces rozložení aktiv / Vývoj pravidelné investice 6 Přehled o trhu 7 Příloha 8 Marketingová

Více

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Otevřený podílový fond AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost,

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha SMĚRNICE KOMISE../ /ES. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha SMĚRNICE KOMISE../ /ES. ze dne [ ], CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne K(2006) XXXX Předloha SMĚRNICE KOMISE../ /ES ze dne [ ], kterou se provádí směrnice Rady 85/611/EHS ze dne 20. prosince 1985 o koordinaci právních

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012.

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012. PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012. Správa. ISIN. VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. 1220 Wien, Leonard-Bernstein-Straße

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

P R O D E J N Í P R O S P E K T

P R O D E J N Í P R O S P E K T Prodejní prospekt PX-Index-Fond Strana 1 P R O D E J N Í P R O S P E K T VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. Leonard-Bernstein-Straße 10 A 1220 VÍDEŇ Telefon: + 43 (0)50 4004 kl. 3221 nebo

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Roční Termínovaný vklad v CZK

Roční Termínovaný vklad v CZK Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 3.11.2014) BANKOVNÍ PRODUKTY Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (speciální fond fondů) verze červenec 2010 Zjednodušený statut obsahuje základní informace

Více

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND I OBSAH III. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND Hlava I Obecná ustanovení 2 3 Hlava II

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

PX Garant. Garantovaná investice do českých akcií

PX Garant. Garantovaná investice do českých akcií Garantovaná investice do českých akcií 1 1 Úvod Österreichische Volksbanken AG vydává v souladu se základním prospektem EUR 6.000.000.000 dluhopisového programu emisi garantovaného strukturovaného produktu

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň PRODEJNÍ PROSPEKT kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success relative (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU . Komerční banka, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní

Více

Informace O zdaňování výnosů ze spořitelních služeb v korunové oblasti

Informace O zdaňování výnosů ze spořitelních služeb v korunové oblasti Informace O zdaňování výnosů ze spořitelních služeb v korunové oblasti Česká spořitelna, a.s. (dále jen spořitelna) nabízí svým klientům bohatou škálu služeb. V následujícím textu podáváme informaci o

Více

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 1.5.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky K okamžiku sestavení účetní závěrky se vybrané cenné papíry - s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

VYHLÁŠKA. č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006

VYHLÁŠKA. č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006 VYHLÁŠKA č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006 o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování Česká národní banka stanoví podle 139 písm.

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s.

Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Garantovaný dluhopis Maximum

Garantovaný dluhopis Maximum Garantovaný dluhopis Maximum v CZK Září 2008 SG Paris Global Equities & Derivatives Solutions +33 1 42 13 38 85 1 Základní charakteristiky 10-ti letá doba splatnosti Denominovaný v CZK Možnost investice

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Příloha č. 3 k úřednímu sdělení č. 7/2006 ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Základní údaje a) Název podílového fondu: ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ISIN: Náležitosti výroční zprávy: CZ0008474046 b) Údaje o investiční

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více